Home Audio System. Betjeningsvejledning CMT-SBT300W/SBT300WB. Introduktion. Betjening. Netværkstilslutninger. Yderligere oplysninger.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Home Audio System. Betjeningsvejledning CMT-SBT300W/SBT300WB. Introduktion. Betjening. Netværkstilslutninger. Yderligere oplysninger."

Transkript

1 Home Audio System Betjeningsvejledning Introduktion Betjening Netværkstilslutninger Yderligere oplysninger Fejlfinding Forholdsregler/ specifikationer CMT-SBT300W/SBT300WB

2 ADVARSEL For at forhindre brand må apparatets ventilationsåbninger ikke dækkes til med aviser, duge, gardiner osv. Udsæt ikke apparatet for kilder til åben ild (f.eks. tændte stearinlys). For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og der må ikke anbringes genstande, der indeholder væsker, f.eks. vaser, på apparatet. Da strømforsyningsstikket bruges til at koble apparatet fra elnettet, skal enheden kobles til en stikkontakt, som det er nemt at få adgang til. Hvis apparatet ikke reagerer som forventet, skal du straks tage stikket ud af stikkontakten i væggen. Anbring ikke apparatet i et trangt rum, f.eks. en bogreol eller et indbygget skab. Udsæt ikke batterier eller apparater, der har batterier installeret, for kraftig varme, som f.eks. solskin eller ild. Enheden er stadig tilsluttet strømkilden, så længe den er tilsluttet stikkontakten i væggen, selvom selve enheden er slukket. Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med de begrænsninger, der er angivet i EMC-direktivet vha. et forbindelseskabel, der er mindre end 3 meter. FORSIGTIG Brug af optiske instrumenter i forbindelse med dette produkt kan forøge risikoen for øjenskader. Dette apparat er klassificeret som et CLASS 1 LASER-produkt. Dette mærke er placeret bagest på ydersiden. Til kunder i Europa Korrekt afskærmede og jordforbundne kabler og stik skal bruges ved tilslutning til værtscomputere og/eller eksterne enheder. Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss. Meddelelse til kunder: Følgende oplysninger gælder kun for udstyr, der er solgt i lande, der er underlagt EU-direktiver. Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af Sony Corporation, Konan Minatoku Tokyo, Japan. Forespørgsler relateret til produkt overensstemmelse i henhold til EU lovgivning skal adresseres til den autoriserede repræsentant, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Tyskland. For service eller garanti henviser vi til de adresser, som fremgår af vedlagte service- eller garantidokumenter. Sony Corp. erklærer hermed, at dette udstyr er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EC. Gå til følgende websted for at få yderligere oplysninger: 2 DK

3 Bortskaffelse af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr (gælder i EU og andre europæiske lande med separate opsamlingssystemer) Dette symbol på produktet eller pakken med produktet angiver, at produktet ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til opsamling af elektrisk og elektronisk udstyr, der skal genindvindes. Ved at sikre, at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere oplysninger om genindvinding af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet er købt. Kun Europa Bortskaffelse af brugte batterier (gælder inden for EU og i andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer) Dette symbol på batteriet eller pakken angiver, at det batteri, der fulgte med produktet, ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. På nogle batterier bliver dette symbol muligvis brugt sammen med et kemisk symbol. Det kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er angivet, hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 % kviksølv eller 0,004 % bly. Ved at sikre, at batterierne bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af batteriet kan forårsage. Genindvinding af materialerne vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. I tilfælde af produkter, der af sikkerheds-, ydelses- eller dataintegritetsmæssige årsager kræver permanent tilslutning til et indbygget batteri, må det pågældende batteri kun udskiftes af en kvalificeret tekniker. For at sikre, at batteriet bliver behandlet korrekt, skal produktet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til opsamling af elektrisk og elektronisk udstyr, der skal genindvindes. For alle andre batterier henvises der til afsnittet om, hvordan batteriet tages ud af produktet på en sikker måde. Indlever batteriet på en deponeringsplads specielt indrettet til genindvinding af brugte batterier. Yderligere oplysninger om genindvinding af dette produkt eller batteri kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet er købt. 3 DK

4 Før du bruger dette anlæg Fejl, der forekommer ved normalt brug af anlægget, vil blive repareret af Sony i overensstemmelse med forholdene, som er defineret i den begrænsede garanti for dette anlæg. Sony kan dog ikke holdes ansvarlig for konsekvenser, der opstår, hvis anlægget ikke vil afspille, fordi det er beskadiget eller har en fejl. Musikdiske, der er kodet med teknologi til ophavsretlig beskyttelse Dette produkt er beregnet til afspilning af diske, der er i overensstemmelse med Compact Disc-standarden (CD). I de seneste år har en række pladeselskaber markedsført forskellige musikdiske, der er kodet med teknologi til beskyttelse af ophavsret. Vær opmærksom på, at der blandt disse diske findes typer, der ikke overholder cdstandarden, og som ikke kan afspilles af dette produkt. Bemærkning til DualDiscs En DualDisc er et tosidet diskprodukt, der indeholder DVD-optaget materiale på den ene side og digitalt lydmateriale på den anden side. Men da siden med lydmateriale ikke passer til cd-standarden, kan afspilning af dette produkt ikke garanteres. 4 DK

5 Indholdsfortegnelse Før du bruger dette anlæg... 4 Dette anlægs funktioner... 8 Afspilning af musik fra forskellige kilder... 8 Afspilning af musik gennem netværker... 8 Introduktion Knappernes placering og funktion... 9 Enhed (forside)... 9 Fjernbetjening...10 Forbindelser Tilslutning af antennerne, højttaleren og netledningen Tilslutning af en ipod/iphone/ipad eller USB-enhed...14 Forberedelse af en trådløs LAN-antenne Fastsættelse af højttalerpuderne...16 Isætning af batterierne Indstilling af uret...18 Betjening Afspilning af en CD-DA/MP3-disk...19 Oprettelse af dit eget program (Programafspilning)...22 Afspilning af en ipod/iphone/ipad Kompatible ipod-/iphone-/ipad-modeller Opladning af en ipod/iphone/ipad...25 Afspilning af en fil på en USB-enhed Opladning af en USB-enhed...27 Forberedelse af en BLUETOOTH-forbindelse Parring af anlægget med en BLUETOOTH-enhed Oprettelse af forbindelse med et strejf (NFC)...32 Afspilning af musik gennem en BLUETOOTH-forbindelse DK

6 Netværkstilslutninger Sådan tilslutter du dit netværk Konfiguration for et trådløst netværk Mulighed 1: Metode til brug af en applikation til smartphones eller Tablets (Android-enhed/ iphone/ipod touch/ipad) Mulighed 2: Manuel indstillingsmetode ved hjælp af søgning efter adgangspunktet (for pc/mac) Mulighed 3: Metode til brug af en WPS-trykknap på adgangspunktet, der understøtter WPS...40 Konfiguration af kabelforbundne netværker...41 Mulighed 4: DHCP-metode...41 Afspilning af lydindhold med DLNA (Digital Living Network Alliance) Afspilning af lydindhold på en computer med Windows Afspilning af lydindhold på en computer med Windows Afspilning af lydindhold på en computer med Windows Vista/ Windows XP Brug af musikstreaming via internettet (musiktjenester) Sådan forbereder du din mobilenhed til kontrolenheden Afspilning af musikstreaming via internet...51 Brug af AirPlay Brug af applikationen "WALKMAN" på en Xperia/Xperia Tablet Yderligere oplysninger Brug af radioen Indstilling af en radiostation Forudindstilling af radiostationer Udførelse af den automatiske DAB-scanning manuelt (kun CMT-SBT300WB) Brug af valgfri lydkomponenter Indstilling af den automatiske standbyfunktion Indstilling af standbytilstanden for BLUETOOTH/netværket Opdatering af softwaren...60 Justering af lyden...61 Ændring af displayet Brug af timerne Indstilling af dvaletimeren Indstilling af afspilningstimeren DK

7 Fejlfinding Fejlfinding Meddelelser Forholdsregler/specifikationer Forholdsregler...73 Trådløs BLUETOOTH-teknologi...75 Specifikationer DK

8 Dette anlægs funktioner Afspilning af musik fra forskellige kilder side 19 side 26 side 24 Musik-cd USB-enhed side 55 ipod/iphone/ipad FM/AM/DAB* Ekstern komponent side 57 * AM er kun tilgængelig for CMT-SBT300W, eller DAB er kun tilgængelig for CMT-SBT300WB. Afspilning af musik gennem netværker side 50 side 52 side 54 Musiktjenester AirPlay Xperia/Xperia-tablet BLUETOOTH/NFC DLNA side 29 side 42 Tip Dette anlæg er udstyret med DSEE-funktionen for at gengive klar diskant på trods af forringelse forårsaget af komprimering. Det gengiver lyd fra stærkt komprimerede kilder, som f.eks. MP3, med naturlig og ekspansiv lyd, der minder om originalen. DSEE-funktionen aktiveres automatisk gennem genkendelse af lydkildens format. 8 DK

9 Introduktion Knappernes placering og funktion Enhed (forside) Introduktion Bemærkning til den automatiske standbyfunktion Dette anlæg går automatisk i standby-tilstand efter cirka 15 minutter uden betjening eller lydsignaloutput. Som standard er den automatiske standbyfunktion aktiveret. Se side 58 for at deaktivere funktionen. 9 DK

10 Fjernbetjening Denne vejledning forklarer hovedsageligt betjeninger med fjernbetjeningen, men de samme betjeninger kan også udføres ved hjælp af knapperne på enheden, der har de samme eller lignende navne. / -knap (tænd/sluk) Bruges til at tænde eller slukke for anlægget. STANDBY-indikator Lyser, når anlægget slukkes. Indikatoren blinker, når enheden detekterer afvigelser. Se "Hvis STANDBY-indikatoren blinker" (side 65). Fjernsensor FUNCTIONknap(per) Enhed: FUNCTION-knap Hver gang du trykker på knappen, skifter funktionen til CD, USB, BLUETOOTH, DAB*, TUNER FM, TUNER AM* og AUDIO IN. * AM er kun tilgængelig for CMT-SBT300W, eller DAB er kun tilgængelig for CMT- SBT300WB. Fjernbetjening: CD-, USB-, BLUETOOTH-, TUNER- og AUDIO IN FUNCTION-knapper Tryk på den tilsvarende funktionsknap, du ønsker at aktivere. BLUETOOTH-knap/indikator Bruges til at tilslutte/afbryde forbindelsen til en BLUETOOTH-enhed eller til udføre en parring (side 30, 31, 35). Midterlampen angiver forbindelsesstatussen for BLUETOOTH. Se Om BLUETOOTH-indikatoren (side 29) for detaljerede oplysninger. -knappen (afspil/pause) Bruges til at starte eller afbryde afspilningen af en CD-DA- eller MP3-disk eller en fil på den tilsluttede ipod/ iphone/ipad, USB-enhed eller BLUETOOTH-enhed. -knap (stop) Bruges til at stoppe afspilningen af en CD-DA- eller MP3-disk eller en fil på den tilsluttede ipod/iphone/ipad, USB-enhed eller BLUETOOTH-enhed. Knapper til forudindstilling af radio/ musikbetjening Enhed: Knapperne TUNE +/ og / Knapperne TUNE +/ Bruges til at stille ind på en ønsket radiostation eller til at vælge et forudindstillingsnummer for den registrerede radiostation. / -knapper Bruges til at signalere starten af et musiknummer eller en fil. Mens du holder knappen nede, kan du spole hurtigt frem eller tilbage i musiknummeret eller filen. Fjernbetjening: Knapperne TUNE +/, / og / Knapperne TUNE +/ Bruges til at stille ind på en ønsket radiostation eller til at vælge et forudindstillingsnummer for den indstillede radiostation. / -knapper Bruges til at signalere starten af et musiknummer eller en fil. / -knapper Bruges til at spole hurtigt tilbage eller hurtigt frem eller tilbage i et musiknummer eller en fil. 10 DK

11 N-mærke Placer en smartphone, der er udstyret med NFC-funktionen, tæt på dette mærke for at registrere, oprette forbindelse eller afbryde forbindelse med BLUETOOTH vha. et enkelt tryk. Denne handling kræver, at der er foretaget en indstilling på forhånd (side 32). Displayvindue Viser indstillingsinformationen for enheden. -stik (hovedtelefon) Bruges til at tilslutte hovedtelefoner. Diskbakke Bruges til at ilægge en CD-DA- eller MP3- disk (side 19). Effektindikator Oplysninger om dette systems driftsstatus. EQ-knap Bruges til at vælge bas eller diskant for lydjustering (side 61). -knap (åbn/luk) Brug den at åbne/lukke diskbakken (side 19). BASS BOOST-knap Bruges til at slå basforstærkningen til eller fra (side 61). Lydstyrkevælger/-knap Enhed: VOLUME-knap Bruges til at justere lydstyrken ved at dreje den til venstre eller højre. Fjernbetjening: Knappen VOLUME +/ Bruges til at justere lydstyrken ved at trykke på knappen + eller. USB-port Bruges til at tilslutte en ipod/iphone/ ipad. Se Tilslutning af en ipod/iphone/ipad eller USB-enhed (side 14) for detaljerede oplysninger. TIMER MENU-knap Bruges til at indstille uret eller afspilningstimeren (side 18, 64). SLEEP-knap Bruges til at indstille dvaletimeren (side 63). TUNING MODE-knap Bruges til at vælge indstillingstilstanden. Hver gang du trykker på knappen, skifter tilstanden til AUTO, PRESET eller MANUAL (side 55). FM MODE-knap Bruges til at vælge FM-stereo eller monofoni-modtagelse (side 55). TUNER MEMORY-knap Bruges til at forudindstille radiostationer (side 56). Betjeningsknapper / / / -knapper Bruges til at vælge et element eller ændre indstillingen. Knapperne +/ Bruges til at vælge en mappe (album) på en MP3-disk eller en USB-enhed. RETURN-knap Bruges til at vende tilbage til den forrige status. REPEAT-knap Bruges til at vælge gentaget afspilning (side 20, 26). PLAY MODE-knap Bruges til at vælge afspilningstilstanden (side 20, 22, 23, 27). DISPLAY-knap Bruges til at ændre den information, der vises i displayvinduet (side 18, 35, 62). Knapperne BASS +/ Bruges til at styre baslyden (side 61). Knapperne TREBLE +/ Bruges til at styre diskantlyden (side 61). CLEAR-knap Bruges til at slette et programmeret musiknummer eller en mappe (side 23). -knap (effektindikator) Bruges til at slå effektindikatoren til/ fra. -knap (enter) Bruges til at vælge et element eller en indstilling. OPTIONS-knap Bruges til at få vist en funktionsmenu. Tryk på / for at vælge den næste indstillingsmenu. DEL LINK: Sådan slettes BLUETOOTHparringsoplysninger (side 31). BT/NW STBY: Til at indstille BLUETOOTH/netværksstandby (side 59). AUTO STBY: Til at indstille af automatisk standbytilstand (side 58). Introduktion 11 DK

12 BT AAC: Til modtagelse af data i AACcodecformat fra en BLUETOOTH-enhed (side 29). WPS: Til at oprette forbindelse til et netværk med en WPS-kompatibel netværksenhed (side 40). NW RESET: Til initialisering af netværksforbindelsen (side 38, 53). UPDATE: Til opdatering af software (side 60). De tilgængelige menuer kan variere alt efter den anvendte funktion. 12 DK

13 Forbindelser Tilslutning af antennerne, højttaleren og netledningen Bagsiden af højttaleren Introduktion rød Strømindgang (AC IN) Når alt udstyr er blevet tilsluttet, skal netledningen sættes i stikkontakten. Højttalerkonnektorer (venstre/højre) Tilslut den højre højttalerledning korrekt til R, og den venstre højttalerledning til L. AUDIO IN (ekstern indgang)-stik Tilslut valgfrit eksternt udstyr med et lydforbindelseskabel (medfølger ikke). LAN-stik Tilslut et netværkskabel (medfølger ikke). Antenner FM-stueantenne (medfølger) (kun CMT-SBT300W) AM-rammeantenne (medfølger) (kun CMT-SBT300W) DAB/FM-stueantenne (medfølger) (kun CMT-SBT300WB) 13 DK

14 Tilslut antenner for at modtage radioudsendelser. Find en placering og en retning, der giver en god modtagelse, og fastgør derefter antennerne til en stabil overflade (vindue, væg osv.). Hold antennerne væk fra enheden, netledningen og andre AV-komponenter for at undgå, at der opfanges støj. Fastgør enden af FM-stueantennen med selvklæbende tape. Sådan forberedes AMrammeantennen Rul antenneledningen tilbage, som er viklet omkring antennen, og løft antennestativet. Stil antennen og fastgør den i slidsen, indtil den klikker på plads. Tilslutning af en ipod/iphone/ipad eller USB-enhed Slut en ipod/iphone/ipad eller USB-enhed til USB-porten. For at slutte en ipod/iphone/ipad* til USBporten skal du bruge et USB-kabel, der fulgte med din ipod/iphone/ipad. * Når det gælder den ipod/iphone/ipad, du kan bruge sammen med dette anlæg, skal du se "Kompatible ipod-/iphone-/ipad-modeller" (side 24). 14 DK

15 Forberedelse af en trådløs LAN-antenne Når du opretter en trådløs LAN-forbindelse, skal du stille den trådløse antenne på enhedens bagside i lodret position. Introduktion Bemærkning til indikatoren for det trådløse LAN-signals styrke " " lyser på displayet, når anlægget tændes, og den trådløse LAN-forbindelse til adgangspunktet oprettes.* Kontrollér det trådløse LAN-signals modtagestatus, og installér anlægget, hvor der modtages et stærkt signal. Jo flere segmenter der er, des stærkere er signalet. * vises også for en netværkskabelforbindelse (LAN). 15 DK

16 Fastsættelse af højttalerpuderne Fastsæt de medfølgende højttalerpuder på højttalerbunden for at forhindre, at de glider. 16 DK

17 Isætning af batterierne Isæt to medfølgende R6 (størrelse AA)- batterier med -siden først, og så de passer til polerne vist herunder. Introduktion Bemærkninger Under normal brug bør batterierne kunne holde i ca. 6 måneder. Bland ikke et gammelt batteri med et nyt, og bland ikke forskellige typer batterier. Hvis du ikke bruger fjernbetjeningen i en længere periode, bør du fjerne batterierne for at undgå beskadigelse pga. batterilækage eller - korrosion. 17 DK

18 Indstilling af uret Indstil uret ved hjælp af knapperne på fjernbetjeningen. 4 Brug den samme procedure for at indstille minutterne. Bemærk Ur-indstillingerne nulstilles, når du frakobler netledningen, og hvis der opstår strømafbrydelse. Sådan får du vist uret, når anlægget er slukket Tryk flere gange på DISPLAY for at vise uret. Uret vises i ca. 8 sekunder. Hvis anlægget er i standbytilstand for BLUETOOTH/netværk, vises uret ikke, når der trykkes på DISPLAY. 1 Tryk på / (tænd/sluk) for at tænde for anlægget. 2 3 Tryk på TIMER MENU for at vælge ur-indstillingstilstanden. Hvis "PLAY SET" blinker, skal du trykke flere gange på / for at vælge "CLOCK" og derefter trykke på (enter). Tryk flere gange / for at indstille timen, og tryk på derefter på (enter). 18 DK

19 Betjening Afspilning af en CD-DA/MP3-disk Tekstside (trykt side) Betjening (åbn/luk) 4 Tryk på -knappen (åbn/luk) for at lukke diskbakken. 1 Tryk på CD FUNCTION. Tryk flere gange på FUNCTION på enheden, indtil der vises "CD" på displayet. 5 Tryk på -knappen (afspil/ pause). Afspilningen starter. 2 3 Tryk på -knappen (åbn/luk) for at åbne diskbakken. Ilæg en disk ind med tekstsiden opad. Når der vises "NO DISC" på displayet Der er ingen disk i diskbakken, eller der er isat en disk, som ikke kan afspilles på dette anlæg. Se "Forholdsregler" (side 73) og ilæg en disk, der kan afspilles. Bemærkninger Hvis du ikke kan fjerne en disk, og "LOCKED" vises på displayet, skal du kontakte din nærmeste Sony-forhandler. Ilæg ikke diske, som ikke har en standardform (f.eks. hjerteformede, firkantede eller stjerneformede diske). Dette kan forårsage uoprettelig skade på anlægget. Brug ikke en disk med tape, etiketter eller lim på, da dette kan forårsage en funktionsfejl. 19 DK

20 20 DK Når du fjerner en disk, må du ikke berøre diskens overflade. Anden betjening Hvis du vil Stoppe afspilningen midlertidigt Stoppe afspilningen Vælge et musiknummer eller en fil Finde et sted i et musiknummer eller en fil Vælge gentaget afspilning Vælge en mappe på en MP3-disk Fjern en disk Skal du gøre følgende: Sådan ændres afspilningstilstanden Tryk flere gange på PLAY MODE, indtil afspilleren stoppes. Du kan vælge normal afspilningstilstand (ingen angivelse eller "FLDR"* vises), vilkårlig afspilningstilstand ("SHUF" eller "FLDR SHUF"* vises) eller program-afspilningstilstand ("PGM" vises). Afspilningstilstand Tryk på. Tryk på knappen igen for at genoptage afspilningen. Tryk på. Tryk på /. Hold / (eller / på enheden) nede under afspilning, og slip derefter knappen på det ønskede sted. Tryk flere gange på REPEAT, indtil " "(alle musiknumre eller filer) eller " 1" (enkelt musiknummer eller fil) vises. Tryk flere gange på +/. Tryk på på enheden. * Når der vises "FLDR" eller "FLDR SHUF", afspilles alle filerne i den valgte mappe på MP3-disken. Når du afspiller en CD-DA-disk, udfører anlægget den samme betjening som normal afspilning (ingen indikation) eller vilkårlig afspilning "SHUF". Når "PUSH STOP" vises Du kan ikke ændre afspilningstilstanden under afspilning. Stop afspilning, og skift derefter afspilningstilstanden. Bemærkning om afspilningstilstanden Hvis netledningen er afbrudt, når systemet er tændt, vender afspilningstilstanden tilbage til normal afspilning. Bemærkninger til gentaget afspilning " " indikerer, at alle musiknumre eller filer gentages, indtil du standser afspilning. " 1" indikerer, at et enkelt musiknummer eller en enkelt fil gentages, indtil du standser afspilning. Hvis netledningen er afbrudt, når anlægget er tændt, annulleres gentaget afspilning. Bemærkninger til vilkårlig afspilningstilstand Når vilkårlig afspilning står på "SHUF", afspiller anlægget alle musiknumre eller filer på disken vilkårligt. Når vilkårlig afspilningstilstand står på "FLDR SHUF", afspiller anlægget alle musiknumre eller filer i den valgte mappe vilkårligt. Når du slukker for anlægget, ryddes den valgte vilkårlige afspilningstilstand ("SHUF" eller "FLDR SHUF"), og afspilningstilstanden vender tilbage til normal afspilningstilstand (ingen indikation eller "FLDR"). Bemærkninger til afspilning af MP3-diske Gem ikke unødvendige filer eller mapper på en disk, der har MP3-filer. Mapper, der ikke har MP3-filer, genkendes ikke af anlægget. Anlægget kan kun afspille MP3-filer, der har filtypenavnet ".mp3". Selvom filen har filtypenavnet ".mp3", kan afspilningen af filen generere en høj lyd, der kan beskadige anlægget, hvis den faktiske fil ikke er en MP3-fil. Det maksimale antal MP3-mapper og - filer, som er kompatibelt med dette anlæg, er: 999* mapper (herunder rodmappen) 999 filer 250 filer i en enkelt mappe 8 mappeniveauer (i filernes træstruktur)

21 Kompatibilitet med alle typer software til MP3-kodning/skrivning, CD-R/RW-drev og optagelsesmedier garanteres ikke. Inkompatible MP3-diske kan genere støj eller lydafbrydelser, eller de kan muligvis slet ikke afspilles. * Dette omfatter ikke mapper, der ikke har MP3- eller andre filer. Antallet af mapper, som anlægget kan genkende, kan være mindre end det reelle antal mapper, afhængigt af mappestrukturen. Betjening 21 DK

22 Oprettelse af dit eget program (Programafspilning) Programmér de valgte musiknumre eller filer med knapperne på fjernbetjeningen. 4 Vælg det ønskede musiknummer eller filnummer. Tryk flere gange på /, indtil det ønskede musiknummer eller filnummer vises. Valgt musiknummer eller filnummer Samlet afspilningstid af det valgte musiknummer eller den valgte fil 5 Tryk på. " " vises, når den samlede afspilningstid overstiger 100 minutter for en CD-DA, eller når du programmerer MP3-filer. 1 Tryk på CD FUNCTION. Tryk flere gange på FUNCTION på enheden, indtil der vises "CD" på displayet. 2 3 Tryk flere gange på PLAY MODE, indtil der vises "PGM", for at vælge programafspilningstilstanden, mens afspilleren er standset. Vælg en mappe (kun MP3-disk). Tryk flere gange på +/ for at vælge den ønskede mappe. Tryk på, hvis du ønsker at programmere alle filer i mappen. 6 Gentag trin 3 til 5 for at programmere yderligere musiknumre eller filer. Der kan programmeres op til 25 musiknumre eller filer. Hvis der vises "STEP FULL" Du forsøgte at programmere 26 musiknumre eller filer. Slet et programmeret musiknummer eller en programmeret fil, og programmér det nye musiknummer eller den nye fil igen. Se "Sådan slettes programmet" (side 23). 22 DK

23 7 Tryk på. Dit program med musiknumre eller filer bliver afspillet. De programmerede musiknumre eller filer forbliver tilgængelige, indtil du tager disken ud af diskbakken eller trækker netledningen ud. Tryk på for at afspille det samme program igen. Sådan annulleres programafspilning Tryk flere gange på PLAY MODE, indtil "PGM" forsvinder, mens afspilleren er standset. Betjening Sådan slettes programmet Tryk på CLEAR, mens afspilningen er standset. Hver gang du trykker på knappen, slettes det musiknummer eller den fil, der sidst er blevet programmeret. Når alle programmerede musiknumre eller filer er blevet slettet, vises der "NO STEP". Bemærkninger Hvis disken skubbes ud efter programmering, slettes alle de programmerede musiknumre eller filer. Hvis netledningen er afbrudt, når systemet er tændt, slettes de programmerede musiknumre eller filer. 23 DK

24 Afspilning af en ipod/iphone/ipad 24 DK Du kan afspille en ipod/iphone/ipad ved at slutte den til anlægget. Du kan betjene din ipod/iphone/ipad ved hjælp af knapperne på dette anlæg. Kompatible ipod-/iphone-/ ipad-modeller Følgende ipod-/iphone-/ipad-modeller kan anvendes med dette anlæg: Kompatibel model ipod touch (5. generation) ipod touch (4. generation) ipod touch (3. generation) ipod nano (7. generation) ipod nano (6. generation) ipod nano (5. generation) ipod nano (4. generation) USBforbindelse AirPlayforbindelse ipod classic iphone 5 iphone 4S iphone 4 iphone 3GS ipad (4. generation) ipad mini ipad (3. generation) ipad 2 ipad fra og med april 2013 "Made for ipod", "Made for iphone" og "Made for ipad" betyder, at det elektroniske tilbehør er designet specielt til brug med en ipod, iphone eller ipad, og at det er certificeret af udvikleren til at overholde de af Apple definerede standarder for ydelse. Apple er ikke ansvarlig for betjeningen af denne enhed eller enhedens overholdelse af sikkerhedsmæssige eller lovmæssige standarder. Bemærk, at brugen af dette tilbehør med en ipod, iphone eller ipad kan påvirke ydeevnen for trådløst udstyr. 1 Tryk på USB FUNCTION. Tryk flere gange på FUNCTION på enheden, indtil der vises "USB" på displayet. 2 Forbind det USB-kabel, der fulgte med ipod/iphone/ipad til USBporten på enheden.

25 3 Forbind det USB-kabel, der fulgte med ipod/iphone/ipad, til ipod/ iphone/ipad. Funktionsindikatoren på displayet skifter fra "USB" til "ipod". Opladning af en ipod/ iphone/ipad Opladningen starter automatisk, når du slutter en ipod/iphone/ipad til dette anlæg, og anlægget tændes. 4 Når "ipod" vises på displayet, skal du trykke på for at starte afspilningen. Anden betjening Du kan udføre følgende betjeninger ved hjælp af knapperne på anlæggets fjernbetjening eller enhed. Hvis du vil Stoppe afspilningen midlertidigt Stoppe afspilningen Vælge sporet eller kapitlet i en lydbog/podcast Finde et sted i sporet eller kapitlet i en lydbog/podcast Skal du gøre følgende: Tryk på eller. Tryk på knappen igen for at genoptage afspilningen. Tryk på. Tryk på /. Hold / ( / på enheden) nede under afspilningen, og slip derefter knappen på det ønskede sted. Bemærkninger Anlæggets ydeevne kan variere alt efter specifikationerne af din ipod/iphone/ipad. Bær ikke anlægget, mens der er forbundet en ipod/iphone/ipad til anlægget. Dette kan resultere i en funktionsfejl. Brug VOLUME +/ på fjernbetjeningen eller VOLUME-knappen på enheden til at justere lydstyrken. Se brugervejledningen til din ipod/iphone/ipad for at finde ud af, hvordan du bruger din ipod/ iphone/ipad. Sony påtager sig intet ansvar, såfremt de optagede data på en ipod/iphone/ipad mistes eller beskadiges, når der bruges en ipod/ iphone/ipad med dette anlæg. 1 Tænd for anlægget. Tryk på / (tænd/sluk) for at tænde for anlægget. 2 Forbind ipod/iphone/ipad til USB-porten på enheden. Se side 14 for at få detaljerede oplysninger om tilslutning. Opladningen af ipod/iphone/ipad går i gang. Se brugervejledningen til din ipod/iphone/ipad for at få detaljerede oplysninger. Sådan opstoppes opladningen af ipod/ iphone/ipad Tryk på / for at slukke anlægge, og frakobl derefter ipod/iphone/ipad. Bemærkninger til opladning Du kan ikke oplade en ipod/iphone/ipad, når anlægget er slukket. Hvis systemet går i standbytilstand under opladning af en ipod/iphone/ipad, stopper den igangværende opladning i stå. Før opladningen skal du slå den automatiske standbyfunktion fra. Få flere oplysninger under "Indstilling af den automatiske standbyfunktion" (side 58). Kontrollér batteriikonet på displayet af din ipod/ iphone/ipad for at se, om den oplades eller ej. Betjening 25 DK

26 Afspilning af en fil på en USB-enhed Du kan afspille lydfiler, der er lagret på en USB-enhed, på dette anlæg ved at slutte en USB-hukommelse eller en USB-enhed til anlægget. Det lydformat, der kan afspilles på dette anlæg, er MP3/WMA*/AAC*. Kontrollér webstederne herunder for oplysninger om kompatible USB-enheder. * Filer, der er ophavsretligt beskyttet af DRM (Digital Rights Management), og filer, der er downloadet fra en onlinemusikbutik, kan muligvis ikke afspilles på dette anlæg. Hvis du forsøger at afspille en af disse filer, afspiller anlægget den næste ubeskyttede lydfil. 2 3 Forbind USB-enheden direkte eller via det USB-kabel, der fulgte med USB-enheden, til USBporten på enheden. Tryk på for at starte afspilning. Anden betjening Du kan udføre følgende betjeninger ved hjælp af knapperne på anlæggets fjernbetjening eller enhed. Hvis du vil Stoppe afspilningen midlertidigt Stoppe afspilningen Vælge en mappe Skal du gøre følgende: Tryk på. Tryk på knappen igen for at genoptage afspilningen. Tryk på. Tryk på for at genoptage afspilningen * 1. Tryk på igen for annullere gentaget afspilning* 2. Tryk flere gange på +/. Vælge en fil Tryk på /. 1 Tryk på USB FUNCTION. Tryk flere gange på FUNCTION på enheden, indtil der vises "USB" på displayet. Finde et sted i en fil Vælge gentaget afspilning Hold / ( / på enheden) nede under afspilningen, og slip derefter knappen på det ønskede sted. Tryk flere gange på REPEAT, indtil " " (alle lydfiler) eller " 1" (enkelt lydfil) vises. *1 Når du afspiller en fil i formatet VBR MP3/WMA, genoptager anlægget muligvis afspilningen fra 26 DK

27 et andet sted. *2 Når genoptaget afspilning annulleres, vender displayet tilbage til antallet af mapper. Sådan ændres afspilningstilstanden Tryk flere gange på PLAY MODE, indtil afspilleren stoppes. Du kan vælge normal afspilningstilstand (ingen indikation eller "FLDR" vises* 1 ) eller vilkårlig afspilningstilstand ("SHUF" eller "FLDR SHUF" vises* 2 ). *1 Når der ikke er valgt en indikation, afspiller anlægget alle filer på USB-enheden. Når der er valgt "FLDR", afspiller anlægget alle filer i den valgte mappe på USB-enheden. *2 Når der er valgt "SHUF", afspiller anlægget alle lydfiler på USB-enheden vilkårligt. Når der er valgt FLDR SHUF", afspiller anlægget alle lydfiler i den valgte mappe vilkårligt. Bemærkning om afspilningstilstanden Hvis netledningen er afbrudt, når anlægget er tændt, vender afspilningstilstanden tilbage til normal afspilning. Bemærkninger til gentaget afspilning " " indikerer, at alle filer gentages, indtil du standser afspilning. " 1" indikerer, at en enkelt fil gentages, indtil du standser afspilning. Hvis netledningen er afbrudt, når anlægget er tændt, annulleres gentaget afspilning. Bemærkninger til vilkårlig afspilningstilstand Når du slukker for anlægget, ryddes den valgte vilkårlige afspilningstilstand ("SHUF" eller "FLDR SHUF"), og afspilningstilstanden vender tilbage til normal afspilningstilstand (ingen indikation eller "FLDR"). Bemærkninger Afspilningsrækkefølgen for anlægget kan variere fra afspilningsrækkefølgen af den tilsluttede digitale musikafspiller. Sørg for at slukke for anlægget, inden du fjerner USB-enheden. Hvis USB-enheden fjernes, mens anlægget er tændt, kan det ødelægge dataene på USB-enheden. Når det er nødvendigt med en USBkabelforbindelse, skal du tilslutte USB-kablet, der fulgte med den USB-enhed, der skal tilsluttes. Se den betjeningsvejledning, der fulgte med USB-enheden, som skal tilsluttes, for detaljerede oplysninger om tilslutning. Det kan tage tid, før der vises "READING" efter tilslutning, afhængigt af den type USB-enhed, der tilsluttes. Tilslut ikke USB-enheden gennem en USB-hub. Når USB-enheden er tilsluttet, indlæser anlægget alle filerne på USB-enheden. Hvis der er mange mapper eller filer på USB-enheden, kan det tage lang tid at afslutte indlæsningen af USB-enheden. Ved visse tilsluttede USB-enheder kan det tage lang tid at overføre signalerne fra anlægget eller at afslutte indlæsningen af USB-enheden. Der er ingen garanti for kompatibilitet med alt software til kodning/skrivning. Hvis lydfiler på USB-enheden oprindeligt blev kodet med inkompatibelt software, kan disse filer muligvis producere støj eller virker muligvis ikke. Det maksimale antal mapper og filer på USBenheden, der er kompatibelt med dette anlæg, er: 1.000* mapper (herunder rodmappen) filer 250 filer i en enkelt mappe 8 mappeniveauer (i filernes træstruktur) * Dette omfatter mapper uden afspillelige lydfiler, og tomme mapper. Antallet af mapper, som anlægget kan genkende, kan være mindre end det reelle antal mapper, afhængigt af mappestrukturen. Anlægget understøtter ikke nødvendigvis alle funktionerne i en tilsluttet USB-enhed. Mapper, der ikke har lydfiler, genkendes ikke. Du kan afspille følgende lydformater på dette anlæg: MP3: filtypenavn ".mp3" WMA: filtypenavn ".wma" AAC: filtypenavn ".m4a", ".mp4" eller ".3gp" Bemærk, at selvom filer har det korrekte filtypenavn, kan anlægget generere støj eller lydafbrydelser, hvis den reelle fil er forskellig. Opladning af en USB-enhed Opladningen starter automatisk, når du slutter en USB-enhed til dette anlæg, og anlægget tændes. 1 Tænd for anlægget. Tryk på / (tænd/sluk) for at tænde for anlægget. Betjening 27 DK

28 2 Slut din USB-enhed til USBporten på enheden. Se side 14 for at få detaljerede oplysninger om tilslutning. Sådan standses opladningen af USB-enheden Tryk på / for at slukke for anlægget, og frakobl derefter USB-kablet. Bemærkninger til opladning Du kan ikke oplade USB-enheden, når anlægget er slukket. Visse USB-enheder kan ikke oplades på grund deres egenskaber. Hvis systemet går i standbytilstand under opladning af en USB-enhed, stopper den igangværende opladning. Før opladningen skal du slå den automatiske standbyfunktion fra. Få flere oplysninger under "Indstilling af den automatiske standbyfunktion" (side 58). 28 DK

29 Du kan afspille musik fra din ipod/iphone/ ipad eller BLUETOOTH-enhed gennem en trådløs forbindelse. Inden du bruger BLUETOOTH-forbindelsen, skal du udføre parring for at registrere din BLUETOOTH-enhed. Anlægget understøtter registrering og tilslutning af BLUETOOTH-enheden og NFC, som gør det muligt at overføre data ved blot at strejfe et bestemt sted. Se "Oprettelse af forbindelse med et strejf (NFC)" (side 32) for detaljerede oplysninger om NFC. Hvad er parring? BLUETOOTH-enheder, der skal tilsluttes, skal registreres med hinanden inden da. Parring er en handling, hvor to enheder registreres. Når parringen er udført, er det ikke nødvendigt at udføre den igen. Under følgende omstændigheder skal der dog udføres en parring igen: Parringinformation blev slettet, da BLUETOOTH-enheden blev repareret. Du forsøger at parre anlægget med mere end 10 BLUETOOTH-enheder. Dette anlæg kan parres med op til 9 BLUETOOTH-enheder. Hvis du parrer en anden BLUETOOTH-enhed, når der er udført parring med 9 enheder, overskrives parringsinformationen for den enhed, der først blev parret med anlægget, med den nye enheds parringsinformation. Dette anlægs information om parringsregistrering slettes fra den tilsluttede enhed. Hvis du initialiserer anlægget eller sletter parringshistorikken med anlægget, slettes alle parringsoplysningerne. Om BLUETOOTH-indikatoren BLUETOOTH-indikatoren midt på BLUETOOTH-knappen gør det muligt at kontrollere BLUETOOTH-statussen. Anlægsstatus Anlægget er i BLUETOOTHstandby (når anlægget er tændt) Under BLUETOOTHparring Anlægget forsøger at oprette forbindelse til en BLUETOOTHenhed Anlægget har oprettet forbindelse til en BLUETOOTHenhed Indikator farve Blå Blå Blå Blå Forberedelse af en BLUETOOTHforbindelse Indikatorstatus Blinker langsomt. Blinker hurtigt. Blinker. Tændt. Dette anlæg understøtter BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) og AVRCP (Audio Video Remote Control Profile). Se "Trådløs BLUETOOTH-teknologi" (side 75) for at få detaljerede oplysninger. Bemærkninger Se betjeningsvejledningen, der fulgte med din BLUETOOTH-enhed, for detaljerede oplysninger om BLUETOOTH-enheden, der skal tilsluttes. Den BLUETOOTH-enhed, der skal tilsluttes, skal understøtte A2DP (Advanced Audio Distribution Profile). Sådan aktiveres modtagelsen af AAC codec Du kan modtage data i AAC codec-format fra en BLUETOOTH-enhed. Konfigurér ved Betjening 29 DK

30 hjælp af funktionsmenuen for at aktivere modtagelsen. 1 Tryk på OPTIONS for at få vist indstillingsmenuen. 2 Tryk flere gange på / for at vælge "BT AAC", og tryk derefter på. 3 Tryk flere gange på / for at vælge "ON" eller "OFF", og tryk derefter på. ON: for at modtage i AAC codec-format OFF: for at modtage i SBC codec-format Bemærkninger Hvis du påbegynder konfiguration under BLUETOOTH-forbindelse, afbrydes forbindelsen. Når du bruger et Apple-produkt, skal du opdatere det til den seneste softwareversion. Du kan få flere oplysninger om opdatering i den betjeningsvejledning, der fulgte med dit Appleprodukt. Hvis lyden afbrydes under modtagelse i AAC codec-format, skal menuen BT AAC stilles på "OFF". Parring af anlægget med en BLUETOOTH-enhed Eksempel på tilslutning 1 Anbring BLUETOOTH-enheden, der skal tilsluttes, inden for 1 meter fra anlægget. BLUETOOTH-enhed som f.eks. en "WALKMAN"* * Kontrollér, om din WALKMAN er en BLUETOOTH-enhed eller ej, ved at se i betjeningsvejledninge, der fulgte med din WALKMAN. 2 Tryk på BLUETOOTH FUNCTION. Tryk flere gange på FUNCTION på enheden, indtil der vises "BT AUDIO" på displayet. BLUETOOTH-indikatoren blinker langsomt med blå farve. Hvis anlægget tidligere er blevet forbundet til BLUETOOTH-enheden automatisk, skal du trykke på BLUETOOTH på enheden for annullere forbindelsen og få vist "BT AUDIO" på displayet. 30 DK

31 Tryk på BLUETOOTH på enheden og hold den nede i 2 sekunder eller længere. BLUETOOTH-indikatoren blinker hurtigt med blå farve og "PAIRING" blinker på displayet. Anlægget er i parringstilstand. Udfør parringen på BLUETOOTHenheden og søg efter dette anlæg med BLUETOOTHenheden. Når søgningen er udført, kan der blive vist en liste over fundne enheder på BLUETOOTH-enhedens display. Dette anlæg vises som "SONY:CMT- SBT300W (Bluetooth)" eller "SONY:CMT- SBT300WB (Bluetooth)". Hvis dette ikke vises, bør du udføre proceduren igen fra trin 1. Når du har oprettet forbindelse til dette anlæg, skal du vælge lydprofilen (A2DP, AVRCP) på BLUETOOTH-enheden. Hvis BLUETOOTH-enheden ikke understøtter AVRCP (Audio Video Remote Control Profile), kan du ikke udføre afspilning eller standse afspilning med anlægget. Se betjeningsvejledningen, der fulgte med din BLUETOOTH-enhed, for detaljerede oplysninger om BLUETOOTH-enheden, der skal tilsluttes. Vælg "SONY:CMT-SBT300W (Bluetooth)" eller " SONY:CMT- SBT300WB (Bluetooth)" på displayet på BLUETOOTHenheden. Hvis du bliver bedt om at indtaste en adgangskode på BLUETOOTHenheden, skal du indtaste "0000". Betjen BLUETOOTH-enheden, og udfør BLUETOOTH -forbindelse. Når parringen er udført, og der er oprettet en korrekt forbindelse til BLUETOOTH-enheden, skifter displayet til "BT AUDIO" fra "PAIRING", og BLUETOOTH-indikatoren blinker langsomt i blåt. Afhængigt af BLUETOOTH-enhedens type, kan tilslutningen starte automatisk, når parringen er udført. Bemærkninger "Passkey" kan også kaldes "Adgangskode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "Adgangsord" osv. Anlæggets parringsstandby-status annulleres efter ca. 5 minutter. Udfør igen proceduren fra trin 1, hvis parringen ikke er vellykket. Udfør proceduren fra trin 1 til 6 enkeltvist for hver BLUETOOTH-enhed, hvis du ønsker at parre med flere BLUETOOTH-enheder. Tip Du kan udføre en parring eller forsøge at oprette en BLUETOOTH-forbindelse med en anden BLUETOOTH-enhed, mens der er BLUETOOTHforbindelse til en BLUETOOTH-enhed. Den aktuelt oprettede BLUETOOTH-forbindelse annulleres, når der oprettes BLUETOOTH-forbindelse til en anden enhed. Sådan slettes informationen om parringsregistrering 1 Tryk på BLUETOOTH FUNCTION. Tryk flere gange på FUNCTION på enheden, indtil der vises "BT AUDIO" på displayet. Når anlægget er forbundet til en BLUETOOTHenhed, vises enhedsnavnet for den tilsluttede BLUETOOTH-enhed på anlæggets display. Tryk på BLUETOOTH på enheden for at annullere forbindelsen med den pågældende BLUETOOTH-enhed, så "BT AUDIO" vises på displayet. 2 Tryk på OPTIONS for at få vist indstillingsmenuen. 3 Tryk flere gange på / for at vælge "DEL LINK", og tryk derefter på. 4 Tryk flere gange på / for at vælge "OK", og tryk derefter på. "COMPLETE" vises på displayet, og alle parringsoplysningerne slettes. Bemærk Hvis du har slettet parringsinformationen, kan du ikke oprette en BLUETOOTH-forbindelse, med mindre der udføres parring igen. For at oprette forbindelse til en BLUETOOTH-enhed igen, skal du indtaste adgangskoden på BLUETOOTH-enheden igen. 31 DK Betjening

32 Oprettelse af forbindelse med et strejf (NFC) NFC er en teknologi til kommunikation med kort rækkevidde mellem forskellige enheder, som f.eks. en mobiltelefon og et IC-mærke. NFC gør det muligt at overføre data ved blot at strejfe din enhed på et bestemt sted. Kompatible smartphones er de smartphones, der er udstyret med NFCfunktionen (kompatibelt operativsystem: Android version eller nyere med undtagelse af Android 3.x). Kontrollér webstedet herunder for oplysninger om kompatible enheder. Forberedelse af din smartphone (Android) Der skal være installeret en NFC-kompatibel applikation på din smartphone. Hvis du ikke har installeret en applikation, kan du downloade "NFC Easy Connect" fra Google Play. I visse lande og områder kan der muligvis ikke downloades en NFC-kompatibel applikation. På visse smartphones kan det måske ikke lade sig gøre at foretage et strejf uden at downloade "NFC Easy Connect". I så fald kan betjeningen og specifikationerne af smartphonen være forskellige fra beskrivelsen i denne vejledning. Se brugervejledningen, der fulgte med din smartphone, for detaljerede oplysninger. 2 Indstil din smartphone for at aktivere NFC-funktionen. Se brugervejledningen, der fulgte med din smartphone, for detaljerede oplysninger. Om applikationen "NFC Easy Connect". Dette er en gratis applikation, der er specielt udformet til Android. Søg internettet for detaljerede oplysninger om "NFC Easy Connect", og download applikationen. I visse lande og områder kan der muligvis ikke downloades en NFC-kompatibel applikation. Sådan opretter du forbindelse med din smartphone gennem et enkelt strejf Strejf blot anlægget med din smartphone. Anlægget tændes automatisk, og der oprettes parring og BLUETOOTHforbindelse. 1 Start applikationen "NFC Easy Connect" på din smartphone. Kontrollér, at applikationsdisplayet vises. 2 Strejf enheden med din smartphone. Strejf N-mærket på enheden med smartphonen, og hold kontakten, indtil smartphonen vibrerer. 32 DK 1 Gå ind på webstedet herunder for at installere applikationen. https://play.google.com/store/apps/ details?id=com.sony.easyconnect Hvis du går ind med 2D-koden Læs følgende 2D-kode for at få adgang. Udfør forbindelsen med din smartphone ved hjælp af anvisningerne på skærmen. Se brugervejledningen til din smartphone for den del af smartphonen, der bruges til kontakt gennem strejfning. Sådan afbryder du forbindelsen gennem et enkelt strejf Strejf N-mærket på enheden med din smartphone for at afbryde den oprettede forbindelse. Sådan skifter du en tilsluttet enhed gennem et enkelt strejf Når du strejfer enheden med en NFCkompatibel smartphone, mens en anden BLUETOOTH-enhed er sluttet til anlægget,

33 afbrydes BLUETOOTH-enheden, og anlægget sluttes til smartphonen. Hvis du strejfer et andet NFC-kompatibelt BLUETOOTH-headset eller en anden højttaler med smartphonen, som er sluttet til dette anlæg, afbrydes smartphonens forbindelse til anlægget, og den sluttes til den strejfede BLUETOOTH-enhed. Betjening 33 DK

34 Afspilning af musik gennem en BLUETOOTH-forbindelse Du kan betjene en BLUETOOTH-enhed, der er parret med anlægget, og afspille musik gennem BLUETOOTH-forbindelsen. Du kan justere anlæggets lydstyrke og udføre afspilnings-/stop-betjening ved hjælp af den tilsluttede BLUETOOTH-enhed. Se betjeningsvejledningen, der fulgte med din BLUETOOTH-enhed, for detaljerede oplysninger om betjeningen. Bekræft følgende, inden du afspiller musik: BLUETOOTH-funktionen af BLUETOOTHenheden aktiveres. Parringen med anlægget er udført. 2 Opret BLUETOOTH-forbindelse til BLUETOOTH-enheden. Når forbindelsen er oprettet, vises der "CONNECT" på displayet, og derefter vises det navn, der er angivet på BLUETOOTH-enheden. Hvis BLUETOOTH-enheden tidligere er blevet sluttet til dette anlæg, kan den tilsluttes automatisk, uden at man skal foretage sig noget. Se betjeningsvejledningen, der fulgte med din BLUETOOTH-enhed, for detaljerede oplysninger om BLUETOOTH-enheden. 3 Tryk på for at starte afspilning. Afhængigt af BLUETOOTH-enheden kan det være nødvendigt først at starte en musikafspiller på BLUETOOTH-enheden. Afhængigt af BLUETOOTH-enheden kan det være nødvendigt at trykke to gange på. 1 Tryk på BLUETOOTH FUNCTION. BLUETOOTH-indikatoren blinker langsomt med blå farve. Tryk flere gange på FUNCTION på enheden, indtil der vises "BT AUDIO" på displayet. 4 Tryk på VOLUME +/ for at justere lydstyrken. Drej VOLUME-knappen på enheden til venstre eller højre for at justere lydstyrken. Hvis det ikke er muligt at ændre lydstyrken, skal du justere den på din BLUETOOTH-enhed. 34 DK

35 Anden betjening Du kan udføre følgende betjeninger ved hjælp af knapperne på anlæggets fjernbetjening eller enhed. Hvis du vil Stoppe afspilningen midlertidigt Stoppe afspilningen Skal du gøre følgende: Tryk på *. Tryk på. Vælge en mappe Tryk på +/. Vælge en fil Tryk på /. Betjening Finde et sted i en fil Hold / (eller / på enheden) nede under afspilning, og slip derefter knappen på det ønskede sted. * Afhængigt af BLUETOOTH-enheden kan det være nødvendigt at trykke to gange på. Bemærk Betjeningen i denne vejledning er muligvis ikke tilgængelig for visse BLUETOOTH-enheder. Derudover kan visse betjeninger variere afhængigt af den tilsluttede BLUETOOTH-enhed. Sådan kontrolleres adressen for den tilsluttede BLUETOOTH-enhed Tryk på DISPLAY, mens navnet for den tilsluttede BLUETOOTH-enhed vises på displayet. BLUETOOTH-enhedens adresse vises i to trin på displayet i 8 sekunder. Sådan annulleres forbindelsen til BLUETOOTH-enheden. Tryk på BLUETOOTH på enheden. "DISCONNECT" vises på displayet. Afhængigt af BLUETOOTH-enheden kan forbindelsen muligvis blive annulleret automatisk, når du standser afspilningen. 35 DK

36 Netværkstilslutninger Sådan tilslutter du dit netværk Konfigurér netværket, når du har kontrolleret dit netværksmiljø. Se de følgende beskrivelser. Konfiguration for et trådløst netværk Vælg den egnede metode, og begynd at foretage netværksindstillingerne. Slut ikke et netværkskabel (LAN) til anlægget. Mulighed 1: Metode til brug af en applikation til smartphones eller Tablets (Android-enhed/ iphone/ipod touch/ ipad) (side 37) Mulighed 2: Manuel indstillingsmetode ved hjælp af søgning efter adgangspunktet (for pc/mac) (side 38) Mulighed 3: Metode til brug af en WPStrykknap på adgangspunktet, der understøtter WPS (side 40) Konfiguration for et kabelforbundet netværk Mulighed 4: DHCP-metode (side 41) Tip Når du skal oprette forbindelse til den faste IPadresse og indstille proxyserveren, skal du bruge skærmen i trin 8 under "Mulighed 2: Manuel indstillingsmetode ved hjælp af søgning efter adgangspunktet (for pc/mac)" (side 38). 36 DK

37 Konfiguration for et trådløst netværk Bemærk Når du konfigurer et trådløst netværk, kan det være nødvendigt med et SSID (navn på trådløst netværk) og en sikkerhedsnøgle (WEP- eller WPAnøgle). Sikkerhedsnøgle (eller netværksnøgle) er en krypteringsnøgle, der bruges til at begrænse enhederne, med hvilke der kan opstå kommunikation. Den bruges til at give højere sikkerhed for enheder, der kommunikerer gennem en trådløs LAN-router/adgangspunkt. Mulighed 1: Metode til brug af en applikation til smartphones eller Tablets (Android-enhed/ iphone/ ipod touch/ipad) Bemærkninger Inden du går i gang med denne procedure, bør du være opmærksom på, at dit Wi-Fi-netværk ikke vil være beskyttet, indtil indstillingen er udført. Når indstillingen er udført, vil dit Wi-Finetværk igen være beskyttet, når du indstiller trådløs LAN-sikkerhed. Den følgende procedure skal afsluttes inden for 30 minutter. Hvis du ikke kan afslutte den, bør du slukke anlægget og starte forfra fra trin 1. Hvis der opstår problemer under opstart af netværket, bør du starte forfra fra trin 1. 2 Se den trådløse LAN-router/det trådløse adgangspunkt med hensyn til SSID'et og sikkerhedsnøglen. Download applikationen "NS Setup". Du kan downloade den gratis applikation fra "Google Play" til Android-enheder eller "App Store" til iphone/ipod touch/ipad på webstedet. Android https://play.google.com/store/apps/ details?id=com.sony.nssetup.app ios https://itunes.apple.com/au/app/nssetup/id ?mt=8 Hvis du går ind med 2D-kode Læs følgende 2D-kode for at få adgang. Android Netværkstilslutninger 1 Sørg for at have navnet på det trådløse netværk (SSID) og sikkerhedsnøglen til den trådløse LAN-router/det trådløse adgangspunkt, der skal bruges, parat til referencebrug. ios SSID (navn på trådløst netværk) Sikkerhedsnøgle (WEP- eller WPA-tasten) Det er nemt at søge efter applikationen, hvis du indtaster "NS Setup" på søgeskærmen. 37 DK

38 Tryk på / (tænd/sluk) for at tænde anlægget. Tryk på OPTIONS for at få vist indstillingsmenuen. Tryk flere gange på / for at vælge "NW RESET", og tryk derefter på. Når der vises "OK" på displayet, skal du trykke på. Anlægget slukkes automatisk. Tryk på / (tænd/sluk) for at tænde anlægget. Udfør følgende handling, når blinker på displayet. Ved konfiguration med en iphone/ipod touch/ipad Gå til [Settings] - [Wi-Fi] på startskærmen, og vælg "Sony_Wireless_Audio_Setup". Hvis "Sony_Wireless_Audio_Setup" ikke vises, skal du vente indtil blinker på displayet og derefter udføre søgningen igen. Start applikationen "NS Setup". Udfør konfigurationen ved at følge anvisningerne på skærmen. Når konfigurationen er udført, skal du trykke på knappen "Play test sound" for at bekræfte anlæggets betjening ved at afspille testlyden. Bemærkninger Hvis "Sony_Wireless_Audio_Setup" ikke vises, skal du gentage trin 4 og efterfølgende. Tilslut ikke netværkskablet (LAN). Mulighed 2: Manuel indstillingsmetode ved hjælp af søgning efter adgangspunktet (for pc/ Mac) Bemærk Vær opmærksom på, at dit Wi-Fi-netværk ikke vil være beskyttet, indtil indstillingen er udført. Når indstillingen er udført, vil dit Wi-Fi-netværk igen være beskyttet, når du indstiller en trådløs LANsikkerhed. 1 Sørg for at have navnet på det trådløse netværk (SSID) og sikkerhedsnøglen til den trådløse LAN-router/det trådløse adgangspunkt, der skal bruges, parat til referencebrug SSID (navn på trådløst netværk) Sikkerhedsnøgle (WEP- eller WPA-tasten) Se den trådløse LAN-router/det trådløse adgangspunkt med hensyn til SSID'et og sikkerhedsnøglen. Tryk på OPTIONS for at få vist indstillingsmenuen. Tryk flere gange på / for at vælge "NW RESET", og tryk derefter på. Anlægget slukkes automatisk. Tryk på / (tænd/sluk) for at tænde anlægget. Tilslut enheden og en Mac eller pc. 38 DK

Home Audio System. Betjeningsvejledning CMT-SBT300W/SBT300WB. Introduktion. Betjening. Netværkstilslutninger. Yderligere oplysninger.

Home Audio System. Betjeningsvejledning CMT-SBT300W/SBT300WB. Introduktion. Betjening. Netværkstilslutninger. Yderligere oplysninger. Home Audio System Betjeningsvejledning Introduktion Betjening Netværkstilslutninger Yderligere oplysninger Fejlfinding Forholdsregler/ specifikationer CMT-SBT300W/SBT300WB ADVARSEL For at forhindre brand

Læs mere

Audio system til personlig lyd

Audio system til personlig lyd Audio system til personlig lyd Betjeningsvejledning Introduktion Afspilning af en CD Brug af radioen Afspilning af en fil på en USB-enhed Afspilning af musik med lydkomponenter (medfølger ikke) Afspilning

Læs mere

Multiafspillerlydanlæg

Multiafspillerlydanlæg Multiafspillerlydanlæg Betjeningsvejledning Introduktion Afspilning af en CD Brug af radioen Afspilning af en fil på en USB-enhed Afspilning af musik fra en iphone/ipad/ipod Afspilning af musik med tilsluttede

Læs mere

Audio system til personlig lyd

Audio system til personlig lyd Audio system til personlig lyd Betjeningsvejledning Introduktion Afspilning af en CD Brug af radioen Afspilning af en fil på en USB-enhed Afspilning af musik med lydkomponenter (medfølger ikke) Afspilning

Læs mere

Personligt lydsystem CMT-X7CD/CMT-X7CDB. Betjeningsvejledning. Introduktion. Lytte til en CD. Lytte til radioen

Personligt lydsystem CMT-X7CD/CMT-X7CDB. Betjeningsvejledning. Introduktion. Lytte til en CD. Lytte til radioen Personligt lydsystem Betjeningsvejledning Introduktion Lytte til en CD Lytte til radioen Lytte til en fil på en USB-enhed Lytte til musik med ekstra lydkomponenter Lytte til musik med en BLUETOOTH-tilslutning

Læs mere

Personal Audio System

Personal Audio System Personal Audio System Betjeningsvejledning Introduktion Betjening Netværkstilslutninger Yderligere oplysninger Fejlfinding Forholdsregler/ specifikationer CMT-BT80W/BT80WB ADVARSEL For at forhindre brand

Læs mere

Lydsystem CMT-SX7/SX7B. Betjeningsvejledning. Introduktion. Om SongPal. Afspilning af en CD. Brug af radioen

Lydsystem CMT-SX7/SX7B. Betjeningsvejledning. Introduktion. Om SongPal. Afspilning af en CD. Brug af radioen Lydsystem Betjeningsvejledning Introduktion Om SongPal Afspilning af en CD Brug af radioen Se din Wi-Fi Startup Guide (separat dokument) for at få oplysninger om afspilning via Wi-Fi-netværk af musik,

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning Lydbjælke HT-ST3 Betjeningsvejledning DK Indholdsfortegnelse Opsætning Kassens indhold 3 Installation 4 Tilslutning af bjælkehøjttalerne og subwooferen 5 Tilslutning 6 Tænd for systemet 8 Grundlæggende

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Lydbjælke Installationsvejledning HT-CT770 Indholdsfortegnelse Opsætning 1 Kassens indhold 4 2 Installation 5 3 Tilslutning 6 4 Tænd for systemet 8 5 Lytte til lyden 9 Grundlæggende betjening Oplev lydeffekterne

Læs mere

Firmwareopdatering til iphone med Lightning-stik, som er kompatibel med AppRadio Mode

Firmwareopdatering til iphone med Lightning-stik, som er kompatibel med AppRadio Mode Firmwareopdatering til iphone med Lightning-stik, som er kompatibel med AppRadio Mode Opdateringsinstruktioner for navigationsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT og AVIC-F8430BT som er blevet

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Quickstart Guide. Dansk

Quickstart Guide. Dansk Quickstart Guide Dansk Support: For produktregistrering, besøg venligst ION hjemmeside: ionaudio.com For de seneste oplysninger om dette produkt, kan du besøge hjemmesiden ionaudio.com/blockpartylive.

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Netværkshøjttaler. Betjeningsvejledning. Kom godt i gang. Netværkstilslutninger

Netværkshøjttaler. Betjeningsvejledning. Kom godt i gang. Netværkstilslutninger Netværkshøjttaler Betjeningsvejledning Kom godt i gang Netværkstilslutninger Lytte til lydindhold over dit hjemmenetværk Brug af Streaming af musik fra internettet (Musiktjeneste) Brug af AirPlay Brug

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

4-546-358-12(1) (DK) DK DSC-QX30. Digitalt stillkamera. Betjeningsvejledning

4-546-358-12(1) (DK) DK DSC-QX30. Digitalt stillkamera. Betjeningsvejledning 4-546-358-12(1) (DK) DK Digitalt stillkamera Betjeningsvejledning DSC-QX30 2 Brug af håndledsremmen (medfølger) Betjeningsvejledning DK Du kan downloade billedstyringssoftwaren PlayMemories Home fra følgende

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Introduktion til PSS (Personal Sound System)

Introduktion til PSS (Personal Sound System) QSG_dan 29/12/04 15:19 Page 49 Introduktion til PSS (Personal Sound System) Læs dette, inden du begynder at bruge dit PSS-system. Vi håber,du bliver glad for din personligt lydsystem (pss). Registrere

Læs mere

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual DENVER BPB-100C Instruktionsmanual BRUGSANVISNING 1. Sikkerhedsforanstaltninger 1) Brug eller opbevar ikke enheden i høj temperatur eller farligt sted. 2) Udsæt ikke enheden for regn. 3) Undlad venligst

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80)

Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80) Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80) Indholdsfortegnelse Installation af appen SnapBridge...2 Forbindelse af kameraet og en smartenhed... 3 Billedoverførsel og fjernstyret fotografering... 7 Fejlfinding...

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

Netværkshøjttaler. Betjeningsvejledning. Introduktion. Netværkstilslutninger

Netværkshøjttaler. Betjeningsvejledning. Introduktion. Netværkstilslutninger Netværkshøjttaler Betjeningsvejledning Introduktion Netværkstilslutninger Lytte til lydindhold over dit hjemmenetværk Brug af Streaming af musik fra internettet (Musiktjeneste) Brug af AirPlay Brug af

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Hjemmebiografsystem Installationsvejledning HT-XT1 Indholdsfortegnelse Opsætning 1 Kassens indhold 3 2 Installation 4 3 Tilslutning 6 4 Tænd for systemet 8 5 Lyt til lyden 9 Grundlæggende betjening Opleve

Læs mere

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling DALI KATCH MANUAL INDHOLD 1.0 Udpakning...3 2.0 DALI KATCH Knapper og Tilslutninger.4 2.1 DALI KATCH Knap Oversigt....4 2.2 DALI KATCH Tilslutnings Oversigt...5 3.0 Tænd/Sluk...6 3.1 Tænd...6 3.2 Sluk....6

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer)

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) SB7J01(1E)/ 6MB4121E-01 Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) Dk Indholdsfortegnelse Indledning...2 Grænsefladen...2 Problemer med tilslutningen?...2 Mere om SnapBridge...2 Dette skal

Læs mere

Radio R 4.0 IntelliLink FAQ

Radio R 4.0 IntelliLink FAQ Indholdsfortegnelse 1. Audio... 1 2. Telefon... 2 3. Apple CarPlay... 2 4. Android Auto... 5 5. Galleri... 7 6. Andet... 8 1. Audio Sp.: Hvordan kan jeg skifte mellem forskellige lydkilder (f.eks. FM-radio

Læs mere

Jabra revo Wireless. Brugsvejledning. jabra.com/revowireless

Jabra revo Wireless. Brugsvejledning. jabra.com/revowireless Jabra revo Wireless Brugsvejledning jabra.com/revowireless 1. Velkommen...3 2. OVERSIGT... 4 3. sådan bæres det...5 3.1 Justerbart i højden 3.2 sammenklappelige hængsler 4. sådan oplades det...7 4.1 Batteristatus

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Brugermanual Illustrationer / 5 tilslutninger. 56Droplet AirDock by Alva Design Group

Brugermanual Illustrationer / 5 tilslutninger. 56Droplet AirDock by Alva Design Group Brugermanual Illustrationer / 5 tilslutninger 56Droplet AirDock by Alva Design Group INTRODUKTION SIDE 1 AF 3 INDHOLD Introduktion...02 Funktioner...05 Via lightning connector...06 Trådløs forbindelse

Læs mere

JABRA speak 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA speak 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA speak 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2013 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

OneRemote DabWiFi4. Brugervejledning

OneRemote DabWiFi4. Brugervejledning OneRemote DabWiFi4 Modtager til B&O installationer for modtagelse af DAB/DAB+ FM - Internet Radio Spotify Bluetooth UpnP Podcast Brugervejledning Betjening med B&O fjernbetjening 30012002u1dk DAGLIG BETJENING

Læs mere

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Smart armbånd - Betjeningsvejledning - Dansk Kompatibilitet

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

EnVivo 4GB MP3 afspiller

EnVivo 4GB MP3 afspiller Brugervejledning EnVivo 4GB MP3 afspiller Med OLED skærm & Voice Recording Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers

Læs mere

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System Micro HI-FI Component System Betjeningsvejledning Introduktion Netværkstilslutninger Betjening Yderligere oplysninger Fejlfinding Forholdsregler/specifikationer CMT-G2NiP/G2BNiP ADVARSEL For at reducere

Læs mere

Quick-guide Genoprettelse af parring mellem Oticon Opn og trådløst tilbehør efter firmware-opdatering

Quick-guide Genoprettelse af parring mellem Oticon Opn og trådløst tilbehør efter firmware-opdatering Quick-guide Genoprettelse af parring mellem Oticon Opn og trådløst tilbehør efter firmware-opdatering Remote 3.0 fjernbetjening Introduktion Indhold Efter opdatering af Oticon Opn firmware er det nødvendigt

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

OneRemote Radio PL2. Brugervejledning

OneRemote Radio PL2. Brugervejledning OneRemote Radio PL2 Modtager for B&O PowerLink højttalere for modtagelse af DAB/DAB+ FM - Internet Radio Spotify Bluetooth UpnP Podcast Brugervejledning Betjening med B&O fjernbetjening 30012012u2dk DAGLIG

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Grundlæggende trådløst netværk

Grundlæggende trådløst netværk Grundlæggende trådløst netværk Dette hæfte er en hjælp til opsætningen af en trådløs forbindelse mellem din printer og computere. Se "Netværksvejledning" i den online Brugervejledning, hvis du har brug

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

4-138-184-21(1) DVD Writer. Betjeningsvejledning DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation

4-138-184-21(1) DVD Writer. Betjeningsvejledning DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation 4-138-184-21(1) DVD Writer Betjeningsvejledning DVDirect Express VRD-P1 2008 Sony Corporation Sikkerhedsretningslinjer 2 ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan øge risikoen

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

JABRA STYLE. Brugsvejledning. jabra.com/style

JABRA STYLE. Brugsvejledning. jabra.com/style Brugsvejledning jabra.com/style INDHOLD 1. VELKOMMEN... 3 2. OVERBLIK OVER HEADSETTET... 4 3. SÅDAN BÆRES DET... 5 3.1 SKIFT AF EARGELS 4. SÅDAN OPLADES BATTERIET... 6 5. SÅDAN TILSLUTTES HEADSETTET...

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING Indhold Tilslut tv-boksen til internettet 4 Canal Digital GO 5 Installation af Wi-Fi-adapteren 6 Alternativ installation med WPS 7 Fejlfinding

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome DS3480/12. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome DS3480/12. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips DS3480/12 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 Overholdelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods.

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods. FAQ Generel information om Leitz mobilladere: 1. Hvor længe holder 3-i-1 lader/transportable USB lader: Alle Leitz ladere er traditionelle batterier som typisk anvendes i laptops, smartphones og lignende

Læs mere

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion TP200 Brugervejledning HDsx High Definition Sound Expansion TP TUBE (( ( TILSLUTNINGER 230V Kassen indeholder: 1 x TP200 højttaler 1 x Netledning 230V (2m) 1 x Bordstand 1 x Brugervejledning AUX Alle lydkilder

Læs mere

Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751)

Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751) Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751) Betjeningsvejledning Indhold Om denne brugsanvisning... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning... 2 Korrekt anvendelse... 3

Læs mere

Kom godt i gang NSZ-GS7. Netværksmedieafspiller. Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel.

Kom godt i gang NSZ-GS7. Netværksmedieafspiller. Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel. Kom godt i gang DK Netværksmedieafspiller NSZ-GS7 Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel. Kom godt i gang: ON/STANDBY Tænder og slukker afspilleren. Styring af tilsluttede enheder

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Wireless LAN PCI Card 54 Mbps for meget høje temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend ikke

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller:

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A DAN Definitioner af bemærkninger

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på BT3600. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  BT3600. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips BT3600 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 2 Din Bluetooth-højttaler 3

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion TP200 Brugervejledning HDsx High Definition Sound Expansion TP TUBE Tilslutninger (( ( 230V Kassen indeholder: 1 x TP200 højttaler 1 x Netledning 230V (2m) 1 x Bordstand 1 x Brugervejledning AUX Alle lydkilder

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-12W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 3-299-476-11 (1) Mini HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI MHC-EC68USB 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for

Læs mere

WOOF it JAM. Brugermanual

WOOF it JAM. Brugermanual WOOF it JAM Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit JAM højtaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt før du tager din nye højtaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for person- eller

Læs mere

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band Brugervejledning AE6000 Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band a Indhold Produktoversigt Funktioner 1 Installation Installation 2 Konfiguration af trådløst netværk Wi-Fi Protected Setup 3 Trådløst hjælpeprogram

Læs mere

Teknisk support. Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter N300RM. On Networks. Installationsvejledning

Teknisk support. Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter N300RM. On Networks. Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har købt et produkt fra On Networks. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt på www.on-networks.com/register.

Læs mere

Wi-Fi Direct vejledning

Wi-Fi Direct vejledning Wi-Fi Direct vejledning Version A DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: MFC-J650DW/J670DW/J690DW/J695DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele

Læs mere

Clarion NX702E softwareopdatering MPU, MCU og Bluetooth - Okt. 2013 13SN017-R

Clarion NX702E softwareopdatering MPU, MCU og Bluetooth - Okt. 2013 13SN017-R VIGTIGT: Denne opdateringspakke er KUN beregnet for Clarion 2-DIN modellen NX702E!!!! Opdateringspakke 1 af 3. Denne opdatering indeholder tre forskellige opdateringer. Derudover findes der en MPEG opdatering,

Læs mere

JABRA SOLEMATE MAX. Brugervejledning. jabra.com/solematemax NFC. jabra

JABRA SOLEMATE MAX. Brugervejledning. jabra.com/solematemax NFC. jabra jabra JABRA SOLEMATE MAX NFC Brugervejledning jabra.com/solematemax 2013 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC DA INDHOLD --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 OPSÆTNING OG SIKKERHED

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder i bunden

Læs mere

Hurtig Start Guide 1

Hurtig Start Guide 1 Hurtig Start Guide 1 Kamera Tilslutnings Diagram Telefon Tablet OBS: I den indledende opsætning, tilslut kameraet til routeren med Ethernet kablet, følg derefter de næste trin 2 1. Installer Reolink APP

Læs mere

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/ eller andre lande. Informationen

Læs mere

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes Sidste opdatering: 1. marts 006 1 Understøttede JVC-bilmodtagere Denne adapter understøtter følgende JVC-bilmodtagere* 1 : Bilmodtagere,

Læs mere