Indledende vejledning til CLP-forordningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledende vejledning til CLP-forordningen"

Transkript

1 Indledende vejledning til CLP-forordningen CLP er forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP Classification, Labeling and Packaging) af stoffer og blandinger

2 JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder vejledning om forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP-forordning). Brugernes opmærksomhed henledes imidlertid på, at teksten i CLP-forordningen er den eneste autentiske juridiske referencetekst, og at oplysningerne i dette dokument ikke udgør juridisk rådgivning. Det Europæiske Kemikalieagentur påtager sig intet ansvar for indholdet af dette dokument. ANSVARSFRASKRIVELSE Dette er en oversættelse til arbejdsbrug af et dokument, som oprindeligt blev udarbejdet på engelsk. Det er oversat og kontrolleret for fuldstændighed af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer. Den videnskabelig/tekniske formulering vil blive opdateret. Bemærk venligst, at det udelukkende er den engelske udgave, der også findes på denne hjemmeside, som er originaludgaven. ISBN: endnu ikke tilgængeligt ISSN: endnu ikke tilgængeligt ECHA-reference: ECHA-09-G-01-EN Dato: Sprog: DA Det Europæiske Kemikalieagentur, 2009 Gengivelse er tilladt med angivelse af kilden. 2

3 FORORD Dette dokument giver vejledning om grundlæggende elementer og procedurer, der er fastlagt i den nye forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (CLP-forordningen eller slet og ret CLP ), som trådte i kraft den 20. januar 2009 i EU-landene og forventes også at træde i kraft i Kongeriget Norge, Republikken Island og Fyrstendømmet Liechtenstein i den nærmeste fremtid. Det udgør modul 1 af den samlede vejledning til CLP-forordningen. Denne modul 1-vejledning er hovedsageligt henvendt til leverandører, dvs. producenter af stoffer, importører af stoffer og blandinger, downstreambrugere, distributører af stoffer og blandinger og producenter og importører af nærmere bestemte artikler. Det forventes ikke, at læserne af dette vejledningsdokument har aktiv erfaring i at klassificere stoffer og blandinger, men det antages, at de har et grundlæggende kendskab til det nuværende system for klassificering og mærkning som fremsat i direktivet om farlige stoffer 67/548/EØF og direktivet om farlige præparater 1999/45/EF. Ved udarbejdelsen af dette dokument var det hensigten at gengive det juridiske og tekniske indhold i letfordøjeligt format for at muliggøre en hurtig og effektiv orientering om forpligtelserne i henhold til CLP. Med hensyn til klassificering og mærkning i overensstemmelse med kriterierne og til information om generelle aspekter vedrørende alle farlige klasser anbefaler vi, at du læser selve lovteksten, herunder bilagene, sammen med den mere specifikke vejledning, der kommer i modul 2 af den samlede vejledning om CLPforordningen. Vi er klar over, at du muligvis også skal overholde REACH. Derfor har vi i hele denne vejledning fremhævet de relevante REACH-forpligtelser, der spiller en rolle i forbindelse med CLP. Endvidere henviser vi til de vejledningsdokumenter, der er relateret til REACH, og som kan være til hjælp ved gennemførelsen af CLP-forordningen. Dette dokument har haft stor gavn af erfaring og knowhow fra eksperter i medlemsstaterne og andre interessenter, som har udvist stort engagement i forbindelse med modul 1-projektet. Kommissionen og Det Europæiske Kemikalieagentur er taknemmelige for de mange værdifulde bidrag, vi har modtaget. Vi håber, at dette dokument hjælper dig med at overholde forpligtelserne i den nye forordning. 3

4 Indholdsfortegnelse Der er udarbejdet en indholdsfortegnelse, som kan hjælpe dig med at finde rundt i dette vejledningsdokument (figur 1), hvoraf en forenklet version kan ses i hver sides margin. Figur 1: Sådan finder du rundt i dette vejledningsdokument Emneområde Punkt (For at komme til et bestemt punkt skal du venstreklikke med musen på titlen på det ønskede punkt) Side Introduktion 1. Indledning 5 2. Roller og forpligtelser i henhold til CLP Forberedelser til CLP Overgangen til CLP Ligheder med og forskelle fra DSD / DPD DSD / DPD og CLP sammenligning af nøgletermer 30 Fareklassificering 7. Generelle klassificeringselementer Anvendelse af harmoniserede klassificeringer Anvendelse af oversættelsestabellerne Informationskilder Testnings rolle i CLP Klassificering af stoffer Klassificering af blandinger 56 4

5 Figur 1: Sådan finder du rundt i dette vejledningsdokument (fortsat) Emneområde Punkt (For at komme til et bestemt punkt skal du venstreklikke med musen på titlen på det ønskede punkt) Side Farekommunika tion 14. Mærkning Anvendelse af forrangsbestemmelserne for mærkning Specifikke mærknings- og emballeringssituationer Sikkerhedsdatablade 76 Opfølgning på klassificering 18. Fortegnelsen over klassificeringer og mærkninger anmeldelse af stoffer 19. Ny fareinformation Anmodning om anvendelse af alternativt kemisk navn Informationsfortegnelser og -anmodninger Forslag til harmoniseret klassificering og mærkning 90 REACH og EU downstreamlovgivning 23. Downstreamlovgivning - en oversigt Biocidholdige produkter og plantebeskyttelsesmidler Klassificeringsbaserede forpligtelser i henhold til REACH 26. Fora for informationsudveksling om stoffer (SIEF er) 27. REACH-vejledningsdokumenter med relevans for CLP Bilag Bilag 1. Eksempler fra UN GHS-pilotforsøg Bilag 2: Ordforklaring Bilag 3. Yderligere informationskilder Bilag 4. UN GHS og CLP 5

6 1. Indledning Sådan kommer du i gang 1. Indledning 2. Roller og forpligtelser i henhold til CLP 3. Forberedelser til CLP 4. Overgang til CLP 5. Ligheder med og forskelle fra DSD / DPD 6. DSD / DPD og CLP sammenligning af nøgletermer Fareklassificering Farekommunikation Opfølgning på klassificering REACH- og EUdownstreamlovgivning Om denne vejledning Dette vejledningsdokument er blevet udarbejdet for at hjælpe dig med at finde rundt i kravene i forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (CLP-forordningen eller slet og ret CLP), der trådte i kraft den 20. januar 2009, se Du bliver gjort bekendt med de grundlæggende elementer og procedurer i CLP, men anbefales at læse lovteksten for yderligere detaljer og for at være sikker på, at du har forstået teksten korrekt. Med hensyn til klassificeringskriterierne som sådan anbefaler vi, at du læser vejledningsdokumentet vedrørende anvendelse af CLP-reglerne for klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (modul 2). Dokumentet udgør også stofspecifik vejledning, hvor dette er relevant for en bestemt klassificering, f.eks. til vandmiljøklassificering af metaller. Mange bestemmelser i CLP er nært forbundne med bestemmelser i henhold til forordning nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse samt begrænsninger af kemikalier (REACH) og anden fællesskabslovgivning. De mest relevante links til REACH, til direktiv 98/8/EF om biocidholdige produkter og til direktiv 91/414/EØF om plantebeskyttelsesmidler er forklaret kort i særskilte punkter i dette vejledningsdokument. Derudover er REACH-links beskrevet kort i de enkelte punkter i dette dokument, hvor det er relevant. Hvem er denne vejledning henvendt til? Dette dokument er udarbejdet til leverandører af stoffer og blandinger (præparater) samt til de producenter eller importører af nærmere bestemte artikler 1, som skal gennemføre de nye bestemmelser for klassificering, mærkning og emballering i henhold til CLP. Leverandører er producenter af stoffer, importører af stoffer eller blandinger, downstreambrugere, herunder formulatorer (producenter af blandinger) og reimportører, og distributører, herunder detailhandlere, som markedsfører stoffer og blandinger (se punkt 2 i dette vejledningsdokument). Det er tiltænkt dem, der allerede har en grundlæggende viden om klassificering og mærkning enten som følge af anvendelsen af direktivet om farlige stoffer 67/548/EØF (DSD) og direktivet om farlige præparater 1999/45/EF (DPD) eller som følge af kendskab til selve De 1 Som producent eller importør af en artikel er CLP kun relevant for dig, hvis du producerer eller importerer en eksplosiv artikel som beskrevet i punkt 2.1 i bilag I til CLP, eller hvor artikel 7 eller 9 af REACH nødvendiggør registrering af eller underretning om et stof, der er indeholdt i en artikel. 6

7 Forenede Nationers globale harmoniserede system for klassificering og mærkning af stoffer (UN GHS) (se nedenfor). Dette dokument forklarer ikke alting helt fra bunden, men forsøger at skabe et overblik over elementerne i den nye CLP-forordning. Hvad er CLP, og hvorfor har vi den? Handel med stoffer og blandinger vedrører ikke kun det indre marked men også det globale marked. For at fremme den verdensomspændende handel og samtidig beskytte menneskers sundhed og miljøet er der over en periode på 12 år omhyggeligt blevet udarbejdet harmoniserede kriterier for klassificering og mærkning sammen med generelle principper for gennemførelsen heraf i FN-regi. Resultatet blev betegnet det globale harmoniserede system for klassificering og mærkning af stoffer (UN GHS: CLP-forordningen kommer efter, at Det Europæiske Fællesskab flere gange i erklæringer har bekræftet sin hensigt om at bidrage til den globale harmonisering af kriterierne for klassificering og mærkning ved hjælp af internationalt aftalte GHSkriterier i fællesskabslovgivningen. Virksomhederne bør kunne drage fordel af den globale harmonisering af reglerne for klassificering og mærkning og af overensstemmelse mellem på den ene side reglerne for klassificering og mærkning i forbindelse med levering og brug og på den anden side reglerne for transport CLP er på nuværende tidspunkt baseret på anden revision af UN GHS. Den medtager grundlæggende elementer og procedurer fra DSD og DPD. Derfor kan CLP ligne men er ikke nødvendigvis identisk med den måde, hvorpå GHS gennemføres i lovgivningen i lande uden for EU. CLP-forordningen er retlig bindende i alle medlemsstater. Den er umiddelbart anvendelig for industrien. CLP vil afløse DSD og DPD med tiden. Disse direktiver vil blive endeligt ophævet efter en overgangsperiode, dvs. den 1. juni 2015 (se punkt 4 i dette vejledningsdokument). Hvad er fareklassificering, mærkning og emballering? Ligesom DSD er et af de vigtigste mål med CLP at bestemme, hvorvidt et stof eller en blanding udviser egenskaber, der fører til en klassificering som farlig. Bemærk venligst, at når der tales om stoffer og blandinger i dette vejledningsdokument, omfatter dette også de nærmere bestemte artikler", der er genstand for klassificering i overensstemmelse med del 2 af bilag I til CLP. 7

8 Når sådanne egenskaber er identificeret, og stoffet eller blandingen er klassificeret i overensstemmelse hermed, skal producenter, importører, downstreambrugere og distributører af stoffer og blandinger samt producenter og importører af nærmere bestemte artikler kommunikere de identificerede farer ved disse stoffer eller blandinger til andre aktører i leverandørkæden, herunder forbrugerne. Faren ved et stof eller en blanding er dette stofs eller denne blandings potentiale for at forårsage skade. Den afhænger af stoffets eller blandingens iboende egenskaber. I denne forbindelse er farevurdering den proces, hvor oplysninger om et stofs eller en blandings iboende egenskaber vurderes for at bestemme deres potentiale til at forårsage skade. I tilfælde, hvor en identificeret fares art og alvor opfylder klassificeringskriterierne, er fareklassificering tildeling af en standardbeskrivelse af denne fare ved et stof eller en blanding, som skader menneskers sundhed eller miljøet. Faremærkning gør det muligt at kommunikere fareklassificering til brugeren af et stof eller en blanding, at gøre brugeren opmærksom på en fare og behovet for at undgå eksponeringer og de resulterende risici. CLP fastsætter generelle emballeringsstandarder for at sikre, at levering af farlige stoffer og blandinger er sikker (CLP betragtning 49 og CLP afsnit IV). Hvad med risikovurderingen? Klassificeringen af kemikalier skal afspejle arten og alvoren af et stofs eller en blandings iboende farer. Den må ikke forveksles med risikovurdering, som vedrører en given fare ved den egentlige eksponering af mennesker eller miljøet for det stof eller den blanding, der er forbundet med denne fare. Ikke desto mindre er fareidentificering og farevurdering fællesnævnere for både klassificering og risikovurdering. Hvilken rolle spiller Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA eller agenturet)? Det Europæiske Kemikalieagentur (agenturet) er et fællesskabsorgan, som blev oprettet med det formål at administrere REACH. Det er essentielt for gennemførelsen af både REACH og CLP at sikre ensartethed i hele EU. Via sit sekretariat og specialiserede udvalg forsyner agenturet medlemsstaterne og fællesskabets institutioner med videnskabelig og teknisk rådgivning om spørgsmål, der vedrører kemikalier, som falder inden for dets kompetenceområde. Generelt omfatter agenturets specifikke opgaver følgende: 8

9 at forelægge industrien teknisk og videnskabelig vejledning om og tekniske og videnskabelige værktøjer til opfyldelse af kravene i CLP (CLP artikel 50); at forelægge kompetente myndigheder i medlemsstaterne teknisk og videnskabelig vejledning om anvendelsen af CLP (CLP artikel 50); at yde støtte til de helpdeske, som er etableret i henhold til CLP (CLP artikel 44 og 50); at oprette og vedligeholde en fortegnelse over klassificeringer og mærkninger i form af en database og at modtage anmeldelser til fortegnelsen over klassificeringer og mærkninger (CLP artikel 42); at modtage forslag til harmoniseret klassificering af et stof fra kompetente myndigheder i medlemsstaterne og leverandører og at indsende udtalelser om sådanne forslag til klassificering til Kommissionen (CLP artikel 37); at modtage, vurdere og træffe afgørelse om, hvorvidt anmodninger om anvendelse af et alternativt kemisk navn kan imødekommes (CLP artikel 24) at udarbejde og forelægge udkast til undtagelser fra mærknings- og emballeringskravene for Kommissionen (CLP artikel 29(5)). 9

10 2. Roller og forpligtelser i henhold til CLP Sådan kommer du i gang 1. Indledning 2. Roller og forpligtelser i henhold til CLP 3. Forberedelser til CLP 4. Overgangen til CLP 5. Ligheder med og forskelle fra DSD / DPD 6. DSD / DPD og CLP sammenligning af nøgletermer Fareklassificering Farekommunikation Opfølgning på klassificering REACH- og EUdownstreamlovgivning Roller i henhold til CLP De forpligtelser, der påhviler en leverandør af stoffer eller blandinger i henhold til CLP, vil hovedsageligt afhænge af den pågældendes rolle i forhold til et stof eller en blanding i leverandørkæden. Det er derfor vigtigt, at du identificerer din rolle i henhold til CLP. For at identificere din rolle, kan du læse de fem forskellige beskrivelser i tabel 2.1, der er baseret på CLP artikel 2. For yderligere præcisering af rollerne downstreambruger eller distributør kan du læse Vejledning til downstreambrugere på ECHA s hjemmeside (http://guidance.echa.europa.eu/guidance_da.htm). Hvis en beskrivelse passer til dine aktiviteter, er din rolle i henhold til CLP angivet til højre for beskrivelsen. Læs hver beskrivelse grundigt, da du kan have mere end en rolle i henhold til CLP. Bemærk venligst, at CLP-forpligtelser til at klassificere, mærke og emballere generelt er forbundet med levering af stoffer og blandinger. Uafhængigt af leveringen er klassificering imidlertid også relevant for den korrekte udarbejdelse af en registrering eller anmeldelse til brug for REACH. Denne vejledning kan derfor også anvendes af dem, der udarbejder sådanne indsendelser i henhold til REACH. Mærknings- og emballeringsforpligtelser er generelt ikke relevante, når der udarbejdes en registrering eller anmeldelse til brug for REACH uden, at der sker levering. Tabel 2.1: Sådan identificerer du din rolle i henhold til CLP Beskrivelser 1 En fysisk eller juridisk person etableret i Fællesskabet, der fremstiller eller ekstraherer et stof i den naturlige tilstand inden for Fællesskabet. Din rolle i henhold til CLP Producent (1) 2 En fysisk eller juridisk person etableret i Fællesskabet, der er ansvarlig for fysisk indførsel i Fællesskabets toldområde. Importør 10

11 Tabel 2.1: Sådan identificerer du din rolle i henhold til CLP (fortsat) Beskrivelser Din rolle i henhold til CLP 3 En fysisk eller juridisk person etableret i Fællesskabet, bortset fra producenten eller importøren, der anvender et stof, enten som sådan eller i en blanding, som led i sine industrielle eller erhvervsmæssige aktiviteter. Downstreambr uger (2) (herunder formulator / reimporter) 4 En fysisk eller juridisk person etableret i Fællesskabet, herunder en detailhandler, der kun opbevarer et stof, enten som sådan eller i en blanding og markedsfører for tredjeparter Distributør (herunder detailhandler) 5 En fysisk eller juridisk person, der fremstiller eller samler en artikel inden for Fællesskabet; hvor en artikel betyder en genstand, der under fremstillingen har fået en særlig form eller overflade eller et særligt design, der i højere grad end den kemiske sammensætning er bestemmende for dens funktion Producent af artikler (3) Noter: (1) I daglig tale kan udtrykket producent dække både den (fysiske/juridiske) person, der fremstiller stoffer, og den (fysiske/juridiske) person, der fremstiller blandinger (formulator). I modsætning til i daglig tale dækker udtrykket producent i REACH og CLP udelukkende den person, der fremstiller stoffer. Formulatoren er en downstreambruger" i henhold til REACH og CLP. (2) En distributør eller en forbruger er ikke en downstreambruger. (3) Som producent eller importør af en artikel er CLP kun relevant for dig, hvis du producerer eller importerer en eksplosiv artikel som beskrevet i punkt 2.1 i bilag I til CLP, eller hvor artikel 7 eller 9 af REACH nødvendiggør registrering af eller underretning om et stof, der er indeholdt i en artikel. Forpligtelser i henhold til CLP CLP pålægger alle leverandører i leverandørkæden en generel forpligtelse til at samarbejde for at opfylde kravene med hensyn til klassificering, mærkning og emballering i denne forordning (CLP artikel 4(9)). Derudover afhænger dine specifikke forpligtelser i henhold til CLP af din rolle i leverandørkæden som bestemt i tabel 2.1. Tabel 2.2 til 2.5 anfører forpligtelserne for hver af rollerne og angiver nøglepunkterne i dette vejledningsdokument i hvert tilfælde. 11

12 Tabel 2.2: Forpligtelser for en producent eller importør Forpligtelser i henhold til CLP Nøglepunkter 1 Du skal klassificere, mærke og emballere stoffer og blandinger i overensstemmelse med CLP, før de markedsføres. Du skal også klassificere stoffer, der ikke markedsføres, men som skal registreres eller anmeldes i henhold til artikel 6, 9, 17 eller 18 i REACH (CLP artikel 4) 7 2 Du skal klassificere i henhold til CLP afsnit II (CLP artikel 5-14) Du skal mærke i henhold til CLP afsnit III (CLP artikel 17-33) Du skal emballere i henhold til CLP afsnit IV (CLP artikel 35-33) 14 og 16 5 Du skal anmelde klassificerings- og mærkningselementerne til fortegnelsen over klassificering og mærkning, der er oprettet i agenturet, hvis du markedsfører stoffer (CLP artikel 40) 18 6 Du skal tage alle rimelige skridt, du har til rådighed, for at få kendskab til ny videnskabelig og teknisk information, der vil kunne påvirke klassificeringen af de stoffer eller blandinger, du markedsfører. Når du får kendskab til sådan information, som du anser for at være tilstrækkelig og pålidelig, skal du uden unødige forsinkelser foretage en ny evaluering af den pågældende klassificering (CLP artikel 15) 19 7 Du skal ajourføre etiketten, hvis der foretages ændringer af stoffets eller blandingens klassificering eller mærkning, i visse tilfælde uden unødige forsinkelser (CLP artikel 30) 14 og 19 12

13 Tabel 2.2: Forpligtelser for en producent eller importør (fortsat) Forpligtelser i henhold til CLP Nøglepunkter 8 Hvis du har nye oplysninger, som kan føre til en ændring af den harmoniserede klassificering og de harmoniserede mærkningselementer for et stof (del 3 i bilag VI til CLP), skal du forelægge et forslag for den kompetente myndighed i en af de medlemsstater, hvor stoffet markedsføres (CLP artikel 37(6)) 22 9 Du skal samle alle de oplysninger, som du anvender for at kunne foretage klassificering og mærkning i henhold til CLP, og have dem tilgængelige i en periode på mindst 10 år efter det tidspunkt, hvor du sidst leverede stoffet eller blandingen. Disse oplysninger skal opbevares sammen med de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 36 i REACH (CLP artikel 49) 21 Bemærkning: Importører og downstreambrugere, der markedsfører blandinger, skal kunne forelægge visse oplysninger, der vedrører blandinger, for de organer i medlemsstaterne, der er ansvarlige for modtagelse af sådanne oplysninger for forebyggende og helbredende foranstaltninger, herunder særligt i tilfælde af beredskab i sundhedsmæssige nødsituationer (CLP artikel 45). Tabel 2.3: Forpligtelser for en downstreambruger (herunder formulator / reimportør) Forpligtelser i henhold til CLP Nøglepunkter 1 Du skal klassificere, mærke og emballere stoffer og blandinger i overensstemmelse med CLP, før de markedsføres. (CLP artikel 4). Du kan imidlertid også anvende den klassificering af et stof eller en blanding, der allerede er afledt i overensstemmelse med afsnit II af CLP af en anden aktør i leverandørkæden, forudsat at du ikke ændrer stoffets eller blandingens sammensætning. 7 13

14 Tabel 2.3: Forpligtelser for en downstreambruger (herunder formulator / reimportør) (fortsat) Forpligtelser i henhold til CLP Nøglepunkter 2 Hvis du ændrer sammensætningen af stoffet eller blandingen, du markedsfører: skal du klassificere i henhold til CLP afsnit II (CLP artikel 5-14) Du skal mærke i henhold til CLP afsnit III (CLP artikel 17-33) Du skal emballere i henhold til CLP afsnit IV (CLP artikel 35) 14 og 16 5 Du skal tage alle rimelige skridt, du har til rådighed, for at få kendskab til ny videnskabelig og teknisk information, der vil kunne påvirke klassificeringen af de stoffer eller blandinger, du markedsfører. Når du får kendskab til sådan information, som du anser for at være tilstrækkelig og pålidelig, skal du uden unødige forsinkelser foretage en ny evaluering af den pågældende klassificering (CLP artikel 15) 19 6 Du skal ajourføre etiketten, hvis der foretages ændringer af stoffets eller blandingens klassificering eller mærkning, i visse tilfælde uden unødige forsinkelser (CLP artikel 30) 14 og 19 7 Hvis du har nye oplysninger, som kan føre til en ændring af den harmoniserede klassificering og de harmoniserede mærkningselementer for et stof, skal du forelægge et forslag for den kompetente myndighed i en af de medlemsstater, hvor stoffet markedsføres (CLP artikel 37(6)) 22 14

15 Tabel 2.3: Forpligtelser for en downstreambruger (herunder formulator / reimportør) (fortsat) Forpligtelser i henhold til CLP Nøglepunkter 8 Du skal samle alle de oplysninger, som du anvender for at kunne foretage klassificering og mærkning i henhold til CLP, og have dem tilgængelige i en periode på mindst 10 år efter det tidspunkt, hvor du sidst leverede stoffet eller blandingen. Disse oplysninger skal opbevares sammen med de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 36 i REACH (CLP artikel 49) 21 Bemærkning: Importører og downstreambrugere, der markedsfører blandinger, skal kunne forelægge visse oplysninger, der vedrører blandinger, for de organer i medlemsstaterne, der er ansvarlige for modtagelse af sådanne oplysninger for forebyggende og helbredende foranstaltninger, herunder særligt i tilfælde af beredskab i sundhedsmæssige nødsituationer (CLP artikel 45). Tabel 2.4: Forpligtelser for en distributør (herunder detailhandler) Forpligtelser i henhold til CLP Nøglepunkter 1 Du skal mærke og emballere de stoffer og blandinger, du markedsfører (CLP artikel 4) Du kan anvende den klassificering for et stof eller en blanding, der allerede er afledt i overensstemmelse med afsnit II af CLP af en anden aktør i leveringskæden, for eksempel af et sikkerhedsdatablad, der er sendt til dig (CLP artikel 4) 7 og 14 3 Du skal mærke i henhold til CLP afsnit III (CLP artikel 17-33) Du skal emballere i henhold til CLP afsnit IV (CLP artikel 35) 14 og 16 15

16 Tabel 2.4: Forpligtelser for en distributør (herunder detailhandler) Forpligtelser i henhold til CLP Nøglepunkter 5 Du skal samle alle de oplysninger, som du anvender for at kunne foretage klassificering og mærkning i henhold til CLP, og have dem tilgængelige i en periode på mindst 10 år efter det tidspunkt, hvor du sidst leverede stoffet eller blandingen. Disse oplysninger skal opbevares sammen med de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 36 i REACH (CLP artikel 49). Hvis du anvender den klassificering for et stof eller en blanding, der er afledt af en anden aktør i leverandørkæden, skal du sikre, at alle oplysninger, der er nødvendige til klassificering og mærkning (f.eks. sikkerhedsdatablad) holdes tilgængelige i en periode på mindst 10 år, efter du sidst leverede stoffet eller blandingen. 21 Tabel 2.5: Forpligtelser for en producent af nærmere bestemte artikler Forpligtelser i henhold til CLP Nøglepunkter 1 Hvis du producerer og markedsfører en eksplosiv artikel som beskrevet i punkt 2.1 i bilag I til CLP, skal du klassificere, mærke og emballere denne artikel i overensstemmelse med CLP, før den markedsføres (CLP artikel 4). Der gælder de samme forpligtelser som for importører, se tabel 2.2 ovenfor, ud over forpligtelsen til at underrette til agenturet , 21, 22 2 Som producent eller importør af artikler skal du også klassificere stoffer, der ikke markedsføres, men som skal registreres eller anmeldes i henhold til artikel 7(1), 7(2), 7(5) eller 9 i REACH (CLP artikel 4) Du skal klassificere i henhold til CLP afsnit II (CLP artikel 5-14)

17 3. Forberedelser til CLP Sådan kommer du i gang Hvor begynder du? Det første, du skal gøre, er at forstå CLP og dens konsekvenser for din virksomhed. Du skal derfor: 1. Indledning udarbejde en fortegnelse over dine stoffer og blandinger (herunder de stoffer, der 2. Roller og er indeholdt i blandinger) og stoffer indeholdt i artikler, hvem dine leverandører er, forpligtelser i hvem dine kunder er, og hvordan de anvender dine stoffer og blandinger. Du har henhold til CLP sandsynligvis allerede samlet mange af disse oplysninger i henhold til REACH 3. Forberedelser til CLP vurdere dit behov for uddannelse af det relevante tekniske og regulatoriske 4. Overgangen til personale i din organisation CLP overvåge hjemmesiden for din kompetente myndighed og agenturet for at holde 5. Ligheder med og dig ajour med udviklingen af forordningerne og dermed forbundet vejledning forskelle fra DSD / DPD søge rådgivning hos dine brancheforeninger om, hvordan de kan hjælpe dig. 6. DSD / DPD og CLP sammenligning af nøgletermer Fareklassificering Farekommunikation Opfølgning på klassificering REACH- og EUdownstreamlovgivning Eftersom REACH, direktiv 98/8/EF om biocidholdige produkter, Rådets direktiv 91/414/EØF om plantebeskyttelsesmidler og CLP er nært og indbyrdes forbundne, anbefales det eventuelt at planlægge CLP-processer sammen med processer, der vedrører REACH og lovgivningen om biocidholdige produkter og plantebeskyttelsesmidler. Hvad skal du gøre? Som producent, importør eller downstreambruger skal du klassificere dine stoffer og blandinger, som muligvis allerede er klassificeret i henhold til DSD eller DPD, i overensstemmelse med CLP-kriterierne og ændre deres etiketter, sikkerhedsdatablade og i visse tilfælde også emballagen (CLP artikel 4). Tidsfristerne for disse ændringer er angivet i punkt 4 i dette vejledningsdokument. I forbindelse med klassificeringen skal du også bestemme, i hvilket omfang du ønsker at anvende oversættelsestabellerne i bilag VII til CLP til at oversætte nuværende DSD- og DPD-klassificeringer til nærtbeslægtede eller minimale CLP-klassificeringer (se punkt 8 og punkt 9 i dette vejledningsdokument). Som distributør er du forpligtet til at sikre, at dine stoffer og blandinger er mærket og emballeret i overensstemmelse med CLP afsnit III og IV, før du markedsfører dem. For at opfylde denne forpligtelse kan du anvende information, der er leveret til dig, for eksempel i sikkerhedsdatablade, som ledsager stoffer og blandinger (CLP artikel 4 (5)). 17

18 Fristerne for ændringer, der skal foretages, er anført i punkt 4 af dette vejledningsdokument. For at forstå omfanget af den arbejdsindsats, der er involveret, skal du være villig til: at anvende CLP-kriterierne til dine stoffer og blandinger 2 eller at anvende de dertil hørende eksisterende klassificeringer og oversættelsestabellerne i bilag VII, hvis du ingen data har om dine stoffer eller blandinger. I denne situation bør du bemærke vejledningen til anvendelse af disse tabeller, som du finder i del 1.8 af modul 2. Husk også at tage stoffer og blandinger, der på nuværende tidspunkt ikke er farlige i henhold til DSD og DPD, i betragtning, da visse tidligere ikkefarlige stoffer eller blandinger kan være klassificeret som farlige i henhold til CLP at bemærke REACH-registreringsfristerne for dine stoffer og den sandsynlige informationsmængde, der kan være tilgængelig for dig om disse stoffer. Det kan være nødvendigt at kontakte dine leverandører for yderligere information at kontakte dine leverandører for at finde ud af, hvordan de forbereder sig til CLP, og hvordan den vil påvirke de stoffer og blandinger, du anvender. Hvis du formulerer nye blandinger, hvori der indgår andre blandinger (blandinger i blandinger), skal du kontakte dine leverandører for at diskutere, hvilken information om blandingen og dens bestanddele der er tilgængelig for dig, herunder via sikkerhedsdatablade. Hvis du leverer blandinger til kunder, som formulerer dem til andre blandinger, skal du ligeledes overveje, hvordan du vil dele information om blandingen og dens bestanddele med dem. Du bør tænke over, hvilke ressourcer du kan få brug for, og stille dig selv følgende spørgsmål: Har jeg tilstrækkeligt med relevant teknisk og regulatorisk personale, eller skal jeg bruge yderligere ressourcer eller ekspertise udefra? Software til udarbejdelse af sikkerhedsdatablade skal jeg opdatere mit system? Hvordan laver jeg nye etiketter? Emballering skal noget af den emballering, som jeg har anvendt i overensstemmelse med DSD, DPD eller transportlovgivning, ændres som følge af overgangen til CLP? 2 Som producent eller importør af en artikel er CLP kun relevant for dig, hvis du producerer eller importerer en eksplosiv artikel som beskrevet i punkt 2.1 i bilag I til CLP, eller hvor artikel 7 eller 9 af REACH nødvendiggør registrering af eller underretning om et stof, der er indeholdt i en artikel. 18

19 Når du har gjort dette, skal du vurdere konsekvenserne af den nye klassificering af dine stoffer og blandinger. Du kan derefter lave en prioritetsliste over, hvad du skal gøre, og tage følgende i betragtning: overgangsperioder for stoffer og blandinger omkostninger og ressourcer, der sandsynligvis er involveret i klassificering og mærkning af dine stoffer og blandinger konsekvenser for downstreamlovgivning, f.eks.: mængden af farligt materiale, du må opbevare (Seveso II); hvordan du bortskaffer farligt affald sikkerhed på arbejdet og beskyttelsesbeklædning til dine ansatte. 19

20 4. Overgangen til CLP Sådan kommer du i gang 1. Indledning 2. Roller og forpligtelser i henhold til CLP 3. Forberedelser til CLP 4. Overgangen til CLP Indledning CLP-forordningen trådte i kraft den 20. januar Men ikke alle bestemmelserne i CLP-forordningen bliver obligatoriske fra starten af: Der er anført overgangsbestemmelser i CLP artikel 61, som definerer to datoer, der vedrører klassificering, farekommunikation og emballering af farlige stoffer og blandinger, nemlig den 1. december 2010 og den 1 juni Anvendeligheden af de nye regler efter de tre ovenfor nævnte datoer er beskrevet nedenfor. Forholdet mellem disse tre datoer og REACH-fristerne er illustreret i figur Ligheder med og forskelle fra DSD / DPD 1) CLP trådte i kraft den 20. januar DSD / DPD og Fra den 20. januar gælder følgende regler: CLP sammenligning af nøgletermer Indtil den 1. december 2010 skal stoffer fortsat klassificeres, mærkes og Fareklassificering Farekommunikation Opfølgning på klassificering REACH- og EUdownstreamlovgivning emballeres i overensstemmelse med DSD. Et stof kan imidlertid også klassificeres, mærkes og emballeres i overelse med CLP før denne dato. Når dette er gjort, gælder bestemmelserne om mærkning og emballering i henhold til DSD ikke længere for stoffet. Det betyder, at mærkning og emballering skal ske i henhold til bestemmelserne i CLP Indtil den 1. juni 2015 skal blandinger fortsat klassificeres, mærkes og emballeres i overensstemmelse med DPD. En blanding kan imidlertid også klassificeres, mærkes og emballeres i overensstemmelse med CLP før denne dato. Når dette er gjort, gælder bestemmelserne om mærkning og emballering i henhold til DPD ikke længere for blandingen. Det betyder, at mærkning og emballering skal ske i henhold til bestemmelserne i CLP Indtil den 1. juni 2015 skal klassificeringen af et stof i overensstemmelse med DSD være angivet i sikkerhedsdatabladet. Dette gælder både sikkerhedsdatablade for stoffer i sig selv og sikkerhedsdatablade for blandinger, der indeholder disse stoffer Indtil den 1. december 2010 skal CLP-klassificeringen fremgå af sikkerhedsdatabladet sammen med klassificeringen i henhold til DSD, hvis et stof er klassificeret, mærket og emballeret i overensstemmelse med CLP. En leverandør kan imidlertid vælge at identificere CLP-klassificeringen af et stof, før denne anvender CLP til det fuldt ud. I så fald kan leverandøren inkludere denne information på det vedlagte sikkerhedsdatablad under overskriften anden information 20

KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering

KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering CLP - Hvad er det, og hvad betyder det for mig? 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V www.i-bar.dk Medarbejdersekretariat: Vester Søgade

Læs mere

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING 20. december 2004 VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING KONKLUSIONERNE FRA DEN STÅENDE KOMITÉ FOR FØDEVAREKÆDEN

Læs mere

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Det indre marked for varer Det indre marked og dets internationale dimension Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj En vejledning

Læs mere

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

Listen over uønskede stoffer 2009

Listen over uønskede stoffer 2009 Listen over uønskede stoffer 2009 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2010 Indhold FORORD 5 1 EU S KEMIKALIELOVGIVNING - DET KEMISKE UNIVERS 9 1.1 REACH 9 1.2 KLASSIFICERING 10 2 LÆSEVEJLEDNING 11 3

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 28. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 23/57 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

maskindirektivet 2006/42/EF

maskindirektivet 2006/42/EF EUROPA-KOMMISSIONEN ERHVERV Vejledning i anvendelsen af maskindirektivet 2006/42/EF 2. udgave Juni 2010 Indledning til 2. udgave Direktiv 2006/42/EF er en revideret version af maskindirektivet, hvoraf

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning DA EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Vejledning 1 Bruxelles, den 13. oktober 2011 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning 1. INDLEDNING

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1991R2092 DA 14.05.2008 031.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Indhold 1. Formål 2. Anvendelsesområde 2.1. Markedsføring over for forbrugere 2.2. Særlovgivning

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER EUROPA-KOMMISSIONEN OFFENTLIGE INDKØB I DEN EUROPÆISKE UNION VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER INDEN FOR ALLE SEKTORER BORTSET FRA VAND- OG ENERGIFORSYNING, TRANSPORT OG TELEKOMMUNIKATION

Læs mere

Meddelelse fra Kommissionen

Meddelelse fra Kommissionen COM 95 (508) DA Meddelelse fra Kommissionen REGNSKABSHARMONISERING: EN NY STRATEGI VIS-A-VIS INTERNATIONAL HARMONISERING 1 1. Indledning og sammenfatning 1.1 Fjerde og syvende selskabsdirektiv giver et

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 Sag 17/2010 (1. afdeling) East Scandic A/S (advokat Johnny Petersen) mod Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (advokat Hans Henrik Skjødt) I tidligere

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*)

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*) DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*)»Traktatbrud direktiv 2004/18/EF fremgangsmåder for indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge-

Læs mere

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 Love, regler og vejledning...

Læs mere