Praktikstedsbeskrivelse. Præsentation af Børneambulatoriet. Hvilke børn følges i Pamb.? Forord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktikstedsbeskrivelse. Præsentation af Børneambulatoriet. Hvilke børn følges i Pamb.? Forord"

Transkript

1 Praktikstedsbeskrivelse Forord Praktikstedsbeskrivelsen henvender sig til studerende fra University College Lillebælt. Desuden er den tænkt som en kort præsentation af afdelingen til nyt personale. Præsentation af Børneambulatoriet Pædiatrisk ambulatorium (Pamb.) er en del af pædiatrisk afdeling på Sygehus Lillebælt der er placeret i Kolding. Sammen med de fire andre børneafdelinger i Region Syd Danmark varetager ambulatoriet den ambulante funktion i pædiatri. Afsnittet modtager børn i alderen 0-16 år som henvises fra praktiserende læge og børn der kommer til opfølgende konsultationer efter en indlæggelse i P12 eller P3. De fleste børn følges i ambulatoriet pga. kronisk lidelser eller længere varende sygdomsproblematikker. Stort set alle medicinske specialer er repræsenteret, og antallet af ambulante konsultationer er ca om året. Hvilke børn følges i Pamb.? Børn med kroniske sygdomme som f.eks. astma, allergi, diabetes, epilepsi, hjerte og mavetarm sygdomme, urologiske og endokrinologiske lidelser. Børn med længere varende symptomer, der udredes og behandles, f.eks. børn med migræne og børn med afførings og urininkontinens. Børn med fysiske og psykiske handicaps og børn der har brug for særlig støtte og tidlig indsats, eksempelvis det for tidlig fødte barn.

2 Personalesammensætning Der er ansat 14 sygeplejersker og 1 afdelingssygeplejerske i børneambulatoriet. Sygeplejerskerne er tilknyttet et til to specialer og har derfor stor erfaring og handle kompetencer indenfor deres område. Børneafdelingens læger og øvrige tværfaglige samarbejdspartner er ligeledes en del af personalet i ambulatoriet. Ambulatoriet samarbejder med forskningsafsnittet indenfor astma/allergi, som hører under Odense Universitetshospital. Vores værdigrundlag Sygeplejen bygger på respekt og anerkendelse for børnenes og familiernes ressourcer og forskelligheder. Vi lægger vægt på kommunikative, pædagogiske og fagspecifikke kompetencer. Kontinuitet, tryghed og tillid er vigtige værdier i det korte møde, derfor prioriterer vi kontaktsygeplejerske og kontaktlæge systemet højt. Børneambulatoriets formål At udrede og behandle børn med kroniske lidelser og længere varende symptomer. Støtte og styrke barnets og familiens mestringsevne og handlekompetencer i forhold til barnets sygdom, herunder samarbejde med barnets netværk og sociale institutioner. At forebygge indlæggelser af børn samt afkorte indlæggelsestiden for barnet ved at tilbyde ambulante konsultationer. Mål med sygeplejen At yde en sygepleje der baseres på engagement og faglig viden med udgangspunkt i den enkelte familiens behov og bekymringer. At skabe en relation til barnet og familien, der bygger på tryghed, tillid, anerkendelse og respekt for den enkeltes identitet og integritet. Sammen med familien, afdække de faktorer i barnets fysiske og psykosociale miljø, der påvirker barnets tilstand. Udføre kliniske undersøgelser teknisk korrekt og med høj kvalitet.

3 Vurdere og justere behandlingen af det enkelte barn indenfor den lægeordinerede behandlingsplan eller afdelingens almene retningslinjer. Give en pædagogisk og alderssvarende vejledning/undervisning til barnet. Udvikle familiens handlekompetencer til at kunne drage egenomsorg, så barnet og familien ikke begrænses unødvendigt af sin kroniske sygdom. Fremme accept og mestring i familien, i forhold til det at have et barn med en/et kronisk sygdom eller sundhedsproblem. Ud fra barnets aktuelle sygdomssituation med virke til etablering af et veltilrettelagt tværfagligt samarbejde. Støtte barnet i hverdagen ved at undervise og vejlede tværfaglige samarbejdspartner i skoler og daginstitutioner. Organisatoriske rammer Ledelsen i børneafdelingen varetages overordnet af en oversygeplejerske og en ledende overlæge. I de enkelte afsnit herunder ambulatoriet, udgør afdelingssygeplejersken og en specialansvarlig overlæge afsnitsledelsen, disse er ansvarlige for de enkelte patientforløb. Ambulatoriet har 12 forskellige konsultationsstuer, et venterum samt 4 kontor, der benyttes af sekretærer, sygeplejersker og diætist. Fysisk er vi placeret 500 m fra resten af børneafdelingen. Ambulatoriet er inddelt i flere specialer: Urologi, Endokrinologi, Gastrologi, Diabetes, Neurologi, Kardiologi, Neonatalogi og Astma/allergi/lunge sygdomme. Der afholdes tværfagligt teammøder i de forskellige specialer, hvor de overordnede behandlingsstrategier fastlægges, generelle faglige problemstillinger tages op og udviklingstiltag planlægges. Dokumentation af sygeplejen sker gennem en enstrenget elektronisk patientjournal. Sygeplejerske er medansvarlig for elektronisk registrering af ydelser og booking af tider. De ambulante børn tildeles en kontaktsygeplejerske og kontaktlæge og konsultationer varer typisk mellem minutter. Konsultationerne foregår enten mono- eller tværfagligt. Derudover har de børn/forældre, der følges i ambulatoriet mulighed for telefonsamtaler med deres kontaktsygeplejerske.

4 Tværfaglige samarbejdspartnere. Internt samarbejder vi med læger, sekretærer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, socialrådgiver, psykolog, diætist og vores hospitalsklovn Gummitud. Der samarbejdes med fysioterapeuterne især i det neurologiske og neonatale speciale. Diætisten med speciale i pædiatri er også tilknyttet ambulatoriet, som en vigtig samarbejdspartner i forhold til børn med trivselsproblemer, børn der har behov for en speciel diæt, børn med diabetes og overvægtige børn. Afdelingens socialrådgiver og psykologer inddrages i forhold til sociale og psykologiske behov og/eller problemstillinger, der kan opstå hos barnet/familien. Hospitalsklovnen Gummitud er i Pamb. en dag om ugen og er primært med børnene, der får botox behandling, samt inddrages i andre relevante situationer. Der samarbejdes med sengeafdelingerne f.eks. tager diabetessygeplejersken kontakt til børn og forældre under indlæggelse og lunge- og allergisygeplejerskerne laver lungefunktion på indlagte astmabørn. Desuden koordineres familiernes besøg i ambulatoriet så vidt muligt således, at de kan få foretaget undersøgelser i f.eks. røntgenafdelingen eller laboratoriet på samme dag. Eksternt samarbejder vi med de praktiserende læger, institutioner, kommunernes sagsbehandlere, sundhedsplejersker og andre sygehusafdelinger. Derudover samarbejder vi med tolkeservice i forbindelse med samtaler med flersprogede familier. Sygeplejefaglige opgaver i ambulatoriet I det korte møde med barnet og familien er der både generelle og sygdomsspecifikke sygeplejeopgaver og problemstillinger: Generelle sygeplejeopgaver: Professionel omsorg, herunder skabe hurtig og tillidsfuld kontakt til barnet og forældrene, skabe trygge rammer, vær bevidst om legens betydning og støtte barnet i at mestre undersøgelser og behandling. Udvikle og styrke familiens mestring og handlekomptencer i forhold til barnets kroniske sygdom eller sundhedsproblem med udgangspunkt i den postmoderne families livsstil og levevilkår. Hvordan støtter, vejleder og motiverer vi den enkelte familie til

5 accept og behandling af barnets sygdom og til at udvikle handlemuligheder i deres hverdag. Observation af barnets udvikling og samspillet mellem barnet og forældrene, herunder hvilke behov og støtte har barnet og forældrene brug for i det korte møde og på længere sigt. Kommunikation i det korte møde: herunder brugen af forskellige kommunikationsformer som dialog, vejledning og undervisning, kommunikation med tosprogede familier med og uden tolk. Dokumentation i enstrenget patient journal. Tværfagligt samarbejde herunder hvilken betydning det tværfaglige samarbejde har, for at udredning, behandling og pleje af det enkelte barn/familie bliver effektiv og af høj kvalitet. Specifikke sygeplejeopgaver: Børn med astma, allergi og lungesygdomme. Børnene i Lunge og allergiambulatoriet udredes, behandles og følges for allergi/ astma og lungesygdomme. Behandlingen for astma og allergi, kræver både indsigt i udløsende faktorer, symptomer og den medicinske behandling. Et godt samarbejde mellem barnet, forældre og sundhedspersonale er af stor betydning for, at barnet oplever færrest mulige symptomer og varige lungeskader på længere sigt, forebygges. Sygeplejersken vejleder i og udfører justering i astmamedicin, løbetest, peakflow målinger, registreringsskemaer, spirometri undersøgelser, priktest, inhalationsteknikker, allergivaccinationer, føde og penicillinprovokationer og underviser familien i, hvordan de kan forebygge astma og allergisymptomer. Neonatalogi I neonatalagien følges op på indlæggelsen og børnenes udvikling, vækst og trivsel vurderes. Det er både præmature børn og nyfødte med andre problematikker ex syndromer og afyksi. Sygeplejersken samarbejder med neonatal afdelingen, fysioterapeuten og sundhedsplejersken.

6 Endokrinologi I endokrinologien har sygeplejersken specielt ansvar for at udarbejde elektroniske vækstkurver og undervisning/oplæring af børn/forældre i væksthormonbehandling, samt pubertetsbremsende behandling. Urologi. I urologien kommer der børn med enuresis, urininkontinens og andre urologiske sygdomme. Sygeplejersken instruerer bl.a. i urinprøver, væskevandladningsskemaer og ringeapparat, udfører uroflow samt blærescanning. Sygeplejersken vejleder og underviser børn/forældre i behandling af inkontinens samt opfølgning på den iværksatte blæretræning. Gastorenterologi I Gastroenterologien udredes og behandles børn med kroniske mave/tarmlidelser som Morbus crohn, Colitis ulceros, Cøliaki og børn med kronisk forstoppelse og afførings inkontinens. Sygeplejerskens opgave er især vejledning og undervisning, i behandlingen til børn med kronisk forstoppelse og afførings inkontinens. Både hos børn med urin og afføringsinkontinens har sygeplejersken en stor opgave i, at motivere og støtte barnet og forældrene i behandlingen i hjemmet. Det er oftest et længerevarende behandlingsforløb hvor forældrene har brug for støtte til at håndtere de udfordringer/problemer, de står med i hverdagen. Derfor har sygeplejersken udover de planlagte konsultationer løbende telefonkonsultationer. Kardiologi I Kardiologien udredes børn for hjertefejl. Børn med medfødte hjertemisdannelser følges i samarbejde med Skejby sygehus. De fleste børn henvises fra egen læge pga. mislyd ved hjertet og får foretaget ekkokardiografi. Sygeplejersken vejleder forældre/børn og har stor pædagogisk opgave i at få små børn til at ligge stille under selve ekkokardiografien. Diabetesambulatoriet Aktuelt følges ca. 200 børn med type 1 diabetes i ambulatoriet. De sidste par år har der været en markant stigning i antal af børn med diabetes type 1. Diabetes opstår akut, og under indlæggelsen får barnet/familien tildelt en kontaktlæge og kontaktdiabetessygeplejerske som følger barnet i ambulatoriet til 18 års alderen. Diabetessygeplejersken tager ved debut på hjemmebesøg og på besøg i barnets institution eller skole. Diabetessygeplejersken opgaver er at støtte og vejlede forældre i at håndtere de problemer og udfordringer, der er i forhold til at have et barn med diabetes. Undervise og vejlede i diabetesbehandling herunder blodsukkermåling, injektionsteknik, insulinjustering i forhold til barnets livsstil, levevilkår og familiens ressourcer, for at barnet er så velreguleret som muligt, samt for at forebygge senkomplikationer. At få børnene til at mærke efter hvordan de har det, og at børnene/familien oplever sammenhæng mellem stabile blodsukre og velvære i deres hverdag. For unge mellem år, er der tilbud om gruppedage med jævnaldrende. Gruppedagene foregår sammen med de unges kontaktlæge og kontaktdiabetessygeplejerske. Siden 2005 er behandling med insulinpumpe blevet en hel ny og mere fysiologisk behandlingsmulighed for børn og unge med diabetes. Oplæring i pumpebehandling varetages af diabetessygeplejerskerne. Aktuelt er det fire børn/unge om måneden, der går over til insulinpumpebehandling.

7 Neurologi. I det neuropædiatriske ambulatorium kommer børnene med meget forskellige diagnoser lige fra migræneanfald til svære neurologiske lidelser, som cerebral parese eller muskelsvind og adfærdsforstyrrelser. Sygeplejersken indgår i et team som består af læger, fys og ergoterapeuter, psykolog, socialrådgiver. Sygeplejerskernes rolle er at koordinere, yde professionel omsorg til kriseramte forældre og støtte/vejlede forældre i at håndtere de problemer og udfordringer, der er, når man er forældre til et handicappet barn. Ambulatoriet samarbejder med Muskelsvindsfonden og ortopædkirurgisk afdeling om forskellige behandlerteamdage, hvor børn og deres familier kommer til tværfaglig vurdering og rådgivning. Børn med nyopdagede epilepsi eller specielle behov, tilbydes samtaler med sygeplejersken. I 2001 startede Botoxbehandlingen i Pamb, som et tilbud til børn med cerebral parese med spasticitet i forskellige muskler. Botoxteamet består af læger, en fysioterapeut og en sygeplejerske. Derudover er der tilknyttet en hospitalsklovn for at støtte børnene i mestring af behandlingen. Nogle børn har behov for behandling foregår i narkose, og derfor er der et samarbejde med Dagklinikken. Børnene vurderes ved en forundersøgelse og efterfølgende til behandling og 4-6 uger senere til kontrol. Børnene videofilmens før og efter behandlingen for, at behandlingseffekten kan vurderes Ofte skal der flere behandlinger til. Sygeplejersken er den koordinerende person som guider familien og børnene igennem behandlingerne, der kan være fysisk og psykisk belastende (smertefulde). Club light projektet I 2007 startede 3 sygeplejersker projekt Club Light, som et tilbud til overvægtige børn, der i forvejen bliver fulgt i ambulatoriet. Formålet er, at børnene gennem hyppige opfølgninger, individuel og gruppevis vejledning, opnår motivation, der skaber de bedste muligheder for vægttab eller stagnering i deres vægt, mens de vokser. Formålet er, at børnene og deres forældre får viden, redskaber og opnår motivation til, på sigt at kunne regulere mad, motion og vaner hensigtsmæssigt og herigennem opnå større sundhed. Projekter og sygeplejefaglige udvikling, vi er optaget af lige nu. På Sygehus Lillebælt er der i 2009 udarbejdet en samlet strategi for sygeplejen (SUS ). I børneafdelingen herunder ambulatoriet har vi valgt i starten af 2010, at sætte fokus på indsatsområdet det gode møde mellem mennesker. Sygeplejerskerne i ambulatoriet deltager i tværfaglige grupper i afdelingen og til dels med faggrupper fra andre sygehuse i Region Syddanmark, hvor der løbende arbejdes med patientforløbsbeskrivelser, herunder kliniske retningslinjer, hvor nye forskningsresultater implementeres. I en tværfaglig astmaskole gruppe i Region Syddanmark er et undervisningsmateriale til astmaskole for skolebørn netop udarbejdet, og der arbejdes hen imod at få startet astmaskole op i afdelingen. I afdelingen er der et tværfagligt kvalitetsudvalg som arbejder med udvikling og implementering af Den Danske kvalitets model DDKM.

8 I diabetes arbejdes der med et projekt omhandlende diabeteskontrol hos unge mellem år i Vejle Amt og barrierer for optimering. Børneambulatoriet er med i et pilotprojekt omhandlende e-learning i forhold til den kroniske patient. Projektet er endnu under udvikling, men sigter mod at udarbejde et elektronisk mødeforum for børn og unge med epilepsi. Forskningsinitiativet forbereder lige nu et projekt som skal sammenligne face to face tolkning med tolkning via en soundstation. Børneambulatoriet indgår i dette projekt med patienter og lokaler. Desuden er en sygeplejerske fra ambulatoriet tilknyttet projektet. For løbende at evaluere børn/forældres tilfredshed med konsultationerne i ambulatoriet, er der installeret en elektronisk infostander, hvor der løbende udarbejdes spørgsmål mhp. tilfredshedsundersøgelser. Indtil nu har det været børn over 11 år og deres forældre, der via et udleveret stregkodekort kan besvare spørgsmål vedrørende deres vurdering af konsultationen, inden de forlader afdelingen. Pamb. som uddannelsessted for sygeplejestuderende. For sygeplejerskerne i Pamb er det spændende og udviklende at have sygeplejestuderende i afdelingen. Det er væsentlig for os, at skabe gode rammer og uddannelsesmuligheder for den enkelte studerende og samtidig give plads til, at den studerende selvstændigt arbejder med, hvordan målene for praktikforløbet kan indfries. I 2009 har hele pædiatrisk afdeling sagt ja til at deltage i projektet; Learning By Developing, der er et koncept, der handler om, at de studerendes bachelorprojekter forankres i autentiske udviklingsprojekter i klinisk praksis. Personalets forudsætninger Sygeplejerskerne i Pamb. har flere års erfaring i pædiatri eller deres speciale. De er erfarne med vejlederrollen og er blevet undervist i sygeplejerskeuddannelse dels af udviklingssygeplejerske og dels af den praktik og uddannelsesansvarlige (PU- ansvarlig). Efterfølgende har sygeplejerskerne været med til, at udarbejde forslag til studiemuligheder for sygeplejestuderende i ambulatoriet, som løbende bliver justeret ud fra de studerendes evalueringer. De studerende tilknyttes skiftende sygeplejersker (vejleder) afhængig af hvilke specialer han/hun vælger at arbejde med. Idet der ikke er skiftende vagter i ambulatoriet har de studerende mulighed for at tale med den PU- ansvarlige hver dag. Den

9 forholdsvise lille personalegruppe gør det desuden lettere for de studerende at lære personalegruppen at kende. Den PU-ansvarlige har gennemført klinisk vejlederkursus i 2005 og er ved at færdiggøre en fuld diplomuddannelse og en sygeplejerske har deltaget i praktikvejleder kursus i Vejledning og undervisning under praktikforløbet Den studerende modtager via Børnefronter velkomstbrev, arbejdsplanskema og introduktionsmateriale 4 uger før praktikstart. Den første dag introduceres de studerende til afdelingen af PU-sygeplejersken og indenfor den første uge afholdes forventningssamtalen, hvor den studerendes studieplan udarbejdes. Der er planlagt ugentlig mundtlig refleksion med PU- sygeplejersken og en fælles refleksionstime med alle studerende fra hele pædiatrisk afdeling. Derudover er der mulighed for daglig refleksion via Børnefronter, med 2-3 vejledere, PU sygeplejerske og medstuderende. I mellem konsultationer har de studerende mulighed for før under og efter refleksion med den sygeplejerske (vejleder) de følges med og herudfra planlægges hvilke sygeplejeopgaver, den studerende kan varetage. Den studerende kan deltage i undervisning og udvikling i afdelingen ved at deltage i tværfaglige konferencer, tværfaglig audit, intern undervisning for sygeplejersker i Pamb. og intern undervisning for hele P12. Derudover tilbydes observationspraktikker på P12, P3 og hos tværfaglige samarbejdspartner. I slutningen af praktikforløbet fremlægger de studerende en synopse (ud fra en oplevet klinisk problemstilling) for sygeplejepersonalet i Pamb. Pædiatrisk afdeling udviklede PU- sygeplejerskerne og udviklingsygplejersken et IT- støttet undervisningsprojekt: Børnefronter i Hensigten var, at forbedre og udvikle det kliniske forløb for studerende. Projektet blev afviklet i samarbejde med Sygeplejeskolen i Vejle. Formålet med projektet var at afklare hvorvidt e-læring, ville være et pædagogisk værktøj, vi med fordel ville kunne anvende til at forbedre og styrke de studerendes læring i klinisk praksis. Efter evaluering af projektet er Børnefronter blevet et permanent tilbud til de sygeplejestuderende i deres uddannelse i afdelingen. I har vores indsats område været Problembaseret læring (PBL). PBL er taget i brug på Sygeplejeskolen, som en pædagogisk læringsmodel til uddannelse af sygeplejerstuderende. PU- sygeplejerskerne har sammen med udviklingssygeplejersken haft fokus på PBL, samt hvordan vi kan udmønte det i klinisk praksis. Der er afholdt en temaeftermiddag for PU- sygeplejerskerne og de kliniske vejledere med en underviser fra skolen omkring PBL. Udarbejdet af: Afdelingssygeplejerske Helle Egelund Praktik og uddannelsesansvarlig sygeplejerske Lisbeth Holmgaard Andersen Nov. 2009

