Investeringsforeningen SmallCap Danmark Årsrapport regnskabsår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investeringsforeningen SmallCap Danmark Årsrapport 2008 3. regnskabsår"

Transkript

1 Investeringsforeningen SmallCap Danmark Årsrapport regnskabsår

2 INDHOLD Hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Profil Investeringsforeningen SmallCap Danmark 9 IR-politik og incitamentprogrammer 11 Resultatopgørelse 13 Balance 14 Anvendt regnskabspraksis 15 Noter til årsrapport 18 Direktion og bestyrelse 21 Ledelsens påtegning 24 Den uafhængige revisors påtegning 25 Børsmeddelelser, Foreningsoplysninger 27 1

3 HOVED- OG NØGLETAL Mio. kr ) Renter og udbytter 2,4 7,9 8,1 Kursgevinster og -tab 57,5-12,7-194,8 Ordinære driftsomkostninger -3,3-4,0-4,1 Andre omkostninger -5,4 5) 0,0 0,0 Skat 0,0-0,2-0,2 Årets nettoresultat 51,3-9,0-191,1 Likvide midler, ultimo 29,0 70,1 25,5 Kapitalandele, ultimo 301,3 303,7 106,9 Medlemmernes formue, ultimo 326,7 368,8 130,7 Værdipapirbeholdning i forhold til medlemmernes formue, ultimo, % 92% 82% 82% Værdipapirernes omsætningshastighed 1,45 1,21 1,15 Kursværdi af køb 368,5 534,8 409,9 Kursværdi af salg 371,9 525,9 167,1 Cirkulerende andele, ultimo, stk Udlodning pr. andel, kr Indre værdi pr. andel, ultimo, kr Børskurs, ultimo, kr Afkast, % 20,2% 2) 3) -2,0% -56,0% Stigning i KFMX, % 14,5% 3) -2,9% -60,8% Stigning i OMXC20, % 9,8% 3) 5,1% -46,6% Omkostningsprocent, ordinære omkostninger, % -1,2% 3) 4) -0,9% 1,6% Omkostningsprocent, % -4,8% 3) 4) -0,9% 1,6% Årlige omkostninger i procent (ÅOP) 5,9% 3) 4) 2,0% 2,8% 1) Femårsoversigten dækker kun tre år, da foreningen er stiftet den 23. december ) Afkastet er beregnet på baggrund af en indre værdi på kr. efter endt tegning, den 4. maj ) Investeringsforeningen påbegyndte sine investeringer den 5. maj ) Omkostningsprocenten er beregnet på baggrund af den gennemsnitlige formue ultimo hver måned siden maj ) Indeholder opstartsomkostninger på 2,6 mio. kr. 2

4 Kære medlem, Investeringsforeningen er ikke gået fri af det største aktiekursfald i nyere tid. Foreningens formue og indre værdi er nu halveret i forhold til foreningens start i foråret En række sammenfaldende faktorer - mistillid til banksystemet, global likviditetsklemme og frygten for en hård og længerevarende recession - førte i 2008 til, at aktier blev solgt uden hensyn til de underliggende værdier i selskaberne. Efter flere år med gode konjunkturer og meget gode selskabsresultater var vi ved årets start bekymrede for udviklingen i 2008, men vi må erkende, at det for sent gik op for os hvor alvorlig den økonomiske situationen var, og hvor hård aktienedturen ville blive. Selvom vi fra årets start førte en forsigtig investeringsstrategi, var det langt fra nok til at dæmme op for den negative udvikling. Vi har igennem hele året opretholdt en likviditetsandel omkring det maksimalt tilladte. De lovmæssige rammer for aktiebaserede investeringsforeninger foreskriver nemlig, at en forening til enhver tid skal have mindst 80% af formuen investeret i aktier, hvilket gør det meget vanskeligt at beskytte værdierne under så ekstreme omstændigheder. Foreningens afkast blev i ,0%. Small cap markedet, der faldt med 60,8% i 2008, har været særlig hårdt ramt under nedturen og smallcap discounten er nu oppe på det højeste niveau i fem år. Det er vor opfattelse, at de lave børskurser på mange sunde og veldrevne virksomheder giver en vis beskyttelse mod yderligere kurstab og samtidig giver mange attraktive investeringsmuligheder, når markederne igen vender. Da foreningen ikke er forpligtet til udlodning af udbytte i henhold til reglerne om minimumsudlodning indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at der ikke udloddes udbytte for På grund af den store usikkerhed der fortsat råder, tør vi ikke love et positivt afkast i 2009, men vi vil gøre vores yderste for at leve op til den tillid vore mange medlemmer har vist os gennem denne alvorlige aktiekrise. Vi er overbeviste om, at vores investeringsfilosofi vil vise sin styrke, når markederne igen vender. København den 17. marts Jan O. Frøshaug Formand for bestyrelsen 3

5 LEDELSENS ÅRSBERETNING Periodens resultat Årets afkast blev negativt med 56,0% og årets resultat negativt med 191,1 mio. kr. Foreningens benchmark, KFMX indekset, faldt i 2008 med 60,8%. I 2007, hvor danske small cap aktier faldt med 2,9% (KFMX) og foreningens afkast blev -2,0%, var resultat negativt med 9,0 mio. kr. Årets resultat er sammensat af rente og udbytte indtægter på 8,1 mio. kr., kursgevinster og kurstab på -194,9 mio. kr., administrationsomkostninger på 4,1 mio. kr. og betalt skat på 0,2 mio. kr. Årets administrationsomkostninger er på niveau med 2007 (4,0 mio. kr.), men som følge af den negative markedsudvikling og deraf følgende faldende formue er foreningens omkostningsprocent steget fra 0,9% i 2007 til 1,6% i Når der er betalt skat selvom foreningen ikke er et selvstændigt skattesubjekt, skyldes det, at foreningen ikke fuldt ud får refunderet skat af modtagne udenlandske udbytter. Foreningen er, som følge af det negative resultat, ikke forpligtet til at udlodde udbytte for året efter reglerne om minimumsudlodning og bestyrelsen indstiller derfor til generalforsamlingen at der ikke udbetales udbytte for Foreningens balance udgjorde ultimo ,4 mio. kr. mod 392,8 mio. kr. pr. 31. december Aktiverne bestod ultimo 2008 af værdipapirer på 106,9 mio. kr. og likvider på 25,5 mio. kr. Medlemmernes formue udgjorde d. 31. december ,7 mio. kr. mod 368,8 mio. kr. ultimo 2007, og er således i året reduceret med 238,0 mio. kr. Reduktionen er sammensat af årets resultat på -191,1 mio. kr. og netto indløsninger på 46,9 mio. kr. Antallet af cirkulerende beviser er i året reduceret med stk. (16,8%) fra stk. til stk. Indre værdi af foreningens beviser faldt fra kr. pr. andel ultimo 2007 til kr. pr. andel ultimo Det værste aktieår i et kvart århundrede 2008 blev det værste aktieår i et kvart århundrede med fald på 42,1% (MSCI World indekset). Som et randmarked blev danske aktier ekstraordinært hårdt ramt med et fald på 46,6% i C20 indekset og hele 60,8% for small caps (KFMX indekset). Hermed er aktier over det meste af verden sat 5-6 år tilbage. 2006* mdr. 60 mdr Afkast og renter p.a. p.a Investeringsforeningen SmallCap Danmark 20,2% -2,0% -56,0% ,1% KFMX 14,5% -2,9% -60,8% -18,4% 3,2% -56,4% OMXC20 9,8% 5,1% -46,6% -14,3% 0,3% -38,4% OMXC 11,5% 5,5% -49,0% -14,7% 1,0% -40,0% DAX 8,0% 19,2% -42,4% -6,5% 1,3% -25,8% S&P 500 4,0% 3,5% -38,5% -10,2% -4,1% -31,2% Russell ,2% -2,7% -34,8% -9,5% -2,2% -35,5% Nikkei 225-8,0% -11,1% -42,1% -18,1% -3,7% -48,4% Rente på 10 årige statsobligationer Danmark 4,1 3,9 4,4 3,3 4,5 4,1 Tyskland 4,0 4,0 4,3 3,3 4,3 4,0 USA 5,1 4,7 4,0 4,4 4,3 5,1 * Dækker perioden fra foreningens start d.5.maj 2006 til 31.december

6 Den negative udvikling tog ekstra fart i 4. kvartal, da det for alvor gik op for markederne, at den globale finansielle sektor var i meget store problemer. Kollapset af den amerikanske investeringsbank - Lehman Brothers - i september var i høj grad en øjenåbner for problemernes omfang. Samtidig begyndte virksomhederne at melde om indtjeningsproblemer, der yderligere bidrog til den negative stemning. KFMX indekset faldt med 33,7%, C20 indekset med 29,5% og MSCI World med 22,2% i 4. kvartal. Danske small cap aktier har været særlig hårdt ramt under hele nedturen, som startede 4. kvartal I 2008 underperformede KFMX de likvide aktier i C20 med 14,2%. De svenske small cap aktier underperformede de svenske large cap aktier med 7,8%. Til sammenligning har small caps globalt (MSCI World small cap indekset) udviklet sig på linie med large caps (MSCI World large caps). Det er dog værd at notere sig, at danske og svenske small cap aktier i starten af 2009 har klaret sig bedre end large cap aktierne. En konsekvens af small cap aktiernes underperformance er en markant udvidelse af small cap discounten. Small cap discount e 2009e 2010e P/E (median) large cap 23,5 17,0 16,9 13,8 15,5 17,5 22,5 17,6 8,5 10,1 9,3 P/E (median) Smallcap 10,8 8,8 10,4 12,8 14,0 16,6 18,2 14,9 6,1 8,2 7,0 SC discount 54% 48% 38% 7% 10% 5% 19% 16% 28% 19% 24% EV/EBIT (median) large cap 18,0 13,4 11,0 13,1 14,0 15,6 16,8 17,2 8,5 9,8 8,4 EV/EBIT (median) small cap 8,6 9,9 10,1 11,7 13,1 15,2 15,6 14,4 7,0 8,9 7,3 SC discount 52% 26% 9% 10% 6% 2% 7% 16% 18% 9% 13% Kilde: JCF Som det fremgår af tabellen er small cap discounten steget fra under 10% i årene til at udgøre 28% målt på P/E på den forventede 2008 indtjening. Stigningen er lidt mindre på EV/EBIT multiplerne. Erfaringerne viser, at en P/E small cap discount på under 10% er lav og at en P/E small cap discount på over 20% er høj. En høj small cap discount er et godt udgangspunkt for merpeformance i forhold til large caps, når markedet kommer ind i en positiv udvikling. Boblerne brast i 2008 Året 2008 blev slutningen på en længerevarende højkonjunktur, der bl.a. blev skabt af en meget lempelig amerikansk pengepolitik med meget lave renter efter 11. september Det skabte en lånefinansieret optur. Gældsætningen nåede hidtil uhørte niveauer i de meste af den vestlige verden. Lange aktiver som boliger og aktier steg kraftigt i værdi. Første tegn på, at boblerne skulle briste, var problemerne med misligholdelse af de såkaldte subprime lån i USA i sommeren Disse lån var i nogle tilfælde givet til folk uden job eller anden normal indkomst. Da boligpriserne begyndte at vige, blev det umuligt at refinansiere disse lån. Vi må erkende, at vi som langt de fleste markedsdeltagere undervurderede konsekvenserne af den begyndende nedtur i USA fra midten af 2007, herunder hvor skrøbelige bankerne var blevet efter de forudgående års store udlånsstigninger. Vi troede på en såkaldt blød landing med moderat opbremsning af den generelle økonomi, og som følge heraf en forholdsmæssig moderat korrektion af aktiekurserne. Det var først i eftersommeren, at situationens alvor gik op for os. Virkeligheden har overgået selv de mest pessimistiske forventninger. Håbet om, at problemerne kunne isoleres til USA og den amerikanske finansielle sektor, blev godt og grundigt gjort til skamme. De afledte effekter til resten af verden viste sig at være med fuld gennemslagskraft. Vi står nu i en situation med et globalt nødlidende finansielt system med hidtil uset store tab og en meget smertefuld proces med at få nedbragt den høje gældsætning. Den økonomiske recession er 5

7 et faktum i hele den vestlige verden, men også i emerging markets, der er hårdt ramt af de kraftigt faldende råvare- og oliepriser. Hertil kommer, at Kina nu også oplever kraftigt fald i den økonomiske vækst, hvilket yderligere kan svække de vestlige økonomier og deres erhvervsliv. Spørgsmålet er, hvor lang og hvor dyb den økonomiske krise bliver. Myndighederne har demonstreret stor vilje til at afbøde de værste negative virkninger via diverse hjælpepakker til det finansielle system samt via finanspolitiske stimuli pakker, der direkte skal sætte gang i økonomierne. Bankerne har nu fået mulighed for at få tilført ansvarlig kapital til en helt nødvendig forbedring af soliditeten. Det gør det dog ikke sandsynligt, at bankerne vil slække på den meget restriktive kreditpolitik, der har afløst de forudgående års meget lempelige kreditvurdering. Kreditstramningerne overfor husholdningerne og virksomhederne har været en betydelig medvirkende faktor til den økonomiske nedtur. De seneste måneders udvikling indebærer, at forudsætningerne for selskabernes drift er ændret radikalt. Mange virksomheder har i 4. kvartal 2008 oplevet en meget pludselig opbremsning i afsætningen med en kraftig forværret indtjening til følge. Virksomhederne har generelt ringe gennemsigtighed m.h.t. aktivitetsniveauet i Omkostningstilpasningerne er i fuld gang bl.a. med store nedskæringer af medarbejderstabene. Der er dog næppe tvivl om, at 4. kvartal 2009 bliver den første periode, hvor indtjeningssammenligningen for tilsvarende perioder af 2008 ikke vil vise en markant forværring. Aktiemarkedet reagerer normalt 6-9 måneder forud for den faktiske økonomiske udvikling. Udviklingen i porteføljen i 2008 Investeringsforeningen realiserede et afkast i 2008 på -56,0% sammenlignet med et fald i vores benchmark - KFMX indekset - på 60,8%. De lovgivningsmæssige rammer for aktiebaserede udbytteudloddende investeringsforeninger, hvor minimum 80% formuen skal være investeret i aktier, gør det meget vanskeligt at beskytte værdierne under så ekstreme markedsbetingelser, som var rådende i Samtlige C20 aktier gav således et negativt afkast og kun 5 ud af ca. 140 aktier i KFMX gav et positivt afkast. Den relativt gode performance for tre af disse aktier (Spæncom, Hedegaard og Edb Gruppen) skyldes, at der blev lagt et overtagelsesbud på dem. De to øvrige (Bioporto, DanTruck Heden) er meget små og meget illikvide. Investeringsforeningen har ført en forsigtig investeringspolitik gennem 2008 med en likviditetsandel mellem 15-20%. Bidraget herfra har afbødet det negative afkast med ca. 10%. Til gengæld må vi erkende, at vi har haft for mange konjunkturfølsomme aktier i porteføljen. Af vores 10 største investeringer (62,8% af porteføljen) ved årets start er der kun to, der har givet et bedre afkast end udviklingen i KFMX indekset, nemlig DSV (-49,4%) og NeuroSearch (-58,3%). Uden omlægninger gennem 2008 ville disse 10 aktier under ét have givet et negativt afkast på ca. 69%. Vi har dog foretaget omlægninger i porteføljen hen over året (se tabellen s. 7), men har også i nogle tilfælde været ramt af en meget lav likviditet i visse aktier som Egetæpper, Solar og BoConcept, der har vanskeliggjort nedbringelse af positionerne. 6

8 10 største Vægt Vægt Vægt Vægt Vægt 10 største Afkast Resultat positioner ultimo 2007 ult ult. Q1 08 ult. Q2 08 ult. Q3 08 ult positioner ultimo DKKm 1 FLSmidth 9,9% 9,6% 9,5% 7,8% 3,9% 10 FLSmidth -65,3% -19,0 2 Egetæpper 9,5% 8,7% 8,6% 9,1% 7,3% 1 Egetæpper -66,9% -22,3 3 Solar 9,2% 8,4% 7,8% 8,4% 6,4% 2 Solar -65,7% -18,9 4 Boconcept 8,9% 4,0% 4,1% 3,5% 4,6% 6 Boconcept -79,4% -20,9 5 IC Companys 4,8% 1,2% 0,0% 0,9% 1,4% -86,3% -6,1 6 DSV 4,7% 4,6% 4,7% 6,4% 6,0% 4 DSV -49,4% -9,0 7 Danske Bank 4,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -74,0% 0,7 8 TK Development 3,9% 4,5% 4,7% 3,5% 1,5% -72,4% -10,6 9 NeuroSearch 3,6% 4,3% 4,1% 4,7% 2,4% -58,3% -8,1 10 Rockwool 3,5% 6,4% 5,4% 3,6% 4,5% 7 Rockwool -75,2% -17,3 0,0% 0,0% 2,7% 1,7% 6,1% 3 Brdr. Hartmann -37,3% -0,5 0,0% 0,0% 1,7% 3,9% 4,7% 5 Thrane & Thrane -49,3% -4,2 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,2% 8 Danisco -40,7% -1,9 2,6% 0,8% 0,0% 3,7% 4,1% 9 Harboe -31,2% -2,2 Vægt 10 største primo Vægt øvrige aktier Likviditetsandel 62,6% 51,7% 48,9% 47,9% 38,0% 19,5% 31,0% 33,1% 38,1% 42,9% 17,9% 17,3% 18,0% 14,0% 19,1% De største negative bidragsydere i 2008 var Egetæpper med et afkast på -22,3 mio. kr., Boconcept med -20,9 mio. kr., FLSmidth med -19,0 mio. kr., Solar med -18,9 mio. kr. og Rockwool med -17,3 mio. kr. De har alle vist sig at være meget følsomme overfor svækkelsen af de økonomiske konjunkturer. I top 5 er FLSmidth og NeuroSearch gledet ud i forhold til ultimo 3. kvartal. Nye er Brdr. Hartmann og Thrane & Thrane. Vi har reduceret beholdningen af FLSmidth aktier, da selskabets kunder har reduceret deres investeringsplaner kraftigt i takt med den økonomiske nedtur, der på kort sigt mindsker efterspørgslen efter cement og mineraler. For NeuroSearch vedkommende har vi reduceret beholdningen især på grund af, at det trækker ud med den ventede partneraftale for fedmemidlet Tesofensine. Eksponeringen i Brdr. Hartmann og Thrane og Thrane er øget. 7

9 Forventninger til 2009 Den nuværende finansielle og økonomiske krise ændrer ikke på vores grundlæggende opfattelse af, at de fleste virksomheder vil være værdiskabende på lang sigt, selv om indtjeningen kommer under stort pres i Dette langsigtede indtjeningspotentiale er ikke afspejlet i de nuværende aktiekurser efter de store kursfald på 50% eller mere i Det er derfor vores opfattelse, at der er skabt grundlag for at foretage meget attraktive aktieinvesteringer, når markederne vender. Vi har fortsat tillid til, at nogle af de bedste investeringer kan foretages i small cap segmentet, bl.a. som følge af udvidelsen af small cap discounten i de seneste par år, der gør small cap aktier billige i forhold til large cap aktier. Indtil videre vil vi fortsætte med en forsigtig investeringsstrategi og opretholde en likviditetsandel på 15-20%, men vi er parate til at opvægte aktieandelen, når vi vurderer, at markedet er ved at bunde ud. Vi må dog indstille os på fortsat volatile markeder i 1. halvår, da visibiliteten er lav og da indtjeningen i 1. og 2. kvartal kommer til at se meget dårlig ud sammenlignet med tilsvarende perioder af Når først markedet kan se igennem de forventede dårlige resultater, kan kurserne komme ind i en positiv trend med fokus rettet på virksomhedernes langsigtede indtjeningspotentiale. Vi vil koncentrere vores investeringer om selskaber med stærk ledelse, stærk markedsposition, lav gæld og en cash-genererende forretningsmodel. Finanskalender, april Delårsrapport, 1. kvartal april Ordinær generalforsamling 23. juli Delårsrapport, 1. halvår 22. oktober Delårsrapport, 1-3 kvartal 8

10 Profil Investeringsforeningen SmallCap Danmark Investeringsforeningen har specialiseret sig i small cap investeringer. Foreningen er børsnoteret. Foreningen investerer i udvalgte børsnoterede virksomheder med det formål at opnå et attraktivt langsigtet afkast for sine investorer. Vi investerer i enkeltselskaber efter grundige finansielle og strategiske analyser og ikke i indeks, brancher eller markeder. Vi investerer store beløb i vores bedste ideer og sikrer derved, at vores beslutninger afspejles direkte i porteføljens afkast. Vores målrettede fokus på small cap segmentet giver os en konkurrencefordel i forhold til andre professionelle investorer. Vi udnytter således, at mange small cap selskaber er underanalyserede og kun har perifer opmærksomhed blandt børsmæglerne og mange af de institutionelle investorer. Vores investeringsteam har stor erfaring i netop dette segment, hvilket udmønter sig i et højt kendskabsniveau og gode relationer til selskaberne. Selvom small cap markedet er et nicheområde, er der mange, meget forskelligartede og spændende virksomheder i dette segment af markedet og mange attraktive investeringsmuligheder. Vi har valgt en forretningsmodel, hvor eneste succeskriterium er at skabe mest mulig værdi for medlemmerne. Vi er uafhængige af andre økonomiske interesser, har ingen anden dagsorden, og der er ikke andre forhold, der har indflydelse på vores investeringer. Foreningen har kontor- og personalefællesskab med SmallCap Danmark A/S. Bestyrelsen og den daglige ledelse har selv meget betydelige midler investeret i foreningen og SmallCap Danmark A/S og har derfor præcis de samme interesser som de øvrige investorer. Ved udgangen af 2008 udgjorde bestyrelsens og den daglige ledelsens samlede investering i SmallCap Danmark A/S og Investeringsforeningen SmallCap Danmark 80 mio. kr. Ledelsens aflønning er resultatafhængig, og der udbetales kun bonus, når afkastet er positivt, og performance er bedre end vores benchmark, KFMX. Vi har fravalgt den traditionelle bankdistribution, hvor der betales beholdningsprovision på op til 1% p.a. Vi mener ikke, det er i medlemmernes interesse at betale et ekstra gebyr for distribution, idet det i sidste ende fragår i medlemmernes afkast. Konsekvensen af ikke at betale beholdningsprovision er, at selskabet kun kan tiltrække nye medlemmer ved at levere attraktive afkast. Investeringsfilosofi Investeringsforeningen SmallCap Danmark investerer i selskaber og ikke i brancher eller indeks. Vi har en casebaseret investeringsproces og anvender hovedparten af vores ressourcer på dybdegående analyse af det enkelte selskab med henblik på at etablere og vedligeholde en nøje udvalgt og fokuseret portefølje på omkring 20 selskaber. Derved adskiller vi os fra traditionelle indeksbaserede investeringsforeninger, der har væsentlig færre analyseressourcer til rådighed. Vi investerer i forandringsprocesser. Formålet med vores analyseindsats er at identificere forandringer i enten virksomheden, i virksomhedens markeder eller i investorernes opfattelse af selskabet og selskabets aktier. Det er disse forandringer, som skaber værdiforøgelsen for aktionærerne i modsætning til mere eller mindre tilfældige indeksudsving. Vi investerer i selskaber, hvor vi forstår forretningsgrundlaget. Derfor investerer vi typisk i virksomheder med forholdsvis få, men velafprøvede og velkendte produktområder. Vi påstår ikke at være udstyret med særlige evner eller komplicerede modeller, som forudsiger fremtiden. 9

11 Derimod vil vi gerne vedstå os en grundig og dybdegående analyseindsats og mange års erfaring med danske aktier og aktiemarkedsforhold. Investeringskriterier Investeringsforeningen SmallCap Danmark har opstillet fire kriterier for investering i et selskab: Klar forståelse for forretningsmodellen og de værdiskabende elementer. Stærkt produkt, koncept eller marked. Aktionærvenlig (eller på vej mod sådanne tiltag). Engageret ledelse. Vi investerer derfor sjældent i biotekselskaber eller andre virksomheder, der kræver en betydelig specialviden, som vi ikke råder over, eller hvor en vurdering af den fremtidige udvikling i væsentlig grad må bero på eksterne eksperters vurdering. Vi foretrækker virksomheder med en enkel struktur og få produktområder, idet dette oftest leder til en mere fokuseret og målrettet virksomhed, som ifølge vores erfaring er den bedste forudsætning for succes. Virksomheden skal også have en komparativ fordel. Derfor vil vi typisk investere i virksomheder, der har en stærk markedsposition på et nærmere defineret område. Foreningen fravælger således konsekvent visse typer af virksomheder, og vi er helt bevidste om, at vi af den årsag i perioder kan risikere at få et lavere afkast end markedet generelt. Vi er langsigtede investorer og har derfor tid til at vente på, at en investeringscase udvikler sig. På investeringstidspunktet vil selskaberne næppe opfylde alle kriterier, men det skal være sandsynligt, at de inden for en kortere periode vil opfylde stadig flere af kriterierne. Investeringsprocesser Analyseprocessen er en traditionel fundamentalanalyse. Der er kun i begrænset omfang ekstern analytisk dækning af danske small cap aktier. Dette er både vores eksistensberettigelse og årsagen til, at vores egen analyseindsats prioriteres højt. Vi udarbejder således egne finansielle analyser og prognoser, hvilket er væsentligt for forståelsen af virksomheden, men også for at kvantificere værdiskabelsen. Endvidere gør vi meget ud af relevante peer group-sammenligninger både med hensyn til vurdering af forretningsmodellens lønsomhed og i vurderingen af prisfastsættelse af aktien. Vi lægger i beslutningsprocessen vægt på at være tidligt inde i en investering. Dermed sikres, at selskabet kapitaliserer både på værdiskabelsen og den efterfølgende multipelekspansion som følge af, at interessen for aktien øges. Den øgede interesse afspejles typisk også i en forbedret likviditet i aktien. Vi er en aktiv investor, som konstruktivt men kritisk arbejder for, at selskaberne får værdierne afspejlet i deres aktiekurser. Det sker i en konstruktiv dialog med ledelserne af de selskaber, der investeres i. 10

