Projekt-idé. Det Digitale Sundhedscenter et udviklingsprojekt om forebyggelse målrettet den enkelte borger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt-idé. Det Digitale Sundhedscenter et udviklingsprojekt om forebyggelse målrettet den enkelte borger"

Transkript

1 Projekt-idé Det Digitale Sundhedscenter et udviklingsprojekt om forebyggelse målrettet den enkelte borger Hvad vil vi? Vi lancerer visionen om Det Digitale Sundhedscenter som et stærkt bud på en markant nytænkning af sundhedscentrenes tilbud. Grundlæggende handler visionen om at udvikle og integrere digitale løsninger i tilbuddene i kommunernes sundhedscentre. En systematisk anvendelse af digitale løsninger skal føre til: 1. Ressourceoptimering, hvor digitaliseringen muliggør en mere optimal udnyttelse af personaleressourcerne, når fagpersonerne kan håndtere borgere på tværs af kommunegrænser. De frigjorte personaleressourcer kan blandt andet anvendes på de mere sårbare borgere. 2. At kvaliteten i tilbuddene øges ved at specialister udnyttes på tværs af kommunegrænser, så deres kompetencer bruges, hvor de giver mest værdi, eller ved at den digitale interaktion mellem borger og sundhedsprofessionel bruges til udvikling af nye metoder. 3. At sikre fastholdelse af livsstilsændringer ved at udvikle differentierede indsatser og øge motivationen. 4. At fleksibilitet og tilgængelighed af tilbuddene øges ved - populært sagt - at ophæve tid og sted for at modtage et tilbud. 5. At dokumentation og evaluering - og derved kvalitetsudvikling - styrkes, ved at data lettere og systematisk kan genereres elektronisk. I tråd med den nationale strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet ønsker vi at gøre borgerne til aktive medspillere gennem digitale løsninger og tilbyde mere effektive og sammenhængende forløb for borgerne. Det handler i den sidste ende om, at vi vil skabe større effekter for flere borgere og udbrede løsningerne. Hvad er problemet i dag? Mere end 1½ mio. danskere lever med kroniske sygdomme som KOL, diabetes, hjertesygdomme og psykiske lidelser, og antallet er stigende. For den enkelte borger betyder det en forringelse af udfoldelsesmuligheder og livskvalitet. Samtidig udgør behandlingen af kroniske lidelser en meget stor og stigende andel af de offentlige sundhedsudgifter ca %. Der er altså et markant pres på ressourcerne. I Region Syddanmark er der følgende antal kronikere med hhv. KOL, diabetes og hjertesygdom 1 : 1 Region Syddanmark: Hvordan har du det? Trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Syddanmark

2 - KOL: personer. - Diabetes (type 1 og 2): personer. - Hjertesygdom: personer. Vi har derfor en kæmpe udfordring med dels at håndtere de mange kronisk syge borgere i dag og dem, som er på vej i de kommende år, dels at sikre, at kommende generationer kan træffe sunde valg, så langt færre bliver kronisk syge på længere sigt. Gevinsten ved en effektiv forebyggende indsats er helt åbenlys både for den enkelte borger og for samfundet. Kommunerne varetager en meget stor del af forebyggelsesopgaven, og mange tilbud er forankret i kommunale sundhedscentre blandt andet tilbud til de kroniske syge borgere. Hvis vi skal håndtere udfordringerne, er det derfor helt afgørende, at vi optimerer opgaveløsningen og nytænker tilbuddene i kommunernes sundhedscentre. En af sundhedscentrenes udfordringer i dag er, at vi når for få i målgruppen med vores tilbud. Blandt borgere med et behov for et kommunalt tilbud er der for mange, der vælger tilbuddene fra, og for mange der falder fra undervejs. Et eksempel om patientuddannelse kan belyse denne pointe: I Vejle kommune med knap indbyggere, er der borgere med KOL og borgere med diabetes. I 2012 fulgte 85 borgere et KOL-kursus, mens 107 borgere fulgte et diabeteskursus hos Sundhedscenter Vejle. 3 Disse tal illustrerer, at forholdsvis få borgere med kronisk sygdom følger et kursus i regi af sundhedscentrene, og vi forventer, at vi med et digitalt tilbud vil kunne nå langt flere borgere med behov for eksempelvis patientuddannelse. Desuden er tilbuddene anno 2014 i for høj grad præget af en one size fits all -tankegang, og borgerne bliver involveret for lidt i tilrettelæggelsen af deres forløb. Der mangler kort sagt større tilgængelighed og større fleksibilitet i tilbuddene. Hvad er det nye i Det Digitale Sundhedscenter? Der er tre vigtige, nytænkende elementer i Det Digitale Sundhedscenter. For det første mener vi det alvorligt, når vi taler om at involvere borgerne og sætte deres behov i centrum. Vi vil f.eks. lave et testpanel, som en generisk og dynamisk model, der medtænker borgerinddragelse i alle processer, herunder udvikling, test, implementering og ikke mindst evaluering og vidensopsamling. For det andet kan vi med de digitale løsninger skabe en fleksibilitet og tilgængelighed, der ligger langt ud over, hvad der ses i sundhedscentrenes tilbud i dag. For det tredje er det også nyt, at vi i kommunerne lægger op til et markant tættere samarbejde om at drive tilbuddene i fællesskab, end man kender i dag. Således lægger kommunerne fælles medarbejderressourcer i tilbuddene, så de virtuelle åbningstider kan øges, og medarbejderne servicere borgere på tværs af kommuneskel. Vi bevæger os i nogen grad ud i ukendt territorium i Det Digitale Sundhedscenter! Der er oplagte muligheder ved at integrere digitale løsninger, der er gode indsatser at bygge videre på i dag i sundhedscentrene, og der er visse erfaringer med digitale løsninger fra sundhedsområdet i f.eks Vejle Kommune, Sundheds- og Forebyggelsesafdelingen: Årsberetning

3 telemedicinske projekter. Men en digitalisering af mange ydelser stiller også nye krav til borgerne, til de sundhedsprofessionelle medarbejdere i kommunerne og til kommunernes organisering af tilbuddene. Det er derfor afgørende, at vi tilrettelægger udviklingsprojekter i Det Digitale Sundhedscenter, der går hånd i hånd med følgeforskning, så vi kan afdække mulighederne og udfordringerne og tilpasse løsningerne. Hvad skal Det Digitale Sundhedscenter indeholde? Det Digitale Sundhedscenter skal opbygges på en generisk platform, som skal rumme digitale værktøjer målrettet forskellige sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatser. Forløb for borgerne skal baseres på blended learning en kombination mellem selvstudier, e-læring, undervisning face-to-face i sundhedscenteret og netbaserede gruppediskussioner. Det konkrete indhold skal udvikles på baggrund af en analyse- og vidensindsamlingsfase samt idéog konceptudviklingsworkshops, hvor borgere samt sundhedscentrenes sundhedskonsulenter og sundhedsprofessionelle inddrages som innovationspartnere. På baggrund af tre indledende workshops med borgere med KOL, Type 2-diabetes og hjertesygdom, har vi skabt to eksempler på, hvad borgere kunne forestille sig at bruge Det Digitale Sundhedscenter til: Vera 68 år: Er hjertepatient, og én hendes udfordringer er at sammensætte kosten rigtigt. Vera ønsker et patientuddannelsestilbud, der kombinerer fysisk tilstedeværelse og online tilbud. Når hun er ude at handle, benytter Vera en app fra Det Digitale Sundhedscenter til at tyde varedeklarationen. Desuden sætter hun stor pris på Dagens opskrift på hjertevenlig mad. For Vera letter det også hverdagen, at den individuelle vejledning hos underviseren kan foregå via Skype. Vera kan godt lide at spille online. Når hun har været til undervisning i Sundhedscentret, benytter hun om aftenen Det Digitale Sundhedscenter til at teste sin viden med quizzen "Tip en 13'er" baseret på dagens undervisning. Kim 52 år: Er ny-diagnostiseret med Type-2 Diabetes, og én af hans udfordringer er at forene behovet for at deltage i patientuddannelse med sit travle liv som selvstændig konsulent. Kim benytter e-læringsmodulet hos det Digitale Sundhedscenter til at deltage i webinarer om aftenen. Han får et godt overblik over sin sygdom på Min side, hvor han har en kostplan fra diætisten og der samles data fra apps, hvor han registrer mad og motion. Før næste fysiske møde med diætisten, deler han disse tal med hende. Via det Det Digitale Sundhedscenter har Kim fået en buddy, som har flere års erfaring med at håndtere livet med diabetes. De chatter sammen, for eksempel når Kim har svært ved at få familien til at forstå, at han siger nej til deres hjemmelavede kage. Nogen gange mødes de også til en rask gå-tur i skoven. 3

4 Som disse to eksempler viser, adskiller Det Digitale Sundhedscenter sig fra andre digitale tilbud om forebyggelse og sundhedsfremme ved at levere en helhedsløsning for borgeren, og konceptet er baseret på, at borgene skal have adgang til tilbud om forebyggelse og sundhedsfremme 24/7. Et stærkt partnerskab om Det Digitale Sundhedscenter Region Syddanmark og kommunerne Varde, Vejle og Faaborg-Midtfyn har udviklet visionen om Det Digitale Sundhedscenter og har afsat medarbejderressourcer til en forberedelses- og analysefase (oktober 2013 september 2014), hvor visionen udfoldes med beskrivelse af flere delprojekter, brugernes behov afdækkes, et koncept for digital patientuddannelse udvikles og der skaffes finansiering til projektet. Partnerne i projektet er: Region Syddanmark repræsenteret ved Syddansk Sundhedsinnovation, der er en førende aktør i Danmark inden for udvikling af innovative velfærdsteknologiske løsninger, og Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet, der har udviklet og gennemført en række større projekter i tæt partnerskab med kommuner og forskningsinstitutioner (bl.a. Spaceprojektet i Center for Interventionsforskning tidligere Trygfondens Forebyggelsescenter). Kommunerne Varde, Vejle og Faaborg-Midtfyn som har erfaring med og et stort vidensgrundlag for at arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse. Udviklingen inden for it-området og de telemedicinske løsninger er gået stærkt de sidste år og disse kommuner har også her opbygget erfaringer med, hvordan løsningerne kan anvendes, og hvad borgerne efterspørger. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, som skal evaluere projektet. Ambitionen for Det Digitale Sundhedscenter er at udvide partnerskabet til at involvere flere kommuner, efterhånden som flere delprojekter udfoldes. Ud over disse partnere bidrager en række aktører med ressourcer til kvalificering af projekt-ideen: - Steno Diabetes Center bidrager med konsulentbistand i forbindelse med udvikling af konceptet for digital patientuddannelse (struktur, indhold, digitale virkemidler mv.). - To private virksomheder - Falck og Next Step Citizen medvirker i et OPI-samarbejde til at kvalificere projekt-ideen frem til finansiering fremskaffes. Vi ønsker desuden at etablere en følgegruppe med repræsentanter fra Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen, Hjerteforeningen, Diabetesforeningen, Danmarks Lungeforening og Landsforeningen SIND. Yderligere vil vi ad hoc inddrage fagpersoner fra almen praksis og sygehusene til at kvalificere projektet. Region Syddanmark og de tre involverede kommuner finansierer kvalificeringen af projekt-idéen i en forberedelsesfase frem til juni Parterne har således lagt midler i blandt andet en fælles projektkoordinator, afholdelse af workshops for borgere og sundhedsprofessionelle samt konsulentbistand fra Steno Diabetes Center til udvikling af konceptet for Digital 4

5 Patientuddannelse, ligesom både Region Syddanmark og de tre kommuner lægger medarbejdertimer i forberedelsesfasen. Tryg-fonden som medskaber af Det Digitale Sundhedscenter? Vi har etableret et stærkt partnerskab om Det Digitale Sundhedscenter, og vi vil gerne invitere Tryg-fonden til at deltage aktivt i realiseringen af vores vision for Det Digitale Sundhedscenter. Med afsæt i Tryg-fondens kerneområde Sundhed og fokusområderne Lev sundt, Mental sundhed og Lev med kronisk sygdom vil Det Digitale Sundhedscenter danne rammen om en vifte af forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. Det første delprojekt under Det Digitale Sundhedscenter bliver etableringen af Digital Patientuddannelse for borgere med Type 2 Diabetes, KOL og Hjertesygdomme. Vi ved, at de eksisterende patientuddannelsestilbud i de kommunale sundhedscentre gør det lettere at leve et liv med kronisk sygdom. Men sundhedscentrene oplever i dag en række udfordringer med, at borgerne fravælger og frafalder tilbuddene, hvilket bl.a. skyldes manglende fleksibilitet og tilgængelighed i de eksisterende tilbud. Med digitale patientuddannelse vil vi målrette indsatsen til den enkelte borger, og vi vil samtidig kunne nå flere borgere med vores tilbud. Det Digitale Sundhedscenter er en ramme, som kan rumme en vifte af tilbud om sundhedsfremme og forebyggelse til borgerne. Ud over patientuddannelse kan det eksempelvis være: - Fremme af mental sundhed blandt unge på ungdomsuddannelser. Her oplever man i dag et stort frafald, som ofte bunder i mentale problemer som ensomhed. Kommunerne kan spille en aktiv rolle på dette område, og en indsats i regi af sundhedscentrene er derfor relevant. - Fysisk aktivitet blandt børn. I dag er op mod hver femte barn overvægtigt 4, og man ved, at livsstil og risikofaktorer fra barndommen overføres til voksenlivet. En indsats med fokus på fysisk aktivitet forankret i de kommunale sundhedscentre vil være oplagt. Digitale løsninger som inkluderer spilelementer kunne målrettes denne indsats. - Tilbuddene i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker inden for f.eks. rygning og alkohol er et oplagt udgangspunkt og kan justeres med en digital vinkel. Delprojekterne kan gennemføres forskudt eller parallelt i takt med, at de udvikles og finansieres. Vi forventer et stort spin-off af erfaringer med digitale løsninger mellem de forskellige delprojekter. Udfordringer: Med Det Digitale Sundhedscenter ønsker vi at håndtere en række nuværende begrænsninger, men vi er bevidst om, at der også er udfordringer forbundet med det. I hovedtræk har vi følgende bud på at håndtere de udfordringer, vi anser som de potentielt største: 4 Bjørn Richelsen. Er det en fedmeepidemi? Ugeskrift for Læger 2005; 167 (2):

6 1. Borgernes digitale kompetencer vil digitalisering bidrage til social ulighed, hvis mindre ressourcestærke borgere ikke magter at anvende eller få samme udbytte af det digitale koncept? Vi kender ikke i dag sammenhængen mellem borgernes IT-færdigheder og sociale position. Vi vil stræbe efter, at såvel yngre som ældre samt både erfarne og mindre erfarne itbrugere inden for målgruppen vil kunne benytte konceptet og således også rekruttere bredt indenfor målgrupperne. Dette projekt vil desuden være med til at belyse spørgsmålet om digitalisering og social ulighed. 2. Frafald er et digitalt forløb forpligtende i samme grad som et traditionelt forløb? I projektet vil vi stræbe efter at finde den rette balance mellem fysisk fremmøde og digitale tilbud. 3. Bliver det nemmere at fastholde positive livsstilsændringer eller virker det digitale tilbud blot yderligere passiviserende? Vores koncept vil bygge på en flerstrenget strategi i forhold til at styrke borgerens kompetencer til egenomsorg og indflydelse på sit eget helbred i form af livsstilsændringer. 4. Underviserrollerne ændrer sig I forbindelse med e-læring ændrer rollerne sig for både undervisere og deltagere i et læringsforløb. Underviseren går fra at være formidler af et fagligt stof til snarere at være coach i en læreproces, hvor deltagerne i højere grad har ansvar for egen læring. Der er altså tale om et paradigmeskrift for de sundhedsprofessionelle, og derfor planlægger vi en omfattende kompetenceudvikling af underviserne, så de bliver i stand til at håndtere såvel de digitale elementer som deres nye rolle. Evaluering Vi planlægger at gennemføre særskilte evalueringer af de forskellige delprojekter. Vi ønsker i første omgang at gennemføre en forskningsbaseret evaluering af delprojektet Digital Patientuddannelse. Evalueringen skal varetages af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet og fokusere på tre spor: 1. Udvikling og implementering af digitale ydelser a. Hvordan forløber udviklingen af de digitale ydelser? b. Hvordan forløber implementeringen af ydelserne? c. Hvordan oplever og vurderer de sundhedsprofessionelle de digitale ydelser sammenlignet med traditionel patientuddannelse? d. Hvordan inddrages borgerne i udvikling, implementering og tilpasning af de digitale ydelser? 2. Borgerens perspektiv a. Hvad kendetegner de borgere, der benytter og gennemfører de digitale patientuddannelsestilbud? b. Hvordan oplever og vurderer de deltagende borgere konkrete elementer i tilbuddet? c. Hvordan vurderer borgerne deres udbytte af at deltage i patientuddannelsestilbuddet? 3. Ressourceforbrug - Hvad koster digital patientuddannelse sammenholdt med traditionelle tilbud? 6

7 Evalueringen skal styrke den videre udvikling og implementering af Det Digitale Sundhedscenter samt bidrage til at styrke den generelle viden om digitalisering af sundhedspædagogiske indsatser. Vi ved ikke på forhånd, om et digitalt tilbud vil få den enkelte borger til at leve et sundere liv. Dette projekt har et eksplorativt undersøgelsesdesign, hvor dette udforskes nærmere. I en senere fase kan et randomiseret kontrolleret forsøg være relevant. Udbredelse og implementering Region Syddanmark og kommunerne i regionen har stor erfaring med at gennemføre større, tværkommunale udviklingsprojekter. Disse projekter har både skabt solid erfaring med forskningpraksis på tværs af kommuner og har skabt viden om den indholdsmæssige og sundhedspædagogiske del af patientuddannelse. Desuden har Region Syddanmark i samarbejde med bl.a. Steno Diabetes Center udviklet og gennemført kurser i sundhedspædagogik for næsten 600 sundhedsprofessionelle fra både kommuner og sygehuse. Med udgangspunkt i dette er der solid basis for, at Region Syddanmark og kommuner i regionen i fællesskab kan planlægge, gennemføre, evaluere og udbrede Det Digitale Sundhedscenter. Statens Institut for Folkesundhed har stor erfaring i såvel kvantitative som kvalitative evalueringer af forebyggelses- og behandlingstiltag. Instituttet huser desuden Center for Interventionsforskning, der har specialiseret sig i disse evalueringer og randomiserede studier i en kommunal kontekst. Da konceptet og platformen er generisk, er det også umiddelbart opskalerbart. Kommuner over hele landet står over for de samme udfordringer, så hvis konceptet virker og er overkommeligt ressourcemæssigt, er der potentielt 98 kommuner i Danmark, som vil være interesserede i at implementere konceptet. Der kan desuden være interesse for konceptet i f.eks. de øvrige nordiske lande, hvor udfordringerne med tilgængelighed i fysiske tilbud er stort pga. de geografiske afstande. Blandt projektpartnerne og i den ønskede følgegruppe er der gode kanaler til at få konceptet udbredt: - Med etableringen af en følgegruppe vil medlemmerne få mulighed for at følge projektet og forventes at medvirke til at udbrede konceptet. Organisationerne i følgegruppen er således helt relevante aktører for at få viden fra projektet spredt og forankret - Region Syddanmark tilbyder kommunerne i regionen rådgivning jævnfør Sundhedsloven og har en række kanaler til videnspredning (tidsskriftet Dialog om Forebyggelse og hjemmesiden Dialog-Net.dk, værksteder og temamøder etc., individuel rådgivning til kommunerne). Regionen kan desuden sprede viden via sit netværk blandt de øvrige regioner - Vi planlægger at formidle resultater fra projektet via konferencer, seminarer og workshops på regionalt og nationalt niveau. De aktuelle regionale og nationale strategiske dagsordener skaber desuden forventning om bred opbakning til projektet. 7

Det Digitale Sundhedscenter

Det Digitale Sundhedscenter Vision: Det Digitale Sundhedscenter et partnerskab for projekter om digitalisering af kommunernes tilbud i sundhedscentre Den 16. december 2013 version 2 Indhold Baggrund for visionen... 3 Der er væsentlige

Læs mere

Det Digitale Sundhedscenter i Region Syddanmark

Det Digitale Sundhedscenter i Region Syddanmark Vision: Det Digitale Sundhedscenter i Region Syddanmark et partnerskab for projekter om digitalisering af kommunernes tilbud i sundhedscentre Den 23. maj 2013 version 1 Indhold Baggrund for visionen...

Læs mere

Digital Patientuddannelse til. borgere med type 2-diabetes. og hjertekarsygdom. IT-projektleder Anna-Britt Krog

Digital Patientuddannelse til. borgere med type 2-diabetes. og hjertekarsygdom. IT-projektleder Anna-Britt Krog Digital Patientuddannelse til borgere med type 2-diabetes og hjertekarsygdom IT-projektleder Anna-Britt Krog 2 Det Digitale Sundhedscenter en vision, der udfoldes i flere delprojekter Visionen om Det Digitale

Læs mere

Delprojekt 1 under Det Digitale Sundhedscenter i Region Syddanmark: Digitalisering af patientuddannelse til borgere med kronisk sygdom

Delprojekt 1 under Det Digitale Sundhedscenter i Region Syddanmark: Digitalisering af patientuddannelse til borgere med kronisk sygdom Delprojekt 1 under Det Digitale Sundhedscenter i Region Syddanmark: Digitalisering af patientuddannelse til borgere med kronisk sygdom Den 23. maj 2013 version 1 Indhold Baggrund for projektet... 3 Kronisk

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN

UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN SEMINARRUNDE 7 UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN Eva Michelle Burchard Specialkonsulent i Center for Forebyggelse i praksis, KL 24. Oktober 2017 Arrangør: Danske Ældreråd Hvad er på programmet? Den sundhedspolitiske

Læs mere

Sundhedspædagogik i et

Sundhedspædagogik i et Sundhedspædagogik i et kommunalt patientuddannelseskoncept 1 Oplæg på erfa-møde om sundhedspædagogik i patientuddannelse den 1. februar 2011 v. Charlotte Nyborg Kristensen, Region Syddanmark Baggrund Kronikerindsatsen

Læs mere

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE 25-11-2015 CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE Baggrundsnotat til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse om forebyggelse den 9. december 2015 Baggrund Et afgørende aspekt

Læs mere

Vision for Fælles Sundhedshuse

Vision for Fælles Sundhedshuse 21. februar 2014 Vision for Fælles Sundhedshuse Indledning Hovedstadsregionen skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen med borgeren og patienten i centrum og med fokus på kvalitet og

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner

KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner sammen om borgernes sundhedsvæsen 2025 INDLEDNING De syddanske borgere skal i fremtiden opleve et endnu stærkere nært og sammenhængende sundhedsvæsen, som de

Læs mere

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet?

