Selskabsmeddelelse nr. 10/ maj 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selskabsmeddelelse nr. 10/2014 5. maj 2014"

Transkript

1 Selskabsmeddelelse nr. 10/ maj /2014

2 10/2014

3 10/2014

4 Danske Andelskassers Bank A/S Delårsrapport for 1. kvartal 2014

5 Indholdsfortegnelse Direktionens kommentar... 3 Koncernen Hoved- og nøgletal... 4 Ledelsespåtegning... 5 Koncernledelsesberetning... 6 Resultat- og totalindkomstopgørelse Balance - Koncernen Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter Moderselskab Hoved- og nøgletal Resultat- og totalindkomstopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Noter Danske Andelskassers Bank A/S Delårsrapport for 1. kvartal 2014

6 Direktionens kommentar Foråret er altid en travl tid for banker, fordi kunderne typisk får ny energi og nye ideer, når solen varmer. Foråret 2014 har imidlertid været ekstraordinært travlt for Danske Andelskassers Bank. Medarbejderne har haft travlt med at finde de rigtige løsninger til kunderne, herunder i forhold til et nyt produkt omkring Lønsikring. Og på direktionsgangen og i bestyrelsen har noget af det, der især har skabt travlhed, været arbejdet med bankens kapitalmæssige genopretningsplan og dermed arbejdet med at reetablere en tilfredsstillende solvensmæssig overdækning. Målet var i første omgang at nå en solvensprocent, der var over det af Finanstilsynet i november 2013 fastsatte individuelle solvenskrav på 12,0 %. Dette mål er nået i denne delårsrapport, hvor solvensprocenten er opgjort til 13,0 %. Det betyder imidlertid ikke, at vi er helt i mål. For det individuelle solvenskrav blev fastsat, fordi vores solvensprocent var under vores individuelle solvensbehov, og derfor skal vi naturligvis også over solvensbehovet. Solvensbehovet er i denne delårsrapport opgjort til 13,0 %, så vores solvensprocent og solvensbehov er altså på niveau. Som et lokalt pengeinstitut er vi afhængige af den lokale tilknytning, og i en tid, hvor ændret brug af bankydelser og krav om omkostningsbevidsthed betyder, at antallet af fysiske lokationer bliver mindre, er det naturligvis endnu mere afgørende, at vi på anden måde har ører og stemmer placeret lokalt. Det er aktive aktionærer medvirkende til, og vi vil også i resten af 2014 arbejde for at skabe et pengeinstitut, der lever op til kundernes og aktionærernes krav. Det gælder i forhold til at arbejde for økonomisk soli ditet. Det gælder i forhold til at sikre de rigtige produkter og løsninger, og det gælder i forhold til engagement og tilgængelighed i lokalområderne. Det arbejder alle i banken for hver eneste dag, og der er også i første kvartal 2014 leveret en stor indsats af bankens medarbejdere. Sammen kan vi mere. På direktionens vegne Jan Pedersen Adm. direktør Vi fortsætter arbejdet med at hæve solvensprocenten, så vi kan få skabt en tilfredsstillende overdækning. Noget andet, der har været medvirkende til, at vi havde travlt, har været dialogen med vores aktionærer. Vi holdt i marts seks aktionærmøder rundt om i vores lokalområder, og disse møder var en god mulighed for at hilse på aktionærerne og høre de holdninger og meninger, der er til vores bank. Naturligvis var der kritiske ord imellem. Det ville være mærkeligt andet oven på et utilfredsstillende Men alle steder bar det præg af en interesse og et engagement i vores bank. Tilsvarende interesse og engagement har vi oplevet i den løbende dialog med medlemmerne af vores aktionærråd, og også på generalforsamlingen var der en god og mangesidet debat. Delårsrapport for 1. kvartal 2014 Danske Andelskassers Bank A/S 3

7 Hoved- og nøgletal koncernen Hovedtal 1000 kr. Resultatopgørelse Renteindtægter 1. kvt kvt kvt kvt kvt Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyrer og provisionsindtægter - netto Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivning på udlån og tilgodehavender mv Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder Resultat før skat Skat Periodens resultat Balance Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v Udlån Obligationer og aktier Gæld til kreditinstitutter Indlån Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiver i alt Eventualforpligtelser Nøgletal Solvensprocent 13,0% 14,5% 14,9% 11,6% 12,1% Kernekapitalprocent 10,5% 14,5% 14,8% 12,1% 12,1% Egenkapitalforrentning før skat 6,4% -1,1% -1,5% -3,3% -0,6% Egenkapitalforrentning efter skat 6,3% -1,1% -3,1% -1,3% -0,1% Indtjening pr. omkostningskrone 1,35 0,95 0,97 0,93 0,99 Renterisiko 3,7% 3,4% 1,0% 0,9% 0,7% Valutaposition 2,7% 3,0% 3,4% 7,4% 3,9% Valutarisiko 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% Udlån i forhold til indlån 93,4% 93,2% 108,3% 112,4% 96,9% Udlån i forhold til egenkapital 7,2 7,0 5,4 6,7 6,3 Årets udlånsvækst -3,4% -2,1% -3,3% -4,1% -4,8% Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 165,6% 186,0% 188,0% 97,2% 59,6% Summen af store engagementer 51,9% 30,8% 17,4% 30,8% 27,2% Periodens nedskrivningsprocent 0,4% 0,4% 0,5% 0,3% 0,5% 4 Danske Andelskassers Bank A/S Delårsrapport for 1. kvartal 2014

8 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2014 for Danske Andelskassers Bank A/S. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Interim Financial Reporting som godkendt af EU for så vidt angår delårsregnskabet for koncernen og Lov om finansiel virksomhed for så vidt angår delårsregnskabet for moderselskabet. Delårsregnskabet udarbejdes herudover i overensstemmelse med danske oplysningskrav for børsnoterede finansielle selskaber. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2014 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsperioden 1. januar 31. marts Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og moderselskabets aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultater og den finansielle stilling som helhed for de virksomheder, der er omfattet af koncernregnskabet, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og moderselskabet står overfor. Opmærksomheden henledes særligt på ledelsesberetningens afsnit Solvens, og Usædvanlige forhold, herunder status på kapitalmæssig genopretningsplan, hvor koncernens solvensmæssige situation og genopretningsplanen for solvensen er beskrevet. Delårsrapporten er ikke revideret eller reviewet. Hammershøj, den 5. maj 2014 Direktionen Jan Pedersen Tomas Michael Jensen Hammershøj, den 5. maj 2014 Bestyrelsen Jakob Fastrup Jens J. Hald Preben Arndal Kenneth Clausen Jens Nørvang Madsen Helle Okholm Asger Pedersen Poul Weber Anette Holstein Palle Iversen Lona Linding Delårsrapport for 1. kvartal 2014 Danske Andelskassers Bank A/S 5

9 Koncernledelsesberetning Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen (i det følgende betegnet Danske Andelskassers Bank) er et dansk pengeinstitut med en udpræget lokal forankring. Bankens primære formål er at levere bankydelser til privatkunder samt små og mellemstore erhvervskunder, der typisk bor, arbejder eller driver virksomhed uden for de større byer i Jylland og på Fyn. Endvidere le verer banken finansielle løsninger til andre finansielle institutioner, der i mange tilfælde ligeledes har en forretningsmodel, som bygger på en lokal forankring. Pr. datoen for offentliggørelsen af denne delårsrapport har Danske Andelskassers Bank 26 fuldtidsåbne filialer, fire deltidsåbne filialer og seks erhvervscentre. Bankens hovedkontor, der beskæftiger specialister inden for en bred palet af bankfaglige områder, ligger i Hammershøj mellem Randers og Viborg, og banken betjener endvidere kunderne gennem selvbetjeningsløsninger som pengeautomater, Webbank, Mobilbank og Swipp. Banken har i det første kvartal af 2014 haft fokus på dels at fortsætte den styrkelse og effektivisering af banken, der er pågået de senere år, dels at sikre gode og værdiskabende løsninger for bankens kunder, og dels at reetablere en tilfredsstillende solvensmæssig overdækning via gennemførelsen af bankens kapitalmæssige genopretningsplan. Dette betyder bl.a., at Danske Andelskassers Bank i første kvartal 2014 har sammenlagt to filialer med nærtliggende filialer, har ændret åbningstider i yderligere filialer og har kunnet se en stigende effekt af de i 2013 gennemførte opsigelser i takt med at opsigelsesperioder ophører. Danske Andelskassers Bank har også søsat nye tilbud til kunder, herunder fx et samarbejde med BNP Paribas Cardif om udbuddet af Lønsikring, samt arbejdet på at optimere de nuværende tilbud. Og samtidig har banken styrket solvensen gennem bl.a. afhændelsen af aktier i DLR Kredit, hvilket er nærmere beskrevet under afsnittet Status på kapitalmæssig genopretningsplan. Finanstilsynets tilsynsdiamant pr. 31. marts % 190% 160% 130% 100% 70% 40% 10% -20% Store engagementer De forskellige tiltag og aktiviteter er medvirkende til, at Danske Andelskassers Bank kommer ud af første kvartal 2014 som en stærkere bank. Der er imidlertid stadig udfordringer, herunder i relation til en lav økonomisk aktivitet i bankens primære markedsområder, og der vil også i den kommende tid blive arbejdet for en fortsat styrkelse af banken og en fortsat forbedring af den solvensmæssige situation, som fortsat ikke er tilfredstillende. Resultat 125% Finanstilsynet 52% 100% Fundingratio 65% Danske Andelskassers Bank Udlånsvækst 20% 25% 6% -3% Ejendomseksponering Likviditetsoverdækning Danske Andelskassers Bank fik i første kvartal 2014 et resultat før skat på 56 mio. kr. mod et resultat før skat i første kvartal 2013 på -10 mio. kr. Resultatet efter skat blev i første kvartal 2014 på 55 mio. kr. mod -10 mio. kr. i første kvartal Resultatet for første kvartal 2014 betegnes som jævnt tilfredsstillende. Den væsentligste årsag til det positive resultat er en kursregulering og udbyttebetaling på Danske Andelskassers Banks aktier i Sparinvest Holdings SE på samlet 53 mio. kr., som nærmere omtalt under Kursreguleringer. Basisindtjening Danske Andelskassers Banks basisindtjening resultat før skat ekskl. kursreguleringer, nedskrivninger og sektorløsninger mv. var i første kvartal 2014 på 45 mio. kr. mod en basisindtjening på 43 mio. kr. i første kvartal Basisindtjeningen er positivt påvirket af udbyttebetalingen på bankens aktier i Sparinvest Holdings SE på 8 50% 166% 6 Danske Andelskassers Bank A/S Delårsrapport for 1. kvartal 2014

10 mio. kr., og fraregnet denne har der været et fald, hvilket især hænger sammen med et fald i netto rente- og gebyr indtægter grundet bl.a. et faldende udlån, der ikke er modsvaret af tilsvarende fald i bankens omkostninger. Banken er - og har været - opmærksom på dette forhold og har bl.a. derfor lavet løbende tilpasninger og initiativer gennem 2013 og i begyndelsen af 2014, ligesom banken løbende vurderer behovet for tilpasninger og initiativer. Rente- og gebyrindtægter Danske Andelskassers Banks netto rente- og gebyrindtægter beløb sig i første kvartal 2014 til 162 mio. kr. mod 177 mio. kr. i første kvartal Underliggende ses et fald i såvel renteindtægter som renteudgifter, hvor faldet i renteindtægter dog er større end faldet i renteudgifter. Faldet i renteindtægter kan i særdeleshed tilskrives, at det samlede udlån i første kvartal 2014 var lavere end i første kvartal 2013, mens faldet i renteudgifter i særdeleshed kan tilskrives, at bankens indlån ligeledes var lavere i første kvartal 2014 end i første kvartal 2013, ligesom Danske Andelskassers Bank i 2013 indfriede såvel et obligationslån med individuel statsgaranti på mio. kr. som et lån i Danmarks Nationalbank på 500 mio. kr. Mens netto renteindtægter er faldet, ses der en stigning i netto gebyrindtægter. Dette skyldes primært en stigning i Øvrige gebyrer og provisioner. Danske Andelskassers Bank har i første kvartal 2014 oplevet en fortsat interesse for bankens produkter på eksempelvis investerings- og forsikringsområdet, mens interessen på udlånsområdet, som anført, er oplevet væsentligt begrænset. Udgifter Danske Andelskassers Banks udgifter til personale og administration var i første kvartal 2014 på 115 mio. kr. mod 128 mio. kr. i første kvartal Banken har over de seneste år arbejdet med en løbende optimering, såvel kompetence- som omkostningsmæssigt, og særligt i 2013 er antallet af ansatte reduceret betydeligt, hvilket er illustreret af, at det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i banken var på 437 i første kvartal 2014 mod 517 i første kvartal Det faktiske antal ansatte i banken forventes, på baggrund af allerede aftalte/udmeldte fratrædelser, at være under 400 med udgangen af første halvår Nedskrivninger på udlån mv. Danske Andelskassers Bank havde i første kvartal 2014 nedskrivninger på udlån mv. på 38 mio. kr. mod 43 mio. kr. i første kvartal Banken har de senere år opkvalificeret kreditkompetencerne i hele banken, og dette er som anført i årsrapporten for 2013 af 25. februar 2014 en opkvalificering, der stadig pågår. Det er Danske Andelskassers Banks forventning, at nedskrivningerne vil blive væsentligt nedbragt på længere sigt, men i den nærmeste fremtid budgetteres stadig med en nedskrivningsrisiko, der er over gennemsnittet for sammenlignelige pengeinstitutter. Nedskrivningerne i første kvartal 2014 ses på niveau med det forventede. Det skal bemærkes, at nedskrivningsniveauet også er afhængigt af den økonomiske udvikling i bankens markedsområder, hvor der pr. nuværende er en lavere aktivitet end i eksempelvis hovedstadsområdet og Østjylland. Dette har, også grundet længden af den økonomiske stilstand, medført udfordringer for såvel privat- som erhvervskunder. Kursreguleringer Danske Andelskassers Bank har i første kvartal 2014 haft kursreguleringer på bankens beholdning af aktier og obligationer på i alt 55 mio. kr. mod -4 mio. kr. i første kvartal Kursreguleringerne er i al væsentlighed sket på ban kens beholdning af sektoraktier aktier i andre finansielle virksomheder, der primært ejes af samarbejdsmæssige årsager og størsteparten af de positive kursreguleringer kan tilskrives en kursregulering af bankens aktier i Sparinvest Holdings SE med en positiv værdi af 45 mio. kr. Dette er nærmere beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 8/2014 af 10. april Kursreguleringen af bankens beholdning af aktier i Sparinvest Holdings SE ses også positiv, fordi den vidner om god aktivitet i Sparinvest, hvilket stigende investeringer fra Danske Andelskassers Banks kunder har været en medvirkende faktor til. Delårsrapport for 1. kvartal 2014 Danske Andelskassers Bank A/S 7

11 Balance Danske Andelskassers Banks samlede balance var pr. 31. marts 2014 på mio. kr. mod mio. kr. pr. 31. marts 2013 og mio. kr. pr. 31. december På aktivsiden ses faldet særligt relateret til et fald i bankens samlede udlån og størrelsen af bankens obligationsinvesteringer, mens den på passivsiden særligt ses relateret til et mindre fald i Indlån og anden gæld. Udlån Danske Andelskassers Banks udlån og tilgodehavender var pr. 31. marts 2014 på mio. kr. mod mio. kr. pr. 31. marts 2013 og mio. kr. pr. 31. december Det er bankens oplevelse, at der på den ene side alene er en begrænset efterspørgsel efter nyudlån fra både eksisterende og nye kunder, mens der på den anden side opleves interesse i at afdrage gæld. Dette er en tendens, der har været gældende i forlængelse af finanskrisen, og trods en begyndende positiv udvikling i dansk økonomi er det bankens vurdering, at tendensen også vil være gældende i den nærmeste fremtid. Det skyldes bl.a., at der i bankens primære markedsområder, uden for de større byer, alene er oplevet en begrænset vækst. Danske Andelskassers Banks udlån var pr. 31. marts 2014 fordelt med 61 % til erhvervskunder og 39 % til privatkunder, og den største enkeltsektor var landbrugssektoren, der tegnede sig for 21 % af det samlede lån. Dette ses i praksis uforandret i forhold til 31. december 2013, og det bemærkes, at banken ser landbruget som en væsentlig del af dansk økonomi og en væsentlig del af bankens grundlag og historie. Det er derfor også meget positivt, at der for forskellige grene af landbruget ses positive tendenser, selv om der stadig er såvel udfordrede sektorer som udfordrede kunder inden for alle sektorer. Indlån Danske Andelskassers Banks indlån var pr. 31. marts 2014 på mio. kr. mod mio. kr. pr. 31. marts 2013 og mio. kr. pr. 31. december Baggrunden for det faldende indlån er bl.a., at flere kunder ønsker at placere midlerne i eksempelvis investeringsbeviser, ligesom det må konstateres, at der stadig opleves afgang af særligt indlånskunder i relation til tidligere sammenlægninger af filialer. Likviditet Danske Andelskassers Banks likviditetsmæssige overdækning i forhold til lovens krav var pr. 31. marts 2014 opgjort til 166 % mod 186 % pr. 31. marts 2013 og 169 % pr. 31. december Der er således også en fornuftig overdækning i forhold til Finanstilsynets krav om, at den likviditetsmæssige overdækning, jf. Tilsynsdiamanten, skal være mindst 50 % over lovens krav. Den likviditetsmæssige overdækning skal ses i sammenhæng med et indlånsoverskud, hvor bankens udlånsprocent i forhold til indlån er på 93 %, og banken havde således ikke pr. 31. marts 2014 likviditet i form af obligationsudstedelser e.l. 98 % af bankens indlån var pr. 31. marts 2014 dækket af Garantifonden for indskydere og investorer. Egenkapital og efterstillet kapital Danske Andelskassers Banks egenkapital var pr. 31. marts 2014 på 896 mio. kr. mod mio. kr. pr. 31. marts 2013 og 840 mio. kr. pr. 31. december Stigningen i egenkapitalen gennem første kvartal 2014 skyldes det positive resultat for perioden. Danske Andelskassers Bank havde pr. 31. marts 2014 efterstillet kapital, der blev optaget som en del af Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter (Bankpakke II) i 2009 og består af hybrid kernekapital på 400 mio. kr. Den hybride kernekapital har indfrielsesdato 9. oktober 2014, hvorefter den kan indfries til kurs 105 frem til 9. oktober 2015 og kurs 110 herefter. Solvens Danske Andelskassers Banks solvensprocent var pr. 31. marts 2014 på 13,0 % mod en solvensprocent på 14,5 % pr. 31. marts 2013 og 11,2 % pr. 31. december Som følge af bankens solvensmæssige situation pr. 30. september 2013 hvor solvensprocenten var under det individuelle solvensbehov blev banken pålagt et individuelt solvenskrav på 12,6 %, der, i forbindelse med indfrielsen af efterstillet kapital på NOK 240 mio. kr. den 7. februar 2014, blev nedsat til 12,0 %. Danske Andels 8 Danske Andelskassers Bank A/S Delårsrapport for 1. kvartal 2014

12 kassers Bank var således pr. 31. marts ,0 % over det i november 2013 fastsatte, individuelle solvenskrav. Da Danske Andelskassers Banks individuelle solvensbehov pr. 31. marts 2014 blev opgjort til 13,0 %, var der endvidere balance mellem solvensprocenten og det individuelle solvensbehov. Dette betyder, at de pr. 29. november modtagne dispositionsbegrænsende påbud fra Finanstilsynet bortfalder. Usædvanlige forhold, herunder status på kapitalmæssig genopretningsplan Som ovenfor angivet blev Danske Andelskassers Bank den 29. november 2013 påbudt at udarbejde en kapitalmæssig genopretningsplan for at sikre en solvensmæssig overdækning i forhold til bankens individuelle solvensbehov på 12,6 % og det af Finanstilsynet fastsatte individuelle solvenskrav, der dengang ligeledes var på 12,6 %. Danske Andelskassers Bank afleverede den 5. december 2013 den kapitalmæssige genopretningsplan og har siden arbejdet for at eksekvere planen, hvilket Finanstilsynet via minimum månedlige opdateringer er holdt ajour om. Eksekveringen betyder, at Danske Andelskassers Banks solvensprocent er hævet fra 10,1 % i opgørelsen af 30. september 2013 til 13,0 % i opgørelsen pr. 31. marts Over samme periode er det individuelle solvenskrav faldet fra 12,6 % til 12,0 % grundet indfrielsen af et ansvarligt lån på NOK 240 mio., mens det individuelle solvensbehov ligeledes faldt grundet denne indfrielse, men siden er steget til 13,0 %. Flere af de elementer, der har medvirket til at hæve Danske Andelskassers Banks solvensprocent, er beskrevet i bankens årsrapport af 25. februar 2013, herunder bl.a. afhændelse af aktier i DLR Kredit A/S. Siden offentliggørelsen af denne årsrapport er solvensen blevet yderligere forbedret grundet bl.a. indarbejdelsen af CRD IV s regelsæt omkring en lavere vægtning af små og mellemstore virksomheder samt ændringer i de risikovægtede poster for så vidt angår misligholdte eksponeringer. Hertil kommer effekten af bl.a. et fald i risikovægtede aktiver og det positive resultat for første kvartal 2014, herunder også udbyttebetalingen på Danske Andelskassers Banks aktier i Sparinvest Holdings SE. Den samlede effekt af ovennævnte forhold er en stigning i solvensprocenten på 1,8 procentpoint. Danske Andelskassers Bank fortsætter arbejdet med sikre en solvensmæssig overdækning, og jf. selskabsmeddelelse nr. 1/2014 af 21. januar 2014 er banken stadig i dialog med forskellige mulige investorer vedrørende optagelse af ansvarlig kapital, ligesom banken stadig afsøger øvrige muligheder for at skabe en solvensmæssig overdækning til solvensbehovet. Usikkerhed ved indregning og måling Finanstilsynet var i august og september 2013 på inspektion i Danske Andelskassers Bank, hvor Finanstilsynet fandt, at der i forhold til bankens allerede foretagne nedskrivninger var behov for yderligere nedskrivninger På trods af de seneste års betydelige styrkelse af kreditorganisationen og Finanstilsynets engagementsgennemgang må det, med baggrund i Finanstilsynets konklusioner og trods det efterfølgende arbejde med området, konstateres, at der knytter sig usikkerheder til bankens udmåling af nedskrivningsbehov. Danske Andelskassers Bank er løbende part i retssager. Der var ikke ved udgangen af første kvartal 2014 verserende retssager, hvis resultat ville kunne ændre væsentligt på bankens økonomiske stilling. Det bemærkes endeligt, at den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser er forbundet med skøn over, hvorledes fremtidige begivenheder påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser på balancedagen. Der henvises til note 2 for en nærmere beskrivelse heraf. Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning I henhold til betingelserne for Danske Andelskassers Banks hybride kernekapital i henhold til Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter (Bankpakke II), må der ikke betales kuponrente, hvis banken ikke overholder kapitalkravet (det individuelle solvensbehov), eller hvis betalingen betyder, at banken herefter ikke overholder kapitalkravet. Der var rentetilskrivningsdag på bankens hybride kernekapital den 1. maj 2014, og grundet bankens solvensmæssige status pr. 31. marts 2014 jf. denne delårsrapport er der i denne delårsrapport Delårsrapport for 1. kvartal 2014 Danske Andelskassers Bank A/S 9

13 udgiftsført renter ud fra en forventning om, at banken betaler kuponrente. For at sikre, at en rentebetaling ikke vil være i strid med betingelserne for den hybride kernekapital, er det imidlertid besluttet, at der skal laves en opgørelse af solvensprocent og solvensbehov pr. ultimo april 2014, før kuponrenten betales. Denne opgørelse er ikke afsluttet pr. datoen for denne delårsrapport, men såfremt det konkluderes, at Danske Andelskassers Bank ikke kan/ skal betale kuponrente, vil det medføre, at renterne ikke længere skal udgiftsføres. Dette svarer regnskabsmæssigt til en indtægt på 21 mio. kr. Bortset herfra er der ikke fra regnskabsperiodens afslutning og frem til datoen for denne delårsrapport indtrådt forhold, som væsentligt påvirker vurderingen af delårsrapporten, når bortses den under Resultat og Kursreguleringer omtalte kursregulering og udbyttebetaling i forhold til bankens aktier i Sparinvest Holdings SE. Forventninger til 2014 De første måneder af 2014 har umiddelbart bekræftet Danske Andelskassers Banks forventninger om et 2014 præget af relativ stabilitet og en gradvis mere positiv udvikling i samfundsøkonomien men også forventningerne om, at der stadig ikke kan tales om et decideret opsving i bankens primære markedsområder, er blevet bekræftet, og der må konstateres en fortsat lav efterspørgsel efter udlån. Dette illustrerer nødvendigheden af de effektivitetsforøgende og omkostningsbesparende aktiviteter, Danske Andelskassers Bank har gennemført de senere år, og banken er til stadighed opmærksom på en løbende tilpasning til det marked, der ageres i, og de krav, der stilles fra kunderne. Danske Andelskassers Bank fastholder bankens forventninger om en basisindtjening mellem 175 og 210 mio. kr. Det bemærkes i den forbindelse, at der stadig som også angivet i årsrapporten af 25. februar 2014 knytter sig en ekstraordinær usikkerhed til disse forventninger grundet en kombination af konjunkturmæssige risici og interne risici, herunder risici forbundet med den fortsatte gennemførelse af bankens kapitalmæssige genopretningsplan. 10 Danske Andelskassers Bank A/S Delårsrapport for 1. kvartal 2014

14 Resultat- og totalindkomstopgørelse - Koncernen 1000 kr. Note Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder Resultat før skat Skat Periodens resultat Totalindkomstopgørelse Resultat Anden totalindkomst Poster, der ikke kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen: Nettoopskrivning på ejendomme efter skat Skatteeffekt heraf Aktuarmæssige gevinster og tab på pensionsforpligtelsen efter skat Skatteeffekt heraf Anden totalindkomst i alt Totalindkomst i alt Delårsrapport for 1. kvartal 2014 Danske Andelskassers Bank A/S 11

15 Balance - Koncernen 1000 kr. Note Aktiver: Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier mv Kapitalandele i associerede virksomheder Grunde og bygninger i alt Investeringsejendomme Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Midlertidigt overtagne aktiver Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Passiver: Gæld: Gæld til kreditinstituter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer Midlertidigt overtagne forpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser: Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud Egenkapital: Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser Overført overskud eller underskud Egenkapital i alt Passiver i alt Danske Andelskassers Bank A/S Delårsrapport for 1. kvartal 2014

16 Egenkapitalopgørelse - Koncernen kr. Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser på ejendomme til omvurderet værdi Egenkapital Periodens resultat Anden totalindkomst: Aktuarmæssige gevinster og tab på pensionsforpligtelsen efter skat Skatteeffekt heraf Anden totalindkomst i alt Periodens totalindkomst Egenkapital I alt kr. Aktiekapital Overført overskud eller underskud Opskrivningshenlæggelser på ejendomme til omvurderet værdi Egenkapital Årets resultat Øvrige bevægelser på egenkapitalen: Køb af egne aktier Øvrige bevægelser på egenkapitalen i alt Egenkapital I alt kr. Aktiekapital Overført overskud eller underskud Opskrivningshenlæggelser på ejendomme til omvurderet værdi Overført overskud eller underskud Egenkapital Ændring i indregning af kapitalindskud i datacentralen BEC Ændring i indregning af pensionsforpligtelse og andre kontraktuelle forpligtelser Korrigeret resultat Årets resultat Anden totalindkomst: Nettoopskrivning på ejendomme Regulering pensionsforpligtelsen Anden totalindkomst i alt Årets totalindkomst Egenkapital I alt Delårsrapport for 1. kvartal 2014 Danske Andelskassers Bank A/S 13

17 Pengestrømsopgørelse - Koncernen 1000 kr Pengestrømme fra driftsaktivitet Resultat før skat Regulering for ikke-kontante driftsposter Betalt skat I alt Forskydninger i driftskapital Ændring i kreditinstitutter og centralbanker Ændring i obligations og aktiebeholdning Ændring i udlån Ændring i indlån Ændring i øvrige aktiver og passiver Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Køb/salg materielle anlægsaktiver Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Køb og salg af egne kapitalandele Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Årets likviditetsændring Likvider primo Årets likviditetsændring Likvider ultimo Likvider ultimo: Kassebeholdning og tilgodehavende hos centralbanker og kreditinstitutter med løbetid under 3 måneder Danske Andelskassers Bank A/S Delårsrapport for 1. kvartal 2014

18 Noter - Koncernen Note 1 Anvendt regnskabspraksis Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for Note 2 Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger Der er anvendt skøn i forbindelse med aflæggelsen af delårsregnskabet for 1. kvartal Disse skøn er baseret på forudsætninger, som ledelsen anser for forsvarlige, men som i sagens natur er usikre. Banken er påvirket af risici og usikkerheder, som kan føre til, at de faktiske resultater kan afvige fra skønnene. Som omtalt under note 2 i årsrapporten for 2013, har Danske Andelskassers Banks siden den 29. november 2013 i forbindelse med offentliggørelsen af delårsrapporten for kvartal 2013 været underlagt dispositionsbegrænsende påbud fra Finanstilsynet. Danske Andelskassers Banks solvensprocent var pr ,0 % og dermed over det generelle solvenskrav på 8,0 % og det af Finanstilsynet pr. november 2013 fastsatte solvenskrav på 12,0 %. Det individuelle solvensbehov er pr opgjort til 13,0 %. Dette betyder, at de dispositionsbegrænsende påbud fra Finanstilsynet, er bortfaldet. De områder, hvor de regnskabsmæssige skøn og vurderinger har eller kan have den væsentligste effekt på koncern- og årsregnskabet, er herefter følgende: Faktisk solvens lig eller over det individuelle solvensbehov jf. ovenstående Måling af udlån og garantier, herunder svagheder i interne kontroller og forretningsgange på kreditområdet. Der er i øvrigt identificeret følgende områder, hvor skøn og vurderinger har eller kan have betydelig effekt: Dagsværdi af domicilejendomme, investeringsejendomme og ejendomme i midlertidig besiddelse Dagsværdi af finansielle instrumenter Udskudte skatteaktiver Ydelsesbaserede pensionsforpligtelser Fortolkningsbidrag vedrørende CRR forordningen. Måling af udlån og garantier, herunder svagheder i interne kontroller og forretningsgange på kreditområdet Af Finanstilsynets redegørelse af 29. november 2013 fremgår, at Finanstilsynet har konstateret væsentlige forbedringer i bankens kreditstyring, og at der derfor var få påbud vedrørende kreditstyringen. Det konstateredes, at banken fortsat har svagheder med hensyn til at identificere og håndtere svage engagementer. Bankens forretningsgange og interne kontroller på kreditområdet har derfor ikke været tilstrækkelige til at sikre ensartede og korrekte procedurer for kreditmæssig behandling af bankens engagementer med henblik på at vurdere og opgøre nedskrivningsbehov i henhold til Finanstilsynets udmeldte praksis om retningslinjer vedrørende opgørelse af individuelle nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier. Bankens ledelse vurderer, at nedskrivningerne i 2014 kan henføres til forhold eller forværringer i forhold hos bankens kunder, der kan henføres til Som følge af svaghederne i kreditstyringen er måling af udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris samt måling af garantiforpligtelser uagtet de iværksatte tiltag dog fortsat behæftet med en usikkerhed, der er højere end normalt. Banken vurderer tillige, at boniteten af bankens udlån er dårligere end sammenlignelige pengeinstitutter. Delårsrapport for 1. kvartal 2014 Danske Andelskassers Bank A/S 15

19 En fortsat negativ udvikling inden for brancher, hvor banken har betydelige engagementer, eller ændring af praksis af den ene eller anden årsag, kan fortsat medføre yderligere nedskrivninger. Fastlæggelsen af størrelsen af de forventede betalinger, herunder realisationsværdier af sikkerheder og forventede dividendeudbetalinger fra boer, er også undergivet væsentlige skøn. Stigende renter vil ligeledes udgøre en usikkerhed ved måling af værdien af engagementer med svag bonitet. Ved måling af sikkerheder med pant i helt eller delvist udlejede erhvervsejendomme eller boligejendomme er afkastkrav en af de væsentligste anvendte forudsætninger. Værdien af ejendomme fastsættes på grundlag af en vurdering af det afkastkrav, som en investor forventes at ville stille til en ejendom i den pågældende kategori. Afkastkravet på disse ejendomme ligger pt. i al væsentlighed i intervallet 5 % til 10 %. Afkastkravets størrelse afhænger bl.a. af geografi, beliggenhed i det pågældende område, ejendommens anvendelsesmuligheder (erhverv/beboelse), vedligeholdelsesstand samt eventuel genudlejning og dermed niveauet for tomgang mv. I de foretagne nedskrivningstest forudsættes det, at ejendomme vil blive solgt på kort sigt. Som følge af de nuværende og seneste års konjunkturusikkerheder er værdiansættelsen af sikkerhederne fortsat forbundet med usikkerhed, og sikkerhederne i erhvervsejendomme er i høj grad påvirket af de aktuelle skøn over afkastkrav i ejendomsmarkedet, hvor selv små ændringer i afkastprocent vil have stor betydning for værdiansættelsen. En væsentlig faktor for nedskrivninger på landbrugsengagementer er værdien af landbrugsjorden. I de foretagne nedskrivningsberegninger for de landbrugsengagementer, hvor der er vurderet at være objektiv indikation for værdiforringelse, er der anvendt en hektarpris på t.kr., afhængigt af ejendommens geografiske placering. Den typisk anvendte hektarpris er 130 t.kr. Endvidere kan ændringer i byggepriser og afsætningshorisonter for staldpladser mv. medføre behov for yderligere nedskrivninger. For privatkunder er der usikkerhed forbundet med opgørelse af nedskrivninger, da det for en del af kunderne kan konstateres, at selv om kunderne på nuværende tidspunkt kan betale ydelserne på lånene, så vil yderligere krav til afdrag eller rente presse betalingsevnen. Hertil kommer, at en række boligejere ikke vil kunne afhænde deres bolig uden tab. Ved hensættelser til tab på garantier er der væsentlige skøn forbundet med kvantificeringen af risikoen for, at der skal betales på den afgivne garanti. Udlån, hvor der ikke foreligger objektiv indikation for værdiforringelse, indgår i en gruppe, hvor det på porteføljeniveau vurderes, om der er nedskrivningsbehov. Ved test af værdiforringelse af en gruppe af udlån er det væsentligste aspekt ledelsens skøn i forbindelse med fastsættelsen af kreditmarginalerne og udviklingen heri. Dagsværdi af domicilejendomme, investeringsejendomme og ejendomme i midlertidig besiddelse Måling af ejendommenes dagsværdi er forbundet med regnskabsmæssige skøn og vurderinger, herunder forventninger til ejendommenes fremtidige afkast og de fastsatte afkastprocenter for ejendommene under hensyntagen til salg på normal sigt. Dagsværdi af finansielle instrumenter Vurderinger udøves i forbindelse med fastsættelse af dagsværdien af finansielle instrumenter på følgende områder: Valg af værdiansættelsesmetode Fastsættelse af, hvornår tilgængelige noterede priser ikke repræsenterer dagsværdien Opgørelse af dagsværdireguleringer for at tage højde for relevante risikofaktorer såsom kredit- og likviditetsrisiko Vurdering af, hvilke markedsparametre der skal iagttages For unoterede aktier skønnes over fremtidige pengestrømme og forrentningskrav. Som led i driften er der erhvervet strategiske kapitalandele. Disse måles til dagsværdi på grundlag af tilgængelige oplysninger om handler med den pågældende virksomheds kapitalandele eller alternativt en værdiansættelses model baseret på anerkendte og aktuelle markedsdata, herunder inddragelse af en vurdering af den forventede fremtidige indtjening og pengestrømme. Værdiansættelsen vil ligeledes være påvirket af medejerskab, samhandel og aktionæroverenskomster mv. 16 Danske Andelskassers Bank A/S Delårsrapport for 1. kvartal 2014

20 Udskudte skatteaktiver Pr. 31. marts 2014 har banken indregnet et udskudt skatteaktiv på 20 mio. kr. vedrørende skattemæssige midlertidige forskelle, som ledelsen ud fra budgetter vurderer, vil kunne udnyttes inden for 3-5 år. Udskudte skatteaktiver baseret på fremførbare skattemæssige underskud indregnes alene i den udstrækning, det i overbevisende grad anses for sandsynligt, at der inden for en overskuelig årrække realiseres skattemæssige overskud, hvori underskuddene kan modregnes. Budgetter over bankens udvikling er forbundet med skøn over det sandsynlige tidspunkt for og størrelsen af fremtidige skattepligtige overskud. Banken har på den baggrund ikke indregnet skatteaktiv vedrørende fremførbare underskud pr. 31. marts Ydelsesbaserede pensionsforpligtelser Opgørelsen af pensionsforpligtelsen til tidligere direktører er baseret på aktuarmæssige forudsætninger om blandt andet diskonteringsrenten, dødelighed og inflation. Beregningen sker i henhold til IAS 19. Fortolkningsbidrag vedrørende CRR forordningen De nye regler trådte i kraft og medfører grundlæggende ændringer i opgørelsen af kapitalgrundlaget og de risikovægtede poster. Der imødeses fortsat fortolkningsbidrag til CRR, og usikkerheden til opgørelsen af de risikovægtede poster og kapitalgrundlaget knytter sig derfor til effekten at fortolkningsbidragene. Note 3 Renteindtægter 1000 kr Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Obligationer Valuta-, rente-, aktie-, råvare- og andre kontrakter og afledte finansielle instrumenter Øvrige renteindtægter I alt renteindtægter Heraf udgør indtægter af ægte købs- og tilbagesalgsforretninger ført under: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Note 4 Renteudgifter 1000 kr Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Øvrige renteudgifter I alt renteudgifter Heraf udgør udgifter af ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger ført under: Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Delårsrapport for 1. kvartal 2014 Danske Andelskassers Bank A/S 17

21 Note 5 Gebyr- og provisionsindtægter 1000 kr Værdipapirhandel og depoter Betalingsformidling Lånesagsgebyrer Garantiprovision Øvrige gebyrer og provisioner I alt gebyr- og provisionsindtægter Note 6 Kursreguleringer 1000 kr Obligationer Aktier Valuta Øvrige aktiver Valuta-, rente-, aktie-, råvare- og andre kontrakter og afledte finansielle instrumenter Finansielle forpligtelser I alt kursreguleringer Note 7 Udgifter til personale og administration 1000 kr Personaleudgifter Øvrige administrationsudgifter I alt Personaleudgifter: Lønninger Pensioner Lønsumsafgift Udgifter til social sikring I alt Honorar bestyrelsen Løn direktion Gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede Incitamentsprogrammer Danske Andelskassers Bank A/S har ikke etableret incitamentsprogrammer 18 Danske Andelskassers Bank A/S Delårsrapport for 1. kvartal 2014

22 Note 8 Nedskrivninger på udlån mv kr Individuelle nedskrivninger/hensættelser: Nedskrivning/hensættelse primo Nedskrivning/hensættelse i periodens løb Tilbageførsel af nedskrivning/hensættelser foretaget i tidligere regnskabsår, hvor der ikke længere er objektiv indikation for værdiforringelse, eller værdiforringelsen er reduceret Andre bevægelser Endeligt tabt Nedskrivninger/hensættelse ultimo Gruppevise nedskrivninger Nedskrivning/hensættelse primo Nedskrivning/hensættelse i periodens løb Tilbageførsel af nedskrivning/hensættelser foretaget i tidligere regnskabsår, hvor der ikke længere er objektiv indikation for værdiforringelse, eller værdiforringelsen er reduceret Andre bevægelser Nedskrivninger/hensættelse ultimo Driftspåvirkning Nedskrivning/hensættelse i perioden Tilbageførsel af nedskrivning/hensættelser foretaget i tidligere regnskabsår, hvor der ikke længere er objektiv indikation for værdiforringelse, eller værdiforringelsen er reduceret Andre bevægelser Endeligt tabt (afskrevet) ikke tidligere individuelt nedskrevet Indgået på tidligere afskrevne fordringer I alt Note 9 Efterstillede kapitalindskud 1000 kr. Nominel Rentesats Forfald Hybrid kernekapital med statsgaranti (DKK) ,7 Ingen Efter kan den hybride kernekapital indfries til kurs 105 og og efter til kurs 110. Den hybride kernekapital er opskrevet med nutidsværdien af den indbyggede step-up, ved tilbagediskontering med instrumentets oprindeligt frastsatte effektive rentesats. Indregnet nutidsværdi af step-up Hybrid Kernekapital Ved opgørelse af kapitalgrundlaget er medregnet Supplerende kapital (NOK) Lånet på er indfriet den Ved opgørelse af kapitalgrundlaget er medregnet Udgiftsførte renter DKK NOK I alt Delårsrapport for 1. kvartal 2014 Danske Andelskassers Bank A/S 19

23 Note 10 Eventualforpligtelser 1000 kr Finansgarantier Tabsgarantier for realkreditlån Tinglysnings- og konverteringsgarantier Øvrige eventualforpligtelser Ikke-balanceførte poster i alt Indskydergarantifonden Danske Andelskassers Bank A/S deltager i den lovpligtige Garantifond for Indskydere hvilket indebærer, at de deltagende institutter hæfter for eventuelle tab i forbindelse med dækningen af indestående på indtil modværdien af euro, som garantifonden måtte dække ved konkurs eller afvikling. Danske Andelskassers Bank s andel udgør ca. 1 % af garantifondens dækning. Øvrige eventualforpligtelser Danske Andelskassers Bank A/S og datterselskaber er fællesregistreret vedrørende moms. Fællesregistrerede virksomheder hæfter solidarisk for de samlede lønsumsafgifts- og momsforpligtelser. Danske Andelskassers Bank A/S anvender Bankernes EDB-Central (BEC) som leverandør af IT-løsninger. BEC s vedtægter foreskriver, at medlemskabet af BEC kan opsiges med fem års varsel til udløbet af et regnskabsår af Danske Andelskassers Bank A/S. Hvis medlemskabet ophører på anden vis af årsager relateret til Danske Andelskassers Bank A/S, skal der betales en udtrædelsesgodtgørelse til BEC, der er nærmere defineret i vedtægterne for BEC. Hvis et pengeinstitut fusionerer og ophører med at være et selvstændigt pengeinstitut, ophører medlemskabet af BEC uden varsel men dog med mulighed for en overgangsordning. Danske Andelskassers Bank A/S er part i forskellige løbende retssager. Udfaldet af disse vil ikke kunne forrykke bankens økonomiske stilling. Note 11 Sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for mellemværende med andre pengeinstitutter har banken deponeret obligationer for nom. 300 mio. kr., svarende til en kursværdi på 302 mio. kr. I forbindelse med almindelig handelsafvikling af finansielle kontrakter har koncernen indestående på marginkonti hos kreditinstitutter. Danske Andelskassers Bank A/S har ikke stillet sikkerhed i egne ejendomme. Der er dog stillet sikkerhed for prioritetsgæld som overtages i ejendomme i forbindelse med afviklingen af kunders engagementer. Prioritetsgæld er bogført i balancen under Midlertidigt overtagne forpligtelser og er bogført til nominel restgæld. 20 Danske Andelskassers Bank A/S Delårsrapport for 1. kvartal 2014

24 Note 12 Solvensopgørelse Kapitalgrundlaget 1000 kr Egenkapital 1. januar Periodens resultat og anden totalindkomst verificeret af bankens revision Egenkapital i alt Fradrag i den egentlige kernekapital: Væsentlige kapitalandele Ikke-væsentlige kapitalandele Fradrag i alt Egentlig kernekapital efter fradrag Hybrid kernekapital Fradrag i den hybride kernekapital: Væsentlige kapitalandele Ikke-væsentlige kapitalandele Fradrag i alt Kapitalgrundlag Vægtede poster Kreditrisiko Markedsrisiko Operationel risiko CVA risiko Vægtede poster i alt Egentlig kernekapitalprocent 10,5% Solvensprocent 13,0% Delårsrapport for 1. kvartal 2014 Danske Andelskassers Bank A/S 21

25 Note 13 Nærtstående parter DKK. Bestyrelse Direktion Fonde Udlån Indlån Garantier Uudnyttede kredittilsagn Stillede sikkerheder, belåningsværdi DKK. Bestyrelse Direktion Fonde Udlån Indlån Garantier Uudnyttede kredittilsagn Stillede sikkerheder, belåningsværdi DKK. Bestyrelse Direktion Fonde Udlån Indlån Garantier Uudnyttede kredittilsagn Stillede sikkerheder, belåningsværdi Danske Andelskassers Bank A/S Delårsrapport for 1. kvartal 2014

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 26. august 2014

Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 26. august 2014 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 26. august 2014 11/2014 11/2014 11/2014 11/2014 Danske Andelskassers Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse Direktionens kommentar... 3 Koncernen

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 16/2014 19. november 2014

Selskabsmeddelelse nr. 16/2014 19. november 2014 Selskabsmeddelelse nr. 16/2014 19. november 2014 16/2014 16/2014 16/2014 Danske Andelskassers Bank A/S Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Indholdsfortegnelse Direktionens kommentar... 3 Koncernen Hoved-

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Á R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K.

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K. Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K. Indholdsfortegnelse Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning........ 3-5 Resultatopgørelse...... 6 Balance........ 7 Egenkapitalopgørelse....

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2014

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2016

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2016 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr Halvårsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse for 1. halvår

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr Halvårsrapport 2011 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 www.dronspar.dk Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2011 for Dronninglund Sparekasse.

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2013 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2013 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 5. februar 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse www.dronspar.dk 01/07/ 19-09-2011 12:5 Halvårsrapport pr. 30.06.2016 Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 01/07/16 14.30 19-09-2011 12:51:18 w w w. d r

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017 NORÐOYA SPARIKASSI 1 Hovedsæde: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Filial i

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

1. kvartalsrapport 2015

1. kvartalsrapport 2015 1. kvartalsrapport 2015 Skjern Enge Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2015-30. april 2015 Tilfredsstillende udvikling og styrkelse af kapitaloverdækningen Tilfredsstillende resultat før skat på 20,8 mio. kr.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007.

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 07/08 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 Hovedsæde: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Filial i Fuglafjørður: í

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 15. maj 2013 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 8. maj 2017 Selskabsmeddelelse nr. 3/2017 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2012

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2012 1 Halvårsrapport 212 Halvårsrapport 212 Overskud før skat udgør 7,6 mio. kr. Overskud efter skat blev på 6,4 mio. kr. Egenkapitalen er steget med 82,7 mio. kr. til 2.141,9 mio. kr. Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Globe Newswire Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2009 Halvårsrapport for 1. halvår 2009 Nakskov, den 7. august 2009 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 9,7 mio. kr. Forrentning

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Fra 1/1-30/6

Halvårsrapport 2014 Fra 1/1-30/6 Halvårsrapport 2014 Fra 1/1-30/6 www.sparnebel.dk CVR: 66 67 10 11 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 3 Ledelsespåtegning 4 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse for

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal Indhold Direktionens kommentar... 3 Hoved- og nøgletal (koncernen)... 4 Ledelsespåtegning... 5 Koncernledelsesberetning... 6 Resultat... 6 Balance... 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

FS Finans III A/S CVR nr

FS Finans III A/S CVR nr FS Finans III A/S CVR nr. 32 32 15 77 Delårsrapport for 1. halvår 2013 3. regnskabsperiode 1. januar - 30. juni 2013 Indhold Ledelsesberetning Beretning for 1. halvår 2013 3 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2016

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2016 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2016 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2016 NORÐOYA SPARIKASSI 1 Hovedsæde: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Filial i

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Kvartalsrapport for Lån & Spar Bank A/S 29. oktober KVARTALSRAPPORT 1.-3. KVARTAL 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning... 4 Ledelsespåtegning... 7 Resultatopgørelse

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2012 for Hvidbjerg Bank. Rekordfremgang i resultatet af primær drift for Hvidbjerg Bank

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2012 for Hvidbjerg Bank. Rekordfremgang i resultatet af primær drift for Hvidbjerg Bank NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Halvårsrapport 2012 Fra 1/1-30/6

Halvårsrapport 2012 Fra 1/1-30/6 Halvårsrapport 2012 Fra 1/1-30/6 www.sparnebel.dk CVR: 66 67 10 11 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 3 Ledelsespåtegning 4 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Halvårsrapport 1. halvår 2013 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Halvårsrapport 1. halvår 2013 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 22. august 2013 Halvårsrapport

Læs mere