Læge sessionen Årsmøde 2006 auditoriet afsnit 2121 opgang 2, 12. etage 14:00-14:15 Underernæring og immunfunktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læge sessionen Årsmøde 2006 auditoriet afsnit 2121 opgang 2, 12. etage 14:00-14:15 Underernæring og immunfunktion"

Transkript

1 Læge sessionen Årsmøde 2006 auditoriet afsnit 2121 opgang 2, 12. etage 14:00-14:15 Underernæring og immunfunktion Jens Rikardt Andersen 14:15-14:30 Posthospitals-ernæring af medicinske risikopatienter. Stig Bondesen 14:30-14:45 Nedsat kostindtag hos patienter i ernæringsrisiko Sisse Hørup Pedersen 14:45-15:15 Kaffe 15:15-15:30 Overvægtskirurgi: indikationer og opfølgning Dorte Lindqvist Hansen 15:30-15:45 Underernæring i ved hæmodialyse: ernæringsparametre som selvstændige prædiktorer for mortalitet. Lene Holm Jakobsen & Tina Munk 15:45-16:00 Bioimpedance as a measure of muscle function Jens Kondrup

2 Posthospitals-ernæring af medicinske risikopatienter. Den kliniske diætist i udgående funktion. Et BMTS-projekt. Overlæge Stig Bondesen, Klinisk diætist Vivi Henriksen, Konsulent Bente Skove Bonde. Frederiksberg Hospital. Baggrund : Ernæringsbehandling indledt på sygehus vil ofte skulle videreføres efter udskrivelse. Med udviklingen mod kortere indlæggelsestider bliver det særligt aktuelt at kunne tilbyde optimal opfølgning. Vi ønskede derfor at undersøge hvordan en funktion med klinisk diætist, der fulgte patientens ernæringsbehandling op i hjemmet skulle etableres. Metode : I samråd med projekt-financieret klinisk diætist udfærdigedes protokol for funktionen. Projektet blev introduceret til afdelingernes ledelser ved skriftlig information som et tilbud i forlængelse af den etablerede identifikation af patienter i ernæringsmæssig risiko. Projektet gennemførtes i perioden oktober 2004 til januar 2006 med projekt-diætisten tilstede i afdelingen 3 dage ugentligt. Med arbejdsstation på medicinsk afdeling modtog projekt-diætisten henvisning fra afdelingerne på patienter med følgende kriterier : alder over 65 år i ernæringsrisiko og BMI <20.5 indlagt i minimum 5 dage. Eksklusionskriterier var : forventet overlevelse under 3 måneder, misbrugsproblematik, demens og plejehjemsophold., De patienter der accepterede tilbuddet fik vejledning om kost til småtspisende, fik beregnet behov for energi og protein iht aftalt mål for vægtstigning og der aftaltes besøg i hjemmet 2uger, 3måneder og 6 måneder efter udskrivelse. Ved besøgene interviewedes patienten om kostvaner iht OK/OBS skema (), blev vejet med mobil vægt og energi og protein indtag blev beregnet. Der udleveredes skriftlig information, udformedes individuel ernæringsplan og herefter sattes mål og tid for næste besøg. Mål: 1) Behandlingsmæssigt var målet at patienten motiveredes til aktivt at deltage i helbredelsen ved øget opmærksomhed omkring kostens helbredsmæssige betydning og opnåede vægtstabilitet/vægtøgning i forhold til individuel plan Resultater : Betydeligt færre patienter end forventet blev henvist til projektet. Der inkluderedes (enhver henvist ) i alt 53 patienter i perioden. 8 patienter ekskluderes pga fejlinklusion eller død inden behandling blev opstartet. Af de resterende viste sig 73% af patienterne at være motiverede for tilbuddet. Det drejede sig hovedsageligt om ældre enlige kvinder (88%). 65 % af alle var i forvejen tilknyttet madservice. 10 patienter blev fulgt med 1-4 besøg men afgik ved døden. 6 patienter afsluttedes før tiden af forskellige årsager, der ikke havde med manglende motivation for ernæringsbehandling at gøre. Ved projektets afslutning havde 17 patienter været fulgt i 3 måneder (5 pt) 6 måneder (8 pt) og 12 måneder (4 pt) En tydelig ændring i kostvaner mod kost til småt spisende opnåedes hos næsten alle, og alle øgede der indtag af energi og protein markant, enkelte langt over det beregnede mål. Tabel 1 viser vægtforløbet for de 17 patienter der var i projektet ved dets afslutning. Vægt forløb 3 måneder ½ år 1 år Gennemsnit Vægtøgning 4 patienter 4 patienter 3 patienter 11 patienter 65% (0,8-4,8 kg) ( kg) (3,9-6,5kg) 2,6 kg 2,6 kg 4,9 kg 3,4 kg Gennemsnit Vægttab Gennemsnit 1 patient (1,0 kg) 1,0 kg 4 patienter (1,5-7,0 kg) 5,0 kg 1 patient (1,5 kg) 1,5 kg 6 patienter 35% 2,5 kg Konklusion : Der var en høj interesse for tilbuddet om opfølgning af ernæringsbehandling i hjemmet. En hovedpart af patienterne der kunne følges med kun 3-4 besøg på 6 måneder tog på i vægt. En klinisk diætist i udgående funktion vil kunne bidrage signifikant til opfølgning af ernæringsplaner efter udskrivning. Erfaringer til forbedring i udnyttelsen af funktionen er indhentet ved dette projekt.

