STATUSRAPPORT FOR TIP TAB TYNDE. Et tilbud til overvægtige børn og deres forældre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATUSRAPPORT FOR TIP TAB TYNDE. Et tilbud til overvægtige børn og deres forældre"

Transkript

1 STATUSRAPPORT FOR TIP TAB TYNDE Et tilbud til overvægtige børn og deres forældre SKOLEÅRENE

2 MEDARBEJDERNE I TIP TAB TYNDE: Lærer André Christensen (svømmeinstruktør) Pernille Hæsum Vegge (trænerassistent) Lærer Kirsten Schøning (madlavningskursus) Rinie Rohbrandt (studerende, frivillig medhjælp) Familieterapeut Winnie Pedersen Familieterapeut Bjørg Diætist Camilla Banke Nielsen Sundhedskoordinator Aynur Sundhedsplejerske Liselotte Winsløv Sundhedsplejerske Lone Mølgård Børne-ungelæge Tove Billeskov 2

3 INDLEDNING Indledning, kort resumé og konklusion Denne rapport er den første siden jubilæumsrapporten, der omhandlede de første 10 år, som Tip Tab Tynde har eksisteret. Den omhandler de 2 efterfølgende skoleår, henholdsvis skoleåret 2010/11 og skoleåret 2011/12. I den forløbne periode har Tip Tab Tynde sammen med socialdirektør Tina Boesgård været på besøg i Enheden for Overvægt, som har til huse på børneafdelingerne på hhv. Holbæk og Ringsted Sygehus. Det var et inspirerende besøg, som har kvalificeret flere dele af arbejdet. Samtidig var det et opmuntrende besøg, idet der var meget stort sammenfald mellem arbejdsmetoderne i Tip Tab Tynde og Enheden for Overvægt. Det viser sig også ved at Tip Tab Tyndes resultater med hensyn til at hjælpe børn til at tabe sig er på højde med Holbæks resultater 71 % har reduceret deres BMI. I Holbæk er det 76 % efter de første 2 år) Indenfor samme periode er et Projekt Børns Trivsel, finansieret af SATS-puljemidler, startet op som et samarbejde mellem sundhedsplejersker og børnehavepædagoger. Projektets formål er at opsøge børn i alderen 3-6 år og deres familier, som er udsatte m.h.t. sundhedsadfærd, herunder også overvægt. Implicit i projektet er en uddannelse af projektdeltagerne m.h.p. at kunne udvikle kompetencer hos forældrene. I projektet deltager de to sundhedsplejersker i Tip Tab Tynde, og dette har også medvirket til en opkvalificering af arbejdet. Rapporten består af 3 dele. Første del beskriver, hvordan konceptet er nu, herefter følger resultaterne fra den pågældende periode, og sidste del er mere kvalitativ med beskrivelse af kompleksiteten i arbejdet med overvægt og en perspektivering af arbejdet frem over. Resumé Der er i de to år fra august 2010 til juli 2012 indgået 45 familier i Tip Tab Tynde, heraf er 17 familier etnisk danske, 28 er af anden etnisk herkomst end dansk. De fleste familier henvender sig selv, oftest i forbindelse med at barnet er blevet undersøgt hos sundhedsplejersken på skolen, andre har hørt om Tip Tab Tynde gennem venner eller familie, andre igen ser det f. eks på TV-Ishøj eller på skærmen i Sundhedscenteret. 71 % af børnene har reduceret deres BMI, 18 % har taget på og øget deres BMI og 2 % har et uændret BMI. Hos de sidste 9 % er der ingen resultater, idet de kun har haft en samtale, enten fordi de lige er startet (4,5 %)eller fordi de er droppet ud (4,5 %). Børnene fordeler sig ligeligt i kategorierne overvægt og svær overvægt. Der er ingen forskel på effekten i forhold til ændring i BMI i de to kategorier. De 3 elementer i Tip Tab Tynde samtaler, madlavningskursus og svømning supplerer hinanden godt ved at angribe overvægtsproblemet fra forskellige sider og styrkes ved det tværfaglige samarbejde. Mange familier bliver hjulpet i Tip Tab Tynde, men nogle børn bliver tiltagende overvægtige og mistrives på trods af flere forskellige indsatser, og jo større problemet er blevet, jo vanskeligere er det at hjælpe. For at nå de overvægtige børn tidligere vil Sundhedstjenesten i foråret 2013 lave et pilot forsøg på 3 skoler med Tidlig Opsporing af overvægtige børn og dernæst indføre det på alle skoler i det kommende skoleår. 3

4 KONCEPTET NU Samtaler Når familien kontakter Tip Tab Tynde går der 2-3 uger før den første samtale finder sted hos den ene af de to sundhedsplejersker, der arbejder i Tip Tab Tynde. Så vidt muligt er begge forældre med til samtalerne, men oftest er det barnets mor, der deltager og som oftest er det også barnets mor, der er hovedansvarlig for kosten derhjemme. Ved den indledende samtale fortælles om de andre dele af Tip Tab Tynde, som er et madlavningskursus for hele familien og et svømmetilbud til børnene, og det pointeres, at barn/familie forventes at deltage i det hele. Indledningsvis klargøres familiens egen opfattelse af overvægtsproblematikken: hvorfor barnet eller hele familien er overvægtige, hvor meget det fylder i dagligdagen og hvad de tidligere har prøvet for at afhjælpe problemet. Herefter gennemgås barnets og familiens hverdag med hensyn til mad og fysisk aktivitet, hvorefter der aftales nogle mål for forandringer, som familien skal arbejde med til næste samtale. De første 2-3 samtaler foregår med cirka en måneds interval, herefter bliver intervallerne længere, typisk 3 måneder, indtil familien afsluttes efter et år til halvandet, afhængig af forløbet. Ved hver samtale måles og vejes barnet og der tales om, hvordan det er gået i den forløbne periode og nye mål/forandringer aftales. Erfaringen viser, at det er vigtigt at holde kontakten længe fordi disse forandringer, som familien starter på, skal indarbejdes og vare resten af livet. I nogle familier ville det givetvis være en god investering at holde kontakten i mange år, som overlæge Jens Christian Holm fra Holbæk Sygehus mener. Det har stor betydning for resultatet, om forældrene selv opfatter barnet som overvægtigt, eller, som opfattelsen nogen gange er, at det kun drejer sig om lidt hvalpefedt. Hvis forældrene ikke har erkendt, at overvægten betyder en risiko for deres barns udvikling, og heller ikke har erkendt, at det er deres ansvar at ændre på det, så er det en meget vanskelig opgave at rådgive og hjælpe familien. Denne erkendelse og forældrenes ansvar arbejdes der med ved samtalerne. Madlavning Madlavningskurset for deltagerne i Tip Tab Tynde består af 4 kursusgange fra kl , 4 uger i træk. Ved hver kursusgang er der et teoretisk eller praktisk oplæg, samt fælles madlavning, spisning og oprydning. De to gennemgående figurer er den hjemkundskabslærer, der står for alt det praktiske omkring madlavningen, samt en studerende fra Ankerhus Sundheds- og Ernæringsuddannelse i Sorø, som deltager som frivillig hjælp. Første gang deltager enten en af sundhedsplejerskerne eller børne-ungelægen og den kliniske diætist, ansat i Sundhedscenteret. Diætisten laver et teoretisk oplæg om kost med god mulighed for dialog. Ved afslutningen af oplægget skal familierne vælge én ting, de vil arbejde med at ændre indtil den 4. kursusgang, hvor diætisten kommer igen med et nyt oplæg. Ved anden kursusgang deltager 2 familieterapeuter fra Familieværkstedet. De laver et oplæg, der blandt andet handler om hvad der kan være svært i forbindelse med at lave ændringer i familien, håndtering af konflikter med børnene med mere. Igen lægges der stort vægt på dialog med forældrene. Den tredje kursusgang deltager sundhedskoordinatoren fra Sundhedscenteret, som også er fysioterapeut Hun laver først et oplæg om betydningen af fysisk aktivitet og risici ved overvægt og for meget stillesidden, derefter leg og bevægelse med børn og forældre. Formålet er både at vise eksempler på nemme og sjove fælleslege, men også at understrege forældrenes ansvar og andel i, at børnene får bevæget sig som en del af dagligdagen. Afhængig af børnenes alder deltager alle i de forskellige oplæg, evt. kun forældrene i de teoretiske oplæg, mens børnene leger/hjælper med at lave mad. Andre gange laves der opdelte oplæg, så børn og forældre deltager hver for sig. 4

5 Madlavningen og måltidet er vigtige komponenter, hvor oplægsholderne også deltager. Mens der laves mad er der mulighed for en uformel individuel snak, evt. med råd og vejledning til den enkelte familie. Ligeledes kan familierne dele deres problemer og erfaringer med hinanden henover køkkenbordet. Under måltidet er det muligt at drøfte de forskellige problemer, der kan opstå i tilslutning til måltidet. De to sidste kursushold er ved sidste kursusgang blevet bedt om at lave en evaluering af de tre forskellige oplægstyper samt madlavning/fællesspisning og sandsynligheden for at de vil bruge noget af det, de har lært derhjemme. På en skala fra 1 til 5 med 5 som den bedste evaluering, lå det ene holds evalueringer fra 3,5 til 4,5 for de forskellige elementer i kurset og det andet fra 4,1 til 4,7. Der er altså stor tilfredshed med kurset, men forskellen afspejler også det vi professionelle oplever, nemlig at nogle hold er mere spørgende, lyttende og engagerede end andre, hvilket højner deres udbytte af kurset. Svømning Der har været udskiftning af svømmeinstruktører midt i perioden. Den tidligere leder af svømningen stoppede efter flere års godt arbejde og blev udskiftet af en svømmelærer fra Ishøj Skole. Svømmeklubben har været meget behjælpelig med at finde assistenttrænere, der oftest er unge elitesvømmere, gerne med nogen trænererfaring. Svømningen foregår to gange om ugen på 2 hold opdelt efter alder og svømmekvalifikationer. De svømmer/leger tre kvarter hver gang. Tip Tab Tynde har nu fået helt faste tider i svømmehallen, hvilket er en stor hjælp i forhold til at familierne får indarbejdet en rytme i forhold til barnets svømning. Med mindre børnene går til anden sport skal de deltage i svømningen. Der bliver så vidt muligt ført protokol, sådan at hvis børnene udebliver flere gange, kan forældrene kontaktes eller det kan drøftes ved næste samtale, hvorfor barnet ikke deltager i svømning. Såfremt barnet helt stopper med at svømme, udskrives familien af Tip Tab Tynde, da familien skal deltage i alle tre dele. Ligeledes den modsatte vej udebliver familien fra samtalerne mere end 2 gange (uden afbud), kan barnet heller ikke få lov at svømme mere. Afhængig af bekymringsgraden for barnet vil der evt. blive lavet et bekymringsmøde eller en underretning. Både børn og forældre er meget glade for svømningen. Nogle børn kan ikke svømme, når de starter og nogle er bange for vandet, men det lykkes som regel at få alle med i den fælles oplevelse. Ikke mindst det at få etableret sociale relationer er en stor del af succesen ved svømningen. Mange overvægtige børn har ingen eller meget få venner. 5

6 RESULTATER I perioden august 2010 til juni 2012 er 45 børn indgået i Tip Tab Tynde. De 23 af dem hører under kategorien svært overvægtige, det vil sige de har et BMI, der svarer til BMI >30 for voksne; 21 hører under kategorien overvægtige, hvilket svarer til et BMI mellem 25 og 30 for voksne. Ét barn er placeret allerøverst i normalområdet, lige under grænsen for overvægt. To tredjedele af deltagerne er af anden etnisk herkomst end dansk Forløbene er meget forskellige, derfor er det vigtigt med de individuelle samtaler, hvor der er mulighed for at finde nøglen til den enkelte familie. Forskelligheden er forsøgt anskueliggjort nedenfor: Normalt forløb, fortsætter 21 Normalt forløb, afsluttet 8 Afsluttet på grund af udeblivelse 6 Afsluttet, henvist til Holbæk 4 Afsluttet, henvist til Fitteen via familiecenteret 2 Fortsætter, kontakt til akutteam og Fam. værksted 3 Afsluttet, genoptaget og henvist til Holbæk 1 I alt 45 I opgørelsen af, hvordan det er gået med børnenes BMI er de udgåede børn også medregnet, såfremt de har været til mindst 2 samtaler, så det er muligt at følge udviklingen. Ud af de seks udgåede børn har 4 været til 2 samtaler og har reduceret deres BMI. De 2 sidste har kun været til en samtale. Af de 45 børn, der er indgået i Tip Tab Tynde har 32 (71 %) reduceret deres BMI, 1 (2 %) er uændret, 8 (18 %) har øget deres BMI. 4 børn (9 %) har kun været til en samtale, 2 fordi de er udgået, 2 fordi de er indgået i Tip Tab Tynde lige før sommerferien 2012 og ikke har været til mere end 1 samtale ved periodens udløb. Resultatet (at 71 % har mindsket overvægten) bliver det samme selv om man ikke medregner de 6 børn, der er udgået. Figur 1. Ændringer i BMI 6

7 Nedenfor ses hvor meget børnene har ændret deres BMI i henholdsvis positiv og negativ retning. Negativ retning betyder at de har øget deres BMI. BMI ændrer sig med alderen. Derfor er der udarbejdet særlige kurver og tabeller for børn. Figur 2. Ændring af BMI beregnet på grundlag af alderskorrigeret BMI Medmindre børnene er stærkt overvægtige er målet at de holder vægten, og i takt med at de vokser reduceres deres BMI. Der har i flere år været stor diskussion om hvilke definitioner, der skal lægges til grund for henholdsvis overvægt og svær overvægt. Beregninger i nærværende rapport er lavet ud fra de internationale definitioner. Sundhedsstyrelsen har netop meldt ud, at man i Danmark skal anvende kurver udarbejdet på grundlag af danske tal. Det kan betyde vanskeligheder med at sammenligne med andre lande, men sikrer ensartethed i Danmark. Der er ingen væsentlig forskel på ændringen i overvægt hos de svært overvægtige og de overvægtige. 17 ud af 23 (74%) af de svært overvægtige har reduceret deres overvægt, mens det gælder for 15 ud af de 22 overvægtige (68%). En større andel af børn af anden etnisk herkomst en dansk er svært overvægtige sammenlignet med danske børn. Det er derfor glædeligt, at så mange familier af anden etnisk herkomst end dansk henvender sig til Tip Tab Tynde. Figur 3. Overvægt og svær overvægt fordelt på etnicitet 7

8 ARBEJDET MED OVERVÆGTIGE BØRN Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Sundhedsstyrelsen har i løbet af 2012 udarbejdet flere forebyggelsespakker, der skal støtte og inspirere kommunerne i det forebyggende arbejde. En af dem omhandler Mad og Måltider. I den præciseres det under afsnittet om evidens og vidensgrundlag, at multikomponente indsatser har vist størst effekt, samt at der er brug for en vis intensitet for at indsatser skal have effekt, dvs. mange gentagelser af elementerne i indsatsen over en længere peiode. Dette er helt i overensstemmelse med de erfaringer, vi har i Tip Tab Tynde. Der er flere eksempler på børn og familier, som næsten er blevet opgivet, fordi deltagelse i det enstrengede forløb i Tip Tab Tynde ikke har ændret noget. Først når andre faggrupper er blevet inddraget for at hjælpe familien med underliggende problemer, og indsatsen har strakt sig over længere tid, er situationen blevet bedre. Det har oftest været et samarbejde med Familieværkstedet. Det foregår enten ved at familien får et forløb på familieværkstedet, evt med overdragelse via familiens sundhedsplejerske fra Tip Tab Tynde, eller ved at en teraput fra familieværkstedet deltager i samtalerne sammen med sundhedsplejersken. Det kan også bære samarbejde med lærere, diætist eller andre. Et eksempel Et eksempel på vedholdenhedens betydning er forløbet med en dreng, der allerede i børnehaveklassen var stærkt overvægtig. Der blev talt om Tip Tab Tynde, men familien var ikke motiveret. Overvægten var støt stigende til et BMI over 30, men først i anden klasse lykkedes det ved en fælles indsats mellem sundhedstjnesten og klasselærerne at motivere familien til at være med i Tip Tab Tynde, bl.a. fordi drengen blev tiltagende mobbet i klassen. Familien udeblev desværre fra flere samtaler, og derfor overgik drengen til at blive fulgt hos sundhedsplejersken på skolen. Han var da startet i 4. klasse. Ved den første samtale var drengen tydeligvis ked af sin overvægt og bad sundhedsplejersken om hjælp til få hans mor til forstå, at det var alvorligt. Drengen og moderen kom til samtale næsten hver måned og gradvist ændrede moderen flere og flere ting i en god retning. Lige efter sommerfeien i 5. klasse kom drengen glad og havde tabt sig og familien var motiveret for at prøve Tip Tab Tynde igen. Der startede heldigvis et madlavningskursus umiddelbart efter, hvor moderen og drengen deltog. Diætisten bemærkede en tydelig forskel på drengens humør og udstråling fra første til fjerde kursusgang, og også moderen blev mere og aktiv og glad i løbet af kurset og drengen taber sig fortsat. Her er der tale om en indsats, der har strakt sig over 5 år, før der for alvor sker en ændring.det er svært at sige, hvad der præcist har gjort at det er begyndt at lykkes. Der er lavet en længerevarende tværfaglig indsats i forhold til at motivere familien samt et tæt forløb hos sundhedsplejersken på drengens skole med rådgivning og fastholdelse af de små skridt, som familien har taget. Der er således brugt mange ressourcer på familien, men der er også tale om en dreng, der har været stærkt truet på både sin fysiske og psykiske udvikling, så der har været indikation for hjælp til familien. Der findes desværre også eksempler på langvarige og tværfaglige indsatser, hvor det ikke er lykkedes at ændre situationen til det bedre, så det er endt med et bekymringsmøde eller en underretning for at få forældrene til at forstå graden af bekymring. Uanset hvad udgangen af indsatsen er, er der børn, der i lang tid har det skidt og for hvem overvægtsproblemerne vokser sig større og større i den tid, der går. 8

9 Fremtidsperspektiver Så hvad gør vi for at sætte tidligere og hurtigere ind? Sundhedstjenesten vil i det kommende skoleår lave en indsats med tidlig opsporing og støtte til børn med moderat overvægt. Formålet er dels at finde børnene, før de er blevet svært overvægtige, dels at lave en opfølgning, der sikrer, at overvægten ikke får lov at udvikle sig uden der bliver gjort noget. Børnene, som findes ved screening eller ved sundhedssamtaler, bliver sammen med deres familie tilbudt et forløb hos skolens sundhedsplejerske med 3 samtaler i løbet af et halvt år med henblik på vægtstabilisering. Hvis det lykkes at stabilisere barnets vægt følges der op med en samtale med familien igen efter et år. Tager barnet på tilbydes familien Tip Tab Tynde, evt. julemærkehjem, diætist eller Holbæk/Ringsted Sygehus, afhængig af graden af overvægt og barnets problematik i øvrigt. Tager forældrene ikke imod tilbuddet om samtaler hos sundhedsplejersken eller anden støtte bliver der lavet en opfølgning, som afhænger af bekymringsgraden. Er bekymringen ikke så stor følges barnet af skolens sundhedsplejerske. Er der stor bekymring afholdes der et bekymringsmøde. Ved bekymringsmødet laves en handleplan, for eksempel med inddragelse af kommunens diætist, evt. egen læge med henblik på screening af begyndende livsstilssygdomme, henvisning til julemærkehjem eller Holbæk Sygehus. I foråret 2013 vil indsatsen foregå som et pilotprojekt på 3 skoler. Det sker med henblik på at vurdere ressourceforbruget og afprøve registreringsskemaer til brug for evaluering af indsatsen. Referencer: Holm JC et al. Chronic care treatment of obese children and adolescents. IJPO 2011 Sundhedsstyrelsen august 2012, høringsudkast til forebyggelsespakke om Mad og Måltider (Endnu ikke udkommet) 9

STATUSRAPPORT FOR TIP TAB TYNDE. Et tilbud til overvægtige børn og deres forældre

STATUSRAPPORT FOR TIP TAB TYNDE. Et tilbud til overvægtige børn og deres forældre STATUSRAPPORT FOR TIP TAB TYNDE Et tilbud til overvægtige børn og deres forældre OKTOBER 2010 1 Tip Tab Tynde har nu eksisteret i 10 år. Det startede januar 2000 efter en undersøgelse i 1999 af højde og

Læs mere

Forebyggelsespakke Overvægt

Forebyggelsespakke Overvægt Forebyggelsespakke Overvægt Oplæg for Sund By Netværket 12. september 2013 Sundhedsstyrelsen Forebyggelse og Borgernære Sundhedstilbud Tatjana Hejgaard thv@sst.dk Baggrund hvorfor skal overvægt forebygges?

Læs mere

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 18. juni 2015 Tlf. dir.: 4477 2693 E-mail: cho@balk.dk Kontakt: Camilla Hoelstad Holm Notat Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

Forældreguide til Zippys Venner

Forældreguide til Zippys Venner Forældreguide til Indledning Selvom undervisningsmaterialet bruges i skolerne af særligt uddannede lærere, er forældrestøtte og -opbakning yderst vigtig. Denne forældreguide til forklarer principperne

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET MED EVALUERINGEN

Læs mere

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved:

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: Til KL Bikubenfonden, udsatte børn i dagtilbud Kommuneberetning fra Aalborg august 2010 Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: I 2007 fik vi bevilget midler til kompetenceløft

Læs mere

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

Beskrivelse af Små Skridt

Beskrivelse af Små Skridt Beskrivelse af Små Skridt Indledning De sidste 1½ år har Hanne Folsø og Ditte Østenkær, to specialuddannede jordemødre ved Aalborg Jordemodercenter, kørt et projekt for overvægtige gravide. De har haft

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel.

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Projektplan Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Baggrund for indsatsen: Sundhedsstyrelsen udgav i 2013 Forebyggelsespakken

Læs mere

Bedre sundhed din genvej til job. Side 1

Bedre sundhed din genvej til job. Side 1 Bedre sundhed din genvej til job Side 1 Program Præsentation Formål med oplægget Beskrivelse af kurset Samarbejde og barrierer imellem jobog sundhedsområdet Fremtid Tid til refleksion Jeres spørgsmål og

Læs mere

Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed

Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed Horsens d. 12. september 2016 Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed Rammen for indsatsen Familieiværksætterne startede op I Horsens Kommune som en del af Kommunens forebyggelsesstrategi

Læs mere

Børnefamilier i Behandling hos Diætister

Børnefamilier i Behandling hos Diætister FEPS Vidensdagen 29. oktober 2009 Ellis Tauber-Lassen Projektleder, Klinisk diætist Formål Projektets formål var at vurdere, om det ved hjælp af vejledning omkring kost og motion, givet af privat praktiserende

Læs mere

Evaluering af ammekursus 2010/2011

Evaluering af ammekursus 2010/2011 Evaluering af ammekursus 2010/2011 Indledning Tværfagligt ammekursus blev etableret i 2004. Baggrunden var, at det var blevet muligt at gå til eksamen i Danmark og få den internationale certifikation til

Læs mere

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave Bevægelse og lege Barnet er sin krop og har sin krop. Barnet er i verden gennem kroppen. Den udvikling og læring, som finder sted blandt børn i dagtilbud, er særlig

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning............................................ 6 2. Læsevejledning......................................... 14 3. Min egen historie.......................................

Læs mere

Motion og Kost i dit SundhedsHus. Information til lægen

Motion og Kost i dit SundhedsHus. Information til lægen www.ballerup.dk/sundhedshuset Information til lægen Motion og Kost i dit SundhedsHus Motion- og sundhedsvejledning til borgere med type- 2 diabetes, prædiabetes, hypertension eller dyslipidæmi Motion og

Læs mere

Sundhedsprofil. 9. klasse. Ishøj Kommune 2011/2012

Sundhedsprofil. 9. klasse. Ishøj Kommune 2011/2012 Rapport: Sundhedsprofil 9. klasse Ishøj Kommune 2011/2012 Udarbejdet af: Børne-ungelæge Tove Billeskov 1 INDHOLD side 1. Resultater, konklusioner... 3 2. Baggrund, metode... 4 3. Deltagelse... 5 4. Trivsel...

Læs mere

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Nordsjællands Hospital Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Afslutningsrapport Conny Kuhlman Jordemoder 01-10-2014 B1 - evaluering - HIH Afslutningsrapport Projekt Efterfødselssamtaler til gruppe

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Jammerbugt Kommune Toftevej 3 9440 Aabybro Telefon sekretær Inge Knudegaard:

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne Indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Undervisningsmiljø i elevhøjde

Undervisningsmiljø i elevhøjde Undervisningsmiljø i elevhøjde Samlet gennemgang og perspektivering af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen i skoleåret 2007/08 fra 4.-9. klassetrin - Aalborg Kommunale Skolevæsen 1 Forord Rapporten

Læs mere

Derudover vil der være 2-3 sundhedsplejersker mere tilknyttet projektet, således, at der er geografisk dækning.

Derudover vil der være 2-3 sundhedsplejersker mere tilknyttet projektet, således, at der er geografisk dækning. Juni 2009 Til Sundhedsnetværket, Assens Kommune Ansøgning om økonomisk tilskud til et Livsstils forebyggelsesprojekt for familier med børn i alderen 3½ -5 år der er overvægtige eller har begyndende overvægt.

Læs mere

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG Strategien for sund mad og drikke er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken

Læs mere

Kommissorium Projekt rygestoprådgiver

Kommissorium Projekt rygestoprådgiver Kommissorium Projekt rygestoprådgiver Vejen er en kommune i bevægelse, der i fællesskab med borgeren skaber rammer for trivsel, der bidrager til så mange gode leveår som muligt. Baggrund Temaplanen for

Læs mere

Mini-analyse af deltagernes sundhedsudvikling ved deltagelse i gruppeforløb og individuelle forløb

Mini-analyse af deltagernes sundhedsudvikling ved deltagelse i gruppeforløb og individuelle forløb Mini-analyse af deltagernes sundhedsudvikling ved deltagelse i gruppeforløb og individuelle forløb Fra marts 2012 til oktober 2015 er der gennemført 9 gruppeforløb med i alt 51 deltagere heraf stoppede

Læs mere

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Socialforvaltningen NOTAT Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Baggrund for projektet Et af fokusområderne i SOF s strategi for udviklingen af arbejdet med udsatte børn, unge og deres

Læs mere

Evaluering af TeenFit, foråret 2015

Evaluering af TeenFit, foråret 2015 Evaluering af TeenFit, foråret 2015 TeenFit er et forløb udbudt af Rebild Ungdomsskole, hvor fokus er at øge motivationen til en sund livsstil, der giver mening for den enkelte, samt støtte vedkommende

Læs mere

Projektbeskrivelse af Opdag nye muligheder. Budget: 50.000 kr. Projektets navn. Projektets målgruppe: Hvem har gavn af indsatsen?

Projektbeskrivelse af Opdag nye muligheder. Budget: 50.000 kr. Projektets navn. Projektets målgruppe: Hvem har gavn af indsatsen? Projektbeskrivelse af Opdag nye muligheder Organisation: Sundhedsplejen, BBF, Skive Kommune Kontaktperson: Dagmar Møller Adresse: Brogårdsgade 10, 7800 Skive Tlf.: 99156190 / 40116687 Budget: 50.000 kr.

Læs mere

Fedt for Fight - skolestarter. Vibeke Westergaard Susanne Hede sundhedsplejerske sundhedskonsulent, MSA 19. september 2012

Fedt for Fight - skolestarter. Vibeke Westergaard Susanne Hede sundhedsplejerske sundhedskonsulent, MSA 19. september 2012 Fedt for Fight - skolestarter Vibeke Westergaard Susanne Hede sundhedsplejerske sundhedskonsulent, MSA 19. september 2012 Resultater fra den eksterne evaluering I Aarhus Kommune starter ca. 3200 børn*

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Hvad har vi særligt fokus på i 2012 / 2013

Hvad har vi særligt fokus på i 2012 / 2013 De pædagogiske læreplanstemaer BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIK- LING SOCIALE KOMPETEN- CER SPROG Det generelle arbejde med de pædagogiske læreplaner på institutionsniveau Temaer omkring kroppen, hvordan

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune Sundhedshusets tilbud i Silkeborg Kommune Indhold Velkommen i Sundhedshuset Silkeborg...3 Alkohol... 4 Motion... 5 Kost... 6 Rygning... 8 Kræftrehabilitering...10 Mental sundhed...12 Tilbud til borgere

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

Børn i Familier med misbrug

Børn i Familier med misbrug Børn i Familier med misbrug Nøglepersonsuddannelse 7. 8. og 9. marts 2011 Medborgerhuset Brogaardsvej 2 6950 Ringkøbing Tilmelding senest 28 februar til elsebeth.rasmussen@rksk.dk Mandag d. 7 marts. Kl.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner skal have fokus på hverdagen!

Pædagogiske læreplaner skal have fokus på hverdagen! Pædagogiske læreplaner skal have fokus på hverdagen! Susanne Christensen, pædagog og pædagogisk leder Børnenes Kontors Daginstitution Fra en dag i førskolegruppen, september 2016: Børnene sidder på deres

Læs mere

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Tidlig indsats og Åbent børnehus et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Hvad har været i fokus fra start Fokus på familier med særlige behov heraf isolerede familier Metodeudviklingsprojekt

Læs mere

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K 1 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hovedkonklusioner... 4 2. Den synligt lærende elev... 6 2.1. Elevernes forståelse af læringsmål og læringsproces...

Læs mere

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching Elevcoaching Elevcoaching er en indsats, der i 4 år har været afprøvet i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem Plan T og elevernes skoler. Vi oplever, at elever der har været på Plan T, kan

Læs mere

Frede Skrubbeltrang gik efter punkt 1, Winni Jensen, Egon Jensen og Lise Stender havde meldt afbud.

Frede Skrubbeltrang gik efter punkt 1, Winni Jensen, Egon Jensen og Lise Stender havde meldt afbud. 46 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 3. december 2013 Start kl. 17.00, slut kl. 20.00. Tilstede var Frede Skrubbeltrang, Christian Vestergaard, Tina Holm, Eigil Stausholm, Kirsten Sørensen, Pia

Læs mere

Familiesamtaler målrettet børn

Familiesamtaler målrettet børn Familiesamtaler målrettet børn Sundhedsstyrelsen har siden 2012 haft en række anbefalinger til sundhedsprofessionelle om inddragelse af pårørende til alvorligt syge. Anbefalingerne skal sikre, at de pårørende

Læs mere

Bilag 2: Spørgeskema ved kursets afslutning Dansk

Bilag 2: Spørgeskema ved kursets afslutning Dansk Bilag 2: Spørgeskema ved kursets afslutning Dansk SPØRGESKEMA OM DIT UDBYTTE AF MINDSPRING Spørgsmålene i dette spørgeskema skal tilsammen belyse, hvad du har fået ud af at være med på MindSpringkurset.

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Introduktion. Konklusion & diskussion

Introduktion. Konklusion & diskussion Indhold Introduktion... 3 Konklusion & diskussion... 3 Antal og type underretninger... 4 Hvem underretter?... 6 Årsag til underretning... 8 Respons... 9 Responstid... 1 2 Introduktion Hvis en borger eller

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Psykiatrifondens Ungdomsprojekt

Psykiatrifondens Ungdomsprojekt Statusrapport 2013 Psykiatrifondens Ungdomsprojekt Psykiatrifondens Ungdomsprojekt blev i gangsat i 2007 og har til formål at forebygge psykisk sygdom og mistrivsel blandt unge på ungdomsuddannelser og

Læs mere

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning?

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning? GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Brædstrup Skole Udarbejdet (dato): September 2009 Hvad forstår vi ved trivsel? I skolens værdigrundlag står: Trivsel og tryghed er vigtige faktorer i forhold til elevernes

Læs mere

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Et godt sted at være Et godt sted at lære for alle Skolen arbejder til stadighed på, at styrke hvert barns selvtillid, samarbejdsevne og mellemmenneskelige forståelse.

Læs mere

Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune 2013

Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune 2013 Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune 2013 1.0. Indledning Denne korte statusrapport giver et overblik over aktiviteter i Center for Sundhedsfremme i 2013. I denne rapport

Læs mere

ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Lystrup skole - Årsrapport

Lystrup skole - Årsrapport Lystrup skole - Årsrapport 1. Indledning Dette er årsrapporten for Lystrup skole Århus kommune, over skolens deltagelse i Sundskolenettet.dk i skoleåret 2012-2013. 2. Udviklingsplan Følgende er fra skolens

Læs mere

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Et godt sted at være Et godt sted at lære for alle Skolen arbejder til stadighed på, at styrke hvert barns selvtillid, samarbejdsevne og mellemmenneskelige forståelse.

Læs mere

Forskerdag 10 november 2010

Forskerdag 10 november 2010 Forskerdag 10 november 2010 Psykosocial indsats i familier med en kræftsyg forælder. cand.psyk. Inge Merete Manuel Sundhedspsykolog. Palliativt Team Fyn Pilot projekt børn i kræftramte familier i Palliativt

Læs mere

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Det gode Seniorliv i Hedensted Kommune - sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Tiden er kommet til at der formuleres nye sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik. Sigtelinjer, som angiver retning, mål

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra Cecilia Lonning-Skovgaard (V) og Pia Allerslev (V) vedrørende vægttabstilbud i Københavns Kommune

Besvarelse af spørgsmål fra Cecilia Lonning-Skovgaard (V) og Pia Allerslev (V) vedrørende vægttabstilbud i Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Til Cecilia Lonning-Skovgaard og Pia Allerslev Besvarelse af spørgsmål fra Cecilia Lonning-Skovgaard (V) og Pia Allerslev (V) vedrørende vægttabstilbud

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

SÅDAN RUSTER VI DEN ENKELTE OG FÆLLESSKABET -TIL AT BLIVE I FORM TIL FREMTIDEN PSYKIATRIFONDEN METTE KYRPØ

SÅDAN RUSTER VI DEN ENKELTE OG FÆLLESSKABET -TIL AT BLIVE I FORM TIL FREMTIDEN PSYKIATRIFONDEN METTE KYRPØ SÅDAN RUSTER VI DEN ENKELTE OG FÆLLESSKABET -TIL AT BLIVE I FORM TIL FREMTIDEN PSYKIATRIFONDEN METTE KYRPØ PROGRAM Mental sundhed hvad er vigtigt Opkvalificering af viden omkring sårbare unge Beredskabsplaner

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN.

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN. SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN Kolding Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Opstart af projektet... 3 Brug af ICDP i dagligdagen... 3 Samarbejde... 5 Møder i projektgruppen...

Læs mere

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune Sundhedshusets tilbud i Silkeborg Kommune Indhold Velkommen i Sundhedshuset Silkeborg...3 Alkohol... 4 Motion... 5 Kost... 6 Rygning... 8 Kræftrehabilitering...10 Mental sundhed...12 Tilbud til borgere

Læs mere

Strategi for Sundhedsplejen i Horsens Kommune. Udkast SUNDHEDSPLEJEN

Strategi for Sundhedsplejen i Horsens Kommune. Udkast SUNDHEDSPLEJEN Strategi for Sundhedsplejen i Horsens Kommune SUNDHEDSPLEJEN VISION At alle børn har mulighed for en sund udvikling og trivsel, så de kan vokse op og blive aktive medspillere i samfundet. At udsatte børn

Læs mere

Opfølgning på psykiatripolitikken

Opfølgning på psykiatripolitikken Opfølgning på psykiatripolitikken Projektet er gennemført i henhold til tidsplan og milepæle. Projektet gennemføres planmæssigt og milepæle opnås - dog kan der være ikke-kritiske forskydninger i tidsplanen.

Læs mere

NQF Inclusive - Pilot Evaluation MCAST, MT Interview results Examinees

NQF Inclusive - Pilot Evaluation MCAST, MT Interview results Examinees NQF Inclusive - Pilot Evaluation MCAST, MT Interview results Examinees Udført af auxilium, Graz Maj 2011 Resultater af evaluering af interviews med eksaminanterne på niveau 1 (førstehjælpskursus) Evalueringsspørgsmålene

Læs mere

Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013

Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013 Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013 Sundhedssekretariatet Oktober 2013 1. Baggrund Dette statusnotat for bydelsprojektet i Sønderparken indeholder en oversigt over igangsatte aktiviteter

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011.

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Evaluering Børne- og Ungerådgivningscentret 22-02-2013 Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Kort beskrivelse af projektet Høje-Taastrup

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Overvægt

Tjekliste for forebyggelsespakke om Overvægt Tjekliste for forebyggelsespakke om Overvægt : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på Rødding Skole December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen

Læs mere

Information til forældre om konsultationsforløbet for børn med overvægt

Information til forældre om konsultationsforløbet for børn med overvægt Information til forældre om konsultationsforløbet for børn med overvægt Forældrenes rolle: I børnelægeklinikken vil vi give jer råd, vejledning, sparring, opbakning og opmuntring samt en konkret kostplan.

Læs mere

Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt for 2013.

Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt for 2013. Opfølgningsredegørelse i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2013 Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Kommunal sundhedsprofil for Udskolingselever

Kommunal sundhedsprofil for Udskolingselever Kommunal sundhedsprofil for Udskolingselever Skoleåret 212-213 Udarbejdet af kommunallæge Anne Munch Bøegh 1 Indholdsfortegnelse: Side Indledning 3. Generel trivsel, skoletrivsel 4. Selvvurderet helbred

Læs mere

Ekstern evaluering af undervisningsmateriale ved Krisecenter Odense

Ekstern evaluering af undervisningsmateriale ved Krisecenter Odense Ekstern evaluering af undervisningsmateriale ved Krisecenter Odense Rikke Holm Bramsen & Mathias Lasgaard Videnscenter for Psykotraumatologi Institut for Psykologi, Syddansk Universitet Marts, 2012 1 BAGGRUND

Læs mere

Center for Børn og Unges Sundhed (CBUS)

Center for Børn og Unges Sundhed (CBUS) Center for Børn og Unges Sundhed (CBUS) Tilbud til børn med svær overvægt i et kommunalt sundhedscenter. Mia Stuhaug, Psykolog www.kk.dk Side 2 / Tilføj præsentationens titel i Vis --> Sidehoved/Sidefod

Læs mere

Rynkeby Friskoles antimobbestrategi

Rynkeby Friskoles antimobbestrategi Rynkeby Friskoles antimobbestrategi Antimobbestrategi indeholder følgende punkter: 1. Rynkeby Friskoles antimobbestrategi 2. Mål med handleplanen 3. Definition af mobning 4. Status på mobning 5. Forebyggelse

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Projekt frivillige Madguider i Odense Kommune

Projekt frivillige Madguider i Odense Kommune Projekt frivillige Madguider i Odense Kommune Forebyggelse Borgere med kronisk sygdom, eller risiko for at få en kronisk sygdom, vejledes og motiveres til varige livsstilsændringer. Hvad skulle indsatsen

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen i Randers kommune Biografgade 3, 8900 Randers Leder. Anne Lisse Buus Nielsen

Læs mere

skoleårene 2004/05 og 2005/06

skoleårene 2004/05 og 2005/06 Rapport Forsøg i den kommunale sundhedstjeneste i Høje-Taastrup Kommune skoleårene 2004/05 og 2005/06 19 i lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge Høje-Taastrup Kommune Januar 2007 Børne-

Læs mere

Nordisk folkesundhedskonference At tale om alkohol

Nordisk folkesundhedskonference At tale om alkohol Nordisk folkesundhedskonference At tale om alkohol Den forebyggende samtale om alkohol erfaringer fra Frederikshavn kommune. Side 2 Hvem er jeg Rebekka Vestergaard Larsen Sygeplejerske i 12 år Arbejdet

Læs mere

Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune. 1. januar 2013 30. juni 2013

Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune. 1. januar 2013 30. juni 2013 Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune 1. januar 2013 30. juni 2013 1.0. Indledning Denne korte statusrapport giver et overblik over aktiviteter i Center for Sundhedsfremme

Læs mere

Retningslinje. for håndtering af bekymrende fravær

Retningslinje. for håndtering af bekymrende fravær Retningslinje for håndtering af bekymrende fravær Forskning viser, at uddannelse er en af de vigtigste parametre i forhold til at sikre alle lige muligheder i voksenlivet. Ud fra et princip om tidlig

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelse 2011

Undervisningsmiljøundersøgelse 2011 Undervisningsmiljøundersøgelse 2011 Undervisningsmiljøundersøgelsen er gennemført i november 2010, hvor 369 elever har besvaret spørgsmålene. De adspurgte elever er fordelt på 158 fra indskolingen, 108

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Stresspolitik. 11. marts 2013

Stresspolitik. 11. marts 2013 Rougsøvej 168 8950 Ørsted Ørsted, den 14. marts 2013 Stresspolitik 11. marts 2013 Overordnet mål: Ørsted Børneby ønsker at være en arbejdsplads, hvor alle medarbejdere trives, og hvor alle former for

Læs mere

SUNDHEDSTILBUD THISTED KOMMUNE Sundhedsafdelingen Asylgade Thisted

SUNDHEDSTILBUD THISTED KOMMUNE Sundhedsafdelingen Asylgade Thisted SUNDHEDSTILBUD THISTED KOMMUNE 2017 Sundhedsafdelingen Asylgade 30 7700 Thisted INDHOLD Side 5 Livsstilshold for personer med svær overvægt (BMI 35+) Side 7 Livsstilshold for personer med psykisk sårbarhed

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

Trivsel er, når et barn er glad for sin tilværelse i kraft af gode relationer til familie, kammerater og skole.

Trivsel er, når et barn er glad for sin tilværelse i kraft af gode relationer til familie, kammerater og skole. Antimobbestrategi for Christiansø Skole Gældende fra den Januar 2017 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Målet med vores antimobbestrategi er at sikre, at alle børnene er glade for at komme

Læs mere

Best Practice Case: Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø

Best Practice Case: Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 30. maj 2008 J.nr.: 07-320- Best Practice Case: Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø 1. Emne Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø. 2. Resultatbeskrivelse

Læs mere