STYRINGSAFTALE EJENDOM PLAN OG DRIFT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STYRINGSAFTALE 2015-2018 EJENDOM PLAN OG DRIFT"

Transkript

1 STYRINGSAFTALE EJENDOM PLAN OG DRIFT Godkendt i Direktionen 27. november 2014

2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT OMRÅDETS BUDGET OG RESSOURCER MÅL FOR OMRÅDET Effektbaseret målstyring Strategiske mål... 6 To-kulturel virkelighed... 6 Aktive borgere Aktivt medborgerskab... 9 Vadehavet som udviklingsrum Innovationsstrategi Digitaliseringsstrategi Klima og grøn energi Det boligsociale område Fagspecifikke mål Kommuneplanrevision Ejendomsmassen Trafikplanlægning mod Sagsbehandling for byggesags- og planområdet Erhvervsservice Serviceorienteret dialog og branding Konkurrenceudsættelse af Entreprenørafdelingen Personalepolitiske mål Styrkelse af medarbejdersundhed [Styringsaftale for Ejendom, Plan og Drift Tønder Kommune] [2]

3 1. Generelt Styringsaftalen er et administrativt ledelsesredskab, der skal støtte udviklingen af den enkelte aftaleenhed og aftaleenhedens ledere og medarbejdere i tæt sammenhæng med målsætningerne for Tønder Kommune som helhed. Aftalen skal være med til at sikre, at de politisk vedtagne politikker og målsætninger udkrystalliseres i organisationen, og dermed også at kommunens fagområder arbejder i en fælles retning. De overordnede politikker og målsætninger er således styrende for aftalens form og indhold. Retningslinjerne for aftalen findes i dokumentet Rammer for aftalestyring. Denne aftale er indgået mellem fagchefen for Ejendom, Plan og Drift og Direktionen på vegne af Tønder Kommunes Kommunalbestyrelse. Aftalen beskriver Ejendom, Plan og Drift s mål og budget, og synliggør det decentrale ledelsesrum samt aftaleholders metodefrihed i forhold til at omsætte politiske mål og prioriteringer. Aftalen er flerårig, men er årligt genstand for opfølgning og eventuelt revision af mål og budget. Aftalen vil være et naturligt omdrejningspunkt for dialogmøder mellem Direktionen og Fagchefen for Ejendom, Plan og Drift. Direktionen kan undtagelsesvis justere aftalen ud over den årlige opfølgning, hvis forudsætningerne for aftalen ændres væsentligt, f.eks. som følge af ny lovgivning. Ved ændringer genforhandles aftalen. [Styringsaftale for Ejendom, Plan og Drift Tønder Kommune] [3]

4 3. Områdets budget og ressourcer Her indsættes relevant oversigt vedr. økonomi Regnskabsår Korr. budget 1 kr. Korr. budget 1 kr. Korr. budget 1 kr. Korr. budget 1 kr. Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Dranst DKK DKK DKK DKK Samlet resultat Drift Økonomiudvalg Vej, park og kommunale bygninger Jordforsyning Entreprenørafdelingen Anlæg NB! Der kan forekomme en mindre korrektion i tallene De økonomiske rammer for området fastlægges i forbindelse med budgetlægningen. Derudover kan der forekomme tekniske korrektioner, herunder konteringsmæssige ændringer eller flytninger mellem politikområder, som er politisk godkendt i forbindelse med budgetopfølgning. For området er der specielt fokus på administrationens budget. Dette med fokus på den ekstra indsats der er gjort på planlovsområdet de senere år, som særlig indsats for at sikre en tilfredsstillende sagsbehandlingstid. En indsats som løber til og med Udover dette, er Entreprenørafdelingens budget som udgangspunkt et budget, som hviler i sig selv hvert år, uden over eller underskud. Det nuværende budget er dog kun til og med 2015 da området er ved at blive undersøgt for om det skal konkurrenceudsættes. [Styringsaftale for Ejendom, Plan og Drift Tønder Kommune] [4]

5 4. Mål for området Målene i styringsaftalen er inddelt i tre hovedkategorier med henholdsvis strategiske, fagspecifikke og personalepolitiske mål. De strategiske mål tager afsæt i indsatsområderne fra Tønder Kommunes Strategiplan De fagspecifikke mål er udvalgt indenfor fagområdet (bl.a. lovgivning) samt fra tværgående mål, som berører flere forskellige fagområder. De personalepolitiske mål tager udgangspunkt i Tønder Kommunes værdigrundlag. 4.1 Effektbaseret målstyring Der arbejdes i styringsaftalen med effektbaseret målstyring; der er fokus på effekten af de iværksatte indsatser et fastlægger og beskriver den forventede virkning/forandring, en aktivitet skaber i relation til en given målgruppe En indikator kan beskrives som et målbart kriterium, der opstilles for at kunne afdække, hvorvidt vi er på vej til at opfylde det opstillede effektmål. Der arbejdes ud fra SMART-principperne: Specifikt, Målbart, Acceptabelt, Realistisk og Tidsbestemt. Det forsøges at opstille indikatorer, der i videst muligt omfang henter data fra tilgængeligt materiale, f.eks. LIS, OPUS, Danmarks Statistik m.fl. [Styringsaftale for Ejendom, Plan og Drift Tønder Kommune] [5]

6 4.2 Strategiske mål Under de strategiske mål indsættes først de overordnede, kommunale effektmål og indikatorer. Herefter de strategiske, fagspecifikke indgange og beskrivelser. To-kulturel virkelighed (Den tyske forbindelse) Strategiske effektmål Dansk-tysk samarbejde fører til merværdi for borgere, virksomheder og/eller kommunens økonomi. Det forudsætter, at det generelle niveau for sproglige tyskkompetencer og tysk kulturforståelse øges. Overordnede indikatorer Antallet af grænsependlere øges med 5% om året fra Strategiske mål To-kulturel virkelighed Strategisk mål Der vil være fokus på mulighederne for borgere som søger om muligheder i vores område på planområdet. Der vil være mindst én medarbejder i hvert team, som kan håndtere en tysk henvendelse fra borger eller virksomhed som ønsker at etablere sig i Tønder. Ved MUS-samtaler afklares kompetencerne for tyskfærdighederne og det aftales gennem kompetenceudvikling i 2015 hvor der skal ske en øget kompetenceudvikling. [Styringsaftale for Ejendom, Plan og Drift Tønder Kommune] [6]

7 I 2017 er der i hvert team en medarbejder som har sprogkundskaber til forhandlingsniveau på det tekniske område. sker årligt ved MUS-samtalerne Strategisk mål Strategiske mål To-kulturel virkelighed Samarbejde med Erhvervsrådet for branding og markedsføring syd for grænsen. Fokusering af vores erhvervsjorde og muligheder indenfor planloven med mere ved markedsføring syd for grænsen. Der udarbejdes et prospekt i 2015 til markedsføring af erhvervsgrundene syd for grænsen sammen med Erhvervsrådet. sker i 2017 gennem Erhvervsrådet omkring erfaringen med anvendelsen. Strategisk mål Strategiske mål To-kulturel virkelighed Samarbejde med Turistforeningen for fælles stikort på elektronisk niveau - grænseoverskridende. Udarbejdelse af et fælles rutekort, hvor alle stier, ruter med mere er registreret, til brug for markedsføringen af kommunen og til brug for samspillet hen over grænsen for turisterne. Der søges i 2015 i fællesskab med Turistforeningen om midler fra Interreg. Hvis der gives positivt tilsagn til grænseoverskridende projekt igennem Interreg, udarbejdes materialet i sker ved, at det i 2017 er muligt at søge elektronisk på alle stier i kommunen og hen over grænsen. [Styringsaftale for Ejendom, Plan og Drift Tønder Kommune] [7]

8 Aktive borgere aktivt medborgerskab Strategiske effektmål Tønder Kommune skaber rammer og strukturer, der understøtter borgernes mulighed for at påvirke eget og andres liv. Overordnede indikatorer Aktive borgere: Borgerne deltager aktivt og oplever indflydelse og medejerskab i deres sag. Antallet af klagesager falder med 5 % årligt fra 2016 (2015 benyttes som udgangspunkt). I 2015 er minimum 80 % af alle ansøgninger og anmeldelser elektroniske. Aktivt medborgerskab: Borgere i Tønder Kommune drager omsorg for hinanden lokalt både i foreningsregi og privat regi. Andelen af borgere i Tønder Kommune, der ofte er uønsket alene falder fra 6 procent i 2013 til 4 procent i Andelen af borgere i Tønder Kommune, der aldrig eller næsten aldrig har nogen at tale med, hvis de har problemer eller brug for støtte falder fra 5 % i 2013 til 4 % i [Styringsaftale for Ejendom, Plan og Drift Tønder Kommune] [8]

9 Strategiske mål Aktive borgere Aktivt medborgerskab Strategisk mål Øget inddragelse af borgerne i beslutningsprocesserne. Mulige selvbetjeningsløsninger tilbydes borgerne i sagsbehandlingen. Der afholdes borgermøder/informationsmøder ved større planlægnings- og vejsager i forbindelse med idehøringen/skitseprojekteringen. Der afholdes et årligt møde med Landdistriksudvalget og alle lokalråd/borgerforeninger om verserende samt kommende indsatser og til gensidig information. Ved alle idehøringer vedrørende sager som påvirker en større kreds af interessenter indarbejdes der borgermøder, medfølgende færre bemærkninger af oplysende karakter. Ved vejsager sker arealerhvervelsen og borgerforståelse for netop det konkrete projekt uden betydende bemærkninger. Dialogen med lokalråd/borgerforeninger sker i dagligdagen direkte til afdelingens medarbejdere. Opgøres ved konkret optælling årligt, i forhold til sagerne. Strategisk mål Strategiske mål Aktive borgere Aktivt medborgerskab Borgerinddragelse ved udvikling af egne områder. Der sker lokal udvikling og drift af grønne områder efter lokalrådenes/borgerforeningernes egne ønsker. Der er i 2017 sket en besparelse på driftsområdet på kr. ved at overdrage arealdriften til lokalråd/borgerforeninger. Der er lavet aftaler i mindst 60 % af sognene ved udgangen af Opgøres ved konkret optælling årligt, i forhold til aftalerne. [Styringsaftale for Ejendom, Plan og Drift Tønder Kommune] [9]

10 Vadehavet som udviklingsrum Strategiske effektmål Overordnede indikatorer Skabe nye udviklingsrum med udgangspunkt i bæredygtig benyttelse af vadehavet. Hvert fagområde har ved udgangen af 2016 igangsat mindst et initiativ med udgangspunkt i bæredygtig benyttelse af vadehavet. Strategiske mål Vadehavet som udviklingsrum Strategisk mål Vadehavet udnyttes til øget turismemuligheder gennem planlægningen. Der søges nye tiltag og aktiviteter i Vadehavsområdet til udvikling af erhvervene deri. Der er skabt plangrundlag for 5 nye større aktiviteter i området i 2016 og søgt etablering/udviklingsmuligheder deraf også i Områdets infrastrukturelle ressourcer er kortlagt i Turismepotentialet på Lakolk er igangsat med [Styringsaftale for Ejendom, Plan og Drift Tønder Kommune] [10]

11 implementering i Det opgøres ved årets udløb om status på målene. Innovationsstrategi Strategiske effektmål I 2015 er gennemført min. 10 innovationsprocesser i innovationshuset initieret af Tønder Kommune stigende med 20 % årligt frem til og med Min. 3 af de 7 særlige strategiske indsatsområder fra Tønder Kommunes Strategiplan har været igennem en innovationsproces i innovationshuset med positiv effekt på problemstillingen. Strategiske mål Innovationsstrategi Innovation og iværksætteri ses som en naturlig del af medarbejdernes daglige sagsbehandling. Innovation vil være en del af kommende projekter og som emne der vil blive belyst i projektbeskrivelsen, og vil være faciliteret i Innovationshuset. I forhold til iværksætteri, vil der være fokus for til stadighed at have lokaler til nye virksomheders etablering. [Styringsaftale for Ejendom, Plan og Drift Tønder Kommune] [11]

12 I projektbeskrivelser belyses projektets innovative del. Mindst et projekt vil årligt være faciliteteret i Innovationshuset. Der vil hele tiden være ledige erhvervslokaler til leje til mindst en enkeltsmandsvirksomhed. Indgår i den årlige dialog med Direktionen. Digitaliseringsstrategi Strategiske effektmål 80 % af alle borger- og virksomhedshenvendelser er digitale i Strategiens initiativer bidrager til et økonomisk råderum for kommunen i 2015 og fremefter. Strategiske mål Digitaliseringsstrategi Mulige digitaliseringsløsninger er tilgængelige for borgerne i afdelingen. Der søges nye løsninger i forhold til afdelingens driftforhold, således borgernes indmeldinger effektueres ligesom organisationens anvendelse af GIS udvikles og synliggøres driftsorienteret for yderligere integration med øvrige digitale løsninger. GIS søges indarbejdet i en hel del flere områder - og [Styringsaftale for Ejendom, Plan og Drift Tønder Kommune] [12]

13 bevirker et bedre beslutningsgrundlag og overblik. Ansøgninger på byggesagsområdet foregår gennem BOM (Bolig og Miljø) systemet for 60 % s vedkommende ved udgangen af Og 80 % ved udgangen af (i %) Netforvaltning benyttes i 80 % af ansøgningerne ved udgangen af 2015 og 95 % ved udgangen af Mulighed for overførsel af billeder/indmeldelser af skader til driftsmyndigheden kan foregå direkte på digital måde ved udgangen af GIS analyser er velkendte muligheder i organisationen ved udgangen af 2015 og brugt på 2 projekter for belysning af mulighederne. Før implementering af digitale løsninger, udarbejdes business case, som beskriver den afledte drift ved implementeringen af løsningen, for indgåelse i den samlede pulje på området. sker ved opgørelse i forbindelse med LIS og dialog med Direktionen. Klima og grøn energi Strategiske effektmål De naturgivne fordele for grøn energi udnyttes, så andelen af energiforbruget fra grønne energikilder og beskæftigelsen øges. Overordnede indikatorer Den totale energiproduktion i Kw fra grønne kilder i Tønder Kommune øges frem til 2017 med 100 % Strategiske mål [Styringsaftale for Ejendom, Plan og Drift Tønder Kommune] [13]

14 Klima og grøn energi Der sikres muligheder for udbygning af energiproduktion med sikring af plangrundlaget for vindmøller, solvarme, biogas og andre energiformer. Der italesættes muligheder overfor borgerne om anvendelsen af grønne løsninger og teknologier, så borgernes CO2 belastningen mindskes også. Der udarbejdes en ny energiplan og varmeplan for hele kommunen, således den fremtidige energianvendelse afspejler målet om øget energi fra den grønne del. De kommunale bygningers energiforbrug nedsættes løbende ved energirenovering og overvågning samt brugeradfærd. Der arbejdes videre med klimaplan version 2, som tager fat i nogle handleplansområder, som er særligt sårbare ligesom planlægning generelt foregår efter klimaplan version 1. plan for vindmøller fremlægges til politisk godkendelse i 2015 og første lokalplan for vindmøller efterfølgende til politisk godkendelse i Der udarbejdes lokalplaner for konkrete varmeprojekter når varmeværker anmoder derom. En ny energi- og varmeplan er udarbejdet ved udgangen af De kommunale bygningers energiforbrug er nedsat med 15 % ved udgangen af 2016 i forhold til nivauet ved udgangen af En klimaplan version 2 udarbejdes og fremlægges til politisk behandling i foråret Der laves fælles projekt for udbredelse af borgernes anvendelse af grønne løsninger for nedbringelse af miljøbelastningen inden udgangen af sker ved den årlige drøftelse med Direktionen samt i LIS. Helhedsorienteret indsats på det boligsociale område Strategiske effektmål Antallet af utidssvarende boliger mindskes, hvorved den samlede boligmasse forbedres. Overordnede indikatorer Færre almennyttige boliger i centerbyerne står ledige i forhold til [Styringsaftale for Ejendom, Plan og Drift Tønder Kommune] [14]

15 Strategiske mål Det boligsociale område Strategisk mål Styrke en samlet indsats på det boligsociale område, således at borgernes Gode Liv bedres. Der iværksættes et projekt, som er tværgående i hele organisationen for det boligsociale område. Dette vil udrede de faktorer som ligger i den sammenhæng der er mellem boligområdet og det sociale område. Heriblandt også de fælles indsatser som skal iværksættes på tværs i organisationen for at løfte det. Dette vil betyde, at der iværksættes en indsats, som gennem byfornyelsespuljen blandt andet, kan være med til at sætte dagsordnen for flytning af borgere til andre boligtyper, og derigennem igangsætte proces i en positiv retning for det Gode Liv. En nedbringelse af liggetiderne for boligsalg i kommunen på 10 % ved udgangen af 2017 i forhold til udgangen af Nedrivning af 35 huse årligt, mens landsbyfornyelsespuljen eller tilsvarende giver økonomisk mulighed derfor. Tilskud til istandsættelse af 30 ejendomme i landområderne mens landsbyfornyelsespuljen eller tilsvarende giver økonomisk mulighed derfor. Meddelelse af 10 flexboligtilladelser i 2015 stigende op til 30 i Øget kvadratmeterpris ved boligsalg med 5 % ved udgangen af 2016 i forhold til udgangen af Den samlede værdi af boligmassen holder status quo med tallet pr Det opgøres ved årets udløb om status på målene. 4.3 Fagspecifikke mål Fagspecifikke mål Kommuneplanrevision [Styringsaftale for Ejendom, Plan og Drift Tønder Kommune] [15]

16 Fagligt mål Kommuneplanstrategien skal omsættes til en Kommuneplanrevision med endelig vedtagelse af en ny Kommuneplan. Der skal sikres politisk ejerskab til den kommende kommuneplan og udviklingsstrategi. Planen skal skabe rammerne for at kommunen fortsat er en erhvervsvenlig og udviklingsorienteret kommune. Der skal i juni 2015 godkendes en procesplan for Kommuneplanrevisionen i Direktionen. Der skal være nedsat projektorganisation umiddelbart efter procesplanens godkendelse i Kommuneplanen vil være endelig revideret og forslag fremlagt medio Der sker opfølgning på dialogmøder med Direktionen. Fagspecifikke mål Ejendomsmassen Fagligt mål Den kommunale ejendomsmasses kapitalværdi skal sikres. Der vil over årene ske en gradvis stigning i værdien af den kommunale ejendomsmasse, således at vedligeholdelsesniveauet vil være på et niveau, der kan holdes år for år, og ikke et niveau som falder. Vedligeholdelsesstanden følges løbende i ejendomsprogram, og der sker en løbende opfølgning med brugerne om området. Der er udarbejdet og opdateret vedligeholdelsesplaner ud som indvendigt - for alle ejendommme ved udgangen af For primær institutioner og skoler primo Der udarbejdes en indikator på området ved udgangen af 2016, efter samlede vedligeholdelsesgennemgang. Der sker en årlig opfølgning på at målene er nået. Fagspecifikke mål Trafikplanlægning mod 2020 Fagligt mål Udarbejdelse af samlet trafikplan for hele kommunens vej- og stinet for at skabe plangrundlaget for infrastruktur og [Styringsaftale for Ejendom, Plan og Drift Tønder Kommune] [16]

17 byrumsudviklingen frem til Gennem inddragelse af alle interessenter udarbejdes der først trafikplaner for centerbyerne og dernæst en samlet trafikplan for hele kommunen. Dette omfatter også stinettet, således at der sikres en samhøringhed ved stiprioriteringen og udvidelse af stinettet på alle niveauer. Der udarbejdes trafikplaner for 2 centerbyer i både 2015 og I 2017 udarbejdes den samlede trafikplan for kommunen. Årlig opfølgning forud for budgetlægningen til TMU. Fagspecifikke mål Sagsbehandling for byggesags- og planområdet Fagligt mål Sagsbehandlingen for byggesags- og planområdet udvikles fortsat med henblik på fortsat fokus på den kompetente, korrekte og dialogbaserede sagsbehandling. Der fortsættes med fokus på sagsbehandlingen gennem borgerinddragelse og virksomheders reaktioner. Dette giver en større grad af tilfredshed med sagsbehandling for både medarbejderne og ansøgerne. Sager søges afklaret for sikring af tilladelser - og modsat ellers med alternative muligheder. Der vil også være fokus på at søge grænserne for at skabe udviklingen. Der vil være fokus på en øget tilgængelighed og mere direkte dialog med bygherrerne, ligesom der fortsat vil være fokus på sagsbehandlingstiden. Gennem den løbende brugertilfredshedsmåling, skal 85 % af ansøgerne i afgørelsessager opleve, at deres synspunkter er blevet hørt som i led i sagsbehandlingen medio 2016 og stigende til 93 % ved udgangen af % af afgørelserne i påklagede landzonesager hjemvises som følge af, at kommunen har afprøvet de principielle grænser for landzonelovgivningen. Der er etableret et borgerforum ved udgangen af 2015 som halvårligt inddrages i evalueringen af sagsbehandlingen af dem, som har haft afgørelsessager i perioden. Årlig opfølgning i forhold til målene. Fagspecifikke mål Erhvervsservice Fagligt mål At erhvervene oplever en positiv dialogbaseret og [Styringsaftale for Ejendom, Plan og Drift Tønder Kommune] [17]

18 udviklingsorienteret sagsbehandling fra første kontakt, for sikring af øges arbejdsmarkedsudbud. Fortsat øget fokus på erhvervsservicen med erhvervskoordinator, som screener og som har overblikket over erhvervssager i Teknik og Miljø, for en hurtig fordialog, når sagerne kommer ind. Dertil vil der ske udvikling af dialogen i fora af erhvervene, således at sagsbehandlingen og udviklingen følger erhvervenes behov. Klager over sagsbehandlingen håndteres direkte i afdelingen med hurtig kontakt til klager og udredning af sagen samt dialogbaseret videre proces. At 95 % af erhvervssagerne opleves positivt ved sagsbehandlingen og dialogen med afdelingen. At henvendelser om klager udgør mindre end 4 % ved udgangen af 2015 og 3 % ved udgangen af 2017 af erhvervssagsmængden. At ekspeditionstiden holdes på status quo for byggesager og landzonesager på henholdsvis 2-4 uger og 5-8 ugers i At ekspeditionstiden søges fastholdt i 2016 og overslagsårene ved budgetlægningen. Brancheorganisationers (DI og DB) årlige målinger af erhvervsklimaet skal sikres med en positiv stigning på afdelingens påvirkelige parametre. Årligt med en 15 % forbedring på listen, med mål om ved målingerne i 2017 at ligge i den bedste 1/5 på relevante parametre. Løbende årligt ved opgørelse i forhold til målene og i LIS samt årlig vurdering i forhold til DI og DB målinger. Fagspecifikke mål Serviceorienteret dialog og branding Fagligt mål At borgerne skal opleve en serviceorienteret afdeling ved kontakt - hver gang der rettes henvendelse, samt at borgerne ved hvad afdelingen kan hjælpe dem med i dagligdagen. Der fortsættes med fokus på såvel den mundtlige som skriftlige kommunikation i afdelingen med sigte på en løbende udvikling af den serviceorienterede dialog. For at sikre, at der bliver en større viden omkring afdelingens forhold og hvad den kan hjælpe borgerne med, iværksætte en [Styringsaftale for Ejendom, Plan og Drift Tønder Kommune] [18]

19 markedsføring af afdelingen. Alle medarbejdere mindst én gang årligt er igennem kommunikationsaktivitet for understøttelse af den serviceorienterede dialog. At borgerforum halvårligt evaluerer oplevelsen af en afsluttet sagsbehandling fra At der i 2015 sker igangsætning af markedsføring af afdelingen, som følges op i årene efter med hjælp af sociale medier og app m.m. Årligt med opfølgning af enkelte mål og i dialogen med Direktionen. Fagspecifikke mål Konkurrenceudsættelse af Entreprenørafdelingen Fagligt mål Søge afdækket om der skal ske konkurrenceudsættelse af afdelingen samt efterfølgende udførsel, ved beslutning derom. Det søges afdækket i tæt samspil mellem bestillere og udførere om grundlaget for konkurrenceudsættelsen. Efterfølgende vil der ske en konkurrenceudsættelse - hvis dette politisk godkendes. Konkurrenceudsættelsen vil synliggøre økonomien i driften og Entreprenørafdelingen afgiver kontrolbud på opgaven. April 2015 er der fremlagt grundlag til politisk beslutning om der skal ske konkurrenceudsættelse eller ikke. I fald der fortsættes, vil der ske politisk behandling af udbudsbeskrivelserne senest i september Udbuddet vil ske med overtagelse af opgaverne af den vindende til april Løbende politisk behandling jf. målene. [Styringsaftale for Ejendom, Plan og Drift Tønder Kommune] [19]

20 4.4 Personalepolitiske mål Under de personalepolitiske mål indsættes først de overordnede, kommunale effektmål og indikatorer. Herefter de strategiske, fagspecifikke indgange og beskrivelser. Forebyggelse i Fællesskab (FIF) Strategiske effektmål Fremme af medarbejdernes generelle trivsel, som fører til 864 ekstra tilstedeværelsesdage pr. år fra Tværgående forebyggelsesprojekt til styrkelse af medarbejdersundhed. Ledere og medarbejdere skal sikres optimal adgang til aktiviteter, der forebygger sygefravær og øger mental og fysisk trivsel. Overordnede indikatorer Det generelle sygefravær over de seneste 12 måneder i % udvikler sig som følger: 2013: 4,09 % 2014: 4,00 % 2015: 3,90 % 2016: 3,80 % Personalepolitiske mål Styrkelse af medarbejdersundhed Personalepolitiske Styrkelse af medarbejdersundhed mål Den enkelte medarbejders trivsel er i fokus - medarbejdersundhed er centralt i Tønder Kommune. Sygefraværet i fagchefområdet samlet - Ejendom, Plan og Drift og Entreprenørafdelingen, skal samlet ligge under det kommunale gennemsnitsfravær og ved udgangen af 2015 ligge under med 0,2 %. I 2016 og 2017 vil sygefraværet forbedres med 0,2 % årligt for hele Fagchefområdet som gennemsnit. Status 2014 (9. md/ md/14) jf. analyseafdelingen * : Ejendom, Plan og Drift: 1,93 % Entreprenørafdelingen: 5,09 % Vægtet sygefravær i hele fagchefområdet: 3,59 % Kommunen som helhed 3,69% Sygefraværet skal i Ejendom, Plan og Drift i 2015 [Styringsaftale for Ejendom, Plan og Drift Tønder Kommune] [20]

21 forbedres med 0,15 % jf. baselinien. Sygefraværet i Entreprenørafdelingen skal i 2017 være på kommunens gennemsnit. Områdets samlede forbedring vil betyde 50,4 flere tilstedeværelsesdage pr. år fra Udviklingen følges løbende via bl.a. LIS * De anvendte statustal for kommunen som helhed ca medarbejdere [Styringsaftale for Ejendom, Plan og Drift Tønder Kommune] [21]

Styringsaftale 2015-2018. Børn og Unge

Styringsaftale 2015-2018. Børn og Unge Styringsaftale 2015-2018 Børn og Unge Godkendt i Direktionen 18. december 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Områdets budget og ressourcer...4 3. Mål for området... 5 3.1 Effektbaseret målstyring...

Læs mere

STYRINGSAFTALE MILJØ OG NATUR

STYRINGSAFTALE MILJØ OG NATUR STYRINGSAFTALE 2015-2018 MILJØ OG NATUR Godkendt i Direktionen 20.11.2014 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 2. OMRÅDETS BUDGET OG RESSOURCER... 4 3. MÅL FOR OMRÅDET... 5 3.1 Effektbaseret målstyring...

Læs mere

Styringsaftale 2015-2018. Pleje og Omsorg

Styringsaftale 2015-2018. Pleje og Omsorg Styringsaftale 2015-2018 Pleje og Omsorg Godkendt i Direktionen den 27. november 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT 3 2. AFTALEPERIODEN 3 3. OMRÅDETS BUDGET OG RESSOURCER 3 3.1 Initiativ og handlefrihed

Læs mere

Styringsaftale Kultur og Fritid

Styringsaftale Kultur og Fritid Styringsaftale 2015-2018 Kultur og Fritid Godkendt i Direktionen 18. december 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Områdets budget og ressourcer... 4 3. Mål for området... 5 3.1 Effektbaseret målstyring...

Læs mere

Styringsaftale 2015-2018. Sundhed og Arbejdsmarked

Styringsaftale 2015-2018. Sundhed og Arbejdsmarked Styringsaftale 2015-2018 Sundhed og Arbejdsmarked Godkendt i Direktionen den 27. november 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT 3 3. OMRÅDETS BUDGET OG RESSOURCER 4 3.1 Initiativ og handlefrihed: 6 4.

Læs mere

Anvendelse af 2 mio. kr. puljen til udmøntning af strategiplanen

Anvendelse af 2 mio. kr. puljen til udmøntning af strategiplanen Emne 1: Myndighedsopgaver på tværs - selvbetjeningsløsninger Selvbetjeningsløsninger medvirker til at gøre myndighedsområdet meget stift og ikke dynamisk, idet enhver henvendelse, anmeldelse, ansøgning

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

Politisk udvalg: Økonomiudvalg

Politisk udvalg: Økonomiudvalg MED-aftale 2013 Alle ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune har medindflydelse og medbestemmelse på arbejdets tilrettelæggelse og udformning af egen arbejdssituation. En ny og revideret lokal MED-aftale, vil

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Politisk styringsmodel - Broer til fremtiden

Politisk styringsmodel - Broer til fremtiden Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 19. oktober 2014 Sagsnr.:

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring Struer Kommune Dialogaftale 2012-2013 Den kommunale tandpleje

Dialogbaseret aftalestyring Struer Kommune Dialogaftale 2012-2013 Den kommunale tandpleje Dialogbaseret aftalestyring Struer Kommune Dialogaftale 2012-2013 Den kommunale tandpleje TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Fagsspecifikke indsatsområder

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016 Udviklingsaftalens afgrænsning Udviklingsaftalen indgås for 2016. Udviklingsaftalen omfatter den samlede administrative opgaveportefølje samt koncernens organisation. Ved indgåelse af udviklingsaftalen

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

ABC til KONTRAKTSTYRING I SKANDERBORG KOMMUNE - SÅDAN GØR VI!

ABC til KONTRAKTSTYRING I SKANDERBORG KOMMUNE - SÅDAN GØR VI! ABC til KONTRAKTSTYRING I SKANDERBORG KOMMUNE - SÅDAN GØR VI! Kontraktstyringen i Skanderborg Kommune kæder central styring sammen med decentral ledelse. Byrådets mål for den kommunale service skal omsættes

Læs mere

Børnehuset Aavangen. Kontrakt 2013-14. Indledning. Aavangen 2c 9575 Terndrup

Børnehuset Aavangen. Kontrakt 2013-14. Indledning. Aavangen 2c 9575 Terndrup Kontrakt 2013-14 Børnehuset Aavangen Aavangen 2c 9575 Terndrup Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune. Vi tror

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd UDKAST Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 8 7 Kontrakt 8 7.1 Ny kontrakt

Læs mere

Resultataftale for 2014 mellem Direktionen og Centerchefen for Ejendomme

Resultataftale for 2014 mellem Direktionen og Centerchefen for Ejendomme Resultataftale for 2014 mellem Direktionen og Centerchefen for Ejendomme 1. Indledning Denne resultataftale indgås mellem: Direktionen og Centerchefen for Center for Ejendomme. Aftalen er gældende for

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013)

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013) Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2014 (udarbejdet december 2013) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 7 7 Kontrakt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

VEJLEDNING TIL OPFØLGNING, EVALUERING OG AFRAPPORTERING PÅ MÅLAFTALE - KOORDINATOR

VEJLEDNING TIL OPFØLGNING, EVALUERING OG AFRAPPORTERING PÅ MÅLAFTALE - KOORDINATOR VEJLEDNING TIL OPFØLGNING, EVALUERING OG AFRAPPORTERING PÅ MÅLAFTALE - KOORDINATOR Guldborgsund Kommune Økonomi og It, Styringsenheden 10. februar 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 2 FORARBEJDE TIL

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2015

Langsigtede mål , samt delmål for 2015 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2015 Udvalg: - og Planudvalget ØPU-1 formulering Bright Green Island fra vision til handling (De 4 visioner) elforsyning, varmeforsyning, byggeri og transport

Læs mere

Børnehaverne Støvring Syd

Børnehaverne Støvring Syd Kontrakt 2013-14 Børnehaverne Støvring Syd Brunagervej 2a 9530 Støvring Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Den samlede model for plansystemet Revideret oktober 2013

Den samlede model for plansystemet Revideret oktober 2013 Den samlede model for plansystemet Revideret oktober 2013 Overordnet beskrivelse Grundidéen i plansystemet er, at der er en lige linje fra vision over politikker, målsætninger og indsatsområder til budget.

Læs mere

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder:

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder: Webstrategi Rammen Dette er Faaborg-Midtfyn Kommunes første udgave af en webstrategi, version 1.0, der gælder for 2013 og har fokus på den umiddelbare opgave at understøtte kerneydelser på nettet. Webstrategien

Læs mere

Direktionens strategiplan 2014-2017

Direktionens strategiplan 2014-2017 Direktionens strategiplan 2014-2017 27. november 2014 1 Direktionens strategiplan 2014 2017 I følgende notat forelægger direktionen i Syddjurs Kommune sin strategiplan for den kommende 4-årige periode.

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Børnehaverne Støvring Nord

Børnehaverne Støvring Nord Kontrakt 2013-14 Børnehaverne Støvring Nord Bavnebakken, Bavnebakken 99, 9530 Støvring Skovhuset, Hermesvej 47, 9530 Støvring Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Version Byggeri og miljø årsberetning 2008

Version Byggeri og miljø årsberetning 2008 Version 20.3.09 Byggeri og miljø årsberetning 2008 Formål med årsberetningen for fagområdet Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog,

Læs mere

Politisk involvering og ejerskab

Politisk involvering og ejerskab Politisk involvering og ejerskab Arbejdsmarkedsområdet er på landsplan genstand for stort fokus. Der er igennem de senere år gennemført større reformer, og der forventes yderligere større reformer. Der

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-159853 side 1 Opbygning af digitaliseringsstrategien: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune tager udgangspunkt i både Odder Kommunes generelle

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring Struer Kommune Dialogaftale 2012-2013 Plejebolig og Aktivitet

Dialogbaseret aftalestyring Struer Kommune Dialogaftale 2012-2013 Plejebolig og Aktivitet Dialogbaseret aftalestyring Struer Kommune Dialogaftale 2012-2013 Plejebolig og Aktivitet TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Fagsspecifikke indsatsområder

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Koncept for dialogbaseret aftalestyring i Holbæk Kommune

Koncept for dialogbaseret aftalestyring i Holbæk Kommune Koncept for dialogbaseret aftalestyring i Holbæk Kommune 2. udgave, opdateret november 2012 1 Forord Dialogbaseret aftalestyring skal skabe grundlaget for, at de politiske og administrative mål tydeliggøres,

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Aftalestyringskoncept [01-01-2011-31-12-2012] Faaborg-Midtfyn Kommune er en aftalestyret organisation, hvor samtlige drifts-, anlægs- og finansieringsposter

Læs mere

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved

Læs mere

Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014.

Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014. Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014. Dato: 19. februar 2014 Sagsnr.: 13/68721 Forslag til plan for Økonomiudvalgets arbejde med opfølgning på Byrådets politikker i 2014 Politikområde

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Byggesagsbehandling 2014

Byggesagsbehandling 2014 Byggesagsbehandling 2014 type: Fagområde Selve formålet med byggesagsbehandlingen er, at sikre at bygninger udføres og indrettes på en sundheds-, sikkerheds- og brandmæssig tilfredsstillende måde. Det

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Planstrategi 2015. Det overordnede mål kan suppleres med følgende delmål:

Planstrategi 2015. Det overordnede mål kan suppleres med følgende delmål: Planstrategi 2015 Baggrund Et byråd skal i løbet af de første to år af byrådsperioden vedtage og offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen efter planlovens 23 a-e. Denne strategi kaldes en planstrategi

Læs mere

Procesplan for revision af Sundhedspolitik og Kronikerstrategi

Procesplan for revision af Sundhedspolitik og Kronikerstrategi Procesplan for revision af Sundhedspolitik 2011 15 og Kronikerstrategi En sundhedspolitik og en kronikerstrategi sætter fælles rammer og mål for det forebyggende, sundhedsfremmende og rehabiliterende arbejde

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Udkast. Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved

Udkast. Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Udkast Høringssvar til Forslag til Næstved Kommuneplan 2013-2025 Region Sjælland har modtaget Forslag til Næstved Kommuneplan 2013 i høring og har med interesse

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Resultatkontrakt for Bækholmskolen

Resultatkontrakt for Bækholmskolen Resultatkontrakt 2010-11 for Bækholmskolen Odense Kommune Børn- og Ungeforvaltningen 1. december 2009 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Bækholmskolen er indgået mellem Jørgen

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Handicappolitik. Billund Kommunes. Ligeværdighed og lige muligheder for alle næsten lige som

Handicappolitik. Billund Kommunes. Ligeværdighed og lige muligheder for alle næsten lige som Billund Kommunes Handicappolitik Godk. af Byrådet 15/12-15 Ligeværdighed og lige muligheder for alle næsten lige som Jorden Rundt 7200 Grindsted Tlf. 79 72 72 72 www.billund.dk Indhold Indledning......................................................................................................

Læs mere

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune 2017 MÅL- OG EFFEKTAFTALER DIALOGMØDER MÅLOPFØLGNING Forord Mål- og effektstyring er et vigtigt styringsredskab, som har til formål at: Skabe den størst

Læs mere

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet Dato: 27. maj 2014 Brevid: 2309476 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet I dette notat gives en endelig opfølgning på Driftaftale for Socialområdet 2013 og den afledte effekt for målopfyldelsen

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

Aftalestyring på Dagtilbudsområdet 2014-15

Aftalestyring på Dagtilbudsområdet 2014-15 Aftalestyring på Dagtilbudsområdet 2014-15 Nedenstående udgør de overordnede mål og indsatsområder på dagtilbudsområdet i 2014-15. Disse vil danne baggrund for og være styrende for de generelle initiativer

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

Lunden. De enkelte aftaler beskriver konkret hvilke målsætninger aftaleholderen har i forhold til:

Lunden. De enkelte aftaler beskriver konkret hvilke målsætninger aftaleholderen har i forhold til: Lunden Formålet med Faaborg-Midtfyn Kommunes aftalestyring er, at Kommunalbestyrelsen og de enkelte fagudvalg udstikker og godkender centrale mål for drift og udvikling af de kommunale serviceydelser og

Læs mere

Kompetenceudviklingspolitik - for medarbejdere og ledere ved Herningsholm Erhvervsskole

Kompetenceudviklingspolitik - for medarbejdere og ledere ved Herningsholm Erhvervsskole Kompetenceudviklingspolitik - for medarbejdere og ledere ved Herningsholm Erhvervsskole Den vigtigste ressource for Herningsholm Erhvervsskole er de menneskelige ressourcer i form af medarbejdere og ledere.

Læs mere

Aftalestyring Dato 9. dec. 2011 Dokumentnr. 1057398 Sagsnr. 370527. Varde Kommunes overordnede vision. Teknik & Miljø s værdigrundlag

Aftalestyring Dato 9. dec. 2011 Dokumentnr. 1057398 Sagsnr. 370527. Varde Kommunes overordnede vision. Teknik & Miljø s værdigrundlag Aftalestyring Dato 9. dec. 2011 Dokumentnr. 1057398 Sagsnr. 370527 Reference nigr Aftale mellem Varde Byråd og Teknik og Miljø 2012 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik Udkast Hvidovre Kommunes Ældrepolitik 07-11-2013 Indhold Forord... 3 Politikkens indhold... 4 Et positivt menneskesyn... 5 Værdierne... 6 Indsatsområderne... 7 Tilblivelse og evaluering af ældrepolitikken...

Læs mere

Aftale for Socialpædagogisk enhed

Aftale for Socialpædagogisk enhed Aftale for Socialpædagogisk enhed Overskrifter for aftalens mål A. I samarbejde med SHC: 1. Fælles og ensartet dokumentationspraksis og effektmåling. 2. Fortsat implementering af den rehabiliterende tilgang.

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Administrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget

Administrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget Udviklingsaftale Økonomiudvalget 1 Området Området Administration omfatter for hovedpartens vedkommende, udgifter til den centrale administration og planlægningsvirksomhed. Herudover afholdes udgifter

Læs mere

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi 2017-20 April 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategien.

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem. (Sundhed og Omsorg) og (Hjemmeplejen)

Dialogbaseret aftale mellem. (Sundhed og Omsorg) og (Hjemmeplejen) Dialogbaseret aftale mellem (Sundhed og Omsorg) og (Hjemmeplejen) 2015 1 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås mellem forvaltningen og den enkelte budgetansvarlige

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Næstved Kommune. Udbudsstrategi

Næstved Kommune. Udbudsstrategi Næstved Kommune Udbudsstrategi 2012-2013 Side 1 af 5 1. Sådan gennemføres udbud af kommunale driftsopgaver Udbudsstrategien angiver de indsatsområder, hvor Næstved Kommune påtænker at udbyde driftsopgaver

Læs mere

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten Notatark Sagsnr. 01.05.12-G00-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff Udkast 26.5.2015 Handleplan for Borgmesterpagten Det er Hedensted Kommunes overordnede mål, at blive tilnærmelsesvis CO 2 -neutral. På den baggrund

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

Dette notat præsenterer tilbagemelding på den politiske aftale for 2015 for Økonomiudvalget i forbindelse med 2. budgetopfølgning 2015.

Dette notat præsenterer tilbagemelding på den politiske aftale for 2015 for Økonomiudvalget i forbindelse med 2. budgetopfølgning 2015. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 30. juli 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.14-S00-1-15 Opfølgning på politisk aftale 2015 Dette notat præsenterer tilbagemelding

Læs mere

BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER

BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER FRA PROCES TIL EFFEKT FRA STRUKTUR TIL OPGAVE Kommunaldirektør Gentofte Kommune Frank E. Andersen StyringsAgenda 2015, 8. september Præsentation af Gentofte Kommune 26

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

NOTAT. Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme

NOTAT. Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme Baggrund og behov for en ejendomsstrategi Hvidovre kommune råder over ca. 285.000 m 2 bygninger og ca. 318,3 ha. arealer til skoler, institutioner, sports-, fritids-

Læs mere

Dagtilbud Rys udviklingskontrakt 2015

Dagtilbud Rys udviklingskontrakt 2015 Dagtilbud Rys udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk

Læs mere

FIF: Digitalisering af indkøbs- og udbudsprocesser

FIF: Digitalisering af indkøbs- og udbudsprocesser FIF: Digitalisering af indkøbs- og udbudsprocesser Indkøbsprocesser i kommunerne: Digitalisering af indkøb via e-handel har været et ønske i kommunerne igennem en årrække. Faktum er at antallet af elektroniske

Læs mere