FABRIK EN PANKAS. AKTI ESftSKAB ROSKILDEVEJ ALBERTSLUND TLF. (01)646200

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FABRIK EN PANKAS. AKTI ESftSKAB ROSKILDEVEJ 150 2620 ALBERTSLUND TLF. (01)646200"

Transkript

1 TLF. (01) ROSKILDEVEJ 150 AKTI ESftSKAB FABRIK EN 2620 ALBERTSLUND PANKAS

2 - A både i Sverige og Danmark dobbeltlimning undgås. skellige vejr- og trafikforhold, bl. a. gennem forsøgsbelægninger i Selvklæbende TARKETT korebaneatmærkning er afprøvet under for 1. eks. en fodgængerovergang nu kan begrænses til få minutter, og Den nye udlægningsteknik indebærer endvidere, at ulemperne for til 75 i forhold til tidligere anvendt materiale, idet den tidsrøvende les udlægningen så meget, at der kan opnåe tidsbesparelser på ind trafikken bliver minimale, fordi afspærringstiden ved udførelsen at Med den nye selvklæbende TARKETT korebaneafmærkning forenk materiale i standardstørrelser. derved øges sikkerheden samtidig for arbejderne, der skal udføre afmærkningen. VEJ BYG N ING PhØNIX TARKETT-korebaneafmærkning kan nu leveres som selvklæbende Hørkær 8, 2730 Herlev, tlf. (01) Kong Hans Gade 17, 9000 Aalborg, tlf. (08) Vejen, tlf. (05) selvklæbende TARKETT-korebaneatmærkning: Selvklæbende Tarkett korebaneafmærkning at indhente yderligere oplysninger om det nye Kontakt venligst en at nedenstående adresser for Markant nyhed i focus...

3 A3 Japan Milano, ttaly Minato-ku Tokyo Via Mantegna 6 Italy: Paris 8, France France: Redaktion Civilingeniør A. 0. Haugaard England: Udgivet at I Danmark Dansk Amtsvejinspektorforeningen Vejtidsskrift Redaktionssekretær: Maianne Rauer Redaktionel medarbejder: Kgl. Kommissarius F. J. Soas Abonnementspris: Dansk Amtsvejingeniørtorening Medlemsblad for Tlf. (01) * Teknisk Forlag AIS Ekspedition: Telefon (01) ansvarshavende Skelbækgade 4, 1717 København V Professor, civilingeniør H. H. Ravn, Øster Voldgade 10, 1350 København K Lossalgsprls: Kr. 5,80 + moms. Kr, moms, om året for 12 numre Telefon: Fleet Street London E. C. 4, England U.S,A,: lllffe-ntp Inc. IPC Busineas Press Ltd. 40, Rue du Collsée Compagnie Française d Cdition Telefon: og Telefon: / Etas-Kompass 300 East 42nd Street Japan: Telefon: (212) New York N.Y , U.S.A. Ake fune-cho, Shibanishikubo Akiyama Bldg., 25 ISPA International Business Press Søringen 143 Dansk Amtsvejingeniørforenings tlf. (01) INDHOLD: 2620 Albertslund, Helsingør den 2 4. maj generalforsamling og årsmøde i Roskildevej 150,

4 TIL MODERNE VEJBYGNING / fà. tvivl! enhver hævet over A4 System UNIVERSALTROMLEN nim patent I \

5 Dansk Amtsvej ingeniørforenings generalforsamling og årsmøde i Helsingør den maj 1971 Formanden Aage Dana, Vejle, bød velkommen til generalforsamlingen. En særlig velkomst rettedes til forenin gens æresmedlem A. E. Nielsen og nye medlemmer. Der udtaltes mindeord over Johs. Andreasen, Holbæk, der i det forløbne år er afgået ved døden. ad pkt. 1: På forslag af formanden valgtes Eluin Knudsen, Vejle, til diri gent. ad pkt. 2: Formanden henviste til den skriftlige beretning i D.V.T og supplerede denne med en omtale af det den 9/3-71 fremsatte vejlovs forslag og udtrykte på ny ønsket om en snarlig organisatorisk afklaring på vej væsenets områder. Herefter citeredes amtsrådsforenin gens skrivelse af 18/3-71, hvorefter amtsrådene for 70/71 anbefales at yde foreningen ansøgt tilskud 500, kr., mens tilskud for 71/72 og fremover skal søges hos amtrådsforeningen. Det oplystes, at J. Jochumsen, Kø benhavn, var udpeget som foreningens repræsentant i det af amtsrådsforenin gen og kommunernes landsforening nedsatte udvalg til vurdering af vand løbs- og vandforsyningslovgivningen, at bestyrelsen har besluttet at henvise etablering af naboamtsligt samarbejde mellem foreningens medlemmer til lo kalt initiativ med henstilling om refe rat af resultat i D.V.T. og at forenin gens radiokanalfordelingsforslag ved amtsvej inspektørforeningens medvir ken nu er tiltrådt af P. & T. så vidt, at en 4. kanal er tildelt amtsvejinspek toraterne, mens den foreslåede radio styring af fremskudte basisstationer ikke tillodes. Fra Heatherhill (Foto: G. Asger-Olsen). Dansk f7e)tidsskrift nr

