Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms"

Transkript

1 Fakta om services Rønne Havn Trosseføring Trosseføring bestilles hos Maritim Service og udføres efter nedenstående takster. Trosseføring udføres af 1 mand ved almindelige anløb for skibe under 100 m, dog bortset fra tankskibe, der altid udføres med min. 2 mand. Maritim Service forbeholder sig ret til at beslutte, hvornår det er almindelige anløb. Skibe, der bruger wirer som trosser, er ikke et almindeligt anløb. Her vil der blive brugt 2 mand til trosseføringen. Trosseføringen udføres altid af 2 mand ved skibe over 100 meter. Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms Under ,00 117, ,00 125, ,00 137, ,00 147, ,00 177,50 Takster for trosseføring ved krydstogtsanløb i Rønne Havn ** Skibets længde Takst pr. operation * Moms Under 100 m ,00 500, m ,00 625,00 Over 200 m ,00 800,00 * En operation defineres som enten en ankomst eller afgang. En samlet ankomst og afgang består således af 2 operationer. ** Krydstogtskibe op til 100 meter betjenes altid af 2 mand til trosseføring. Krydstogtskibe over 100 meter betjenes altid af 4 mand til trosseføring. For færger og andre skibe på t. DW og derover, samt skibe, der i øvrigt kræver ekstramandskab, gælder taksterne efter nærmere aftale. For ekstramandskab beregnes 505,00 kr. pr. gang pr. mand. Denne takst beregnes også for ventetid pr. time og for andet arbejde pr. time. Mellem kl og betales et tillæg på 505,00 kr. pr. mand pr. gang.

2 Lodsning/bugsering Lodsning/bugsering bestilles hos trafiktjenesten med et varsel på 24 timer efterfulgt af 12 timers notice. Endvidere bekræftes ankomsttidspunktet minimum 3 timer før ankomst. Ved afgang fra en havn, der ligger mindre end 24/12 timers sejlads fra Rønne Havn, varsles dog senest ved afgang fra denne havn. Lodsning Lodsninger fra reden til havnen og lodsninger fra havnen til reden udføres af Rønne Havn A/S efter taksterne i bilag 1 (Lodstakster) med tillæg af følgende faste takster: Driftstillæg pr. lodsning kr. 183,50 Lodsafgift til det Statslige Lodsvæsen pr. lodsning: Skibe på BT kr. 347,50 Skibe på BT kr. 578,25 Skibe på BT kr. 810,50 For bestilling af lods til lodsning fra reden til havnen og lodsninger fra havnen til reden med under 2 timers varsel betales et hastegebyr på 1.500,00 kr. Alle andre opgaver, som f.eks. klarering på red, skift af mandskab på red, levering af proviant m.m. udføres efter gældende timepris for drift af URSULA: Takst 1 Takst 2 Driftstime: kr ,00 kr ,25 Ventetid: kr. 891,00 kr ,50 Takst 1 er gældende på hverdage (mandag - fredag) mellem kl og kl Udenfor dette tidsrum er takst 2 gældende. For afbestilling af tidligere bestilt lods eller anden assistance med mere end 3 timers varsel betales et afbestillingsgebyr på 555,00 kr. For afbestilling af lods eller anden assistance med mindre end 3 timers varsel betales alm. takst jf. ovenfor. For tankskibe samt skibe, der bugseres, er der lodstvang jf. bekendtgørelse om anvendelse af lods. Ved bestilling til anden opgaveassistance end lodsning mellem havnen og reden og omvendt med mellem 12 og 6 timer før opgavestart betales 500 kr. i hastetilkaldsgebyr. Ved bestilling til anden opgaveassistance end lodsning mellem havnen og reden og omvendt med mellem 6 og 2 timer før opgavestart betales kr. i hastetilkaldsgebyr.