10

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Medicinsk Sengeafsnit Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9202 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRÆSENTATION

Læs mere

Præsentation af afdeling P 12.

Præsentation af afdeling P 12. Pædiatrisk afdeling P Kolding Sygehus Skovvangen 2-8 6000 Kolding Præsentation af afdeling P 12. Afdeling P 12 er en pædiatrisk afdeling, som modtager syge børn fra hele Vejle Amt. De indlagte børn er

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling 263: 79 18 27 84 Telefon til uddannelses og udviklingssygeplejerske 78 18 35 37 Øre Næse Hals ambulatorium

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Gastromedicinsk afsnit 03-5 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af det kliniske undervisningssted: Gastromedicinsk

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk, Øre-næse-hals og reumatologisk afdeling 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 262: 7918

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center... 2 1.1 Syn på læring... 2 2. Læringsmuligheder... 3 3. Vejledende

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4, Kolding

Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4, Kolding Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4, Kolding kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Under overskrift Aug.

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon 79 18 31 23 Endokrinologisk Ambulatorium 552 Haraldsgade 7A, Sydvestjysk Sygehus, 6700 Esbjerg E-mail Uddannelseskonsulent

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk afd. 13 25/5 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

I tilknytning til lokalcentrene findes Aarhus Kommunes pleje og ældreboliger.

I tilknytning til lokalcentrene findes Aarhus Kommunes pleje og ældreboliger. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering har 37 lokalcentre, organiseret i 9 geografiske områder under Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO)., dækker

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED ÆLDREPSYKIATRISK TEAM VORDINGBORG Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Lene Månsson Hansen Ældrepsykiatrisk Team Vordingborg Færgegårdsvej 15, 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering i Odder er en del af s Ældreservice. I kommunens ældreservice indgår to plejecentre Stenslund og Bronzealdervej, hjemmeplejen

Læs mere

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale.

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale. Beskrivelse af uddannelsessted: Akut Modtagelsen Næstved Sygehus Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Medicinsk Ambulatorium SVS Grindsted Engparken 1, 7200 Grindsted Telefon Ellen Nielsen 79 18 35 37 eller Mobil: 51 18

Læs mere

Gastroenterologisk afdeling 252. Dorit Jensen, Lisbeth Laustsen og Karen Jørgensen.

Gastroenterologisk afdeling 252. Dorit Jensen, Lisbeth Laustsen og Karen Jørgensen. BILAG 1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE AF GASTROENTEROLOGISK AFDELING 252 Praktiksted Adresse Telefon 79 18 23 32 (Parenkymkirurgi) og 79 18 3216 (Gastromedcin) Gastroenterologisk afdeling 252 Finsensgade 35,

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Geriatrisk Team er et sundhedsfagligt team med læger, sygeplejersker og terapeuter tilknyttet. Målgruppen er ældre mennesker med flere sygdomme.

Geriatrisk Team er et sundhedsfagligt team med læger, sygeplejersker og terapeuter tilknyttet. Målgruppen er ældre mennesker med flere sygdomme. 4. Hospitalsenheden Horsens-Brædstrup 4.1. Geriatrisk Team 4.2. Palliativt Team 4.3. Iltsygeplejerske 4.4. KOL Case manager 4.5. Gerontopsykiatrisk Team 18. januar 2013 GERIATISK TEAM Teamets funktion/

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Anne Kamuk m.fl Beskrivelse af uddannelsesstedet

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Januar 2013

Læs mere

for social- og sundhedsassistentelever i 1. praktikperiode

for social- og sundhedsassistentelever i 1. praktikperiode for social- og sundhedsassistentelever i 1. praktikperiode på Sydvestjysk Sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg Neurologisk afdeling 652 79 18 22 96 Praktikstedsbeskrivelse for afd. 652 1.Præsentation af

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk/Endokrinologisk afd. 13 Jan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Fælleskirurgisk afdeling 100 Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9100 Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For ambulatorium for mave/tarmsygdomme, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE FOR HÆMODIALYSEN ORGANISATORISK PLACERING FYSISK PLACERING FYSISKE RAMMER PERSONALE GRUPPEN

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE FOR HÆMODIALYSEN ORGANISATORISK PLACERING FYSISK PLACERING FYSISKE RAMMER PERSONALE GRUPPEN Indhold PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE FOR HÆMODIALYSEN... 3 ORGANISATORISK PLACERING... 3 FYSISK PLACERING... 3 FYSISKE RAMMER... 3 PERSONALE GRUPPEN... 3 DØGNRYTME... 4 PLEJEFORM OG INTERN STRUKTUR.... 4 HVORDAN

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Februar 2011 Generel Klinisk Studieplan Modul 1: Sygepleje, fag og profession Afsnit Børneambulatoriet B26 Regionshospital

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Medicinsk Dagafsnit og Ambulatorium Gl. Landevej 61 7400 Herning 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

for sosu-elever i 1. praktikperiode på Sydvestjysk Sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg Akut Kirurgisk Modtagelse

for sosu-elever i 1. praktikperiode på Sydvestjysk Sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg Akut Kirurgisk Modtagelse Praktikstedsbeskrivelse for sosu-elever i 1. praktikperiode på Finsensgade 35 6700 Esbjerg 79 18 21 31 1 1. Præsentation af modtager ortopædkirurgiske, parenkymkirurgiske, gynækologiske og urologiske patienter.

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Psykiatrisk Sengeafsnit Thisted, Korsgade 18, 7700 Thisted - tlf. 97643060. Almen psykiatrisk sengeafsnit under Klinik

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Psykoseteam, Vejle

Praktikstedsbeskrivelse Psykoseteam, Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Psykoseteam, Vejle kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Under overskrift Maj 2014 1

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb på Neonatalafsnittet på Holbæk Sygehus. 1.0. Organisatoriske og

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb på Neonatalafsnittet på Holbæk Sygehus. 1.0. Organisatoriske og Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb på Neonatalafsnittet på Holbæk Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold. Neonatalafsnittet (08-3) er et

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Distriktspsykiatri for Ældre og hukommelsesklinik Psykiatrien, Afdelingen for specialfunktioner Trekronercentervej 57, 2sal 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

Velkommen til nye medarbejdere

Velkommen til nye medarbejdere Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling Velkommen til nye medarbejdere www.koldingsygehus.dk Velkommen til Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Kolding. Nyansat personale tilbydes systematisk

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Adresse: Rådmandsengen 1A, 4700 Næstved Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Hanne

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Generel Klinisk Studieplan For modul nr. 8 For Afsnit U1 & U2 på Børnepsykiatrisk Afd. BUC Herning Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under Region Midtjylland. Almenpsykiatrien er opdelt i en række afdelinger: Affektiv Afdeling, der består af sengeafsnittene

Læs mere

Tværsektoriel læring - Sygeplejestuderende på tværs af sektorer i modul 11

Tværsektoriel læring - Sygeplejestuderende på tværs af sektorer i modul 11 Tværsektoriel læring - Sygeplejestuderende på tværs af sektorer i modul 11 Udarbejdet af Annette Fuhlendorff Ottzen, Medicinsk afdeling Vejle Sygehus Baggrund: Der er tale om et tværsektorielt udviklingsprojekt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

Sjællands Universitetshospital i Køge, medicinsk afdeling, afsnit M1

Sjællands Universitetshospital i Køge, medicinsk afdeling, afsnit M1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE FOR Sjællands Universitetshospital i Køge, medicinsk afdeling, afsnit M1 LYKKEBÆKVEJ 1 4600 KØGE TLF. NR. 47 32 2500/56 63 1500 - LOKAL 2500 FAXNR. 56 63 15 97 AFDELINGSSYGEPLEJERSKE

Læs mere

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Plads til faglig og personlig udvikling Et positivt og lærende arbejdsmiljø Udarbejdet oktober 2007/rev. december

Læs mere

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Organisation S. 4 Afdelingsledelsen S. 4 Afsnitsledelsen S. 4 Organisationsplan for Hæmatologisk afsnit S. 4

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Fysio- og Ergoterapi, Klinik Akut Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Stillingsbetegnelse Fysioterapeut Ansættelsessted Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Psykiatrisk Akutmodtagelse Kolding

Psykiatrisk Akutmodtagelse Kolding Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Psykiatrisk Akutmodtagelse Kolding Aug. 2015 1

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til ortopædkirurgisk amb: 7918 2320 Telefon til Uddannelses og udviklingssygeplejerske: 7818 3537 Uddannelses

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen modtager endvidere patienter med intern medicinske sygdomme fra lokalområdet.

Læs mere

Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Indberetning 2010 Samtlige afdelinger på OUH, har i 2010 evalueret klinisk undervisning og sendt indberetningen til. har gennemgået

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Medicinsk Ambulatorium

Praktikstedsbeskrivelse Medicinsk Ambulatorium Praktikstedsbeskrivelse Medicinsk Ambulatorium Revideret maj 2015 af NRPE & CV Indholdsfortegnelse 1 Organisation og ledelse... 3 1.1 Sygehus Nord... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.2 Medicinsk afdeling

Læs mere

Sundhedsplejerskeprofil

Sundhedsplejerskeprofil Sundhedsplejerskeprofil Alle kan lære at løse en opgave - men at forstå hvorfor og få øje på sammenhænge og helheder kræver viden 2 Sundhedspleje udøves med en tankegang hvor etik, tavshedspligt og dokumentation

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse. for social- og sundhedsassistentelever på. Afdeling 261 Medicinsk og Kirurgisk Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Praktiksteds- beskrivelse. for social- og sundhedsassistentelever på. Afdeling 261 Medicinsk og Kirurgisk Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Afdeling 261 Medicinsk og Kirurgisk Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Indholdsfortegnelse: Præsentation af afdelingen Typisk patientforløb

Læs mere

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Kære læser Denne pjece henvender sig til patienter, der skal i gang med et ambulant behandlingsforløb i Psykiatrien i Region Nordjylland. Patienten

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Formål med klinisk undervisning Tilbyde studerende på modul 6, 11 og 12 på uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Afdeling 263 Sydvestjysk sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg Telefon til afdeling 263: 79 18 27 81 Telefon til uddannelses

Læs mere

UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H

UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H Køge Sygehus Lykkebækvej 1 4600 Køge INDHOLD: Præsentation af Ortopædkirurgisk Afdeling side 3 Ortopædkirurgisk afdelings organisation side 3 Målsætning og værdigrundlag

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Nefrologisk Ambulatorium 244 Finsensgade 35, 6700 Esbjerg Telefon 79 18 22 58 E-mail Udannelseskonsulent Klinisk vejleder

Læs mere

for social- og sundhedsassistentelever i 1. praktikperiode

for social- og sundhedsassistentelever i 1. praktikperiode for social- og sundhedsassistentelever i 1. praktikperiode på Sydvestjysk Sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg Neurologisk afdeling 652 79 18 22 96 Praktikstedsbeskrivelse for afd. 652 1.Præsentation af

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Gastroenterologisk afdeling 252

Gastroenterologisk afdeling 252 BILAG 1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE AF GASTROENTEROLOGISK AFDELING 252 Praktiksted Adresse Telefon 79 18 23 32 (Parenkymkirurgi) og 79 18 3216 (Gastromedcin) Gastroenterologisk afdeling 252 Finsensgade 35,

Læs mere

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Opdateret Januar 2015 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Brystkirurgisk

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Mirjam Gade, distriktssygeplejerske

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Dermato-venerologisk afdeling S hører under det medicinske center på Århus Sygehus, Århus Universitetshospital, og er

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Småbørns- og Skolebørns afsnittene i Herning er en del af BUC, Region Midt. Vi er beliggende på Hospitalsenheden Vest,

Læs mere

Sygeplejeprofil i Skive Kommune

Sygeplejeprofil i Skive Kommune Sygeplejeprofil i Skive Kommune Indledning. Kommunerne kommer i fremtiden til at spille en større rolle i sundhedsvæsenet. De eksisterende kommunale sundhedstilbud bliver sammen med helt nye en del af

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6

Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Fysio- og Ergoterapi, Klinik Akut Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Stillingsbetegnelse Ergoterapeut Ansættelsessted Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af klinisk praktiksted.

Ansøgning om godkendelse af klinisk praktiksted. Ansøgning om godkendelse af klinisk praktiksted. BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon 63337430 / 63336703 Klinisk vejleder Dato Pleje- og Omsorgsafd. Nyborg

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. for. Social-og sundhedsassistentelever

Praktikstedsbeskrivelse. for. Social-og sundhedsassistentelever Praktikstedsbeskrivelse for Social-og sundhedsassistentelever Neurorehabiliteringen Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9400 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation af Neurorehabiliteringen 2. 2. Ledelse

Læs mere

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune.

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. R A P P O R T Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling 2017 S i d e 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Definition af den

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4/H5, Kolding

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4/H5, Kolding Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4/H5, Kolding kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle September 2013 1

Læs mere

Opsamlende specialeansøgning Speciale: Pædiatri

Opsamlende specialeansøgning Speciale: Pædiatri Opsamlende specialeansøgning Speciale: Pædiatri Region/privat udbyder: Dato: 16. februar 2011 1 1 Specialets hovedfunktionsniveau 1.1 Kort generel beskrivelse af den planlagte organisering af hovedfunktionerne

Læs mere

Klinik beskrivelse Hjertemedicinsk sengeafsnit 43-3 HOS

Klinik beskrivelse Hjertemedicinsk sengeafsnit 43-3 HOS Klinik beskrivelse Hjertemedicinsk sengeafsnit 43-3 HOS 1.0 Organisatoriske forhold på det kliniske undervisningssted 1.1 Præsentation af det kliniske undervisningssted Hjertemedicinsk afsnit er specialiseret

Læs mere

Hæmodialyseafdelingen er en satellitafdeling af dialyseafdelingen på Aarhus Universitetshospital (AUH) Skejby i Region Midt.

Hæmodialyseafdelingen er en satellitafdeling af dialyseafdelingen på Aarhus Universitetshospital (AUH) Skejby i Region Midt. Hospitalsenheden Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Hæmodialyseafdelingen på Hospitalsenheden Hæmodialyseafdelingen er en satellitafdeling af dialyseafdelingen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Børneambulatorium B26 varetager ambulante undersøgelser og behandling af børn og er en del af Børneafdelingen på Hospitalsenhed

Læs mere

Klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende

Klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende Århus Universitetshospital, Risskov Klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende Århus Universitetshospital Skovagervej 2, 8240 Risskov Indholdsfortegnelse Indledning...3 1.0 Beskrivelse af arbejdsstedet...3

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Sundhedsplejen i Herning Kommune

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Sundhedsplejen i Herning Kommune Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Sundhedsplejen i Herning Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Læs mere

Velkommen til workshoppen Klinisk lederskab i grunduddannelsen. DSR Fagdag 26. oktober 2017 Helle Andersen

Velkommen til workshoppen Klinisk lederskab i grunduddannelsen. DSR Fagdag 26. oktober 2017 Helle Andersen Velkommen til workshoppen Klinisk lederskab i grunduddannelsen DSR Fagdag 26. oktober 2017 Helle Andersen Klinisk lederskab - et nyt begreb? Brug et minut til at tænke over, hvad du mener indgår i begrebet.

Læs mere

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Mammakirurgisk klinik Mammakirurgisk klinik blev etableret som elektiv klinik 1. maj 1999, og er

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. afsnit H2, Kolding. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Praktikstedsbeskrivelse. afsnit H2, Kolding. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle afsnit H2, Kolding Juni 2015 1 Præsentation af

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester Akut Sengeafsnit, ASA Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61, 7400 Herning Tlf: 78432000 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan

Læs mere

Generel klinisk studieplan. på Hospitalsenheden Horsens. Afdeling; Hæmodialysen Modul 12

Generel klinisk studieplan. på Hospitalsenheden Horsens. Afdeling; Hæmodialysen Modul 12 Udfold dit talent VIA University College Dato: 12. februar 2015 Generel klinisk studieplan Hospitalsenheden Horsens Afdeling; Hæmodialysen Modul 12 Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Fenrishus er en specialpædagogisk døgninstitution under, beliggende Fenrisvej 37, 8210 Århus V. Tlf.: 87 28 88 00. Der

Læs mere

Psykiatrien i Region Syddanmark

Psykiatrien i Region Syddanmark Ambulant Terapi Afsnit; Vejle Sygehus Psykiatrien i Region Syddanmark Kabbeltoft 25 7100 Vejle Tlf.: 79 40 58 44 E-mail: psykiatrisk.afdeling@slb.regionsyddanmark.dk Antal praktikpladser Modul Tidspunkt

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Gastroenterologisk afdeling 252 Adresse Telefon 79 18 23 32 og 79 18 32 16 Finsensgade 35, 6700 Esbjerg E-mail: { HYPERLINK "mailto:tina.kjolby.hansen@rsyd.dk"

Læs mere

Psykiatrisk Center København. Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium

Psykiatrisk Center København. Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium Psykiatrisk Center København Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium November 2017 Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium (IAA) Du er i forbindelse med din indlæggelse blevet henvist til

Læs mere

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil Sygeplejeprofilen er udarbejdet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne oplevelser og hverdagsfortællinger, den gældende lovgivning omkring hjemmesygeplejen,

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i område 2

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i område 2 Fysio- og Ergoterapi, Klinik Akut Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i område 2 Stillingsbetegnelse Fysioterapeut Ansættelsessted Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital Klinik Klinik Akut,

Læs mere

Ortopædkirurgisk Ambulatorium Slagelse Sygehus.

Ortopædkirurgisk Ambulatorium Slagelse Sygehus. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Ortopædkirurgisk Ambulatorium Slagelse Sygehus. Ortopæd Kirurgisk ambulatorium indg.51, stuen Slagelse Sygehus Ortopædkirurgisk Ambulatorium Ingemannsvej 18

Læs mere

Ambulanceassistent elev Den generelle studieplan del 2 5.praktikperiode

Ambulanceassistent elev Den generelle studieplan del 2 5.praktikperiode Ambulanceassistent elev Den generelle studieplan del 2 5.praktikperiode juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center...2 1.1 Overordnet struktur og rammer... 2 1.2 Evaluering...

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold AFSNIT FOR SVANGRE OG BARSEL OBSTETRISK GYNÆKOLOGISK AFDELING G73 ROSKILDE SYGEHUS 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Det

Læs mere

Organisation Gynækologisk ambulatorium 638 er en del af kirurgisk område på SVS, hvor afdelingsledelsen

Organisation Gynækologisk ambulatorium 638 er en del af kirurgisk område på SVS, hvor afdelingsledelsen BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Gynækologisk ambulatorium, 638 Adresse Finsensgade 35 Telefon 79 18 20 00 lok. 2715 Klinisk vejleder Ulla Havshøj Dato Juli 2013 1. Organisatoriske

Læs mere