Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2."

Transkript

1 ITE 4/ /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. maj 2011 en anmeldelse af en fusion mellem HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. (HEF) og Aalborg Kommunes Elforsyning (AKE) jf. konkurrencelovens 12 b. Anmeldelsen var fuldstændig den 1. juni KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET 1. Transaktionen Transaktionen gennemføres som en overdragelse af visse af AKE Nets aktiver og aktiviteter samt hele aktiekapitalen i AKE Forsyning A/S til HEF. Den overdragne virksomhed omfatter netvirksomhed 1 og forsyningspligtvirksomhed 2 og har karakter af en selvstændig virksomhed, der repræsenterer en markedsomsætning. Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr Parterne og deres aktiviteter HEF er moderselskab for HEF-koncernen, der beskæftiger sig med forskellige elforsyningsaktiviteter, samt aktiviteter inden for drift af fibernet. Selskabet ejes af brugerne i HEFs forsyningsområde 3. HEF-koncernen omfatter fire 100 pct. ejede datterselskaber og seks associerede selskaber, der hverken ledelses- eller regnskabsmæssigt indgår i koncernen. Det er alene datterselskaberne: Energi Nord A/S (Energi Nord) og HEF Net A/S (HEF Net), som er aktive på de af fusionen berørte markeder. 1 Et netselskab har bevilling til at eje og drive distributionsnettet inden for et afgrænset geografisk område. 2 Et forsyningspligtselskab har pligt til at forsyne de forbrugere inden for et afgrænset geografisk område, som ikke gør brug af muligheden for valg af anden leverandør, med elektricitet. Forsyningspligtvirksomhed kan kun drives efter bevilling, og et forsyningsselskabs priser og vilkår skal anmeldes til og godkendes af Energitilsynet. 3 Dvs. enhver, der er registreret hos HEF Net A/S som regningsmodtager for en installation og har rådighed over en installation, som er permanent tilsluttet HEFs forsyningsanlæg, er andelshaver.

2 2/6 Energi Nord er et el-handelsselskab, der udover at sælge el til slutkunder på markedsvilkår fungerer som forsyningspligtvirksomhed med bevilling i hhv. HEF Nets -, Elforsyningen Nordvensyssels - og Elforsyningen Sydvendsyssels netbevillingsområde. Energi Nord sælger hovedsageligt strøm til kunder med et lavt strømforbrug (skabelonafregnet strøm). 4 HEF Net er et netselskab med bevilling til at drive distributionsnettet i Himmerland. AKE Net er et netselskab med bevilling til at drive distributionsnettet i størstedelen af Aalborg centrum, store dele af Nørresundby og Aalborg Lufthavn. AKE Net udfører derudover kommerciel helhedsrådgivning med forsyningsvirksomhederne, Energicenter Aalborg som entreprenør. Aktiviteterne, der vedrører den kommercielle helhedsrådgivning, overdrages imidlertid ikke som led i fusionen. AKE Net er en del af forsyningsvirksomhederne i Aalborg Kommune. AKE Net ejer 100 pct. datterselskaberne AKE Forsyning A/S (AKE Forsyning) og AKE Entreprise A/S. Derudover ejer AKE Net andele i NV Net A/S (25,33 pct.) og Aalborg Forsyning, Service A/S (16,34 pct.). AKE Forsyning er et el-handelsselskab, der udover at sælge el til slutkunder på markedsvilkår fungerer som forsyningspligtvirksomhed med bevilling i AKE Nets bevillingsområde. AKE Forsyning sælger udelukkende strøm AKE Nets distributionsområde og hovedsageligt til kunder med et lavt strømforbrug (skabelonafregnet strøm) 5. Efter fusionen indskydes aktiverne og aktiviteterne fra AKE Net i HEF Net, der er et 100 pct. ejet datterselskab af HEF, og AKE Forsyning oprettes som et 100 pct. ejet datterselskab af HEF jf. figur 1 nedenfor. Figur 1: HEF-koncernen efter fusionen. 4 Energi Nord har før fusionen en markedsandel på under 1 pct. på markedet for timeafregnet strøm (kunder med et stort strøm forbrug). 5 AKE Forsyning og Energi Nord har før fusionen en markedsandel på under 1 pct. på markedet for timeafregnet strøm (kunder med et stort strøm forbrug).

3 3/6 3. Jurisdiktion De deltagende virksomheder er HEF inkl. dets fire datterselskaber samt AKE Forsyning A/S og de dele af AKE Net, der er omfattet af fusionen. Parterne oplyser, at HEF i det seneste regnskabsår 6 havde en omsætning ca. 52,5 mio. kr., Energi Nord på ca. 535,8 mio. kr., HEF Net på ca. 289,1 mio. kr., HEF Energiteknik A/S på ca. 126,7 mio. kr. og HEF Fibernet A/S på ca. 13,0 mio. kr. Parterne oplyser endvidere, at AKE Net havde en omsætning på ca. 194,8 mio. kr. og AKE Forsyning på ca. 105,5 mio. kr. Eftersom de deltagende virksomheders omsætning overstiger omsætningstærsklerne i konkurrencelovens 12, stk. 1, nr. 1, er der tale om en fusion omfattet af konkurrencelovens regler om fusionskontrol. 4. Vurdering af fusionen 4.1. Det/de relevant(e) marked(er) Parterne anfører, at de har overlappende aktiviteter på følgende relevante markeder, som udgør berørte markeder som følge af fusionen: A) Markedet for skabelonafregnet strøm, der udgør et undermarked af det samlede marked for detailsalg af el og B) Markedet for distribution af el. A) Markedet for skabelonafregnet strøm Konkurrencerådet og Kommissionen har i tidligere afgørelser fastslået, at markedet for detailsalg af el kan segmenteres yderligere afhængigt af størrelsen af kundernes el-forbrug. 7 Markedet for skabelonafregnet strøm er kendetegnet ved, at kunderne har et lavt strømforbrug (< 0,1 GWh/å). Kunderne har derfor kun et begrænset økonomisk incitament til at skifte el-leverandør. Langt de fleste skabelonkunder aftager den såkaldte forsyningspligt strøm, som alle kunder, der ikke aktivt har valgt elleverandør, modtager. Energitilsynet regulerer prisen på forsyningspligt strøm. Konkurrencerådet lagde i Elsam-Nesa-fusionssagen 8 til grund, at markedet for skabelonafregnet strøm geografiske kan afgrænses til de lokale forsyningsområder, idet hovedparten af de skabelonafregnede kunder forsynes af deres lokale forsyningspligtselskaber. 6 HEFs årsregnskab for 2010 foreligger endnu ikke. For HEF er der således tale om tal, mens omsætningen for de øvrige selskaber er opgjort for Se bl.a. Konkurrencerådets afgørelse af 24. marts 2004 i sagen om fusionen mellem Elsam og Nesa og Kommissionens afgørelse i sag comp/m.2947 Verbund/EnergieAllianz af 11. juni Konkurrencerådets afgørelse af 24. marts 2004 i sagen om fusionen mellem Elsam og Nesa, p. 170.