3 Ved bestilling til anden opgaveassistance end lodsning mellem havnen og reden og omvendt til umiddelbar opgavestart, hvor dette kan effektueres (under 2 timer) før opgavestar, betales kr. i hastetilkaldsgebyr. For ventetid ved ankomst og afgang udover ½ time betales 1.247,50 kr. pr. påbegyndt time. Bugsering Bugseringer fra reden til havnen og bugseringer fra havnen til reden udføres af Rønne Havn A/S efter taksterne i bilag 2 (Bugsertakster). Ved bestilling af bugsering med under 4 timers varsel betales et hastegebyr på 2.500,00 kr. Der er lodspligt ved bugsering i havnen og på red. Skibe, hvor kaptajnen har anløbet Rønne Havn flere gange, kan efter særskilt aftale blive fritaget for lodspligt. Det er dog Rønne Havn A/S, der i hvert enkelt tilfælde afgør, om der kan dispenseres fra lodspligten. Skibe over BT, der betaler skibsafgift efter taksten 285 øre pr. BT for hvert anløb, tilbydes slæbebådsassistance af Rønne Havns slæbebåd URSUS ved ankomst og afgang uden beregning. Andre opgaver, som f.eks. skift af mandskab på søen, levering af proviant og/eller udstyr på søen m.m., udføres efter gældende timepris for drift af URSUS: Takst 1 Takst 2 Driftstime: kr ,50 kr ,25 Ventetid kr. 891,00 kr ,50 Takst 1 er gældende på hverdage (mandag - fredag) mellem kl og kl , udenfor dette tidsrum er takst 2 gældende. Ved bestilling af anden assistance/opgaver end bugsering mellem 12 og 6 timer før opgavestart betales 500 kr. i hastetilkaldsgebyr. Ved bestilling af anden assistance/opgaver end bugsering mellem 6 og 4 timer før opgavestart betales kr. i hastetilkaldsgebyr. Ved bestilling af anden assistance/opgaver end bugsering til umiddelbar opgavestart, hvor dette kan effektueres (under 4 timer) før opgavestart, betales kr. i hastetilkaldsgebyr. Der henvises i øvrigt til Bilag 3 Vedtægter for benyttelse af Rønne Havns bugserbåd.

4 Levering af vand Der er på havnen opstillet et antal standere, hvorfra der kan tages el og vand. Der skal købes et forbrugskort for at kunne bruge standerne. Forbrugskortene kan købes på Havnekontoret. Straks efter brug skal vandslanger m.m. fjernes, så disse ikke ligger på kajerne uden opsyn. Levering af større mængder ferskvand sker fra hydranter placeret langs havnens bolværker. Bestilling af større mængder ferskvand skal rettes til Maritim Service. Priserne herfor er følgende: Priser Tilslutningsafgift kr. 261,75 Pr. m 3 ferskvand kr. 24,50 Vandafledningsafgift kr. 31,00 (ved tømning af spildevand) Ruteskibe, der er godkendt af Rønne Havn A/S, med fast anløbsplads og med et stort vandforbrug, og som bruger skibets egne slanger og forskruninger: Tilslutningsafgift kr. 0,00 Pr. m 3 ferskvand kr. 20,50 Vandafledningsafgift kr. 31,00 (ved tømning af spildevand) Ændringer i ovennævnte priser foretages, når forsyningsselskabet foretager ændringer. Ansvar Rønne Havn A/S påtager sig intet ansvar ved forsyningssvigt i forbindelse med leveringen af ferskvand. Levering af el Der er på havnen opstillet et antal standere, hvorfra der kan tages el og vand. Der skal købes et forbrugskort for at kunne bruge standerne. Forbrugskortene kan købes på Havnekontoret. Straks efter brug skal strømførende kabler m.m. fjernes, så disse ikke ligger på kajerne uden opsyn. De steder på havnen, hvor der ikke er opstillet standere til levering af el, kan der bestilles el ved henvendelse til Maritim Service. Afmelding skal ske straks efter brug, så strømførende kabler ikke ligger på kajerne uden opsyn.

5 Priser El- standere Elforbrug pr. kwt kr. 2,63 Levering v. Maritim Service Med måler: Elforbrug pr. kwt efter måler kr. 2,63 (Dog minimum 50 Kwt., pr. tilslutning kr. 131,50) Uden måler Modtager Rønne Havn A/S ikke aflæsning ved fartøjets ankomst/tilslutning og/eller afgang/frakobling, eller haves elmåler ikke ombord, betales efter størst mulige forbrug jf. nedenstående: Elforbrug 10 amp/220 V stik (50 kwt) kr. 131,50 pr. døgn Elforbrug 16 amp/380 V stik (140 kwt) kr. 368,25 pr. døgn Elforbrug 63 amp/380 V stik (500 kwt) kr ,00 pr. døgn Tilslutninger uden tilladelse vil blive afkrævet et ekstragebyr på 1.171,50 kr. Ændringer i ovennævnte priser foretages, når forsyningsselskabet foretager ændringer. Modtageordning for driftsaffald fra skibe Rønne Havn A/S har indført miljøledelsessystem efter DS/EN ISO 14001:2004. Rønne Havn A/S har etableret modtageordninger for affald fra skibe i henhold til gældende lovgivning. Skibe, der anløber havnen, er pligtige at aflevere affald før havnen forlades jf. Miljøministeriets BEK. Nr. 415 af 10. maj 2012 om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og Rønne Havn A/S affaldsplaner. Driftsaffald Driftsaffald fra skibe skal afleveres i affaldscontainere, der er placeret overalt på havnen. Rester af farlige stoffer (som f.eks. malingrester og -dunke, spraydåser, kemikalierester og -dunke, olierester og olieklude, akkumulatorer og batterier, nødraketter, bekæmpelsesmidler, medicinrester, lysstofrør og lign.) må ikke kastes i affaldscontainerne. Bortskaffelse og evt. betaling til bortskaffelse af sådanne rester aftales med trafiktjenesten. Lastrester Rønne Havn A/S Maritim Service kan anvise kontakt til firma, som kan modtage og aflevere lastrester til et af myndighederne godkendt modtage- og behandlingsanlæg. Betaling for denne håndtering er Rønne Havn A/S uvedkommende.

6 Kloakspildevand og blandinger af olieholdigt affald Kloakspildevand samt rester og blandinger af olie modtages i Rønne Havns normale arbejdstid (mandag - torsdag kl samt fredag kl ). Ligger skibet kun i havn udenfor dette tidsrum, kan afhentning kun foretages mod betaling. Mængde Der kan kun afgiftsfrit afleveres driftsaffald, der svarer til skibets art, størrelse og i forhold til seneste anløbshavn. For større mængder driftsaffald samt lastaffald opkræves særskilt betaling. Bestilling Der skal gives varsel om anløb og aflevering af affald mindst 24 timer før skibets ankomst eller så snart anløbshavn kendes, hvis denne oplysning først foreligger mindre end 24 timer inden ankomsten eller senest ved afsejling fra den foregående havn, hvis sejladsens varighed er under 24 timer. Anmeldeformular er indeholdt i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1003, bilag 1 eller 2. Bilag kan også rekvireres på havnekontoret eller findes på havnens/miljøstyrelsens hjemmeside (www.roennehavn.dk / Anmeldeformular skal indsendes pr. fax eller pr. Tidsrum Aflevering skal finde sted indenfor Rønne Havn A/S normale arbejdstid. Den normale arbejdstid er mandag til torsdag fra kl til kl og fredag fra kl til kl Skibe, der udelukkende anløber Rønne Havn udenfor normal arbejdstid, kan aflevere affald, hvis skibet kan dokumentere, at aflevering indenfor normal arbejdstid ikke er mulig. Der vil da være fastsat særlige betingelser jf. bestemmelser om de enkelte affaldstyper. Afgifter Rønne Havn A/S opkræver særskilt betaling i følgende tilfælde: Skibe, som ikke betaler normal havneafgift jf. punkt 2.1, skal betale for alle de i dette afsnit omhandlende og leverede ydelser. Prisen herfor aftales direkte mellem skibet og leverandøren. Mængden af driftsaffald er større end den mængde affald, skibet ved normal drift ville frembringe siden sidste havn. Affaldet ønskes afleveret udenfor normal arbejdstid. Affaldet lægges i de opstillede containere i strid med mærkningen.

7 Ansvar Skibets reder indestår for rigtigheden af samtlige af skibsførerens oplysninger om affaldet, dets art, sammensætning, mængder, tidspunkt for afhentning og for skader, der skyldes fejl eller mangler herunder ved betjening. Skibets reder er således uden hensyn til skyld ansvarlig for enhver skade, der er en følge af skibsførerens urigtige, vildledende eller mangelfulde oplysninger. Dette gælder også skader, som bliver påført tredjemand som følge af skibsførerens urigtige, vildledende eller mangelfulde oplysninger.

Rønne Havn A/S. Port of Rønne. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50

Rønne Havn A/S. Port of Rønne. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Gældende fra 1. januar 2015 0 Rønne Havn A/S Sydhavnsvej 12, Postboks 47 DK-3700 Rønne Telefon: +45 5695 0678 Telefax: +45 5695 0631 E-mail:

Læs mere

TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2015

TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2015 TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2015 Kulholmsvej 1 DK-8930 Randers NØ mail@randershavn.dk www.randershavn.dk (+45) 86 42 10 57 Åbningstider: Kontor Mandag torsdag 08.00 15.30 Fredag 08.00 15.00

Læs mere

Forretningsbetingelser & takstblad 2014

Forretningsbetingelser & takstblad 2014 Assens Havn 5assens-port.com www.assens-port.com Forretningsbetingelser & takstblad 2014 CVR: 32192831 Betingelserne og taksterne i dette dokument er gældende for alle aftaler om aktiviteter på, til og

Læs mere

Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00

Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00 Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00 Gældende fra 1. januar 2015 Nexø Havn A/S Sdr. Hammer 10 DK-3730 Nexø Telefon: +45 5649 2250 Akut mobil: +45 2118 2270 E-mail: info@nexohavn.dk

Læs mere

Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg

Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg Priser & forretningsbetingelser 2015 Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg Telefon: 7612 4000 Telefax: 7513 4050 adm@portesbjerg.dk www.portesbjerg.dk Maritim Afdeling vagt@portesbjerg.dk Alle

Læs mere

Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark)

Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark) Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark) Lindø Industripark A/S Kystvejen 100 5330 Munkebo CVR: 33780680 www.lindo-industripark.dk Havnekontor Kraner og transport Telefon:

Læs mere

Med kurs mod Grenaa Havn

Med kurs mod Grenaa Havn Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2014 29. 04.14 Forretningsbetingelser & Takstblad 2014 for Grenaa Havn A/S og datterselskaber Betingelserne og taksterne i dette hæfte er gældende

Læs mere

Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2015

Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2015 Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2015 13.08.15 Forretningsbetingelser & Takstblad 2015 for Grenaa Havn A/S og datterselskaber Betingelserne og taksterne i dette hæfte er gældende

Læs mere

Køge Havn. Forretningsbetingelser

Køge Havn. Forretningsbetingelser Køge Havn Forretningsbetingelser 2014 2014 INDHOLD SKIBSAFGIFT Almindelige bestemmelser 3 Isafgift 4 Fritagelse for skibsafgift 6 VAREAFGIFT Almindelige bestemmelse 7 ISPS-afgifter 10 Fritagelse for vareafgift

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2013

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2013 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN Gyldig fra 1. januar 2013 Frederikshavn Havn A/S Oliepieren 7-9900 Frederikshavn Havnevagt (24 timer) +45 96 20 47 18 Administration +45 96 20 47 00

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Afsnit A omhandler generelle betingelser Afsnit B omhandler betingelser for leje af udstyr Afsnit C omhandler betingelser for leje af studier A.1. Indledning

Læs mere

1. Legitimation. Ved udlejning af udstyr medbring da Altid kørekort/pas samt sygesikringsbevis som legitimation. Lejer skal være fyldt 18 år.

1. Legitimation. Ved udlejning af udstyr medbring da Altid kørekort/pas samt sygesikringsbevis som legitimation. Lejer skal være fyldt 18 år. Copenhagen Sound System Betingelser Udlejning Følgende betingelser er gældende for leje af udstyr fra Copenhagen Sound System. Ændringer i betingelserne kan ske uden varsel, men det er de på bookningstidspunktet

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm. opdateret 23/4-2013

Bornholms Regionskommune. Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm. opdateret 23/4-2013 Bornholms Regionskommune Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm opdateret 23/4-2013 Fremtidige opdateringer vil fremgå af Bornholms Regionskommunes (BRK) hjemmeside. Indholdsfortegnelse Takstregulativets

Læs mere

RINGSTED LIFTUDLEJNING

RINGSTED LIFTUDLEJNING RINGSTED LIFTUDLEJNING Prisliste & Brochure pr. 1. april 2015 - Prislisten gælder kun slutbrugere af lifte - Over 185 lifte i højden fra 5,7-55 meter Lastvognslifte med betjening Lastvognslifte uden betjening

Læs mere

KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Revideret juni 2011 OG ORDENSREGLER FOR S/I ISHØJ HAVN

KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Revideret juni 2011 OG ORDENSREGLER FOR S/I ISHØJ HAVN KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Revideret juni 2011 OG ORDENSREGLER FOR S/I ISHØJ HAVN Del 1. KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Kontrakter om bådpladser og skråningshuse skal indgås på vilkår, der er godkendt af Ishøj Kommune.

Læs mere

Ordensreglement. for. Skive Søsportshavn.

Ordensreglement. for. Skive Søsportshavn. Ordensreglement for Skive Søsportshavn. Formål: Formålet med havnereglementet et at skabe rammerne for driften af Skive Søsportshavn. Ejerforhold: Skive Søsportshavn ejes/drives af foreningen Skive Søsports

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement

Generelle vilkår og betingelser. Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement Generelle vilkår og betingelser Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement Version 1.1. Ikrafttrædelse pr. 8. juni 2012 På denne og de følgende sider kan du læse de vilkår, som gælder for

Læs mere

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2015.

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2015. HVIDE SANDE HAVN Priser og forretningsbetingelser Januar 2015. 1 Hvide Sande Havn Fossanæsvej 22 6960 Hvide Sande Telefon: 97 31 16 33 Telefax: 96 59 18 22 E-mail: hvidesandehavn@hvshavn.dk Internet: www.hvidesandehavn.dk

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm. opdateret 11/8-2015

Bornholms Regionskommune. Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm. opdateret 11/8-2015 Bornholms Regionskommune Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm opdateret 11/8-2015 Fremtidige opdateringer vil fremgå af Bornholms Regionskommunes (BRK) hjemmeside. Indholdsfortegnelse Takstregulativets

Læs mere

Rackhosting anvender kun dedikerede servere, hvis det udtrykkeligt er bestilt og fremgår af driftskonfigurationen.

Rackhosting anvender kun dedikerede servere, hvis det udtrykkeligt er bestilt og fremgår af driftskonfigurationen. Rackhosting ApS CVR. nr. 15 77 71 76 (herefter Rackhosting) udbyder en lang række ydelser vedrørende drift af IT & EDB underlagt følgende vilkår. Disse vilkår er vedtaget når de har været vedhæftet et

Læs mere

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN S VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M.

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN S VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M. DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN S VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M. De følgende vilkår og takstbestemmelser er et supplement til - og præcisering af Ordensreglement

Læs mere

Glenten tv-aftalevilkår

Glenten tv-aftalevilkår Version juni 2014 Glenten tv-aftalevilkår 1. Generelle vilkår Aftalevilkårene gælder for medlemmets tilslutning til Glenten tv via Glentens eller andres infrastruktur. Tilslutningen til Glenten tv tilknyttet

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Tømning af bundfældningstanke i Billund Kommune

Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Tømning af bundfældningstanke i Billund Kommune Offentligt udbud Tømning af bundfældningstanke i Billund Kommune Juli 2011 Tømning af bundfældningstanke i Billund Kommune Side 1 af 31 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 UDBUDSBETINGELSER 3 1.1 Indledning 3

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. december 2011 12. december 2011. Nr. 1296. Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Læs mere

e-mobility E.ONs Almindelige betingelser for privatkunder og erhvervsdrivende kunder Version 3. februar 2014

e-mobility E.ONs Almindelige betingelser for privatkunder og erhvervsdrivende kunder Version 3. februar 2014 e-mobility E.ONs Almindelige betingelser for privatkunder og erhvervsdrivende kunder Version 3. februar 2014 Indholdsoversigt Afsnit 1. Aftaleindgåelse, aftalefortrydelse og aftaleopsigelse Afsnit 2. Behandling

Læs mere

Generelle lejebetingelser vedrørende leje af sommerhus Lersøbej 15, DK 3700 Rønne

Generelle lejebetingelser vedrørende leje af sommerhus Lersøbej 15, DK 3700 Rønne Generelle lejebetingelser vedrørende leje af sommerhus Lersøbej 15, DK 3700 Rønne 1. Indgåelse af lejeaftalen 1.1. Kundens (lejerens) leje af feriehuset Lersøvej 15, 3700 Rønne sker ved afgivelse af en

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Aarhus Kommune. Ordensreglement for Aarhus Lystbådehavn. Havnens område. Havnen afgrænses som vist på vedlagte oversigtskort.

Aarhus Kommune. Ordensreglement for Aarhus Lystbådehavn. Havnens område. Havnen afgrænses som vist på vedlagte oversigtskort. Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Ordensreglement for Aarhus Lystbådehavn Sport & Fritid Vestergade 55 Postboks 619 8100 Aarhus C Havnens område Havnen afgrænses som vist på vedlagte

Læs mere