Kapitel 19: Praktiske eksempler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 19: Praktiske eksempler"

Transkript

1 Kapitel 19: Praktiske eksempler 19 1: Problemet med en stolpe der skal rundt om et hjørne : Udledning af formlen for andengradsligningens rødder : Udforskning af en matrix : Løsning af cos(x) = sin(x) : Find det mindste overfladeareal for et parallelepipedum : Kør en tekst med selvstudium i teksteditoren : Opløsning af en polynomiumsbrøk : Statistisk analyse: Filtrering af data efter kategorier : Et CBL-program til TI : Analyse af kurven for en bold : Visning af komplekse rødder i et tredjegradspolynomium : Et problem fra Euklidisk geometri : Oprettelse af en tredelingsmakro i Geometry : Løsning af et almindeligt opsparingsproblem : Et eksempel på afbetaling : Find rationale, reelle og komplekse faktorer : En simpel funktion til at finde egenværdier : Simulering af udtrækning uden tilbagelægning I dette kapitel beskrives metoder, som du kan anvende til at løse, analysere og visualisere matematiske problemer. Kapitel 19: Praktiske eksempler 341

2 1: Problemet med en stolpe der skal rundt om et hjørne En ti meter bred gang møder en fem meter bred gang i hjørnet af en bygning. Find den maksimale længde på en stolpe, som kan flyttes rundt om hjørnet, uden at stolpen tippes. Maksimal længde på stolpen i gangen Den maksimale længde på stolpen, c, er det korteste liniestykke, der rører ved det indre hjørne og de to modsatte vægge, som vist på billedet nedenfor. Tips: Anvend proportionelle sider og Pythagoras læresætning til at beregne længden, c, udtrykt ved w. Find derefter nulpunkterne for den første afledede af c(w). Den mindste værdi af c(w) er stolpens maksimale længde. w a 10 c a = w+5 b = 10a w 5 b Tips: Anvend navne med flere tegn, når du vil definere en funktion, efterhånden som du opbygger definitionen. (Se side 213). 1. Skriv udtrykket for siden a udtrykt ved ww, og gem det i aa. 2. Skriv udtrykket for siden b udtrykt ved ww, og gem det i bb. 3. Anvend kommandoen gem (!) til at udtrykke længden af siden c som en funktion af ww. Bemærk: Stolpens maksimallængde er minimumsværdien for c(w). 4. Anvend kommandoen zeros() til at beregne nulpunkterne for den første afledede af c(w) for at finde minimumsværdien for c(w). 342 Kapitel 19: Praktiske eksempler

3 5. Beregn den eksakte maksimallængde af stolpen. Skriv: c(2±) Tips: Klip resultatet ud fra trin 4, og sæt det ind på indtastningslinien i parentesen for c( ), og tryk på. 6. Beregn den tilnærmede maksimallængde af stolpen. Resultat: ca meter. Kapitel 19: Praktiske eksempler 343

4 2: Udledning af formlen for andengradsligningens rødder Dette eksempel viser, hvordan du hurtigt udleder formlen for andengradsligningens rødder: ëb bñ-4ac x = 2a Der er mere detaljerede oplysninger om brugen af kommandoerne i dette eksempel i kapitel 6: Symbolsk manipulation. Udførelse af beregninger for at udlede formlen for andengradsligningens rødder Bemærk: I dette eksempel anvendes resultatet af det seneste svar til at udføre beregninger på TI-92. Med denne funktion behøver du ikke at trykke på så mange taster, hvilket reducerer risikoen for fejl. Tips: Fortsæt med at bruge de seneste svar (2±) på samme måde som i trin 3 i trin 4 til og med 9. Udfør følgende trin for at udlede formlen for andengradsligningens rødder ved at opskrive kvadratet på en toleddet størrelse for den generelle andengradsligning. 1. Ryd alle variable med et tegn i den aktuelle mappe ved at trykke på ˆ. 2. Skriv følgende almindelige andengradsligning i hovedskærmen: axñ+bx+c=0. 3. Træk c fra begge sider i ligningen. Skriv: 2 ±ìc 4. Divider begge sider af ligningen med koefficienten a. 5. Anvend kommandoen expand() til at omforme resultatet fra det seneste svar. 6. Fuldfør kvadratet ved at lægge ((b/a)/2) 2 til begge sider i ligningen. 344 Kapitel 19: Praktiske eksempler

5 7. Opløs resultatet i faktorer ved hjælp af kommandoen factor(). 8. Multiplicer begge sider af ligningen med 4añ. 9. Udled kvadratroden på begge sider af ligningen med den begrænsning, at a>0 and b>0 and x> Find værdien for x ved at trække b fra begge sider og derefter dividere med 2a. Bemærk: Dette er kun en af de to løsninger på den almindelige andengradsligning på grund af begrænsningerne i trin 9. Kapitel 19: Praktiske eksempler 345

6 3: Udforskning af en matrix I dette eksempel vises, hvordan du udfører flere matrixoperationer. Udforskning af en 3x3 matrix Tips: Anvend markøren i historikområdet til at rulle resultatet. Tips: Anvend markøren i historikområdet til at rulle resultatet. Udfør følgende trin for at frembringe en vilkårlig matrix, udvide den og finde enhedsmatricen og derefter finde en værdi, der hindrer eksistensen af den inverse matrix. 1. Anvend RandSeed i hovedskærmen til at indstille generatoren for vilkårlige tal til standardværdien, og anvend derefter randmat() til at oprette en vilkårlig 3x3-matrix og gemme den i a. 2. Erstat matrixelementet [2,3] med variablen x, og anvend derefter kommandoen augment() til at udvide a med en enhedsmatrix med størrelsen 3x3. Gem resultatet i b. 3. Anvend rref() til at rækkereducere matricen b: Resultatet har enhedsmatricen i de tre første kolonner og a^ë1 i de tre sidste kolonner. 4. Find den værdi af x, der vil gøre den inverse matrix ugyldig. Skriv: solve(getdenom( 2 ±[1,4] )=0,x) Resultat: x=ë70/ Kapitel 19: Praktiske eksempler

7 4: Løsning af cos(x) = sin(x) I dette eksempel anvendes to metoder til at finde det punkt, hvor cos(x) = sin(x) for x-værdier mellem 0 og 3p. Metode 1: Graftegning Tips: Tryk på, og vælg 5:Intersection. Bekræft meddelelserne for at vælge de to kurver og den øvre og nedre grænse for skæringspunktet A. Udfør følgende trin for at finde skæringspunkterne mellem graferne for funktionerne y1(x)=cos(x) og y2(x)=sin(x). 1. Indtast y1(x)=cos(x) og y2(x)=sin(x) i Y=-editoren. 2. Indtast xmin=0 og xmax=3p i Windoweditoren. 3. Tryk på, og vælg A:ZoomFit. 4. Find skæringspunkterne for de to funktioner. 5. Læg mærke til x- og y- koordinaterne. (Gentag trin 4 og 5 for at finde de andre skæringspunkter). Metode 2: Symbolsk manipulation Udfør følgende trin for at løse ligningen sin(x)=cos(x) med hensyn til x. 1. Indtast solve(sin(x)= cos(x),x) i hovedskærmen. Løsningen for x anføres. Her et heltal. Tips: Flyt markøren til historikområdet for at markere det seneste resultat. Tryk på for at kopiere resultatet af den generelle løsning. Tips: Tryk på 2 K for at aktivere operatoren with Í. 2. Anvend kommandoerne ceiling og floor til at finde henholdsvis den største og mindste værdi for skæringspunkterne som vist. 3 Indtast den generelle løsning for x, og angiv begrænsningen som vist. Sammenlign resultatet med metode 1. Kapitel 19: Praktiske eksempler 347

8 5: Find det mindste overfladeareal for et parallelepipedum I dette eksempel vises, hvordan du finder det mindste overfladeareal for et parallelepipedum med et konstant rumfang, V. Der er detaljerede oplysninger om de trin, der anvendes i dette eksempel, i kapitel 6: Symbolsk manipulation og i kapitel 14: 3D-graftegning. Udforskning af en 3Dgraftegning af overfladearealet for et parallelepipedum Udfør følgende trin for at definere en funktion for overfladearealet for et parallelepipedum, tegne en 3D-graf og anvende værktøjet Trace til at finde et punkt nær det mindste overfladeareal. 1. Definér i hovedskærmen funktionen sa(xx,yy,vv) for overfladearealet af et parallelepipedum. Skriv: define sa(xx,yy,vv)=2ùxxùyy+ 2vv/xx+2vv/yy 2. Vælg tilstanden 3D Graph. Indtast derefter funktionen for z1(x,y) som vist i dette eksempel med rumfang v= Indstil Windowvariablerne til: eye= [60,90] x= [0,15,15] y= [0,15,15] z= [260,300,5] 4. Tegn funktionen, og anvend Trace til at gå til det punkt, der er nærmest på minimumsværdien for funktionen for overfladearealet. Sporingsmarkøren står her. 348 Kapitel 19: Praktiske eksempler

9 Find det mindste overfladeareal analytisk Udfør følgende trin for at løse problemet analytisk i hovedskærmen. 1. Find x udtrykt ved v og y. Skriv: solve(d(sa(x,y,v), x)=0,x) Tips: Kopier, og sæt resultatet fra trin 1 ind efter symbolet with ( ). Rediger derefter for at slette den negative løsning. 2. Find y udtrykt ved v og x. Skriv: solve(d(sa(x,y,v), y)=0,y) x= (se Tips). 3. Beregn x udtrykt ved v ved at resultatet for y i resultatet fra trin 1. Skriv: x= (v/y) y=v^(1/3) and v>0 Tips: Tryk på for at få vist et nøjagtigt resultat i symbolsk format. Tryk på for at få vist et tilnærmet resultat i decimalformat. 4. Find det mindste overfladeareal, når v= 300. Skriv: 300!v Skriv: sa(v^(1/3), v^(1/3),v) Kapitel 19: Praktiske eksempler 349

10 6: Kør en tekst med selvstudium i teksteditoren I dette eksempel vises, hvordan du kan anvende teksteditoren til at køre en tekst med selvstudium. Der er detaljerede oplysninger om tekstoperationer i kapitel 16: Teksteditoren. Kør en tekst med selvstudium Udfør følgende trin for at skrive en tekst ved hjælp af teksteditoren, test hver linie, og læg mærke til resultaterne i historikområdet i hovedskærmen. 1. Åbn teksteditoren, og opret en ny variabel med navnet demo1. Bemærk: Kommandosymbolet C er tilgængeligt fra menuen 1:Command. 2. Skriv følgende linier i teksteditoren. : Compute the maximum value of f on the closed interval [a,b] : assume that f is differentiable on [a,b] C : define f(xx)=xx^3ì2xx^2+xxì7 C: 1!a:3.22!b C: d(f(xx),xx)!df(xx) C : zeros(df(x),x) C : f(ans(1)) C : f({a,b}) : The largest number from the previous two commands is the maximum value of the function. The smallest number is the minimum value. 3. Tryk på, og vælg 1:Script view for at få vist teksteditoren og hovedskærmen i et delt skærmbillede. Flyt markøren til den første linie i teksteditoren. 350 Kapitel 19: Praktiske eksempler

