Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. oktober 2016 (OR. en) LIMITE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. oktober 2016 (OR. en) LIMITE"

Transkript

1 Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0205 (NLE) 2016/0206 (NLE) 2016/0220 (NLE) 13541/16 LIMITE WTO 300 SERVICES 28 FDI 23 CDN 24 PUBLIC NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Tidl. dok. nr.: 12865/1/16 REV1 WTO 275 SERVICES 24 FDI 20 CDN 19 Vedr.: Fælles fortolkende instrument om den samlede økonomi- og handelsaftale (CETA) mellem Canada og Den Europæiske Union og dens medlemsstater Hermed følger til delegationerne det fælles fortolkende instrument til godkendelse i De Faste Repræsentanters Komité med henblik på godkendelse i Rådet, som vil finde sted på tidspunktet for undertegnelsen /16 pfw/kb/ef 1

2 Fælles fortolkende instrument om den samlede økonomi- og handelsaftale (CETA) mellem Canada og Den Europæiske Union og dens medlemsstater 1. Præambel a) Den Europæiske Union og dens medlemsstater og Canada afgiver følgende fælles fortolkende instrument ved undertegnelsen af den samlede økonomi- og handelsaftale (CETA). b) CETA repræsenterer Canadas og Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters fælles engagement i fri og fair handel i et levende og fremadrettet samfund. Det er en moderne og progressiv handelsaftale, som vil bidrage til at styrke handel og økonomisk aktivitet, samtidig med at den fremmer og beskytter vores fælles værdier og perspektiver vedrørende statens rolle i samfundet. c) CETA skaber nye muligheder for handel og investeringer for europæere og canadiere og resultatet heraf afspejler styrken og dybden i forbindelserne mellem EU og Canada samt de grundlæggende værdier, som vi værner om. Vi ønsker særligt at minde om: at integration i verdensøkonomien er en kilde til velstand for vores borgere at vi er stærkt engagerede i fri og fair handel, hvis fordele skal tilfalde de bredeste udsnit af vores samfund at det primære formål med handel er at øge borgernes trivsel ved at understøtte jobs og skabe en bæredygtig økonomisk vækst at Canada og Den Europæiske Union og dens medlemsstater anerkender vigtigheden af retten til at regulere i offentlighedens interesse, og at dette er afspejlet i aftalen at økonomisk aktivitet skal ske inden for rammerne af en klar og gennemsigtig regulering fastsat af de offentlige myndigheder /16 pfw/kb/ef 2

3 d) Derfor vil Den Europæiske Union og dens medlemsstater og Canada fortsat kunne nå de legitime offentlige politiske mål, som deres demokratiske institutioner fastsætter, f.eks. folkesundhed, sociale ydelser, folkeoplysning, sikkerhed, miljø, den offentlige moral, beskyttelse af privatlivets fred og databeskyttelse samt fremme og beskyttelse af den kulturelle mangfoldighed. Desuden vil CETA ikke sænke vores respektive standarder og regler vedrørende fødevaresikkerhed, produktsikkerhed, forbrugerbeskyttelse, sundhed og miljø- og arbejdstagerbeskyttelse. Importerede varer, leverandører af tjenesteydelser og investorer skal fortsat respektere de nationale krav, herunder regler og forskrifter. Den Europæiske Union og dens medlemsstater og Canada bekræfter på ny deres tilsagn med hensyn til forebyggende foranstaltninger, som de har påtaget sig i henhold til internationale aftaler. e) Dette fortolkende instrument angiver jf. artikel 31 i Wienerkonventionen om traktatretten klart og utvetydigt, hvad Canada og Den Europæiske Union og dens medlemsstater har aftalt i en række CETA-bestemmelser, der har været genstand for offentlig debat og bekymringer, og indeholder en fælles fortolkning deraf. Dette omfatter især CETA's indvirkning på staternes evne til at regulere i offentlighedens interesse og bestemmelserne om investeringsbeskyttelse og tvistbilæggelse samt om bæredygtig udvikling, arbejdstagerrettigheder og miljøbeskyttelse. 2. Ret til at regulere CETA bevarer Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters og Canadas mulighed til at vedtage og anvende deres egne love og forskrifter, som regulerer den økonomiske aktivitet, i offentlighedens interesse, at nå legitime offentlige politiske mål, f.eks. beskyttelse og fremme af den offentlige sundhed, sociale ydelser, folkeoplysning, sikkerhed, miljøet, den offentlige moral, social- eller forbrugerbeskyttelse, beskyttelse af privatlivets fred og databeskyttelse samt fremme og beskyttelse af den kulturelle mangfoldighed /16 pfw/kb/ef 3

