Indledende vejledning til CLP-forordningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledende vejledning til CLP-forordningen"

Transkript

1 Indledende vejledning til CLP-forordningen CLP er forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP Classification, Labeling and Packaging) af stoffer og blandinger

2 JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder vejledning om forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP-forordning). Brugernes opmærksomhed henledes imidlertid på, at teksten i CLP-forordningen er den eneste autentiske juridiske referencetekst, og at oplysningerne i dette dokument ikke udgør juridisk rådgivning. Det Europæiske Kemikalieagentur påtager sig intet ansvar for indholdet af dette dokument. ANSVARSFRASKRIVELSE Dette er en oversættelse til arbejdsbrug af et dokument, som oprindeligt blev udarbejdet på engelsk. Det er oversat og kontrolleret for fuldstændighed af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer. Den videnskabelig/tekniske formulering vil blive opdateret. Bemærk venligst, at det udelukkende er den engelske udgave, der også findes på denne hjemmeside, som er originaludgaven. ISBN: endnu ikke tilgængeligt ISSN: endnu ikke tilgængeligt ECHA-reference: ECHA-09-G-01-EN Dato: Sprog: DA Det Europæiske Kemikalieagentur, 2009 Gengivelse er tilladt med angivelse af kilden. 2

3 FORORD Dette dokument giver vejledning om grundlæggende elementer og procedurer, der er fastlagt i den nye forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (CLP-forordningen eller slet og ret CLP ), som trådte i kraft den 20. januar 2009 i EU-landene og forventes også at træde i kraft i Kongeriget Norge, Republikken Island og Fyrstendømmet Liechtenstein i den nærmeste fremtid. Det udgør modul 1 af den samlede vejledning til CLP-forordningen. Denne modul 1-vejledning er hovedsageligt henvendt til leverandører, dvs. producenter af stoffer, importører af stoffer og blandinger, downstreambrugere, distributører af stoffer og blandinger og producenter og importører af nærmere bestemte artikler. Det forventes ikke, at læserne af dette vejledningsdokument har aktiv erfaring i at klassificere stoffer og blandinger, men det antages, at de har et grundlæggende kendskab til det nuværende system for klassificering og mærkning som fremsat i direktivet om farlige stoffer 67/548/EØF og direktivet om farlige præparater 1999/45/EF. Ved udarbejdelsen af dette dokument var det hensigten at gengive det juridiske og tekniske indhold i letfordøjeligt format for at muliggøre en hurtig og effektiv orientering om forpligtelserne i henhold til CLP. Med hensyn til klassificering og mærkning i overensstemmelse med kriterierne og til information om generelle aspekter vedrørende alle farlige klasser anbefaler vi, at du læser selve lovteksten, herunder bilagene, sammen med den mere specifikke vejledning, der kommer i modul 2 af den samlede vejledning om CLPforordningen. Vi er klar over, at du muligvis også skal overholde REACH. Derfor har vi i hele denne vejledning fremhævet de relevante REACH-forpligtelser, der spiller en rolle i forbindelse med CLP. Endvidere henviser vi til de vejledningsdokumenter, der er relateret til REACH, og som kan være til hjælp ved gennemførelsen af CLP-forordningen. Dette dokument har haft stor gavn af erfaring og knowhow fra eksperter i medlemsstaterne og andre interessenter, som har udvist stort engagement i forbindelse med modul 1-projektet. Kommissionen og Det Europæiske Kemikalieagentur er taknemmelige for de mange værdifulde bidrag, vi har modtaget. Vi håber, at dette dokument hjælper dig med at overholde forpligtelserne i den nye forordning. 3

4 Indholdsfortegnelse Der er udarbejdet en indholdsfortegnelse, som kan hjælpe dig med at finde rundt i dette vejledningsdokument (figur 1), hvoraf en forenklet version kan ses i hver sides margin. Figur 1: Sådan finder du rundt i dette vejledningsdokument Emneområde Punkt (For at komme til et bestemt punkt skal du venstreklikke med musen på titlen på det ønskede punkt) Side Introduktion 1. Indledning 5 2. Roller og forpligtelser i henhold til CLP Forberedelser til CLP Overgangen til CLP Ligheder med og forskelle fra DSD / DPD DSD / DPD og CLP sammenligning af nøgletermer 30 Fareklassificering 7. Generelle klassificeringselementer Anvendelse af harmoniserede klassificeringer Anvendelse af oversættelsestabellerne Informationskilder Testnings rolle i CLP Klassificering af stoffer Klassificering af blandinger 56 4

5 Figur 1: Sådan finder du rundt i dette vejledningsdokument (fortsat) Emneområde Punkt (For at komme til et bestemt punkt skal du venstreklikke med musen på titlen på det ønskede punkt) Side Farekommunika tion 14. Mærkning Anvendelse af forrangsbestemmelserne for mærkning Specifikke mærknings- og emballeringssituationer Sikkerhedsdatablade 76 Opfølgning på klassificering 18. Fortegnelsen over klassificeringer og mærkninger anmeldelse af stoffer 19. Ny fareinformation Anmodning om anvendelse af alternativt kemisk navn Informationsfortegnelser og -anmodninger Forslag til harmoniseret klassificering og mærkning 90 REACH og EU downstreamlovgivning 23. Downstreamlovgivning - en oversigt Biocidholdige produkter og plantebeskyttelsesmidler Klassificeringsbaserede forpligtelser i henhold til REACH 26. Fora for informationsudveksling om stoffer (SIEF er) 27. REACH-vejledningsdokumenter med relevans for CLP Bilag Bilag 1. Eksempler fra UN GHS-pilotforsøg Bilag 2: Ordforklaring Bilag 3. Yderligere informationskilder Bilag 4. UN GHS og CLP 5

6 1. Indledning Sådan kommer du i gang 1. Indledning 2. Roller og forpligtelser i henhold til CLP 3. Forberedelser til CLP 4. Overgang til CLP 5. Ligheder med og forskelle fra DSD / DPD 6. DSD / DPD og CLP sammenligning af nøgletermer Fareklassificering Farekommunikation Opfølgning på klassificering REACH- og EUdownstreamlovgivning Om denne vejledning Dette vejledningsdokument er blevet udarbejdet for at hjælpe dig med at finde rundt i kravene i forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (CLP-forordningen eller slet og ret CLP), der trådte i kraft den 20. januar 2009, se Du bliver gjort bekendt med de grundlæggende elementer og procedurer i CLP, men anbefales at læse lovteksten for yderligere detaljer og for at være sikker på, at du har forstået teksten korrekt. Med hensyn til klassificeringskriterierne som sådan anbefaler vi, at du læser vejledningsdokumentet vedrørende anvendelse af CLP-reglerne for klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (modul 2). Dokumentet udgør også stofspecifik vejledning, hvor dette er relevant for en bestemt klassificering, f.eks. til vandmiljøklassificering af metaller. Mange bestemmelser i CLP er nært forbundne med bestemmelser i henhold til forordning nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse samt begrænsninger af kemikalier (REACH) og anden fællesskabslovgivning. De mest relevante links til REACH, til direktiv 98/8/EF om biocidholdige produkter og til direktiv 91/414/EØF om plantebeskyttelsesmidler er forklaret kort i særskilte punkter i dette vejledningsdokument. Derudover er REACH-links beskrevet kort i de enkelte punkter i dette dokument, hvor det er relevant. Hvem er denne vejledning henvendt til? Dette dokument er udarbejdet til leverandører af stoffer og blandinger (præparater) samt til de producenter eller importører af nærmere bestemte artikler 1, som skal gennemføre de nye bestemmelser for klassificering, mærkning og emballering i henhold til CLP. Leverandører er producenter af stoffer, importører af stoffer eller blandinger, downstreambrugere, herunder formulatorer (producenter af blandinger) og reimportører, og distributører, herunder detailhandlere, som markedsfører stoffer og blandinger (se punkt 2 i dette vejledningsdokument). Det er tiltænkt dem, der allerede har en grundlæggende viden om klassificering og mærkning enten som følge af anvendelsen af direktivet om farlige stoffer 67/548/EØF (DSD) og direktivet om farlige præparater 1999/45/EF (DPD) eller som følge af kendskab til selve De 1 Som producent eller importør af en artikel er CLP kun relevant for dig, hvis du producerer eller importerer en eksplosiv artikel som beskrevet i punkt 2.1 i bilag I til CLP, eller hvor artikel 7 eller 9 af REACH nødvendiggør registrering af eller underretning om et stof, der er indeholdt i en artikel. 6

7 Forenede Nationers globale harmoniserede system for klassificering og mærkning af stoffer (UN GHS) (se nedenfor). Dette dokument forklarer ikke alting helt fra bunden, men forsøger at skabe et overblik over elementerne i den nye CLP-forordning. Hvad er CLP, og hvorfor har vi den? Handel med stoffer og blandinger vedrører ikke kun det indre marked men også det globale marked. For at fremme den verdensomspændende handel og samtidig beskytte menneskers sundhed og miljøet er der over en periode på 12 år omhyggeligt blevet udarbejdet harmoniserede kriterier for klassificering og mærkning sammen med generelle principper for gennemførelsen heraf i FN-regi. Resultatet blev betegnet det globale harmoniserede system for klassificering og mærkning af stoffer (UN GHS: CLP-forordningen kommer efter, at Det Europæiske Fællesskab flere gange i erklæringer har bekræftet sin hensigt om at bidrage til den globale harmonisering af kriterierne for klassificering og mærkning ved hjælp af internationalt aftalte GHSkriterier i fællesskabslovgivningen. Virksomhederne bør kunne drage fordel af den globale harmonisering af reglerne for klassificering og mærkning og af overensstemmelse mellem på den ene side reglerne for klassificering og mærkning i forbindelse med levering og brug og på den anden side reglerne for transport CLP er på nuværende tidspunkt baseret på anden revision af UN GHS. Den medtager grundlæggende elementer og procedurer fra DSD og DPD. Derfor kan CLP ligne men er ikke nødvendigvis identisk med den måde, hvorpå GHS gennemføres i lovgivningen i lande uden for EU. CLP-forordningen er retlig bindende i alle medlemsstater. Den er umiddelbart anvendelig for industrien. CLP vil afløse DSD og DPD med tiden. Disse direktiver vil blive endeligt ophævet efter en overgangsperiode, dvs. den 1. juni 2015 (se punkt 4 i dette vejledningsdokument). Hvad er fareklassificering, mærkning og emballering? Ligesom DSD er et af de vigtigste mål med CLP at bestemme, hvorvidt et stof eller en blanding udviser egenskaber, der fører til en klassificering som farlig. Bemærk venligst, at når der tales om stoffer og blandinger i dette vejledningsdokument, omfatter dette også de nærmere bestemte artikler", der er genstand for klassificering i overensstemmelse med del 2 af bilag I til CLP. 7

8 Når sådanne egenskaber er identificeret, og stoffet eller blandingen er klassificeret i overensstemmelse hermed, skal producenter, importører, downstreambrugere og distributører af stoffer og blandinger samt producenter og importører af nærmere bestemte artikler kommunikere de identificerede farer ved disse stoffer eller blandinger til andre aktører i leverandørkæden, herunder forbrugerne. Faren ved et stof eller en blanding er dette stofs eller denne blandings potentiale for at forårsage skade. Den afhænger af stoffets eller blandingens iboende egenskaber. I denne forbindelse er farevurdering den proces, hvor oplysninger om et stofs eller en blandings iboende egenskaber vurderes for at bestemme deres potentiale til at forårsage skade. I tilfælde, hvor en identificeret fares art og alvor opfylder klassificeringskriterierne, er fareklassificering tildeling af en standardbeskrivelse af denne fare ved et stof eller en blanding, som skader menneskers sundhed eller miljøet. Faremærkning gør det muligt at kommunikere fareklassificering til brugeren af et stof eller en blanding, at gøre brugeren opmærksom på en fare og behovet for at undgå eksponeringer og de resulterende risici. CLP fastsætter generelle emballeringsstandarder for at sikre, at levering af farlige stoffer og blandinger er sikker (CLP betragtning 49 og CLP afsnit IV). Hvad med risikovurderingen? Klassificeringen af kemikalier skal afspejle arten og alvoren af et stofs eller en blandings iboende farer. Den må ikke forveksles med risikovurdering, som vedrører en given fare ved den egentlige eksponering af mennesker eller miljøet for det stof eller den blanding, der er forbundet med denne fare. Ikke desto mindre er fareidentificering og farevurdering fællesnævnere for både klassificering og risikovurdering. Hvilken rolle spiller Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA eller agenturet)? Det Europæiske Kemikalieagentur (agenturet) er et fællesskabsorgan, som blev oprettet med det formål at administrere REACH. Det er essentielt for gennemførelsen af både REACH og CLP at sikre ensartethed i hele EU. Via sit sekretariat og specialiserede udvalg forsyner agenturet medlemsstaterne og fællesskabets institutioner med videnskabelig og teknisk rådgivning om spørgsmål, der vedrører kemikalier, som falder inden for dets kompetenceområde. Generelt omfatter agenturets specifikke opgaver følgende: 8

9 at forelægge industrien teknisk og videnskabelig vejledning om og tekniske og videnskabelige værktøjer til opfyldelse af kravene i CLP (CLP artikel 50); at forelægge kompetente myndigheder i medlemsstaterne teknisk og videnskabelig vejledning om anvendelsen af CLP (CLP artikel 50); at yde støtte til de helpdeske, som er etableret i henhold til CLP (CLP artikel 44 og 50); at oprette og vedligeholde en fortegnelse over klassificeringer og mærkninger i form af en database og at modtage anmeldelser til fortegnelsen over klassificeringer og mærkninger (CLP artikel 42); at modtage forslag til harmoniseret klassificering af et stof fra kompetente myndigheder i medlemsstaterne og leverandører og at indsende udtalelser om sådanne forslag til klassificering til Kommissionen (CLP artikel 37); at modtage, vurdere og træffe afgørelse om, hvorvidt anmodninger om anvendelse af et alternativt kemisk navn kan imødekommes (CLP artikel 24) at udarbejde og forelægge udkast til undtagelser fra mærknings- og emballeringskravene for Kommissionen (CLP artikel 29(5)). 9

10 2. Roller og forpligtelser i henhold til CLP Sådan kommer du i gang 1. Indledning 2. Roller og forpligtelser i henhold til CLP 3. Forberedelser til CLP 4. Overgangen til CLP 5. Ligheder med og forskelle fra DSD / DPD 6. DSD / DPD og CLP sammenligning af nøgletermer Fareklassificering Farekommunikation Opfølgning på klassificering REACH- og EUdownstreamlovgivning Roller i henhold til CLP De forpligtelser, der påhviler en leverandør af stoffer eller blandinger i henhold til CLP, vil hovedsageligt afhænge af den pågældendes rolle i forhold til et stof eller en blanding i leverandørkæden. Det er derfor vigtigt, at du identificerer din rolle i henhold til CLP. For at identificere din rolle, kan du læse de fem forskellige beskrivelser i tabel 2.1, der er baseret på CLP artikel 2. For yderligere præcisering af rollerne downstreambruger eller distributør kan du læse Vejledning til downstreambrugere på ECHA s hjemmeside (http://guidance.echa.europa.eu/guidance_da.htm). Hvis en beskrivelse passer til dine aktiviteter, er din rolle i henhold til CLP angivet til højre for beskrivelsen. Læs hver beskrivelse grundigt, da du kan have mere end en rolle i henhold til CLP. Bemærk venligst, at CLP-forpligtelser til at klassificere, mærke og emballere generelt er forbundet med levering af stoffer og blandinger. Uafhængigt af leveringen er klassificering imidlertid også relevant for den korrekte udarbejdelse af en registrering eller anmeldelse til brug for REACH. Denne vejledning kan derfor også anvendes af dem, der udarbejder sådanne indsendelser i henhold til REACH. Mærknings- og emballeringsforpligtelser er generelt ikke relevante, når der udarbejdes en registrering eller anmeldelse til brug for REACH uden, at der sker levering. Tabel 2.1: Sådan identificerer du din rolle i henhold til CLP Beskrivelser 1 En fysisk eller juridisk person etableret i Fællesskabet, der fremstiller eller ekstraherer et stof i den naturlige tilstand inden for Fællesskabet. Din rolle i henhold til CLP Producent (1) 2 En fysisk eller juridisk person etableret i Fællesskabet, der er ansvarlig for fysisk indførsel i Fællesskabets toldområde. Importør 10

11 Tabel 2.1: Sådan identificerer du din rolle i henhold til CLP (fortsat) Beskrivelser Din rolle i henhold til CLP 3 En fysisk eller juridisk person etableret i Fællesskabet, bortset fra producenten eller importøren, der anvender et stof, enten som sådan eller i en blanding, som led i sine industrielle eller erhvervsmæssige aktiviteter. Downstreambr uger (2) (herunder formulator / reimporter) 4 En fysisk eller juridisk person etableret i Fællesskabet, herunder en detailhandler, der kun opbevarer et stof, enten som sådan eller i en blanding og markedsfører for tredjeparter Distributør (herunder detailhandler) 5 En fysisk eller juridisk person, der fremstiller eller samler en artikel inden for Fællesskabet; hvor en artikel betyder en genstand, der under fremstillingen har fået en særlig form eller overflade eller et særligt design, der i højere grad end den kemiske sammensætning er bestemmende for dens funktion Producent af artikler (3) Noter: (1) I daglig tale kan udtrykket producent dække både den (fysiske/juridiske) person, der fremstiller stoffer, og den (fysiske/juridiske) person, der fremstiller blandinger (formulator). I modsætning til i daglig tale dækker udtrykket producent i REACH og CLP udelukkende den person, der fremstiller stoffer. Formulatoren er en downstreambruger" i henhold til REACH og CLP. (2) En distributør eller en forbruger er ikke en downstreambruger. (3) Som producent eller importør af en artikel er CLP kun relevant for dig, hvis du producerer eller importerer en eksplosiv artikel som beskrevet i punkt 2.1 i bilag I til CLP, eller hvor artikel 7 eller 9 af REACH nødvendiggør registrering af eller underretning om et stof, der er indeholdt i en artikel. Forpligtelser i henhold til CLP CLP pålægger alle leverandører i leverandørkæden en generel forpligtelse til at samarbejde for at opfylde kravene med hensyn til klassificering, mærkning og emballering i denne forordning (CLP artikel 4(9)). Derudover afhænger dine specifikke forpligtelser i henhold til CLP af din rolle i leverandørkæden som bestemt i tabel 2.1. Tabel 2.2 til 2.5 anfører forpligtelserne for hver af rollerne og angiver nøglepunkterne i dette vejledningsdokument i hvert tilfælde. 11

12 Tabel 2.2: Forpligtelser for en producent eller importør Forpligtelser i henhold til CLP Nøglepunkter 1 Du skal klassificere, mærke og emballere stoffer og blandinger i overensstemmelse med CLP, før de markedsføres. Du skal også klassificere stoffer, der ikke markedsføres, men som skal registreres eller anmeldes i henhold til artikel 6, 9, 17 eller 18 i REACH (CLP artikel 4) 7 2 Du skal klassificere i henhold til CLP afsnit II (CLP artikel 5-14) Du skal mærke i henhold til CLP afsnit III (CLP artikel 17-33) Du skal emballere i henhold til CLP afsnit IV (CLP artikel 35-33) 14 og 16 5 Du skal anmelde klassificerings- og mærkningselementerne til fortegnelsen over klassificering og mærkning, der er oprettet i agenturet, hvis du markedsfører stoffer (CLP artikel 40) 18 6 Du skal tage alle rimelige skridt, du har til rådighed, for at få kendskab til ny videnskabelig og teknisk information, der vil kunne påvirke klassificeringen af de stoffer eller blandinger, du markedsfører. Når du får kendskab til sådan information, som du anser for at være tilstrækkelig og pålidelig, skal du uden unødige forsinkelser foretage en ny evaluering af den pågældende klassificering (CLP artikel 15) 19 7 Du skal ajourføre etiketten, hvis der foretages ændringer af stoffets eller blandingens klassificering eller mærkning, i visse tilfælde uden unødige forsinkelser (CLP artikel 30) 14 og 19 12

13 Tabel 2.2: Forpligtelser for en producent eller importør (fortsat) Forpligtelser i henhold til CLP Nøglepunkter 8 Hvis du har nye oplysninger, som kan føre til en ændring af den harmoniserede klassificering og de harmoniserede mærkningselementer for et stof (del 3 i bilag VI til CLP), skal du forelægge et forslag for den kompetente myndighed i en af de medlemsstater, hvor stoffet markedsføres (CLP artikel 37(6)) 22 9 Du skal samle alle de oplysninger, som du anvender for at kunne foretage klassificering og mærkning i henhold til CLP, og have dem tilgængelige i en periode på mindst 10 år efter det tidspunkt, hvor du sidst leverede stoffet eller blandingen. Disse oplysninger skal opbevares sammen med de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 36 i REACH (CLP artikel 49) 21 Bemærkning: Importører og downstreambrugere, der markedsfører blandinger, skal kunne forelægge visse oplysninger, der vedrører blandinger, for de organer i medlemsstaterne, der er ansvarlige for modtagelse af sådanne oplysninger for forebyggende og helbredende foranstaltninger, herunder særligt i tilfælde af beredskab i sundhedsmæssige nødsituationer (CLP artikel 45). Tabel 2.3: Forpligtelser for en downstreambruger (herunder formulator / reimportør) Forpligtelser i henhold til CLP Nøglepunkter 1 Du skal klassificere, mærke og emballere stoffer og blandinger i overensstemmelse med CLP, før de markedsføres. (CLP artikel 4). Du kan imidlertid også anvende den klassificering af et stof eller en blanding, der allerede er afledt i overensstemmelse med afsnit II af CLP af en anden aktør i leverandørkæden, forudsat at du ikke ændrer stoffets eller blandingens sammensætning. 7 13

14 Tabel 2.3: Forpligtelser for en downstreambruger (herunder formulator / reimportør) (fortsat) Forpligtelser i henhold til CLP Nøglepunkter 2 Hvis du ændrer sammensætningen af stoffet eller blandingen, du markedsfører: skal du klassificere i henhold til CLP afsnit II (CLP artikel 5-14) Du skal mærke i henhold til CLP afsnit III (CLP artikel 17-33) Du skal emballere i henhold til CLP afsnit IV (CLP artikel 35) 14 og 16 5 Du skal tage alle rimelige skridt, du har til rådighed, for at få kendskab til ny videnskabelig og teknisk information, der vil kunne påvirke klassificeringen af de stoffer eller blandinger, du markedsfører. Når du får kendskab til sådan information, som du anser for at være tilstrækkelig og pålidelig, skal du uden unødige forsinkelser foretage en ny evaluering af den pågældende klassificering (CLP artikel 15) 19 6 Du skal ajourføre etiketten, hvis der foretages ændringer af stoffets eller blandingens klassificering eller mærkning, i visse tilfælde uden unødige forsinkelser (CLP artikel 30) 14 og 19 7 Hvis du har nye oplysninger, som kan føre til en ændring af den harmoniserede klassificering og de harmoniserede mærkningselementer for et stof, skal du forelægge et forslag for den kompetente myndighed i en af de medlemsstater, hvor stoffet markedsføres (CLP artikel 37(6)) 22 14

15 Tabel 2.3: Forpligtelser for en downstreambruger (herunder formulator / reimportør) (fortsat) Forpligtelser i henhold til CLP Nøglepunkter 8 Du skal samle alle de oplysninger, som du anvender for at kunne foretage klassificering og mærkning i henhold til CLP, og have dem tilgængelige i en periode på mindst 10 år efter det tidspunkt, hvor du sidst leverede stoffet eller blandingen. Disse oplysninger skal opbevares sammen med de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 36 i REACH (CLP artikel 49) 21 Bemærkning: Importører og downstreambrugere, der markedsfører blandinger, skal kunne forelægge visse oplysninger, der vedrører blandinger, for de organer i medlemsstaterne, der er ansvarlige for modtagelse af sådanne oplysninger for forebyggende og helbredende foranstaltninger, herunder særligt i tilfælde af beredskab i sundhedsmæssige nødsituationer (CLP artikel 45). Tabel 2.4: Forpligtelser for en distributør (herunder detailhandler) Forpligtelser i henhold til CLP Nøglepunkter 1 Du skal mærke og emballere de stoffer og blandinger, du markedsfører (CLP artikel 4) Du kan anvende den klassificering for et stof eller en blanding, der allerede er afledt i overensstemmelse med afsnit II af CLP af en anden aktør i leveringskæden, for eksempel af et sikkerhedsdatablad, der er sendt til dig (CLP artikel 4) 7 og 14 3 Du skal mærke i henhold til CLP afsnit III (CLP artikel 17-33) Du skal emballere i henhold til CLP afsnit IV (CLP artikel 35) 14 og 16 15

16 Tabel 2.4: Forpligtelser for en distributør (herunder detailhandler) Forpligtelser i henhold til CLP Nøglepunkter 5 Du skal samle alle de oplysninger, som du anvender for at kunne foretage klassificering og mærkning i henhold til CLP, og have dem tilgængelige i en periode på mindst 10 år efter det tidspunkt, hvor du sidst leverede stoffet eller blandingen. Disse oplysninger skal opbevares sammen med de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 36 i REACH (CLP artikel 49). Hvis du anvender den klassificering for et stof eller en blanding, der er afledt af en anden aktør i leverandørkæden, skal du sikre, at alle oplysninger, der er nødvendige til klassificering og mærkning (f.eks. sikkerhedsdatablad) holdes tilgængelige i en periode på mindst 10 år, efter du sidst leverede stoffet eller blandingen. 21 Tabel 2.5: Forpligtelser for en producent af nærmere bestemte artikler Forpligtelser i henhold til CLP Nøglepunkter 1 Hvis du producerer og markedsfører en eksplosiv artikel som beskrevet i punkt 2.1 i bilag I til CLP, skal du klassificere, mærke og emballere denne artikel i overensstemmelse med CLP, før den markedsføres (CLP artikel 4). Der gælder de samme forpligtelser som for importører, se tabel 2.2 ovenfor, ud over forpligtelsen til at underrette til agenturet , 21, 22 2 Som producent eller importør af artikler skal du også klassificere stoffer, der ikke markedsføres, men som skal registreres eller anmeldes i henhold til artikel 7(1), 7(2), 7(5) eller 9 i REACH (CLP artikel 4) Du skal klassificere i henhold til CLP afsnit II (CLP artikel 5-14)

17 3. Forberedelser til CLP Sådan kommer du i gang Hvor begynder du? Det første, du skal gøre, er at forstå CLP og dens konsekvenser for din virksomhed. Du skal derfor: 1. Indledning udarbejde en fortegnelse over dine stoffer og blandinger (herunder de stoffer, der 2. Roller og er indeholdt i blandinger) og stoffer indeholdt i artikler, hvem dine leverandører er, forpligtelser i hvem dine kunder er, og hvordan de anvender dine stoffer og blandinger. Du har henhold til CLP sandsynligvis allerede samlet mange af disse oplysninger i henhold til REACH 3. Forberedelser til CLP vurdere dit behov for uddannelse af det relevante tekniske og regulatoriske 4. Overgangen til personale i din organisation CLP overvåge hjemmesiden for din kompetente myndighed og agenturet for at holde 5. Ligheder med og dig ajour med udviklingen af forordningerne og dermed forbundet vejledning forskelle fra DSD / DPD søge rådgivning hos dine brancheforeninger om, hvordan de kan hjælpe dig. 6. DSD / DPD og CLP sammenligning af nøgletermer Fareklassificering Farekommunikation Opfølgning på klassificering REACH- og EUdownstreamlovgivning Eftersom REACH, direktiv 98/8/EF om biocidholdige produkter, Rådets direktiv 91/414/EØF om plantebeskyttelsesmidler og CLP er nært og indbyrdes forbundne, anbefales det eventuelt at planlægge CLP-processer sammen med processer, der vedrører REACH og lovgivningen om biocidholdige produkter og plantebeskyttelsesmidler. Hvad skal du gøre? Som producent, importør eller downstreambruger skal du klassificere dine stoffer og blandinger, som muligvis allerede er klassificeret i henhold til DSD eller DPD, i overensstemmelse med CLP-kriterierne og ændre deres etiketter, sikkerhedsdatablade og i visse tilfælde også emballagen (CLP artikel 4). Tidsfristerne for disse ændringer er angivet i punkt 4 i dette vejledningsdokument. I forbindelse med klassificeringen skal du også bestemme, i hvilket omfang du ønsker at anvende oversættelsestabellerne i bilag VII til CLP til at oversætte nuværende DSD- og DPD-klassificeringer til nærtbeslægtede eller minimale CLP-klassificeringer (se punkt 8 og punkt 9 i dette vejledningsdokument). Som distributør er du forpligtet til at sikre, at dine stoffer og blandinger er mærket og emballeret i overensstemmelse med CLP afsnit III og IV, før du markedsfører dem. For at opfylde denne forpligtelse kan du anvende information, der er leveret til dig, for eksempel i sikkerhedsdatablade, som ledsager stoffer og blandinger (CLP artikel 4 (5)). 17

18 Fristerne for ændringer, der skal foretages, er anført i punkt 4 af dette vejledningsdokument. For at forstå omfanget af den arbejdsindsats, der er involveret, skal du være villig til: at anvende CLP-kriterierne til dine stoffer og blandinger 2 eller at anvende de dertil hørende eksisterende klassificeringer og oversættelsestabellerne i bilag VII, hvis du ingen data har om dine stoffer eller blandinger. I denne situation bør du bemærke vejledningen til anvendelse af disse tabeller, som du finder i del 1.8 af modul 2. Husk også at tage stoffer og blandinger, der på nuværende tidspunkt ikke er farlige i henhold til DSD og DPD, i betragtning, da visse tidligere ikkefarlige stoffer eller blandinger kan være klassificeret som farlige i henhold til CLP at bemærke REACH-registreringsfristerne for dine stoffer og den sandsynlige informationsmængde, der kan være tilgængelig for dig om disse stoffer. Det kan være nødvendigt at kontakte dine leverandører for yderligere information at kontakte dine leverandører for at finde ud af, hvordan de forbereder sig til CLP, og hvordan den vil påvirke de stoffer og blandinger, du anvender. Hvis du formulerer nye blandinger, hvori der indgår andre blandinger (blandinger i blandinger), skal du kontakte dine leverandører for at diskutere, hvilken information om blandingen og dens bestanddele der er tilgængelig for dig, herunder via sikkerhedsdatablade. Hvis du leverer blandinger til kunder, som formulerer dem til andre blandinger, skal du ligeledes overveje, hvordan du vil dele information om blandingen og dens bestanddele med dem. Du bør tænke over, hvilke ressourcer du kan få brug for, og stille dig selv følgende spørgsmål: Har jeg tilstrækkeligt med relevant teknisk og regulatorisk personale, eller skal jeg bruge yderligere ressourcer eller ekspertise udefra? Software til udarbejdelse af sikkerhedsdatablade skal jeg opdatere mit system? Hvordan laver jeg nye etiketter? Emballering skal noget af den emballering, som jeg har anvendt i overensstemmelse med DSD, DPD eller transportlovgivning, ændres som følge af overgangen til CLP? 2 Som producent eller importør af en artikel er CLP kun relevant for dig, hvis du producerer eller importerer en eksplosiv artikel som beskrevet i punkt 2.1 i bilag I til CLP, eller hvor artikel 7 eller 9 af REACH nødvendiggør registrering af eller underretning om et stof, der er indeholdt i en artikel. 18

19 Når du har gjort dette, skal du vurdere konsekvenserne af den nye klassificering af dine stoffer og blandinger. Du kan derefter lave en prioritetsliste over, hvad du skal gøre, og tage følgende i betragtning: overgangsperioder for stoffer og blandinger omkostninger og ressourcer, der sandsynligvis er involveret i klassificering og mærkning af dine stoffer og blandinger konsekvenser for downstreamlovgivning, f.eks.: mængden af farligt materiale, du må opbevare (Seveso II); hvordan du bortskaffer farligt affald sikkerhed på arbejdet og beskyttelsesbeklædning til dine ansatte. 19

20 4. Overgangen til CLP Sådan kommer du i gang 1. Indledning 2. Roller og forpligtelser i henhold til CLP 3. Forberedelser til CLP 4. Overgangen til CLP Indledning CLP-forordningen trådte i kraft den 20. januar Men ikke alle bestemmelserne i CLP-forordningen bliver obligatoriske fra starten af: Der er anført overgangsbestemmelser i CLP artikel 61, som definerer to datoer, der vedrører klassificering, farekommunikation og emballering af farlige stoffer og blandinger, nemlig den 1. december 2010 og den 1 juni Anvendeligheden af de nye regler efter de tre ovenfor nævnte datoer er beskrevet nedenfor. Forholdet mellem disse tre datoer og REACH-fristerne er illustreret i figur Ligheder med og forskelle fra DSD / DPD 1) CLP trådte i kraft den 20. januar DSD / DPD og Fra den 20. januar gælder følgende regler: CLP sammenligning af nøgletermer Indtil den 1. december 2010 skal stoffer fortsat klassificeres, mærkes og Fareklassificering Farekommunikation Opfølgning på klassificering REACH- og EUdownstreamlovgivning emballeres i overensstemmelse med DSD. Et stof kan imidlertid også klassificeres, mærkes og emballeres i overelse med CLP før denne dato. Når dette er gjort, gælder bestemmelserne om mærkning og emballering i henhold til DSD ikke længere for stoffet. Det betyder, at mærkning og emballering skal ske i henhold til bestemmelserne i CLP Indtil den 1. juni 2015 skal blandinger fortsat klassificeres, mærkes og emballeres i overensstemmelse med DPD. En blanding kan imidlertid også klassificeres, mærkes og emballeres i overensstemmelse med CLP før denne dato. Når dette er gjort, gælder bestemmelserne om mærkning og emballering i henhold til DPD ikke længere for blandingen. Det betyder, at mærkning og emballering skal ske i henhold til bestemmelserne i CLP Indtil den 1. juni 2015 skal klassificeringen af et stof i overensstemmelse med DSD være angivet i sikkerhedsdatabladet. Dette gælder både sikkerhedsdatablade for stoffer i sig selv og sikkerhedsdatablade for blandinger, der indeholder disse stoffer Indtil den 1. december 2010 skal CLP-klassificeringen fremgå af sikkerhedsdatabladet sammen med klassificeringen i henhold til DSD, hvis et stof er klassificeret, mærket og emballeret i overensstemmelse med CLP. En leverandør kan imidlertid vælge at identificere CLP-klassificeringen af et stof, før denne anvender CLP til det fuldt ud. I så fald kan leverandøren inkludere denne information på det vedlagte sikkerhedsdatablad under overskriften anden information 20

Om CLP generelt. Webinar for ledende registranter 9. april Gabriele Schöning Klassificeringsafdelingen Det Europæiske Kemikalieagentur

Om CLP generelt. Webinar for ledende registranter 9. april Gabriele Schöning Klassificeringsafdelingen Det Europæiske Kemikalieagentur Om CLP generelt Webinar for ledende registranter 9. april 2010 Gabriele Schöning Klassificeringsafdelingen Det Europæiske Kemikalieagentur Oversigt EU's kemikalielovgivning og det globale harmoniserede

Læs mere

Classification Labelling Packaging. Trine Thorup Andersen, Miljøstyrelsen Temamøde, Greenet. 30. oktober 2013

Classification Labelling Packaging. Trine Thorup Andersen, Miljøstyrelsen Temamøde, Greenet. 30. oktober 2013 Classification Labelling Packaging Trine Thorup Andersen, Miljøstyrelsen Temamøde, Greenet. 30. oktober 2013 CLP Forordningen: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 af 16. december

Læs mere

Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade

Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade KORTFATTET VEJLEDNING Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade Dette dokument gennemgår kort hovedprincipperne og -forpligtelserne for udarbejdelse og levering af sikkerhedsdatablade i henhold til REACHforordningen

Læs mere

CLP hvad er det, og hvilken betydning har det?

CLP hvad er det, og hvilken betydning har det? FAREsymboler CLP hvad er det, og hvilken betydning har det? Brugere af kemikalier står foran en ny udfordring CLP vil berøre alle, som fremstiller, sælger eller bruger kemikalier. I praksis vil samtlige

Læs mere

REACH og CLP. ved import fra ikke-eu-lande. Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012. Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff

REACH og CLP. ved import fra ikke-eu-lande. Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012. Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff REACH og CLP ved import fra ikke-eu-lande Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012 Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff Importørens ansvar i forhold til Sikkerhedsdatablade og Eksponeringsscenarier

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 14. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION

SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION Bemærk: Til nogle af spørgsmålene er der mere end et rigtigt svar. 1. Hvad betyder forkortelsen REACH? Fyld bogstaverne ud.! R! E! A! CH 2. Hvem er under REACH ansvarlig

Læs mere

Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade

Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade K O R T F A T T E T V E J L E D N I N G Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade Dette dokument gennemgår kort hovedprincipperne og -forpligtelserne for udarbejdelse og levering af sikkerhedsdatablade i henhold

Læs mere

SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION

SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION Bemærk: Til nogle af spørgsmålene er der mere end et rigtigt svar. 1. Hvad betyder forkortelsen REACH? Fyld bogstaverne ud.! Registration (registrering)! Evaluation (vurdering)!

Læs mere

Vejledning om mærkning og emballering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Vejledning om mærkning og emballering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 Vejledning om mærkning og emballering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 Til producenter, importører, downstream-brugere samt distributører af stoffer og blandinger JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument

Læs mere

Status på CLP. Dialogmøde d. 30/4-2012. Trine Thorup Andersen

Status på CLP. Dialogmøde d. 30/4-2012. Trine Thorup Andersen Status på CLP Dialogmøde d. 30/4-2012 Trine Thorup Andersen Overblik overgangsperioden 2010-2015 Notificering til industrilisten 3. Januar 2011 + fortløbende for nye stoffer CLP i kraft Januar 2009 CLP

Læs mere

Læs etiketten! Information om professionel brug af vaske- og rengøringsmidler

Læs etiketten! Information om professionel brug af vaske- og rengøringsmidler SPT, Brancheforeningen for Sæbe, Parfume og Teknisk/ kemiske artikler Læs etiketten! Information om professionel brug af vaske- og rengøringsmidler I forbindelse med implementeringen af den nye lovgivning

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 Arbejdstilsynet, j.nr. 20140065277 Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 I medfør af 35, stk. 1, 49, stk.

Læs mere

Styr på kemikalielovgivningen ved import til Danmark fra ikke-eu lande

Styr på kemikalielovgivningen ved import til Danmark fra ikke-eu lande ved import til Danmark fra ikke-eu lande Seminar Eigtveds Pakhus 3. oktober 2012 Anne Rathmann Pedersen arp@dhigroup.com Senior konsulent, Miljø og Toksikologi Agenda Import? REACH Importør? Kemikalielovgivningen

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

CLP Forordningen. Trine Thorup Andersen, Miljøstyrelsen Medlemsmøde Kemi & Life Science d. 25. Februar 2014

CLP Forordningen. Trine Thorup Andersen, Miljøstyrelsen Medlemsmøde Kemi & Life Science d. 25. Februar 2014 CLP Forordningen Trine Thorup Andersen, Miljøstyrelsen Medlemsmøde Kemi & Life Science d. 25. Februar 2014 Disposition Implementering af CLP forordningen og 2015 deadline Ændrede regler for klassificering

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 1794 af 18/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. september 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20155000200 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om unges arbejde 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om unges arbejde 1) BEK nr 625 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsemin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20140113719 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

EU s kemikaliereform og den grafiske branche. ansvar, kommunikation og dokumentation

EU s kemikaliereform og den grafiske branche. ansvar, kommunikation og dokumentation REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH EU s kemikaliereform og den grafiske branche ansvar, kommunikation og dokumentation REACH

Læs mere

Med denne GHS oversigt får du en sammenligning til orientering.

Med denne GHS oversigt får du en sammenligning til orientering. MILJØBESKYTTELSE & SIKKERHED Oversigt Med den nye standard Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals () ændres karakteriseringen af farlige stoffer, som hidtil var forskellig

Læs mere

KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering

KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering CLP - Hvad er det, og hvad betyder det for mig? 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V www.i-bar.dk Medarbejdersekretariat: Vester Søgade

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

DAKOFA Kursus: Klassificering af farligt affald. Overblik over de lovgivningsmæssige rammer september Agenda.

DAKOFA Kursus: Klassificering af farligt affald. Overblik over de lovgivningsmæssige rammer september Agenda. DAKOFA Kursus: Klassificering af farligt affald Overblik over de lovgivningsmæssige rammer 15-16 september 2016 Thilde Fruergaard Astrup Jord og Affald Agenda Status Baggrund for de nye klassificeringsregler

Læs mere

Vejledning for downstreambrugere

Vejledning for downstreambrugere Vejledning for downstreambrugere Januar 2008 Vejledning om gennemførelse af REACH JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder en vejledning om forpligtelserne i REACH-forordningen og beskriver, hvordan

Læs mere

Vejledning om registrering

Vejledning om registrering VEJLEDNING Maj 2012 Version 2.0 Vejledning om gennemførelse af REACH 2 Version 2.0 - maj 2012 Udgave Ændringer Dato Version 0 Første udgave Juni 2007 Version 1 Første reviderede udgave 18/2/2008 Version

Læs mere

Kursus om klassificering og mærkning af kemikalier ifølge CLP

Kursus om klassificering og mærkning af kemikalier ifølge CLP Kursus om klassificering og mærkning af kemikalier ifølge CLP Contents Indledning/baggrund... 2 Byggesten... 2 Forskelle mellem FN og EU... 3 Følgelovgivning og lovgivning forbundet med CLP... 4 Klassificeringskriterier...

Læs mere

Bemærk. Dommen kan ses på: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=da&td=all&num=c- 106/14

Bemærk. Dommen kan ses på: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=da&td=all&num=c- 106/14 Bemærk Bemærk venligst, at ECHA vil opdatere dette dokument i den nærmeste fremtid for at tage højde for Domstolens dom af 10. september 2015 i sag C-106/14. Med dommen præciseres anvendelsesområdet for

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af sikkerhedsdatablade

Vejledning om udarbejdelse af sikkerhedsdatablade VEJLEDNING Vejledning om udarbejdelse af sikkerhedsdatablade Version 3.0 August 2015 2 Vejledning om udarbejdelse af sikkerhedsdatablade Version 3.0 August 2015 JURIDISK MEDDELELSE Formålet med dette dokument

Læs mere

KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering

KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering CLP - Hvad er det, og hvad betyder det for mig? 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V www.i-bar.dk Medarbejdersekretariat: Vester Søgade

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.1.2008 KOM(2007) 871 endelig 2006/0129 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

KURSER PÅ MILJØ- OG KEMIKALIEOMRÅDET. Miljø REACH Sikkerhed Kemikalier

KURSER PÅ MILJØ- OG KEMIKALIEOMRÅDET. Miljø REACH Sikkerhed Kemikalier KURSER PÅ MILJØ- OG KEMIKALIEOMRÅDET Miljø REACH Sikkerhed Kemikalier KURSER INTRODUKTION TIL REACH REACH er navnet på EU s kemikalielovgivningspakke, der trådte i kraft i 2007. Alle kemikalier (fx maling

Læs mere

Regulering af kemikalieområdet i Danmark og EU

Regulering af kemikalieområdet i Danmark og EU Regulering af kemikalieområdet i Danmark og EU Temamøde, Miljøforum Fyn 6. september 2011 Trine Thorup Andersen, Miljøstyrelsen Kemikalier Intro Kemikalielovgivningen (REACH & CLP) overblik CLP nye regler

Læs mere

Europaudvalget 1996 KOM (1996) 0347 Offentligt

Europaudvalget 1996 KOM (1996) 0347 Offentligt Europaudvalget 1996 KOM (1996) 0347 Offentligt tt -ùt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.09.1997 KOM(97) 462 endelig udg. 96/0200 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer til brug på offshoreanlæg m.v.

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer til brug på offshoreanlæg m.v. 1 Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer til brug på offshoreanlæg m.v. 1 Udkast til ny ekstern høring 31. maj 2010 I medfør af 4 a,

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (2014/313/EU)

(EØS-relevant tekst) (2014/313/EU) L 164/74 KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 28. maj 2014 om ændring af afgørelse 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU og 2012/721/EU af hensyn til udviklingen i klassificeringen af stoffer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

Vi uddanner dig til fremtiden KURSUSPROGRAM Se hjemmesiden

Vi uddanner dig til fremtiden KURSUSPROGRAM Se hjemmesiden Vi uddanner dig til fremtiden KURSUSPROGRAM 2017 Se hjemmesiden www.altox.dk Følg os på : http://dk.linkedin.com/company/altox-a-s Miljø Arbejdsmiljø Kemikalier Altox a/s Tonsbakken 16-18 2740 Skovlunde

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D048947/06.

Hermed følger til delegationerne dokument - D048947/06. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2017 (OR. en) 11470/17 AGRILEG 145 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 20. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D048947/06 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning 1) BEK nr 624 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. april 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsemin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20140113721 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/45/EF

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/45/EF 30.7.1999 L 200/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/45/EF af 31. maj 1999 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages af Unionen med hensyn til ændringerne af

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 314/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1063/2012 af 13. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Vejledning om mellemprodukter

Vejledning om mellemprodukter Vejledning om mellemprodukter Version: 2 December 2010 JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder vejledning til REACH, der forklarer forpligtelserne i henhold til REACH, og hvordan de skal opfyldes.

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Nye muligheder i den nye Kemikaliedatabase, den nye portal (på hjemmesiden) - og det opdaterede program Sikkerhed og Sundhed til Søs.

Nye muligheder i den nye Kemikaliedatabase, den nye portal (på hjemmesiden) - og det opdaterede program Sikkerhed og Sundhed til Søs. Nye muligheder i den nye Kemikaliedatabase, den nye portal (på hjemmesiden) - og det opdaterede program Sikkerhed og Sundhed til Søs. Anne Ries, Arbejdsmiljøkonsulent, M. Sc. Seahealth Denmark Hovedpunkter

Læs mere

Anmeldelse af farlige stoffer og materialer

Anmeldelse af farlige stoffer og materialer Anmeldelse af farlige stoffer og materialer De vigtigste regler om anmeldelse af farlige stoffer og materialer til Produktregisteret. Vejledningen handler om, hvornår virksomheder, som fremstiller eller

Læs mere

Kortfattet vejledning Identifikation og navngivning af stoffer i henhold til REACH og CLP

Kortfattet vejledning Identifikation og navngivning af stoffer i henhold til REACH og CLP Kortfattet vejledning Identifikation og navngivning af stoffer i henhold til REACH og CLP De mest opdaterede oplysninger om kemikaliesikkerhedsvurdering findes på ECHA's websted. JURIDISK MEDDELELSE Dette

Læs mere

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig BESLUTNING OM GENNEMFØRELSE AF EUROPA- PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) NR. 1049/2001 OM AKTINDSIGT I EUROPA-PARLAMENTETS, RÅDETS OG KOMMISSIONENS

Læs mere

BERIGTIGELSER. (Den Europæiske Unions Tidende L 396 af 30. december 2006)

BERIGTIGELSER. (Den Europæiske Unions Tidende L 396 af 30. december 2006) 29.5.2007 L 136/3 BERIGTIGELSER Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier

Læs mere

Downstream-brugere. Dette dokument gennemgår kort de forpligtelser, som downstreambrugere skal opfylde for at overholde REACH-forordningen

Downstream-brugere. Dette dokument gennemgår kort de forpligtelser, som downstreambrugere skal opfylde for at overholde REACH-forordningen KORTFATTET VEJLEDNING Downstream-brugere Dette dokument gennemgår kort de forpligtelser, som downstreambrugere skal opfylde for at overholde REACH-forordningen Version 1.0 December 2013 2 Kortfattet vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer til brug på offshoreanlæg m.v.

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer til brug på offshoreanlæg m.v. 1 Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer til brug på offshoreanlæg m.v. 1 Udkast til ny ekstern høring, november 2010 I medfør af 4

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ARBEJDSDOKUMENT. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. 30. marts 2004

EUROPA-PARLAMENTET ARBEJDSDOKUMENT. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. 30. marts 2004 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 30. marts 2004 ARBEJDSDOKUMENT om registrering, vurdering, godkendelse og begrænsning af kemiske stoffer (REACH), om oprettelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Vejledning om mærkning og emballering i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008

Vejledning om mærkning og emballering i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 2 Indledende vejledning til CLP-forordningen (Offentligt) udkast version 2.0 februar 2015 KLASSIFICERING OG MÆRKNING Vejledning om mærkning og emballering i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse UDKAST Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse I denne vejledning beskrives de krav, der stilles til analyser af næringsstoffer (vitaminer

Læs mere

Dagsorden.

Dagsorden. Dagsorden Gennemgang af ny mærkning og skæringsdatoer Demonstration af kemidata. Der udvælges et produkt og ommærkningen gennemgås. Hvilke produkter skal have en APB. Udarbejdelse af en arbejdspladsbrugsanvisning.

Læs mere

Dyreforsøgs betydning for sikker anvendelse af kemiske stoffer

Dyreforsøgs betydning for sikker anvendelse af kemiske stoffer REACH Faktablad ECHA-12-FS-08-DA Dyreforsøgs betydning for sikker anvendelse af kemiske stoffer Hensigten med REACH-forordningen er at sikre et højt niveau af beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet

Læs mere

Grundprincipper i REACH

Grundprincipper i REACH HVAD ER ET STOF? Et grundstof og forbindelser heraf, naturligt eller industrielt fremstillet, defineret ved CAS-, EINECS- eller ELINCS nummer. EKSISTERENDE STOFFER/ INDFASNINGSSTOFFER er stoffer, som allerede

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0550 Offentligt

Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0550 Offentligt Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0550 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.2.2006 KOM(2006) 50 endelig 20003/0210 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Fordele ved REACH. Dagens tekst. Hvad er nyt? i store træk. Hvad er nyt? Hvordan forbedrer REACH miljøet? Hvad skal virksomhederne fokusere på?

Fordele ved REACH. Dagens tekst. Hvad er nyt? i store træk. Hvad er nyt? Hvordan forbedrer REACH miljøet? Hvad skal virksomhederne fokusere på? Fordele ved REACH set fra miljøets synspunkt Torben Nørlem Miljøstyrelsen Kemikalier Dagens tekst Hvordan forbedrer REACH miljøet? Hvad skal virksomhederne fokusere på? Ikke: Radioaktive stoffer Alle stoffer

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2000R0930 DA 22.08.2007 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 930/2000 af 4. maj 2000 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 6. marts 2006 JR/JEV Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af bestemmelser om

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 24.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 326/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1097/2012 af 23. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade København K

Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade København K 24. juli 2013 UHa Deres sagsnr.: MST-600-00023 Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade 29 1401 København K Høring af udkast til ny bekæmpelsesmiddelbekendtgørelse og ny bekendtgørelse med lister over

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

Guide - AlphaOmega. AlphaOmega Guide. Guide. AlphaOmega

Guide - AlphaOmega. AlphaOmega Guide. Guide. AlphaOmega - AlphaOmega AlphaOmega De vigtigste processer, når man udarbejder sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvisninger i AlphaOmega, er henholdsvis oprettelse af stoffer og oprettelse af råvarer/produkter.

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 14.1.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 12/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 28/2012 af 11. januar 2012 om fastsættelse af krav vedrørende udstedelse

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1) BEK nr 1360 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1211494 Senere ændringer til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, C KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / af [ ] om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer vedrørende ikkeerhvervsmæssige

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer til brug på offshoreanlæg m.v.

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer til brug på offshoreanlæg m.v. Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer til brug på offshoreanlæg m.v. 1 Bek. nr. 1508 af 15. december 2010 med senere ændringer ikke

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.3.2004 KOM(2004) 166 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af den maksimale

Læs mere

Information til Clean Cares kunder, konsulenter og interne vedr. REACH og Clp.

Information til Clean Cares kunder, konsulenter og interne vedr. REACH og Clp. Information til Clean Cares kunder, konsulenter og interne vedr. REACH og Clp. Den 28. november 2008 vedtog Europaparlamentet, efter mere end 15 års indledende arbejde i FN, direktiv nr. EU 1272/2008 omhandlende

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 128 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 128 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 128 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 29. november 2016 Sagsnummer: 2016-221./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02032015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

Håndtering af farligt affald. Miljøforum Fyn 21. marts 2011

Håndtering af farligt affald. Miljøforum Fyn 21. marts 2011 Håndtering af farligt affald Miljøforum Fyn 21. marts 2011 Stena Metal koncernen Jern og metal Returpapir Farligt affald WEEE Aluminium Stål Olie Trading Finans Miljøteknik Stena i Danmark Stena Jern &

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 7. december 2007 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. januar 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. januar 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. januar 2016 (OR. en) 5215/16 ADD 1 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 12. januar 2016 til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet COMPET

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 30.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 313/3 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1103/2010 af 29. november 2010 om regler for mærkning af kapaciteten af bærbare genopladelige batterier og

Læs mere

EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter

EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter Implementering i Danmark. Hvad sker der efter beslutning om optagelse eller ikke optagelse af aktivstoffer på bilag I. Michael Bjørnsen, Miljøstyrelsen

Læs mere

L 92/12 Den Europæiske Unions Tidende

L 92/12 Den Europæiske Unions Tidende L 92/12 Den Europæiske Unions idende 3.4.2008 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 304/2008 af 2. april 2008 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af mindstekrav

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere