OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER"

Transkript

1 OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER Dette er en ikke-officiel oversættelse af OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 Edition. Den danske version vedbliver at være uofficiel. Oversættelsen er udfærdiget på foranledning af Mæglings- og klage institutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd i I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den danske oversættelse og OECD s udgivelse af OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 Edition, er det OECD s publikation der lægges til grund.

2 FORORD Forord OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder er en række anbefalinger fra regeringerne i de tilsluttede lande til multinationale virksomheder, der opererer i eller ud af de pågældende lande. De fastlægger en række ikke-bindende principper og standarder for ansvarlig virksomhedsadfærd i en global kontekst i overensstemmelse med gældende love og internationalt anerkendte standarder. Retningslinjerne er den eneste multilateralt anerkendte og omfattende kodeks for ansvarlig virksomhedsadfærd, som regeringerne har forpligtet sig til at indføre. Retningslinjernes anbefalinger tager udgangspunkt i et sæt værdier, der er fælles for regeringerne i de lande, hvor en stor andel af internationale direkte investeringer udgår fra, og hvor mange af de største multinationale virksomheder har hjemsted. Retningslinjerne har til formål at sikre, at virksomhederne yder et positivt bidrag til den økonomiske, miljømæssige og sociale udvikling på verdensplan. Retningslinjerne understøttes af en unik implementeringsmekanisme, de såkaldte nationale kontaktpunkter, der er institutioner etableret af de tilsluttede regeringer med den opgave at fremme og gennemføre Retningslinjerne. De nationale kontaktpunkter bistår virksomhederne og deres interessenter i at gennemføre passende tiltag for at fremme gennemførelsen af Retningslinjerne. De tjener ligeledes som platform for mægling og forlig ved løsning af praktiske problemer, der måtte opstå. Den 4. maj 2010 påbegyndte regeringerne i de 42 lande i og uden for OECD, der har tilsluttet sig OECD's Erklæring om Internationale Investeringer og Multinationale Virksomheder og den tilhørende Beslutning, arbejdet med at revidere Retningslinjerne, så de kommer til at afspejle ændringer i det internationale investeringsklima og multinationale virksomheders vilkår siden den seneste revision i De aftalte ændringer skal sikre, at Retningslinjerne fortsat kan tjene som det primære internationale instrument til fremme af ansvarlig virksomhedsadfærd. De opdaterede Retningslinjer med tilhørende Beslutning blev vedtaget af de 42 tilsluttede regeringer den 25. maj 2011 på ministermødet ved OECD s 50 års jubilæum. Ændringerne i Retningslinjerne omfatter: OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER, UDGAVE 2011 OECD

3 FORORD Et nyt kapitel om menneskerettigheder, der følger FN's anbefalinger om menneskerettigheder og erhvervsliv (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights): Gennemførelse af FN's Protect, Respect and Remedy -ramme. En ny og omfattende tilgang til, hvordan virksomheder kan udvise nødvendig omhu (due diligence) og ansvarlig leverandørstyring, der udgør et væsentligt fremskridt i forhold til tidligere tilgange. Vigtige ændringer i mange af de enkelte kapitler, f.eks. kapitlerne om Ansættelse og forholdet mellem arbejdsgivere og arbejdstagere, Bekæmpelse af bestikkelse, afkrævning af beskyttelsespenge og pengeafpresning, Miljø, Forbrugerinteresser og Videregivelse af oplysninger og beskatning. Klarere og strammere procedureregler for at styrke de nationale kontaktpunkters rolle, forbedre deres indsats og skabe funktionel ligevægt. En proaktiv implementeringsdagsorden, der skal støtte virksomhederne i at løfte deres ansvar, når nye udfordringer opstår. Revideringen af Retningslinjerne blev gennemført af de deltagende regeringer og inkluderede omfattende høringer med deltagelse af en lang række interessenter og partnere. Alle G20-lande, der ikke er tilsluttet, blev inviteret til at deltage på lige fod i høringerne og ydede et væsentligt bidrag. Det samme gjorde deltagerne i de regionale høringer i Asien, Afrika, Latinamerika, Mellemøsten og Nordafrika. OECD's rådgivende komité for handel og industri (BIAC), OECD's rådgivende fagforeningskomité (TUAC) og sammenslutningen af civilsamfundsorganisationer (OECD Watch) repræsenterede henholdsvis arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer samt ikke-statslige organisationer (NGO'er) på almindelige høringsmøder og gennem aktiv deltagelse i rådgivningsudvalget tilknyttet formandskabets arbejdsgruppe, der var ansvarlig for revideringen af Retningslinjerne. FN's Generalsekretærs særlige repræsentant for menneskerettigheder og erhvervsliv, professor John Ruggie, Den internationale arbejdsorganisation (ILO) og andre internationale organisationer har også ydet et stort bidrag til revideringsarbejdet. OECD's komitéer for konkurrence, forbrugerpolitik, god selskabsledelse, beskæftigelse, arbejdsmarked og sociale anliggender, miljø og skat samt arbejdsgruppen om bestikkelse i forbindelse med internationale forretningstransaktioner har bidraget til revisionen af de relevante kapitler i Retningslinjerne. Arbejdet med revisionen blev bistået af Divisionen for investering, som sekretariatet for OECD's Investeringskomite, i tæt samarbejde med OECD's Direktorat for retlige anliggender, Center for skattepolitik og administration, 4 OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER, UDGAVE 2011 OECD 2011

4 FORORD OECD's antikorruptionsdivision, Konkurrencedivision, Corporate Affairsdivision, Division for beskæftigelsesanalyse og -politik, Division for miljø og økonomisk integration samt Division for information, kommunikation og forbrugerpolitik. OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER, UDGAVE 2011 OECD

5

6 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse ERKLÆRING OM INTERNATIONALE INVESTERINGER OG MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER... 9 Del I OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Anbefalinger om ansvarlig virksomhedsadfærd i en global sammenhæng Tekst og kommentarer Indledning I. Begreber og principper II. Generelle politikker Kommentarer til generelle politikker III. Offentliggørelse af oplysninger Kommentarer til offentliggørelse af oplysninger IV. Menneskerettigheder Kommentarer til menneskerettigheder V. Ansættelse og forholdet mellem arbejdsgivere og arbejdstagere Kommentarer til ansættelse og forholdet mellem arbejdsgivere og arbejdstagere VI. Miljø Kommentarer til miljø VII. Bekæmpelse af bestikkelse og pengeafpresning Kommentarer til bekæmpelse af bestikkelse og pengeafpresning VIII. Forbrugerinteresser Kommentarer til forbrugerinteresser OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER, UDGAVE 2011 OECD

7 INDHOLDSFORTEGNELSE IX. Videnskab og teknologi Kommentarer til videnskab og teknologi X. Konkurrence Kommentarer til konkurrence XI. Beskatning Kommentarer til beskatning Del II Implementeringsprocedurer for OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Ajourføring af OECD-Rådets Beslutning om OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder I. Nationale kontaktpunkter II. Investeringskomitéen III. Revidering af Beslutningen Vejledende sagsbehandling I. Nationale kontaktpunkter II. Investeringskomitéen Kommentarer til Implementeringsprocedurer for OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder I. Kommentarer til vejledende sagsbehandling for nationale kontaktpunkter II. Kommentarer til vejledende sagsbehandling for Investeringskomitéen OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER, UDGAVE 2011 OECD 2011

8 ERKLÆRING ERKLÆRING OM INTERNATIONALE INVESTERINGER OG MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER 25. maj 2011 TILSLUTTEDE REGERINGER 1 I BETRAGTNING AF: - at internationale investeringer har betydelig indflydelse på verdensøkonomien og i væsentligt omfang har bidraget til udviklingen i landene, - at multinationale virksomheder spiller en vigtig rolle i denne investeringsproces, - at internationalt samarbejde kan forbedre det internationale investeringsklima, øge de multinationale virksomheders bidrag til den økonomiske, sociale og miljømæssige udvikling og minimere eller løse vanskeligheder afledt af aktiviteterne, - at fordelene ved internationalt samarbejde øges ved løsning af problemer i forbindelse med internationale investeringer og multinationale virksomheder ved etablering af en balanceret ramme af koordinerede instrumenter, 1. Den 25. maj 2011 var de tilsluttede regeringer alle OECD-medlemslande samt Argentina, Brasilien, Egypten, Letland, Litauen, Marokko, Peru og Rumænien. Det Europæiske Fællesskab er blevet indbudt til at tilslutte sig erklæringens del om national behandling på områder, hvor fællesskabet har kompetence. OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER, UDGAVE 2011 OECD

9 ERKLÆRING ERKLÆRES DET: Retningslinjer for multinationale virksomheder National behandling I. at de tilsluttede regeringer samstemmende anbefaler, at multinationale virksomheder, der driver virksomhed i eller ud af deres områder, overholder Retningslinjerne, der beskrives i Bilag 1 hertil 2, under hensyntagen til de overvejelser og betragtninger, der fremsættes i Forordet og er en integreret del af teksten, II. 1. at de tilsluttede regeringer under hensyntagen til opretholdelse af den offentlige orden skal beskytte deres vigtige sikkerhedsinteresser og opfylde deres forpligtelser vedrørende international fred og sikkerhed, behandle virksomheder, der opererer i deres områder, og som ejes eller kontrolleres direkte eller indirekte af den nationale eller andre tilsluttede regeringer (herefter kaldet "udenlandsk kontrollerede virksomheder") ifølge deres love, bestemmelser og administrative praksis, der er i overensstemmelse med international lov og ikke mindre favorabel end den behandling, der i tilsvarende situationer ydes nationale virksomheder (herefter kaldet "national behandling"), 2. at de tilsluttede regeringer vil overveje anvendelse af "national behandling" over for lande ud over de tilsluttede regeringer, 3. at de tilsluttede regeringer vil tilstræbe at sikre, at deres regionale myndigheder anvender "national behandling", 4. at denne erklæring ikke omhandler de tilsluttede regeringers ret til at regulere udenlandske investeringer eller udenlandske virksomheders etableringsvilkår, 2. Teksten i Retningslinjer for Multinationale Virksomheder er gengivet i Del I i denne publikation. 10 OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER, UDGAVE 2011 OECD 2011

10 ERKLÆRING Modstridende krav III. at de vil samarbejde med henblik på ikke eller i mindst muligt omfang at stille modstridende krav til multinationale virksomheder, og at de vil tage de generelle overvejelser og den praktiske tilgang beskrevet i Bilag 2 til nærværende tekst i betragtning 3. Motiverende og demotiverende faktorer for internationale investeringer IV. 1. at de anerkender behovet for at styrke samarbejdet på området for internationale direkte investeringer, 2. at de anerkender, at introduktionen af særlige love, bestemmelser og administrativ praksis på området (herefter kaldet "foranstaltninger") skaber et behov for i passende omfang at sikre de tilsluttede regeringers interesser ved at indføre officielle motiverende og demotiverende faktorer for internationale direkte investeringer, 3. at de tilsluttede regeringer vil tilstræbe størst mulig transparens i foranstaltningerne, så vigtighed og formål tydeliggøres, og oplysninger om foranstaltningerne er let tilgængelige, Høringsprocedurer V. at de er indstillet på at rådføre sig med hinanden i ovenstående anliggender i overensstemmelse med relevante afgørelser truffet af Rådet, Evaluering VI. at de jævnligt vil evaluere ovenstående anliggender for derigennem at højne effektiviteten i det internationale, økonomiske samarbejde mellem de tilsluttede regeringer i forhold vedrørende internationale investeringer og multinationale virksomheder. 3. Teksten "General Considerations and Practical Approaches concerning Conflicting Requirements Imposed on Multinational Enterprises" kan findes på OECD's hjemmeside OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER, UDGAVE 2011 OECD

11 ERKLÆRING 12 OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER, UDGAVE 2011 OECD 2011

12 Del I OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Anbefalinger om ansvarlig virksomhedsadfærd i en global sammenhæng Tekst og kommentarer Note fra sekretariatet: Kommentarerne til OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder er vedtaget af Investeringskomiteen udvidet med otte lande, der ikke er tilsluttet * Erklæring om Internationale Investeringer og Multinationale Virksomheder. Kommentarerne indeholder oplysninger og forklaringer til teksten i Retningslinjer for Multinationale Virksomheder og til Rådets afgørelse om OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. De udgør ikke en del af Retningslinjer for Internationale Investeringer og Multinationale Virksomheder eller Rådets afgørelse om OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. I denne publikation er kommentarerne placeret efter det kapitel, de vedrører. De er nummereret fortløbende fra * Argentina, Brasilien, Egypten, Letland, Litauen, Marokko, Peru og Rumænien. OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER, UDGAVE 2011 OECD

13 ERKLÆRING 14 OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER, UDGAVE 2011 OECD 2011

14 Indledning 1. OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder (Retningslinjer(ne)) er en række anbefalinger fra regeringer til multinationale virksomheder. Retningslinjerne har til formål at sikre, at virksomhederne driver deres forretningsaktiviteter i overensstemmelse med regeringernes politik, for dermed at styrke grundlaget for gensidig tillid mellem virksomheder og de samfund, hvor de opererer, for at fremme investeringsklimaet for udenlandske investeringer, og for at styrke de multinationale virksomheders bidrag til bæredygtig udvikling. Retningslinjerne er den del af OECD's Erklæring om Internationale Investeringer og Multinationale Virksomheder. Erklæringens øvrige elementer omhandler national behandling, modstridende krav til virksomheder, og incitamenter og demotiverende faktorer for internationale investeringer. Retningslinjerne fastlægger en række frivillige principper og standarder for ansvarlig virksomhedsadfærd i overensstemmelse med gældende love og internationalt anerkendte standarder. Lande, der tilslutter sig Retningslinjerne, giver imidlertid bindende tilsagn til, at gennemføre dem i overensstemmelse med OECD-Rådets beslutning vedrørende OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Endvidere kan anliggender dækket i Retningslinjerne også være underlagt national lovgivning og internationale forpligtelser. 2. De internationale virksomheder har oplevet en række vidtgående strukturelle ændringer, og Retningslinjerne er derfor blevet tilpasset for at afspejle udviklingen. Væksten i service- og vidensintensive brancher og internetøkonomiens voksende omfang har bevirket, at service- og teknologivirksomheder spiller en stadig større rolle på de internationale markeder. De store virksomheder står stadig for en væsentlig andel af de internationale investeringer, og der ses en stigende tendens til store internationale fusioner. Samtidig ses også en stigning i udenlandske investeringer foretaget af små og mellemstore virksomheder, som nu spiller en væsentlig rolle i international sammenhæng. De multinationale virksomheder, ligesom deres nationale konkurrenter, har udviklet sig, og ses nu i en større mangfoldighed af virksomhedskonstellationer og organisatoriske opbygninger end tidligere. Strategiske alliancer og OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER, UDGAVE 2011 OECD