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? KONFERENCE OM SUNDHEDSPROFIL 2013 Region Nordjylland og de nordjyske kommuner, 17. marts 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Folketinget, lokale 2-080, fredag den 14. oktober 2016 kl ]

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Folketinget, lokale 2-080, fredag den 14. oktober 2016 kl ] Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMSAH Koordineret med: Sagsnr.: 1609031

Læs mere

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune I Danmarks ses stigende sundhedsudfordringer, som sammen med nye krav og retningslinjer fra flere sider stiller større krav til kommunernes arbejde

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

Bilag 2 - Kravspecifikation. 1. Indledning. 2. Baggrund. 3. Beskrivelse af evalueringsopgaven. Dato

Bilag 2 - Kravspecifikation. 1. Indledning. 2. Baggrund. 3. Beskrivelse af evalueringsopgaven. Dato Dato 16-06-2014 Sagsnr. 1-1010-147/6 MAHA maha@sst.dk Bilag 2 - Kravspecifikation 1. Indledning Sundhedsstyrelsen inviterer hermed alle interesserede aktører til at afgive tilbud på evaluering af satspuljen

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE

POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE Juni 2013 I Sundhedsstyrelsens politik for brugerinddragelse beskriver vi, hvad vi forstår ved brugerinddragelse, samt eksempler på hvordan brugerinddragelse kan gribes an

Læs mere

Vi skal sætte ind nu. Diabetes som strategisk indsatsområde i Svendborg Kommune

Vi skal sætte ind nu. Diabetes som strategisk indsatsområde i Svendborg Kommune Vi skal sætte ind nu Diabetes som strategisk indsatsområde i Svendborg Kommune Indledning Borgere med kronisk sygdom er en særlig udfordring på sundhedsområdet, og herunder udgør diabetes en stor og stigende

Læs mere

UDKAST. Patientuddannelse på tværs. Udvikling af et kommunalt koncept for patientuddannelse på tværs af hjerte- type 2-diabetes- og KOL-området

UDKAST. Patientuddannelse på tværs. Udvikling af et kommunalt koncept for patientuddannelse på tværs af hjerte- type 2-diabetes- og KOL-området UDKAST Patientuddannelse på tværs Udvikling af et kommunalt koncept for patientuddannelse på tværs af hjerte- type 2-diabetes- og KOL-området Region Syddanmark Afdelingen for Kommunesamarbejde og Komitéen

Læs mere

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtageren skal i forbindelse med puljeprojektets afslutning besvare følgende spørgsmål

Læs mere

Konference om Fælles Sundhed. 2. juni 2010

Konference om Fælles Sundhed. 2. juni 2010 Konference om Fælles Sundhed 2. juni 2010 Hvorfor en vision om fælles sundhed`? Fælles udfordringer Flere kronisk syge Sociale forskelle i sundhed Den demografiske udvikling Befolkningen har stigende forventninger

Læs mere

Hvorfor er det vigtigt?

Hvorfor er det vigtigt? Struktur på sundheden Workshop 10 Lucette Meillier Seniorforsker, cand.comm., ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Socialpsykiatrien Sundhed i balance Hvorfor er det vigtigt?

Læs mere

Projekter i Sundhed 2015

Projekter i Sundhed 2015 Indsatser 2015 Type af aktivitet Effekt Kompetenceudvikling af medarbejdere Osteoporose, Ernæring, kroniske smerter, fald, KOL I forhold til den geriatriske borger har optimeret træningsindsatsen Ernæring

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Andelen af daglige rygere er størst i aldersgruppen 45 54 år og 55 64 år for både mænd og kvinder 3.

Andelen af daglige rygere er størst i aldersgruppen 45 54 år og 55 64 år for både mænd og kvinder 3. Dato: 9. maj 2014 Rettet af: LSP Version: 1 Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: Rygestopinstruktør Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder Projektidé

Læs mere

N O T A T Sag nr. 08/2538 Dokumentnr /13. En sund befolkning

N O T A T Sag nr. 08/2538 Dokumentnr /13. En sund befolkning N O T A T En sund befolkning 15-03-2013 Sag nr. 08/2538 Dokumentnr. 10904/13 I dette notat præsenteres regionernes bidrag til at øge danskerne middellevetid gennem en målrettet indsats mod de mest udsatte

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet

Læs mere

Introduktion til Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker

Introduktion til Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Introduktion til Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Region Syddanmark 23. april 2013 Barbara Hjalsted bah@sst.dk Sundhedsstyrelsen, Forebyggelse og Borgernære Sundhedstilbud Disposition Baggrund og

Læs mere

Hvorfor en vision om fælles sundhed?

Hvorfor en vision om fælles sundhed? Hvorfor en vision om fælles sundhed? Hvad skal Region Syddanmark og kommunerne i regionen være kendt for når det gælder borgernes sundhed? Hvordan skal borgerne opleve behandling og omsorg i kommuner,

Læs mere

Shared Care på Vestegnen Et samarbejdsprojekt mellem Socialpsykiatri, Distriktspsykiatri og Almen praksis. Projektbeskrivelse

Shared Care på Vestegnen Et samarbejdsprojekt mellem Socialpsykiatri, Distriktspsykiatri og Almen praksis. Projektbeskrivelse HR&Kvalitet Til: Region Hovedstadens 50 mio. kr. pulje til udsatte borgere Ndr Ringvej 57 2600 Glostrup Opgang 8 Telefon 38633890 Direkte 38633027 Mail GLO-HR-og- Kvalitet@regionh.dk Web www.glostruphospital.dk

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom. Et kommunalt perspektiv v/ direktør Karin Holland, Horsens Kommune

Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom. Et kommunalt perspektiv v/ direktør Karin Holland, Horsens Kommune Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom Et kommunalt perspektiv v/ direktør Karin Holland, Horsens Kommune Det nære sundhedsvæsen - og borgere med kronisk sygdom Den brændende platform 1. Flere

Læs mere

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune Organisatoriske aspekter, region refid 36, side 7: Den helt overordnede og langsigtede vision er en sammenhængende indsats på tværs af eksisterende sektorer. refid 36, side 10: Det er en ledelsesmæssig

Læs mere

Kommissorium Projekt rygestoprådgiver

Kommissorium Projekt rygestoprådgiver Kommissorium Projekt rygestoprådgiver Vejen er en kommune i bevægelse, der i fællesskab med borgeren skaber rammer for trivsel, der bidrager til så mange gode leveår som muligt. Baggrund Temaplanen for

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

26. oktober 2015. Line Hjøllund Pedersen Projektleder

26. oktober 2015. Line Hjøllund Pedersen Projektleder 26. oktober 2015 Line Hjøllund Pedersen Projektleder VIBIS Etableret af Danske Patienter Samler og spreder viden om brugerinddragelse Underviser og rådgiver Udviklingsprojekter OPLÆGGET Brugerinddragelse

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

R A P P O R T. Marker denne tekst og indsæt billede her. Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg

R A P P O R T. Marker denne tekst og indsæt billede her. Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg R A P P O R T Marker denne tekst og indsæt billede her Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg Sundhedscenter Vest januar 2014 h j e m m e b e s ø g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gør tanke til handling VIA University College Den pædagogiske læreplan Ledelseskonference BUPL Nordsjælland Den 11-12.01.2018 1 Tidlige indsatser er vigtige 09-01-2018 2 Fokus Fra aktiviteter til evaluering

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent

Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent Program Er der styr på hygiejnen? Odense den 25.2.2014 Forebyggelsespakken om 10:00 Velkomst og introduktion til dagen og morgenkaffe

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

Skema til slutrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Skema til slutrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Skema til slutrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtageren skal i forbindelse med puljeprojektets afslutning besvare følgende spørgsmål

Læs mere

Mere om at skabe evidens

Mere om at skabe evidens Mere om at skabe evidens Dokumentation, procesevaluering og implementeringsforskning Tine Curtis, centerchef TrygFondens Forebyggelsescenter Syddansk Universitet Hvad har kommunen brug for, for at kunne

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse Punkt 4. Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse 2018-007141 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering KL's udspil om sundhedsfremme

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

SUND I NATUREN. Partnerskabsprojekt - sammen skaber vi folkesundhed med friluftsliv

SUND I NATUREN. Partnerskabsprojekt - sammen skaber vi folkesundhed med friluftsliv MOTIVATION OG BAGGRUND SUND I NATUREN Partnerskabsprojekt - sammen skaber vi folkesundhed med friluftsliv Kort om projektet Sund i Naturen skaber og samler tilbud og aktiviteter, der henvender sig til

Læs mere

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 2015-2018 1 Kære borger i Hvidovre De største udfordringer for sundheden er rygning, alkohol, fysisk inaktivitet,

Læs mere

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde 2015-2017 regionsyddanmark.dk Hvorfor en rehabiliteringsstrategi? I Region Syddanmark ønsker vi at give borgerne mulighed for at leve et så selvstændigt

Læs mere

De 9 strategiske pejlemærker

De 9 strategiske pejlemærker De 9 strategiske pejlemærker Socialpsykiatrisk Center Slagelse De 9 strategiske pejlemærker I denne folder præsenteres 9 strategiske pejlemærker for socialpsykiatrien i Slagelse Kommune. Pejlemærkerne

Læs mere

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Sundhedsspor og velfærdsspor Den brede dagsorden Sundhedsaftaler Forebyggelsespakker

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner

Frokostordninger i daginstitutioner Frokostordninger i daginstitutioner - Hvordan spiller de ind i kommunernes arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse Konference. Børnehaven som læringsrum for sundhed & maddannelse - fra evidens til forandring.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Vibeke Brønnum E-mail: vbr@aarhus.dk Telefon: 8713 4042/2920 4540 Arbejdssted: Folkesundhed, Sundhed og

Læs mere

Patient, pårørende og sundhedsvæsen Et stærkt og udviklende partnerskab

Patient, pårørende og sundhedsvæsen Et stærkt og udviklende partnerskab Vision for patienten som partner Patient, pårørende og sundhedsvæsen Et stærkt og udviklende partnerskab 2 Forord Med visionen»patient, pårørende og sundhedsvæsen Et stærkt og udviklende partnerskab«vil

Læs mere

Patientforløbsprogrammer. v. Anne Bach Stisen - Januar 2012

Patientforløbsprogrammer. v. Anne Bach Stisen - Januar 2012 Patientforløbsprogrammer v. Anne Bach Stisen - Januar 2012 Disposition 1. Kronikerstrategien (Indsatsen for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark) 2. Baggrund for forløbsprogrammerne 3. Hvad

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Program for konferencen Overvægt et fælles ansvar Ordstyrer: cand. brom. Regitze Siggaard, partner i Aktivo

Læs mere

Jeg har ingen færdige forståelser af hvad en bruger er eller hvad brugerinddragelse er

Jeg har ingen færdige forståelser af hvad en bruger er eller hvad brugerinddragelse er Oplæg 12-12-2012. (Dias 1) (med præsentation) Jeg hedder Anne Lee, er uddannet sygeplejerske og sundhedsfaglig kandidat. Jeg er ansat i CAST ved Syddansk Universitet, hvor jeg bl.a. beskæftiger mig med

Læs mere

TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER

TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER . TEMADAG TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER Karen K. Eriksen og Eva M. Burchard Konsulenter i Center for Forebyggelse i praksis, KL Center for Forebyggelse i praksis Formål 2016-2018 Center for

Læs mere

Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling UDKAST PAT IEN T EN SOM PA R T NER

Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling UDKAST PAT IEN T EN SOM PA R T NER Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling UDKAST PAT IEN T EN SOM PA R T NER INDLEDNING Regionsrådet besluttede i budgetaftale 2013, at der skulle udarbejdes en strategi for styrkelse

Læs mere

Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen blev der med finansloven 2014 afsat

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Projekt Forløbskoordination

Projekt Forløbskoordination Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 10/1253 Dato: 11. juni 2012 Udarbejdet af: Janne Horsbøl E-mail: Janne.Horsboel@regionsyddanmark.dk Telefon: 2155 3076 Notat

Læs mere

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune 1 Hvad sker der på forebyggelsesområdet? Regeringen har stigende fokus på forebyggelse Regeringsgrundlaget nationale

Læs mere

Debatoplæg. Vision om fælles sundhed. Sundhedskoordinationsudvalget Region Syddanmark og de 22 kommuner

Debatoplæg. Vision om fælles sundhed. Sundhedskoordinationsudvalget Region Syddanmark og de 22 kommuner Debatoplæg Vision om fælles sundhed Sundhedskoordinationsudvalget Region Syddanmark og de 22 kommuner Hvorfor en vision om fælles sundhed? Hvad skal Region Syddanmark og kommunerne i regionen være kendt

Læs mere

ABC FOR MENTAL SUNDHED - FRA ORD TIL HANDLING

ABC FOR MENTAL SUNDHED - FRA ORD TIL HANDLING ABC FOR MENTAL SUNDHED - FRA ORD TIL HANDLING VIBEKE KOUSHEDE SENIORFORSKER STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED MISTRIVSEL SMITTER MISTRIVSEL SMITTER DET GØR TRIVSEL HELDIGVIS

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel

Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel 1 Denne projektbeskrivelse uddyber den korte version indenfor følgende elementer: 1. Aalborg kommunes forberedelsesfase 2. Aalborg kommunes formål med

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Gode rammer for hjerterehabilitering

Gode rammer for hjerterehabilitering Gode rammer for hjerterehabilitering # 02 - et partnerskabsprojekt Januar 2010 Af projektleder Anne Sophie Hensgen Solidt koncept for systematisk hjerterehabilitering Siden opstarten af Gode rammer for

Læs mere

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge Sundhedsaftalen 2015 18 i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/1 2016 1 Tredje generation 2001-14 2007-10 2 Selve aftalen Politisk del Målsætninger Udviklingsafsnit Administrativ

Læs mere

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr.

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr.

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde sammenhæng...

Læs mere