4 4/6 Kommissionen fandt anderledes i Dong/Elsam/Energi E2-fusionssagen 9, at det relevante marked kan afgrænses enten nationalt eller regionalt svarende til de tidligere el-monopolers distributionsområder. Som indikation for, at markedet fortsat var regionalt, fandt Kommissionen, at hovedparten af alle kunder til skabelonafregnet strøm fortsat blev forsynet af deres lokale forsyningsselskab, og at graden af leverandørskift til alternative leverandører var lav. Kommissionen fandt dog samtidig tegn på en transformation af markedet for detailsalg til et nationalt marked. Dels var der et stigende antal leverandører på markedet for detailsalg af skabelonafregnet strøm, der er aktive i hele Danmark, og dels var visse forsyningspligtselskaber begyndt at levere strøm til kunder uden for deres eget lokale forsyningsområde. 10 Det er til brug for denne sag ikke nødvendigt nærmere at afgøre, hvorledes markedet for skabelonafregnet strøm geografisk skal afgrænses. Det skyldes, at vurderingen af fusionen vil være den samme uanset, hvordan det relevante marked afgrænses. B) Markedet for distribution af el Det følger af Konkurrencerådets og Kommissionens praksis, at der kan identificeres et separat marked for distribution af el. Netvirksomheder er naturlige monopoler, der operer inden for deres egne forsyningsområder. 11 Der ses ikke i nærværende sag at være nye faktiske forhold, der kan begrunde en ændret vurdering. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen finder derfor, at der til brug for denne sag kan afgrænses et regionalt marked for distribution af el Vurdering af fusionen A) Markedet for skabelonafregnet strøm I AKE Nets distributionsområde modtager godt 67 pct. af de skabelonafregnede kunder forsyningspligt strøm i AKE Nets distributionsområde, mens knap 33 pct. af kunderne modtager kommerciel strøm. 12 Dette er en betydelig større andel af kommercielt forsynede kunder end gennemsnittet for resten af landet. Der er således tegn på, at markedet, der forsynes af AKE Forsyning, er midt i en transformation fra et marked præget af lokal forsyning til et mere nationalt præget marked, hvor forbrugerne udnytter deres ret til selv at vælge leverandør. Når markedet for skabelonafregnet strøm afgrænses regionalt til AKE Nets distributionsområde, har AKE Forsyning en markedsandel på ca. 84 pct., og Energi 9 Kommissionens afgørelse i sag comp/m.3668 Dong/Elsam/Energi E2 af 14. marts Jf. para. 272 i ovennævnte sag. 11 Se bl.a. Konkurrencerådets afgørelse af 24. marts 2004 i sagen om fusionen mellem Elsam og Nesa, p og Kommissionens afgørelse Comp/M.5827 Elia/Ifm/50Hertz af 10. maj 2010, para Oplysningerne stammer fra en undersøgelse, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har foretaget i foråret 2011.

5 5/6 Nord en markedsandel på ca. 3 pct. Efter fusionen vil parterne have en fælles markedsandel på ca. 87 pct. Muligheden for frit at vælge el-leverandør har eksisteret i Danmark siden Det forhold, at en så stor del af kunderne fortsat ikke har foretaget et aktivt valg af el-handelsselskab, taler for, at disse kunders mobilitet er begrænset og ikke på samme måde som de aktivt vælgende kunder udgør en del af den kundemasse, der er generel konkurrence omkring. Det er dette forhold, der begrunder Kommissionens vurdering af, at markedet kan være regionalt. I tilfælde af, at der afgrænses et regionalt marked i denne sag, vil det omvendt være afgørende at analysere, hvordan fusionen påvirker de kunder, der fortsat køber et forsyningspligtprodukt. Det må forventes, at andelen af kommerciel strøm vil vokse yderligere og udvikle sig på bekostning af andelen af forsyningspligt strøm i takt med, at aftagerne af skabelonafregnet strøm i stigende grad vænner sig til aktivt at vælge el-leverandør. Der er med henblik på netop at fremme konkurrencesituationen på markedet for skabelonafregnet strøm iværksat tiltag for dels at reducere adgangsbarriererne for nye aktører (etablering af datahub 13 ) og for dels at fremme den forbrugerdrevne konkurrence på markedet (udbredelse af smart-meters 14 og relancering af el-pristavlen.dk 15 ). Det kan anføres, at parternes reelle overlap kun omfatter den af markedet, hvor kunderne aktivt har valgt el-leverandør (salg af kommerciel strøm) svarende til ca kunder. Ingen af disse kunder vil efter fusionen blive tilbudt forsyningspligt strøm. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen finder, at selv om parterne vil opnå relativt høje markedsandele på et regionalt marked, vil fusionen ikke påvirke konkurrencen i AKE Nets distributionsområde. Det skyldes, at fusionen kun i et begrænset omfang vil ændre på den aktuelle konkurrencesituation, at markedet for skabelonafregnet strøm er relativt veludviklet i AKE-området og under yderligere udvikling, og at parternes markedsandele hurtigt og nemt kan erstattes af eksisterende eller potentielle konkurrenter i takt med, at flere forsyningspligtkunderne begynder at efterspørge el fra andre leverandører. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer herefter, at fusionen ikke vil få en mærkbar virkning på markedet for skabelonafregnet strøm, hvis markedet afgrænses regionalt til AKE Nets distributionsområde. 13 Energinet.dk er i gang med at etablere datahub med det formål at lette dataudvekslingen mellem el-leverandører og net-operatører. 14 Bl.a. HEF Net er i gang med at udskifte alle de traditionelle el-målere ud med fjernaflæste elmålere. Udskiftningen forventes at være afsluttet med udgangen af Der planlægges tilsvarende at etablere fjernaflæste el-målere hos samtlige el-kunder i AKE Forsyningsområde. 15 Relanceringen af el-pristavlen.dk er sket, og hjemmesiden gør det i dag muligt for forbrugere let at indhente oplysninger om alternative el-leverandørers produkter og priser.