15 tættere relationer med leverandører og entreprenører udvisker grænserne mellem de enkelte virksomheder. 3. Den kraftige udvikling i multinationale virksomheders opbygning afspejles ligeledes i deres forretningsaktiviteter i udviklingslandene, hvor udenlandske direkte investeringer er vokset hurtigt. I udviklingslandene har de multinationale virksomheder diversificeret aktiviteterne, så de nu ikke længere kun arbejder med primær produktion og udvinding, men også med fremstilling, samling, hjemmemarkedsudvikling og service. En anden vigtig tendens er fremkomsten af multinationale virksomheder baseret i udviklingslandene som store internationale investorer. 4. De multinationale virksomheders aktiviteter, i form af international handel og investeringer, har styrket de bånd, der knytter verdens lande og regioner sammen. Aktiviteterne skaber betydelige fordele for både hjemlande og værtslande. Fordelene øges, når de multinationale virksomheder leverer de produkter og tjenesteydelser, som forbrugerne ønsker at købe, til konkurrencedygtige priser, og når de skaber et godt investeringsafkast til kapitalindskyderne. Deres handels- og investeringsaktiviteter bidrager til en effektiv anvendelse af kapital, teknologi, menneskelige ressourcer og naturressourcer. De fremmer teknologioverførsel mellem verdens regioner samt udvikling af teknologier, der tilgodeser lokale forhold. Gennem både formel uddannelse og praktik fremmer virksomhederne ligeledes udviklingen af menneskelig kapital og skaber beskæftigelsesmuligheder i værtslandene. 5. De økonomiske forandringers art, omfang og hastighed har skabt nye strategiske udfordringer for virksomhederne og deres interessenter. De multinationale virksomheder har muligheden for at gennemføre politikker for bedste praksis inden for bæredygtig udvikling, der kan sikre sammenhængen mellem økonomiske, miljømæssige og sociale målsætninger. De multinationale virksomheders evne til at fremme bæredygtig udvikling øges markant, når handel og investeringer afvikles på åbne markeder underlagt fri konkurrence og passende regulering. 6. Mange multinationale virksomheder har påvist, at høje standarder for virksomhedsadfærd kan skabe øget vækst. Markederne er i dag præget af stærk konkurrence, og de multinationale virksomheder møder mange juridiske, sociale og lovgivningsmæssige krav. På den baggrund kan nogle virksomheder blive fristet til at tilsidesætte relevante principper og standarder for virksomhedsadfærd i et forsøg på at vinde uberettigede konkurrencefordele. En sådan adfærd fra nogle få virksomheder kan sætte mange virksomheders ry på spil og skabe offentlig mistillid. 16 OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER, UDGAVE 2011 OECD 2011

16 7. Mange virksomheder imødegår den offentlige mistillid ved at udarbejde interne programmer, retningslinjer og ledelsessystemer, der underbygger deres forpligtelse til at agere som ansvarlige virksomhedsborgere (good corporate citizenship) og god praksis og adfærd i forretnings- og medarbejderforhold. Nogle af dem har benyttet konsulentbistand, revisions- og certificeringsordninger, hvilket bidrager til opbygning af ekspertise på områderne. Virksomhederne har endvidere fremmet den sociale dialog om, hvad ansvarlig virksomhedsadfærd består i, og de har samarbejdet med interessenter, blandt andet i form af initiativer med inddragelse af flere interessentgrupper, for at udvikle retningslinjer for ansvarlig virksomhedsadfærd. Retningslinjerne klarlægger de tilsluttede regeringers fælles forventninger til virksomhedsadfærd og udgør en referenceramme for både virksomheder og andre interessenter. Dermed både supplerer og styrker Retningslinjerne de private bestræbelser på, at definere og efterleve ansvarlig virksomhedsadfærd. 8. Regeringerne samarbejder med hinanden og med andre aktører for at styrke de internationale lovmæssige og politiske rammer for virksomhedernes forretningsførelse. Den proces kan dateres tilbage til ILO's arbejde i starten af det tyvende århundrede. FN's vedtagelse af "Verdenserklæringen om menneskerettigheder" i 1948 var endnu en milepæl. Den blev fulgt op af en løbende udvikling af standarder, der har indflydelse på mange områder inden for ansvarlig virksomhedsadfærd - en proces, der kører videre i dag. OECD har ydet et vigtigt bidrag til processen ved, at udarbejde standarder på områder såsom miljø, bekæmpelse af korruption, forbrugerinteresser, god virksomhedsledelse og beskatning. 9. Regeringerne, der har tilsluttet sig Retningslinjerne, har som fælles mål at sikre, at de multinationale virksomheder yder et positivt bidrag til fremskridtet på det økonomiske, miljømæssige og sociale område, samt at minimere de problemer, som deres forretningsaktiviteter bevirker. Regeringerne arbejder hen imod, at indfri målet i partnerskab med de mange virksomheder, fagforeninger og andre ikke-statslige organisationer, der inden for deres respektive områder arbejder med de samme målsætninger. Regeringerne kan bidrage ved, at sikre effektive nationale rammer for politik, der omfatter en stabil makroøkonomisk politik, ligestilling af virksomheder, passende regulering og overvågning, upartiske retsinstanser og håndhævelsesmyndigheder og effektiv og ærlig offentlig administration. Regeringerne kan ligeledes hjælpe ved, at opretholde og fremme passende standarder og politikker, der støtter den bæredygtige udvikling, og ved at deltage i løbende reformarbejde for, at sikre effektivt fungerende offentlige sektorer. Regeringer, der er tilsluttet Retningslinjerne, er forpligtet til løbende, at OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER, UDGAVE 2011 OECD

17 forbedre både nationale og internationale politikker med henblik på at højne velfærd og levestandard for alle mennesker. 18 OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER, UDGAVE 2011 OECD 2011

18 I. Begreber og principper 1. Retningslinjerne er anbefalinger, som regeringerne i fællesskab fremsætter til de multinationale virksomheder. De fastlægger principper og standarder for god praksis i overensstemmelse med gældende love og internationalt anerkendte standarder. Overholdelse af Retningslinjerne er frivillig for virksomhederne og kan ikke retshåndhæves. Dog kan nogle af de områder, der dækkes af Retningslinjerne, også være underlagt national lovgivning og internationale forpligtelser. 2. Virksomhedernes primære forpligtelse er, at overholde de gældende love i deres hjemland. Retningslinjerne kan ikke træde i stedet for eller tilsidesætte nationalt gældende love og bestemmelser. Selvom Retningslinjerne på flere punkter dækker bredere end lovgivningen, er det ikke hensigten, at de skal stille virksomhederne over for modstridende krav. I lande, hvor de nationale love og regler måtte være i modstrid med Retningslinjernes principper og standarder, skal virksomhederne overholde dem i videst muligt omfang, uden dog at overtræde de nationale love. 3. Da multinationale virksomheders forretningsaktiviteter har global rækkevidde, bør det internationale samarbejde på området omfatte alle lande. De regeringer, der har tilsluttet sig Retningslinjerne, opfordrer virksomheder, der opererer på deres område, til at overholde Retningslinjerne, uanset hvor de opererer, og samtidig tage højde for særlige forhold i de enkelte værtslande. 4. Retningslinjerne stiller ikke krav om en præcis definition af en multinational virksomhed. Virksomhederne driver forretning i alle økonomiske sektorer. Det er sædvanligvis selskaber eller andre enheder, der er etableret i mere end ét land, og som via deres indbyrdes tilknytning kan koordinere aktiviteterne på forskellige måder. En eller flere af enhederne kan have væsentlig indflydelse på de andres aktiviteter, og graden af selvstændighed i de enkelte virksomheder kan variere meget fra en multinational virksomhed til en anden. Der kan være tale om privatejede og statsejede virksomheder og virksomheder med blandet ejerskab. Retningslinjerne gælder alle enheder i en multinational virksomhed (moderselskab og/eller lokale enheder). OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER, UDGAVE 2011 OECD

19 Afhængigt af den indbyrdes ansvarsfordeling, forventes de forskellige enheder at samarbejde og støtte hinanden med henblik på at overholde Retningslinjerne. 5. Retningslinjerne har ikke til formål at indføre forskelsbehandling mellem multinationale og nationale virksomheder, men skal derimod beskrive god praksis for alle virksomheder. Tilsvarende er multinationale og nationale virksomheder underlagt de samme forventninger til virksomhedsadfærd i alle forhold, hvor Retningslinjerne er relevante for dem. 6. Regeringerne ønsker, at sikre den bredest mulige overholdelse af Retningslinjerne. Selvom det anerkendes, at små og mellemstore virksomheder ikke har samme kapacitet som de større virksomheder, opfordrer de regeringer, der har tilsluttet sig Retningslinjerne, dem ikke desto mindre til at overholde Retningslinjernes anbefalinger i videst muligt omfang. 7. De tilsluttede regeringer bør ikke bruge Retningslinjerne til protektionistiske formål, eller til at skabe komparative fordele for det land, hvor en multinational virksomhed investerer. 8. Regeringerne har ret til at fastlægge vilkårene for de multinationale virksomheders aktiviteter inden for deres retsområde under overholdelse af international lov. Enheder af en multinational virksomhed placeret i forskellige lande, er underlagt de pågældende landes lovgivning. Hvis en multinational virksomhed er underlagt modstridende krav fra tilsluttede lande eller tredjelande, opfordres de pågældende regeringer til, at samarbejde i god tro med henblik på, at løse de problemer, der måtte opstå. 9. De tilsluttede regeringer fremsætter Retningslinjerne under den forudsætning, at de overholder deres ansvar med hensyn til, at behandle virksomhederne retfærdigt og i overensstemmelse med international ret og deres kontraktlige forpligtelser. 10. De opfordres til at anvende passende internationale tvistbilæggelsesmekanismer, herunder voldgift, som redskab til løsning af juridiske problemer, der måtte opstå mellem virksomheder og regeringer i værtslandene. 11. De tilsluttede regeringer implementerer Retningslinjerne og opfordrer til, at de følges. De etablerer Nationale Kontaktpunkter, der skal støtte Retningslinjerne og fungere som forum for diskussion af alle forhold vedrørende Retningslinjerne. De tilsluttede regeringer vil også deltage i relevante evaluerings- og høringsprocedurer ved problemer med fortolkning af Retningslinjerne i en foranderlig verden. 20 OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER, UDGAVE 2011 OECD 2011

20 II. Generelle politikker Virksomhederne skal fuldt ud tage højde for vedtagne politikker i de lande, hvor de opererer, og tage hensyn til interessenter. I den sammenhæng: A. Skal virksomhederne: 1. bidrage til økonomisk, miljømæssig og social fremgang med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling, 2. overholde internationalt anerkendte menneskerettigheder for personer, berørt af deres aktiviteter, 3. fremme lokal kapacitetsopbygning gennem et tæt samarbejde med lokalsamfundet, herunder forretningsinteresser, samt udvikle virksomhedens aktiviteter på de nationale og udenlandske markeder i overensstemmelse med behovet for sund kommerciel praksis, 4. fremme skabelse af menneskelig kapital, navnlig ved at skabe beskæftigelsesmuligheder og fremme medarbejderuddannelse, 5. afstå fra at søge eller acceptere undtagelser, der ikke er omfattet i de lovmæssige eller forskriftsmæssige rammer for menneskerettigheder, miljø, sundhed, sikkerhed, arbejdsmarked, beskatning, finansielle incitamenter eller andre forhold, 6. støtte og fastholde principper for god virksomhedsledelse, og udvikle og anvende god praksis inden for virksomhedsledelse, herunder i virksomhedskoncerner, 7. udvikle og anvende effektive selvreguleringsmekanismer og ledelsessystemer, der skaber gensidig tillid mellem virksomhederne og de samfund, hvor de opererer, 8. fremme de ansatte i multinationale virksomheders kendskab til, og overholdelse af, virksomhedspolitikker via passende formidling af politikkerne, herunder gennem uddannelsesprogrammer, 9. afstå fra diskriminerende eller disciplinære sanktioner mod ansatte, der i god tro indberetter oplysninger til ledelsen eller til kompetente OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER, UDGAVE 2011 OECD

21 offentlige myndigheder om forhold, som er i strid med loven, Retningslinjerne eller virksomhedens politikker, 10. håndtere aktuelle risici med nødvendig omhu (due diligence), for eksempel ved indarbejdning i virksomhedens risikostyringssystem, med henblik på at identificere, forebygge og afhjælpe aktuelle og mulige overtrædelser, som beskrevet i afsnit 11 og 12, samt redegøre for, hvordan sådanne overtrædelser håndteres. Udvisning af nødvendig omhu afhænger af omstændighederne i den konkrete situation, 11. gennem egne aktiviteter undgå, at forårsage eller medvirke til overtrædelse på de områder, der er dækket af Retningslinjerne og adressere dem, hvor de forekommer, 12. søge at forebygge eller afhjælpe overtrædelser, hvor de ikke har forårsaget dem, men hvor overtrædelsen har direkte sammenhæng med deres aktiviteter, produkter eller serviceydelser via en forretningspartner. Formålet er ikke at flytte ansvaret fra den enhed, der forårsager overtrædelsen, til den virksomhed, den har en forretningsmæssig relation til, 13. ud over at afhjælpe overtrædelse på områder, der er dækket af Retningslinjerne, hvor det er muligt, opfordre forretningspartnere, herunder leverandører og underleverandører til, at anvende principperne for ansvarlig virksomhedsadfærd i overensstemmelse med Retningslinjerne, 14. samarbejde med relevante interessenter, med henblik på, i passende omfang, at inddrage deres synspunkter ved planlægning og beslutningstagning vedrørende projekter og andre aktiviteter, der har væsentlig indflydelse på lokalsamfundene, 15. afstå fra upassende engagement i lokalpolitiske aktiviteter. B. Virksomhederne opfordres til: 1. efter omstændighederne, at støtte samarbejde i egnede fora med henblik på, at fremme internetfrihed gennem respekt for ytrings-, forsamlingsog foreningsfrihed på nettet, 2. hvor det er hensigtsmæssigt, at deltage i eller støtte private eller multistakeholder initiativer og social dialog om ansvarlig leverandørstyring, og samtidig sikre, at sådanne initiativer tager højde for deres sociale og økonomiske virkning på udviklingslande og for eksisterende, internationalt anerkendte standarder. 22 OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER, UDGAVE 2011 OECD 2011

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER Dette er version 2 (august 2016) af den danske uofficielle oversættelse af OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 Edition. Oversættelsen

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD

MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD Ved Mads Øvlisen Formand for Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Håndværksrådet, 21. maj 2013 Hvad er OECD s

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer for

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.]

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.] Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 57 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 12. januar 2017 [Kun det talte ord gælder] Talepapir URU alm. del samrådsspørgsmål N, vedr. børnearbejde

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer

Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer 1. Overordnet politik 1.1. Aarhus Kommunes byråd har den 22. februar 2017 vedtaget en ny politik for aktivt ejerskab og ansvarlige

Læs mere

Compass Groups etiske regelsæt

Compass Groups etiske regelsæt Compass Groups etiske regelsæt Udgave 1.2 Compass Groups etiske regelsæt & FN's Global Compact Som en verdensleder på vores felt har vi sat de allerhøjeste standarder for kvaliteten af de tjenesteydelser,

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Miljøpolitik (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 dateret 22. februar 2013) 1. revision (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2017 dateret 17. februar 2013) Bemærkning

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Bilag 1A. Virksomhedens ansvar: Generelle krav (MK) Side 1 af INDLEDNING

Bilag 1A. Virksomhedens ansvar: Generelle krav (MK) Side 1 af INDLEDNING Bilag 1A Side 1 af 13 Virksomhedens ansvar: Generelle krav (MK) 1. INDLEDNING Samfundsansvar skal systematisk og konsekvent indgå i den statslige indkøbspolitik. Ved opfyldelsen af Rammeaftalen forpligter

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Politik vedrørende menneskerettigheder (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 den 22. februar 2013) Revision 1 (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2015 den 20. februar

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.)

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Denne redegørelse er en del af ledelsesberetningen i GN Store Nord A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and Samarbejdskodeks for leverandører af ydelser (entreprenører) Naturligt ansvar HedeDanmark a/s er en international service- og handelsvirksomhed inden for det grønne område. Vi er ledende inden for serviceydelser

Læs mere

Politik om bekæmpelse af bestikkelse

Politik om bekæmpelse af bestikkelse Politik om bekæmpelse af bestikkelse Indledning RPC koncernen Plc ( selskabet ) fører en nultolerancepolitik i forhold til bestikkelse og korruption i sine globale forretningsaktiviteter, i både den offentlige

Læs mere

DACHSER Adfærdskodeks

DACHSER Adfærdskodeks DACHSER Adfærdskodeks 1. Indledning Grundlaget for alle aktiviteter hos Dachser er vores overholdelse af juridisk bindende forskrifter på nationalt og internationalt niveau samt alle forpligtelser, vi

Læs mere

Bilag 6. Ansvarlig investeringspolitik

Bilag 6. Ansvarlig investeringspolitik Bilag 6 Ansvarlig investeringspolitik Indhold 1. Indledning... 3 2. Begreber... 3 3. Retningslinjer for ansvarlige investeringer... 4 4. Ledelse og rapportering... 6 2 1. Indledning Stiftsmidlerne er den

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2013. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten. Finansrådets anbefalinger om god

Læs mere

Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit

Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit Marts 2017 16. marts 2017 Politik for aktivt ejerskab At være en aktiv ejer indebærer for Foreningen Nykredit, at foreningen deltager aktivt i at sikre en

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger om samfundsansvar i globale værdikæder Introduktion Danske virksomheder møder et stigende forventningspres på området for samfundsansvar i

Læs mere

Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest

Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Juni 2016 Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Sparinvest handler værdipapirer og finansielle instrumenter for danske og

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR. 14 70 22 04 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammensætning... 3 2 Formand... 3 3 Valgperiode... 3 4 Beslutningsdygtighed og stemmeafgivelse...

Læs mere

Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1

Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1 Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1 I. Indledning Til dette dokuments formål henviser producenter til den forretningspartner

Læs mere

Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S) og Peter Hummelgaard Thomsen (S).

Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S) og Peter Hummelgaard Thomsen (S). Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 427 Offentligt [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 21. april 2016 Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen

Læs mere

Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd

Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd 1. november 2012 Forretningsorden Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd 1. Institutionens formål... 1 2. Grundlaget for institutionens virke og sagsbehandling... 1 3. Afholdelse

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Bilag 16 CSR [INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med Bilag 16 er at få inkluderet Aalborg

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2012

Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

(1) Hvor effektivt et redskab er selv-regulering til at løse den kønsmæssige ubalance i virksomhedsbestyrelser i EU?

(1) Hvor effektivt et redskab er selv-regulering til at løse den kønsmæssige ubalance i virksomhedsbestyrelser i EU? Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del Bilag 453 Offentligt European Commission DG Justice / D1 LX 46-1/101 'Consultation gender balance' B-1049 Brussels BELGIUM JUST-GENDERBALANCE-CONSULTATION@ec.europa.eu

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V.

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V. Erhvervsstyrelsen carsor@erst.dk miasim@erst.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 M O B I L + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 C P H

Læs mere

Høring over udkast til forslag til lov om Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd

Høring over udkast til forslag til lov om Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Erhvervs- og Selskabsstyrelsen cwg@eogs.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 23. januar 2012 J.NR.

Læs mere

Revisionsudvalgets mandat

Revisionsudvalgets mandat Revisionsudvalgets mandat ECB-OFFENTLIGT Med et revisionsudvalg på højt niveau, som er oprettet af Styrelsesrådet i henhold til artikel 9a i forretningsordenen for ECB, styrkes de allerede eksisterende

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører Introduktion NSG Group Adfærdskodeks for leverandører NSG Group og derved Pilkington tilstræber at have det bedste omdømme i verden i kraft af vores professionelle, lovlige og etiske tilgang til forretningsdrift,

Læs mere

Due diligence og menneskerettigheder - hvad indebærer 'nødvendig omhu' og hvordan gør man det. Kim Haggren, medlem af MKI CSR Awards 7.

Due diligence og menneskerettigheder - hvad indebærer 'nødvendig omhu' og hvordan gør man det. Kim Haggren, medlem af MKI CSR Awards 7. Due diligence og menneskerettigheder - hvad indebærer 'nødvendig omhu' og hvordan gør man det Kim Haggren, medlem af MKI CSR Awards 7. oktober 2015 Hvad er OECD s retningslinjer for multinationale virksomheder?

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Målsætning Ad 1, stk. 1: DIIS sætter pris på intentionerne om at præcisere

Læs mere

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter:

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter: Interessentpolitik 1. Formål Danske Bank har en lang række interessenter, som er vigtige for vores succes. Vi betragter en tæt dialog med vores interessenter som værende en integreret og naturlig del af

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del Bilag 473 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del Bilag 473 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del Bilag 473 Offentligt European Commission DG Justice / D1 LX 46-1/101 'Consultation gender balance' B-1049 Brussels BELGIUM JUST-GENDERBALANCE-CONSULTATION@ec.europa.eu

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Dato: Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2014-3051/01-0020 Dok.: 1080691 Supplerende samlenotat

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget

Kommissorium for revisionsudvalget Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til

Læs mere

Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018

Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018 Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018 Bestyrelsen har nedsat et aflønningsudvalg, et nomineringsudvalg, et revisionsudvalg og et risikoudvalg. Efterfølgende oplyses nærmere

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udenrigsudvalget 2016/0217(NLE) 22.6.2017 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om oprettelse af

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance ADFÆRDSKODEKS Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance INDLEDNING Braas Monier ( Braas Monier eller Group ) tror på en verden, hvor det er muligt at realisere

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

92-gruppens høringssvar - Udkast til forslag til lov om Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd

92-gruppens høringssvar - Udkast til forslag til lov om Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Til Erhvervs- og Vækstministeriet Slotholmsgade 10-12 1216 København K 92-gruppen c/o CARE Danmark Nørrebrogade 68 B, 2200 KBH N Tlf: 35 245090 ell. 35 245091 e-mail: tdc@92grp.dk Website: www.92grp.dk

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

(b) kooperative principper som udviklet af den internationale kooperative bevægelse som der henvises til i bilaget hertil.

(b) kooperative principper som udviklet af den internationale kooperative bevægelse som der henvises til i bilaget hertil. Henstilling nr. 193 vedrørende fremme af kooperativer Generalkonferencen for den Internationale Arbejdsorganisation, der er blevet sammenkaldt i Genève af Styrelsesrådet for Det Internationale Arbejdsbureau,

Læs mere

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige?

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Workshop hos KL, 17.1.2012 Hanne Gürtler, Sekretariatsleder Hvad betyder samfundsansvar? samfundsansvarlig virksomhed respekterer menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder

Læs mere

Aftale. af 21. marts 2005. mellem. Falck A/S København, Danmark. UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog

Aftale. af 21. marts 2005. mellem. Falck A/S København, Danmark. UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog Aftale af 21. marts 2005 mellem Falck A/S København, Danmark og UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog gennem et globalt samarbejdsudvalg INDHOLD Side Del 2 Præambel 3 I Definitioner

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 6 1. INTRODUKTION 2 IDENTIFIKATION AF OG GENEREL OPLYSNING OM POTENTIELLE INTERESSEKONFLIKTER

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af og i overensstemmelse med EU direktiv 2004/39/EF

Læs mere

Etiske regler for H+H Koncernen

Etiske regler for H+H Koncernen Etiske regler for H+H Koncernen Indhold Introduktion... 1 Arbejdstager... 2 Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen... 2 Grundlæggende arbejdstagerrettigheder... 2 Arbejdstager, fortsat... 3 Lighed, ikke-diskrimination

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

Ramme"for"gennemførelse"og"håndhævelse"af"principperne" for"god"praksis"i"vertikale"forbindelser"i" fødevareforsyningskæden"

Rammeforgennemførelseoghåndhævelseafprincipperne forgodpraksisivertikaleforbindelseri fødevareforsyningskæden Rammeforgennemførelseoghåndhævelseafprincipperne forgodpraksisivertikaleforbindelseri fødevareforsyningskæden 25.$januar$2013$ Underskrivere: Kun de organisationer, der godkender rammen 1 I Indledning

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 22. juni 2017 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Corporate Governance god selskabsledelse

Corporate Governance god selskabsledelse Corporate Governance god selskabsledelse Indledning Danske, børsnoterede selskaber skal i deres årsrapport for 2006 og fremefter give en redegørelse for, hvordan de forholder sig til Komiteen for god selskabsledelses

Læs mere

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger)

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) 24. april 2012 Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Amaliegade 31 DK 1256 København k, Tlf. +45 3332 2981 Fax + 45 3393 9506 E-mail: info@ifr.dk www.ifr.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber I. Formålet med en kodeks for adfærd og etik i denne sektor Sektoren for private vagtselskaber består af næsten 10 000 virksomheder, som beskæftiger

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere