ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD"

Transkript

1 XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat Onsdag den 17. juni 2015 Mødested: Terndrup Taxa og Turistbusser, Industrivej 4, 9575 Terndrup. Praktiske oplysninger: Kl Mødet indledes med virksomhedsbesøg hos Terndrup Taxa og Turistbusser. Rebilds repræsentanter i Erhvervsforum, Business Region North Denmark deltager i mødet. Fra kl. 18 er der fælles spisning. Mødets tema Ordinært møde Afbud: Henrik Hagens Palle Mortensen Morten Lem Steen Jensen

2 Referat Pkt. 01. Virksomhedsbesøg hos Terndrup Taxa og Turistbusser Pkt. 02. Godkendelse af referat fra mødet den 27. april 2015 Pkt. 03. Erhvervsudviklingsrådet Erhvervspris Pkt. 04. Temadrøftelse Branding og tiltrækning og Green business Pkt. 05. Statusdrøftelse mellem Erhvervsforum og Erhvervsudviklingsrådet Pkt. 06. Udtrædelse af Rebild Erhvervsudviklingsråd Pkt. 07. Orientering Pkt. 08. Eventuelt 2/9

3 1. Virksomhedsbesøg hos Terndrup Taxa og Turistbusser Rundvisning v/maybritt Pedersen, Terndrup Taxa og Turistbusser. 2. Godkendelse af referat fra 27. april 2015 Der er ikke indkommet bemærkninger. at referatet godkendes Referatet blev godkendt. 3. Erhvervsudviklingsrådet Erhvervspris På mødet den 27. april besluttede Erhvervsudviklingsrådet at indstifte en erhvervspris, jf. nedenstående: Det blev besluttet, at der skal indstiftes en årlig pris, der kan anerkende enkeltpersoner, virksomheder og organisationer, der har gjort en særlig indsats for erhvervsudviklingen i Rebild Kommune. Navnet på prisen skal være bredere end erhverv. Det blev videre konkluderet, at lokale erhvervsforeninger skal aktiveres for at finde kandidater. Bedømmelsesudvalget sammensættes af Erhvervsudviklingsrådets Forretningsudvalg og på sigt tidligere prisvindere. Der udarbejdes et konkret forslag til rammerne for prisen, der udsendes til Rådet. Forslag til rammerne for prisen er vedlagt som bilag. at Rådet godkender oplægget. 3/9

4 Oplægget blev godkendt, og erhvervsprisen indstiftes som Vækst- og Udviklingsprisen. 4. Temadrøftelse vedr. Branding og tiltrækning og Green business På mødet den 5. marts fortalte Jane Lindberg og Anders Stryhn med afsæt i Årsrapport 2014 om erhvervsfremmeindsatsen i Rebild Kommune og om de udviklingstendenser de ser i erhvervslivet, om erhvervsfremmeindsatsen i Rebild Kommune. Konklusionen på drøftelsen var: Der blev givet en status på aktiviteter i 2014, herunder fire indsatsområder som har været særligt prioriteret. Det drejer sig om: Udvikling af nye virksomhedsnetværk (bygge & anlæg, fremstilling og turisme). Nye typer arrangementer (Uge 47-arrangement og lokal erhvervsmesse). Opsøgende erhvervsfremmeindsats (særligt fokus på bygge & anlæg). Eventudvikling (eventkoordinator ansat). Rådet fremhævede bl.a. at følgende bør have fokus fremover: Fokus på iværksætteri (gode tilbud og miljøer) samt statistik, bl.a. vedr. overlevelsesrater. Early warning (synlighed omkring de muligheder, der er for udfordrede virksomheder samt fokus på at opretholde relevante tilbud til disse virksomheder og medarbejdere). Synlighed og profilering af Rebild som erhvervs- og bosætningskommune, eksempelvis i forbindelse med Made in Denmark. Én indgang let og fleksibel adgang samt god service til det lokale erhvervsliv. Erhvervskontoret havde til mødet formuleret fire udviklingstemaer for , som skulle have været drøftet i Rådet. Af tidsmæssige hensyn blev denne drøftelse udskudt til næstkommende møde. De fire temaer er: Iværksætteri & inkubation Event og outdoor Branding og tiltrækning Green business På mødet den 27. april blev Iværksætteri og Inkubation og Event og outdoor drøftet. De to sidste temaer drøftes på dette møde.. Input til temadrøftelse Mål: Flere arbejdspladser inden for energi, klima og landbrug m.v. Hvordan? Udnytte det momentum vi har inden for dette område i form af virksomheder og Klima Rebild (Green Business) Udbygning af internationale markedsrelationer, eksempelvis Kina 4/9

5 Styrket samarbejde med vidensinstitutioner Identifikation af særlige behov og handling herpå! Mål: Brande Rebild som en attraktiv erhvervskommune og tiltrække nye virksomheder. Hvordan? PR-indsats Markedsføringsindsats Ambassadørordning Èn indgang at Rådet drøfter Branding og tiltrækning og Green Business I relation til Branding og tiltrækning blev følgende drøftet: I Rebild Kommune er der etableret et styrket samarbejde mellem kultur og fritid, kommunikation, erhverv og turisme omkring markedsføring/synliggørelse. Eksempelvis er der samarbejde om at koordinere profileringen med afsæt i naturen og de muligheder for outdoor-aktiviteter, der er lokalt. Business Rebild har lanceret sig under ny identitet. Næste skridt er opdatering af erhvervshjemmesiden og etablering af en LinkedIn profil. I relation til hjemmeside blev det aftalt, at Erhvervsudviklingsrådet og/eller øvrige lokale virksomheder præsenteres for et oplæg i processen. Et væsentligt indsatsområde er, at de lokale virksomheder skal fortælle de gode historier. Konkret blev der nævnt eksempler på virksomheder, der har oplevet god kommunal service ifm. En indgang til Rebild Kommune. Historier som det vil være relevante at synliggøre. Synlighed omkring byggegrunde og erhvervslokaler er et andet indsatsområde, hvor Business Rebild er ved at undersøge mulighederne for at lave oversigt/portal over ledige lokaler. Det blev videre foreslået at udvikle forsøg i landsbyer bl.a. mhp. at finde nye formål og udvikle nye driftsmodeller for ledige erhvervsbygninger. Henrik Degn tager kontakt til Business Rebild for en nærmere drøftelse af mulighederne med afsæt i en mulig case i Ravnkilde. Det blev videre aftalt at udvikle en ambassadør-ordning, hvor lokale virksomheder og Erhvervsudviklingsrådet fungerer som lokale ambassadører, både i lokalsamfundet og i eksterne relationer. Der er etableret flere netværk, bl.a. inden for fremstilling og bygge & anlæg, som kan være et aktiv i denne indsats. Det blev foreslået, at der udarbejdes facts sheets om Rebild Kommune, rammevilkår og det lokale erhvervsliv o.l., der kan understøtte indsatsen. Temaet Green Business fulgte op konferencen med bl.a. med forskere fra AAU og AU Foulum samt Anders Eldrup, der blev afholdt den 18. marts. Det blev foreslået at arbejde videre med de potentialer, der kan være i relation til omlægning af landbrugsproduktion, bl.a. med fokus på nye dyrkningsmetoder og energiafgrøder. Det blev aftalt at arbejde videre med initiativet. Konkret tages der kontakt til de respektive forskere fra AAU og AU Foulum med henblik på at afklare deres interesse i at involvere sig i et samarbejde. 5/9

6 Øvrige deltagere vil være produktionslandbrug (planteavl, kvægbrug og svinebrug) samt repræsentanter fra Erhvervsudviklingsrådet. Parterne samles til et opstartsmøde i september eller oktober. Det blev videre foreslået at lave en kort engelsk projektbeskrivelse målrettet EU-institutioner, såfremt der arbejdes videre med initiativet. 5. Statusdrøftelse mellem Erhvervsforum og Erhvervsudviklingsrådet Rebild Kommunes repræsentanter i Erhvervsforum, Henrik Degn, Karen Eriksen og Flemming Knudsen, deltager i mødet. Der lægges op til en statusdrøftelse, hvor der gives en status fra hhv. Erhvervsforum og Erhvervsudviklingsrådet og aktuelle temaer drøftes. at der gives en status fra hhv. Erhvervsforum og Erhvervsudviklingsrådet, og at aktuelle temaer drøftes. Erhvervsforum orienterede om, at der endnu ikke er igangsat konkrete initiativer i regi af Erhvervsforum, idet den indledende fase primært har vedrørt de organisatoriske rammer. Erhvervsforumrepræsentanter understregede vigtigheden af, at arbejdet bliver konkretiseret og omsat til perspektivrige initiativer, hvis virksomhedernes interesse i samarbejdet skal fastholdes. I den henseende er der pt. ved at blive nedsat arbejdsgrupper inden for flere indsatsområder (sammensat af repræsentanter fra Erhvervsforum, erhvervskontorer og kommuner), hvor formålet er at udvikle nye erhvervsudviklingsinitiativer. Under drøftelsen af Erhvervsforum blev det flere gange påpeget, at der var en risiko for at erhvervslivet blev underrepræsenteret i forhold til offentlige ansatte og offentlig ejede virksomheder. 6. Udtrædelse af Rebild Erhvervsråd Niels Malling Laursen har meddelt, at han grundet arbejdspres udtræder af Erhvervsudviklingsrådet. Af Erhvervsudviklingsrådets vedtægter 9 Valg af medlemmer til Erhvervsudviklingsrådet fremgår det, at: Der vælges 2 suppleanter for de udpegede/valgte. De indtræder i Rådet såfremt der måtte ske varigt forfald, f.eks. pga. jobskifte, arbejdspres o. lign. Valgperioden er 2 år for suppleanterne. at 2. suppleant Niels Moes overtager Niels Malling Laursens plads i Erhvervsudviklingsrådet. 6/9

7 Det blev besluttet, at Niels Moes indtræder i Erhvervsudviklingsrådet. Det blev aftalt at justere Erhvervsudviklingsrådets vedtægter, således der åbnes mulighed for, at Byrådet kan udpege nye repræsentanter i de tilfælde, hvor udpegede vælger at udtræde af Rådet. Rebild Kommune udarbejder forslag til vedtægtsændring, der fremsendes til Rådet. 7. Orientering Byrådet (Leon Sebbelin) Formanden (Niels Juel) Invest in Denmark besøger Rebild den 29.juni, hvor de vil præsentere deres strategi og få en præsentation af Rebild Kommune, herunder besøg i Business Park Nord og erhvervsområder. Borgmester, Kommunaldirektør og Erhvervschef deltager i dette besøg. Der er solgt erhvervsgrunde i Terndrup (7.800 kvm.) og Ravnkilde (3.200 kvm.) Det er videre besluttet politisk, at byggegrunde i en forsøgsperiode på 2 mdr. udbydes til lavere pris mhp. at få ekstra gang i grundsalget. Støvring, Skørping og den ny udstykning i Terndrup, hvor der er stort salg, er undtaget dette forsøg. Årsmøde 2016 skal programsættes på næste rådsmøde. Formanden foreslog, at der tages afsæt i et af de temaer, der er drøftet under punkt 4. Medlemmer (alle) Økonomi Økonomistatus maj 2015 Budgetramme ,00 Samlet budgetramme ,24 Uforbrugte midler ,24 Forbrug pr. maj 2015 Årsmøde inkl. annoncering 9.238,74 Green Business konference ,00 Møder 2.593,60 Studietur Bruxelles (formand) 5.713,17 Forbrug ,51 Øvrige disponerede Regan Vest projekt ,00 7/9

8 Green Business - rest 5.000,00 Annoncering Rebildguiden 5.000,00 I alt disponeret ,00 Business Region North Denmark (Flemming) Disponibel ramme ,73 Gymnasiets bestyrelse (Susan) Der oprettes i august klasser mod 6 de senere år. Produktionsskolens bestyrelse (Steen) Uddannelsesråd Rebild (Maybritt) Lokale beskæftigelsesråd (Hansi) Alle Det planlagte møde den 18/6 er aflyst pga. valg. Jobcenter Rebild har skærpet fokus på fast track og nedbringelse af sygefravær. En ny virksomhedsrettet indsats, bl.a. i forhold til flygtninge og personer, der har behov for en skærpet indsats for at komme i beskæftigelse, er under udrulning. Turistforum har igangsat arbejdet med en ny handleplan for turisme og oplevelsesøkonomi. Det blev aftalt, at dette punkt kommer på dagsordenen på næstkommende møde. Erhvervs- og turistkontoret Kort status på Made in Danmark den august. RebildPorten etablerer en 36 kvm. stand i samarbejde med VisitVesthimmerland, hvor destinationskontorer og lokale virksomheder og ambassadører kan deltage. Hovedtemaerne på standen bliver outdoor, golf og lokale fødevarer. I juni er der desuden afholdt kurser omkring Trip Advisor og sociale medier for turismevirksomheder mhp. at styrke virksomhedernes salgskanaler ifm. Made in Denmark. at Rådet tager orienteringen til efterretning Orienteringen blev taget til efterretning. 8. Eventuelt 8/9

9 Susanne Nielsen inviteres med til næstkommende møde for en status på beskæftigelsesindsatsen i Rebild Kommune. Hansi og Susan orienterede om et arrangement på Øster Hornum Børneunivers vedr. den åbne skole, hvor der blev drøftet ideer til konkrete samarbejder mellem lokale virksomheder og skoler. På mødet blev der bl.a. indgået 10 kontrakter vedr. potentielle samarbejder mellem skole / daginstitution på den ene side og virksomheder, foreninger m.v. på den anden. 9/9

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat Torsdag den 11. december 2014 Mødested: Sønderup Landkøkken, Gammelholmvej 4, 9531 Suldrup Praktiske oplysninger: Kl. 16.00-18.00 (fra kl. 18 er der arrangeret

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat Tirsdag den 29. april 2014 Mødested: RebildPorten Praktiske oplysninger: Mødetidspunkt kl. 7.30-9.30 Mødets tema Ordinært møde Afbud/ Fraværende: Flemming

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Dagsorden tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

Bestyrelsesmøde Business Region North Denmark

Bestyrelsesmøde Business Region North Denmark Bestyrelsesmøde Business Region North Denmark Referat Fredag 27. marts 2015 12.00-14.00 CREATE Rendsburggade 14 9000 Aalborg Deltagere Arne Boelt Birgit S. Hansen Hans Ejner Bertelsen Lene Kjelgaard Jensen

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 1.1 Godkendelse af referat...2 Bilag 1: Referat...2 2.1 Siden sidst...35 Bilag 1: Veteran Oasen projektbeskrivelse...35 Bilag 2: Kørsel af elever

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

RAPPORT ÅRS. Halvårsrapport 2012 Erhvervskontoret

RAPPORT ÅRS. Halvårsrapport 2012 Erhvervskontoret ÅRS RAPPORT 2013 Halvårsrapport 2012 Erhvervskontoret Redegørelse for Erhvervs- & Turistkontorets indsats og aktiviteter 2013 Redegørelse for Erhvervskontorets indsats og aktiviteter, 1.halvår, 2012 Halvårsrapport

Læs mere

Direktionen Dagsorden

Direktionen Dagsorden Direktionen Dagsorden Fredag 12. juni 2015 9.15 Aalborg Kommune Boulevarden 13, 9000 Aalborg Repræsentationslokale 1 Mødedeltagere Carsten Sand Nielsen Thisted Kommune Mikael Jentsch Frederikshavn Kommune

Læs mere

Samarbejdsaftale 2013

Samarbejdsaftale 2013 Samarbejdsaftale 2013 - om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 30-08-2013 Tidspunkt: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. september 2015. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. september 2015. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. september 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering - September...2 3. ET

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo, Bent Maigaard

Erhvervsudvalget. Referat. Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo, Bent Maigaard Erhvervsudvalget Referat Dato 04. juni 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 16:10 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo,

Læs mere

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet Referat HovedMED Mødedato 4. juni 2014 kl. 09:00 Mødelokale Slagelse Rådhus, mødelokale 225/227 Deltagere Afbud Ole Kristensen, Vini Lindhardt, Anne Velling, Lone Irene Petersen, Maj-Britt Høybye Hansen,

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed, Kim Errebo

Erhvervsudvalget. Referat. Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed, Kim Errebo Erhvervsudvalget Referat Dato 11. august 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:07 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn

Læs mere

Der afholdes DUR-møde torsdag den 10. december 2009 kl. 10-12.00 på Grenaa Rådhus. Dagsorden fremgår af nedenstående.

Der afholdes DUR-møde torsdag den 10. december 2009 kl. 10-12.00 på Grenaa Rådhus. Dagsorden fremgår af nedenstående. Torben Jensen, borgmester Norddjurs Kommune Jesper Kaas Schmidt, kommunaldirektør Norddjurs Kommune Peter Hjulmand Nielsen, direktør for kultur, udvikling og sundhed Norddjurs Kommune Lars Møller, politiker

Læs mere

Årsrapport 2012 Erhvervskontoret

Årsrapport 2012 Erhvervskontoret Årsrapport 2012 Erhvervskontoret Redegørelse for Erhvervskontorets indsats og aktiviteter 2012 Årsrapport 2012 Erhvervskontoret Måling af erhvervskontorets arbejde Erhvervskontorets arbejde måles i forskellige

Læs mere

Referat Udvikling Odsherred

Referat Udvikling Odsherred Referat Udvikling Odsherred Dato 3. februar 2014 Tidspunkt 16:00 Sted Tinghuset, Holtets Plads 1, Nykøbing Sj. Til stede Thomas Adelskov, Morten Egeskov, Lars Vedsmand, Jørgen Stoltz, Karl Otto Nielsen,

Læs mere

#BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Aalborg Erhvervsråd. Tid 20. april 2015, kl. 11.00-14.00

#BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Aalborg Erhvervsråd. Tid 20. april 2015, kl. 11.00-14.00 #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Aalborg Erhvervsråd Tid 20. april 2015, kl. 11.00-14.00 Sted Metal Aalborg, Hadsundvej 184, 9000 Aalborg Deltagere Peter Rindebæk Torben

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Direktionen Business Region North Denmark Referat

Direktionen Business Region North Denmark Referat Direktionen Business Region North Denmark Referat Tirsdag d. 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Mødedeltagere Deltagere: Carsten Sand Nielsen Niels Højgaard Søren Steensen Johan

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsen

Dagsorden Bestyrelsen Dagsorden Bestyrelsen Fredag 18. september 2015 11.00-13.00 Mødelokale K Regionshuset Niels Bohrs Vej 50 9220 Aalborg Ø Deltagere Birgit S. Hansen Frederikshavn Kommune Hans Ejner Bertelsen Morsø Kommune

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden 22-09-2015 kl. 08:15 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Anne Jeremiassen Hanne Agersnap Ib Carlsen Jakob Engel-Schmidt Curt Købsted Henrik Brade Johansen Karsten Lomholt

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 8. september 2014

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 8. september 2014 Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 8. september 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Afbud: Grethe Saabye (C) Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering - Juni 2014...2 3. ET - Landdistriktsudvikling

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 8. april 2014 kl. 08.30 i Mødelokale F 6, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 8. april 2014 kl. 08.30 i Mødelokale F 6, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 8. april 2014 kl. 08.30 i Mødelokale F 6, Frederikssund Mødet slut kl. 11.25 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Dagsorden Centerrådsmøde

Dagsorden Centerrådsmøde 1/33 Konstituerende og ordinært Centerrådsmøde den 16. juni 2014 Dagsorden Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag 16. juni 2014 Kl. 14.00-16.30 Sted: Århus Købmandsskole Sønderhøj 9 8260 Viby J Link til kort:

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 26. februar 2013 kl. 16:30 Regionshuset i Sorø. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 26. februar 2013 kl. 16:30 Regionshuset i Sorø. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 26. februar 2013 kl. 16:30 Regionshuset i Sorø Deltagere: Steen Bach Nielsen, Regionsrådet Jens Stenbæk, Regionrådet Flemming Stenild, Regionsrådet Mette

Læs mere