3 Nedsat kostindtag hos patienter i ernæringsrisiko. Cand. Scient. Sisse Hørup Larsen Formål: (A) At undersøge relationen mellem nyligt kostindtag og patienters oplysninger om appetit, og (B) At gennemføre et pilotforsøg for at se om Martin R. Yeomans model 1,2 kan benyttes til at belyse accept af tilskudsdrikke. Metode: (A) 50 patienter fra Rigshospitalet, fordelt på 10 forskellige afdelinger. På baggrund af kostregistrering, blev det afgjort om patienterne havde haft et indtag svarende til 0-25 %, %, % eller >75 % af normalt behov. Herefter blev Visuel Analog Skala (VAS) anvendt til at stille spørgsmål til patienternes appetit. (B) Pilot-forsøget inkluderede 9 frivillige raske. Efter indtagelse af hhv. 25g, 50g, 75g osv. tilskudsdrik, foretog forsøgspersonerne VAS-score af sult, mæthed, tørst, velsmag og appetitstimulering. Dette blev gentaget for to forskellige tilskudsdrikke (Fresubin original og Komplett Næring protein). Resultater: (A) En tendens viste, at patienter oplevede mindre sult og hurtigere mæthed ved nedsat kostindtag. Forskellen mellem de fire indtagskategorier var dog ikke statistisk signifikant (hhv. p=0,0654, p=0,5598). Der var til gengæld signifikant forskel imellem indtagskategorierne og oplevelse af maden som appetitstimulerende (p=0,0138). Appetitten så især ud til at påvirke de patienter, der indtog mellem % af deres energibehov. (B) Resultaterne viste en lille appetitstimulerende effekt ( 0g-25g, udregnet ved Y=A+Bx-Cx 2 ) for Fresubin original men ikke for Komplett Næring protein. Der var ingen statistisk forskel imellem de to tilskudsdrikke målt ved Area Under the Curve eller uparret test. Konklusion: Der er belæg for at antage, at der er sammenhæng mellem patienters nylige kostindtag og oplysninger om appetit. Yderligere er der klare indikationer på, at Yeomans model til at måle sult er anvendelig til at belyse accept af tilskudsdrikke. 1 Yeomans, M.R. (1998) Taste, palatability and the control of appetite. Proceedings of the Nutrition Society. 57: Yeomans, M.R. (2000) Rating changes over the course of meals: what do they tell us about motivation to eat?. Neuroscience and Biobehavioral Review. 24:

4 Lene Holm Jakobsen & Tina Munk Resumé Formål: Formålet med dette speciale var at undersøge hyppighed af underernæring i en dansk hæmodialyse population ved dialysestart samt belyse hvilke ernæringsparametre, der kan være selvstændige prædiktorer for mortalitet. Idet litteraturen har påvist, at underernæring udgør en risiko for øget mortalitet hos prævalente hæmodialysepatienter ønskede vi desuden at undersøge, om en simpel måling af håndgribestyrke kan benyttes som ernæringsscreenings parameter og dermed erstatte den nuværende subjektive metode, Subjective Global Assessment (SGA). Desuden ønskede vi at undersøge, hvilke parametre der påvirkede håndgribestyrken. Patienter & Metode: Undersøgelsen af hyppighed af undernæring samt hvilke ernæringsparametre der kan prædiktere mortalitet i en population af nye hæmodialysepatienter, blev baseret på data indsamlet prospektivt i perioden Det samlede datamateriale bestod i 247 patientdata indsamlet ved opstart af hæmodialyse. Mortalitetsstatus blev opgjort den Analysen af hyppighed af underernæring blev vurderet ud fra SGA og analysen af hvilke ernæringsparametre, der kan prædiktere mortalitet, blev foretaget ved logistisk regression og Kaplan-Meier. Undersøgelsen af, om HGS kunne erstatte SGA, som ernæringsscreeningsparameter blev baseret på data fra 110 kroniske prævalente hæmodialysepatienter fra Rigshospitalets dialyseafdelinger i ugerne 9 til 13 for år Receiver Operating characteristic Curves blev brugt til at validere håndgribestyrkes diagnostiske akkurathed i forhold til SGAbedømmelse. Til undersøgelse af, hvilke faktorer der influerede på håndgribestyrke, blev multipel lineær regression anvendt. Der blev taget højde for vekselvirkninger. Resultater: I undersøgelsen af 247 nyopstartede hæmodialyse patienter fandt vi en hyppighed af underernæring på 50 procent. Desuden fandt vi at SGA, C-reaktiv protein, BMI, fedtmasse målt ved impedans, albumin og creatinin kunne prædiktere mortalitet. I valideringen af håndgribestyrke i forhold til SGA, fandt vi, at den bedste cutoff-værdi for HGS var på < 30 kg. Denne cutoff-værdi havde kun en moderat sensitivitet (67 %) og specificitet (57 %). Den prædiktive positive værdi var på 49 procent. I analysen af, hvilke faktorer der influerede på håndgribestyrke, fandt vi, at køn, alder og højde havde signifikant indvirkning, men disse faktorer kunne kun forklare 55 procent af variationen i håndgribestyrken. Konklusion: Hyppighed af underernæring var 50 procent ved start af hæmodialysebehandling. Vi fandt at SGA og C- reaktiv protein var stærke prædiktorer for mortalitet. Endvidere kunne BMI, fedtmasse målt ved impedans, albumin og creatinin også prædiktere mortalitet. Desuden fandt vi, at håndgribestyrke ikke kan erstatte SGA som ernæringsscreeningsredskab, hvilket kan skyldes, at 55 procent af variationen i håndgribestyrke er afhængig af alder, højde og køn.

5 Abstract for ESPEN 2006: Bioimpedance as a measure of muscle function. K. Norman 1, M. Pirlich I 1, T. Schütz, H. Lochs 1, P.Christensen 2, J. Kondrup 2 1 Charité, Berlin, Germany, 2 Rigshospitalet and Vet. & Agricult. U., Copenhagen, Denmark Rationale The alternating current produced in bioimpedance analysis (BIA) can be seen as a standardized test of cellular function, since the Xc component (reactance) is believed to reflect the mass of membranes of cells [1]. Qualitative data from BIA, resistance (R/h) and reactance (Xc/h), were related to measurement of hand grip strength (HGS). Methods Data from two centres, Charité (CH) and Rigshospitalet (RH) were analyzed. BIA was analyzed with electrodes on wrist and ankle by BIA 2000 M (CH) or EFG (RH). HGS was measured in the non-dominant hand (CH) or the dominant hand (RH) with Digimax electronic dynamometer (CH) or Jamar dynamometer (RH). The maximum value of two (CH) or three (RH) tests was used for the analysis. The patients examined were a mixed population of patients in departments of internal medicine, mainly with gastroenterology/hepatology diagnoses. The generalized linear model, allowing analysis of continous and categorical variables, was used. Results Coefficients for association with hand grip strength: R/h (ohm/m) Xc/h (ohm/m) r 2 CH (281) * 0.752* RH (36) * 0.936* All (317) * 0.770* Not shown: coefficient for center CH = 3.29*. *P< for coefficient. P< for all equations. With more variables than shown in the table: HGS (All) = x R/h + 0,496 x Xc/h x Height x Weight x Age (Sex = male) (Center = CH). Weight: P=0.04, all other coefficients: P< r 2 = Conclusions The components measured by BIA, R/h and Xc/h, are related to handgrip strength and the signs of the coefficients follow the pattern of moving from cachexia to athlete in the vector analysis of BIA [1]. [1] Piccoli A. Nutrition 2002;18:

att fuldmægtig Hanne Bonne Jørgensen Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 25 59 Telefax 35 45 22 13

att fuldmægtig Hanne Bonne Jørgensen Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 25 59 Telefax 35 45 22 13 1 Sundhedsministeriet att fuldmægtig Hanne Bonne Jørgensen Abdominalcentret Ernæringsenheden Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 25 59 Telefax 35 45 22 13 28-04-01 Til Sundhedsministeriet Notat

Læs mere

Kostvejledning i almen praksis ved praktiserende læge eller diætist. En randomiseret undersøgelse analyseret i et MTV-perspektiv TEKNISK FORVALTNING

Kostvejledning i almen praksis ved praktiserende læge eller diætist. En randomiseret undersøgelse analyseret i et MTV-perspektiv TEKNISK FORVALTNING Kostvejledning i almen praksis ved praktiserende læge eller diætist En randomiseret undersøgelse analyseret i et MTV-perspektiv TEKNISK FORVALTNING Kostvejledning i almen praksis ved praktiserende læge

Læs mere

Børkop, d. 2. marts 2015. Mette Thomasberg Kobborg

Børkop, d. 2. marts 2015. Mette Thomasberg Kobborg FORORD Denne undersøgelse er udarbejdet som speciale på kandidatuddannelsen i fysioterapi ved Syddansk Universitet. Undersøgelsen henvender sig til ridefysioterapeuter, fysioterapeuter og andre faggrupper,

Læs mere

I N D I V I D U E L DIÆTBEHANDLING MED ERNÆRINGSTERAPI (VOKSNE PATIENTER)

I N D I V I D U E L DIÆTBEHANDLING MED ERNÆRINGSTERAPI (VOKSNE PATIENTER) I N D I V I D U E L DIÆTBEHANDLING MED ERNÆRINGSTERAPI (VOKSNE PATIENTER) Revideret af Anne Marie Beck og Birthe Stenbæk Hansen FaKD, 3. reviderede udgave december 2008 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

Andre søgeord: KOL, vægt, ernæringsscreening, energibehov, ernæringssupplement, kostvejledning

Andre søgeord: KOL, vægt, ernæringsscreening, energibehov, ernæringssupplement, kostvejledning Titel Søgeord Klinisk retningslinje for ernæring til patienter indlagt med KOL i exacerbation Hovedsøgeord: Ernæring Andre søgeord: KOL, vægt, ernæringsscreening, energibehov, ernæringssupplement, kostvejledning

Læs mere

Evaluering af terapeutisk træning på sygehus og i eget hjem til patienter med apopleksi fra Kolding og Brædstrup Sygehuse

Evaluering af terapeutisk træning på sygehus og i eget hjem til patienter med apopleksi fra Kolding og Brædstrup Sygehuse CAST - Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering J. B. Winsløws Vej 9B 5000 Odense C www.cast.sdu.dk Evaluering af terapeutisk træning på sygehus og i eget hjem til patienter med

Læs mere

Scheller R.A., Foldager M., Poulsen E., Andersen L., Matzen L.E. Odense Universitetshospital

Scheller R.A., Foldager M., Poulsen E., Andersen L., Matzen L.E. Odense Universitetshospital Læge sessionen Årsmøde 2012 auditoriet opgang 2, 11. etage, afsnit 2112: 13:35-13:53 Er screening af selekterede akutgeriatriske patienter med NRS 2002 meningsfyldt? Scheller R.A., Foldager M., Poulsen

Læs mere

Evalueringsrapport af ACCESS

Evalueringsrapport af ACCESS Evalueringsrapport af ACCESS (Acute Combined CarE for Seniors in Sønderjylland) En afrapportering til Sundhedsstyrelsen for satspuljemidler til styrkelse af samarbejde mellem regioner, kommuner og almen

Læs mere

PATIENTERS OG SUNDHEDSPROFESSIONELLES OPLEVEL- SER AF BEHANDLING OG PLEJE - EN ANALYSE BASERET PÅ PATIENTER BEHANDLET FOR TYK- OG ENDETARMSKRÆFT

PATIENTERS OG SUNDHEDSPROFESSIONELLES OPLEVEL- SER AF BEHANDLING OG PLEJE - EN ANALYSE BASERET PÅ PATIENTER BEHANDLET FOR TYK- OG ENDETARMSKRÆFT PATIENTERS OG SUNDHEDSPROFESSIONELLES OPLEVEL- SER AF BEHANDLING OG PLEJE - EN ANALYSE BASERET PÅ PATIENTER BEHANDLET FOR TYK- OG ENDETARMSKRÆFT 2006 Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (1) Center for

Læs mere

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt at fremme helbredelsen hos patienter i ernæringsmæssig risiko

Læs mere

Forebyggelse af tab af fysisk, mental og social funktionsevne

Forebyggelse af tab af fysisk, mental og social funktionsevne Danmarks Tekniske Universitet Forebyggelse af tab af fysisk, mental og social funktionsevne ved fokus på ældres ernæringstilstand og risikofaktorer Forebyggelse af tab af fysisk, mental og social funktionsevne

Læs mere

Inducas. - Et screenings- og profilingværktøj til sygemeldte

Inducas. - Et screenings- og profilingværktøj til sygemeldte Inducas - Et screenings- og profilingværktøj til sygemeldte 1 Inducas - Et screenings- og profilingværktøj til sygemeldte Cand. Scient. Idræt og Sundhed Rasmus Jensen og Cand. Scient. Idræt og Sundhed

Læs mere

UNDERERNÆRING. Det skjulte samfundsproblem

UNDERERNÆRING. Det skjulte samfundsproblem UNDERERNÆRING Det skjulte samfundsproblem 1 Februar 2014 Publikationen Underernæring det skjulte samfundsproblem er udarbejdet i et samarbejde mellem Arla og Kost- og Ernæringsforbundet i 2014. Overlæge,

Læs mere

Fysisk inaktivitet konsekvenser og sammenhænge

Fysisk inaktivitet konsekvenser og sammenhænge Fysisk inaktivitet konsekvenser og sammenhænge Fysisk inaktivitet konsekvenser og sammenhænge En rapport fra Motions- og Ernæringsrådet Af Bente Kiens Nina Beyer Søren Brage Lars Hyldstrup Laila Susanne

Læs mere

FYSISK.AKTIVITET.FØR.OG.UNDER.GRAVIDITETEN.. OG.FØDSLENS.FORLØB.BLANDT.FØRSTEGANGSFØDENDE.KVINDER.!

FYSISK.AKTIVITET.FØR.OG.UNDER.GRAVIDITETEN.. OG.FØDSLENS.FORLØB.BLANDT.FØRSTEGANGSFØDENDE.KVINDER.! !!!! MASTERAFHANDLING.! FYSISK.AKTIVITET.FØR.OG.UNDER.GRAVIDITETEN.. OG.FØDSLENS.FORLØB.BLANDT.FØRSTEGANGSFØDENDE.KVINDER.! (Physical!activity!during!pregnancy!and!course!of!delivery!among!nulliparous!women)!!!!!!

Læs mere

DIÆTISTEN MÅLTIDER NYTTE, NÆRING OG NYDELSE. Forældre undervurderer deres børns sukkerforbrug Læs mere på side 8

DIÆTISTEN MÅLTIDER NYTTE, NÆRING OG NYDELSE. Forældre undervurderer deres børns sukkerforbrug Læs mere på side 8 Nr. 112. august 2011. 19. årgang DIÆTISTEN MÅLTIDER NYTTE, NÆRING OG NYDELSE Forældre undervurderer deres børns sukkerforbrug Læs mere på side 8 Mad, måltider og gastric bypass Læs mere på side 11 Diabeteskost

Læs mere

Rehabilitering af patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom

Rehabilitering af patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom 274 UGESKR LÆGER 167/3 17. JANUAR 2005 Antaget: 4. juli 2004 Interessekonflikter: Ingen angivet Litteratur 1. Ingerslev J, Beck AM, Bjørnsbo KS et al. Ernæring og aldring. København: Ernæringsrådet, 2002:28.

Læs mere

Ernæring til kræftpatienter. resumé fra 2 temadage for sygeplejersker Efteråret 2013. LÆS MERE PÅ kostogcancer.dk

Ernæring til kræftpatienter. resumé fra 2 temadage for sygeplejersker Efteråret 2013. LÆS MERE PÅ kostogcancer.dk Ernæring til kræftpatienter resumé fra 2 temadage for sygeplejersker Efteråret 2013 LÆS MERE PÅ kostogcancer.dk Kulhydrat Fedt Protein Sondeernæring/ parenteral ernæring Ernæring til kræftpatienter I et

Læs mere

Borg 15 cykeltest til hjertepatienter

Borg 15 cykeltest til hjertepatienter Borg 15 cykeltest til hjertepatienter Et projekt om reliabiliteten af Borg 15 cykeltest til hjertepatienter Bachelorprojekt Modul 14 2014 Vejleder Lektor, Jan Rafn Undertegnede bekræfter at besvarelse

Læs mere

TEMA. Ernæringsprojekter NO. 73. FEBRUAR 2005. 13. Å RGANG

TEMA. Ernæringsprojekter NO. 73. FEBRUAR 2005. 13. Å RGANG TEMA Ernæringsprojekter NO. 73. FEBRUAR 2005. 13. Å RGANG Foreningen af Kliniske Diætister SEKRETARIAT Foreningen af Kliniske Diætister Emdrupvej 28A 2100 København Ø. Tlf.: 33 32 00 39 Mandag - torsdag

Læs mere

VEJLEDNING TIL LÆGER, SYGEPLEJERSKER, SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER, SYGEHJÆLPERE OG KLINISKE DIÆTISTER

VEJLEDNING TIL LÆGER, SYGEPLEJERSKER, SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER, SYGEHJÆLPERE OG KLINISKE DIÆTISTER VEJLEDNING TIL LÆGER, SYGEPLEJERSKER, SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER, SYGEHJÆLPERE OG KLINISKE DIÆTISTER Screening og behandling af patienter i ernæringsmæssig risiko Vejledning til læger, sygeplejersker,

Læs mere

Evaluering af terapeutisk opfølgningstræning i eget hjem til patienter med collum femoris fraktur fra Fredericia Sygehus og Give sygehus

Evaluering af terapeutisk opfølgningstræning i eget hjem til patienter med collum femoris fraktur fra Fredericia Sygehus og Give sygehus CAST - Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering J. B. Winsløws Vej 9B 5000 Odense C www.cast.sdu.dk Evaluering af terapeutisk opfølgningstræning i eget hjem til patienter med

Læs mere

FAGLIGE ANBEFALINGER OG BESKRIVELSER AF GOD PRAKSIS FOR ERNÆRINGSINDSATS TIL ÆLDRE MED UPLANLAGT VÆGTTAB

FAGLIGE ANBEFALINGER OG BESKRIVELSER AF GOD PRAKSIS FOR ERNÆRINGSINDSATS TIL ÆLDRE MED UPLANLAGT VÆGTTAB FAGLIGE ANBEFALINGER OG BESKRIVELSER AF GOD PRAKSIS FOR ERNÆRINGSINDSATS TIL ÆLDRE MED UPLANLAGT VÆGTTAB 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail:

Læs mere

Onkologi og underernæring

Onkologi og underernæring Bachelor - Klinisk diætetik Onkologi og underernæring - Underernæring af ambulante onkologiske patienter Maja Schlebaum Es10105 og Karina Nielsen Es10108 08-01-2014 UC Syddanmark, Haderselv Bachelor -

Læs mere

Proteinrig diæt til vægttab og vægtvedligeholdelse

Proteinrig diæt til vægttab og vægtvedligeholdelse Professionshøjskolen Metropol Ernærings- og Sundhedsuddannelserne Proteinrig diæt til vægttab og vægtvedligeholdelse 7. semester, Bachelorprojekt (studieordning 2006) Klinisk Diætetik Vejledere: Anne Marie

Læs mere

Helene Wainwright Wiberg, Katrine Meyer & Mary Somsong Olsen

Helene Wainwright Wiberg, Katrine Meyer & Mary Somsong Olsen Overblik over lediges aktiviteter, struktur og tilfreds i hverdagen En spørgeskemaundersøgelse blandt ledige i Danmark Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning: Bachelor Udarbejdet af Bachelorgruppe

Læs mere

Kvantitativ evaluering af rehabiliteringsindsatsen i Vestegnsprojektet. Henvisning, deltagelse og betydning for sundhedsadfærd og helbred

Kvantitativ evaluering af rehabiliteringsindsatsen i Vestegnsprojektet. Henvisning, deltagelse og betydning for sundhedsadfærd og helbred Kvantitativ evaluering af rehabiliteringsindsatsen i Vestegnsprojektet Henvisning, deltagelse og betydning for sundhedsadfærd og helbred Delrapport om Vestegnsprojektet December 2012 Titel: Copyright:

Læs mere

Livet med en hjertesygdom. En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats

Livet med en hjertesygdom. En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats Livet med en hjertesygdom En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats Af Nanna Schneekloth Christiansen, Line Zinckernagel, Ann-Dorthe

Læs mere

Seminar om Børn og Smerter

Seminar om Børn og Smerter Seminar om Børn og Smerter 28. februar 2012 Aarhus Universitetshospital Børneafdeling A Program for seminar om Børn og Smerter 9.30-10.00 Ankomst, registrering & kaffe og rundstykker Mulighed for besøg

Læs mere

- et projekt om adfærdsændring og motivation. - A project about behavioral change and motivation. Titelblad

- et projekt om adfærdsændring og motivation. - A project about behavioral change and motivation. Titelblad Titelblad Titel Kost- og træningsvejledning på Radiometer - et projekt om adfærdsændring og motivation Engelsk titel Dietary and Exercise advice at Radiometer - A project about behavioral change and motivation

Læs mere