12 IR-POLITIK OG INCITAMENTPROGRAMMER Formål med IR-politikken Investeringsforeningen SmallCap Danmark tilstræber at have tilfredse og velinformerede medlemmer. Formålet med Investeringsforeningen SmallCap Danmarks IR-tiltag er at sikre, at nuværende, potentielle medlemmer og øvrige relevante interessenter har lige adgang til fyldestgørende og pålidelig information om alle væsentlige og kurspåvirkende forhold samt at medvirke til, at prisen på foreningens beviser så vidt muligt afspejler værdien af foreningen. IR-tiltag Investeringsforeningen SmallCap Danmark ønsker åbenhed og vil derfor løbende arbejde for, at informationsniveauet og kommunikationen med medlemmerne udbygges. Alle væsentlige oplysninger om foreningen offentliggøres på en pålidelig og fyldestgørende måde. Alle væsentlige og kurspåvirkende forhold offentliggøres uden forsinkelse via NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Foreningen følger alle Fondsbørsens anbefalinger, i det omfang det er relevant. Foreningen offentliggør delårsrapporter. Den indre værdi af foreningen offentliggøres 3 gange dagligt med henblik på at understøtte en effektiv prisdannelse på foreningens beviser. Foreningen har etableret en marketmakerordning. Foreningens marketmaker stiller løbende købsog salgspriser og medvirker til, at det under normale forhold er muligt at erhverve og afhænde beviser til priser tæt på indre værdi. Nye medlemmer vil, inden for 14 dage efter de er registreret i foreningens medlemsregister, modtage en velkomstpakke indeholdende årsrapport, den seneste delårsrapport og forespørgsel om, hvordan det enkelte medlem fremover ønsker at blive orienteret om udviklingen i foreningen. Foreningens hjemmeside Foreningens hjemmeside er et vigtigt middel i foreningens kommunikation med medlemmerne. På hjemmesiden kan man blandt andet finde: Uddybende information om foreningens koncept og strategi. Den seneste offentliggjorte information om foreningens portefølje. Alle årsrapporter og delårsrapporter. Alle offentliggjorte børsmeddelelser. Alle afholdte webcasts. Finanskalender med oplysning om datoer for offentliggørelse af kommende delårsrapporter. Indre værdi samt kursudviklingen på foreningens beviser. Oplysninger om foreningens bestyrelse, direktion og medarbejdere. Hvordan man kommer i kontakt med foreningens ledelse og medarbejdere. Mulighed for at bestille investormateriale og oplysning om, hvordan man ønsker at blive holdt løbende orienteret om udviklingen i foreningen. IR-kontakt IR-relaterede spørgsmål besvares af direktør Christian Reinholdt på telefon Navnenotering foregår gennem medlemmernes eget kontoførende institut. 11

13 Beviserne er registreret i Værdipapircentralen. Generalforsamling Foreningens ordinære generalforsamling afholdes den 20. april 2009 kl på: Hotel Phoenix Copenhagen Bredgade 37 DK-1260 København K Incitamentsprogrammer Investeringsforeningen har indgået aftale om incitamentsbaseret aflønning med dets ledende medarbejdere. Aftalen belønner værdiskabelse for foreningens medlemmer. Aftalen indebærer, at der i tillæg til medarbejderens faste gage kan optjenes en bonus. Der opgøres årligt en bonuspulje for kalenderåret. Der optjenes kun bonus, såfremt der i året er opnået et positivt afkast. Bonuspuljen opgøres som 20% af årets merafkastet (beregnet som stigningen i indre værdi opgjort efter ordinære driftsomkostninger, men før hensættelse til bonus) i forhold til årets stigning i KFMX, der er foreningens benchmark. Hvis årets ændring i KFMX er negativ, opgøres merafkastet i forhold til nul. Bonuspuljen estimeres løbende, og den aktuelle forpligtelse afsættes dagligt i beregningen af foreningens indre værdi. Der fastsættes et årligt maksimum for det beløb, der kan udbetales som bonus. For 2008 er maksimum fastsat således, at summen af foreningens ordinære driftsomkostninger og bonus til udbetaling ikke kan overstige 3% af den gennemsnitlige formue over året. For 2009 gælder et tilsvarende maksimum. Hvis dele af den optjente bonuspulje ikke kan komme til udbetaling, fordi bonuspuljen overstiger det for året fastsatte maksimum, fremføres det overskydende beløb til det følgende år. Forudsat at foreningen i det følgende år outperformer sit benchmark, indgår det fremførte beløb herefter sammen med den optjente bonuspulje for det efterfølgende år i opgørelsen af det beløb, der maksimalt kan komme til udbetaling. Et eventuelt nyt overskydende beløb fremføres. Hvis foreningen i det efterfølgende år ikke outperformer sit benchmark, bortfalder det fremførte beløb. 12

14 Resultatopgørelse for 1. jan dec Note t.kr. t.kr. Renter og udbytter Renteindtægter Udbytter I alt renter og udbytter Kursgevinster og -tab Kapitalandele Handelsomkostninger I alt kursgevinster og -tab I alt indtægter Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Årets nettoresultat Resultatdisponering Årets overskud foreslås disponeret således: Til rådighed for udlodning Foreslået udlodning Overført til udlodning næste år Udlodningsregulering Overført til formuen

15 Balance pr. 31. december 2008 Aktiver Note t.kr. t.kr. Likvide midler Indestående i depotselskab Indestående i andre pengeinstitutter I alt likvide midler Kapitalandele Noterede aktier fra danske selskaber Noterede aktier fra udenlandske selskaber I alt kapitalandele Andre aktiver Tilgodehavende renter udbytter m.v Mellemværende vedrørende handelsafvikling Øvrige aktiver 0 45 I alt andre aktiver Aktiver i alt Passiver Medlemmernes formue Anden gæld Skyldige omkostninger Mellemværende vedrørende handelsafvikling I alt anden gæld Passiver i alt Andre oplysninger 9 14

16 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Årsrapporten for Investeringsforeningen er udarbejdet i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. samt yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede investeringsforeninger. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Den væsentligste anvendte regnskabspraksis er følgende: Årsrapporten er aflagt i DKK. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde investeringsforeningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Renteindtægter Renteindtægter omfatter renter af indestående i depotbanken samt andre bankrenter. Aktieudbytter Aktieudbytter omfatter årets indtjente udbytter. Kapitalandele Kursgevinster omfatter såvel realiserede som urealiserede gevinster og tab. De realiserede kursgevinster og tab opgøres som forskellen mellem salgsværdien og markedsværdien ved årets begyndelse eller anskaffelsesværdien ved erhvervelse i regnskabsåret. Urealiserede kursgevinster og tab opgøres som forskellen mellem markedsværdien på balancedagen og markedsværdien ved årets begyndelse eller anskaffelsesværdien ved erhvervelse i regnskabsåret. Administrationsomkostninger Personaleomkostninger: Gager, bidrag til social sikring, feriepenge, bestyrelseshonorar og bonus til medarbejdere indregnes i det regnskabsår, hvor arbejdsydelsen er udført for foreningen. Herudover indregnes omkostninger såsom kurser, annoncering og øvrige omkostninger afholdt i forbindelse med det ansatte personale. Andre omkostninger: Der indregnes her afskrivninger, husleje, edb-omkostninger, omkostninger til børsnotering, advokat, revisor og lignende. Foreningen har kontorfællesskab med SmallCap Danmark A/S. Fordeling af omkostninger sker efter skønnet ressourcetræk. Skat 15

17 Skat omfatter den del af den i udlandet tilbageholdte udbytteskat, som ikke kan refunderes. Udlodning Foreningen foretager årligt en udlodning, der opfylder kravene til minimumsudlodning i ligningslovens 16 C. Foreningen selv betaler således ikke skat, men skattepligten påhviler modtagerne af udlodningerne. Til rådighed for udlodning opgøres på grundlag af de i regnskabsåret: 1) Indtjente renter og udbytter samt vederlag for udlån af værdipapirer. Tilgodehavende udbytteskat indgår i grundlaget efter modtagelsen af udbytteskatten, 2) Realiserede nettokursgevinster på aktier ejet i mindre end tre år og 3) Administrationsomkostninger. Udlodningsprocenten beregnes som beløbet til rådighed for udlodning i procent af den cirkulerende kapital på balancedagen. Den beregnede procent nedrundes i overensstemmelse med ligningslovens 16 C til nærmeste kvarte procent eller til nul, hvis den beregnede procent er under 1. Indregning af aktiver og forpligtelser Likvide midler Likvide midler i fremmed valuta værdiansættes til noterede valutakurser på balancedagen. Kapitalandele Noterede aktier måles til dagsværdi. Dagsværdien fastsættes til lukkekursen på balancedagen, eller hvis en sådan ikke foreligger til en anden officiel kurs, der må antages bedst at svare hertil. Noterede værdipapirer i fremmed valuta omregnes til noterede valutakurser på balancedagen. Unoterede aktier værdiansættes til markedsværdien. Køb og salg af værdipapirer registreres på handelsdagen. Andre aktiver Tilgodehavende renter, udbytter m.v. måles til dagsværdi og består af periodiserede renter på balancedagen samt udbytter deklareret før balancedagen med afregning efter balancedagen. Mellemværende vedrørende handelsafvikling (tilgodehavende) består af nettoværdien af provenuet fra salg og køb af aktiver samt fra indløsninger og emissioner før balancedagen, hvor betalingen sker efter balancedagen. Der foretages modregning med poster under Mellemværende vedrørende handelsafvikling (gæld), hvor dette tillades efter gældende regler. Medlemmernes formue Udlodning fra sidste år vedrørende cirkulerende beviser består af den foreslåede udlodning pr. 31. december året før beregnet som udbytteprocenten ganget med cirkulerende kapital pr. 31. december året før. Ændring i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning består af forskellen mellem den efter generalforsamlingen udbetalte udlodning på grundlag af den på dette tidspunkt cirkulerende kapital og udlodningen beregnet pr. 31. december året før. Informations- og markedsføringsomkostninger samt Tegningsprovision består af den del af Emissionstillæg og indløsningsfradrag, som er anvendt til disse udgifter. 16

18 Årets resultat/årets udlodning Forskellen mellem det regnskabsmæssige resultat og udlodningen tillægges/fradrages den pågældende afdelings formue. Overført til udlodning næste år består af restbeløbet efter nedrunding af Til rådighed for udlodning. Udlodningsreguleringen beregnes således, at udlodningsprocenten er af samme størrelse før og efter emission og indløsning. Ved emission beregnes udlodningsreguleringen som en andel af det beløb, der er til rådighed for udlodning på emissionsdagen. Andelen beregnes som emissionens nominelle værdi i forhold til den cirkulerende kapital. En del af det, ved emissionen indbetalte beløb, anvendes således til udbetaling af udlodning. Ved indløsning foretages beregning, som på tilsvarende vis nedbringer udbetalingen af udlodning. Overført fra sidste år består af nedrundingen af udlodningsbeløbet fra sidste år. Gæld Forpligtelser måles til amortiseret kostpris, medmindre andet er specificeret. Mellemværende vedrørende handelsafvikling (gæld) består af nettoværdien af provenuet fra salg og køb af aktiver samt fra indløsninger og emissioner før balancedagen, hvor betalingen sker efter balancedagen. 17

19 Noter til årsrapport Note 1. Renteindtægter t.kr. t.kr. Rente af indestående i depotselskab Andre renteindtægter I alt renteindtægter Note 2. Aktieudbytter Udbytter fra danske selskaber Udbytter fra udenlandske selskaber I alt udbytter Note 3. Kapitalandele Realiserede kursgevinster/tab danske aktier Realiserede kursgevinster/tab udenlandske aktier Urealiserede kursgevinster/tab danske aktier Urealiserede kursgevinster/tab udenlandske aktier I alt kapitalandele Note 4. Administrationsomkostninger Posten kan i hovedposter specificeres således: Honorar til bestyrelse Løn til direktion Løn til andre ansatte Revisionshonorar til revisorer Andre honorarer til revisorer 0 57 Husleje m.v Kontorhold m.v IT omkostninger m.v Markedsføringsomkostninger 8 10 Gebyrer til depotselskab Øvrige omkostninger I alt administrationsomkostninger

20 Noter til årsrapport Note 4. Administrationsomkostninger (fortsat) De samlede lønninger, inkl. bestyrelsen, kan opdeles således: t.kr. t.kr. Løn Udgifter til socialt sikring Andre personaleomkostninger Antal ansatte i gennemsnit 3 3 Bonus: Foreningen har med dets direktør samt ledende medarbejdere indgået bonusaftaler. Samlet bonus i 2008 udgør 0 kr. Samlet bonus for 2007 var ligeledes 0 kr. Foreningens incitamentsprogrammer er nærmere beskrevet på side 12. Note 5. Skat Ikke refunderbar skat på renter og udbytter Note 6. Til rådighed for udlodning Renteindtægter Udbytter Kursgevinster (64.416) (56.562) Administrationsomkostninger (4.131) (4.018) Udlodningsregulering (1.428) Overført udlodning fra sidste år Til rådighed for udlodning Beløbet for 2008 overføres til udlodningspuljen for Udlodningen udgjorde i 2007 kr. 325 pr. cirkulerende andel. 19

21 Noter til årsrapport Note 7. Kapitalandele Beholdningslister for ultimo 2008 udleveres ved henvendelse til foreningen. Note 8. Medlemmernes formue antal antal andele andele t.kr. t.kr. Saldo primo Emissioner i året Indløsninger i året Emmisionstillæg Indløsningsfradrag Udlodningsreguleringer i årets løb Årets udlodninger Overført til udlodning næste år Overført fra resultatopgørelsen Medlemmernes formue i alt pr. 31. december Note 9. Andre oplysninger Foreningen har herudover ikke påtaget sig eventualforpligtelser eller finansielle forpligtelser udover hvad der er oplyst i nærværende regnskab. 20

22 DIREKTION OG BESTYRELSE Direktion Christian Reinholdt Direktør siden foreningens start Bestyrelse Jan O. Frøshaug, formand Direktør Medlem af bestyrelsen siden foreningens start Medlem af bestyrelsen i: Absolute Return Partners Llp, Advisory Board, formand Capital 4 Management Fondsmæglerselskab A/S, formand Engel Holding A/S, formand Mandag Morgen A/S, formand SmallCap Danmark A/S, formand Trafalgar House Trustee Ltd, formand Vega Invest e.u.r.l., formand Visma AS, formand Ringier AG Veronis Suhler Stevenson Inc, advisory board Niels Roth, næstformand Direktør Medlem af bestyrelsen siden foreningens start Medlem af bestyrelsen i: Friheden Invest A/S, formand Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, F.m.b.a., formand SmallCap Danmark A/S, næstformand Arvid Nilssons Fond Brøndbyernes IF Fodbold A/S Realdania TK Development A/S Zira Invest ApS, director Laurids A. Jessen Direktør Medlem af bestyrelsen siden foreningens start Medlem af bestyrelsen i: SmallCap Danmark A/S Danebroge ApS, direktør 21

23 Per Søndergaard Pedersen Direktør Medlem af bestyrelsen siden foreningens start Medlem af bestyrelsen i: Aalborg Boldspilklub A/S, formand Bjørk & Maigaard ApS, formand Business Institute Aalborg A/S, formand Celenia Software A/S, formand Ib Andersen Øst, formand J. A. Plastindustri A/S, formand JMI Gruppen A/S, formand Lindgaard A/S, formand NOWACO Group A/S, formand PL Holding Aalborg A/S, formand TBP Invest, Aalborg A/S, formand VICH 4305 ApS, formand Dansk Reservekraft ApS EIPE Holding A/S, formand Kollegiefonden Bikuben Marius A/S Musikkens Hus OKF Holding A/S Rejser A/S Skandia Kalk International Trading A/S SmallCap Danmark A/S Spar Nord Bank A/S TK Development A/S Toppenberg Maskinfabrik A/S A.S.P. Ejendom ApS, direktør PSP Holding ApS, direktør Erik K. Skjøtt Direktør Medlem af bestyrelsen siden foreningens start Medlem af bestyrelsen i: Aktieselskabet af 1/2 1972, formand Demenskontakten A/S, formand Eksuda A/S, formand Investeringsselskabet TUE af 1. april 2000 A/S, formand Skjøtt & Co. A/S, formand Biludan Gruppen A/S Harald Simonsen Ejendomskontor ApS Schaumann Boligudvikling K/S Schaumann Properties A/S Smallcap Danmark A/S 22

24 Bestyrelsens og ledende medarbejderes ejerandel Investeringsforeningen har indløst 5251 beviser gennem 2008 svarende til 17%. Det er forståeligt, at en række medlemmer helt eller delvist har indløst beviser, da det er den eneste effektive måde at nedbringe risikoen på ud over, hvad den forsigtige investeringsstrategi under de givne legale rammer kan bidrage med. Bestyrelsen og den daglige ledelse har ligeledes i 2008 indløst beviser og omlagt til aktier i SmallCap Danmark A/S, der som investeringsselskab har mulighed for at opretholde en langt højere likviditetsandel og dermed bedre kan beskytte værdierne i et meget negativt marked. Samtidig kan investeringsselskabet investere i andre finansielle produkter som obligationer mv., for at sikre den bedst mulige forrentning af likviditeten. Bestyrelsen og den daglige ledelse er dog fortsat af den opfattelse, at Investeringsforeningen er et attraktivt small cap produkt, når aktiemarkederne igen kommer ind i en langvarig positiv trend. Det er usikkert, hvornår det sker, men på trods af den store usikkerhed er det vores vurdering, at en vis eksponering til aktier er nødvendig, hvis man ønsker at få del i opturen, når den kommer. Ved udgangen af 2008 var bestyrelsens og ledende medarbejderes samlede ejerandel af Investeringsforeningen på 1,3%. Antal beviser, stk. Ændring siden 31/12/07 Kursværdi, t.kr. Navn % af kapital Investeringsteam Christian Reinholdt ,28 Steffen Schouw ,14 Jens Erik Høst ,00 I alt ,42 Bestyrelse Jan O. Frøshaug ,46 Erik K. Skjøtt ,38 Laurids Jessen ,00 Niels Roth ,00 Per Søndergaard ,00 I alt ,84 I alt ,26 23

25 LEDELSENS PÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2008 for Investeringsforeningen SmallCap Danmark omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. samt yderligere oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede investeringsforeninger. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 17. marts 2009 Direktion Christian Reinholdt Bestyrelse Jan O. Frøshaug, formand for bestyrelsen Niels Roth, næstformand Laurids A. Jessen Per Søndergaard Pedersen Erik K. Skjøtt 24

26 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til investorerne i Investeringsforeningen SmallCap Danmark Vi har revideret årsrapporten for Investeringsforeningen SmallCap Danmark for regnskabsåret 1. januar december 2008, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. samt yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede investeringsforeninger. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. samt yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede investeringsforeninger. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af foreningens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2008 i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. samt yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede investeringsforeninger. København den 17. marts 2009 Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Carsten Collin statsautoriseret revisor Mads Jensen statsautoriseret revisor 25

27 BØRSMEDDELELSER, januar Foreløbigt resultat for januar Finanskalender for marts Årsrapport marts Indkaldelse til ordinær generalforsamling april Hovedtal for 1. kvartat april Prospekt, løbende emission april Forløb af ordinær generalforsamling april Endeligt udbytte for april Delårsrapport 1. jan marts juni Fejl i indre værdi juli Delårsrapport 1. jan juni oktober Delårsrapport 1. jan sept december Finanskalender for

28 FORENINGSOPLYSNINGER Investeringsforeningen SmallCap Danmark Toldbodgade 53, 2. sal DK København K Telefon Telefax CVR-nr FT. Nr Hjemstedskommune: København 3. regnskabsår Bankforbindelse og depotbank Amagerbanken A/S Amagerbrogade 25 DK København S Fører af foreningens medlemsregister Aktiebog Danmark A/S Kongevejen 145 DK Holte Revisor Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Tagensvej 86 DK København N 27

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Arv efter boet af Marinus Hermansen c/o Sorø Event & Turist

Arv efter boet af Marinus Hermansen c/o Sorø Event & Turist Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår)

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår) Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 09 68 63 Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008 (8. regnskabsår) Side 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet omfatter investering

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S Skoubogade 1, 2., 1158 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 29 78 40 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Aage Snorgaard Dirigent Side

Læs mere

Core Bolig III Investoraktieselskab II. Årsrapport for 2015

Core Bolig III Investoraktieselskab II. Årsrapport for 2015 Core Bolig III Investoraktieselskab II Skoubogade 1, 2., 1158 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 20 64 77 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER LEDELSESpATEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1-31/122014

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98 KE Varmeforsyning Komplementar A/S Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011 CVR-nr. 28 51 00 98 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening. samt. Strandfonden. Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008

Solrød Strands Grundejerforening. samt. Strandfonden. Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 1 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse har dags dato aflagt årsrapporten for tiden 1. januar -

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Dansk Træforenings Legat

Dansk Træforenings Legat Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84) ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 5/5 2009. Dirigent Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST Afdeling Otium+ under afvikling Afviklingsregnskab 3. november 2010 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K TELEFON 3396 1000 FAX

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forenings Fond Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger 3-5 Anvendt regnskabspraksis 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-11 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013 K 711 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013 Olaf Hedegaard Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Andelsselskabet Gjerrild Nordstrands Vandværk

Andelsselskabet Gjerrild Nordstrands Vandværk KVIST & JENSEN AS STATSAUTORISEREDE REVISORER Østerbrogade 16 8500 Grenaa Telefon 86 32 20 11 Telefax 86 32 36 16 CVRnr. 27 47 81 31 www.kvistjensen.dk grenaa@kvistjensen.dk Andelsselskabet Gjerrild Nordstrands

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16

Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 20. april 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Foreningen Studenterhuset RUC Universitetsvej 1 4000 Roskilde. CVR-nr. 35 29 74 99. Årsregnskab 2013/14

Foreningen Studenterhuset RUC Universitetsvej 1 4000 Roskilde. CVR-nr. 35 29 74 99. Årsregnskab 2013/14 Foreningen Studenterhuset RUC Universitetsvej 1 4000 Roskilde CVR-nr. 35 29 74 99 Årsregnskab 2013/14 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012 K 711 ApS Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012 Olaf Hedegaard Dirigent Side 2 af 14 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39

Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39 Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2014. CVR-nr. 17 54 39 89. (22. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2014. CVR-nr. 17 54 39 89. (22. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2014 (22. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04 2015 Fritz Larsen Dirigent Statsautoriseret

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013

Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013 Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2012 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Nationaløkonomisk. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forening Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger Anvendt regnskabspraksis 3-5 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-12 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

Global Forest A/S. Årsrapport for 2014. Rathlousdal Gods, Kongshusvej 68, 8300 Odder. CVR-nr. 34 62 12 41

Global Forest A/S. Årsrapport for 2014. Rathlousdal Gods, Kongshusvej 68, 8300 Odder. CVR-nr. 34 62 12 41 Global Forest A/S Rathlousdal Gods, Kongshusvej 68, 8300 Odder CVR-nr. 34 62 12 41 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. maj 2015 Som dirigent:... Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring. Årsrapport 2013

Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring. Årsrapport 2013 Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring Årsrapport 2013 CVR-nr.: 17 93 86 49 Godkendt på ordinær generalforsamling den / 2014 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Selskabsoplysninger... 2 2. Ledelsespåtegning...

Læs mere

Investeringsselskabet SST A/S Årsrapport for 2012

Investeringsselskabet SST A/S Årsrapport for 2012 Investeringsselskabet SST A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 28 67 41 71 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/4 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012

AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012 AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling København NV den / 2013 Dirigent Side PÅTEGNINGER

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Palads Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 92 71 02. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (6. regnskabsår)

Palads Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 92 71 02. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (6. regnskabsår) Palads Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 92 71 02 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (6. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår)

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår) Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006 (8. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2006 Side 1 Beretning 2006

Læs mere

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A.

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52

Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52 Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. maj 2013. Jan Krogh Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92 CVR-nr. 30 83 12 92 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 09.2007, Delårsrapport 1. januar 2007 30. juni 2007

Børsmeddelelse nr. 09.2007, Delårsrapport 1. januar 2007 30. juni 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 17. juli 2007 Udsteder Kontaktpersoner Christian Reinholdt Antal sider 7 incl. denne side Børsmeddelelse nr. 09.2007, Delårsrapport

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Strandborg Bolig A/S. CVR nr. 25 58 04 27. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (6. regnskabsår)

Strandborg Bolig A/S. CVR nr. 25 58 04 27. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (6. regnskabsår) Strandborg Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 25 58 04 27 Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006 (6. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2006 1 Beretning 2006 Hoved aktivitet Selskabets

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere