Indledende vejledning til CLP-forordningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledende vejledning til CLP-forordningen"

Transkript

1 Indledende vejledning til CLP-forordningen CLP er forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP Classification, Labeling and Packaging) af stoffer og blandinger

2 JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder vejledning om forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP-forordning). Brugernes opmærksomhed henledes imidlertid på, at teksten i CLP-forordningen er den eneste autentiske juridiske referencetekst, og at oplysningerne i dette dokument ikke udgør juridisk rådgivning. Det Europæiske Kemikalieagentur påtager sig intet ansvar for indholdet af dette dokument. ANSVARSFRASKRIVELSE Dette er en oversættelse til arbejdsbrug af et dokument, som oprindeligt blev udarbejdet på engelsk. Det er oversat og kontrolleret for fuldstændighed af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer. Den videnskabelig/tekniske formulering vil blive opdateret. Bemærk venligst, at det udelukkende er den engelske udgave, der også findes på denne hjemmeside, som er originaludgaven. ISBN: endnu ikke tilgængeligt ISSN: endnu ikke tilgængeligt ECHA-reference: ECHA-09-G-01-EN Dato: Sprog: DA Det Europæiske Kemikalieagentur, 2009 Gengivelse er tilladt med angivelse af kilden. 2

3 FORORD Dette dokument giver vejledning om grundlæggende elementer og procedurer, der er fastlagt i den nye forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (CLP-forordningen eller slet og ret CLP ), som trådte i kraft den 20. januar 2009 i EU-landene og forventes også at træde i kraft i Kongeriget Norge, Republikken Island og Fyrstendømmet Liechtenstein i den nærmeste fremtid. Det udgør modul 1 af den samlede vejledning til CLP-forordningen. Denne modul 1-vejledning er hovedsageligt henvendt til leverandører, dvs. producenter af stoffer, importører af stoffer og blandinger, downstreambrugere, distributører af stoffer og blandinger og producenter og importører af nærmere bestemte artikler. Det forventes ikke, at læserne af dette vejledningsdokument har aktiv erfaring i at klassificere stoffer og blandinger, men det antages, at de har et grundlæggende kendskab til det nuværende system for klassificering og mærkning som fremsat i direktivet om farlige stoffer 67/548/EØF og direktivet om farlige præparater 1999/45/EF. Ved udarbejdelsen af dette dokument var det hensigten at gengive det juridiske og tekniske indhold i letfordøjeligt format for at muliggøre en hurtig og effektiv orientering om forpligtelserne i henhold til CLP. Med hensyn til klassificering og mærkning i overensstemmelse med kriterierne og til information om generelle aspekter vedrørende alle farlige klasser anbefaler vi, at du læser selve lovteksten, herunder bilagene, sammen med den mere specifikke vejledning, der kommer i modul 2 af den samlede vejledning om CLPforordningen. Vi er klar over, at du muligvis også skal overholde REACH. Derfor har vi i hele denne vejledning fremhævet de relevante REACH-forpligtelser, der spiller en rolle i forbindelse med CLP. Endvidere henviser vi til de vejledningsdokumenter, der er relateret til REACH, og som kan være til hjælp ved gennemførelsen af CLP-forordningen. Dette dokument har haft stor gavn af erfaring og knowhow fra eksperter i medlemsstaterne og andre interessenter, som har udvist stort engagement i forbindelse med modul 1-projektet. Kommissionen og Det Europæiske Kemikalieagentur er taknemmelige for de mange værdifulde bidrag, vi har modtaget. Vi håber, at dette dokument hjælper dig med at overholde forpligtelserne i den nye forordning. 3

4 Indholdsfortegnelse Der er udarbejdet en indholdsfortegnelse, som kan hjælpe dig med at finde rundt i dette vejledningsdokument (figur 1), hvoraf en forenklet version kan ses i hver sides margin. Figur 1: Sådan finder du rundt i dette vejledningsdokument Emneområde Punkt (For at komme til et bestemt punkt skal du venstreklikke med musen på titlen på det ønskede punkt) Side Introduktion 1. Indledning 5 2. Roller og forpligtelser i henhold til CLP Forberedelser til CLP Overgangen til CLP Ligheder med og forskelle fra DSD / DPD DSD / DPD og CLP sammenligning af nøgletermer 30 Fareklassificering 7. Generelle klassificeringselementer Anvendelse af harmoniserede klassificeringer Anvendelse af oversættelsestabellerne Informationskilder Testnings rolle i CLP Klassificering af stoffer Klassificering af blandinger 56 4

5 Figur 1: Sådan finder du rundt i dette vejledningsdokument (fortsat) Emneområde Punkt (For at komme til et bestemt punkt skal du venstreklikke med musen på titlen på det ønskede punkt) Side Farekommunika tion 14. Mærkning Anvendelse af forrangsbestemmelserne for mærkning Specifikke mærknings- og emballeringssituationer Sikkerhedsdatablade 76 Opfølgning på klassificering 18. Fortegnelsen over klassificeringer og mærkninger anmeldelse af stoffer 19. Ny fareinformation Anmodning om anvendelse af alternativt kemisk navn Informationsfortegnelser og -anmodninger Forslag til harmoniseret klassificering og mærkning 90 REACH og EU downstreamlovgivning 23. Downstreamlovgivning - en oversigt Biocidholdige produkter og plantebeskyttelsesmidler Klassificeringsbaserede forpligtelser i henhold til REACH 26. Fora for informationsudveksling om stoffer (SIEF er) 27. REACH-vejledningsdokumenter med relevans for CLP Bilag Bilag 1. Eksempler fra UN GHS-pilotforsøg Bilag 2: Ordforklaring Bilag 3. Yderligere informationskilder Bilag 4. UN GHS og CLP 5

6 1. Indledning Sådan kommer du i gang 1. Indledning 2. Roller og forpligtelser i henhold til CLP 3. Forberedelser til CLP 4. Overgang til CLP 5. Ligheder med og forskelle fra DSD / DPD 6. DSD / DPD og CLP sammenligning af nøgletermer Fareklassificering Farekommunikation Opfølgning på klassificering REACH- og EUdownstreamlovgivning Om denne vejledning Dette vejledningsdokument er blevet udarbejdet for at hjælpe dig med at finde rundt i kravene i forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (CLP-forordningen eller slet og ret CLP), der trådte i kraft den 20. januar 2009, se Du bliver gjort bekendt med de grundlæggende elementer og procedurer i CLP, men anbefales at læse lovteksten for yderligere detaljer og for at være sikker på, at du har forstået teksten korrekt. Med hensyn til klassificeringskriterierne som sådan anbefaler vi, at du læser vejledningsdokumentet vedrørende anvendelse af CLP-reglerne for klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (modul 2). Dokumentet udgør også stofspecifik vejledning, hvor dette er relevant for en bestemt klassificering, f.eks. til vandmiljøklassificering af metaller. Mange bestemmelser i CLP er nært forbundne med bestemmelser i henhold til forordning nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse samt begrænsninger af kemikalier (REACH) og anden fællesskabslovgivning. De mest relevante links til REACH, til direktiv 98/8/EF om biocidholdige produkter og til direktiv 91/414/EØF om plantebeskyttelsesmidler er forklaret kort i særskilte punkter i dette vejledningsdokument. Derudover er REACH-links beskrevet kort i de enkelte punkter i dette dokument, hvor det er relevant. Hvem er denne vejledning henvendt til? Dette dokument er udarbejdet til leverandører af stoffer og blandinger (præparater) samt til de producenter eller importører af nærmere bestemte artikler 1, som skal gennemføre de nye bestemmelser for klassificering, mærkning og emballering i henhold til CLP. Leverandører er producenter af stoffer, importører af stoffer eller blandinger, downstreambrugere, herunder formulatorer (producenter af blandinger) og reimportører, og distributører, herunder detailhandlere, som markedsfører stoffer og blandinger (se punkt 2 i dette vejledningsdokument). Det er tiltænkt dem, der allerede har en grundlæggende viden om klassificering og mærkning enten som følge af anvendelsen af direktivet om farlige stoffer 67/548/EØF (DSD) og direktivet om farlige præparater 1999/45/EF (DPD) eller som følge af kendskab til selve De 1 Som producent eller importør af en artikel er CLP kun relevant for dig, hvis du producerer eller importerer en eksplosiv artikel som beskrevet i punkt 2.1 i bilag I til CLP, eller hvor artikel 7 eller 9 af REACH nødvendiggør registrering af eller underretning om et stof, der er indeholdt i en artikel. 6

7 Forenede Nationers globale harmoniserede system for klassificering og mærkning af stoffer (UN GHS) (se nedenfor). Dette dokument forklarer ikke alting helt fra bunden, men forsøger at skabe et overblik over elementerne i den nye CLP-forordning. Hvad er CLP, og hvorfor har vi den? Handel med stoffer og blandinger vedrører ikke kun det indre marked men også det globale marked. For at fremme den verdensomspændende handel og samtidig beskytte menneskers sundhed og miljøet er der over en periode på 12 år omhyggeligt blevet udarbejdet harmoniserede kriterier for klassificering og mærkning sammen med generelle principper for gennemførelsen heraf i FN-regi. Resultatet blev betegnet det globale harmoniserede system for klassificering og mærkning af stoffer (UN GHS: CLP-forordningen kommer efter, at Det Europæiske Fællesskab flere gange i erklæringer har bekræftet sin hensigt om at bidrage til den globale harmonisering af kriterierne for klassificering og mærkning ved hjælp af internationalt aftalte GHSkriterier i fællesskabslovgivningen. Virksomhederne bør kunne drage fordel af den globale harmonisering af reglerne for klassificering og mærkning og af overensstemmelse mellem på den ene side reglerne for klassificering og mærkning i forbindelse med levering og brug og på den anden side reglerne for transport CLP er på nuværende tidspunkt baseret på anden revision af UN GHS. Den medtager grundlæggende elementer og procedurer fra DSD og DPD. Derfor kan CLP ligne men er ikke nødvendigvis identisk med den måde, hvorpå GHS gennemføres i lovgivningen i lande uden for EU. CLP-forordningen er retlig bindende i alle medlemsstater. Den er umiddelbart anvendelig for industrien. CLP vil afløse DSD og DPD med tiden. Disse direktiver vil blive endeligt ophævet efter en overgangsperiode, dvs. den 1. juni 2015 (se punkt 4 i dette vejledningsdokument). Hvad er fareklassificering, mærkning og emballering? Ligesom DSD er et af de vigtigste mål med CLP at bestemme, hvorvidt et stof eller en blanding udviser egenskaber, der fører til en klassificering som farlig. Bemærk venligst, at når der tales om stoffer og blandinger i dette vejledningsdokument, omfatter dette også de nærmere bestemte artikler", der er genstand for klassificering i overensstemmelse med del 2 af bilag I til CLP. 7

8 Når sådanne egenskaber er identificeret, og stoffet eller blandingen er klassificeret i overensstemmelse hermed, skal producenter, importører, downstreambrugere og distributører af stoffer og blandinger samt producenter og importører af nærmere bestemte artikler kommunikere de identificerede farer ved disse stoffer eller blandinger til andre aktører i leverandørkæden, herunder forbrugerne. Faren ved et stof eller en blanding er dette stofs eller denne blandings potentiale for at forårsage skade. Den afhænger af stoffets eller blandingens iboende egenskaber. I denne forbindelse er farevurdering den proces, hvor oplysninger om et stofs eller en blandings iboende egenskaber vurderes for at bestemme deres potentiale til at forårsage skade. I tilfælde, hvor en identificeret fares art og alvor opfylder klassificeringskriterierne, er fareklassificering tildeling af en standardbeskrivelse af denne fare ved et stof eller en blanding, som skader menneskers sundhed eller miljøet. Faremærkning gør det muligt at kommunikere fareklassificering til brugeren af et stof eller en blanding, at gøre brugeren opmærksom på en fare og behovet for at undgå eksponeringer og de resulterende risici. CLP fastsætter generelle emballeringsstandarder for at sikre, at levering af farlige stoffer og blandinger er sikker (CLP betragtning 49 og CLP afsnit IV). Hvad med risikovurderingen? Klassificeringen af kemikalier skal afspejle arten og alvoren af et stofs eller en blandings iboende farer. Den må ikke forveksles med risikovurdering, som vedrører en given fare ved den egentlige eksponering af mennesker eller miljøet for det stof eller den blanding, der er forbundet med denne fare. Ikke desto mindre er fareidentificering og farevurdering fællesnævnere for både klassificering og risikovurdering. Hvilken rolle spiller Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA eller agenturet)? Det Europæiske Kemikalieagentur (agenturet) er et fællesskabsorgan, som blev oprettet med det formål at administrere REACH. Det er essentielt for gennemførelsen af både REACH og CLP at sikre ensartethed i hele EU. Via sit sekretariat og specialiserede udvalg forsyner agenturet medlemsstaterne og fællesskabets institutioner med videnskabelig og teknisk rådgivning om spørgsmål, der vedrører kemikalier, som falder inden for dets kompetenceområde. Generelt omfatter agenturets specifikke opgaver følgende: 8

9 at forelægge industrien teknisk og videnskabelig vejledning om og tekniske og videnskabelige værktøjer til opfyldelse af kravene i CLP (CLP artikel 50); at forelægge kompetente myndigheder i medlemsstaterne teknisk og videnskabelig vejledning om anvendelsen af CLP (CLP artikel 50); at yde støtte til de helpdeske, som er etableret i henhold til CLP (CLP artikel 44 og 50); at oprette og vedligeholde en fortegnelse over klassificeringer og mærkninger i form af en database og at modtage anmeldelser til fortegnelsen over klassificeringer og mærkninger (CLP artikel 42); at modtage forslag til harmoniseret klassificering af et stof fra kompetente myndigheder i medlemsstaterne og leverandører og at indsende udtalelser om sådanne forslag til klassificering til Kommissionen (CLP artikel 37); at modtage, vurdere og træffe afgørelse om, hvorvidt anmodninger om anvendelse af et alternativt kemisk navn kan imødekommes (CLP artikel 24) at udarbejde og forelægge udkast til undtagelser fra mærknings- og emballeringskravene for Kommissionen (CLP artikel 29(5)). 9

10 2. Roller og forpligtelser i henhold til CLP Sådan kommer du i gang 1. Indledning 2. Roller og forpligtelser i henhold til CLP 3. Forberedelser til CLP 4. Overgangen til CLP 5. Ligheder med og forskelle fra DSD / DPD 6. DSD / DPD og CLP sammenligning af nøgletermer Fareklassificering Farekommunikation Opfølgning på klassificering REACH- og EUdownstreamlovgivning Roller i henhold til CLP De forpligtelser, der påhviler en leverandør af stoffer eller blandinger i henhold til CLP, vil hovedsageligt afhænge af den pågældendes rolle i forhold til et stof eller en blanding i leverandørkæden. Det er derfor vigtigt, at du identificerer din rolle i henhold til CLP. For at identificere din rolle, kan du læse de fem forskellige beskrivelser i tabel 2.1, der er baseret på CLP artikel 2. For yderligere præcisering af rollerne downstreambruger eller distributør kan du læse Vejledning til downstreambrugere på ECHA s hjemmeside (http://guidance.echa.europa.eu/guidance_da.htm). Hvis en beskrivelse passer til dine aktiviteter, er din rolle i henhold til CLP angivet til højre for beskrivelsen. Læs hver beskrivelse grundigt, da du kan have mere end en rolle i henhold til CLP. Bemærk venligst, at CLP-forpligtelser til at klassificere, mærke og emballere generelt er forbundet med levering af stoffer og blandinger. Uafhængigt af leveringen er klassificering imidlertid også relevant for den korrekte udarbejdelse af en registrering eller anmeldelse til brug for REACH. Denne vejledning kan derfor også anvendes af dem, der udarbejder sådanne indsendelser i henhold til REACH. Mærknings- og emballeringsforpligtelser er generelt ikke relevante, når der udarbejdes en registrering eller anmeldelse til brug for REACH uden, at der sker levering. Tabel 2.1: Sådan identificerer du din rolle i henhold til CLP Beskrivelser 1 En fysisk eller juridisk person etableret i Fællesskabet, der fremstiller eller ekstraherer et stof i den naturlige tilstand inden for Fællesskabet. Din rolle i henhold til CLP Producent (1) 2 En fysisk eller juridisk person etableret i Fællesskabet, der er ansvarlig for fysisk indførsel i Fællesskabets toldområde. Importør 10

11 Tabel 2.1: Sådan identificerer du din rolle i henhold til CLP (fortsat) Beskrivelser Din rolle i henhold til CLP 3 En fysisk eller juridisk person etableret i Fællesskabet, bortset fra producenten eller importøren, der anvender et stof, enten som sådan eller i en blanding, som led i sine industrielle eller erhvervsmæssige aktiviteter. Downstreambr uger (2) (herunder formulator / reimporter) 4 En fysisk eller juridisk person etableret i Fællesskabet, herunder en detailhandler, der kun opbevarer et stof, enten som sådan eller i en blanding og markedsfører for tredjeparter Distributør (herunder detailhandler) 5 En fysisk eller juridisk person, der fremstiller eller samler en artikel inden for Fællesskabet; hvor en artikel betyder en genstand, der under fremstillingen har fået en særlig form eller overflade eller et særligt design, der i højere grad end den kemiske sammensætning er bestemmende for dens funktion Producent af artikler (3) Noter: (1) I daglig tale kan udtrykket producent dække både den (fysiske/juridiske) person, der fremstiller stoffer, og den (fysiske/juridiske) person, der fremstiller blandinger (formulator). I modsætning til i daglig tale dækker udtrykket producent i REACH og CLP udelukkende den person, der fremstiller stoffer. Formulatoren er en downstreambruger" i henhold til REACH og CLP. (2) En distributør eller en forbruger er ikke en downstreambruger. (3) Som producent eller importør af en artikel er CLP kun relevant for dig, hvis du producerer eller importerer en eksplosiv artikel som beskrevet i punkt 2.1 i bilag I til CLP, eller hvor artikel 7 eller 9 af REACH nødvendiggør registrering af eller underretning om et stof, der er indeholdt i en artikel. Forpligtelser i henhold til CLP CLP pålægger alle leverandører i leverandørkæden en generel forpligtelse til at samarbejde for at opfylde kravene med hensyn til klassificering, mærkning og emballering i denne forordning (CLP artikel 4(9)). Derudover afhænger dine specifikke forpligtelser i henhold til CLP af din rolle i leverandørkæden som bestemt i tabel 2.1. Tabel 2.2 til 2.5 anfører forpligtelserne for hver af rollerne og angiver nøglepunkterne i dette vejledningsdokument i hvert tilfælde. 11

12 Tabel 2.2: Forpligtelser for en producent eller importør Forpligtelser i henhold til CLP Nøglepunkter 1 Du skal klassificere, mærke og emballere stoffer og blandinger i overensstemmelse med CLP, før de markedsføres. Du skal også klassificere stoffer, der ikke markedsføres, men som skal registreres eller anmeldes i henhold til artikel 6, 9, 17 eller 18 i REACH (CLP artikel 4) 7 2 Du skal klassificere i henhold til CLP afsnit II (CLP artikel 5-14) Du skal mærke i henhold til CLP afsnit III (CLP artikel 17-33) Du skal emballere i henhold til CLP afsnit IV (CLP artikel 35-33) 14 og 16 5 Du skal anmelde klassificerings- og mærkningselementerne til fortegnelsen over klassificering og mærkning, der er oprettet i agenturet, hvis du markedsfører stoffer (CLP artikel 40) 18 6 Du skal tage alle rimelige skridt, du har til rådighed, for at få kendskab til ny videnskabelig og teknisk information, der vil kunne påvirke klassificeringen af de stoffer eller blandinger, du markedsfører. Når du får kendskab til sådan information, som du anser for at være tilstrækkelig og pålidelig, skal du uden unødige forsinkelser foretage en ny evaluering af den pågældende klassificering (CLP artikel 15) 19 7 Du skal ajourføre etiketten, hvis der foretages ændringer af stoffets eller blandingens klassificering eller mærkning, i visse tilfælde uden unødige forsinkelser (CLP artikel 30) 14 og 19 12

13 Tabel 2.2: Forpligtelser for en producent eller importør (fortsat) Forpligtelser i henhold til CLP Nøglepunkter 8 Hvis du har nye oplysninger, som kan føre til en ændring af den harmoniserede klassificering og de harmoniserede mærkningselementer for et stof (del 3 i bilag VI til CLP), skal du forelægge et forslag for den kompetente myndighed i en af de medlemsstater, hvor stoffet markedsføres (CLP artikel 37(6)) 22 9 Du skal samle alle de oplysninger, som du anvender for at kunne foretage klassificering og mærkning i henhold til CLP, og have dem tilgængelige i en periode på mindst 10 år efter det tidspunkt, hvor du sidst leverede stoffet eller blandingen. Disse oplysninger skal opbevares sammen med de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 36 i REACH (CLP artikel 49) 21 Bemærkning: Importører og downstreambrugere, der markedsfører blandinger, skal kunne forelægge visse oplysninger, der vedrører blandinger, for de organer i medlemsstaterne, der er ansvarlige for modtagelse af sådanne oplysninger for forebyggende og helbredende foranstaltninger, herunder særligt i tilfælde af beredskab i sundhedsmæssige nødsituationer (CLP artikel 45). Tabel 2.3: Forpligtelser for en downstreambruger (herunder formulator / reimportør) Forpligtelser i henhold til CLP Nøglepunkter 1 Du skal klassificere, mærke og emballere stoffer og blandinger i overensstemmelse med CLP, før de markedsføres. (CLP artikel 4). Du kan imidlertid også anvende den klassificering af et stof eller en blanding, der allerede er afledt i overensstemmelse med afsnit II af CLP af en anden aktør i leverandørkæden, forudsat at du ikke ændrer stoffets eller blandingens sammensætning. 7 13

14 Tabel 2.3: Forpligtelser for en downstreambruger (herunder formulator / reimportør) (fortsat) Forpligtelser i henhold til CLP Nøglepunkter 2 Hvis du ændrer sammensætningen af stoffet eller blandingen, du markedsfører: skal du klassificere i henhold til CLP afsnit II (CLP artikel 5-14) Du skal mærke i henhold til CLP afsnit III (CLP artikel 17-33) Du skal emballere i henhold til CLP afsnit IV (CLP artikel 35) 14 og 16 5 Du skal tage alle rimelige skridt, du har til rådighed, for at få kendskab til ny videnskabelig og teknisk information, der vil kunne påvirke klassificeringen af de stoffer eller blandinger, du markedsfører. Når du får kendskab til sådan information, som du anser for at være tilstrækkelig og pålidelig, skal du uden unødige forsinkelser foretage en ny evaluering af den pågældende klassificering (CLP artikel 15) 19 6 Du skal ajourføre etiketten, hvis der foretages ændringer af stoffets eller blandingens klassificering eller mærkning, i visse tilfælde uden unødige forsinkelser (CLP artikel 30) 14 og 19 7 Hvis du har nye oplysninger, som kan føre til en ændring af den harmoniserede klassificering og de harmoniserede mærkningselementer for et stof, skal du forelægge et forslag for den kompetente myndighed i en af de medlemsstater, hvor stoffet markedsføres (CLP artikel 37(6)) 22 14

15 Tabel 2.3: Forpligtelser for en downstreambruger (herunder formulator / reimportør) (fortsat) Forpligtelser i henhold til CLP Nøglepunkter 8 Du skal samle alle de oplysninger, som du anvender for at kunne foretage klassificering og mærkning i henhold til CLP, og have dem tilgængelige i en periode på mindst 10 år efter det tidspunkt, hvor du sidst leverede stoffet eller blandingen. Disse oplysninger skal opbevares sammen med de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 36 i REACH (CLP artikel 49) 21 Bemærkning: Importører og downstreambrugere, der markedsfører blandinger, skal kunne forelægge visse oplysninger, der vedrører blandinger, for de organer i medlemsstaterne, der er ansvarlige for modtagelse af sådanne oplysninger for forebyggende og helbredende foranstaltninger, herunder særligt i tilfælde af beredskab i sundhedsmæssige nødsituationer (CLP artikel 45). Tabel 2.4: Forpligtelser for en distributør (herunder detailhandler) Forpligtelser i henhold til CLP Nøglepunkter 1 Du skal mærke og emballere de stoffer og blandinger, du markedsfører (CLP artikel 4) Du kan anvende den klassificering for et stof eller en blanding, der allerede er afledt i overensstemmelse med afsnit II af CLP af en anden aktør i leveringskæden, for eksempel af et sikkerhedsdatablad, der er sendt til dig (CLP artikel 4) 7 og 14 3 Du skal mærke i henhold til CLP afsnit III (CLP artikel 17-33) Du skal emballere i henhold til CLP afsnit IV (CLP artikel 35) 14 og 16 15

16 Tabel 2.4: Forpligtelser for en distributør (herunder detailhandler) Forpligtelser i henhold til CLP Nøglepunkter 5 Du skal samle alle de oplysninger, som du anvender for at kunne foretage klassificering og mærkning i henhold til CLP, og have dem tilgængelige i en periode på mindst 10 år efter det tidspunkt, hvor du sidst leverede stoffet eller blandingen. Disse oplysninger skal opbevares sammen med de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 36 i REACH (CLP artikel 49). Hvis du anvender den klassificering for et stof eller en blanding, der er afledt af en anden aktør i leverandørkæden, skal du sikre, at alle oplysninger, der er nødvendige til klassificering og mærkning (f.eks. sikkerhedsdatablad) holdes tilgængelige i en periode på mindst 10 år, efter du sidst leverede stoffet eller blandingen. 21 Tabel 2.5: Forpligtelser for en producent af nærmere bestemte artikler Forpligtelser i henhold til CLP Nøglepunkter 1 Hvis du producerer og markedsfører en eksplosiv artikel som beskrevet i punkt 2.1 i bilag I til CLP, skal du klassificere, mærke og emballere denne artikel i overensstemmelse med CLP, før den markedsføres (CLP artikel 4). Der gælder de samme forpligtelser som for importører, se tabel 2.2 ovenfor, ud over forpligtelsen til at underrette til agenturet , 21, 22 2 Som producent eller importør af artikler skal du også klassificere stoffer, der ikke markedsføres, men som skal registreres eller anmeldes i henhold til artikel 7(1), 7(2), 7(5) eller 9 i REACH (CLP artikel 4) Du skal klassificere i henhold til CLP afsnit II (CLP artikel 5-14)

17 3. Forberedelser til CLP Sådan kommer du i gang Hvor begynder du? Det første, du skal gøre, er at forstå CLP og dens konsekvenser for din virksomhed. Du skal derfor: 1. Indledning udarbejde en fortegnelse over dine stoffer og blandinger (herunder de stoffer, der 2. Roller og er indeholdt i blandinger) og stoffer indeholdt i artikler, hvem dine leverandører er, forpligtelser i hvem dine kunder er, og hvordan de anvender dine stoffer og blandinger. Du har henhold til CLP sandsynligvis allerede samlet mange af disse oplysninger i henhold til REACH 3. Forberedelser til CLP vurdere dit behov for uddannelse af det relevante tekniske og regulatoriske 4. Overgangen til personale i din organisation CLP overvåge hjemmesiden for din kompetente myndighed og agenturet for at holde 5. Ligheder med og dig ajour med udviklingen af forordningerne og dermed forbundet vejledning forskelle fra DSD / DPD søge rådgivning hos dine brancheforeninger om, hvordan de kan hjælpe dig. 6. DSD / DPD og CLP sammenligning af nøgletermer Fareklassificering Farekommunikation Opfølgning på klassificering REACH- og EUdownstreamlovgivning Eftersom REACH, direktiv 98/8/EF om biocidholdige produkter, Rådets direktiv 91/414/EØF om plantebeskyttelsesmidler og CLP er nært og indbyrdes forbundne, anbefales det eventuelt at planlægge CLP-processer sammen med processer, der vedrører REACH og lovgivningen om biocidholdige produkter og plantebeskyttelsesmidler. Hvad skal du gøre? Som producent, importør eller downstreambruger skal du klassificere dine stoffer og blandinger, som muligvis allerede er klassificeret i henhold til DSD eller DPD, i overensstemmelse med CLP-kriterierne og ændre deres etiketter, sikkerhedsdatablade og i visse tilfælde også emballagen (CLP artikel 4). Tidsfristerne for disse ændringer er angivet i punkt 4 i dette vejledningsdokument. I forbindelse med klassificeringen skal du også bestemme, i hvilket omfang du ønsker at anvende oversættelsestabellerne i bilag VII til CLP til at oversætte nuværende DSD- og DPD-klassificeringer til nærtbeslægtede eller minimale CLP-klassificeringer (se punkt 8 og punkt 9 i dette vejledningsdokument). Som distributør er du forpligtet til at sikre, at dine stoffer og blandinger er mærket og emballeret i overensstemmelse med CLP afsnit III og IV, før du markedsfører dem. For at opfylde denne forpligtelse kan du anvende information, der er leveret til dig, for eksempel i sikkerhedsdatablade, som ledsager stoffer og blandinger (CLP artikel 4 (5)). 17

18 Fristerne for ændringer, der skal foretages, er anført i punkt 4 af dette vejledningsdokument. For at forstå omfanget af den arbejdsindsats, der er involveret, skal du være villig til: at anvende CLP-kriterierne til dine stoffer og blandinger 2 eller at anvende de dertil hørende eksisterende klassificeringer og oversættelsestabellerne i bilag VII, hvis du ingen data har om dine stoffer eller blandinger. I denne situation bør du bemærke vejledningen til anvendelse af disse tabeller, som du finder i del 1.8 af modul 2. Husk også at tage stoffer og blandinger, der på nuværende tidspunkt ikke er farlige i henhold til DSD og DPD, i betragtning, da visse tidligere ikkefarlige stoffer eller blandinger kan være klassificeret som farlige i henhold til CLP at bemærke REACH-registreringsfristerne for dine stoffer og den sandsynlige informationsmængde, der kan være tilgængelig for dig om disse stoffer. Det kan være nødvendigt at kontakte dine leverandører for yderligere information at kontakte dine leverandører for at finde ud af, hvordan de forbereder sig til CLP, og hvordan den vil påvirke de stoffer og blandinger, du anvender. Hvis du formulerer nye blandinger, hvori der indgår andre blandinger (blandinger i blandinger), skal du kontakte dine leverandører for at diskutere, hvilken information om blandingen og dens bestanddele der er tilgængelig for dig, herunder via sikkerhedsdatablade. Hvis du leverer blandinger til kunder, som formulerer dem til andre blandinger, skal du ligeledes overveje, hvordan du vil dele information om blandingen og dens bestanddele med dem. Du bør tænke over, hvilke ressourcer du kan få brug for, og stille dig selv følgende spørgsmål: Har jeg tilstrækkeligt med relevant teknisk og regulatorisk personale, eller skal jeg bruge yderligere ressourcer eller ekspertise udefra? Software til udarbejdelse af sikkerhedsdatablade skal jeg opdatere mit system? Hvordan laver jeg nye etiketter? Emballering skal noget af den emballering, som jeg har anvendt i overensstemmelse med DSD, DPD eller transportlovgivning, ændres som følge af overgangen til CLP? 2 Som producent eller importør af en artikel er CLP kun relevant for dig, hvis du producerer eller importerer en eksplosiv artikel som beskrevet i punkt 2.1 i bilag I til CLP, eller hvor artikel 7 eller 9 af REACH nødvendiggør registrering af eller underretning om et stof, der er indeholdt i en artikel. 18

19 Når du har gjort dette, skal du vurdere konsekvenserne af den nye klassificering af dine stoffer og blandinger. Du kan derefter lave en prioritetsliste over, hvad du skal gøre, og tage følgende i betragtning: overgangsperioder for stoffer og blandinger omkostninger og ressourcer, der sandsynligvis er involveret i klassificering og mærkning af dine stoffer og blandinger konsekvenser for downstreamlovgivning, f.eks.: mængden af farligt materiale, du må opbevare (Seveso II); hvordan du bortskaffer farligt affald sikkerhed på arbejdet og beskyttelsesbeklædning til dine ansatte. 19

20 4. Overgangen til CLP Sådan kommer du i gang 1. Indledning 2. Roller og forpligtelser i henhold til CLP 3. Forberedelser til CLP 4. Overgangen til CLP Indledning CLP-forordningen trådte i kraft den 20. januar Men ikke alle bestemmelserne i CLP-forordningen bliver obligatoriske fra starten af: Der er anført overgangsbestemmelser i CLP artikel 61, som definerer to datoer, der vedrører klassificering, farekommunikation og emballering af farlige stoffer og blandinger, nemlig den 1. december 2010 og den 1 juni Anvendeligheden af de nye regler efter de tre ovenfor nævnte datoer er beskrevet nedenfor. Forholdet mellem disse tre datoer og REACH-fristerne er illustreret i figur Ligheder med og forskelle fra DSD / DPD 1) CLP trådte i kraft den 20. januar DSD / DPD og Fra den 20. januar gælder følgende regler: CLP sammenligning af nøgletermer Indtil den 1. december 2010 skal stoffer fortsat klassificeres, mærkes og Fareklassificering Farekommunikation Opfølgning på klassificering REACH- og EUdownstreamlovgivning emballeres i overensstemmelse med DSD. Et stof kan imidlertid også klassificeres, mærkes og emballeres i overelse med CLP før denne dato. Når dette er gjort, gælder bestemmelserne om mærkning og emballering i henhold til DSD ikke længere for stoffet. Det betyder, at mærkning og emballering skal ske i henhold til bestemmelserne i CLP Indtil den 1. juni 2015 skal blandinger fortsat klassificeres, mærkes og emballeres i overensstemmelse med DPD. En blanding kan imidlertid også klassificeres, mærkes og emballeres i overensstemmelse med CLP før denne dato. Når dette er gjort, gælder bestemmelserne om mærkning og emballering i henhold til DPD ikke længere for blandingen. Det betyder, at mærkning og emballering skal ske i henhold til bestemmelserne i CLP Indtil den 1. juni 2015 skal klassificeringen af et stof i overensstemmelse med DSD være angivet i sikkerhedsdatabladet. Dette gælder både sikkerhedsdatablade for stoffer i sig selv og sikkerhedsdatablade for blandinger, der indeholder disse stoffer Indtil den 1. december 2010 skal CLP-klassificeringen fremgå af sikkerhedsdatabladet sammen med klassificeringen i henhold til DSD, hvis et stof er klassificeret, mærket og emballeret i overensstemmelse med CLP. En leverandør kan imidlertid vælge at identificere CLP-klassificeringen af et stof, før denne anvender CLP til det fuldt ud. I så fald kan leverandøren inkludere denne information på det vedlagte sikkerhedsdatablad under overskriften anden information 20

Status på CLP. Dialogmøde d. 30/4-2012. Trine Thorup Andersen

Status på CLP. Dialogmøde d. 30/4-2012. Trine Thorup Andersen Status på CLP Dialogmøde d. 30/4-2012 Trine Thorup Andersen Overblik overgangsperioden 2010-2015 Notificering til industrilisten 3. Januar 2011 + fortløbende for nye stoffer CLP i kraft Januar 2009 CLP

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering

KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering CLP - Hvad er det, og hvad betyder det for mig? 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V www.i-bar.dk Medarbejdersekretariat: Vester Søgade

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Vejledning for downstreambrugere

Vejledning for downstreambrugere Vejledning for downstreambrugere Januar 2008 Vejledning om gennemførelse af REACH JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder en vejledning om forpligtelserne i REACH-forordningen og beskriver, hvordan

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone)

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) NOTAT UDKAST Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. lesto Den 12. marts 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) 1. Resume Stoffet 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1-dimethylethyl)-

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

REACH vejledning for SPT-virksomheder

REACH vejledning for SPT-virksomheder REACH vejledning for SPT-virksomheder Martine Reinhold Kildeby DHI Miljøprojekt Nr. 1251 2008 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter

EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter Implementering i Danmark. Hvad sker der efter beslutning om optagelse eller ikke optagelse af aktivstoffer på bilag I. Michael Bjørnsen, Miljøstyrelsen

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Deb Clear Foam Wash

SIKKERHEDSDATABLAD Deb Clear Foam Wash 6/07/2013 Erstatter dato 30/05/2013 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. CLR2LT, CLR250ML, CLR12LTF,

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.1_1039732

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.1_1039732 Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. "Walk the Talk" DIVERSE KEMIKALIER. Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. Walk the Talk DIVERSE KEMIKALIER. Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES "Walk the Talk" DIVERSE KEMIKALIER Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det indeholder oplysninger om sikker håndtering og i tilfælde

Læs mere

Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen. Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande

Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen. Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen Herunder

Læs mere

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08 Savon Sæbe 1. Identifikation af stoffet og selskabet Handelsnavn: Anvendelse: Firma Savon Sæbe Daglig rengøring SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark www.surfa.dk Service Vagttelefon

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Temadag om arbejdsmiljø

Temadag om arbejdsmiljø Temadag om arbejdsmiljø Sydvestjysk Sygehus Arbejdsmiljøkonsulent Finn Lund Kinnberg Konsulentfunktionen for Farlige Stoffer Region Syddanmark ouh.asa.farlige.stoffer@ouh.regionsyddanmark.dk 1 Program

Læs mere

Salg af varer med kemiske stoffer

Salg af varer med kemiske stoffer Tryksag 541-643 Nyttige links echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table Her får I en oversigt over stoffer på kandidatlisten. www.reachhelpdesk.dk Miljøstyrelsens REACH-helpdesk et godt sted at starte,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy Revision 20/04/2011 Erstatter dato 15/02/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. SHD1L 1.2. Relevante

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling. Februar 2011 (Ændret april 2012)

Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling. Februar 2011 (Ændret april 2012) Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling Februar 2011 (Ændret april 2012) Sikkerheden ved Type-T LED-udskiftningsrør og ombyggede belysningsarmaturer Indledning:

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 8, stk. 1, 22, stk. 4, 30, stk. 2, 45, stk. 1, og 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878

Læs mere

Håndtering af ES-information i SDS

Håndtering af ES-information i SDS Håndtering af ES-information i SDS FOCUS PÅ: REACH overensstemmelsescheck for håndtering af modtagne kemikalier og deres sikkerhedsdatablade med eksponeringsscenarier til virksomheden. Anbefalinger til

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Pt. gælder bilag 3 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods for sådan transport.

Pt. gælder bilag 3 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods for sådan transport. Til affald danmark, DAKOFA, Dansk Industri, Kommunekemi A/S, FASID, Rigspolitiet, KL, FKB og RenoSam samt deltagere i møde den 4. december 2009 i Beredskabsstyrelsen 21. juni 2012 Transport af affald,

Læs mere

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods Bilag 3 Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods 1. Særlige bestemmelser for emballering, mærkning

Læs mere

Vejledning for downstream-brugere

Vejledning for downstream-brugere VEJLEDNING Version 2.0 December 2013 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu 2 JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder en vejledning

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 22.2.2013 2011/0284(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Retsudvalget

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

: GLYCEROL FORMAL CRS

: GLYCEROL FORMAL CRS Udgivelsesdato: 27/06/2013 Revideret den: 27/06/2013 Erstatter: 14/12/2011 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Læs mere

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen Tilsyn i praksis Pia Westphalen 11-12-2012 Sekretariat for Ecodesign og Energimærkning af Produkter Sekretariat nedsat af Energistyrelsen til at varetage opgaver vedrørende administration og koordinering

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Guide - AlphaOmega. AlphaOmega Guide

Guide - AlphaOmega. AlphaOmega Guide - AlphaOmega De to vigtigste processer, når man udarbejder arbejdspladsbrugsanvisninger i AlphaOmega, er henholdsvis oprettelse af stoffer og oprettelse af produkter. Denne primære guide til AlphaOmega

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER L 349/20 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1290/2014 af 4. december 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007 L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1337/27 af 15. november 27 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 992/95 for så vidt angår fællesskabstoldkontingenter

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion.

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion. August 2013 Brugt procesudstyr og overensstemmelseserklæringer/dokumentation for overholdelse af gældende regler for fødevarekontaktmaterialer (materialer og genstande). Brugt procesudstyr omfatter produktionsmaskiner,

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 * NESTLÉ DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 * I sag C-353/03, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Læs mere

Biocidforordningen Tema møde. August 2012

Biocidforordningen Tema møde. August 2012 Biocidforordningen Tema møde August 2012 Program 1. Velkomst 2. Ændringer fra biociddirektivet til biocidforordningen v/jørgen Larsen og Niels Bukholt 3. Spørgsmål 4. Eventuelt Status for vedtagelse af

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1608123 Leverandør: Revision: 21-12-2009 / TKO Protox aps Fabriksvej 19 Anvendelse: Middel mod

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator CAS-nr.: 11061-68-0 EF nr.: 234-279-7 Emballage: HDPE plastflasker. 1 g, 10 g, 50 g, 100 g, 1000

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Forord Indholdsfortegnelse 03 Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af arbejdsmarkedets parter og oprettet i henhold

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2012 COM(2012) 141 final/2 2012/0070 (NLE) CORRIGENDUM: annule et replace le document COM(2012)141 final du 28.3.2012. Concerne toutes les versions linguistiques

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

Internt seminar. Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015

Internt seminar. Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015 Internt seminar Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015 Organisering af tilsyn i Danmark Bekendtgørelserne beskriver følgende hhv. 7 i BEK. 1274

Læs mere

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder KAMPAGNE - SLUTRAPPORT Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder BAGGRUND OG FORMÅL Fødevarestyrelsen kontrollerer løbende markedsføring, herunder bl.a. mærkning og anprisning

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

Big Wipes 4x4 Sikkerhedsdatablade

Big Wipes 4x4 Sikkerhedsdatablade Januar 2014 Big Wipes 4x4 Sikkerhedsdatablade Produktnavn: Multi Purpose (Sort) Heavy Duty (Rød) Multi Surface (Grøn) Power Spray (Rød) ALLE STØRRELSER T: +44 (0)1628 894374 F: +44 (0)1628 894375 SALES@BIGWIPES.COM

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA-BoS-15/106 DA Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stoffets navn Handelsnavn Identifikationsnummer Registreringsnummer Synonymer Polyvinylacetal

Læs mere

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Forord Indholdsfortegnelse 03 Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af arbejdsmarkedets parter og oprettet i henhold

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01010 Den 17. februar 2012 FVM 014 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12/IV/2006 K (2006) 1502 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 12/IV/2006 om ændring af Kommissionens beslutning K(2005) 1452 endelig af 26. maj

Læs mere

Find de kemiske produkter og få dem registreret En praktisk vejledning. Dansk Erhverv 24. november 2014

Find de kemiske produkter og få dem registreret En praktisk vejledning. Dansk Erhverv 24. november 2014 Find de kemiske produkter og få dem registreret En praktisk vejledning Dansk Erhverv 24. november 2014 Mette Herget Herget.dk Kemirådgivning Kemikalieregulering REACH Registrering Tilgrænsende speciallovgivning

Læs mere

Affald en handelsvare. v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk

Affald en handelsvare. v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk Affald en handelsvare v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk Affald Definition af affald: Ethvert stof eller enhver genstand, som virksomheden ønsker at eller

Læs mere

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (KHIM) (Varemærker og Design) Vejledning i udfyldning af begæringen om 1. Generelle bemærkninger 1.1 Anvendelse af skemaet Skemaet til begæringen stilles til

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1)

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1) BEK nr 364 af 21/05/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-05-2008 Erhvervs- og Vækstministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1350 af 03/12/2010 Ændrer i/ophæver BEK nr 787 af 09/09/2003 Oversigt

Læs mere

Spørgsmål og svar: Nye regler for tobaksvarer

Spørgsmål og svar: Nye regler for tobaksvarer EUROPA-KOMMISSIONEN MEMO Bruxelles, den 26. februar 2014 Spørgsmål og svar: Nye regler for tobaksvarer Europa-Parlamentet godkendte i dag revisionen af EU-direktivet om tobaksvarer. Denne nye lov styrker

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere