Referat til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)"

Transkript

1 Referat til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 27. november 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Fraværende: Formand: Susanne Eilersen (O) Næstformand: Pernelle Jensen (V) Bente Ankersen (A) Børge Larsen (V) Henning Due Lorentzen (A) Inger Nielsen (C) Ivan Toftgaard (F) Pernelle Jensen Børge Larsen Henning Due Lorentzen Side 1

2 Indholdsfortegnelse 70 Godkendelse af dagsorden Etablering af yderligere aflastningsplader på Hannerup Pleje og Rehabiliteringscenter Orientering om medfinansieringsudgifterne Tilbagemelding vedr. selvmordsforebyggelse Styrkelse af indsatsen på kræftrehabilitering Lukket - Orientering...15 Side 2

3 70 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Fagafdelingen indstiller Bilag: Beslutning i Sundhedsudvalget den : Godkendt. Fraværende: Pernelle Jensen, Børge Larsen, Henning Due Lorentzen Side 3

4 71 Etablering af yderligere aflastningsplader på Hannerup Pleje og Rehabiliteringscenter Sagsnr.:13/11719 Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget Sagsbeskrivelse: Sundhedsudvalget og Socialudvalget har tidligere behandlet sager om et øget pres på dels plejecenterboliger, dels på døgnpladser på Hannerup Pleje- og rehabiliteringscenter samt pladsmangel på Genoptræningscenteret. Der er i forbindelse med planerne om lukning af Fredericia Sygehus igangsat arbejde med etablering af et Sundhedshus, som på den lidt længere bane blandt andet skal afhjælpe manglen på plads både i forhold til aflastnings- og rehabiliteringspladser samt pladsmanglen på Genoptræningscenteret. Det må forventes at etableringen af et nyt Sundhedshus ligger lidt ude i fremtiden. Der har derfor været et ønske om at se på mulige løsninger på den kortere bane. Indenfor det sidste år har der været en tendens til stigende ventelister til kommunens plejecenterboliger, som har nødvendiggjort etablering af flere plejeboliger. På mødet d. 24. september 2013 besluttede Socialudvalget, at omdanne to ældreboliger på Othello 5. sal til plejecenterboliger. Denne proces er allerede sat i gang. Samtidig hermed har der gennem nogle år været en tendens til, at borgerne sendes hjem hurtigere fra sygehusophold med mere omfattende pleje- og rehabiliteringsbehov end for bare få år siden. Dette medfører et øget pres på aflastningspladserne, da en del af disse borgere ikke kan klare sig i eget hjem uden massiv tilstedeværelse af plejepersonale. For disse borgere er det såvel fagligt som økonomisk mest forsvarlig, at de tilbydes en aflastningsplads. I forbindelse med at Voksenservice samler sine botilbud, åbner der sig en mulighed for at tilføje yderligere 4 aflastningspladser i sammenhæng med Hannerup Pleje- og Rehabiliteringscenter i lokalerne på Viaduktvej 9c. Dertil kommer, at Genoptræningscenteret også kan få mulighed for at udvide sit område og dermed forbedre forholdene for diverse forundersøgelser samt for behandlingen af borgere i kræftrehabilitering eller med hjerneskade. Især for de to sidstnævnte grupper vil træningsmulighederne blive væsentligt forbedrede i forhold til nu. På nuværende tidspunkt er der på Hannerup Pleje- og Rehabiliteringscenter 8 rehabiliteringspladser og 8 til 14 aflastningspladser. 6 stuer er dobbeltstuer, hvilket betyder, at de bruges flexibelt afhængig af hvilke borgere, der efterspørger pladserne. Desuden findes der 7 aflastningspladser på Hybyhus, hvoraf 5 er demensaflastningspladser og 2 er almen aflastning. Pladserne er under pres, og dobbeltstuerne på Hannerup Pleje- og Rehabiliteringscenter er sædvanligvis i brug i det omfang, det er muligt. Side 4

5 Økonomiske konsekvenser: En udvidelse af antallet af aflastningspladser på Hannerup Pleje- og Rehabiliteringscenter medfører et samlet finansieringsbehov på 3 mio. kr. Heraf vedrører ca kr. ejendommens drift, hvoraf en mindre andel skal betales af genoptræningscentret i forhold til de m2, de overtager. I forhold til en udvidelse af antallet af aflastningspladser, er der behov for ansættelse af plejepersonale i form af SSAér i dagvagt og nattevagt samt styrkelse af kompetencerne i aftenvagten med en sygeplejerske. Ligeledes er der brug for at styrkelse af timer i køkkenet og til rengøring. Den nærmere specificering af personaletimer fremgår af notat vedlagt sagen. Der er mulighed for at anvende midler fra puljen fra økonomiaftalen under Sundhed Puljen udgør for Fredericia Kommunes vedkommende 2,7 mio. kr. og skal ifølge Økonomiaftalen anvendes til den patientrettede forebyggelsesindsats, herunder færre uhensigtsmæssige genindlæggelser, færre forebyggelige indlæggelser og færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser. Finansieringen af udgifterne til udvidelse med 4 aflastningspladser foreslås sammensat på følgende måde: Varig finansiering: 0,5 mio. kr. tages af fritvalgsrammen fra 2014 og fremefter 1,0 mio. kr. tages af puljen fra Økonomiaftalen under sundhed Midlertidig finansiering (engangsbeløb 2014) sparede midler: 1,0 mio. kr. restmidler fra demensboligplan 0,5 mio. kr. sparede midler vedr. plejevederlag. Der kan således anvises varig finansiering af de første 1,5 mio. kr., mens de sidste 1,5 mio. kr. er engangsbeløb og alene er til rådighed i Såfremt de 4 yderligere pladser skal bevares i årene efter 2014, skal der i forbindelse med budgetforhandlingerne i efteråret 2014, findes 1,5 mio. kr. med henblik på at sikre, at tilbuddet kan blive varigt. Genoptræningscenteret betaler for drift af de m2 de overtager. Finansiering sker således ved anvendelse af dels midler under Socialudvalget, dels midler under Sundhedsudvalget. Sagen er derfor til behandling i såvel Socialudvalget som Sundhedsudvalget. Vurdering: Pleje og Sundhed vurderer, at etableringen af yderligere 4 aflastningspladser samt udvidelsen af Genoptræningscenterets areal medvirker til en løsning af de aktuelle problemstillinger i forhold til døgnpladser og plads til genoptræningsfunktionen på den korte bane. Side 5

6 For så vidt angår anvendelse af puljen fra Økonomiaftalen vedrørende 2014 på Sundhedsområdet, er det i aftalen anført, at midlerne blandt andet skal bruges til patientrettet forebyggelsesindsats, sikre færre uhensigtsmæssige genindlæggelser, færre forebyggelige indlæggelser og færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser. Ligeledes er der peget på en styrkelse af de sygeplejefaglige kompetencer, som middel til at nå det mål. Derfor er styrkelsen af de sygeplejefaglige kompetencer i aftenvagten på Hannerup Pleje og rehabiliteringsafdeling også helt i tråd med intensionerne i Økonomiaftalen. En beslutning om udvidelse af antallet af pladser og Genoptræningscentrets areal skal ses i lyset af kommunens økonomiske situation og budgettet for , hvor der skal findes en række besparelser, der på nuværende tidspunkt er uspecificerede. Det kan betyde, at en beslutning om udvidelser nu, skal tages op til revision i 2014 ud fra en samlet økonomisk prioritering på området. Indstillinger: Pleje og Sundhed indstiller, at Sundhedsudvalget under forudsætning af Socialudvalgets anbefaling og godkendelse af finansieringsandel - godkender: 1. at der udvides med 4 aflastningspladser på Hannerup Pleje- og Rehabiliteringscenter, 2. at Genoptræningscenteret samtidig udvider sit areal, 3. at Sundhedsudvalgets andel af finansiering af udvidelsen af aktiviteterne sker ved at bruge1,0 mio. kr. af puljen fra Økonomiaftalen under Sundhed 4. at der i forbindelse med budgetlægningen i efteråret 2014 tages stilling til den videre finansiering for så vidt angår 1,5 mio. fra 2015 og frem. Bilag: Åben - Notat vedr normering mv - Hipo Campus Beslutning i Socialudvalget den : Ad 1 I betragtning af de udfordringer, der er på området, ønsker Socialudvalget, at der iværksættes midlertidige løsning med udvidelse af antal pladser. Side 6

