Home Audio System. Betjeningsvejledning CMT-SBT300W/SBT300WB. Introduktion. Betjening. Netværkstilslutninger. Yderligere oplysninger.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Home Audio System. Betjeningsvejledning CMT-SBT300W/SBT300WB. Introduktion. Betjening. Netværkstilslutninger. Yderligere oplysninger."

Transkript

1 Home Audio System Betjeningsvejledning Introduktion Betjening Netværkstilslutninger Yderligere oplysninger Fejlfinding Forholdsregler/ specifikationer CMT-SBT300W/SBT300WB

2 ADVARSEL For at forhindre brand må apparatets ventilationsåbninger ikke dækkes til med aviser, duge, gardiner osv. Udsæt ikke apparatet for kilder til åben ild (f.eks. tændte stearinlys). For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og der må ikke anbringes genstande, der indeholder væsker, f.eks. vaser, på apparatet. Da strømforsyningsstikket bruges til at koble apparatet fra elnettet, skal enheden kobles til en stikkontakt, som det er nemt at få adgang til. Hvis apparatet ikke reagerer som forventet, skal du straks tage stikket ud af stikkontakten i væggen. Anbring ikke apparatet i et trangt rum, f.eks. en bogreol eller et indbygget skab. Udsæt ikke batterier eller apparater, der har batterier installeret, for kraftig varme, som f.eks. solskin eller ild. Enheden er stadig tilsluttet strømkilden, så længe den er tilsluttet stikkontakten i væggen, selvom selve enheden er slukket. Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med de begrænsninger, der er angivet i EMC-direktivet vha. et forbindelseskabel, der er mindre end 3 meter. FORSIGTIG Brug af optiske instrumenter i forbindelse med dette produkt kan forøge risikoen for øjenskader. Dette apparat er klassificeret som et CLASS 1 LASER-produkt. Dette mærke er placeret bagest på ydersiden. Til kunder i Europa Korrekt afskærmede og jordforbundne kabler og stik skal bruges ved tilslutning til værtscomputere og/eller eksterne enheder. Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss. Meddelelse til kunder: Følgende oplysninger gælder kun for udstyr, der er solgt i lande, der er underlagt EU-direktiver. Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af Sony Corporation, Konan Minatoku Tokyo, Japan. Forespørgsler relateret til produkt overensstemmelse i henhold til EU lovgivning skal adresseres til den autoriserede repræsentant, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Tyskland. For service eller garanti henviser vi til de adresser, som fremgår af vedlagte service- eller garantidokumenter. Sony Corp. erklærer hermed, at dette udstyr er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EC. Gå til følgende websted for at få yderligere oplysninger: 2 DK

3 Bortskaffelse af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr (gælder i EU og andre europæiske lande med separate opsamlingssystemer) Dette symbol på produktet eller pakken med produktet angiver, at produktet ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til opsamling af elektrisk og elektronisk udstyr, der skal genindvindes. Ved at sikre, at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere oplysninger om genindvinding af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet er købt. Kun Europa Bortskaffelse af brugte batterier (gælder inden for EU og i andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer) Dette symbol på batteriet eller pakken angiver, at det batteri, der fulgte med produktet, ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. På nogle batterier bliver dette symbol muligvis brugt sammen med et kemisk symbol. Det kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er angivet, hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 % kviksølv eller 0,004 % bly. Ved at sikre, at batterierne bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af batteriet kan forårsage. Genindvinding af materialerne vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. I tilfælde af produkter, der af sikkerheds-, ydelses- eller dataintegritetsmæssige årsager kræver permanent tilslutning til et indbygget batteri, må det pågældende batteri kun udskiftes af en kvalificeret tekniker. For at sikre, at batteriet bliver behandlet korrekt, skal produktet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til opsamling af elektrisk og elektronisk udstyr, der skal genindvindes. For alle andre batterier henvises der til afsnittet om, hvordan batteriet tages ud af produktet på en sikker måde. Indlever batteriet på en deponeringsplads specielt indrettet til genindvinding af brugte batterier. Yderligere oplysninger om genindvinding af dette produkt eller batteri kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet er købt. 3 DK

4 Før du bruger dette anlæg Fejl, der forekommer ved normalt brug af anlægget, vil blive repareret af Sony i overensstemmelse med forholdene, som er defineret i den begrænsede garanti for dette anlæg. Sony kan dog ikke holdes ansvarlig for konsekvenser, der opstår, hvis anlægget ikke vil afspille, fordi det er beskadiget eller har en fejl. Musikdiske, der er kodet med teknologi til ophavsretlig beskyttelse Dette produkt er beregnet til afspilning af diske, der er i overensstemmelse med Compact Disc-standarden (CD). I de seneste år har en række pladeselskaber markedsført forskellige musikdiske, der er kodet med teknologi til beskyttelse af ophavsret. Vær opmærksom på, at der blandt disse diske findes typer, der ikke overholder cdstandarden, og som ikke kan afspilles af dette produkt. Bemærkning til DualDiscs En DualDisc er et tosidet diskprodukt, der indeholder DVD-optaget materiale på den ene side og digitalt lydmateriale på den anden side. Men da siden med lydmateriale ikke passer til cd-standarden, kan afspilning af dette produkt ikke garanteres. 4 DK

5 Indholdsfortegnelse Før du bruger dette anlæg... 4 Dette anlægs funktioner... 8 Afspilning af musik fra forskellige kilder... 8 Afspilning af musik gennem netværker... 8 Introduktion Knappernes placering og funktion... 9 Enhed (forside)... 9 Fjernbetjening...10 Forbindelser Tilslutning af antennerne, højttaleren og netledningen Tilslutning af en ipod/iphone/ipad eller USB-enhed...14 Forberedelse af en trådløs LAN-antenne Fastsættelse af højttalerpuderne...16 Isætning af batterierne Indstilling af uret...18 Betjening Afspilning af en CD-DA/MP3-disk...19 Oprettelse af dit eget program (Programafspilning)...22 Afspilning af en ipod/iphone/ipad Kompatible ipod-/iphone-/ipad-modeller Opladning af en ipod/iphone/ipad...25 Afspilning af en fil på en USB-enhed Opladning af en USB-enhed...27 Forberedelse af en BLUETOOTH-forbindelse Parring af anlægget med en BLUETOOTH-enhed Oprettelse af forbindelse med et strejf (NFC)...32 Afspilning af musik gennem en BLUETOOTH-forbindelse DK

6 Netværkstilslutninger Sådan tilslutter du dit netværk Konfiguration for et trådløst netværk Mulighed 1: Metode til brug af en applikation til smartphones eller Tablets (Android-enhed/ iphone/ipod touch/ipad) Mulighed 2: Manuel indstillingsmetode ved hjælp af søgning efter adgangspunktet (for pc/mac) Mulighed 3: Metode til brug af en WPS-trykknap på adgangspunktet, der understøtter WPS...40 Konfiguration af kabelforbundne netværker...41 Mulighed 4: DHCP-metode...41 Afspilning af lydindhold med DLNA (Digital Living Network Alliance) Afspilning af lydindhold på en computer med Windows Afspilning af lydindhold på en computer med Windows Afspilning af lydindhold på en computer med Windows Vista/ Windows XP Brug af musikstreaming via internettet (musiktjenester) Sådan forbereder du din mobilenhed til kontrolenheden Afspilning af musikstreaming via internet...51 Brug af AirPlay Brug af applikationen "WALKMAN" på en Xperia/Xperia Tablet Yderligere oplysninger Brug af radioen Indstilling af en radiostation Forudindstilling af radiostationer Udførelse af den automatiske DAB-scanning manuelt (kun CMT-SBT300WB) Brug af valgfri lydkomponenter Indstilling af den automatiske standbyfunktion Indstilling af standbytilstanden for BLUETOOTH/netværket Opdatering af softwaren...60 Justering af lyden...61 Ændring af displayet Brug af timerne Indstilling af dvaletimeren Indstilling af afspilningstimeren DK

7 Fejlfinding Fejlfinding Meddelelser Forholdsregler/specifikationer Forholdsregler...73 Trådløs BLUETOOTH-teknologi...75 Specifikationer DK

8 Dette anlægs funktioner Afspilning af musik fra forskellige kilder side 19 side 26 side 24 Musik-cd USB-enhed side 55 ipod/iphone/ipad FM/AM/DAB* Ekstern komponent side 57 * AM er kun tilgængelig for CMT-SBT300W, eller DAB er kun tilgængelig for CMT-SBT300WB. Afspilning af musik gennem netværker side 50 side 52 side 54 Musiktjenester AirPlay Xperia/Xperia-tablet BLUETOOTH/NFC DLNA side 29 side 42 Tip Dette anlæg er udstyret med DSEE-funktionen for at gengive klar diskant på trods af forringelse forårsaget af komprimering. Det gengiver lyd fra stærkt komprimerede kilder, som f.eks. MP3, med naturlig og ekspansiv lyd, der minder om originalen. DSEE-funktionen aktiveres automatisk gennem genkendelse af lydkildens format. 8 DK

9 Introduktion Knappernes placering og funktion Enhed (forside) Introduktion Bemærkning til den automatiske standbyfunktion Dette anlæg går automatisk i standby-tilstand efter cirka 15 minutter uden betjening eller lydsignaloutput. Som standard er den automatiske standbyfunktion aktiveret. Se side 58 for at deaktivere funktionen. 9 DK

10 Fjernbetjening Denne vejledning forklarer hovedsageligt betjeninger med fjernbetjeningen, men de samme betjeninger kan også udføres ved hjælp af knapperne på enheden, der har de samme eller lignende navne. / -knap (tænd/sluk) Bruges til at tænde eller slukke for anlægget. STANDBY-indikator Lyser, når anlægget slukkes. Indikatoren blinker, når enheden detekterer afvigelser. Se "Hvis STANDBY-indikatoren blinker" (side 65). Fjernsensor FUNCTIONknap(per) Enhed: FUNCTION-knap Hver gang du trykker på knappen, skifter funktionen til CD, USB, BLUETOOTH, DAB*, TUNER FM, TUNER AM* og AUDIO IN. * AM er kun tilgængelig for CMT-SBT300W, eller DAB er kun tilgængelig for CMT- SBT300WB. Fjernbetjening: CD-, USB-, BLUETOOTH-, TUNER- og AUDIO IN FUNCTION-knapper Tryk på den tilsvarende funktionsknap, du ønsker at aktivere. BLUETOOTH-knap/indikator Bruges til at tilslutte/afbryde forbindelsen til en BLUETOOTH-enhed eller til udføre en parring (side 30, 31, 35). Midterlampen angiver forbindelsesstatussen for BLUETOOTH. Se Om BLUETOOTH-indikatoren (side 29) for detaljerede oplysninger. -knappen (afspil/pause) Bruges til at starte eller afbryde afspilningen af en CD-DA- eller MP3-disk eller en fil på den tilsluttede ipod/ iphone/ipad, USB-enhed eller BLUETOOTH-enhed. -knap (stop) Bruges til at stoppe afspilningen af en CD-DA- eller MP3-disk eller en fil på den tilsluttede ipod/iphone/ipad, USB-enhed eller BLUETOOTH-enhed. Knapper til forudindstilling af radio/ musikbetjening Enhed: Knapperne TUNE +/ og / Knapperne TUNE +/ Bruges til at stille ind på en ønsket radiostation eller til at vælge et forudindstillingsnummer for den registrerede radiostation. / -knapper Bruges til at signalere starten af et musiknummer eller en fil. Mens du holder knappen nede, kan du spole hurtigt frem eller tilbage i musiknummeret eller filen. Fjernbetjening: Knapperne TUNE +/, / og / Knapperne TUNE +/ Bruges til at stille ind på en ønsket radiostation eller til at vælge et forudindstillingsnummer for den indstillede radiostation. / -knapper Bruges til at signalere starten af et musiknummer eller en fil. / -knapper Bruges til at spole hurtigt tilbage eller hurtigt frem eller tilbage i et musiknummer eller en fil. 10 DK

11 N-mærke Placer en smartphone, der er udstyret med NFC-funktionen, tæt på dette mærke for at registrere, oprette forbindelse eller afbryde forbindelse med BLUETOOTH vha. et enkelt tryk. Denne handling kræver, at der er foretaget en indstilling på forhånd (side 32). Displayvindue Viser indstillingsinformationen for enheden. -stik (hovedtelefon) Bruges til at tilslutte hovedtelefoner. Diskbakke Bruges til at ilægge en CD-DA- eller MP3- disk (side 19). Effektindikator Oplysninger om dette systems driftsstatus. EQ-knap Bruges til at vælge bas eller diskant for lydjustering (side 61). -knap (åbn/luk) Brug den at åbne/lukke diskbakken (side 19). BASS BOOST-knap Bruges til at slå basforstærkningen til eller fra (side 61). Lydstyrkevælger/-knap Enhed: VOLUME-knap Bruges til at justere lydstyrken ved at dreje den til venstre eller højre. Fjernbetjening: Knappen VOLUME +/ Bruges til at justere lydstyrken ved at trykke på knappen + eller. USB-port Bruges til at tilslutte en ipod/iphone/ ipad. Se Tilslutning af en ipod/iphone/ipad eller USB-enhed (side 14) for detaljerede oplysninger. TIMER MENU-knap Bruges til at indstille uret eller afspilningstimeren (side 18, 64). SLEEP-knap Bruges til at indstille dvaletimeren (side 63). TUNING MODE-knap Bruges til at vælge indstillingstilstanden. Hver gang du trykker på knappen, skifter tilstanden til AUTO, PRESET eller MANUAL (side 55). FM MODE-knap Bruges til at vælge FM-stereo eller monofoni-modtagelse (side 55). TUNER MEMORY-knap Bruges til at forudindstille radiostationer (side 56). Betjeningsknapper / / / -knapper Bruges til at vælge et element eller ændre indstillingen. Knapperne +/ Bruges til at vælge en mappe (album) på en MP3-disk eller en USB-enhed. RETURN-knap Bruges til at vende tilbage til den forrige status. REPEAT-knap Bruges til at vælge gentaget afspilning (side 20, 26). PLAY MODE-knap Bruges til at vælge afspilningstilstanden (side 20, 22, 23, 27). DISPLAY-knap Bruges til at ændre den information, der vises i displayvinduet (side 18, 35, 62). Knapperne BASS +/ Bruges til at styre baslyden (side 61). Knapperne TREBLE +/ Bruges til at styre diskantlyden (side 61). CLEAR-knap Bruges til at slette et programmeret musiknummer eller en mappe (side 23). -knap (effektindikator) Bruges til at slå effektindikatoren til/ fra. -knap (enter) Bruges til at vælge et element eller en indstilling. OPTIONS-knap Bruges til at få vist en funktionsmenu. Tryk på / for at vælge den næste indstillingsmenu. DEL LINK: Sådan slettes BLUETOOTHparringsoplysninger (side 31). BT/NW STBY: Til at indstille BLUETOOTH/netværksstandby (side 59). AUTO STBY: Til at indstille af automatisk standbytilstand (side 58). Introduktion 11 DK

12 BT AAC: Til modtagelse af data i AACcodecformat fra en BLUETOOTH-enhed (side 29). WPS: Til at oprette forbindelse til et netværk med en WPS-kompatibel netværksenhed (side 40). NW RESET: Til initialisering af netværksforbindelsen (side 38, 53). UPDATE: Til opdatering af software (side 60). De tilgængelige menuer kan variere alt efter den anvendte funktion. 12 DK

13 Forbindelser Tilslutning af antennerne, højttaleren og netledningen Bagsiden af højttaleren Introduktion rød Strømindgang (AC IN) Når alt udstyr er blevet tilsluttet, skal netledningen sættes i stikkontakten. Højttalerkonnektorer (venstre/højre) Tilslut den højre højttalerledning korrekt til R, og den venstre højttalerledning til L. AUDIO IN (ekstern indgang)-stik Tilslut valgfrit eksternt udstyr med et lydforbindelseskabel (medfølger ikke). LAN-stik Tilslut et netværkskabel (medfølger ikke). Antenner FM-stueantenne (medfølger) (kun CMT-SBT300W) AM-rammeantenne (medfølger) (kun CMT-SBT300W) DAB/FM-stueantenne (medfølger) (kun CMT-SBT300WB) 13 DK

14 Tilslut antenner for at modtage radioudsendelser. Find en placering og en retning, der giver en god modtagelse, og fastgør derefter antennerne til en stabil overflade (vindue, væg osv.). Hold antennerne væk fra enheden, netledningen og andre AV-komponenter for at undgå, at der opfanges støj. Fastgør enden af FM-stueantennen med selvklæbende tape. Sådan forberedes AMrammeantennen Rul antenneledningen tilbage, som er viklet omkring antennen, og løft antennestativet. Stil antennen og fastgør den i slidsen, indtil den klikker på plads. Tilslutning af en ipod/iphone/ipad eller USB-enhed Slut en ipod/iphone/ipad eller USB-enhed til USB-porten. For at slutte en ipod/iphone/ipad* til USBporten skal du bruge et USB-kabel, der fulgte med din ipod/iphone/ipad. * Når det gælder den ipod/iphone/ipad, du kan bruge sammen med dette anlæg, skal du se "Kompatible ipod-/iphone-/ipad-modeller" (side 24). 14 DK

15 Forberedelse af en trådløs LAN-antenne Når du opretter en trådløs LAN-forbindelse, skal du stille den trådløse antenne på enhedens bagside i lodret position. Introduktion Bemærkning til indikatoren for det trådløse LAN-signals styrke " " lyser på displayet, når anlægget tændes, og den trådløse LAN-forbindelse til adgangspunktet oprettes.* Kontrollér det trådløse LAN-signals modtagestatus, og installér anlægget, hvor der modtages et stærkt signal. Jo flere segmenter der er, des stærkere er signalet. * vises også for en netværkskabelforbindelse (LAN). 15 DK

16 Fastsættelse af højttalerpuderne Fastsæt de medfølgende højttalerpuder på højttalerbunden for at forhindre, at de glider. 16 DK

17 Isætning af batterierne Isæt to medfølgende R6 (størrelse AA)- batterier med -siden først, og så de passer til polerne vist herunder. Introduktion Bemærkninger Under normal brug bør batterierne kunne holde i ca. 6 måneder. Bland ikke et gammelt batteri med et nyt, og bland ikke forskellige typer batterier. Hvis du ikke bruger fjernbetjeningen i en længere periode, bør du fjerne batterierne for at undgå beskadigelse pga. batterilækage eller - korrosion. 17 DK

18 Indstilling af uret Indstil uret ved hjælp af knapperne på fjernbetjeningen. 4 Brug den samme procedure for at indstille minutterne. Bemærk Ur-indstillingerne nulstilles, når du frakobler netledningen, og hvis der opstår strømafbrydelse. Sådan får du vist uret, når anlægget er slukket Tryk flere gange på DISPLAY for at vise uret. Uret vises i ca. 8 sekunder. Hvis anlægget er i standbytilstand for BLUETOOTH/netværk, vises uret ikke, når der trykkes på DISPLAY. 1 Tryk på / (tænd/sluk) for at tænde for anlægget. 2 3 Tryk på TIMER MENU for at vælge ur-indstillingstilstanden. Hvis "PLAY SET" blinker, skal du trykke flere gange på / for at vælge "CLOCK" og derefter trykke på (enter). Tryk flere gange / for at indstille timen, og tryk på derefter på (enter). 18 DK

19 Betjening Afspilning af en CD-DA/MP3-disk Tekstside (trykt side) Betjening (åbn/luk) 4 Tryk på -knappen (åbn/luk) for at lukke diskbakken. 1 Tryk på CD FUNCTION. Tryk flere gange på FUNCTION på enheden, indtil der vises "CD" på displayet. 5 Tryk på -knappen (afspil/ pause). Afspilningen starter. 2 3 Tryk på -knappen (åbn/luk) for at åbne diskbakken. Ilæg en disk ind med tekstsiden opad. Når der vises "NO DISC" på displayet Der er ingen disk i diskbakken, eller der er isat en disk, som ikke kan afspilles på dette anlæg. Se "Forholdsregler" (side 73) og ilæg en disk, der kan afspilles. Bemærkninger Hvis du ikke kan fjerne en disk, og "LOCKED" vises på displayet, skal du kontakte din nærmeste Sony-forhandler. Ilæg ikke diske, som ikke har en standardform (f.eks. hjerteformede, firkantede eller stjerneformede diske). Dette kan forårsage uoprettelig skade på anlægget. Brug ikke en disk med tape, etiketter eller lim på, da dette kan forårsage en funktionsfejl. 19 DK

20 20 DK Når du fjerner en disk, må du ikke berøre diskens overflade. Anden betjening Hvis du vil Stoppe afspilningen midlertidigt Stoppe afspilningen Vælge et musiknummer eller en fil Finde et sted i et musiknummer eller en fil Vælge gentaget afspilning Vælge en mappe på en MP3-disk Fjern en disk Skal du gøre følgende: Sådan ændres afspilningstilstanden Tryk flere gange på PLAY MODE, indtil afspilleren stoppes. Du kan vælge normal afspilningstilstand (ingen angivelse eller "FLDR"* vises), vilkårlig afspilningstilstand ("SHUF" eller "FLDR SHUF"* vises) eller program-afspilningstilstand ("PGM" vises). Afspilningstilstand Tryk på. Tryk på knappen igen for at genoptage afspilningen. Tryk på. Tryk på /. Hold / (eller / på enheden) nede under afspilning, og slip derefter knappen på det ønskede sted. Tryk flere gange på REPEAT, indtil " "(alle musiknumre eller filer) eller " 1" (enkelt musiknummer eller fil) vises. Tryk flere gange på +/. Tryk på på enheden. * Når der vises "FLDR" eller "FLDR SHUF", afspilles alle filerne i den valgte mappe på MP3-disken. Når du afspiller en CD-DA-disk, udfører anlægget den samme betjening som normal afspilning (ingen indikation) eller vilkårlig afspilning "SHUF". Når "PUSH STOP" vises Du kan ikke ændre afspilningstilstanden under afspilning. Stop afspilning, og skift derefter afspilningstilstanden. Bemærkning om afspilningstilstanden Hvis netledningen er afbrudt, når systemet er tændt, vender afspilningstilstanden tilbage til normal afspilning. Bemærkninger til gentaget afspilning " " indikerer, at alle musiknumre eller filer gentages, indtil du standser afspilning. " 1" indikerer, at et enkelt musiknummer eller en enkelt fil gentages, indtil du standser afspilning. Hvis netledningen er afbrudt, når anlægget er tændt, annulleres gentaget afspilning. Bemærkninger til vilkårlig afspilningstilstand Når vilkårlig afspilning står på "SHUF", afspiller anlægget alle musiknumre eller filer på disken vilkårligt. Når vilkårlig afspilningstilstand står på "FLDR SHUF", afspiller anlægget alle musiknumre eller filer i den valgte mappe vilkårligt. Når du slukker for anlægget, ryddes den valgte vilkårlige afspilningstilstand ("SHUF" eller "FLDR SHUF"), og afspilningstilstanden vender tilbage til normal afspilningstilstand (ingen indikation eller "FLDR"). Bemærkninger til afspilning af MP3-diske Gem ikke unødvendige filer eller mapper på en disk, der har MP3-filer. Mapper, der ikke har MP3-filer, genkendes ikke af anlægget. Anlægget kan kun afspille MP3-filer, der har filtypenavnet ".mp3". Selvom filen har filtypenavnet ".mp3", kan afspilningen af filen generere en høj lyd, der kan beskadige anlægget, hvis den faktiske fil ikke er en MP3-fil. Det maksimale antal MP3-mapper og - filer, som er kompatibelt med dette anlæg, er: 999* mapper (herunder rodmappen) 999 filer 250 filer i en enkelt mappe 8 mappeniveauer (i filernes træstruktur)

21 Kompatibilitet med alle typer software til MP3-kodning/skrivning, CD-R/RW-drev og optagelsesmedier garanteres ikke. Inkompatible MP3-diske kan genere støj eller lydafbrydelser, eller de kan muligvis slet ikke afspilles. * Dette omfatter ikke mapper, der ikke har MP3- eller andre filer. Antallet af mapper, som anlægget kan genkende, kan være mindre end det reelle antal mapper, afhængigt af mappestrukturen. Betjening 21 DK

22 Oprettelse af dit eget program (Programafspilning) Programmér de valgte musiknumre eller filer med knapperne på fjernbetjeningen. 4 Vælg det ønskede musiknummer eller filnummer. Tryk flere gange på /, indtil det ønskede musiknummer eller filnummer vises. Valgt musiknummer eller filnummer Samlet afspilningstid af det valgte musiknummer eller den valgte fil 5 Tryk på. " " vises, når den samlede afspilningstid overstiger 100 minutter for en CD-DA, eller når du programmerer MP3-filer. 1 Tryk på CD FUNCTION. Tryk flere gange på FUNCTION på enheden, indtil der vises "CD" på displayet. 2 3 Tryk flere gange på PLAY MODE, indtil der vises "PGM", for at vælge programafspilningstilstanden, mens afspilleren er standset. Vælg en mappe (kun MP3-disk). Tryk flere gange på +/ for at vælge den ønskede mappe. Tryk på, hvis du ønsker at programmere alle filer i mappen. 6 Gentag trin 3 til 5 for at programmere yderligere musiknumre eller filer. Der kan programmeres op til 25 musiknumre eller filer. Hvis der vises "STEP FULL" Du forsøgte at programmere 26 musiknumre eller filer. Slet et programmeret musiknummer eller en programmeret fil, og programmér det nye musiknummer eller den nye fil igen. Se "Sådan slettes programmet" (side 23). 22 DK

23 7 Tryk på. Dit program med musiknumre eller filer bliver afspillet. De programmerede musiknumre eller filer forbliver tilgængelige, indtil du tager disken ud af diskbakken eller trækker netledningen ud. Tryk på for at afspille det samme program igen. Sådan annulleres programafspilning Tryk flere gange på PLAY MODE, indtil "PGM" forsvinder, mens afspilleren er standset. Betjening Sådan slettes programmet Tryk på CLEAR, mens afspilningen er standset. Hver gang du trykker på knappen, slettes det musiknummer eller den fil, der sidst er blevet programmeret. Når alle programmerede musiknumre eller filer er blevet slettet, vises der "NO STEP". Bemærkninger Hvis disken skubbes ud efter programmering, slettes alle de programmerede musiknumre eller filer. Hvis netledningen er afbrudt, når systemet er tændt, slettes de programmerede musiknumre eller filer. 23 DK

24 Afspilning af en ipod/iphone/ipad 24 DK Du kan afspille en ipod/iphone/ipad ved at slutte den til anlægget. Du kan betjene din ipod/iphone/ipad ved hjælp af knapperne på dette anlæg. Kompatible ipod-/iphone-/ ipad-modeller Følgende ipod-/iphone-/ipad-modeller kan anvendes med dette anlæg: Kompatibel model ipod touch (5. generation) ipod touch (4. generation) ipod touch (3. generation) ipod nano (7. generation) ipod nano (6. generation) ipod nano (5. generation) ipod nano (4. generation) USBforbindelse AirPlayforbindelse ipod classic iphone 5 iphone 4S iphone 4 iphone 3GS ipad (4. generation) ipad mini ipad (3. generation) ipad 2 ipad fra og med april 2013 "Made for ipod", "Made for iphone" og "Made for ipad" betyder, at det elektroniske tilbehør er designet specielt til brug med en ipod, iphone eller ipad, og at det er certificeret af udvikleren til at overholde de af Apple definerede standarder for ydelse. Apple er ikke ansvarlig for betjeningen af denne enhed eller enhedens overholdelse af sikkerhedsmæssige eller lovmæssige standarder. Bemærk, at brugen af dette tilbehør med en ipod, iphone eller ipad kan påvirke ydeevnen for trådløst udstyr. 1 Tryk på USB FUNCTION. Tryk flere gange på FUNCTION på enheden, indtil der vises "USB" på displayet. 2 Forbind det USB-kabel, der fulgte med ipod/iphone/ipad til USBporten på enheden.

25 3 Forbind det USB-kabel, der fulgte med ipod/iphone/ipad, til ipod/ iphone/ipad. Funktionsindikatoren på displayet skifter fra "USB" til "ipod". Opladning af en ipod/ iphone/ipad Opladningen starter automatisk, når du slutter en ipod/iphone/ipad til dette anlæg, og anlægget tændes. 4 Når "ipod" vises på displayet, skal du trykke på for at starte afspilningen. Anden betjening Du kan udføre følgende betjeninger ved hjælp af knapperne på anlæggets fjernbetjening eller enhed. Hvis du vil Stoppe afspilningen midlertidigt Stoppe afspilningen Vælge sporet eller kapitlet i en lydbog/podcast Finde et sted i sporet eller kapitlet i en lydbog/podcast Skal du gøre følgende: Tryk på eller. Tryk på knappen igen for at genoptage afspilningen. Tryk på. Tryk på /. Hold / ( / på enheden) nede under afspilningen, og slip derefter knappen på det ønskede sted. Bemærkninger Anlæggets ydeevne kan variere alt efter specifikationerne af din ipod/iphone/ipad. Bær ikke anlægget, mens der er forbundet en ipod/iphone/ipad til anlægget. Dette kan resultere i en funktionsfejl. Brug VOLUME +/ på fjernbetjeningen eller VOLUME-knappen på enheden til at justere lydstyrken. Se brugervejledningen til din ipod/iphone/ipad for at finde ud af, hvordan du bruger din ipod/ iphone/ipad. Sony påtager sig intet ansvar, såfremt de optagede data på en ipod/iphone/ipad mistes eller beskadiges, når der bruges en ipod/ iphone/ipad med dette anlæg. 1 Tænd for anlægget. Tryk på / (tænd/sluk) for at tænde for anlægget. 2 Forbind ipod/iphone/ipad til USB-porten på enheden. Se side 14 for at få detaljerede oplysninger om tilslutning. Opladningen af ipod/iphone/ipad går i gang. Se brugervejledningen til din ipod/iphone/ipad for at få detaljerede oplysninger. Sådan opstoppes opladningen af ipod/ iphone/ipad Tryk på / for at slukke anlægge, og frakobl derefter ipod/iphone/ipad. Bemærkninger til opladning Du kan ikke oplade en ipod/iphone/ipad, når anlægget er slukket. Hvis systemet går i standbytilstand under opladning af en ipod/iphone/ipad, stopper den igangværende opladning i stå. Før opladningen skal du slå den automatiske standbyfunktion fra. Få flere oplysninger under "Indstilling af den automatiske standbyfunktion" (side 58). Kontrollér batteriikonet på displayet af din ipod/ iphone/ipad for at se, om den oplades eller ej. Betjening 25 DK

26 Afspilning af en fil på en USB-enhed Du kan afspille lydfiler, der er lagret på en USB-enhed, på dette anlæg ved at slutte en USB-hukommelse eller en USB-enhed til anlægget. Det lydformat, der kan afspilles på dette anlæg, er MP3/WMA*/AAC*. Kontrollér webstederne herunder for oplysninger om kompatible USB-enheder. * Filer, der er ophavsretligt beskyttet af DRM (Digital Rights Management), og filer, der er downloadet fra en onlinemusikbutik, kan muligvis ikke afspilles på dette anlæg. Hvis du forsøger at afspille en af disse filer, afspiller anlægget den næste ubeskyttede lydfil. 2 3 Forbind USB-enheden direkte eller via det USB-kabel, der fulgte med USB-enheden, til USBporten på enheden. Tryk på for at starte afspilning. Anden betjening Du kan udføre følgende betjeninger ved hjælp af knapperne på anlæggets fjernbetjening eller enhed. Hvis du vil Stoppe afspilningen midlertidigt Stoppe afspilningen Vælge en mappe Skal du gøre følgende: Tryk på. Tryk på knappen igen for at genoptage afspilningen. Tryk på. Tryk på for at genoptage afspilningen * 1. Tryk på igen for annullere gentaget afspilning* 2. Tryk flere gange på +/. Vælge en fil Tryk på /. 1 Tryk på USB FUNCTION. Tryk flere gange på FUNCTION på enheden, indtil der vises "USB" på displayet. Finde et sted i en fil Vælge gentaget afspilning Hold / ( / på enheden) nede under afspilningen, og slip derefter knappen på det ønskede sted. Tryk flere gange på REPEAT, indtil " " (alle lydfiler) eller " 1" (enkelt lydfil) vises. *1 Når du afspiller en fil i formatet VBR MP3/WMA, genoptager anlægget muligvis afspilningen fra 26 DK

27 et andet sted. *2 Når genoptaget afspilning annulleres, vender displayet tilbage til antallet af mapper. Sådan ændres afspilningstilstanden Tryk flere gange på PLAY MODE, indtil afspilleren stoppes. Du kan vælge normal afspilningstilstand (ingen indikation eller "FLDR" vises* 1 ) eller vilkårlig afspilningstilstand ("SHUF" eller "FLDR SHUF" vises* 2 ). *1 Når der ikke er valgt en indikation, afspiller anlægget alle filer på USB-enheden. Når der er valgt "FLDR", afspiller anlægget alle filer i den valgte mappe på USB-enheden. *2 Når der er valgt "SHUF", afspiller anlægget alle lydfiler på USB-enheden vilkårligt. Når der er valgt FLDR SHUF", afspiller anlægget alle lydfiler i den valgte mappe vilkårligt. Bemærkning om afspilningstilstanden Hvis netledningen er afbrudt, når anlægget er tændt, vender afspilningstilstanden tilbage til normal afspilning. Bemærkninger til gentaget afspilning " " indikerer, at alle filer gentages, indtil du standser afspilning. " 1" indikerer, at en enkelt fil gentages, indtil du standser afspilning. Hvis netledningen er afbrudt, når anlægget er tændt, annulleres gentaget afspilning. Bemærkninger til vilkårlig afspilningstilstand Når du slukker for anlægget, ryddes den valgte vilkårlige afspilningstilstand ("SHUF" eller "FLDR SHUF"), og afspilningstilstanden vender tilbage til normal afspilningstilstand (ingen indikation eller "FLDR"). Bemærkninger Afspilningsrækkefølgen for anlægget kan variere fra afspilningsrækkefølgen af den tilsluttede digitale musikafspiller. Sørg for at slukke for anlægget, inden du fjerner USB-enheden. Hvis USB-enheden fjernes, mens anlægget er tændt, kan det ødelægge dataene på USB-enheden. Når det er nødvendigt med en USBkabelforbindelse, skal du tilslutte USB-kablet, der fulgte med den USB-enhed, der skal tilsluttes. Se den betjeningsvejledning, der fulgte med USB-enheden, som skal tilsluttes, for detaljerede oplysninger om tilslutning. Det kan tage tid, før der vises "READING" efter tilslutning, afhængigt af den type USB-enhed, der tilsluttes. Tilslut ikke USB-enheden gennem en USB-hub. Når USB-enheden er tilsluttet, indlæser anlægget alle filerne på USB-enheden. Hvis der er mange mapper eller filer på USB-enheden, kan det tage lang tid at afslutte indlæsningen af USB-enheden. Ved visse tilsluttede USB-enheder kan det tage lang tid at overføre signalerne fra anlægget eller at afslutte indlæsningen af USB-enheden. Der er ingen garanti for kompatibilitet med alt software til kodning/skrivning. Hvis lydfiler på USB-enheden oprindeligt blev kodet med inkompatibelt software, kan disse filer muligvis producere støj eller virker muligvis ikke. Det maksimale antal mapper og filer på USBenheden, der er kompatibelt med dette anlæg, er: 1.000* mapper (herunder rodmappen) filer 250 filer i en enkelt mappe 8 mappeniveauer (i filernes træstruktur) * Dette omfatter mapper uden afspillelige lydfiler, og tomme mapper. Antallet af mapper, som anlægget kan genkende, kan være mindre end det reelle antal mapper, afhængigt af mappestrukturen. Anlægget understøtter ikke nødvendigvis alle funktionerne i en tilsluttet USB-enhed. Mapper, der ikke har lydfiler, genkendes ikke. Du kan afspille følgende lydformater på dette anlæg: MP3: filtypenavn ".mp3" WMA: filtypenavn ".wma" AAC: filtypenavn ".m4a", ".mp4" eller ".3gp" Bemærk, at selvom filer har det korrekte filtypenavn, kan anlægget generere støj eller lydafbrydelser, hvis den reelle fil er forskellig. Opladning af en USB-enhed Opladningen starter automatisk, når du slutter en USB-enhed til dette anlæg, og anlægget tændes. 1 Tænd for anlægget. Tryk på / (tænd/sluk) for at tænde for anlægget. Betjening 27 DK

28 2 Slut din USB-enhed til USBporten på enheden. Se side 14 for at få detaljerede oplysninger om tilslutning. Sådan standses opladningen af USB-enheden Tryk på / for at slukke for anlægget, og frakobl derefter USB-kablet. Bemærkninger til opladning Du kan ikke oplade USB-enheden, når anlægget er slukket. Visse USB-enheder kan ikke oplades på grund deres egenskaber. Hvis systemet går i standbytilstand under opladning af en USB-enhed, stopper den igangværende opladning. Før opladningen skal du slå den automatiske standbyfunktion fra. Få flere oplysninger under "Indstilling af den automatiske standbyfunktion" (side 58). 28 DK

29 Du kan afspille musik fra din ipod/iphone/ ipad eller BLUETOOTH-enhed gennem en trådløs forbindelse. Inden du bruger BLUETOOTH-forbindelsen, skal du udføre parring for at registrere din BLUETOOTH-enhed. Anlægget understøtter registrering og tilslutning af BLUETOOTH-enheden og NFC, som gør det muligt at overføre data ved blot at strejfe et bestemt sted. Se "Oprettelse af forbindelse med et strejf (NFC)" (side 32) for detaljerede oplysninger om NFC. Hvad er parring? BLUETOOTH-enheder, der skal tilsluttes, skal registreres med hinanden inden da. Parring er en handling, hvor to enheder registreres. Når parringen er udført, er det ikke nødvendigt at udføre den igen. Under følgende omstændigheder skal der dog udføres en parring igen: Parringinformation blev slettet, da BLUETOOTH-enheden blev repareret. Du forsøger at parre anlægget med mere end 10 BLUETOOTH-enheder. Dette anlæg kan parres med op til 9 BLUETOOTH-enheder. Hvis du parrer en anden BLUETOOTH-enhed, når der er udført parring med 9 enheder, overskrives parringsinformationen for den enhed, der først blev parret med anlægget, med den nye enheds parringsinformation. Dette anlægs information om parringsregistrering slettes fra den tilsluttede enhed. Hvis du initialiserer anlægget eller sletter parringshistorikken med anlægget, slettes alle parringsoplysningerne. Om BLUETOOTH-indikatoren BLUETOOTH-indikatoren midt på BLUETOOTH-knappen gør det muligt at kontrollere BLUETOOTH-statussen. Anlægsstatus Anlægget er i BLUETOOTHstandby (når anlægget er tændt) Under BLUETOOTHparring Anlægget forsøger at oprette forbindelse til en BLUETOOTHenhed Anlægget har oprettet forbindelse til en BLUETOOTHenhed Indikator farve Blå Blå Blå Blå Forberedelse af en BLUETOOTHforbindelse Indikatorstatus Blinker langsomt. Blinker hurtigt. Blinker. Tændt. Dette anlæg understøtter BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) og AVRCP (Audio Video Remote Control Profile). Se "Trådløs BLUETOOTH-teknologi" (side 75) for at få detaljerede oplysninger. Bemærkninger Se betjeningsvejledningen, der fulgte med din BLUETOOTH-enhed, for detaljerede oplysninger om BLUETOOTH-enheden, der skal tilsluttes. Den BLUETOOTH-enhed, der skal tilsluttes, skal understøtte A2DP (Advanced Audio Distribution Profile). Sådan aktiveres modtagelsen af AAC codec Du kan modtage data i AAC codec-format fra en BLUETOOTH-enhed. Konfigurér ved Betjening 29 DK

30 hjælp af funktionsmenuen for at aktivere modtagelsen. 1 Tryk på OPTIONS for at få vist indstillingsmenuen. 2 Tryk flere gange på / for at vælge "BT AAC", og tryk derefter på. 3 Tryk flere gange på / for at vælge "ON" eller "OFF", og tryk derefter på. ON: for at modtage i AAC codec-format OFF: for at modtage i SBC codec-format Bemærkninger Hvis du påbegynder konfiguration under BLUETOOTH-forbindelse, afbrydes forbindelsen. Når du bruger et Apple-produkt, skal du opdatere det til den seneste softwareversion. Du kan få flere oplysninger om opdatering i den betjeningsvejledning, der fulgte med dit Appleprodukt. Hvis lyden afbrydes under modtagelse i AAC codec-format, skal menuen BT AAC stilles på "OFF". Parring af anlægget med en BLUETOOTH-enhed Eksempel på tilslutning 1 Anbring BLUETOOTH-enheden, der skal tilsluttes, inden for 1 meter fra anlægget. BLUETOOTH-enhed som f.eks. en "WALKMAN"* * Kontrollér, om din WALKMAN er en BLUETOOTH-enhed eller ej, ved at se i betjeningsvejledninge, der fulgte med din WALKMAN. 2 Tryk på BLUETOOTH FUNCTION. Tryk flere gange på FUNCTION på enheden, indtil der vises "BT AUDIO" på displayet. BLUETOOTH-indikatoren blinker langsomt med blå farve. Hvis anlægget tidligere er blevet forbundet til BLUETOOTH-enheden automatisk, skal du trykke på BLUETOOTH på enheden for annullere forbindelsen og få vist "BT AUDIO" på displayet. 30 DK

31 Tryk på BLUETOOTH på enheden og hold den nede i 2 sekunder eller længere. BLUETOOTH-indikatoren blinker hurtigt med blå farve og "PAIRING" blinker på displayet. Anlægget er i parringstilstand. Udfør parringen på BLUETOOTHenheden og søg efter dette anlæg med BLUETOOTHenheden. Når søgningen er udført, kan der blive vist en liste over fundne enheder på BLUETOOTH-enhedens display. Dette anlæg vises som "SONY:CMT- SBT300W (Bluetooth)" eller "SONY:CMT- SBT300WB (Bluetooth)". Hvis dette ikke vises, bør du udføre proceduren igen fra trin 1. Når du har oprettet forbindelse til dette anlæg, skal du vælge lydprofilen (A2DP, AVRCP) på BLUETOOTH-enheden. Hvis BLUETOOTH-enheden ikke understøtter AVRCP (Audio Video Remote Control Profile), kan du ikke udføre afspilning eller standse afspilning med anlægget. Se betjeningsvejledningen, der fulgte med din BLUETOOTH-enhed, for detaljerede oplysninger om BLUETOOTH-enheden, der skal tilsluttes. Vælg "SONY:CMT-SBT300W (Bluetooth)" eller " SONY:CMT- SBT300WB (Bluetooth)" på displayet på BLUETOOTHenheden. Hvis du bliver bedt om at indtaste en adgangskode på BLUETOOTHenheden, skal du indtaste "0000". Betjen BLUETOOTH-enheden, og udfør BLUETOOTH -forbindelse. Når parringen er udført, og der er oprettet en korrekt forbindelse til BLUETOOTH-enheden, skifter displayet til "BT AUDIO" fra "PAIRING", og BLUETOOTH-indikatoren blinker langsomt i blåt. Afhængigt af BLUETOOTH-enhedens type, kan tilslutningen starte automatisk, når parringen er udført. Bemærkninger "Passkey" kan også kaldes "Adgangskode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "Adgangsord" osv. Anlæggets parringsstandby-status annulleres efter ca. 5 minutter. Udfør igen proceduren fra trin 1, hvis parringen ikke er vellykket. Udfør proceduren fra trin 1 til 6 enkeltvist for hver BLUETOOTH-enhed, hvis du ønsker at parre med flere BLUETOOTH-enheder. Tip Du kan udføre en parring eller forsøge at oprette en BLUETOOTH-forbindelse med en anden BLUETOOTH-enhed, mens der er BLUETOOTHforbindelse til en BLUETOOTH-enhed. Den aktuelt oprettede BLUETOOTH-forbindelse annulleres, når der oprettes BLUETOOTH-forbindelse til en anden enhed. Sådan slettes informationen om parringsregistrering 1 Tryk på BLUETOOTH FUNCTION. Tryk flere gange på FUNCTION på enheden, indtil der vises "BT AUDIO" på displayet. Når anlægget er forbundet til en BLUETOOTHenhed, vises enhedsnavnet for den tilsluttede BLUETOOTH-enhed på anlæggets display. Tryk på BLUETOOTH på enheden for at annullere forbindelsen med den pågældende BLUETOOTH-enhed, så "BT AUDIO" vises på displayet. 2 Tryk på OPTIONS for at få vist indstillingsmenuen. 3 Tryk flere gange på / for at vælge "DEL LINK", og tryk derefter på. 4 Tryk flere gange på / for at vælge "OK", og tryk derefter på. "COMPLETE" vises på displayet, og alle parringsoplysningerne slettes. Bemærk Hvis du har slettet parringsinformationen, kan du ikke oprette en BLUETOOTH-forbindelse, med mindre der udføres parring igen. For at oprette forbindelse til en BLUETOOTH-enhed igen, skal du indtaste adgangskoden på BLUETOOTH-enheden igen. 31 DK Betjening

32 Oprettelse af forbindelse med et strejf (NFC) NFC er en teknologi til kommunikation med kort rækkevidde mellem forskellige enheder, som f.eks. en mobiltelefon og et IC-mærke. NFC gør det muligt at overføre data ved blot at strejfe din enhed på et bestemt sted. Kompatible smartphones er de smartphones, der er udstyret med NFCfunktionen (kompatibelt operativsystem: Android version eller nyere med undtagelse af Android 3.x). Kontrollér webstedet herunder for oplysninger om kompatible enheder. Forberedelse af din smartphone (Android) Der skal være installeret en NFC-kompatibel applikation på din smartphone. Hvis du ikke har installeret en applikation, kan du downloade "NFC Easy Connect" fra Google Play. I visse lande og områder kan der muligvis ikke downloades en NFC-kompatibel applikation. På visse smartphones kan det måske ikke lade sig gøre at foretage et strejf uden at downloade "NFC Easy Connect". I så fald kan betjeningen og specifikationerne af smartphonen være forskellige fra beskrivelsen i denne vejledning. Se brugervejledningen, der fulgte med din smartphone, for detaljerede oplysninger. 2 Indstil din smartphone for at aktivere NFC-funktionen. Se brugervejledningen, der fulgte med din smartphone, for detaljerede oplysninger. Om applikationen "NFC Easy Connect". Dette er en gratis applikation, der er specielt udformet til Android. Søg internettet for detaljerede oplysninger om "NFC Easy Connect", og download applikationen. I visse lande og områder kan der muligvis ikke downloades en NFC-kompatibel applikation. Sådan opretter du forbindelse med din smartphone gennem et enkelt strejf Strejf blot anlægget med din smartphone. Anlægget tændes automatisk, og der oprettes parring og BLUETOOTHforbindelse. 1 Start applikationen "NFC Easy Connect" på din smartphone. Kontrollér, at applikationsdisplayet vises. 2 Strejf enheden med din smartphone. Strejf N-mærket på enheden med smartphonen, og hold kontakten, indtil smartphonen vibrerer. 32 DK 1 Gå ind på webstedet herunder for at installere applikationen. https://play.google.com/store/apps/ details?id=com.sony.easyconnect Hvis du går ind med 2D-koden Læs følgende 2D-kode for at få adgang. Udfør forbindelsen med din smartphone ved hjælp af anvisningerne på skærmen. Se brugervejledningen til din smartphone for den del af smartphonen, der bruges til kontakt gennem strejfning. Sådan afbryder du forbindelsen gennem et enkelt strejf Strejf N-mærket på enheden med din smartphone for at afbryde den oprettede forbindelse. Sådan skifter du en tilsluttet enhed gennem et enkelt strejf Når du strejfer enheden med en NFCkompatibel smartphone, mens en anden BLUETOOTH-enhed er sluttet til anlægget,

33 afbrydes BLUETOOTH-enheden, og anlægget sluttes til smartphonen. Hvis du strejfer et andet NFC-kompatibelt BLUETOOTH-headset eller en anden højttaler med smartphonen, som er sluttet til dette anlæg, afbrydes smartphonens forbindelse til anlægget, og den sluttes til den strejfede BLUETOOTH-enhed. Betjening 33 DK

34 Afspilning af musik gennem en BLUETOOTH-forbindelse Du kan betjene en BLUETOOTH-enhed, der er parret med anlægget, og afspille musik gennem BLUETOOTH-forbindelsen. Du kan justere anlæggets lydstyrke og udføre afspilnings-/stop-betjening ved hjælp af den tilsluttede BLUETOOTH-enhed. Se betjeningsvejledningen, der fulgte med din BLUETOOTH-enhed, for detaljerede oplysninger om betjeningen. Bekræft følgende, inden du afspiller musik: BLUETOOTH-funktionen af BLUETOOTHenheden aktiveres. Parringen med anlægget er udført. 2 Opret BLUETOOTH-forbindelse til BLUETOOTH-enheden. Når forbindelsen er oprettet, vises der "CONNECT" på displayet, og derefter vises det navn, der er angivet på BLUETOOTH-enheden. Hvis BLUETOOTH-enheden tidligere er blevet sluttet til dette anlæg, kan den tilsluttes automatisk, uden at man skal foretage sig noget. Se betjeningsvejledningen, der fulgte med din BLUETOOTH-enhed, for detaljerede oplysninger om BLUETOOTH-enheden. 3 Tryk på for at starte afspilning. Afhængigt af BLUETOOTH-enheden kan det være nødvendigt først at starte en musikafspiller på BLUETOOTH-enheden. Afhængigt af BLUETOOTH-enheden kan det være nødvendigt at trykke to gange på. 1 Tryk på BLUETOOTH FUNCTION. BLUETOOTH-indikatoren blinker langsomt med blå farve. Tryk flere gange på FUNCTION på enheden, indtil der vises "BT AUDIO" på displayet. 4 Tryk på VOLUME +/ for at justere lydstyrken. Drej VOLUME-knappen på enheden til venstre eller højre for at justere lydstyrken. Hvis det ikke er muligt at ændre lydstyrken, skal du justere den på din BLUETOOTH-enhed. 34 DK

35 Anden betjening Du kan udføre følgende betjeninger ved hjælp af knapperne på anlæggets fjernbetjening eller enhed. Hvis du vil Stoppe afspilningen midlertidigt Stoppe afspilningen Skal du gøre følgende: Tryk på *. Tryk på. Vælge en mappe Tryk på +/. Vælge en fil Tryk på /. Betjening Finde et sted i en fil Hold / (eller / på enheden) nede under afspilning, og slip derefter knappen på det ønskede sted. * Afhængigt af BLUETOOTH-enheden kan det være nødvendigt at trykke to gange på. Bemærk Betjeningen i denne vejledning er muligvis ikke tilgængelig for visse BLUETOOTH-enheder. Derudover kan visse betjeninger variere afhængigt af den tilsluttede BLUETOOTH-enhed. Sådan kontrolleres adressen for den tilsluttede BLUETOOTH-enhed Tryk på DISPLAY, mens navnet for den tilsluttede BLUETOOTH-enhed vises på displayet. BLUETOOTH-enhedens adresse vises i to trin på displayet i 8 sekunder. Sådan annulleres forbindelsen til BLUETOOTH-enheden. Tryk på BLUETOOTH på enheden. "DISCONNECT" vises på displayet. Afhængigt af BLUETOOTH-enheden kan forbindelsen muligvis blive annulleret automatisk, når du standser afspilningen. 35 DK

36 Netværkstilslutninger Sådan tilslutter du dit netværk Konfigurér netværket, når du har kontrolleret dit netværksmiljø. Se de følgende beskrivelser. Konfiguration for et trådløst netværk Vælg den egnede metode, og begynd at foretage netværksindstillingerne. Slut ikke et netværkskabel (LAN) til anlægget. Mulighed 1: Metode til brug af en applikation til smartphones eller Tablets (Android-enhed/ iphone/ipod touch/ ipad) (side 37) Mulighed 2: Manuel indstillingsmetode ved hjælp af søgning efter adgangspunktet (for pc/mac) (side 38) Mulighed 3: Metode til brug af en WPStrykknap på adgangspunktet, der understøtter WPS (side 40) Konfiguration for et kabelforbundet netværk Mulighed 4: DHCP-metode (side 41) Tip Når du skal oprette forbindelse til den faste IPadresse og indstille proxyserveren, skal du bruge skærmen i trin 8 under "Mulighed 2: Manuel indstillingsmetode ved hjælp af søgning efter adgangspunktet (for pc/mac)" (side 38). 36 DK

37 Konfiguration for et trådløst netværk Bemærk Når du konfigurer et trådløst netværk, kan det være nødvendigt med et SSID (navn på trådløst netværk) og en sikkerhedsnøgle (WEP- eller WPAnøgle). Sikkerhedsnøgle (eller netværksnøgle) er en krypteringsnøgle, der bruges til at begrænse enhederne, med hvilke der kan opstå kommunikation. Den bruges til at give højere sikkerhed for enheder, der kommunikerer gennem en trådløs LAN-router/adgangspunkt. Mulighed 1: Metode til brug af en applikation til smartphones eller Tablets (Android-enhed/ iphone/ ipod touch/ipad) Bemærkninger Inden du går i gang med denne procedure, bør du være opmærksom på, at dit Wi-Fi-netværk ikke vil være beskyttet, indtil indstillingen er udført. Når indstillingen er udført, vil dit Wi-Finetværk igen være beskyttet, når du indstiller trådløs LAN-sikkerhed. Den følgende procedure skal afsluttes inden for 30 minutter. Hvis du ikke kan afslutte den, bør du slukke anlægget og starte forfra fra trin 1. Hvis der opstår problemer under opstart af netværket, bør du starte forfra fra trin 1. 2 Se den trådløse LAN-router/det trådløse adgangspunkt med hensyn til SSID'et og sikkerhedsnøglen. Download applikationen "NS Setup". Du kan downloade den gratis applikation fra "Google Play" til Android-enheder eller "App Store" til iphone/ipod touch/ipad på webstedet. Android https://play.google.com/store/apps/ details?id=com.sony.nssetup.app ios https://itunes.apple.com/au/app/nssetup/id ?mt=8 Hvis du går ind med 2D-kode Læs følgende 2D-kode for at få adgang. Android Netværkstilslutninger 1 Sørg for at have navnet på det trådløse netværk (SSID) og sikkerhedsnøglen til den trådløse LAN-router/det trådløse adgangspunkt, der skal bruges, parat til referencebrug. ios SSID (navn på trådløst netværk) Sikkerhedsnøgle (WEP- eller WPA-tasten) Det er nemt at søge efter applikationen, hvis du indtaster "NS Setup" på søgeskærmen. 37 DK

38 Tryk på / (tænd/sluk) for at tænde anlægget. Tryk på OPTIONS for at få vist indstillingsmenuen. Tryk flere gange på / for at vælge "NW RESET", og tryk derefter på. Når der vises "OK" på displayet, skal du trykke på. Anlægget slukkes automatisk. Tryk på / (tænd/sluk) for at tænde anlægget. Udfør følgende handling, når blinker på displayet. Ved konfiguration med en iphone/ipod touch/ipad Gå til [Settings] - [Wi-Fi] på startskærmen, og vælg "Sony_Wireless_Audio_Setup". Hvis "Sony_Wireless_Audio_Setup" ikke vises, skal du vente indtil blinker på displayet og derefter udføre søgningen igen. Start applikationen "NS Setup". Udfør konfigurationen ved at følge anvisningerne på skærmen. Når konfigurationen er udført, skal du trykke på knappen "Play test sound" for at bekræfte anlæggets betjening ved at afspille testlyden. Bemærkninger Hvis "Sony_Wireless_Audio_Setup" ikke vises, skal du gentage trin 4 og efterfølgende. Tilslut ikke netværkskablet (LAN). Mulighed 2: Manuel indstillingsmetode ved hjælp af søgning efter adgangspunktet (for pc/ Mac) Bemærk Vær opmærksom på, at dit Wi-Fi-netværk ikke vil være beskyttet, indtil indstillingen er udført. Når indstillingen er udført, vil dit Wi-Fi-netværk igen være beskyttet, når du indstiller en trådløs LANsikkerhed. 1 Sørg for at have navnet på det trådløse netværk (SSID) og sikkerhedsnøglen til den trådløse LAN-router/det trådløse adgangspunkt, der skal bruges, parat til referencebrug SSID (navn på trådløst netværk) Sikkerhedsnøgle (WEP- eller WPA-tasten) Se den trådløse LAN-router/det trådløse adgangspunkt med hensyn til SSID'et og sikkerhedsnøglen. Tryk på OPTIONS for at få vist indstillingsmenuen. Tryk flere gange på / for at vælge "NW RESET", og tryk derefter på. Anlægget slukkes automatisk. Tryk på / (tænd/sluk) for at tænde anlægget. Tilslut enheden og en Mac eller pc. 38 DK

Audio system til personlig lyd

Audio system til personlig lyd Audio system til personlig lyd Betjeningsvejledning Introduktion Afspilning af en CD Brug af radioen Afspilning af en fil på en USB-enhed Afspilning af musik med lydkomponenter (medfølger ikke) Afspilning

Læs mere

NAS-S55HDE. HDD Network Audio System Betjeningsvejledning. HDD Network Audio System NAS-S55HDE. Klargøring. Importere og overføre lyddata

NAS-S55HDE. HDD Network Audio System Betjeningsvejledning. HDD Network Audio System NAS-S55HDE. Klargøring. Importere og overføre lyddata Klargøring HDD Network Audio System NAS-S55HDE Importere og overføre lyddata Afspille lyddata Redigere spor i HDD-jukeboksen Netværkstilslutning og -opsætning Bruge enheden tilsluttet til internettet Bruge

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Model nr. DMP-BDT375 DMP-BDT374 DMP-BDT373 DMP-BDT371 DMP-BDT370 Firmware-opdatering Panasonic forbedrer løbende enhedens firmware for at sikre, at vores

Læs mere

NAS-C5E. Wireless Network Audio System Betjeningsvejledning. Klargøring. Tilslutning og forberedelse. Betjening. Fejlsøgning

NAS-C5E. Wireless Network Audio System Betjeningsvejledning. Klargøring. Tilslutning og forberedelse. Betjening. Fejlsøgning Klargøring Tilslutning og forberedelse Betjening Fejlsøgning Forsigtighedsregler/ Specifikationer Wireless Network Audio System Betjeningsvejledning NAS-C5E 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at mindske

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet,

Læs mere

HK 3700/3770. Stereoreceiver. Betjeningsvejledning

HK 3700/3770. Stereoreceiver. Betjeningsvejledning Stereoreceiver Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse INTRODUKTION 3 BESKRIVELSE OG EGENSKABER 3 VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER 4 PLACERING AF STEREORECEIVEREN 4 KONTROLLER PÅ FRONTPANELET AF RECEIVEREN

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer, og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-3004AB ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet, da det

Læs mere

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER IR-100 SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs omhyggeligt alle anvisninger, inden du tager din nye radio i brug. Gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den senere. - Tjek at spændingsangivelsen

Læs mere

Din brugermanual SONY NAS-C5 http://da.yourpdfguides.com/dref/2804283

Din brugermanual SONY NAS-C5 http://da.yourpdfguides.com/dref/2804283 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

5.1CH Blu-ray Hjemmeunderholdningssystem

5.1CH Blu-ray Hjemmeunderholdningssystem HT-H5500 HT-H5500W HT-H5530 HT-H5550 HT-H5550W 5.1CH Blu-ray Hjemmeunderholdningssystem brugervejledning forestil dig mulighederne Tak for købet af dette Samsung-produkt. Hvis du vil have en mere komplet

Læs mere

ROBERTS. DAB/FM og WiFi Internet Radio med musikafspiller og Spotify Connect. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. DAB/FM og WiFi Internet Radio med musikafspiller og Spotify Connect. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS DAB/FM og WiFi Internet Radio med musikafspiller og Spotify Connect og fjernbetjening med ConnectR app til iphone og Android Læs venligst denne manual før brug Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere

Betjeningsvejledning SCPH-79004. Læs denne brugsvejledning omhyggeligt, før du anvender dette produkt, og opbevar den til senere brug.

Betjeningsvejledning SCPH-79004. Læs denne brugsvejledning omhyggeligt, før du anvender dette produkt, og opbevar den til senere brug. DK Betjeningsvejledning SCPH-79004 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt, før du anvender dette produkt, og opbevar den til senere brug. ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød,

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome HTB9225D. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome HTB9225D. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips HTB9225D Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Hjælp og support 2 Brug skærmhjælp (brugervejledning)

Læs mere

Digitalkamera med udskifteligt objektiv

Digitalkamera med udskifteligt objektiv Digitalkamera med udskifteligt objektiv Betjeningsvejledning A-fatning Klargøring af kameraet Optagelse og visning af billeder Optagelse af billeder, der passer til dit motiv Brug af optagefunktionerne

Læs mere

ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød.

ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. A-fatning ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. VIGTIGE SIKKER- HEDSINSTRUK- TIONER -GEM DISSE INSTRUKTIONER FARE LÆS OMHYGGELIGT

Læs mere

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning Phonak ComPilot Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Lær ComPilot at kende 6 2.1 Oversigt 7 2.2 Tilbehør 8 3. Introduktion 9 3.1 Klargøring af strømforsyningen 9 3.2 Opladning af ComPilot-batteriet

Læs mere

Blu-ray Hjemmeunderholdningssystem brugervejledning

Blu-ray Hjemmeunderholdningssystem brugervejledning HT-H7500WM HT-H7750WM Blu-ray Hjemmeunderholdningssystem brugervejledning Forestil dig mulighederne Tak for købet af dette Samsung-produkt. Hvis du vil have en mere komplet service, bedes du registrere

Læs mere

OWNER S MANUAL. NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi

OWNER S MANUAL. NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi OWNER S MANUAL NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi Indhold: Introduktion, Opsætning, WiFi-modtagelse...3 Knapper på toppen, Fjernbetjeningens funktioner...5 Knapper

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

MINI HIFI SYSTEM M 2300 DAB+

MINI HIFI SYSTEM M 2300 DAB+ MINI HIFI SYSTEM M 2300 DAB+ DA INDHOLD --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 OPSÆTNING OG SIKKERHED

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning <Fulde version> Betjeningsvejledning Trådløst højttalersystem Model nr. SC-ALL2 Tak fordi du har købt dette produkt. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt igennem, før du anvender dette produkt,

Læs mere

BDS 280/580. 3D Blu-ray TM -disksystem

BDS 280/580. 3D Blu-ray TM -disksystem 3D Blu-ray TM -disksystem Gældende for alle BDS x80 modeller Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse INTRODUKTION 3 BESKRIVELSE OG EGENSKABER 3 UDPAKNING 3 MEDFØLGENDE DELE 3 INSTALLATIONSSTED 4 KONTROLLER

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support MCM1150. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support MCM1150. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips MCM1150 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 2 Dit mikrosystem

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere

Unitron udirect 2 vejledning

Unitron udirect 2 vejledning Unitron udirect 2 vejledning Tak Tak, fordi du har valgt en Unitron udirect 2. Hos Unitron interesserer vi os for mennesker med høretab. Vi er i tæt samarbejde med dygtige fagfolk om at udvikle avancerede,

Læs mere

JBL OnBeat Xtreme. Bluetooth højttalerdock til ipod/iphone/ipad. Betjeningsvejledning

JBL OnBeat Xtreme. Bluetooth højttalerdock til ipod/iphone/ipad. Betjeningsvejledning JBL OnBeat Xtreme Bluetooth højttalerdock til ipod/iphone/ipad Betjeningsvejledning INTRODUKTION JBL OnBeat Xtreme højttalerdock giver din ipod, iphone, ipad eller anden Bluetooth -enhed den ultimative

Læs mere

Din brugermanual NOKIA C110 http://da.yourpdfguides.com/dref/824156

Din brugermanual NOKIA C110 http://da.yourpdfguides.com/dref/824156 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA C111 http://da.yourpdfguides.com/dref/824157

Din brugermanual NOKIA C111 http://da.yourpdfguides.com/dref/824157 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DVD Recorder RDR-DC105/DC205/DC505. Betjeningsvejledning

DVD Recorder RDR-DC105/DC205/DC505. Betjeningsvejledning 4-139-800-33(1) DVD Recorder Betjeningsvejledning Du kan finde gode råd, tip og oplysninger om Sony produkter og tjenester på: www.sony-europe.com/myproduct/ RDR-DC105/DC205/DC505 2009 Sony Corporation

Læs mere