BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN"

Transkript

1 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1

2 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft og Sundhed København Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling for Data og Analyse, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune. Layout: KK design Forsidefoto: Gitte Lotinga Rapporten kan downloades fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Oversigt over nøglespørgsmål... 6 Kort beskrivelse af metoden... 7 Markering af forskelle mellem lokalområder og over tid... 7 Sådan anvendes resultaterne... 7 Profil af målgruppen... 8 Undersøgelsens Resultater Tilfredshed Samlet tilfredshed Den indledende samtale Aktiviteter Cafeen Udbytte af forløb Kontaktperson Undersøgelsens Resultater Trivsel Livskvalitet Ensomhed Pårørendes oplevelse af Center for Kræft og Sundhed Svarfordelinger på alle spørgsmål Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 3

4 FORORD Når Sundheds- og Omsorgsforvaltningen løser sine opgaver, sker det ud fra en vision om at skabe rammerne for et godt, sundt og langt liv for københavnerne. I den forbindelse er brugernes oplevelse af vores indsats en afgørende ledestjerne. Derfor gennemfører Sundheds- og Omsorgsforvaltningen årlige brugerundersøgelser med det formål at blive klogere på, hvad brugerne mener, vi gør godt, og hvad vi kan gøre endnu bedre. Denne rapport præsenterer resultaterne af brugerundersøgelsen 2014, hvor i alt 261 brugere af Center for Kræft og Sundhed København har givet deres mening til kende. Hensigten er at tegne et billede af, hvordan brugerne i 2014 oplever centrets indsats og deres egen situation. Dermed danner rapporten udgangspunkt for arbejdet med udvikling af kvaliteten til gavn for københavnerne. God læselyst. Ninna Thomsen Sundheds- og Omsorgsborgmester Katja Kayser Administrerende direktør Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 4

5 INDLEDNING Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt brugere på Center for Kræft og Sundhed København. Dataindsamlingen er gennemført ved hjælp af telefoniske interviews. Spørgeskemaet indeholder 81 spørgsmål om brugernes tilfredshed med Center for Kræft og Sundhed København og om deres trivsel i hverdagen. Der er i alt gennemført 261 interviews med brugere af Center for Kræft og Sundhed København. Interviewene er gennemført i fire perioder gennem 2014 for at sikre, at brugerne havde forløbet Centret friskt i hukommelsen i forbindelse med undersøgelsen. Undersøgelsen er gennemført af Epinion P/S for Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF). For en detaljeret beskrivelse af undersøgelsens metode, se bilaget til rapporten. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 5

6 OVERSIGT OVER NØGLESPØRGSMÅL Oversigt over nøglespørgsmål 2014 sammenlignet med 2012: Resultater vises på skala, hvor 0 er mest negativt og 100 mest positivt. Hvor tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med dit samlede forløb i Center for Kræft og Sundhed? Jeg var alt i alt godt tilfreds med den første samtale med min kontaktperson Jeg er alt i alt godt tilfreds med mit udbytte af den fysiske træning på hold Jeg er alt i alt godt tilfreds med mit udbytte af patientundervisningen Jeg er alt i alt godt tilfreds med den individuelle behandling eller vejledning jeg fik af fysio- eller ergoterapeuten Jeg er alt i alt godt tilfreds med den individuelle vejledning, jeg fik af diætisten Jeg er alt i alt godt tilfreds med den individuelle vejledning jeg fik af socialrådgiveren Jeg er alt i alt godt tilfreds med mit udbytte af at bruge centrets café Hvordan vurderer du din livskvalitet alt i alt? Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 6

7 KORT BESKRIVELSE AF METODEN I spørgeskemaet har brugerne besvaret en stor del af spørgsmålene på en tilfredshedsskala eller en enighedsskala fra 1-5 eller ved ikke/ikke relevant. I denne rapport er besvarelserne omregnet til en skala fra 0-100, hvor 100 er det mest positive tilfredshedsscore, som kan opnås. Nedenstående barometer kan bruges som tommelfingerregel for, hvornår scoren ligger på et tilfredsstillende niveau. Meget under middel Under middel Middel /god Over middel Barometeret bør dog kun anvendes som en vejledende indikator. Det bedste mål for, hvor godt et resultat er, fås, når resultatet sammenlignes med tidligere målinger, eller målinger på andre områder. Rapportens tabeller rummer en kolonne, som viser det samlede resultat i 2012 for Center for Kræft og Sundhed København (CKSK) i de tilfælde, hvor det givne spørgsmål også blev stillet i Denne kolonne anvendes til at fastlægge, om udviklingen har været positiv eller negativ siden sidste undersøgelse. Ikke alle spørgsmål i spørgeskemaet er formuleret som skalaspørgsmål. F.eks. er en del spørgsmål formuleret med ja/nej-svarkategorier. I disse tilfælde rapporteres resultaterne som oftest som andelen af brugere, som har svaret Ja til det pågældende spørgsmål. Markering af forskelle over tid Hvis der er sket en udvikling over tid i det samlede resultat for CKSK, dvs. fra 2012 til 2014, så markeres dette med en pil ud for det samlede resultat for Pil op ( ) markerer, at resultatet er steget statistisk signifikant, og pil ned ( ) viser, at resultatet ligger lavere end i Der vil i mange tabeller ses forskelle over tid, hvor det ikke er markeret med et symbol, at der er en forskel eller sket en udvikling. Dette skyldes, at forskellene ikke er statistisk signifikante, dvs. at variationerne ikke er store nok til, at det med sikkerhed kan siges, at der er tale om en reel forskel. Det afhænger af antallet af besvarelser på hvert enkelt spørgsmål, hvor stor forskel der skal være, før der er statistisk signifikant forskel på resultaterne over tid. Sådan anvendes resultaterne Resultaterne i denne rapport hviler på et solidt datagrundlag. Resultaterne af undersøgelsens spørgsmål giver derfor et retvisende billede af borgernes vurderinger af CKSK. Resultaterne fra brugerundersøgelser som denne bør dog aldrig stå alene. En brugerundersøgelse bør altid følges op ad dialog om, hvorfor resultaterne ser ud, som de gør hvad enten resultaterne er gode eller dårlige. Denne rapport kan således anvendes til at identificere styrker og potentielle forbedringspunkter for CKSK som helhed. Fastlæggelsen af, hvorfor resultaterne er, som de er, og hvordan resultaterne kan fastholdes eller forbedres, bør dog ske i dialog mellem ledelse, medarbejdere, brugere og pårørende. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 7

8 PROFIL AF MÅLGRUPPEN Undersøgelsens målgruppe er borgere, som deltager eller har deltaget i et forløb på Center for Kræft og Sundhed i Københavns Kommune. populationen for undersøgelsen udgøres af 453 brugere, som således er den samlede målgruppe for undersøgelsen. Disse brugere har været i gang med et forløb på Center for Kræft og Sundhed København i minimum 2 måneder, da interviewene blev gennemført i løbet af Heraf har 261 besvaret undersøgelsen. Der henvises i øvrigt til en mere detaljeret metodebeksrivelse i bilag. Antal brugere Andel i procent Mænd 71 27% Kvinder % Under 50 år 58 22% år % år 88 34% Over 80 år 10 4% Tabellen viser fordelingen mellem køn og alder for brugerne af CKSK i de gennemførte interviews. Fordelingen på køn og alder stemmer overens med totalpopulationen, hvilket betyder, at de adspurgte udgør et repræsentativt udsnit af centrets brugere. Nedenfor ses fordelingen på kræftdiagnoser for de brugere, som har deltaget i undersøgelsen. Denne viden om diagnoser stammer fra brugernes egne svar i undersøgelsen, og det kan derfor ikke kvalificeres, om fordelingen stemmer overens med totalpopulationen. Hvilken kræftdiagnose er årsag til dit forløb i Center for Kræft og Sundhed? Antal brugere Andel i procent Brystkræft % Lungekræft 23 9% Mave-/tarmkræft 44 17% Hals- eller mundhulekræft 23 9% Andre 66 25% 1 0% % Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 8

9 I undersøgelsen er der også spurgt til, om sygdommen var nydiagnosticeret, eller om der var tale om et tilbagefald. Her svarer størstedelen, at deres kræftsygdom ved henvisningstidspunktet var nydiagnosticeret. Var din kræftsygdom ved henvisningstidspunktet nydiagnosticeret eller havde du tilbagefald af tidligere kræftsygdom? Antal brugere Andel i procent Nydiagnosticeret kræftsygdom % Tilbagefald af tidligere kræftsygdom 31 12% Andet 12 5% 1 Under 1% % Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 9

10 UNDERSØGELSENS RESULTATER TILFREDSHED I dette afsnit præsenteres resultaterne af spørgsmålene om tilfredshed med tilbuddene ved CKSK fra brugerundersøgelsen Afsnittet er tematisk inddelt og består af en række underafsnit, som svarer til spørgeskemaets temaer. I alle tabeller vises gennemsnittet for CKSK, benævnt CKSK 2014 og resultaterne fra den tilsvarende undersøgelse i 2012 benævnt CKSK Hvis der er sket en statisktisk signifikant udvikling i resultatet fra 2012 til 2014, markeres det ud for det samlede resultat, med pil op ( ) eller pil ned ( ), alt efter om resultatet ligger højere eller lavere end i Samlet tilfredshed De første spørgsmål handler om brugernes overordnede tilfredshed med forløbet ved CKSK, samt om brugerne har følt sig velkomne i centret. På begge spørgsmål er der sket et signifikant fald i tilfredsheden siden Hvor tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med dit samlede forløb i Center for Kræft og Sundhed? I hvilken grad har du følt dig velkommen i Center for Kræft og Sundhed? Den indledende samtale Det næste tema i undersøgelsen omhandler tilfredsheden med den indledende samtale. Også her ses faldende tilfredshed på flere områder. Jeg var alt i alt godt tilfreds med den første samtale med min kontaktperson Jeg fik tilstrækkelig mulighed for at fortælle om min kræftsygdom, behandling og følger i hverdagen Jeg fik tilstrækkelig mulighed for at fortælle, hvad jeg gerne ville med mit forløb Jeg oplevede, at forløbet blev tilpasset mine ønsker og behov Efter den første samtale var jeg helt klar over, hvem der var min kontaktperson, og hvad jeg kunne bruge kontaktpersonen til Jeg har i mit forløb følt mig tilstrækkeligt informeret om de forskellige tilbud i centret Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 10

11 Aktiviteter Alle borgerne er blevet bedt om at angive, hvilke aktiviteter de har deltaget i, og efterfølgende er de blevet stillet specfikke spørgsmål til de aktiviteter, de har deltaget i. For følgende aktiviteter er der for få deltagere til, at vi har kunnet afrapportere resultaterne uden at gå på kompromis med brugernes anonymitet, og derfor er spørgsmålene udeladt fra rapporten. Det gælder for: Madkurser på hold, fx Kogeskole, Synk Let eller Små måltider Individuel vejledning af sygeplejerske Rygestopvejledning Rådgivning, fx individuelle samtaler, par- eller familiesamtaler, samtalegrupper Fysisk aktivitet på hold Følgende spørgsmål handler om fysisk aktivitet på hold. I alt har 171 brugere (66%) svaret, at de har deltaget i denne aktivitet. Jeg er alt i alt godt tilfreds med mit udbytte af den fysiske træning på hold Fysioterapeuterne, som underviste, var kompetente 89 - Træningen blev tilpasset, så jeg fik noget ud af det Holdstørrelsen var passende Jeg kan bruge den viden, jeg fik ved træningen, i min hverdag Patientundervisning på hold Det næste tema er patientundervisning på hold. 40 af de interviewede brugere har deltaget i denne aktivitet. Jeg er alt i alt godt tilfreds med mit udbytte af patientundervisningen Underviserne var kompetente 91 - Jeg havde mulighed for at tage emner op i undervisningen, som havde betydning for mig 88 - Holdstørrelsen var passende Jeg kan bruge den viden, jeg fik ved undervisningen, i min hverdag Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 11

12 Individuel behandling af fysio- eller ergoterapeut Herefter er brugerne spurgt om deres tilfredshed med individuel behandling hos fysio- eller ergoterapeuten. Disse spørgsmål har 88 besvaret. Jeg er alt i alt godt tilfreds med den individuelle behandling eller vejledning jeg fik af fysio- eller ergoterapeuten Fysio- eller ergoterapeuten, som vejledte, var kompetent Jeg havde mulighed for at tage emner op i vejledningen, som havde betydning for mig Jeg kan bruge den viden, jeg fik, i min hverdag Individuel vejledning af diætist I forhold til temaet om individuel vejledning har 56 brugere besvaret spørgsmålene om tilfredshed. Svarene på disse spørgsmål er præsenteret herunder. Jeg er alt i alt godt tilfreds med den individuelle vejledning, jeg fik af diætisten Diætisten, som vejledte, var kompetent 92 - Jeg havde mulighed for at tage emner op i vejledningen, som havde betydning for mig 92 - Jeg kan bruge den viden, jeg fik, i min hverdag Vejledning af socialrådgiver De næste spørgsmål handler om tilfredshed med individuel vejledning af socialrådgiveren ved CKSK. Jeg er alt i alt godt tilfreds med den individuelle vejledning jeg fik af socialrådgiveren Socialrådgiveren, som vejledte, var kompetent 89 - Jeg havde mulighed for at tage emner op i vejledningen, som havde betydning for mig 91 - Jeg kan bruge den viden, jeg fik, i min hverdag Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 12

13 Cafeen I forhold til brugen af cafeen på CKSK er alle brugere blevet stillet følgende spørgsmål. Har du brugt cafeen? CKSK 2014 CKSK 2012 Ja, som venterum 53% 56% Ja, til hyggeligt samvær 33% 40% Ja, til råd og vejledning 7% 8% Ja, til at mødes med andre kræftpatienter 21% 23% Ja, til andet (notér) 5% 3% Nej, jeg har ikke brugt cafeen 26% 24% 0% 1% 145% 154% De 69 personer, som har svaret, at de ikke benytter cafeen, er blevet bedt om at uddybe, hvorfor de ikke benytter den. Det har 48 svaret på. Størstedelen svarer, at de ikke har haft behov for at bruge cafeen. Enkelte svarer, at der kun er ældre mennesker i cafeen, og at de derfor ikke har benyttet den. Enkelte har svaret, at de ikke ønsker en identifikation som kræftpatient og derfor ikke opholder sig i cafeen. 1 De brugere, som har benyttet cafeen, har fået en række spørgsmål omkring deres tilfredshed med cafeen. Jeg er alt i alt godt tilfreds med mit udbytte af at bruge centrets café Der var en behagelig atmosfære i cafeen Jeg følte mig godt modtaget i caféen ved mit første besøg i Center for Kræft og Sundhed Afdelinger og enheder i SUF kan rekvirere det fulde datamateriale fra de åbne besvarelser (i anonymiseret form) ved henvendelse til Center for Kvalitet og Sammenhæng. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 13

14 Udbytte af forløb I undersøgelsen er der dernæst stillet en række spørgsmål omkring brugernes oplevelse af udbytte med selve forløbet. Svarene på disse spørgsmål præsenteres herunder. Min livskvalitet er bevaret eller øget som følge af mit forløb i Center for Kræft og Sundhed Jeg er blevet bedre til at håndtere hverdagen med kræftsygdom, behandling og følger heraf som følge af mit forløb i Center for Kræft og Sundhed Jeg har fulgt den plan, som jeg lavede sammen med personalet om, hvad jeg skulle have ud af mit forløb Andel, som svarer Ja CKSK 2014 CKSK 2012 Var det indeholdt i din plan for forløbet, at du skulle blive mere fysisk aktiv i hverdagen? Var det indeholdt i din plan for forløbet, at du skulle ændre dine kostvaner? 46% 47% 24% 23% Tallene under CKSK 2014 og CKSK 2012, i de to følgende tabeller, dækker over alle brugerene, som har svaret, dvs. både dem som havde det som et mål, at blive mere fysisk aktive eller ændre kostvaner, og dem som ikke havde disse mål. Tabellerne viser også, at brugerne, som havde det som en målsætning i deres plan, i større grad har ændret adfærd på de to områder, sammenlignet med dem som ikke havde det som en målsætning. Andel, som svarer Enig eller helt enig Mere fysisk aktivitet var aftalt i planen Mere fysisk aktivitet var ikke aftalt i planen CKSK 2014 CKSK 2012 Jeg er blevet mere fysisk aktiv i hverdagen som følge af mit forløb i Center for Kræft og Sundhed 55% 34% 44% 47% Andel, som svarer Enig eller helt enig Ændrede kostvaner var aftalt i planen Ændrede kostvaner var ikke aftalt i planen CKSK 2014 CKSK 2012 Jeg har ændret kostvaner som følge af mit forløb i Center for Kræft og Sundhed 74% 13% 27% 32% Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 14

15 Er din kræftsygdom blevet forværret siden din start i Center for Kræft og Sundhed? Antal brugere Andel i procent Ja 38 15% Nej % 9 3% % Kontaktperson Det sidste tema i spørgsmålene omhandler brugernes tilfredshed med deres kontaktperson ved CKSK. I hvilken grad har du været tilfreds med din kontaktperson i Center for Kræft og Sundhed? Andel, som svarer Ja CKSK 2014 Har du haft en afsluttende samtale med din kontaktperson? 61% Har du talt med din kontaktperson eller andre medarbejdere om, hvad du kan gøre for at fastholde dine nye vaner fremover? 38% Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 15

16 UNDERSØGELSENS RESULTATER TRIVSEL I dette afsnit præsenteres undersøgelsens resultater omkring, hvordan brugerne vurderer forskellige elementer af trivsel i hverdagen. Livskvalitet Første spørgsmål handler om brugernes livskvalitet. Hvordan vurderer du din livskvalitet alt i alt? Derefter er brugerne blevet spurgt, om forløbet ved CKSK har påvirket deres livskvalitet. I hvilken grad har dit forløb i Center for kræft og Sundhed - trods kræftsygdom og behandling - medvirket til at bevare eller forbedre din livskvalitet? Selvvurderet helbred Næste spørgsmål afdækker brugernes egen opfattelse af deres helbred. Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 16

17 Ensomhed Det sidste aspekt af trivsel, der indgår i undersøgelsen, handler om ensomhed og kontakt til andre. Den form for ensomhed, der spørges ind til i det første spørgsmål, kan betegnes som social ensomhed, det vil sige om en person har mulighed for at være sammen med andre mennesker i det omfang, personen selv synes er passende. Sker det nogensinde, at du er alene, selvom du egentlig har mest lyst til at være sammen med andre? CKSK 2014 CKSK 2012 Ja, ofte 8% 8% Ja, engang imellem 13% 14% Ja, men sjældent 11% 8% Nej 67% 69% 1% 2% 100% 100% Pårørendes oplevelse af Center for Kræft og Sundhed København Derefter er der stillet to spørgsmål til brugernes oplevelse af deres pårørendes oplevelse af tilbuddene ved CKSK. Har dine pårørende benyttet sig af et eller flere tilbud for pårørende i Center for Kræft og Sundhed? CKSK 2014 CKSK 2012 Ja mine pårørende har benyttet sig af et eller flere tilbud 13% 15% Nej mine pårørende har ikke benyttet sig af tilbud 85% 85% 3% 0% 100% 100% Spørgsmålet her under er kun stillet til brugere, som svarer, at deres pårørende har benyttet sig af centrets tilbud. Skala CKS2014 Mine pårørende har været tilfredse med centrets tilbud? 84 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 17

18 BRUGERNES GODE RÅD TIL CKSK Alle 261 deltagende i undersøgelsen er blevet spurgt, om de har et råd til, hvordan CKSK kan blive bedre. 133 personer har afgivet et uddybet svar. Åbne svar: Har du et godt råd til, hvordan forløbet i Center for Kræft og Sundhed kan blive bedre? Et centralt tema i brugernes råd til CKSK er, at de anbefaler, at man øger informationen om centret og om centrets tilbud. Derudover er der flere, som nævner, at de ønsker mere aldersdifferencierede tilbud, og særligt at de ønsker flere tilbud, som henvender sig til unge. Andre påpeger, at åbningstiderne er for korte, og at de særligt ønsker længere åbningstider om aftenen og i weekenden. Derudover bliver det nævnt, at centrets fysiske kapacitet ind i mellem er for begrænset til at rumme de mange brugere, samt at der mangler personale i forhold til nogle af centrets aktivitetstilbud. Afdelinger og enheder i SUF kan rekvirere det fulde datamateriale fra de åbne besvarelser (i anonymiseret form) ved henvendelse til Center for Kvalitet og Sammenhæng. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 18

19 SVARFORDELINGER PÅ ALLE SPØRGSMÅL Samlet tilfredshed Hvor tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med dit samlede forløb i Center for Kræft og Sundhed? (n = 261) Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds 64% 26% 6% 2% 1% 1% 100% Den indledende samtale Jeg var alt i alt godt tilfreds med den første samtale med min kontaktperson (n = 261) Jeg fik tilstrækkelig mulighed for at fortælle om min kræftsygdom, behandling og følger i hverdagen (n = 261) Jeg fik tilstrækkelig mulighed for at fortælle, hvad jeg gerne ville med mit forløb (n = 261) Jeg oplevede, at forløbet blev tilpasset mine ønsker og behov (n = 261) Efter den første samtale var jeg helt klar over, hvem der var min kontaktperson, og hvad jeg kunne bruge kontaktpersonen til (n = 261) Jeg har i mit forløb følt mig tilstrækkeligt informeret om de forskellige tilbud i centret (n = 261) Helt enig Enig Hverken enig eller Uenig Helt 70% 20% 5% 1% 1% 2% 100% 67% 24% 3% 1% 2% 3% 100% 61% 22% 8% 2% 3% 3% 100% 59% 21% 6% 6% 5% 3% 100% 62% 25% 5% 3% 2% 3% 100% 52% 28% 9% 6% 4% 1% 100% Fysisk aktivitet på hold Jeg er alt i alt godt tilfreds med mit udbytte af den fysiske træning på hold (n = 171) Fysioterapeuterne, som underviste, var kompetente (n = 171) Træningen blev tilpasset, så jeg fik noget ud af det (n = 171) Helt enig Enig Hverken enig eller Uenig Helt 58% 27% 7% 3% 2% 2% 100% 64% 30% 2% 1% 2% 1% 100% 57% 27% 10% 4% 2% 0% 100% Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 19

20 Holdstørrelsen var passende (n = 171) Jeg kan bruge den viden, jeg fik ved træningen, i min hverdag (n = 171) 43% 32% 11% 12% 3% 0% 100% 50% 31% 10% 5% 4% 0% 100% Patientundervisning på hold Jeg er alt i alt godt tilfreds med mit udbytte af patientundervisningen (n = 40) Underviserne var kompetente (n = 40) Jeg havde mulighed for at tage emner op i undervisningen, som havde betydning for mig (n = 40) Holdstørrelsen var passende (n = 40) Jeg kan bruge den viden, jeg fik ved undervisningen, i min hverdag (n = 40) Helt enig Enig Hverken enig eller Uenig Helt 55% 28% 8% 0% 2% 8% 100% 68% 20% 2% 2% 0% 8% 100% 55% 25% 10% 0% 0% 10% 100% 58% 25% 8% 2% 0% 8% 100% 52% 30% 2% 8% 0% 8% 100% Individuel behandling Jeg er alt i alt godt tilfreds med den individuelle behandling eller vejledning jeg fik af fysio- eller ergoterapeuten (n = 88) Fysio- eller ergoterapeuten, som vejledte, var kompetent (n = 88) Jeg havde mulighed for at tage emner op i vejledningen, som havde betydning for mig (n = 88) Jeg kan bruge den viden, jeg fik, i min hverdag (n = 88) Helt enig Enig Hverken enig eller Uenig Helt 64% 33% 1% 0% 2% 0% 100% 74% 23% 2% 0% 1% 0% 100% 67% 23% 5% 2% 0% 3% 100% 59% 28% 6% 2% 3% 1% 100% Individuel vejledning af diætist Jeg er alt i alt godt tilfreds med den individuelle vejledning, jeg fik af Helt enig Enig Hverken enig eller Uenig Helt 61% 34% 5% 0% 0% 0% 100% Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 20

21 diætisten (n = 56) Diætisten, som vejledte, var kompetent (n = 56) Jeg havde mulighed for at tage emner op i vejledningen, som havde betydning for mig (n = 56) Jeg kan bruge den viden, jeg fik, i min hverdag (n = 56) 73% 23% 4% 0% 0% 0% 100% 77% 16% 4% 4% 0% 0% 100% 66% 23% 5% 2% 4% 0% 100% Vejledning af socialrådgiver Jeg er alt i alt godt tilfreds med den individuelle vejledning jeg fik af socialrådgiveren (n = 32) Socialrådgiveren, som vejledte, var kompetent (n = 32) Jeg havde mulighed for at tage emner op i vejledningen, som havde betydning for mig (n = 32) Jeg kan bruge den viden, jeg fik, i min hverdag (n = 32) Helt enig Enig Hverken enig eller Uenig Helt 62% 25% 6% 6% 0% 0% 100% 72% 16% 9% 3% 0% 0% 100% 81% 9% 6% 0% 3% 0% 100% 53% 19% 9% 9% 6% 3% 100% Cafeen Ja, som venterum Ja, til hyggeligt samvær Ja, til råd og vejledning Ja, til at mødes med andre kræftpatienter Ja, til andet (notér) Nej, jeg har ikke brugt cafeen Ved ikke Har du brugt cafeen? (n = 261) 53% 33% 7% 21% 5% 26% 0% 145% Jeg er alt i alt godt tilfreds med mit udbytte af at bruge centrets café (n = 192) Der var en behagelig atmosfære i cafeen (n = 192) Jeg følte mig godt modtaget i caféen ved mit første besøg i Center for Kræft og Sundhed (n = 192) Helt enig Enig Hverken enig eller Uenig Helt 60% 32% 5% 1% 0% 3% 100% 68% 25% 5% 1% 1% 2% 100% 72% 22% 3% 1% 1% 2% 100% Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 21

22 Udbytte af forløb Min livskvalitet er bevaret eller øget som følge af mit forløb i Center for Kræft og Sundhed (n = 261) Jeg er blevet bedre til at håndtere hverdagen med kræftsygdom, behandling og følger heraf som følge af mit forløb i Center for Kræft og Sundhed (n = 261) Jeg er blevet mere fysisk aktiv i hverdagen som følge af mit forløb i Center for Kræft og Sundhed (n = 261) Jeg har ændret kostvaner som følge af mit forløb i Center for Kræft og Sundhed (n = 261) Jeg har fulgt den plan, som jeg lavede sammen med personalet om, hvad jeg skulle have ud af mit forløb (n = 261) Helt enig Enig Hverken enig eller Uenig Helt 38% 30% 15% 5% 3% 9% 100% 32% 31% 16% 7% 7% 7% 100% 22% 21% 22% 18% 12% 5% 100% 11% 16% 15% 21% 34% 3% 100% Helt enig Enig Hverken enig eller Uenig Helt Jeg lavede ikke en plan sammen med personalet Ved ikke 25% 25% 13% 6% 2% 26% 4% 100% Ja, det var indeholdt i planen Nej Var det indeholdt i din plan for forløbet, at du skulle blive mere fysisk aktiv i hverdagen? (n = 261) Var det indeholdt i din plan for forløbet, at du skulle ændre dine kostvaner? (n = 261) 46% 49% 5% 100% 24% 72% 4% 100% Kontaktperson I hvilken grad har du været tilfreds med din kontaktperson i Center for Kræft og Sundhed? (n = 261) I høj grad I nogen grad Hverken i høj eller lav grad I mindre grad I ringe grad/ slet ikke Havde ingen kontaktperson Ved ikke 73% 16% 4% 2% 2% 3% 1% 100% Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 22

23 Ja Nej Har du haft en afsluttende samtale med din kontaktperson? (n = 141) Har du talt med din kontaktperson eller andre medarbejdere om, hvad du kan gøre for at fastholde dine nye vaner fremover? (n = 261) 61% 36% 3% 100% 38% 51% 11% 100% Livskvalitet Meget god God Nogenlunde Dårlig Meget dårlig Hvordan vurderer du din livskvalitet alt i alt? (n = 261) I hvilken grad har dit forløb i Center for kræft og Sundhed - trods kræftsygdom og behandling - medvirket til at bevare eller forbedre din livskvalitet? (n = 261) 25% 44% 21% 7% 2% 0% 100% I høj grad I nogen grad Hverken i høj eller lav grad I mindre grad I ringe grad/ slet ikke 29% 42% 13% 4% 7% 6% 100% Sundhed Meget godt Godt Nogenlunde Dårligt Meget dårligt Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? (n = 261) 21% 43% 22% 10% 3% 1% 100% Ensomhed Ja, ofte Ja, engang imellem Ja, men sjældent Nej Sker det nogensinde, at du er alene, selvom du egentlig har mest lyst til at være sammen med andre? (n = 261) 8% 13% 11% 67% 1% 100% Pårørendes oplevelse af Center for Kræft og Sundhed København Ja mine pårørende har benyttet sig af et eller flere tilbud Nej mine pårørende har ikke benyttet sig af tilbud Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 23

24 Har dine pårørende benyttet sig af et eller flere tilbud for pårørende i Center for Kræft og Sundhed? (n = 261) 13% 85% 3% 100% Mine pårørende har været tilfredse med centrets tilbud? (n = 33) I høj grad I nogen grad Hverken i høj eller lav grad I mindre grad I ringe grad/ slet ikke 64% 18% 6% 3% 6% 3% 100% Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 24

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2016 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2016 Center for Kræft

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AKTIVITETSTILBUD AC PEDER LYKKE

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AKTIVITETSTILBUD AC PEDER LYKKE BRUGERUNDERSØGELSE AKTIVITETSTILBUD PEDER LYKKE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse : Aktivitetstilbud 1 Brugerundersøgelse Aktivitetstilbud Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 VISITATION

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 VISITATION BRUGERUNDERSØGELSE 2016 VISITATION Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016: Visitation 1 Brugerundersøgelse 2016 Visitation Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG BISPEBJERG/NØRREBRO. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG BISPEBJERG/NØRREBRO. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG BISPEBJERG/NØRREBRO Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2014 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG AMAGER. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG AMAGER. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG GER Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse : Plejebolig 1 Brugerundersøgelse Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling for Data

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse

Læs mere

Brugerundersøgelse 2013 Plejebolig

Brugerundersøgelse 2013 Plejebolig Skulh Brugerundersøgelse 2013 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion AS og Afdeling for Data og Analyse, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune. Layout: KK design Forsidefoto:

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2014 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

Formål med undersøgelsen

Formål med undersøgelsen CKSK 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år Svarfordelinger på alle spørgsmål Brugerundersøgelsen

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE SUNDHEDSHUSE FOREBYGGELSE KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE SUNDHEDSHUSE FOREBYGGELSE KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE SUNDHEDSHUSE FOREBYGGELSE 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt borgere,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 GENOPTRÆNING

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 GENOPTRÆNING BRUGERUNDERSØGELSE 2014 GENOPTRÆNING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Genoptræning 1 Brugerundersøgelse 2014 Genoptræning Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE MTO og APE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE MTO og APE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE MTO og APE 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt brugere har haft ophold

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere på Sundheds-

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Slottet. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Slottet. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Slottet KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere på Sundheds-

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Ørestad Plejecenter. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Ørestad Plejecenter. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Ørestad Plejecenter KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Sølund. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Sølund. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Sølund KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere på Sundheds-

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Møllehuset. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Møllehuset. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Møllehuset KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere på

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Skjulhøjgård. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Skjulhøjgård. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Skjulhøjgård KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Kastanjehusene. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Kastanjehusene. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Kastanjehusene KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Bispebjerghjemmet. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Bispebjerghjemmet. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Bispebjerghjemmet KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Egebo. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Egebo. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Egebo KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere på Sundheds-

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Hjortespring. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Hjortespring. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Hjortespring KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Pilehuset. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Pilehuset. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Pilehuset KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere på

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Dr. Ingrids Hjem KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Rundskuedagen. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Rundskuedagen. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Rundskuedagen KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2015 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Solgavehjemmet. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Solgavehjemmet. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Solgavehjemmet KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Bonderupgård. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Bonderupgård. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Bonderupgård KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Nybodergården. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Nybodergården. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Nybodergården KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Verdishave. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Verdishave. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Verdishave KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere på

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Rosenborgcentret. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Rosenborgcentret. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Rosenborgcentret KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Kildevæld Sogn. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Kildevæld Sogn. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Kildevæld Sogn KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 VISITATION

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 VISITATION BRUGERUNDERSØGELSE VISITATION Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse : Visitation 1 Brugerundersøgelse Visitation Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling for Data og

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG. Kærbo KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG. Kærbo KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG Kærbo 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere på Sundheds-

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG. Langgadehus KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG. Langgadehus KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG Langgadehus 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE HJEMMEPLEJE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE HJEMMEPLEJE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE HJEMMEPLEJE KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt Københavns Kommunes hjemmeplejemodtagere

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Aktivitetstilbud 1

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Aktivitetstilbud 1 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse : Aktivitetstilbud 1 Brugerundersøgelse Aktivitetstilbud Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion AS og Afdeling for Data og Analyse, Sundheds-

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE SUNDHEDSHUSE GENOPTRÆNING KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE SUNDHEDSHUSE GENOPTRÆNING KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE SUNDHEDSHUSE GENOPTRÆNING 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt borgere,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE AKTIVITETSTILBUD. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE AKTIVITETSTILBUD. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE AKTIVITETSTILBUD 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt borgere der benytter

Læs mere

PATIENTRETTET FOREBYGGELSE

PATIENTRETTET FOREBYGGELSE BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 PATIENTRETTET FOREBYGGELSE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Resumé... 4 2. Indledning... 8 2.1 Sådan læses rapporten... 8 2.2 Rapportens statistiske

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 AKTIVITETSTILBUD

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 AKTIVITETSTILBUD BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 AKTIVITETSTILBUD SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Resumé... 3 1 Indledning... 7 1.1 Sådan læses rapporten... 7 1.2 Sådan forstås rapportens statistiske

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse : Plejebolig 1 Brugerundersøgelse Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

Indhold. Udredning og Rehabilitering, SUF Total

Indhold. Udredning og Rehabilitering, SUF Total Udredning og Rehabilitering, SUF Total 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder

Læs mere

FOREBYGGELSE BRUGERUNDERSØGELSE Patient- og borgerrettet forebyggelse

FOREBYGGELSE BRUGERUNDERSØGELSE Patient- og borgerrettet forebyggelse BRUGERUNDERSØGELSE FOREBYGGELSE Patient- og borgerrettet forebyggelse Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse : Forebyggelse 1 Brugerundersøgelse Patientrettet Forebyggelse Brugerundersøgelsen

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt pårørende

Læs mere

Indhold. Plejebolig, SUF Total

Indhold. Plejebolig, SUF Total Plejebolig, SUF Total 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger på

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Hjemmepleje 1

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Hjemmepleje 1 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse : Hjemmepleje 1 Brugerundersøgelse Hjemmepleje Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion AS og Afdeling for Data og Analyse, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen,

Læs mere

Indhold. Plejebolig, Bispebjerghjemmet

Indhold. Plejebolig, Bispebjerghjemmet Plejebolig, Bispebjerghjemmet 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger

Læs mere

Indhold. Plejebolig, Håndværkerforeningen

Indhold. Plejebolig, Håndværkerforeningen Plejebolig, Håndværkerforeningen 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger

Læs mere

Indhold. Plejebolig, Hørgården

Indhold. Plejebolig, Hørgården Plejebolig, Hørgården 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger på

Læs mere

Indhold. Plejebolig, Dr. Ingrids Hjem

Indhold. Plejebolig, Dr. Ingrids Hjem Plejebolig, Dr. Ingrids Hjem 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger

Læs mere

Indhold. Plejebolig, Bonderupgård

Indhold. Plejebolig, Bonderupgård Plejebolig, Bonderupgård 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger

Læs mere

Indhold. Plejebolig, Poppelbo

Indhold. Plejebolig, Poppelbo Plejebolig, Poppelbo 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger på

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 HJEMMEPLEJE

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 HJEMMEPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE 2014 HJEMMEPLEJE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2014: Hjemmepleje 1 Brugerundersøgelse 2014 Hjemmepleje Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

Indhold. Plejebolig, Absalonhus

Indhold. Plejebolig, Absalonhus Plejebolig, Absalonhus 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger

Læs mere

Indhold. Plejebolig, Rosenborgcentret

Indhold. Plejebolig, Rosenborgcentret Plejebolig, Rosenborgcentret 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger

Læs mere

Indhold. Plejebolig, Nybodergården

Indhold. Plejebolig, Nybodergården Plejebolig, Nybodergården 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger

Læs mere

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Analyse, HR og Kvalitet NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar 2018 24. januar 2018 Bilag 1: Opsummering af resultater

Læs mere

Indhold. Aktivitetstilbud, SUF Total

Indhold. Aktivitetstilbud, SUF Total Aktivitetstilbud, SUF Total 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2011 PATIENTRETTET FOREBYGGELSE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

BRUGERUNDERSØGELSE 2011 PATIENTRETTET FOREBYGGELSE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN BRUGERUNDERSØGELSE 2011 PATIENTRETTET FOREBYGGELSE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Resumé... 4 1.1. Tilfredse brugere... 5 1.2. Den indledende samtale... 5 1.3. Brugertilfredsheden

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 GENOPTRÆNING SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 GENOPTRÆNING SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 GENOPTRÆNING SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Resumé... 4 2. Indledning... 9 2.1 Sådan læses rapporten... 9 2.2 Sådan anvendes resultaterne...

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AKTIVITETSTILBUD

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AKTIVITETSTILBUD BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AKTIVITETSTILBUD Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Aktivitetstilbud 0 Brugerundersøgelse 2015 Aktivitetstilbud Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion

Læs mere

Indhold. Rehabiliteringscentre, SUF Total

Indhold. Rehabiliteringscentre, SUF Total Rehabiliteringscentre, SUF Total 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger

Læs mere

Indhold. Hjemmepleje, SUF Total

Indhold. Hjemmepleje, SUF Total Hjemmepleje, SUF Total Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger på alle

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG Sundheds - og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse : Plejebolig 1 Brugerundersøgelse Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling for Data

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 HJEMMEPLEJEN

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 HJEMMEPLEJEN BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 HJEMMEPLEJEN SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Resumé... 3 1 Indledning... 9 1.1 Sådan læses rapporten... 9 1.2 Sådan forstås rapportens statistiske

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 VISITATION

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 VISITATION BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 VISITATION SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Resumé... 3 1. Indledning... 9 1.1 Sådan læses rapporten... 9 1.2 Sådan anvendes resultaterne... 10

Læs mere

Indhold. Visitation, SUF Total

Indhold. Visitation, SUF Total Visitation, SUF Total 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger på

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2011 VISITATION SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

BRUGERUNDERSØGELSE 2011 VISITATION SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN BRUGERUNDERSØGELSE 2011 VISITATION SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Resumé... 4 1.1 Brugernes overordnede tilfredshed med visitationen... 4 1.2 Visitationssamtalen...

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2011 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

BRUGERUNDERSØGELSEN 2011 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN BRUGERUNDERSØGELSEN 2011 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Resumé... 4 1 Indledning... 9 1.1 Sådan læses rapporten... 9 1.2 Sådan forstås rapportens statistiske

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2013 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion AS og Afdeling for Data og Analyse, Sundheds- og

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2014 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion AS og Afdeling

Læs mere

Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 14. marts 2017

Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 14. marts 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 14. marts 2017 Bilag 1 - Referat af alle brugerundersøgelser i 2016 Dette

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 HJEMMEPLEJE

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 HJEMMEPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE 2016 HJEMMEPLEJE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2016: Hjemmepleje 0 Brugerundersøgelse 2016 Hjemmepleje Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

Bilag 1: Udvalgte resultater fra BRUS 2018 Januar KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdeling for Data og Analyse

Bilag 1: Udvalgte resultater fra BRUS 2018 Januar KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdeling for Data og Analyse Bilag 1: Udvalgte resultater fra BRUS 2018 Januar 2019 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdeling for Data og Analyse 0 Bilag 1: Udvalgte resultater fra BRUS 2018 Januar 2019 Marie Fuglsang

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2010 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

BRUGERUNDERSØGELSEN 2010 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN BRUGERUNDERSØGELSEN 2010 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Resumé... 4 1. Indledning... 6 1.1 Sådan læses rapporten... 6 1.2 Sådan anvendes resultaterne... 7

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2011 GENOPTRÆNING SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

BRUGERUNDERSØGELSE 2011 GENOPTRÆNING SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN BRUGERUNDERSØGELSE 2011 GENOPTRÆNING SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Resumé... 4 1.1 Tilfredse brugere... 4 1.2 informationspjecen om genoptræning... 5 1.3 Kørselsordningen...

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 HJEMMEPLEJE

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 HJEMMEPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE 2015 HJEMMEPLEJE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2015: Hjemmepleje 0 Brugerundersøgelse 2015 Hjemmepleje Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN DANSK INSTITUT FOR ÆLDREPÆDAGOGIK

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN DANSK INSTITUT FOR ÆLDREPÆDAGOGIK BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Med bidrag af DANIÆ DANSK INSTITUT FOR ÆLDREPÆDAGOGIK INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Resumé... 3 1 Indledning... 8 1.1 Sådan læses

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2010 HJEMMEPLEJEN SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

BRUGERUNDERSØGELSEN 2010 HJEMMEPLEJEN SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN BRUGERUNDERSØGELSEN 2010 HJEMMEPLEJEN SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Resumé... 4 1. Indledning... 7 1.1 Sådan læses rapporten... 7 1.2 Sådan anvendes resultaterne...

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse,

Læs mere

Brugerundersøgelse 2013 Plejebolig

Brugerundersøgelse 2013 Plejebolig Brugerunderøgele 2013 Plejebolig Brugerunderøgelen er udarbejdet af Epinion AS og Afdeling for Data og Analye, Sundhed- og Omorgforvaltningen, København Kommune. Layout: KK deign Foridefoto: Henrik Friberg

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG Sundheds - og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2015 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG LANGGADEHUS

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG LANGGADEHUS BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG LANGGADEHUS Sundhed- og Omorgforvaltningen Brugerunderøgele : Plejebolig 1 Brugerunderøgele Plejebolig Brugerunderøgelen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling for Data

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018 Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018 2 Indholdsfortegnelse Formål med undersøgelsen 4 Sammenfatning af resultater fra undersøgelsen 5 Præsentation af undersøgelsens resultater

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG Sundhed- og Omorgforvaltningen - Brugerunderøgele 2014: Plejebolig 1 Brugerunderøgele 2014 Plejebolig Brugerunderøgelen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling for Data

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 BENCHMARK-RAPPORT AARHUS KOMMUNE OFFENTLIG OG PRIVAT LEVERANDØR Rapportens opbygning Denne rapport dækker resultaterne for offentlige og private leverandører af hjemmehjælp

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN SUNDHED & OMSORG AARHUS KOMMUNE PRAKTISK HJÆLP, PERSONLIG PLEJE OG MAD Januar 2015 I samarbejde med: INDHOLD 1. TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN 3 2. TILFREDSHEDEN BLANDT

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 402 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Borgerundersøgelse om ny ældrepolitik

Borgerundersøgelse om ny ældrepolitik Borgerundersøgelse om ny ældrepolitik 20. august 2014 SUF 2014: Borgerundersøgelse om ny ældrepolitik 1 Indhold 1. Indledning og baggrund... 3 1.2. Baggrund... 3 Kort om undersøgelsens metode... 4 2. Hovedkonklusioner...

Læs mere