7 Ad 2 Anbefalet. Ad 3 Godkendt. Fraværende: Børge Larsen Beslutning i Sundhedsudvalget den : Indstillingerne godkendt. Fraværende: Pernelle Jensen, Børge Larsen, Henning Due Lorentzen Side 7

8 72 Orientering om medfinansieringsudgifterne 2012 Sagsnr.:10/13706 Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget Sagsbeskrivelse: I juni 2013 fik Sundhedsudvalget en orientering om de kommunale medfinansieringsudgifter for 2012 ud fra en overordnet opgørelse. Nu foreligger der en mere detaljeret analyse af udgifterne, som beskrives i notatet i bilaget. Analysen er lidt anderledes bygget op end tidligere, bl.a. fordi nye takster vanskeliggør sammenligning i udgiftsniveauet over tid. I nuværende bilag er der denne gang sat større fokus på hvilke aldersgrupper, der trækker på udgifterne. På mødet præsenteres analysens hovedresultater. Økonomiske konsekvenser: Der er sket en kraftig stigning i Fredericia Kommunes merforbrug i forhold til landsgennemsnittet. I 2012 er merforbruget på ca. 17 mio. kr. Vurdering: Sundhedssekretariatet vurderer, at analysen giver et billede af udviklingen, og hvor udgifterne er størst. Det vurderes, at analysen giver et godt udgangspunkt for en efterfølgende dialog med Sygehus Lillebælt. Indstillinger: Pleje og Sundhed indstiller: 1. At orienteringen tages til efterretning. 2. At Sundhedsudvalget kommer med eventuelle forslag til diskussionsemner til dialogen med Sygehus Lillebælt i december. Bilag: Åben - Notat om aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012.pdf Beslutning i Sundhedsudvalget den : Fraværende: Pernelle Jensen, Børge Larsen, Henning Due Lorentzen Side 8

9 73 Tilbagemelding vedr. selvmordsforebyggelse Sagsnr.:13/3481 Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget Sagsbeskrivelse: Sundhedsudvalget blev i november 2012 præsenteret for Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om mental sundhed. Pakkens anbefalinger blev sammenholdt med Fredericia Kommunes indsatser. En af anbefalingerne er, at kommunerne bør implementere pakker for selvmordsforebyggelse. De pakker, der henvises til, er Socialministeriets pakker for selvmordsforebyggelse blandt hhv. børn og unge og blandt ældre. I Fredericia Kommune følger vi ikke fuldstændigt denne anbefaling. I april 2013 blev Sundhedsudvalget orienteret om Fredericia Kommunes indsats vedr. selvmordsforebyggelse for børn og unge samt ældre. Sundhedsudvalget ønskede på den baggrund en tilbagemelding på indsatsen på børne- og unge området, samt orientering om indsatser på voksen området. Denne sag, samt oplæg på Sundhedsudvalgsmødet, vil give denne tilbagemelding. I 2012 blev i alt 114 selvmordsforsøg behandlet på Sygehus Lillebælt. Disse forsøg fordeler sig på 55 personer bosiddende i Fredericia Kommune. Det var især i aldersgrupperne år at der skete gentagende selvmordsforsøg. Fredericia Kommune har en lidt højere forekomst af selvmordsforsøg i 2012 i forhold til gennemsnittet for Kolding og Vejle kommuner og der er i gennemsnit 2 selvmordsforsøg pr. borger der forsøger selvmord i Fredericia Kommune i forhold til 1,5 i nabokommunerne. De praktiserende læger bliver orienteret, hvis en af deres patienter har været indlagt efter selvmordsforsøg via en epikrise. Den praktiserede læge har ingen opsøgende funktion og bliver derfor kun inddraget i det videre forløb hvis patienten selv eller en pårørende henvender sig. Børn og unge Fredericia Kommune har indgået en samarbejdsaftale om, at etablere en behandlingskæde på tværs af sektorer. Denne aftale, som blev indgået i januar i år, betyder, at der i kommunen er oprettet et Selvfo-team. Selvfo-teamet består af en ungdomsrådgiver, en familierådgiver, en PPR psykolog, en sundhedsplejerske og en ungekonsulent. Teamet skal udarbejde lokale instrukser, som beskriver organisation/redskaber/rutiner for opfølgning af børn og unge med selvmordsadfærd samt udarbejde en lokalplan for formidling af kommunens beredskab. Aftalen betyder desuden, at der skal etableres en fast praksis med de somatiske afdelinger på Sygehus Lillebælt om at sende underretninger til kommunens Børne- og Familiesundhed, når en ung borger indlægges efter forsøg på selvmord. Ungdomskonsulent Heidi Astrup og socialrådgiver Kenneth Hald Petersen, der begge sidder med i Selvfoteamet præsenterer på Sundhedsudvalgsmødet hvorledes arbejdet i teamet foregår og hvor langt de er med implementeringen af aftalen. Voksne og ældre Side 9

10 På arbejdsmarkedsområdet er der ikke en strategi for håndtering af selvmordsforebyggelse eller selvmordsforsøg blandt borgerne. Når arbejdsmarkedsområdet møder en selvmordstruet borger, henvender de sig til den praktiserende læge eller ved akutte tilfælde til psykiatrisk skadestue i Kolding. Blandt mennesker med sindslidelser eller misbrugsproblemer vil selvmordsovervejelser, - tanker og - forsøg være hyppigere, end i befolkningen generelt. Denne øgede selvmordsrisiko ved målgruppen gør, at Voksenservice har et konstant fokus på selvmordsforebyggelse. Selvmordstrusler tages altid alvorligt og kolleger og ledelse involveres altid i det arbejde og de overvejelser medarbejderen har gjort sig. Desuden inddrages netværket og relevante samarbejdspartnere omkring borgeren og der kan tages kontakt til psykiatrisk skadestue i akutte tilfælde. Borgeren gives alternative handlingsstrategier og relevante telefonnumre. I Plejen opfordres selvmordstruede borgere eller deres pårørende til at kontakte egen læge eller psykiatrisk skadestue. Herudover spiller de forebyggende hjemmebesøg til de + 75årige en vigtig rolle i forhold til tidlig opsporing og selvmordsforebyggelse. Ud fra forebyggelses medarbejderens iagttagelser og dialog med den 75+ årige drøftes ønsker til handlinger med borgeren. Det kan være dialog om netværk, behov for udredning hos praktiserende læge, sociale interesser, anbefalinger omkring LIV (Livsglæde skaber venskaber), trivselspiloter, besøgsven, træning sammen med andre mv. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Anbefalingen om selvmordsforebyggelse i forebyggelsespakken om mental sundhed vil med de initiativer og indsatser, som er påbegyndt på børneog ungeområdet bevæge sig i den rigtige retningen og sundhedssekretariatet vurderer, at Fredericia Kommune på sigt kommer til at opfylde anbefalingen på børne- og ungeområdet. Indstillinger: Direktøren for Pleje, Sundhed og Arbejdsmarked indstiller, at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Side 10

11 Bilag: Beslutning i Sundhedsudvalget den : Udsat. Fraværende: Pernelle Jensen, Børge Larsen, Henning Due Lorentzen Side 11

12 74 Styrkelse af indsatsen på kræftrehabilitering Sagsnr.:12/443 Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget Sagsbeskrivelse: Den 15. marts 2013 startede Fredericia Kommune med kræftrehabilitering. Tal fra Kræftens Bekæmpelse viser, at der hvert år er 330 fredericianere, som rammes af en kræftsygdom, og borgere i Fredericia Kommune lever med kræft. Erfaringerne fra de første 8 måneder viser, at Fredericia Kommune er kommet fint fra start med kræftrehabilitering, men efterspørgslen og behovet for kræftrehabilitering er større end forventet. Frem til nu er 70 borgere blevet henvist fra sygehusene, praktiserende læger og fra Jobcentret. I kræftrehabiliteringsteamet indgår i alt 28 timer pr. uge fordelt på: 1 palliationssygeplejerske som koordinator med 6 timer om ugen, 1 ergoterapeut som koordinator med 8 timer om ugen, 2 fysioterapeuter med i alt 11 timer om ugen og 1 klinisk diætist med 3 timer om ugen. Dertil kommer, at Jobcentret har samlet alle borgere med kræft under én sagsbehandler. Den store efterspørgsel efter kræftrehabilitering kan ikke imødekommes på tilfredsstillende vis for alle relevante borgere, indenfor de nuværende ressourcer på 28 timer pr. uge, der ifølge Kræftpakken 3 er tildelt til kræftrehabilitering i Fredericia Kommune. Der er derfor behov for at tage stilling til, om kræftrehabilitering skal styrkes med flere timer om ugen til det tværgående team, eller om målgruppen skal afgrænses yderligere. Økonomiske konsekvenser: Udgift til styrkelse af sygeplejetimer til kræftrehabilitering og palliation med 21 timer pr. uge svarende til kr. årligt. Udgift til styrkelse af ergoterapeut-, fysioterapeut- og diætistfunktionen med 16 timer om ugen svarende til kr. årligt. Den samlede udgift beløber sig således til alt kr. om året. Beløbet kan anvises fra puljen til udmøntning af Økonomiaftalen 2014 mellem KL og Regeringen, hvor der i 2014 er tildelt 2,7 mio. kr. til Fredericia Kommune til Sundhedsområdet. Kræftrehabilitering hører ind under økonomiaftales hensigt - at fremme Det nære sundhedsvæsen Side 12

13 herunder forebyggelse af indlæggelser samt styrke overlevering og sammenhæng mellem sektorerne. Vurdering: Pleje og Sundhed vurderer, at det ikke er muligt at imødekomme den store efterspørgsel efter kræftrehabilitering med de nuværende ressourcer på 28 timer pr. uge. For at sikre et tilfredsstillende forløb for alle relevante borgere vurderes det, at der er behov for tilførsel af ressourcer, som beskrevet nedenfor. Sygeplejetimer til kræftrehabilitering og palliation ønskes styrket med 21 timer om ugen. Ergoterapeuttimer til kræftrehabilitering ønskes udvidet med 8 timer om ugen. Pleje og Sundhed vurderer, at der er behov for at styrke koordinatorfunktionen, som gennemføres i et tæt samarbejde mellem sygeplejerske og ergoterapeut. Koordinatorerne skal efter den oprindelige plan afholde sundhedssamtalen med nyhenviste borgere, deltage i cafémøderne, gennemføre hjemmebesøg og evt. hjemmetræning samt afholde opfølgningssamtaler. På grund af den store tilgang af borgere, har det hidtil kun i begrænset omfang været muligt for koordinatorerne at deltage ved cafémøderne, det har kun i begrænset omfang været muligt at tilbyde vejledning ved sygeplejerske i hjemmet, ergoterapeutisk træning i hjemmet eller opfølgning på arbejdspladsen. For at koordinatorfunktionen skal fungere optimalt, er det vigtigt, at det er den samme fagperson, borgeren møder ved sundhedssamtale og opfølgningssamtale, og at sygeplejerske og ergoterapeut er til stede ved cafémøderne, hvor kræftramte har mulighed for at drøfte deres sygdom og sygdomsforløb med hinanden og med fagpersoner. Fysioterapifunktionen ønskes styrket med 6 timer om ugen. Hovedparten af de 70 henviste borgere har behov for genoptræning i hjemmet eller på holdet for kræftramte. Der udarbejdes desuden træningsprogrammer, som kan supplere borgerens træning i løbet af ugen. Borgere som ønsker det, følges ud til opfølgende motion i Idræt i Dagtimerne eller i motionsklubber. Det er frem til nu lykkedes fysioterapeuterne at følge med opgaven, men tempoet er for højt i forhold til at bevare den tætte borgerkontakt, og det påvirker deres arbejdsmiljø. Klinisk diætist ønskes styrket med 2 timer om ugen Side 13

14 Diætisten har svært ved at følge med efterspørgslen på individuel ernæringsvejledning i hjemmet. Flere kræftramte end først antaget har behov for støtte til sufficient ernæring efter længerevarende sygdom. Diætisten efterspørges desuden ofte til undervisning ved Cafémøderne. Indstillinger: Pleje og Sundhed indstiller, at Sundhedsudvalget godkender: 1. en styrkelse af indsatsen på Kræftrehabiliteringen ud fra ovennævnte fordelingsnøgle svarende til en udgift på kr. pr år og 2. at finansieringen heraf anvises fra puljen til udmøntning af Økonomiaftalen 2014 mellem KL og Regeringen. Bilag: Beslutning i Sundhedsudvalget den : Indstillingerne godkendt. Fraværende: Pernelle Jensen, Børge Larsen, Henning Due Lorentzen Side 14

15 75 Lukket - Orientering Sagsnr.:13/99 Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget Bilag: Beslutning i Sundhedsudvalget den : Der blev orienteret om henvendelse om servicering af synshandicappede og indsats her. Fraværende: Pernelle Jensen, Børge Larsen, Henning Due Lorentzen Side 15

16 Underskriftsside Susanne Eilersen Pernelle Jensen Bente Ankersen Børge Larsen Henning Due Lorentzen Inger Nielsen Ivan Toftgaard

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Sundhedsudvalget, 30-10-2013 Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl.

Læs mere

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 17. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:45

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Børne- og Uddannelsesudvalget, 27-04-2015 Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødested: Familie & Børnesundhed, Gothersgade

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 03-02-2014 kl. 15:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Fjordbakkeskolen, Taulov Kirkevej 35a

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Fjordbakkeskolen, Taulov Kirkevej 35a Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødested: Fjordbakkeskolen, Taulov Kirkevej 35a Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00

Læs mere

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, 18-08-2015 Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødested: Meldahls Rådhus

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Social- og Omsorgsudvalget, 09-04-2014 Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 9. april 2014 Mødested: Meldahls Rådhus, Udvalgsværelset Mødetidspunkt:

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 11. august 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødested: Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:30

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den 17-8-21 Mødetidspunkt: - 19:3 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Medlemmer Jan Jakobsen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard Ladefoged,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 10-06-2015 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Curt Købsted Henrik Brade Johansen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 kl. 14:00 Bofællesskabet Krabben, Slettestrandvej 6, Hjortdal Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 Punkter på åbent møde: 170. Budgetopfølgning

Læs mere

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. marts 2012. Mødetidspunkt Kl. 9.

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. marts 2012. Mødetidspunkt Kl. 9. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. marts 2012 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Birgitte Schjerning Povlsen

Læs mere

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, 27-11-2013 Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 27. november 2013 Mødested: KompetenceCenter

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Social Omsorg. Dagsorden. Mødelokale 2 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Social Omsorg. Dagsorden. Mødelokale 2 Hedensted Rådhus Dagsorden Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 2 Hedensted Rådhus Deltagere:, Daniel Toft Jakobsen, Hanne Grangaard, Birgit Jakobsen, Bent Poulsen Fraværende: Bemærkninger: Punkt 129 er et fælles

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 11-06-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Henrik Brade Johansen Curt

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 02-04-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Referat fra mødet i Socialudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Socialudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Socialudvalget, 24-09-2013 Referat fra mødet i Socialudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 12-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 17. februar 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 17. februar 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 17. februar 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:45

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 9. december 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Hotel Arnbjerg Thyge Nielsen,

Læs mere