Forslag. til. lov om ophævelse af Lov om anvendelse af Christianiaområdet. Lov nr. 399 af 7. juni 1989 om anvendelse af Christianiaområdet ophæves.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. til. lov om ophævelse af Lov om anvendelse af Christianiaområdet. Lov nr. 399 af 7. juni 1989 om anvendelse af Christianiaområdet ophæves."

Transkript

1 Forslag til lov om ophævelse af Lov om anvendelse af Christianiaområdet 1 Lov nr. 399 af 7. juni 1989 om anvendelse af Christianiaområdet ophæves. 2 Loven træder i kraft 15. juli Indledning Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Formålet med ændringen af christianialoven i 2004 var at sikre, at der kunne ske en udvikling af Christianiaområdet, og det var hensigten, at der skulle ske en ændring af ejerskabet til området. Samtidig var det en forudsætning, at der ikke fremadrettet skulle være en særlov for området, og der var i den forbindelse indsat en revisionsbestemmelse i loven med det formål, at særloven for Christianiaområdet senere skulle ophæves. Den 22. juni 2011 blev der indgået en aftale mellem Christiania og staten om en samlet løsning for det fremtidige ejerskab på Christianiaområdet. Aftalen skabte grundlag for, at bygninger og arealer på Christianiaområdet blev overdraget til Fonden Fristaden Christiania pr. 1. juli Derudover er det en del af aftalen, at fonden skal sørge for genopretning og fremtidig drift og vedligehold af fæstningsanlægget, der i sin helhed er fredet som fortidsminde, de få statsbygninger, der forbliver i statens eje, forsyning, belysning, veje, stier og fællesarealer på Christianiaområdet, samt sørge for, at der er en åben og gennemskuelig boligtildeling på området. Aftalen indebærer dermed, at lovens formål om at udvikle Christianiaområdet indenfor lovgivningens almindelige regler uden særlov, med huslejebetaling og åben boligtildeling, og med opretning af de bevaringsværdige bygninger og fæstningsanlægget, kan gennemføres, og der er derfor nu grundlag for at ophæve christianialoven som forudsat ved lovændringen i På den baggrund foreslås det, at christianialoven ophæves pr. 15. juli Ophævelsen af loven har som konsekvens, at der sker en normalisering af Christianiaområdet i den forstand, at der ikke længere skal gælde lovgivningsmæssige særregler for anvendelsen af området, så det for fremtiden bliver lovgivningens almindelige regler, der regulerer anvendelsen af området, og således at det fremover alene er de sædvanlige bygnings- og fredningsmyndigheder, der som myndigheder kan forfølge sager om overtrædelse af regler for byggeri mv. på Christianiaområdet. Ophævelsen af 1

2 christianialoven betyder endeligt, at fæstningsanlægget på Christianiaområdet vil kunne sælges til andre end en offentlig myndighed. 2. Hovedpunkterne i lovforslaget Gældende lov Hovedloven er lov nr. 399 af 7. juni 1989 om anvendelse af Christianiaområdet, Folketingstidende , sp , , , tillæg A, sp , tillæg B, sp , Hovedloven er ændret ved lov nr. 431 af 9. juni 2004 om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet, der ændrede lovens formål m.v., Folketingstidende , sp , , , tillæg A, sp , tillæg B, sp , loven Den første christianialov blev vedtaget i Formålet med loven var at muliggøre anvendelsen af Christianiaområdet i overensstemmelse med miljøministerens planlægning for området og at sikre, at denne planlægning blev fulgt. Loven havde samtidig til formål at forhindre ulovligt byggeri. Før vedtagelsen af christianialoven var der udarbejdet et landsplandirektiv for Christianiaområdet (Landsplandirektiv af 17. marts 1989), og i 1991 blev der udarbejdet en lokalplan for området. Lokalplanen tilsigtede at danne grundlag for den fremtidige udvikling på området og at bevare områdets funktion med blandet bolig- og værkstedsformål. Samtidig skulle det sikres, at Christianiaområdet var åbent for alle, og at der var adgang til områdets rekreative værdier. Endelig skulle der ske en sikring af bygningerne og en forbedring af de sociale forhold. Konkret indebar christianialoven, at den almindelige lovgivning på en række områder ikke var gældende for Christianiaområdet, herunder frednings-, bygnings- og planlægningslovgivningen, og loven ændrede de sædvanlige plan- og beslutningsmæssige procedurer for anvendelsen af området. Derudover bestemte loven, at bygninger og arealer på området alene kunne anvendes efter individuel tilladelse. Dette tilladelsessystem blev imidlertid ikke taget i anvendelse, da der i stedet blev indgået en rammeaftale om brugsretten med Christiania loven I 2004 blev christianialoven revideret. Baggrunden for revisionen var, at den i loven tilsigtede udvikling for området ikke var blevet opnået, og at den ønskede udvikling ikke kunne baseres på Christianias daværende organisering. Lovændringen indebar, at christianialovens formål blev ændret således, at loven har til formål at muliggøre en udvikling af Christianiaområdet som et bæredygtigt kvarter i København. Som led deri skulle der ske en ændring af ejerskabet til området, og der skulle dermed ske en afvikling af den daværende Christianiaordning. Derudover betød ændringen af christianialoven en genindtræden af den almindelige lovgivning på Christianiaområdet, ophør af den kollektive brugsret til området, samt at der skulle ske en nærmere defineret udvikling af de tre forskellige delområder, som loven opdelte Christianiaområdet i. Lovændringen opretholdt de særlige regler om, at anvendelse af 2

3 området kræver tilladelse fra staten, og lovens tilladelsessystem er med til at bevirke, at loven stadig har karakter af en særlov for Christianiaområdet. Målet for udviklingen af Christianiaområdet var efter lovændringen i 2004, at området fortsat skal være et grønt og bilfrit kvarter i København, hvor der er plads til at leve på en anden måde, men indenfor lovgivningens almindelige regler uden særlov, med huslejebetaling og åben boligtildeling, med opretning af de bevaringsværdige bygninger og med opretning og sikring af fæstningsanlægget som et åbent, rekreativt område for christianitter, københavnere og den øvrige befolkning. I 2004-loven var der indsat en revisionsbestemmelse med det formål, at særloven for Christianiaområdet senere skulle ophæves. 22. juni-aftalen Den 22. juni 2011 indgik Christiania og staten en aftale om det fremtidige ejerskab til Christianiaområdet. Aftalen udmønter lovens formål ved at bygninger og arealer på Christianiaområdet overdrages til en fond, Fonden Fristaden Christiania. Fonden køber hele den del af Christianiaområdet, der er beliggende udenfor fortidsmindeafgrænsningen, og lejer bygninger og arealer på fortidsmindet. Efter overdragelsen er ca. 7, 3 hektar ud af ca. 32 hektar overdraget til fonden til eje, mens den resterende del fortsat er i statsligt eje. Fonden skal være ansvarlig for genopretning og vedligeholdelse af fæstningsanlægget, de statsbygninger, der forbliver i staten eje, forsyning, belysning, veje, stier og fællesarealer, samt sikre en åben og gennemskuelig boligtildeling. Overdragelsen af bygninger og arealer til Fonden Fristaden Christiania fandt sted den 1. juli Udover de aftaler, der er indgået med fonden, har staten udlejet enkelte jordarealer direkte til beboerne på de pågældende arealer (kaldet privatister). 22. juni-aftalen indebærer, at lovens formål om ændring af ejerskabet til området og om udvikling af området indenfor lovgivningens almindelige regler uden særlov, med huslejebetaling og åben boligtildeling, og med opretning af de bevaringsværdige bygninger og fæstningsanlægget kan opfyldes. 22. juni-aftalen er udmøntet i konkrete aftaler mellem Fonden Fristaden Christiania og staten. Der er indgået købsaftaler, der regulerer de ejendomme, fonden har købt af staten, og der er indgået lejeaftaler for de bygninger, og den jord, fonden lejer af staten. Fonden har købt al jord og alle bygninger uden for fortidsmindeafgrænsningen. Fonden har endvidere købt et antal bygninger på fortidsmindet og lejet jorden under disse, ligesom fonden har lejet jorden under alle selvbyggerhuse på fortidsmindet. Fonden har endvidere lejet et antal bygninger på fortidsmindet. Købs- og lejeaftalerne regulerer de fremtidige ejer og lejeforhold mellem Fonden Fristaden Christiania og staten, herunder men ikke begrænset til spørgsmålet om anvendelse, udlejning, videresalg, betalinger, mislighold og opsigelse. Der er herudover indgået aftale om Fonden Fristaden Christianias forpligtelser til renovering, drift og vedligeholdelse af fortidsmindet, de statsbygninger, der udlejes til fonden, infrastruktur, belysning, forsyning, samt boligtildeling og privatister. Den ordning, som lovforslaget lægger op til Lovgivning Lov nr. 399 af 7. juni 1989 om anvendelse af Christianiaområdet 8 undtog Christianiaområdet fra lovgivningen vedrørende bygningsfredning, naturbeskyttelse, byggeri og planlægning. Med lov nr. 3

4 431 af 9. juni 2004 om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet blev den bestemmelse ændret. Det indebar en normalisering af lovgivningen og myndighedsudøvelsen inden for bygningsfrednings- og naturbeskyttelseslovgivningens, byggelovgivningens og planlovgivningens områder. Sideløbende hermed etablerede lov om anvendelse af Christianiaområdet et særskilt tilladelsessystem i forhold til brug af bygninger og arealer samt opførsel, nedrivning og forandring af byggeri m.v. Når christianialoven ophæves, vil det alene være bygnings- og fredningsmyndighederne, der som myndigheder skal behandle sager om byggeri m.v. på området, herunder tilfælde af overtrædelse af lovgivningen vedrørende bygnings- og fortidsmindefredning, naturbeskyttelse, byggeri og planlægning på området. Når christianialoven ophæves vil lovens særskilte tilladelsessystem i forhold til brug af bygninger og arealer, og opførsel, nedrivning og forandring af byggeri m.v. ophøre. Der vil herefter ikke længere skulle søges om forvaltningsretlig tilladelse efter christianialoven til at bo eller drive virksomhed på området, eller til opførsel, nedrivning og forandring af byggeri m.v. Der vil dog, som det har været tilfældet siden ændringen af christianialoven i 2004, skulle søges tilladelse til ændringer, herunder opførelse eller afvikling af byggeri, anlægsarbejder mv. hos de sædvanlige myndigheder. Herudover er staten fortsat ejer af fortidsmindet på Christianiaområdet. Det betyder, at staten som ejer på privatretligt grundlag skal tillade eventuelle forandringer. Eksisterende sager Efter christianialoven kræver det tilladelse at opføre bygger og nedrive byggeri, placere genstande, udføre anlægsarbejder m.v. Såfremt der ikke indhentes tilladelse forud for, at et byggeri m.v. igangsættes rejser Bygningsstyrelsen en sag vedrørende byggeriet. Hvis byggeriet ikke kan tillades udstedes der et påbud om tilbageførsel eller fjernelse af byggeriet, og når påbuddet er efterkommet, afsluttes sagen. Der verserer pr. 15. januar 2013 ca. 45 uafsluttede sager om ulovligt byggeri m.v. efter christianialoven, som Bygningsstyrelsen har rejst. Når loven ophæves, bortfalder disse sager den dag, loven træder i kraft, således at de ikke længere kan forfølges administrativt efter christianialoven. Som beskrevet ovenfor ville nogle af disse sager omfatte byggeri mv., som også har krævet tilladelse eller dispensation efter bygnings-, naturbeskyttelses og/eller fredningslovgivningen. I sager om bestående ulovligt byggeri m.v., hvor de relevante myndigheder efter ophævelse af christianialoven vurderer, at der skal genrejses sager om lovliggørelse efter anden lovgivning, vil der blive givet meddelelse til adressaterne for påbuddet. For at sikre bedst mulig oplysning af sagerne og for at sikre effektiv sagsbehandling vil der indenfor de regler, der gælder herfor, blive videregivet oplysninger fra Bygningsstyrelsen til relevante myndigheder i forbindelse med, at loven ophæves. Det følger endvidere af den lejeaftale, Fonden Fristaden Christiania har indgået med staten, at fonden påtager sig ansvaret for, at påbud, der er givet før ejendommen blev udlejet til fonden, efterkommes senest et år efter overdragelsen. Såfremt der er påbud, der ikke er efterkommet senest 1. juli 2013, kan staten hæve lejeaftalen for de pågældende arealer, og det er således muligt efter ophævelse af loven at forfølge sagerne på civilretligt grundlag. Byggeri, der er opført uden tilladelse efter fondens overtagelse, kan forfølges i medfør af lejeaftalerne, hvorefter fonden misligholder lejeaftalen, såfremt der opføres ulovligt byggeri. Dette sker uafhængigt af christianialoven, og er således også muligt efter ophævelse af loven. 4

5 Mulighed for frasalg af fortidsmindet Ved Lov nr. 431 af 9. juni 2004 om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet blev det bestemt, at den del af området, der var fredet som fortidsminde (selve fæstningsanlægget), alene kunne overdrages til en anden ejer i sin helhed. Baggrunden for dette var, at fredningslovgivningen med lovændringen igen var i kraft, og der derfor i medfør af den daværende naturbeskyttelseslov, nu museumsloven, ikke kunne foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, der fastlægger skel gennem området, medmindre der er givet dispensation hertil. Det følger videre af Lov nr. 431 af 9. juni 2004 om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet, at fæstningsanlægget, udover alene at kunne overdrages i sin helhed, alene kunne overdrages til en offentlig myndighed. Når christianialoven ophæves, er der principielt mulighed for, at der kan ske frasalg af fæstningsanlægget til andre end en offentlig myndighed. Et evt. fremtidigt salg af fæstningsanlægget vil skulle ske efter de almindelige regler om afhændelse af statslige ejendomme, som er fastsat i budgetvejledningen og cirkulære om salg af statens faste ejendomme. Et salg vil endvidere forudsætte dispensation fra museumsloven i det omfang, salget kræver, at der sker udstykning, matrikulering eller arealoverførsel af fortidsmindet. Lokalplanen På baggrund af landsplandirektiv af 17. marts 1989 blev der i januar 1991 godkendt en lokalplan for Christianiaområdet. Lokalplanen skulle bidrage til, at den i christianialoven fra 1989 forudsatte udvikling kunne opnås indenfor lovens rammer. I 1989-loven var sædvanlige plan- og beslutningsprocesser ændret, og Christianiaområdet var undtaget fra lovgivningen på en række områder, hvilket afspejles i lokalplanen fra Da christianialoven blev ændret i 2004 var det forudsat, at der efter planlovgivningens sædvanlige regler skulle gennemføres ny lokalplan for området. Denne lokalplan skulle fastlægge de nærmere rammer for den i loven forudsatte udvikling af området, herunder mulighederne for nybyggeri. Den gældende lokalplan for området er dog fortsat lokalplanen fra Det er Københavns Kommune, der som planmyndighed tilrettelægger den fremtidige planlægning på området. 3. De økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget lægger op til, at christianialoven ophæves, hvilket vil betyde, at loven ikke længere skal administreres. Dette vil medføre administrative lettelser for det offentlige. Efter ophævelsen af christianialoven vil der dog fortsat skulle varetages opgaver i forhold til administration af de aftaler om salg og udlejning, samt genopretning og vedligeholdelse, som er blevet indgået mellem staten og Fonden Fristaden Christiania. Udgiften til administration af disse opgaver vurderes at udgøre ca. 2-3 mio. kr. årligt, svarende til bevillingen på FL13, hvorfor ophævelsen af loven ikke har bevillingsmæssige konsekvenser. Det følger af den gældende christianialov, at personer, der har en tilladelse til at bo på Christiania i medfør af lovens 2a, og som skal fraflytte området, har ret til en erstatningsbolig samt godtgørelse af rimelige og dokumenterede flytteudgifter. Virksomheder, der skal fraflytte området, har under visse omstændigheder ret til godtgørelse af tab på inventar og installationer, driftstab i flytteperioden, flytteudgifter og rimelige udgifter til sagkyndig bistand. Københavns Kommune administrerer ordningen, men staten refunderer kommunens udgifter. Ophævelsen af christianialoven betyder, at staten ikke fremover vil få udgifter til genhusning, flyttegodtgørelse mv. 5

6 Det bemærkes dog, at ordningen aldrig har været brugt. Det indebærer, at der ikke er økonomiske konsekvenser heraf. 4. De økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet mv. Forslaget indeholder ikke økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. 5. De administrative konsekvenser for borgere Med lovforslaget ophæves christianialoven. Det betyder, at der ikke længere skal søges om tilladelse til brug af bygninger og arealer på Christianiaområdet og om tilladelse efter christianialoven til at opføre, nedrive eller ombygge bygninger og til at placere boder, skure, skurvogne, campingvogne, hegn eller andre genstande på Christianiaområdet. Det vil medføre administrative lettelser for borgerne. Der vil dog, som det har været tilfældet siden ændringen af christianialoven i 2004, skulle søges tilladelse til ændringer, herunder opførelse eller afvikling af byggeri, anlægsarbejder mv. hos de sædvanlige myndigheder. 6. De miljømæssige konsekvenser Forslaget indeholder ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter. 8. Hørte myndigheder og organisationer mv. Københavns Kommune, Dragør Kommune, Tårnby Kommune, Frederiksberg Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Kulturmiljørådet i København og Frederiksberg Kommuner, Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, Christianias Kontaktgruppe, Beboerrådgivningen Herfra og Videre, Christianshavns Lokalråd, Fonden Fristaden Christiania, Kulturministeriet, Kulturstyrelsen og Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme. 9. Sammenfattende skema Sammenfatning af lovforslagets konsekvenser Positive konsekvenser/mindreudgifter (hvis ja, angiv omfang) Negative konsekvenser/merudgifter (hvis ja, angiv omfang) Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Lovforslaget lægger op til, at christianialoven ophæves. Dette vil medføre administrative lettelser for det offentlige, da loven ikke længere skal administreres. Der vil dog fortsat skulle varetages opgaver i forhold til 6

7 administration af de aftaler om salg og udlejning, samt genopretning og vedligeholdelse, som er blevet indgået mellem staten og Fonden Fristaden Christiania m.v. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Ophævelsen af christianialoven betyder, at der ikke længere skal søges om tilladelse til brug af bygninger og arealer på Christianiaområdet og om tilladelse efter christianialoven til byggeri og til placering af skure mv. på området. Det vil medføre administrative lettelser for borgerne. Forslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Lov nr. 431 af 9. juni 2004 om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet fastslår i 2, stk. 2, at loven ophører med at gælde for de dele af området, der overdrages i henhold til 8. Den del af Christianiaområdet, der er beliggende uden for fortidsmindeafgræsningen (den tidligere Bådsmandsstrædes Kaserne afgrænset af Bådsmandsstræde, Prinsessegade og Refshalevej samt fortidsmindeafgrænsningen), er overdraget til Fonden Fristaden Christiania pr. 1. juli 2012, hvorefter Fonden Fristaden Christiania har ejerskabet til den del af området. Lov om anvendelse af Christianiaområdet er derfor ikke længere gældende for den del af området, der ikke længere er i statsligt ejerskab. Formålet med den foreslåede bestemmelse er, at lov om anvendelse af Christianiaområdet ophæves for den del af området, hvor den fortsat er gældende, jf. ovenfor. Lov nr. 399 af 7. juni 1989 om anvendelse af Christianiaområdet blev ændret ved lov nr. 431 af 9. juni 2004 om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet. Baggrunden for lovændringen var en konstatering af, at den i christianialoven fra 1989 forudsatte udvikling mod, at området skulle være et åbent og rekreativt område for alle, og hvor der ikke blev opført ulovligt byggeri, ikke var realiseret, og at den udvikling, man ønskede, ikke kunne baseres på Christianias nuværende organisering. Ændringen af loven indebar derfor en ændring af lovens formål, således at loven har 7

8 til formål at muliggøre en udvikling af Christianiaområdet som et bæredygtigt kvarter i København. Hensigten var, at der skulle ske en ændring af ejerskabet til området og som sådan en afvikling af den nuværende christianiaordning, herunder at der fremadrettet ikke skulle være en særlov for området. Det er i lov nr. 431 af 9. juni 2004 om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet indsat en revisionsbestemmelse, der forudsætter, at der senest i folketingsåret fremsættes et forslag til revision af loven. Revisionsbestemmelsen var indsat med det formål, at særloven for Christianiaområdet skulle ophæves. Revisionen er siden blevet udskudt to gange ved lov nr af 21. december 2010 og ved lov nr. 390 af 2. maj Udskydelsen skete for at afvente gennemførsel af den retssag, beboerne på området og Fællesskabet Christiania havde anlagt mod staten, og som staten fik medhold i (U H) og for at afklare mulighederne for at implementere loven i samarbejde med Christiania. Ændringen af christianialoven i 2004 havde som formål, at der skulle ske en afvikling af den gældende christianiaordning, hvor der gjaldt en særlov for området, hvorfor det er lov om anvendelse af Christianiaområdet med alle senere ændringer, der skal ophæves, således at der fremover ikke er en særlov for området. På den baggrund foreslås det, at Lov nr. 399 af 7. juni 1989 om anvendelse af Christianiaområdet som ændret ved lov nr. 431 af 9. juni 2004 om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet og ved lov nr af 21. december 2010 om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet, ophæves, og at Lov nr. 431 af 9. juni 2004 om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet som ændret ved lov nr af 21. december 2010 om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet og ved lov nr. 390 af 2. maj 2012 om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet, ophæves. Staten og Christiania indgik den 22. juni 2011 en aftale om udmøntning af christianialoven. Aftalen indebærer, at der stiftes en fond, Fonden Fristaden Christiania, der skal være ejer og lejer af Christianiaområdet. Fonden har købt den del af Christianiaområdet, der ikke er fredet som fortidsminde, samt et antal statsbygninger som bygninger på lejet grund, og har herudover lejet hovedparten af de resterende statsbygninger på fortidsmindet samt jorden under de fleste af selvbyggerhusene på fortidsmindet. De resterende arealer under selvbyggerhuse på fortidsmindet er lejet til privatister. Fonden skal sørge for at stille bygninger og arealer til rådighed for de nuværende beboere og virksomheder og skal sikre, at der sker en åben og gennemskuelig tildeling af ledige boliger og erhvervslokaler. Fonden skal endvidere varetage genopretning af fæstningsanlægget, herunder ved at der flyttes et antal bygninger fra deres nuværende placering til en ny placering på fæstningsanlægget, og at der afvikles et antal skure, hegn og lignende for at sikre den visuelle oplevelse af fæstningsanlægget. Fonden skal også varetage genopretning og fremtidig vedligehold af de fredede bygninger, så bygningernes bevaringsværdier sikres. Fonden skal endvidere genoprette forsyning og infrastruktur på området, ligesom fonden skal varetage den daglige drift af området i forhold til veje, stier og fællesarealer, håndtering af dagrenovation, snerydning og vedligehold af statsbygninger, fæstningsanlæg m.v. Aftalen af 22. juni 2011 indebærer således, at christianialovens formål om at udvikle Christianiaområdet som et grønt og bilfrit kvarter i København, hvor der er plads til at leve på en anden måde, men indenfor lovgivningens almindelige regler uden særlov, med huslejebetaling og åben boligtildeling, med opretning af de bevaringsværdige bygninger, og med opretning og sikring af fæstningsanlægget som et åbent, rekreativt område kan implementeres i samarbejde mellem 8

9 Fonden Fristaden Christiania, den statslige ejer af området og de relevante offentlige myndigheder. Der er derfor nu grundlag for at ophæve loven, som det var forudsat ved lovændringen i Det foreslås, at loven træder i kraft 15. juli Til 2 Sager, der er rejst efter christianialoven om byggeri m.v., som er opført uden tilladelse på den del af området, hvor loven fortsat er gældende, bortfalder således, at disse sager ikke længere kan forfølges administrativt efter christianialoven. Påbud, der er givet efter 1. juli 2012, hvor fonden lejede den del af Christianiaområdet, der fortsat er i statsligt eje, kan staten forfølge i medfør af de indgåede lejeaftaler. Der var på tidspunktet for overdragelsen af ejendomme m.v. til Fonden Fristaden Christiania pr. 1. juli 2012 udstedt en række påbud om ulovligt byggeri m.v.. Byggerierne harmonerer ikke med den tilsigtede udvikling af Christianiaområdet, herunder i forhold til at sikre offentlig adgang til og genopretning af fæstningsanlægget, og det indgår i aftalen mellem staten og Fonden Fristaden Christiania, at Fonden skal medvirke til at lovliggøre forholdene. For at give Fonden en rimelig mulighed for at bringe forholdene i orden efter overtagelsen pr. 1. juli 2012, er det aftalt mellem staten og Fonden, at Fonden har en periode på 1 år frem til den 1. juli 2013 til at etablere en faktisk tilstand, der opfylder formålene med påbuddene. Efter udløbet af denne henstandsperiode vil staten i henhold til aftalen kunne gøre misligholdelsesbeføjelser gældende mod Fonden, såfremt Fonden ikke har opfyldt sine forpligtelser vedrørende de pågældende byggerier. Det er ikke hensigten med ophævelsen af christianialoven, at Fonden skal frigøres fra denne aftalemæssige forpligtelse, selv om påbuddene efter lovens ophævelse ikke længere kan forfølges administrativt over for dem, der er ansvarlige for de pågældende byggerier. Byggerier mv. på Christianiaområdet, som er etableret uden forudgående tilladelser fra relevante myndigheder, vil i nogle tilfælde kunne forfølges efter anden lovgivning, herunder bygnings-, frednings- og naturbeskyttelseslovgivning. I de tilfælde, hvor de relevante myndigheder vurderer, at der er forhold, hvor der tidligere har været rejst sag efter christianialoven, der skal påtales efter den lovgivning, de pågældende er ressortansvarlige for, vil der blive givet meddelelse til adressaterne for påbuddene. Der henvises til afsnittet "Eksisterende sager" i de almindelige bemærkninger. 9

Forslag. Lov om ophævelse af lov om anvendelse af Christianiaområdet

Forslag. Lov om ophævelse af lov om anvendelse af Christianiaområdet Lovforslag nr. L 179 Folketinget 2012-13 Fremsat den 13. marts 2013 af klima-, energi- og bygningsminister (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ophævelse af lov om anvendelse af Christianiaområdet Lov

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet

Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet Side 1 af 5 LOV nr 431 af 09/06/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-06-2004 Finansministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet

Læs mere

UDKAST til aftale mellem Christiania og staten

UDKAST til aftale mellem Christiania og staten Aftaleudkastet afspejler de førte drøftelser og er ikke godkendt af det politiske niveau UDKAST til aftale mellem Christiania og staten Staten og Christiania har med udgangspunkt i christianialoven indgået

Læs mere

Aftale mellem Christiania og staten

Aftale mellem Christiania og staten Aftale mellem Christiania og staten Staten og Christiania har med udgangspunkt i christianialoven indgået følgende rammeaftale med henblik på overdragelse af Christianiaområdet til en ny fond. Med aftalen

Læs mere

KORT FORTALT. Finansministeriet

KORT FORTALT. Finansministeriet KORT FORTALT om tilbuddet til CHristianiaomr ådets beboere Finansministeriet SEPTEMBER 2006 INDHOLD INTRODUKTION........................................... 3 Tilbuddet kort fortalt...................................

Læs mere

Præsentation af løsningsmuligheder for Christiania

Præsentation af løsningsmuligheder for Christiania Fællesskabet Christiania og Christianias beboere og virksomheder 31. marts 2011 J.nr. 11/00264 Ledelsessekretariatet SVS/TOP/KLJ Præsentation af løsningsmuligheder for Christiania I forlængelse af finansministerens

Læs mere

Slots- og Ejendomsstyrelsen

Slots- og Ejendomsstyrelsen Slots- og Ejendomsstyrelsen 22.12.2006 SES Uddybning og supplement af statens tilbud til Christianias beboere af 26. september 2006 om udmøntning af fremtidige organisations- og ejerformer på Christianiaområdet

Læs mere

Udkast. Forslag. til. 6. Loven træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Lovtidende.

Udkast. Forslag. til. 6. Loven træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Lovtidende. Udkast Forslag til Lov om udstykning og salg af statens arealer, som er udlejet som sommerhusgrunde i Rødhus Klit, Blokhus Klitplantage, Bjerghuse ved Fjand og Tranum Ejstrup Strand 1. Loven gælder for

Læs mere

Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag. til

Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag. til Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 71 Offentligt Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets

Læs mere

AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139 i Horsens Kommune

AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139 i Horsens Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. august 2014 J.nr.: NMK-33-02485 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning

Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning Den 30. juni 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning (Ophævelse af adgang til at overføre myndighedskompetence til kommunale fællesskaber)

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Ændring af revisionsklausul) I lov nr. 506 12. juni 2009 om ændring af lov om folkekirkens økonomi foretages følgende ændring: 1. I 3 ændres

Læs mere

Nødvendig genopretning på det i christianialoven forudsatte niveau

Nødvendig genopretning på det i christianialoven forudsatte niveau Notat 25. september 2008 Udvikling af Christianias udspil 9. september 2008 Slots- og Ejendomsstyrelsen er af finansministeren i brev af 11. september 2008 blevet bedt om at vurdere Christianias udspil

Læs mere

Bilag uddybning af løsninger for Christiania

Bilag uddybning af løsninger for Christiania 1 Bilag uddybning af løsninger for Christiania Løsning baseret på 2007-aftalen 2007-aftalen i hovedtræk Hvis I vælger at gå tilbage til 2007-aftalen, begynder staten i samarbejde med Christiania at gennemføre

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. februar 2011 Sag 158/2009 (1. afdeling) Fællesskabet Fristaden Christiania og Anita Andersen m.fl. (i alt 686 personer og virksomheder, der er angivet på liste A,

Læs mere

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder)

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) UDKAST 17.11.2014 Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) 1 I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, som ændret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. februar 2011 Sag 158/2009 (1. afdeling) Fællesskabet Fristaden Christiania og Anita Andersen m.fl. (i alt 686 personer og virksomheder, der er angivet på liste A,

Læs mere

Bemærkninger i notatet, der direkte relaterer sig til konkrete modtagne spørgsmål, er fremhævet med fed skrift.

Bemærkninger i notatet, der direkte relaterer sig til konkrete modtagne spørgsmål, er fremhævet med fed skrift. NOTAT Størrelsen på kolonihavehuse Strategi & Udvikling, Jura Iben Brinkland isbri@slagelse.dk 24. februar 2012 Notatet er udarbejdet efter ønske fra Udviklingsdirektøren med baggrund i de forespørgsler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af arkivloven

Forslag. Lov om ændring af arkivloven 2008/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-211800 Fremsat den 8. oktober 2008 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse

Forslag. til. Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse Udkast - 8. september 2017 Forslag til Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse (Ophævelse af krav om dispensation til visse til- og ombygninger af helårshuse og tilbygninger til virksomheder indrettet

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte

Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte (Tilskud til nyhedsmedier i grænselandet) 1 I lov nr. 1604 af 26. december 2013 om mediestøtte foretages følgende ændringer: 1. I 2 indsættes efter el.lign.":

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin

Forslag. Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2011-12 Fremsat den 29. marts 2012 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Mette Gjerskov) Forslag til Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin (Ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane 2009/1 LSF 214 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 29. april 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag

Læs mere

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag.

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag. 2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturministeriet, j.nr. 2004-24647-22. Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. december 2012 J.nr.: NMK-33-00697 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

Er der indgået følgende aftale om leje af del af matrikel nr. 6A, Ladegården, Holbæk jorder

Er der indgået følgende aftale om leje af del af matrikel nr. 6A, Ladegården, Holbæk jorder VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Lejekontrakt Mellem Holbæk Kommune Kanalstræde 2, 4300 Holbæk CVR.nr.: 2918 9447 (herefter kaldet udlejer) Fonden Sidesporet Ahlgade 1B, 4300 Holbæk (herefter kaldet lejer) Er der

Læs mere

Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T

Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T Lejemålet omfatter stuehus, samt garage /staldbygning og have som vist på det vedhæftede

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning

Forslag. Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning 2009/1 LSF 218 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 2010-2654 Fremsat den 26. maj 2010 af indenrigs

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00750 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret

Læs mere

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2.

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2. LOKALPLANER INDHOLD: Hvad er en lokalplan? Hvilke forhold kan typisk være reguleret via en lokalplan? Er der lokalplaner for alle områder i Danmark? Hvad gælder hvis dit område IKKE har nogen lokalplan?

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage)

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage) Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPJABN Koordineret med: Sagsnr.: 1606002 Dok. nr.: 150303 Dato: 29. august 2016 Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV)

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV) Udvalget for Forretningsordenen UFO alm. del - Bilag 39 Offentligt Lovforslag nr. L 300 Folketinget 2006-07 Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om social service 2013/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2013-1887 Fremsat den 31. oktober

Læs mere

Dispensation til genopførelse af ejendom skyttelseslinien på Lillenæs 65 og 69, Fredericia

Dispensation til genopførelse af ejendom skyttelseslinien på Lillenæs 65 og 69, Fredericia Dansk Skovforening Amalievej 20 1875 Frederiksberg C Att.: Hans M. Hedegaard hmh@skovforeningen.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-607-00055 Ref. 26. sep 2012 inden for strandbe- Dispensation til genopførelse

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Xx august 2016 Bemærkninger til lovforslaget EM 2016/xx Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog i 1993 at oprette et boligselskab til at administrere Selvstyrets udlejningsboliger. En

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven 2012/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 078.48L.391 Fremsat den 25. oktober 2012

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 27/2 LSF 176 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 216 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 27-2225 Fremsat den 1. april 28 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2016-17 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019 1. Staten yder for 2016

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 8.4 Område ved Herstedøster Landsby Udendørs oplagsplads 1999 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af

Læs mere

UDKAST. »Kapitel 5 a. Udlejning af arealer til kolonihaveformål

UDKAST. »Kapitel 5 a. Udlejning af arealer til kolonihaveformål UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om kolonihaver (Udlejning af arealer til kolonihaveformål til en pris der er lavere end markedsprisen og efter en venteliste og ændring af ikke-varige kolonihaveområder

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Ophævelse af

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge Projektet i hovedtræk. Orienteringsmøde den 1. november 2013

OPP Kalvebod Brygge Projektet i hovedtræk. Orienteringsmøde den 1. november 2013 OPP Kalvebod Brygge Projektet i hovedtræk Orienteringsmøde den 1. 1 Hovedrapport Indholdsfortegnelse Hovedrapport 2 1 Projektet i hovedtræk 3 2 Fordeling af risici 4 3 Grundleje og krydsende option 5 4

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

Redegørelse om Christiania

Redegørelse om Christiania Redegørelse om Christiania Indledning Med folketingsvedtagelsen V37 af 9. april 2002 blev regeringen opfordret til at fortsætte lovliggørelsen af Christiania og om nødvendigt anvende tvangsmidlerne i loven,

Læs mere

at højden på de trin, der fortsat er synlige hæves med ca. 15 cm, og således at højden på gelænderet langs trappen hæves tilsvarende.

at højden på de trin, der fortsat er synlige hæves med ca. 15 cm, og således at højden på gelænderet langs trappen hæves tilsvarende. Grundejerforeningen 126 Tornby v/ Poul Erik Pedersen email: pepkir90@gmail.com Aalborg natur J.nr. NST-4122-860-00047 Ref. anand Den 1. juli 2011 Dispensation fra klitfredningen til at til renovere trappen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2011/1 LSF 143 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2010-1625 Fremsat den 29. marts 2012 af social-

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (indhentelse af oplysninger om boligsøgende ved anvisninger af ledige almene boliger mv.

Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (indhentelse af oplysninger om boligsøgende ved anvisninger af ledige almene boliger mv. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 17 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (indhentelse af oplysninger om boligsøgende ved anvisninger af ledige almene boliger

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 260 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Læs mere

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium (indhold og omfang) 1. Baggrund 2. Formål 3. Succeskriterier 4. Produkt 5. Bindinger 6. Organisering 7. Tidsramme 8. Økonomi 9.

Læs mere

Den 18. juli 2005 Århus Kommune

Den 18. juli 2005 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 2. Afdeling Den 18. juli 2005 Århus Kommune Ejendomsforvaltningen Magistratens 2. Afdeling Indsættelse af midlertidig administrator for Brabrand

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSF 62 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

FORSLAG. Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling. 2. april 2009

FORSLAG. Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling. 2. april 2009 FORSLAG Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling 2. april 2009 A. Bekræftelse af midlertidige vedtægtændringer B. Parknet Individuel eller kollektiv aftale C. Beslutningsforslag vedr. begrænsning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Lovgivningens rammer, muligheder og begrænsninger for undersøgelser og dokumentation af nedrivningstruede bygninger fra Renæssance og Nyere Tid

Lovgivningens rammer, muligheder og begrænsninger for undersøgelser og dokumentation af nedrivningstruede bygninger fra Renæssance og Nyere Tid Lovgivningens rammer, muligheder og begrænsninger for undersøgelser og dokumentation af nedrivningstruede bygninger fra Renæssance og Nyere Tid Henrik Jarl Hansen, Kulturarvsstyrelsen 1 Retsgrundlaget

Læs mere

Boligministeriet. nye regler om ERSTATNINGS. boliger. ved byfornyelse N Y E L Y F O R S E. vejledning

Boligministeriet. nye regler om ERSTATNINGS. boliger. ved byfornyelse N Y E L Y F O R S E. vejledning Boligministeriet nye regler om RSTATNINGS ved byfornyelse boliger B Y F O R N Y L S vejledning Nye regler om erstatningsboliger ved byfornyelse vejledning er udgivet af Boligministeriet, Slotsholmsgade

Læs mere

Lovteksterne er opbygget med det primære formål at give læseren en hurtig og intuitiv adgang til lovens forarbejder.

Lovteksterne er opbygget med det primære formål at give læseren en hurtig og intuitiv adgang til lovens forarbejder. Vejledning Lovteksterne er opbygget med det primære formål at give læseren en hurtig og intuitiv adgang til lovens forarbejder. Lovforarbejderne er en af de vigtigste retskilder når der kan drages tvivl

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

UDKAST TIL KØBSAFTALE

UDKAST TIL KØBSAFTALE UDKAST TIL KØBSAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. EJENDOMMEN 2. KØBESUM OG BETALINGSBETINGELSER 3. OVERTAGELSE 4. SKÆRINGSDAG 5. INKLUDERET I KØBESUMMEN 6. FORPLIGTELSER UDENFOR KØBESUMMEN 7. SERVITUTTER 8.

Læs mere

Indstilling. Udbud af Tivoli Friheden. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 12. maj 2011 Aarhus Kommune

Indstilling. Udbud af Tivoli Friheden. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 12. maj 2011 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 12. maj 2011 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice 1. Resume Denne indstilling handler om at gennemføre et udbud af den ejendom, hvor Tivoli Friheden er

Læs mere

2013/1 LSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober Fremsat den 2. oktober 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag.

2013/1 LSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober Fremsat den 2. oktober 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag. 2013/1 LSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin. j.nr. 1894823 Fremsat den 2. oktober 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag

Læs mere

Lejeaftale. Aftalens Parter

Lejeaftale. Aftalens Parter j.nr. 1.2.16 / hfs Lejeaftale 1 Aftalens Parter Mellem Museum Sønderjylland, Aastrupvej 48 A, 6100 Haderslev som udlejer og Højeregnens Lokalhistoriske Arkiv, Møllegade 12, 6280 Højer som lejer indgås

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v UDKAST Dato: 5. december 2013 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2013-3229 Sagsbeh.: lni Dok id: 421062 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v (Ommærkning af almene ældre- og almene familieboliger

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

1 Have66 rapport af 16. feb. 2012

1 Have66 rapport af 16. feb. 2012 1 Have66 rapport af 16. feb. 2012 Konklusion: Have 66 er ikke alene ulovlig ifølge egne vedtægter men i høj grad direkte imod lejeaftalen af såvel 2003 og de lejeaftaler der ligger før. Have 66 har indenfor

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 16 og 18 til opførelse af et skur i Hf. Fortbo

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 16 og 18 til opførelse af et skur i Hf. Fortbo Teknik- og Miljøforvaltningen Niels Thiesson Wollesen Finsensvej 6A, 3. tv 2000 Frederiksberg 6. juni 2017 edoc: 2017-0206860 Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 16 og 18 til opførelse af et skur

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje ved A/S Bolind Handel, Østmarken 6, 2860 Søborg

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje ved A/S Bolind Handel, Østmarken 6, 2860 Søborg Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 24 E-mail: natur@gladsaxe.dk A/S Bolind Handel Østmarken 6 2680 Søborg 9. juni 2015 Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje ved A/S

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

I henhold til Planlovens 35 samt Naturbeskyttelseslovens 18 meddeles der herved landzonetilladelse og dispensation til

I henhold til Planlovens 35 samt Naturbeskyttelseslovens 18 meddeles der herved landzonetilladelse og dispensation til Aabenraa Kommune Drift og Vedligehold Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Att: Mikkel Bigum Byg Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 27. juli 2017 Sagsnr.: 17/19516 Ejendomsnr.: 19151 Kontakt: Lis Bækkelund

Læs mere

NOTAT. Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner

NOTAT. Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner NOTAT Dato: 31. januar 2014 Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner For at fjerne barrierer for udbygning af teledækningen i kommunen, har Byrådet i

Læs mere

LEJEAFTALE for kunstgræsbane beliggende v/ Langbygårdsvej, 5620 Glamsbjerg

LEJEAFTALE for kunstgræsbane beliggende v/ Langbygårdsvej, 5620 Glamsbjerg LEJEAFTALE for kunstgræsbane beliggende v/ Langbygårdsvej, 5620 Glamsbjerg mellem Assens Kommune (udlejer) Rådhus Allé 5 5610 Assens og Glamsdalens Idrætsefterskole (lejer) Langbygårdsvej 86 5620 Glamsbjerg

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015.

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Lyngby-Taarbæk Kommune har den 27. marts 2015 modtaget nedenstående spørgsmål til udbudsvilkårene: Spørgsmål Til brug for nærmere afklaring af udbudsmaterialet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13 Fremsat den... af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne (Ændringer

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 313 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om næringsbrev

Læs mere

1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet. Indrettelseshensynet. Den juridiske litteratur

1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet. Indrettelseshensynet. Den juridiske litteratur 1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet Indrettelseshensynet Den juridiske litteratur Beskyttelse af borgernes berettigede forventninger har traditionelt været anerkendt i dansk forvaltningsret ikke kun vedrørende

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Forlængelse af

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund

Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund NOTAT Dato: Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2012-138 Sagsbehandler: mpk/map Dok id: Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for leje af grunde,

Læs mere

Overenskomst mellem Gladsaxe Kommune og Akademisk Boldklub (AB)

Overenskomst mellem Gladsaxe Kommune og Akademisk Boldklub (AB) Matr.nr. 3 ex Bagsværd Skovdiget 1 Overenskomst mellem Gladsaxe Kommune og Akademisk Boldklub (AB) Formålet er at revidere overenskomsten af 6. og 12.07.1962, med tillæg af 19.01.1963, 24.07.1963, 04.04.1964,

Læs mere