LILLE ORDBOG FOR SLÆGTSFORSKERE FREMMEDORD OG GAMLE UDTRYK ÆLDRE MÅL- OG VÆGTANGIVELSER PENGEVÆSEN ROMERTAL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LILLE ORDBOG FOR SLÆGTSFORSKERE FREMMEDORD OG GAMLE UDTRYK ÆLDRE MÅL- OG VÆGTANGIVELSER PENGEVÆSEN ROMERTAL"

Transkript

1 LILLE ORDBOG FOR SLÆGTSFORSKERE FREMMEDORD OG GAMLE UDTRYK ÆLDRE MÅL- OG VÆGTANGIVELSER PENGEVÆSEN ROMERTAL

2 Ordbog 7bris... 8bris... 9bris... 10bris... september oktober november december A A latin - efter Absolution latin - skriftemål, syndsforladelse - publice absolution = offentligt skrifte. Absolutus, absoluta, absoluti Absolvere Accidens Accise Accisebod Adelbonde Adkomstbrev Aetatis Aftægt latin - person(er), som har været til skrifte og har fået syndsforladelse. latin - give syndsforladelse. betegnelse for en embedsmands uvisse indtægter, d.v.s. indtægter ud over den faste løn - f. eks. præstens betaling for at holde en ligprædiken. afgift af de varer, som bønderne bragte til torvs i købstæderne. stedet, hvor bønderne betalte Accise - oftest beliggende ved byporten. selvejerbonde i modsætning til fæstebonde. dokument, som beviser en persons lovlige ejerskab eller brugsret til en ejendom eller lign. - f. eks. et skøde, et skiftebrev, en lejekontrakt eller lign. latin - i en alder af - aetatis 50 = 50 år gammel en form for alderdomsunderstøttelse, hvor ejeren eller brugeren af en ejendom som hel eller delvis kompensation for at sælge eller afstå sin ejendom, modtager en livsvarig ydelse fra den nye ejer eller bruger.

3 Side 3 Aftægtskontrakt Agerren Agnatiske slægtslinie Alb. Allehelgensdag Alminding Aner Anetavle Anno Anno aetatis Anno et die ut supra Anno ut supra Annuntiatio Mariae (virginis) Anonymu, anonyma,anonymi Anordning Ante Arbejdspenge Arre dokument, hvori en aftægtsydelse er specificeret i form af penge, naturalier, tjenesteydelser eller andre rettigheder. en rende eller fordybning, undertiden en strimmel upløjet jord, der danner skel mellem to agre. Undertiden blot kaldet en ren (udtales rénn) den mandlige slægtslinie. forkortelse for album - se afsnittet om mål og vægt. 1. november et hede- eller mosedrag, et stykke skov eller et gadekær, som ikke ejes af nogen bestemt, men som kan benyttes og udnyttes af samtlige beboere i landsbyen, sognet eller det større område, hvori almindingen ligger Danmarks mest kendte alminding er skovområdet Almindingen på Bornholm, som kunne udnyttes af alle øens beboere. en persons forældre, bedsteforældre, oldeforældre o.s.v. en skematisk oversigtstavle over en persons - probandens - aner. latin - år. i en alder af - anno aetatis 75 = 75 år gammel. latin - år og dag som nævnt ovenfor. latin - ovennævnte år latin - Marias bebudelsesdag = 25 marts. latin - uden navn - anvendes undertiden om død-fødte og/eller udøbte personer. det samme som forordning - lovbestemmelse udstedt af en enevældig konge. latin - før - f. eks. Dom: ante Paschat: = søndagen før påske. undertiden kaldet erridspenge - en pengeydelse, som en fæster betalte til godsejeren i stedet for at yde korporligt hoveriarbejde for ham. en art havre, som tidligere var almindeligt dyrket her i landet.

4 Side 4 Ascendens Ascendenter A.u.s. Avia Avus slægtsskab i opadgående linie - forældre, bedsteforældre, oldeforældre o.s.v. aner. forkortelse for anno ut supra = ovennævnte år. latin - bedstemor. latin - bedstefar B Badskær Bapt. barber, som også beskæftiger sig med lægekunst, navnlig åreladning og ki-rurgi - det samme som bartskær forkortelse for latin baptizatus, baptizata, baptizati. Baptizatus, baptizata,baptizati latin - døbt(e) Bartskær... barber som også beskæftiger sig med lægekunst, navnlig åreladning og ki-rurgi - det samme som badskær. B. B. Forkortelse for bar barnet, ofte M. b. B. d.v.s. Moderen bar barnet. Beneficeret gods Bindingsværk Birk det samme som mensalgods - det gods, som var afsat til underholdning for en præst. Omfattede det mere end præstegården med dens jordtilliggende, blev det som regel bortfæstet. murværk bestående af et skelet af tømmer udfyldt med lerklining eller mursten i mellemrummene. en retskreds, jurisdiktion, hvori retten til at udnævne rettens embedsmænd inde-haves af en privatperson. Et birk er som regel geografisk koncentreret omkring en hovedgård, og udnævnelsesretten til birkets embedsmænd tillagt ejeren af hovedgården. Birkedommer birkets øverste embedsmand, som indehaver politi- og domsmyndighed - kaldes også birkefoged. Birkefoged den samme person som birkedommeren. Birkeskriver birkets skrivekyndige embedsmand - birkedommer- og birkeskriverem-bedet er undertiden forenet hos samme person.

5 Side 5 Bislag Beatus, beata, beati Blidemåned Blomstemåned Blå mandag Blå påskedag Blå tirsdag Boel- Bol- bolsted Bondefoged Bomærke Brandstod = brandstød Branstodsmand brandstødsmand Byfoged Byskriver Byting Børnehuset udbygning, der danner vindfang foran husets indgangsdør. latin - salig (i betydningen afdød). februar måned. maj måned. fastelavns mandag (varierende dato) palmesøndag (varierende dato) tirsdagen efter palmesøndag (varierende dato) se bol- et mindre landbrug, som regel af størrelsen 1 til 2 ½ tdr. hartkorn. kongelig embedsmand i 16- og 1700-tallet - varetog kongens interesser på tingene og havde en vis politimyndighed - kaldes også delefoged. et eller flere simple tegn, hvormed en ikke-skrivekyndig person kan un-derskrive sig - består ofte af underskriverens initialer, f. eks. I. P. S. for Jens Peder(s) Søn - og kaldes i så fald også navnemærke. hjælp eller erstatning til en person, som har lidt skade ved brand. person, som modtager hjælp eller erstatning efter brandskade. kongelig embedsmand i en købstad - øverste politi- og domsmyndighed i en købstad. Øverste skrivekyndige embedsmand ved bytinget. Købstædernes retsinstans - oftest med underretsstatus, men visse købstæders byting havde dog landsretsstatus. - Lededes af byfogeden. Institution oprettet i København af Chr. IV som hjem og opdragelsesanstalt for forældreløse børn og tiggerbørn.

6 Side 6 C Circumcisio Domini Cognatiske slægtslinie Commater Compater Confitens Conjux Contributioner Copulatus,copulati, copulata, Cordon Corpus delicta Cum curate marita Cum curate patria Cum omnibus oneribus Cum omnibus pertinentibus Curator Curriculum vitae Cyprianus latin - Christi omskærelsesdag = 1. Januar den kvindelige slægtslinie. latin - kvindelig fadder. latin - mandlig fadder. latin - altergæst. latin - ægtefælle. afgifter - kongelige contributioner... skatter latin - ægteviet. militært udtryk - kæde af soldater eller politi opstillet til beskyttelse af et eller andet - kan også staves kordon. latin - genstanden for en forbrydelse, f. eks. den myrdede person, den stjålne genstand o.s.v. latin - med ægtemanden som værge. latin - med faderen som værge. latin - med alle påliggende skatter. latin - med alt tilliggende (jord). latin - formynder, værge. latin - levnedsbeskrivelse. bog om spådomskunst og drømmertydning, navngivet efter eremitten og spåmanden Cyprianus. D Danske Kancelli Det regeringskontor, som indtil 1848 forestod statens indenrigske anliggender, herunder bl. a. justitsvæsenet, kirke- og undervisningsvæsenet m.m. Et særligt kontor under Dansk Kancelli, Rente-kammeret, forestod statens finans- og regnskabsvæsen. I

7 Side afløst af og opdelt i statsministeriet, indenrigsministeriet, justitsministeriet og ecclesiastikministeriet. Rentekammerets funktioner blev overtaget af finansministeriet Datum ut supra Dca. Decimantes Deducta latin - ovennævnte dato. forkortelse for Dominica, d.v.s. søndag. latin - tiendeydere latin - bevis, følgeslutning, deraf følger. Defunctus, defuncta, defuncti latin - afdød(e). Delefoged Delemål Delinkvent Delinkventskat kongelig embedsmand i og 1700-tallet - varetog kongens interesser på tingene og havde en vis politimyndighed - kaldes også bondefoged. retsforfølgning, rettergang. forbryder en skat, der opkrævedes til afholdelse af omkostningerne i forbindelse med straffesager, fængsling og straffenes eksekution, når den dømte forbryder ikke selv kunne udrede disse omkostninger. Delicta Demat Denatus, denata, denati Deprecatrix Deputat Descendens Descendenter Designation latin - forbrydelse. et arealmål, navnlig anvendt i marskegne og efterhånden i store dele af Søn-derjylland. 1 demat er lig med så stort et stykke høland, som 1 karl kunne afhøste på en dag. latin - afdød(e). latin - kvinde, som aflægger skriftemål. en fast indtægt, der kunne lægges til en embedsmands normale løn, oftest ud-betalt i naturalier, f. eks. i form af deputatkorn eller deputatbrænde. latin - slægtskab i nedadgående linie - børn, børnebørn o.s.v. latin - efterkommere. latin - en fortegnelse over arkivalier, som skal medfølge som følgeseddel, når en myndighed afleverer arkivalier til et arkiv.

8 Side 8 Desponsatus,desponsata, desponsati latin - trolovet, trolovede. Detachement militært - mindre miltærafdeling, som er adskilt fra hovedenheden. Dies Dies accepti baptismi Dies copulationis Dies dominicus Dies Jovis Dies lavationis Dies Lunae Dies Martis Dies Mercurii Dies mortis Dies natalis Dies Saturni Dies sepulturae Dies Veneris Disk Dom. eller Domin. Dom. Esto mihi Dom. Exaudi Dom. Invocavit Dom. Jubilate dag latin - dåbsdag latin - bryllupsdag latin - søndag, oftest blot kaldet Dominica, forkortet til Dom.,Domin. eller Dca. latin - torsdag. latin - lørdag. latin - mandag. latin - tirsdag. latin - onsdag latin - dødsdag latin - fødselsdag latin - lørdag. latin - begravelsesdag latin - fredag et fad, hvorpå oblater ombæres under en nadver forkortelser for Dominica, søndag fastelavns søndag (varierende dato) 4. søndag efter påske. 1. søndag i fasten (varierende dato) 3. søndag efter påske (varierende dato)

9 Side 9 Dom. Judica Dom. Laetare Dom. Misericordia. Dom. Oculi Dom. Paschati Dom. Pentecosta Dom. Qvasimodogeniti Dom. Reminiscere Dom. Vocem jucunditatis Dominica Dragkiste Dæle Døjt Dørns eller dørnsk 5. søndag i fasten Midfaste søndag (varierende dato) 2. søndag efter påske (varierende dato) 3. søndag i fasten (varierende dato) Påskesøndag (varierende dato) Pinsesøndag (varierende dato) 1. søndag efter påske - i ældre tid fast konformationssøndag (varierende dato) 2. søndag i fasten (varierende dato) 5. søndag efter påske. latin - søndag skuffemøbel på lave ben og sædvanligvis 4-5 skuffer, svarende til nutidens kommode. bræt, planke. en hollandsk kobbermønt - duit - i Danmark brugt om en toskilling. stuehus E E Ecclesiastikministeriet fra fra 1848 et ministerium med portefølje inden for kultur, kirke, og undervisning. Senere opdelt i kulturministeriet, kirkeministeriet og undervisningsministeriet Efterslægtstavle tavle eller skematisk opstillet fortegnelse over en persons - proban-dens - efterkommere. Egekisteskat Ejusdem særskat på kister af egetræ, primært anvendt efter tabet af flåden i1808, hvorefter egetræ primært skulle anvendes til skibsbygning. latin - samme måned

10 Side 10 Emmerdag Enestegård Enklave Eodem eller eodem die det samme som tamperdag, se dette. en gård, som allerede før udskiftningen, havde sin jord uden for dyrk-ningsfællesskabet. - som regel lå enestegårde uden for landsbyerne. betyder egentlig et område, som er indesluttet i et andet område. Bruges navnligt om de sønderjyske enklaver, d.v.s. de områder i Sønderjylland, der hørte under kongeriget, men lå omgivet af områder, der hørte under hertug-dæmmet Slesvig- Holsten. Bruges bl. a. også i det bornholmske skovområde Almindingen, hvor nogle sogne har enklaver, der ligger inden for et andet sogns grænser. latin - samme dag. Epiphan eller Epiphanius Hellig 3 kongers dag, 6. januar - Epitaf eller epitafium Erhvervsarkivet Erridspenge Eskadron Ex latin - mindetavle over en afdød person - mange epitafier er bevaret og findes ophængt rundt omkring i kirkerne. et landsdækkende arkiv, hvor der opbevares erhvervshistoriske arkivalier fra forskellige erhvervsvirksomheder fra de største aktie-selskaber til den lokale grønthandler. Arkivet ligger i Århus. Pengebeløb, som en fæster betalte til sin husbond i stedet for at yde hoveriarbejde for ham. militær rytterenhed, sædvanligvis på mand. latin - fra F Fag Fattigfoged Fattigkommission Fdk. mellemrummet mellem 2 bærende stolper i et bindingsværkshus en (mands)person, som havde til opgave at holde fremmede tiggere borte fra sognet, ofte en af sognets egne fattiglemmer. - Også kaldet stodderkonge. siden udstedelsen af fattigloven af 1803 det udvalg, som med sognepræsten som formand bestyrede sognets fattigvæsen. forkortelse for fjerdingkar - se afnittet om mål og vægt.

11 Side 11 Feldbereder Feria Feria 2da eller Feria secunda Feria 2da Pasch. Eller Feria secunda Paschatus Feria 2da Pentec. eller Feria secunda Pentecosta Feria 3tia eller Feria tertia Festum Festum Annuncio Mariae Festum Assumptio Christi håndværker, som garver og forarbejder skind. ofte forkortet til Fer. - latin - egentlig hverdag, senere brugt i betydningen ugedag. mandag 2. påskedag. 2. pinsedag. tirsdag latin - kirkelig højtid, højtidsdag. latin - Marias bebudelsesdag - 25 marts. latin - Kristi himmelfartsdag Festum Candelarum latin - egentlig lysets højtid - fordansket til Kyndelmisse = 2. februar. Festum Circumcisio Festum Purificatio Mariae Festum Nativitas Christi Filius, filia, filii Fiskemåned Fkr. Forbandt Formynder Forordninger Forprang latin - Kristi omskærelsesfest - nytårsdag latin - Marias renselsesfest - 2. Februar latin - Kristi fødselsdagsfest - juledag - 25 december. latin - søn, datter, børn. september måned. forkortelse for fjerdingkar - se afsnittet om mål og vægt. byggemetode, hvor de korte fuger mellem teglstenene ligger forskudt for hinanden. Afhængigt af fugemønsteret tales om forskellige typer forbandt. person, som i retsanliggender, bl. a. skiftesager, handler og træffer afgø-relser på vegne af en umyndig person - kaldes også værge - se dette og se også lavværge. lovbestemmelser udstedt af en enevældig konge - kaldes også anord-ninger. køb af varer inden disse er bragt til torvs.

12 Side 12 Frater Fripas latin - broder. dokument, der løser en person fra stavnsbåndet. Frøkenskat også kaldet prinsessestyr - Særskat til finansiering af prinsessebryllupper og deres medgift. Fæstebrev Dokument, hvori en godsejer på visse betingelser, som enten kan være lovbestemte eller aftalte og fremgår af fæstebrevet, overlader brugsretten af en ejendom - jordstykke, gård eller hus - til en anden person, kaldet fæsteren. Fæsteboelsmand Fæsteren af een mindre landbugsejendom på mellem 1 og 3 tønder hartkorn. Fæstebonde Fæstegårdmand Fæstehusmand Fæstepenge Fåremåned Fællesbetegnelse for fæstegårdmænd og fæstehusmænd med bopæl på landet. fæsteren af en bondegård med et jordtilliggende på 3 tønder hartkorn eller derover. fæsteren af et jordløst hus eller et hus med et jordtilligende på mindre end 1 tønde hartkorn. Engangsafgift til en godsejer betalt af fæstebønderne ved fæsteover-tagelsen. april måned. G Garnison Garnisonskort Hjemsted for en militærafdeling - kaserne, lejr og lignende, hvor enheden opholder sig i fredstid. Kort, som viser, hvor de militære enheder er garnisoneret, d.v.s. har deres kaserne og lejre i fredstid. Gemen almindelig, dagligdags, jævn (uden nogen nedsættende betydning) Genealogi Gens Glugmåned Gregorianske kalender Slægtshistorie, slægtsforskning. latin - slægt. januar måned kalendersystem, som omkring år 1700 stort set over hele Europa

13 Side 13 afløste den foregående julianske kalender - se dette. Grunden til systemskiftet var, at årene efter den julianske kalender var lidt for lange.! Danmark skete overgangen i februar måned år 1700, idet den 18 febr er sidste dag, som dateres efter den julianske kalender, og 1. marts er den første dag, der dateres efter den gregorianske kalender. Datoerne fra og med 19. febr. til og med 28. febr fore-kommer altså ikke i Danmark. Grundværdikort Gudmoder Guider kopier af formindskede matrikelkort, som viser jordens værdi pr. arealenhed - Kortene fremstilles af Statens Ligningsdirektorat i forbindelse med den almindelige ejendomsskyldvurdering - kaldes også vurderingskort. Den kvinde, der bærer et barn til dåb. Refererer her til statsarkivernes håndbøger med oversigter over de arkivalier, som arkiverne opbevarer. Guiderne har følgende titler: Landsarkivet for Nørrejylland og hjælpemidlerne til dets benyttelse (2 bind) Landsarkivet for Sønderjylland og hjælpemidlerne til dets benyttelse (1 bind) Landsarkivet for Fyn og hjælpemidlerne til dets benyttelse (1 bind) Landsarkivet for Sjælland m.m. og hjælpemidlerne til dets benyttelse (1 bind) Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets benyttelse (mange bind - endnu ikke komplet) Erhvervsarkivets arkivoversigter (3 bind) Alle guiderne kan ses på Byhistorisk Arkiv i Esbjerg. Gørtler Håndværker der fremstiller ting af messing - omtrent det samme som rotgies-ser, men gørtlerens arbejder er som regel større eller mere komplicerede. H Halvgård mellemstort landbrug med et jordtilliggende fra ca. 3 til godt 5 tønder hart-korn. Helgård Hemmelighed større landbrug med et jordtilliggende på ca. 6 tønder hartkorn eller mere. toiletrum på herregårdsbygning, hvor afføringen i frit fald gennem en muret skakt udvendig på huset endte i voldgraven.

14 Side 14 Herred et geografisk område bestående af et varierende antal, normalt 6-20 sogne, som stort set siden vikingetiden har haft et fælles tingsted, hvor retslige uo-verensstemmelse blev afgjort og pådømt. Allerede i den tidlige middelalder udgjorde herrederne grundlaget for landets inddeling i retskredse. Herredsfoged kongelig embedsmand, som indehaver højeste politi- og domsmyndig-hed i herredet. Herredsskriver Herredets skrivekyndige embedsmand - undertiden er herredsfoged- og herredsskriverembedet lagt sammen. Herregård Hjelmet Hor en hovedgård - se dette - tilhørende en herre, d.v.s. en adelig person - betegnelsen bruges ofte om ejendommens hovedbygning alene. med hvidt forhoved - om køer. seksuelt samkvem mellem personer, hvoraf den ene eller begge parter er gift med en anden end den aktuelle partner - strafbart - se også lejermål. Hora latin - time - 8 hora = klokken 8. Hovedgård større gård, med et jordtilligende af såvel privilegeret som uprivilegeret jord. Den privilegerede jord, hovedgårdsmarken, dyrkedes fra selve hovedgården og var skattefri - den uprivilegerede jord kaldes bøndergodset og var bort fæstet til bønderne. Når en og samme person ejer flere hovedgårde, kaldes den af hovedgårdene, hvor han bor, for sædegården. Huemoder den kvindelige fadder, som følger med gudmoderen til døbefonten og holder barnets hue under selve dåbshandlingen. Humatus, humata, humati Hysken Hømåned Høstmåned latin - begravet, begravede. toilet, lokum juli måned august måned Ibd. eller ibid. eller ibm. Ibidem Ildstedsskat forkortelser for ibidem = latin: samme sted latin - samme sted. ekstraskat, der pålignedes efter antallet af ildsteder i husene.

15 Side 15 Inderste Indsidder Introducere Introduktion Item person, som bor til leje hos en anden - det samme som indsidder person, som bor til leje hos en anden - det samme som inderste. latin - genindlede en barselkvinde i menighedsfællesskabet - se også introduktion. en kirkelig ceremoni i forbindelse med barselkvinders første kirkegang efter en fødsel - fandt som regel sted ca. 6 uger efter denne - Intro-duktionen var en fast (tvungen) ceremoni indtil 1797, men praktiseredes fortsat langt op i 1800-tallet. latin - ligeledes. J Jordebog Julemåned eller Julmåned julianske kalender Jus Jus patronatus Jus vocandus en fortegnelse over en hovedgårds jordtilliggende af privilegeret (skattefri) og uprivilegeret jord. Indeholder oplysninger om fæstebøndernes navne og størrelse af deres fæstede ejendomme samt oplysninger om deres skatter og landgilde (fæsteafgifter til godsejeren). Jordebøgerne anvendtes i forbindelse med afregningerne af de kongelige skatter. december måned ældre, lidt unøjagtig kalendersystem, som tidligere blev anvendt i størstedelen af Europa, men omkring år 1700 erstattedes af den gregorianske kalender. Unøjagtigheden ved den julianske julianske kalender består i, at den indeholder lidt for mange skudår, og over en periode derfor kommer foran i forhold til soltiderne, d.v.s. at jævndøgn og solhverv indtræffer på tidligere og tidligere datoer. latin - ret, rettighed. latin - kaldsretten til præsteembede - pritvatpersoner eller institutioner, f.eks. hospitaler eller latinskoler kunne tidligere indehave retten til at kalde og udnævne præsterne ved en eller flere bestemte kirker. Præsterne skulle dog godkendes af biskoppen. latin - retten til at udnævne (birke)rettens embedsmænd. Jus vocandus var oftest tillagt ejeren af den hovedgård, som det pågældende birk var knyttet til.

16 Side 16 K Kag Kagstrygning Kaldsmænd Kapitelstakst Katechumeni Kersdag skampæl - den pæl, hvortil misdædere var bundet under eksekvering af en idømt korporlig straf. korporlig straf bestående af piskning ved byens kag. stævningsmænd. den årlige middelpris på korn - kapitelstaksten beregnedes af domka-pitlet til kapitalisering af korntienden. latin - elever der undervistes af præsten, før de kunne antages til altergang -forløber for kónfirmationen. kyndelmisse = 2. februar. Kirkebog Protokol, hvori sognepræsten - i nyere tid kordegnen i byerne - registrerer de kirkelige handlinger, som fandt sted i hans sogn. Føring af kirkebøger blev påbudt ved lov i 1646 af Christian d.!v. Der var oprindeligt ikke faste regler for hvordan kirkebøgerne skulle føres udover at barnedåb, ægteskaber og begravelser skulle registreres, og derfor er de ældste kirkebøger frem til ca 1814 temmelig forskellige i form og indhold. De ældste kirkebøger giver således oplysning om dåbsdato, mens fødselsdatoen meget ofte er udeladt. Ved dødsfald er det begravelsesdatoen, der registreres, mens dødsdatoen langt sjældnere anføres. Kvinder og børn registreres ofte uden anførsel af navn som f. eks. Jens Pedersens kone, søn eller datter eller blot som Jens Pedersens barn. Ved kirkebogsreformen 1814 fremkom nye skematiske kirkebøger, hvori registreres såvel fødselsdag som dåbsdag, barnets og begge forældrenes navne m.m. Desuden registreres konfirmationer, vielser og dødsfald, sidstnævnte altid med både dødsdag og begravelsesdag. I visse perioder registres tillige koppevaccinationer, tilflytninger til sognet samt fraflytninger fra dette. I 1892 gennemføres den 2. kirkebogsreform, hvorefter der registreres fødsel og dåb, konfirmation, vielser og dødsfald som tidligere, men nu mere de-taljeret. Arkiverne udleverer ikke originale kirkebøger til studiebrug, når de er ældre end 1892, men derimod kan de studeres som fotokopier eller som mikro fotos. Nyere kirkebøger udleveres i original, dog kun når de er mindst 50 år gamle regnet fra sidste indførsel.

17 Side 17 Byhistorisk Arkiv i Esbjerg råder (medio 2001) over en samling mikrofotograferede kirkebøger, altså kirkebøger ældre ned 1892, fra hele Nørre- og Sønderjylland samt foreløbigt et mindre antal kirkebøger fra øerne. Kirkelig datering Kirkens disciplin Kirkeåret Klinede vægge Knebelsbart Koffardiskib datering med kirkeåret som grundenhed, som jævnlig anvendes i kirkebøger, der er ældre end se også kirkeåret. kirkens krav om, at personer, som havde forsyndet sig mod visse kirkelige regler og bud, skulle stå offentligt skrifte, d.v.s. aflægge skriftemål foran den forsamlede menighed - de vigtigste af disse forseelser var hor og lejermål, udeblivelse fra regelmæssig altergang samt uagtsomhed i forbindelse med børnedød, ofte det, der i nutiden kaldes vuggedød. regnes fra og med 1. søndag i advent i et kalenderår til dagen før 1. søndag i advent i det følgende kalenderår - f. eks. begynder kirkeåret 1795 den 1. søndag i advent i kalenderåret 1794 = 30. nov.1794 og slutter lørdagen før 1. søndag i advent i kalenderåret 1795 = 28. nov Datering efter kirke-året benyttedes jævnligt i de ældste kirkebøger frem til bindingsværk, hvor mellemrummet mellem stolperne er en grenfletning med lerklining på begge sider. overskæg handelsskib Konduitelister detaljerede bedømmelser af underordnedes kundskaber, duelighed og opførsel, som ledende lokalembedsmænd periodisk udarbejdede og indsendte til deres foresatte i centraladministrationen. Konsumtion forbrugsafgift på indenlandske varer - ophævet Kopskat Kordon Korsbrødre Kvægskat at tysk Kopf = hoved - ekstraskat, der pålignedes efter antal hoveder, d.v.s. personer i husstanden - børn indtil en varierende alder, afhængig af stats-kassens øjeblikkelige tilstand, medregnedes ikke. militærudtryk - kæde af soldater eller politi opstillet til beskyttelse af et eller andet - kan også staves cordon. munke af Johaniterordenen. periodisk opkrævet ekstraskat pålignet efter antallet af køer på de enkelte landbrug.

18 Side 18 Kyndelmesse eller kyndelmisse 2. februar. Kyras Kyrassérer Kæmner Kåg let rustning bestående af en bryst- og en rygplade af jern, båret af ryttersol-dater ryttersoldat, der bærer kyras. købstadens regnskabsfører fladbundet fiskerfartøj, som kun fører ret små sejl - almindelig især til Limfjords-fiskeriet. L Landemode Landgilde et møde mellem stiftsøvrigheden, d.v.s. biskop, stiftamtmand og stiftets provster, undertiden også sognepræsterne eller en del af disse, hvor der drøftes kirkelige anliggende og dømtes i gejstlige retssager. den årlige afgift, som en fæstebonde betalte til husbonden (herremanden, godsejeren) for retten til at bebo fæstegården eller -huset og udnytte fæste-jorden. Landsarkiv Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm, beliggende i København. Landsarkivet for Fyn, beliggende i Odense. Landsarkivet for Nørrejylland, som dækker Jylland fra Skagen til 1864-grænsen og ligger i Viborg Amt. Landsarkivet for Sønderjylland beliggende i Åbenrå. Landsting Lav Lavværge 2. retsinstans, hvortil domme afsagt ved underretterne, d.v.s. ved birketin-gene, bytingene eller herredstingene kunne appelleres. Landstings-dom-mene kunne videreappelleres til højesteret, der var 3. og sidste retsinstans. Sammenslutning af håndværksmestre indenfor samme fag med det formål at støtte hinanden, når det påkrævedes. betød oprindeligt lovlig værge, senere anvendes betegnelsen lavværge om den værge, som en enke vælger og antager i bl. a. skiftesager. Lavværgen kan dog også beskikkes af retten. Lavværgen optræder altid sammen med den lavværgede som dennes rådgiver, og han har ikke myndighed til at træffe afgørelser, som den lavværgede er uenig i.

19 Side 19 Legitimus, legitima, legitimi Lejermål Lensbesidder Lensmand Lepra Liber daticus Lime Locus sigili Lokkebarn L.S. Lægd Lægdsrulle latin - legitime, d.v.s. ægtefødte børn. ægteskabeligt samkvem mellem to ugifte partnere - var ulovligt, men straffedes normalt kun i gentagelsestilfælde, dog skulle parterne udstå kirkens disciplin d.v.s. aflægge offentligt skriftemål - såfremt én eller begge parter var gift til anden side, tales om hor - se dette. ejeren af et grevskab, et baroni eller et friherreskab. kongelig embedsmand, som bl. a. bestyrede kronens godser inden for det tildelte len. Lensmændene afløstes ved enevældens indførelse af amt-mænd. latin - spedalskhed latin - præstens embedsbog, hvori noteres forskellige oplysninger vedrørende embedet og sognet. Disse bøger har meget varierende indhold og historisk værdi. fejekost fremstillet af lyngris. latin - ofte forkortet til L.S. - latin - seglets plads. Anvendes i afskrifter af for-seglede dokumenter for at angive seglets plads på originaldokumentet. barn avlet uden for ægteskab. forkortelse for Locus sigili - se dette. det geografiske område, hvis potentielle soldater registreres i samme lægds-rulle, fra 1788 som regel svarende til sognet. fortegnelse over lægdets potentielle soldater. M Magistrat Manu propria Maritus, marita, mariti Markbøger bystyret, bestående af borgmestre og rådmænd. latin - med egen hånd, egenhændig (om underskrift) - ofte forkortet til m.p. latin - ægtemand, hustru, ægtefæller. protokoller anvendt ved matrikuleringen 1688 til notering af opmålingsresultater og boniteringsangivelser vedr. hver enkelt af bøndernes ager- og engstykker. De originale markbøger opbevares på matrikelsarkivet, kopier eller mikrofotograferede

20 Side 20 udgaver findes på landsarkiverne. Martini eller Martini Dag Mater Matrikel Matrikelkort Matrikelsarkivet Matrimonium Matrina 11. november - ofte regnet som forfaldsdag for skatter og landgilde - også kaldet Mortensdag. latin - moder. fortegnelse over ejendomme (jorder) med angivelse af deres beskatnings-grundlag. kort over et ejerlavs enkelte jordlodder, tegnet af landmålere og opbe-varet i Matrikelsarkivet. landsdækkende arkiv, som opbevarer oplysninger om opmålinger og beregninger vedr. matriklerne samt matrikelkort og andet kortma-teriale. latin - ægteskab latin - gudmoder M. b. B. forkortelse for Moderen bar barnet til dåb -gudmoderen og den biologiske mor er i sådanne tilfælde en og samme person. med ført pen eller med om underskrifter udført af en skrivekyndig per-son, når den påholdt pen egentlige ansvarlige for vedkom-mende dokuments gyldighed ikke kunde skrive - ofte forkortet til m. f. p. eller m. p. p. Memorial Mensalgods Mestermand Meus, mea, mei skriftlig påmindelse, erindring om et eller andet, rykkerbrev. det jordegods, som var afsat til underholdning for sognets præst - kaldes også beneficeret gods. - hvis dette omfattede mede end sognets præstegård med dennes jordtilligende, blev det som regel bortfæstet og drevet af en fæstebonde. bøddel, skarpretter. latin - min, mit, mine M. f. p. forkortelse i forbindelse med underskrifter for med ført pen - se dette. Michaelis Midsommer Mikkelsdag helligdag for ærkeenglen Michael september. juni måned 29. september - dansk navn for Michaelis

21 Side 21 Ministerialbog det samme som en kirkebog. Protokol hvori præsterne registrerede de kirkelige handlinger, som forekom i deres sogn. Fra 1814 førtes mini-sterialbøgerne i to ens eksemplarer, kaldet hovedministerialbogen, der var præstens eksemplar, og kontraministerialbogen, der var degnens eksemplar. De to ministerialbøger måtte af hensyn til brandfare aldrig opbevares under samme tag. Minorerede kort Mk. Modelbøger Monita Mortuus, mortua, mortui kort over de enkelte sogne tegnede som formindskelser af matrikelkortene, især fremstillet i begyndelsen af 1800-tallet. Opbevares i Ma-trikelsarkivet. forkortelse for mark - se afsnittet om pengevæsen. Protokoller anvendt ved 1688-matrikuleringen ved beregning af de en-kelte bønders hartkorn. Beregningerne foregik på grundlag af markbø-gernes opmålings- og jordbonitetsnotater. Der blev anlagt en modelbog for hvert herred. latin - en biskoppelig formaning til sine underordnede. latin - død(e), afdød(e). M. p. forkortelse for manu propria = med egen hånd, egenhændig om underskrift. M. p. p. forkortelse for med påholdt pen - om underskrift, som en skrivekyndig afgiver på vegne af en person, der ikke selv kan skrive, mens denne berører penneskaftet med en finger. Musketer Målebordsblade fodfolkssoldat bevæbnet med en musket, en geværtype, der var så tung, at det var nødvendigt at understøtte den under en såkaldt musketergaffel. Grundkort i den geodætiske kortlægning - tegnet på et såkaldt målebord og udgivet i størrelsesforholdet 1:20.000, d.v.s. at 5 cm på kortet svarer til 1 km i terræn. N Natførere de renovationsarbejdere, der om natten fjernede byernes skarn - også kaldet natmænd. Nathus Natmand lokum. bøddelmedhjælper, rakker, renovationsarbejder.

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Tirsdag d. 10. sep.: kursus Tirsdag d. 17. sep.: kursus Torsdag d. 19. sep. klubmøde 13-16 Tirsdag d. 24. sep.:

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Forfædrene i hus og hjem

Forfædrene i hus og hjem Disposition: Indledning Ejendomsarkivalier Eksempel fra Fyn Afslutning Jytte Skaaning og Bente Klercke Rasmussen: Find din slægt - og gør den levende. Håndbog i slægtshistorie. 2003 og 2006. side 195-211

Læs mere

Magtens hierarki. Den retslige kommandovej. Retsbetjentarkiver - en guldgrube for slægtsforskere. På opdagelse i retskilder før 1919

Magtens hierarki. Den retslige kommandovej. Retsbetjentarkiver - en guldgrube for slægtsforskere. På opdagelse i retskilder før 1919 På opdagelse i retskilder før 1919 Disposition: 1. Indledning 2. Retssager hvad skal du vide, før du starter? herunder den administrative opbygning og administrationens sagsbehandling og søgemidler 3.

Læs mere

DAISY eksempler på søgning

DAISY eksempler på søgning side 1 af DAISY eksempler på søgning Ulrich Alster Klug 2011 dannebrog@dk-yeoman.dk www.dannebrog.biz Mange synes, det er svært at søge i DAISY, og derfor vil jeg i denne note give nogle eksempler på,

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere

Godsernes betydning for fæstebønderne Ulrich Alster Klug, 2011, dannebrog@dk-yeoman.dk, www.dannebrog.biz

Godsernes betydning for fæstebønderne Ulrich Alster Klug, 2011, dannebrog@dk-yeoman.dk, www.dannebrog.biz Godsernes betydning for fæstebønderne Side 1 af 5 Godsernes betydning for fæstebønderne Ulrich Alster Klug, 2011, dannebrog@dk-yeoman.dk, www.dannebrog.biz Indledning En jorddrot er en godsejer, hovedgårdsejer

Læs mere

Bilag til foredrag med Erik Kann: skøde- og panteprotokoller. Slægtshistorisk forening for Aalborgegnen 2/11-2009

Bilag til foredrag med Erik Kann: skøde- og panteprotokoller. Slægtshistorisk forening for Aalborgegnen 2/11-2009 Foredrag Erik Kann Listen er først og fremmest som en omtrentlig angivelse af de emner, der kan blive tale om. Utallige kombinationsmuligheder, udvidelser og indskrænkninger kan tænkes relevante i den

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde:

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Kasse 1: Materiale År Arkiv Vedrører Ekstra skattemandtal 1627 kasse 1? Duebrødre

Læs mere

Om arvefæste og landboreformer

Om arvefæste og landboreformer 25. marts 2013 Om arvefæste og landboreformer - lidt landbohistorie i Solrøds 5 landsbyer Af Bent Hartvig Petersen Aktualiseret af en aflevering til Solrød Kommunes Lokalarkiv af en større samling dokumenter

Læs mere

Retsbetjente indtil 1919

Retsbetjente indtil 1919 Retsbetjente indtil 1919 Ulrich Alster Klug www.dannebrog.biz dannebrog@dk-yeoman.dk 2012. Hvad var retsbetjente? Retsbetjentene kaldes de betjente (dvs. de servicerende ansatte), som var uddannet indenfor

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann

Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann Indledning: Dagens foredrag handler ikke om mere principielle spørgsmål som eksempelvis: Hvad vil det sige

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte Ord fra - Kirkebøger og folketællinger 2 Overskrift Tekst spalte Om ord i kirkebøger og folketællinger Mange af de ord, man møder i kirkebøger og folketællinger kan være svære at læse af forskellige grunde.

Læs mere

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01 Bodil Kristensen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Peter Petersen nr. 8 1839-17-02 fødsel Fødsel, opslag 16 i 1854- palmesøndag Konfirmation 205 i 1861-06-01 Militærtjeneste 3. dragonregiment, underofficer

Læs mere

Mine erfaringer med søgning i lægdsruller. Sommer 2007

Mine erfaringer med søgning i lægdsruller. Sommer 2007 Mine erfaringer med søgning i lægdsruller Sommer 2007 Hvorfor søge i lægdsruller?: A. I 2 sogne på Sjælland (Glumsø og Køng) var kirkebøgerne fra før 1814 brændt, sammen med præstegårdene, således at jeg

Læs mere

Kvostedgårdens Historie

Kvostedgårdens Historie Kvostedgårdens Historie Tillæg: Om at bygge et hus Kvostedgårdens historie Kvostedgården som den ser ud på Hjerl Hede er næsten 200 år gammel. Den har navn efter den lille by Kvosted mellem Skive og Viborg,

Læs mere

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

29 Kongelige bevillinger

29 Kongelige bevillinger 29 Kongelige bevillinger 29.1 Øvrighedernes Bevillinger Blanketregnskaberne I - Kancelli. 29.1.1 Definitioner Approbation er godkendelsen af f.eks. et testamentes gyldighed, eller en tilladelse. Legatar

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

03-04-2011 Arkivskabers arkivserier

03-04-2011 Arkivskabers arkivserier Ny Søgning Arkivskaber: Baroniet Lehn Fra Til Officielle navne 1920 Lehn Godsarkiv 1781 1930 Baroniet Lehn Arkivnummer: QB046 Arkivinstitution: Landsarkivet for Fyn, Odense Fra Til Arkivserier 1738 1795

Læs mere

Fra bebyggelsesstatistik til bebyggelsesrum

Fra bebyggelsesstatistik til bebyggelsesrum Fra bebyggelsesstatistik til bebyggelsesrum mindre rurale byer, samlinger af gårde og huse Per Grau Møller Kartografisk Dokumentationscenter Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse Indledning

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

GITTE CHRISTENSEN OG KATHRINE TOBIASEN Slægtsforskning på nettet

GITTE CHRISTENSEN OG KATHRINE TOBIASEN Slægtsforskning på nettet GITTE CHRISTENSEN OG KATHRINE TOBIASEN Slægtsforskning på nettet INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 KAPITEL ET... 9 Kilder og kildekritik I gang med slægtsforskning... 10 Kirkebøger og folketællinger...

Læs mere

Ændringer og udvikling i 1600- og 1700-tallet v. museumsleder Anne M. Provst Skinnerup, Give-Egnens Museum

Ændringer og udvikling i 1600- og 1700-tallet v. museumsleder Anne M. Provst Skinnerup, Give-Egnens Museum Adelen på Give-egnen Ændringer og udvikling i 1600- og 1700-tallet v. museumsleder Anne M. Provst Skinnerup, Give-Egnens Museum I de kommende år vil jeg beskæftige mig med et forskningsprojekt om adelen

Læs mere

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014.

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Maj 2014 13. reviderede udgave 1 Foreningens navn er : Haveforeningen Hjortespring. Foreningens hjemsted er: Hjortespring by, Herlev Sogn. 2 Foreningens formål

Læs mere

Ved dødsfald. Vejledning til pårørende. Regionshospitalet Viborg, Skive

Ved dødsfald. Vejledning til pårørende. Regionshospitalet Viborg, Skive Ved dødsfald Vejledning til pårørende Regionshospitalet Viborg, Skive Indholdsfortegnelse Forord... 3 Ved dødens indtræden... 4 Anmeldelse af et dødsfald... 4 Obduktion... 4 Organdonation... 5 Ejendele

Læs mere

DET NYE ARKIVALIERONLINE

DET NYE ARKIVALIERONLINE Hurtige tips & tricks til DET NYE ARKIVALIERONLINE - Især om kirkebøger Hvorfor nyt AO? Vi har været nødt til at sætte den nye arkivalieronline i drift nu. Grunden er, at systemerne bagved skal opdateres

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

n Forsvar for folkestyret og velfærden

n Forsvar for folkestyret og velfærden n Forsvar for folkestyret og velfærden Vi lever i dag i et samfund, hvor vi værdsætter begreber som demokrati, selvbestemmelse og velfærd. Det er værdier, som vi har arvet fra tidligere generationers indsats

Læs mere

Skifte- og Overformynderivæsen

Skifte- og Overformynderivæsen Skifte- og Overformynderivæsen Foredrag 12.12.2007 ved Ulrich Alster, www.dk-yeoman.dk - dannebrog@dk-yeoman.dk Lovgrundlaget Hvornår var der offentligt skifte Der skulle efter Chr. Vs Danske Lov 1683

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Sygelejevielse. Der skelnes mellem. a. vielse på sygelejet, hvor der foreligger prøvelsesattest

Sygelejevielse. Der skelnes mellem. a. vielse på sygelejet, hvor der foreligger prøvelsesattest Amtssygehuset i Herlev Sygelejevielse Der skelnes mellem a. vielse på sygelejet, hvor der foreligger prøvelsesattest b. nødvielse, d.v.s. vielse ved sygelejet, hvor der ikke er tid til at indhente prøvelsesattest.

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Skibinge kirke Stege-Vordingborg provsti (Vordingborg kommune) Roskilde stift Side 1 af 7 TAKSTREGULATIV I. For benyttelse af kirken A. til gudstjenester a. der afholdes af

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Sydthy Egnshistoriske Arkiv fik i efteråret tilsendt et lille hæfte med tekst og melodi: Er du bange for

Læs mere

Børn født uden for ægteskab

Børn født uden for ægteskab Børn født uden for ægteskab Når børn var født uden for ægteskab, blev de i kirkebogen anført som uægte børn. Ordet uægte forbindes både i dag og tidligere med falskhed og ubetydelighed. Sådan så man også

Læs mere

Live-rollespil. Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760

Live-rollespil. Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760 Live-rollespil Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760 Spiloplæg Både IT-rollespillet og liverollespillet Fæstning og Fristed drejer sig om byens første hundrede år. Byens blev grundlagt som en militær

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Hjordkær kirke Aabenraa provsti ( Aabenraa kommune) Haderslev stift I For benyttelse af kirken TAKSTREGULATIV A. til gudstjenester a. der afholdes af kirkens præst eller en

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xx 2015 om kirkebogsføring og gebyropkrævning ved navneændring og visse attestudstedelser

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xx 2015 om kirkebogsføring og gebyropkrævning ved navneændring og visse attestudstedelser Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xx 2015 om kirkebogsføring og gebyropkrævning ved navneændring og visse attestudstedelser I medfør af 15, stk. 4 og 26q i Inatsisartutlov nr. 9 af 19. maj 2010

Læs mere

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen Ejendom 14 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1799 Hans Jensen 1802 Thomas Christensen ~ F.D. 1804 Christen Sørensen 1816 Søren Mikkelsen ~ F.D. 1823 Christen Sørensen 1831 F.S. Søren Christensen 1843

Læs mere

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Lyngby-Taarbæk Kommune L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Mellem Lyngby-Taarbæk Kommune (nedenfor kaldet ejeren) og Kolonihaveforbundet for Danmark (nedenfor kaldet lejeren) er der dags dato

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om forlængelse

Læs mere

Familieretlige sager. Michael Dupont. Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888.

Familieretlige sager. Michael Dupont. Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888. Familieretlige sager Michael Dupont Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888. Hvad skal vi nå? Faderskabssager Skilsmissesager Adoptionssager Hvordan udfyldes en ansøgning Den korte version

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Herrekloster Et kloster der ligger på landet. Ejer meget jord. Munkene driver landbrug, er selvforsynende.

Herrekloster Et kloster der ligger på landet. Ejer meget jord. Munkene driver landbrug, er selvforsynende. Herrekloster Et kloster der ligger på landet. Ejer meget jord. Munkene driver landbrug, er selvforsynende. Tiggerkloster Et kloster der ligger i byen. Munkene lever i fattigdom og får gaver og almisser

Læs mere

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser 1 Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser Indledning ved biskopperne Baggrunden for denne vejledning er, at den kirkebogsførende sognepræst er begravelsesmyndighed i sognet.

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Stagstrup i»gamle dage«

Stagstrup i»gamle dage« 2006 09/06/11 12:00 Side 139 Stagstrup i»gamle dage«af Morten Hammer Artikelforfatteren er født på gården»aagaard«i Stagstrup sogn, som ligger ca. midt i det gamle Thisted amt i Thy. I forbindelse med,

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

DET NYE ARKIVALIERONLINE. - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før

DET NYE ARKIVALIERONLINE. - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før DET NYE ARKIVALIERONLINE - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før FIND DIN SLÆGT De bedste kilder til slægtsforskning - udover kirkebøger og folketællinger - finder du samlet her. NYT

Læs mere

Hvorfor oprette et testamente?

Hvorfor oprette et testamente? Hvorfor oprette et testamente? Advokatfirma Møderet for Højesteret KROMANN Tag stilling - før det er for sent! Hvert år modtager den danske stat store pengebeløb fra afdøde danskere, som ikke har oprettet

Læs mere

BARNEMORD I DET 18. A RHUNDREDE - HVORDAN OG HVORFOR?

BARNEMORD I DET 18. A RHUNDREDE - HVORDAN OG HVORFOR? BARNEMORD I DET 18. A RHUNDREDE - HVORDAN OG HVORFOR? Af Simon Steen Hansen Foto: Anker Tiedemann de det? Hvilke omstændigheder kunne drive en nybagt mor til barnemord? Barnemord i det 18. årh. - hvordan

Læs mere

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil:

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil: Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan Kolonihaveforeningen fremlejer have nr. til: Navn: Adresse: Postnr.: By: Mail: Tlf.nr.: Mobil: Havens areal udgør: For lejemålet

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Statens Arkiver. Gotisk skrift: Kirkebøger mm. hvilke er bevaret?

Statens Arkiver. Gotisk skrift: Kirkebøger mm. hvilke er bevaret? Statens Arkiver www.sa.dk www.sa.dk/ao Statens arkiver indgang til kilder og arkivalier. Vejledning til de mest brugte arkivalier m.m. findes øverst på siden. Statens Arkiver ArkivalierOnline. Her kan

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R.

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. Version 1.01 17 Feb 2015 For at indtaste kirkebøger hos Danish Family Search skal du have en bruger ID og et kodeord. Hvis du allerede har dette, så gå til kapitel

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 3. december 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Justitsministeriet (hvis De bor i Danmark) eller nærmeste danske repræsentation (hvis De bor

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 2. december 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl.

Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl. Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl. 19 00-20 00 Deklaration På egne og efterfølgende ejeres vegne erklærer

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

VEDTÆGTER. Grundejerforeningen Vejlby Strand

VEDTÆGTER. Grundejerforeningen Vejlby Strand VEDTÆGTER Grundejerforeningen Vejlby Strand 1, stk. a Grundejerforeningen Vejlby Strand er stiftet ved deklaration af 11. september 1974 af ejerne af matrikelnumrene 67i, 67k, 68a, 70a og 70ab. 1, stk.

Læs mere

SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING. Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING

SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING. Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING 1 Grundejerforeningens navn er Skovsvinget- og Skovledets Grundejerforening. Grundejerforeningens

Læs mere

Fæstebonde - selvejerbonde Af Gunnar Kjær Mortensen Slotsgade 26, Tranekær

Fæstebonde - selvejerbonde Af Gunnar Kjær Mortensen Slotsgade 26, Tranekær Fæstebonde - selvejerbonde Af Gunnar Kjær Mortensen Slotsgade 26, Tranekær Denne artikel skal i anledning af stavnsbåndsjubilæet fortælle lidt om fæstebøndernes kår for 200 år siden, belyst ved en enkelt

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004 Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening Vedtægter 2004 # Redaktionelle ændringer foretaget efter generalforsamling 2010 Side 1 Oversigt 1. Navn hjemsted og værneting 2. Formål 2.a 2.b

Læs mere

Vedtægt for Hvidovre kirkegård

Vedtægt for Hvidovre kirkegård Vedtægt for Hvidovre kirkegård Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 1. Hvidovre kirkegård ejes af Hvidovre Kirke og bestyres af Hvidovre Sogns Menighedsråd. 2. Kirkegårdsudvalget fører på menighedsrådets

Læs mere

Recessen om reformationen af 30. oktober 1536

Recessen om reformationen af 30. oktober 1536 Recessen om reformationen af 30. oktober 1536 Efter Grevens Fejde (1534-1536) gennemførte Christian 3. (1503-1559) reformationen i Danmark ved recessen (loven) af 30. oktober 1536. Reformationen var overgangen

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2009. Gældende regler. Forslag til ændringer. Side 1 af 5. Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag

Ordinær generalforsamling 2009. Gældende regler. Forslag til ændringer. Side 1 af 5. Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag Vedtægt for Kystsikringslaget - Ålsgårde Boderne Ellekilde (Vedtaget 14-08-2000, godkendt 14.08.2001). 1. Kystsikringslagets dannelse Ålsgårde kystsikringslag er oprettet i henhold til lov nr. 235 af 12.

Læs mere