OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER"

Transkript

1 OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER Dette er en ikke-officiel oversættelse af OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 Edition. Den danske version vedbliver at være uofficiel. Oversættelsen er udfærdiget på foranledning af Mæglings- og klage institutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd i I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den danske oversættelse og OECD s udgivelse af OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 Edition, er det OECD s publikation der lægges til grund.

2 FORORD Forord OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder er en række anbefalinger fra regeringerne i de tilsluttede lande til multinationale virksomheder, der opererer i eller ud af de pågældende lande. De fastlægger en række ikke-bindende principper og standarder for ansvarlig virksomhedsadfærd i en global kontekst i overensstemmelse med gældende love og internationalt anerkendte standarder. Retningslinjerne er den eneste multilateralt anerkendte og omfattende kodeks for ansvarlig virksomhedsadfærd, som regeringerne har forpligtet sig til at indføre. Retningslinjernes anbefalinger tager udgangspunkt i et sæt værdier, der er fælles for regeringerne i de lande, hvor en stor andel af internationale direkte investeringer udgår fra, og hvor mange af de største multinationale virksomheder har hjemsted. Retningslinjerne har til formål at sikre, at virksomhederne yder et positivt bidrag til den økonomiske, miljømæssige og sociale udvikling på verdensplan. Retningslinjerne understøttes af en unik implementeringsmekanisme, de såkaldte nationale kontaktpunkter, der er institutioner etableret af de tilsluttede regeringer med den opgave at fremme og gennemføre Retningslinjerne. De nationale kontaktpunkter bistår virksomhederne og deres interessenter i at gennemføre passende tiltag for at fremme gennemførelsen af Retningslinjerne. De tjener ligeledes som platform for mægling og forlig ved løsning af praktiske problemer, der måtte opstå. Den 4. maj 2010 påbegyndte regeringerne i de 42 lande i og uden for OECD, der har tilsluttet sig OECD's Erklæring om Internationale Investeringer og Multinationale Virksomheder og den tilhørende Beslutning, arbejdet med at revidere Retningslinjerne, så de kommer til at afspejle ændringer i det internationale investeringsklima og multinationale virksomheders vilkår siden den seneste revision i De aftalte ændringer skal sikre, at Retningslinjerne fortsat kan tjene som det primære internationale instrument til fremme af ansvarlig virksomhedsadfærd. De opdaterede Retningslinjer med tilhørende Beslutning blev vedtaget af de 42 tilsluttede regeringer den 25. maj 2011 på ministermødet ved OECD s 50 års jubilæum. Ændringerne i Retningslinjerne omfatter: OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER, UDGAVE 2011 OECD

3 FORORD Et nyt kapitel om menneskerettigheder, der følger FN's anbefalinger om menneskerettigheder og erhvervsliv (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights): Gennemførelse af FN's Protect, Respect and Remedy -ramme. En ny og omfattende tilgang til, hvordan virksomheder kan udvise nødvendig omhu (due diligence) og ansvarlig leverandørstyring, der udgør et væsentligt fremskridt i forhold til tidligere tilgange. Vigtige ændringer i mange af de enkelte kapitler, f.eks. kapitlerne om Ansættelse og forholdet mellem arbejdsgivere og arbejdstagere, Bekæmpelse af bestikkelse, afkrævning af beskyttelsespenge og pengeafpresning, Miljø, Forbrugerinteresser og Videregivelse af oplysninger og beskatning. Klarere og strammere procedureregler for at styrke de nationale kontaktpunkters rolle, forbedre deres indsats og skabe funktionel ligevægt. En proaktiv implementeringsdagsorden, der skal støtte virksomhederne i at løfte deres ansvar, når nye udfordringer opstår. Revideringen af Retningslinjerne blev gennemført af de deltagende regeringer og inkluderede omfattende høringer med deltagelse af en lang række interessenter og partnere. Alle G20-lande, der ikke er tilsluttet, blev inviteret til at deltage på lige fod i høringerne og ydede et væsentligt bidrag. Det samme gjorde deltagerne i de regionale høringer i Asien, Afrika, Latinamerika, Mellemøsten og Nordafrika. OECD's rådgivende komité for handel og industri (BIAC), OECD's rådgivende fagforeningskomité (TUAC) og sammenslutningen af civilsamfundsorganisationer (OECD Watch) repræsenterede henholdsvis arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer samt ikke-statslige organisationer (NGO'er) på almindelige høringsmøder og gennem aktiv deltagelse i rådgivningsudvalget tilknyttet formandskabets arbejdsgruppe, der var ansvarlig for revideringen af Retningslinjerne. FN's Generalsekretærs særlige repræsentant for menneskerettigheder og erhvervsliv, professor John Ruggie, Den internationale arbejdsorganisation (ILO) og andre internationale organisationer har også ydet et stort bidrag til revideringsarbejdet. OECD's komitéer for konkurrence, forbrugerpolitik, god selskabsledelse, beskæftigelse, arbejdsmarked og sociale anliggender, miljø og skat samt arbejdsgruppen om bestikkelse i forbindelse med internationale forretningstransaktioner har bidraget til revisionen af de relevante kapitler i Retningslinjerne. Arbejdet med revisionen blev bistået af Divisionen for investering, som sekretariatet for OECD's Investeringskomite, i tæt samarbejde med OECD's Direktorat for retlige anliggender, Center for skattepolitik og administration, 4 OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER, UDGAVE 2011 OECD 2011

4 FORORD OECD's antikorruptionsdivision, Konkurrencedivision, Corporate Affairsdivision, Division for beskæftigelsesanalyse og -politik, Division for miljø og økonomisk integration samt Division for information, kommunikation og forbrugerpolitik. OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER, UDGAVE 2011 OECD

5

6 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse ERKLÆRING OM INTERNATIONALE INVESTERINGER OG MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER... 9 Del I OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Anbefalinger om ansvarlig virksomhedsadfærd i en global sammenhæng Tekst og kommentarer Indledning I. Begreber og principper II. Generelle politikker Kommentarer til generelle politikker III. Offentliggørelse af oplysninger Kommentarer til offentliggørelse af oplysninger IV. Menneskerettigheder Kommentarer til menneskerettigheder V. Ansættelse og forholdet mellem arbejdsgivere og arbejdstagere Kommentarer til ansættelse og forholdet mellem arbejdsgivere og arbejdstagere VI. Miljø Kommentarer til miljø VII. Bekæmpelse af bestikkelse og pengeafpresning Kommentarer til bekæmpelse af bestikkelse og pengeafpresning VIII. Forbrugerinteresser Kommentarer til forbrugerinteresser OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER, UDGAVE 2011 OECD

7 INDHOLDSFORTEGNELSE IX. Videnskab og teknologi Kommentarer til videnskab og teknologi X. Konkurrence Kommentarer til konkurrence XI. Beskatning Kommentarer til beskatning Del II Implementeringsprocedurer for OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Ajourføring af OECD-Rådets Beslutning om OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder I. Nationale kontaktpunkter II. Investeringskomitéen III. Revidering af Beslutningen Vejledende sagsbehandling I. Nationale kontaktpunkter II. Investeringskomitéen Kommentarer til Implementeringsprocedurer for OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder I. Kommentarer til vejledende sagsbehandling for nationale kontaktpunkter II. Kommentarer til vejledende sagsbehandling for Investeringskomitéen OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER, UDGAVE 2011 OECD 2011

8 ERKLÆRING ERKLÆRING OM INTERNATIONALE INVESTERINGER OG MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER 25. maj 2011 TILSLUTTEDE REGERINGER 1 I BETRAGTNING AF: - at internationale investeringer har betydelig indflydelse på verdensøkonomien og i væsentligt omfang har bidraget til udviklingen i landene, - at multinationale virksomheder spiller en vigtig rolle i denne investeringsproces, - at internationalt samarbejde kan forbedre det internationale investeringsklima, øge de multinationale virksomheders bidrag til den økonomiske, sociale og miljømæssige udvikling og minimere eller løse vanskeligheder afledt af aktiviteterne, - at fordelene ved internationalt samarbejde øges ved løsning af problemer i forbindelse med internationale investeringer og multinationale virksomheder ved etablering af en balanceret ramme af koordinerede instrumenter, 1. Den 25. maj 2011 var de tilsluttede regeringer alle OECD-medlemslande samt Argentina, Brasilien, Egypten, Letland, Litauen, Marokko, Peru og Rumænien. Det Europæiske Fællesskab er blevet indbudt til at tilslutte sig erklæringens del om national behandling på områder, hvor fællesskabet har kompetence. OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER, UDGAVE 2011 OECD

9 ERKLÆRING ERKLÆRES DET: Retningslinjer for multinationale virksomheder National behandling I. at de tilsluttede regeringer samstemmende anbefaler, at multinationale virksomheder, der driver virksomhed i eller ud af deres områder, overholder Retningslinjerne, der beskrives i Bilag 1 hertil 2, under hensyntagen til de overvejelser og betragtninger, der fremsættes i Forordet og er en integreret del af teksten, II. 1. at de tilsluttede regeringer under hensyntagen til opretholdelse af den offentlige orden skal beskytte deres vigtige sikkerhedsinteresser og opfylde deres forpligtelser vedrørende international fred og sikkerhed, behandle virksomheder, der opererer i deres områder, og som ejes eller kontrolleres direkte eller indirekte af den nationale eller andre tilsluttede regeringer (herefter kaldet "udenlandsk kontrollerede virksomheder") ifølge deres love, bestemmelser og administrative praksis, der er i overensstemmelse med international lov og ikke mindre favorabel end den behandling, der i tilsvarende situationer ydes nationale virksomheder (herefter kaldet "national behandling"), 2. at de tilsluttede regeringer vil overveje anvendelse af "national behandling" over for lande ud over de tilsluttede regeringer, 3. at de tilsluttede regeringer vil tilstræbe at sikre, at deres regionale myndigheder anvender "national behandling", 4. at denne erklæring ikke omhandler de tilsluttede regeringers ret til at regulere udenlandske investeringer eller udenlandske virksomheders etableringsvilkår, 2. Teksten i Retningslinjer for Multinationale Virksomheder er gengivet i Del I i denne publikation. 10 OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER, UDGAVE 2011 OECD 2011

10 ERKLÆRING Modstridende krav III. at de vil samarbejde med henblik på ikke eller i mindst muligt omfang at stille modstridende krav til multinationale virksomheder, og at de vil tage de generelle overvejelser og den praktiske tilgang beskrevet i Bilag 2 til nærværende tekst i betragtning 3. Motiverende og demotiverende faktorer for internationale investeringer IV. 1. at de anerkender behovet for at styrke samarbejdet på området for internationale direkte investeringer, 2. at de anerkender, at introduktionen af særlige love, bestemmelser og administrativ praksis på området (herefter kaldet "foranstaltninger") skaber et behov for i passende omfang at sikre de tilsluttede regeringers interesser ved at indføre officielle motiverende og demotiverende faktorer for internationale direkte investeringer, 3. at de tilsluttede regeringer vil tilstræbe størst mulig transparens i foranstaltningerne, så vigtighed og formål tydeliggøres, og oplysninger om foranstaltningerne er let tilgængelige, Høringsprocedurer V. at de er indstillet på at rådføre sig med hinanden i ovenstående anliggender i overensstemmelse med relevante afgørelser truffet af Rådet, Evaluering VI. at de jævnligt vil evaluere ovenstående anliggender for derigennem at højne effektiviteten i det internationale, økonomiske samarbejde mellem de tilsluttede regeringer i forhold vedrørende internationale investeringer og multinationale virksomheder. 3. Teksten "General Considerations and Practical Approaches concerning Conflicting Requirements Imposed on Multinational Enterprises" kan findes på OECD's hjemmeside OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER, UDGAVE 2011 OECD

11 ERKLÆRING 12 OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER, UDGAVE 2011 OECD 2011

12 Del I OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Anbefalinger om ansvarlig virksomhedsadfærd i en global sammenhæng Tekst og kommentarer Note fra sekretariatet: Kommentarerne til OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder er vedtaget af Investeringskomiteen udvidet med otte lande, der ikke er tilsluttet * Erklæring om Internationale Investeringer og Multinationale Virksomheder. Kommentarerne indeholder oplysninger og forklaringer til teksten i Retningslinjer for Multinationale Virksomheder og til Rådets afgørelse om OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. De udgør ikke en del af Retningslinjer for Internationale Investeringer og Multinationale Virksomheder eller Rådets afgørelse om OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. I denne publikation er kommentarerne placeret efter det kapitel, de vedrører. De er nummereret fortløbende fra * Argentina, Brasilien, Egypten, Letland, Litauen, Marokko, Peru og Rumænien. OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER, UDGAVE 2011 OECD

13 ERKLÆRING 14 OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER, UDGAVE 2011 OECD 2011

14 Indledning 1. OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder (Retningslinjer(ne)) er en række anbefalinger fra regeringer til multinationale virksomheder. Retningslinjerne har til formål at sikre, at virksomhederne driver deres forretningsaktiviteter i overensstemmelse med regeringernes politik, for dermed at styrke grundlaget for gensidig tillid mellem virksomheder og de samfund, hvor de opererer, for at fremme investeringsklimaet for udenlandske investeringer, og for at styrke de multinationale virksomheders bidrag til bæredygtig udvikling. Retningslinjerne er den del af OECD's Erklæring om Internationale Investeringer og Multinationale Virksomheder. Erklæringens øvrige elementer omhandler national behandling, modstridende krav til virksomheder, og incitamenter og demotiverende faktorer for internationale investeringer. Retningslinjerne fastlægger en række frivillige principper og standarder for ansvarlig virksomhedsadfærd i overensstemmelse med gældende love og internationalt anerkendte standarder. Lande, der tilslutter sig Retningslinjerne, giver imidlertid bindende tilsagn til, at gennemføre dem i overensstemmelse med OECD-Rådets beslutning vedrørende OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Endvidere kan anliggender dækket i Retningslinjerne også være underlagt national lovgivning og internationale forpligtelser. 2. De internationale virksomheder har oplevet en række vidtgående strukturelle ændringer, og Retningslinjerne er derfor blevet tilpasset for at afspejle udviklingen. Væksten i service- og vidensintensive brancher og internetøkonomiens voksende omfang har bevirket, at service- og teknologivirksomheder spiller en stadig større rolle på de internationale markeder. De store virksomheder står stadig for en væsentlig andel af de internationale investeringer, og der ses en stigende tendens til store internationale fusioner. Samtidig ses også en stigning i udenlandske investeringer foretaget af små og mellemstore virksomheder, som nu spiller en væsentlig rolle i international sammenhæng. De multinationale virksomheder, ligesom deres nationale konkurrenter, har udviklet sig, og ses nu i en større mangfoldighed af virksomhedskonstellationer og organisatoriske opbygninger end tidligere. Strategiske alliancer og OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER, UDGAVE 2011 OECD

15 tættere relationer med leverandører og entreprenører udvisker grænserne mellem de enkelte virksomheder. 3. Den kraftige udvikling i multinationale virksomheders opbygning afspejles ligeledes i deres forretningsaktiviteter i udviklingslandene, hvor udenlandske direkte investeringer er vokset hurtigt. I udviklingslandene har de multinationale virksomheder diversificeret aktiviteterne, så de nu ikke længere kun arbejder med primær produktion og udvinding, men også med fremstilling, samling, hjemmemarkedsudvikling og service. En anden vigtig tendens er fremkomsten af multinationale virksomheder baseret i udviklingslandene som store internationale investorer. 4. De multinationale virksomheders aktiviteter, i form af international handel og investeringer, har styrket de bånd, der knytter verdens lande og regioner sammen. Aktiviteterne skaber betydelige fordele for både hjemlande og værtslande. Fordelene øges, når de multinationale virksomheder leverer de produkter og tjenesteydelser, som forbrugerne ønsker at købe, til konkurrencedygtige priser, og når de skaber et godt investeringsafkast til kapitalindskyderne. Deres handels- og investeringsaktiviteter bidrager til en effektiv anvendelse af kapital, teknologi, menneskelige ressourcer og naturressourcer. De fremmer teknologioverførsel mellem verdens regioner samt udvikling af teknologier, der tilgodeser lokale forhold. Gennem både formel uddannelse og praktik fremmer virksomhederne ligeledes udviklingen af menneskelig kapital og skaber beskæftigelsesmuligheder i værtslandene. 5. De økonomiske forandringers art, omfang og hastighed har skabt nye strategiske udfordringer for virksomhederne og deres interessenter. De multinationale virksomheder har muligheden for at gennemføre politikker for bedste praksis inden for bæredygtig udvikling, der kan sikre sammenhængen mellem økonomiske, miljømæssige og sociale målsætninger. De multinationale virksomheders evne til at fremme bæredygtig udvikling øges markant, når handel og investeringer afvikles på åbne markeder underlagt fri konkurrence og passende regulering. 6. Mange multinationale virksomheder har påvist, at høje standarder for virksomhedsadfærd kan skabe øget vækst. Markederne er i dag præget af stærk konkurrence, og de multinationale virksomheder møder mange juridiske, sociale og lovgivningsmæssige krav. På den baggrund kan nogle virksomheder blive fristet til at tilsidesætte relevante principper og standarder for virksomhedsadfærd i et forsøg på at vinde uberettigede konkurrencefordele. En sådan adfærd fra nogle få virksomheder kan sætte mange virksomheders ry på spil og skabe offentlig mistillid. 16 OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER, UDGAVE 2011 OECD 2011

16 7. Mange virksomheder imødegår den offentlige mistillid ved at udarbejde interne programmer, retningslinjer og ledelsessystemer, der underbygger deres forpligtelse til at agere som ansvarlige virksomhedsborgere (good corporate citizenship) og god praksis og adfærd i forretnings- og medarbejderforhold. Nogle af dem har benyttet konsulentbistand, revisions- og certificeringsordninger, hvilket bidrager til opbygning af ekspertise på områderne. Virksomhederne har endvidere fremmet den sociale dialog om, hvad ansvarlig virksomhedsadfærd består i, og de har samarbejdet med interessenter, blandt andet i form af initiativer med inddragelse af flere interessentgrupper, for at udvikle retningslinjer for ansvarlig virksomhedsadfærd. Retningslinjerne klarlægger de tilsluttede regeringers fælles forventninger til virksomhedsadfærd og udgør en referenceramme for både virksomheder og andre interessenter. Dermed både supplerer og styrker Retningslinjerne de private bestræbelser på, at definere og efterleve ansvarlig virksomhedsadfærd. 8. Regeringerne samarbejder med hinanden og med andre aktører for at styrke de internationale lovmæssige og politiske rammer for virksomhedernes forretningsførelse. Den proces kan dateres tilbage til ILO's arbejde i starten af det tyvende århundrede. FN's vedtagelse af "Verdenserklæringen om menneskerettigheder" i 1948 var endnu en milepæl. Den blev fulgt op af en løbende udvikling af standarder, der har indflydelse på mange områder inden for ansvarlig virksomhedsadfærd - en proces, der kører videre i dag. OECD har ydet et vigtigt bidrag til processen ved, at udarbejde standarder på områder såsom miljø, bekæmpelse af korruption, forbrugerinteresser, god virksomhedsledelse og beskatning. 9. Regeringerne, der har tilsluttet sig Retningslinjerne, har som fælles mål at sikre, at de multinationale virksomheder yder et positivt bidrag til fremskridtet på det økonomiske, miljømæssige og sociale område, samt at minimere de problemer, som deres forretningsaktiviteter bevirker. Regeringerne arbejder hen imod, at indfri målet i partnerskab med de mange virksomheder, fagforeninger og andre ikke-statslige organisationer, der inden for deres respektive områder arbejder med de samme målsætninger. Regeringerne kan bidrage ved, at sikre effektive nationale rammer for politik, der omfatter en stabil makroøkonomisk politik, ligestilling af virksomheder, passende regulering og overvågning, upartiske retsinstanser og håndhævelsesmyndigheder og effektiv og ærlig offentlig administration. Regeringerne kan ligeledes hjælpe ved, at opretholde og fremme passende standarder og politikker, der støtter den bæredygtige udvikling, og ved at deltage i løbende reformarbejde for, at sikre effektivt fungerende offentlige sektorer. Regeringer, der er tilsluttet Retningslinjerne, er forpligtet til løbende, at OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER, UDGAVE 2011 OECD

17 forbedre både nationale og internationale politikker med henblik på at højne velfærd og levestandard for alle mennesker. 18 OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER, UDGAVE 2011 OECD 2011

18 I. Begreber og principper 1. Retningslinjerne er anbefalinger, som regeringerne i fællesskab fremsætter til de multinationale virksomheder. De fastlægger principper og standarder for god praksis i overensstemmelse med gældende love og internationalt anerkendte standarder. Overholdelse af Retningslinjerne er frivillig for virksomhederne og kan ikke retshåndhæves. Dog kan nogle af de områder, der dækkes af Retningslinjerne, også være underlagt national lovgivning og internationale forpligtelser. 2. Virksomhedernes primære forpligtelse er, at overholde de gældende love i deres hjemland. Retningslinjerne kan ikke træde i stedet for eller tilsidesætte nationalt gældende love og bestemmelser. Selvom Retningslinjerne på flere punkter dækker bredere end lovgivningen, er det ikke hensigten, at de skal stille virksomhederne over for modstridende krav. I lande, hvor de nationale love og regler måtte være i modstrid med Retningslinjernes principper og standarder, skal virksomhederne overholde dem i videst muligt omfang, uden dog at overtræde de nationale love. 3. Da multinationale virksomheders forretningsaktiviteter har global rækkevidde, bør det internationale samarbejde på området omfatte alle lande. De regeringer, der har tilsluttet sig Retningslinjerne, opfordrer virksomheder, der opererer på deres område, til at overholde Retningslinjerne, uanset hvor de opererer, og samtidig tage højde for særlige forhold i de enkelte værtslande. 4. Retningslinjerne stiller ikke krav om en præcis definition af en multinational virksomhed. Virksomhederne driver forretning i alle økonomiske sektorer. Det er sædvanligvis selskaber eller andre enheder, der er etableret i mere end ét land, og som via deres indbyrdes tilknytning kan koordinere aktiviteterne på forskellige måder. En eller flere af enhederne kan have væsentlig indflydelse på de andres aktiviteter, og graden af selvstændighed i de enkelte virksomheder kan variere meget fra en multinational virksomhed til en anden. Der kan være tale om privatejede og statsejede virksomheder og virksomheder med blandet ejerskab. Retningslinjerne gælder alle enheder i en multinational virksomhed (moderselskab og/eller lokale enheder). OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER, UDGAVE 2011 OECD

19 Afhængigt af den indbyrdes ansvarsfordeling, forventes de forskellige enheder at samarbejde og støtte hinanden med henblik på at overholde Retningslinjerne. 5. Retningslinjerne har ikke til formål at indføre forskelsbehandling mellem multinationale og nationale virksomheder, men skal derimod beskrive god praksis for alle virksomheder. Tilsvarende er multinationale og nationale virksomheder underlagt de samme forventninger til virksomhedsadfærd i alle forhold, hvor Retningslinjerne er relevante for dem. 6. Regeringerne ønsker, at sikre den bredest mulige overholdelse af Retningslinjerne. Selvom det anerkendes, at små og mellemstore virksomheder ikke har samme kapacitet som de større virksomheder, opfordrer de regeringer, der har tilsluttet sig Retningslinjerne, dem ikke desto mindre til at overholde Retningslinjernes anbefalinger i videst muligt omfang. 7. De tilsluttede regeringer bør ikke bruge Retningslinjerne til protektionistiske formål, eller til at skabe komparative fordele for det land, hvor en multinational virksomhed investerer. 8. Regeringerne har ret til at fastlægge vilkårene for de multinationale virksomheders aktiviteter inden for deres retsområde under overholdelse af international lov. Enheder af en multinational virksomhed placeret i forskellige lande, er underlagt de pågældende landes lovgivning. Hvis en multinational virksomhed er underlagt modstridende krav fra tilsluttede lande eller tredjelande, opfordres de pågældende regeringer til, at samarbejde i god tro med henblik på, at løse de problemer, der måtte opstå. 9. De tilsluttede regeringer fremsætter Retningslinjerne under den forudsætning, at de overholder deres ansvar med hensyn til, at behandle virksomhederne retfærdigt og i overensstemmelse med international ret og deres kontraktlige forpligtelser. 10. De opfordres til at anvende passende internationale tvistbilæggelsesmekanismer, herunder voldgift, som redskab til løsning af juridiske problemer, der måtte opstå mellem virksomheder og regeringer i værtslandene. 11. De tilsluttede regeringer implementerer Retningslinjerne og opfordrer til, at de følges. De etablerer Nationale Kontaktpunkter, der skal støtte Retningslinjerne og fungere som forum for diskussion af alle forhold vedrørende Retningslinjerne. De tilsluttede regeringer vil også deltage i relevante evaluerings- og høringsprocedurer ved problemer med fortolkning af Retningslinjerne i en foranderlig verden. 20 OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER, UDGAVE 2011 OECD 2011

20 II. Generelle politikker Virksomhederne skal fuldt ud tage højde for vedtagne politikker i de lande, hvor de opererer, og tage hensyn til interessenter. I den sammenhæng: A. Skal virksomhederne: 1. bidrage til økonomisk, miljømæssig og social fremgang med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling, 2. overholde internationalt anerkendte menneskerettigheder for personer, berørt af deres aktiviteter, 3. fremme lokal kapacitetsopbygning gennem et tæt samarbejde med lokalsamfundet, herunder forretningsinteresser, samt udvikle virksomhedens aktiviteter på de nationale og udenlandske markeder i overensstemmelse med behovet for sund kommerciel praksis, 4. fremme skabelse af menneskelig kapital, navnlig ved at skabe beskæftigelsesmuligheder og fremme medarbejderuddannelse, 5. afstå fra at søge eller acceptere undtagelser, der ikke er omfattet i de lovmæssige eller forskriftsmæssige rammer for menneskerettigheder, miljø, sundhed, sikkerhed, arbejdsmarked, beskatning, finansielle incitamenter eller andre forhold, 6. støtte og fastholde principper for god virksomhedsledelse, og udvikle og anvende god praksis inden for virksomhedsledelse, herunder i virksomhedskoncerner, 7. udvikle og anvende effektive selvreguleringsmekanismer og ledelsessystemer, der skaber gensidig tillid mellem virksomhederne og de samfund, hvor de opererer, 8. fremme de ansatte i multinationale virksomheders kendskab til, og overholdelse af, virksomhedspolitikker via passende formidling af politikkerne, herunder gennem uddannelsesprogrammer, 9. afstå fra diskriminerende eller disciplinære sanktioner mod ansatte, der i god tro indberetter oplysninger til ledelsen eller til kompetente OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER, UDGAVE 2011 OECD

21 offentlige myndigheder om forhold, som er i strid med loven, Retningslinjerne eller virksomhedens politikker, 10. håndtere aktuelle risici med nødvendig omhu (due diligence), for eksempel ved indarbejdning i virksomhedens risikostyringssystem, med henblik på at identificere, forebygge og afhjælpe aktuelle og mulige overtrædelser, som beskrevet i afsnit 11 og 12, samt redegøre for, hvordan sådanne overtrædelser håndteres. Udvisning af nødvendig omhu afhænger af omstændighederne i den konkrete situation, 11. gennem egne aktiviteter undgå, at forårsage eller medvirke til overtrædelse på de områder, der er dækket af Retningslinjerne og adressere dem, hvor de forekommer, 12. søge at forebygge eller afhjælpe overtrædelser, hvor de ikke har forårsaget dem, men hvor overtrædelsen har direkte sammenhæng med deres aktiviteter, produkter eller serviceydelser via en forretningspartner. Formålet er ikke at flytte ansvaret fra den enhed, der forårsager overtrædelsen, til den virksomhed, den har en forretningsmæssig relation til, 13. ud over at afhjælpe overtrædelse på områder, der er dækket af Retningslinjerne, hvor det er muligt, opfordre forretningspartnere, herunder leverandører og underleverandører til, at anvende principperne for ansvarlig virksomhedsadfærd i overensstemmelse med Retningslinjerne, 14. samarbejde med relevante interessenter, med henblik på, i passende omfang, at inddrage deres synspunkter ved planlægning og beslutningstagning vedrørende projekter og andre aktiviteter, der har væsentlig indflydelse på lokalsamfundene, 15. afstå fra upassende engagement i lokalpolitiske aktiviteter. B. Virksomhederne opfordres til: 1. efter omstændighederne, at støtte samarbejde i egnede fora med henblik på, at fremme internetfrihed gennem respekt for ytrings-, forsamlingsog foreningsfrihed på nettet, 2. hvor det er hensigtsmæssigt, at deltage i eller støtte private eller multistakeholder initiativer og social dialog om ansvarlig leverandørstyring, og samtidig sikre, at sådanne initiativer tager højde for deres sociale og økonomiske virkning på udviklingslande og for eksisterende, internationalt anerkendte standarder. 22 OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER, UDGAVE 2011 OECD 2011

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer for

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber I. Formålet med en kodeks for adfærd og etik i denne sektor Sektoren for private vagtselskaber består af næsten 10 000 virksomheder, som beskæftiger

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

(b) kooperative principper som udviklet af den internationale kooperative bevægelse som der henvises til i bilaget hertil.

(b) kooperative principper som udviklet af den internationale kooperative bevægelse som der henvises til i bilaget hertil. Henstilling nr. 193 vedrørende fremme af kooperativer Generalkonferencen for den Internationale Arbejdsorganisation, der er blevet sammenkaldt i Genève af Styrelsesrådet for Det Internationale Arbejdsbureau,

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2013. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten. Finansrådets anbefalinger om god

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V.

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V. Erhvervsstyrelsen carsor@erst.dk miasim@erst.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 M O B I L + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 C P H

Læs mere

Securitas værdier og etik

Securitas værdier og etik Securitas værdier og etik 1 2 Meddelelse fra adm. dir. Hver dag, overalt hvor vi arbejder, kan alle hos Securitas hjælpe med at opbygge vores omdømme og varemærke og understøtte langsigtet bæredygtighed

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn]

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Bilag H CSR Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 2.1 FN s Global Compact... 3 2.2 OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder...

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget

Kommissorium for revisionsudvalget Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til

Læs mere

Juli 2015. Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar?

Juli 2015. Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar? Juli 2015 Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar? Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (Lov nr. 738 af 1. juni 2015).

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Ledelseskodeks for god selskabsledelse

Ledelseskodeks for god selskabsledelse Ledelseskodeks for god selskabsledelse Denne redegørelse er udarbejdet med udgangspunkt i Finansrådets anbefalinger, som anført i direktionsskrivelse af 22. november 2013. Denne redegørelse er en bestanddel

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR FORBRUGERBESKYTTELSE I FORBINDELSE MED ELEKTRONISK HANDEL

RETNINGSLINIER FOR FORBRUGERBESKYTTELSE I FORBINDELSE MED ELEKTRONISK HANDEL Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling RETNINGSLINIER FOR FORBRUGERBESKYTTELSE I FORBINDELSE MED ELEKTRONISK HANDEL Dansk oversættelse af: OECD Guidelines for Consumer Protection in the Context

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Omstrukturering i elektricitetsindustrien: Et værktøjssæt til Social Ansvarlig Omstrukturering med en vejledning i bedste praksis

Omstrukturering i elektricitetsindustrien: Et værktøjssæt til Social Ansvarlig Omstrukturering med en vejledning i bedste praksis Omstrukturering i elektricitetsindustrien: Et værktøjssæt til Social Ansvarlig Omstrukturering med en vejledning i bedste praksis ENDELIG UDGAVE En rapport til EURELECTRIC, EPSU og EMCEF Af David Tarren,

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed Positionspapir nr. 5 LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed CISU vil fremme: CISU ønsker at fremme, at de danske civilsamfundsorganisationer, CSOer, og deres partnerorganisationer arbejder systematisk

Læs mere

Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00

Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00 Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00 25. mats 2014 Sted: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø 2. Præsentation af Mæglings- og klageinstitutionens

Læs mere

Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndbyernes IF Fodbold A/S Vurdering af, at Brøndby IF s stillingtagen til retningslinier for corporate governance er i overensstemmelse med Københavns Fondsbørs retningslinier herfor. Vejledning fra

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2014. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten. Finansrådets anbefalinger om god

Læs mere

Arbejdsplan for revisionsudvalget.

Arbejdsplan for revisionsudvalget. . Introduktion Nærværende model til en arbejdsplan kan anvendes som hjælp til udarbejdelse af en specifik arbejdsplan for revisionsudvalget. Formålet med arbejdsplanen er overordnet at fastlægge antallet

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Revisionsudvalgets årlige selvevaluering.

Revisionsudvalgets årlige selvevaluering. Revisionsudvalgets årlige selvevaluering. Arbejdsplan for revisionsudvalget 2007 Introduktion Nærværende skema kan anvendes som hjælp til selvevaluering af revisionsudvalget. Skemaet bygger på information,

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Baggrundsdokument Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder:

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder: LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B NTR Holding A/S er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Selskabsledelses

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 Frørup Andelskasse Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frørup Andelskasse forholder sig til Finansrådets

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

Samarbejdsaftale (Memorandum of Understanding) mellem Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet.

Samarbejdsaftale (Memorandum of Understanding) mellem Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet. Samarbejdsaftale (Memorandum of Understanding) mellem Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet. Aftalens formål 1. Denne aftale har til formål at fastlægge de overordnede rammer for det løbende samarbejde

Læs mere

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER 1 For at skabe opmærksomhed omkring Amway, Amways produkter og Amways forretningsmulighed, og med det formål at hjælpe ABOer med at etablere deres egen Amway-forretning,

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

CSR nyheder og erfaringer

CSR nyheder og erfaringer CSR nyheder og erfaringer Kundeseminar, Aarhus og København Helena Barton Eftermiddagens program Nye ledelsessystemer for samfundsmæssigt ansvar - DS 49001 og CSR Performance Ladder Ny standard for involvering

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea. Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014

Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea. Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014 Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014 Bæredygtig leverandørstyring i Nordea Fakta om Nordea Baggrunden

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø. Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR

Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø. Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR Forskningsprojekt CREWE I (August 2007 August 2008) Problem: Små virksomheder lever ikke op til

Læs mere

Politik for ansvarlige investeringer

Politik for ansvarlige investeringer Politik for ansvarlige investeringer Industriens Pensions målsætning er at sikre det størst mulige langsigtede reale afkast efter omkostninger under hensyntagen til investeringsrisikoen. Ved at investere

Læs mere

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum Nr. 1 16. juli 2014 Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum (Vejledning til bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder) 1. Indledning 1.1. Kunngerð nr. 1 frá 16.

Læs mere

Bestyrelsesarbejdet. Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014

Bestyrelsesarbejdet. Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014 Bestyrelsesarbejdet Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014 2 PROGRAM A. Indhold af bestyrelsesarbejde i bestyrelser B. Bestyrelsens 10 væsentligste fejl C. Retlige rammer for bestyrelsesarbejdet

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget.

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget. DFDS A/S Bestyrelsesudvalg 1. Revisionsudvalg Formålet med Revisionsudvalget ( Udvalget ) er at bistå bestyrelsen med at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med kontrol af kvaliteten og rigtigheden

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere