BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN"

Transkript

1 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1

2 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft og Sundhed København Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling for Data og Analyse, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune. Layout: KK design Forsidefoto: Gitte Lotinga Rapporten kan downloades fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Oversigt over nøglespørgsmål... 6 Kort beskrivelse af metoden... 7 Markering af forskelle mellem lokalområder og over tid... 7 Sådan anvendes resultaterne... 7 Profil af målgruppen... 8 Undersøgelsens Resultater Tilfredshed Samlet tilfredshed Den indledende samtale Aktiviteter Cafeen Udbytte af forløb Kontaktperson Undersøgelsens Resultater Trivsel Livskvalitet Ensomhed Pårørendes oplevelse af Center for Kræft og Sundhed Svarfordelinger på alle spørgsmål Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 3

4 FORORD Når Sundheds- og Omsorgsforvaltningen løser sine opgaver, sker det ud fra en vision om at skabe rammerne for et godt, sundt og langt liv for københavnerne. I den forbindelse er brugernes oplevelse af vores indsats en afgørende ledestjerne. Derfor gennemfører Sundheds- og Omsorgsforvaltningen årlige brugerundersøgelser med det formål at blive klogere på, hvad brugerne mener, vi gør godt, og hvad vi kan gøre endnu bedre. Denne rapport præsenterer resultaterne af brugerundersøgelsen 2014, hvor i alt 261 brugere af Center for Kræft og Sundhed København har givet deres mening til kende. Hensigten er at tegne et billede af, hvordan brugerne i 2014 oplever centrets indsats og deres egen situation. Dermed danner rapporten udgangspunkt for arbejdet med udvikling af kvaliteten til gavn for københavnerne. God læselyst. Ninna Thomsen Sundheds- og Omsorgsborgmester Katja Kayser Administrerende direktør Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 4

5 INDLEDNING Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt brugere på Center for Kræft og Sundhed København. Dataindsamlingen er gennemført ved hjælp af telefoniske interviews. Spørgeskemaet indeholder 81 spørgsmål om brugernes tilfredshed med Center for Kræft og Sundhed København og om deres trivsel i hverdagen. Der er i alt gennemført 261 interviews med brugere af Center for Kræft og Sundhed København. Interviewene er gennemført i fire perioder gennem 2014 for at sikre, at brugerne havde forløbet Centret friskt i hukommelsen i forbindelse med undersøgelsen. Undersøgelsen er gennemført af Epinion P/S for Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF). For en detaljeret beskrivelse af undersøgelsens metode, se bilaget til rapporten. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 5

6 OVERSIGT OVER NØGLESPØRGSMÅL Oversigt over nøglespørgsmål 2014 sammenlignet med 2012: Resultater vises på skala, hvor 0 er mest negativt og 100 mest positivt. Hvor tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med dit samlede forløb i Center for Kræft og Sundhed? Jeg var alt i alt godt tilfreds med den første samtale med min kontaktperson Jeg er alt i alt godt tilfreds med mit udbytte af den fysiske træning på hold Jeg er alt i alt godt tilfreds med mit udbytte af patientundervisningen Jeg er alt i alt godt tilfreds med den individuelle behandling eller vejledning jeg fik af fysio- eller ergoterapeuten Jeg er alt i alt godt tilfreds med den individuelle vejledning, jeg fik af diætisten Jeg er alt i alt godt tilfreds med den individuelle vejledning jeg fik af socialrådgiveren Jeg er alt i alt godt tilfreds med mit udbytte af at bruge centrets café Hvordan vurderer du din livskvalitet alt i alt? Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 6

7 KORT BESKRIVELSE AF METODEN I spørgeskemaet har brugerne besvaret en stor del af spørgsmålene på en tilfredshedsskala eller en enighedsskala fra 1-5 eller ved ikke/ikke relevant. I denne rapport er besvarelserne omregnet til en skala fra 0-100, hvor 100 er det mest positive tilfredshedsscore, som kan opnås. Nedenstående barometer kan bruges som tommelfingerregel for, hvornår scoren ligger på et tilfredsstillende niveau. Meget under middel Under middel Middel /god Over middel Barometeret bør dog kun anvendes som en vejledende indikator. Det bedste mål for, hvor godt et resultat er, fås, når resultatet sammenlignes med tidligere målinger, eller målinger på andre områder. Rapportens tabeller rummer en kolonne, som viser det samlede resultat i 2012 for Center for Kræft og Sundhed København (CKSK) i de tilfælde, hvor det givne spørgsmål også blev stillet i Denne kolonne anvendes til at fastlægge, om udviklingen har været positiv eller negativ siden sidste undersøgelse. Ikke alle spørgsmål i spørgeskemaet er formuleret som skalaspørgsmål. F.eks. er en del spørgsmål formuleret med ja/nej-svarkategorier. I disse tilfælde rapporteres resultaterne som oftest som andelen af brugere, som har svaret Ja til det pågældende spørgsmål. Markering af forskelle over tid Hvis der er sket en udvikling over tid i det samlede resultat for CKSK, dvs. fra 2012 til 2014, så markeres dette med en pil ud for det samlede resultat for Pil op ( ) markerer, at resultatet er steget statistisk signifikant, og pil ned ( ) viser, at resultatet ligger lavere end i Der vil i mange tabeller ses forskelle over tid, hvor det ikke er markeret med et symbol, at der er en forskel eller sket en udvikling. Dette skyldes, at forskellene ikke er statistisk signifikante, dvs. at variationerne ikke er store nok til, at det med sikkerhed kan siges, at der er tale om en reel forskel. Det afhænger af antallet af besvarelser på hvert enkelt spørgsmål, hvor stor forskel der skal være, før der er statistisk signifikant forskel på resultaterne over tid. Sådan anvendes resultaterne Resultaterne i denne rapport hviler på et solidt datagrundlag. Resultaterne af undersøgelsens spørgsmål giver derfor et retvisende billede af borgernes vurderinger af CKSK. Resultaterne fra brugerundersøgelser som denne bør dog aldrig stå alene. En brugerundersøgelse bør altid følges op ad dialog om, hvorfor resultaterne ser ud, som de gør hvad enten resultaterne er gode eller dårlige. Denne rapport kan således anvendes til at identificere styrker og potentielle forbedringspunkter for CKSK som helhed. Fastlæggelsen af, hvorfor resultaterne er, som de er, og hvordan resultaterne kan fastholdes eller forbedres, bør dog ske i dialog mellem ledelse, medarbejdere, brugere og pårørende. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 7

8 PROFIL AF MÅLGRUPPEN Undersøgelsens målgruppe er borgere, som deltager eller har deltaget i et forløb på Center for Kræft og Sundhed i Københavns Kommune. populationen for undersøgelsen udgøres af 453 brugere, som således er den samlede målgruppe for undersøgelsen. Disse brugere har været i gang med et forløb på Center for Kræft og Sundhed København i minimum 2 måneder, da interviewene blev gennemført i løbet af Heraf har 261 besvaret undersøgelsen. Der henvises i øvrigt til en mere detaljeret metodebeksrivelse i bilag. Antal brugere Andel i procent Mænd 71 27% Kvinder % Under 50 år 58 22% år % år 88 34% Over 80 år 10 4% Tabellen viser fordelingen mellem køn og alder for brugerne af CKSK i de gennemførte interviews. Fordelingen på køn og alder stemmer overens med totalpopulationen, hvilket betyder, at de adspurgte udgør et repræsentativt udsnit af centrets brugere. Nedenfor ses fordelingen på kræftdiagnoser for de brugere, som har deltaget i undersøgelsen. Denne viden om diagnoser stammer fra brugernes egne svar i undersøgelsen, og det kan derfor ikke kvalificeres, om fordelingen stemmer overens med totalpopulationen. Hvilken kræftdiagnose er årsag til dit forløb i Center for Kræft og Sundhed? Antal brugere Andel i procent Brystkræft % Lungekræft 23 9% Mave-/tarmkræft 44 17% Hals- eller mundhulekræft 23 9% Andre 66 25% 1 0% % Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 8

9 I undersøgelsen er der også spurgt til, om sygdommen var nydiagnosticeret, eller om der var tale om et tilbagefald. Her svarer størstedelen, at deres kræftsygdom ved henvisningstidspunktet var nydiagnosticeret. Var din kræftsygdom ved henvisningstidspunktet nydiagnosticeret eller havde du tilbagefald af tidligere kræftsygdom? Antal brugere Andel i procent Nydiagnosticeret kræftsygdom % Tilbagefald af tidligere kræftsygdom 31 12% Andet 12 5% 1 Under 1% % Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 9

10 UNDERSØGELSENS RESULTATER TILFREDSHED I dette afsnit præsenteres resultaterne af spørgsmålene om tilfredshed med tilbuddene ved CKSK fra brugerundersøgelsen Afsnittet er tematisk inddelt og består af en række underafsnit, som svarer til spørgeskemaets temaer. I alle tabeller vises gennemsnittet for CKSK, benævnt CKSK 2014 og resultaterne fra den tilsvarende undersøgelse i 2012 benævnt CKSK Hvis der er sket en statisktisk signifikant udvikling i resultatet fra 2012 til 2014, markeres det ud for det samlede resultat, med pil op ( ) eller pil ned ( ), alt efter om resultatet ligger højere eller lavere end i Samlet tilfredshed De første spørgsmål handler om brugernes overordnede tilfredshed med forløbet ved CKSK, samt om brugerne har følt sig velkomne i centret. På begge spørgsmål er der sket et signifikant fald i tilfredsheden siden Hvor tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med dit samlede forløb i Center for Kræft og Sundhed? I hvilken grad har du følt dig velkommen i Center for Kræft og Sundhed? Den indledende samtale Det næste tema i undersøgelsen omhandler tilfredsheden med den indledende samtale. Også her ses faldende tilfredshed på flere områder. Jeg var alt i alt godt tilfreds med den første samtale med min kontaktperson Jeg fik tilstrækkelig mulighed for at fortælle om min kræftsygdom, behandling og følger i hverdagen Jeg fik tilstrækkelig mulighed for at fortælle, hvad jeg gerne ville med mit forløb Jeg oplevede, at forløbet blev tilpasset mine ønsker og behov Efter den første samtale var jeg helt klar over, hvem der var min kontaktperson, og hvad jeg kunne bruge kontaktpersonen til Jeg har i mit forløb følt mig tilstrækkeligt informeret om de forskellige tilbud i centret Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 10

11 Aktiviteter Alle borgerne er blevet bedt om at angive, hvilke aktiviteter de har deltaget i, og efterfølgende er de blevet stillet specfikke spørgsmål til de aktiviteter, de har deltaget i. For følgende aktiviteter er der for få deltagere til, at vi har kunnet afrapportere resultaterne uden at gå på kompromis med brugernes anonymitet, og derfor er spørgsmålene udeladt fra rapporten. Det gælder for: Madkurser på hold, fx Kogeskole, Synk Let eller Små måltider Individuel vejledning af sygeplejerske Rygestopvejledning Rådgivning, fx individuelle samtaler, par- eller familiesamtaler, samtalegrupper Fysisk aktivitet på hold Følgende spørgsmål handler om fysisk aktivitet på hold. I alt har 171 brugere (66%) svaret, at de har deltaget i denne aktivitet. Jeg er alt i alt godt tilfreds med mit udbytte af den fysiske træning på hold Fysioterapeuterne, som underviste, var kompetente 89 - Træningen blev tilpasset, så jeg fik noget ud af det Holdstørrelsen var passende Jeg kan bruge den viden, jeg fik ved træningen, i min hverdag Patientundervisning på hold Det næste tema er patientundervisning på hold. 40 af de interviewede brugere har deltaget i denne aktivitet. Jeg er alt i alt godt tilfreds med mit udbytte af patientundervisningen Underviserne var kompetente 91 - Jeg havde mulighed for at tage emner op i undervisningen, som havde betydning for mig 88 - Holdstørrelsen var passende Jeg kan bruge den viden, jeg fik ved undervisningen, i min hverdag Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 11

12 Individuel behandling af fysio- eller ergoterapeut Herefter er brugerne spurgt om deres tilfredshed med individuel behandling hos fysio- eller ergoterapeuten. Disse spørgsmål har 88 besvaret. Jeg er alt i alt godt tilfreds med den individuelle behandling eller vejledning jeg fik af fysio- eller ergoterapeuten Fysio- eller ergoterapeuten, som vejledte, var kompetent Jeg havde mulighed for at tage emner op i vejledningen, som havde betydning for mig Jeg kan bruge den viden, jeg fik, i min hverdag Individuel vejledning af diætist I forhold til temaet om individuel vejledning har 56 brugere besvaret spørgsmålene om tilfredshed. Svarene på disse spørgsmål er præsenteret herunder. Jeg er alt i alt godt tilfreds med den individuelle vejledning, jeg fik af diætisten Diætisten, som vejledte, var kompetent 92 - Jeg havde mulighed for at tage emner op i vejledningen, som havde betydning for mig 92 - Jeg kan bruge den viden, jeg fik, i min hverdag Vejledning af socialrådgiver De næste spørgsmål handler om tilfredshed med individuel vejledning af socialrådgiveren ved CKSK. Jeg er alt i alt godt tilfreds med den individuelle vejledning jeg fik af socialrådgiveren Socialrådgiveren, som vejledte, var kompetent 89 - Jeg havde mulighed for at tage emner op i vejledningen, som havde betydning for mig 91 - Jeg kan bruge den viden, jeg fik, i min hverdag Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 12

13 Cafeen I forhold til brugen af cafeen på CKSK er alle brugere blevet stillet følgende spørgsmål. Har du brugt cafeen? CKSK 2014 CKSK 2012 Ja, som venterum 53% 56% Ja, til hyggeligt samvær 33% 40% Ja, til råd og vejledning 7% 8% Ja, til at mødes med andre kræftpatienter 21% 23% Ja, til andet (notér) 5% 3% Nej, jeg har ikke brugt cafeen 26% 24% 0% 1% 145% 154% De 69 personer, som har svaret, at de ikke benytter cafeen, er blevet bedt om at uddybe, hvorfor de ikke benytter den. Det har 48 svaret på. Størstedelen svarer, at de ikke har haft behov for at bruge cafeen. Enkelte svarer, at der kun er ældre mennesker i cafeen, og at de derfor ikke har benyttet den. Enkelte har svaret, at de ikke ønsker en identifikation som kræftpatient og derfor ikke opholder sig i cafeen. 1 De brugere, som har benyttet cafeen, har fået en række spørgsmål omkring deres tilfredshed med cafeen. Jeg er alt i alt godt tilfreds med mit udbytte af at bruge centrets café Der var en behagelig atmosfære i cafeen Jeg følte mig godt modtaget i caféen ved mit første besøg i Center for Kræft og Sundhed Afdelinger og enheder i SUF kan rekvirere det fulde datamateriale fra de åbne besvarelser (i anonymiseret form) ved henvendelse til Center for Kvalitet og Sammenhæng. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 13

14 Udbytte af forløb I undersøgelsen er der dernæst stillet en række spørgsmål omkring brugernes oplevelse af udbytte med selve forløbet. Svarene på disse spørgsmål præsenteres herunder. Min livskvalitet er bevaret eller øget som følge af mit forløb i Center for Kræft og Sundhed Jeg er blevet bedre til at håndtere hverdagen med kræftsygdom, behandling og følger heraf som følge af mit forløb i Center for Kræft og Sundhed Jeg har fulgt den plan, som jeg lavede sammen med personalet om, hvad jeg skulle have ud af mit forløb Andel, som svarer Ja CKSK 2014 CKSK 2012 Var det indeholdt i din plan for forløbet, at du skulle blive mere fysisk aktiv i hverdagen? Var det indeholdt i din plan for forløbet, at du skulle ændre dine kostvaner? 46% 47% 24% 23% Tallene under CKSK 2014 og CKSK 2012, i de to følgende tabeller, dækker over alle brugerene, som har svaret, dvs. både dem som havde det som et mål, at blive mere fysisk aktive eller ændre kostvaner, og dem som ikke havde disse mål. Tabellerne viser også, at brugerne, som havde det som en målsætning i deres plan, i større grad har ændret adfærd på de to områder, sammenlignet med dem som ikke havde det som en målsætning. Andel, som svarer Enig eller helt enig Mere fysisk aktivitet var aftalt i planen Mere fysisk aktivitet var ikke aftalt i planen CKSK 2014 CKSK 2012 Jeg er blevet mere fysisk aktiv i hverdagen som følge af mit forløb i Center for Kræft og Sundhed 55% 34% 44% 47% Andel, som svarer Enig eller helt enig Ændrede kostvaner var aftalt i planen Ændrede kostvaner var ikke aftalt i planen CKSK 2014 CKSK 2012 Jeg har ændret kostvaner som følge af mit forløb i Center for Kræft og Sundhed 74% 13% 27% 32% Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 14

15 Er din kræftsygdom blevet forværret siden din start i Center for Kræft og Sundhed? Antal brugere Andel i procent Ja 38 15% Nej % 9 3% % Kontaktperson Det sidste tema i spørgsmålene omhandler brugernes tilfredshed med deres kontaktperson ved CKSK. I hvilken grad har du været tilfreds med din kontaktperson i Center for Kræft og Sundhed? Andel, som svarer Ja CKSK 2014 Har du haft en afsluttende samtale med din kontaktperson? 61% Har du talt med din kontaktperson eller andre medarbejdere om, hvad du kan gøre for at fastholde dine nye vaner fremover? 38% Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 15

16 UNDERSØGELSENS RESULTATER TRIVSEL I dette afsnit præsenteres undersøgelsens resultater omkring, hvordan brugerne vurderer forskellige elementer af trivsel i hverdagen. Livskvalitet Første spørgsmål handler om brugernes livskvalitet. Hvordan vurderer du din livskvalitet alt i alt? Derefter er brugerne blevet spurgt, om forløbet ved CKSK har påvirket deres livskvalitet. I hvilken grad har dit forløb i Center for kræft og Sundhed - trods kræftsygdom og behandling - medvirket til at bevare eller forbedre din livskvalitet? Selvvurderet helbred Næste spørgsmål afdækker brugernes egen opfattelse af deres helbred. Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 16

17 Ensomhed Det sidste aspekt af trivsel, der indgår i undersøgelsen, handler om ensomhed og kontakt til andre. Den form for ensomhed, der spørges ind til i det første spørgsmål, kan betegnes som social ensomhed, det vil sige om en person har mulighed for at være sammen med andre mennesker i det omfang, personen selv synes er passende. Sker det nogensinde, at du er alene, selvom du egentlig har mest lyst til at være sammen med andre? CKSK 2014 CKSK 2012 Ja, ofte 8% 8% Ja, engang imellem 13% 14% Ja, men sjældent 11% 8% Nej 67% 69% 1% 2% 100% 100% Pårørendes oplevelse af Center for Kræft og Sundhed København Derefter er der stillet to spørgsmål til brugernes oplevelse af deres pårørendes oplevelse af tilbuddene ved CKSK. Har dine pårørende benyttet sig af et eller flere tilbud for pårørende i Center for Kræft og Sundhed? CKSK 2014 CKSK 2012 Ja mine pårørende har benyttet sig af et eller flere tilbud 13% 15% Nej mine pårørende har ikke benyttet sig af tilbud 85% 85% 3% 0% 100% 100% Spørgsmålet her under er kun stillet til brugere, som svarer, at deres pårørende har benyttet sig af centrets tilbud. Skala CKS2014 Mine pårørende har været tilfredse med centrets tilbud? 84 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 17

18 BRUGERNES GODE RÅD TIL CKSK Alle 261 deltagende i undersøgelsen er blevet spurgt, om de har et råd til, hvordan CKSK kan blive bedre. 133 personer har afgivet et uddybet svar. Åbne svar: Har du et godt råd til, hvordan forløbet i Center for Kræft og Sundhed kan blive bedre? Et centralt tema i brugernes råd til CKSK er, at de anbefaler, at man øger informationen om centret og om centrets tilbud. Derudover er der flere, som nævner, at de ønsker mere aldersdifferencierede tilbud, og særligt at de ønsker flere tilbud, som henvender sig til unge. Andre påpeger, at åbningstiderne er for korte, og at de særligt ønsker længere åbningstider om aftenen og i weekenden. Derudover bliver det nævnt, at centrets fysiske kapacitet ind i mellem er for begrænset til at rumme de mange brugere, samt at der mangler personale i forhold til nogle af centrets aktivitetstilbud. Afdelinger og enheder i SUF kan rekvirere det fulde datamateriale fra de åbne besvarelser (i anonymiseret form) ved henvendelse til Center for Kvalitet og Sammenhæng. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 18

19 SVARFORDELINGER PÅ ALLE SPØRGSMÅL Samlet tilfredshed Hvor tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med dit samlede forløb i Center for Kræft og Sundhed? (n = 261) Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds 64% 26% 6% 2% 1% 1% 100% Den indledende samtale Jeg var alt i alt godt tilfreds med den første samtale med min kontaktperson (n = 261) Jeg fik tilstrækkelig mulighed for at fortælle om min kræftsygdom, behandling og følger i hverdagen (n = 261) Jeg fik tilstrækkelig mulighed for at fortælle, hvad jeg gerne ville med mit forløb (n = 261) Jeg oplevede, at forløbet blev tilpasset mine ønsker og behov (n = 261) Efter den første samtale var jeg helt klar over, hvem der var min kontaktperson, og hvad jeg kunne bruge kontaktpersonen til (n = 261) Jeg har i mit forløb følt mig tilstrækkeligt informeret om de forskellige tilbud i centret (n = 261) Helt enig Enig Hverken enig eller Uenig Helt 70% 20% 5% 1% 1% 2% 100% 67% 24% 3% 1% 2% 3% 100% 61% 22% 8% 2% 3% 3% 100% 59% 21% 6% 6% 5% 3% 100% 62% 25% 5% 3% 2% 3% 100% 52% 28% 9% 6% 4% 1% 100% Fysisk aktivitet på hold Jeg er alt i alt godt tilfreds med mit udbytte af den fysiske træning på hold (n = 171) Fysioterapeuterne, som underviste, var kompetente (n = 171) Træningen blev tilpasset, så jeg fik noget ud af det (n = 171) Helt enig Enig Hverken enig eller Uenig Helt 58% 27% 7% 3% 2% 2% 100% 64% 30% 2% 1% 2% 1% 100% 57% 27% 10% 4% 2% 0% 100% Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 19

20 Holdstørrelsen var passende (n = 171) Jeg kan bruge den viden, jeg fik ved træningen, i min hverdag (n = 171) 43% 32% 11% 12% 3% 0% 100% 50% 31% 10% 5% 4% 0% 100% Patientundervisning på hold Jeg er alt i alt godt tilfreds med mit udbytte af patientundervisningen (n = 40) Underviserne var kompetente (n = 40) Jeg havde mulighed for at tage emner op i undervisningen, som havde betydning for mig (n = 40) Holdstørrelsen var passende (n = 40) Jeg kan bruge den viden, jeg fik ved undervisningen, i min hverdag (n = 40) Helt enig Enig Hverken enig eller Uenig Helt 55% 28% 8% 0% 2% 8% 100% 68% 20% 2% 2% 0% 8% 100% 55% 25% 10% 0% 0% 10% 100% 58% 25% 8% 2% 0% 8% 100% 52% 30% 2% 8% 0% 8% 100% Individuel behandling Jeg er alt i alt godt tilfreds med den individuelle behandling eller vejledning jeg fik af fysio- eller ergoterapeuten (n = 88) Fysio- eller ergoterapeuten, som vejledte, var kompetent (n = 88) Jeg havde mulighed for at tage emner op i vejledningen, som havde betydning for mig (n = 88) Jeg kan bruge den viden, jeg fik, i min hverdag (n = 88) Helt enig Enig Hverken enig eller Uenig Helt 64% 33% 1% 0% 2% 0% 100% 74% 23% 2% 0% 1% 0% 100% 67% 23% 5% 2% 0% 3% 100% 59% 28% 6% 2% 3% 1% 100% Individuel vejledning af diætist Jeg er alt i alt godt tilfreds med den individuelle vejledning, jeg fik af Helt enig Enig Hverken enig eller Uenig Helt 61% 34% 5% 0% 0% 0% 100% Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 20

21 diætisten (n = 56) Diætisten, som vejledte, var kompetent (n = 56) Jeg havde mulighed for at tage emner op i vejledningen, som havde betydning for mig (n = 56) Jeg kan bruge den viden, jeg fik, i min hverdag (n = 56) 73% 23% 4% 0% 0% 0% 100% 77% 16% 4% 4% 0% 0% 100% 66% 23% 5% 2% 4% 0% 100% Vejledning af socialrådgiver Jeg er alt i alt godt tilfreds med den individuelle vejledning jeg fik af socialrådgiveren (n = 32) Socialrådgiveren, som vejledte, var kompetent (n = 32) Jeg havde mulighed for at tage emner op i vejledningen, som havde betydning for mig (n = 32) Jeg kan bruge den viden, jeg fik, i min hverdag (n = 32) Helt enig Enig Hverken enig eller Uenig Helt 62% 25% 6% 6% 0% 0% 100% 72% 16% 9% 3% 0% 0% 100% 81% 9% 6% 0% 3% 0% 100% 53% 19% 9% 9% 6% 3% 100% Cafeen Ja, som venterum Ja, til hyggeligt samvær Ja, til råd og vejledning Ja, til at mødes med andre kræftpatienter Ja, til andet (notér) Nej, jeg har ikke brugt cafeen Ved ikke Har du brugt cafeen? (n = 261) 53% 33% 7% 21% 5% 26% 0% 145% Jeg er alt i alt godt tilfreds med mit udbytte af at bruge centrets café (n = 192) Der var en behagelig atmosfære i cafeen (n = 192) Jeg følte mig godt modtaget i caféen ved mit første besøg i Center for Kræft og Sundhed (n = 192) Helt enig Enig Hverken enig eller Uenig Helt 60% 32% 5% 1% 0% 3% 100% 68% 25% 5% 1% 1% 2% 100% 72% 22% 3% 1% 1% 2% 100% Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 21

22 Udbytte af forløb Min livskvalitet er bevaret eller øget som følge af mit forløb i Center for Kræft og Sundhed (n = 261) Jeg er blevet bedre til at håndtere hverdagen med kræftsygdom, behandling og følger heraf som følge af mit forløb i Center for Kræft og Sundhed (n = 261) Jeg er blevet mere fysisk aktiv i hverdagen som følge af mit forløb i Center for Kræft og Sundhed (n = 261) Jeg har ændret kostvaner som følge af mit forløb i Center for Kræft og Sundhed (n = 261) Jeg har fulgt den plan, som jeg lavede sammen med personalet om, hvad jeg skulle have ud af mit forløb (n = 261) Helt enig Enig Hverken enig eller Uenig Helt 38% 30% 15% 5% 3% 9% 100% 32% 31% 16% 7% 7% 7% 100% 22% 21% 22% 18% 12% 5% 100% 11% 16% 15% 21% 34% 3% 100% Helt enig Enig Hverken enig eller Uenig Helt Jeg lavede ikke en plan sammen med personalet Ved ikke 25% 25% 13% 6% 2% 26% 4% 100% Ja, det var indeholdt i planen Nej Var det indeholdt i din plan for forløbet, at du skulle blive mere fysisk aktiv i hverdagen? (n = 261) Var det indeholdt i din plan for forløbet, at du skulle ændre dine kostvaner? (n = 261) 46% 49% 5% 100% 24% 72% 4% 100% Kontaktperson I hvilken grad har du været tilfreds med din kontaktperson i Center for Kræft og Sundhed? (n = 261) I høj grad I nogen grad Hverken i høj eller lav grad I mindre grad I ringe grad/ slet ikke Havde ingen kontaktperson Ved ikke 73% 16% 4% 2% 2% 3% 1% 100% Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 22

23 Ja Nej Har du haft en afsluttende samtale med din kontaktperson? (n = 141) Har du talt med din kontaktperson eller andre medarbejdere om, hvad du kan gøre for at fastholde dine nye vaner fremover? (n = 261) 61% 36% 3% 100% 38% 51% 11% 100% Livskvalitet Meget god God Nogenlunde Dårlig Meget dårlig Hvordan vurderer du din livskvalitet alt i alt? (n = 261) I hvilken grad har dit forløb i Center for kræft og Sundhed - trods kræftsygdom og behandling - medvirket til at bevare eller forbedre din livskvalitet? (n = 261) 25% 44% 21% 7% 2% 0% 100% I høj grad I nogen grad Hverken i høj eller lav grad I mindre grad I ringe grad/ slet ikke 29% 42% 13% 4% 7% 6% 100% Sundhed Meget godt Godt Nogenlunde Dårligt Meget dårligt Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? (n = 261) 21% 43% 22% 10% 3% 1% 100% Ensomhed Ja, ofte Ja, engang imellem Ja, men sjældent Nej Sker det nogensinde, at du er alene, selvom du egentlig har mest lyst til at være sammen med andre? (n = 261) 8% 13% 11% 67% 1% 100% Pårørendes oplevelse af Center for Kræft og Sundhed København Ja mine pårørende har benyttet sig af et eller flere tilbud Nej mine pårørende har ikke benyttet sig af tilbud Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 23

24 Har dine pårørende benyttet sig af et eller flere tilbud for pårørende i Center for Kræft og Sundhed? (n = 261) 13% 85% 3% 100% Mine pårørende har været tilfredse med centrets tilbud? (n = 33) I høj grad I nogen grad Hverken i høj eller lav grad I mindre grad I ringe grad/ slet ikke 64% 18% 6% 3% 6% 3% 100% Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 24

BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2015 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse : Plejebolig 1 Brugerundersøgelse Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 HJEMMEPLEJE

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 HJEMMEPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE 2014 HJEMMEPLEJE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2014: Hjemmepleje 1 Brugerundersøgelse 2014 Hjemmepleje Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Hjemmepleje 1

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Hjemmepleje 1 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse : Hjemmepleje 1 Brugerundersøgelse Hjemmepleje Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion AS og Afdeling for Data og Analyse, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 GENOPTRÆNING SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 GENOPTRÆNING SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 GENOPTRÆNING SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Resumé... 4 2. Indledning... 9 2.1 Sådan læses rapporten... 9 2.2 Sådan anvendes resultaterne...

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2013 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion AS og Afdeling for Data og Analyse, Sundheds- og

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2010 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

BRUGERUNDERSØGELSEN 2010 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN BRUGERUNDERSØGELSEN 2010 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Resumé... 4 1. Indledning... 6 1.1 Sådan læses rapporten... 6 1.2 Sådan anvendes resultaterne... 7

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Brugerundersøgelse 2013 Plejebolig

Brugerundersøgelse 2013 Plejebolig Brugerunderøgele 2013 Plejebolig Brugerunderøgelen er udarbejdet af Epinion AS og Afdeling for Data og Analye, Sundhed- og Omorgforvaltningen, København Kommune. Layout: KK deign Foridefoto: Henrik Friberg

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society. Anker Fjord Hospice. - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende. Dokumentation & Udvikling

Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society. Anker Fjord Hospice. - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende. Dokumentation & Udvikling Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society Anker Fjord Hospice - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende Dokumentation & Udvikling April 2014 Indhold Indledning... 1 Resume... 1 Karakteristik af de

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE ÅRHUS PRIVATE HJEMMEHJÆLP Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet for en privat leverandør af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 402 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Bostøtte, Bofællesskaber og Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus

Læs mere

Hovedrapport. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014

Hovedrapport. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014 Hovedrapport Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 1 Om rapporten Dette er hovedrapporten til undersøgelsen. Heri vil resultaterne fra Esbjerg Kommune blive sammenlignet med resultaterne fra den tidligere

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE NAT OMRÅDE HASLE-ÅBYHØJ Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet på teamniveau af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske hjælp og

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen.

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen. Gentofte Kommune er ansvarlig for madleverance til visiterede brugere i kommunen. Målsætningen for kommunen er, at borgere visiteret til madordningen får tilbudt et måltid, der sikrer den fornødne tilførsel

Læs mere

Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08

Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08 Fiolstræde 44 1171 København K Tlf 3395 7000 Fax 3395 7001 cirius@ciriusmail.dk www.ciriusonline.dk CVR-nr. 11 85 20 25 Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08 En opsummering af de unges evalueringer

Læs mere

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse del 2 Afdeling for Kvalitet & Patientsikkerhed Mette Vinter: mmvi@cancer.dk Den kræftramtes

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar:, svarprocent: 2% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er at udbrede

Læs mere

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Efteråret 2014 Indhold SAMMENFATNING... 3 TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN...

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem. TNS 28. november 2012 58543

Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem. TNS 28. november 2012 58543 Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem Contents 2 Baggrund og formål med undersøgelsen Baggrund og formål At få indblik i

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Hjerteforeningens Barometerundersøgelse. Temadag d. 01.09.15

Hjerteforeningens Barometerundersøgelse. Temadag d. 01.09.15 Hjerteforeningens Barometerundersøgelse Temadag d. 01.09.15 Formål Overblik over hvordan hjertepatienter oplever og vurderer deres forløb gennem sundhedsvæsenet - Inputs til planlægning, strategisk ledelse

Læs mere

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September KUNDECENTER 2012 Midttrafik Kundetilfredshed September Baggrund og anbefalinger Kundernes køn og alder Henvendelser ved personligt fremmøde Henvendelser per telefon Slippery slope og tilfredshed Historik

Læs mere

Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter

Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter Social og Sundhed Sagsnr. 205111 Brevid. 1417478 Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter 27. marts 2012 Baggrund Byrådet besluttede den 30. marts 2011 at samle

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle modtagere af hjemmepleje i Randers Kommune

Læs mere

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken LUP 2012 Ambulante Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken Undersøgelsen er blandt 30 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar: 23, svarprocent: 77% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

Ydelser og patientens vurdering

Ydelser og patientens vurdering Evaluering af rehabilitering i Sundhedscenter for Kræftramte 2007-2009 Kræftrehabilitering i kommunerne Ydelser og patientens vurdering Nyborg Strand 17.marts 2010 Centerchef Jette Vibe-Petersen Sygeplejerske

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Clara Service Gruppen ApS Uanmeldt tilsyn august 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. december 2014. Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugertilfredshedsundersøgelse. december 2014. Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse december 2014 Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune FORORD... 3 EN KVANTITATIV UNDERSØGELSE... 4 RESULTATER TILFREDSHED... 5 SAMLET TILFREDSHED... 5 TILFREDSHED MED DEN

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem t Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem Social-, Børne- og Integrationsministeriet Aarhus December 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 73% (151 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Vi hjælper! Tilbud til dig med kræft og dine pårørende. Gratis rådgivning, træning og foredrag Mulighed for at mødes med andre

Vi hjælper! Tilbud til dig med kræft og dine pårørende. Gratis rådgivning, træning og foredrag Mulighed for at mødes med andre Vi hjælper! Tilbud til dig med kræft og dine pårørende Gratis rådgivning, træning og foredrag Mulighed for at mødes med andre Jeg savner omklædningsrummet eller rettere snakken, for det var her, erfaringerne

Læs mere

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Interviewperiode: November - december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. OPSUMMERING... 3 3. UNDERSØGELSESMETODE... 4 4. RESULTATER FOR HJEMMEPLEJEN I GREVE

Læs mere

Arbejdspladstyverier. Rapport

Arbejdspladstyverier. Rapport Arbejdspladstyverier Rapport Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Resultater 3. Bivariate sammenhænge 4. De underliggende holdningsdimensioner 5. Multivariate analyser 2 Arbejdspladstyverier Om undersøgelsen

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

OKTOBER 2014. Ældre og ensomhed Analyse af ensomhed blandt ældre i Nordfyns Kommune

OKTOBER 2014. Ældre og ensomhed Analyse af ensomhed blandt ældre i Nordfyns Kommune OKTOBER 2014 Ældre og ensomhed Analyse af ensomhed blandt ældre i Nordfyns Kommune ÆLDRE OG ENSOMHED 2 ÆLDRE OG ENSOMHED 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Ensomhed i Nordfyns Kommune... 6 2.1 Hvad

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Undersøgelsen er blandt 397 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Odder Kommunale Musikskole

Odder Kommunale Musikskole Odder Kommunale Musikskole Brugerundersøgelse 2006 Denne undersøgelse er sat i gang på initiativ af Odder Kommunale Musikskole. Formålet er at måle tilfredsheden med musikskolens ydelser og holdningen

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 94% (11 besvarelser ud af 117 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE Udarbejdet af: EPO-staben, FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE 1 Vejledning Udfyld skemaet med kuglepen så krydset ikke viskes bort. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmål og returnere skemaet i vedlagte

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Det handler om dig. en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune. Afrapportering for skoleåret 2011/12

Det handler om dig. en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune. Afrapportering for skoleåret 2011/12 Det handler om dig en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune Afrapportering for skoleåret 2011/12 Udarbejdet af Inger Kruse Andersen September 2012 1 Indholdsfortegnelse En

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Diætist Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7 klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred

Læs mere

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Undersøgelsen er blandt 698 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 296 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 71

Læs mere

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1 Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Nærværende rapport giver et overblik over, hvorledes eleverne fra 4. til 10. klasse i Rebild Kommune trives i forhold til deres individuelle

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2012

BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Antal besvarelser: 33 BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Svarprocent: 94% OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i perioden maj - juni 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

Børnehaven Filuren Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Børnehaven Filuren Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Samlet tilfredshed...4 Barnets hverdag i institutionen...5 Kontakten og samarbejdet med personalet...6

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2290 Inviterede 3817 Svarprocent 60% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

Forældretilfredshed 2013

Forældretilfredshed 2013 Antal svar: 51, svarprocent: 75% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2013 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

Indhold Indledning... 3 Sammenfatning... 5 Spørgeskemaet... 6 Målgruppe og frafaldsanalyse... 7 Læsevejledning... 10 Tilfredshed med plejeboligen,

Indhold Indledning... 3 Sammenfatning... 5 Spørgeskemaet... 6 Målgruppe og frafaldsanalyse... 7 Læsevejledning... 10 Tilfredshed med plejeboligen, Indhold Indledning... 3 Sammenfatning... 5 Spørgeskemaet... 6 Målgruppe og frafaldsanalyse... 7 Læsevejledning... 10 Tilfredshed med plejeboligen, samt personlig pleje og praktisk hjælp.. 11 Tilfredshed

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Brugertilfredshed på aktivitetscentrene daghjem 2012. 1. Indledning... 2. 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3

Brugertilfredshed på aktivitetscentrene daghjem 2012. 1. Indledning... 2. 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3 1.2 Undersøgelsens fokusområder og opbygning... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 5 2.1 Hvad betyder tallene i tabellerne?...

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Syrenparken

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Syrenparken De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Grævlingehulen Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Grævlingehulen Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Samlet tilfredshed...4 Barnets hverdag i institutionen...5 Kontakten og samarbejdet med personalet...6

Læs mere

Undersøgelse af studievalg 2014 Styrelsen for Videregående Uddannelser Beskrivelse af resultater

Undersøgelse af studievalg 2014 Styrelsen for Videregående Uddannelser Beskrivelse af resultater Undersøgelse af studievalg 2014 Styrelsen for Videregående Uddannelser Beskrivelse af resultater 30. juni 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk 2 1. Om

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 89% (7 besvarelser ud af 79 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Gallup om utroskab. Gallup om Utroskab. TNS Dato: 10. juni 2013 Projekt: 59348

Gallup om utroskab. Gallup om Utroskab. TNS Dato: 10. juni 2013 Projekt: 59348 Gallup om utroskab TNS Dato: 10. juni 2013 Projekt: 59348 Feltperiode: Den 7.10. juni 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

Bilag 1. Foreløbige resultater i Kronikerprojektet På vej til et sundere dig

Bilag 1. Foreløbige resultater i Kronikerprojektet På vej til et sundere dig Bilag 1. Foreløbige resultater i Kronikerprojektet På vej til et sundere dig Køn Kvinder: 63 % Mænd:37% Alder: Ældste: 79 år Yngste: 36 år Gennemsnit: 65 år Fordeling på Diagnoser: Hjertekarsygdom 7 pct.;

Læs mere

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn. Februar 2003

Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn. Februar 2003 Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn Februar 2003 Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn Februar 2003 Indhold Side Resumé... 1 1. Indledning... 5 1.1.

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 275 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Undersøgelsen er blandt 215 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 58 % af disse svarede

Læs mere

Spørgeskema til evaluering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune.

Spørgeskema til evaluering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune. Vejledning i udfyldelse af spørgeskemaet De fleste spørgsmål besvares ved, at der sættes ét kryds ud dit svar. Andre spørgsmål besvares ved at du selv skal skrive dit svar på linjen. Spørgeskemaet bedes

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på LUCA Lungemedicinsk Afdeling LUB Aarhus Universitetshospital 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de

Læs mere