6 6/6 Når markedet for skabelonafregnet strøm afgrænses nationalt, har AKE Forsyning og Energi Nord ifølge det oplyste en markedsandel på hhv. [1] pct. og [6] pct. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer på den baggrund, at fusionen ikke vil få en mærkbar virkning på markedet for skabelonafregnet strøm, hvis markedet afgrænses nationalt. Ad B) Markedet for distribution af el Parterne oplyser, at de overdragne aktiver og aktiviteter i AKE Net vedrører udelukkende aktiver og aktiviteter omfattet af den for netvirksomheden relevante bevilling. HEF udfører ikke netvirksomhed indenfor det geografiske område, der er omfattet af bevillingen for AKE Net. Den planlagte fusion ændrer således ikke på eksisterende markedsforhold, idet der både før og efter fusionen er monopol i de berørte distributionsområder, og idet der ikke er geografisk overlap mellem hhv. HEF Nets - og AKE Nets distributionsområde. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer på den baggrund, at fusionen ikke vil få en mærkbar virkning på markedet for distribution af el. På baggrund af de foreliggende oplysninger vurderer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samlet, at fusionen ikke giver anledning til indsigelser. 5. Konklusion Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7. Godkendelsen er givet under forudsætning af, at de oplysninger, der kan tilskrives de deltagende virksomheder, er korrekte, jf. konkurrencelovens 12 f, stk. 1, nr. 1.

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen.

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen. Dato: 21. januar 2013 Sag: BITE-12/16972-30 Sagsbehandler: /lkh/mal/awi Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af EnergiMidt Infrastruktur A/S overtagelse af andelsselskabet ELROs aktiviteter

Læs mere

1. Sagsfremstilling. Fusion mellem Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas. 1.1 Anmeldelse og høring

1. Sagsfremstilling. Fusion mellem Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas. 1.1 Anmeldelse og høring 11-11-2009 ITE 4/0120-0402-0041 /ASL Fusion mellem Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas Midt-Nord I/S 1. Sagsfremstilling 1.1 Anmeldelse og høring 1. Konkurrencestyrelsen modtog den 11. september

Læs mere

Konkurrencen på detailmarkedet for el

Konkurrencen på detailmarkedet for el Konkurrencen på detailmarkedet for el DECEMBER 2009 Konkurrencestyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44 E-mail: ks@ks.dk www.ks.dk Online ISBN 2 Forord Liberaliseringen

Læs mere

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 4. oktober 2011 MSF 4/0120-0401-0084 /LTA Forenklet godkendelse: Sammenlægning af Danske Automat Spil A/S og Elite Gaming A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ( KFST ) modtog den 30. august 2011 en anmeldelse

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet Dato: 25. oktober o 2013 Sag: MEDS-13/05331 Sagsbehandler: /STP/MNI/MST NorgesGruppen Danmark ApS erhvervelsee af fælless kon- Dag- trol sammen med KFI Erhvervsdrivende Fond overr rofa ApS Konkurrence-

Læs mere

Lemvigh-Müllers overtagelse af Brdr. A & O Johansen

Lemvigh-Müllers overtagelse af Brdr. A & O Johansen Lemvigh-Müllers overtagelse af Brdr. A & O Johansen Rådsmødet den 14. maj 2008 Ikke fortrolig udgave Indholdsfortegnelse 1. Resumé...6 1.1 Indledning...6 1.2 Markedsafgrænsning...6 1.3 Vurdering...7 1.3.1

Læs mere

Ingram Micro ApS er et dansk selskab og er salgsagent for Ingram Micro AB på det danske marked.

Ingram Micro ApS er et dansk selskab og er salgsagent for Ingram Micro AB på det danske marked. 25. juni 2009 TIF 4/0120-0401-0038 /TBJ, JKM Actebis Computer A/S overtagelse af Ingram Micro ApS og Ingram Micro AB s danske aktiver Konkurrencestyrelsen har den 31. marts 2009 modtaget endelig anmeldelse

Læs mere

[...]. Aleris A/S er i dialog med de øvrige minoritetsaktionærer i Privathospitalet Hamlet A/S om erhvervelse af deres aktiepost.

[...]. Aleris A/S er i dialog med de øvrige minoritetsaktionærer i Privathospitalet Hamlet A/S om erhvervelse af deres aktiepost. 5. juli 2011 MSF 4/0120-0401-0076 //MER /MNI Forenklet godkendelse af Aleris A/S erhvervelse af kontrol med Privathospitalet Hamlet A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (herefter KFST) modtog den 1.

Læs mere

STATOIL OG NATURGAS FYN STIFTER JOINT VENTURET - STATOIL GAZELLE A/S

STATOIL OG NATURGAS FYN STIFTER JOINT VENTURET - STATOIL GAZELLE A/S STATOIL OG NATURGAS FYN STIFTER JOINT VENTURET - STATOIL GAZELLE A/S 9. juli 2003 Journal nr. 3/1120-0402-0014/LF/ISA RÅDSMØDET DEN 27. AUGUST 2003 RESUMÉ 1. Statoil Danmark A/S og Naturgas Fyn A/S s datterselskab

Læs mere

Indhold 1. Baggrund og formål 3 2. Konklusion og anbefalinger 3 3. Barrierer på efterspørgselssiden 5. 4. Barrierer på udbudssiden 11

Indhold 1. Baggrund og formål 3 2. Konklusion og anbefalinger 3 3. Barrierer på efterspørgselssiden 5. 4. Barrierer på udbudssiden 11 Indhold 1. Baggrund og formål 3 2. Konklusion og anbefalinger 3 3. Barrierer på efterspørgselssiden 5 3.1 Forbrugermobilitet 5 3.2 Markedsundersøgelser 5 3.3 Markedsrelaterede barrierer på efterspørgselssiden

Læs mere

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Dato: 28. juni 2012 Sag: BYS-12/07987 Sagsbehandler: /RFW, HK, MAG Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. maj 2012

Læs mere

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen Dato: 28. september 2012 Sag: BITE-12/14123 Sagsbehandler: / CHJ/HK Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18.

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

VILOMIX HOLDING A/S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER A/S HATTING-KS

VILOMIX HOLDING A/S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER A/S HATTING-KS 23-10 2013 13/04614 /SHA, JF, MMW, LIF, LKA, MEF Punkt 2: Rådsmøde den 23. oktober 2013 VILOMIX HOLDING A/S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER A/S HATTING-KS KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og

Læs mere

Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for el

Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for el UDKAST 20. august 2012 Detail & Distribution 4/0706-0300-0043 /TS og LBA Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for el INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 BESKRIVELSE AF ELMARKEDET... 5 Sekretariatet

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB 25. april 2012 BITE 13/03564 /LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. marts 2013

Læs mere

DISCOVERYS OVERTAGELSE AF CANAL 8 SPORT OG CANAL 9

DISCOVERYS OVERTAGELSE AF CANAL 8 SPORT OG CANAL 9 20-05 2015 14/11313 /ABR /HBF /NVH /UHL Punkt 2: Rådsmøde den 27. maj 2015 DISCOVERYS OVERTAGELSE AF CANAL 8 SPORT OG CANAL 9 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Elselskabernes udrulning af fibernet

Elselskabernes udrulning af fibernet Elselskabernes udrulning af fibernet September 2005 2/71 Indholdsfortegnelse Boks-, figur- og tabelfortegnelse... 3 1 Sammenfatning og konklusioner... 5 1.1 Undersøgelsens formål og omfang... 6 1.2 Forholdet

Læs mere

Afgørelse Fusionen kan godkendes, da den ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, og stk. 3.

Afgørelse Fusionen kan godkendes, da den ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, og stk. 3. 21. maj 2010 TIF 4/0120-0401-0411 /LD/JFL Baggrundsnotat: JN Datas partnerskab med Nordisk Finans IT om it-drift JN Data A/S (JN Data) har indgået samarbejde med Nordisk Finans IT P/S (NFIT) om varetagelse

Læs mere

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG Dato: 4. september 2013 Sag: TIFS-13/07203-14 Sagsbehandler: /SAM/KVE/JKM/TFL Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT 30-04 2014 14/01837 / KVE, CHM, TFL, JKM Punkt 3: Rådsmøde den 30. april 2014 JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S

Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S 25. februar 2009 4/0120-0401-0036/TIF/TBJ,JKM Konkurrencestyrelsen har modtaget anmeldelse af, at kapitalfonden EQT V Limited har indgået aftale

Læs mere

Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for gas Udkast maj 2014

Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for gas Udkast maj 2014 Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for gas Udkast maj 2014 Side 1 af 88 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Beskrivelse af gasmarkedet... 6 2.1. Produktion... 8 2.2. Engrosmarkedet... 9 2.3.

Læs mere

Danske Banks salg af aktier i PBS

Danske Banks salg af aktier i PBS Danske Banks salg af aktier i PBS Journal nr.3/1120-0204-0118/fødevare og Finans/vu Rådsmødet den 29. januar 2003 Sammenfatning 1. Danske Bank har fremsendt forslag til opfyldelse af sit tilsagn til rådet

Læs mere

ANALYSE ANALYSE AF KONKURRENCEN PÅ DETAILMARKEDET FOR EL

ANALYSE ANALYSE AF KONKURRENCEN PÅ DETAILMARKEDET FOR EL ANALYSE ANALYSE AF KONKURRENCEN PÅ DETAILMARKEDET FOR EL Sammenfatning Det er i år knap ti år siden, der blev åbnet op for, at alle elforbrugere fik mulighed for selv at vælge leverandør. Konkret skete

Læs mere

Svenska Lantmännens overtagelse af aktier i Spirakoncernen

Svenska Lantmännens overtagelse af aktier i Spirakoncernen Svenska Lantmännens overtagelse af aktier i Spirakoncernen Jornal nr. 3/1120-0401-0070/FI/pr/mah Rådsmødet den 27. april 2005 Resumé 1. Med aftale af 1. marts 2005 har Lantbrukarnas Ekonomiaktiebolag overdraget

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012

Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012 Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger

Læs mere