Kompetencemodel - Kliniske diætister

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetencemodel - Kliniske diætister"

Transkript

1 Kmpetencemdel - Kliniske diætister Arbejdsgruppe: Klinisk diætist Pernille Juul Carlsen, Medicinsk Afd. M, Svendbrg Klinisk diætist Marianne Bach, Hudafdeling I g Allergicentret, Odense Styregruppe: Oversygeplejerske Jette Krøjgaard Christensen, Medicinsk Afd. M, Svendbrg Oversygeplejerske Susanne Barren, Kirurgisk Afd. A, Odense g Svendbrg Oversygeplejerske Mathilde Schmidt-Petersen, Geriatrisk afd. G, Svendbrg Oversygeplejerske Anna Sfie Lillevang, Endkrinlgisk Afd. M, Odense OUH Odense Universitetshspital Svendbrg Sygehus

2 Indhld Indhld De kliniske diætisters rganisering Baggrund fr kmpetencemdel Begrebsafklaring Læsevejledning Frmål Visin g strategi Referenceramme De kliniske diætisters kerneydelse Uddannelse Funktin Kmpetencer Kmpetenceudvikling Kmpetenceniveauer De fem kmpetencer Læringskmpetence Scial kmpetence Kmmunikatinskmpetence Selvledelseskmpetence Evalueringshjul Implementering Litteratur Bilag 1, Styregruppe: Oversygeplejerske Jette Krøjgaard Christensen, Medicinsk Afd. M, Svendbrg Oversygeplejerske Susanne Barren, Kirurgisk Afd. A, Odense g Svendbrg Oversygeplejerske Mathilde Schmidt-Petersen, Geriatrisk afd. G, Svendbrg Oversygeplejerske Anna Sfie Lillevang, Endkrinlgisk Afd. M, Odense Arbejdsgruppe: Klinisk diætist Pernille Juul Carlsen, Medicinsk Afd. M (Svendbrg) Klinisk diætist Marianne Bach, Hudafdeling I g Allergicentret (Odense) Side 1 af 15

3 1.0 De kliniske diætisters rganisering De kliniske diætister er fra 1. januar 2015 ansat under frskellige afdelingsledelser på OUH Odense Universitetshspital g Svendbrg Sygehus. 2.0 Baggrund fr kmpetencemdel De kliniske diætister har brug fr et mere knkrete redskab til den årlige medarbejderudviklingssamtale (MUS), g i fråret 2014 blev det besluttet på OUH Odense Universitetshspital, at der skulle udarbejdes en kmpetencemdel. Oversygeplejerskerne har valgt en repræsentant fra henhldsvis OUH Svendbrg Sygehus, klinisk diætist Pernille Juul Carlsen, g fra OUH Odense Universitetshspital, klinisk diætist Marianne Bach til at udarbejde en kmpetencemdel. Undervejs har arbejdsgruppen sparret med dels versygeplejersker, udviklingssygeplejerske Anne Hlm Nyland, Endkrinlgisk Afd. M g 3 kliniske diætister, der repræsenterer frskellige fagspecialer. Kmpetenceprfilen har desuden været sendt i høring blandt de øvrige kliniske diætister. Denne udgave er gdkendt af styregruppen i december 2014 g skal løbende revideres. Kmpetencemdellen er inspireret af Kmpetenceprfil fr sygeplejersker, februar 2014, dels frdi de kliniske diætister ønsker at have samme referenceramme g dels ud fra de ressurcer, sm arbejdsgruppen har til rådighed. Arbejdsgruppen har bevidst fkuseret på diætisternes fagspecifikke kmpetencer, g hvrdan disse udmøntes i praksis. Arbejdsgruppen har ligeledes været inspireret af materiale udarbejdet af Freningen af Kliniske Diætister, samt Faglig kmpetenceprfil fra Regin Midtjylland. Desuden har Knud Illeris bg: Kmpetence, hvad, hvrfr g hvrdan dannet grundlag fr beskrivelsen af kmpetencebegrebet. Knud Illeris er valgt, frdi han beskriver udviklingen i kmpetencebegreberne, g frhlder sig til mange kilder. Hans terier er kendt g anvendt referenceramme på bachelr- g videreuddannelserne. Arbejdsgruppen har erfaret, at der i Danmark findes sparsm litteratur mkring de kliniske diætisters praksisfelt g metde. Der mangler frskning g udvikling på dette mråde. Chris Argyris er valgt fr gså at have fælles referenceramme med sygeplejerskerne. Argyris anvendes fte sammen med Dnald Schön i frbindelse med udvikling g læring i rganisatiner, frdi de beskriver hvrdan individets læring indgår i rganisatinens udvikling. Vi har anvendt Argyris begreber m single g duble lp, samt syntese i beskrivelse af kmpetenceniveauerne. 2.1 Begrebsafklaring Færdigheder: Anvendes m kundskaber g at besidde færdighed i at udføre fx diætetisk praksis, men mfatter gså hldning g dannelse. Færdighed er en del af kmpetencebegrebet. Diætvejledning: Simpel: Patienten har 1-2 diagnser, der kræver diætbehandling Kmpleks: Patienten har flere knkurrerende diagnser, der skal tages hensyn til g pririteres i diætbehandlingen Kmpetence: Beskrives i afsnit 7.0 Kvalifikatin: Drejer sig m tilegnede kundskaber, færdigheder g persnlige egenskaber, der tilsammen er frudsætningen fr, at persnen kan handle i frskellige sammenhænge. Kvalifikatin er en del af kmpetencebegrebet (Illeris 2011) Læringsstil: Omfatter hvilke faktrer der har indvirkning på frskellige menneskers læring. At alle har deres egen individuelle måde at lære på, m man er auditiv (høre), visuel (se), taktil (røre) eller kinæstetisk (bevægelse). (Brøbecher & Mulbjerg 2010:121) Side 2 af 15

4 Nvice til ekspert: Mdel fr færdighedstilegnelse udfrmet prindeligt af Dreyfus&Dreyfus. Mdellen pdeles i 5 niveauer: Nvicen, den avancerede begynder, den kmpetente, den dygtige g den intuitive ekspert (Brøbecher & Mulbjerg 2005:52). Rammeplan: Vejledende retningslinje fr diætbehandling g ernæringsinterventin af velafgrænsede patientgrupper. Udviklet af kliniske diætister i samarbejde med FaKD (FaKD 2008(b)). 2.2 Læsevejledning Kmpetencemdellen fr de kliniske diætister, OUH er et redskab fr både fr de kliniske diætister g vres afdelingsledelser. Derfr har vi beskrevet baggrund g frmål med kmpetencemdellen. Fr at skabe en fælles frståelse g referenceramme fr de kliniske diætisters virke har vi beskrevet prfessinens kerneydelser g metder i afsnit m referenceramme. Vi har defineret 4 kmpetenceniveauer, gældende fr de kliniske diætister, herunder hvilke kvalifikatiner, der hører til de enkelte niveauer. Derefter er de 5 kmpetencer, faglig, læring, scial, kmmunikatin g selvledelse beskrevet g indsat i kmpetenceniveauerne. Kmpetencerne er beskrevet meget grundigt, fr at den enkelte diætist skal kunne kende g placere sig selv fagligt g persnligt i frhld til de enkelte niveauer. Målet er gså at nærmeste daglige leder anvender kmpetencerne i frbindelse med MUS. Evalueringshjulet er valgt sm redskab til indplacering på niveauerne. Se bilag Frmål Kmpetencemdellen er et arbejds-, udviklings- g styringsredskab til MUS. Kmpetencemdellen skal tydeliggøre: hvilke kmpetencer diætisterne anvender i deres udøvelse af klinisk diætetik hvilket kmpetenceniveau, den enkelte klinisk diætist befinder sig på, både erfaringsmæssigt g teretisk hvilke kmpetencer g dele deraf, sm diætisterne kan, skal g ønsker at udvikle Kmpetencemdellen har sm frmål at skabe synlighed g åbenhed i kmpetenceudviklingsfrløbet. 4.0 Visin g strategi OUH har en verrdnet persnalestrategi, hvis intensin er med målrettet g systematisk persnaleudvikling at sikre de kmpetencer, der svarer til nuværende g kmmende pgaver. Der freligger ikke ngen strategi eller visiner fr de kliniske diætister. De kliniske diætister er bevidste m, at deres arbejde afspejler Regin Syddanmarks visin samt OUH s visin g kdeks samt den enkelte afdelings missin g visin. 5.0 Referenceramme I frbindelse med uddannelsen til klinisk diætist g daglig praksis anvendes terier fra sundhedsvidenskab dvs. de naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige samt humanistiske fagmråder. (Undervisningsministeriet 2010) Kerneydelsen fr den kliniske diætist er den individuelt tilrettelagte diætbehandling. I denne anvendes terier m sundhedspædaggik (sundhedsfremme, empwerment g handlekmpetence) samt Den mtiverende samtale sm metde. Færdigheder i g erfaring med at udøve klinisk diætetik vil altid være en fremadskridende prces med krav m tilegnelse af nyeste viden indenfr teri g praksis. Det diætetiske praksisfelt er karakteriseret ved, at mange diætbehandlinger er baseret på langvarig erfaring, sm ikke fremgår af lærebøger, rammeplaner g instrukser. Side 3 af 15

5 Den kliniske diætist har indtil nu anvendt Mdel fr individualiseret diætbehandling sm er en systematik af diætistens arbejdsprces. De 5 elementer i prcessen er: dataindsamling, analyse, planlægning, handling g evaluering (Bilag 1). Nu arbejdes der på at få en fælles internatinal mdel fr diætbehandlingen. Mdellen er amerikansk g hedder Nutritin Care Prcess and Mdel. Mdellen indehlder 4 trin: Diætetisk vurdering g revurdering, diætetisk diagnse, ernæringsinterventin, mnitrering g evaluering. Den nye mdel vil bidrage til en ensrettet terminlgi, øget systematik, bedre dkumentatin g kvalitetssikring (Bilag 1). 6.0 De kliniske diætisters kerneydelse 6.1 Uddannelse Den kliniske diætist har i dag en prfessinsbachelr i Ernæring g sundhed klinisk diætetik g kan søge m autrisatin efter endt uddannelse. Tidligere var den kliniske diætist uddannet øknma eller ernærings- g hushldningsøknm g med videreuddannelsen sm klinisk diætist ved Specialekursus i hushldning, Århus Universitet. Efter endt uddannelse skulle diætisten arbejde 1 år under supervisin, hvrefter der kunne søges m autrisatin hs Sundhedsstyrelsen. Titlen sm klinisk diætist er beskyttet. 6.2 Funktin De kliniske diætister på OUH udfører specialiseret g individuelt tilpasset diætbehandling g ernæringsinterventin af indlagte g ambulante patienter med: Diabetes, hjerte-/kar-, mave-tarm- g nyresygdmme, cancer, anreksi, allergi g andre med ernæringsrelaterede prblemer herunder børn g etniske minriteter. Ngle diætister har ansvar fr diætbehandling inden fr flere højtspecialiserede mråder. Øvrige funktiner: Undervisning på patientuddannelser Undervisning af sundhedsprfessinelle på OUH Mn- g tværfaglig sparring vedrørende diætetiske prblemstillinger Deltagelse i tværfaglige teams, råd g udvalg Udarbejdelse af instrukser g retningslinjer Uddannelsessted fr klinisk diætiststuderende i prfessinspraktik De kliniske diætisters funktiner uddybes i beskrivelse af kmpetencerne. Vejledning Undervisning Supervisin Vægttab Vægtøgning Kiljule Prtein Fedt Kulhydrat Sund mad Diæter Kstråd Diætplaner Dagskstfrslag Klinisk diætist ~ Patient Sygdm Palliatin Frebyggelse Allergi Intlerance Rehabilitering Småtspisende Knkurrerende lidelser Sygdmslære Sundhedspædaggik Bikemi Fysilgi Psyklgi Side 4 af 15

6 7.0 Kmpetencer Der findes i Danmark ikke ngen entydig frståelse af, hvad kmpetence er, da begrebet afspejler, frskellige parters individuelle versin af virkeligheden. Kmpetence mfatter hvrdan den kliniske diætist med sine faglige g persnlige ressurcer indgår i rganisatinen, fx OUH. Kmpetencebegrebet mfatter ifølge Illeris følgende mråder: Kgnitiv (viden, rientering, frståelse, indsigt, m.v.) Mtrisk (færdigheder, krpslighed, m.v.) Scial (samarbejde, kmmunikatin, sprglighed, m.v.) Emtinel (følelser, mtivatin, hldninger, slidaritet, værdier, m.v.) Kmpetence drejer sig m at være i stand til at anvende sin faglige viden til at handle i relatin til bestemte kendte, ukendte g ufrudsigelige situatiner g viser sig ved, at man handler relevant, kvalificeret g hensigtsmæssigt i de situatiner, man er i. Den kliniske diætist vil i sit arbejde anvende både sin faglige viden, sammenhldt med persnlig vurdering g hldning (Illeris 2011). Den kliniske diætist er altid rllemdel. 7.1 Kmpetenceudvikling Kmpetenceudvikling tager udgangspunkt i, at kmpetence er en kmbinatin af teretisk viden g praktisk handlefærdighed g erfaring. Vi har valgt at inddele kmpetenceniveauerne i tre niveauer, single lp, duble lp g syntese, g hvr duble lp pdeles i t niveauer. Duble lp er pdelt i 2 niveauer, da hvedparten af de kliniske diætister vil være på dette niveau. Indenfr niveauet er der str frskel på kmpetence g erfaring, g derfr er det relevant med pdeling i henhldsvis nvice g avanceret. Til at beskrive niveauerne fr kmpetenceudvikling er valgt en mdel (figur 1), der bl.a. er inspireret af teri fra rganisatinspsyklgen Chris Argyris. I niveauerne indgår begreberne single lp, dbbelt lp g syntese. Single lp g duble lp beskrives ud fra Argyris. Figur 1 Niveauer 1 Single lp 2 Duble lp Nvice 2 Duble lp Avanceret 3 Syntese Single lp Single lp læring sker, når der er match mellem rganisatinens handlingsplan g det faktiske resultat. Single lp er, når den kliniske diætist i frbindelse med prblemløsningen ikke stiller spørgsmål ved rganisatinens værdier eller hldninger. Dvs. når eksempelvis fejl pdages, krrigeres de uden, at der bliver stillet spørgsmål ved de variabler, der eksisterer, g sm gør, at fejl kan frekmme. Fr at kunne verskue kmplekse pgaver pløses de i mere simple delpgaver. Når delpgaverne udføres rigtigt, giver den samlede prblemløsning et krrekt resultat. Match Styrende variable Handlinger Knsekvenser Mismatch Single-lp Side 5 af 15

7 Illustratin: Single lp (Argyris 2000) Duble lp Duble lp læring sker, når den kliniske diætist i rganisatinen identificerer mismatch mellem intentiner g resultater, g der efterfølgende sker en krrektin, hvr mismatch vendes til match. Duble lp er, når den kliniske diætist i sin prblemløsning krrigerer handling efter en kritisk undersøgelse af systemets værdier, hldninger (fx kliniske retningslinjer, instrukser, m.m.). Duble lp karakteriserer sig ved, at den kliniske diætist krrigerer handlinger g undersøger kritisk frudsætninger fr udførte handlinger. Ligeledes undersøges de bagvedliggende strukturer i rganisatinen, eksempelvis de skrevne g uskrevne regler, kulturer, visiner, hldninger g værdier. Den kliniske diætist har fkus på helheden. Den kliniske diætist, der er ansat til at varetage flere frskellige afdelinger, kan pleve divergerende kulturer, sm denne skal frhlde sig til g handle ud fra. Frskellen mellem single lp g duble lp ligger i, hvrvidt læring er frudgået af en undren g kritisk frhlden sig til rganisatinens variable. Duble lp læring er afgørende fr effektiviteten g rganisatinens frtsatte udvikling. Match Styrende variable Handlinger Knsekvenser Mismatch Duble-lp Illustratin: Duble lp (Argyris 2000) Syntese Her kan den kliniske diætist udvide knteksten g har verblik ver sammenhængen i hele rganisatinen g videre ud på reginalt g natinalt plan, jvf. Kmpetenceprfil fr sygeplejersker Kmpetenceniveauer Figur 2 viser hvrdan den kliniske diætists kmpetencer indplaceres på niveauer sammenhldt med de kvalifikatiner, der er pnået. Figur 2 Niveau Prfil Kvalifikatiner 1 Single lp Teretisk velfunderet, analyserende g prblemløsende i diætetiske prblemstillinger Pririterer selvstændigt egne arbejdspgaver ud fra en faglig vurdering Anvender afdelingens sundhedspædaggiske metder i undervisning g vejledning samt arbejder ud fra bruger- g patientperspektivet Anvender en prfessinel g empatisk tilgang til patient g pårørende Indgår aktivt g knstruktivt i det mn- g tværfaglige samarbejde Mellemlang videregående uddannelse (fx øknma, ernærings- g hushldningsøknm samt uddannet sm klinisk diætist ved Specialekursus i hushldning, Århus Universitet) Prfessinsbachelr Ernæring g sundhed klinisk diætetik 2 Duble lp Nvice Teretisk, klinisk g praktisk velfunderet samt kritisk analyserende g prblemløsende i diætetiske prblemstillinger Træffer kvalificerede valg i frhld til Mellemlang videregående uddannelse (fx øknma, ernærings- g hushldningsøknm samt uddannet sm klinisk diætist Side 6 af 15

8 situatin, sammenhæng g kntekst Vurderer g handler i frhld til egne kmpetencer g tildelte ressurcer Anvender sine kmpetencer til at udvikle egen praksis, fremme kvaliteten g det faglige niveau mn- g tværfagligt Reflekterer g evaluerer i frhld til anvendte sundhedspædaggiske metder g egen vejlednings- g undervisningspraksis Selvreflekterende i frhld til relatiner Frhlder sig kritisk til rganisatinens skrevne g uskrevne regler, kulturer, visiner, hldninger g værdier ved Specialekursus i hushldning, Århus Universitet) Prfessinsbachelr Ernæring g sundhed klinisk diætetik Et eller flere mduler indenfr sundhedsfaglig diplmuddannelse fx klinisk vejleder Life Lng Learning Kurser 2 Duble lp Avanceret Anvender i kmplekse situatiner sin analytisk evne til at se paralleller g mønstre i handlinger g kan verføre det kendte til ukendte Fretage valg, der bygger på et fagligt skøn hvr intuitin, faglig viden, patientens frestillinger g behv sættes i frhld til de knkrete muligheder g rganisatinens værdier g strategier Initierer g udfører selvstændige udviklingsprjekter indenfr det diætetiske g sundhedspædaggiske mråde Mellemlang videregående uddannelse(fx øknma, ernærings- g hushldningsøknm samt uddannet sm klinisk diætist ved Specialekursus i hushldning, Århus Universitet) Prfessinsbachelr Ernæring g sundhed speciale klinisk diætist Sundhedsfaglig diplm uddannelse Semestre indenfr akademiske uddannelser Cand. Scient. Klinisk ernæring Cand. Scient. Flkesundhedsvidensk ab Pædaggisk eller scilgisk kandidatuddannelser Life Lng Learning Kurser 3 Syntese Udvikler g styrker det tværfaglige g tværsektrielle samarbejde (Visiner, mål g strategier) indenfr det diætetiske g sundhedspædaggiske mråde Faciliterer en evidens- g frskningsbaseret praksis Har ansvar fr g fasthlder implementering af udviklingstiltag g inspirerer kllegaer til aktiv deltagelse Akademisk uddannelse Cand. Scient. Klinisk ernæring Cand. Scient. Flkesundhedsvidensk ab Pædaggiske eller scilgiske kandidat uddannelser Master uddannelse Master f Public Health 9.0 De fem kmpetencer 9.1 Faglig kmpetence Faglig kmpetence består af teretisk, klinisk g praktisk kmpetence. Den rummer viden m fagets sundhedsvidenskabelige terier, d.v.s. de naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige g humanistiske fagmråder. Endvidere rummer den færdigheder i g erfaringer med at udøve klinisk diætetik (metde) g tager udgangspunkt i fagets etiske g værdimæssige grundlag. Med afsæt i sin faglige kmpetence udfører den kliniske diætist individuel, erfarings- g evidensbaseret diætbehandling i samarbejde med patient, pårørende g relevant sundhedsfagligt persnale. Den kliniske diætist er bevidst m, at diætbehandlingen er en integreret del af sundhedsfremme, frebyggelse g rehabilitering. Side 7 af 15

9 I diætbehandlingen indgår dataindsamling, herunder medicinsk diagnse, bldprøvesvar, kstanamnese. På baggrund af dataindsamling fretages analyse g planlægning af videre vejledning g undervisning samt mnitrering g evaluering, jvf. bilag 1. Den faglige kmpetence danner baggrund fr, at den kliniske diætist mestrer kliniske, pædaggiske g udviklingsmæssige funktiner. Er knyttet til den kliniske diætists funktin i relatin til patientens frløb internt i rganisatinen g på tværs af sektrer. Niveau 1 Single lp Duble lp Nvice Duble lp Avanceret Niveau 3 Syntese Udfører prfessinel individuel tilrettelagt diætbehandling med anvendelse af erfaret g dkumenteret teretisk viden Mestrer prfessinelt kmplekse diætbehandlinger på højt niveau Anvender nyeste evidens g tilegnet læring fra praksis g erfaring Reflekterer ver g evaluerer egen praksis Mestrer prfessinelt kmplekse diætbehandlinger på specialiseret niveau Har udpræget verblik g frhlder sig kritisk, analyserende g vurderende i kmplekse situatiner Analyserer g udvikler egen praksis Udvikler metder til analyse af diætvejlednings- g behandlingsfrløb Udvikler redskaber g metder til anvendelse i diætvejlednings- g behandlingsfrløb samt implementerer Afdelingsdiætist med fkus på indlagte patienters simple diætetiske prblemstillinger (OUH Svendbrg sygehus) Afdelingsdiætist med fkus på indlagte patienters kmplekse diætetiske prblemstillinger Tager initiativ til ptimering af ernæringsbehandlingen i kmplekse patientfrløb Ansvar fr udviklingen af ernæringsbehandlingen i afdelingen Knsulent på sengeafdelingerne g eventuelt andre afdelinger i simple diætetiske prblemstillinger (OUH Odense Universitetshspital) Knsulent på sengeafsnittene g eventuelt andre afdelinger i kmplekse diætetiske prblemstillinger (OUH Odense Universitetshspital) Knsulent på sengeafsnittene g eventuelt andre afdelinger med specialiseret viden indenfr flere diætetiske prblemstillinger (OUH Odense Universitetshspital) Knsulent på sengeafsnittene g eventuelt andre afdelinger med anvendelse af en analytisk evne i frhld til evidens- g erfaringsbaseret viden Undervisning af patienter g pårørende i simple diætetiske prblemstillinger Undervisning af patienter g pårørende i kmplekse diætetiske prblemstillinger Udvikler nye metder til undervisningsfrløbene Analyserer g evaluerer indhld g metde g implementerer ny viden Medvejleder g supervisin af klinisk diætiststuderende i prfessinspraktik i simple specialespecifikke diætetiske prblemstillinger Medvejleder g supervisin af klinisk diætiststuderende i prfessinspraktik i kmplekse speciale specifikke diætetiske prblemstillinger Klinisk vejleder med det verrdnede ansvar fr den studerendes praktikfrløb Planlægger g gennemfører eksamen i praktikfrløbet Er ekstern eksaminatr Udvikler, implementerer g evaluerer tværfaglig supervisin af studerende i prfessinspraktik Undervisning af sundhedsfagligt persnale, elever g studerende i simple diætetiske prblemstillinger Undervisning af sundhedsfagligt persnale, elever g studerende i kmplekse diætetiske prblemstillinger Tilrettelægger g gennemfører undervisning fr det sundhedsfaglige persnale på baggrund teretisk kundskab g erfaring Tilrettelægger g gennemfører undervisning fr det sundhedsfaglige persnale på baggrund af evidensbaseret viden Arbejder systematisk med anvendelse af Mdel fr diætbehandling eller Nutritin Care Prcess and Mdel d.v.s. fretager selvstændigt diætetisk vurdering g revurdering, ernæringsdiagnse, ernæringsinterventin, mnitrering g evaluering Identificerer, pririterer g justerer ernæringsinterventinen i kmplekse frløb Argumenterer fagligt g pædaggisk fr ernæringsinterventinen i frhld til tværfaglige samarbejdspartnere Faciliteter udvikling af diætetiske metder g mdeller på baggrund af evidens g erfaring Arbejder ud fra: Gældende lve Sundhedsstyrelsen OUH s tværgående retningslinjer Afdelingens instrukser Nrdic Nutritin Recmmendatins (NNR) ESPEN Guidelines Rammeplaner fra FAKD (Freningen af Kliniske Diætister) Udarbejder g reviderer mng tværfaglige instrukser Tilegner sig ny viden indenfr egne mråder af diætetikken Udarbejder g reviderer tværgående retningslinier fr OUH g patientfrløbsprgrammer Anvender g implementerer ny frsknings- g evidensbaseret viden indenfr de sundhedsvidenskabelige Gennemfører selvstændigt prjekter m.h.p. at udvikle nye metder til egen praksis på baggrund af erfaret viden Side 8 af 15

10 Gør en aktiv indsats fr at hlde sig fagligt pdateret indenfr egne mråder ernæring g diætetik (Fx ffentlige styrelser, fagblade, patientfreninger, frskning) terier Fremlægger udviklingsresultater fr sundhedsfagligt persnale samt implementerer ny praksis g viden Fremlægger nye frskningsresultater til relevant sundhedsfagligt persnale, eksternt g internt Hlder sig rienteret m udvikling g ændringer i rganisatinen på OUH Dkumenterer handling i jurnalntat i EPJ-system i henhld til gældende lve g autrisatin samt registrerer ydelser Anvender den enkelte afdelings administrative ITværktøjer fx Dialg, Master Ernæring Screening (MES), Msaik Beskriver g dkumenterer med krrekt anvendelse af sundhedsfaglig g diætetisk terminlgi Arbejder systematisk med data g evaluering sm fx audit Medvirker til udvikling af det faglige indhld samt ajurføring af IT-værktøjer g initierer dette Kvalitetsudvikler på baggrund af auditresultater Inddrager de fagetiske retningslinjer fr kliniske diætister (FaKD 2002) Frhlder sig kritisk g reflekterende til etiske prblemstillinger Italesætter g påvirker etiske prblemstillinger m.h.p. at sikre patientens integritet Identificerer g rapprterer utilsigtede hændelser Kendskab til patientrettigheder, patientsikkerhed g klageveje Udarbejder infrmatinsmateriale Udarbejder g ajurfører vejlednings- g undervisningsmateriale Medvirker mn- g tværfagligt til frebyggelse af utilsigtede hændelser fx v.h.a. instrukser g undervisning Udvikler vejlednings- g undervisningsmateriale i frhld til ny viden g sundhedspædaggiske metder Samarbejder tværfagligt, eksempelvis deltager aktivt (ressurcepersn) i afdelingens ernæringsteams Samarbejder tværfagligt mkring udvikling af egen praksis g er ansvarlig fr rganisering g fagligt indhld af tværfaglige møder Samarbejder tværfagligt mkring udvikling af egen g andres praksis, eksempelvis sikrer udvikling g implementering af ernæringsteamets beslutninger Initierer det tværfaglige samarbejde i rganisatinens kntekst, eksempelvis ansvarlig fr frmidling af evidensbaseret viden til ernæringsteamet Anvender bevidst sin viden til at øge det mnfaglige niveau i frbindelse med kursus/efteruddannelse Anvender bevidst sin viden til at fremme kvaliteten i behandlingsfrløbet Udvikler g implementerer ny viden m.h.p. kntinuerlig kvalitetsudvikling i behandlingsfrløbet Deltager aktivt i mnfaglige erfa-grupper Deltager aktivt i råd g udvalg på frskellige rganisatriske niveauer, både internt g eksternt, fx: Ernæringsråd Udvalg fr klinisk ernæring Fyns diabetesudvalg DURS (Reginalt diabetesudvalg) Ansvarlig fr udvikling af det faglige niveau i råd g udvalg Implementerer nye beslutninger fra råd g udvalg i afdelingen 9.2 Læringskmpetence Læringskmpetence handler m at være mtiveret fr g ivrig efter at lære. Det betyder, at den kliniske diætist er nysgerrig, udfrskende g lader sig udfrdre af egne kritiske, kreative tanker g mverdenen. Læringskmpetence er bevidsthed m egen viden, åbenhed verfr afprøvning g udvikling. Indbefatter evnen til via refleksin at tilegne sig g bearbejde viden g erfaringer g anvende disse i nye sammenhænge. Den kliniske diætist frmår at finde en passende balance mellem åbenhed verfr det nye i frhld til egne erfaringer g identitet. Læringskmpetence rummer evnen til at skabe mening i det nye g ukendte. Og evnen til at kunne reflektere bevidst ver eget praksisfelt, alene g sammen med andre. Frudsætter, at den kliniske diætist er bevidst m egne læreprcesser. Anvender denne indsigt til at planlægge, vurdere g gennemføre egen læring, samt understøtter andre i deres læring. Side 9 af 15

11 Niveau 1 Single lp Duble lp Nvice Duble lp Avanceret Niveau 3 Syntese Er aktiv g ansvarlig fr kntinuerlig læring Er aktiv g psøgende i frhld til læresituatiner Integrerer ny viden persnligt g i praksis Udvikler evidens g frskningsbaseret praksis Reflekterer bevidst ver egen læring g læringsstil Anvender refleksin sammen med andre, så der pstår læring Tager initiativ til, gennemfører g evaluerer egen g andres læring Initierer g fasthlder udvikling af andres læring Gør pmærksm på behv fr egen udvikling Er bevidst m g synliggør behvet fr egen udvikling i frhld til afdelingens speciale g visiner Tager ansvar fr egen persnlig g faglig udvikling Ansvarlig fr frmidling g implementering af tilegnet ny viden Medvirker ved indsamling af data til vurdering af kvaliteten g udvikling af praksis Tager initiativ til at afdække g afhjælpe kvalitetsprblemer Øger g sikre afdelingens kvalitetsniveau Udvikler afdelingens kvalitetsniveau Deltager i afdelingens læringsmiljø Er aktiv i udviklingen af et gdt læringsmiljø Medansvarlig fr udviklingen af læringsmiljøet i afdelingen Tager initiativ g faciliterer læringsmiljøet i afdelingen 9.3 Scial kmpetence Scial kmpetence mfatter: 1) færdigheder mht. at skabe sciale kntakter g evnen til at kunne mgås andre med respekt fr deres funktiner g pgaver 2) evnen til at skabe psitive relatiner gennem frståelse, engagement, fleksibilitet, empati g samhørighed 3) kundskab m kulturer, grupper etc. g evne til at leve sig ind i andres perspektiv 4) sciale færdigheder g frudsætninger fr at kunne tage initiativ til g indgå i gensidigt givende g knstruktive relatiner med tilknytning g invlvering Den sciale kmpetence interagerer med den kmmunikative kmpetence. Niveau 1 Single lp Duble lp Nvice Duble lp Avanceret Niveau 3 Syntese Skaber en gd relatin til patient g pårørende g inddrager disse Evner i kmplicerede situatiner at skabe en gd relatin til patient g pårørende g inddrager disse i behandlingen Faciliterer udviklingen af en respektfuld kultur i afdelingen i frhld til patient g pårørende Er ansvarlig fr tværfaglige knstruktive relatiner med patient g pårørende Medvirker aktivt til at fasthlde et gdt samarbejde i afdelingen Indgår knstruktivt i udviklingen af et gdt arbejdsmiljø Deltager i løsningen af knflikter med anvendelse af teretisk viden g praktisk erfaring Udvikler g implementerer ny viden m arbejdsmiljøet i afdelingen Opmærksm på betydningen af egen indfaldsvinkel til prblemer g sammenhænge i frhld til patient, pårørende g kllegaer Er bevidst m betydningen af egen g andres indfaldsvinkel til prblemer g sammenhænge Udviser fleksibilitet g frmår at integrere egen g andres viden g hldninger Tager initiativ til at udvikling af de sciale kmpetencer mng tværfagligt Har respekt g frståelse fr patienter, pårørende g kllegaers værdier g nrmer Kan give g mdtage feedback Anerkendende tilgang til andre mennesker Opmærksm på vigtigheden af relatiner patient, pårørende g kllegaer Engageret i relatiner Tage initiativ til at indgå i en gensidigt givende relatin Bringer sig selv i spil mhp. at ændre det sciale samspil psitivt 9.4 Kmmunikatinskmpetence Kmmunikatinskmpetence mfatter sprgkundskaber, evne til at lytte, gå i dialg med g frstå andre. Hermed udviser hæderlighed, ansvarlighed g pålidelighed i det daglige. At kunne afkde andres verbale g nnverbale kmmunikatin samt reflektere ver egne g andres mening g hldning med henblik på at indgå i en anerkendende, empatisk g tillidsfuld relatin. Side 10 af 15

12 Omhandler ligeledes evnen til at skabe mening g klarhed samt at kunne mestre kmplekse situatiner med anvendelse af frskellige teretiske g evidensbaserede kmmunikatinsfrmer g redskaber. Fx Den mtiverende samtale, knfluent pædaggik. Kmmunikatinskmpetence er frudsætningen fr at udvise engagement, samarbejde, indgå i tværfaglige teams g danne netværk. Omfatter gså færdigheden i at anvende teknlgien inden fr infrmatin g kmmunikatin. Den kmmunikative kmpetence interagerer med den sciale kmpetence. Niveau 1 Single lp Duble lp Nvice Duble lp Avanceret Niveau 3 Syntese Kmmunikerer målrettet g individuelt tilpasset patientens ressurcer g behv sammenhldt med den faglige vurdering Kmmunikerer målrettet g individuelt tilpasset patientens ressurcer g behv sammenhldt med den faglige vurdering i kmplekse kntekster Anvender relevante kmmunikatinsfrmer med henblik på integratin af patientens behv i det tværfaglige samarbejde Faciliterer nye kmmunikatinsfrmer g redskaber Frmulerer sig mundtligt g skriftligt i et klart, frståeligt g fagligt sprg Anvender knsekvent fagets terminlgi i den mn- g tværfaglige kmmunikatin Integrerer den mn- g tværfaglige terminlgi i sin kmmunikatin Facilitatr i frhld til anvendelse af tværfaglig terminlgi Frhlder sig til g reflekterer ver egen mening g hldning i dialgen Frhlder sig til g reflekterer ver egne g andres meninger g hldninger i dialgen Bevidst m at anvende relevant kmmunikatinsfrm på baggrund af analyse g refleksin af situatinen Bevidst m betydningen af at være anerkende i den verbale g nnverbale kmmunikatin Er anerkendende i den verbale g nnverbale kmmunikatin Giver g mdtager anerkendende feed-back Kendskab til frskellige hjælpemidler fx praktiske, visuelle g virtuelle Anvender bevidst frskellige hjælpemidler fx praktiske, visuelle g virtuelle Kender g inddrager relevant infrmatinsteknlgi i patientvejledningen Frhlder sig kritisk til anvendt g ny infrmatinsteknlgi Udvikler infrmatinsteknlgi innvativt g kreativt i den diætetiske praksis 9.5 Selvledelseskmpetence Selvledelse fregår på 2 planer: En ydre verden, hvr den kliniske diætist agerer i frhld til arbejdspgaverne, g en indre verden, hvr det handler m at lede sig selv sm persn g ens egne ressurcer. Selvledelse er at have evne g vilje til at tage ansvar fr planlægning, gennemførelse g pfølgning på eget arbejde i afdelingen, rganisatinen g på tværs af sektrer. Den kliniske diætist skal have faglig kmpetence, viden, færdigheder g kritisk sans fr at kunne være selvledende. Selvledelse udøves i krydsfeltet mellem den kliniske diætists ansvarsmråde, patientens g rganisatinens behv. Det frudsætter egenskaber sm kreativitet, verblik, selvmtivatin, selvbeherskelse, ansvarlighed, engagement, selvtillid, udviklingsrientering g tr på egne evner. Det bygger på den demkratiske traditin, sm fremmer ansvar, eget initiativ g respekt fr andre i samarbejdssituatiner. Selvledelse udvikles således i rganisatinsstrukturer, hvr leder g medarbejder i fællesskab sætter mål g rammer fr arbejdet. Niveau 1 Single lp Duble lp Nvice Duble lp Avanceret Niveau 3 Syntese Pririterer selvstændigt sine daglige arbejdspgaver på Rerganiserer sin dagsplan i frhld til pståede ændringer Pririterer sine arbejdspgaver i frhld til de ressurcer, der Side 11 af 15

13 baggrund af en faglig vurdering Er fleksibel i sin planlægning Fx Dækning ved sygdm Planlægning af ferie Aflysning af patienter ved sygdm g fravær Løsning af ekstrapgaver, sm følge af fravær Priritering af arbejdspgaver g -tider er til rådighed, så der er sammenhæng mellem egne g arbejdets krav g værdier Er realistisk i frhld til egne kmpetencer, ressurcer g arbejdspgaver Identificerer kendte g ukendte situatiner, vurderer disse g tager relevant initiativ g handler i frhld til ressurcer g kmpetencer Har verblik g er i stand til at handle i relatin til kendte, ukendte, kmplekse g ufrudsigelige situatiner. Analyserer situatinerne g på baggrund deraf udvikle redskaber til afhjælpning, løsning g reduktin af kmpleksiteten Udviser vilje g engagement i udførelsen af de diætetiske arbejdspgaver Tager initiativ til at udvikle det diætetiske mråde Tager medansvar fr g inspirerer til udvikling af det diætetiske mråde Ansvarlig fr at udvikle det diætetiske mråde 10.0 Evalueringshjul Bilag 2 viser et frslag til dialg- g evalueringsredskab til brug ved medarbejderudviklingssamtalen sammen med de 5 kmpetencer, der er beskrevet venfr. Det er hensigten at den kliniske diætist skal indplaceres på et niveau i frhld til 5 kmpetencer fr at skabe et verblik ver den enkeltes kmpetencer g behv fr udvikling. Ved udviklingssamtalen planlægger g aftaler leder g medarbejder, hvilke kmpetencer, der skal sættes fkus på, g hvrledes medarbejderen udvikler sig inden fr de enkelte kmpetenceniveauer. Ligeledes aftales, hvrdan medarbejderen kan tilegne sig ny teretisk viden med henblik på udvikling af kvalifikatiner Implementering Der har været afhldt et fællesmøde fr kliniske diætister g ledelsen på de afdelinger, hvr de kliniske diætister er ansat, hvr kmpetencemdellen blev diskuteret. Direktinen har tiltrådt Kmpetencemdellen - kliniske diætister fråret Målet er, at kmpetencemdellen kan anvendes til MUS i efteråret Planen er at kmpetencemdellen skal revideres efter 1 års anvendelse, hvilket bliver i Side 12 af 15

14 12.0 Litteratur Brøbecher Helle & Mulbjerg Ulla (red) (2005). Klinisk vejledning g pædaggisk kmpetence i prfessinsuddannelser. 1. udgave. Munksgaard Brøbecher Helle & Mulbjerg Ulla (red) (2010). Klinisk vejledning g pædaggisk kmpetence i prfessinsuddannelser. 2. udgave. Munksgaard Freningen af Kliniske Diætister (FaKD) (2002). Fagetiske retningslinjer fr kliniske diætister Freningen af Kliniske Diætister (FaKD)(a)(2008). Faglig kmpetenceprfil fr kliniske diætister 2008 Freningen af Kliniske Diætister (FaKD)(b)(2008). Terminlgiliste fr kliniske diætister 2008 Illeris Knud (2011). Kmpetence hvad, hvrfr g hvrdan. 1. udgave. Frlaget Samfundslitteratur, København Illeris Knud (2000). Tekster m læring (red). Rskilde Universitetsfrlag Internatinal Dietetics & Nutritin Terminlgy (IDNT) Reference Manual. Standardized Language fr the Nutritin Care Prcess (2013) Furth Edt. OUH Odense Universitetshspital, Svendbrg Sygehus (2014). Kmpetenceprfil fr sygeplejersker. Hentet på nettet d Regin Midtjylland (2011). Faglig kmpetenceprfil fr kliniske diætister ansat i Ernæringsenheden Hentet på nettet Undervisningsministeriet (2010). Bekendtgørelse m uddannelsen til prfessinsbachelr i ernæring g sundhed. Hentet på nettet Side 13 af 15

15 Bilag 1 Mdel fr Nutritin Care Prcess and Mdel g individualiseret diætbehandling Amerikansk mdel fr diætbehandling. Nutritin Care Prcess (NCP) Dansk mdel fr individualiseret diætbehandling Freningen af kliniske diætister. Diætisten nr Side 14 af 15

16 Bilag 2 Evalueringshjul Side 15 af 15

17 Kmpetencemdel fr kliniske diætister Pixi mdel Kmpetencemdellen fr de kliniske diætister, OUH er et redskab fr både fr de kliniske diætister g vres afdelingsledelser i frbindelse med medarbejderudviklingssamtalen. Kmpetencemdellen skal tydeliggøre: hvilke kmpetencer diætisterne anvender i deres udøvelse af klinisk diætetik hvilket kmpetenceniveau, den enkelte klinisk diætist befinder sig på, både erfaringsmæssigt g teretisk hvilke kmpetencer g dele deraf, sm diætisterne kan, skal g ønsker at udvikle Kmpetencemdellen er inspireret af Kmpetenceprfil fr sygeplejersker, februar 2014 g er inddelt i 4 kmpetenceniveauer: singlelp, duble lp nvice, duble lp avanceret g syntese, jvnfr. skema nedenfr. Kmpetencemdellen består af de 5 kmpetencer: faglig, læring, scial, kmmunikatin g selvledelse. Den kliniske diætist er i dag uddannet sm prfessinsbachelr i Ernæring g sundhed klinisk diætetik. Både i uddannelsen til klinisk diætist g daglig praksis anvendes terier fra sundhedsvidenskab dvs. de naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige samt humanistiske fagmråder. Kerneydelsen fr den kliniske diætist er den individuelt tilrettelagte diætbehandling. Udgangspunktet er altid den enkelte patients situatin g behv, g i vejledningen anvendes terier fra sundhedsfremmende pædaggik. Diætisterne arbejder desuden ud fra fagets etiske g værdimæssige grundlag. Færdigheder i g erfaring med at udøve klinisk diætetik vil altid være en fremadskridende prces med krav m tilegnelse af nyeste viden indenfr teri g praksis. Det diætetiske praksisfelt er karakteriseret ved, at mange diætbehandlinger er baseret på langvarig erfaring, sm ikke fremgår af lærebøger, rammeplaner g instrukser. Kmpetenceniveau Prfil Kvalifikatiner 1

Kompetenceprofil. Kliniske diætister. Vejledning. Kilojoule Protein Fedt Kulhydrat Sund mad Diæter Kostråd. Klinisk diætist

Kompetenceprofil. Kliniske diætister. Vejledning. Kilojoule Protein Fedt Kulhydrat Sund mad Diæter Kostråd. Klinisk diætist OUH Odense Universitetshspital Svendbrg Sygehus Kmpetenceprfil Kliniske diætister Vejledning Undervisning Supervisin Vægttab Vægtøgning Kiljule Prtein Fedt Kulhydrat Sund mad Diæter Kstråd Diætplaner Dagskstfrslag

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Mdul 13 Valgmdulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kmmune Uddannelsesenhed/klinisk undervisningssted: 2 Lkalcentre i Århus Kmmune (navn på lkalcenter følger snarest)

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning Grundaftalen fr Sundhedsaftalerne fr 2011-14 mfatter samarbejdet m utilsigtede

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK Generel Studieplan Klinisk undervisning mdul 6 VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK 020615 / D.C. 1 Indhldsfrtegnelse 1. Præsentatin af afdelingen 3 1.1 Organisering af sygeplejen 3 2. Præsentatin af afsnittet

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme Det sektrielle Frum fr Iskæmiske Hjerte-Kar sygdmme Baggrund Regin g kmmuner i Nrdjylland har aftalt en verrdnet rganisering af indsatsen fr mennesker med krniske lidelser, Krnikermdellen se bilag. Mdellen

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Dateret: 29. juni 2011. Gdkendt af DAK: 22.juni 2011 frventet revisin sidst i 2011 Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes 01.02.2017 Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe indenfr Type 2 diabetes Titel Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe Type 2 diabetes Dat g versin D. 4. ktber 2017 versin 0.1 Gdkendelse Sekretariat Gdkendt

Læs mere

Klinisk studieplan for 6. semester

Klinisk studieplan for 6. semester Klinisk studieplan fr 6. semester på afsnit H1, H3, H4 g H5 Reginshspitalet Hammel Neurcenter www.neurcenter.dk Hej Velkmmen til afsnit H1,H3,H4 g H5 Reginshspitalet Hammel Neurcenter i 6. semester. Jeg

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Professionsretningen Arkitektprojektering

Professionsretningen Arkitektprojektering Valgdel: Prfessinsretningen Arkitektprjektering Varighed: 3-5. semester ECTS pint: 25 Indhld Specialet i arkitektprjektering er placeret i 3, 4. g 5. semester. Kurset skal intrducere den studerende til

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Daghspitalet Skive Kmpagnigade 11B 7800 Skive Daghspitalet er en del af Regin Midtjyllands samlede behandlingstilbud til mennesker

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission Værdiregelsæt er pbygget sammen med vres visin g missin Sklens visin: Flere lærer mere Østbirk skle bygger fremtiden Sklens missin: 1. Flkesklen skal udfrdre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 m uddannelse til prfessinsbachelr sm pædagg. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutinens navn: Adresse: Pstnr. g

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag 1: Indsatsområder 2012

Virksomhedsplan Bilag 1: Indsatsområder 2012 Virksmhedsplan 2011-2012 Bilag 1: Indsatsmråder 2012 IT-strategi STU-uddannelserne SpecialUndervisningsNetværket: Praktik Mødet med frældre, pårørende g samarbejdspartnere, STU ungdmsuddannelserne fr unge

Læs mere

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune Skleleder Langhøjsklen Hvidvre Kmmune Præsentatin Materialet indledes med en intrduktin til kmmunen. Herefter præsenteres frhld vedrørende den ledige stilling såsm ansvarsmråder, pgaver g udfrdringer.

Læs mere

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium MUS Et samlet kncept fr Bjerringbr gymnasium Udarbejdet fr samarbejdsudvalget af CC, CI, CK, La, RC, AJ, PF, LN, PS g DG Indhldsfrtegnelse Medarbejderudviklingssamtalen MUS... 2 Specielt fr lærere... 2

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Belbin Teamrolle Profil for

Belbin Teamrolle Profil for Belbin Teamrlle Prfil fr J Pink Clurful Cmpany PLC Rainbw HR Belbins 9 Teamrller Teamrlle Bidrag Tilladelige svagheder Idémand Kreativ, fantasifuld, frit tænkende. Genererer ideer g løser vanskelige prblemer.

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen Reginernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprgram (RKKP) Intern rganisatin g pgavedeling mellem kmpetencecentrene Her beskrives alene den interne rganisatin. Fr et verblik ver hele rganisatinen mkring Reginernes

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

Regionsrådet har med Vision og handleplan afstukket retningen for Region Sjællands arbejde i de kommende år.

Regionsrådet har med Vision og handleplan afstukket retningen for Region Sjællands arbejde i de kommende år. NOTAT Dat: 21. nvember 2014 Udfrdringer i behandlingen af kræftpatienter Reginsrådet har med Visin g handleplan 2014-17 afstukket retningen fr Regin Sjællands arbejde i de kmmende år. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 15. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget fr Kultur, Uddannelse, Frskning g Kirke vedrørende Frslag til Inatsisartutbeslutning m at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse m integratin.

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive NOTAT Den 24. september 2012 Manual fr tilsyn i Scialafdelingen Scialafdeling 7800 Skive Trvegade 10 7800 Skive Tlf: Fax:99155777 CVR-nr.: 29189579 sas-frv@skivekmmune.dk www.skive.dk Reference.: 779-2009-123010

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksmhedsplan 2009-2010 Det psykiatriske center Ådalen Indhldsfrtegnelse 1. Beskrivelse af Ådalen s. 2 1.1 Organisatinen 1.2 Lvgrundlag 1.3 Målgruppe 1.4 Tilbuddets indhld/ Servicedeklaratiner 1.5 Persnalesammensætning

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Mdulbeskrivelse Lkalt tillæg til studierdningen Mdul 14 Ergterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelrprjekt August 2015 DASN g TON / TRHJ g LIFP 1 1.0. Indledning Mdulbeskrivelsen fr mdul 14 består af studieaktivitetsmdellen,

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge mellem 0 16 år i Rebild Kommune

Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge mellem 0 16 år i Rebild Kommune Strategi fr udvikling af det talte g skrevne sprg hs børn g unge mellem 0 16 år i Rebild Kmmune 1 2 Indledning Med denne strategi ønsker Rebild Kmmune at understøtte g styrke den røde tråd i indsatsen

Læs mere

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Opdateringsuddannelse Varighed 180 minutter Maj 2015 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktins uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsrganisatiner: Samarbejdsrganisatiner: Uddannelsesplan

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædaggiske læreplaner Indledning I fråret 2004 blev det ved lv besluttet, at der skal freligge pædaggiske læreplaner i alle daginstitutinerne. Pr. 1.08.04 skulle alle daginstitutiner påbegynde udarbejdelsen

Læs mere

De 5 mål i Den aktive borger

De 5 mål i Den aktive borger R e v i d e r e t d e n 1 2. m a j 2 0 1 5 De 5 mål i Den aktive brger Knkretiseringen af Den aktive brger i fagmrådet Sundhed g Omsrg, er på nuværende tidspunkt centreret mkring 5 mål. Disse mål er langt

Læs mere

Spørgeskema. Bilag 3. Brugen af supervision

Spørgeskema. Bilag 3. Brugen af supervision Spørgeskema Brugen af supervisin Brugen af supervisin 1. Anvender I supervisin i jeres afdeling? Hvis ja, hvr mange års praksis? (Ved nej svar kun på spørgsmål 3, ved tidligere praksis svar alligevel spørgsmålene)

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

Opfølgning på projektet Ny afdeling Nye veje som er afholdt for midler bevilget fra pulje til Personalepolitiske projekter, Region Syddanmark

Opfølgning på projektet Ny afdeling Nye veje som er afholdt for midler bevilget fra pulje til Personalepolitiske projekter, Region Syddanmark Odense d. 20/12-2010 Opfølgning på prjektet Ny afdeling Nye veje sm er afhldt fr midler bevilget fra pulje til Persnaleplitiske prjekter, Regin Syddanmark Klinisk Genetisk Afdeling, OUH har fået bevilget

Læs mere

Klinisk studieplan for 6. semester

Klinisk studieplan for 6. semester Klinisk studieplan fr 6. semester på afsnit HB1 Reginshspitalet Hammel Neurcenter www.neurcenter.dk Hej Velkmmen til afsnit HB1, Reginshspitalet Hammel Neurcenter i 6. semester. Jeg vil gerne intrducere

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2014. Børnehuset Vigen. Frmål: I 2012 blev der udført pædaggisk tilsyn på samtlige kmmunale g private institutiner i Syddjurs kmmune. Sm resultat

Læs mere

It-plan for Valsgård Skole 2011

It-plan for Valsgård Skole 2011 It-plan fr Valsgård Skle 2011 1 Beskrivelse Grundlaget fr brug af IT i er beskrevet i Faghæfte 48. http://www.uvm.dk/~/media/publikatiner/2009/flke/faelles%20maal/filer/faghaefter/100503_it_g_ mediekmpetencer.ashx

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Se Hospitalsenhed Midts hjemmeside, under afdelinger, medicinsk afdeling og dermatologisk amb.

Se Hospitalsenhed Midts hjemmeside, under afdelinger, medicinsk afdeling og dermatologisk amb. Dermatlgisk ambulatrium, Medicinsk afdeling Reginshspitalet Vibrg Hspitalsenhed Midt Sygeplejerskeuddannelsen Vibrg/Thisted Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering

Læs mere

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Til Indenrigs- g Sundhedsministeriet Revideret ansøgning m øknmisk tilskud fra Indenrigs- g Sundhedsministeriets pulje til styrket genptræning g rehabilitering af persner med erhvervet hjerneskade i periden

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Reginspsykiatri Hrsens, afsnit O2 Mdul 11 Sygeplejerskeuddannelsen i Hrsens: Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Reginspsykiatri Hrsens Sundvej 30 8700 Hrsens Afsnit

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

SMTTE-model for temaet Indianer

SMTTE-model for temaet Indianer SMTTE-mdel fr frløbet i vuggestuen. SMTTE-mdel fr temaet Indianer Sammenhæng Løvspring er en integreret natur- g idrætsinstitutin, hvr der pt er 27 vuggestuebørn. Løvspring har årligt t verrdnede temaer,

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (velfærdsteknologi)

Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (velfærdsteknologi) Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studierdningen fr uddannelsen Bachelr (BSc) i teknisk videnskab (velfærdsteknlgi) Bachelr f Science (BSc) in Engineering (Welfare Technlgy) Studiestart september

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning m puljemidler fra Det Lkale Beskæftigelsesråd fr Svendbrg, Langeland g Ærø Overrdnede infrmatiner Prjektets titel: Prjektperide: 11/1 31/12 2010 Afklarings-, udrednings- g fasthldelsesfrløb fr

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch Referat Referat af møde i: Dat fr møde: Etisk udvalg 13. ktber 2012 Fr referat: Dat fr udarbejdelse: Karen Langvad 30. ktber 2011 Deltagere: Brian Erreb-Jensen (frmand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard,

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL CHEF FOR SUNDHED OG TRIVSEL MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL CHEF FOR SUNDHED OG TRIVSEL MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL CHEF FOR SUNDHED OG TRIVSEL MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE AARHUS KOMMUNE - MAGISTRATSAFDELINGEN FOR

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 6

Modulbeskrivelse - Modul 6 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdulbeskrivelse - Mdul 6 Undersøgelse diagnstik g differentialdiagnstik 1 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdul 6 - Undersøgelse, diagnstik

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3 Vedtaget af det lkale samarbejdsudvalg på SKT Plitik fr intrduktin af nye medarbejdere på SKT OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

Læs mere