Gennemgang og vurdering af mulige løsninger for afløb med faunapassage fra Gyrstinge Sø til Ringsted Å

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gennemgang og vurdering af mulige løsninger for afløb med faunapassage fra Gyrstinge Sø til Ringsted Å"

Transkript

1 Gennemgang og vurdering af mulige løsninger for afløb med faunapassage fra Gyrstinge Sø til Ringsted Å Gennemgang og vurdering Scenarie A. Opdatering i forhold til sagsfremstilling den 18. Maj Der foreligger projektforslag. Retablering med nyt forløb uden om stemmeværket med nedgravning i dige og lav bro over åbent å forløb. Se Tabel 1 under afsnittet økonomiske overslag, for forventede udgifter. a. Efterfølgende vil der blive en udgift til vedligehold af bro, der planlægges udført i materialer der kræver minimal vedligeholdelse. 2. Retablering af vandveje, så sluse- og pumpedrift kan ophøre Vandvej etableres så slusedrift kan ophøre. Ved at nuværende sluseporte ved stemmeværket lukkes fra bunden til fastlagt niveau, vil der ved høje vandstande ske overløb gennem den gamle sluse. 3. Retablering af vandløb, så vandet løber naturligt ind- og ud af Gyrstinge Sø Naturligt forløb der tilpasses krav i regulativet for Ringsted Å i forhold til niveau af vandløbsbund og bredde. Der sikres mod opstuvning af vand i søen, da det åbne forløb ikke afgrænses opad. Derved minimeres naturlige vandstandsvariationer i søen, ligesom der sikres en ubrudt sammenhæng mellem sø og vandløb, naturlig vandløbsbund og mulighed for strømlæ. 4. Skabe faunapassage for vandlevende dyr Med den planlagte etablering af vandløbsbunden på den strækning der gennemskærer diget, med etablering af gabioner (erosionsbeskyttelse, opbygget af natursten i stålnet) 2 steder, sikres mod for stærk strøm og kraftig turbulens, i forhold til krav om faunapassage ved høje vandføringer. Ved at bruge den gamle sluse til overløb ved en given vandstand, sikres yderligere mod for kraftig strøm ved høje vandføringer. 5. Rekreative områder Med en nedskæring i diget over ca. 100 meter og en bro over et åbent å-forløb, skabes et område med en anden rekreativ værdi end den nuværende. Ud over at nedgravningen vil åbne for kig mellem søen og det bagvedliggende moseområde, vil den del af diget mod søen nord for gennemgravningen, få udlagt jord over betonpladerne, så der skabes en jævn græsskråning ned mod søen. Scenarie B og C. Opdatering i forhold til sagsfremstilling den 18. Maj Forskellen i scenarierne vedrører hhv. manuel (scenarie B) og maskinel (scenarie C) nedbrydning af beton. Retablering med forløb gennem stemmeværket med nedbrydning af beton ved nødoverløb. Se tabel 2 under afsnittet økonomiske overslag, for forventede udgifter for scenarie C. Scenarie B, med manuel nedbrydning af beton ved nødoverløb, udgår i det økonomiske overslag. 1

2 2. Retablering af vandveje, så sluse- og pumpedrift kan ophøre Vandveje etableres så slusedrift kan ophøre 3. Retablering af vandløb, så vandet løber naturligt ind- og ud af Gyrstinge Sø Ved nedskæring i beton, vurderes det muligt at etablere et gennemløb der opfylder kravene til niveau for vandløbsbund og bredde, i forhold til regulativet for Ringsted Å. Der vil ikke kunne opnås en naturlig vandløbsbund i det vandløbsprofil, hvor stemmeværket passeres. Det forventes at vandløbsbunden kommer til at udgøres af den nuværende betonbund gennem stemmeværket. 4. Skabe faunapassage for vandlevende dyr Faunapassage vurderes at kunne sikres, bl.a. ved supplerende tiltag med gabioner eller store sten nedstrøms stemmeværket, så strøm og turbulens ved stor vandføring nedsættes. 5. Rekreative områder Ingen større ændring Scenarie D. Beskrivelse af nyt forslag. Retablering med forløb gennem stemmeværk hvor hele stemmeværket fjernes og der etableres ny bro, med samme krav til bæreevne, som ved bro over åbnet forløb. En bro alene er vurderes at koste omkring 7 mio. kroner. Derudover kommer udgifter til nedbrydning og bortkørsel af beton, der umiddelbart vurderes at koste mere end udgifterne til broen. Derudover skal der ske en tilretning/opbygning af det nye åforløb i forhold til det kommende niveau for vandløbsbund og bundbredde. Da den vurderede pris på udførelse langt overstiger den økonomiske ramme, vurderes denne løsning ikke yderligere. Scenarie E. Beskrivelse af nyt forslag. Retablering med forløb gennem stemmeværket med nedbrydning af beton ved afløbssluserne. Se tabel 3 under afsnittet økonomiske overslag, for forventede udgifter. 2. Retablering af vandveje, så sluse- og pumpedrift kan ophøre Vandvej etableres så slusedrift kan ophøre. 3. Retablering af vandløb, så vandet løber naturligt ind- og ud af Gyrstinge Sø Ved nedskæring i beton, vurderes det muligt at etablere et gennemløb der opfylder kravene til niveau for vandløbsbund og bredde, i forhold til regulativet for Ringsted Å. Der vil ikke kunne opnås en naturlig vandløbsbund i det vandløbsprofil, hvor stemmeværket passeres. Det forventes at vandløbsbunden kommer til at udgøres af den nuværende betonbund gennem stemmeværket. 4. Skabe faunapassage for vandlevende dyr Faunapassage vurderes at kunne sikres, bl.a. ved supplerende tiltag med gabioner eller store sten nedstrøms stemmeværket, så strøm og turbulens ved stor vandføring nedsættes. 5. Rekreative områder Ingen større ændring 2

3 Økonomiske overslag Ved nedbrydning af slusebygværk ved Ringsted Å skal der tages forbehold for vandstanden på tidspunkt for arbejdets udførelse. Kraftig nedbør i perioden op til projektets gennemførsel kan skabe problemer, der medfører ekstraudgifter. Forholdet vil blive beskrevet i det endelige detailprojekt. Herudover vil der være en række forhold, der vil påvirke entreprenørernes prissætning, herunder: Tidskrav til gennemførsel af projekt (jo lempeligere en tidsramme, desto lavere pris) Konkurrencesituation/travlhed Dette kan erfaringsmæssigt give udsving på +/- 20 %. Alle priser er ekskl. moms. Tabel 1. Overslag over udgifter til scenarie A, Retablering med nyt forløb uden om stemmeværket med nedgravning i dige og lav bro over åbent å forløb. Opdateret prisoverslag. Dæmning Benævnelse Enhed Mængde kr./enhed Pris kr. Bemærkning Etablering og drift af arbejdsplads mv. Stk , ,00 Fire uger Jordarbejder anlæg M , ,00 Jord anbringes lokalt, fliser tildækkes Fjernelse af betonplader Stk , ,00 Tilbud Lav bro Stk , ,00 Længde 5 meter, 12 tons, bredde 3.5 meter, betonfundament, med gelænder mv. Udgravning af tilløb i søområde m , ,00 Dozer, jord anbringes lokalt Udgravning af nyt vandløb meter , ,00 Jord anbringes lokalt Gabioner m , ,00 Ændring af sluser Stk , ,00 Træ, flad ramme af stål Tilpasning med sten og grus Stk , ,00 Retablering af areal Stk , ,00 Udsåning græs, opretning mv. Instruks, tilsyn of kontrol Stk , ,00 Mellemsum ,00 Uforudset 15% ,00 Budget i alt, kr ,00 Bemærkning: Det meste af dette projekt kan udføres tørt, dvs. uafhængigt af søens vandspejl. 3

4 Tabel 2. Overslag over udgifter til scenarie C, Retablering med forløb gennem stemmeværket med nedbrydning af beton ved nødoverløb. Opdateret prisoverslag, hvor scenarie B udgår (manuel nedbrydning beton) og erstattes af scenarie C (maskinel nedbrydning af beton). Nødoverløb Benævnelse Enhed Mængde kr./enhed Pris kr. Bemærkning Etablering og drift af arbejdsplads mv. Stk , ,00 Fire uger Analyse af beton, PCB Stk , ,00 Inkl. Udtagning af prøver Nedbrydning af beton Stk , ,00 Maskinelt, inkl. Maskiner og sikkerhedsforanst, iflg. overslag fra 2013 (metode ikke beskrevet i overslag) Bortkørsel Ton ,00 0,00 Deponi (ca. 138 tons) Bortkørsel Ton , ,00 Genanvendelse Afblænding sluser Stk , ,00 Træ, flad ramme af stål Genopbygning i beton Stk , ,00 Inkl. Materialer ( jf. tilbud 2013) Interimsforanstaltninger Stk , ,00 Inkl. omledning af vand Retablering af areal Stk , ,00 Udsåning græs, opretning mv. Ændringer i vandløb nedstrøms m , ,00 Gabioner, store sten Instruks, tilsyn of kontrol Stk , ,00 Mellemsum ,00 Uforudset 15% ,00 Budget i alt, kr ,00 Bemærkninger: Der skal udtages betonprøver i dybden af alle tre sektioner, minimum 50 cm inde i betonen. Såfremt der er PCB i betonen stiger prisen med ca kr., samt udgifter til arbejdsmiljøforanstaltninger og til minimering af tab til vandmiljøet Der er regnet med den simplest mulige afblænding af sluseportene muligvis kan de eksisterende sluseporte anvendes. Der tages forbehold for skader på bygværket ved anvendelse af maskinel nedbrydning af beton 4

5 Overslag over udgifter til scenarie E, Retablering med forløb gennem stemmeværket med nedbrydning af beton ved afløbssluserne. Nyt prisoverslag. Slusemur. Benævnelse Enhed Mængde kr./enhed Pris kr. Bemærkning Etablering og drift af arbejdsplads mv. Stk , ,00 Tre uger Analyse af beton, PCB Stk , ,00 Inkl. Udtagning af prøver Nedbrydning af beton Stk , ,00 maskinelt Bortkørsel Ton ,00 0,00 Deponi Bortkørsel Ton , ,00 Genanvendelse, 23 tons Interimsforanstaltninger Stk , ,00 Ændring af sluseløb Stk , ,00 Omledning sker helt eller delvis gennem sluser. Retablering af areal Stk , ,00 Udsåning græs, tilretning Ændringer i vandløb nedstrøms Stk , ,00 Gabioner, store sten Instruks, tilsyn of kontrol Stk , ,00 Mellemsum ,00 Uforudset 30% ,00 Budget i alt, kr ,00 Bemærkninger: Posten Uforudset er større på dette projekt, da idéen er ny, og projektet ikke gennemarbejdet Hver af de tre sluseporte er bygget ind i sektioner med en mur mod søen og en mur mod vandløbet. Murene er 30 cm tykke. Der etableres et veldefineret overløb gennem en af de 275 cm brede sluseåbninger, mens de to andre sluseåbninger anvendes til sikring mod for høje vandspejl i søen med en fast, vandret overløbskant Der skal udtages betonprøver i dybden af alle seks mure, ca. 15 cm inde i betonen. Såfremt der er PCB i betonen stiger prisen med ca kr., samt udgifter til arbejdsmiljøforanstaltninger og til minimering af tab til vandmiljøet Der tages forbehold for skader på bygværket ved anvendelse af maskinel nedbrydning af beton 5

6 Foreløbige høringssvar og udtalelse De projektforslag der blev beskrevet i sagsfremstillingen den 18. Maj 2015, har været i en offentlighedsfase og der er indtil 9. juni 2015 indkommet 2 høringssvar samt en udtalelse. Vedrørende projektet ved Ringsted Å, anbefales afløb gennem stemmeværket frem for det åbne forløb gennem diget. Der peges på at sikre omkostningseffektivitet, ligesom der er ønske om at bevare dæmningen som et historisk bygværk, at retableringen af åløbet skal ske nær det oprindelige afløb fremfor et nyt forløb udenom stemmeværket mm.. Der er indsigelser mod en gennembrydning af diget, den fremtidige vedligeholdelse af en træbro og forringede adgangsforhold langs dæmningen, men også forslag til andre løsninger. Med Scenarie E, med nedbrydning af beton ved afløbssluserne, imødekommes indsigelserne og flere af anbefalingerne indgår i scenariet. Der er opmærksomhedspunkter i relation til arkæologi og jordbund som skal undersøges nærmere inden igangsætning. Nogle af disse opmærksomhedspunkter udgår ved valg af scenarie E gennem stemmeværket. 6

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug

Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug Vesthimmerlands Kommune Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug FORUNDERSØGELSE AF PROJEKT TIL ETABLERING AF FAUNAPASSAGE VED LERKENFELD DAMBRUG I LERKENFELD Å Vesthimmerlands Kommune Faunapassage ved Lerkenfeld

Læs mere

Mern Å. Vandløbsrestaurering. Projektforslag V O R D I N G B O R G K O M M U N E. 8. september 2011

Mern Å. Vandløbsrestaurering. Projektforslag V O R D I N G B O R G K O M M U N E. 8. september 2011 V O R D I N G B O R G K O M M U N E Mern Å Vandløbsrestaurering Projektforslag 8. september 2011 Version : 5 Sagsnr. : 103557 Projektleder : CTH Udarbejdet af : RPBA/ANCH/MIKR Godkendt af : KARA Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken (ODE-55), Svendborg Kommune

Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken (ODE-55), Svendborg Kommune Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken (ODE-55), Svendborg Kommune Februar 2015 Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej

Læs mere

Lokal afledning af regnvand ved Høje Gladsaxe projektering

Lokal afledning af regnvand ved Høje Gladsaxe projektering Gladsae Kommune VVM Redegørelse Lokal afledning af regnvand ved Høje Gladsae projektering Gladsae Kommune 24.10.2012 Ved Byrådets vedtagelse af kommuneplantillæg og VVM-redegørelse blev det besluttet,

Læs mere

Forvaltningens anbefalinger er placeret løbende i notatet under de enkelte afsnit. Der er i alt 15 anbefalinger.

Forvaltningens anbefalinger er placeret løbende i notatet under de enkelte afsnit. Der er i alt 15 anbefalinger. NOTAT (Bilag 1 til KMU dagsordenspunkt 2) By, Kultur og Miljø Miljø Sagsnr. 217972 Brevid. 2027981 Ref. JNAL / 8LD NOTAT - Redegørelse og anbefalinger til sikring mod stormflod 8. januar 2015 Byrådet vedtog

Læs mere

Skov- og Naturstyrelsen Feldborg Statsskovdistrikt - Forundersøgelse Rosborg Sø. Rekvirent. Rådgiver

Skov- og Naturstyrelsen Feldborg Statsskovdistrikt - Forundersøgelse Rosborg Sø. Rekvirent. Rådgiver Rekvirent Skov- og Naturstyrelsen Feldborg Statsskovdistrikt Bjørnkærvej 18 7540 Haderup Peder Jepsen Telefon 97 45 41 88 E-mail pfj@sns.dk Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls Vej 18 8260 Viby J Telefon 87

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt supplering af beslutningsgrundlag for GUDENÅENS PASSAGE VED TANGEVÆRKET Titel: Supplering af beslutningsgrundlag for Gudenåens passage

Læs mere

Forundersøgelse af kommunale vandløbsrestaureringsprojekter. Pulje 10. Passageprojekter i vandløb H35 på Sydals. Naturafdelingen Sønderborg Kommune

Forundersøgelse af kommunale vandløbsrestaureringsprojekter. Pulje 10. Passageprojekter i vandløb H35 på Sydals. Naturafdelingen Sønderborg Kommune Forundersøgelse af kommunale vandløbsrestaureringsprojekter Pulje 10. Passageprojekter i vandløb H35 på Sydals. Naturafdelingen Sønderborg Kommune 1/39 Kolofon Titel: Forundersøgelse pulje 10 forbedring

Læs mere

Regulering af vandløbet Havelse Å st. 799-912 matr. nr. 1mb Favrholm, Hillerød Jorder.

Regulering af vandløbet Havelse Å st. 799-912 matr. nr. 1mb Favrholm, Hillerød Jorder. Hillerød Forsyning Ægirsvej 4 3400 Hillerød Sendt til Preben Boock, e-mail: prb@hfors.dk By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2143 Fax 7232 3213 lbso@hillerod.dk Sag 219-2014-101592

Læs mere

GUDENÅENS PASSAGE VED TANGEVÆRKET

GUDENÅENS PASSAGE VED TANGEVÆRKET GUDENÅENS PASSAGE VED TANGEVÆRKET - SAMMENFATNING AF SKITSEPROJEKT MILJØMINISTERIET FØDEVAREMINISTERIET Titel Gudenåens passage ved Tangeværket - sammenfatning af skitseprojekt Udarbejdet af Miljøministeriet,

Læs mere

Københavns Kommune. Tørre bassiner

Københavns Kommune. Tørre bassiner Københavns Kommune Tørre bassiner Juni 2009 Københavns Kommune Tørre bassiner Juni 2009 Ref.: Tørre bassiner Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Erling Holm ApS KU, Skov og Landskab DTU Miljø Orbicon A/S

Læs mere

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune Dragør Kommune Juni 2014 Klimatilpasningsplan Dragør Kommune 1 Klimatilpasningsplanens sammenhæng med kommuneplanen Klimatilpasningsplanen er en del af Kommuneplanrevision 2013, udformet som en selvstændig

Læs mere

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Marts 2015 Samfinansieret af EU Det transeuropæsiske transportnet (TEN-T) Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

GENTOFTERENDEN, KLIMATILPASNING

GENTOFTERENDEN, KLIMATILPASNING Til Gentofte Kommune og ordvand Dokumenttype Dispositionsforslag Dato Marts, 0 GETOFTEREDE, KLIMTILPSIG OMPROFILERIG OG BSSIFORØGELSE GETOFTEREDE, KLIMTILPSIG Revision Dato -0-0 Udarbejdet af JX/LLOH/CSJE/TMKS

Læs mere

Regulativ for Gudenåen Silkeborg - Randers 2000

Regulativ for Gudenåen Silkeborg - Randers 2000 Regulativ for Gudenåen Silkeborg - Randers 2000 Regulativ for Gudenåen Silkeborg - Randers 2000 Viborg Amtsvandløb nr.: 105 i Viborg amt 78 i Århus amt O 10 km 20 Indholdsfortegnelse side Forord 4 1. Grundlag

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning

Lyngby-Taarbæk Forsyning Side: 1 Lyngby-Taarbæk Forsyning Strategiplan for afløbssystemet 2012 xx. xxxxx 2012 Side: 1 Side: 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1 Målsætning... 3 1.1 Overordnet målsætning... 3 1.2 Klimatilpasning

Læs mere

Tilladelsen meddeles i henhold til 2, stk. 2, nr. 2 i VVM-bekendtgørelsen 1.

Tilladelsen meddeles i henhold til 2, stk. 2, nr. 2 i VVM-bekendtgørelsen 1. Silkeborg Kommune Vej- og Trafiksektionen Søvej 3 8600 Silkeborg Att.: Bente Rands Mortensen 13. maj 2015 VVM-tilladelse til etablering af Nordskovvej Silkeborg Kommune, Vej- og Trafiksektionen, har ansøgt

Læs mere

Thyborøn Kanal og Vestlige Limfjord

Thyborøn Kanal og Vestlige Limfjord Thyborøn Kanal og Vestlige Limfjord Teknisk resumé September 2012 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indholdsfortegnelse Indhold 1 Indledning........................................................................4

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - katalog Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Marts 2011 Marts 2011 Udarbejdet af NIRAS A/S i samarbejde med Birgit Paludan. Forfattere:

Læs mere

Halkær Å. Vådområdeprojekt forundersøgelse

Halkær Å. Vådområdeprojekt forundersøgelse Halkær Å Vådområdeprojekt forundersøgelse Februar 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Områdeafgrænsning... 4 1.3 Udviklingshistorie... 5 2. NUVÆRENDE FORHOLD... 6 2.1 Områdebeskrivelse...

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Hvordan laver man et høringssvar?

Hvordan laver man et høringssvar? Hvordan laver man et høringssvar? Hvem skal skrive høringssvar? Flere forhold i vandplanerne er ret specifikke, f.eks. krav om yderligere efterafgrøder, krav om reduceret eller ophør af vedligeholdelse

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE SALMOSEN TEKNISK FORUNDERSØGELSE. Rekvirent. Roskilde Kommune Natur & Miljø Køgevej 80 DK-4000 Roskilde Att. Hans Christian Jensen

ROSKILDE KOMMUNE SALMOSEN TEKNISK FORUNDERSØGELSE. Rekvirent. Roskilde Kommune Natur & Miljø Køgevej 80 DK-4000 Roskilde Att. Hans Christian Jensen ROSKILDE KOMMUNE SALMOSEN TEKNISK FORUNDERSØGELSE Rekvirent Roskilde Kommune Natur & Miljø Køgevej 80 DK-4000 Roskilde Att. Hans Christian Jensen Rådgiver Orbicon Leif Hansen A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde

Læs mere

BEHOVSBESKRIVELSE KLIMAPARTNERSKABET GRUPPE 1

BEHOVSBESKRIVELSE KLIMAPARTNERSKABET GRUPPE 1 Til Gruppe 1 Dokumenttype Behovsbeskrivelse Dato Maj 2014 BEHOVSBESKRIVELSE KLIMAPARTNERSKABET GRUPPE 1 BEHOVSBESKRIVELSE GRUPPE 1 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund for projektet 1 1.2 Formålet med

Læs mere

Ansøgning om myndighedstilladelse til retablering af dambrugsarealet ved Endrup Mølle

Ansøgning om myndighedstilladelse til retablering af dambrugsarealet ved Endrup Mølle Postadresse Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 10. april 2013 Sags id 2012-2030 Sagsbehandler Anne Christine Bang Telefon direkte 76 16 15 62 E-mail acb@esbjergkommune.dk Ansøgning

Læs mere

FORNYET RÅSTOFINDVINDING VED SOPHIENHOLM

FORNYET RÅSTOFINDVINDING VED SOPHIENHOLM OKTOBER 2013 HOLBÆK KOMMUNE FORNYET RÅSTOFINDVINDING VED SOPHIENHOLM VVM OG MILJØRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Vandrådets opmærksomhedspunkter til indsatsprogrammet er: Generelt ser kommunernes prioriteringer ud til at være i orden, indenfor de givne rammer.

Vandrådets opmærksomhedspunkter til indsatsprogrammet er: Generelt ser kommunernes prioriteringer ud til at være i orden, indenfor de givne rammer. Notatark Sagsnr. 09.00.06-A00-1-14 Sagsbehandler Niels Rauff 23.7.2014 Vandrådenes bemærkninger til forslagene til indsatspram Der er oprettet Vandråd for hvert af de 4 hovedvandoplande Lillebælt/Jylland,

Læs mere