6 (!) års jubilæer blandt medlemmer. bragt 10 meddelelser om 25, 40 og 50 ad pkt. 3: Kassereren S. Møller lagde beretning ved Svend Erik Poul )>Foreningen foreslås at gå aktivt ad pkt. 4. Redaktionsudvalget af bejde. Formanden afsluttede med en tak Beretningen godkendtes enstemmigt. terretning. ad pkt. 5: Der var indkommet 2 gens medlemmer, og henstillede, at be styrelsen tog sagen op med henblik på til lovene på næste generalforsamling. Vagn Jensen, Fyn, henstillede til be styrelsen, at der rettes henvendelse til gen. Helsingør med deltagelse af ca foreningens medlemsblad, Dansk Vejtidsskrift. Beretningen godkendtes enstemmigt. har arbejde ligestillet med forenin kerhed indstiftet rejselegat og anbefa at fremkomme med et ændringsforslag et under Rådet for større færdselssik mulighed for optagelse af folk, der amtsrådsforeningen for at markere for Formanden gjorde opmærksom på tal af forsamlingen. get og fik tilslutning fra et stort fler eningens standpunkt til vej lovsforsla i foreningens love burde være givet sen, København. Det fremgik heraf, at årsmødet i Vejle var blevet refere støtte i det forløbne års foreningsar til tillidsmændene i amterne for god udvalg, hvor foreningen er repræsen teret ved Danø og Svend Erik Poul diskussionsindlæg i Dansk Vej tids ret fuldt ud med samtlige foredrag og Der har været resumeret 2 rapporter skrift nr. 7/70. regnskaber samt budgetter for for gennemgik nedenstående reviderede Christensen, Abe nra, fremlagde og fra medlemmer, der har været på stu eningen og rejsefonden. Regnskaberne godkendtes enstem migt og budgetterne blev taget til ef porten til redaktionen, der tager stil ling til, om rapporten egner sig til at og endelig har så foreningens årsbe dierejse med tilskud fra foreningen, retning og program for årsmødet væ ret bragt i aprilnummeret. sen, har der været afholdt 2 møder. lig behandlingen af rejserapporter og særlig interesse for foreningen, nem Fra disse møder nævntes to ting af en ny rubrik i bladet. vejtidsskriftet, og derefter sendes rap ske kort omtale af rejserapporten i bringe i sin helhed i vejtidsskriftet, med forfatteren. evt, i omredigeret form efter aftale bringe stof fra vejingeniørens daglig at kalde»fra amternee, og den skulle mere praktisk stof, og man håber nu, om, at vejtidsskriftet skulle bringe ved hjælp af en udsendt journalist, at dette vil lykkes ad denne vej, evt. 122 Dans Ve)tidsskrift nr dag. Der har ofte været udtrykt ønske kunne opsamle viden og erfaring fra der interviewer folk i )>marken<. medlemskredsen, vil man også opnå, at medlemmerne i højere grad præger Siden sidste årsmøde har der været I Dansk Vej tidsskrifts redaktions Det er aftalt, at der skrives en gan Den nye rubrik har man tænkt sig Udover at man herigennem slçulle Hemmingsen, København, foreslog hertil, at foreningen retter henvendel foreningen tidligere havde vedtaget kun i begrænset omfang selv at ville grupper til udbredelsen af materiale på bedst mulig måde at udnytte med tuelt kunne derefter etableres arbejds lemmernes viden og erfaring. Even på størst mulig trafiksikkerhed. Et ind i projekteringspolitik med henblik om sikkerhed på vejene. foreløbigt sondere mulighederne for tværgående udvalg kunne eventuelt sidder en kreds af interesserede, som ning om, at der i amtsvejvæsenerne se til Rådet for Trafiksikkerhedsforsk gerne vil arbejde med spørgsmål om trafiksikkerhed. borg, var stillet forslag om foreningsinitiativ til etablering af faste oriente samlingen tilslutning til Hemmingsens forslag. bejdsgiver inden for vort område. Der ringsmøder mellem personale og ar nedsætte selvstændige udvalg, gav for valg var genvalg. har senere konstitueret sig med J. J. relsen. Aaskov Jørgensen valgtes som J. Christensen og øksnebjerg til besty Ved skriftlig afstemnnig valgtes J. udtræde af bestyrelsen. Mortensen, Odense, begge ønskede at ad pkt. 6: Formanden meddelte, at Efter at formanden havde nævnt, at tilslutning til, at forslaget fandtes ikke fra forsamlingen, og formanden fik var ingen kommentarer til forslaget Møller Christensen, Åbenrå, og Dam suppleant for bestyrelsen. Bestyrelsen Christensen som kasserer. De øvrige for mangeårig indsats for foreningen. ste spørgsmålet om optagelse af topo berettede kort om arbejdet i N. V. F. grafer i foreningen. Han fandt, at der udvalg nr. 11, Vej- og trafikøkonomi. forslag. Fra Poul Mathiasen, Skander følgende forslag: 7ium, Frederiksborg, havde sendt ll for tiden at burde fremmes. Formanden takkede de 2 afgåede ad pkt. 7. P. Nielsen, Storstrøm, G. Asger Olsen, Vestsjælland, rej Frederiksborg amtsr3d: amtsborgmester Hans Andersen, formand for teknisk udvalg den for godt ordstyrerskab. tragtning, tager initiativ i sagen. Efter at dirigenten havde udbragt et dater eller selv ønsker at komme i be lede, at de der kender mulige kandi Årsmødet afholdtes på hotel Hamlet i Årsmødet den 3. og 4. maj leve for foreningen, takkede forman amtsrådsmedlem Olaf Poulsen, amtsrådsmedlem J. P. Lerke, amtsrådsmedlem Leif Malmer, af foreningens medlemmer. Frederiks mentet, der som sædvanlig afvikledes borg amtsvejvæsen stod for arrange på udmærket måde. lemmer velkommen. af formanden, der bød gæster og med amtsrådsmedlem Ole Ryge, amtsvejinspektør Ole Kærn, som også amtsfuldmægtig J. Zibrandtsen, kontorchef Th. Jørgensen, overingeniør Aage Andersen, Vejdirektoratet: afdelingsingeniør 0. Freiesleben. professor H. H. Ravn. Statens vejlaboratoriuin: illandag den 3. maj åbnedes mødet I mødet deltog følgende gæster: Bent Pedersen, repræsenterede vejinspektørforeniri

7 9V (N uta) -Ti rç/ I I,

8 D N [i DAS CA

9 Vejle, den 14. april 1971 Rejsefonden Årsmødet 4.000, ,46 Årsmødet Udgifter Rejsefonden Diverse NVF Kontorhold Diæter Kontorhold 10,00»Nyt fra Statens Vejlaborato borg. området. Århus. Schacke. sign. sign. sign. H. H. Ravn. riumç foredrag af professor 0. Kærn. N V F Møder og udvalg Diæter kontorchef N. U. Hartmann. foredrag af amtsvej inspektør 9,00»Frederiksborg amts vejvæsen<.elvin Knudsen, Vejle. Til at styre dagens /srogranl valgtes civilingeniør Ivar Schacke. direktør Herman Hansen. Renter , , , , , , , , , ,18 Holbæk A. 0. V sign. 109, V.: 1.261, , , , ,00 200, , , , , , , , ,00.4 niisrddsforeningen: indtægter indtægter læ. Udgifter læ. REGNSKAB 1970/71 Udgifter kr kr 5.315, , ,30 961, , , , ,00 250,85 kr. J/ejdatalaboratoriet: Dansk Amtsvejingenlorforening Kontingenter Overført fra D. A Renter indtægter kr. Kontingenter ,00 Kassebeholdning 1/47 i ,00 gende bilag. Kassebeholdningens tilstedeværelse er konstateret. Renter 66,00 Bidrag fra amterne 3.000,00 Bidrag fra amterne Kassebeholdning 1/4 70 Kassebeholdning 1/4 70 Kassebeholdning 1/ ,00 Tilskud til rejser ,00 Overført fra D. A 4.000,00 Kassebeholdning 31/ ,00 Tilskud 6.000,00 gende bilag. Kassebeholdningens tilstedeværelse er konstaterer. Renter 2.700,00 Indtægter kr. Udgifter kr. Dansk Vejtidsskrift nr Regnskabet er revideret og fundet i overensstemmelse mcd postcringcrne og de forelig Regnskabet er revideret og fundet i overensstemmelse med posteringerne og de forelig Vejle, den 14. april 1971 Næstved, den 19. april 1971 Elr i,, Knudsen V. ørum Elvi,z Knudsen Åbenrå, den 8. april 1971 REGNSKAB 1970/71 S. Møller Christensen , ,00 BUDGET 1971/72 BUDGET 1971/72 Åbenrå, den 8. april 1971 S. Møller Christensen Rejseudgifter Publikationer Diverse Kassebeholdning 31/ Rejsefonderi Rejseudgifter Publikationer Moder og udvalg Kassebeholdning 31/ N. 0. Kjær, Skanderborg P. Falkenberg-Andersen, Holbæk E. Rønsbo og C. 0. Bindslev, Porto 3,45 Kassebeholdning 31/ ,01 Næstved, den 19. april 1971 J7. 0,UnI Tirsdag den 4. maj 1971 var der vejbesigtigelse i Frederiksborg amt. 11,00»Vej laboratoriets vi rksomhed<, ind gennem baglandets vidtstrakte nye sommerhusområder og senere gennem 13,30»Meddelelser fra vejdirektora Turen, der gik gennem nordkysteris gamle sommerbyer med en afstikker [5,00 Gruppesamtaler over følgende ket måde et indtryk af nogle af am store nye parcelhusområder og etageog rækkehusbebyggelser i Karlebo og Hørsholm kommuner, gav på udmær område»heatherhillo, hvor der var tets trafikskabende elementer. I Råge leje gjordes ophold ved det fredede gjordes ved Isterodvejen, der i 1967 lejlighed til at gå en tur gennem om åbnedes som motortrafikvej. rådet til stranden. Et mindre ophold deriksborg amtsråd var vært ved en frokost på hotel Marina. Efter en frokostpause fortsattes: Turen sluttede i Vedbæk, hvor Fre foredrag af civilingeniør I. vej lovsområdet og færdselslov gensen og afdelingsingeniør 0. teto, ved kontorchef Th. Jør Freiesleben for henholdsvis emner:»\tej administration<ç dersen, Vestsjælland. >Sommervedligeholdelse<, ind»belægnirigsproblemerç ind indledning ved N. P. Kjær, ledning ved P. Falkenberg-An ledning ved E. Kjemstrup, Vi

10 d i 1-z_ -- (Polo: G. Asger-Olsen) Frederiksborg amts vejvæsen Referat af amtsvejinspektør Ole Kærns foredrag ved amtsvejingeniør foreningens arsm øde i Helsingør den 2 4. mal Amtvej inspektøren bød velkommen til Frederiksborg amt, som sidst hav de været ramme om foreningens års møde for en snes år siden. Vedrørende beskrivelse af amtsvej væsenet historisk og aktuelt henviste amtsvej inspektøren til to skrifter, der var udleveret til mødedeltagerne. Det ene var et særtryk fra årbog 1970 for Frederiksborg amts historiske sam fund: Vejenes udvikling i Frederiks borg amt af Torben Topsøe-Jensen, det andet amtsvejvæsenets beretning Baggrunden og målsætnin gen for de årlige beretninger, som før ste gang udsendtes , opridse des kort. Sigtet med beretningerne er i første række orientering indadtil og udadtil om amtsvejvæsenets virksom hed. I stedet for at fortælle om vejlæng der m. m. ville amtsvejinspektøren redegøre for nogle af de særlige pro blemer, som naboskabet til København giver, problemer hvis løsning kræver nært samarbejde med andre myndig heder i regionen, der omfatter Køben havns, Roskilde og Frederiksborg am ter samt København og Frederiksberg. De væsentligste problemer vedrører planlægningen, hvor regionplanlæg ningen er det primære led, hvortil vejplanlægningen og byudviklingsplan lægningen er tæt knyttet. Amtsvejvæ senet har i sin planlægning nært samarbejde med egnsplanrådet, vej direk toratet og kommunerne. Grundlaget for planlægningen har indtil i dag været 1. etape af den af egnsplansekretariatet for Storkøben havn i 1960 fremsatte principskitse til en egnsplan for byudviklingen indtil 1980 i Københavns, Roskilde og Fre deriksborg amter. Skitsen byggede på fingerplanen af 1947 med byudvikling langs de kollektive radialer. Der reg nedes i 1. etapen frem til 1970 med en boligtilvækst i Frederiksborg amt på Ca boliger. Dette tal har ikke kunnet holde, idet tilvæksten er nået op på boliger. Principskitsens 1. etape er dog sta dig grundlaget for byudviklingen i Nordsj ælland, idet egnsplansekretari atet ikke nåede til et valg eller kom promis mellem de to alternative lang tidsskitser A og B for etapen efter 1970, inden det opløstes i 1967, og arbejdet med regionplanlægningen henlagdes under det nyoprettede egns planråd. Efter en gennemgang af egnsplan rådets politiske opbygning og dets or ganisation fortalte amtsvej inspektøren om det arbejde, som rådets planlæg ningsafdeling straks tog op for at ska be et nyt grundlag for en egnsplan. Man har bl. a. i dette arbejde påvist, at byudviklingen indtil 1975 kan rum mes i gældende byudviklingsplaner. En omfattende trafikanalyse gen nemførtes i 1967 med bistand af et engelsk firma. Ved hjælp af hjemmeinterviews, last- og varevognsturun dersøgelse, vejsideinterviews og tæl linger af kollektivtrafik og biltrafik skaffedes de oplysninger, som er nød vendige for at gennemføre trafikprog noser for en egnsplan. Endvidere har planlægningsafdelingen gennemført undersøgelser af boligproduktion, bo ligbehov, erhvervsbehov, byggemod ning og meget andet samt foretaget en landskabsvurdering. Trafikanalysen har indtil nu tjent til vurdering af, om fingerplanen kan videreføres eller en ny bystruktur skal tilstræbes, om man skal arbejde med en koncentrationsmodel med alle cityfunktioner bevaret usvækket i hoved staden eller en dekoncentrationsmodel med udflytning af arbejdspladser fra hovedstaden. Der skal tages stilling til placering af nye funktioner og byer, grønne om råder og store enheder som lufthavne, faste forbindelser til Sverige, universi teter o. a. De egnsplanforslag, der arbejdes med og snart ventes fremlagt, bygger alle på et princip med A-zoner for tra fik og ledninger og for funktioner, der benævnes A-funktioner som indu stri, regionale storcentre, regionaltea ter, hotel, restaurant, uddannelsescen ter, regional administration, hospital m. m. Der indgår 3 A-zoner i forslagene: en nord-sydgående zone Hillerød-Tå strup-køge og to øst-vestgående zoner København-Roskilde-Holbæk og Kø ge-ringsted. Til A-zonerne kan så de nye by dannelser knyttes på forskellig måde, og der kan vælges mellem, om byud viklingen hovedsagelig skal foregå i den sydlige eller den nordlige del af regionen og på Amager, eller der skal være en ligelig udvikling. Lufthavne nes placering og størrelse vil have en afgørende indflydelse herpå. Men foreløbig svæver det meste, og vi kender således ikke konsekvenserne for Frederiksborg amt. I den endelige udbygning (muligvis omkring år 2000) af amtet kan der blive tale om op imod nye boliger svaren de til en befolkningstilvækst på personer. Det vil alene til bo liger betyde en investering på ca. 45 mia. kr. Det er givet, at en større byudvik ling i amtet ikke kan baseres på de veje vi har i dag. Nogle af vejene er lapperier på gamle veje, mange veje er udtjent og andre er fredningsvær 124 Dansk Ve 1tidsskrifi nr

11 1971 sten. bedst muligt, en planlægning som øko Fra amtsvejvæsenets side ønskes en andre formål. husområder i amtets nordlige del og forskningsmiljø og deri service f. eks. at udlægge arealer til sommerhusbe gaver, hvis løsning amtsvejvæsenet række kommuner er taget et arbejde op med kortlæg ør, Ølstykke m. fl. optaget sam er Hillerød, Der er stemning for ikke yderligere Til slut omtaltes kort en række op teter. ber problemer for vejplanlægningen. toriet i sidste finansår havde ca. 150 datalaboratoriet. 3. Geografisk placering Laboratoriet har siden oprettelsen ansatte, var der blot 8 tilknyttet vej ning kan nævnes, at mens vejlabora ydes af vej laboratoriet. Til sammenlig i Hornsherred, områder som også ska samme stilling som Statens Vejlabora med de forhold og den service, der torium, selv om forholdene hos os er noget lilleputagtige i sammenligning Udadtil har laboratoriet principielt nomisk afvejer trafikområdet overfor Der har ikke hidtil været tilstræk keligt grundlag for langsigtede inve steringsprogrammer for amtsvejene. I dige, hvoraf mange kunne overgå til lige afpasset efter befoikningstilvæk andre krav til indsats fra det offent gere af de programmer, som vi stil ler til rådighed for vejvæsenet. Da det således er første gang laboratoriet gram, som på kortere sigt er fulgt ved 1966 opstilledes forsøgsvis et pro de årlige budgetlægninger, mens det ind på en omtale af de store sommer- Vejdatalaboratoriets virksomhed Det er første gang laboratoriet har haft lejlighed til at fortælle lidt om sin virksomhed i denne forening, hvis 1. Indledning måde i flere trin. di det økonomiske grundlag for vejbygningen er ændret på afgørende langsigtede del flere gange, bl. a. for har været nødvendigt at ændre den planlægning, der imødekommer behov medlemmer er blandt de største bru Foredrag i amtsvejingeniorforeningen mandag den 3. maj kl i Helsingør. missorium af 7. juli 1960 nedsattes af Ministeriet for offentlige arbejder et kontakt med foreningens medlemmer, har haft lejlighed til at få en direkte mener jeg, at det måske vil være mest baggrunden for laboratoriets oprettel interessant for dem at høre lidt om se, dets hidtidige organisation og op gaver, samt de fremtidspekspektiver vi kunne yde netop denne forenings har, herunder den service vi håber at medlemmer. 2. Historien vejdatabehandlingsudvalg med repræ sentation for Vej direktoratet, Statens Vej laboratorium, Statsbanerne, For valtningsnævnet, Geodætisk Institut, havns Magistrat samt I/S Datacentra Havneingeniørforeningen, Køben Amtsvejinspektørforennigen, Stads- og len og A/S Regnecentralen. Dansk Vejtidsskrift nr. 7, Amtsvej inspektøren kom derefter Først lidt om historien. Ved kom 125 Udvalgets opgave var bl. a. at op stille og afgrænse de opgaver inden stier. Der er givet amtets kommuner ning af stier i amtet med henblik på udarbejdelse af en plan for regionale nærmere samarbejde med politiet om bygningsområdet. Og der er startet et tilbud om laboratorieservice på vej sikkerhedsspørgsmål. I/S Datacentralen og A/S Regnecen tralen. varetagelse af opgaverne. Som konse kvens heraf etableredes i 1964 Labo for vejvæsnets område, som med for del ville kunne løses ved databehand den praktiske gennemførelse af udvi ling og at fremkomme med forslag til på kommerciel basis, fortrinsvis hos lede i de første år adskillige opgavers det databehandling på dette område. nytte arealerne til andre fritidsaktivi byggelse men i stedet tænke på at ud løsning i form af programudvikling foreningen, Geodætisk Institut, Fi nansministeriet og Danmarks tekniske Højskole være repræsenteret. Udvalget styre de stadigt voksende opgaver di etableredes et permanent organ til rekte, og mari indstillede derfor, at der hed og afgive indstilling til ministeren ratoriet for Vej databehandling. Til at føre tilsyn med laboratoriets virksom om bevillingernes anvendelse, nedsatte ministeren i september 1964 laborato le Vejdirektoratet, Amtsvejinspektør riets tilsynsudvalg. I dette udvalg skul havde i sin tid 7 medlemmer, men har p. t. 5 medlemmer. Vej databehandlingsudvalget formid Udvalget mente dog ikke at kunne Helsing havde taget op eller deltog i. Med en arbejde om planlægningsopgaver. Der løbet af efteråret at flytte til nye loka ler på Stationspladsen i Herlev. ønsker at huse ikke-dth institutioner, har vi været nødt til at se os om efter Ravn s og professor Bendtsens Institut har nydt godt af. Specielt professor i form af bibliotekstjeneste, som vi til stadighed et snævert samarbejde for vejbygning har vi haft og har vi flytning til Lundtofte skal vi imidler med. På grund af læreanstaltens ud på DtH rent principielt ikke fortsat andre lokaler. Vi regner således med i tid nu bort fra Øster Vold og da man se af datamaskinen. For at gennemfø inden for vejvæsenet gennem udnyttel sere beregnings- og arbejdsprocesser 4. Opgaver løbende kontakt med projekterende in geniører, idet vi finder det væsentligt, re dette formål har laboratoriet søgt at udføre følgende 2 funktioner: 1) Udvikling og afprøvning af bereg 2) Udbredelse af kendskab til nye med de i projekteringen beskæftigede ingeniører, fortrinsvis i amterne. Det ratoriets arbejde var at søge kontakter lykkedes herved at skabe et foreløbigt overblik over det aktuelle behov for laboratoriet værdifulde impulser til rende edb-programmer. Samtidig fik revisioner og udvidelser af de eksiste mere langsigtede opgaver, som senere er taget op. Siden har laboratoriet haft at der til stadighed er en vekselvirk ning mellem laboratoriet og de projek Laboratoriets formål er at effektivi En vigtig opgave i starten af labo metoder gennem kursus og konsu lentvirksomhed m. v. (se fig. 1). nings- og arbejdsmetoder. ret af stor værdi på grund af det Øster Vold, et forhold som har væ haft til huse i lokaler på DtH på

12 UCVIKUNG INPRMATrON Fig. 1. f oanmer Tekn. opg. L Udvalgsarb fkurser Korisuetty ;I. Meddelelser terende, således at de ideer og ønsker, som de enkelte ingeniører måtte have om videreudvikling og databehand lingssystemer samles i laboratoriet, hvor de sorteres, gennemarbejdes og gives en prioritetsrækkefølge i udvik lingsarbej det. For at gennemføre dette udviklingsarbejde er det nødvendigt at vi kan trække på viden og erfaringer i de forskellige vej administrationer. 4.1 Programudvikling Inden for programudvikling har det især været i forbindelse med den geo metriske vejprojektering at vi har for søgt at udvikle edb-programmer. Pro gramudviklingen var delvis på ini tiativ af vej databehandlingsudvalget påbegyndt hos Datacentralen og Reg necentralen allerede inden laboratoriets oprettelse, men den er videreudviklet og nye programmer udvikles til sta dighed i laboratoriet. Kernen i Vej programsystemet er linieberegnings programmet og jord- og tværsnitsbe regningsprogrammet. Hertil kommer forskellige hjælpeprogrammer, først og fremmest et antal landmålingspro Fig. 3. grammer, hvor betydningsfulde forde le er opnået gennem en nær forbin delse mellem opmålingsmetoderne først og fremmest fotogrammetrien og datateknikken. Udviklingen er foregået i nært sam arbejde specielt med Regnecentralen, som hidtil har forestået al programme ring samt drift og vedligeholdelse af programmerne, da laboratoriet jo ikke selv råder over et edb-anlæg. Fig. 2 viser skematisk de forskelli ge programmer i systemet, samt hvor ledes de hænger sammen i projekte ringsarbejdet. Jeg skal ikke gå nøjere ind på de enkelte programmers virkemåde, men blot omtale det sidste nye program Afbildning. Dette gør det muligt at foretage en automatisk optegning af planer, tværsnit, længde snit, massekurver, og sidst men ikke mindst perspektivbilleder. Jeg skal slutte mit indlæg med at vise Dem, hvorledes teknikken om kring perspektivbilleder kan sætte os i stand til at lave en film, der viser, hvorledes kørsel på en kommende vej vil tage sig ud. Det program til auto matisk optegning, som her er udviklet, er i virkeligheden en milepæl både edb-teknisk, og set ud fra den projek terendes synspunkt. Disse tegninger er for den projekterende den hurtigste og enkleste måde at få en sikker kontrol på om de foretagne beregninger har givet et rigtigt resultat. Herudover kan tegningerne naturligvis anvendes direk te i selve projekteringsarbejdet, idet de er udført i en standard, der er selv den dygtigste tegner en værdig kon kurrent (se eksempel fig. 3). ::: Værdien af vejprojekteringssystemet for projekteringsarbejdet er vanskeligt at gøre op beløbsmæssigt. Systemet har gjort det muligt enten på kort tid billigt at gennemregne et traditionelt projekt eller med samme projekte ringsomkostninger som hidtil at gen nemregne et antal alternativer, således at det projekt, som bringes til udfø relse, er bedre gennemarbejdet. Da projekteringsomkostningerne kun er mellem 5 og 10 0/0 af anlægsudgifter ne er besparelser i projekteringen i sig selv sjældent af stor betydning. Datateknikken har derfor hovedsageligt været anvendt til undersøgelse af et større antal alternativer end det var muligt tidligere. Erfarne brugere af programmerne har skønnet, at alene denne mulighed kan forbedre et pro jekts økonomi mellem 10 og 15 o/, vel at mærke af anlægsomkostninger ne, en besparelse, som er større end hele projekteringsudgiften. EDB-be handlingen medfører imidlertid også andre fordele, herunder en vis grad af standardisering, som specielt entrepre nørerne har været glade for. Der har fra tid til anden lydt røster om, at vejprogrammerne jo kun kun ne bruges til motorvejsanlæg. Selv om der er mange af de tilstedeværende, der er regelmæssige brugere af pro grammerne, vil jeg alligevel for dem, der endnu ikke har stiftet bekendtskab med programmerne, slå det fast: Vejprogrammerne er ikke kun udviklet til motorvejsprojekteringen. De er af helt generel karakter og kan bruges til pro jektering af en hvilken som helst vej eller for den sags skyld en sti. Hvilke nye beregningsmetoder kan De vente omsat i edb-programmer? Ja, for tiden sysler vi en del med at udarbejde grundlaget for et program til massedisponering. Dette program vil tage udgangspunkt i resultaterne fra jordberegningsprogrammet og skulle gøre det muligt foruden selve massedisponeringen at få en vurdering af omkostningerne i forbindelse med et jordarbejde. Nævnes bør også den digitale terrænmodel og et program til beregning af sigtelængder. Lad os vende tilbage til fig. 1. Systemet for behandling af trafik analysedata sigter særligt på tabelle ringer af resultater af standardiserede stopinterviewanalyser. Systemet anven des specielt af Vejdirektoratet og et 126 Dansk Vejtidsskrifi nr

13 ledninger TOPOGRAFISKE DATA SE OPMLING POLITISK BESLUTNING TRAFIKANALYSER, KAPACITETSVURDERINGE11 ØKONOMISKE VURDERINGER M V VEJPROJEKTER ING SDIA GRAM TRAC OG BEFESTEL Fig, 2. MASSE- OG AREAL- PROJEKTGRUNDLAG - LAND LINGSØEREG NINGER FASTLiEGGELSE AF TVERSNITS JORD- OG AF BEREGNING OG BILDN ING DISPONERING AFVANDINGSBEREGNING DATA TIL UDFØRELSEN SIGNATURER Østervoldgade 10, trappe II, 1350 København K LABORATORIET FOR VEJDATABEHANDLING L Is EKSISTE- IFREMT1 I MANUEL PLANER vvplaner ATA5SEITURVE MASSE Di AGRAT4 PLANER T VÆNSIAT LENGOENO AN IRENDE EDB ID:GT EDB IELLER PRO PROGRAM PROGRAM DEN MANUEL DATAOVERFØRSEL -b AUTOMATISK DATAOVERFØRSEL Nprii 19A9 EVENTUEL ÆNDRING AF DATA b PROJEKTERINGSFORLØB, EVT. MED for skel for ILnieføringer for brønde og neringsdato lister dato ofst nings1ta ofstnirsdato ofstningsdoto materieidis- tvrprotiikotc overbygnings

14 er udviklet i samarbejde med Køben gaver. hold. års tid at kunne tilbyde kurser i an delse, og vi håber i løbet af et lille Et program for trafikplanlægning over et vej net samt for analyser af ru nyt program er netop under udarbej havns kommune. Programsystemet fo antal rådgivende ingeniørfirmaer. Et vendelse af dette program. somheden en stor betydning. I samar nikere fordelt på 10 kurser. Jeg kan projekt. virksomhed bejde med Regnecentralen har vi i ef teråret 1967 og 1969 afholdt 3 4 da ringsprogrammerne. Over 350 perso tabehandlingsteknik. Vi har således ges kurser i anvendelse af vejprojekte at vi også nu til efteråret påtænker at nyttes af ingeniører uden indsigt i da måske benytte lejligheden til at sige, ner har deltaget i disse kurser. Sidste gram. Her deltog lidt over 200 vejtek ringskursus i det nye afbildningspro efterår afholdt vi et mindre orierite Laboratoriets hidtidige politik har har derfor tillagt specielt kursusvirk om kurser, nye publikationer m. v. liggør vi her under rubrikken»nyt opgaver amtsvej inspektør Kærn om talte i sit foredrag. Også et program for trafikulykkes ligere kendte relationer mellem ulyk kesfrekvenser, vejenes udformning, løst et antal mindre udviklingsopga ver,, hvor programudviklingen kun Jylland i forbindelse med motorvejs anvendt ved opstilling af beregninger over den samlede landevejstrafik i byggeriet. Lignende systemer har væ ret anvendt af Egnsplanrådet ved de statistik er udviklet, hvilket i sin tid ser mellem zoner, for tures fordeling retager analyse af og prognose for rej på trafikmidler, for tures fordeling muliggj orde en opstilling af ikke tid trafikmængder og randbebyggelsesfor get, Bilparkprognoseudvalget, Arbejds var af interesse for denne specielle op ter m. v. i vej net. Systemet har især været anvendt ved vejplanovervejelser 4.2 Tekniske udviklingsopgaver havns kommune og af Luftfartsdirek toratet. Det har imidlertid også været i hovedstadsområdet, både af Køben grammetri og databehandling. Også dette udvalg har fra tid til anden kræ gave. Af hensyn til tiden skal jeg dog går i laboratoriet har til formål at hjælpe vejvæsenets teknikere og admi nistratorer i projekteringsarbejdet, er ikke komme nærmere ind på disse op boratoriets arbejdskraft. Laboratoriets tider lagt ganske voldsomt pres på la 4.3 lidvalgsarbejder øresundsgrupperne, Storebæltsudval ingeniører har været impliceret i gruppe A(1), og A(3). Under Nor boratoriet i udvalget vedrørende foto disk Vej teknisk Forbund deltager la vet nok så stor en arbejdsindsats. 128 Dansk VejtidsskrifI nr Informationsvirksomhed Laboratoriet har i de forløbne år Deltagelse i udvalgsarbejder har til Da det udviklingsarbejde der fore Laboratoriet har i mindre omfang påtaget sig konsulenthjælp, dels til gennemførelse af helt specielle opga ver, dels i projekteringsvirksomheder, afholde kurser i anvendelse af vej proj ekteringsprogrammerne. hvor man ved overgang til databe handling ønsker hjælp til et konkret vanskeligt. Det er svært at sikre sig, projekterende har og vil altid være ret at nye programmer og udviklingsresul har vi imidlertid fået stillet spalte tater kan komme vejvæsenets brugere skrift. Med jævne mellemrum offent plads til rådighed i Dansk Vejtids til gavn. Takket være professor Ravn Fig. 4. sultaterne formidles til brugerne. Vi det af helt afgørende betydning, at re En løbende kommunikation med de stort set kun kræver indsigt i det reel indgangsdata og resultatudskrifter lagt megen vægt på, at blanketter til le tekniske forhold, som behandles. lagt hovedvægten på den centralisere 4.5 Konklusion at det hidtidige arbejde fra vejdatalaboratoriet«meddelelser ket tegner sig. Ved drøftelse i laboratoriets tilsyns kort redegørelse for laboratoriets frem 5. Laboratoriets fremtidige at langt den største del af de projek Dette er motiveret i den betragtning, de brugsorienterede programudvikling. tidige virksomhed som det i øjeblik udvalg i efteråret 1969 blev det klart, terende ingeniører ikke har haft lej lighed til at få en datateknisk uddan ede udvikling skulle videreføres vikling af programmer, som kan be nelse. Derfor har vi satset på en ud at laboratoriet rekte styring af programudviklingen fremtiden også måtte overtage den di Jeg vil nu gå over til at give en hvis den allerede nå i

15 A7 til en god vej -en genvej

16 Tresporet kørebane med midterbane af asfalteret diabas 12/18 mm, sidebaner af kvartsitasfalt 0/8 mm med 30% synopal. (i 0 0 1,1 i,c 0,6 U) 06 0,6-0,._ 0,1 -: z:::riz 0 x (0 c 0) ci ø 0 (0 c 0 0,3 0,2 0,1 nn kmh Friktionsmåling af midterbane efter 5 års trafik x venstre hjul o hojre hjul Ll kmlh Friktionsmâling af sidebaner efter 5 års trafik x venstre hjul o højre hjul A6 VILLADSEN Akts. Jens Villadsens Fabriker: Mileparken 38, 2730 Herlev, (01) Godthåbsvej 2, 8600 Silkeborg, (06)

17 og programudnyttelseri. En forudsæt ning for dette ville være, at der i la boratoriet blev placeret databehand lingsudstyr som kunne løse disse op gaver. Det forekom endvidere klart, at dette udstyr måtte give mulighed for tilslutning for terminaler for de en kelte brugere af programmerne. Der er flere fordele for vejvæsenet ved at disponere over eget regnean læg. For det første vil man opnå di rekte besparelser, idet brugsafgifterne vil kunne nedsættes efterhånden som beregningsmængden stiger. Vigtigere er det nok, at faldende afgifter vil være et yderligere incitament i vejad ministrationerne til at lade datamaski nerne overtage opgaver fra den kvali ficerede arbejdskraft, hvilket er ho vedformålet med at introducere data behandlingsteknikken i vejvæsenet. En let adgang til et regneanlæg vil efter hidtidige erfaringer i sig selv sti mulere anvendelserne, uanset om der er øjeblikkelige driftsøkonomiske for dele derved. Selv om visse anvendel ser af datamaskinen i starten vil være uøkonomiske, vil selve omskolingen af den tekniske og administrative stab have langsigtede gavnlige virkninger i det daglige arbejde. Dette fordrer dog, at de enkelte vej administrationer som før nævnt virkelig har let adgang til anlægget ved terminaler, hvorved de kan kommunikere direkte med regneanlægget. For laboratoriets eget arbejde er en let og billig adgang til et regneanlæg af afgørende betydning i udviklings fasen af et projekt. Økonomiske overvejelser har vist, at det allerede omkring 1969/70 var øko nomisk gunstigt for vejvæsenet at an skaffe eget edb-anlæg og dette, i for bindelse med ovennævnte betragtnin ger førte til, at der blev afholdt en li citation med henblik på at få beslut ningsgrundlag for hvorledes vejvæse nets behov for edb-kapacitet i fremti den kunne tilgodeses. Jeg skal ikke komme nærmere ind på denne licita tion men blot sige, at det var et stort og vanskeligt men meget interessant arbejde at opstille udbudsmateriale til denne licitation og deltage i bedøm melsen af de indkomne tilbud. Enden på hele denne historie blev, at der i begyndelsen af december måned 1970 blev sendt en ansøgning til finansmi nisteriet om køb af et edb-anlæg af typen Burroughs B 5700 og hermed forbundne udgifter til laboratoriet i form af etablering af anlægget, og an sættelse af det fornødne drifts- og ud viklingspersonale. Selv om sagen ifølge finansministe riet får en hurtig behandling, er den endnu ikke nået til afslutning. Vi hå ber dog stadig at have en endelig af gørelse, inden sommerferien. I så fald skulle det være muligt at have et an læg klar til drift i løbet af foråret Hvad betyder nu dette for de en kelte brugere? For det første en hurtigere afvik ling af de indsendte opgaver. Dette skyldes, at anlægget primært skal be tjene teknikere og ikke, som de fleste andre anlæg her i landet, administra tions- og regnskabsfolk. Herudover forventer vi at kunne udføre bereg ningerne til mindre omkostninger end hvad der betales i dag. Jeg vil dog gerne i den forbindelse gøre opmærk som på, at de priser der gælder i dag er de samme i kr. som var gældende i 1964 ved laboratoriets oprettelse. Sidst men ikke mindst har det været afgørende, at et kommende edb-an læg vil kunne udstyres med termina ler til de enkelte projekteringsvirk somheder (se fig. 4). Det er hensigten ret hurtigt at op rette terminaler til Statens Vej labora torium og til Vejdirektoratet, og vi håber, om alt går vel, at vi i løbet af efteråret vil kunne oplyse amterne om hvilke terminaltyper, der vil være mu lighed for at anskaffe, samt hvad det vil koste. En terminal virker i princip pet som en art fjernskriver. Termina len sætter brugeren direkte i forbin delse med edb-anlægget og han er så ledes i stand til at indtaste sine ind gangsdata og på få øjeblikke få tilba gesent sine resultater. Sådan en ter minal kræver blot tilslutning til det almindelige telefonnet. Terminalen kan være bekvem, f. eks. i projekte ringsfasen hvor man ønsker hurtigt at kunne skitsere et antal linieføringer. Nok så afgørende kan det være at have en mindre terminal på selve byg gepladsen, idet man herved hurtigt kan få udregnet afsætningsdata fra forskellige opstillingspunkter som eta bleres i løbet af en arbejdsdag. Denne teknik er med stort held anvendt i Sve rige og vi håber altså også herhjem me at kunne yde denne form for hjælp ved afsætningsarbej det. Næv nes bør det også, at visse terminaler Dansk J ejtidsskrift nr

18 tillige kan virke som almindelige bord kalkulatorer, når stikket til telefonledningen tages ud. Vender vi os mod den organisato riske side har man vedtaget følgende opbygning af laboratoriet: (se fig. 5). Der tænkes oprettet en udviklings- og en driftsafdeling. Driftssiden skal sør ge for at anlægget kører, og afvikle de beregninger der indsendes til labo ratoriet. Udviklingssiden skal fortsæt te sin hidtidige virksomhed, idet der dog især fra Vej direktoratets side har været et stærkt ønske om at udvikle et centralt og hurtigvirkende styrings system for anlægsvirksomheden på motorvejene. Man forestiller sig et sy stem til regnskabs- og operationsana lyse vedrørende motorvejsarbej der ud arbejdet på grundlag af rapporterede anlægs- og driftsomkostninger for de enkelte delstrækninger. Hvad vil der ske, hvis finansudval get ikke giver sin tilslutning til den søgte bevilling? Det er svært at svare på. I øjeblikket lægger vedligeholdel sesarbejdet med hensyn til program merne så stort beslag på laboratoriets arbejdskraft, at det vil være vanske ligt for ikke at sige næsten umuligt at forestå yderligere udviklingsarbejde, det være sig nok så nødvendigt. I de sidste 3 år har vi ikke kunnet få be villiget en eneste ny stilling i labora toriet og man må derfor forestille sig at laboratoriets formål i givet fald må ændres til noget i retning af»vedli geholdelse af de eksisternede edb-pro grammer for vejvæsenet< i stedet for de 3 funktioner vi stiler mod nemlig 1) udvikling og afprøvning af bereg nings- og arbejdsmetoder 2) udbredel se af kendskabet til nye metoder gen nem kursus og konsulentvirksomhed samt publikationsvirksomhed og 3) udførelse af beregninger for vej admi nistrationer på regneanlæg. Perspektivfilm Foredraget blev afsluttet med fremvisning af en perspektivfilm. Filmen viser, hvorledes en vej strækning på Ca. 5 km kan tage sig ud, dels når de au tomatisk optegnede perspektivbilleder bliver kædet sammen, dels når disse billeder bliver tonet med en blød bly ant. Filmen afsluttes med en optagel se foretaget ved gennemkørsel af den færd igtbyggede vej. Meddelelser fra Vejdirektoratet Referat af kontorchef Th. Jørgensens foredrag ved amtsvejingeniørforeningens drsmode i Helsingør den maj Den der bestemmer ma betale. Kontorchefen gennemgik i hoved trækkene det af trafikministeren den 9. marts 1971 i folketinget fremsatte forslag til lov om offentlige veje, idet han indledningsvis understregede, at han ikke var i stand til at gå ind i en debat om forslaget. Den debat må føres i folketinget. Fra ministerens skriftlige forelæg gelse af lovforslaget fremhævede kon torchefen, at forslagets formål er en fly opdeling af vej administrationen byggende på det princip, at den der bestemmer må betale. Forslaget må ses i sammenhæng med det samtidig af indenrigsministeren fremsatte lovfor slag om bloktilskud til amtskommu ner og kommuner efter objektive kri terier. I vlinisteren havde endvidere påpe get, at allerede før hovedlandevejslo ven af 1963 havde staten betalt næsten 100 % af store anlægsarbejder på de stærkt trafikerede hovedforbindelser. Alt taget i betragtning må det synes rimeligt, at staten overtager det fulde ansvar for et vej net, som omfatter de forbindelser, der rækker ud over de enkelte kommuner og amter. Sammenhængen i vejnettet nødven diggør koordinering mellem de for skellige vejbestyrelser, og der er i for slaget indeholdt besetmmelser om samarbejde mellem vejbestyrelserne. Administrationen af statsvej nettet foreslås samlet i én styrelse, et vejdi rektorat, som vil få ændrede opgaver i forhold til de opgaver, der udføres af det nuværende vejdirektorat. Fra lovforslaget gennemgik kontor chefen derefter nogle af de bestem melser, som amtsrådsforeningen spe cielt havde rettet kritik imod ifølge referat med tilhørende bilag fra for eningens møde den 26. marts Om sammensætningen af vejnævnet udtaltes, at denne ikke ligger helt fast og antagelig vil kunne ændres under behandlingen i folketinget. Der var ikke i lovforslaget fastsat regler for klager over hovedlandevejs administrationen, idet det var en selv følge, at der kunne klages til ministe ren over vejdirektoratets afgørelser. Vedrørende lovforslagets 15 bemær kedes, at det ikke er afklaret, hvor megen bemyndigelse ministeren vil lægge ud til amtsråd eller kommunal bestyrelser. Endelig fremsatte kontorchefen nog le bemærkninger om lovforslagets be stemmelser om vej registre, vej regnska ber og tilskudslovens afvikling. I den efterfølgende diskussion drøf tedes hovedsagelig lovforslagets konse kvenser for vejplanlægningen, når de 3 vejbestyrelser skal planlægge for hver sit vejsystem. Overingeniør Aage Andersen konkluderede, at der bliver et stort koordineringsproblem mellem de fremtidige vejbestyrelser. På et spørgsmål om lovforslagets fremsættelse havde bevirket, at lande vejsprojekter indsendt til vejdirektora tets godkendelse retarderes, svarede Aage Andersen, at vejdirektoratet hid til ikke har taget økonomien i betragt ning ved godkendelse af projekter. Da et amtsråd ikke kan påtage sig for pligtelser ved behandlingen af vejpro jekter i tidsrummet mellem lovforsla gets fremsættelse og vedtagelsen af lo ven tage det hensyn, at der ikke star tes store arbejder på foreslåede hoved landeveje. Vejdirektoratet har samlet sådanne sager sammen til forelæggel se for ministeren. 130 Dansk VejtidsskrifI nr

19 Meddelelser fra Vejdirektoratet Referat af civilingeniør 0. Freiseleben s foredrag ved amtsvejinspektorfor eningens irsmode i Helsingør den 3 5. maj Først omtaltes det ny færdselslov forslag, der forventes fremsat i næste folketingssamling. Forslaget indehol der en del nye færdselstekniske defi nitioner, bl. a. for»bymæssig bebyg gelse«, hvilket vil medføre en fly færdselstavle. En eventuel hastigheds begrænsning i forbindelse med by mæssig bebyggelse vil herefter alene kunne angives med denne tavle, der tillige angiver, hvornår der må og, hvornår der ikke må parkeres på ho vedvej e. Efter forslaget bortfalder den speci elt danske bestemmelse om udkørsel på mere befærdet vej, og man har her efter kun høj revigepligt og den ube tingede vigepligt, der til gengæld vil kunne udvides. Ved udkørsel på motorveje har man i dag ubetinget vigepligt, men efter forslaget indføres i stedet»flette pligt«, hvor der er tilstrækkelige acce lerationsbaner. Der indføres forkørseisret for bus ser i bymæssig bebyggelse. Busserne har nok en pligt til at se sig for, men andre trafikanter har vigepligt. Spærrelinier fortolkes i dag som til ladende venstresving og u-vending; efter forslaget vil disse manøvrer kun være tilladt ved spærrelinier, når det markeres ved en afbrydelse i form af punktering. Cyklister skal fremtidig ved ven stresving holde sig i højre side og af vente fri bane. Ved lyssignal behøver man dog ikke at afvente grønt lys. Knallerter skal efter forslaget be nytte cykelsti med mindre andet er an givet ved afmærkning. Herefter omtaltes forslag til den nye afmærkningsbekendtgørelse. Alle europæiske lande vil indføre den amerikanske stoptavle, der er ottekantet. Sidevindstavlen, der allerede bm ges, indføres og tavlen, der angiver dobbeltrettet trafik, som i dag er fir kantet, bliver nu trekantet. Som forvarsel for stoptavlen skal stadigvæk bmges trekanttavlen på spidsen med undertavle. lntereuropæisk er det bestemt, at der ikke anvendes skråstreger på for budstavler bortset fra svingningsfor budtavler, men Danmark agter at tage forbehold over for denne vedtagelse og dermed beholde sit nuværende sy stem. Den nuværende parkerings- og stopforbudstavle ændres til kun at gælde parkeringsforbud og en ny tav le indføres for stopforbud. Datostop og datoparkering angives med I eller II for stop- og parkeringsforbud på henholdsvis ulige og lige datoer. Der indføres tavler for overhalings forbud for lastbiler og for forbud mod påhængsvogne, gående, heste, trakto rer osv., og der indføres ophørstavle for overhalingsforbud og en tavle der angiver slut på alle forbud for køren de trafik. Påbudt køreretning vil efter forsla get i højere grad blive markeret med Der indføres tavler for overhalingsforbud for lastbiler og for forbud mod påhængs vogne, gående, heste, traktorer osv., og der indføres ophorstavle for overhalings forbud og en tavle, der angiver slut på alle forbud for kørende trafik. tavler med pile, og der kommer tavler med påbudt gangsti og ridesti. Af anvisningstavler indføres tavler for camping, turistinformation, blind vej samt mange andre, ligesom der indføres en motortrafikvejstavle. På forespørgsel fra salen oplystes, at det intereuropæisk vil blive fore slået, at alle striber der adskiller modgående trafik, skal være gule. Det er dog på nuværende tidspunkt tvivlsomt om Danmark vil gå ind for dette sy stem. Der var betænkelighed ved konse kvenserne i anledning af den påtænk te vejvisning til kroer, restauranter og andre serviceanlæg. Vejadministration Referat af gruppesamtale ved amtsvej inspektørforeningens arsm øde i Hel singør den 2 4. maj Indledning ved N. P. Kjær, Århus: Inden for dette meget brede emne vil jeg som diskussionsoplæg forsøge at fremkomme med nogle betragtnin ger om amtsvejvæsenernes fremtid, dels fordi det i folketinget den 9. marts d. å. fremsatte forslag til lov om de offentlige veje angår os alle, dels fordi jeg føler, at det også inte resserer os alle. For ligesom at få lidt baggmnd for emnet vil jeg først kort omtale de danske og svenske administrationsfor hold. 1. Nuværende danske admini strationsforhold Bestyrelsen af de offentlige veje er fastlagt i ministeriet for offentlige ar bejders lovbekendtgørelse af 5. august 1970, hvori det i 6 bl. a. bestem mes, at havedlandeveje, der er anlagt eller udbygget som motorveje, besty res af ministeren for offentlige arbej der, jfr. lov om hovedlandeveje, at de øvrige hovedlandeveje samt landeve jene henhører under amtsrådenes be styrelse, og at bivej ene bestyres af kommunalbestyrelserne. Vi har altså 3 vejbestyrelser: Ministeren for offentlige arbejder, der bestyrer Ca. 200 km motorveje, amtsrådene, der bestyrer ca km hovedlandeveje og landeveje og kommunalbesteyrelserne, der besty Dansk Vejtidsskrift nr

20 i On ]eolve ge VejfS,VaHnnO I L LH; VCjd],eRlo,alel Ve 1d rekto, ::: :::: 1 IGoVegopVe L J 1 I T,al.kg,uppe L. I Or L j Jundsk,admne?raNo, Gene,OIVrehto,j Çenl,al o,gon!,abon r i - Orflootdnliro GVldoIrnV k,l økono,nok j Adri] 3. Fremtidige danske forhold I det forslag til lov om offentlige veje, der blev behandlet i folketinget første gang den 14. april d. å., er det i 2 om vejmyndigheder bl. a. an- Reoi:,000- ] T,e knn,v, Regional o,goo,salon 1 PIafllgflflgS.00 l,al.k [-- I tek.skotdohg Io F 1 I& Almæ,kn!ng og l,allktekn.k LrAnlGa eget eg!e) LkI Fig. 1: Anlægscifde/ing for motorveje Fig. 2: Vejforvaltning. rer ca km hovedlandeveje og biveje. Hvorledes er da de tilsvarende or ganisationer opbyggede? Ministeren har under sig vejdirekto ratet, der er opdelt i en række juridi ske og tekniske kontorer og afdelin ger. Jeg skal nøjes med at angive op bygningen af anlægsafdelingen for motorveje, hvilken afdeling også sty rer motorvejenes vedligeholdelse. Opbygningen er vist på figur 1. Opbygningen af amtskommunernes tekniske forvaltninger forudsætter jeg er kendt, og opbygningen af kommu nernes tekniske forvaitninger synes jeg ikke er interessant i nærværende for bindelse. 2. Det svenske vejvæsens administrationsforhold Der er to årsager til, at jeg har valgt at fortælle lidt om det svenske vejvæsen. Dels har Sverige et stats vejvæsen, dels foretog jeg i somme ren 1970 en studietur til Sverige med støtte fra amtsvejingeniørforeningen. I Sverige har man 2 vejbestyrelser: Statens vågverk, der for ministeren administrerer de Ca km statsvej og kommunerne, der bestyrer Ca km kommunale veje. Statens vägverk er opdelt i en cen tral organisation, en regional organi sation og en lokal organisation. Den regionale organisation består af 24 vejforvaltninger, én i hvert len, 3 projekteringskontorer (Vållingby, Jönköbing og Göteborg) og 7 tilsyns distrikter (Solna, Jönköbing, Kristi ansstad, Göteborg, Hårnösand og Lu leå). Vejforvaltningen, der på mange må der svarer til vore amtsvejvæsener, har den på figur 2 angivne organisato riske opbygning. De kommunale organisationers op bygning skal jeg tillade mig at sprin ge over. 132 Dansk Vnjtidsskrift nr

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af Kommunal Vejteknisk Forenings generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere.

Referat af Kommunal Vejteknisk Forenings generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere. Referat af s generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere. 18-05 - 2011 Pkt. 1. Valg af dirigent. Pkt. 2. ens beretning. Niels Chr. Mikkelsen,

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Vort j.nr. 81/320 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Mandag den 26. november 2007 kl. 17,00 afholdt ejerforening ordinær generalforsamling

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Boliqforenin g s+ en \ Loìland

Boliqforenin g s+ en \ Loìland Boliqforenin g s+ en \ Loìland 19. maj 21 Den 19. maj 21, holdt boligforeningen ordinærgeneral forsamling i Bangs Have, i Maribo. Der var mødte 82 beboere fra 63 husstande. Bestyrelsesformand Niels Kruse

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Generalforsamling 2004 REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I GREJSDALENS GRUNDEJERFORENING OG ANTENNELAUG

Generalforsamling 2004 REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I GREJSDALENS GRUNDEJERFORENING OG ANTENNELAUG Generalforsamling 2004 REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I GREJSDALENS GRUNDEJERFORENING OG ANTENNELAUG I GREJSDALENS FRITIDSCENTER DEN 10. FEBRUAR 2004 kl. 19.00 Foreningsformand Ruben Juler

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia.

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. dan sl< t æk l< e m an ds I auq M Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 22 virksomheder Michael

Læs mere

Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015

Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015 Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015 Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

SSP Samrådets vedtægter

SSP Samrådets vedtægter Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling)

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling) DAI REGION HOVEDSTADEN Referat fra Årsmøde (Generalforsamling) 25. marts 2014 1 DAI Region Hovedstadens regionsmøde, tirsdag den 25.3.2014. Til stede: 10 stemmeberettigede og 11 gæster. Dagsorden 1. Valg

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004.

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden. 4) Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Statsforvaltningen har særligt bedt Vejdirektoratet om at forholde sig til følgende fra kommunens notat af 2. juni 2016:

Statsforvaltningen har særligt bedt Vejdirektoratet om at forholde sig til følgende fra kommunens notat af 2. juni 2016: Dato 6. september 2016 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon +45 7244 3112 Dokument 16/05428-7 Side 1/5 De digitale byportaler i Randers Kommune - Om vejlovens 80, stk. 1 og 2 Statsforvaltningens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere den 2. april 2016 afholdt i Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunaen, Sylowsvej 10, 4220 KORSØR Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Vedtægter - Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker

Vedtægter - Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker Vedtægter - Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker VEDTÆGTER for LODSEJERSAMMENSLUTNINGEN HAMMER BAKKER 1 Navn Sammenslutningens navn er LODSEJERSAMMENSLUTNINGEN HAMMER BAKKER. 2 Hjemsted Lodsejersammenslutningens

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN REGNERSGAARD PLANTAGE REFERAT GENERALFORSAMLING D. 7. AUG. 2011

GRUNDEJERFORENINGEN REGNERSGAARD PLANTAGE REFERAT GENERALFORSAMLING D. 7. AUG. 2011 Nr. 51 i rækken. Antal fremmødte: 34 Formanden indledte mødet med at byde velkommen til de nye og at mindes Inga Thorkildsen; æret være hendes minde. Pkt. 1: Valg af dirigent: Karsten Ledgaard Kobjældevej

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Klage over Ballerup Kommunes afgørelse om forbud med buskørsel i Egebjerg-nord

Klage over Ballerup Kommunes afgørelse om forbud med buskørsel i Egebjerg-nord Dato 18. maj 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/00741-5 Side 1/6 Klage over Ballerup Kommunes afgørelse om forbud med buskørsel i Egebjerg-nord

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen Lørdag den. 23. februar på Restaurant Røgeriet på Rungsted Havn.

Referat fra Generalforsamlingen Lørdag den. 23. februar på Restaurant Røgeriet på Rungsted Havn. Referat fra Generalforsamlingen Lørdag den. 23. februar på Restaurant Røgeriet på Rungsted Havn. 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen og åbnede generalforsamlingen ved at foreslå Leo Bergsted Mortensen

Læs mere

Hyllingebjergvej Vejlaug www.hyllingebjergvej.dk

Hyllingebjergvej Vejlaug www.hyllingebjergvej.dk Hyllingebjergvej Vejlaug www.hyllingebjergvej.dk Referat ordinær generalforsamling den 05. juli 2009 på Restaurant Lisestuen Bestyrelsen var repræsenteret ved Kirsten Vilhelmsen (51), Jan Heisterberg (63)

Læs mere

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 BESLUTNINGREFERAT fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 Formand Søren Høgsberg bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæsterne på mødet. 1. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Generalforsamling afholdtes den 27.marts 2014 kl. 19.30 på vandværkets adresse med følgende dagsorden:

Generalforsamling afholdtes den 27.marts 2014 kl. 19.30 på vandværkets adresse med følgende dagsorden: Generalforsamling afholdtes den 27.marts 2014 kl. 19.30 på vandværkets adresse med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for 2013 3. Det reviderede regnskab for 2013. 4. Budget 2014 og takstblad

Læs mere

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg.

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende:

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 08-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken.

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken. Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Maj 2005 Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa.

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Tilstede: Der deltog 31 repræsentanter af i alt 38 mulige. Fra administrationen deltog Carsten Boisen, og Hans

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 12. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 12. marts 2012 kl. 19:30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 42 grundejere. Formand, Erik Ødemark bød velkommen. 1. Valg af

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006.

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Sted: Skovlund Kro Deltagere: 11 personer inkl. bestyrelse og varmemester. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2008 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Antal fremmødte: 51 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Ove Hansen, Hans Ole Olesen, Knud Aage Thiemer,

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

197-176166 AHJ/aje VEDTÆGTER. for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK. Advokatfirma

197-176166 AHJ/aje VEDTÆGTER. for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK. Advokatfirma 197-176166 AHJ/aje VEDTÆGTER for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål... 3 2. Medlemskab... 3 3. Repræsentantskabet... 4 4. Bestyrelsen...

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 Tid og sted: den 27. januar 2014, kl.19.30 i Medborgerhuset Egedal Fremmødte: hus nr. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24,

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Udtalelse til forslag fra Venstres byrådsgruppe om forsøg med taxi i busbaner

Udtalelse til forslag fra Venstres byrådsgruppe om forsøg med taxi i busbaner Udtalelse Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Miljø og Teknik Dato 7. juni 2017 Udtalelse til forslag fra Venstres byrådsgruppe om forsøg med taxi i busbaner Konklusion Venstre har foreslået, at der igangsættes

Læs mere

Vedtægter. for. Center for Regional- og Turismeforskning. Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Center for Regional- og Turismeforskning. Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den. Navn og hjemsted Vedtægter for Center for Regional- og Turismeforskning Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den Navn og hjemsted 1 Center for Regional- og Turismeforskning er en selvejende forsknings- og udviklingsinstitution

Læs mere

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 1 Torrild lokalråds bestyrelse, Torrild den 8. december 2015. Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 Dagsorden: 1. Velkomst ved formand Henrik Iversen 2. Oplæg ved Kommunaldirektør

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 19. april 2008 kl. 10.00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

VEDTÆGTER. For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer [ *

VEDTÆGTER. For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer [ * VEDTÆGTER For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer [ * V E D T Æ G T E R FOR T E A M R Y N K E B Y FONDEN 1. NAVN H Fondens navn er Team Rynkeby Fonden. 1.2 Som binavne har fonden registreret følgende n a v

Læs mere

Sortemose Skov Grundejerforening Referat af 43. ordinære generalforsamling Tirsdag den 22. november 2005

Sortemose Skov Grundejerforening Referat af 43. ordinære generalforsamling Tirsdag den 22. november 2005 Referat af 43. ordinære generalforsamling 1. Valg af dirigent Formanden Bent Andersen (nr. 70) bød velkommen og optælling af de fremmødte viste, at 25 huse var repræsenteret ved generalforsamlingen, og

Læs mere