STYRINGSAFTALE EJENDOM PLAN OG DRIFT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STYRINGSAFTALE 2015-2018 EJENDOM PLAN OG DRIFT"

Transkript

1 STYRINGSAFTALE EJENDOM PLAN OG DRIFT Godkendt i Direktionen 27. november 2014

2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT OMRÅDETS BUDGET OG RESSOURCER MÅL FOR OMRÅDET Effektbaseret målstyring Strategiske mål... 6 To-kulturel virkelighed... 6 Aktive borgere Aktivt medborgerskab... 9 Vadehavet som udviklingsrum Innovationsstrategi Digitaliseringsstrategi Klima og grøn energi Det boligsociale område Fagspecifikke mål Kommuneplanrevision Ejendomsmassen Trafikplanlægning mod Sagsbehandling for byggesags- og planområdet Erhvervsservice Serviceorienteret dialog og branding Konkurrenceudsættelse af Entreprenørafdelingen Personalepolitiske mål Styrkelse af medarbejdersundhed [Styringsaftale for Ejendom, Plan og Drift Tønder Kommune] [2]

3 1. Generelt Styringsaftalen er et administrativt ledelsesredskab, der skal støtte udviklingen af den enkelte aftaleenhed og aftaleenhedens ledere og medarbejdere i tæt sammenhæng med målsætningerne for Tønder Kommune som helhed. Aftalen skal være med til at sikre, at de politisk vedtagne politikker og målsætninger udkrystalliseres i organisationen, og dermed også at kommunens fagområder arbejder i en fælles retning. De overordnede politikker og målsætninger er således styrende for aftalens form og indhold. Retningslinjerne for aftalen findes i dokumentet Rammer for aftalestyring. Denne aftale er indgået mellem fagchefen for Ejendom, Plan og Drift og Direktionen på vegne af Tønder Kommunes Kommunalbestyrelse. Aftalen beskriver Ejendom, Plan og Drift s mål og budget, og synliggør det decentrale ledelsesrum samt aftaleholders metodefrihed i forhold til at omsætte politiske mål og prioriteringer. Aftalen er flerårig, men er årligt genstand for opfølgning og eventuelt revision af mål og budget. Aftalen vil være et naturligt omdrejningspunkt for dialogmøder mellem Direktionen og Fagchefen for Ejendom, Plan og Drift. Direktionen kan undtagelsesvis justere aftalen ud over den årlige opfølgning, hvis forudsætningerne for aftalen ændres væsentligt, f.eks. som følge af ny lovgivning. Ved ændringer genforhandles aftalen. [Styringsaftale for Ejendom, Plan og Drift Tønder Kommune] [3]

4 3. Områdets budget og ressourcer Her indsættes relevant oversigt vedr. økonomi Regnskabsår Korr. budget 1 kr. Korr. budget 1 kr. Korr. budget 1 kr. Korr. budget 1 kr. Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Dranst DKK DKK DKK DKK Samlet resultat Drift Økonomiudvalg Vej, park og kommunale bygninger Jordforsyning Entreprenørafdelingen Anlæg NB! Der kan forekomme en mindre korrektion i tallene De økonomiske rammer for området fastlægges i forbindelse med budgetlægningen. Derudover kan der forekomme tekniske korrektioner, herunder konteringsmæssige ændringer eller flytninger mellem politikområder, som er politisk godkendt i forbindelse med budgetopfølgning. For området er der specielt fokus på administrationens budget. Dette med fokus på den ekstra indsats der er gjort på planlovsområdet de senere år, som særlig indsats for at sikre en tilfredsstillende sagsbehandlingstid. En indsats som løber til og med Udover dette, er Entreprenørafdelingens budget som udgangspunkt et budget, som hviler i sig selv hvert år, uden over eller underskud. Det nuværende budget er dog kun til og med 2015 da området er ved at blive undersøgt for om det skal konkurrenceudsættes. [Styringsaftale for Ejendom, Plan og Drift Tønder Kommune] [4]

5 4. Mål for området Målene i styringsaftalen er inddelt i tre hovedkategorier med henholdsvis strategiske, fagspecifikke og personalepolitiske mål. De strategiske mål tager afsæt i indsatsområderne fra Tønder Kommunes Strategiplan De fagspecifikke mål er udvalgt indenfor fagområdet (bl.a. lovgivning) samt fra tværgående mål, som berører flere forskellige fagområder. De personalepolitiske mål tager udgangspunkt i Tønder Kommunes værdigrundlag. 4.1 Effektbaseret målstyring Der arbejdes i styringsaftalen med effektbaseret målstyring; der er fokus på effekten af de iværksatte indsatser et fastlægger og beskriver den forventede virkning/forandring, en aktivitet skaber i relation til en given målgruppe En indikator kan beskrives som et målbart kriterium, der opstilles for at kunne afdække, hvorvidt vi er på vej til at opfylde det opstillede effektmål. Der arbejdes ud fra SMART-principperne: Specifikt, Målbart, Acceptabelt, Realistisk og Tidsbestemt. Det forsøges at opstille indikatorer, der i videst muligt omfang henter data fra tilgængeligt materiale, f.eks. LIS, OPUS, Danmarks Statistik m.fl. [Styringsaftale for Ejendom, Plan og Drift Tønder Kommune] [5]

6 4.2 Strategiske mål Under de strategiske mål indsættes først de overordnede, kommunale effektmål og indikatorer. Herefter de strategiske, fagspecifikke indgange og beskrivelser. To-kulturel virkelighed (Den tyske forbindelse) Strategiske effektmål Dansk-tysk samarbejde fører til merværdi for borgere, virksomheder og/eller kommunens økonomi. Det forudsætter, at det generelle niveau for sproglige tyskkompetencer og tysk kulturforståelse øges. Overordnede indikatorer Antallet af grænsependlere øges med 5% om året fra Strategiske mål To-kulturel virkelighed Strategisk mål Der vil være fokus på mulighederne for borgere som søger om muligheder i vores område på planområdet. Der vil være mindst én medarbejder i hvert team, som kan håndtere en tysk henvendelse fra borger eller virksomhed som ønsker at etablere sig i Tønder. Ved MUS-samtaler afklares kompetencerne for tyskfærdighederne og det aftales gennem kompetenceudvikling i 2015 hvor der skal ske en øget kompetenceudvikling. [Styringsaftale for Ejendom, Plan og Drift Tønder Kommune] [6]

7 I 2017 er der i hvert team en medarbejder som har sprogkundskaber til forhandlingsniveau på det tekniske område. sker årligt ved MUS-samtalerne Strategisk mål Strategiske mål To-kulturel virkelighed Samarbejde med Erhvervsrådet for branding og markedsføring syd for grænsen. Fokusering af vores erhvervsjorde og muligheder indenfor planloven med mere ved markedsføring syd for grænsen. Der udarbejdes et prospekt i 2015 til markedsføring af erhvervsgrundene syd for grænsen sammen med Erhvervsrådet. sker i 2017 gennem Erhvervsrådet omkring erfaringen med anvendelsen. Strategisk mål Strategiske mål To-kulturel virkelighed Samarbejde med Turistforeningen for fælles stikort på elektronisk niveau - grænseoverskridende. Udarbejdelse af et fælles rutekort, hvor alle stier, ruter med mere er registreret, til brug for markedsføringen af kommunen og til brug for samspillet hen over grænsen for turisterne. Der søges i 2015 i fællesskab med Turistforeningen om midler fra Interreg. Hvis der gives positivt tilsagn til grænseoverskridende projekt igennem Interreg, udarbejdes materialet i sker ved, at det i 2017 er muligt at søge elektronisk på alle stier i kommunen og hen over grænsen. [Styringsaftale for Ejendom, Plan og Drift Tønder Kommune] [7]

8 Aktive borgere aktivt medborgerskab Strategiske effektmål Tønder Kommune skaber rammer og strukturer, der understøtter borgernes mulighed for at påvirke eget og andres liv. Overordnede indikatorer Aktive borgere: Borgerne deltager aktivt og oplever indflydelse og medejerskab i deres sag. Antallet af klagesager falder med 5 % årligt fra 2016 (2015 benyttes som udgangspunkt). I 2015 er minimum 80 % af alle ansøgninger og anmeldelser elektroniske. Aktivt medborgerskab: Borgere i Tønder Kommune drager omsorg for hinanden lokalt både i foreningsregi og privat regi. Andelen af borgere i Tønder Kommune, der ofte er uønsket alene falder fra 6 procent i 2013 til 4 procent i Andelen af borgere i Tønder Kommune, der aldrig eller næsten aldrig har nogen at tale med, hvis de har problemer eller brug for støtte falder fra 5 % i 2013 til 4 % i [Styringsaftale for Ejendom, Plan og Drift Tønder Kommune] [8]

9 Strategiske mål Aktive borgere Aktivt medborgerskab Strategisk mål Øget inddragelse af borgerne i beslutningsprocesserne. Mulige selvbetjeningsløsninger tilbydes borgerne i sagsbehandlingen. Der afholdes borgermøder/informationsmøder ved større planlægnings- og vejsager i forbindelse med idehøringen/skitseprojekteringen. Der afholdes et årligt møde med Landdistriksudvalget og alle lokalråd/borgerforeninger om verserende samt kommende indsatser og til gensidig information. Ved alle idehøringer vedrørende sager som påvirker en større kreds af interessenter indarbejdes der borgermøder, medfølgende færre bemærkninger af oplysende karakter. Ved vejsager sker arealerhvervelsen og borgerforståelse for netop det konkrete projekt uden betydende bemærkninger. Dialogen med lokalråd/borgerforeninger sker i dagligdagen direkte til afdelingens medarbejdere. Opgøres ved konkret optælling årligt, i forhold til sagerne. Strategisk mål Strategiske mål Aktive borgere Aktivt medborgerskab Borgerinddragelse ved udvikling af egne områder. Der sker lokal udvikling og drift af grønne områder efter lokalrådenes/borgerforeningernes egne ønsker. Der er i 2017 sket en besparelse på driftsområdet på kr. ved at overdrage arealdriften til lokalråd/borgerforeninger. Der er lavet aftaler i mindst 60 % af sognene ved udgangen af Opgøres ved konkret optælling årligt, i forhold til aftalerne. [Styringsaftale for Ejendom, Plan og Drift Tønder Kommune] [9]

10 Vadehavet som udviklingsrum Strategiske effektmål Overordnede indikatorer Skabe nye udviklingsrum med udgangspunkt i bæredygtig benyttelse af vadehavet. Hvert fagområde har ved udgangen af 2016 igangsat mindst et initiativ med udgangspunkt i bæredygtig benyttelse af vadehavet. Strategiske mål Vadehavet som udviklingsrum Strategisk mål Vadehavet udnyttes til øget turismemuligheder gennem planlægningen. Der søges nye tiltag og aktiviteter i Vadehavsområdet til udvikling af erhvervene deri. Der er skabt plangrundlag for 5 nye større aktiviteter i området i 2016 og søgt etablering/udviklingsmuligheder deraf også i Områdets infrastrukturelle ressourcer er kortlagt i Turismepotentialet på Lakolk er igangsat med [Styringsaftale for Ejendom, Plan og Drift Tønder Kommune] [10]

11 implementering i Det opgøres ved årets udløb om status på målene. Innovationsstrategi Strategiske effektmål I 2015 er gennemført min. 10 innovationsprocesser i innovationshuset initieret af Tønder Kommune stigende med 20 % årligt frem til og med Min. 3 af de 7 særlige strategiske indsatsområder fra Tønder Kommunes Strategiplan har været igennem en innovationsproces i innovationshuset med positiv effekt på problemstillingen. Strategiske mål Innovationsstrategi Innovation og iværksætteri ses som en naturlig del af medarbejdernes daglige sagsbehandling. Innovation vil være en del af kommende projekter og som emne der vil blive belyst i projektbeskrivelsen, og vil være faciliteret i Innovationshuset. I forhold til iværksætteri, vil der være fokus for til stadighed at have lokaler til nye virksomheders etablering. [Styringsaftale for Ejendom, Plan og Drift Tønder Kommune] [11]

12 I projektbeskrivelser belyses projektets innovative del. Mindst et projekt vil årligt være faciliteteret i Innovationshuset. Der vil hele tiden være ledige erhvervslokaler til leje til mindst en enkeltsmandsvirksomhed. Indgår i den årlige dialog med Direktionen. Digitaliseringsstrategi Strategiske effektmål 80 % af alle borger- og virksomhedshenvendelser er digitale i Strategiens initiativer bidrager til et økonomisk råderum for kommunen i 2015 og fremefter. Strategiske mål Digitaliseringsstrategi Mulige digitaliseringsløsninger er tilgængelige for borgerne i afdelingen. Der søges nye løsninger i forhold til afdelingens driftforhold, således borgernes indmeldinger effektueres ligesom organisationens anvendelse af GIS udvikles og synliggøres driftsorienteret for yderligere integration med øvrige digitale løsninger. GIS søges indarbejdet i en hel del flere områder - og [Styringsaftale for Ejendom, Plan og Drift Tønder Kommune] [12]

13 bevirker et bedre beslutningsgrundlag og overblik. Ansøgninger på byggesagsområdet foregår gennem BOM (Bolig og Miljø) systemet for 60 % s vedkommende ved udgangen af Og 80 % ved udgangen af (i %) Netforvaltning benyttes i 80 % af ansøgningerne ved udgangen af 2015 og 95 % ved udgangen af Mulighed for overførsel af billeder/indmeldelser af skader til driftsmyndigheden kan foregå direkte på digital måde ved udgangen af GIS analyser er velkendte muligheder i organisationen ved udgangen af 2015 og brugt på 2 projekter for belysning af mulighederne. Før implementering af digitale løsninger, udarbejdes business case, som beskriver den afledte drift ved implementeringen af løsningen, for indgåelse i den samlede pulje på området. sker ved opgørelse i forbindelse med LIS og dialog med Direktionen. Klima og grøn energi Strategiske effektmål De naturgivne fordele for grøn energi udnyttes, så andelen af energiforbruget fra grønne energikilder og beskæftigelsen øges. Overordnede indikatorer Den totale energiproduktion i Kw fra grønne kilder i Tønder Kommune øges frem til 2017 med 100 % Strategiske mål [Styringsaftale for Ejendom, Plan og Drift Tønder Kommune] [13]

14 Klima og grøn energi Der sikres muligheder for udbygning af energiproduktion med sikring af plangrundlaget for vindmøller, solvarme, biogas og andre energiformer. Der italesættes muligheder overfor borgerne om anvendelsen af grønne løsninger og teknologier, så borgernes CO2 belastningen mindskes også. Der udarbejdes en ny energiplan og varmeplan for hele kommunen, således den fremtidige energianvendelse afspejler målet om øget energi fra den grønne del. De kommunale bygningers energiforbrug nedsættes løbende ved energirenovering og overvågning samt brugeradfærd. Der arbejdes videre med klimaplan version 2, som tager fat i nogle handleplansområder, som er særligt sårbare ligesom planlægning generelt foregår efter klimaplan version 1. plan for vindmøller fremlægges til politisk godkendelse i 2015 og første lokalplan for vindmøller efterfølgende til politisk godkendelse i Der udarbejdes lokalplaner for konkrete varmeprojekter når varmeværker anmoder derom. En ny energi- og varmeplan er udarbejdet ved udgangen af De kommunale bygningers energiforbrug er nedsat med 15 % ved udgangen af 2016 i forhold til nivauet ved udgangen af En klimaplan version 2 udarbejdes og fremlægges til politisk behandling i foråret Der laves fælles projekt for udbredelse af borgernes anvendelse af grønne løsninger for nedbringelse af miljøbelastningen inden udgangen af sker ved den årlige drøftelse med Direktionen samt i LIS. Helhedsorienteret indsats på det boligsociale område Strategiske effektmål Antallet af utidssvarende boliger mindskes, hvorved den samlede boligmasse forbedres. Overordnede indikatorer Færre almennyttige boliger i centerbyerne står ledige i forhold til [Styringsaftale for Ejendom, Plan og Drift Tønder Kommune] [14]

15 Strategiske mål Det boligsociale område Strategisk mål Styrke en samlet indsats på det boligsociale område, således at borgernes Gode Liv bedres. Der iværksættes et projekt, som er tværgående i hele organisationen for det boligsociale område. Dette vil udrede de faktorer som ligger i den sammenhæng der er mellem boligområdet og det sociale område. Heriblandt også de fælles indsatser som skal iværksættes på tværs i organisationen for at løfte det. Dette vil betyde, at der iværksættes en indsats, som gennem byfornyelsespuljen blandt andet, kan være med til at sætte dagsordnen for flytning af borgere til andre boligtyper, og derigennem igangsætte proces i en positiv retning for det Gode Liv. En nedbringelse af liggetiderne for boligsalg i kommunen på 10 % ved udgangen af 2017 i forhold til udgangen af Nedrivning af 35 huse årligt, mens landsbyfornyelsespuljen eller tilsvarende giver økonomisk mulighed derfor. Tilskud til istandsættelse af 30 ejendomme i landområderne mens landsbyfornyelsespuljen eller tilsvarende giver økonomisk mulighed derfor. Meddelelse af 10 flexboligtilladelser i 2015 stigende op til 30 i Øget kvadratmeterpris ved boligsalg med 5 % ved udgangen af 2016 i forhold til udgangen af Den samlede værdi af boligmassen holder status quo med tallet pr Det opgøres ved årets udløb om status på målene. 4.3 Fagspecifikke mål Fagspecifikke mål Kommuneplanrevision [Styringsaftale for Ejendom, Plan og Drift Tønder Kommune] [15]

16 Fagligt mål Kommuneplanstrategien skal omsættes til en Kommuneplanrevision med endelig vedtagelse af en ny Kommuneplan. Der skal sikres politisk ejerskab til den kommende kommuneplan og udviklingsstrategi. Planen skal skabe rammerne for at kommunen fortsat er en erhvervsvenlig og udviklingsorienteret kommune. Der skal i juni 2015 godkendes en procesplan for Kommuneplanrevisionen i Direktionen. Der skal være nedsat projektorganisation umiddelbart efter procesplanens godkendelse i Kommuneplanen vil være endelig revideret og forslag fremlagt medio Der sker opfølgning på dialogmøder med Direktionen. Fagspecifikke mål Ejendomsmassen Fagligt mål Den kommunale ejendomsmasses kapitalværdi skal sikres. Der vil over årene ske en gradvis stigning i værdien af den kommunale ejendomsmasse, således at vedligeholdelsesniveauet vil være på et niveau, der kan holdes år for år, og ikke et niveau som falder. Vedligeholdelsesstanden følges løbende i ejendomsprogram, og der sker en løbende opfølgning med brugerne om området. Der er udarbejdet og opdateret vedligeholdelsesplaner ud som indvendigt - for alle ejendommme ved udgangen af For primær institutioner og skoler primo Der udarbejdes en indikator på området ved udgangen af 2016, efter samlede vedligeholdelsesgennemgang. Der sker en årlig opfølgning på at målene er nået. Fagspecifikke mål Trafikplanlægning mod 2020 Fagligt mål Udarbejdelse af samlet trafikplan for hele kommunens vej- og stinet for at skabe plangrundlaget for infrastruktur og [Styringsaftale for Ejendom, Plan og Drift Tønder Kommune] [16]

17 byrumsudviklingen frem til Gennem inddragelse af alle interessenter udarbejdes der først trafikplaner for centerbyerne og dernæst en samlet trafikplan for hele kommunen. Dette omfatter også stinettet, således at der sikres en samhøringhed ved stiprioriteringen og udvidelse af stinettet på alle niveauer. Der udarbejdes trafikplaner for 2 centerbyer i både 2015 og I 2017 udarbejdes den samlede trafikplan for kommunen. Årlig opfølgning forud for budgetlægningen til TMU. Fagspecifikke mål Sagsbehandling for byggesags- og planområdet Fagligt mål Sagsbehandlingen for byggesags- og planområdet udvikles fortsat med henblik på fortsat fokus på den kompetente, korrekte og dialogbaserede sagsbehandling. Der fortsættes med fokus på sagsbehandlingen gennem borgerinddragelse og virksomheders reaktioner. Dette giver en større grad af tilfredshed med sagsbehandling for både medarbejderne og ansøgerne. Sager søges afklaret for sikring af tilladelser - og modsat ellers med alternative muligheder. Der vil også være fokus på at søge grænserne for at skabe udviklingen. Der vil være fokus på en øget tilgængelighed og mere direkte dialog med bygherrerne, ligesom der fortsat vil være fokus på sagsbehandlingstiden. Gennem den løbende brugertilfredshedsmåling, skal 85 % af ansøgerne i afgørelsessager opleve, at deres synspunkter er blevet hørt som i led i sagsbehandlingen medio 2016 og stigende til 93 % ved udgangen af % af afgørelserne i påklagede landzonesager hjemvises som følge af, at kommunen har afprøvet de principielle grænser for landzonelovgivningen. Der er etableret et borgerforum ved udgangen af 2015 som halvårligt inddrages i evalueringen af sagsbehandlingen af dem, som har haft afgørelsessager i perioden. Årlig opfølgning i forhold til målene. Fagspecifikke mål Erhvervsservice Fagligt mål At erhvervene oplever en positiv dialogbaseret og [Styringsaftale for Ejendom, Plan og Drift Tønder Kommune] [17]

18 udviklingsorienteret sagsbehandling fra første kontakt, for sikring af øges arbejdsmarkedsudbud. Fortsat øget fokus på erhvervsservicen med erhvervskoordinator, som screener og som har overblikket over erhvervssager i Teknik og Miljø, for en hurtig fordialog, når sagerne kommer ind. Dertil vil der ske udvikling af dialogen i fora af erhvervene, således at sagsbehandlingen og udviklingen følger erhvervenes behov. Klager over sagsbehandlingen håndteres direkte i afdelingen med hurtig kontakt til klager og udredning af sagen samt dialogbaseret videre proces. At 95 % af erhvervssagerne opleves positivt ved sagsbehandlingen og dialogen med afdelingen. At henvendelser om klager udgør mindre end 4 % ved udgangen af 2015 og 3 % ved udgangen af 2017 af erhvervssagsmængden. At ekspeditionstiden holdes på status quo for byggesager og landzonesager på henholdsvis 2-4 uger og 5-8 ugers i At ekspeditionstiden søges fastholdt i 2016 og overslagsårene ved budgetlægningen. Brancheorganisationers (DI og DB) årlige målinger af erhvervsklimaet skal sikres med en positiv stigning på afdelingens påvirkelige parametre. Årligt med en 15 % forbedring på listen, med mål om ved målingerne i 2017 at ligge i den bedste 1/5 på relevante parametre. Løbende årligt ved opgørelse i forhold til målene og i LIS samt årlig vurdering i forhold til DI og DB målinger. Fagspecifikke mål Serviceorienteret dialog og branding Fagligt mål At borgerne skal opleve en serviceorienteret afdeling ved kontakt - hver gang der rettes henvendelse, samt at borgerne ved hvad afdelingen kan hjælpe dem med i dagligdagen. Der fortsættes med fokus på såvel den mundtlige som skriftlige kommunikation i afdelingen med sigte på en løbende udvikling af den serviceorienterede dialog. For at sikre, at der bliver en større viden omkring afdelingens forhold og hvad den kan hjælpe borgerne med, iværksætte en [Styringsaftale for Ejendom, Plan og Drift Tønder Kommune] [18]

19 markedsføring af afdelingen. Alle medarbejdere mindst én gang årligt er igennem kommunikationsaktivitet for understøttelse af den serviceorienterede dialog. At borgerforum halvårligt evaluerer oplevelsen af en afsluttet sagsbehandling fra At der i 2015 sker igangsætning af markedsføring af afdelingen, som følges op i årene efter med hjælp af sociale medier og app m.m. Årligt med opfølgning af enkelte mål og i dialogen med Direktionen. Fagspecifikke mål Konkurrenceudsættelse af Entreprenørafdelingen Fagligt mål Søge afdækket om der skal ske konkurrenceudsættelse af afdelingen samt efterfølgende udførsel, ved beslutning derom. Det søges afdækket i tæt samspil mellem bestillere og udførere om grundlaget for konkurrenceudsættelsen. Efterfølgende vil der ske en konkurrenceudsættelse - hvis dette politisk godkendes. Konkurrenceudsættelsen vil synliggøre økonomien i driften og Entreprenørafdelingen afgiver kontrolbud på opgaven. April 2015 er der fremlagt grundlag til politisk beslutning om der skal ske konkurrenceudsættelse eller ikke. I fald der fortsættes, vil der ske politisk behandling af udbudsbeskrivelserne senest i september Udbuddet vil ske med overtagelse af opgaverne af den vindende til april Løbende politisk behandling jf. målene. [Styringsaftale for Ejendom, Plan og Drift Tønder Kommune] [19]

20 4.4 Personalepolitiske mål Under de personalepolitiske mål indsættes først de overordnede, kommunale effektmål og indikatorer. Herefter de strategiske, fagspecifikke indgange og beskrivelser. Forebyggelse i Fællesskab (FIF) Strategiske effektmål Fremme af medarbejdernes generelle trivsel, som fører til 864 ekstra tilstedeværelsesdage pr. år fra Tværgående forebyggelsesprojekt til styrkelse af medarbejdersundhed. Ledere og medarbejdere skal sikres optimal adgang til aktiviteter, der forebygger sygefravær og øger mental og fysisk trivsel. Overordnede indikatorer Det generelle sygefravær over de seneste 12 måneder i % udvikler sig som følger: 2013: 4,09 % 2014: 4,00 % 2015: 3,90 % 2016: 3,80 % Personalepolitiske mål Styrkelse af medarbejdersundhed Personalepolitiske Styrkelse af medarbejdersundhed mål Den enkelte medarbejders trivsel er i fokus - medarbejdersundhed er centralt i Tønder Kommune. Sygefraværet i fagchefområdet samlet - Ejendom, Plan og Drift og Entreprenørafdelingen, skal samlet ligge under det kommunale gennemsnitsfravær og ved udgangen af 2015 ligge under med 0,2 %. I 2016 og 2017 vil sygefraværet forbedres med 0,2 % årligt for hele Fagchefområdet som gennemsnit. Status 2014 (9. md/ md/14) jf. analyseafdelingen * : Ejendom, Plan og Drift: 1,93 % Entreprenørafdelingen: 5,09 % Vægtet sygefravær i hele fagchefområdet: 3,59 % Kommunen som helhed 3,69% Sygefraværet skal i Ejendom, Plan og Drift i 2015 [Styringsaftale for Ejendom, Plan og Drift Tønder Kommune] [20]

21 forbedres med 0,15 % jf. baselinien. Sygefraværet i Entreprenørafdelingen skal i 2017 være på kommunens gennemsnit. Områdets samlede forbedring vil betyde 50,4 flere tilstedeværelsesdage pr. år fra Udviklingen følges løbende via bl.a. LIS * De anvendte statustal for kommunen som helhed ca medarbejdere [Styringsaftale for Ejendom, Plan og Drift Tønder Kommune] [21]

SEKRETARIAT OG DIGITALISERING DIREKTIONSSTRATEGI 2014

SEKRETARIAT OG DIGITALISERING DIREKTIONSSTRATEGI 2014 SEKRETARIAT OG DIGITALISERING DIREKTIONSSTRATEGI 2014 1 Initialer: THUJ Sag: 306-2013-65537 Dok.: 306-2013-282772 Oprettet: 18. oktober 2013 Version: 13.december 2013 Indhold Kommunens overordnede udfordringer...

Læs mere

FORSLAG. Katalog over politiske mål og indsatser

FORSLAG. Katalog over politiske mål og indsatser FORSLAG Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Indledning I Faaborg-Midtfyn Kommune lægger vi stor vægt på politisk lederskab gennem formulering af klare mål og forpligtende indsatser for den førte

Læs mere

Dok. nr. 306-2010-143947. Odsherred Kommune Kvalitetskontrakt 2010-2013

Dok. nr. 306-2010-143947. Odsherred Kommune Kvalitetskontrakt 2010-2013 Dok. nr. 306-2010-143947 Odsherred Kommune Kvalitetskontrakt 2010-2013 Indhold Kvalitetskontrakt... 3 Udfordringer... 3 Odsherred Kommune - en udviklingskommune... 4 Udviklingsmål i kvalitetskontakten...

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 16. juni 2014 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Budget 2014-17. Indholdsfortegnelse

Budget 2014-17. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord.... Politisk organisation Egedal Kommunes administrative organisation Generelle bemærkninger aftalen for 2014-17. Hoved- og beholdningsoversigt Vision, politikker og strategiske

Læs mere

Montagen. Aftale 2008

Montagen. Aftale 2008 Montagen Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Teknik & Miljø 2012/13. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø 2012/13. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljø strategipas 2012/13 Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljøs strategipas Velkommen til Teknik & Miljøs strategipas. I passet finder du de mål, vi i fællesskab skal nå for at indfri

Læs mere

Administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014

Administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014 10. juni 2013 Administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014 Dette oplæg indeholder 17 mål til handlingsplanen for 2014. Oplægget er udarbejdet ud fra de politiske tilbagemeldinger på budgetseminar

Læs mere

Politikerhåndbog 2014

Politikerhåndbog 2014 Politikerhåndbog 2014 Indhold og forord Indhold Forord... 5 Læsevejledning... 6 Tværgående politikker - demokrati:... 7 Politisk arbejdsform... 7 Syddjurs Kommunes visioner:... 8 Politisk besluttede forandringer...

Læs mere

Fællessekretariat Aftale 2008

Fællessekretariat Aftale 2008 Fællessekretariat Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 3 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

2015 BUDGET 201 5-20 1 8

2015 BUDGET 201 5-20 1 8 2015 BUDGET 2015-2018 Forord... 3 1 Generelle bemærkninger... 5 2 Finansiering og balance... 10 3 Grundlaget for budgetlægningen... 13 4 Økonomistyring... 14 Budgetaftale 2015 (16-18)... 17 Hovedoversigt...

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Mødedato: Tirsdag den 8. januar 2013 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Erik Buhl Nielsen, Marianne Nordtop Olesen, Thyge Nielsen, Jan

Læs mere

TEKNIK & MILJØ STRATEGI- PAS

TEKNIK & MILJØ STRATEGI- PAS TEKNIK & MILJØ STRATEGI- PAS Teknik & Miljø Esbjerg Kommune TEKNIK & MILJØS STRATEGIPAS Velkommen til Teknik & Miljøs strategipas. Hvert år skal der ske en revision af strategipasset. Revisionen i efteråret

Læs mere

KommunePlanstrategi 2007

KommunePlanstrategi 2007 KommunePlanstrategi 2007 Nordfyns Kommune - 1 - Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 4 +1: Lokal Agenda 21 4 Kommuneplanen 5 Revisionsform af kommuneplanen 5 Tidsplan i forhold til KP 6 Status, planlægning

Læs mere

Aktivitetsområde. Overordnede mål for det tekniske. udvalg

Aktivitetsområde. Overordnede mål for det tekniske. udvalg Overordnede mål for det tekniske område Af Vision 2012, som Byrådet vedtog i 2003, fremgår de pejlemærker, der sigtes efter for at gøre Fredericia Kommune til den bedste danske kommune at leve i og drive

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden 22-09-2015 kl. 08:15 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Anne Jeremiassen Hanne Agersnap Ib Carlsen Jakob Engel-Schmidt Curt Købsted Henrik Brade Johansen Karsten Lomholt

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

December 2010. Strategiplan 2011 2012

December 2010. Strategiplan 2011 2012 Strategiplan 2011 2012 December 2010 Direktionen og koncernledelsen har under iagttagelse af de overordnede politiske mål og budgettet for Silkeborg Kommune redefineret direktionens vision samt arbejdet

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag Nr. A-101 LAG Favrskov Projekt- og administrationspulje Politikområde Nr.: 102 Navn: Borgerservice og administration Økonomiudvalget Det forslås, at Favrskov Kommune afsætter 300.000 kr. til administration

Læs mere

Personalepolitisk redegørelse

Personalepolitisk redegørelse Personalepolitisk redegørelse Udarbejdet af Intern Udvikling og Personale August 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Metode... 4 3. Organisation og styring... 5 3.1 Plakaten Sådan

Læs mere

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune Fremme en innovativ kultur Sikre økonomisk robusthed og effektiv drift Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

Service for ældre og handicappede

Service for ældre og handicappede - 1 - Service for ældre og handicappede 1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Aarhus Kommunes styringsprincipper indebærer, at kommunen overholder servicevækstrammen. Det samme er målsætningen for Sundhed

Læs mere