11 Bemærk: Tryk på, og vælg 2:Clear split for at vende tilbage til et fuldt skærmbillede med teksteditoren. 4. Tryk på gentagne gange for at udføre hver linie i teksten, en ad gangen. Tips: Tryk på 2Kto gange for at få vist hovedskærmen. 5. Gå til hovedskærmen for at se resultaterne af teksten i et fuldt skærmbillede. Kapitel 19: Praktiske eksempler 351

12 7: Opløsning af en polynomiumsbrøk I dette eksempel undersøger vi, hvad der sker, når en polynomiumsbrøk opløses i en kvotient og en rest. Der er detaljerede oplysninger om de trin, der er anvendt i dette eksempel, i kapitel 3: Grundlæggende grafik og kapitel 6: Symbosk manipulation. Opløsning af en polynomiumsbrøk Bemærk: Selve indtastningerne vises mod sort baggrund i eksempelskærmbillederne. Tips: Flyt markøren til historikområdet for at markere det seneste resultat. Tryk på for at kopiere det til indtastningslinien. Sådan undersøger du opløsningen af polynomiumsbrøken f(x)=(xòì10xñìx+50)/(xì2) på en graf: 1. Angiv polynomiumsbrøken i hovedskærmen, som vist nedenfor, og gem den i en funktion f(xx). Skriv: (xx^3ì10xx^2ìxx+50)/ (xxì2)!f(xx) 2. Anvend kommandoen propfrac til at opløse funktionen i en kvotient og en rest. 3. Kopier det seneste resultat til indtastningslinien. eller Skriv: 16/(xì2)+x^2ì 8ùxì17 4. Rediger det seneste resultat på indtastningslinien. Gem resten i y1(x) og kvotienten i y2(x) som vist. Skriv: 16/ (xì2)!y1(x): x^2ì8ùxì17!y2(x) 5. Vælg det fede grafformat for y2(x) i Y=-editoren. 352 Kapitel 19: Praktiske eksempler

13 6. Læg den oprindelige funktion f(x) til y3(x), og vælg grafformatet square. 7. Indstil Windowvariablerne i Windoweditoren til: x= [ë10,15,10] y= [ë100,100,10] Bemærk: Kontroller, at graftilstanden er indstillet til Function. 8. Tegn grafen. Bemærk, at den globale opførsel af funktionen f(x) i store træk svarer til andengradspolynomiet y2(x). Polynomiumsbrøken er egentlig et andengradspolynomium for store værdier af x, både positive og negative. Den nederste graf er y3(x)=f(x) afbildet separat med en tynd linie. Kapitel 19: Praktiske eksempler 353

14 8: Statistisk analyse: Filtrering af data efter kategorier I dette eksempel udfører vi en statistisk analyse af skoleelevers vægt og anvender kategorier til at filtrere informationerne. Der er detaljerede oplysninger om, hvordan du anvender kommandoerne i dette eksempel i kapitel 8: Data/Matrix-editoren og i kapitel 9: Statistik og datategning. Filtrering af data efter kategorier Hver elev placeres i en af otte kategorier, afhængigt af køn og skoleår (7. klasse, 8. klasse, 9. klasse eller 10. klasse). Informationerne (vægt i pund) og de respektive kategorier indtastes i data/matrix-editoren. Tabel 1: Kategori kontra beskrivelse Kategori (C2) Skoleår og køn 7. klasse drenge 7. klasse piger 8. klasse drenge 8. klasse piger 9. klasse drenge 9. klasse piger 10. klasse drenge 10. klasse piger Tabel 2: C1 (hver elevs vægt i pund) kontra C2 (kategori) C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C Udfør følgende trin for at sammenligne elevernes vægt med deres skoleår. 1. Start data/matrixeditoren, og opret en ny datavariabel med navnet elever Kapitel 19: Praktiske eksempler

15 2. Indtast informationer og kategorier fra tabel 2 i kolonnerne c1 og c2. Bemærk: Indstil flere kassediagremmer, så du kan sammenligne forskellige dele af hele informationsmængden. 3. Åbn menuen Plot Setup. 4. Definér tegne- og filterparametre for Plot 1, som vist på skærmen til højre. 5. Kopiér Plot 1 til Plot Gentag trin 5, og kopiér Plot 1 til Plot 3, Plot 4 og Plot 5. Kapitel 19: Praktiske eksempler 355

16 8: Statistisk analyse (fortsat) 7. Tryk på ƒ, og ret punktet Include Categories for Plot 2 til og med Plot 5 til følgende: Plot 2: {1,2} (7. klasse drenge, piger) Plot 3: {7,8} (10. klasse drenge, piger) Plot 4: {1,3,5,7} (alle drenge) Plot 5: {2,4,6,8} (alle piger) Bemærk: Du skal kun markere Plot 1 til og med Plot Afmarker i Y=-editoren eventuelle funktioner, der kan vælges fra et foregående program. 9. Vis tegningerne ved at trykke på og vælge 9:Zoomdata. 10. Anvend værktøjet Trace til at sammenligne gennemsnitsvægten for en elev for de forskellige kategorier. alle elever alle 7. klasse-elever alle 10. klasse-elever alle drenge alle piger median, alle elever 356 Kapitel 19: Praktiske eksempler

17 9: Et CBL-program til TI.92 Dette program kan kun anvendes, hvis TI-92 er tilsluttet en CBLé- (Calculator-Based Laboratoryé) enhed. Programmet fungerer med eksperimentet Newton s Law of Cooling og, med visse mindre ændringer, eksperimentet Coffee To Go i CBL System Experiment Workbook. Programinstruktion :cooltemp() :Prgm :Local i : :setmode( Graph, FUNCTION ) :PlotsOff :FnOff :ClrDraw :ClrGraph :ClrIO :-10üxmin :99üxmax :10üxscl :ú20üymin :100üymax :10üyscl : :{0}üdata :{0}ütime :Send{1,0} :Send{1,2,1} :Disp Press ENTER to start graphing :Disp Temperature. :Pause :PtText TEMP(C),2,99 :PtText T(S),80,-5 :Send{3,1,-1,0} :For i,1,99 : :Get data[i] :PtOn i,data[i] :EndFor :seq(i,i,1,99,1)ütime : :NewPlot 1,1,time,data,,,,4 :DispG :PtText TEMP(C),2,99 :PtText T(S),80,-5 :EndPrgm Beskrivelse Programnavn Erklærer en lokal variabel. Eksisterer kun, når programmet køres. Indstiller TI-92 til funktionstegning. Slukker for eventuelle tidligere tegninger. Slukker for eventuelle tidligere funktioner. Fjerner tidligere figurer fra tegnevinduet. Fjerner foregående grafer. Rydder Program I/O-skærmbilledet. Indstiller Window-variabler. Opretter og/eller rydder en liste med navnet data. Opretter og/eller rydder en liste med navnet time. Sender en kommando, som rydder CBL-enheden. Indstiller kanal 2 i CBL til AutoID for at aflæse temperaturen. Beder brugeren om at trykke på. Venter, indtil brugeren er klar til at begynde. Etiketterer grafens y-akse. Etiketterer grafens x-akse. Sender kommandoen Trigger til CBL; indsamler data. Gentager de næste to instruktioner for 99 temperaturaflæsninger. Henter en temperatur fra CBL og gemmer den i en liste. Afbilder temperaturen på en graf. Opretter en liste, som skal indeholde time- eller dataaflæsningsnummer. Afbilder time og data ved hjælp af NewPlot og Trace. Viser grafen. Ændrer navn (etiket) på akserne. Stopper programmet. Kapitel 19: Praktiske eksempler 357

18 10: Analyse af kurven for en bold I dette eksempel anvendes indstillingerne i det delte skærmbillede til at vise en parameterkurve og en tabel på samme tid, så du kan analysere kurven for en bold, der sendes afsted med et kølleslag. Indstilling af en parameterkurve og en tabel Udfør følgende trin for at undersøge kurven for en bold med en begyndelseshastighed på 95 fod pr. sekund og en udgangsvinkel på 32 grader. 1. Indstil tilstandene for Page 1, som vist på skærmen til højre. 2. Indstil tilstandene for Page 2, som vist på skærmen til højre. Tips: Tryk på 2D for at skrive symbolet for grader. 3. Indtast ligningen xt1(t) som afstanden til bolden ved tidspunktet t på venstre side i Y=-editoren 4. Indtast ligningen yt1(t) som boldens højde ved tidspunktet t i Y=-editoren. 358 Kapitel 19: Praktiske eksempler

19 5. Indstil Windowvariablerne til: t values= [0,4,.1] x values= [0,300,50] y values= [0,100,10] Tips: Tryk på 2 O. 6. Skift til højre side, og vis grafen. Tips: Tryk på &. 7. Vis dialogboksen TABLE SETUP, og ret tblstart til 0 til 0.1. Tips: Tryk på '. 8. Vis tabellen i venstre side, og tryk på D for at markere t=2.5. Bemærk: Når du flytter sporingsmarkøren fra tc=0.0 til tc=3.1, vises boldens position ved tidspunktet tc. 9. Skift til højre side. Tryk på, og spor grafen for at vise værdierne for xc og yc, når tc=2.5. Ekstraopgave Find frem til den vinkel, som bolden skal rammes i for at opnå den længst mulige afstand, før den falder til jorden, når begyndelseshastigheden er 95 fod pr. sekund. Kapitel 19: Praktiske eksempler 359

20 11: Visning af komplekse rødder i et tredjegradspolynomium I dette eksempel beskrives, hvordan du afbilder komplekse rødder af et tredjegradspolynomium. Der er detaljerede oplysninger om de trin, der anvendes i dette eksempel, i kapitel 6: Symbolsk manipulation og kapitel 14: 3D-graftegning. Afbildning af komplekse rødder Bemærk: Selve indtastningerne vises med en sort baggrund i eksempel-skærmbillederne. Tips: Flyt markøren til historikområdet for at markere det seneste resultat, og tryk på, eller tryk på C for at kopiere og V for at sætte ind. Bemærk: Den absolutte værdi af en funktion har rødder, hvor grafen tangerer x-aksen. På samme måde har absolutværdien af en funktion af to variabler rødder, hvor fladen tangerer xy-planen. Bemærk: Grafen for z1(x,y) er den flade, der defineres af absolutværdien af funktionen. Udfør følgende trin for at udvikle tredjegradspolynomiet (xì1)(xìi)(x+i), finde den absolutte værdi af funktionen, afbilde den flade, der defineres af absolutværdien af funktionen og anvende værktøjet Trace til at undersøge fladen. 1. Anvend kommandoen expand i hovedskærmen til at udvikle tredjegradspolynomiet (xxì1)(xxìi) (xx+i), og se det første polynomium. 2. Kopiér det seneste resultat, og sæt det ind på indtastningslinien, og gem det i funktionen f(xx). 3. Anvend kommandoen abs til at finde den absolutte værdi af f(x+yi). (Denne beregning kan tage op til 2 minutter.) 4. Kopiér det seneste resultat, og sæt det ind på indtastningslinien, og gem det i funktionen z1(x,y). 5. Indstil regnemaskinen til 3D-graftilstand, vis koordinatakserne, og indstil Windowvariablerne til: eye= [20,70] x= [ë2,2,20] y= [ë2,2,20] z= [ë1,2,.5] 360 Kapitel 19: Praktiske eksempler

21 Bemærk: Det tager ca. tre minutter at beregne og tegne grafen. 6. Tegn fladen. 3D-grafen anvendes til at vise et billede af rødderne, der hvor overfladen berører xyplanet. 7. Anvend værktøjet Trace til at undersøge funktionsværdierne ved x=1 og y=0. 8. Anvend værktøjet Trace til at undersøge funktionsværdierne ved x=0 og y=1. 9. Use the Trace tool to explore the function values at x=0 and y=ë1. Sammenfatning Læg mærke til, at zc er nul for hver af værdierne nævnt i punkterne 7-9. På denne måde kan du se de komplekse rødder 1,ëi, i til polynomiet xòìxñ+xì1 som de tre punkter, hvor grafen for fladen berører xy-planet. Kapitel 19: Praktiske eksempler 361

22 12: Et problem fra Euklidisk geometri I dette eksempel undersøger vi spejlbillederne af et punkt på en trekants omskrevne cirkel og skæringspunktet mellem trekantens højder. Tegning af konstruktionen Udfør følgende trin for at tegne spejlbillederne af et punkt på den omskrevne cirkel i trekantens sider. Desuden tegnes højderne. 1. Tegn en trekant, der ser ud som vist til højre. 2. Konstruér midtnormaler for to af trekantens sider. Tips: Cirklen går igennem hvert af trekantens vinkelspidser, og dens centrum er skæringspunktet for midtnormalerne. Tips: Tryk på, og vælg 1:Hide/Show. 3. Tegn den cirkel, som omskriver trekanten. 3a. (Valgfrit) Træk trekanten rundt for at kontrollere, at de geometriske betingelser er opfyldt. 4. Skjul de overflødige objekter (to linier og cirklens centrum). 5. Placér, og benævn et punkt et vilkårligt sted på cirklen som vist til højre. 362 Kapitel 19: Praktiske eksempler

23 6. Tegn spejlbillederne af punktet A i hver trekantside. Tips: Tryk på ˆ, og vælg 8:Check Property. Tips: Tryk på for begge. 7. Kontrollr, at de tre punkter ligger på samme linie. 8. Træk punkt A rundt i cirklen, og læg mærke til de tre spejlede punkter. 9. Markér alle de tre spejlede punkter til sporing, og animér derefter punkt A. Tips: Tryk på for at stoppe animationen midlertidigt. Tryk på igen for at fortsætte. Tryk på for at afslutte animationen. 10. Hold pause med, eller stop animationen, og tegn højderne i den oprindelige trekants sider for at finde skæringspunktet mellem højderne. Undersøg spejlinger og højdernes skæringspunkt 1. Hvad lægger du mærke til om de tre spejlbilleder i trin 8? 2. Hvad lægger du mærke til om sporene af de spejlede punkter i trin 9? Ligger de spejlede punkter altid på samme linie? 3. Hvilke slutninger kan du drage om skæringspunktet mellem de geometriske steder for de tre spejlbilleder og højdernes skæringspunkt i trin 10? Kapitel 19: Praktiske eksempler 363

24 13: Oprettelse af en tredelingsmakro i Geometry I dette eksempel vises, hvordan du opretter en makro i programmet Geometry, som du kan anvende til at tredele et vilkårligt liniestykke eller en vilkårlig polygonside. Tredeling af et liniestykke Selv om der ikke findes noget værktøj til tredeling i TI-92, kan du oprette en makro, som foretager tredeling, ved først at oprette en tredelt konstruktion. 1. Opret et liniestykke. 2. Konstruér en vinkelret linie gennem et af liniestykkets endepunkter. Bemærk: Tegn tre cirkler, der ligger på og er fastgjort til den vinkelrette linie, så at radius for hver cirkel går igennem den foregående cirkels centrum. 3. Tegn en cirkel med centrum i liniestykkets endepunkt (fastgør cirklen på den vinkelrette linie). Bemærk: Fastgør den anden og tredje cirkel til den vinkelrette linie. 4. Tegn den anden cirkel som vist på billedet. 5. Tegn den tredje cirkel som vist. 364 Kapitel 19: Praktiske eksempler

25 6. Tegn et andet liniestykke fra skæringspunktet af den øverste cirkel og den vinkelrette linie til det andet endepunkt af det første liniestykke. 7. Tegn to linier, som begge er parallelle med det andet liniestykke og går gennem skæringspunktet for cirklerne og den vinkelrette linie. 8. Tegn skæringspunkter, hvor de to parallelle linier skærer det første liniestykke. Tips: Du kan kontrollere konstruktionen ved at trække endepunktet for det første liniestykke, samtidigt med at du ser på ændringerne af den målte afstand mellem de tre delingspunkter. 9. (Valgfrit) Mål afstanden mellem de tre delingspunkter af det første liniestykke. Oprettelse af tredelingsmakroen Tips: Tryk på, og vælg 6:Macro Construction, inden du vælger 2:Initial Objects og 3:Final Objects. Udfør følgende trin for at oprette en tredelingsmakro. 1. Vælg menupunktet Initial Objects, og vælg derefter det første liniestykke. 2. Vælg menupunktet Final Objects, og vælg derefter de to tredelingspunkter. Kapitel 19: Praktiske eksempler 365

26 13: Oprettelse af en tredelingsmakro i Geometry (fortsat) Oprettelse af tredelingsmakroen (fortsat) 3. Vælg menupunktet Define Macro for at indtaste makronavnet og objektnavnet som vist. 4. Vælg en mappe, og skriv navnet på den variabel, som makroen skal gemmes i. Brug af tredelingsmakroen Udfør følgende trin for at anvende markroen til at tredele et liniestykke eller en side i en trekant. 1. Opret en trekant som vist til højre. Tips: Tryk på 6 for at åbne menuen Macro Construction, og vælg 1:Execute Macro. 2. Udfør tredelingsmakroen, og peg derefter på den side, som du vil tredele i trekanten. 3. Når du trykker på for at udføre makroen, tredeles den valgte side. Tips: Tryk på O for at åbne makroen, vælg Type= Macro. Vælg derefter Variable= Trisect. Du kan anvende tredelingsmakroen i andre konstruktioner ved først at åbne makroen og derefter at vælge 1:Execute Macro fra dialogboksen Macro Construction. 366 Kapitel 19: Praktiske eksempler

27 14: Løsning af et almindeligt opsparingsproblem Du kan anvende dette eksempel til at finde rentesatsen, startkapitalen, antal terminer og værdien for en annuitetsopsparing. Find rentesatsen for en opsparing Udfør følgende trin for at finde rentesatsen (i) for en opsparing, når startkapitalen (p) er kr, antallet af terminer (n) er 6, og slutværdien (s) er kr. 1. Indtast ligningen i eksemplet, og løs den med hensyn til p i hovedskærmen. 2. Indtast ligningen i eksemplet, og løs den med hensyn til n. Tips: Tryk på 2 K for at indtaste operatoren with ( ). Tips: Tryk på for at få et decimaltalsresultat. 3 Indtast ligningen i eksemplet, og løs den med hensyn til i med operatoren with. solve(s=pù(1+i)^n,i) s=2000 and p=1000 and n=6 Resultat: Renten er 12,246%. Find værdien for en annuitetsopsparing Find værdien for en annuitetsopsparing med værdierne fra det foregående eksempel og med en rente på 14%. Indtast ligningen i eksemplet, og løs den med hensyn til s. solve(s=pù(1+i)^n,s) i=.14 and p=1000 and n=6 Resultat: Værdien ved en rente på 14% er 2.194,97 kr. Kapitel 19: Praktiske eksempler 367

28 15: Et eksempel på afbetaling Med dette eksempel kan du opstille en funktion, som kan anvendes til at beregne omkostningerne ved at finansiere afbetalingen af en bil. Der er mere detaljerede oplysninger om de trin, der anvendes i dette eksempel, i kapitel 17: Programmering. Betalingsfunktionen Definér i programeditoren følgende betalingsfunktion (Time-Valueof-Money), hvor temp1= antal indbetalinger, temp2= årlig rente, temp3= nuværende værdi, temp4= månedlig afbetaling, temp5=fremtidig værdi og temp6=start- eller slutperiode for betaling (1=i begyndelsen af måneden, 0=i slutningen af måneden). :tvm(temp1,temp2,temp3,temp4,temp5,temp6) :Func :Local tempi,tempfunc,tempstr1 :ëtemp3+(1+temp2/1200ùtemp6)ùtemp4ù((1ì(1+temp2/1200)^ (ëtemp1))/(temp2/1200))ìtemp5ù(1+temp2/1200)^(ëtemp1)!tempfunc :For tempi,1,5,1 : temp &exact(string(tempi))!tempstr1 :If when(#tempstr1=0,false,false,true) Then :If tempi=2 :Return approx(nsolve(tempfunc=0,#tempstr1) #tempstr1>0 and #tempstr1<100) :Return approx(nsolve(tempfunc=0,#tempstr1)) :EndIf :EndFor :Return parameter error :EndFunc Find den månedlige ydelse Find den månedlige ydelse på en bil, som koster kr, hvis du foretager 48 ydelser med en årlig rente på 10%. Angiv i hovedskærmen tvm-værdierne for at finde pmt. Resultat: Den månedlige ydelse er 251,53 kr. Find antallet af ydelser Find det antal ydelser, der kræves for at betale bilen, hvis du kan betale 300 kr om måneden. Angiv i hovedskærmen tvmværdierne for at finde n. Resultat: Antallet af ydelser er ca Kapitel 19: Praktiske eksempler

29 16: Find rationale, reelle og komplekse faktorer I dette eksempel vises, hvordan du kan finde rationale, reelle og komplekse faktorer af udtryk. Der er detaljerede oplysninger om de trin, der anvendes i dette eksempel, i kapitel 6: Symbolsk manipulation. Find faktorer Indtast følgende udtryk i hovedskærmen. 1. factor(x^3ì5x) viser et rationalt resultat. 2. factor(x^3+5x) viser et rationalt resultat. 3. factor(x^3ì5x,x) viser et reelt resultat. 4. cfactor(x^3+5x,x) viser et komplekst resultat. Kapitel 19: Praktiske eksempler 369

30 17: En simpel funktion til at finde egenværdier I dette eksempel vises, hvordan du definerer en funktion, som finder egenværdierne for en matrix. Find egenværdier Udfør følgende trin for at definere en funktion, som beregner egenværdier. 1. Skriv følgende funktion i hovedskærmen: define eigen(mat1)= func:local x:return czeros (det(xìmat1), x):endfunc Bemærk: Matricen skal være kvadratisk. 2. For at finde egenværdierne for en matrix, skal du erstatte de viste værdier på indtastningslinien med dine egne værdier. Du kan f.eks. indtaste: eigen([4,0,1;ë2,1, 0;ë2,0,1]) 370 Kapitel 19: Praktiske eksempler

31 18: Simulering af udtrækning uden tilbagelægning I dette eksempel simuleres trækning af kugler med forskelllige farver fra en krukke, uden at de udtrukne kugler lægges tilbage. Der er detaljerede oplysninger om de trin, der anvendes i dette eksempel, i kapitel 17: Programmering. Faciliteten udtrækning uden tilbagelægning Definér i programeditoren drawball() som en funktion, der kan kaldes med to parametre. Den første parameter er en liste, hvor hvert element er antallet af kugler i en bestemt farve. Den anden parameter er antallet af kugler, du kan trække. Denne funktion giver en liste, hvor hvert element er antallet af kugler af hver farve, der blev trukket. :drawball(urnlist,drawnum) :Func :Local templist,drawlist,colordim, numballs,i,pick,urncum,j :If drawnum>sum(urnlist) :Return too few balls :dim(urnlist)!colordim :urnlist!templist :newlist(colordim)!drawlist :For i,1,drawnum,1 :sum(templist)!numballs :rand(numballs)!pick :For j,1,colordim,1 :cumsum(templist)!urncum (fortsættes i næste spalte) :If pick urncum[j] Then :drawlist[j]+1!drawlist[j] :templist[j]ì1!templist[j] :Exit :EndIf :EndFor :EndFor :Return drawlist :EndFunc Udtrækning uden tilbagelægning Antag, at en krukke indeholder n1 kugler i en farve, n2 kugler i en anden farve, n3 kugler i en tredje farve osv. Du trækker kugler uden at lægge dem tilbage. 1. Indtast et vilkårligt tal med kommandoen RandSeed. 2. Antag, at en krukke indeholder 10 røde kugler og 25 hvide kugler. Antag, at du trækker 5 kugler vilkårligt fra krukken uden at lægge dem tilbage. Skriv drawball({10,25},5). Resultat: 2 røde kugler og 3 hvide kugler. Kapitel 19: Praktiske eksempler 371

32 372 Kapitel 19: Praktiske eksempler

Håndtering af TI-89 på AK

Håndtering af TI-89 på AK Håndtering af TI-89 på AK INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS Adgangskursus 2. semester April 2003 Klasse: Gruppen: A11 Søren Rasmussen Ulrich Bærentsen Edin Omic Jan Pedersen Vejledere: Laurids Østergaard Jette

Læs mere

TI-Nspire TM CAS. Håndholdt version 2.1. introduktion og eksempler

TI-Nspire TM CAS. Håndholdt version 2.1. introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS Håndholdt version 2.1 introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS introduktion og eksempler Copyright 2010 by Texas Instruments Denne PDF-fil er gratis og må frit bruges til undervisningsformål.

Læs mere

TI-Nspire TM CAS. Software version 3.1. introduktion og eksempler

TI-Nspire TM CAS. Software version 3.1. introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS Software version 3.1 introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS introduktion og eksempler Copyright 2012 by Texas Instruments Denne PDF-fil er gratis og må frit bruges til undervisningsformål.

Læs mere

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS Software version 2.1 introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS introduktion og eksempler Copyright 2010 by Texas Instruments Denne PDF-fil er gratis og må frit bruges til undervisningsformål.

Læs mere

Knud Nissen. TI-89 Titanium Voyage 200. introduktion og eksempler

Knud Nissen. TI-89 Titanium Voyage 200. introduktion og eksempler Knud Nissen TI-89 Titanium Voyage 200 introduktion og eksempler Knud Nissen TI-89 Titanium / Voyage 200 introduktion og eksempler Copyright 2000 by Texas Instruments 4. reviderede oplag 2005 Tryk: Jelling

Læs mere

TI-84 Plus TI-84 Plus Silver Edition Vejledning

TI-84 Plus TI-84 Plus Silver Edition Vejledning TI-84 Plus TI-84 Plus Silver Edition Vejledning Denne vejledning gælder TI-84 Plus/TI-84 Plus Silver Edition softwareversion 2.55MP. Du kan få den nyeste version af dokumentationen ved at gå til education.ti.com/guides.

Læs mere

Derive 5.06 vejledninger

Derive 5.06 vejledninger Derive 5.06 vejledninger Indholdsfortegnelse til vejledninger version 6 (Skrivemåden (1-11) henviser til Carstensen og Frandsen: Mat 1, kapitel 11) Generelt (01) Introkursus... 2 (02) Opsætning og almindelige

Læs mere

MathSoft Mathcad 8 Professional vejledning og opgaver

MathSoft Mathcad 8 Professional vejledning og opgaver MathSoft Mathcad 8 Professional vejledning og opgaver 09-07-99 M Copyright ENGBERG a/s INDHOLDSFORTEGNELSE Lidt om Mathcad 8... 3 2 Hjælp... 6 3 Lighedstegn... 8 4 Indledende regninger... 9 5 Formatering...

Læs mere

Software version 3.6. Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne

Software version 3.6. Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne Software version 3.6 Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne Eksempelsamlingen 1. del Introduktion til værkstederne Copyright december 2013 by Texas Instruments Eksempelsamlingen vedligeholdes

Læs mere

Dette materiale tager udgangspunkt i de elementære begreber i Mathcad for på den måde at give en bred forståelse for, hvorledes Mathcad arbejder.

Dette materiale tager udgangspunkt i de elementære begreber i Mathcad for på den måde at give en bred forståelse for, hvorledes Mathcad arbejder. FORORD Dette materiale tager udgangspunkt i de elementære begreber i Mathcad for på den måde at give en bred forståelse for, hvorledes Mathcad arbejder. Mathcads absolutte fordel, er at lette tilgangen

Læs mere

Bilag B: Referenceoplysninger

Bilag B: Referenceoplysninger Bilag B: Referenceoplysninger B Fejlmeddelelser i TI-89... 512 Tilstande i TI-89... 520 Tegnkoder i TI-89... 525 Tegntabeller i TI-89... 526 Komplekse tal... 529 Nøjagtighed... 532 Systemvariabler og reserverede

Læs mere

Dynamisk geometri i skolen med GeoGebra

Dynamisk geometri i skolen med GeoGebra Dynamisk geometri i skolen med GeoGebra Der tages udgangspunkt i GeoGebra version 3,2 udgivet juni 2009 dog er nogle skærmdumps fra tidligere versioner af programmet. Projektleder: Markus Hohenwarter,

Læs mere

TI-92 / TI-92 Plus. Skærmen består af fire dele: En menulinje, et historikområde, en indtastningslinje og nederst en statuslinje:

TI-92 / TI-92 Plus. Skærmen består af fire dele: En menulinje, et historikområde, en indtastningslinje og nederst en statuslinje: TI-92 / TI-92 Plus TI-92 har et væld af indbyggede funktioner og i dette lille hæfte kan vi kun stifte bekendskab med nogle ganske få udvalgte, der har til formål at vise den regnekraft og fleksibilitet,

Læs mere

Kom godt i gang med TI-Nspire CX håndholdt

Kom godt i gang med TI-Nspire CX håndholdt Kom godt i gang med TI-Nspire CX håndholdt Denne vejledning gælder TI-Nspire software version 3.0. Du kan få den nyeste version af dokumentationen ved at gå til education.ti.com/guides. Vigtige oplysninger

Læs mere

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS TI-92 PLUS http://da.yourpdfguides.com/dref/2996047

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS TI-92 PLUS http://da.yourpdfguides.com/dref/2996047 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2 Matematik Grundforløbet (2) y 2 Q 1 a y 1 P b x 1 x 2 (1) Mike Auerbach Matematik: Grundforløbet 1. udgave, 2014 Disse noter er skrevet til matematikundervisning i grundforløbet på stx og kan frit anvendes

Læs mere

fx-9860gii SD fx-74 0 0 G Software version 2.04 Brugervejledning http://edu.casio.com CASIO Globals website om uddannelse

fx-9860gii SD fx-74 0 0 G Software version 2.04 Brugervejledning http://edu.casio.com CASIO Globals website om uddannelse De fx-9860gii SD fx-9860 GII fx-9860 G AU PLUS fx-9750 G fx-74 0 0 G Software version 2.04 Brugervejledning CASIO Globals website om uddannelse http://edu.casio.com Indholdet i brugervejledningen kan ændres

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Excel 2003 Grundlæggende

Excel 2003 Grundlæggende Excel 2003 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

EXCEL GRUNDLÆGENDE VERSIONER 2010-2013

EXCEL GRUNDLÆGENDE VERSIONER 2010-2013 EXCEL GRUNDLÆGENDE VERSIONER 2010-2013 VELKOMMEN PÅ KURSUS Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker på at underviseren

Læs mere

http://tinyurl.com/jmgformel - Samme formelsamling som du har fået udleveret.

http://tinyurl.com/jmgformel - Samme formelsamling som du har fået udleveret. JG s matematikkompendium Nyttige links: http://www.eduap.com/wordmat/ - Tilføjelse til Word. Et rigtig godt hjælpeværktøj til matematikken. http://tinyurl.com/jmgformel - Samme formelsamling som du har

Læs mere

MATRICER LINEÆRE LIGNINGER

MATRICER LINEÆRE LIGNINGER MOGENS ODDERSHEDE LARSEN MATRICER og LINEÆRE LIGNINGER med inddragelse af lommeregner (TI89) og programmerne TI-Nspire og Mathcad 0 3 4 3 4 0 3 0 3 0 3 4 x x x x 3 udgave 03 FORORD Dette notat giver en

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Excel 2007 Grundlæggende

Excel 2007 Grundlæggende Excel 2007 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014

Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014 Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014 Maple 18 B-Niveau Contents 1 Løsning af ligninger i Maple 1 11 Solve-kommandoen og førstegradsligninger 1 metode1 (højreklik - cmd+klik) 1 metode

Læs mere

Introduktion til din nye TouchPad-lommeregner TI-Nspire CAS version 2.0

Introduktion til din nye TouchPad-lommeregner TI-Nspire CAS version 2.0 Introduktion til din nye TouchPad-lommeregner TI-Nspire CAS version 2.0 Indholdsfortegnelse: Introduktion til TouchPad side 1 Introduktion til ScratchPad side 1 Regneblokken, Tegneblokken, Grafanalyser,

Læs mere

Oversigt over undervisningen i matematik - 1x 04/05

Oversigt over undervisningen i matematik - 1x 04/05 Oversigt over undervisningen i matematik - 1x 04/05 side 14 Der undervises efter: TGF Claus Jessen, Peter Møller og Flemming Mørk : Tal, Geometri og funktioner. Gyldendal 1997 EKS Knud Nissen : TI-84 familien

Læs mere

OpenOffice.org Calc Brugerhåndbog v. 1.1.3

OpenOffice.org Calc Brugerhåndbog v. 1.1.3 OpenOffice.org Calc: Brugerhåndbog v. 1.1.3 Titel: OpenOffice.org Calc Brugerhåndbog v. 1.1.3 Version: 9. januar 2005 Forfatter: Leif L. Lodahl Første udgave: 9. januar 2005 Engelsk udgave: 07-maj 2004

Læs mere

Kogebog til Maple 18

Kogebog til Maple 18 Kogebog til Maple 18 Indledning Udgave 6, Henrik Just, Hjørring Gymnasium og HF, august 2014 Kogebogen er ikke en lærebog i Maple, men en samling af korte opskrifter på brug af de faciliteter, der er relevante

Læs mere