Dato: 08. august 2016 Til: Natur- og Miljøklagenævnet Skrevet af: Walter Brüsch og Alf Blume, og

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dato: 08. august 2016 Til: Natur- og Miljøklagenævnet Skrevet af: Walter Brüsch og Alf Blume, og"

Transkript

1 Dato: 08. august 2016 Til: Natur- og Miljøklagenævnet Skrevet af: Walter Brüsch og Alf Blume, og Danmarks Naturfredningsforening: Klage over screeningsafgørelse Furesø Kommune har screenet et projekt vedr. etablering af et kunstgræsanlæg ved Månedalstien, Hareskovby efter kriterierne i VVM-bekendtgørelens bilag 3 og på den baggrund truffet afgørelse om, at det anmeldte projekt ikke er VVM-pligtigt*. Afgørelsen er truffet efter 3, stk. 2 i VVM-bekendtgørelsen, jf. planlovens2 kap. 4. Der klages over, at Furesø Kommune ikke mener, at det anmeldte projekt er VVM-pligtigt. Danmarks Naturfredningsforenings mener, at grundvandets kvalitet ved og under banen udsættes for betydelige risiko for at blive forurenet i stigende grad med fenoler og phthalater, og DN klager derfor også over udledningstilladelsen af forurenet vand til grundvandet. *VVM-screeningsafgørelse. Dato: 11. juli 2016, Sags id: , Dok.nr.: , Furesø Kommune, Center for By og Miljø.(Klagefrist mandag. D. 8. august.2016) Indledning Ved etablering ag kunstgræsbaner anvendes gummigranulat fra bla bildæk som indeholder en lang række forurenede stoffer som udvaskes fra granulatet, fx fenoler og phthalater. Disse stoffer bortledes fra banen og ledes direkte til overfladevand og til grundvand. Grundvandets kvalitet planlægges derfor forurenet med bl.a. disse stoffer. Ifølge vandrammedirektivet fremgår bl.a. af Artikel 4, stk. 1, litra b, at medlemsstaterne ikke må forringe og skal beskytte og forbedre alle grundvandsforekomster. Danmarks Naturfredningsforening vil i det efterfølgende sandsynliggøre, at der er en betydelig risiko for, at grundvandet i de overfladenære magasiner og i de primære dybtliggende drikkevandsmagasiner(hvorfra der indvindes drikkevand), og at det er enkelt at forhindre denne forurening ved at bortlede det forurenede nedsivningsvand direkte til kloak. Baggrund: Boringerne i området ved den planlagte kunstgræsbanen i Hareskovby viser, at det primære kalkreservoir, hvorfra der i dag indvindes grundvand, ligger ca. 30 meter under terræn i området syd og øst for banen. Danien kalken og kalksandskalken overlejres i området ved Hareskov af vekslende lag af moræneler og smeltevandssand og -grus. Ved pumpning fra det underliggende kalk magasin kan der trækkes vand ned fra de øverste magasiner gennem sandlagene og via sprække i leret. Syd for kunstgræsplænen ligger områdets vandværk, Hareskov Vandværk, der har fire boringer placeret i området: Afværgeboring; og Indvinding, vandforsyningsboring og ingen anvendelse. Afgangsvandet fra vandværket har siden 2008 indeholdt små og varierende mængder BAM, hvilket skyldes at begge de aktive vandværksboringer indeholder op til 0,05µg/L BAM. Der også fundet BAM i et af indtagene i afværgeboringen. BAM er et nedbrydningsprodukt fra aktivstoffet dichlobenil, der er et totalafrydningsmiddel, der blev anvendt på veje og andre befæstede arealer indtil ca. 1995, hvor dichlobenil blev forbudt. Fundene af nedbrydningsproduktet BAM fra aktivstoffet dichlobenil viser, at der trækkes ungt overfladenært grundvand ned i det primære kalkmagasin, og at der forekommer præferentielle transportveje gennem de lag, der overlejrer kalkmagasinet, hvorfra der indvindes grundvand til drikkevandsformål. Kalk magasinet er derfor generelt sårbart overfor nedsivning af stoffer der er anvendt på terræn, og BAM er med andre ord en indikator for, at drikkevandsmagasinet er sårbart overfor nedsivningsvand med mikroforurenende stoffer.

2 Kunstbanens opbygning er gennemgået i projekters bilag 5. Her nævnes at banen planlægges anlagt på forskellige lag og næst øverst med 15 cm stabil grus hvorpå der lægges kunstgræs og gummigranulat. Da stabilgrus er et usorteret materiale som under kompaktion virker vandstandsende, vil stabilgruset betyde, at der sker en horisontal afstrømning til kanten af kunstgræsbanen, hvilket medfører mættet lodret strømning fra kanten af arealet ned gennem den umættede zone, som på den måde by passes af vand under mættet strømning. Der vil derfor være en forhøjet risiko for at organiske mikroforurenende stoffer som phthalater og fenoler fra plastbelægning og granulat kan transporteres ned til de underliggende sekundære og primære kalkmagasin og dermed forringe grundvandets kvalitet. VVM-screeningsafgørelse Af VVM-screeningsafgørelse fremgår( Dato: 11. juli 2016, Sags id: , Dok.nr.: , Furesø Kommune, Center for By og Miljø) at: Tilslutningen af drænvand til den offentlige regnvandsledning, nedsivningen af vand fra den sydlige del af kunstgræsanlægget og den mulige udledning af vand fra banen til Pavillonsøen, sø nr. 61 og sø nr. 62 via udsivning gennem jordlagene kræver tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven3. Tilladelsen vil indeholde vilkår om monitering af spildevandet, herunder hvordan og hvornår vandprøverne udtages, hvilke stoffer der skal analyseres samt grænseværdier for vandets tilladte indhold af miljøfremmede stoffer. Sidstnævnte vil blive opstillet ud fra en konkret vurdering af de stedlige forhold og Miljøstyrelsens miljøkvalitetskrav for overfladevand og miljøkvalitetskriterier for overfladevand. Viser prøverne, at indholdet af miljøfremmede stoffer overskrider de opstillede miljøkvalitetskrav for Pavillonsøen, sø nr. 61, vil der blive iværksat tiltag, der skal sikre, at kravene overholdes, eksempelvis ved også at afskære det nordlige drænsystem og i stedet lade vandet nedsive. Jorden under kunstgræsanlægget har et højt organisk indhold og indskud af lerlag. Det betyder, at jorden har en stor absorptionsevne i forhold til de miljø-fremmede stoffer, der herved vil blive tilbageholdt og bundet i jorden. På den baggrund vurderes kunstgræsanlægget ikke at medføre væsentlig miljø-påvirkning af områdets søer og grundvand. Det er korrekt at jordlagene under den eksisterende bane bla består af organiske sedimenter, hvilket betyder, at der nærmest momentant vil opstå reducerede geokemiske forhold i de underliggende sekundære grundvandsmagasiner. Fenoler og phthalater kan nedbrydes under iltrige forhold (aerobe), mens disse stoffer (som udvaskes fra granulatet) ikke nedbrydes eller kun nedbrydes langsomt under almindelige iltfattige forhold (anaerob) i grundvandet. Der er derfor ikke nogen faglig begrundelse for at stoffernes tilbageholdelse og filtrering, som nævnes i VVM screeningsafgørelsen, og DN klager også over udledningstilladelsen af forurenet vand til grundvandet. Vandrammedirektiv Ifølge Redegørelse om Vandrammedirektivet (MST marts 2001, 1. udgave) fremgår af Artikel 4, stk. 1, litra b at: Følgende gælder (jf. de indledende bemærkninger til stk. 1): i) Medlemsstaterne skal iværksætte de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge eller begrænse udledning af forurenende stoffer til grundvand (bemærk at der står grundvand, dvs. alt grundvand) og at forebygge forringelse af tilstanden af alle grundvandsforekomster med forbehold af anvendelse af stk. 6 og 7, jf. dog stk. 8, og med forbehold af anvendelse af artikel 11, stk. 3, litra j). ii) Medlemsstaterne skal beskytte, forbedre og restaurere alle grundvandsforekomster og sørge for balance mellem indvinding og grundvandsdannelse med henblik på at opnå god grundvandstilstand i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag V senest 22. december 2015, med forbehold af eventuelle fristforlængelser i henhold til stk. 4 og anvendelsen af stk. 5, 6 og 7, jf. dog stk. 8, og med forbehold af anvendelse af artikel 11, stk. 3, litra j). 2

3 iii) Medlemsstaterne skal iværksætte de nødvendige foranstaltninger med henblik på at vende enhver væsentlig og vedvarende opadgående tendens i koncentrationen af et hvilket som helst forurenende stof hidrørende fra menneskelig aktivitet med henblik på en progressiv reduktion af forureningen af grundvandet. Foranstaltningerne med henblik på at vende tendensen skal iværksættes i overensstemmelse med artikel 17, stk. 2, 4 og 5, under hensyn til gældende standarder i den relevante fællesskabslovgivning, med forbehold af anvendelse af denne artikels stk. 6 og 7, jf. dog dens stk. 8. og Artikel 7, stk. 3: Medlemsstaterne sørger for den nødvendige beskyttelse af de udpegede vandforekomster for at undgå en forringelse af deres kvalitet med henblik på at reducere omfanget af den rensning, der kræves til fremstilling af drikkevand. Medlemsstaterne kan oprette beskyttelseszoner for disse forekomster. Dette betyder, at det ikke er tilladt bevidst at forringe kvaliteten af grundvandet (og ifølge samme direktiv også overfladevand). DN s forslag Danmarks Naturfredningsforening og DN Furesø foreslår: Spildevandet fra anlægget ledes til kloak og derfra til renseanlæg. På den måde undgås både uønsket forurening af grundvand, drikkevand og overfladevand. I Projektets bilag 5 er der gennemført en beregning af den samlede afstrømningsmængde fra kunstgræsbanen som viser, at der dels tilbageholdes vandmængder svarende til 2-3 koblede skybrud (90mm), og at den samlede nedbør i området på ca. 630 mm svarer til ca. 440 m3/år. Dette betyder, at der ikke som følge af tilslutning til kloak vil opstå overløbssituationer fra kloaksystemet som ledes til vandløb, og at spildevandssystemet ikke vil blive overbelastet. Uddybende klage fra Danmarks Naturfredningsforening Furesø Kommune har screenet projektet efter kriterierne i VVM-bekendtgørelens bilag 3 og på den baggrund truffet afgørelse om, at det anmeldte projekt ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter 3, stk. 2 i VVM-bekendtgørelsen, jf. planlovens2 kap. 4. Danmarks Naturfredningsforening klager over screeningsafgørelsen for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. planlovens 58, stk. 1, nr. 4. Klagen begrundes i at en manglende VVM redegørelse kan medføre, at grundvandets kvalitet ved og under banen udsættes for betydelige risiko for at blive forurenet i stigende grad med fenoler og phthalater, hvilket også strider Redegørelse om Vandrammedirektivet (MST marts 2001, 1. udgave) Artikel 4, stk. 1, litra b., da der er betydelig fare for at dele, eller en stor del af nedbørsvandet ved afstrømning fra banen vil ende i grundvandet (både det primære og det sekundære), hvor stofferne ikke eller kun langsom kan nedbrydes. I bilag 1 vedlægges Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse i en tilsvarende sag om nedsivning af overfladevand ved Gørlev hallen. Konklusion Danmarks Naturfredningsforening skal på baggrund af ovenstående bede Natur- og Miljøankenævnet om at omgøre Furesøs afgørelse om, at det nævnte projekt ikke er VVM pligtigt. Med venlig hilsen Walter Brüsch, Danmarks Naturfredningsforening, Alf Blume, Danmarks Naturfredningsforening, Furesø Lokalafdeling, 3

4 Bilag 1 AFGØRELSE i sag om nedsivning af overfladevand ved Gørlevhallen 05. februar 2016 _ J.nr.: NMK _ Ref.: BJENS/JCH NATUR- OG MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej København NV Telefon: AFGØRELSE i sag om nedsivning af overfladevand ved Gørlevhallen Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 19 og 28 i lov om miljøbeskyttelse1. Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Kalundborg Kommunes afgørelse af 6. maj 2014 om nedsivning og udledning af overfladevand fra kunstgræsbane ved Gørlevhallen, og hjemviser sagen til fornyet behandling i kommunen. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet2. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. miljøbeskyttelseslovens 101, stk. 1. Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 9 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. 1 Lovbekendtgørelse nr af 19. november 2015 om miljøbeskyttelse 2 Lovbekendtgørelse nr. 736 af 14. juni 2013 om Natur- og Miljøklagenævnet med senere ændringer Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet Sagen vedrører Kalundborg Kommune, Teknik og Miljøs afgørelse af 6. maj 2014 efter miljøbeskyttelsesloven om tilladelse til Kalundborg Kommune, Kultur og Fritid, til nedsivning og udledning af vand fra en kunststofbelægning på en boldbane. Afgørelsen er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af Danmarks Naturfredningsforening, som finder, at drænvand fra den anvendte type kunstgræs bør ledes til renseanlæg. Klager henviser til Miljøstyrelsens undersøgelse nr. 100/2008: Kortlægning, emissioner samt miljø- og sundhedsmæssig vurdering af kemiske stoffer i kunstgræs og til DHI s rapport til Lynettefællesskabet: Miljø- og sundhedsskadelige stoffer i drænvand fra kunstgræsbaner og påpeger en række forhold, hvor den meddelte godkendelse strider imod viden fra blandt andet disse udgivelser. Blandt andet bør der anvendes kunstgræs, som er fremstillet af kokosmateriale, i stedet for af gummigranulat. Klager finder det i øvrigt sandsynligt, at der vil blive brugt betydelige mængder salt, idet kunstgræsbaner erfaringsmæssigt anvendes året rundt. Sagens oplysninger Banen ligger i Gørlev på matr. 7dn, 7ø, 7e og 11e Gørlev By, Gørlev, i et område, som ikke er udpeget som område med drikkevandsinteresser. Banen grænser mod vest direkte op til vandløbet Helsinge Å. Kalundborg Kommune traf den 6. maj 2014 afgørelse om tilladelse til nedsivning og udledning af vand fra en kunstgræsbane. Afgørelsen var truffet med henvisning til miljøbeskyttelseslovens 19, stk. 1, og 28, stk. 1. Banen, som har et areal på m², etableres på 25 cm sten og 20 cm stabilgrus samt kunstgræs med gummigranulat. Kanterne konstrueres således at der ikke kan løbe vand til fra naboarealer. Angående dræning og udledning herfra oplyses det i tilladelsen: Der etableres ikke direkte forbindelse mellem afløb fra banen og eksisterende dræning. Den præcise placering af de enkelte drænstrenge kendes ikke, men det anslås at drænstrengene er placeret med ca. 5-8 meter imellem, da det er det normale for tilstrækkelig dræning af traditionelle boldbaner. 4

5 Teknik og Miljø har ved sagsbehandlingen særligt lagt vægt på følgende oplysninger: Analyseresultater fra tilsvarende baner i Danmark Oplysninger om indhold af blødgørere i produktet Notat om skæbne af DEHP ved nedsivning. Ud fra erfaringer fra andre baner skønner Teknik og Miljø, at perkolatet fra banen vil indeholde en række stoffer, hvoraf de mest kritiske er kulbrinter, zink, kobber, nikkel, DEHP og tømidler. I forhold til grundvandet er klorid og DEHP skønsmæssigt det mest belastende. Teknik og Miljø vurderer, at der kan udvaskes klorid i mængder, der væsentligt overskrider grundvandskvalitetskriteriet, såfremt der anvendes salt som tømiddel. Kultur og Fritid har ladet foretage en vurdering i forhold til DEHP, som viser, at det inden for 5-6 år kan overskride grundvandskvalitetskriteriet i det sekundære grundvandsmagasin. DEHP-vurderingen er foretaget ud fra konservative parametre. Teknik og Miljø antager, at nedsivningen vil være acceptabel i det primære grundvandsmagasin, fordi det formodes, at den største del af nettonedbøren afdrænes til recipienten, og at koncentrationerne i perkolatet ikke forventes at ligge på maksimumsværdierne i længere tid. I forhold til jordforurening har Teknik og Miljø beregnet jordforurening med kobber, nikkel, zink og kulbrinter. Som grundlag har ansøger leveret analyseresultater fra en anden bane. Hvis udfældningen fordeles i de øverste 10 cm jord, vil disse efter 100 år fortsat kunne overholde Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier. For det drænvand, som udledes til Helsinge Å, har Teknik og Miljø vurderet, at parametrene overskrider det generelle kvalitetskriterie med en faktor op til 10. Teknik og Miljø vurderer, at fortyndingsbehovet vil blive opfyldt umiddelbart efter opblanding i åen i form af en initialfortynding på mindst 10 gange. På grundlag af disse vurderinger har Teknik og Miljø meddelt nedsivningstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 19 og udledningstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 28 til en åben grøft på blandt andet følgende vilkår: 4. Der må ikke anvendes pesticider til ukrudtsbekæmpelse på banen. 5. Sne på banen skal så vidt muligt fjernes mekanisk. 6. Anvendelse af tømiddel skal begrænses mest muligt, og anvendes udelukkende i perioder hvor banen er i brug. 7. Der må kun anvendes miljømærkede tømidler. 8. Inden udledning af drænvandet fra banen til Helsinge Å skal drænvandet gennemløbe fornødent sandfang. ( ) 18. Kultur og Fritid skal føre journal over forbrugte tømidler. Det skal fremgå hvornår tømidler er anvendt, i hvilke mængder og hvilket middel, der er anvendt. Journalen skal sendes til Teknik og Miljø på forlangende. ( ) 20. Kultur og Fritid skal fremsende opdateret anlægstegning til Teknik og Miljø umiddelbart efter banen er etableret. Det skal tydeligt fremgå hvor dræn, brønde og udløb er placeret. 21. I forbindelse med første udskiftning af kunstgræstæppet skal der etableres drænmåtte inden udlægning af nyt kunstgræstæppe. Teknik og Miljø kan vurdere om en anden løsning end drænmåtte kan anvendes. Vurderingen sker på baggrund af materiale indsendt af ansøger. Der stilles desuden vilkår om, at der skal udtages og analyseres prøver af drænvandet, inden det tilledes Helsinge Å, og at drænvandet skal overholde en række grænseværdier. Yderligere oplysninger Kalundborg Kommune har kommenteret klagen den 15. december Kommunen bemærker, at Miljøstyrelsens rapport af 2008 oplyser angående anvendelse af kokosgræs, at banerne kan få svært ved at overholde DBU s krav til banerne, hvorfor det ikke anses som et brugbart alternativ. Teknik og Miljø vurderer fortsat, at den største del af drænvandet fra banerne bortledes og ikke nedsives. Angående tømidler finder kommunen, at de stillede vilkår vil begrænse udvaskningen. I forhold til DEHP finder kommunen, at grundvandskvalitetskriteriet efter 5-6 år forventes, ikke at være overskredet. 5

6 Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse Sagen omhandler anlæggelse af en kunstgræsbane og håndtering af spildevand (perkolat) fra banen. Spildevandet dannes på den måde, at regnvand, der lander på banen, siver igennem denne, hvorved vandet forurenes med række mere eller mindre problematiske stoffer. Det fremgår af Kalundborg Kommunes afgørelse, at der ikke er etableret et egentligt nedsivningsanlæg til håndtering af perkolatet. Der er således ikke etableret et anlæg til opsamling og afledning af perkolatet med henblik på en senere udledning. I stedet vandrer perkolatet uhindret mod grundvandet, medmindre det opfanges af allerede eksisterende drænledninger, som udleder til Helsinge Å. Miljøbeskyttelseslovens 19 lyder: 19. Stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund, må ikke uden tilladelse 1) nedgraves i jorden, 2) udledes eller oplægges på jorden eller 3) afledes til undergrunden. Kalundborg Kommune har betegnet den meddelte afgørelse som en nedsivningstilladelse, og Naturog Miljøklagenævnet lægger derfor til grund, at kommunen har meddelt tilladelsen i henhold til lovens 19, stk. 1, nr. 3. Nævnet finder, at en tilladelse til anlæggelse af kunstgræsbane som den påklagede rettelig har hjemmel i miljøbeskyttelseslovens 19, stk. 1, nr. 2, om oplægning på jorden. En tilladelse efter lovens 19, stk. 1, nr. 2, skal vurderes i forhold til grundvand og jord. Det fremgår af oplysningerne i sagen, at der i forhold til grundvandskvalitetskravene kan forventes en overskridelse af grundvandets indhold af DEHP. Det fremgår ligeledes, at der kan forventes en overskridelse af grundvandets indhold af klorid, hvis der anvendes salt, mens andre tømidlers grundvandspåvirkning ikke er vurderet. Hvis der skal meddeles tilladelse på baggrund af disse oplysninger, må der foreligge en række yderligere undersøgelser og begrundelser, eksempelvis: 1. En hydrogeologisk gennemgang af området under banen. Dette er ikke foretaget i sagen, og det vides derfor ikke, hvilket grundvandsmagasin der findes umiddelbart under banen, hvorvidt dette anvendes til drikkevandsformål, i hvilken retning det strømmer, og hvorvidt det siver ned til det primære grundvand. 2. En nærmere vurdering af, hvilke stofmængder der nedsiver. Der er i tilladelsen ikke fastsat, hvor store mængder tømidler, der må anvendes, ligesom der ikke er foretaget en vurdering af de forskellige tømidlers skæbne i det konkrete grundvandsmagasin. Desuden er det ikke vurderet, om og i hvilken grad tømidlerne kan forøge udvaskningen af stoffer fra kunstgræsset En gennemgang af alternativer. I den aktuelle sag er der mindst to alternativer, som fremgår af de dokumenter, der indgår i sagen, men som ifølge tilladelsen ikke har været overvejet eller vurderet: - Der kan anvendes kunstgræstyper, som er endog meget mere miljøvenlige end den aktuelt anvendte. - Der kan udlægges en membran og oven på denne udføre dræning, inden kunstgræsset udlægges. 4. Vurdering af dræningen. Det er i sagen uklart om/i hvilket omfang der sker dræning under banen. Nævnet bemærker i forlængelse heraf, at den dræning, der normalt udføres under sportsbaner, ikke har til formål for at hindre nedsivning, men at hindre, at vandet opstuver på banen. En dræning, som udføres for at beskytte grundvandet, vil indbefatte en vis tæthed af det lag, der findes eller udlægges under drænlaget. Ud fra de foreliggende oplysninger finder Natur- og Miljøklagenævnet, at Kalundborg Kommune som følge af det mangelfulde oplysningsgrundlag i sagen ikke har dokumenteret, at udlægningen af kunstgræsset kan ske uden at skade jorden eller grundvandet. Dette er en væsentlig mangel ved afgørelsen. 6

7 Kalundborg Kommune har ud over 19-tilladelsen meddelt en udledningstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 28 for så vidt angår den del af vandet under banen, som direkte eller indirekte ender i Helsinge Å. Efter miljøbeskyttelseslovens 27 må stoffer, der kan forurene vandet ikke tilføres vandløb, søer eller havet, ligesom sådanne stoffer ikke må oplægges således at der er fare for, at vandet forurenes. Der kan dog efter 28 gives tilladelse til, at spildevand tilføres vandløb, søer eller havet. Ved spildevand forstås alt vand, der afledes fra beboelse, virksomheder, øvrig bebyggelse og befæstede arealer, jf. spildevandsbekendtgørelsens3 4, stk. 1. Perkolatet, der afledes fra kunstgræsbanen, er omfattet af denne definition. Ved et spildevandsanlæg forstås såvel åbne som lukkede ledninger og andre anlæg, der tjener til afledning eller behandling af spildevand m.v. i forbindelse med udledning til vandløb, søer eller havet, afledning til jorden eller anden form for bortskaffelse, jf. bekendtgørelsens 4, stk. 7. Som følge af, at Kalundborg Kommune har meddelt en 28-tilladelse og bl.a. har stillet vilkår om prøvetagningsbrønde og etablering af sandfang som rensningsforanstaltning forinden drænvandet udløber i Helsinge Å, lægger Natur- og Miljøklagenævnet til grund, at drænledningerne m.m. er at betragte som et spildevandsanlæg, jf. spildevandsbekendtgørelsens 1, stk. 1, og 4, stk. 7. Før der kan meddeles en tilladelse efter lovens 28, stk. 1, skal kommunen have vurderet, hvorvidt udledningen kan accepteres i vandløbet. Dette indbefatter en vurdering i forhold til de stoffer, som kan forekomme i spildevandet, samt en konkret estimering af den initialfortynding, som kan forventes. Det fremgår ikke af sagen, hvilken vandføring vandløbet har, hvorfor nævnet ikke kan vurdere, hvorvidt der sker den forudsatte fortynding. Det fremgår heller ikke, hvilket indhold af tømidler der kan forventes i det udledte vand. Afgørelsen er således mangelfuldt oplyst og begrundet. Natur- og Miljøklagenævnet ophæver som følge af de ovenfor nævnte væsentlige mangler Kalundborg Kommunes afgørelse af 6. maj 2014 om nedsivning og udledning af overfladevand fra kunstgræsbane ved Gørlevhallen, og hjemviser sagen til fornyet behandling hos kommunen. Nævnet skal samtidig henlede opmærksomheden på miljøbeskyttelseslovens 32 og spildevandsbekendtgørelsens 5, hvorefter et spildevandsanlæg skal fremgå af kommunens spildevandsplan. Nævnet beklager den lange sagsbehandlingstid. Ulrich Stigaard Jensen Ankechef / Bente Jensen Civilingeniør Afgørelsen er sendt pr. til: Kalundborg Kommune, Teknik og Miljø, sagsnr Kalundborg Kommune, Kultur og Fritid, Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, DN Kalundborg, Formand Susanne Ladefoged, 3 Bekendtgørelse nr. 46 af 12. januar 2016 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. 7

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 19 og 28 i lov om miljøbeskyttelse 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 19 og 28 i lov om miljøbeskyttelse 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 05. februar 2016 J.nr.: NMK-10-00815 Ref.: BJENS/JCH AFGØRELSE i sag om nedsivning af overfladevand ved Gørlevhallen Natur-

Læs mere

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 6

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 6 Titel Afgørelse i sag om nedsivning af overfladevand ved [...] ( Status Gældende Ikrafttrådt 23-02-2016 Type Afgørelse Publiceret 23-02-2016 Udgiver Natur- og Miljøklagenævnet Udskrevet af Louise Moestrup

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 19 i lov om miljøbeskyttelse 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 19 i lov om miljøbeskyttelse 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. december 2014 J.nr.: NMK-10-00784 Ref.: BJENS AFGØRELSE i sag om nedsivning af regnvand fra Resendalvej Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Tilladelse til nedsivning af drænvand fra kunstgræsbane

Tilladelse til nedsivning af drænvand fra kunstgræsbane Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 26. juni 2014 BGI Gabelsvej 12 6740 Bramming Sagsbehandler Torben Bergmann Telefon direkte 76 16 13 83 Sags id 14/14403 Tilladelse til nedsivning af drænvand fra kunstgræsbane

Læs mere

Eksempler på paradigme for nedsivning tanker fra Gladsaxe Kommune

Eksempler på paradigme for nedsivning tanker fra Gladsaxe Kommune VAND I BYER Odense 5. april 2013 Eksempler på paradigme for nedsivning tanker fra Gladsaxe Kommune Claus Frydenlund Gladsaxe Kommune Arbejder på følgende retningslinier: Nedsivning af tagvand Nedsivning

Læs mere

Revideret tilslutningstilladelse, for vand fra. fra kunstgræsbane og andre boldbaner, Kalvøvej 9 og 11, 3600 Frederikssund

Revideret tilslutningstilladelse, for vand fra. fra kunstgræsbane og andre boldbaner, Kalvøvej 9 og 11, 3600 Frederikssund Sagsnr. 06.11.00-K08-2-10 Revideret tilslutningstilladelse, for vand fra Kunstgræsbane og andre boldbaner, Kalvøvej 9 og 11 Revideret tilslutningstilladelse for spildevand fra kunstgræsbane og andre boldbaner,

Læs mere

Revideret tilslutningstilladelse for spildevand. fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, 4050 Skibby. 4050 Skibby

Revideret tilslutningstilladelse for spildevand. fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, 4050 Skibby. 4050 Skibby Sagsnr. 06.11.00-K08-2-10 Revideret tilslutningstilladelse, for spildevand fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96 Revideret tilslutningstilladelse for spildevand fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, Frederikssund

Læs mere

Myndighedsbehandling for spildevand fra røgvasker. - Udtrædelse af kloakopland - Udledning til vandområder - Kravvrærder for Cadmium

Myndighedsbehandling for spildevand fra røgvasker. - Udtrædelse af kloakopland - Udledning til vandområder - Kravvrærder for Cadmium Myndighedsbehandling for spildevand fra røgvasker - Udtrædelse af kloakopland - Udledning til vandområder - Kravvrærder for Cadmium Bo Skovmark, Naturstyrelsen 17. marts 2015 PAGE 1 Mulige løsninger for

Læs mere

Notat. Kunstgræsbaner og miljø. Elin Christophersen og Olav Bojesen. Dato: 12. august 2013. Version nr.:

Notat. Kunstgræsbaner og miljø. Elin Christophersen og Olav Bojesen. Dato: 12. august 2013. Version nr.: Notat Kunstgræsbaner og miljø Udarbejdet af: Elin Christophersen og Olav Bojesen Dato: 12. august 2013 Sagsid.: 09.08.26-P22-1-13 Version nr.: Kunstgræsbaner Opbygning metoder dræn afledning af vand Kunstgræsbaner

Læs mere

NordGroup A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg. Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for overfladevand. 4. februar 2014

NordGroup A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg. Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for overfladevand. 4. februar 2014 NordGroup A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 30 00 industrimiljoe@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for

Læs mere

Nedsivning af regnvand i Silkeborg kommune

Nedsivning af regnvand i Silkeborg kommune 03. juli 2014 Nedsivning af regnvand i Silkeborg kommune Indhold Retningslinjer... 1 Generelle oplysninger om håndtering af regnvand... 2 Dimensionering... 2 Forundersøgelser... 2 Nedsivning af regnvand

Læs mere

Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra kunstgræsbane på Herlev Stadion, Tvedvangen 198, 2730 Herlev i

Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra kunstgræsbane på Herlev Stadion, Tvedvangen 198, 2730 Herlev i Herlev Bygade 90 2730 Herlev Herlev Kommune Center for Ejendomme og Intern Service Herlev Bygade 90 2730 Herlev 26. februar 2016 Journalnr. 163-2015-53580 CVR 63640719 Att.: Maiken Z. L. Andersen Tilladelse

Læs mere

Udledningstilladelse ifm etablering af kunstgræsbane, Stadionvej 1C, Koldby, 7700 Thisted. Til Trædholm Bæk

Udledningstilladelse ifm etablering af kunstgræsbane, Stadionvej 1C, Koldby, 7700 Thisted. Til Trædholm Bæk Koldby Hørdum Idrætsforening Att: Morten Frøkjær Smed Plan- og Miljøafdelingen 3. februar 2017 BrevID.: 2461896 Medarbejder: KKN Udledningstilladelse ifm etablering af kunstgræsbane, Stadionvej 1C, Koldby,

Læs mere

Overvejelser omkring nedsivning af bl.a. vejvand

Overvejelser omkring nedsivning af bl.a. vejvand Overvejelser omkring nedsivning af bl.a. vejvand Lovgrundlag, grundvandsbeskyttelse og retningslinjer Claus Frydenlund Gladsaxe Kommune Lidt provokerende kan man sige om nedsivning, at vi nu begynder at

Læs mere

Helsingør Kommune, Center for Økonomi og Ejendomme, Bjarne Johansen

Helsingør Kommune, Center for Økonomi og Ejendomme, Bjarne Johansen Helsingør Kommune, Center for Økonomi og Ejendomme, Bjarne Johansen Center for Kultur, Idræt og byplanlægning, Snekkersten Idrætsanlæg, Hans Henrik Schmidt Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø

Læs mere

Knud Erik Jensen Erhvervsjura KOMMUNERNES HÅNDTERING AF OVERFLADEVAND JURIDISKE FORHOLD

Knud Erik Jensen Erhvervsjura KOMMUNERNES HÅNDTERING AF OVERFLADEVAND JURIDISKE FORHOLD Knud Erik Jensen Erhvervsjura KOMMUNERNES HÅNDTERING AF OVERFLADEVAND JURIDISKE FORHOLD MILJØBESKYTTELSESLOVENS 19 Stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund, må ikke

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til nedsivning

Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til nedsivning Odsherred Spildevand Hovedgaden 39 4571 Grevinge Den 8. april 2016 Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til nedsivning Odsherred Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering af regnvandsbassin uden fast

Læs mere

Midlertidig tilslutningstilladelse til offentlig spildevandsledning i forbindelse med afledning af oppumpet grundvand Hadsundvej 32, 9575 Terndrup

Midlertidig tilslutningstilladelse til offentlig spildevandsledning i forbindelse med afledning af oppumpet grundvand Hadsundvej 32, 9575 Terndrup Center Natur og Miljø IF Nedbrydning A/S Savannevej 2 9220 Aalborg Ø Mail: hri@ifgroup.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.00.00-P19-5-14 Ref.:

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter vandforsyningslovens 1 75, jf. 20.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter vandforsyningslovens 1 75, jf. 20. Toldboden 2 8800 Viborg Telefon: 72 40 56 00 nmkn@naevneneshus.dk www.nmkn.dk 18. januar 2017 J.nr.: NMK-42-00504 KlageID: 85133 Ref.: SANDR-NMKN AFGØRELSE i sag om Lemvig Kommunes afgørelse om afslag

Læs mere

Tilladelsen meddeles til Banekonsortiet I/S, Jegstrupvej 80, 8361 Hasselager, og tidsbegrænses til og med udgangen af oktober 2009.

Tilladelsen meddeles til Banekonsortiet I/S, Jegstrupvej 80, 8361 Hasselager, og tidsbegrænses til og med udgangen af oktober 2009. Banekonsortiet I/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Byggeri og miljø Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk Tilladelse til etablering af midlertidig

Læs mere

Miljø- og sundhedsskadelige stoffer i drænvand fra kunstgræsbaner

Miljø- og sundhedsskadelige stoffer i drænvand fra kunstgræsbaner Miljø- og sundhedsskadelige stoffer i drænvand fra kunstgræsbaner Halinspektørforeningen Nordsjællands kunstgræs seminar D. 18.9.2014 Kristina Buus Kjær, Afdeling for By & Industri (kbm@dhigroup.com) Miljø-

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter miljøvurderingslovens 16, stk. 1 1, jf. planlovens 58, stk. 1, nr. 4 2

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter miljøvurderingslovens 16, stk. 1 1, jf. planlovens 58, stk. 1, nr. 4 2 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 24 October 2013 J.nr.: NMK-41-00119 Ref.: ARS-NMKN AFGØRELSE efter genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse

Læs mere

Overvejelser omkring nedsivning af vej- og tagvand

Overvejelser omkring nedsivning af vej- og tagvand Overvejelser omkring nedsivning af vej- og tagvand Lovgrundlag, grundvandsbeskyttelse og retningslinjer Claus Frydenlund Gladsaxe Kommune Lidt provokerende kan man sige om nedsivning, at vi nu begynder

Læs mere

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser Notat Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 8. november 2012 REV.25-11-2012 Projekt nr. 211553 Dokument nr. 125590549 Version 3 Udarbejdet af MSt Kontrolleret af ERI Godkendt af MSt 1 BAGGRUNDEN

Læs mere

TILLADELSE udarbejdet af mfjel, Plan, Vej og Miljø. Nedsivningstilladelse for overfladevand fra kunstgræsbane, Dalby

TILLADELSE udarbejdet af mfjel, Plan, Vej og Miljø. Nedsivningstilladelse for overfladevand fra kunstgræsbane, Dalby TILLADELSE udarbejdet af mfjel, Plan, Vej og Miljø Nedsivningstilladelse for overfladevand fra kunstgræsbane, Dalby Datablad Nedsivningstilladelse for overfladevand fra kunstgræsbane, jævnfør Bekendtgørelse

Læs mere

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02) Forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2011-2014 for Brønderslev Kommune. Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B-14.01 og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Læs mere

#split# Matr. nr. 1l, Stubdrup By, Ø. Brønderslev. Etablering af en vandforsyningsboring til husholdningsbrug. Bilag B: Oversigtskort 1 : 25.

#split# Matr. nr. 1l, Stubdrup By, Ø. Brønderslev. Etablering af en vandforsyningsboring til husholdningsbrug. Bilag B: Oversigtskort 1 : 25. #split# Tommy Peter Larsen Stubdrupvej 63 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 30-04-2015 Sags. nr.: 13.02.01-P19-4-15 Sagsbeh.: Maj-Britt Grønlund Larsen Lokaltlf.: +4599455521 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Vejvand- når regn giver oversvømmelse

Vejvand- når regn giver oversvømmelse Vejvand- når regn giver oversvømmelse hvad kan og skal du gøre Læs mere om, hvordan vejvand fra private fællesveje skal håndteres, dine rettigheder og dine pligter Juni 2012 HVAD ER VEJVAND Når det regner,

Læs mere

Tilladelse til etablering af 5 boringer samt foreløbig tilladelse til vandindvinding

Tilladelse til etablering af 5 boringer samt foreløbig tilladelse til vandindvinding Hjørring Kommune Frederikshavn Vand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk

Læs mere

Ekokem A/S Lindholmsvej Nyborg. 29. februar 2016

Ekokem A/S Lindholmsvej Nyborg. 29. februar 2016 Ekokem A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg Erhverv, Bolig og Kultur Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 30 00 industrimiljoe@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til nedsivning af drænvand fra etape

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R.

Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R. Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak via rørbassin til

Læs mere

Retningslinje vedrørende nedsivning af regnvand

Retningslinje vedrørende nedsivning af regnvand NOTAT TMC - Natur og Miljø 15-09-2014 Retningslinje vedrørende nedsivning af regnvand Indledning Nedsivning af regnvand fra tage har i flere år være brugt i Høje-Taastrup Kommune i mindre omfang. I forbindelse

Læs mere

Bekendtgørelse om indholdet af vandområdeplaner 1)

Bekendtgørelse om indholdet af vandområdeplaner 1) (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4200-00029 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om indholdet

Læs mere

Jordbro Mølle Grus- og Sandgrav v./ Lars Laursen Bakkevej 26 7840 Højslev

Jordbro Mølle Grus- og Sandgrav v./ Lars Laursen Bakkevej 26 7840 Højslev Regionshuset Viborg Regional Udvikling Jordbro Mølle Grus- og Sandgrav v./ Lars Laursen Bakkevej 26 7840 Højslev Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen Sagsnr.: 15/23622 ks: bscr Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen Indholdsfortegnelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Opland Strøby Egede - Udledning til Tryggevælde Å - Udledningstilladelse

AFGØRELSE i sag om Opland Strøby Egede - Udledning til Tryggevælde Å - Udledningstilladelse Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 03. april 2013 J.nr.: NMK-10-00106 (tidl. MKN-100-00391) Ref.: LITEL, XPSAL AFGØRELSE i sag om Opland Strøby Egede - Udledning

Læs mere

Tilladelse til etablering af Sive sø til nedsivning af tagvand og vejvand

Tilladelse til etablering af Sive sø til nedsivning af tagvand og vejvand Tilladelse til etablering af Sive sø til nedsivning af tagvand og vejvand Tilladelse i medfør af: Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 meddelt til: Ejendomsselskabet Skyttevej 15 ApS Skyttevej 15 7800

Læs mere

Afgørelse. 1. Eventuelle samlinger af slangerne skal etableres i samlebrønde og kunne inspiceres.

Afgørelse. 1. Eventuelle samlinger af slangerne skal etableres i samlebrønde og kunne inspiceres. MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 7254 1100 Telefax: 7254 1101 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 22. september 2009 J.nr. MKN-100-00428 Afgørelse efter 19 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand GRØNT TEMA Fra nedbør til råvand Her findes temaer om grundvand, kildeplads, indsatsplanlægning (grundvandsbeskyttelse), boringer, undersøgelser og oversigt over støtteordninger, landbrugets indsats m.m.

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Hjørring Kommune. Martin Andreasen Holtevej Brønderslev. Hjørring den

Hjørring Kommune. Martin Andreasen Holtevej Brønderslev. Hjørring den Hjørring Kommune Martin Andreasen Holtevej 145 9700 Brønderslev Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 330 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 330 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 330 Offentligt J.nr. M Den 27 juni 2005 Besvarelse af spørgsmål 1-10 vedr. rådsmøde nr. 2670 (miljøministre) den 24. juni 2005. Spørgsmål

Læs mere

Udledningen til spildevandsforsyningsselskabets regnvandsledning skal ske som angivet på kortbilag.

Udledningen til spildevandsforsyningsselskabets regnvandsledning skal ske som angivet på kortbilag. Koncern Miljø Region hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att.: Aruwa Bendsen Sagsnr.: 08010414 Den 19-03-2012 1. Udledningstilladelse Region Hovedstaden har med brev af 5. maj 2011 ansøgt om fornyet

Læs mere

Tilladelse til udledning af tagvand til privat sø

Tilladelse til udledning af tagvand til privat sø Tilladelse til udledning af tagvand til privat sø Tilladelse i medfør af: 28 i Lov om miljøbeskyttelse Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. Jacob Bjerre Balling Glyngørevej 36 Trustrup 7800 Skive

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra rørbassin ved Kornerup Landevej 29 i Kornerup til Langvad Å

Tilladelse til udledning af overfladevand fra rørbassin ved Kornerup Landevej 29 i Kornerup til Langvad Å Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Dato: 30. april 2014

Læs mere

AnlægsID: 779-V

AnlægsID: 779-V Steen Sørensen Majgårdvej 7 Majgårde 7840 Højslev 11. juli 2016 Majgårdvej 7, Majgård, 7840 Højslev - TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND TIL MARKVANDING AnlægsID: 779-V40-62625 AFGØRELSE Skive Kommune

Læs mere

ORIENTERING OM LYNGE GRUSGRAV

ORIENTERING OM LYNGE GRUSGRAV Nr. 2 / 22. marts 2013 ORIENTERING OM LYNGE GRUSGRAV Regionen afgør sagen om deponeret jord i Lynge Grusgrav Regionsrådet har besluttet, at deponeret jord kan blive liggende i Lynge Grusgrav Den 12. marts

Læs mere

Tilladelse til udledning af tagvand fra Cirkuspladsen, Havneholmen, til Københavns Havn

Tilladelse til udledning af tagvand fra Cirkuspladsen, Havneholmen, til Københavns Havn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Skanska Øresund A/S Havneholmen 29 1561 København V Att. Jesper Brandt Jesper.brandt@skanska.dk 27-04-2015 Sagsnr. 2015-0084922 Dokumentnr.

Læs mere

Tilladelse til tilslutning af dræn- og overfladevand fra kunstgræsbane i

Tilladelse til tilslutning af dræn- og overfladevand fra kunstgræsbane i Herlev Bygade 90 2730 Herlev Herlev Idrætscenter Herlev Kommune Skinderskovvej 31 2730 Herlev 24. august 2015 Journalnr. 163-2015-6337 CVR 63640719 Att.: Jakob Ludvigsen Tilladelse til tilslutning af dræn-

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Villabyernes Boligselskab

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Villabyernes Boligselskab SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Villabyernes Boligselskab Villabyernes Ejendomskontor CVR nr.: - Lindeholmen 4 P nr.: - Tilladelsesdato:

Læs mere

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 ANLÆGSTYPER 1.0 Generelt. Fredericia kommune er godkendelsesmyndighed for anlæg på 30 PE og derunder. Ansøgning ved anlæg større end 30 PE skal indsendes

Læs mere

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning Gl. Estrup Gartneri l Randersvej 7 8963 Auning E-mail: gleg@gl-estrupgartneri.dk BYG OG MILJØ Dato: 26. september 2014 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk

Læs mere

Stevnstrup Vandværk, tilladelse udskiftning af filter-, udpumpningsanlæg og tilslutningstilladelse til afledning af filterskyldevand

Stevnstrup Vandværk, tilladelse udskiftning af filter-, udpumpningsanlæg og tilslutningstilladelse til afledning af filterskyldevand Stevnstrup Vandværk v/ Rene Dyrholm Stationsvej 37, Stevnstrup 8870 Langå Miljø og Teknik Miljø Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 1644 jan.hansen@randers.dk www.randers.dk 07-05-2015

Læs mere

Afgørelse om vilkårsændringer til udledningstilladelse af 19/6-2015

Afgørelse om vilkårsændringer til udledningstilladelse af 19/6-2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Den nye bane Kbh-Ringsted, BANEDANMARK Relevante underentreprenører Afgørelse om vilkårsændringer til udledningstilladelse af 19/6-2015

Læs mere

Retningslinjer for nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer i faskiner

Retningslinjer for nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer i faskiner Greve Kommune Retningslinjer for nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer i faskiner Greve Kommune (Bilag til Spildevandsplan 2004-2008) 1 Faskiner Hvorfor nedsive regnvand? Nedsivning af regnvand

Læs mere

Tilladelse til nedsivning af vand fra parkeringsareal og tagflade på ejendommen Lundbergsvej 10 matrikel nr. 19b Ebeltoft Markjorder

Tilladelse til nedsivning af vand fra parkeringsareal og tagflade på ejendommen Lundbergsvej 10 matrikel nr. 19b Ebeltoft Markjorder KVADRAT A/S 13-09-2016 Lundbergsvej 10 Sagsnummer.: 16/16284 8400 Ebeltoft Sagstype: KLE: 06.01.05 Sagsbehandler: Vibe Bertelsen Tlf.: 87 53 54 10 Tilladelse til nedsivning af vand fra parkeringsareal

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND Side 1 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Side 2 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå

Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå Spildevand i det a bne land En oversigt over de forskellige løsninger til håndtering af spildevand i Helsingør Kommune Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå spildevandsrensningen på alle ejendomme

Læs mere

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Virksomheder J.nr. MST-1272-00730 Ref. loped / majli Den 27. marts 2014 Att.: Martin Poulsen (mapou@slagelse.dk og cvr-nr.

Læs mere

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg Nedsivningsanlæg I et nedsivningsanlæg bortskaffes spildevandet ved, at vandet siver ned gennem jordlagene til grundvandet. Spildevandet pumpes fra bundfældningstanken over i selve nedsivningsanlægget,

Læs mere

Ole Hansen Varde Landevej 62 Skonager 6800 Varde. Tilladelse til erstatningsboring.

Ole Hansen Varde Landevej 62 Skonager 6800 Varde. Tilladelse til erstatningsboring. Ole Hansen Varde Landevej 62 Skonager 6800 Varde Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 7458 52548 JUP Tilladelse til erstatningsboring. Varde Kommune giver tilladelse til etablering af en ny markvandingsboring

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - VEDTAGET Tillæg nr. 19 til spildevandsplan 2012-2015 Kloakering af arrangementsplads ved Bygholm Landbrugsskole TEKNIK OG MILJØ 1 2 - Tillæg Tillæg - Vedtaget nr.

Læs mere

Hjørring Kommune. Hjørring den TILLADELSE TIL

Hjørring Kommune. Hjørring den TILLADELSE TIL Hjørring Kommune TILLADELSE TIL Hjørring den 08-07-2016 Sagsnr.: 06.11.01-G01-4-15 Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk

Læs mere

Tilladelser til regnbetingede udløb

Tilladelser til regnbetingede udløb Tilladelser til regnbetingede udløb Lovgrundlag Datagrundlag til en tilladelse Opbygning af en udledningstilladelse U-skema PULS Bo Skovmark Oversigt over lovgivningen Miljømålsloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009-2016 Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg Vedtaget af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold

Læs mere

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Notat om VVM-screening af moniteringsboring 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Indledning

Læs mere

VVM screening af multibane på matrikel 7E, Blenstrup by, Blenstrup Blenstrup Idrætsforening

VVM screening af multibane på matrikel 7E, Blenstrup by, Blenstrup Blenstrup Idrætsforening VVM screening af multibane på matrikel 7E, Blenstrup by, Blenstrup Blenstrup Idrætsforening Indholdsfortegnelse 1 Projektet...3 2 Anlæggets karakteristika...3 2.1 Anlæggets dimensioner...3 2.2 Kumulation

Læs mere

Undersøgelser ved Selling Vandværk boring 2

Undersøgelser ved Selling Vandværk boring 2 Resultater fra forureningsundersøgelserne omkring boring 2.0 2.0 1.0 0. Dybde i meter 1.0 Udsnit Analyse pesticider og nedbrydningsprodukter i jordprøver*. Anført som µg/kg tørstof. 2.0 Dichlorbenzamid

Læs mere

Hjørring Kommune. HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 9. Sendt på mail: Hjørring den

Hjørring Kommune. HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 9. Sendt på mail: Hjørring den Hjørring Kommune HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 9 9800 Hjørring Sendt på mail: rrj@hjvand.dk Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

vejen mellem Resen og Karup. Ledningstraceet ses i kortet til højre.

vejen mellem Resen og Karup. Ledningstraceet ses i kortet til højre. Indholdsfortegnelse Tillæg nr. 4 3 Lovgrundlag 5 Plangrundlag 6 Fordebat 8 Spildevandsanlæg 9 Miljømæssige konsekvenser 11 Økonomi 13 Tidsplan 14 Berørte ejendomme 15 Miljøvurdering 17 Bilag 18 Kort -

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning. Kronborgvej 20, Aulum

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning. Kronborgvej 20, Aulum TEKNIK OG MILJØ Aulum Grusgrav ApS Kronborgvej 20 7490 Aulum Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Ved henvendelse: bjgtg@herning.dk Tlf. 9628 8065 Sagsbehandler: Thomas

Læs mere

HOFOR A/S Miljø & Vandressourcer Att: Malu Cordius. Sagsnr Dokumentnr

HOFOR A/S Miljø & Vandressourcer Att: Malu Cordius. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse HOFOR A/S Miljø & Vandressourcer Att: Malu Cordius VVM-screening af indvinding af grundvand som varmekilde i varmepumpe i ydre

Læs mere

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Dato Sagsbehandler J.nr. 1. oktober 2012 saril 014991-2012 Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Tilladelser til afledning af spildevand fra Arwos Landsby

Tilladelser til afledning af spildevand fra Arwos Landsby Teknik og Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Arwos Service A/S Tlf. : 73 76 76 76 Trondhjemsvej 6 6230 Rødekro Dato: 28-10-2011 Sagsnr.: 11/2512 Dok.nr.: 19 Kontakt: Mogens Søndergaard Nielsen Direkte

Læs mere

Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår

Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår Envidan Att. Johan Pedersen J F Kennedys Plads 1 K, 2.sal 9000 Aalborg email: jpe@envidan.dk Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk

Læs mere

Tilladelse til nedsivningsgrøft for overfladevand fra ny rundkørsel, ombygning af vejkryds ved Lemvigvej/Oddesundvej

Tilladelse til nedsivningsgrøft for overfladevand fra ny rundkørsel, ombygning af vejkryds ved Lemvigvej/Oddesundvej POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Vejdirektoratet Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg Att. Ditte Holst Nielsen Tilladelse til nedsivningsgrøft

Læs mere

Vand og Affald Ryttervej 21, 5700 Svendborg og Svendborg Kommune, CETS.

Vand og Affald Ryttervej 21, 5700 Svendborg og Svendborg Kommune, CETS. Vand og Affald Ryttervej 21, 5700 Svendborg og Svendborg Kommune, CETS. Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. +4562233000 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

at der indvindes fra boring DGU nr med maks m³/år og maks. 15 m³/time

at der indvindes fra boring DGU nr med maks m³/år og maks. 15 m³/time Esther Søgaard Søndre Storetoft 5 6720 Fanø Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. august 2016 Sagsbehandler Bodil Sejer Telefon direkte 76 16 51 37 Sagsid 16/7128 Reg. nr. 563-40-5004-00 Endelig tilladelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Ballerup Kommunes VVM-screening af regnvandssystem på Marbækbanen

AFGØRELSE i sag om Ballerup Kommunes VVM-screening af regnvandssystem på Marbækbanen Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 17. marts 2015 J.nr.: NMK-34-00288 Ref.: KBP AFGØRELSE i sag om Ballerup Kommunes VVM-screening af regnvandssystem på Marbækbanen

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Tillæg til spildevandsplan Side 1 af 6 Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan... 4 Betydning for grundejere...

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Forslag til Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Høringsudkast Side 1 af 6 Tillæg til spildevandsplan Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan...

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplaner for tidligere Hjørring Kommune, tidligere Hirtshals Kommune, tidligere Sindal Kommune samt tidligere Løkken-Vrå Kommune

Tillæg til Spildevandsplaner for tidligere Hjørring Kommune, tidligere Hirtshals Kommune, tidligere Sindal Kommune samt tidligere Løkken-Vrå Kommune Hjørring Kommune Tillæg til Spildevandsplaner for tidligere Hjørring Kommune, tidligere Hirtshals Kommune, tidligere ndal Kommune samt tidligere Løkken-Vrå Kommune Tillæg 2 af 2016 Optagelse af vandløb

Læs mere

Overblik over problemstillinger og lovgivning i forbindelse med udledning af regnvand til recipient. Christian Petersen, ALECTIA

Overblik over problemstillinger og lovgivning i forbindelse med udledning af regnvand til recipient. Christian Petersen, ALECTIA Overblik over problemstillinger og lovgivning i forbindelse med udledning af regnvand til recipient Christian Petersen, ALECTIA Stigende behov/ønsker for lokal afledning af regnvand medføre nye udfordringer.

Læs mere

INGENIØR NE Att.: Christian Bjerre Jensen Egtvejvej 1 6000 Kolding. 18. november 2014

INGENIØR NE Att.: Christian Bjerre Jensen Egtvejvej 1 6000 Kolding. 18. november 2014 INGENIØR NE Att.: Christian Bjerre Jensen Egtvejvej 1 6000 Kolding Tilladelse i henhold til Vandforsyningslovens 26 og Miljøbeskyttelseslovens 19 til midlertidig grundvandssænkning med oppumpning og efterfølgende

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Stationsvej.

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Stationsvej. Tilladelse til udledning af overfladevand fra Stationsvej. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak i Stationsvej til Vindinge Å,

Læs mere

Adresseoplysninger udfyldes ved afsendelsen. Se modtagerlisten nedenfor.

Adresseoplysninger udfyldes ved afsendelsen. Se modtagerlisten nedenfor. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Adresseoplysninger udfyldes ved afsendelsen. Se modtagerlisten nedenfor. Lovliggørelse, efter miljøbeskyttelseslovens 19, af nedsivning af overfladevand

Læs mere

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Tlf.:

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Tlf.: Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved spildevand@naestved.dk Tlf.: 5588 6170 www.naestved.dk Sags nr. Modtaget, dato: Ansøgning om etablering af Biologisk sandfilter

Læs mere

Sagsnr.: A Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Sagsnr.: A Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand samt afgørelse om ikke VVM-pligt Hjørring Kommune Klaus Poulsen Løkkensvej 440 9800 Hjørring Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den

Læs mere

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Tlf.:

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Tlf.: Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved spildevand@naestved.dk Tlf.: 5588 6170 www.naestved.dk Sags nr. Modtaget, dato: Ansøgning om etablering af Samletank - som anført

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 341 Offentligt. Teknisk gennemgang af grundvand Overvågning, tilstand og afrapportering

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 341 Offentligt. Teknisk gennemgang af grundvand Overvågning, tilstand og afrapportering Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 341 Offentligt Teknisk gennemgang af grundvand Overvågning, tilstand og afrapportering Præsentation for MOF 22. marts 2017 Kort overblik fra Miljøstyrelsen

Læs mere

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland Side 1 af 5 Bilag 1. Ordliste Spildevand PE Spildevandsanlæg Recipienter Recipientkvalitetsplan Dræn Kloakopland Separatkloakeret Spildevandskloakeret Fælleskloakeret Nedsivningsopland Areal Reduceret

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand til Øresund

Tilladelse til udledning af regnvand til Øresund Gentofte Kommune Park og Vej Att.: Kasper Nielsen Ørnegårdsvej 19 2820 Gentofte 9. november 2015 Sagsnr. EMN-2015-17137 Tilladelse til udledning af regnvand til Øresund Gentofte Kommune Park og Vej har

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Dato: 3-8-2015 Sags nr. 820-2015-39261 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg

Læs mere

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 Den 25. juni 2012 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2010-2012. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og -pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland

Læs mere

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne.

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne. Ikast-Brande Kommune 4. december 2014 Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra parkeringsareal Isenvad Multihus, Bygaden 37-41, Ikast Ikast-Brande Kommune meddeler denne tilladelse til nedsivning

Læs mere

Sendt pr. mail til: Anne Krag, Ole Mikkelsen,

Sendt pr. mail til: Anne Krag, Ole Mikkelsen, Teknik- og Miljøafdelingen COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk sikkerepost@nyborg.dk Sendt pr. mail til: Anne Krag, akra@cowi.com

Læs mere

Revideret tilladelse til reduceret udledning af regn- og overfladevand fra Interstil A/S, Egeskovvej 15, Egebjerg

Revideret tilladelse til reduceret udledning af regn- og overfladevand fra Interstil A/S, Egeskovvej 15, Egebjerg Api Property Fund Denmark P/S Rådhuspladsen 75. 3 1550 København V E-mail: tonny.nielsen@aberdeenpropertyinvestors.com TEKNIK OG MILJØ Spildevand Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax:

Læs mere

[A] Jord & Affald. Dispensation til at tilføre jord til råstofgrav på matr.nr. [ ]

[A] Jord & Affald. Dispensation til at tilføre jord til råstofgrav på matr.nr. [ ] [A] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr. 335/03-0009 Ref.: LHA/15 Den 3. december 2004 Dispensation til at tilføre jord til råstofgrav på matr.nr. [ ] [A] har den 9. september 2003

Læs mere