Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark"

Transkript

1 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014

2

3 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

4

5 5 Indhold Forord Behov for omfattende energirenovering af bygninger Afsæt for den fremtidige energirenoveringsindsats Energibesparelser i bygninger Strategiens virkninger for energiforbruget Oversigt over initiativer til fremme af energirenovering af bygninger Initiativer til fremme af energirenovering af bygninger Initiativer målrettet mod alle bygningssegmenter Opgradere energikravene til klimaskærm, ekskl. vinduer Opgradere energikravene til vinduer Opgradere energikravene til installationer i bygninger Sikre øget efterlevelse af bygningsreglementets regler Indføre frivillige energiklasser for eksisterende bygninger Opgradere energikravene til nye bygninger Styrke informations- og kommunikationsindsatsen om energirenovering og energieffektivitet i byggeriet Målrette energiselskabernes energispareindsats Sikre en effektiv og målrettet energimærkningsordning for bygninger Sikre bedre data og værktøjer til beslutninger om energirenovering Fremme gode rammer for finansiering af energirenovering Fremlægge en byggepolitisk strategi Initiativer målrettet mod enfamiliehuse Fremme energirenovering i enfamiliehuse via BedreBolig-ordningen Fremme udbredelsen af alternativer til olie- og gasfyr baseret på vedvarende energi Initiativer målrettet mod flerfamiliebygninger, erhvervsbygninger og offentlige bygninger Fremme energirenovering af større bygninger via udbud med garanti Fremme energirenovering af almene boliger Fremme energirenovering af private udlejningsboliger og andels- og ejerforeninger Fremme energirenovering af erhvervslejemål Fremme energieffektive offentlige bygninger Initiativer målrettet mod en styrkelse af kompetencer og innovation til fremme af energirenovering Styrke uddannelses- og kompetenceudvikling inden for energirenovering Styrke forskning, innovation og demonstration af energirenovering

6 6 Forord Bilfrie søndage, sænket varme og slukket lys i de små hjem. Det var konsekvenserne i 1970 erne, da Danmark stod over for vor tids største energikrise. Krisen lærte os at spare på energien, og den blev også startskuddet til en ny energipolitik, der gjorde os mindre afhængige af importeret energi. I dag har den store vækst i forbruget af olie, kul og gas bragt kloden på kurs mod klimaforandringer, der vil skabe stadig større problemer for fremtidige generationer, hvis vi ikke ændrer kurs og nedbringer udledningen af drivhusgasser. Herhjemme er regeringen i gang med at omstille energiforsyningen til et grønnere energisystem, som i 2050 skal være baseret 100 pct. på vedvarende energi. Vi er godt i gang og på rette spor. En målrettet energipolitik har siden oliekrisen øget andelen af vedvarende energi til 25 pct. og dermed bragt os en fjerdedel af vejen. Skal vi nå målet, er det dog nødvendigt, at der gennemføres omfattende effektiviseringer af den måde, vi udnytter energien på, i alle sektorer i samfundet. Det gælder ikke mindst energiforbruget i vores bygninger, som står for ca. 40 pct. af Danmarks samlede energiforbrug. Energikravene til nye bygninger er løbende blevet strammet, så nye bygninger i dag bruger langt mindre energi end gamle bygninger og i 2020 vil bruge 75 pct. mindre energi end i Men da bygninger generelt har en meget lang levetid ofte 100 år eller mere vil langt den største del af de bygninger, der eksisterer i dag, også være i brug i Derfor er effektiviseringer i eksisterende bygninger et vigtigt fokusområde for energipolitikken. Bygningerne har stor betydning for vores hverdag og er vigtige for økonomien i den enkelte familie. Der er et stort potentiale for at nedbringe energiforbruget i eksisterende bygninger. Det potentiale kan vi udnytte, hvis der vælges omkostnings- og energieffektive løsninger, hver gang bygningerne renoveres. Det betyder ikke, at vi skal gå på kompromis med kvaliteten og de arkitektoniske værdier, der gør bygningerne til noget særligt. Tværtimod skal energirenovering være et middel til at forbedre og udvikle bygningerne, så de svarer til fremtidens behov og udfordringer og samtidigt gøre boligejere og lejere mindre sårbare over for stigende energiudgifter i fremtiden.

7 7 I Danmark har vi i mange år arbejdet med energiforbedring af vores bygninger. Vi har opbygget betydelige kompetencer, og sammenlignet med andre lande er vi nået langt. Der er imidlertid brug for en styrket indsats, hvis vi skal nå i mål med at sænke energiforbruget i vores bygninger. I energiaftalen fra 2012 var regeringen enig med forligspartierne om, at der skulle udarbejdes en samlet strategi for energirenovering af den eksisterende bygningsmasse. Denne strategi foreligger nu. Strategien fastlægger, hvilke initiativer der skal gennemføres for at sikre, at energiforbruget i bygninger reduceres på vejen til et grønt energisystem baseret på vedvarende energi. I forbindelse med forberedelsen af strategien blev der nedsat et bredt netværk af interessenter bestående af godt 40 organisationer og op mod 200 personer. Med stort engagement og idérigdom har netværket bidraget med udviklingen af et omfattende initiativkatalog med forslag til, hvad der skal til for at forbedre og fremme energirenovering. Gennem den store opbakning i netværksarbejdet er der skabt et stærkt grundlag for, at vi i fællesskab kan realisere initiativerne i strategien. Jeg vil gerne takke alle deltagerne for deres store arbejde og konstruktive bidrag. Kun gennem en fælles indsats kan vi nedbringe energiforbruget i de eksisterende bygninger. Det er vigtigt for de mennesker og virksomheder, der til dagligt opholder sig i bygningerne, og ikke mindst for vores klima. Rasmus Helveg Petersen

8 8

9 9 Behov for omfattende energirenovering af bygninger Regeringens energipolitik er fastlagt ud fra flere hensyn. Udledningen af drivhusgasser skal reduceres kraftigt, jf. EU s målsætning om en reduktion på pct. i Samtidig skal vi fastholde forsyningssikkerheden ved at mindske sårbarheden over for forsyningssvigt og stigende energipriser. Endelig skal energipolitikken være omkostningseffektiv og dermed fremme vækst og velfærd. Med udgangspunkt i disse hensyn fastlagde regeringen i Vores energi målsætningen om, at energiforsyningen i Danmark i 2050 skal dækkes af vedvarende energi. Realiseringen af denne målsætning kræver en kombination af omfattende energieffektiviseringer og en massiv udbygning af den vedvarende energi. Omtrent 40 pct. af det samlede energiforbrug anvendes i dag i bygninger til opvarmning og drift af apparater mv. Energiforbruget til opvarmning udgør 35 pct. af det endelige energiforbrug. Dette energiforbrug skal over de kommende år reduceres væsentligt, hvis målsætningen om, at Danmarks energiforsyning i 2050 skal dækkes af vedvarende energi, skal realiseres på en omkostningseffektiv måde. Samtidig skal der ske en omlægning af bygningernes energiforsyning fra fossile brændsler til vedvarende energi. Figur 1 Udviklingen i energiforbruget frem mod 2050 Index 2010 = Uden initiativer 125 Energi effektivisering og elektrificering 100 VE i alt Olie 25 Naturgas 0 Kul 2010 Kilde Vores energi

10 10 Energikravene til nye bygninger er siden 1970 erne løbende blevet strammet, og det har medvirket til, at nye bygninger i dag bruger meget mindre energi end ældre bygninger. Med den fastsatte bygningsklasse 2020, som forventes at blive obligatorisk senest i 2020, opfylder Danmark EU-kravene om, at nye bygninger skal have et energiforbrug tæt på 0, jf. figur 2. Potentialet for yderligere krav til nybyggeri er derfor begrænset. Samtidig er nybyggeriet meget begrænset i forhold til den samlede bygningsbestand. Under højkonjunkturen svarede det årlige nybyggeri til ca. 1 pct. af bygningsmassen, men de sidste par år har tallet været væsentligt lavere. Desuden er nedrivningen af eksisterende bygninger samlet set meget begrænset. Det betyder, at langt de fleste bygninger, der eksisterer i dag, også vil være i brug i En reduktion af energiforbruget i bygninger kan derfor kun opnås gennem omfattende energibesparelser i eksisterende bygninger. Potentialet er stort. Hvis bygningsejere gennemfører fornuftige og rentable energiforbedringer, når de alligevel gennemfører renoveringer, kan energiforbruget reduceres kraftigt. Denne strategi fokuserer derfor på nedbringelse af energiforbruget i eksisterende bygninger gennem omfattende energirenoveringer. Energibesparelserne opnås bedst og mest omkostningseffektivt, når de gennemføres samtidigt med den almindelige bygningsrenovering. Det kan f.eks. være i forbindelse med udskiftning af tag eller vinduer eller renovering af ydervægge eller gulve. Energibesparelserne skal således ses i sammenhæng med det løbende behov for renoveringer, som er nødvendige for at bevare værdien af bygningerne. Energirenoveringer bidrager også til at forbedre brugsværdien og kvaliteten af bygninger, idet de kan forbedre indeklimaet og dagslysforholdene, så bygningerne bliver sundere og bedre at bo og arbejde i. Desuden skal energirenoveringer tage hensyn til bygningernes arkitektoniske værdi. I mange tilfælde vil energirenoveringer indebære et arkitektonisk løft af bygningerne. Endelig skal energirenoveringsindsatsen udarbejdes under hensyntagen til de miljømæssige målsætninger om genanvendelse og bæredygtighed i byggeriet. Energirenovering af bygninger spiller også en stor rolle i forbindelse med sikringen af de store værdier, der er bundet i bygningsmassen. Værdien af bygningsmassen udgør ca mia. kr. eller mere end det dobbelte af et års økonomisk aktivitet (BNP) i Danmark. Årligt anvendes mia. kr. svarende til 2,1-2,7 pct. af bygningsværdien til forskellige former for renovering og andre investeringer i eksisterende bygninger. Til sammenligning kan det nævnes, at husejernes årlige udgifter til opvarmning af bygningerne udgør mere end 40 mia. kr. Renoveringerne bidrager til, at bygningerne ikke forfalder, og sikrer en udvikling af dem i forhold til de fremtidige udfordringer, herunder ikke mindst energipriser og øvrige klima- og miljømæssige udfordringer. Figur 2 Energiforbrug til bygningsdrift af nye bygninger kwh/m Kilde Energistyrelsen

11 Mange fordele ved energirenovering af bygninger Energirenovering af eksisterende bygninger har generelt positive effekter for den enkelte bygningsejer og -bruger, men også for samfundet. Energirenovering betyder en reduktion af den fremtidige energiregning. Der vil være visse initialomkostninger forbundet med renoveringen, men efterfølgende kan energirenovering skabe en mere robust økonomi for bygningsejeren, og kan øge bygningens værdi ved salg. En forbedring af bygningsejernes økonomi kan ligeledes have positive effekter for samfundet. En ordentlig udført energirenovering skaber et bedre indeklima og en bedre komfort, som kan øge brugernes velfærd og anvendelsen af bygningerne. Energirenovering kan også give bygningerne et arkitektonisk løft. Det er vigtigt, at energirenoveringsindsatsen tilrettelægges, så alle disse hensyn tilgodeses, således at den medvirker til at udvikle og forbedre den danske bygningsmasse. Danmark har betydelige kompetencer i forhold til reduktion af energiforbruget i bygninger. Den store indsats gennem mange år, og særligt den meget markante indsats efter oliekrisen i 1979, har været med til at udvikle kompetencer og opbygge en række store danske virksomheder inden for området. Der er en lang række virksomheder, som arbejder med produktion af materialer, komponenter og systemer til energieffektive bygninger, og der er også stærke faglige miljøer inden for området. En styrket indsats for fremme af energirenovering af bygninger i Danmark kan være med til at udvikle og styrke disse kompetencer. Analyser fra den mellemstatslige organisation Det Internationale Energiagentur (IEA) viser, at der globalt set er et meget stort uudnyttet og omkostningseffektivt potentiale for reduktion af energiforbruget i bygninger. I henhold til EU s energieffektiviseringsdirektiv skal alle medlemslandene udarbejde sammenhængende strategier for energirenovering. Dette kan være med til at sikre danske firmaer nye afsætningsmuligheder. 11

12 12

13 13 Afsæt for den fremtidige energirenoveringsindsats Det er et centralt element i den energipolitiske aftale af 22. marts 2012, at regeringen udarbejder en samlet strategi for energirenovering af den eksisterende bygningsmasse. Denne strategi bygger videre på de hidtidige resultater samt de nuværende initiativer og tager udgangspunkt i bygningernes aktuelle energimæssige standard. Med baggrund heri skal strategien fremme og forbedre energirenoveringer, som nedbringer energiforbruget i eksisterende bygninger. Siden midten af 1970 erne har der i Danmark været fokus på reduktion af energiforbruget i bygninger, og det er reduceret betydeligt. Således er det endelige energiforbrug til opvarmning af boliger per kvadratmeter i dag reduceret med næsten 45 pct. i forhold til Se figur 3. De opnåede effektiviseringer af energiforbruget i bygninger er et resultat af en aktiv indsats med en omfattende række initiativer. For det første er energikravene i bygningsreglementet løbende strammet. I de senere år har der også i bygningsreglementet været specifikke energikrav til komponenter mv. ved udskiftning i eksisterende bygninger. Figur 3 Udvikling i energiforbrug til opvarmning af boliger Index 1975 = 100 Opvarmet areal Endeligt opvarmning per m Kilde Energistyrelsen

14 14 Figur 4 Fordeling af energiforbruget til opvarmning på bygningstyper 8% Fremstillingserhverv 14% Privat handel og service 51% 7% Enfamilieboliger Offentlige service 20% Etageboliger Kilde Energistyrelsen og SBi 2014:01 Potentielle energibesparelser ved løbende bygningsrenovering frem til 2050

15 15 For det andet er de økonomiske incitamenter til at reducere energiforbruget løbende øget som følge af et højt niveau af energiafgifter. Der har også været forskellige tilskudsordninger, som har givet direkte incitamenter til at gennemføre energibesparende tiltag. For det tredje har der siden 1979 været fokus på information og forskellige former for rådgivning om energiforbrug og energibesparelser. Det har bl.a. været med til at fastholde en rimelig energiadfærd i dagligdagen. I forlængelse af dette har energibesparelser været et gennemgående tema i energipolitikken, og skiftende regeringer har taget mange konkrete initiativer til fremme af energibesparelser i Danmark. Samtidigt har der været ført en aktiv indsats i EU for at sikre et højere ambitionsniveau i energispareindsatsen i EU s medlemslande. Som eksempel kan nævnes, at energiselskaberne i Danmark er pålagt at realisere store energibesparelser hos forbrugerne, hvilket nu også indgår i EU s politik for energibesparelser, således at alle medlemslande er forpligtet til at indføre tilsvarende ordninger. Som det fremgår af figur 4, blev mere end halvdelen af energiforbruget til opvarmning i bygninger i 2011 anvendt i enfamiliehuse (parcelhuse, række/kædehuse og stuehuse), og tilsammen stod boligerne for mere end 70 pct. af Figur 5 Aldersfordeling af opvarmet bygningsareal Procent energiforbruget til opvarmning. Boligerne og ikke mindst parcelhusene er derfor et centralt indsatsområde for energirenovering. Der er dog også et betydeligt energiforbrug i den offentlige sektors bygninger og i bygninger inden for privat handel og service og dermed også et potentiale for at reducere energiforbruget i disse bygningssegmenter. Mere end 70 pct. af det samlede nuværende bygningsareal og mere end 80 pct. af parcelhusarealet er opført før 1979, dvs. før bygningsreglementet for alvor indeholdt energikrav til nye bygninger. Som det fremgår af figur 5, er en stor del af det samlede bygningsareal opført i 1960 erne. Mange af disse bygninger trænger efterhånden til en omfattende energirenovering. I en række af de gamle bygninger er der gennemført visse energiforbedringer, men der er stadig meget betydelige muligheder for at reducere energiforbruget i disse bygninger. Dette kan illustreres ved, at det gennemsnitlige nettovarmeforbrug i parcelhuse opført mellem 1931 og 1960 i dag er ca. 165 kwh per kvadratmeter (se figur 6), og at bygninger opført før 1979 bruger mere end 80 pct. af det samlede varmeforbrug. For alle eksisterende bygninger er det gennemsnitlige varmebehov per kvadratmeter ca. 135 kwh. Dette kan sammenlignes med, at en ny bygning, som opføres i henhold til lavenergiklasse 2015, vil bruge ca. 37 kwh/m2. Figur 6 Energiforbruget per kvadratmeter i 2011 I alt Parcelhuse 30 kwh/m2 Parcelhuse Etagebolig Kontor/handel Kilde Energistyrelsen og SBi 2014:01 Potentielle energibesparelser ved løbende bygningsrenovering frem til 2050 Kilde SBi 2014:01 Potentielle energibesparelser ved løbende bygningsrenovering frem til 2050 Efter Før 1890 Efter Før

16 16 Energibesparelser i bygninger Der er store tekniske muligheder for at reducere varmeforbruget i eksisterende bygninger. For at realisere disse muligheder skal strategi for energirenovering af bygninger bidrage til følgende: år, vil hovedparten af den eksisterende bygningsmasse skulle gennemgå renoveringer frem til Strategien bidrager således til, at en stor del af bygningsbestanden frem til 2050 bliver energirenoveret som illustreret i figur 7. For det første skal strategien bidrage til, at der skabes et gennemsigtigt marked for renoveringer, således at eksisterende bygninger renoveres i takt med, at de nedslides, og at der i denne forbindelse gennemføres omkostningseffektive energirenoveringer. Da de fleste bygningskomponenter på eksisterende bygninger vil være nedslidt over de næste Energirenovering sker bedst og billigst i forbindelse med ombygning, tilbygning, løbende renovering og vedligeholdelse af bygninger. Hvis energibesparelserne skal opnås omkostningseffektivt, er det derfor afgørende, at der gennemføres energirenoveringer, hver eneste gang muligheden opstår. Figur 7 Energirenovering af bygninger Renoveret Ikke renoveret Nedrevet % 80% 60% 40% 20% 0% Note Der er alene tale om en illustration af, at hovedparten af bygningerne skal renoveres frem til Kilde Energistyrelsen 2040

17 17 Større renoveringer af bygninger gennemføres normalt ikke alene for at reducere energiforbruget. Baggrunden for, at en bygningsejer beslutter sig for at renovere, kan f.eks. være, at dele af bygningen er udtjent, eller at man ønsker at tilpasse bygningen til fremtidige behov. Det kan f.eks. være en ændring af familiens størrelse, ønske om en mere funktionel bolig eller ønske om et bedre indeklima. Men hver gang, der gennemføres en udskiftning eller en ændring af bygningen, er der mulighed for at gennemføre energirenoveringer på en omkostningseffektiv måde. For eksempel er der mulighed for at installere nye, energieffektive vinduer, der nedsætter energiforbruget i bygningen, og som giver en bedre komfort, når de eksisterende vinduer er udtjente og trænger til at blive udskiftet. For mange bygningskomponenter er levetiden lang, og frem til 2050 vil en række af de bygningskomponenter, der har stor betydning for energiforbruget, kun blive renoveret én gang. Hvis muligheden for at energirenovere ikke udnyttes, går der mange år, før den kommer igen. Derfor er det vigtigt, at indsatsen starter nu. For det andet skal strategien sikre, at der gennemføres dybe energirenoveringer med fremtidssikrede, energieffektive og omkostningseffektive løsninger, således at energiforbruget reduceres væsentligt. Hvis der kun gennemføres halve løsninger, f.eks. i form af begrænset isolering af tage eller vægge, vil det være meget dyrt og måske teknisk umuligt på et senere tidspunkt at realisere det fulde energibesparelsespotentiale. Renoveringerne skal ikke blot have fokus på at reducere energiforbruget. De skal også være bæredygtige i bred forstand. Det betyder bl.a., at der også skal tages hensyn til andre miljøpåvirkninger og andre ressourceforbrug. Det kan bl.a. have betydning for valget af byggematerialer. Samtidig er det helt afgørende, at der tages udgangspunkt i, at renoveringerne skal forbedre bygningernes funktionalitet. Her er indeklimaet et centralt element, men der er også en række andre forhold, som har stor betydning for bygningernes kvalitet. For det tredje skal strategien understøtte, at der i forbindelse med energirenoveringer sker en omlægning af varmeforsyningen til at være baseret på vedvarende energi. Der er i dag ca bygninger, som opvarmes med olie, og ca bygninger, som opvarmes med naturgas. Omlægningen af varmeforsyningen til vedvarende energi sker ofte bedst samtidigt med den generelle energirenovering af bygninger, ligesom det er vigtigt, at der i forbindelse med konverteringer samtidig sker en energirenovering. Det er specielt vigtigt ved konvertering til varmepumper og andre vedvarende energiformer, som virker bedst med lave fremløbstemperaturer og tætte bygninger. Endelig skal strategien sikre, at energirenoveringer gennemføres omkostningseffektivt, således at målsætningen om uafhængighed af fossile brændsler opnås til så lave omkostninger som muligt. Investeringerne skal ses i forhold til den langsigtede reduktion af opvarmningsudgifterne. Samtidig skal de andre fordele i form af bl.a. bedre bo-kvalitet og indeklimaforbedringer inddrages. I den forbindelse er det helt afgørende, at strategien medvirker til, at energirenoveringerne gennemføres, således at der sikres et godt indeklima. Reduktionen af energiforbruget i bygninger kan endvidere medvirke til at frigive ressourcer, som kan være med til at fremme vækst og beskæftigelse og dermed også til at øge velfærden og konkurrenceevnen. Samtidig arbejdes der også i andre lande med at reducere energiforbruget i bygninger, og der er stigende internationalt fokus på dette marked. Der forventes derfor et voksende globalt marked for viden, løsninger og produkter, som kan bidrage til, at fremtidens bygningsmasse er energieffektiv og bæredygtig. Effektive danske virksomheder vil kunne drage fordel af de voksende udenlandske markeder.

18 18

19 19 Strategiens virkninger for energiforbruget Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) har udarbejdet analyser,1 der viser, hvor store energibesparelser, der kan opnås, hvis der gennemføres omkostningseffektive energirenoveringer, samtidig med at bygninger alligevel skal vedligeholdes på grund af nedslidning af tage, vinduer, vægge mv. Analyserne viser, at med de energieffektiviseringskrav til komponenter, som indgår i bygningsreglement 2010, kan nettovarmeforbruget i 2050 reduceres med ca. 28 pct. i forhold til Nettovarmeforbruget er energiforbruget til opvarmning, varmt brugsvand, ventilation mv. ekskl. tab i varmeanlæg og forbrug i plug-in-apparater mv. Realiseringen af denne besparelse forudsætter følgende: Bygningsejerne vedligeholder bygningerne og udskifter eller renoverer de enkelte bygningsdele i takt med, at de er udtjente. Det kræver, at bygningsejerne er bevidste om og motiverede for at energirenovere, og at de finansielle rammer for energirenovering er på plads. Kravene i bygningsreglementet overholdes i rimelig grad. Det kræver, at der er fokus på overholdelse af reglerne, herunder at der sker en løbende uddannelse af håndværkere og gives information til bygningsejere. Forskellige barrierer for energirenovering fjernes. Det kræver blandt andet, at det via information, energiselskabernes indsats mv. gøres lettere for bygningsejere at gennemføre energirenoveringer. Energirenoveringerne udføres korrekt, eksempelvis således at bygningerne er tætte efter renovering. Det kræver, at kompetenceniveauet i byggeerhvervet øges. Energibesparelser omsættes ikke i højere temperaturer og andre komfortforbedringer. Det kræver, at der opretholdes et højt vidensniveau og en bevidsthed om energiforbrug via en målrettet informationsindsats. SBi s rapport indeholder også analyser af en række scenarier, hvor der gennemføres en række yderligere tiltag til fremme af energibesparelser ved energirenovering. Rapporten viser, at nettoenergiforbruget i 2050 vil blive reduceret med 35 pct. i forhold til 2011, hvis der 1. tages initiativer til at øge overholdelsen af bygningsreglementets energikrav til efterisolering ved udskiftning og renovering af tage og ydermure, 2. i forbindelse med revisionen af bygningsreglementet i 2015 sker en opgradering af bygningsreglementets energikrav ved vedligeholdelse og udskiftning af tage og ydervægge mv. samt af kravene til nye vinduer, samt at der efter 2020 gennemføres endnu en opgradering af kravene til vinduer, 3. sker en optimering af driften af store bygninger, bl.a. gennem øget automatisering og styring, optimering af varmeanlæg mv. 1 S Bi 2014:01 Potentielle energibesparelser ved løbende bygningsrenovering frem til 2050

20 20 Strategien indeholder en række initiativer, som vil bidrage til at nedbringe energiforbruget i bygninger de kommende år. Det er regeringens forventning, at strategien samlet set vil medføre reduktioner i nettoenergiforbruget til opvarmning og varmt vand på 35 procent i bygningsmassen frem mod 2050 i forhold til 2011 Energibesparelserne kommer ikke af sig selv. Det vil kræve et målrettet arbejde at realisere dem, herunder sikre at forudsætningerne for at opnå dem opfyldes. Foruden initiativerne i strategien er der er i dag en række andre virkemidler, som medvirker til at fremme energibesparelser. Det gælder ikke mindst energiselskabernes energispareindsats, som medvirker til at realisere en række energibesparelser udover dem, der følger af kravene i bygningsreglementet. Energiselskabernes energispareindsats er fastlagt til udgangen af 2020 i energiaftalen fra SBi s analyser viser endvidere, at der er tekniske muligheder for yderligere besparelser i bygninger. Hvis der i forbindelse med at bygningerne renoveres og dermed bliver tætte installeres mekanisk ventilation med varmegenvinding i hovedparten af boligerne, kan nettovarmebehovet i bygninger med stor sandsynlighed reduceres med mere end 45 pct. frem mod Det er således muligt at opnå en større reduktion af energiforbruget i bygninger end de forventede 35 pct. Det vil give en større fleksibilitet i forhold til opfyldelsen af regeringens overordnede mål for 2050 om, at energiforsyningen baseres på vedvarende energi. Det kan derudover også bidrage til at højne kvaliteten af bygningsmassen, herunder skabe et bedre indeklima. Hvis dette skal ske omkostningseffektivt kræves imidlertid, at en række forudsætninger skal være opfyldt. For det første skal der ske en teknologisk udvikling, således at teknologierne til realisering af besparelserne bliver bedre og billigere. Herunder skal der ske en udvikling og billiggørelse af systemer til mekanisk ventilation med varmegenvinding, som er bedre tilpasset forskellige former for eksisterende bebyggelse. For det andet skal det sikres, at viden og incitamenter er til stede til anvendelse af teknologien, at renoveringerne gennemføres korrekt, og at kompetenceniveauet i byggeerhvervet højnes. Samtidig vil det også afhænge af de virkemidler til fremme af energibesparelser, der implementeres efter Det har i denne forbindelse stor betydning, om det besluttes at videreføre energiselskabernes indsats til fremme af energibesparelser efter Indsatsen til fremme af energirenovering af bygninger kan imidlertid ikke stå alene. Parallelt udmøntes en aktiv indsats for at fremme energibesparelser i de apparater, som anvendes i bygningerne. Det sker i høj grad gennem fastsættelsen af ambitiøse effektivitetskrav til nye apparater og produkter inden for rammerne af EU s ecodesign-direktiv og ved at fremme salget af de energimæssigt bedste produkter, blandt andet via energimærkning af apparater, information mv.

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Direktør Michael H. Nielsen Den 28. januar 2015 Mål om fossil uafhængighed i 2050 skal nås af tre veje Energieffektivisering Fossil uafhængighed i 2050 Fleksibilitet

Læs mere

Udgifterne ved at benytte en grøn aktør skal afholdes af den private boligejer. Der er således

Udgifterne ved at benytte en grøn aktør skal afholdes af den private boligejer. Der er således GRØN BOLIGKONTRAKT DISKUSSIONSOPLÆG 22. maj 2013 J.nr. 2676/1976-0004 Ref. LKO Baggrund og indledning - Grøn Boligkontrakt Bygninger står for omtrent 40% af det samlede energiforbrug, og derfor skal der

Læs mere

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Agenda Politiske målsætninger og energiforbrug i bygninger

Læs mere

ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER

ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FAGLIG INTRODUKTION ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER Formålet med dette oplæg er at give en faglig introduktion til arbejdet med at fremme og effektivisere

Læs mere

Energieffektivitet i Bygninger Dansk energipolitik. Ulla Vestergaard Rasmussen Energistyrelsen

Energieffektivitet i Bygninger Dansk energipolitik. Ulla Vestergaard Rasmussen Energistyrelsen Energieffektivitet i Bygninger Dansk energipolitik Ulla Vestergaard Rasmussen Energistyrelsen Oplæggets indhold De energipolitiske udfordringer Bygningsområdet status i DK Energimærkning af bygninger Den

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger N OTAT 7. oktober 2010 J.nr. Ref. re Energieffektivisering og internationalt samarbejde Den ændrede energimærkningsordning for bygninger 1 Indledning I 2008 blev der gennemført en samlet evaluering af

Læs mere

Oversigt over bygningsmasse

Oversigt over bygningsmasse N O T AT 9. maj 2011 J.nr. 3401/1001-3053 Ref. PB Energieffektivisering Oversigt over bygningsmasse Bygningsbestand Den samlede bygningsbestand fordelt på anvendelser og ejerformer fremgår af tabel 1.

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Michael Minter, komunikationschef Horsens, 31. januar 2013 Om CONCITO CONCITO - Danmarks grønne tænketank Formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv

Læs mere

Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Indhold Sammenfatning af strategi for energirenovering af bygninger...............................................................................

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystrædet 3B Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-018443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt.

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt. Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 353 Offentligt Talepapir til samråd i EPU alm. del den 19. august 2010 samrådsspørgsmål Æ af 28. juni 2010, stillet efter ønske fra Anne Grete Holmsgaard

Læs mere

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen REGULERING AF BYGGERIETS ENERGIFORBRUG Bygningsreglementet (BR10) Energikrav til bygnings- dele og komponenter.

Læs mere

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26.

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. maj 2010 Introduktion til esbensen Esbensen Rådgivende Ingeniører

Læs mere

BR15 ENERGISTYRELSENS ARBEJDE MED ENERGIEFFEKTIVE BYGNINGER

BR15 ENERGISTYRELSENS ARBEJDE MED ENERGIEFFEKTIVE BYGNINGER BR15 ENERGISTYRELSENS ARBEJDE MED ENERGIEFFEKTIVE BYGNINGER Regler (EU-direktiver, Cirkulære for staten, love, bekendtgørelser). Informationsindsats (sparenergi.dk, guider og vejledninger, beregningsværktøjer,

Læs mere

Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv. Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn

Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv. Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn Visionen for bygninger Vi skal tænke bygninger på en ny måde Bygninger kan producere energi i stedet

Læs mere

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk er Energistyrelsens forbrugerrettede hjemmeside, der på en enkel og overskuelig måde tilbyder målrettede og relevante digitale værktøjer,

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005 Bygningsreglementet Energibestemmelser v/ Ulla M Thau LTS-møde 25. august 2005 Baggrund Slide 2 Energimæssig ydeevne Den faktisk forbrugte eller forventede nødvendige energimængde til opfyldelse af de

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vægtens Kvarter 134 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-571034 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer

Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer Kirsten Engelund Thomsen Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet God energirådgivning - Hvordan 30. oktober 2007 Indhold Baggrunden

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Strøvej 94 Postnr./by: 3330 Gørløse BBR-nr.: 219-152752 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Hvad ser Dansk Byggeri i krystalkuglen? Energi og Byggemesse 2012 Den 20. november, Borgen, Sønderborg Chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen

Hvad ser Dansk Byggeri i krystalkuglen? Energi og Byggemesse 2012 Den 20. november, Borgen, Sønderborg Chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen Hvad ser Dansk Byggeri i krystalkuglen? Energi og Byggemesse 2012 Den 20. november, Borgen, Sønderborg Chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen Dansk Byggeri og Erhvervspolitisk afdeling Erhvervs- og arbejdsgiverorganisation

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing.

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bryndumdamvej 36 Postnr./by: 6715 Esbjerg N BBR-nr.: 561-015007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by: SIDE 1 AF 5 Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-000000-000 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Lisbeth Fjordvald, bygningskonstruktør m.a.k. Aktiv i Konstruktørforeningens (KF) Nordjyllands afdeling Valgt til KF,s bestyrelse fra Nordjylland,

Lisbeth Fjordvald, bygningskonstruktør m.a.k. Aktiv i Konstruktørforeningens (KF) Nordjyllands afdeling Valgt til KF,s bestyrelse fra Nordjylland, Lisbeth Fjordvald, bygningskonstruktør m.a.k. Aktiv i Konstruktørforeningens (KF) Nordjyllands afdeling Valgt til KF,s bestyrelse fra Nordjylland, konstitueret som næstformand Ansat hos Arkitektfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Fakta om energimærkning af nybyggeri

Fakta om energimærkning af nybyggeri N y b y g g e r i Fakta om energimærkning af nybyggeri Gældende fra 1. januar 2007 Energiregler for nybyggeri Bygninger er en af de største energislugere i samfundet. Mellem 30 og 40 procent af Danmarks

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER Denne folder henvender sig til alle ejere af større bygninger, der bruges til beboelse, handel og service samt af offentlige institutioner. FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGS-

Læs mere

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER Denne folder henvender sig til alle ejere af større bygninger, der bruges til beboelse, handel og service samt af offentlige institutioner. FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGS-

Læs mere

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevej 2 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-004533 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Analyse af energimærker for parcelhuse

Analyse af energimærker for parcelhuse Analyse af energimærker for parcelhuse Fokus på energibesparelser i boligen Kim B. Wittchen Afdelingen for Energi og Miljø Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet Energimærkning på landsplan

Læs mere

Dato: 12. november 2013

Dato: 12. november 2013 Dato: 12. november 2013 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af Energiaftalen

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grønlandsvej 33 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kongensgade 1 Postnr./by: 6070 Christiansfeld BBR-nr.: 621-259743 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vester Altanvej 10 8900 Randers 730-019444-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norupvej 31 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-006788 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mørdrupvej 16 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-085489 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Allegade 31 Postnr./by: 4690 Haslev BBR-nr.: 320-000043 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 46 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-019754 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lillegade 2 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-022479 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ørbækvej 10 Postnr./by: 5683 Haarby BBR-nr.: 420-10280 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Juni 2015 Energibesparelser i private virksomheder Indledning I 2009 udarbejdede IDA et scenarie for, hvordan Danmark i 2050 kan reducere sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mosegård Park 66 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-002079 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Marielyst, erhverv Gladsaxevej 130 2860 Søborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 31. marts 2015 Til den 31. marts 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Chefkonsulent Peter Bach MILJØFORUM MIDTJYLLAND Konference Aarhus, 31. oktober 2012 Nye rammebetingelser Energiaftalen

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Lodskovvej 5 5863 Ferritslev Fyn Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. december 2012 Til den 11. december 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Østvænget 97A 7490 Avlum BBR-nr.: 657-902875 Energikonsulent: Mogens Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Haraldsborgvej 54 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-136567 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkning nr.: 0 Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Peter Petersen Firma: Standardbygnings-gruppen

BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkning nr.: 0 Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Peter Petersen Firma: Standardbygnings-gruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enfamilie 1970 elvarme - Eksempel 3 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug.

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vølundsvej 5 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013249 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Indsatsområde: Energirenovering af eksisterende byggeri

Indsatsområde: Energirenovering af eksisterende byggeri Indsatsområde: Energirenovering af eksisterende byggeri For at nå det ambitiøse mål om en energiforsyning dækket af vedvarende energi er det nødvendigt at minimere energispildet i bygninger. Da nybyggeri

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 44 8900 Randers 730-018399-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

Energirenovering af etagebyggeriet

Energirenovering af etagebyggeriet Gregersensvej 1 Bygning 2 2630 Taastrup Telefon 7220 2255 info@byggeriogenergi.dk www.byggeriogenergi.dk Energirenovering af etagebyggeriet Juni 2010 Titel Energirenovering af etagebyggeriet Udgave 1.

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Nye energibestemmelser i bygningsreglementet SBi, Hørsholm, 29. november 2005 Kim B. Wittchen Afdelingen for Energi og Miljø Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Nye energikrav i BR 95 og BR-S 98 Nye energikrav

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallssti 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-155514 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

GRØN FORNUFT BETALER SIG

GRØN FORNUFT BETALER SIG GRØN FORNUFT BETALER SIG Energibesparelser i almene boliger Workshop Lørdag d. 21. november 2009 Program: Kort præsentation af NRGi og NRGi Rådgivning Politiske rammer for energi og klima Hvilke energibesparelser

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enevold Sørensens Vej 8 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-040332 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Strandparken 23 4591 Føllenslev Bygningens energimærke: Gyldig fra 19. juni 2015 Til den 19. juni 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viaduktvej 6 Postnr./by: 6360 Tinglev BBR-nr.: 580-015339 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud Midtgaard

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Højen 9B 4700 Næstved BBR-nr.: 370-006003 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Innovative energiløsninger i statens bygninger

Innovative energiløsninger i statens bygninger Innovative energiløsninger i statens bygninger Forord Stort potentiale i byggeriet Bygninger står i dag for omkring 40 % af vores energiforbrug. Derfor er der store klima-gevinster at hente, hvis vi skaber

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langelandsgade 11 Postnr./by: 8700 Horsens BBR-nr.: 615-070084 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Porsevænget 32 Postnr./by: 2800 Lyngby BBR-nr.: 159-108325 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstemarken 46b Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Kirsebærhaven 2 4632 Bjæverskov Bygningens energimærke: Gyldig fra 1. maj 2015 Til den 1. maj 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Thorsager 12A 2640 Hedehusene BBR-nr.: 169-166129 Energikonsulent: Stig Tange Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: factum2

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 355 Offentligt Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. På tidspunktet for energimærkets udførelse var "Håndbog for energikonsulenter 2008 version 3" gældende.

Lavt forbrug. Højt forbrug. På tidspunktet for energimærkets udførelse var Håndbog for energikonsulenter 2008 version 3 gældende. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Diget 10 Postnr./by: 4100 Ringsted BBR-nr.: 329-000000 Energikonsulent: Martin Dahl Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TopDahl

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Akacievænget 20 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-006451 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ejbyvej 24 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-012570 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool BR10 v/ 1 Helle Vilsner, Rockwool BR10 BR10 teori og praksis 2 BR10 og baggrund for BR10 Begreber Nyt i BR10 + lidt gammelt Renoveringsregler Bilag 6, hvad er rentabelt? Fremtid BR10 konsekvenser Hvad

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Egilsgade 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-112497 Energikonsulent: Mads Lange Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Omegavej 2 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-570616 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bøgebjerg 17 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8400 Ebeltoft BBR-nr.: 706-016334 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

BBR-nr.: 101-262502 Energimærkning nr.: 200000943 Gyldigt 5 år fra: 27-04-2007 Energikonsulent: Carl Ove Hansen Firma: Wormslev BygningsDrift A/S

BBR-nr.: 101-262502 Energimærkning nr.: 200000943 Gyldigt 5 år fra: 27-04-2007 Energikonsulent: Carl Ove Hansen Firma: Wormslev BygningsDrift A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ingerslevsgade 108 Postnr./by: 1705 København V BBR-nr.: 101-262502 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Ingeniørforeningen 2012 Energibesparelser i private virksomheder 2 Energibesparelser i private virksomheder 3 Energibesparelser i private virksomheder Resume Undersøgelsen

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sundby Alle 76 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000229 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere