En digital folkeskole. - national strategi for it i folkeskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En digital folkeskole. - national strategi for it i folkeskolen"

Transkript

1 En digital folkeskole - national strategi for it i folkeskolen Regeringen - august 2011

2 Indledning Det er regeringens mål, at de danske folkeskoleelever i 2020 skal være blandt de dygtigste i verden. Et vigtigt skridt på vejen er en øget digitalisering af undervisningen i folkeskolen. Regeringen har derfor udarbejdet en national strategi for anvendelsen af it og digitale læremidler i undervisningen i folkeskolen. Digitaliseringen skal først og fremmest øge det faglige niveau og sikre, at flere får en uddannelse. Det skal ske ved at give bedre muligheder for differentieret og varieret undervisning og ved at åbne for nye og mere fleksible lærings- og evalueringsformer. En bedre brug af it skal også understøtte øget inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning i folkeskolen. Digitaliseringen gør det muligt at lære på den måde, i det tempo og på det niveau, der bedst passer til den enkelte elev. Eleverne skal kunne bruge teknologien kreativt og kritisk, vurdere kvaliteten af information på internettet, udtrykke sig i de nye medier og samarbejde digitalt og internationalt. Samtidig kan mere digitalisering hjælpe lærerne i deres forberedelse, undervisning og evaluering, så der frigøres flere ressourcer til at undervise den enkelte elev og dermed skabe mere læring. Regeringen vil gennemføre syv initiativer, der skal give bedre it i folkeskolen: 1. Støtte til indkøb af digitale læremidler. 2. Effektiv distribution af digitale læremidler. 3. Trådløst netværk på skolerne frem mod Adgang til computere for alle elever frem mod Videreudvikling af nationale test og afgangsprøver. 6. Klare mål for anvendelsen af digitale læremidler og digitale læringsmål. 7. Forskning og udvikling af itbaserede læringsformer. Strategien følger op på regeringens folkeskoleudspil fra december 2010, Faglighed og frihed, hvor det fremgår, at der skal udarbejdes en national strategi for it i folkeskolen. Hvorfor er der behov for en national strategi? Der er et stort uudnyttet potentiale for øget brug af it i folkeskolen. Folkeskolen skal være på forkant med at udnytte og udvikle elevernes it-kundskaber ved at bruge digitale læremidler og værktøjer som bærbare pc er, tablets og mobiltelefoner. Folkeskolen skal udnytte både motivationskraften og læringspotentialet i it, og de muligheder it rummer for differentieret undervisning, herunder undervisning af elever med særlige behov. Eleverne er vant til at kommunikere på internettet med andre børn og unge på tværs af landegrænser. De chatter, søger viden, træner, leger og spiller. PISA 2009-undersøgelsen viser, at 98 pct. af de 15-årige danske elever har adgang til computer med internet i hjemmet, som de kan bruge til deres skolearbejde. I næsten tre ud af fire hjem er der mindst tre computere. Det er det højeste antal i OECD, og kun 0,3 pct. svarer i undersøgelsen, at de ikke har computer i hjemmet, jf. figur 1. 2

3 En digital folkeskole, Regeringen - august 2011 Figur 1. Danske skoleelevers adgang til computere i hjemmet Adgang til computer med internet i forbindelse med deres skolearbejde i hjemmet. Antal computere i hjemmet. 1% 1% 0,3% 4,5% 19,9% Har adgang Ingen Har ikke adgang En Mangler besvarelse To 73,7% Tre eller flere 98% Kilde: PISA 2009, OECD Internationalt set har de danske skoleelever en helt unik it-parathed. 3

4 Målet for den nationale strategi Det er regeringens mål, at it-strategien skal medvirke til at stimulere en undervisningskultur og nye læringsformer, hvor it i langt højere grad anvendes til at fremme elevernes læring og understøtte de faglige mål. Specielt skal it udnyttes til at forbedre undervisningsdifferentieringen, så flere inkluderes i den almindelige undervisning, og alle elever også de dygtigste udfordres maksimalt i forhold til deres evner. Visionen er, at elever, lærere og forældre via et digitalt læringsmiljø får en samlet indgang til folkeskolen med adgang til skema, lektier, karakterer, læremidler, meddelelser og meget mere. En skoles digitale læringsmiljø kan for eksempel bestå af en portal med adgang til en distributionskanal for digitale læremidler, overblik over elevprogression, mulighed for skole-hjem-dialog mv. (Learning Management-systemer) samt administrative systemer. Figur 2 viser et eksempel på et digitalt læringsmiljø på en skole. Udbredelsen af it i undervisningen skal give den enkelte lærer bedre redskaber til løbende at følge elevens faglige udvikling, og forældrene og eleverne skal kunne få et væsentligt bedre grundlag for at følge med i den faglige udvikling og derved styrke dialogen med skolen. 4

5 Figur 2. Eksempel på et digitalt læringsmiljø på en skole Brugerportal Intranet til elever, lærere, forældre og administration Ekstranet til offentligheden Digitale læremidler App store med brugervenlig adgang til programmer, brugerfeedback, ratings, mulig salgsfunktion mv. Google Apps Sociale medier: Facebook mv. Kahn Academy Undervisningsforløb Learning management-system Administration af læringsressourcer Registrering af elevprogression Undervisningsforløb Administrative systemer Indskrivning Elev- og læreradministration Fælles service/standarder Dataudveksling og brugeradgangsstyring Fælles data Elevernes portfolio, evaluerings- og læringsresultater, progression, læringsmål, brug af digitale læremidler mv. Kommunens forvaltning Offentlige systemer Undervisningsministeriet: Bekendtgørelser, fagbeskrivelser, vejledninger, vidensdeling, inspiration til undervisning mv. Statistik fx karakterer 5

6 Udfordringer i dag Der er i dag en række udfordringer for øget brug af it i undervisningen. De vigtigste er følgende: 1. Adgang til digitale læremidler og kendskab hos lærerne og eleverne. 2. Adgang til stabilt og sikkert trådløst netværk med tilstrækkelig kapacitet. 3. Viden om it-baseret fagdidaktik og digitale læringsformer. Adgang til digitale læremidler og kendskab hos lærerne og eleverne Lærere, elever og forældre er allerede i dag online i vidt omfang og bruger aktivt internettet i forbindelse med skolen. Men selv om lærerne har et grundlæggende it-kendskab, er mange lærere endnu usikre ved at bruge it i selve undervisningen. Kun 20 pct. angiver, at de har et grundigt kendskab til, hvordan forskellige programmer kan supplere hinanden, og at de gerne afprøver programmernes muligheder med henblik på at anvende dem i undervisningen. 1 En undersøgelse fra 2006 viser, at selv om to ud af tre lærere har deltaget i it-kompetenceudvikling fx it-kørekort inden for de seneste tre år, så kan der ikke registreres nogen særlig effekt på anvendelsen af it. It anvendes ofte som et supplement til faget i stedet for at være integreret i faget. 2 De pædagogiske muligheder i brugen af it og elevernes store it-parathed bliver dermed ikke udnyttet fuldt ud. fragmenterede adgang skyldes i høj grad, at markedet for digitale læremidler i Danmark endnu er på introduktionsstadiet med et lavt salgsvolumen og høje opstartsomkostninger for producenterne. 3 Der er endnu ikke udviklet effektive, markedsbaserede distributionskanaler på tværs af udbydere og producenter, som man for eksempel kender det fra indkøb af musik på internettet, hvor brugerne deler erfaringer og bedømmelser med hinanden. Lærernes usikkerhed og manglende kendskab til at integrere it i selve undervisningen, på trods af grundlæggende it-kvalifikationer, kan skyldes flere forhold såsom dårlig it-infrastruktur og begrænset vidensdeling om brug af digitale læremidler i undervisningen. Derudover er der endnu kun et forholdsvis begrænset udbud af digitale læremidler, og adgangen til disse er fragmenteret. Den begrænsede vidensdeling og Undervisningsministeriets styrelse for it i uddannelsessystemet, UNI C, driver i dag en offentligt udviklet tjeneste, Materialeplatformen, der rummer en oversigt over det samlede udbud af trykte såvel som digitale læremidler, men bortset fra denne er adgangen til digitale læremidler i Danmark fragmenteret og spredt ud på de enkelte forlag og producenter. 1. Digitale læringsressourcer i folkeskolen og de gymnasiale ungdomsuddannelser, DREAM: Danish Research Centre on Advanced Media Materials og Læremiddel.dk Nationalt videncenter for læremidler, It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver, Danmarks Evalueringsinstitut, Beyond Textbooks Digital learning resources as systemic innovation in the Nordic countries, OECD,

7 Figur 3. Udbud af digitale læremidler i Danmark på Materialeplatformen Læremidler på Materialeplatformen i procent. Antal filtyper i offentlige online lærermidler på grundskoleområdet Trykt + online-komponent Kun online url'er pdf 63 Digital på anden måde word 10 4 Trykt 2271 jpeg-filer Andre Note: Digital på anden måde dækker over audio-cd, cd-rom, dvd mm. Kilde: Materialeplatformen Udbuddet af egentlige digitale programmer til undervisningsbrug, der kan søges via Materialeplatformen, er begrænset. For at styrke udbuddet af digitale læremidler og en mere effektiv markedsbaseret distribution af digitale læremidler er der behov for i en overgangsperiode at skubbe markedet i gang. Adgang til stabilt og sikkert trådløst netværk med tilstrækkelig kapacitet på skolerne Mange lærere har oplevet, at skolernes it og internetadgang ikke fungerer. Det er en grundlæggende forudsætning for øget anvendelse af it i undervisningen, at kommunerne sikrer en adgang til trådløst internet på skolerne, der er sikkert, stabilt og har tilstrækkelig kapacitet, dvs. en velfungerende it-infrastruktur. Denne skal også kunne understøtte elevernes egne medbragte bærbare enheder. Med en væsentlig større brug af bærbare enheder (skolernes såvel som elevernes egne) inden for en kort årrække må mange skoler forventes at overgå fra lokal it-drift med egne servere og fast installerede programmer på stationære pc er i et særligt computerrum til, at eleverne selv går ind på forskellige programmer på internettet. Det giver helt nye muligheder for tilrettelæggelsen af undervisningen og for udvikling af nye organisationsformer. Samtidig øger det efterspørgslen på en nem, internetbaseret adgang til digitale læremidler via de bærbare enheder på markedet. Viden om it-baseret fagdidaktik Der er brug for mere viden om mulighederne for at anvende it i undervisningen og om udvikling af nye itbaserede læringsformer. Det gælder i forhold til integration af it i fagene generelt og til den fagdidaktiske anvendelse af digitale læremidler og særlige it-hjælpemidler til elever med særlige behov. Øget forskning, demonstrationsskoler (dvs. udvalgte modelskoler for udvikling, afprøvning og formidling af gode løsninger, hvor it højner det faglige niveau) og læreruddannelser med særlig it-profil kan medvirke til at opbygge mere viden og fokus på brugen af it i undervisningen. For at møde udfordringerne vil regeringen gennemføre syv initiativer, der skal give bedre it i folkeskolen og øget digitalisering. 7

8 Syv initiativer, der giver bedre it i folkeskolen Initiativer i it-strategien for folkeskolen: 1. Støtte til indkøb af digitale læremidler. 2. Effektiv distribution af digitale læremidler. 3. Trådløst netværk på skolerne frem mod Adgang til computere for alle elever frem mod Videreudvikling af nationale test og afgangsprøver. 6. Klare mål for anvendelsen af digitale læremidler og digitale læringsmål. 7. Forskning og udvikling af itbaserede læringsformer. Initiativ 1 Støtte til indkøb af digitale læremidler. Der afsættes en pulje til indkøb af digitale læremidler på skolerne. Midlerne skal anvendes til at øge efterspørgslen på digitale læremidler og dermed understøtte et mere udviklet og bæredygtigt marked og et øget udbud af produkter. Markedet for digitale læremidler er endnu på introduktionsstadiet i Danmark. I dag anvendes langt størstedelen af skolernes budgetter til læremidler til bøger og andre traditionelle medier. Men mange børn og unge færdes hjemmevant på mobiltelefoner, internettet osv. Denne udvikling skal afspejles i læremidlerne i folkeskolen. Et centralt indsatsområde for regeringen er derfor at sikre rammerne for en hurtig udvikling af et velfungerende og selvbærende marked for digitale læremidler. For at skubbe markedet i gang har regeringen reserveret 500 millioner kroner over en fireårig periode primært til at styrke skolernes indkøb af digitale læremidler. Støtten til køb af digitale læremidler forudsætter kommunal medfinansiering svarende til mindst det statslige bidrag. Med den kraftige stimulering af efterspørgslen over en fireårig periode sikres rammerne for udviklingen af et mere modent og, efter overgangsperioden, selvbærende marked for digitale læremidler. Når der er udviklet et velfungerende marked med øget konkurrence, vil det medvirke til, at producenterne for at tiltrække flere brugere sikrer lavere priser og en fortsat videreudvikling af produkterne. De skal have høj brugervenlighed og nem adgang til programmerne. Et veludviklet marked vil medvirke til at opretholde en stor efterspørgsel. Skolerne og kommunerne må forventes fremover at anvende en større andel af deres budgetter til indkøb af digitale læremidler end til traditionelle bøger, tavler og kladdehæfter. Den bedre og billigere adgang til digitale læremidler vil i løbet af få år give skoler og kommuner et øget incitament til at indkøbe digitale læremidler for at frigøre lærertid til mere og bedre undervisning. Initiativet indgår i aftalen om kommunernes økonomi for Initiativ 2 Effektiv distribution af digitale læremidler. Regeringen vil styrke grundlaget for, at der inden udgangen af 2012 etableres en eller flere markedsbaserede distributionsplatforme med nem og overskuelig adgang til digitale læremidler. Platformene kan fx være en slags app-store, som man kender det fra indkøb af musik 8

9 og programmer til smartphones og computere på internettet, og de skal bygge på de fællesoffentlige principper om fælles, åbne standarder. Øget anvendelse af it i undervisningen kræver, at lærere og elever har let og overskuelig adgang til og overblik over udbuddet af digitale læremidler. Regeringen vil derfor medvirke aktivt til at sikre grundlaget for en markedsbaseret udvikling af en eller flere brugervenlige distributionskanaler for digitale læremidler inden udgangen af En distributionskanal skal være enkel at anvende, og den skal adressere de behov og ønsker, som den enkelte lærer har. Det bør for eksempel være muligt for lærerne at søge materialer inden for det relevante niveau og fag (eksempelvis dansk i 9. klasse). Løsningen kan med fordel indeholde topti-funktioner og mulighed for brugerkommentarer mv., som det kendes fra mange digitale tjenester. Det vil sige, at en dansklærer kan blive præsenteret for digitale læremidler, som andre dansklærere har downloadet, og læreren kan blive inspireret af kollegers kommentarer. Læremidlerne skubbes ud til lærerne, frem for at lærerne selv skal trække dem ud af et omfattende katalog. Ved denne vidensdeling får lærerne et kvalificeret grundlag for at vurdere de enkelte læremidlers anvendelsesmuligheder. Endelig vil regeringen bakke op om non profit-initiativer til udvikling og distribution af digitale læremidler fx fra lærer til lærer. Der er allerede ansats til sådanne initiativer i Danmark, og de findes i mere udviklet form i bl.a. USA. Initiativ 3 Trådløst netværk på skolerne frem mod Regeringen har aftalt med kommunerne, at alle elever i folkeskolen frem mod 2014 skal have adgang til trådløst internet. Det skal være enten via egne bærbare enheder (computere, tablets mv.) eller enheder stillet til rådighed af skolen. Netværket skal være sikkert og stabilt og have en kapacitet, der modsvarer den øgede anvendelse og de krav, der stilles i forbindelse med digitale test og prøver. Det trådløse internet på skolerne skal frem mod 2014 udbygges til at give sikker og velfungerende adgang for alle lærere og elever. Manglende understøttelse af it i undervisningen i form af stabilt netværk og adgang til hardware må ikke være en barriere for målsætningen om i højere grad at udnytte potentialet for integration af it i undervisningen. Succeskriteriet for regeringen er, at såvel lærere som elever kan fokusere alle kræfter på undervisningen med it, og at it-infrastrukturen ikke opleves som en barriere eller et irritationsmoment. It-infrastrukturen skal være teknologisk gearet til at tilbyde hurtig, sikker og stabil internetadgang for alle elever og lærere. Initiativet indgår i aftalen om kommunernes økonomi for Initiativ 4 Adgang til computere for alle elever frem mod Regeringen har aftalt med kommunerne, at alle elever frem mod 2014 skal have en computer (stationær pc, bærbar pc, tablet eller lignende) i undervisningen. Det forudsættes, at eleverne som udgangspunkt medbringer egen bærbar enhed, og at skolerne stiller udstyr til rådighed for de få elever, der ikke selv har en bærbar enhed. For at brugen af it i undervisningen for alvor kan øges, er det en vigtig forudsætning at hver elev har adgang til en computer eller lignende i undervisningen. Det er derfor en central målsætning, at skolerne stiller en computer til rådighed for de elever, som ikke kan medbringe deres egen. Udviklingen peger mod, at flere og flere elever kan medbringe deres egen bærbare enhed. Samtidig er der investeret massivt i interaktive whiteboards på skolerne til gavn for it-anvendelsen i undervisningen. Initiativet indgår i aftalen om kommunernes økonomi for Initiativ 5 Videreudvikling af nationale test og afgangsprøver som drivkraft for øget anvendelse af it. Det skal være muligt for eleverne at aflevere deres afgangsprøver digitalt, så bedømmerne kan hente besvarelserne digitalt og afgive deres karakterer digitalt. Der skal desuden udvikles et mere effektivt og fleksibelt system til afvikling af de nationale test. Nationale test og digitale prøver er vigtige katalysatorer for udbredelse af it i undervisningen, som kan få en positiv effekt på den daglige undervisning. Regeringen vil fortsætte videreudviklingen af de nationale test, der kan understøtte den løbende evaluering af eleverne. Desuden vil regeringen effektivisere og udvikle nye digitale eksamens- og prøveformer. 9

10 De nationale test Ud over at fungere som drivkraft for øget anvendelse af it i undervisningen vil anden generation af de nationale test muliggøre en forenkling og effektivisering af arbejdsgangene i forbindelse med brugen af testene. De vigtigste muligheder for forenkling og effektivisering er: Udvidelse af den tekniske kapa- citet, så alle elever på en årgang kan aflægge afgangsprøve samtidig. Et fleksibelt forfatterværktøj, der gør det muligt med lavere udgifter end i dag at opdatere de nationale test, fx i forhold til nye faglige mål. Mere brugervenligt design ba- seret på de erfaringer, der er indhentet med brugen af første generation af testsystemet. Dette forventes at kunne effektivisere arbejdsgangene på skolerne i forbindelse med booking og gennemførelse af test og prøver samt reducere omkostningerne til teknisk support. Mulighed for at skolerne kan sende resultatarket til forældrene elektronisk, fx via krypteret eller ForældreIntra. I dag skal skolerne udskrive hver enkelt resultatark og udlevere det manuelt. Folkeskolens skriftlige prøver Folkeskolens skriftlige prøver gennemføres i dag fortrinsvis på papir. Når prøverne digitaliseres, vil prøverne med lukkede svarmuligheder, dvs. hvor svaret er entydigt rigtigt eller forkert, kunne gennemføres elektronisk som selvrettende digitale prøver. Disse vil for eksempel kunne omfatte dansk retskrivning og matematiske færdigheder. En anden type prøve er fri digital fremstilling, som eksempelvis kan omfatte skriftlig fremstilling i dansk og matematisk problemløsning, dvs. opgaver, hvor bedømmelsen må foretages af en eller flere censorer. De to prøveformer kræver forskellig it-håndtering. De selvrettende digitale prøver kan bedømmes digitalt ( computer-censor ), og fri digital fremstilling må vurderes som hidtil ( lærer-censor ). Det eksisterende system, De Nationale test, skal anvendes til de selvrettende digitale prøver, og et nyt system, XIT, skal anvendes til fri digital fremstilling. XIT skal også anvendes i ungdomsuddannelser og de korte og mellemlange videregående uddannelser. XIT vil endvidere indeholde muligheder for at foretage plagiattjek af besvarelserne. Initiativ 6 Klare mål for anvendelsen af digitale læremidler og digitale læringsmål. Elever, lærere og forældre skal have et klart billede af, hvad eleverne skal lære. Målsætningen er, at læringsmålene skal kunne kobles til digitale læremidler. Evaluerings- og testmuligheder skal knyttes til de digitale læringsmål, så elever, lærere og forældre får hurtig feedback på resultater af læring og undervisning. Lærere, elever og forældre kan derfor bruge de digitale læringsmål til at drøfte og samarbejde om elevens læring på et mere kvalificeret grundlag end i dag. Initiativet skal ses i sammenhæng med forslaget i regeringens folkeskoleudspil, Faglighed og frihed, om præcisering og prioritering af folkeskolens mål. I en spørgeskemaundersøgelse, hvor lederne i folkeskolen blev bedt om at prioritere fem læremidler ud af 17 mulige, angav 88 pct., at de ved indkøb har prioriteret den traditionelle og driftsikre lærebog i perioden Derimod havde kun henholdsvis 41 og 37 pct. prioriteret internetbaserede abonnementer og materialer med log-in blandt de fem prioriterede læremidler. 4 Der er derfor behov for et større fokus i folkeskolernes ledelse på, hvordan øget brug af it og digitale læremidler kan medvirke til både en faglig, pædagogisk og økonomisk gevinst 4. Digitale læringsressourcer i folkeskolen og de gymnasiale ungdomsuddannelser ; DREAM: Danish Research Centre on Advanced Media Materials og Læremiddel.dk Nationalt videncenter for læremidler,

11 på de enkelte folkeskoler. For at sikre en samlet prioritering og klar linje i skolernes brug af digitale læremidler i undervisningen er det centralt, at skolernes ledelser sætter tydelige mål for anvendelsen af it i undervisningen. Skolerne skal blandt andet opfordre forældre og elever til, at eleverne medbringer egne bærbare enheder i skolen samt sikre, at lærernes undervisning er tilrettelagt, så det er meningsfuldt for eleverne at medbringe eget udstyr. Med henblik på at sætte særligt fokus på skoleledelsens rolle er det aftalt med KL, at der skal etableres et netværkssamarbejde med inddragelse af skolelederne fra de digitale demonstrationsskoler og relevante aktører fra de skoleansvarlige forvaltninger i de respektive kommuner. Netværkssamarbejdet skal understøtte erfaringsopsamling og formidling af viden til andre skoleledere og kommunale forvaltninger for at styrke it-anvendelsen i folkeskolens undervisning. Initiativ 7 Forskning og og udvikling af itbaserede læringsformer. Der skal gennemføres forsøgs- og forskningsprojekter, der har til formål at udvikle it-baserede læringsformer i fagene og formidle resultaterne. Forsøgene baseres bla på et antal digitale demonstrationsskoler som foregangsskoler og skal ses i lyset af forslaget om at uddanne 100 ph.d. er frem mod For at satsningen på it kan lykkes, er det en forudsætning, at it integreres i undervisningen gennem udvikling af nye undervisnings- og læringsformer, så den traditionelle undervisning ikke bare videreføres med strøm på. Der er derfor behov for forsøg og forskning, der generelt øger viden om, hvordan man mest effektivt udnytter it og digitale læremidler til at øge elevernes faglighed og styrke inklusionen af elever med særlige behov i den almindelige undervisning. Digitale demonstrationsskoler Regeringen vil iværksætte forsøg med fem til ti digitale demonstrationsskoler, der i forvejen har integreret it i undervisningen eller satser på en målrettet udvikling i brugen af it. Forsøget skal bruges til at opnå erfaringer med at flytte en skole fra en overvejende analog til en digital tidsalder. Der skal opstilles strategiske mål for forsøgene, og de skal evalueres. Forsøgene med digitale demonstrationsskoler skal bidrage til udvikling af generaliserbar og praksisorienteret viden om, hvad der virker i undervisningen 5. De skal konkret anvise, hvordan den enkelte demonstrationsskole kan styrke fagligheden gennem øget brug af it. Resultaterne af forsøgene skal gøres tilgængelige for alle folkeskoler. Læreruddannelser med særlig it-profil For på sigt at øge gennemslagskraften af forsøgene med demonstrationsskoler skal der udpeges to til tre professionshøjskoler, hvor de lærerstuderendes praktik skal gennemføres på nogle af demonstrationsskolerne, så professionsskolerne indarbejder erfaringer og viden, der efterfølgende skal anvendes i læreruddannelsen. Dialogforum for øget anvendelse af it i folkeskolen I forlængelse af initiativet til etablering af forsøg med demonstrationsskoler etableres et dialogforum, som skal rådgive om og inspirere til øget anvendelse af it i undervisningen. Forummet skal rådgive kommunerne og regeringen. Det skal sammensættes bredt af KL, Undervisningsministeriet, indholdsproducenter af læremidler, it-branchen, professionshøjskoler, IT-Universitetet i København, skoleledere, lærere, elever, forældre, innovative virksomheder samt øvrige relevante vidensinstitutioner. Forummets sammensætning og dets opgaver skal afstemmes med de øvrige rådgivende organer på området, herunder Skolerådet. Økonomi og organisering Regeringen har afsat 500 millioner kroner til den nationale strategi for it i folkeskolen. Midlerne fordeler sig på med 120 millioner kroner i 2012, 120 millioner kroner i 2013, 130 millioner kroner i 2014 og 130 millioner kroner i 2015, jf. aftalen om kommunernes økonomi for Den konkrete fordeling af midlerne på initiativerne skal drøftes i den nye styregruppe for folkeskole-it. For at koordinere og prioritere den samlede skole-it-indsats er KL og regeringen enige om at etablere en styregruppe med deltagelse af Undervisningsministeriet (formand), Finansministeriet og KL med overordnet reference til undervisningsministeren. Styregruppen skal betjenes af et sekretariat, som etableres i Undervisningsministeriet med deltagelse af Finansministeriet og KL. Parterne aftaler efterfølgende de nærmere betingelser for styregruppens arbejde. Erfaringerne fra skoleledernes netværkssamarbejde og dialogforummet kan inddrages i styregruppens overvejelser. 5. Det kan fx være om god adfærd og sikkerhed på nettet, jf. FNs Menneskerettighedsråds anbefalinger til Danmark om øget indsats i forhold til børn og unges sikkerhed på nettet. 11

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj På vej mod en digital folkeskole Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj DET DIGITALE RÅD 6. RAPPORT JULI 2013 1 Forord... 1 Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 3 2. Skolernes digitale

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie Visionen for Den gode digitale skole Skole og Familie Indhold Visionen:... 2 Temperaturmåling: IT i skolerne i Rudersdal i dag?... 5 Børns læring og potentialet i at anvende IT... 7 IT som fagdidaktisk

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Forslag fra arbejdsgruppe 10:

Forslag fra arbejdsgruppe 10: 1 Forslag fra arbejdsgruppe 10: Digitalisering Februar 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Med folkeskolereformen

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 Visionen og hvordan vi kommer derhen... 5 Vækstteamets vision... 5 Målsætninger... 5 Vækstteamets anbefalinger...

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser Erhvervsstyrelsen Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser December 2013 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning, perspektiver

Læs mere

Forskning, der kan bruges - nyorientering af den pædagogiske forskning

Forskning, der kan bruges - nyorientering af den pædagogiske forskning Forskning, der kan bruges - nyorientering af den pædagogiske forskning Forskning, der kan bruges nyorientering af den pædagogiske forskning Indhold Forord... 3 Indledning... 5 1. Udfordringer for dansk

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Digitalisering af dansk erhvervsliv

Erhvervsstyrelsen. Digitalisering af dansk erhvervsliv Erhvervsstyrelsen Digitalisering af dansk erhvervsliv Januar 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Erhvervslivets brug af it... 4 1.2. Effekter af it- investeringer i

Læs mere

Den pædagogiske effekt af ITiF-læremidlerne En analyse og vurdering af ti digitale læremidler og deres anvendelse i Københavns Kommune

Den pædagogiske effekt af ITiF-læremidlerne En analyse og vurdering af ti digitale læremidler og deres anvendelse i Københavns Kommune Den pædagogiske effekt af ITiF-læremidlerne En analyse og vurdering af ti digitale læremidler og deres anvendelse i Københavns Kommune Udarbejdet af: BJARNE KØBMAND PETERSEN ELSEBETH HURUP HENRIK MARXEN

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for kvalitet og udvikling i folkeskolen Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet

Læs mere

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Rie Neuchs Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND. DEFFs strategi 2012-2016

BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND. DEFFs strategi 2012-2016 BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND DEFFs strategi 2012-2016 1 FORORD I foråret 2009 fik Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) ny styregruppe.

Læs mere

talentudvikling hvor står vi og hvad bør der gøres? resumé af Arbejdsgruppen til talentudvikling i uddannelsessystemet

talentudvikling hvor står vi og hvad bør der gøres? resumé af Arbejdsgruppen til talentudvikling i uddannelsessystemet talentudvikling hvor står vi og hvad bør der gøres? af Arbejdsgruppen til talentudvikling i uddannelsessystemet resumé talentudvikling hvor står vi og hvad bør der gøres? resumé af Arbejdsgruppen til

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Publikationen Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

National strategi for cyber- og informationssikkerhed. Øget professionalisering og mere viden

National strategi for cyber- og informationssikkerhed. Øget professionalisering og mere viden National strategi for cyber- og informationssikkerhed Øget professionalisering og mere viden December 2014 INFORMATIONSSIKKERHED OG CYBERSIKKERHED I denne strategi anvendes to begreber: Informationssikkerhed

Læs mere