Referat til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)"

Transkript

1 Referat til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 27. november 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Fraværende: Formand: Susanne Eilersen (O) Næstformand: Pernelle Jensen (V) Bente Ankersen (A) Børge Larsen (V) Henning Due Lorentzen (A) Inger Nielsen (C) Ivan Toftgaard (F) Pernelle Jensen Børge Larsen Henning Due Lorentzen Side 1

2 Indholdsfortegnelse 70 Godkendelse af dagsorden Etablering af yderligere aflastningsplader på Hannerup Pleje og Rehabiliteringscenter Orientering om medfinansieringsudgifterne Tilbagemelding vedr. selvmordsforebyggelse Styrkelse af indsatsen på kræftrehabilitering Lukket - Orientering...15 Side 2

3 70 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Fagafdelingen indstiller Bilag: Beslutning i Sundhedsudvalget den : Godkendt. Fraværende: Pernelle Jensen, Børge Larsen, Henning Due Lorentzen Side 3

4 71 Etablering af yderligere aflastningsplader på Hannerup Pleje og Rehabiliteringscenter Sagsnr.:13/11719 Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget Sagsbeskrivelse: Sundhedsudvalget og Socialudvalget har tidligere behandlet sager om et øget pres på dels plejecenterboliger, dels på døgnpladser på Hannerup Pleje- og rehabiliteringscenter samt pladsmangel på Genoptræningscenteret. Der er i forbindelse med planerne om lukning af Fredericia Sygehus igangsat arbejde med etablering af et Sundhedshus, som på den lidt længere bane blandt andet skal afhjælpe manglen på plads både i forhold til aflastnings- og rehabiliteringspladser samt pladsmanglen på Genoptræningscenteret. Det må forventes at etableringen af et nyt Sundhedshus ligger lidt ude i fremtiden. Der har derfor været et ønske om at se på mulige løsninger på den kortere bane. Indenfor det sidste år har der været en tendens til stigende ventelister til kommunens plejecenterboliger, som har nødvendiggjort etablering af flere plejeboliger. På mødet d. 24. september 2013 besluttede Socialudvalget, at omdanne to ældreboliger på Othello 5. sal til plejecenterboliger. Denne proces er allerede sat i gang. Samtidig hermed har der gennem nogle år været en tendens til, at borgerne sendes hjem hurtigere fra sygehusophold med mere omfattende pleje- og rehabiliteringsbehov end for bare få år siden. Dette medfører et øget pres på aflastningspladserne, da en del af disse borgere ikke kan klare sig i eget hjem uden massiv tilstedeværelse af plejepersonale. For disse borgere er det såvel fagligt som økonomisk mest forsvarlig, at de tilbydes en aflastningsplads. I forbindelse med at Voksenservice samler sine botilbud, åbner der sig en mulighed for at tilføje yderligere 4 aflastningspladser i sammenhæng med Hannerup Pleje- og Rehabiliteringscenter i lokalerne på Viaduktvej 9c. Dertil kommer, at Genoptræningscenteret også kan få mulighed for at udvide sit område og dermed forbedre forholdene for diverse forundersøgelser samt for behandlingen af borgere i kræftrehabilitering eller med hjerneskade. Især for de to sidstnævnte grupper vil træningsmulighederne blive væsentligt forbedrede i forhold til nu. På nuværende tidspunkt er der på Hannerup Pleje- og Rehabiliteringscenter 8 rehabiliteringspladser og 8 til 14 aflastningspladser. 6 stuer er dobbeltstuer, hvilket betyder, at de bruges flexibelt afhængig af hvilke borgere, der efterspørger pladserne. Desuden findes der 7 aflastningspladser på Hybyhus, hvoraf 5 er demensaflastningspladser og 2 er almen aflastning. Pladserne er under pres, og dobbeltstuerne på Hannerup Pleje- og Rehabiliteringscenter er sædvanligvis i brug i det omfang, det er muligt. Side 4

5 Økonomiske konsekvenser: En udvidelse af antallet af aflastningspladser på Hannerup Pleje- og Rehabiliteringscenter medfører et samlet finansieringsbehov på 3 mio. kr. Heraf vedrører ca kr. ejendommens drift, hvoraf en mindre andel skal betales af genoptræningscentret i forhold til de m2, de overtager. I forhold til en udvidelse af antallet af aflastningspladser, er der behov for ansættelse af plejepersonale i form af SSAér i dagvagt og nattevagt samt styrkelse af kompetencerne i aftenvagten med en sygeplejerske. Ligeledes er der brug for at styrkelse af timer i køkkenet og til rengøring. Den nærmere specificering af personaletimer fremgår af notat vedlagt sagen. Der er mulighed for at anvende midler fra puljen fra økonomiaftalen under Sundhed Puljen udgør for Fredericia Kommunes vedkommende 2,7 mio. kr. og skal ifølge Økonomiaftalen anvendes til den patientrettede forebyggelsesindsats, herunder færre uhensigtsmæssige genindlæggelser, færre forebyggelige indlæggelser og færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser. Finansieringen af udgifterne til udvidelse med 4 aflastningspladser foreslås sammensat på følgende måde: Varig finansiering: 0,5 mio. kr. tages af fritvalgsrammen fra 2014 og fremefter 1,0 mio. kr. tages af puljen fra Økonomiaftalen under sundhed Midlertidig finansiering (engangsbeløb 2014) sparede midler: 1,0 mio. kr. restmidler fra demensboligplan 0,5 mio. kr. sparede midler vedr. plejevederlag. Der kan således anvises varig finansiering af de første 1,5 mio. kr., mens de sidste 1,5 mio. kr. er engangsbeløb og alene er til rådighed i Såfremt de 4 yderligere pladser skal bevares i årene efter 2014, skal der i forbindelse med budgetforhandlingerne i efteråret 2014, findes 1,5 mio. kr. med henblik på at sikre, at tilbuddet kan blive varigt. Genoptræningscenteret betaler for drift af de m2 de overtager. Finansiering sker således ved anvendelse af dels midler under Socialudvalget, dels midler under Sundhedsudvalget. Sagen er derfor til behandling i såvel Socialudvalget som Sundhedsudvalget. Vurdering: Pleje og Sundhed vurderer, at etableringen af yderligere 4 aflastningspladser samt udvidelsen af Genoptræningscenterets areal medvirker til en løsning af de aktuelle problemstillinger i forhold til døgnpladser og plads til genoptræningsfunktionen på den korte bane. Side 5

6 For så vidt angår anvendelse af puljen fra Økonomiaftalen vedrørende 2014 på Sundhedsområdet, er det i aftalen anført, at midlerne blandt andet skal bruges til patientrettet forebyggelsesindsats, sikre færre uhensigtsmæssige genindlæggelser, færre forebyggelige indlæggelser og færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser. Ligeledes er der peget på en styrkelse af de sygeplejefaglige kompetencer, som middel til at nå det mål. Derfor er styrkelsen af de sygeplejefaglige kompetencer i aftenvagten på Hannerup Pleje og rehabiliteringsafdeling også helt i tråd med intensionerne i Økonomiaftalen. En beslutning om udvidelse af antallet af pladser og Genoptræningscentrets areal skal ses i lyset af kommunens økonomiske situation og budgettet for , hvor der skal findes en række besparelser, der på nuværende tidspunkt er uspecificerede. Det kan betyde, at en beslutning om udvidelser nu, skal tages op til revision i 2014 ud fra en samlet økonomisk prioritering på området. Indstillinger: Pleje og Sundhed indstiller, at Sundhedsudvalget under forudsætning af Socialudvalgets anbefaling og godkendelse af finansieringsandel - godkender: 1. at der udvides med 4 aflastningspladser på Hannerup Pleje- og Rehabiliteringscenter, 2. at Genoptræningscenteret samtidig udvider sit areal, 3. at Sundhedsudvalgets andel af finansiering af udvidelsen af aktiviteterne sker ved at bruge1,0 mio. kr. af puljen fra Økonomiaftalen under Sundhed 4. at der i forbindelse med budgetlægningen i efteråret 2014 tages stilling til den videre finansiering for så vidt angår 1,5 mio. fra 2015 og frem. Bilag: Åben - Notat vedr normering mv - Hipo Campus Beslutning i Socialudvalget den : Ad 1 I betragtning af de udfordringer, der er på området, ønsker Socialudvalget, at der iværksættes midlertidige løsning med udvidelse af antal pladser. Side 6

7 Ad 2 Anbefalet. Ad 3 Godkendt. Fraværende: Børge Larsen Beslutning i Sundhedsudvalget den : Indstillingerne godkendt. Fraværende: Pernelle Jensen, Børge Larsen, Henning Due Lorentzen Side 7

8 72 Orientering om medfinansieringsudgifterne 2012 Sagsnr.:10/13706 Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget Sagsbeskrivelse: I juni 2013 fik Sundhedsudvalget en orientering om de kommunale medfinansieringsudgifter for 2012 ud fra en overordnet opgørelse. Nu foreligger der en mere detaljeret analyse af udgifterne, som beskrives i notatet i bilaget. Analysen er lidt anderledes bygget op end tidligere, bl.a. fordi nye takster vanskeliggør sammenligning i udgiftsniveauet over tid. I nuværende bilag er der denne gang sat større fokus på hvilke aldersgrupper, der trækker på udgifterne. På mødet præsenteres analysens hovedresultater. Økonomiske konsekvenser: Der er sket en kraftig stigning i Fredericia Kommunes merforbrug i forhold til landsgennemsnittet. I 2012 er merforbruget på ca. 17 mio. kr. Vurdering: Sundhedssekretariatet vurderer, at analysen giver et billede af udviklingen, og hvor udgifterne er størst. Det vurderes, at analysen giver et godt udgangspunkt for en efterfølgende dialog med Sygehus Lillebælt. Indstillinger: Pleje og Sundhed indstiller: 1. At orienteringen tages til efterretning. 2. At Sundhedsudvalget kommer med eventuelle forslag til diskussionsemner til dialogen med Sygehus Lillebælt i december. Bilag: Åben - Notat om aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012.pdf Beslutning i Sundhedsudvalget den : Fraværende: Pernelle Jensen, Børge Larsen, Henning Due Lorentzen Side 8

9 73 Tilbagemelding vedr. selvmordsforebyggelse Sagsnr.:13/3481 Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget Sagsbeskrivelse: Sundhedsudvalget blev i november 2012 præsenteret for Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om mental sundhed. Pakkens anbefalinger blev sammenholdt med Fredericia Kommunes indsatser. En af anbefalingerne er, at kommunerne bør implementere pakker for selvmordsforebyggelse. De pakker, der henvises til, er Socialministeriets pakker for selvmordsforebyggelse blandt hhv. børn og unge og blandt ældre. I Fredericia Kommune følger vi ikke fuldstændigt denne anbefaling. I april 2013 blev Sundhedsudvalget orienteret om Fredericia Kommunes indsats vedr. selvmordsforebyggelse for børn og unge samt ældre. Sundhedsudvalget ønskede på den baggrund en tilbagemelding på indsatsen på børne- og unge området, samt orientering om indsatser på voksen området. Denne sag, samt oplæg på Sundhedsudvalgsmødet, vil give denne tilbagemelding. I 2012 blev i alt 114 selvmordsforsøg behandlet på Sygehus Lillebælt. Disse forsøg fordeler sig på 55 personer bosiddende i Fredericia Kommune. Det var især i aldersgrupperne år at der skete gentagende selvmordsforsøg. Fredericia Kommune har en lidt højere forekomst af selvmordsforsøg i 2012 i forhold til gennemsnittet for Kolding og Vejle kommuner og der er i gennemsnit 2 selvmordsforsøg pr. borger der forsøger selvmord i Fredericia Kommune i forhold til 1,5 i nabokommunerne. De praktiserende læger bliver orienteret, hvis en af deres patienter har været indlagt efter selvmordsforsøg via en epikrise. Den praktiserede læge har ingen opsøgende funktion og bliver derfor kun inddraget i det videre forløb hvis patienten selv eller en pårørende henvender sig. Børn og unge Fredericia Kommune har indgået en samarbejdsaftale om, at etablere en behandlingskæde på tværs af sektorer. Denne aftale, som blev indgået i januar i år, betyder, at der i kommunen er oprettet et Selvfo-team. Selvfo-teamet består af en ungdomsrådgiver, en familierådgiver, en PPR psykolog, en sundhedsplejerske og en ungekonsulent. Teamet skal udarbejde lokale instrukser, som beskriver organisation/redskaber/rutiner for opfølgning af børn og unge med selvmordsadfærd samt udarbejde en lokalplan for formidling af kommunens beredskab. Aftalen betyder desuden, at der skal etableres en fast praksis med de somatiske afdelinger på Sygehus Lillebælt om at sende underretninger til kommunens Børne- og Familiesundhed, når en ung borger indlægges efter forsøg på selvmord. Ungdomskonsulent Heidi Astrup og socialrådgiver Kenneth Hald Petersen, der begge sidder med i Selvfoteamet præsenterer på Sundhedsudvalgsmødet hvorledes arbejdet i teamet foregår og hvor langt de er med implementeringen af aftalen. Voksne og ældre Side 9

10 På arbejdsmarkedsområdet er der ikke en strategi for håndtering af selvmordsforebyggelse eller selvmordsforsøg blandt borgerne. Når arbejdsmarkedsområdet møder en selvmordstruet borger, henvender de sig til den praktiserende læge eller ved akutte tilfælde til psykiatrisk skadestue i Kolding. Blandt mennesker med sindslidelser eller misbrugsproblemer vil selvmordsovervejelser, - tanker og - forsøg være hyppigere, end i befolkningen generelt. Denne øgede selvmordsrisiko ved målgruppen gør, at Voksenservice har et konstant fokus på selvmordsforebyggelse. Selvmordstrusler tages altid alvorligt og kolleger og ledelse involveres altid i det arbejde og de overvejelser medarbejderen har gjort sig. Desuden inddrages netværket og relevante samarbejdspartnere omkring borgeren og der kan tages kontakt til psykiatrisk skadestue i akutte tilfælde. Borgeren gives alternative handlingsstrategier og relevante telefonnumre. I Plejen opfordres selvmordstruede borgere eller deres pårørende til at kontakte egen læge eller psykiatrisk skadestue. Herudover spiller de forebyggende hjemmebesøg til de + 75årige en vigtig rolle i forhold til tidlig opsporing og selvmordsforebyggelse. Ud fra forebyggelses medarbejderens iagttagelser og dialog med den 75+ årige drøftes ønsker til handlinger med borgeren. Det kan være dialog om netværk, behov for udredning hos praktiserende læge, sociale interesser, anbefalinger omkring LIV (Livsglæde skaber venskaber), trivselspiloter, besøgsven, træning sammen med andre mv. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Anbefalingen om selvmordsforebyggelse i forebyggelsespakken om mental sundhed vil med de initiativer og indsatser, som er påbegyndt på børneog ungeområdet bevæge sig i den rigtige retningen og sundhedssekretariatet vurderer, at Fredericia Kommune på sigt kommer til at opfylde anbefalingen på børne- og ungeområdet. Indstillinger: Direktøren for Pleje, Sundhed og Arbejdsmarked indstiller, at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Side 10

11 Bilag: Beslutning i Sundhedsudvalget den : Udsat. Fraværende: Pernelle Jensen, Børge Larsen, Henning Due Lorentzen Side 11

12 74 Styrkelse af indsatsen på kræftrehabilitering Sagsnr.:12/443 Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget Sagsbeskrivelse: Den 15. marts 2013 startede Fredericia Kommune med kræftrehabilitering. Tal fra Kræftens Bekæmpelse viser, at der hvert år er 330 fredericianere, som rammes af en kræftsygdom, og borgere i Fredericia Kommune lever med kræft. Erfaringerne fra de første 8 måneder viser, at Fredericia Kommune er kommet fint fra start med kræftrehabilitering, men efterspørgslen og behovet for kræftrehabilitering er større end forventet. Frem til nu er 70 borgere blevet henvist fra sygehusene, praktiserende læger og fra Jobcentret. I kræftrehabiliteringsteamet indgår i alt 28 timer pr. uge fordelt på: 1 palliationssygeplejerske som koordinator med 6 timer om ugen, 1 ergoterapeut som koordinator med 8 timer om ugen, 2 fysioterapeuter med i alt 11 timer om ugen og 1 klinisk diætist med 3 timer om ugen. Dertil kommer, at Jobcentret har samlet alle borgere med kræft under én sagsbehandler. Den store efterspørgsel efter kræftrehabilitering kan ikke imødekommes på tilfredsstillende vis for alle relevante borgere, indenfor de nuværende ressourcer på 28 timer pr. uge, der ifølge Kræftpakken 3 er tildelt til kræftrehabilitering i Fredericia Kommune. Der er derfor behov for at tage stilling til, om kræftrehabilitering skal styrkes med flere timer om ugen til det tværgående team, eller om målgruppen skal afgrænses yderligere. Økonomiske konsekvenser: Udgift til styrkelse af sygeplejetimer til kræftrehabilitering og palliation med 21 timer pr. uge svarende til kr. årligt. Udgift til styrkelse af ergoterapeut-, fysioterapeut- og diætistfunktionen med 16 timer om ugen svarende til kr. årligt. Den samlede udgift beløber sig således til alt kr. om året. Beløbet kan anvises fra puljen til udmøntning af Økonomiaftalen 2014 mellem KL og Regeringen, hvor der i 2014 er tildelt 2,7 mio. kr. til Fredericia Kommune til Sundhedsområdet. Kræftrehabilitering hører ind under økonomiaftales hensigt - at fremme Det nære sundhedsvæsen Side 12

13 herunder forebyggelse af indlæggelser samt styrke overlevering og sammenhæng mellem sektorerne. Vurdering: Pleje og Sundhed vurderer, at det ikke er muligt at imødekomme den store efterspørgsel efter kræftrehabilitering med de nuværende ressourcer på 28 timer pr. uge. For at sikre et tilfredsstillende forløb for alle relevante borgere vurderes det, at der er behov for tilførsel af ressourcer, som beskrevet nedenfor. Sygeplejetimer til kræftrehabilitering og palliation ønskes styrket med 21 timer om ugen. Ergoterapeuttimer til kræftrehabilitering ønskes udvidet med 8 timer om ugen. Pleje og Sundhed vurderer, at der er behov for at styrke koordinatorfunktionen, som gennemføres i et tæt samarbejde mellem sygeplejerske og ergoterapeut. Koordinatorerne skal efter den oprindelige plan afholde sundhedssamtalen med nyhenviste borgere, deltage i cafémøderne, gennemføre hjemmebesøg og evt. hjemmetræning samt afholde opfølgningssamtaler. På grund af den store tilgang af borgere, har det hidtil kun i begrænset omfang været muligt for koordinatorerne at deltage ved cafémøderne, det har kun i begrænset omfang været muligt at tilbyde vejledning ved sygeplejerske i hjemmet, ergoterapeutisk træning i hjemmet eller opfølgning på arbejdspladsen. For at koordinatorfunktionen skal fungere optimalt, er det vigtigt, at det er den samme fagperson, borgeren møder ved sundhedssamtale og opfølgningssamtale, og at sygeplejerske og ergoterapeut er til stede ved cafémøderne, hvor kræftramte har mulighed for at drøfte deres sygdom og sygdomsforløb med hinanden og med fagpersoner. Fysioterapifunktionen ønskes styrket med 6 timer om ugen. Hovedparten af de 70 henviste borgere har behov for genoptræning i hjemmet eller på holdet for kræftramte. Der udarbejdes desuden træningsprogrammer, som kan supplere borgerens træning i løbet af ugen. Borgere som ønsker det, følges ud til opfølgende motion i Idræt i Dagtimerne eller i motionsklubber. Det er frem til nu lykkedes fysioterapeuterne at følge med opgaven, men tempoet er for højt i forhold til at bevare den tætte borgerkontakt, og det påvirker deres arbejdsmiljø. Klinisk diætist ønskes styrket med 2 timer om ugen Side 13

14 Diætisten har svært ved at følge med efterspørgslen på individuel ernæringsvejledning i hjemmet. Flere kræftramte end først antaget har behov for støtte til sufficient ernæring efter længerevarende sygdom. Diætisten efterspørges desuden ofte til undervisning ved Cafémøderne. Indstillinger: Pleje og Sundhed indstiller, at Sundhedsudvalget godkender: 1. en styrkelse af indsatsen på Kræftrehabiliteringen ud fra ovennævnte fordelingsnøgle svarende til en udgift på kr. pr år og 2. at finansieringen heraf anvises fra puljen til udmøntning af Økonomiaftalen 2014 mellem KL og Regeringen. Bilag: Beslutning i Sundhedsudvalget den : Indstillingerne godkendt. Fraværende: Pernelle Jensen, Børge Larsen, Henning Due Lorentzen Side 14

15 75 Lukket - Orientering Sagsnr.:13/99 Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget Bilag: Beslutning i Sundhedsudvalget den : Der blev orienteret om henvendelse om servicering af synshandicappede og indsats her. Fraværende: Pernelle Jensen, Børge Larsen, Henning Due Lorentzen Side 15

16 Underskriftsside Susanne Eilersen Pernelle Jensen Bente Ankersen Børge Larsen Henning Due Lorentzen Inger Nielsen Ivan Toftgaard

Referat til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 27. november 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. maj 2016 Mødested: Meldahls Rådhus Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:30-21:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat fra mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat fra mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet ansøgning 2015

Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet ansøgning 2015 Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet ansøgning 2015 august 2014 Prioritet Indsats (herunder kategori 1-4 se ansøgningsskema) 1 God dag ved egen kraft på plejecentrene.

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 16. december 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter)

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 19. august 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Eksisterende forløbsprogrammer På nuværende

Læs mere

Budget 2016 Social og Sundhedsudvalget

Budget 2016 Social og Sundhedsudvalget Side 1 af 1 Beskrivelse af sundheds- og forebyggelsesområdet: Rammebetingelser Rammer og målsætninger for monitorering og opfølgning af indsatser på sundhedsområdet tager udgangspunkt i 5 hovedområder:

Læs mere

Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap

Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap Regeringen, KL og Danske Regioner har et fælles ønske om at Styrke Det Nære Sundhedsvæsen, et sundhedsvæsen, hvor patienterne

Læs mere

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Indledning Med baggrund i kræftplan III og Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 37 Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 1. Indledning Kommunerne har medfinansieret regionernes sundhedsudgifter siden finansieringsreformen trådte i kraft i 2007. Udgifter i forbindelse med den aktivitetsbaserede

Læs mere

Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet 2014

Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet 2014 Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet 2014 OPLÆG Januar 2014 Prioritet Indsats (herunder kategori 1-4 se ansøgningsskema) 1. Senhjerneskade genoptræning alle hverdage

Læs mere

Definition af akutfunktioner

Definition af akutfunktioner Definition af akutfunktioner KKR-Hovedstaden 2016 KKR HOVEDSTADEN Hvad er en akutfunktion? Alle kommuner i hovedstadsregionen kan inden udgangen af 2017 tilbyde relevante borgere adgang til en akutfuntion.

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales.

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - 2015 Ændringer p.gr.a. SSU 17.8.16: 2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene

Læs mere

Handleplan for kommunal medfinansiering.

Handleplan for kommunal medfinansiering. Handleplan for kommunal medfinansiering. 1) Indledning Vejen Kommune har siden 2009 investeret i projekter og indsatser for at reducere uhensigtsmæssige genindlæggelser forebyggende indlæggelser uhensigtsmæssige

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Oversigt Budgetforslag B

Oversigt Budgetforslag B Tabel 1. Oversigt over byrådsindstillinger fra Sundhed og Omsorg Budgetforslag B2015 B2016 B2017 B2018 1. Madtilbuddet i plejeboligerne 18,0* 9,0 9,0 9,0 2. Stigende udgifter til botilbud og bostøtte 17,7

Læs mere

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget Referat fra Sundhed & Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 21. november 2016 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Afbud: Borgmesterens mødelokale Henning Ravn (V), Bente Bendix Jensen (I), Connie

Læs mere

Nye indsatser 2015 til udvikling af Det nære Sundhedsvæsen

Nye indsatser 2015 til udvikling af Det nære Sundhedsvæsen Nye indsatser 2015 til udvikling af Det nære Sundhedsvæsen 01-05-2015 Vejen Kommune Jette Kynde Schøtz 1 Indsatser 2015 til udvikling af det nære sundhedsvæsen Følgende prioritering af nye projekter og

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 10.04.2008 kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 67. Forslag til grundaftaler... 3 68. Patientrettetforebyggelse

Læs mere

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune.

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. R A P P O R T Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling 2017 S i d e 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Definition af den

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 24.02.2014 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering SSU om Center for Børn og Voksne samt Center for Sundhed

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent

Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent Program Er der styr på hygiejnen? Odense den 25.2.2014 Forebyggelsespakken om 10:00 Velkomst og introduktion til dagen og morgenkaffe

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Social og Sundhed, Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 TRÆNINGSOMRÅDETS

Læs mere

Specialiserede aflastningspladser i Faxe Kommune

Specialiserede aflastningspladser i Faxe Kommune Formål Formålet med at etablere specialiserede aflastningspladser er At forebygge og reducere antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser At sikre, at der stilles en aflastningsplads til

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Oplæg til temaer i en politisk sundhedsaftale mellem kommunerne og Region Sjælland Baggrund: Senest januar 2011 skal

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 Side 1. SÆH-sekretariatet Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 12:00 Mødet afsluttet: kl. 12:50 Mødested: Rådhuset, Lokale 319 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 8. januar 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30939 Overordnet introduktion til

Læs mere

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb... 1 Resumé... 2 1. Oplæg til ny organisering af rehabilitering og det sammenhængende borgerforløb...

Læs mere

Sundhedscenter Viborg Budgetkonference 2013

Sundhedscenter Viborg Budgetkonference 2013 Sundhedscenter Viborg Budgetkonference 2013 Sundhedscenter hvorfor et sundhedscenter? En indgang til sundhed i kommunen Flere specialiserede opgaver i kommunen Øget fokus på sundhedsfremme i stedet for

Læs mere

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 22. september 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:45

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Spørgeskema vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale

Spørgeskema vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale Spørgeskema vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale Dette spørgeskema er en central del af KL's opfølgningsproces på sundhedsområdet. Spørgeskemaet indeholder spørgsmål om kommunens indsats

Læs mere

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper BILAG 1 Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper Almindelige somatiske plejeboliger Tryghedsboliger Ældreboliger Specialiserede pladser målrettet

Læs mere

Møde 28. marts 2017 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 28. marts 2017 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 28. marts 2017 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Svend Sønnichsen Pkt. Tekst Side 19 Godkendelse af referat fra mødet den 28. februar 2017 1 20 Orientering: Klippekort til beboere

Læs mere

Notat vedrørende kommunal medfinansiering i 2013

Notat vedrørende kommunal medfinansiering i 2013 NOTAT Notat vedrørende kommunal medfinansiering i 213 Indhold 1. Indledning... 2 1.1 Metode... 3 1.2 Udvælgelse af kommuner... 3 2. Kommunal medfinansiering - udgiftsudviklingen... 4 2.1 Udgifter forbundet

Læs mere

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Social- og sundhedsudvalget har valgt nedenstående 6 politiske indsatsområder gældende for 2014. Nedenstående notat er opfølgning på indsatser og/eller nøgletal for 1.

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015 Konsulent Eva M. Burchard Den brede dagsorden på velfærdsområderne -kommunale pejlemærker Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland 1. Indledning Cirka 50 procent af de borgere, som rammes af kræft (herefter kræftpatienter eller patienter), bliver i dag helbredt

Læs mere

Proces på sundhedsområdet Det nære sundhedsvæsen

Proces på sundhedsområdet Det nære sundhedsvæsen Det nære sundhedsvæsen v/beskæftigelses-, social- og sundhedsdirektør Jesper Hosbond Jensen Økonomiaftalen for 2013 KL s udspil og anbefalinger Processen Uddrag af den politiske sundhedsaftale i Nordjylland

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB NOTAT Til Socialudvalget Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB På baggrund af et medlemsforslag fra VKOB er Socialforvaltningen blevet

Læs mere

Palliation, tilbud til døende og deres pårørende

Palliation, tilbud til døende og deres pårørende Palliation, tilbud til døende og deres pårørende Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 27. Maj 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Sundhedsaftale for personer med behov for palliativ indsats Sundhedsaftale Indgået

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:

Læs mere

Indkaldt af Mødetid: 9,30 til 12,30 Søren Kollerup Godkendelse af dagsorden og godkendelse af referat fra mødet den 11. nov

Indkaldt af Mødetid: 9,30 til 12,30 Søren Kollerup Godkendelse af dagsorden og godkendelse af referat fra mødet den 11. nov Sygehusudvalget i region Syddanmark Onsdag den 25. feb. 2015-01-21 Mødested: Hotel Vojens Nørregade 2 6500 Vojens Indkaldt af Mødetid: 9,30 til 12,30 Søren Kollerup 02-02-2015 Deltagere: Referat Inga Jensen(IJ),

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein,

Læs mere

Sundhedsaftale 2015-2018 Kommunalt Lægeligt Udvalg 4. december 2014

Sundhedsaftale 2015-2018 Kommunalt Lægeligt Udvalg 4. december 2014 Sundhedsaftale 2015-2018 Kommunalt Lægeligt Udvalg 4. december 2014 Tværsektoriel grundaftale - Ca. 20 delaftaler - I drift og fungerer - Fokus på samarbejde og kommunikation - Arbejdsdeling mellem sygehuse,

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet Indsatser Ressourcebehov 214 Ressourcebehov 215 Ressourcebehov 216 Styrket rehabiliterings-

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Hospice Randers. Danmarks første kommunale hospice

Hospice Randers. Danmarks første kommunale hospice Hospice Randers Danmarks første kommunale hospice Historien bag Hospice Randers Politisk beslutning i 2007: at der skulle være et tilbud til alvorligt syge borgere at stedet skulle hedde Hospice Randers

Læs mere

Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer

Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer Oversigt over høringssvar Strategi for det nære sundhedsvæsen Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer Ældrerådet S. 9 under fakta boksen Konkret vil vi: afsnit 2 - Sikre sammenhængende forløb.

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Den 4. april 2013 Ref.: KRL J.nr. 1303-0002 Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Indledningsvist vil

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Punkt 2. Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Sundheds- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen

Læs mere

18-05-2011. Til BUU. Sagsnr. 2011-69485. Dokumentnr. 2011-356608

18-05-2011. Til BUU. Sagsnr. 2011-69485. Dokumentnr. 2011-356608 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundhed og Tidlig Indsats NOTAT Til BUU 18-05-2011 Sagsnr. 2011-69485 Den Kommunale Sundhedstjeneste På Børne- og Ungdomsudvalgets budgetseminar d. 3.-4.

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Tandplejen, Vallerødskolen, Stadionallé 12 Torsdag 26.06.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 SU, Budget 2015-2018: Rådrumforslag,

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg

Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg 2017-2020 2017 Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg 2017-2020 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Oversigt over egne indsatsområder 2010 1. Rehabiliteringsafdelingen 1.1 Hjælpemidler - Samarbejde og dialogmøder med offentlige og private leverandører af høreapparater.

Læs mere

Dagsorden til mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 1. maj 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll Vibeke

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 14. december 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 9:00-13:00 Medlemmer:

Læs mere

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN KKR-mål for sundhed Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen - 2016 KKR HOVEDSTADEN Indledning I KKR-Hovedstaden har vi en fælles ambition. Vi vil sammen

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Bilag 1 Forslag til ansøgninger fra puljen til løft af ældreområdet Forslag 1 Etablering af tværfagligt akutteam NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen

Læs mere

Referat af møde i Socialudvalget

Referat af møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 19-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 18:03 Tilstede: Marie-Louise Andreassen, Anne Hjorth,

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mandag den 30. marts 2009 Kl. 16.30 i mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe Olsen

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. marts 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 11/40589 Sundhedspolitik 'Sammen om

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Status på implementering af det nære sundhedsvæsen

Status på implementering af det nære sundhedsvæsen Status på implementering af det nære sundhedsvæsen KL lancerede i 2012 strategiprojektet Det nære sundhedsvæsen. Projektet er en succes, og begrebet det nære sundhedsvæsen er nu en kommunal realitet, der

Læs mere

12. JUNI 2014 Opfølgning på kan -opgaver i rammepapiret Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen

12. JUNI 2014 Opfølgning på kan -opgaver i rammepapiret Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen 12. JUNI 2014 Opfølgning på kan -opgaver i rammepapiret Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen Indledning I foråret 2013 udarbejdede kommunerne i hovedstadsregionen et fælleskommunalt

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Lovgrundlag... 2 2.0 Formålet med sygeplejen... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.2 Indsatsens karakter... 2

Læs mere

GenoptræningsCentret Viaduktvej 9A 7000 Fredericia Tlf.: 7210 6050 genoptraening@fredericia.dk

GenoptræningsCentret Viaduktvej 9A 7000 Fredericia Tlf.: 7210 6050 genoptraening@fredericia.dk GenoptræningsCentret Viaduktvej 9A 7000 Fredericia Tlf.: 7210 6050 genoptraening@fredericia.dk Kontakt oplysninger Ledende Terapeut: Ellen Pedersen Tlf.: 7210 6056 ellen.pedersen@fredericia.dk Teamleder:

Læs mere

Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen)

Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen) Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 13. Maj 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Sundhedsaftaler Sundhedsloven 205 Alle kommuner og regioner skal indgå

Læs mere

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 - Socialudvalget Indhold 1. FORANDRINGER, DER FORTSÆTTER I BUDGET 2014, jf. budgetaftalen... 2 2. FORANDRINGER, DER SØGES FORLÆNGET TIL

Læs mere

Nøgletal Genindlæggelser og færdigbehandlede dage

Nøgletal Genindlæggelser og færdigbehandlede dage Nøgletal Genindlæggelser og færdigbehandlede dage Center for Sundhed & Pleje Færdigbehandlede dage Når en borger er færdigbehandlet på sygehus, men ikke kan udskrives til eget hjem, er det kommunens opgave

Læs mere

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget Referat fra Sundhed & Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 5. december 2016 Mødetidspunkt: 12:30-14:30 Mødested: Hedelund, Fødselsdagslokalet ved cafeen Deltagere: Henning Ravn (V), Bente Bendix Jensen

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget Udvidelsesforslag. Nuværende budget Merudgift

Bornholms Regionskommune Budget Udvidelsesforslag. Nuværende budget Merudgift Udvidelsesforslag Udvalg: Bevilling: Center: Social- og Sundhedsudvalget 33 Sundhed Center for Sundhed Emne: Genoptræningen Forslag nr. 1.000 kr. 2017-priser 2018 2019 2020 2021 Nuværende budget 13.426

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen

Godkendelse af Sundhedsaftalen Punkt 10. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Forvaltningerne indstiller, at Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Torsdag kl. 16:00 Mødelokale D1

Torsdag kl. 16:00 Mødelokale D1 Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Mødelokale D1 Torsdag 22.06.2017 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på projekt Tværsektoriel stuegang 3 Det nære

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 3. februar 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll

Læs mere

Referat fra mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Sundhedsudvalget, 28-08-2013 Referat fra mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00

Læs mere

Referat fra mødet i Miljø- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Miljø- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Miljø- og Teknikudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 15. maj 2017 Mødested: Mødelokale 620 Mødetidspunkt: Kl. 17:00-18:00 Medlemmer: Fraværende: Formand:

Læs mere