Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede Vores mål Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6"

Transkript

1

2 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling Vi skaber sammenhæng og fælles retning for udviklingen i digitaliseringen af børne- og ungeområdet At overgangssamarbejdet får et forpligtende fokus på videndeling om digital læring At der udvikles et fælles it-og mediekodeks for vores kompetente digitale verdensborgere At der etableres et rådgivende it-panel på dagtilbuds- og skoleområdet Vi kompetenceudvikler personalet i dagtilbuddene Vi bringer professionelles it- og mediekompetencer i spil på børne- og ungeområdet Samarbejde med erhvervs- og foreningslivet Vi inviterer entreprenante medie- og it-professionelle ind i læringen Vi afholder fælleskommunale turneringer og camps for skoleelever Vi gør skolernes pædagogiske læringscentre til omdrejningspunkt for den digitale udvikling Afslutning Side 2 af 14

3 KOMPETENCEKRAV TIL BØRN OG UNGE I DET 21. ÅRHUNDREDE Børn og unge i Helsingør Kommune skal have kompetencer, der gør dem i stand til at begå sig i en globaliseret og digital verden. Børnene skal sikres en nærværende og differentieret læring, hvor forskelligartede digitale medier indgår og giver mulighed for forskellige formidlingsformer, som supplerer og understøtter hinanden. IT og medier skal være en del af den didaktiske ramme i både dagtilbud og skoler, og skal derfor være et integreret redskab i hverdagen og anvendes, hvor den understøtter børn og unges leg, læring, trivsel i fællesskaber. OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development ) har opstillet 4 typer af kompetencer, der er nødvendige i det 21. århundrede. Fundamentet er, at alle skal blive gode til at lære, - at lære. En del af grundlaget bag den nye skolereform fra 2014 er ønsket om at styrke udfoldelsen af disse kompetencer. De fire vigtigste kompetencer de fire K'er, er: 1. Kritisk tænkning og problemløsning 2. Kommunikation 3. Kreativitet og innovation 4. Kollaboration Udviklingen skal gå fra det legende og eksperimenterende barn til det kritiske og reflekterende unge menneske. Børn og unge skal motiveres til at sætte sig ind i nye vidensområder, de skal lære at søge viden, de skal udvikle forskellige former for samarbejdskompetencer. De skal kunne påtage sig roller som modtagere, undersøgere, producenter og deltagere, og de skal blive gode til at kommunikere lo- Side 3 af 14

4 kalt, nationalt og globalt. Derfor er det nødvendigt, at børn og unge behersker digitale teknologier, da disse teknologier er en forudsætning for at kunne udvikle det 21. århundredes kompetencer. Det er vores opgave at forberede børn og unge til: At varetage jobs, der endnu ikke eksisterer At bruge teknologier, der endnu ikke er opfundet At løse problemer, som vi endnu ikke ved, vil være problemer. Frit oversat efter Karl Fisch Dagtilbud og skoler skal i højere grad tage denne udfordring op. Side 4 af 14

5 VORES MÅL Med afsæt i ønsker og forventninger til vores børn og unges fremtidige kompetencer, er det overordnede mål for 2020, at: Børn og unge i Helsingør Kommune er kompetente digitale verdensborgere At vores børn og unge er kompetente digitale verdensborgere betyder, at vi vil arbejde med følgende delmål: Vores børn og unge mestrer det 21. århundredes kompetencer (De fire K er) Vores børn og unge lærer med nye medier og teknologier Vores børn og unge skaber produkter med nye medier og teknologier. Digitaliseringsplanen indeholder de indsatser, som vi vil iværksætte for at opnå disse mål. Vi vil måle på vores delmål ved at identificere tegn, der viser os hvorvidt børn og unge arbejder kollaborativt og innovativt, om de anvender nyere medier og teknologier i deres læringsprojekter, og om de produkter, som børnene producerer, er skabt med it og medieinddragelse. I perioden evaluerer og justerer vi løbende udvalgte indsatser og handlinger. Evalueringen udarbejdes af Uddannelseshuset i samarbejde med institutioner og skoler, og resultaterne præsenteres for alle medarbejdere på børne- og ungeområdet og for Helsingør Kommunes byråd. Side 5 af 14

6 VI IVÆRKSÆTTER 5 INDSATSER FOR AT NÅ MÅLENE Frem til år 2020 vil vi iværksætte følgende indsatser: 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling 2. Vi skaber sammenhæng og fælles retning for udviklingen i digitaliseringen af børne- og ungeområdet 3. Vi kompetenceudvikler personalet i dagtilbuddene 4. Vi bringer professionelles IT- og mediekompetencer i spil på børne- og ungeområdet 5. Vi gør skolernes Pædagogiske Læringscentre til omdrejningspunktet for den digitale udvikling i skolen. Side 6 af 14

7 1. VI STYRKER OG SÆTTER MÅL FOR DEN DIGITALE UDVIKLING En forudsætning for, at den digitale udvikling i dagtilbud og skoler i Helsingør styrkes, er en fokuseret ledelse af den lokale udvikling. Der skal formuleres en tydelig retning. Digitale projekter skal forankres og integreres i lokale mål og aktiviteter. Handling: Implementering og effekt af digitaliseringsplanen skal indgå som en del af centeraftalen og i de decentrale aftaler med skoler og dagtilbud. For hver enkelt enhed skal der derfor udarbejdes planer med mål for arbejdet med it og digitale medier. Side 7 af 14

8 2. VI SKABER SAMMENHÆNG OG FÆLLES RETNING FOR UDVIK- LINGEN I DIGITALISERINGEN AF BØRNE- OG UNGEOMRÅDET Familier og børn i Helsingør Kommune skal opleve en sammenhæng i mål og aktiviteter mellem dagtilbud og skoler også når det gælder den digitale udvikling. Handlinger: 2.1 AT OVERGANGSSAMARBEJDET FÅR ET FORPLIGTENDE FOKUS PÅ VIDENDELING OM DIGITAL LÆRING Den digitale videndeling på tværs af dagtilbud og skoler skal styrkes. Det er en fælles opgave at sørge for, at der er sammenhæng i børns læring med it og medier. Samarbejdet om børns overgang mellem dagtilbud og skole skal derfor tilføres et forpligtende fokus på videndeling om digital læring. Side 8 af 14

9 2.2 AT DER UDVIKLES ET FÆLLES IT-OG MEDIEKODEKS FOR VORES KOMPETENTE DIGITALE VERDENSBORGERE Vi vil udvikle et fælles kodeks for, hvad børn og unge skal arbejde med og lære samt for hvordan det er hensigtsmæssigt at begå sig i det digitale univers, for at blive kompetent digital verdensborger i Helsingør Kommune. Udviklingen af kodekset samt løbende tilpasninger forankres i It-panelet, som er beskrevet nedenfor: I It- og mediekodekset kan indgå overvejelser som: Hvordan kan vi arbejde digitalt med medborgerskab og inklusion? Hvilke kulturteknikker skal en digital ung beherske? Hvordan begår man sig i et digitalt/globalt samfund? Hvad er digital dannelse? Hvornår er man kildekritisk og hvorfor? Hvordan skal man agere på nettet? 2.3 AT DER ETABLERES ET RÅDGIVENDE IT-PANEL PÅ DAGTILBUDS- OG SKOLEOMRÅDET Der etableres et it-panel, som får til opgave at følge udviklingstendenser inden for it og medier samt komme med konkrete udviklingsforslag og være rådgivende organ for ledere og for Center for Dagtilbud og Skoler, f.eks. ved at anbefale it-anskaffelser, valg af kommunikationsplatform for børne- og ungeområdet mv. Der udarbejdes et kommissorium for panelet. It-panelet udpeges af Center for Dagtilbud og Skoler og skal bestå af fagpersoner fra dagtilbud og skoler, samt øvrige relevante personer fra børne- og ungeområdet. 2.4 AT DER ANSKAFFES EN FÆLLES KOMMUNIKATIONSPLATFORM FOR ALLE Kommunikationssystemet "Folkeskolens Brugerportalinitiativ" (FB) er ForældreIntras afløser. Dette system kan rumme både dagtilbuds- og skoleområdet. Forældrene vil ikke skulle skifte system, når deres barn starte i skole, og lærere og pædagoger vil få bedre muligheder for tværfagligt samarbejde via et fælles system. Side 9 af 14

10 3. VI KOMPETENCEUDVIKLER PERSONALET I DAGTILBUDDENE Børn i dagtilbud skal arbejde med skrift- og talesprogsudviklingen, blandt andet ved at inddrage foto, lyd og billedoptagelser i deres leg og læring. For at fremme den digitale udvikling og -integration på dagtilbudsområdet vil vi kompetenceudvikle medarbejderne i dagtilbuddene. Handling: Dagtilbuddene tilbydes Medie- og it-workshopmoduler, hvor der sættes spot på, hvordan man faciliterer læring og udvikling via it og medier. Kurserne udbydes som aktionslæring og foregår i dagtilbuddene, sammen med pædagogisk personale og børnene. Alle dagtilbud deltager i disse workshops i løbet af 2016 og Arbejdet med at udvikle it- og mediekompetencerne i dagtilbuddene skal ske i et tæt og forpligtende samarbejde mellem de enkelte dagtilbud og Uddannelseshusets konsulenter. Side 10 af 14

11 4. VI BRINGER PROFESSIONELLES IT- OG MEDIEKOMPETENCER I SPIL PÅ BØRNE- OG UNGEOMRÅDET Når dagtilbud, skoler og øvrige institutioner arbejder entreprenant, understøtter det innovativ og virkelighedsnær læring. Som et led i at styrke læringen med aktuelle teknologier til produktion af medie- og it-produkter, skal enhederne åbne sig mere mod det omgivende samfund og hente professionelle kompetencer ind i læringen, hvor det er relevant. Børn og unge får indblik i virksomhederne og arbejdslivet, og de ser mulighederne i de jobs, der skal besættes i fremtiden. Denne indsats er i forvejen et mål for skolerne i forbindelse med Helsingør Kommunes åbne skole, men indsatsen skal også omfatte dagtilbud og øvrige institutioner. Handlinger: 4.1 SAMARBEJDE MED ERHVERVS- OG FORENINGSLIVET Samarbejdet mellem børne- og ungeområdet, erhvervslivet, foreningslivet og andre frivillige styrkes med henblik på at børn og unge får kendskab til it og mediers anvendelse i organisations- og produktionssammenhænge. Vi vil gerne integrere virksomheders udfordringer i vores undervisning og læringsprojekter. 4.2 VI INVITERER ENTREPRENANTE MEDIE- OG IT-PROFESSIONELLE IND I LÆRINGEN Vi vil invitere billedkunstnere, grafiske designere, programmører, designteknologer eller andre medie- og it- professionelle fagligheder ind i hverdagens læringsaktiviteter. De skal hjælpe med at undervise vores børn og unge i brugen af de nyeste medier og teknologier. Der kan f.eks. være tale om at producere apps, programmere eller designe og printe produkter på 3D-printere. Involveringen kan ske som frivilligt arbejde, vi kan indgå partnerskaber med virksomheder, eller institutioner og skoler kan købe sig til denne supplerende undervisning. Side 11 af 14

12 4.3 VI AFHOLDER FÆLLESKOMMUNALE TURNERINGER OG CAMPS FOR SKOLEELEVER Børn og unge skal have træning i at arbejde med nye teknologier og medier, med fokus på at producere et produkt. Der afholdes "battles" for alle skoleelever, og der opfordres til, at elever inddrager moderne it og medier i løsningen af deres opgaver, for på denne måde at lægge op til, at børn og unge bliver producenter og medskabere på deres egen digitale læring. Fælles turneringer og teknologicamps udvikles i samarbejde mellem interne og eksterne samarbejdsparter som lokale virksomheder, leverandører af robotteknologier, læringsmidler, software og hardware, samt andre relevante parter. Side 12 af 14

13 5. VI GØR SKOLERNES PÆDAGOGISKE LÆRINGSCENTRE TIL OMDREJNINGSPUNKT FOR DEN DIGITALE UDVIKLING Der skal udvikles lokale pædagogiske fyrtårne som omdrejningspunkt og samlingssted for skolens digitale viden og kompetencer, som får ansvar for at fremme skolens faglige og digitale udvikling. Skolernes Pædagogiske Læringscentre (PCL) vil være en naturlig placering af denne funktion. Handling: PLC erne skal bidrage til at skabe overblik over, og formidle, tilgængelige læringsressourcer, herunder digitale læremidler, samt stille et beredskab til rådighed, der kan give såvel faglig/didaktisk vejledning, som praktisk hjælp til brug af programmer. Elever med særlige opgaver, f.eks. it- og mediepatruljer, kan tilknyttes PLC, ligesom PLC kan etablere værksteder, hvor elever kan lære om, og med, nye itværktøjer. Samarbejdet med eksterne parter om læring, udvikling, trivsel, brug af ny viden og vidensdeling er også vigtige områder for læringscenterets virke. Uddannelseshuset understøtter udviklingen af skolernes pædagogiske læringscentre ved at afholde kurser med fokus på læringsprocesser og udvikling via it og medier. Desuden medvirker Uddannelseshuset løbende til at opkvalificere, udvikle og videreuddanne skolernes pædagogiske personale. Side 13 af 14

14 AFSLUTNING Indsatserne i denne plan må ikke opfattes som en fuldstændig oversigt over de digitale tiltag, der forventes at blive iværksat for, at vores børn og unge i den kommende periode. Det hænger sammen med vores mål om, at vores børn og unge bliver kompetente digitale verdensborgere. Hvad det vil sige at være kompetent digital verdensborger, er nemlig ikke det samme i dag som i morgen. Udviklingen på det digitale område er derfor umulig at forudsige. Derfor er det vigtigste at arbejde efter intentionerne i planen og løbende tilpasse handlinger og indsatser. Det er den rigtige måde at sikre, at børn og unge bliver så dygtige som muligt i forhold til anvendelse af it og digitale medier - set i forhold til den aktuelle udvikling på området. Side 14 af 14

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Politik for it og læring Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Formål Norddjurs Kommune ønsker at skabe rammer for en øget digitalisering også på skoler og i SFO er og dagtilbud. Digitaliseringen skal først

Læs mere

IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune

IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune Her kan du læse om hvilke didaktiske, pædagogiske, tekniske og organisatoriske målsætninger Ikast Brande kommunes skolevæsen har

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016

Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016 Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sammenhæng... 3 Vision 2016... 5 Mål... 6 Netværk og udstyr... 6 Digitale læremidler... 6 Kompetencer og færdigheder...

Læs mere

It-rådgivningsgruppens samlede råd og idéer

It-rådgivningsgruppens samlede råd og idéer It-rådgivningsgruppens samlede råd og idéer 7. oktober 2013 Forord Ved Mads Tofte, formand for it-rådgivningsgruppen I januar 2012 nedsatte børne- og undervisningsministeren en it-rådgivningsgruppe med

Læs mere

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 Handleplan for implementering af tablets Notatets formål er at beskrive de pædagogiske visioner, mål og indsatser, der er tabletprojektets omdrejningspunkt. Notatet beskriver således fra en pædagogisk

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Inden for rammerne af mål- og indholdsbeskrivelsen udfyldes det lokale råderum for den enkelte skolefritidsordning gennem skolebestyrelsens

Læs mere

Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik

Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik Digital Strategi Center for Uddannelse og Pædagogik Lyngby-Taarbæk Kommune November 2014 DIGITAL STRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 20. november

Læs mere

TRIM modeller - skoler

TRIM modeller - skoler Skole- og dagtilbudsafdelingen, december 2012 TRIM modeller - skoler Politik for inklusion og tidlig indsats Politik for folkeskolens 7.-10. årgang Politik for it og læring Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1 Inklusion2016 November 2013. Endelig version Acadre 13/23744 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 5 3. Fælles overordnede

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen IT-strategi 2 Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014 1 Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indholdsfortegnelse Indhold 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Status på IT-strategi 1... 5 4. IT-strategi

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013

Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013 Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013 Overordnet Strategi Indsatsområde: Digitale læringsmidler IT-infrastruktur Indsatsområde: Inklusion Digital ledelse Indsatsområde: Kompetenceudvikling Furesø pædagogisk

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2014-18

Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2014-18 Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2014-18 INDLEDNING DIDAKTIK- TILRETTELÆGGELSE AF UNDERVISNINGEN... 5 ELEVROLLEN... 5 STATUS... 5 TEKNISKE FORUDSÆTNINGER FOR MÅL 1-3... 5 UDVIKLINGSFORSØG...

Læs mere

IT OG MEDIESTRATEGI FOR DAGTILBUD I HERNING KOMMUNE 2013. Tillæg til IT og mediestrategien for skole-dagtilbudsområdet 2011-14

IT OG MEDIESTRATEGI FOR DAGTILBUD I HERNING KOMMUNE 2013. Tillæg til IT og mediestrategien for skole-dagtilbudsområdet 2011-14 IT OG MEDIESTRATEGI FOR DAGTILBUD I HERNING KOMMUNE 2013 Tillæg til IT og mediestrategien for skole-dagtilbudsområdet 2011-14 0 Indhold 1. Resume... 2 2. Baggrund... 2 3. Indledning... 2 4. Vision... 3

Læs mere

Medielæringsstrategi 0-18 år

Medielæringsstrategi 0-18 år Medielæringsstrategi 0-18 år Center for Skole og Dagtilbud Forord I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er folkeskolen et betydeligt fokusområde. Der er iværksat tre statslige initiativer, der

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie Visionen for Den gode digitale skole Skole og Familie Indhold Visionen:... 2 Temperaturmåling: IT i skolerne i Rudersdal i dag?... 5 Børns læring og potentialet i at anvende IT... 7 IT som fagdidaktisk

Læs mere

Skole-IT-strategi. Forslag 2013

Skole-IT-strategi. Forslag 2013 Skole-IT-strategi Forslag 2013 13-2-2013 Forord... 2 Baggrund... 4 Teknikken og udstyret... 6 Den pædagogiske anvendelse af IT i undervisningen... 7 Digital kommunikation og videndeling... 10 Rollefordeling,

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

Strategi for Fremtidens Folkeskole i Holbæk Kommune

Strategi for Fremtidens Folkeskole i Holbæk Kommune Strategi for Fremtidens Folkeskole i Holbæk Kommune Foto:colourbox.com Maj 2011 1 Holbæk Byråd har på møde den 11. maj 2011 vedtaget Strategi for Fremtidens Folkeskole i Holbæk Kommune. Strategien har

Læs mere

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds.

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Skolereform 2014 En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Med denne korte pjece får I først en kort indføring i den nye lov og derefter en kort beskrivelse af, hvordan vi her på skolen vægter at gå

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere