ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND"

Transkript

1 ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND Rørcenter-anvisning 016 Maj 2012

2 Forord Formålet med denne anvisning er, at give et fælles teknisk grundlag for dimensionering og udførelse af anlæg til nedsivning af regnvand på egen grund. Anvisningen skal lette arbejdet for kommuner, forsyninger, rådgivere, entreprenører og husejere i forbindelse med godkendelse, projektering, udførelse og vedligeholdelse af nedsivningsanlæg for regnvand. NATUR OG MILJØ Anvisningen er udarbejdet af Søren Gabriel og Jonas Smit Andersen, Orbicon og Inge Faldager, Rørcentret, Teknologisk Institut. Anvisningen er finansieret af: Aarhus Kommune, Klikovand, Spildevandscenter Avedøre, Vejle Spildevand, partnerskabet Vand i Byer under projektet, Branding af LAR samt Miljøstyrelsen/ Naturstyrelsen/Haveselskabet under partnerskabet Brug af regnvand i haver og parker Maj 2012 Anvisning for håndtering af regnvand på egen grund Rørcenter-anvisning udgave, 1. oplag 2012 ISBN Nøgletitel: Rørcenter-anvisning Side 2

3 Figur 1: (Forsidebillede): Afkoblet nedløbsrør i bebyggelsen Augustenborg i Malmø. Foto Orbicon. Indholdsfortegnelse Forord 2 Indholdsfortegnelse 3 Nedsivning af regnvand - hvorfor og hvordan 4 Før projektet går i gang 6 Nedsivning i faskiner 10 Nedsivning i regnbede 14 Nedsivning i græsplæne 18 Andre regnvandsløsninger på privat grund 21 Figur 2: Rende til transport af regnvand. Augustenborg, Malmø. Foto Orbicon. Bilag 1 - Bilag 2 - Bilag 3 - Simpel nedsivningstest i private haver Planteliste til regnbede Ansøgning om nedsivningsstilladelse Figur 3: Regnbed i Augustenborg, Malmø. Foto Orbicon Side 3

4 Nedsivning af regnvand - hvorfor og hvordan Klimaændringerne giver mere regn og kraftigere regnbyger, der i nogle områder skaber oversvømmelser med kloakvand i kældre og på terræn. En udbygning af kloakken kan være meget dyr, og derfor giver mange kommuner mulighed for, at borgerne kan nedsive regnvand fra deres tage (tagvand) på egen grund. Figur 4: Opstuvning af regnvand i bassin, Augustenborg, Malmø. Foto Orbicon Figur 5: Bassin/rende, Augustenborg, Malmø. Foto Orbicon Nedsivning af regnvand på egen grund kan ikke løse alle overbelastningsproblemer i kloakken, men er et supplement til udbygningen af kloaksystemerne. For at nedsivningsanlæggene til regnvand kan være med til at løse problemerne i kloakken, og for at de ikke skal give problemer med oversvømmelser i haven, er det vigtigt, at de er dimensioneret og udformet korrekt. Denne vejledning beskriver, hvordan tagvand og vand fra terrasser og lignende kan nedsives sikkert på egen grund i en faskine, i et regnbed eller ved udledning på græsplænen. Vejledningen gennemgår reglerne for nedsivning og de forundersøgelser, der er nødvendige, før et nedsivningsprojekt kan begynde. Derudover findes en beskrivelse af, hvordan de tre anlægstyper dimensioneres og udformes. I vejledningens bilag findes en beskrivelse af den nedsivningstest, der skal benyttes, samt et eksempel på et skema til ansøgning om tilladelse til nedsivning. Ud over de illustrationer og eksempler der findes i vejledningen, henvises til hjemmesiden hvor der er samlet en række eksempler på lokal nedsivning af regnvand. Figur 6: Beplantet regnbed, BO01, Västra Hamn, Malmø. Foto Orbicon Side 4

5 Nedsivning af tagvand fra start til slut Undersøg i kommunens miljøafdeling og i kloakforsyningen, om der er mulighed for at få tilslutningsbidraget tilbage, og hvad der skal til, for at få tilbagebetaling. Indtegn mulige placeringer af anlægget på grunden og vurdér hvor vandet vil løbe hen, når anlægget bliver oversvømmet af et skybrud. Undersøg mulighederne for afpropning af kloakken. Figur 7: Afkoblet nedløbsrør ved rækkehusbebyggelse i Lübeck. Regnvandet ledes ud på græsplænen. Foto Orbicon. Vurdér, om din grund er egnet til nedsivning, test jordens nedsivningsevne, beslut hvilken type af anlæg, der skal etableres, og dimensioner anlægget. Spildevandskomiteens dimensioneringsværktøj kan findes på Kommunen kan stille krav til overbelastningshyppighed/ gentagelsesperiode og klimafaktor ved dimensionering. Hvis de ikke stiller krav, anbefales det at anvende en gentagelsesperiode på 10 år og en klimafaktor på 1,1. Ansøg kommunen om nedsivningstilladelse og afvent godkendelse. Ansøg forsyningen om tilbagebetaling af tilslutningsbidrag, hvis dette er en mulighed. Figur 8: Regnvandsrende i Augustenborg, Malmø. Foto Orbicon Etabler anlægget og afprop kloakken. Vær opmærksom på, at kun en autoriseret kloakmester må afproppe kloakken. Husk at passe anlægget rense tagrender, tømme sandfang osv. Hvis du er i tvivl om regler og muligheder for nedsivning af regnvand på egen grund, kan du kontakte kommunens miljøafdeling eller en kloakmester. Side 5

6 Før projektet går i gang Før man starter på at etablere et nedsivningsanlæg, er der nogle ting, der skal undersøges og afklares. Det er vigtigt, at der er styr på disse ting, inden projektet starter, da de er afgørende for, om projektet kan gennemføres, og hvor dyrt det vil blive. Myndighedskrav og miljø Grundejeren skal ansøge kommunen om tilladelse til at nedsive regnvand. I bilag 3 findes et eksempel på et skema til ansøgning om tilladelse til nedsivning af regnvand. Kommunen giver normalt tilladelse til nedsivning af regnvand, når følgende forhold er opfyldt: Figur 9: Afledning af regnvand til græsplæne i Augustenborg, Malmø. Foto Orbicon Afledning skal ske til et anlæg, hvortil der kun tilledes regnvand Dimensionering, placering og udførelse af anlægget skal sikre, at der ikke opstår gener, samt at vandet ikke løber over skel eller hen mod bygninger. Afstande til vandindvindingsanlæg og sø, hav eller vandløb er mindst 25 meter Afstande til bygninger med beboelse er mindst 5 meter Afstand til bygninger uden beboelse er mindst 2 meter Afstanden til skel er mindst 2 meter For at sikre, at nedsivning af regnvand ikke forurener grundvandet, tillader kommunen normalt ikke, at der nedsives vand fra bly-, kobbereller zinktage. Nogle kommuner giver heller ikke tilladelse til nedsivning af vand fra indkørsler og parkeringspladser, da vandet kan være forurenet. Brug af pesticider og vejsalt kan forurene grundvandet, og skal derfor undgås. Det gælder både i haven og på arealer, hvor vandet opsamles og ledes til nedsivningsanlæg. Der må heller ikke anvendes midler til bekæmpelse af mos på tage, hvorfra vandet ledes til nedsivning. Side 6

7 Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag I nogle kommuner tilbagebetaler forsyningen tilslutningsbidrag på op til ca kr. inklusive moms, hvis man håndterer alt sit regnvand på egen grund. Spørg kommunen eller forsyningen om dette. Vurdering af, om din grund er egnet til nedsivning På grunde, der ligger i en lavning eller i områder, hvor grundvandet står meget højt, er nedsivning af regnvand ikke nogen god løsning. Et tegn på dette kan være, at der står vand på din plæne, specielt i vintermånederne. Hvis du er i tvivl om grundvandet står højt, kan du grave et 1 meter dybt hul og se, om der samler sig vand i det. Figur 10: Regnbed i BO01, Västra Hamn, Malmø. Foto Orbicon Nedsivningsevne og dimensionering Dimensionering af anlæg til nedsivning af regnvand på privat grund skal ske med udgangspunkt i et regneark, der er udarbejdet af Spildevandskomiteen. For at kunne dimensionere nedsivningsanlægget er det nødvendigt at bestemme jordens nedsivningsevne. I bilag 1 findes en beskrivelse af en metode til at bestemme nedsivningsevnen. Figur 11: Regnbed i Augustenborg, Malmø. Foto Orbicon. Nogle kommuner har udarbejdet kort over hvilke områder, der er egnede til nedsivning af regnvand. Kortene bygger på nogle grove data om jordbundens sammensætning. Derfor skal nedsivningstesten også gennemføres i disse områder. Kloaktegninger og afpropning For at undgå rotter skal de gamle regnvandsledninger proppes af, når man etablerer nedsivningsanlæg til regnvand. Afpropningen skal gennemføres af en autoriseret kloakmester. Det kan i nogle tilfælde være både dyrt og besværligt at afproppe kloakken. Derfor anbefales det at studere kloaktegninger og vurdere mulighederne for afpropning, inden nedsivningsanlægget til regnvand etableres. Side 7

8 Placering af anlægget og sikring mod oversvømmelser fra skybrud Før arbejdet med at etablere et nedsivningsanlæg til regnvand påbegyndes, skal man sikre sig, at vandet ikke kan gøre skade. Nedsivningsanlæg er dimensioneret til at håndtere normal nedbør, og det betyder, at de vil løbe over, når der kommer voldsomme skybrud. Derfor skal man sikre sig, at terrænet hælder væk fra huset, så huset ikke bliver oversvømmet, når nedsivningsanlægget løber over. Man skal også sikre, at vandet ikke løber ind til naboer eller ud på vejen. Det anbefales at lave en tegning over grunden med afstandskrav til bygninger og skel og med placering af nedsivningsanlæggene. Kig på terrænet og vis med pile på tegningen, hvor vandet vil løbe hen, når anlægget løber over under skybrud. For ikke at få for store afstande mellem tagnedløb og nedsivningsanlæg, vil man i praksis ofte etablere flere nedsivningsanlæg på grunden. Garage 2 m Afstand til bygning u. beboelse Boligvej Fortov Bolig Regnbed 2 m Matrikelskel Afstand til bolig 5 m Overløb fra Regnbed Figur 12: Figuren viser, hvor på grunden det er tilladt at nedsive regnvand og giver et eksempel på indpasning af en faskine og et regnbed. De røde pile viser, hvilken vej vandet vil strømme, når nedsivningsanlæggene er overbelastede ved ekstrem nedbør. Illustration Orbicon Faskine Overløb fra faskine Lavning i græsplæne Side 8

9 Valg af anlægstype I de næste afsnit beskrives tre typer af nedsivningsanlæg til tagvand: nedsivning i faskiner, nedsivning i regnbede og nedsivning gennem græsplænen. Nedenstående figur giver et overblik over de fordele og ulemper, der er knyttet til de tre løsninger. Det er dog vigtigt at have for øje, at det er mulighederne i den enkelte have og ejerens ønsker, der afgør hvilken løsning, der er den bedste. Figur 13: Principielle fordele og ulemper ved nedsivning i faskiner, regnbede og i græsplænen. Illustrationer Orbicon Side 9

10 Nedsivning i faskiner Hvad er en faskine En faskine er et hulrum under jorden, hvor regnvand fra tage og hårde overflader (fx flisebelagte arealer) i haven opsamles og langsomt siver ud i jorden. Faskinens hulrum kan opbygges med faskinekassetter i plast, letklinker (leca) eller stenskærver. Da faskinen ligger under jorden, er den ikke synlig i haven. Faskiner udformes og dimensioneres, så de kan håndtere normal regn. Derfor er det vigtigt at tage stilling til, hvad der skal ske med regnvandet, når der kommer et skybrud, hvor vandet ikke længere kan være i faskinen. Figur 14: Faskine under udførelse. Tagvandet ledes via en sandfangsbrønd (lodret orange rør) til faskinen i billedets forgrund. Faskinen er opbygget af plastkassetter. Lindevang i Brøndby Foto Spildevandscenter Avedøre. Side 10

11 Faskinens volumen Faskinen fyldes med vand, når det regner. Når regnen er holdt op, vil vandet i faskinen langsomt sive ud i jorden, til faskinen er tømt. Det nødvendige volumen af faskinen er bestemt af, fra hvor stort et areal, der ledes vand til faskinen og af jordens nedsivningsevne. Jordens nedsivningsevne Når en faskine skal dimensioneres, er det nødvendigt at kende jordens nedsivningsevne. Nedsivningsevnen er et udtryk for, hvor hurtigt vand kan sive ned i jorden. I områder med sandet jord siver regnvandet hurtigt ned i jorden, og det er kun nødvendigt med små faskiner. I områder med leret jord siver regnen langsomt ned i jorden og faskinerne skal derfor være store. I bilag 1 er en vejledning til, hvordan jordens nedsivningsevne måles. Faskinens opbygning Hulrumsprocenten i en faskine er udtryk for, hvor stor en andel af en faskines volumen, der kan fyldes med vand. I en faskinekassette af plast er hulrumsprocenten omkring 95 %, mens den i en stenfaskine typisk er omkring 30 %. Med tiden bliver faskinens bund tilstoppet af sand og blade, som løber ind i faskinen med regnvandet. Derfor er det gennem faskinens sider, at regnvandet siver ud i jorden. Det betyder, at en lang og smal faskine giver den mest effektive nedsivning af regnvand. For at forhindre, at jorden omkring faskinen trænger ind i faskinen, skal faskinen pakkes ind i en vandgennemtrængelig geotekstil. Geotekstiler (fiberdug, fibertex mm.) fremstilles til mange formål og lægges omkring faskinens sider og top for at holde jorden på plads, så den ikke flyder ind og fylder faskinen op. Det stiller ikke store krav til geotekstilets styrke. Til gengæld er det vigtigt, at vand let kan trænge gennem geotekstilet, og det kræver, at man vælger det rigtige produkt, da nogle typer geotekstil er næsten fuldstændig vandtætte. Vælg derfor en ikke-vævet geotekstil med en vandgennemtrængelighed på 50 til 100 liter pr. sekund pr. m 2. Figur 15: Faskine under udførelse. Faskinen er blevet pakket ind i geotekstil, som forhindrer den omkringliggende jord i at trænge ind i faskinen. Regnvandet ledes til faskinen via det orange rør. Lindevang i Brøndby. Foto Spildevandscenter Avedøre. Side 11

12 Ydermur i parcelhus Tagnedløb Sandfang: For at forlænge faskinens levetid skal der anbringes et sandfang på tilløbet til faskinen for at holde sand og blade tilbage. Det er vigtigt, at sandfanget tømmes løbende, og at tagrenderne og flisearealerne jævnligt renses for blade og snavs. Når faskinen overbelastes eller er stoppet, vil sandfanget svømme over (virke som overløb). Derfor er det vigtigt, at sandfanget placeres med god afstand til huset, og at det afdækkes med en rist, hvor vandet kan løbe ud. Hvis sandfanget dækkes af et dæksel, kan man evt. lave et nødoverløb i sandfangsbrønden eller i faskinen, så vandet kan løbe ud over terræn. Sandfangsbrønd Overløb og ventilation længde Højde Bundfældet sand Bredde Udsivning gennem faskinens sider Figur 16: Principsnit for afledning af regnvand til nedsivning i faskine. Regnvandet ledes fra nedløbsrøret via sandfangsbrønden til faskinen. Illustration Orbicon Afstand til grundvand Der er ikke krav om afstand mellem grundvandsspejlet og faskiner til nedsivning af regnvand. Det anbefales dog at bunden af faskinen ligger 1 meter over grundvandsspejlet for at sikre så god nedsivning som muligt. Den del af faskinen, der eventuelt ligger under grundvandsspejlet, kan ikke regnes med i dimensioneringen af faskinen. Det er derfor vigtigt at vide, om grundvandet står nær terræn, når man dimensionerer og anlægger faskiner. Vær opmærksom på, at grundvandet som regel står højest i det tidlige forår. Dimensionering af faskiner. Faskiner dimensioneres med Spildevandskomiteens dimensioneringsværktøj. Mange producenter af faskiner opgiver Side 12

13 eksempler på dimensionering, men disse eksempler er meget unøjagtige og giver for små faskiner. I dimensioneringsværktøjet indtastes: Oplysninger om jordens nedsivningsevne. Er nedsivningsevnen ikke undersøgt, skal denne måles efter anvisningen i bilag 1 Det befæstede areal som skal tilsluttes. Det befæstede areal er størrelsen på de tagflader og flisearealer, der skal tilkobles faskinen. Højden, bredden og hulrumsprocenten for den ønskede faskinetype. Ud fra dette beregnes faskinens længde. Det er muligt at beregne længden og derved prisen på flere typer af faskiner. Krav til nedsivning i faskiner Afstandskrav fra faskiner til huse: 5 meter til huse med beboelse og 2 meter til andre bygninger. Kan evt. lempes, hvis terrænet falder kraftigt bort fra huset, eller hvis der laves sikring af fundamentet på huset, så vand ikke kan trænge ind. Ledningsdimension ø110 mm. Fald på ledninger før sandfang 20 o / oo. Lægningsdybde på ledninger før sandfang 0,30 0,40 m. Figur 17: Faskinekassetter ved anlægsarbejde i Valby. Foto Orbicon Fald på ledninger efter sandfang 10 o / oo. Lægningsdybde på ledninger efter sandfang 0,75 m. Vandspejl i sandfang skal ligge 0,75 meter under terræn. Faskinen anbringes så tæt på overfladen, som faldforholdene tillader. Tilløbsledningen kan tilsluttes i midten eller i bunden af faskinen. Min. jorddækning over faskine 0,3-0,4 meter. Fordelerledninger i faskinen kan være nødvendige ved lange faskiner af skærver eller lecanødder. Vedligeholdelse omfatter: fejning af flisearealer med tilløb til faskinen, rensning af tagrender, tømning af sandfang. Faskinen anlægges med overløb til terræn i god afstand til huset. Side 13

14 Nedsivning i regnbede Hvad er et regnbed Et regnbed er en lille beplantet lavning i haven, hvor regnvand fra tage og hårde overflader (fx flisebelagte arealer) i haven opsamles og siver ned i jorden. Regnbedet er en billig og flot løsning til nedsivning af regnvand i haven. Regnbede udformes og dimensioneres, så de kan håndtere normal regn. Derfor er det vigtigt at tage stilling til, hvad der skal ske med regnvandet, når der kommer et skybrud. Figur 18: Regnvandet ledes til regnbedet via en åben fliserende. Ved skybrud vil vandet løbe ud på vejen (bort fra huset). Brøndby Kommune har efter en vurdering af det konkrete projekt, lempet for de vejledende afstandskrav til bebyggelse og skel. Foto Spildevandscenter Avedøre. Regnbedets volumen Når det regner, fyldes regnbedet med vand. Når regnen holder op, vil vandet i regnbedet langsomt sive ned i jorden over nogle timer. Det nødvendige volumen i regnbedet er bestemt af, fra hvor stort et areal, der ledes vand til bedet og af jordens nedsivningsevne. Hvis man ikke kan finde tilstrækkelig plads til sit regnbed, kan regnbedets volumen øges ved at placere en faskine under regnbedets muldlag. Vandet siver hurtigt gennem mulden, og på den måde kan faskinen give regnbedet en større kapacitet. Jordens nedsivningsevne Når et nyt regnbed skal anlægges, er det nødvendigt at kende jordens nedsivningsevne. Nedsivningsevnen er et udtryk for, hvor hurtigt vand kan sive ned i jorden. I områder med sandet jord er det kun nødvendigt med små regnbede. I områder med leret jord skal regnbede være store. I bilag 1 er en vejledning til, hvordan jordens nedsivningsevne måles. Side 14

15 Regnbedets opbygning Et regnbed kan graves ud i haven, anlægges i en naturlig lavning eller afgrænses fra resten af haven med en jordvold. I alle tilfælde er det vigtigt, at regnbedets bund opbygges rigtigt. Af hensyn til planternes vækstforhold skal bunden opbygges af min. 20 cm sandblandet muld. Det kan f.eks. være den muld, der graves væk, når bedet graves. Tagnedløb Ydermur i parcelhus Tæt rende i græsplænen Volumen Jordvold Muldjord Råjord Muldlag 20 cm Nedsivning Plantevalg Regnbedet kan sås til med græs og anlægges, så græsset kan slås ligesom resten af plænen. Ønsker man at lave regnbedet som et tilplantet bed, skal man bruge planter, der kan tåle omskiftelige forhold. Afhængigt af vejret, vil der nemlig både være lange våde og tørre perioder i regnbedet. I bilag 2 findes en liste over stauder, prydgræsser og buske, der egner sig til de omskiftelige forhold i et regnbed samt en beskrivelse af dimensionering og opbygning af bedet. Figur 19: Principsnit af regnbed til håndtering af tagvand. Regnbedet udformes som en lavning i græsplænen. Det er vigtigt, at regnbedets bund anlægges med muldjord (sandblandet). Illustration Orbicon Fra nedløbsrør til regnbed Regnvand må som udgangspunkt ikke nedsives tættere end 2 til 5 meter fra bygninger. Regnvand ledes lettest fra nedløbsrøret til regnbedet i en åben rende. Den åbne rende er nem at indpasse i græsplænen, billig at anlægge og kræver ikke, at der etableres en sandfangsbrønd. Hvis regnvandet skal ledes rundt om huset, eller man ikke ønsker åbne render i haven, kan vandet ledes fra nedløbsrøret til regnbedet i et nedgravet rør. Side 15

16 Dimensionering af regnbede Regnbede dimensioneres med Spildevandskomiteens dimensioneringsværktøj. I dimensioneringsværktøjet indtastes. Oplysninger om jordens nedsivningsevne Det befæstede areal som skal tilsluttes regnbedet. Det befæstede areal er størrelsen på de tagflader og flisearealer, der skal tilkobles regnbedet. Regnbedets ønskede dybde. Ud fra dybden beregnes regnbedets areal. Bliver regnbedet for stort eller lille, kan man ændre bedets dybde og beregne igen. Figur 20: Tagvandet ledes via et rør til regnbedet (i forgrunden skjult under en sten). På nedløbsrøret er desuden opsat en tønde til opsamling af regnvand. Slagslunde, Egedal Kommune. Foto Orbicon. Side 16

17 Figur 21: Regnbed ved klyngehusbebyggelse i Flensborg. Foto Orbicon. Krav til nedsivning i regnbede Afstandskrav fra regnbede til huse: 5 meter til huse med beboelse, 2 meter til andre bygninger. Kan evt. lempes, hvis terrænet falder kraftigt bort fra huset, eller hvis der laves sikring af fundamentet på huset, så vand ikke kan trænge ind. Fald på terræn bort fra huset: 20 o / oo for jord, 15 o / oo for fliser. Fald på render 20 o / oo. Lægningsdybde på ledninger min 0,3 0,4 meter og fald 20 o / oo. Ledningsdimension ø110 mm. Vedligeholdelse omfatter: fejning af flisearealer med tilløb til regnbedet, rensning af tagrender, vedligeholdelse af bed samt oprensning. Side 17

18 Nedsivning i græsplæne Hvad er nedsivning i græsplæne Nedsivning i græsplæne er en simpel, billig og effektiv måde til at nedsive regnvandet fra tage og hårde overflader i haven. Når det regner, ledes vandet fra nedløbsrøret eller flisebelagte arealer bort fra huset og ud på græsplænen. Græsplænens volumen Når det regner kraftigt, falder regnen hurtigere, end den kan nå at sive ned i græsplænen. Derfor kræver nedsivning i græsplænen, at terrænet hælder bort fra huset, da vandet ellers kan skade bygningen. Vandet må heller ikke løbe over skel, så det er til gene for naboen. På principsnittet (nedenfor) er vist en græsplæne, hvor den øverste del af plænen skråner bort fra huset, mens den nederste del af plænen er forhøjet, så vandet ikke kan strømme ind mod naboen. Hvis græsplænen er meget stor og ikke skråner ned mod skel eller bygninger, er det ikke nødvendigt at have et volumen i græsplænen. Figur 22: Eksempel på rende til at lede regnvand fra nedløsrør og ud på græsplænen. Figur 23: Principsnit for afledning af regnvand i åben rende til nedsivning i græsplænen. Illustration Orbicon Fra nedløbsrør til græsplæne Regnvand må som udgangspunkt ikke nedsives tættere end 2 til 5 meter fra bygninger. Regnvand ledes lettest fra nedløbsrøret og ud i plænen via en åben rende. Den åbne rende er nem at indpasse i græsplænen, billig at anlægge og kræver ikke, at der etableres en sandfangsbrønd. Hvis regnvand skal ledes rundt om huset, eller man ikke ønsker åbne render i haven, kan vandet ledes fra nedløbsrøret til et lavere sted på plænen i et nedgravet rør. Tagnedløb Ydermur i parcelhus Tæt rende i græsplænen Volumen i græsplænen Nedsivning Side 18

19 Jordens nedsivningsevne Når det planlægges at nedsive regnvand i græsplænen, er det nødvendig at kende jordens nedsivningsevne. Nedsivningsevnen er et udtryk for, hvor hurtigt vand kan sive ned i jorden. I områder med sandet jord, er det kun nødvendigt med små græsplæner. I områder med leret jord skal græsarealerne være store. I bilag 1 er en vejledning til, hvordan jordens nedsivningsevne måles. Dimensionering af nedsivning i græsplæne Nedsivning i græsplæner dimensioneres som et meget lavt regnbed med Spildevandskomiteens dimensioneringsværktøj. I dimensioneringsværktøjet indtastes: Oplysninger om jordens nedsivningsevne Det befæstede areal som skal tilsluttes regnbedet. Det befæstede areal er størrelsen på de tagflader og flisearealer, der skal tilkobles regnbedet. En dybde af regnbedet på 3 cm. Hvis det beregnede areal er større end plænens areal, kan dybden øges til 5 cm, hvis man sikrer sig, at vandet strømmer væk fra huset og ikke løber over skel. Figur 24: Principsnit for afledning af regnvand til nedsivning i græsplænen via et nedgravet rør. Illustration Orbicon Side 19

20 Krav til nedsivning i græsplænen Afstandskrav fra græsplæner med nedsivning til huse: 5 meter til huse med beboelse, 2 meter til andre bygninger. Kan evt. lempes, hvis terrænet falder kraftigt bort fra huset, eller hvis der laves sikring af fundamentet på huset, så vand ikke kan trænge ind. Figur 25: Regnvand ledes i en tæt rende bort fra huset til nedsivning i græsplænen. Foto Orbicon, Augustenborg, Malmø. Fald på terræn bort fra huset: 20 o / oo for jord, 15 o / oo for fliser. Fald på render 20 o / oo. Lægningsdybde på ledninger min 0,3 0,4 meter og fald 20 o / oo. Ledningsdimension ø110 mm. Vedligeholdelse omfatter: fejning af flisearealer med tilløb til græsplænen, rensning af tagrender. Figur 26: Regnvand ledes i en tæt rende bort fra huset til nedsivning i græsplænen. Foto Orbicon, Trekroner i Roskilde. Figur 27: Eksempel på rende i græsplænen. Groruddalen, Oslo. Foto Orbicon Side 20

21 Andre regnvandsløsninger på privat grund Grønne tage Grønne tage fordamper årligt ca. 50 procent af nedbøren, der falder på tagfladen. Det regnvand, der ikke fordampes fra tagene, skal via nedløbsrørene ledes til nedsivningsanlæg. Nedsivningsanlægget skal overholde de krav, der er beskrevet i afsnittet om nedsivningsløsninger. Figur 28: Tagflade med sedum-mos i Augustenborg Malmø. Foto Orbicon Figur 29: Sedumtag, Ree dyrepark. Foto Orbicon Grønne tage kan anlægges på både nye og eksisterende tage med en hældning på op til 30 grader. Tagkonstruktionen skal være dimensioneret til at bære den ekstra vægt fra det grønne tag. Taget udlægges typisk som en tynd (20-50 mm) tørv af planten sedum oven på en specialmåtte af knopplastik, der kan opmagasinere vand og sikre, at det underliggende tag kan holdes tørt. Grønne tage af denne type har en vægt på ca. 50 kg pr. m 2, når taget er vandmættet. Figur 30: Principsnit af tag med Sedum-mos. Omkring 50% af årsnedbøren fordamper fra grønne tage. Derfor kan et grønt tag ikke stå alene som regnvandsløsning. I dette principsnit er det grønne tag suppleret med nedsivning i græsplænen. Illustration Orbicon Grønne tage kan også anlægges med et tykkere (og tungere) vækstlag for at skabe grundlag for andre vækster end sedum. Desuden kan man anlægge egentlige taghaver. Læs mere om grønne tage på Side 21

22 Opsamling og genanvendelse af regnvand Regnvand fra taget kan opsamles direkte fra nedløbsrøret i tønder og genanvendes til f.eks. havevanding eller bilvask. For at regnvandstønden ikke løber over, skal den forsynes med et overløb, der ledes til et nedsivningsanlæg til regnvand. Nedsivningsanlægget skal overholde de krav, der er beskrevet i afsnittet om nedsivningsløsninger. Figur 31: Regnvandstønde ved nedløbsrør i parcelhushave. Slagslunde, Egedal Kommune. Foto Orbicon. Figur 32: Principsnit af regnvandsopsamling. Opsamling af regnvand i regnvandstønder kan være med til at spare på vandet. Regnvandstønden vil dog ofte være fyldt af vand. Derfor skal overløbet fra tønden ledes til nedsivning eller kloak. Illustration Orbicon Side 22

23 Permeable belægninger Nedsivning af regnvand gennem permeable belægninger sker ved, at vandet siver gennem belægningen og videre gennem underlaget og ned i jorden. For at øge kapaciteten af de permeable belægninger, kan underlaget opbygges, så det har et stort magasinvolumen mellem sten eller i plastkassetter. Figur 33: Permeabel flisebelægning i Ørestaden København. Regnvandet kan sive ned gennem belægningens fuger. Foto Orbicon. Figur 34: Permeable belægninger lader vandet sive ned, så det ikke skal opsamles og håndteres et andet sted. Vandet skal kunne sive gennem belægningen, og bærelaget under belægningen skal være udformet, så det muliggør og kan tåle, at vandet siver ned. Illustration Orbicon. Permeable belægninger kan bruges til både terrasser, havegange og indkørsler. Nogle kommuner giver dog ikke tilladelse til nedsivning af vand fra indkørsler og trafikbelastede arealer. Eksempler på permeable belægninger er drænasfalt, græsarmeringssten, permeable flisebelægninger og visse typer af grusbelægninger. Læs mere om permeable belægninger på Figur 35: Permeabel græsarmering på parkeringsplads i boligområdet BO01 i Malmøs Västra Hamn. Græsarmering sikrer både nedsivning og fordampning af regnvand. Foto Orbicon Side 23

Regnvand som en ressource

Regnvand som en ressource Regnvand som en ressource Få inspiration til din egen regnvandshave Faskiner Regnbede Græsplænen Opsamling af regnvand Permeable belægninger Grønne tage LAR Lokal Håndtering af Regnvand Hvad er lokal nedsivning

Læs mere

Regnvand i haven. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5. Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ

Regnvand i haven. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5. Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ Faskiner - side 3 Regnbede - side 4 Nedsivning på græs - side 5 Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ Rørcentret. Maj 2012 Nedsivning af regnvand Hvad er lokal nedsivning af regnvand? Regnvand, der falder

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Side 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Retningslinjer for udførelse af faskiner Fredensborg Kommune Vand og Natur Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 7256 5908 vandognatur@fredensborg.dk September 2012 Retningslinjer for udførelse af faskiner Tekstudkast og fotos: Teknologisk Institut

Læs mere

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner Byggeri 2011 Vejledning 9 Retningslinjer for udførelse af faskiner Faskiner Vejledningen gælder faskiner i forbindelse med ukompliceret byggeri af: Enfamiliehuse og lign. Sommerhuse Garage og carporte

Læs mere

LARinspirationskatalog

LARinspirationskatalog LARinspirationskatalog 74 74 74 74 DINFORSYNING.DK LAR står for Lokal Afledning af Regnvand Grundprincipperne i LAR... 3 Sikring mod skybrud... 3 Grundejens ansvar... 3 Inden du går i gang... 4 Nedsivningstest...

Læs mere

Figur 1. Opbygning af en plastkassette faskine ved et parcelhus

Figur 1. Opbygning af en plastkassette faskine ved et parcelhus Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb

Læs mere

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Sorø Kommune Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Vejledning til grundejere Maj 2009 Udgivelsesdato 13.maj 2009 Hvorfor nedsive tagvand? Der er af mange gode grunde til at nedsive tagvand lokalt, hvor

Læs mere

Afledning skal ske til en faskine, hvortil der ikke ledes andre former for spildevand.

Afledning skal ske til en faskine, hvortil der ikke ledes andre former for spildevand. Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb

Læs mere

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen Lolland forsyning - spildevand Kælderen er dit ansvar Har du en kælder under dit hus, er det dig selv, der har ansvaret for afledning af spildevandet

Læs mere

Faskine brug dit regnvand!

Faskine brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning beskriver de forskellige elementer af en

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

Vejledning i regnvandshåndtering. Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede

Vejledning i regnvandshåndtering. Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede Vejledning i regnvandshåndtering Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede Praktiske informationer vedr. etablering af faskiner Der skal søges om tilladelse hos Lejre Kommune

Læs mere

Håndtering af regnvand på egen grund i Nordfyns

Håndtering af regnvand på egen grund i Nordfyns Håndtering af regnvand på egen grund i Nordfyns Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner Udarbejdet direkte fra Teknologisk Instituts Retningslinier for udførelse af faskiner Forsideillustration

Læs mere

Regnvand. - Hvordan du håndterer regnvandet lokalt

Regnvand. - Hvordan du håndterer regnvandet lokalt Regnvand - Hvordan du håndterer regnvandet lokalt gladsaxe.dk/regnvand.dk Foto: Jasmina M. Gabel og Karl Johan Gabel Som følge af klimaforandringerne har Danmark de seneste år mærket mere til de kraftige

Læs mere

Styr dit regnvand. håndter det lokalt

Styr dit regnvand. håndter det lokalt Styr dit regnvand håndter det lokalt Indholdsfortegnelse Regn med mere vand... 2-3 Afled dit regnvand...4-5 Kom i gang... 6-7 Byg en faskine...8-9 Bed eller tønde... 10-11 Indkørsel og tag...12-13 Bassiner

Læs mere

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK!

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VIL DU VIDE MERE? Miljøministeriet Læs om mulighederne for et gratis klimatilpasningstjek af din bolig. www.klimatilpas.nu

Læs mere

Separatkloakering Vejle Spildevand

Separatkloakering Vejle Spildevand Separatkloakering Vejle Spildevand Separatkloakering grundejer Grundejerens udgifter Udgiften til separatkloakering eller privat håndtering af regnvand afhænger af: Rørføring hvor er tagnedløbene? Terrænet

Læs mere

LAR for kloakmestre og anlægsgartnere. Gitte Hansen giha@orbicon.dk

LAR for kloakmestre og anlægsgartnere. Gitte Hansen giha@orbicon.dk LAR for kloakmestre og anlægsgartnere Gitte Hansen giha@orbicon.dk LAR for kloakmestre Klimaændringerne resultere i stigende nedbørsmængder og ændret regnmønster Udfordringer i forhold til den nuværende

Læs mere

Vejledning om: Nedsivning af regnvand i faskiner

Vejledning om: Nedsivning af regnvand i faskiner Teknik- og Miljøafdeling Vejledning om: Nedsivning af regnvand i faskiner August 2007 Side 1 Indhold: 1. Indledning. Nedsivning af regnvand er en god idé. Hvad er en faskine? 2. Gældende lovgivning og

Læs mere

Vejledning i test af nedsivningsevne

Vejledning i test af nedsivningsevne Vejledning i test af nedsivningsevne Etablering af nedsivningsanlæg i haver Hvis du ønsker at nedsive dit regnvand i din have, kan du selv beregne, hvor stort dit nedsivningsanlæg skal være, og hvordan

Læs mere

LAR og klimasikring af bygninger

LAR og klimasikring af bygninger LAR og klimasikring af bygninger Temaaften om klimaforandringer og fremtidssikring. Boligforeningen VIBO 27.03.2012 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk HVAD SKAL VI IGENNEM? Lidt om klima og kloak Vandets veje

Læs mere

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Odder Spildevand har i afholdt informationsmøde i forbindelse med den kommende fornyelse af kloakkerne i Hundslund. Der deltog omkring 100 personer til mødet,

Læs mere

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund 23. april 2015 Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund Bilag 3: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 1. Indledning Viborg Kommune ønsker med Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

Regnvandshåndtering for grundejere. STEVNS følger med klimaet

Regnvandshåndtering for grundejere. STEVNS følger med klimaet Regnvandshåndtering for grundejere STEVNS følger med klimaet Dit og vores ansvar Som grundejer er du ansvarlig for: At håndtere det regnvand, som falder på din grund At kloakledningen er i orden fra bolig

Læs mere

IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen. Opsamling på spørgeskemaundersøgelse

IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen. Opsamling på spørgeskemaundersøgelse IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen på Bornholm Opsamling på spørgeskemaundersøgelse under IP13 Titel: Opsamling på spørgeskemaundersøgelse under IP13 Udarbejdet for: Vand i Byer Udarbejdet

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner

Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner 2015 Hvad er en faskine? Faskiner er en alternativ måde at aflede regnvand på. En faskine er et hul i jorden, der fyldes med sten

Læs mere

Få hjælp til at vælge den rigtige løsning, når regnvand og spildevand skal adskilles i Risvangen og Vorrevangen

Få hjælp til at vælge den rigtige løsning, når regnvand og spildevand skal adskilles i Risvangen og Vorrevangen Få hjælp til at vælge den rigtige løsning, når regnvand og spildevand skal adskilles i Risvangen og Vorrevangen Hvad er den bedste løsning for dig? Det kan være en udfordring for dig som husejer at finde

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Adskillelse af regnvand og spildevand i Risvangen og Vorrevangen. Besøg i syv demonstrationshaver juni 2015

Adskillelse af regnvand og spildevand i Risvangen og Vorrevangen. Besøg i syv demonstrationshaver juni 2015 Adskillelse af regnvand og spildevand i Risvangen og Vorrevangen Besøg i syv demonstrationshaver juni 2015 Udledning til Aarhus Vands nye regnvandssystem eller håndtering af regnvand i egen have Adskillelse

Læs mere

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling Separatkloakering på privat grund eksempelsamling den gamle fælleskloak i vejen skiftes ud 2/3 eksempler på separatkloakering Derfor separatkloakerer vi tre gode grunde Separatkloakering betyder, at vi

Læs mere

LAR i en ny bydel. Dahlsvej i Odense. Nena Kroghsbo Projektleder, Klima & Udvikling

LAR i en ny bydel. Dahlsvej i Odense. Nena Kroghsbo Projektleder, Klima & Udvikling LAR i en ny bydel Dahlsvej i Odense Nena Kroghsbo Projektleder, Klima & Udvikling Bæredygtig byggemodning på bar mark 18 ha ~ Ca. 78 parceller og 4 storparceller. Lokalplan Dahlsvej Regnvand håndteres

Læs mere

Regnvand er en ressource

Regnvand er en ressource Pas på dit regnvand Haveselskabet 40.000 medlemmer 11 numre af magasinet Haven (186.000 læsere) Deltagelse i landsdækkende havefestival Deltagelse i 1.000 arrangementer i hele landet Gratis rådgivning

Læs mere

Idé: At anvende regnvandet til noget fornuftigt, og aflaste kloaksystemet! Mål: Projektet skal opfylde følgende ønsker:

Idé: At anvende regnvandet til noget fornuftigt, og aflaste kloaksystemet! Mål: Projektet skal opfylde følgende ønsker: Indledning: Blidahlund og Esperancegaarden har valgt at tilslutte sig andre miljøbevidste boligforeninger ved at håndtere regnvand på egen grund og opnå en række fordele., herunder separering af regnvand

Læs mere

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Indhold Indhold... 1 Baggrund... 1 DEL 1: DIMENSIONERING AF LAR-ANLÆG VED HJÆLP AF REGNEARK... 2 LAR afløbsteknik eller bydesign...

Læs mere

Permeable belægninger til naturlig dræning

Permeable belægninger til naturlig dræning Permeable belægninger til naturlig dræning Thomas Pilegaard Madsen Teknologisk Institut Betoncentret 11. maj 2011 Lokal håndtering af regnvand Lokal afledning af regnvand hvor det falder forkortes LAR

Læs mere

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg Nedsivningsanlæg I et nedsivningsanlæg bortskaffes spildevandet ved, at vandet siver ned gennem jordlagene til grundvandet. Spildevandet pumpes fra bundfældningstanken over i selve nedsivningsanlægget,

Læs mere

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side VAND I KÆLDEREN Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange grundejere i Frederikshavn Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde

Læs mere

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014 Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Dagsorden Velkomst og præsentation af panel - sandwich og drikke. Projektet - Aarhus

Læs mere

LAR- metodeguide 2010. Kanalholmen 28-2650 Hvidovre - Tlf: +45 3634 3800 - epost@spildevandscenter.dk. Spildevandscenter Avedøre

LAR- metodeguide 2010. Kanalholmen 28-2650 Hvidovre - Tlf: +45 3634 3800 - epost@spildevandscenter.dk. Spildevandscenter Avedøre LAR- metodeguide 21 Kanalholmen 28-265 Hvidovre - Tlf: 45 3634 38 - epost@spildevandscenter.dk Spildevandscenter Avedøre 1 INDLEDNING Spildevandscenteret er stiftet i 1965 og ejes af 1 kommuner: Albertslund,

Læs mere

Nedsivningsanlæg - i det åbne land

Nedsivningsanlæg - i det åbne land Nedsivningsanlæg - i det åbne land HVOR KAN MAN NEDSIVE? De ejendomme som ligger udenfor de kloakerede områder, kan vælge at rense deres spildevand ved f.eks. at etablere eget nedsivningsanlæg. Det drejer

Læs mere

LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud

LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud Overordnet vandhåndtering Vandet kommer fra Tag Vej Pladser Dræn Terræn Mulige recipienter Fælleskloak Separatkloak Lokal nedsivning Fordampning Lokal

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 6. Indhold. Håndtering af overfladevand og dimensionering af bassiner og faskiner. Vedtaget 27.

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 6. Indhold. Håndtering af overfladevand og dimensionering af bassiner og faskiner. Vedtaget 27. Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 6 Håndtering af overfladevand og dimensionering af bassiner og faskiner Indhold 1 Regnvandsbassiner... 2 1.1 Generelt om regnvandsbassiner... 2 1.2

Læs mere

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe Handlingsplan for skybrudssikring Titel: Handlingsplan for skybrudssikring Rekvirent: Dansk Brandteknik a.s., Rosenkæret 31, Gladsaxe Rådgiver: Teknologisk

Læs mere

INDHOLDET AF MØDET I DAG

INDHOLDET AF MØDET I DAG VELKOMMEN INDHOLDET AF MØDET I DAG Dagsorden: Et par ord om Herning Vand og Herning Kommune, roller, hvem og hvad Strategi for kloakfornyelse i Herning Det planmæssige grundlag (Tillæg nr. 18 til gældende

Læs mere

Spildevandsanlæg i det åbne land, samt

Spildevandsanlæg i det åbne land, samt Spildevandsanlæg i det åbne land, samt ansvarsforhold ved udførelsen beregning af faskiner til tag- og overfladevand BK anvisning 001 5. udgave - 2012 Forord Denne anvisning er udarbejdet af Byggeriets

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010 Vand i kælderen 2/3 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Århus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde sig over, at kælderen rummer store

Læs mere

Vand i kælderen. nye veje for vandet

Vand i kælderen. nye veje for vandet Vand i kælderen 1 nye veje for vandet HVORFOR DENNE PJECE? INDHOLD 2 3 Du er måske en af de mange grundejere i Herning Kommune, som SPILDEVAND har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan

Læs mere

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild Til samtlige husstande i Gentofte Kommune Vi klarer vandet Det koster vandet Gør dit hus klar til regnvejr Hold øje med kloakken Nordvand klimasikrer Pas på vandspild rent drikkevand rent badevand rent

Læs mere

Kursisthæfte. Lokal anvendelse af regnvand i fremtidens bymiljø. Kursisthæfte. Foto: Brøndby Kloakforsyning

Kursisthæfte. Lokal anvendelse af regnvand i fremtidens bymiljø. Kursisthæfte. Foto: Brøndby Kloakforsyning Foto: Brøndby Kloakforsyning Lokal anvendelse af regnvand i fremtidens bymiljø SIDE 0 Indholdsfortegnelse Side Emne 1 Indholdsfortegnelse 2 Læsevejledning 3 Introduktion 3 - Indledning 3 - Diskussion:

Læs mere

Grundskolen. Elevhæfte. Foto: Brøndby Kloakforsyning. Lokal anvendelse af regnvand i fremtidens bymiljø. Elevhæfte

Grundskolen. Elevhæfte. Foto: Brøndby Kloakforsyning. Lokal anvendelse af regnvand i fremtidens bymiljø. Elevhæfte Foto: Brøndby Kloakforsyning Lokal anvendelse af regnvand i fremtidens bymiljø SIDE 0 Indholdsfortegnelse Side Emne 1 Indholdsfortegnelse 2 Læsevejledning 3 Introduktion 3 - Indledning 3 - Diskussion:

Læs mere

For meget regnvand i dit sommerhusområde?

For meget regnvand i dit sommerhusområde? For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter Juli 2008 når

Læs mere

Projektvejledning. Hel eller delvis frakobling af regnvand fra kloaksystemet

Projektvejledning. Hel eller delvis frakobling af regnvand fra kloaksystemet Projektvejledning Hel eller delvis frakobling af regnvand fra kloaksystemet Vejledningen er udarbejdet af Annisse Lokalråd i samarbejde med Gribvand Spildevand A/S og COWI A/S Juni 2015 1ste udgave 1 Grundlag.

Læs mere

Undgå vand i kælderen

Undgå vand i kælderen Undgå vand i kælderen klimaet ændrer sig Klimaet ændrer sig. Korte, heftige regnbyger skyller ned over os hyppigere end nogensinde før. De sidste to somre har København oplevet ekstraordinært voldsomme

Læs mere

Undgå vand i kælderen

Undgå vand i kælderen Undgå vand i kælderen klimaet ændrer sig Klimaet ændrer sig. Korte, heftige regnbyger skyller ned over os hyppigere end nogensinde før. De sidste to somre har København oplevet ekstraordinært voldsomme

Læs mere

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 ANLÆGSTYPER 1.0 Generelt. Fredericia kommune er godkendelsesmyndighed for anlæg på 30 PE og derunder. Ansøgning ved anlæg større end 30 PE skal indsendes

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til nedsivning af regnvand

Ansøgning om tilladelse til nedsivning af regnvand Ansøgning o tilladelse til nedsivning af regnvand Rev. 01.2014 Ansøgning o tilladelse til nedsivning af regnvand 1. Placering af nedsivningsanlæg for regnvand: Adresse: Matrikeloplysninger: Ejers navn:

Læs mere

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud Forebyg vandskader ved regnvejr, skybrud og tøbrud Gode råd til dig, der har haft vandskade Hvis du har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan du sikre

Læs mere

LAR hvad er det og hvad kan det?

LAR hvad er det og hvad kan det? LAR hvad er det og hvad kan det? 19. Maj 2015 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk LAR Synonym på bæredygtig regnvandshåndtering Fremtidens klima hvorfor blev LAR interessant Status for LAR-anlæg i DK Hvad er

Læs mere

Kend din kloak Roskilde Forsyning

Kend din kloak Roskilde Forsyning Kend din kloak Roskilde Forsyning Kolofon Redaktionsgruppe: Helle Lyngbye Lis Richardy Merete Gjelstrup Kirsten Toft Illustrationer: Foto, side 4, 5 og 14: AnnaBir Foto, side 8, 10, 11, 16, 18, 20 og 23:

Læs mere

V a n d i k æ l d e r e n

V a n d i k æ l d e r e n V a n d i k æ l d e r e n Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning!

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvadområdet Projektområdet udgøre et topopland, der oprindeligt har afvandet mod nord gennem Bagsværd Rende til Lyngby Sø. Overordnede visioner og mål for projektet

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Barriere for LAR løsninger den 5. oktober 2011

Barriere for LAR løsninger den 5. oktober 2011 Barriere for LAR løsninger den 5. oktober 2011 Verner H. Kristiansen Partner I Aqua Planning, (innovative afløbsløsninger) 1 4 2011 Formand Danske Kloakmestre 2008 Syns og skønsmand 2008 Vognmand, Karl

Læs mere

Spildevandstillæg nr. 207

Spildevandstillæg nr. 207 Vejle Spildevand A/S Vejle Spildevands og lodsejernes rolle i forbindelse med spildevandstillæg nr. 207 om sanering og udtræden i Bredal og Assendrup. v. Trine Dam Larsen Spildevandstillæg nr. 207 Spildevandstillæg

Læs mere

Nedsivning på græs-arealer

Nedsivning på græs-arealer -- Københavns Kommune Nedsivning på græs-arealer December 2011 Københavns Kommune Nedsivning på græsarealer December 2011 Ref.: Nedsivning på græsarealer Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Erling Holm

Læs mere

Nedsivning af husspildevand

Nedsivning af husspildevand Nedsivning af husspildevand Revideret november 2010 Vejledning Før du etablerer nedsivningsanlæg Indhent faglig bistand Kontakt en autoriseret kloakmester, som skal vurdere, om jordbunden på ejendommen

Læs mere

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand Min rensebrønd er fuld af vand, så jeg må hellere ringe til Spildevand Sådan fungerer din kloak Lolland forsyning - spildevand Det er din kloak Når du ejer et hus, er alle kloakledninger på din grund din

Læs mere

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser Notat Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 8. november 2012 REV.25-11-2012 Projekt nr. 211553 Dokument nr. 125590549 Version 3 Udarbejdet af MSt Kontrolleret af ERI Godkendt af MSt 1 BAGGRUNDEN

Læs mere

Nedsivning af regnvand på egen grund. Jagtparken. TG Entreprise ApS Drachmannsvej 1 2930 Klampenborg

Nedsivning af regnvand på egen grund. Jagtparken. TG Entreprise ApS Drachmannsvej 1 2930 Klampenborg Nedsivning af regnvand på egen grund Jagtparken TG Entreprise ApS Drachmannsvej 1 2930 Klampenborg Formål med projektet: At reducere risikoen for oversvømmelser i foreningens kældre. At etablere nye regnvandsledninger

Læs mere

Afkobling af regnvand fra fælleskloakken. Charlotte Storm, Projektleder Københavns Energi

Afkobling af regnvand fra fælleskloakken. Charlotte Storm, Projektleder Københavns Energi Afkobling af regnvand fra fælleskloakken Charlotte Storm, Projektleder Københavns Energi Københavns Energi vs. Københavns Kommune KE A/S er 100% privat og 100% ejet af Københavns Kommune Visionerne kan

Læs mere

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013 Møde med Kloakmestre i Herning Den 24. april 2013 Indholdet af mødet i dag Dagsorden: Et par ord om Herning Vand Strategi for kloaksaneringen i Herning og betydning for den enkelte grundejer / ejendom

Læs mere

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder 25. februar 2015 Sagsnr. P00059 Udarbejdet af: LIL Baggrund og formål Vand og Affald har i samarbejde

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? Reparation Rensning Ringe til hvem? Side Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? Lejre Forsyning Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af huset ligesom

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Velkommen til informationsmøde

Velkommen til informationsmøde 1 Velkommen til informationsmøde Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 19.00 Guderup Forsamlingshus Kloakseparering, Guderup, Etape 3.2 Program 2 1. Velkomst og indledning ved Lisbeth Rasmussen Hansen, Sønderborg

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014 Kloakfornyelse i Svejstrup Borgermøde 12. august 2014 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal Favrskov Spildevand

Læs mere

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK Ved du, hvad der sker med vandet, der løber ud i køkkenvasken? Eller vandet fra toilet, bad eller vaskemaskine? Her i brochuren finder du gode råd om afløb og kloak. Ved at følge

Læs mere

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012 Klimatilpasning i København Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27. marts 2012 Palle D. Sørensen Københavns Kommune, Center for Park og Natur Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27.

Læs mere

Kloakseparering Faxe Ladeplads. Grundejermøde. 4. marts 2015

Kloakseparering Faxe Ladeplads. Grundejermøde. 4. marts 2015 Kloakseparering Faxe Ladeplads Grundejermøde 4. marts 2015 Program 1.Orientering om forslaget 2.Orientering om kloakseparering 3.Spørgsmål og dialog 4.Opfølgning og afslutning Korte opklarende spørgsmål

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Flemming Geipel tilsyn,

Læs mere

Håndtering af skybrud i byen - problem, barrierer, muligheder. Charlotte Storm, Projektleder, Københavns Energi VAV

Håndtering af skybrud i byen - problem, barrierer, muligheder. Charlotte Storm, Projektleder, Københavns Energi VAV Håndtering af skybrud i byen - problem, barrierer, muligheder Charlotte Storm, Projektleder, Københavns Energi VAV Problemet med skybrud i byen Det er skybrud, ikke regnvejr, der sætter kloakkerne under

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? b Reparation b Rensning b Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt

Læs mere