4 3. Reguleringssamarbejde CETA giver Canada og Den Europæiske Union og dens medlemsstater en platform til at lette samarbejdet mellem deres reguleringsmyndigheder med det mål at opnå regulering af bedre kvalitet og mere effektiv anvendelse af de administrative ressourcer. Dette samarbejde er frivilligt: Reguleringsmyndighederne kan samarbejde frivilligt, men de er ikke forpligtet til det eller til at bruge resultatet af deres samarbejde. 4. Offentlige ydelser a) Den Europæiske Union og dens medlemsstater og Canada bekræfter og anerkender regeringernes ret til på alle niveauer at levere og støtte levering af tjenester, som de opfatter som offentlige ydelser, herunder på områder såsom folkesundhed og -oplysning, sociale ydelser og boliger samt indvinding, rensning og distribution af vand. b) CETA forhindrer ikke regeringerne i at definere og regulere leveringen af disse ydelser i offentlighedens interesse. CETA kræver ikke, at regeringerne privatiserer nogen ydelse eller forhindrer regeringerne i at udvide det udbud af ydelser, de leverer til offentligheden. c) CETA forhindrer ikke regeringerne i at levere offentlige ydelser, der tidligere er blevet leveret af private leverandører af tjenesteydelser, eller i at tage offentlig kontrol igen over ydelser, som regeringerne havde valgt at privatisere. CETA medfører ikke, at udlicitering af en offentlig ydelse til private udbydere definitivt gør den til en del af den kommercielle sektor. 5. Social sikring eller forsikring Canada og Den Europæiske Union og dens medlemsstater kan regulere leveringen af offentlige ydelser, såsom social sikring og forsikring, i offentlighedens interesse. Den Europæiske Union og dens medlemsstater og Canada bekræfter, at lovbestemte sociale sikringsordninger og forsikringsordninger er udelukket fra aftalen i henhold til artikel 13.2, stk. 5, eller er undtaget fra liberaliseringsforpligtelserne i aftalen på grundlag af de forbehold, som Den Europæiske Union og dens medlemsstater og Canada har taget med hensyn til social- og sundhedsydelser /16 pfw/kb/ef 4

5 6. Investeringsbeskyttelse a) CETA indeholder moderne investeringsregler, der bevarer regeringernes ret til at regulere i offentlighedens interesse, også når de pågældende regler påvirker en udenlandsk investering, samtidig med at den sikrer et højt beskyttelsesniveau for investeringer og en fair og gennemsigtig tvistbilæggelse. CETA medfører ikke, at udenlandske investorer behandles mere gunstigt end nationale investorer. CETA giver ikke forrang til anvendelse af det investeringsretssystem, der oprettes ved aftalen. Investorer kan i stedet vælge at benytte domstolene i deres hjemland. b) CETA præciserer, at regeringerne kan ændre deres love, uanset om dette måtte have en negativ indvirkning på en investering eller investors forventninger om fortjeneste. Endvidere præciserer CETA, at enhver kompensation til en investor vil være baseret på en objektiv afgørelse af retten, og den vil ikke være højere end det tab, som investor har lidt. c) CETA indeholder klart definerede standarder for investeringsbeskyttelse, herunder retfærdig og rimelig behandling og ekspropriation, og giver tvistbilæggelsesretterne klare retningslinjer for, hvordan disse standarder bør anvendes. d) CETA stiller krav om en reel økonomisk forbindelse med Canadas eller Den Europæiske Unions økonomier, for at en virksomhed kan drage fordel af aftalen, og forhindrer skuffe- eller postkasseselskaber, der er oprettet i Canada eller Den Europæiske Union af investorer fra andre lande, i at indbringe krav mod Canada eller Den Europæiske Union eller dens medlemsstater. Den Europæiske Union og Canada er forpligtet til regelmæssigt at gennemgå indholdet af forpligtelsen til at sikre en retfærdig og rimelig behandling, og til at sikre, at den afspejler deres hensigter (herunder som angivet i dette instrument), og at den ikke vil blive fortolket bredere, end det var hensigten. e) For at sikre, at retterne under alle omstændigheder respekterer parternes hensigt som fastsat i aftalen indeholder CETA bestemmelser, der giver parterne mulighed for at udstede bindende fortolkende bemærkninger. Canada og Den Europæiske Union og dens medlemsstater er fast besluttede på at anvende disse bestemmelser for at undgå og rette enhver fejlfortolkning af CETA foretaget af retterne /16 pfw/kb/ef 5

6 f) CETA tager et afgørende skridt væk fra den traditionelle tilgang til investeringstvistbilæggelse og opretter uafhængige, upartiske og permanente investeringsretter inspireret af principperne om offentlige retssystemer i Den Europæiske Union og dens medlemsstater og Canada samt af internationale domstole som f.eks. Den Internationale Domstol og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Medlemmerne af disse retter er derfor personer, der er kvalificeret til at varetage retslige funktioner i deres respektive lande, og de udpeges af Den Europæiske Union og Canada for en tidsbegrænset periode. Sagerne behandles af tre tilfældigt udvalgte medlemmer. Der er fastsat strenge etiske regler for disse personer for at sikre, at de er uafhængige og upartiske, at der ikke er nogen interessekonflikter, og at de ikke er forudindtagede eller giver indtryk af at være forudindtagede. Den Europæiske Union og dens medlemsstater og Canada har aftalt straks at fortsætte arbejdet med en adfærdskodeks for at sikre upartiskheden hos medlemmerne af disse retter yderligere samt med metoden og niveauet for deres vederlag og proceduren for deres udvælgelse. Det fælles mål er at afslutte arbejdet med ikrafttrædelsen af CETA. g) CETA er den første aftale, der indeholder en appelordning, som giver mulighed for at rette fejl og sikre konsekvens i rettens afgørelser i første instans. h) Canada og Den Europæiske Union og dens medlemsstater er fast besluttede på at overvåge, hvordan alle disse investeringsregler fungerer, rettidigt at afhjælpe eventuelle mangler, som måtte vise sig, og at undersøge, hvordan deres funktion løbende kan forbedres på sigt. i) CETA repræsenterer således en vigtig og radikal ændring af investeringsregler og tvistbilæggelse. Den lægger grunden til en multilateral indsats for yderligere at udvikle denne nye tilgang til investeringstvistbilæggelse i en multilateral investeringsret. EU og Canada arbejder hurtigt hen imod etableringen af en multilateral investeringsret. Den bør oprettes, når der er skabt en minimal kritisk masse af deltagere, og straks træde i stedet for bilaterale systemer, såsom det i CETA, og være fuldstændig åben for tiltrædelse for ethvert land, der tilslutter sig de principper, der ligger til grund for retten /16 pfw/kb/ef 6

7 7. Handel og bæredygtig udvikling a) CETA bekræfter Canadas og Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters mangeårige engagement i bæredygtig udvikling og er udformet for at fremme bidraget fra handel til dette mål. b) I overensstemmelse hermed indeholder CETA omfattende og bindende forpligtelser til at beskytte arbejdstagerrettigheder og miljøet. Den Europæiske Union og dens medlemsstater og Canada giver det højeste prioritet at sikre, at CETA leverer konkrete resultater på disse områder for derved at optimere de fordele, som aftalen giver for arbejdstagerne og miljøet. 8. Arbejdstagerbeskyttelse a) CETA forpligter Canada og Den Europæiske Union og dens medlemsstater til at forbedre deres love og politikker med det mål at yde høj arbejdstagerbeskyttelse. CETA fastsætter, at de ikke kan lempe deres arbejdsretlige love for at tilskynde til handel eller tiltrække investeringer, og i tilfælde af manglende overholdelse af denne forpligtelse kan regeringerne rette op på en sådan manglende overholdelse, uanset om denne har en negativ indvirkning på en investering eller en investors rentabilitetsperspektiver. CETA ændrer ikke arbejdstagernes rettigheder til at forhandle, indgå og håndhæve overenskomster og indlede faglige aktioner. b) CETA forpligter Den Europæiske Union og dens medlemsstater og Canada til at ratificere og gennemføre de grundlæggende konventioner fra Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO). Canada har ratificeret syv af de grundlæggende konventioner og har iværksat en proces til ratifikation af den resterende konvention (Retten til at organisere sig og føre kollektive forhandlinger, 1949 (C98)) /16 pfw/kb/ef 7

8 c) Desuden skaber CETA en ramme for Canada og Den Europæiske Union og dens medlemsstater til at samarbejde om handelsrelaterede arbejdsmarkedsspørgsmål af fælles interesse, herunder gennem inddragelse af ILO og en varig dialog med civilsamfundet, for at sikre, at CETA tilskynder til handel på en måde, som tilgodeser arbejdstagere og støtter arbejdstagerbeskyttelsesforanstaltninger. 9. Miljøbeskyttelse a) CETA forpligter Den Europæiske Union og dens medlemsstater og Canada til at sikre og fremme en høj miljøbeskyttelse og til at bestræbe sig på fortsat at forbedre sådanne love og politikker og de underliggende beskyttelsesniveauer. b) CETA anerkender udtrykkeligt Canadas og Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters ret til at fastsætte deres egne prioriteter på miljøområdet, til at fastsætte deres egne miljøbeskyttelsesniveauer og til at vedtage eller ændre deres relevante love og politikker i overensstemmelse dermed under hensyn til deres internationale forpligtelser, herunder de forpligtelser, der er fastsat i multilaterale miljøaftaler. Samtidig har Den Europæiske Union og dens medlemsstater og Canada aftalt i CETA ikke at sænke miljøbeskyttelsesniveauerne for at tilskynde til handel eller investeringer, og i tilfælde af manglende overholdelse af denne forpligtelse kan regeringerne rette op på en sådan manglende overholdelse, uanset om denne har en negativ indvirkning på en investering eller en investors rentabilitetsperspektiver. c) CETA indeholder forpligtelser til bæredygtig skovforvaltning og bæredygtig forvaltning af fiskeri og akvakultur. Den omfatter desuden forpligtelser til at samarbejde om handelsrelaterede miljøspørgsmål af fælles interesse, såsom klimaændringer, hvor gennemførelsen af Parisaftalen vil være et væsentligt fælles ansvar for Den Europæiske Union og dens medlemsstater og Canada /16 pfw/kb/ef 8

9 10. Gennemgang og høring af interessenter a) Forpligtelser vedrørende handel og bæredygtig udvikling, handel og arbejdsmarked og handel og miljø er omfattet af særlige og bindende vurderings- og gennemgangsordninger. Canada og Den Europæiske Union og dens medlemsstater er fuldt forpligtet til at anvende disse ordninger effektivt, så længe aftalen løber. Endvidere er de forpligtet til at iværksætte en tidlig gennemgang af disse bestemmelser, herunder med henblik på effektiv håndhævelse af CETA-bestemmelser om handel og arbejdsmarked og handel og miljø. b) Interessenterne, herunder arbejdsgiver-, arbejdstager-, fagforenings- og erhvervsorganisationer og miljøgrupper, spiller en vigtig rolle med hensyn til at støtte den effektive gennemførelse af CETA. Den Europæiske Union og dens medlemsstater og Canada er forpligtet til regelmæssigt at rådføre sig med interessenterne for at vurdere gennemførelsen af CETA. De støtter deres aktive engagement, herunder gennem oprettelse af et CETA- Civilsamfundsforum. 11. Vand CETA forpligter ikke Canada eller Den Europæiske Union eller dens medlemsstater til at tillade kommerciel anvendelse af vand, hvis de ikke ønsker det. CETA bevarer fuldt ud deres evne til at afgøre, hvordan de vil anvende og beskytte vandreserver. Derudover forhindrer CETA ikke omstødelse af en afgørelse om at tillade kommerciel anvendelse af vand. 12. Offentlige udbud CETA opretholder muligheden for ordregivere i Den Europæiske Union og dens medlemsstater og Canada til i overensstemmelse med deres respektive lovgivning at anvende miljømæssige, sociale og arbejdsmarkedsrelaterede kriterier, f.eks. forpligtelsen til at følge og overholde overenskomster, i udbud. Canada og Den Europæiske Union og dens medlemsstater vil kunne anvende sådanne kriterier i deres udbud på en måde, der ikke er diskriminerende og ikke udgør en unødvendig hindring for international handel. De vil fortsat kunne gøre dette i henhold til CETA /16 pfw/kb/ef 9

10 13. Fordele for små og mellemstore virksomheder CETA giver også fordele for små og mellemstore virksomheder (SMV'er), for hvilke det er en konstant udfordring at opfylde kundernes omkostningskrav. CETA vil behandle dette spørgsmål ved at: tillade at stort set alle færdigvarer kan eksporteres toldfrit, reducere behandlingstiderne ved grænsen og gøre varebevægeligheden billigere, hurtigere, mere forudsigelig og effektiv, mindske de reguleringsmæssige hindringer, navnlig med muligheden for at få produkter afprøvet og certificeret i henhold til canadiske standarder i EU og omvendt fremme bevægeligheden for tjenesteydere, som f.eks. kontraktleverandører, selvstændige erhvervsdrivende og besøgende på kortvarigt forretningsbesøg, således at SMV'er lettere kan mødes med kunder og tilbyde eftersalgsservice, og ved i vid udstrækning at øge SMV'ers muligheder for at deltage i offentlige udbud på centralt, subcentralt og lokalt forvaltningsniveau. Små landbrugere vil ligeledes nyde godt af lettere adgang til markeder og bedre salgsmuligheder, herunder for særlige kvalitetsprodukter. 14. Præferencer for Canadas oprindelige befolkninger Canada har inkluderet undtagelser i CETA for at sikre, at det kan vedtage foranstaltninger for at bevare de oprindelige befolkningers rettigheder og præferencer. Canada er forpligtet til at engagere sig aktivt i indfødte partnere for at sikre, at den løbende gennemførelse af CETA vedbliver at afspejle deres interesser /16 pfw/kb/ef 10

11 Sammenligningstabel fælles fortolkningsinstrument vedrørende CETA-teksten Denne tabel skal bidrage til fortolkningen af CETA ved at knytte erklæringen om parternes hensigt i dette instrument sammen med de relevante bestemmelser i CETA. Det er hensigten, at nedenstående liste over henvisninger skal være så fuldstændig som mulig, men den er ikke udtømmende. Punkt i det fælles fortolkningsinstrument Henvisning til CETA-tekst 1. Præambel 1.c) og d) CETA-præambel, art. 5.4, art , art , art , art. 22.1, art 23.3, art. 23.4, art. 24.3, art. 24.4, art og art Ret til at regulere CETA-præambel, art. 5.4, art , art. 8.9, bilag 8-A, art , art , art. 22.1, art. 23.3, art. 23.4, art. 24.3, art. 24.4, art og art Reguleringssamarbejde Art Offentlige ydelser Art , litra b), art. 8.9, art. 8.15, art , litra a), b), f) og g), art. 9.7, art , art , art.13.16, art , art. 28.3, bilag I Forbehold og bilag II Forbehold 5. Social sikring eller forsikring Art , art , art. 28.3, bilag I Forbehold og bilag II Forbehold 6. Investeringsbeskyttelse 6. a) 6. b) 6. c) 6. d) 6. e) 6. f) 6. g) 6. h) 6. i) Præambel, art , litra b), art. 8.36, art. 8.6, art. 8.9, bilag 8-A, art , litra f) og g), og art Art , 8.12, bilag 8-A og art Art. 8.9, art. 8.10, art. 8.11, art og bilag 8- A Art. 8.1 og art Art Art. 8.27, art. 8.28, art og art Art Art og art Art b) Handel og bæredygtig udvikling Art. 22.1, kapitel 23 og Arbejdstagerbeskyttelse 8. a) Art. 23.2, art , art , art b) Art c) Art og art /16 pfw/kb/ef 11

12 9. Miljøbeskyttelse 9. a) 9. b) 9. c) 10. Gennemgang og høring af interessenter 10. a) 10. b) Art Art og art Art , art og art Art , art. 22.4, art. 23.8, art. 23.9, art og art Art , art , art , art. 23.6, art , art , art , art , art og art Vand Art Offentlige udbud Art og art Fordele for SMV'er Bilag 2-A, kapitel 4, kapitel 6, kapitel 19, kapitel 20-underafdeling C 14. Præferencer for Canadas oprindelige Art og relevante canadiske forbehold befolkninger 13541/16 pfw/kb/ef 12

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. november 2016 til: delegationerne

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 20.6.2013 B7-****/2013 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2 om forhandlinger mellem EU og

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

Erklæring fra Sverige

Erklæring fra Sverige Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. september 2015 (OR. en, fr) Interinstitutionel sag: 2015/0028 (COD) 11505/15 ADD 1 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 2011/0332(NLE) 2.4.2012 *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

PUBLIC LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1

PUBLIC LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0207 (NLE) 16217/1/12 REV 1 LIMITE PUBLIC TELECOM 214 AUDIO 117 MI 730 RELEX 1040

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) 6170/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP 11 Tidl. dok.

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0648 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2016 COM(2016) 648 final 2016/0316 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) PUBLIC 12599/17 LIMITE ECOFIN 755 ENV 776 CLIMA 248 FIN 575 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De

Læs mere

Det Europæiske Råd. Bruxelles, den 29. april 2017 (OR. en) EUCO XT 20004/17 BXT 10 CO EUR 5 CONCL 2

Det Europæiske Råd. Bruxelles, den 29. april 2017 (OR. en) EUCO XT 20004/17 BXT 10 CO EUR 5 CONCL 2 Det Europæiske Råd Bruxelles, den 29. april 2017 (OR. en) EUCO XT 20004/17 BXT 10 CO EUR 5 CONCL 2 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: Ekstraordinært møde i Det

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere

Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP)

Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP) Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP) Vedtaget på Hovedorganisationernes EU-udvalgsmøde 18. november 2014 Indledning Som led i udviklingen af de tre hovedorganisationers EU-arbejde er

Læs mere

miljø og offentlige tjenesteydelser

miljø og offentlige tjenesteydelser 1 EU/Canada handelsaftale udsalg udsalg af demokrati, af demokrati, miljø og miljø og offentlige tjenesteydelser offentlige tjenesteydelser CETA vil føre til liberalisering af offentlige tjenesteydelser,

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. december 2017 (OR. en) 12117/07 DCL 1 AVIATION 136 RELEX 588 CDN 18 AFKLASSIFICERING af dokument: ST 12117/07 RESTREINT UE af: 25. juli 2007 ny status:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) 8545/16 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.9.2016 COM(2016) 564 final 2016/0269 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af en aftale i form af en brevveksling mellem

Læs mere

6674/16 top/top/ipj 1 DG G 2B

6674/16 top/top/ipj 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. marts 2016 (OR. en) 6674/16 FISC 33 ECOFIN 189 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 6452/16 Vedr.: Adfærdskodeksens

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.9.2017 COM(2017) 492 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En afbalanceret

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING *** KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.8.2003 KOM(2003) 525 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003 om tilladelse til udbud og levering

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.9.2016 COM(2016) 614 final 2016/0294 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Almindelige

Læs mere

Erklæring fra Danmark, Tyskland, Finland, Litauen, Letland, Polen, Estland og Sverige om lystfiskeri af torsk

Erklæring fra Danmark, Tyskland, Finland, Litauen, Letland, Polen, Estland og Sverige om lystfiskeri af torsk Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. oktober 2015 (OR. en, es, fr) Interinstitutionel sag: 2015/0184 (NLE) 13404/15 ADD 1 PECHE 388 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

P7_TA(2013)0542. Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I

P7_TA(2013)0542. Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I P7_TA(203)0542 Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I Europa-Parlamentets ændringer af 0. december 203 til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførsel af ris med oprindelse

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.1.2005 KOM(2004) 847 endelig 2004/0291(ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale mellem regeringen for Den Socialistiske Republik

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.3.2007 KOM(2007) 92 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA B8-0250/4. Ændringsforslag. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou for GUE/NGL-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA B8-0250/4. Ændringsforslag. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou for GUE/NGL-Gruppen 23.2.2016 B8-0250/4 4 Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou Betragtning A A. der henviser til, at Australien og New Zealand er blandt EU's ældste og tætteste partnere, deler fælles værdier

Læs mere

KONVENTION nr. 115 om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende stråling

KONVENTION nr. 115 om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende stråling 10. juni EM 2015/xx Bilag KONVENTION nr. 115 om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende stråling Præambel Den internationale Arbejdsorganisations generalkonference, der er blevet sammenkaldt i Geneve

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 19.10.2011 AP/101.079/AA1-24 ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 Udkast til betænkning Amadou Ciré Sall (Senegal) og

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER?

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? HVAD ER TTIP? TTIP står for Transatlantic Trade and Investment Partnership, og det er en handelsaftale mellem to af verdens største økonomier, EU og USA.

Læs mere

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. marts 2003 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE PUBLIC UEM 67 INST 33 OC 87 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Beslutning

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0259 (NLE) 13354/17 N 36 EEE 39 AGRI 560 FORSLAG fra: modtaget: 17. oktober 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2017 (OR. en) 14320/17 RECH 359 COMPET 751 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Forberedelse af samlingen

Læs mere

8485/15 nd/top/ipj 1 DGB 1

8485/15 nd/top/ipj 1 DGB 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2015 (OR. en) 8485/15 NOTE fra: til: Specialkomitéen for Landbrug Rådet Tidl. dok. nr.: 7524/2/15 REV 2 Vedr.: AGRI 242 AGRIORG 26 AGRILEG 100 AGRIFIN

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.6.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0308/2012 af F. M., italiensk statsborger, om den skovbrugspolitik, den peruvianske regering fører

Læs mere

Grundlæggende rettigheder i EU

Grundlæggende rettigheder i EU Grundlæggende rettigheder i EU A5-0064/2000 Europa-Parlamentets beslutning om udarbejdelse af et charter om Den Europæiske Unions grundlæggende rettigheder (C5-0058/1999-1999/2064(COS)) Europa-Parlamentet,

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

6191/17 SDM/ks DGA SSCIS

6191/17 SDM/ks DGA SSCIS Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. marts 2017 (OR. en) 6191/17 CORLX 93 CSC 44 COEST 33 CFSP/PESC 131 JAI 106 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Aftale mellem Den

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. december 2017 (OR. en) 15627/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 7. december 2017 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Bekendtgørelse af konvention om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi. (* 1)

Bekendtgørelse af konvention om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi. (* 1) Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse af konvention om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.3.2014 COM(2014) 139 final 2014/0079 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse, på vegne af Den Europæiske Union, af aftalen mellem Den Europæiske Union

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 8.7.2015 B8-0000/2015 UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om Ecuadors tiltrædelse

Læs mere

10279/17 ipj 1 DG C 1

10279/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udenrigsudvalget 2016/0217(NLE) 22.6.2017 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om oprettelse af

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 93/2 DA Den Europæiske Unions Tidende 20.3.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK Adfærdskodeks for medlemmer af Den Europæiske Centralbank Tilsynsråd (2015/C 93/02) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS TILSYNSRÅD HAR

Læs mere

BILAG. til. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.10.2017 COM(2017) 595 final ANNEX 1 PART 1/5 BILAG til Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 8.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 213/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 759/2013 af 30. april 2013 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0016 (NLE) 5918/17 FORSLAG fra: modtaget: 2. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: CLIMA 24 ENV 100

Læs mere

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0148 (COD) 6187/17 CONSOM 40 MI 119 COMPET 89 TELECOM 35 JUSTCIV 24 DIGIT 19 IND 34 CODEC 197 NOTE fra:

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens relevante foranstaltninger

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens relevante foranstaltninger EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.2014 COM(2014) 369 final 2014/0186 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-18

ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 2009/2150(INI) 2.2.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 María Muñiz De Urquiza (PE431.180v01-00) om den økonomiske og finansielle krises følger for udviklingslandene

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Bruxelles, den 28. maj 2009 (03.06) (OR. EN) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 10435/09

Bruxelles, den 28. maj 2009 (03.06) (OR. EN) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 10435/09 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. maj 2009 (03.06) (OR. EN) 10435/09 I/A-PUNKTS-NOTE fra: generalsekretariatet til: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Klimaændringer Mod en overordnet

Læs mere

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0014 (COD) 9271/17 ENT 128 MI 425 CODEC 830 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 8646/17 ENT

Læs mere

10416/16 hsm 1 DG B 3A

10416/16 hsm 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) 10416/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SOC 417 GENDER 28 ANTIDISCRIM 40 FREMP 118

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 17.12.2014 EP-PE_TC1-COD(2014)0287 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 17. december 2014 med henblik på vedtagelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. november 2012 (12.11) (OR. en) 15814/12 SPORT 66 SAN 270 NOTE fra: formandskabet til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet Tidl. dok. nr.:

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.8.2015 COM(2015) 407 final 2015/0181 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Udvalget for Offentlige

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 741 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilladelse til udbud og levering til direkte konsum af visse vine, der er importeret

Læs mere

10080/17 jn/bmc/lao/hsm 1 DG D 2A

10080/17 jn/bmc/lao/hsm 1 DG D 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. juni 2017 (OR. en, de) Interinstitutionel sag: 2015/0287 (COD) 10080/17 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Rådet Tidl. dok. nr.: 9901/17 + ADD

Læs mere

AFTALE MELLEM ISLANDS REGERING PÅ DEN ENE SIDE OG DANMARKS REGERING OG FÆRØERNES LANDSSTYRE PÅ DEN ANDEN SIDE

AFTALE MELLEM ISLANDS REGERING PÅ DEN ENE SIDE OG DANMARKS REGERING OG FÆRØERNES LANDSSTYRE PÅ DEN ANDEN SIDE AFTALE MELLEM ISLANDS REGERING PÅ DEN ENE SIDE OG DANMARKS REGERING OG FÆRØERNES LANDSSTYRE PÅ DEN ANDEN SIDE ISLANDS REGERING på den ene side og DANMARKS REGERING og FÆRØERNES LANDSSTYRE på den anden

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension 2008/1 LSF 138 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2008-0000966 Fremsat den 25. februar 2009 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Økonomiudvalget besluttede d. 19. marts 2013, at sociale klausuler skal anvendes i forbindelse med kommunens udbud og indkøb efter nærmere angivne

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde.

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 14. december 2017 (OR. en) EUCO 19/1/17 REV 1 CO EUR 24 CONCL 7 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: Møde i Det Europæiske Råd

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.1.2018 COM(2018) 30 final 2018/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 356 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 356 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 356 Offentligt Samlenotat EU/USA-frihandelsforhandlinger KOM-dokument foreligger ikke. Revideret notat 1. Resumé Kommissionen anbefaler åbning af forhandlinger

Læs mere