Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark"

Transkript

1 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014

2

3 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

4

5 5 Indhold Forord Behov for omfattende energirenovering af bygninger Afsæt for den fremtidige energirenoveringsindsats Energibesparelser i bygninger Strategiens virkninger for energiforbruget Oversigt over initiativer til fremme af energirenovering af bygninger Initiativer til fremme af energirenovering af bygninger Initiativer målrettet mod alle bygningssegmenter Opgradere energikravene til klimaskærm, ekskl. vinduer Opgradere energikravene til vinduer Opgradere energikravene til installationer i bygninger Sikre øget efterlevelse af bygningsreglementets regler Indføre frivillige energiklasser for eksisterende bygninger Opgradere energikravene til nye bygninger Styrke informations- og kommunikationsindsatsen om energirenovering og energieffektivitet i byggeriet Målrette energiselskabernes energispareindsats Sikre en effektiv og målrettet energimærkningsordning for bygninger Sikre bedre data og værktøjer til beslutninger om energirenovering Fremme gode rammer for finansiering af energirenovering Fremlægge en byggepolitisk strategi Initiativer målrettet mod enfamiliehuse Fremme energirenovering i enfamiliehuse via BedreBolig-ordningen Fremme udbredelsen af alternativer til olie- og gasfyr baseret på vedvarende energi Initiativer målrettet mod flerfamiliebygninger, erhvervsbygninger og offentlige bygninger Fremme energirenovering af større bygninger via udbud med garanti Fremme energirenovering af almene boliger Fremme energirenovering af private udlejningsboliger og andels- og ejerforeninger Fremme energirenovering af erhvervslejemål Fremme energieffektive offentlige bygninger Initiativer målrettet mod en styrkelse af kompetencer og innovation til fremme af energirenovering Styrke uddannelses- og kompetenceudvikling inden for energirenovering Styrke forskning, innovation og demonstration af energirenovering

6 6 Forord Bilfrie søndage, sænket varme og slukket lys i de små hjem. Det var konsekvenserne i 1970 erne, da Danmark stod over for vor tids største energikrise. Krisen lærte os at spare på energien, og den blev også startskuddet til en ny energipolitik, der gjorde os mindre afhængige af importeret energi. I dag har den store vækst i forbruget af olie, kul og gas bragt kloden på kurs mod klimaforandringer, der vil skabe stadig større problemer for fremtidige generationer, hvis vi ikke ændrer kurs og nedbringer udledningen af drivhusgasser. Herhjemme er regeringen i gang med at omstille energiforsyningen til et grønnere energisystem, som i 2050 skal være baseret 100 pct. på vedvarende energi. Vi er godt i gang og på rette spor. En målrettet energipolitik har siden oliekrisen øget andelen af vedvarende energi til 25 pct. og dermed bragt os en fjerdedel af vejen. Skal vi nå målet, er det dog nødvendigt, at der gennemføres omfattende effektiviseringer af den måde, vi udnytter energien på, i alle sektorer i samfundet. Det gælder ikke mindst energiforbruget i vores bygninger, som står for ca. 40 pct. af Danmarks samlede energiforbrug. Energikravene til nye bygninger er løbende blevet strammet, så nye bygninger i dag bruger langt mindre energi end gamle bygninger og i 2020 vil bruge 75 pct. mindre energi end i Men da bygninger generelt har en meget lang levetid ofte 100 år eller mere vil langt den største del af de bygninger, der eksisterer i dag, også være i brug i Derfor er effektiviseringer i eksisterende bygninger et vigtigt fokusområde for energipolitikken. Bygningerne har stor betydning for vores hverdag og er vigtige for økonomien i den enkelte familie. Der er et stort potentiale for at nedbringe energiforbruget i eksisterende bygninger. Det potentiale kan vi udnytte, hvis der vælges omkostnings- og energieffektive løsninger, hver gang bygningerne renoveres. Det betyder ikke, at vi skal gå på kompromis med kvaliteten og de arkitektoniske værdier, der gør bygningerne til noget særligt. Tværtimod skal energirenovering være et middel til at forbedre og udvikle bygningerne, så de svarer til fremtidens behov og udfordringer og samtidigt gøre boligejere og lejere mindre sårbare over for stigende energiudgifter i fremtiden.

7 7 I Danmark har vi i mange år arbejdet med energiforbedring af vores bygninger. Vi har opbygget betydelige kompetencer, og sammenlignet med andre lande er vi nået langt. Der er imidlertid brug for en styrket indsats, hvis vi skal nå i mål med at sænke energiforbruget i vores bygninger. I energiaftalen fra 2012 var regeringen enig med forligspartierne om, at der skulle udarbejdes en samlet strategi for energirenovering af den eksisterende bygningsmasse. Denne strategi foreligger nu. Strategien fastlægger, hvilke initiativer der skal gennemføres for at sikre, at energiforbruget i bygninger reduceres på vejen til et grønt energisystem baseret på vedvarende energi. I forbindelse med forberedelsen af strategien blev der nedsat et bredt netværk af interessenter bestående af godt 40 organisationer og op mod 200 personer. Med stort engagement og idérigdom har netværket bidraget med udviklingen af et omfattende initiativkatalog med forslag til, hvad der skal til for at forbedre og fremme energirenovering. Gennem den store opbakning i netværksarbejdet er der skabt et stærkt grundlag for, at vi i fællesskab kan realisere initiativerne i strategien. Jeg vil gerne takke alle deltagerne for deres store arbejde og konstruktive bidrag. Kun gennem en fælles indsats kan vi nedbringe energiforbruget i de eksisterende bygninger. Det er vigtigt for de mennesker og virksomheder, der til dagligt opholder sig i bygningerne, og ikke mindst for vores klima. Rasmus Helveg Petersen

8 8

9 9 Behov for omfattende energirenovering af bygninger Regeringens energipolitik er fastlagt ud fra flere hensyn. Udledningen af drivhusgasser skal reduceres kraftigt, jf. EU s målsætning om en reduktion på pct. i Samtidig skal vi fastholde forsyningssikkerheden ved at mindske sårbarheden over for forsyningssvigt og stigende energipriser. Endelig skal energipolitikken være omkostningseffektiv og dermed fremme vækst og velfærd. Med udgangspunkt i disse hensyn fastlagde regeringen i Vores energi målsætningen om, at energiforsyningen i Danmark i 2050 skal dækkes af vedvarende energi. Realiseringen af denne målsætning kræver en kombination af omfattende energieffektiviseringer og en massiv udbygning af den vedvarende energi. Omtrent 40 pct. af det samlede energiforbrug anvendes i dag i bygninger til opvarmning og drift af apparater mv. Energiforbruget til opvarmning udgør 35 pct. af det endelige energiforbrug. Dette energiforbrug skal over de kommende år reduceres væsentligt, hvis målsætningen om, at Danmarks energiforsyning i 2050 skal dækkes af vedvarende energi, skal realiseres på en omkostningseffektiv måde. Samtidig skal der ske en omlægning af bygningernes energiforsyning fra fossile brændsler til vedvarende energi. Figur 1 Udviklingen i energiforbruget frem mod 2050 Index 2010 = Uden initiativer 125 Energi effektivisering og elektrificering 100 VE i alt Olie 25 Naturgas 0 Kul 2010 Kilde Vores energi

10 10 Energikravene til nye bygninger er siden 1970 erne løbende blevet strammet, og det har medvirket til, at nye bygninger i dag bruger meget mindre energi end ældre bygninger. Med den fastsatte bygningsklasse 2020, som forventes at blive obligatorisk senest i 2020, opfylder Danmark EU-kravene om, at nye bygninger skal have et energiforbrug tæt på 0, jf. figur 2. Potentialet for yderligere krav til nybyggeri er derfor begrænset. Samtidig er nybyggeriet meget begrænset i forhold til den samlede bygningsbestand. Under højkonjunkturen svarede det årlige nybyggeri til ca. 1 pct. af bygningsmassen, men de sidste par år har tallet været væsentligt lavere. Desuden er nedrivningen af eksisterende bygninger samlet set meget begrænset. Det betyder, at langt de fleste bygninger, der eksisterer i dag, også vil være i brug i En reduktion af energiforbruget i bygninger kan derfor kun opnås gennem omfattende energibesparelser i eksisterende bygninger. Potentialet er stort. Hvis bygningsejere gennemfører fornuftige og rentable energiforbedringer, når de alligevel gennemfører renoveringer, kan energiforbruget reduceres kraftigt. Denne strategi fokuserer derfor på nedbringelse af energiforbruget i eksisterende bygninger gennem omfattende energirenoveringer. Energibesparelserne opnås bedst og mest omkostningseffektivt, når de gennemføres samtidigt med den almindelige bygningsrenovering. Det kan f.eks. være i forbindelse med udskiftning af tag eller vinduer eller renovering af ydervægge eller gulve. Energibesparelserne skal således ses i sammenhæng med det løbende behov for renoveringer, som er nødvendige for at bevare værdien af bygningerne. Energirenoveringer bidrager også til at forbedre brugsværdien og kvaliteten af bygninger, idet de kan forbedre indeklimaet og dagslysforholdene, så bygningerne bliver sundere og bedre at bo og arbejde i. Desuden skal energirenoveringer tage hensyn til bygningernes arkitektoniske værdi. I mange tilfælde vil energirenoveringer indebære et arkitektonisk løft af bygningerne. Endelig skal energirenoveringsindsatsen udarbejdes under hensyntagen til de miljømæssige målsætninger om genanvendelse og bæredygtighed i byggeriet. Energirenovering af bygninger spiller også en stor rolle i forbindelse med sikringen af de store værdier, der er bundet i bygningsmassen. Værdien af bygningsmassen udgør ca mia. kr. eller mere end det dobbelte af et års økonomisk aktivitet (BNP) i Danmark. Årligt anvendes mia. kr. svarende til 2,1-2,7 pct. af bygningsværdien til forskellige former for renovering og andre investeringer i eksisterende bygninger. Til sammenligning kan det nævnes, at husejernes årlige udgifter til opvarmning af bygningerne udgør mere end 40 mia. kr. Renoveringerne bidrager til, at bygningerne ikke forfalder, og sikrer en udvikling af dem i forhold til de fremtidige udfordringer, herunder ikke mindst energipriser og øvrige klima- og miljømæssige udfordringer. Figur 2 Energiforbrug til bygningsdrift af nye bygninger kwh/m Kilde Energistyrelsen

11 Mange fordele ved energirenovering af bygninger Energirenovering af eksisterende bygninger har generelt positive effekter for den enkelte bygningsejer og -bruger, men også for samfundet. Energirenovering betyder en reduktion af den fremtidige energiregning. Der vil være visse initialomkostninger forbundet med renoveringen, men efterfølgende kan energirenovering skabe en mere robust økonomi for bygningsejeren, og kan øge bygningens værdi ved salg. En forbedring af bygningsejernes økonomi kan ligeledes have positive effekter for samfundet. En ordentlig udført energirenovering skaber et bedre indeklima og en bedre komfort, som kan øge brugernes velfærd og anvendelsen af bygningerne. Energirenovering kan også give bygningerne et arkitektonisk løft. Det er vigtigt, at energirenoveringsindsatsen tilrettelægges, så alle disse hensyn tilgodeses, således at den medvirker til at udvikle og forbedre den danske bygningsmasse. Danmark har betydelige kompetencer i forhold til reduktion af energiforbruget i bygninger. Den store indsats gennem mange år, og særligt den meget markante indsats efter oliekrisen i 1979, har været med til at udvikle kompetencer og opbygge en række store danske virksomheder inden for området. Der er en lang række virksomheder, som arbejder med produktion af materialer, komponenter og systemer til energieffektive bygninger, og der er også stærke faglige miljøer inden for området. En styrket indsats for fremme af energirenovering af bygninger i Danmark kan være med til at udvikle og styrke disse kompetencer. Analyser fra den mellemstatslige organisation Det Internationale Energiagentur (IEA) viser, at der globalt set er et meget stort uudnyttet og omkostningseffektivt potentiale for reduktion af energiforbruget i bygninger. I henhold til EU s energieffektiviseringsdirektiv skal alle medlemslandene udarbejde sammenhængende strategier for energirenovering. Dette kan være med til at sikre danske firmaer nye afsætningsmuligheder. 11

12 12

13 13 Afsæt for den fremtidige energirenoveringsindsats Det er et centralt element i den energipolitiske aftale af 22. marts 2012, at regeringen udarbejder en samlet strategi for energirenovering af den eksisterende bygningsmasse. Denne strategi bygger videre på de hidtidige resultater samt de nuværende initiativer og tager udgangspunkt i bygningernes aktuelle energimæssige standard. Med baggrund heri skal strategien fremme og forbedre energirenoveringer, som nedbringer energiforbruget i eksisterende bygninger. Siden midten af 1970 erne har der i Danmark været fokus på reduktion af energiforbruget i bygninger, og det er reduceret betydeligt. Således er det endelige energiforbrug til opvarmning af boliger per kvadratmeter i dag reduceret med næsten 45 pct. i forhold til Se figur 3. De opnåede effektiviseringer af energiforbruget i bygninger er et resultat af en aktiv indsats med en omfattende række initiativer. For det første er energikravene i bygningsreglementet løbende strammet. I de senere år har der også i bygningsreglementet været specifikke energikrav til komponenter mv. ved udskiftning i eksisterende bygninger. Figur 3 Udvikling i energiforbrug til opvarmning af boliger Index 1975 = 100 Opvarmet areal Endeligt opvarmning per m Kilde Energistyrelsen

14 14 Figur 4 Fordeling af energiforbruget til opvarmning på bygningstyper 8% Fremstillingserhverv 14% Privat handel og service 51% 7% Enfamilieboliger Offentlige service 20% Etageboliger Kilde Energistyrelsen og SBi 2014:01 Potentielle energibesparelser ved løbende bygningsrenovering frem til 2050

15 15 For det andet er de økonomiske incitamenter til at reducere energiforbruget løbende øget som følge af et højt niveau af energiafgifter. Der har også været forskellige tilskudsordninger, som har givet direkte incitamenter til at gennemføre energibesparende tiltag. For det tredje har der siden 1979 været fokus på information og forskellige former for rådgivning om energiforbrug og energibesparelser. Det har bl.a. været med til at fastholde en rimelig energiadfærd i dagligdagen. I forlængelse af dette har energibesparelser været et gennemgående tema i energipolitikken, og skiftende regeringer har taget mange konkrete initiativer til fremme af energibesparelser i Danmark. Samtidigt har der været ført en aktiv indsats i EU for at sikre et højere ambitionsniveau i energispareindsatsen i EU s medlemslande. Som eksempel kan nævnes, at energiselskaberne i Danmark er pålagt at realisere store energibesparelser hos forbrugerne, hvilket nu også indgår i EU s politik for energibesparelser, således at alle medlemslande er forpligtet til at indføre tilsvarende ordninger. Som det fremgår af figur 4, blev mere end halvdelen af energiforbruget til opvarmning i bygninger i 2011 anvendt i enfamiliehuse (parcelhuse, række/kædehuse og stuehuse), og tilsammen stod boligerne for mere end 70 pct. af Figur 5 Aldersfordeling af opvarmet bygningsareal Procent energiforbruget til opvarmning. Boligerne og ikke mindst parcelhusene er derfor et centralt indsatsområde for energirenovering. Der er dog også et betydeligt energiforbrug i den offentlige sektors bygninger og i bygninger inden for privat handel og service og dermed også et potentiale for at reducere energiforbruget i disse bygningssegmenter. Mere end 70 pct. af det samlede nuværende bygningsareal og mere end 80 pct. af parcelhusarealet er opført før 1979, dvs. før bygningsreglementet for alvor indeholdt energikrav til nye bygninger. Som det fremgår af figur 5, er en stor del af det samlede bygningsareal opført i 1960 erne. Mange af disse bygninger trænger efterhånden til en omfattende energirenovering. I en række af de gamle bygninger er der gennemført visse energiforbedringer, men der er stadig meget betydelige muligheder for at reducere energiforbruget i disse bygninger. Dette kan illustreres ved, at det gennemsnitlige nettovarmeforbrug i parcelhuse opført mellem 1931 og 1960 i dag er ca. 165 kwh per kvadratmeter (se figur 6), og at bygninger opført før 1979 bruger mere end 80 pct. af det samlede varmeforbrug. For alle eksisterende bygninger er det gennemsnitlige varmebehov per kvadratmeter ca. 135 kwh. Dette kan sammenlignes med, at en ny bygning, som opføres i henhold til lavenergiklasse 2015, vil bruge ca. 37 kwh/m2. Figur 6 Energiforbruget per kvadratmeter i 2011 I alt Parcelhuse 30 kwh/m2 Parcelhuse Etagebolig Kontor/handel Kilde Energistyrelsen og SBi 2014:01 Potentielle energibesparelser ved løbende bygningsrenovering frem til 2050 Kilde SBi 2014:01 Potentielle energibesparelser ved løbende bygningsrenovering frem til 2050 Efter Før 1890 Efter Før

16 16 Energibesparelser i bygninger Der er store tekniske muligheder for at reducere varmeforbruget i eksisterende bygninger. For at realisere disse muligheder skal strategi for energirenovering af bygninger bidrage til følgende: år, vil hovedparten af den eksisterende bygningsmasse skulle gennemgå renoveringer frem til Strategien bidrager således til, at en stor del af bygningsbestanden frem til 2050 bliver energirenoveret som illustreret i figur 7. For det første skal strategien bidrage til, at der skabes et gennemsigtigt marked for renoveringer, således at eksisterende bygninger renoveres i takt med, at de nedslides, og at der i denne forbindelse gennemføres omkostningseffektive energirenoveringer. Da de fleste bygningskomponenter på eksisterende bygninger vil være nedslidt over de næste Energirenovering sker bedst og billigst i forbindelse med ombygning, tilbygning, løbende renovering og vedligeholdelse af bygninger. Hvis energibesparelserne skal opnås omkostningseffektivt, er det derfor afgørende, at der gennemføres energirenoveringer, hver eneste gang muligheden opstår. Figur 7 Energirenovering af bygninger Renoveret Ikke renoveret Nedrevet % 80% 60% 40% 20% 0% Note Der er alene tale om en illustration af, at hovedparten af bygningerne skal renoveres frem til Kilde Energistyrelsen 2040

17 17 Større renoveringer af bygninger gennemføres normalt ikke alene for at reducere energiforbruget. Baggrunden for, at en bygningsejer beslutter sig for at renovere, kan f.eks. være, at dele af bygningen er udtjent, eller at man ønsker at tilpasse bygningen til fremtidige behov. Det kan f.eks. være en ændring af familiens størrelse, ønske om en mere funktionel bolig eller ønske om et bedre indeklima. Men hver gang, der gennemføres en udskiftning eller en ændring af bygningen, er der mulighed for at gennemføre energirenoveringer på en omkostningseffektiv måde. For eksempel er der mulighed for at installere nye, energieffektive vinduer, der nedsætter energiforbruget i bygningen, og som giver en bedre komfort, når de eksisterende vinduer er udtjente og trænger til at blive udskiftet. For mange bygningskomponenter er levetiden lang, og frem til 2050 vil en række af de bygningskomponenter, der har stor betydning for energiforbruget, kun blive renoveret én gang. Hvis muligheden for at energirenovere ikke udnyttes, går der mange år, før den kommer igen. Derfor er det vigtigt, at indsatsen starter nu. For det andet skal strategien sikre, at der gennemføres dybe energirenoveringer med fremtidssikrede, energieffektive og omkostningseffektive løsninger, således at energiforbruget reduceres væsentligt. Hvis der kun gennemføres halve løsninger, f.eks. i form af begrænset isolering af tage eller vægge, vil det være meget dyrt og måske teknisk umuligt på et senere tidspunkt at realisere det fulde energibesparelsespotentiale. Renoveringerne skal ikke blot have fokus på at reducere energiforbruget. De skal også være bæredygtige i bred forstand. Det betyder bl.a., at der også skal tages hensyn til andre miljøpåvirkninger og andre ressourceforbrug. Det kan bl.a. have betydning for valget af byggematerialer. Samtidig er det helt afgørende, at der tages udgangspunkt i, at renoveringerne skal forbedre bygningernes funktionalitet. Her er indeklimaet et centralt element, men der er også en række andre forhold, som har stor betydning for bygningernes kvalitet. For det tredje skal strategien understøtte, at der i forbindelse med energirenoveringer sker en omlægning af varmeforsyningen til at være baseret på vedvarende energi. Der er i dag ca bygninger, som opvarmes med olie, og ca bygninger, som opvarmes med naturgas. Omlægningen af varmeforsyningen til vedvarende energi sker ofte bedst samtidigt med den generelle energirenovering af bygninger, ligesom det er vigtigt, at der i forbindelse med konverteringer samtidig sker en energirenovering. Det er specielt vigtigt ved konvertering til varmepumper og andre vedvarende energiformer, som virker bedst med lave fremløbstemperaturer og tætte bygninger. Endelig skal strategien sikre, at energirenoveringer gennemføres omkostningseffektivt, således at målsætningen om uafhængighed af fossile brændsler opnås til så lave omkostninger som muligt. Investeringerne skal ses i forhold til den langsigtede reduktion af opvarmningsudgifterne. Samtidig skal de andre fordele i form af bl.a. bedre bo-kvalitet og indeklimaforbedringer inddrages. I den forbindelse er det helt afgørende, at strategien medvirker til, at energirenoveringerne gennemføres, således at der sikres et godt indeklima. Reduktionen af energiforbruget i bygninger kan endvidere medvirke til at frigive ressourcer, som kan være med til at fremme vækst og beskæftigelse og dermed også til at øge velfærden og konkurrenceevnen. Samtidig arbejdes der også i andre lande med at reducere energiforbruget i bygninger, og der er stigende internationalt fokus på dette marked. Der forventes derfor et voksende globalt marked for viden, løsninger og produkter, som kan bidrage til, at fremtidens bygningsmasse er energieffektiv og bæredygtig. Effektive danske virksomheder vil kunne drage fordel af de voksende udenlandske markeder.

18 18

19 19 Strategiens virkninger for energiforbruget Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) har udarbejdet analyser,1 der viser, hvor store energibesparelser, der kan opnås, hvis der gennemføres omkostningseffektive energirenoveringer, samtidig med at bygninger alligevel skal vedligeholdes på grund af nedslidning af tage, vinduer, vægge mv. Analyserne viser, at med de energieffektiviseringskrav til komponenter, som indgår i bygningsreglement 2010, kan nettovarmeforbruget i 2050 reduceres med ca. 28 pct. i forhold til Nettovarmeforbruget er energiforbruget til opvarmning, varmt brugsvand, ventilation mv. ekskl. tab i varmeanlæg og forbrug i plug-in-apparater mv. Realiseringen af denne besparelse forudsætter følgende: Bygningsejerne vedligeholder bygningerne og udskifter eller renoverer de enkelte bygningsdele i takt med, at de er udtjente. Det kræver, at bygningsejerne er bevidste om og motiverede for at energirenovere, og at de finansielle rammer for energirenovering er på plads. Kravene i bygningsreglementet overholdes i rimelig grad. Det kræver, at der er fokus på overholdelse af reglerne, herunder at der sker en løbende uddannelse af håndværkere og gives information til bygningsejere. Forskellige barrierer for energirenovering fjernes. Det kræver blandt andet, at det via information, energiselskabernes indsats mv. gøres lettere for bygningsejere at gennemføre energirenoveringer. Energirenoveringerne udføres korrekt, eksempelvis således at bygningerne er tætte efter renovering. Det kræver, at kompetenceniveauet i byggeerhvervet øges. Energibesparelser omsættes ikke i højere temperaturer og andre komfortforbedringer. Det kræver, at der opretholdes et højt vidensniveau og en bevidsthed om energiforbrug via en målrettet informationsindsats. SBi s rapport indeholder også analyser af en række scenarier, hvor der gennemføres en række yderligere tiltag til fremme af energibesparelser ved energirenovering. Rapporten viser, at nettoenergiforbruget i 2050 vil blive reduceret med 35 pct. i forhold til 2011, hvis der 1. tages initiativer til at øge overholdelsen af bygningsreglementets energikrav til efterisolering ved udskiftning og renovering af tage og ydermure, 2. i forbindelse med revisionen af bygningsreglementet i 2015 sker en opgradering af bygningsreglementets energikrav ved vedligeholdelse og udskiftning af tage og ydervægge mv. samt af kravene til nye vinduer, samt at der efter 2020 gennemføres endnu en opgradering af kravene til vinduer, 3. sker en optimering af driften af store bygninger, bl.a. gennem øget automatisering og styring, optimering af varmeanlæg mv. 1 S Bi 2014:01 Potentielle energibesparelser ved løbende bygningsrenovering frem til 2050

20 20 Strategien indeholder en række initiativer, som vil bidrage til at nedbringe energiforbruget i bygninger de kommende år. Det er regeringens forventning, at strategien samlet set vil medføre reduktioner i nettoenergiforbruget til opvarmning og varmt vand på 35 procent i bygningsmassen frem mod 2050 i forhold til 2011 Energibesparelserne kommer ikke af sig selv. Det vil kræve et målrettet arbejde at realisere dem, herunder sikre at forudsætningerne for at opnå dem opfyldes. Foruden initiativerne i strategien er der er i dag en række andre virkemidler, som medvirker til at fremme energibesparelser. Det gælder ikke mindst energiselskabernes energispareindsats, som medvirker til at realisere en række energibesparelser udover dem, der følger af kravene i bygningsreglementet. Energiselskabernes energispareindsats er fastlagt til udgangen af 2020 i energiaftalen fra SBi s analyser viser endvidere, at der er tekniske muligheder for yderligere besparelser i bygninger. Hvis der i forbindelse med at bygningerne renoveres og dermed bliver tætte installeres mekanisk ventilation med varmegenvinding i hovedparten af boligerne, kan nettovarmebehovet i bygninger med stor sandsynlighed reduceres med mere end 45 pct. frem mod Det er således muligt at opnå en større reduktion af energiforbruget i bygninger end de forventede 35 pct. Det vil give en større fleksibilitet i forhold til opfyldelsen af regeringens overordnede mål for 2050 om, at energiforsyningen baseres på vedvarende energi. Det kan derudover også bidrage til at højne kvaliteten af bygningsmassen, herunder skabe et bedre indeklima. Hvis dette skal ske omkostningseffektivt kræves imidlertid, at en række forudsætninger skal være opfyldt. For det første skal der ske en teknologisk udvikling, således at teknologierne til realisering af besparelserne bliver bedre og billigere. Herunder skal der ske en udvikling og billiggørelse af systemer til mekanisk ventilation med varmegenvinding, som er bedre tilpasset forskellige former for eksisterende bebyggelse. For det andet skal det sikres, at viden og incitamenter er til stede til anvendelse af teknologien, at renoveringerne gennemføres korrekt, og at kompetenceniveauet i byggeerhvervet højnes. Samtidig vil det også afhænge af de virkemidler til fremme af energibesparelser, der implementeres efter Det har i denne forbindelse stor betydning, om det besluttes at videreføre energiselskabernes indsats til fremme af energibesparelser efter Indsatsen til fremme af energirenovering af bygninger kan imidlertid ikke stå alene. Parallelt udmøntes en aktiv indsats for at fremme energibesparelser i de apparater, som anvendes i bygningerne. Det sker i høj grad gennem fastsættelsen af ambitiøse effektivitetskrav til nye apparater og produkter inden for rammerne af EU s ecodesign-direktiv og ved at fremme salget af de energimæssigt bedste produkter, blandt andet via energimærkning af apparater, information mv.

Energistyrelsens bud på initiativer frem mod Jesper Nørgaard Fuldmægtig, Energistyrelsen

Energistyrelsens bud på initiativer frem mod Jesper Nørgaard Fuldmægtig, Energistyrelsen Energistyrelsens bud på initiativer frem mod 2020 Jesper Nørgaard Fuldmægtig, Energistyrelsen Agenda Energieffektivitet Nuværende EE-initiativer EE-initiativer frem mod 2020 Energieffektivisering afgørende

Læs mere

Byggeriets energianalyse 2015 Dansk Byggeris anbefalinger

Byggeriets energianalyse 2015 Dansk Byggeris anbefalinger Byggeriets energianalyse 2015 Dansk Byggeris anbefalinger Min dagsorden Potentialer for energirenovering Fokus på sektorer Virkemidler for energirenovering VE og bygninger Opbyggelige ønsker Potentialer

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Direktør Michael H. Nielsen Den 28. januar 2015 Mål om fossil uafhængighed i 2050 skal nås af tre veje Energieffektivisering Fossil uafhængighed i 2050 Fleksibilitet

Læs mere

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Varmepumper i et energipolitisk perspektiv Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Dagsorden: Den energipolitiske aftale 2012 Stop for installation af olie- og naturgasfyr Den energipolitiske aftale

Læs mere

Branchedag for Danske Bygningskonsulenter 28. oktober 2015 HENRIK ANDERSEN ENERGISTYRELSEN

Branchedag for Danske Bygningskonsulenter 28. oktober 2015 HENRIK ANDERSEN ENERGISTYRELSEN Branchedag for Danske Bygningskonsulenter 28. oktober 2015 HENRIK ANDERSEN ENERGISTYRELSEN UDFORDRINGEN: 35 PCT. AF DANMARKS SAMLEDE ENERGIFORBRUG ANVENDES I BYGNINGER TIL VARME OG VARMT VAND ENDELIGT

Læs mere

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Agenda Politiske målsætninger og energiforbrug i bygninger

Læs mere

Københavns Erhvervsakademi. Hvor stort er renoveringsvolumen af vores etageboligbyggeri Torben Kaas, Dansk Byggeri

Københavns Erhvervsakademi. Hvor stort er renoveringsvolumen af vores etageboligbyggeri Torben Kaas, Dansk Byggeri Københavns Erhvervsakademi Hvor stort er renoveringsvolumen af vores etageboligbyggeri Torben Kaas, Dansk Byggeri Potentiale Bygningsbestanden fordelt på opførelsestidspunkt og udviklingen i BRs energikrav

Læs mere

Bygningsreglement 2015 02-07-2015 1

Bygningsreglement 2015 02-07-2015 1 BR15 Bygningsreglement 2015 Udsendes primo august Ikrafttræden 1. januar 2016 02-07-2015 1 BR15 Agenda Den byggepolitiske agenda Hvordan er BR15 kommet til verden? Primære ændringer i BR15 Lavenergiklasse

Læs mere

Analyse af praktiske. Klik for at redigere i. erfaringer med. energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. master. Midtvejskonference

Analyse af praktiske. Klik for at redigere i. erfaringer med. energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. master. Midtvejskonference Klik for at redigere i erfaringer med master Analyse af praktiske energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter Midtvejskonference 6. Februar 2013 AGENDA Formål Metode Foreløbige resultater Problemstilliner

Læs mere

Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer

Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer Chefkonsulent Peter Bach Gastekniske Dage 2017 23. juni 2017 Side 1 Energiselskabernes indsats Side 2 Forbrug og effektiviseringer Store effektiviseringer

Læs mere

BR15 og kommende krav til varmepumpe

BR15 og kommende krav til varmepumpe BR15 og kommende krav til varmepumpe Temadag om Ecodesign, BR15 og krav forkøleanlæg og varmepumper 7. oktober 2015 på Teknologisk Institut, Aarhus Oplæg v. Asser Simon Chræmmer Jørgensen PROGRAM - BAGGRUND

Læs mere

Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri

Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri Perspektiver på den grønne omstilling - samspillet mellem energisystemet og bygningsmassen Dansk Energi og Dansk

Læs mere

Nyt fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Kontorchef Dorte Nøhr Andersen

Nyt fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Kontorchef Dorte Nøhr Andersen Nyt fra Erhvervs- og Byggestyrelsen Kontorchef Dorte Nøhr Andersen Nyt fra EBST Energistrategi og bygningsreglementet Forslag til ændring af byggeloven Sagsbehandlingstider og gebyrer Strategi for reduktion

Læs mere

EU direktivet og energirammen

EU direktivet og energirammen EU direktivet og energirammen Kort fortalt Intelligente komponenter som element i den nye energiramme 23. august 2006 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Nye energikrav

Læs mere

Udgifterne ved at benytte en grøn aktør skal afholdes af den private boligejer. Der er således

Udgifterne ved at benytte en grøn aktør skal afholdes af den private boligejer. Der er således GRØN BOLIGKONTRAKT DISKUSSIONSOPLÆG 22. maj 2013 J.nr. 2676/1976-0004 Ref. LKO Baggrund og indledning - Grøn Boligkontrakt Bygninger står for omtrent 40% af det samlede energiforbrug, og derfor skal der

Læs mere

Fremme af varmepumper i Danmark

Fremme af varmepumper i Danmark Fremme af varmepumper i Danmark Energiaftalen i februar og hvad så nu? Mikkel Sørensen Energipolitisk aftale 21. februar 2008: En aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne,

Læs mere

Klima og energibesparelser i bygninger

Klima og energibesparelser i bygninger November 2009 Klima og energibesparelser i bygninger Energiforbruget i bygninger, boliger og erhvervsbyggeri udgør i dag mere end 40 pct. af det samlede danske energiforbrug og koster godt 45 milliarder

Læs mere

Kan markedet drive omstillingen til en fossilfri bygningsbestand? MiljøForumFyn, 17. april 2012 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri

Kan markedet drive omstillingen til en fossilfri bygningsbestand? MiljøForumFyn, 17. april 2012 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Kan markedet drive omstillingen til en fossilfri bygningsbestand? MiljøForumFyn, 17. april 2012 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Agenda Fakta om energiforbrug i bygninger og den energipolitiske dagsorden

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk er Energistyrelsens forbrugerrettede hjemmeside, der på en enkel og overskuelig måde tilbyder målrettede og relevante digitale værktøjer,

Læs mere

Energieffektivitet i Bygninger Dansk energipolitik. Ulla Vestergaard Rasmussen Energistyrelsen

Energieffektivitet i Bygninger Dansk energipolitik. Ulla Vestergaard Rasmussen Energistyrelsen Energieffektivitet i Bygninger Dansk energipolitik Ulla Vestergaard Rasmussen Energistyrelsen Oplæggets indhold De energipolitiske udfordringer Bygningsområdet status i DK Energimærkning af bygninger Den

Læs mere

ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER

ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FAGLIG INTRODUKTION ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER Formålet med dette oplæg er at give en faglig introduktion til arbejdet med at fremme og effektivisere

Læs mere

Oversigt over bygningsmasse

Oversigt over bygningsmasse N O T AT 9. maj 2011 J.nr. 3401/1001-3053 Ref. PB Energieffektivisering Oversigt over bygningsmasse Bygningsbestand Den samlede bygningsbestand fordelt på anvendelser og ejerformer fremgår af tabel 1.

Læs mere

Energieffektiviseringer vvs erne muligheder

Energieffektiviseringer vvs erne muligheder Energieffektiviseringer vvs erne muligheder DGF s Gastekniske Dage 2014 Per Jensen Afdelingschef HMN Naturgas I/S 20-05-2014 1 Agenda Hvorfor energieffektiviseringer? Hvilke initiativer er etableret? Samarbejder

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG KØBT

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG KØBT ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG KØBT 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx enfamilieshuse.

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen REGULERING AF BYGGERIETS ENERGIFORBRUG Bygningsreglementet (BR10) Energikrav til bygnings- dele og komponenter.

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystrædet 3B Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-018443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Hvad ser Dansk Byggeri i krystalkuglen? Energi og Byggemesse 2012 Den 20. november, Borgen, Sønderborg Chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen

Hvad ser Dansk Byggeri i krystalkuglen? Energi og Byggemesse 2012 Den 20. november, Borgen, Sønderborg Chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen Hvad ser Dansk Byggeri i krystalkuglen? Energi og Byggemesse 2012 Den 20. november, Borgen, Sønderborg Chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen Dansk Byggeri og Erhvervspolitisk afdeling Erhvervs- og arbejdsgiverorganisation

Læs mere

Energy Renovation of Existing Buildings. Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd

Energy Renovation of Existing Buildings. Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Energy Renovation of Existing Buildings Diskussionsoplæg om Klimaløsninger i Workshop Gruppe 2 Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Tre drivende faktorer for energibesparelser Klima Det er værre, end vi

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Michael Minter, komunikationschef Horsens, 31. januar 2013 Om CONCITO CONCITO - Danmarks grønne tænketank Formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vægtens Kvarter 134 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-571034 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grønlandsvej 33 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Ib Larsen, Energistyrelsen Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Bedre vilkår for danske virksomheder Regeringen vil gøre det mere attraktivt at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bistrupgårdsvej 25 Postnr./by: 3460 Birkerød BBR-nr.: 230-013397 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt.

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt. Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 353 Offentligt Talepapir til samråd i EPU alm. del den 19. august 2010 samrådsspørgsmål Æ af 28. juni 2010, stillet efter ønske fra Anne Grete Holmsgaard

Læs mere

BBR-nr.: 849-000000 Energimærkning nr.: 100081541 Gyldigt 10 år fra: 23-05-2008 Energikonsulent: Jørn G. Sørensen Firma: Tegnestuen i Ertebølle I/S

BBR-nr.: 849-000000 Energimærkning nr.: 100081541 Gyldigt 10 år fra: 23-05-2008 Energikonsulent: Jørn G. Sørensen Firma: Tegnestuen i Ertebølle I/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Olgavej 36 Postnr./by: 9480 Løkken BBR-nr.: 849-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Bygninger er samfundets største energiforbruger (40%) og CO 2. udleder. 80 % af bygningers energiforbrug sker i bygninger <1000m 2

Bygninger er samfundets største energiforbruger (40%) og CO 2. udleder. 80 % af bygningers energiforbrug sker i bygninger <1000m 2 Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 185 Offentligt Bygninger er samfundets største energiforbruger (40%) og CO 2 udleder I Danmark såvel som andre industrialiserede lande. Af de

Læs mere

Modelpapir for udmøntning af lånepulje til energiinvesteringer i kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier

Modelpapir for udmøntning af lånepulje til energiinvesteringer i kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 403 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPNOU Sags nr.: 1202706 Dok. Nr.: 973862 Dato: 14.

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2015 BR

BYGNINGSREGLEMENT 2015 BR BYGNINGSREGLEMENT 2015 IKRAFTTRÆDEN Bygningsreglement 2015 trådte i kraft den 1. januar 2016. Bygningsreglementet har dog en overgangsperiode på et halvt år, hvilket betyder, at det frem til 30. juni er

Læs mere

BR15 ENERGISTYRELSENS ARBEJDE MED ENERGIEFFEKTIVE BYGNINGER

BR15 ENERGISTYRELSENS ARBEJDE MED ENERGIEFFEKTIVE BYGNINGER BR15 ENERGISTYRELSENS ARBEJDE MED ENERGIEFFEKTIVE BYGNINGER Regler (EU-direktiver, Cirkulære for staten, love, bekendtgørelser). Informationsindsats (sparenergi.dk, guider og vejledninger, beregningsværktøjer,

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grambyvej 19A Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-020675 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energibehov og energiomstillingen frem mod v/vagn Holk Lauridsen Videncenter for Energibesparelser i bygninger

Energibehov og energiomstillingen frem mod v/vagn Holk Lauridsen Videncenter for Energibesparelser i bygninger Energibehov og energiomstillingen frem mod 2050 v/vagn Holk Lauridsen Videncenter for Energibesparelser i bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger Emner Historik Energiforsyninger og bygninger

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

ENERGIAFTALEN MARTS 2012

ENERGIAFTALEN MARTS 2012 BR15 EN AFGØRENDE INDSATS Energieffektivitet ca. 40 % af energiforbrug sker i bygninger. Indeklima og sundhed - I Danmark tilbringer vi 80-90 % af tiden indendøre. ENERGIAFTALEN MARTS 2012 Regeringens

Læs mere

BBR-nr.: 259-023246 Energimærkning nr.: 100059973 Gyldigt 5 år fra: 18-12-2007 Energikonsulent: Frank Scholkman Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 259-023246 Energimærkning nr.: 100059973 Gyldigt 5 år fra: 18-12-2007 Energikonsulent: Frank Scholkman Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fyrvej 10 Postnr./by: 4600 Køge BBR-nr.: 259-023246 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ejby Smedevej 6A Postnr./by: 2600 Glostrup BBR-nr.: 161-102970 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevej 2 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-004533 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

BBR-nr.: 316-014199 Energimærkning nr.: 913738 Gyldigt 5 år fra: 25-01-2007 Energikonsulent: Eigil Radoor Firma: OBH Ingeniørservice AS

BBR-nr.: 316-014199 Energimærkning nr.: 913738 Gyldigt 5 år fra: 25-01-2007 Energikonsulent: Eigil Radoor Firma: OBH Ingeniørservice AS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Regnbuen 35 Postnr./by: 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-014199 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Henri Birch Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Henri Birch Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Virum Vandvej 18A Postnr./by: 2830 Virum BBR-nr.: 173-196261 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærkning for følgende ejendom: Beregnet varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning for følgende ejendom: Beregnet varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering Í ÜÛ ï ßÚ ë Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gåsebanken 32 A Postnr./by: 4681 Herfølge BBR-nr.: 259-115396 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energibesparelser i eksisterende bygninger

Energibesparelser i eksisterende bygninger Energibesparelser i eksisterende bygninger Økonomisk støtte, mærkningsordninger mv. Chefkonsulent Peter Bach LavEByg konference den 22. april 2009 Langsigtet mål Langsigtede mål at Danmark skal være 100

Læs mere

Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv. Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn

Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv. Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn Visionen for bygninger Vi skal tænke bygninger på en ny måde Bygninger kan producere energi i stedet

Læs mere

Energirenovering af bygninger Borups højskole 23. april 2012

Energirenovering af bygninger Borups højskole 23. april 2012 Energirenovering af bygninger Borups højskole 23. april 2012 Videncenter for energibesparelser i bygninger v/vagn Holk Lauridsen De næste 30 min. Kort introduktion til Videncentret Hvor langt er vi? Hvad

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Granitvej 32 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-008578 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sandbakkevej 19 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-076127 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26.

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. maj 2010 Introduktion til esbensen Esbensen Rådgivende Ingeniører

Læs mere

- BYGNINGERS ROLLE I DEN GRØNNE OMSTILLING

- BYGNINGERS ROLLE I DEN GRØNNE OMSTILLING ROADMAP - BYGNINGERS ROLLE I DEN GRØNNE OMSTILLING OM PUBLIKATIONEN Publikationen er en PIXI-udgave af en rapport udarbejdet i projektet Roadmap 2030: Bygningers rolle i den grønne omstilling, støttet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Potetevej 14 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114252 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dronning Sofies Vej 111 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-015751 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Koustrup mark 90 Postnr./by: 7400 Herning BBR-nr.: 657-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005 Bygningsreglementet Energibestemmelser v/ Ulla M Thau LTS-møde 25. august 2005 Baggrund Slide 2 Energimæssig ydeevne Den faktisk forbrugte eller forventede nødvendige energimængde til opfyldelse af de

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skjoldsgade 94 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-140618 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norupvej 31 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-006788 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

VELKOMMEN. Til tredje møde i netværksgruppen ETAGEBOLIGER (EJER, LEJER), ANDELSBOLIGER OG ALMENE BOLIGER - EN DEL AF NETVÆRK FOR ENERGIRENOVERING

VELKOMMEN. Til tredje møde i netværksgruppen ETAGEBOLIGER (EJER, LEJER), ANDELSBOLIGER OG ALMENE BOLIGER - EN DEL AF NETVÆRK FOR ENERGIRENOVERING VELKOMMEN Til tredje møde i netværksgruppen ETAGEBOLIGER (EJER, LEJER), ANDELSBOLIGER OG ALMENE BOLIGER - EN DEL AF NETVÆRK FOR ENERGIRENOVERING DAGENS PROGRAM 12.00 12.10 Velkomst Opsamling fra sidst:

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER FORMÅLET MED ENERGI- MÆRKNINGSORDNINGEN Gavnligt for miljø, indeklima og økonomi Formålet med energimærkningsordningen er at motivere bygningsejere til at bruge mindre

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenbakken 25 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-008838 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndervang 42 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-081740 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger N OTAT 7. oktober 2010 J.nr. Ref. re Energieffektivisering og internationalt samarbejde Den ændrede energimærkningsordning for bygninger 1 Indledning I 2008 blev der gennemført en samlet evaluering af

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Membran-Erfa møde om Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner - fugtspærrer, radonforebyggelse og geotekstiler Orientering om BR10

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Østvænget 97A 7490 Avlum BBR-nr.: 657-902875 Energikonsulent: Mogens Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kløvervænget 001 Postnr./by: 4863 Eskilstrup BBR-nr.: 376-013843 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

Energibestemmelserne i bygningsreglementet

Energibestemmelserne i bygningsreglementet Energibestemmelserne i bygningsreglementet Dansk Betonforening 6. december 2006 v/ Ejner Jerking 1 Situationen i Europa Kyotoaftalen Europas afhængighed af energiimport fra politisk ustabile områder Bygninger

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Energimærke. Oplyst varmeforbrug. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Energimærke. Oplyst varmeforbrug. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: C. F. Møllers Allé 28-40 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-610900 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Energieffektive og Intelligente Bygninger Orienteringsmøde om gevinstanalyse d. 11. august September 2017 Energistyrelsen

Energieffektive og Intelligente Bygninger Orienteringsmøde om gevinstanalyse d. 11. august September 2017 Energistyrelsen Energieffektive og Intelligente Bygninger Orienteringsmøde om gevinstanalyse d. 11. august 2017 September 2017 Energistyrelsen Program for mødet 1. Introduktion og baggrund, v. Energistyrelsen. 2. Analyse

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 46 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-019754 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Galionsvej 76 1437 København K 101-001656-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by: SIDE 1 AF 5 Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-000000-000 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Analyse af energimærker for parcelhuse

Analyse af energimærker for parcelhuse Analyse af energimærker for parcelhuse Fokus på energibesparelser i boligen Kim B. Wittchen Afdelingen for Energi og Miljø Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet Energimærkning på landsplan

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenlyparken 13 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-125799 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hulmursisolering. 11 MWh Fjernvarme 4310 kr kr. 6.1 år

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hulmursisolering. 11 MWh Fjernvarme 4310 kr kr. 6.1 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rimmervej 15 Postnr./by: 9990 Skagen BBR-nr.: 813-176707 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. Samlet varmebesparelse: 4800 kr./år. Samlet elbesparelse: 87 kr./år. Samlet vandbesparelse: 0 kr.

Årlig besparelse i energienheder. Samlet varmebesparelse: 4800 kr./år. Samlet elbesparelse: 87 kr./år. Samlet vandbesparelse: 0 kr. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Overgårdsvej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-021415 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: energivej 2 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-026904 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energibesparelser i private lejeboliger

Energibesparelser i private lejeboliger - 1 Energibesparelser i private lejeboliger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ministeren for by, bolig og landdistrikter fremsatte i begyndelsen af februar 2014 et lovforslag, der skal fremme

Læs mere

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mosegård Park 66 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-002079 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Højen 9B 4700 Næstved BBR-nr.: 370-006003 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østvej 1 Postnr./by: 4880 Nysted BBR-nr.: 376-012074 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Strøvej 94 Postnr./by: 3330 Gørløse BBR-nr.: 219-152752 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Bygningerne er opført i 1927 med om- og tilbygninger i Bygningen er rimeligt isoleret og opvarmet med fjernvarme.

Bygningerne er opført i 1927 med om- og tilbygninger i Bygningen er rimeligt isoleret og opvarmet med fjernvarme. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bygholm Åvænget 2-6 Postnr./by: 8700 Horsens BBR-nr.: 615-282030 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Indhold Sammenfatning af strategi for energirenovering af bygninger...............................................................................

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Havrevænget 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-005463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere