Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget"

Transkript

1 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Torsdag kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hovedstruktur Helhedsplan endelig vedtagelse 3 Orientering om turistsæsonen Status på projekt "Styrkeprøven" 11 Status på vejlednings- og afklaringsprojektet samt status på antallet af ledige. 12 Udvikling i sygedagpenge til og med oktober Bilagsoversigt 14 Fraværende Bemærkninger til dagsorden

2 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Punkt: 72 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: BEU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Anja Sahan Meddelelser Beslutning Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget den Efter valget er det blevet klart, at alle medlemmer i Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget kommer til at blive skiftet ud pr. 1. januar På den baggrund blev det aftalt, at der ikke gennemføres en uddybende gennemgang af integrationsområdet v/medarbejdere fra Jobcentret til mødet den 17. december, som det ellers var aftalt. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Torsdag den Side 2

3 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Punkt: 73 Acadre sagsnr.: 08/14769 Journalnr.: P16 Sagsforløb: SSU BSU KFU TMU BEU ØU KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Lise Ørberg Hovedstruktur Helhedsplan endelig vedtagelse Resume Inden udgangen af 2009 skal kommunalbestyrelsen vedtage en ny Helhedsplan (kommuneplan). Helhedsplanen har været i høring fra 16. juni til 16. september. Der er modtaget i alt 22 høringssvar fra 29 offentlige myndigheder, foreninger og borgere. I dette dagsordenspunkt, der forelægges alle fagudvalg inden behandling i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse behandles høringssvar der berører Hovedstrukturen. Forslag Administrationen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender Helhedsplan Hovedstruktur med følgende ændringer: Alle afsnit indsatsområder: For alle indsatsområder, der ligger udover nuværende budgetperiode, fjernes angivelse af årstal. Hørsholm og verden omkring os: Afsnittet suppleres med følgende afsnit: I forbindelse med den årlige budgetlægning beregner Kommunens Økonomiske Sekretariat de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen på baggrund af befolkningsprognosen, boligudbygningsplanen og en række nøgletal vedrørende udgifter på serviceområderne. Der er stor usikkerhed omkring udgiftsprognosen, fordi den økonomiske situation medfører stor usikkerhed omkring gennemførslen af de planlagte boligudbygninger og fordi udviklingen på boligmarkedet medfører ændrede flyttemønstre. Endvidere har de økonomiske nøgletal, der anvendes i udgiftsprognosen, svinget en del fra år til år. Afsnit Kultur og Fritid Forslag til nyt indsatsområde (s 19) Oplæg til Fremtidens bibliotek inkl. Trommen igangsættes i Afsnit Erhverv, Handel og Beskæftigelse På baggrund af fællesmøde mellem TMU og BEU den 24. august 2009 tilføjes følgende: Om Turismesamarbejdet side 28 i Hovedstrukturen: (tilføjelser med kursiv); Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Torsdag den Side 3

4 Kommunen vil styrke og udvide det regionale samarbejde på turistområdet ved at arbejde for at blive en del af et regionalt destinationsselskab, som fire nordsjællandske kommuner har stiftet i Overskriften Erhvervsservicesamarbejde ændres til Samarbejder på erhvervsområdet. Efter 2. punktum laves der nyt afsnit, (tilføjelse med kursiv): Samarbejdet om erhvervsservice i foreningen Erhverv.net danner grundlag for andre erhvervssamarbejder på tværs af kommuneskel. Hørsholm Kommune vil både via Erhverv.net og gennem dialog med nabokommunerne sikre koordination og samarbejde omkring erhvervs- og detailhandelsudviklingen. Endelig tilføjes en selvstændig linje: Hørsholm Kommunen vil arbejde for at tiltrække nye innovative virksomheder i tomme erhvervslokaler. Rettelser til signatur for Centerstruktur i overensstemmelse med ændringsforslag beskrevet i dagsordenpunkt om Retningslinjer og Rammer. (Bilag 3) Afsnit Klima og Energi Indsatsområde: CO2 analyse (2009) ændres til: Hørsholm Kommune vil fra 2010 reducere CO2 udslip fra kommunens egen virksomhed med mindst 2% om året. Sagsfremstilling I det følgende gives et kort resumé af de afsnit i Hovedstrukturen og der redegøres for høringssvar, der berører kapitlerne. Samtlige høringssvar er kommenteret i Bilag 1 (bilag til TMU-punkt om Retningslinjer for arealanvendelse og rammer for lokalplanlægning - Helhedsplan endelig vedtagelse. Samtlige høringssvar er bilag 7 i samme dagsordenspunkt. Hørsholm og verden omkring os (alle udvalg) Afsnittet omhandler befolknings- og boligprognoser, forhold til overordnede planer som Landsplandirektivet Fingerplan 2007 og den regionale udviklingsplan. Boligprognosen viser en forøgelse på 700 boliger. Flere høringssvar bemærker at der mangler konsekvensanalyser. Økonomisk Sekretariat begrunder disse med den store usikkerhed, der er omkring såvel befolknings- som boligprognosen. Det foreslås, at der tilføjes følgende forklarende tekst til bolig- og befolkningsprognose (Hovedstruktur side 6): I forbindelse med den årlige budgetlægning beregner Kommunens Økonomiske Sekretariat de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen på baggrund af befolkningsprognosen, boligudbygningsplanen og en række nøgletal vedrørende udgifter på serviceområderne. Der er stor usikkerhed omkring udgiftsprognosen, fordi den økonomiske situation medfører stor usikkerhed omkring gennemførslen af de planlagte boligudbygninger og fordi udviklingen på boligmarkedet medfører ændrede flyttemønstre. Endvidere har de økonomiske nøgletal, der anvendes i udgiftsprognosen, svinget en del fra år til år. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Torsdag den Side 4

5 By og bolig (TMU) Askehavegård Askehavegårdområdet er i denne Hovedstruktur ikke længere udpeget som fremtidigt "perspektivområde", der ønskes udviklet som boligområde. Flere høringssvar udtrykker tilfredshed med, at Askehavegård ikke længere er udpeget som perspektivområde. Sjælsmark Kaserne I Helhedsplan var Sjælsmark Kaserne udpeget som et særligt indsatsområde (fremtidig byudvikling), dog med rammebestemmelse om anvendelse til rekreativ område. Sjælsmark Kaserne som særligt indsatsområde indgår ikke i Helhedsplan Områdets fremtidige anvendelse fastholdes til rekreative formål. Flere høringssvar udtrykker tilfredshed med dette, ligesom der udtrykkes tilfredshed med, at der er åbnet for adgang til øvelsesterrænet. Byomdannelse og fortætning Kommunalbestyrelsen ønsker, i overensstemmelse med den overordnede planlægning, at fokusere på byomdannelse og fortætning i særligt udvalgte områder i kommunen. De udvalgte områder er Bymidten, Usserød Kongevej og dele af Rungstedvej samt de stationsnære områder omkring Kokkedal og Rungsted Kyst Stationer. Usserød Kongevej Kommunalbestyrelsen har i maj 2008 godkendt Vejledning om byarkitektoniske og trafikale principper for udvikling af Usserød Kongevej (VUK) og dermed åbnet for fortætning langs Usserød Kongevej. Vejledningens principper er indarbejdet i Helhedsplanens rammebestemmelser. Vejledning for Usserød Kongevej og de planmæssige konsekvenser er uddybet i dagsordenspunkt om Retningslinjer for arealanvendelse og Rammer for lokalplanlægning, som alene behandles i fagudvalget TMU. Rungsted Kyst Station og Kokkedal Vest og Nordvest (TMU) I Helhedsplanens Hovedstruktur er Rungsted Kyst og områderne Kokkedal Vest og Nordvest udpeget som områder, hvor fortætning er mulig i fremtiden. I dagsordenspunkt om retningslinjer for arealanvendelse og rammer for lokalplanlægning er høringssvar om udviklingen omkring stationerne behandlet. En grøn og blå kommune (TMU/SSU) I Helhedsplan er der i kapitlet en grøn og blå kommune fokuseret på borgernes muligheder for at opleve og udnytte de blå og grønne områder. Flere høringssvar lægger vægt på vigtigheden af at skabe bedre adgang til det åbne land og bedre adgang til kysten. Administrationen vurderer, at der til stadighed arbejdes på at skabe flere og bedre adgange til såvel det åbne land som til kysten. Arbejdet med at etablere motionsruter, er eksempel på det tværfaglige arbejde, hvor også sund livsstil inddrages. Kultur og Fritid (KFU) Kommunalbestyrelsen har i sommeren 2007 vedtaget en ny kulturpolitik og i 2008 en ny bibliotekspolitik. Synergi mellem kultur- og fritidsliv og integrering af sundhed på alle niveauer er indsatsområder inden for kultur og fritid. Fornyelse af Idrætsparken er et af de store indsatsområder som spænder på tværs af de kommunale politikområder. Der har kun været et enkelt høringsvar til Kultur og Fritid fra Friluftsrådet, der spørger til, Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Torsdag den Side 5

6 hvordan der sikres plads til sørelaterede foreninger i bygninger på havnen. Administrationen er ikke bekendt med, at der er problemer for de sørelaterede foreninger med at finde mødelokaliteter på havnen. (Se Bilag 1 svar xx.x) Børn og Unge (BSU) En ny sammenhængende Børne- og ungepolitik er under udarbejdelse, hvor også de overordnede temaer sundhed og klima, energi og miljø søges integreret Høringssvar, der vedrører børn og unge er relateret til Cykelhandlingsplan og Trafiksikkerhedsplan og behandles under Trafik og Transport. Ældre og seniorer (SSU) Kommunalbestyrelsen har haft stor fokus på at etablere gode boliger for seniorer, og også at etablere de nødvendige pleje- og ældreboliger samt genoptræningscenter. Den vedtagne sundhedspolitik lægger vægt på forebyggelse, som skal sikre at fremtidens ældre holder sig sunde længst muligt. Der er i perioden også gjort en indsats for at etablere gode forhold for det frivillige arbejde fx med oprettelse af Selmersbo som frivillighedscenter. Der er et enkelt høringsvar, der bemærker at forringelse af bustrafikken er særligt dårlig for de ældre. Kommunalbestyrelsen har stor fokus på den kollektive trafik, men bussernes linjeføringer er komplicerede projekter med mange parter involveret. (Se svar i Bilag a) Erhverv og beskæftigelse (BEU/TMU) Kommunalbestyrelsen har udarbejdet en erhvervspolitik. Fællesnotat fra BEU og TMU indskrives i Helhedsplanen. (Den fulde ordlyd er gengivet oven for under "Forslag") Blandt høringsvarene opfordrer Cyklistforbundet kommunalbestyrelsen til at inddrage cykelturisme som et indsatsområde i turismepolitikken. Klima, energi og miljø (TMU) Klima, energi og miljø er et særligt fokusområde. I Hovedstrukturen er temaerne opdelt i kapitlerne Miljø og ressourcer og Klima og energi. Der har ikke været høringssvar om dette emne. På baggrund af det igangværende arbejde med en klimastrategi foreslås følgende indsatsområde indsat i "Klima og Energi" "Hørsholm Kommune vil fra 2010 reducere CO2 udslip fra kommunens egen virksomhed med mindst 2% om året." Trafik og transport (TMU/BSU/SSU) Trafik og transport omhandler bl.a. tiltag om cykelhandlingsplan og trafiksikkerhed. Cykelhandlingsplanen er i god overensstemmelse sundhedspolitikken, ligesom en øget brug af cykler også vil være til fordel for miljøet. Udbygning af cykelstierne indgår i de fremtidige planer. Hovedstrukturen for trafik viser også overordnede veje, planlagt af vejdirektoratet, som fx den såkaldte ring 5, der er vist som forlængelse af Sjælsmarksvej med tilslutning til Hørsholm Kommunes vejnet ved motorvejen og Ådalsvejs forlængelse. Denne vejføring som tidligere har været en del af Regionplan 2005 skal nu indgå i de kommunale planer. Flere høringssvar kommer med positive bemærkninger til Cykelhandlingsplan, Trafiksikkerhedsplan og til stier, som dog følges op af bemærkninger om, at der ikke er afsat tilstrækkelige midler til projekterne Svar til bemærkningerne er, at den økonomiske virkelighed giver begrænsninger, det kan have betydning for tidsplanen for gennemførelsen, Mange høringssvar har bemærkninger til Vejdirektoratets vejudlæg til opgradering af Isterødvej, ring 5 og til Ådalsvejs forlængelse. Vejdirektoratets vejudlæg skal ikke ses som Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Torsdag den Side 6

7 en planlagt vej, men som et vejudlæg til en eventuel fremtidig vej. Udlægget har været en del af de regionale planer i en årrække. Også Hørsholm Kommunes vejudlæg til Ådalsvejs forlængelse har været en del af de kommunale planer gennem en årrække. Vejdirektoratets udlæg indgår i overordnede planer, som kommunen ikke kan ændre. Sunde borgere i Hørsholm (SSU) Kommunalbestyrelsen har vedtaget en sundhedspolitik og sundhed har været et vigtigt fokusområde i planperioden. Sundhed skal integreres i alle politikområder og sundhed er integreret i de øvrige temaer. Der har ikke været høringssvar med Sunde borgere som hovedtema. Kommunikation Efter vedtagelse i Kommunalbestyrelsen vil der blive annonceret i Ugebladet at Helhedsplan er vedtaget. Der vil blive udsendt pressemeddelelse til aviser og til kommunens hjemmeside. Når planen er færdigredigeret vil den blive lagt på hjemmesiden. Noter til bilag Høringsnotat bilag 1 er vedlagt TMU punkt om Retningslinjer for arealanvendelse og Rammer for lokalplanlægning - Helhedsplan endelig vedtagelse. Samtlige høringssvar er bilag 7 i TMU punkt om retningslinjer og rammer. Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Punktet blev drøftet. Thorkild Gruelund (K) var meget glad for, at punktet kommer ud i de forskellige udvalg inden selve færdigbehandlingen af Hovedstruktur Helhedsplan Udvalget ønskede, at punktet under Ældre og seniorer tjekkes op, for så vidt formuleringen omkring Selmersbo. Punktet taget til efterretning. Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Indstilling tiltrådt, idet udvalget anbefaler følgende nye indsatsområde til temaet, Trafik og transport: Arbejde for at forbedre kundeparkering ved Kokkedal Station og Rungsted Kyst Station. Borgerlisten havde følgende 4 ændringsforslag, som blev sat til afstemning: 1. By og Bolig: almene boliger skal have en fremtrædende plads ved planlægning af de ledige kommunale byudviklingsarealer. Forslaget blev nedstemt: 3 (V) 1 (T). C undlod at stemme. 2. By og Bolig, tilføjes til indsatsområde: Information til bygherrer om miljørigtigt byggeri skal også omfattet til- og ombygninger af eksisterende huse. Anbefales vedtaget. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Torsdag den Side 7

8 3. Kultur og Fritid: Planlagt aflastningsvej mellem Lågegyde og Stadion Allé udgår af Helhedsplanen. Forslaget blev nedstemt: 4(V+C) 1(T). Trafik og transport: Reservation af areal til Ådalsvejens forlængelse til Helsingørmotorvejen udgår af Helhedsplanen. Forslaget blev nedstemt: 4(V+C) - 1(T). Beslutning Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget den Godkendt. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Torsdag den Side 8

9 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Punkt: 74 Acadre sagsnr.: 09/17139 Journalnr.: P07 Sagsforløb: BEU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Marianne Godtfredsen Orientering om turistsæsonen 2009 Resume Administrationen giver hermed en kort status på, hvordan turistsæsonen 2009 i Hørsholm er gået. Punktet er et orienteringspunkt. Forslag Administrationen anbefaler, at BEU tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Hørsholm Turistinformation, som hører hjemme i den skånske pavillon, er fortsat placeret på hjørnet af Rungstedvej og Strandvejen. Turistinformationen har i sommer holdt åbent i 2½ måned. Åbningstiden har været alle dage om ugen. Til at starte med holdt pavillonen lukket om mandagen, men der var kommet en del henvendelser om mandagen, specielt spørgsmål om overnatning, hvilket gjorde, at turistinformationens to medarbejdere var friske på at holde åbent også om mandagen. Grundet en forringet økonomi har åbningstiden i 2009 været reduceret i forhold til 2008, hvor turistinformationen var bemandet 49 timer ugentligt i 3 hele måneder. Pavillonen har været bemandet af en medarbejder fra Hillerød Turistbureau og en medarbejder, som blev ansat i Hørsholm Kommune i jobtilbud for sommersæsonen. Medarbejderen fra Hillerød Turistbureau har mange års erfaring i turistbetjening, herunder taler hun også flere sprog og har et venligt og meget imødekommende væsen. Sæsonmedarbejderen taler også flere sprog og har ydet en stor hjælp til turisterne. Samlet har de to medarbejdere ydet en høj service på syv forskellige sprog, hvilket var til stor glæde og overraskelse for en del turister. Administrationen har modtaget meget ros for turistinformationens to medarbejdere i form af mails og mundtlige tilkendegivelser. Alle udtrykker, at der var en god stemning, og meget fin service og guidning. Turistinformationens to medarbejdere har fortalt, at også mange lokale folk fra Hørsholm også kiggede ind for at få lidt turistinformation. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Torsdag den Side 9

10 Det er blevet til ca henvendelser, inklusive telefonsamtaler og mails. I 2008 var tallet 1464 (heri er dog ikke medtaget mailbesvarelser), med en åbningsperiode på 15. juni til 15. september og daglig åbningstid (undtagen mandag) på Der har været et fint samarbejde og tæt dialog mellem administrationen og turistinformationens medarbejdere. Turistmedarbejderne har haft god kontakt til havnekontorets personale, og specielt udtrykker de glæde over det gode samarbejde med de private B&B-udlejere. Administrationen har modtaget flere gode forslag/kommentarer fra turistmedarbejderne, som administrationen kan støtte op om: At man til næste år åbner tidligere; gerne omkring 1. juni og udvider åbningstiden til kl , og gerne have åbent til længere end 1. september. De har fra mange turister fået at vide, at generelt har de danske museer en høj standard. Der har i sommer været afholdt en stor sejlstævne i Rungsted Havn, hvor Hørsholm Kommune har været medsponsor, og her kunne man godt have tænkt sig at det havde været koordineret med turistinformationen, således at man der kunne have været til større hjælp for de mange gæster. Forslag om en form for skattejagt, med familiequiz-kort, hvor familien så skal rundt på forskellige historiske/natur-emner og ruter. Guidede ture for turister og lokale med varierende temaer i natur, historie og lokalgeografi Turistinformationens medarbejdere udtrykker, at det har været en meget dejlig sæson, og så har vejret været godt. Sagens tidligere behandling Sagen har ikke tidligere været behandlet. Beslutning Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget den Taget til efterretning. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Torsdag den Side 10

11 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Punkt: 75 Acadre sagsnr.: 09/15827 Journalnr.: P20 Sagsforløb: BEU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Rikke Abild Status på projekt "Styrkeprøven" Resume På mødet fremlægger Jobcentret en status på projekt "Styrkeprøven". Forslag Jobcentret anbefaler, at Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget tager orienteringen til efterretning Sagsfremstilling Projekt "Styrkeprøven" er primært for unge under 25 år. Projektet blev igangsat d. 1. september På augustkonferencen vedtog kommunalbestyrelsen at støtte projektet i 2010 og Jobcentret vil på mødet give en status for projektet. Beslutning Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget den Peter Kryger Sander fra Jobcentret gav udvalget en orientering om status på projektet. Udvalget udtrykte stor tilfredshed med indholdet i projektet og de foreløbige resultater, ligesom administrationen blev opfordret til at markedsføre idéen overfor andre kommuner til inspiration. Taget til efterretning. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Torsdag den Side 11

12 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Punkt: 76 Acadre sagsnr.: 09/2934 Journalnr.: I08 Sagsforløb: BEU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Rikke Abild Status på vejlednings- og afklaringsprojektet samt status på antallet af ledige. Resume Jobcentret har udarbejdet et notat over udviklingen i ledigheden, herunder en status på vejlednings- og afklaringsforløbet samt en opgørelse over antallet af forsikrede ledige og over antallet af kontant- og starthjælpsmodtagere. Forslag Jobcentret anbefaler, at Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Det fremgår af det vedlagte notat at antallet af forsikrede ledige er faldet fra 332 i august 2009 til 312 i september Det skal dog bemærkes at der forventes efterregistreringer ved næste opgørelse hvilket forventes at påvirke tallet for september måned. Antallet af kontant- og starthjælpsmodtagere er faldet fra 148 i august 2009 til 145 i september I forhold til vejlednings- og afklaringsprojektet udeblev eller trak 25% ansøgningen, mens 21% har fået ordinært arbejde. Bilag - Udvikling i ledigheden oktober 2009 Beslutning Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget den Taget til efterretning. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Torsdag den Side 12

13 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Punkt: 77 Acadre sagsnr.: 09/21413 Journalnr.: G00 Sagsforløb: BEU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Rikke Abild Udvikling i sygedagpenge til og med oktober 2009 Resume Jobcentret har udarbejdet et notat over udviklingen i antallet af sygedagpengesager. Forslag Jobcentret anbefaler, at Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Det vedlagte notat viser, at det løbende antal sager er steget med 7,2% fra september 2009 til oktober Antallet er sager over 52 uger er steget med 8 sager (21,6%) i samme periode, mens antallet af sager over 26 uger er steget med 10 sager (10,6%) i samme periode. Den gennemsnitlige vaighed for sager over 52 uger er faldet med 2,1 uge fra september 2009 til oktober 2009, mens den gennemsnitlige varighed for sager over 26 uger er steget med 0,8 uge i samme periode. Bilag - Udvikling i sygedagpenge til og med oktober 2009 Beslutning Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget den Taget til efterretning. Administrationen følger udviklingen tæt. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Torsdag den Side 13

14 Bilagsoversigt Pkt. nr. Tilgang Titel Refnr. 76 Åben Udvikling i ledigheden oktober Åben Udvikling i sygedagpenge til og med oktober Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Torsdag den Side 14

15 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets møde Anne Ehrenreich (V) Formand Birger Bøgeblad (V) Næstformand Morten Slotved (C) Medlem Lars Høgh Hansen (T) Medlem Peter Nørlyng (A) Medlem Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Side 15

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.09.2009 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på vejlednings- og afklaringsprojektet august 2009 3 Udvikling

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 25-11-2009 Onsdag 25.11.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Realisering af besparelse på Hørsholm Biblioteks

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU Mandag 24.08.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Erhvervsudvikling i Hørsholm Kommune 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 26.05.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 30.04.2009 kl. 14:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forslag til Helhedsplan 2009-2020

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Onsdag 25.11.2009 kl. 7:45 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Hovedstruktur Helhedsplan 2009-2020 endelig

Læs mere

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 29.10.2009 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Erhverv.net - Status 1. halvår 2009 3 Netværkssamarbejdende handicappede

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 27.08.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Masterplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest - resultat af høring

Masterplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest - resultat af høring Kommunalbestyrelsen Punkt: 68 Acadre sagsnr.: 09/2797 Journalnr.: 04.00.00G01 Sagsforløb: KFU - TMU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: 27.04.2009 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Flemming

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde 29-01-2015 Torsdag 29.01.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hannebjerg. Startredegørelse for forslag til ny lokalplan 3 Nedbringelse

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Louiselund Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forebyggelsespakker: Opsamling på workshop d. 1. november 2012 3

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde 30. juni Mandag 30.06.2014 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forslag til udmøntning af anlægsrammen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 01.11.2011 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på projekt "Offentlige Løntilskud" 3 Hyppigere samtaler for

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 2.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 24.01.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 24.01.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.01.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Ny chance til alle 3. kvartal 2007 2 Status på vejlednings-

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Årsregnskab 2007 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område 3 Overførsler

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - opstart i fagudvalgene 3 Strategioplæg på Beskæftigelses- og Erhvervsområdet

Læs mere

Beskæftigelse og Erhvervsudvalget

Beskæftigelse og Erhvervsudvalget Beskæftigelse og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde 20. december Torsdag 20.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Opgørelse over "Ny Chance for Alle" for

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 18.12.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revurdering af kvalitetsstandarden

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde 21.12.2009 17:30 Mandag 21.12.2009 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Styrelsesvedtægt for Hørsholm Kommune, 2. behandling

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde d. 25.09.2013 Onsdag 25.09.2013 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 S/E/S Sportsefterskolen Sjælsølund ansøger om fritagelse for leje

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mette Herbert konter Mandag 29.02.2016 kl. 14:15 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tværkommunalt samarbejde om drift af hjælpemiddeldepoter 3 Status ældre og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 3006 Torsdag 30.06.2016 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2017: Endelige forslag til budgetreduktioner og budgetønsker

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde Ekstraordinært fællesmøde med SFKU Onsdag 23.09.2015 kl. 14:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Lokalplan for Idrætsparken 2

Læs mere

Borgerlisten i Hørsholm. Mindretalsudtalelse til forslaget til. Helhedsplan 2009 2020. Hovedstruktur

Borgerlisten i Hørsholm. Mindretalsudtalelse til forslaget til. Helhedsplan 2009 2020. Hovedstruktur Borgerlisten i Hørsholm Mindretalsudtalelse til forslaget til Helhedsplan 2009 2020 Hovedstruktur juni 2009 Derfor denne mindretalsudtalelse Hørsholm & verden omkring os Kommuneplanen, som vi her i Hørsholm

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 28-08-2012 07:30:00 Tirsdag 28.08.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Enstrenget erhvervsservice 4 Udvikling i jobcentrets målgrupper,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 11.10.2012 kl. 7:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Almene Boligselskab - Orientering om boligorganisationen

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 16-12-2014 Tirsdag 16.12.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Udvikling i jobcentrets målgrupper

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Tandplejen, Vallerødskolen, Stadionallé 12 Torsdag 26.06.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 SU, Budget 2015-2018: Rådrumforslag,

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 27.09.2012 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af budgetforslag 2013-2016 3 Enstrenget erhvervsservice

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.12.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status for erhvervsaktiviteter

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Onsdag 09.01.2008 kl. 8:15 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært møde

Teknik- og Miljøudvalget. Onsdag 09.01.2008 kl. 8:15 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært møde Onsdag 09.01.2008 kl. 8:15 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Forslag til Lokalplan 136 for et centerområde i Hørsholm

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 26.03.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2008 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område 3

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Torsdag 25.01.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 09.08.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status over igangværende LBR-indsatgsområder, -projekter og - aktiviteter

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 22-04-2014 Tirsdag 22.04.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Resultatrevision 2013 3 Nye klynger

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side

Følgende sager behandles på mødet Side Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.02.2011 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tilsynssag - årsregnskab 2009 3 Sanktionslovgivningen

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 22.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 24.02.2014 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering SSU om Center for Børn og Voksne samt Center for Sundhed

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Aktivitetscenteret Sophielund Mandag 31.10.2011 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Margrethelund: Salg af pladser til Rudersdal

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Fællesmøde EBU og MPU Onsdag 20.05.2015 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Forslag til ny udbudspolitik 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Redegørelse for alkoholbehandling i Hørsholm 3 Fremtidig

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Onsdag 20.06.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Onsdag 23.05.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Godkendelse af masterplan for Hørsholm Idrætspak, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest på baggrund af høringssvar

Godkendelse af masterplan for Hørsholm Idrætspak, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest på baggrund af høringssvar Punkt: 11 Acadre sagsnr.: 09/2797 Journalnr.: Sagsforløb: KFU - TMU - ØU - KB - Åben sag Mødedato:.2 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: Gitte Søby Godkendelse af masterplan for Hørsholm Idrætspak, Kokkedal

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 1.11.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde D238 Torsdag 23.04.2015 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Puljemidler 2015: Ansøgning Tour de Hørsholm 3 Fælles Sundhedshus i Helsingør

Læs mere

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge 17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge Referat fra ordinært møde 28. januar 2016 Torsdag 28.01.2016 kl. 18:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Placeringsmuligheder - Flygtningeboliger,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 30.10.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-11-2014 Tirsdag 25.11.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 True North 3 Fremtidig struktur for dialog med erhvervslivet 5 Fremtiden

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Møde den 9. februar Torsdag 09.02.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status over igangværende LBR-indsatsområder, -projekter og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Dagsorden til ordinært møde Mette Herberts kontor Mandag 23.05.2016 kl. 14:15 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om afholdt dialogmødeom budget 2017-2020 på ældreområdet 3

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 03-09-2015 Torsdag 03.09.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 1. behandling af Budget 2016-2019 3 Omdannelse af midlertidige

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde IT projektrum Tirsdag 25.04.2017 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen 2 Velfærd frem for mursten

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27-03-2012 Tirsdag 27.03.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Ændring af de vedtagne budgetmidler til brug for stress, angst og depressionsramte.

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Møde den 13. oktober Torsdag 13.10.2011 kl. 17:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Præsentation af Youth Explorer 3 Økonomisk oversigt 4 Status

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 3.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 17.12.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Mødelokale D1 Tirsdag 15.12.2015 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Integrationsområdet - prioritering

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 26.01.2016 Tirsdag 26.01.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Hovedstadsregionens afrapporteringer på Socialstyrelsens udmeldinger 2 Etablering

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 19.06.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 19.06.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 19.06.2006 kl. 7.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur-

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-02-2014 Tirsdag 25.02.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Kontanthjælpsreform. 3 Udvikling

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra fællesmøde Fællesmøde mlm. MPU og EBU Torsdag 27.02.2014 kl. 8:00 Følgende sager behandles på mødet Side Udbud af håndværkerydelser 2 Fraværende Bemærkninger

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde MPU ekstraordinært møde Onsdag 10.09.2014 kl. 8:15 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Terrasse mod vest på

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 25.02.2010 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2011-2014 - Orientering om den politiske tids- og arbejdsplan

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Den 10. februar Torsdag 10.02.2011 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Præsentation af brugen af aktivering. 3 Økonomisk oversigt 4 Status

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 23.04.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde 25. maj 2009 Mandag 25.05.2009 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Årsregnskab 2008 for Hørsholm Kommune 4 Forslag

Læs mere

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge 17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge Referat fra ordinært møde 24. november 2016 Torsdag 24.11.2016 kl. 18:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Status på boligplacering 2 Tidsplan

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side

Følgende sager behandles på mødet Side Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Torsdag 02.12.2010 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Økonomisk orientering Sundhedsudvalget per ultimo oktober

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra 29. juni 2009 Mandag 29.06.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Kokkedal Vest - status og beslutning om energiinvesteringer 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 19-06-2012 Tirsdag 19.06.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Bymidte - detailhandelsundersøgelse/genudbud

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 14. maj 2009 Torsdag 14.05.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Rungsted Havn A/S - ordinær generalforsamling 5 1.

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Solhuset Tirsdag 25.02.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om dagtilbudsområdet i Hørsholm 3 Orientering vedrørende

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009 Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Kokkedal Vest - status og beslutning om energiinvesteringer

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 18.12.2012 Tirsdag 18.12.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på akutpakken december 2012. 3 Resultatoversigt, scorecard og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 4.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 28.04.2014 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Fokusområder for SSU 2014-2017 3 Tilfredshedsundersøgelse 5 Rammeaftale 2015 - Udviklingsstrategi

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 29-04-2009 15:00 Onsdag 29.04.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Statistik for Hørsholm Bibliotek, 1.

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden til ordinært møde Mødelokale D1 Tirsdag 25.10.2016 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Afgift på genbrugspladsen 2 Meddelelser 3

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Sophielund Mandag 27.10.2008 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Social- og Sundhedsudvalgets politikområdebeskrivelser til budget 2009 3 Orientering

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært møde Onsdag 03.04.2013 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Renovering af gågaden - godkendelse af

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 25.09.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 25.09.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 25.09.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Valg til forældrebestyrelser i område Nord og Syd 2 Anvendelse

Læs mere

Mortenstrupgård - høring om bygningsfredning

Mortenstrupgård - høring om bygningsfredning Kommunalbestyrelsen 2010 Punkt: 55 Acadre sagsnr.: 09/23973 Journalnr.: 01.10.00G00 Sagsforløb: TMU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: 25.01.2010 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Lise Ørberg

Læs mere