En undersøgelse af den kommunale MAD. service

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En undersøgelse af den kommunale MAD. service"

Transkript

1 En undersøgelse af den kommunale MAD service

2 En undersøgelse af den kommunale MAD service Du kan læse mere om undersøgelsens metode i bilagsrapporten og delundersøgelsen fra Danmarks Fødevareforskning på Socialministeriets hjemmeside: Indledning Om undersøgelsens metode: Indhold Indledning 3 Den attraktive madservice 5 Kvalitet og brugernes behov 6 Organisering og marked 8 Økonomi og prisfastsættelse 11 Fremtidens madservice 12 Regler på madområdet 15 Udgiver: Socialministeriet Holmens Kanal København K tlf Udgivelsesår: 2007 Oplag: 1000 stk Design: Wanek & Myrner Publikationen kan bestilles hos Socialministeriet Lovekspeditionen Holmens Kanal København K Tlf (kl og ) Socialministeriet har på vegne af satspuljepartierne iværksat en undersøgelse af den kommunale madservice til ældre med henblik på at kortlægge barrierer og muligheder for en hensigtsmæssig og effektiv indretning af madområdet. Undersøgelsen er gennemført af Rambøll Management. Resultaterne af undersøgelsen fremgår af rapporten Undersøgelse af madservice. Du finder rapporten på Socialministeriets hjemmeside I rapporten er en række anbefalinger til sikring af en attraktiv madservice til gavn for brugerne. I denne pjece kan du læse de vigtigste konklusioner og anbefalinger fra rapporten. Det har været vigtigt at basere undersøgelsen på et solidt datagrundlag. Undersøgelsen har derfor haft et helhedsorienteret fokus og anvender mange forskellige metoder og datakilder: En tilbundsgående analyse, baseret på bl.a. interviews af politikere, personale og brugere, af madserviceområdet i 9 kommuner. En markedsanalyse blandt en række private leverandører. En spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets kommuner. En undersøgelse af erfaringer fra Sverige. Inddragelse af et ekspertpanel med deltagelse af kommunale og private køkkener, den kommunale forvaltning samt køkken- og produktionskonsulent. Opsamling af forskningsresultater vedrørende sociale og ernæringsmæssige aspekter, og en gennemgang af erfaringerne fra projektet Bedre mad til ældre via Danmarks Fødevareforskning. Tryk: Chronografisk A/S God fornøjelse! 3

3 Indhold Den attraktive madservice Hvad er en attraktiv madservice? Socialministeriet MAD har på vegne af satspuljepartierne iværksat en undersøgelse af den kommunale madservice til ældre med henblik på at kortlægge barrierer og muligheder for en hensigtsmæssig og effektiv indretning af service madområdet. Undersøgelsen er gennemført af Rambøll Management. Resultaterne af undersøgelsen fremgår af rapporten Undersøgelse af madservice. Du finder rapporten på Socialministeriets hjemmeside www. social.dk. I rapporten er en række anbefalinger til sikring af en attraktiv madservice til gavn for brugerne. I denne pjece kan du læse de vigtigste konklusioner og anbefalinger fra rapporten. God fornøjelse! Undersøgelsen viser, at en attraktiv madservice består af mad af god ernæringsmæssig kvalitet. Maden er appetitlig, og der skal være forskellige retter at vælge imellem. Samtidig skal maden smage og dufte godt og gerne være lavet af friske råvarer. Den attraktive madservice tilbyder traditionel mad, ofte med fars og sovs. Undersøgelsen viser, at de ældre, forvaltningen og politikerne har samme opfattelse af, hvad der er attraktiv madservice. Undersøgelsen viser også, at madservice skal ses i en større helhed. Et ordentligt måltid hænger sammen med anretning, servering og sociale aspekter. De ældre spiser ofte mere, hvis rammerne omkring måltidet er i orden. Derfor kræver den attraktive madservice, at kommunerne ser mange forskellige opgaver i en større sammenhæng, som figuren til højre viser. Desuden viser undersøgelsen, at stadig flere ældre lægger vægt på et fleksibelt tilbud om madservice. Tendensen bliver næppe mindre de kommende år med de næste generationer af ældre. Det kan være: Et frit og bredt menuvalg, så man kan vælge noget, man selv kan lide jeg behøver vel ikke lige pludseligt begynde at spise noget, jeg ikke kan lide, bare fordi jeg får mad gennem den kommunale madservice Valgmuligheder hver dag Mulighed for at kunne vælge menuer så tæt som muligt på leveringen. Mulighed for at kunne vælge mellem forskellige spisetidspunkter. At kunne undgå at skulle være hjemme for at modtage maden hver dag. Mulighed for at kunne bestille mad til en uge ad gangen, men selv vælge fra dag til dag, om man ønsker den ene eller den anden ret. Muligheden for i sidste instans let at kunne skifte til en anden leverandør, hvis man bliver træt af den, man har. Samtidig viser analysen, at de ældre ikke er én gruppe. Jo bedre funktionsniveau, jo større er ofte ønsket om fleksibilitet. Den attraktive madservice skal tage højde for, at de ældre har forskellige ønsker og behov og skal forsøge at undgå at: Binde den (friske) ældre til et bestemt modtagetidspunkt. Binde den ældre til at spise på et bestemt tidspunkt. Måltidet Anretning, servering og sociale aspekter Levering Madproduktion figur 1. De ældre har således forskellige ønsker, specielt i forhold til om maden skal modtages varm hver dag eller som kølevakuummad én gang om ugen. I flere af de besøgte kommuner har man skiftet fra varmholdt mad til kølevakuummad med en positiv respons fra de ældre. Flere siger direkte, at hvis alternativet er varmholdt mad, der er transporteret i en varmebakke gennem 1-2 timer, så foretrækker de kølevakuummad. 4 5

4 Kvalitet og brugernes behov Undersøgelsen viser, at man i de fleste kommuner har ret klare forestillinger om, hvad der definerer god kvalitet i madservice. Det drejer sig især om, at maden skal være appetitlig, og at der er forskellige retter at vælge mellem. Maden skal smage og dufte godt og gerne være lavet af friske råvarer. Den ernæringsmæssige kvalitet betragtes mange steder som en selvfølge, og ses som en forudsætning for madservice, snarere end noget der måles på. Dette kommer til udtryk gennem krav om uddannet personale og krav om, at kosten skal leve op til retningslinierne i Anbefalinger for den danske institutionskost. Undersøgelsen viser dog samtidig, at ikke alle kommunale køkkener lever fuldt op til anbefalingerne. Denne vurdering understøttes af den sideløbende undersøgelse fra Danmarks Fødevareforskning. En del kommuner synes således ikke at have gjort sig klart, hvad kravene rent faktisk betyder, eller indrettet sig efter at overholde dem, fx i forhold til at foretage regelmæssige næringsberegninger af de enkelte retter. Rambøll Management vurderer, at der er en risiko for, at kommunernes automatiske brug af anbefalingerne i deres kvalitetsstandarder bremser for en egentlig politisk stillingtagen til, hvad man vil levere i den enkelte kommune. Undersøgelser fra Danmarks Fødevareforskning har vist, at omkring 60 pct. af alle ældre på plejehjem er undervægtige. Ifølge bl.a. Anbefalinger for den danske institutionskost bør maden til de ældre i hjemmepleje og på plejehjem ofte være federe end til andre ældre (og yngre). Der er en betydelig udfordring i at få de ældre til at spise rigtigt. Men meget tyder på, at en alt for stor andel af de ældre får normalkost i stedet for en særlig ernæringstæt kost. Undersøgelsen af den kommunale madservice bekræfter, at der er en udfordring på dette område. Der er en voksende opmærksomhed i kommunerne, men fortsat behov for en mere systematisk indsats. Blandt de gode erfaringer skal Rambøll Management særligt fremhæve: Udarbejdelse af en kommunal kostpolitik som ramme om kommunens kvalitetsstandarder Fokus på forebyggelse via ernæringsscreening, systematisk visitation og særlig indsats overfor småtspisende Ansættelse af kostkonsulenter eller andre med høj ernæringsfaglig udvikling Løbende næringsberegning af de forskellige retter Brugerinddragelse Indsats for at målrette plejepersonalets rolle under spisningen. Særlig fokus på det sociale aspekt af måltidet på plejecentrene. Undervægt er for svage ældre (dvs. personer over 65 år i hjemmepleje eller på plejehjem) defineret som et BMI under 24, mens det for andre er defineret som et BMI under 18,5. BMI (kropsmasseindeks) er vægt (i kg) delt med højde i meter i anden potens (BMI = vægt (kg) / højde (m) x højde (m)). MAD service 6 7

5 Organisering og marked Undersøgelsen har vist, at der er udfordringer for markedet for madservice i forhold til det frie leverandørvalg. Der er til gengæld en række private leverandører, der leverer madservice også til ældre borgere uden for det frie leverandørvalg. Rambøll Management kan videre konstatere, at de ældre først og fremmest opfatter begrebet frit valg som et valg mellem forskellige retter og som fleksibilitet i dagligdagen. Det er Rambøll Managements vurdering, at den væsentligste barriere for et øget frit valg i virkeligheden er, at markedet ikke i udgangspunktet er voldsomt attraktivt for de mange private leverandører af madservice. Undersøgelsen peger desuden på følgende barrierer: Madserviceområdet er karakteriseret ved betydelige investeringsomkostninger Under godkendelsesmodellen er der ingen garanti for omsætning, der kan forrente disse investeringer. Som fritvalgsleverandør skal man kunne levere et relativt omfattende sortiment og kunne gennemføre næringsberegninger mm. Leverandørerne mangler viden om det frie valgs indretning. Transport udgør en praktisk barriere for producenter af varmholdt mad, hvis kommunen har en ugentlig udbringning af kølevakuummad, da producenterne ikke har mulighed for at få den varmholdte mad bragt ud hver dag af kommunen. Det er ikke dermed sagt, at det ikke kan lade sig gøre at tiltrække flere forskellige fritvalgsleverandører. Undersøgelsen peger på følgende tiltag: Overvej at bruge mulighederne for at danne et offentligt-privat selskab sammen med en privat leverandør. Tag et kritisk kig på godkendelsesmaterialet. Er der nogle af kravene, som kan virke begrænsende, og som strengt taget ikke er nødvendige? Hjælp leverandørerne til at forstå vilkårene for at være leverandør. Lav eks. en pjece eller lignende, der beskriver, hvad der skal til. Ofte vil det vise sig at flere leverandører kan opfylde kravene. Sørg for, at priserne er beregnet på en gennemsigtig måde, og at de altid er opdaterede på fritvalgsdatabasen. Undersøgelsen viser videre, at madservice gennem en årrække har oplevet en kraftig teknologisk udvikling. Udviklingen har medført øget stordrift, faldende omkostninger og øget fleksibilitet. Udviklingen har også gjort det muligt at skelne mellem produktionsformen og leveringsformen. Eksempelvis i form af store produktionskøkkener, der bl.a. producerer kølevakuummad. Det er i dag muligt at opvarme kølevakuummad under transporten og dermed kombinere forskellige leveringsformer. Moderne teknologi harmonerer fint med et tilbud om varmholdt mad til de ældre, der gerne vil have varm mad leveret hver dag. Flere interviewpersoner peger dog på, at der er mange historier og billeder knyttet til valget af teknologi. Nogle gange med den vinkel, at moderne teknologi ikke giver et lækkert måltid. Undersøgelsen indeholder imidlertid flere eksempler på kommuner, der har skiftet teknologi og fået ét centralkøkken med det resultat, at de ældre i dag er betydeligt mere tilfredse. Typisk fordi man har sørget for en proces, hvor de ældre bliver inddraget tæt i prøvesmagninger. 8 9

6 Indhold Sådan kan I anvende ernæringsfagligt personale: Økonomi og prisfastsættelse MAD service I Aalborg Kommune har man ansat en diætist i Ældre- og handicapforvaltningen. Diætisten løser en række forskellige opgaver med afsæt i et tæt samarbejde med de øvrige faggrupper: Undervisning af plejepersonalet i, hvordan man identificerer de ældre, der har vægt-problemer. På lidt længere sigt er det hensigten at udvikle et egentligt screeningsværktøj, som plejepersonalet kan bruge. Undervisning i ernæring generelt for de forskellige faggrupper. Samtale med de ældre med henblik på at bevidstgøre om betydningen af at spise. Borgerrettede arrangementer med fokus på ernæring og de ældres syn på ernæring, fedme osv. Sparringspartner for køkkenpersonalet i forhold til sikring af korrekt næringsindhold i de forskellige menuer, spændende fra den energitætte menu til de forskellige former for diætkost. Diætisten er ikke en kontrollant, men en sparringspartner. Det er køkkenpersonalet selv, der efterfølgende laver næringsberegninger af maden og implementerer opskrifter i kostprogrammerne. Undersøgelsen viser, at beregninger af omkostninger og priser varierer ganske betydeligt mellem landets kommuner. Dette kommer bl.a. til udtryk ved meget stor variation i priserne oplyst i spørgeskemaundersøgelsen og i de priser, der er indberettet til fritvalgsdatabasen. Variationen i priserne kan ikke forklares ud fra forskellige produktionsformer og typer. En del af forklaringen kan findes i de forskellige kvalitetskrav, kommunerne stiller. Men Rambøll Managements dybdegående undersøgelse hos kommunerne understreger ligeledes, at der er betydelig forskel på, hvordan kommunerne foretager beregningerne. Årsagerne er, at der er en række forhold omkring prisberegningen der volder kommunerne vanskeligheder. Det kan være svært at adskille køkkendriften fra den øvrige plejehjemsdrift, at adskille mad til ældre fra rådhusmad, at adskille priserne på diætmad og almindelig mad, at adskille cafémad fra den øvrige produktion osv. Kommunernes forskellige måder at håndtere disse vanskeligheder på giver en betydelig variation i priserne, og gør det vanskeligt at sammenligne på tværs. Kommunernes vanskeligheder i forbindelse med at opgøre priser, kan have sløret det reelle tilskud, som kommunerne har ydet, og derved holdt private leverandører uden for markedet med kunstigt lave priser. For at imødekomme problemer med prisfastsættelse udsendte Socialministeriet i samarbejde KL i december 2006 en pjece om prisfastsættelse på fritvalgsområdet

7 Fremtidens madservice Undersøgelsen viser en voksende efterspørgsel efter fleksible løsninger, hvor den enkelte kan vælge til og fra på en række dimensioner, som omfatter muligheden for at vælge mellem forskellige retter og for selv at fastsætte spisetidspunktet og (i et vist omfang) et frit leverandørvalg. Undersøgelsen har også vist, at der er betydelige stordriftsfordele og høje etableringsomkostninger forbundet med madservice. Derved adskiller madservice sig fra den øvrige fritvalgsområder i hjemmeplejen (personlig og praktisk hjælp). Det kan være med til at forklare, hvorfor det frie valg ikke er ligeså udbredt indenfor madservice som på de øvrige fritvalgsområder. Kommunesammenlægningerne medfører en række ændringer på madområdet. Produktionsbehovet inden for kommunegrænserne bliver generelt større. Dermed bliver markedspotentialet på den ene side større for de private leverandører. På den anden side er det Rambøll Managements vurdering, at der med kommunalreformen opstår et pres på de mindre effektive produktionsenheder. I mange af sammenlægningskommunerne vil der opstå sammenligningsmuligheder, der synliggør omkostningsniveauet i forhold til de enkelte produktions- og leveringsformer. Herved skærpes konkurrencen. Set i lyset af disse udviklingstendenser diskuterer Rambøll Management i rapporten 5 scenarier for fremtidens madservice: Fastholdelse af den nuværende model med frit leverandørvalg Tiltag til inddragelse af den underskov af mindre leverandører, der er på et marked ved siden af fritvalgsmarkedet. Et eksempel på dette kunne være at man gav borgerne mulighed for at vælge mad hos leverandører, der ikke ville skulle leve op til de samme kvalitetsstandarder, som leverandører, der skal godkendes til at levere mad alle ugens dage. Aktive kommunale tiltag til markedsudvikling gennem selskabsdannelse. På denne måde kunne man sikre konkurrence mellem større leverandører, herunder offentligtprivate leverandører. Tvungne udbud. Dette er primært for at øge konkurrencen. Undersøgelsen viser, at der er private leverandører i 39 pct. af de kommuner, der anvender udbudsmodellen, mod kun 11 pct. af kommunerne med godkendelsesmodellen. Konkurrencen sikres ved at madservice skal genudbydes inden for en årrække. 5. Kombinerede udbud. Med et kombineret udbud menes, at en kommune udbyder leveringen af mad til hjemmeboende og beboere på plejecentre mm. i ét udbud. Læs mere på Socialministeriets hjemmeside: Erfaringer med ernæringsterapi i Københavns Kommune Projektet Visitation og ernæringsterapi indgår som en del af implementeringen af kostpolitik på ældreområdet i Københavns Kommune. Formålet er at forbedre ernæringstilstanden hos ældre i dårlig ernæringstilstand samt at forebygge dårlig ernæringstilstand hos ældre i ernæringsmæssig risiko. Projektet har bl.a. haft som målsætning at implementere og evaluere screeningsredskaber til opsporing af ældre i ernæringsmæssig risiko. Evalueringen fra 2004 og 2005 viste, at en høj andel af de ældre, der blev opsporet, havde gavn af den iværksatte ernæringsterapi. Ernæringsterapien viste sig relativ prisbillig, idet den visiterede ekstra tid pr. borger svarede til 4 sygeplejetimer (www.kk.dk)

8 Indhold Regler på madområdet Eksempel på kostpolitik Der er forskellige brugere på madområdet: Beboere i plejeboliger, modtagere af madservice i eget hjem og brugere af kommunale cafétilbud. Der gælder forskellige regler på de forskellige områder. De vil blive gennemgået i det følgende. MAD service Nykøbing Falster Kommune har formuleret en kostpolitik med følgende mål: At politikken tager udgangspunkt i princippet: For at behandle alle lige, må man behandle dem forskelligt At borgere, der benytter kommunernes mad- og måltidsservice, tilbydes sund mad, der tilgodeser den enkeltes behov for næring At borgere, der benytter kommunernes mad- og måltidsservice, tilbydes mad af høj kulinarisk kvalitet At måltiderne er et højdepunkt på dagen og er med til at fremme socialt samvær og hyggelige stunder At gæsterne i cafeteriet får en positiv oplevelse i forbindelse med måltidet At prisen er økonomisk attraktiv for borgeren I kostpolitikken er formuleret klare mål for de overordnede indsatsområder i politikken. Som opfølgning udarbejdes et statusdokument for de enkelte opgaver, der kort og præcist beskriver, hvordan opgaverne er blevet løst. Kommunen bruger samtidig dette til at sikre vidensdeling om udviklingstiltag. Plejehjem og plejeboliger Kommunen er efter 83 i serviceloven forpligtet til at sørge for, at beboere i plejehjem og plejeboliger modtager tilbud om madservice. Madservice er kun et tilbud til beboerne. Kommunen bør dog holde sig for øje, at der ofte er tale om meget svage ældre, der sjældent har ressourcer til aktivt at benytte sig af alternative muligheder til kommunens tilbud. Kommunen skal hvert år fastsætte kvalitetskrav til leverandører af kommunale serviceydelser til beboere i plejehjem og plejeboliger. Her gælder ikke det frie leverandørvalg efter Servicelovens 83, men kommunen kan gennemføre et udbud for at inddrage private leverandører. Frit valg af madservice for modtagere i eget hjem For beboere i eget hjem er madservice et tilbud, som modtageren skal visiteres til af kommunen. Tilbudet er omfattet af reglerne om frit valg af leverandører af personlig og praktisk hjælp, herunder madservice efter Servicelovens 83. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte de kvalitetskrav, som stilles til leverandører af madservice efter servicelovens 83. Kvalitetskravene skal anvendes som grundlag for kommunalbestyrelsens indgåelse af kontrakt med madleverandører. Det betyder, at modtageren kan vælge mellem de leverandører, som kommunen har indgået kontrakt med om madservice, jf. Servicelovens 91. Cafétilbud som forebyggende og aktiverende tilbud Kommunen har endelig mulighed for at iværksætte eller give tilskud til forebyggende og aktiverende tilbud efter Servicelovens 79, fx som cafétilbud. Det er frivilligt for kommunerne, om de vil etablere disse tilbud. Tilbudet kan målrettes en bestemt gruppe, fx pensionister, men skal tilbydes generelt til alle inden for denne gruppe. Der er ikke tale om en ydelse, man visiteres til, og der er heller ikke tale om at madservice efter 79 kan stå alene. Det skal være i forbindelse med et tilbud, der har aktiverende eller forebyggende sigte. Kommunerne kan derfor ikke opfylde deres forpligtelse til at tilbyde madservice efter 83 ved at henvise til et 79-tilbud. Priser og betaling inden for det frie leverandørvalg Priskravet for madservice fastsættes pr. ydelse. Alle madserviceleverandører skal kunne tilbyde et måltid i overensstemmelse med kommunens kvalitetskrav til standardmåltidet. Alle leverandører af madservice skal tilbyde mindst ét måltid til samme egenbetaling hos modtageren. De kommunale krav til standardmåltidet må ikke indeholde krav til produktionsformen. Leverandørerne kan tilbyde andre og evt. dyrere måltider. Vælger modtageren et dyrere måltid hos leverandøren end standardmåltidet øges modtagerens egenbetaling

9 Links Kunne du tænke dig at vide mere om madservice og mad til personer med særlige behov? Du kan finde inspiration i nedenstående liste: Bedre mad til ældre, Socialministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Velbekomme! Idéer til ældres måltider på plejecentre, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Anbefalinger til den danske institutionskost, Fødevarestyrelsen Forskellighed, Frihed og Fleksibilitet få inspiration til bedre måltidsservice til ældre, Socialministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Bedre mad til syge, Sundhedsstyrelsen Fremtidens Mad til Ældre, Kost- og Ernæringsforbundet wanek-myrner.dk En undersøgelse af den kommunale MAD service 16

Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice

Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice til ældre Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice til ældre Udarbejdet af Anne Marie Beck Lise Bygholm Heidi Madsen og Jens

Læs mere

Vejledning i tilvejebringelse af frit leverandørvalg for hjemmehjælpsmodtagere

Vejledning i tilvejebringelse af frit leverandørvalg for hjemmehjælpsmodtagere Vejledning i tilvejebringelse af frit leverandørvalg for hjemmehjælpsmodtagere April 2014 Forord Udbudsportalen.dk 1 Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Forord Denne vejledning omhandler

Læs mere

Giv mig lov til at spise!

Giv mig lov til at spise! Giv mig lov til at spise! giv mig lov til at spise Redaktion: Christina Melander ISBN: 87-90904-65-6 Layout: Susanne Schenstrøm Tryk: clausengrafisk/one2one Dansk Design Center H.C. Andersens Boulevard

Læs mere

Veje til god mad og godt liv for ældre borgere

Veje til god mad og godt liv for ældre borgere Veje til god mad og godt liv for ældre borgere Implementeringsguide til indsatser i køkkenerne omkring mad og måltider Socialstyrelsen - social viden til gavn Veje til god mad og godt liv for ældre borgere

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Måltidet. & ældre i. eget hjem

Måltidet. & ældre i. eget hjem Måltidet & ældre i eget hjem Udgivet af ÆldreForum, 2001 Design: DanChristensenDesign Fotos: Polfoto (Preben Kirkholt, Søren Jensen, Stefan Kai Nielsen, Claus Bonnerup) og Billedhuset 2. maj (Stig Stasig,

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det Rapport Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det 2015 e leverandører i integrerede løsninger pa Private leverandører i integrerede løsninger på ældre- og sundhedsområdet

Læs mere

Frit valg en undersøgelse af de økonomiske konsekvenser ved indførelse af frit valg i den kommunale hjemmepleje

Frit valg en undersøgelse af de økonomiske konsekvenser ved indførelse af frit valg i den kommunale hjemmepleje Frit valg en undersøgelse af de økonomiske konsekvenser ved indførelse af frit valg i den kommunale hjemmepleje Vejleder: Thomas Pallesen Studerende: Jesper Riis-Jensen Årskortnummer: 19991758 Antal ord:13.360

Læs mere

Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer

Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer Læsevejledning 1.0 Indledning Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer Nye arbejdsrutiner indføres At ændre produktionsformer Større omlægningsprojekter 3.0 Værktøjer i forandringsarbejdet

Læs mere

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn 2008 Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Nicolai Kristensen. Økonomisk effektivitet blandt private og offentlige udbydere af ældrepleje: Metodiske overvejelser og empiriske resultater

Nicolai Kristensen. Økonomisk effektivitet blandt private og offentlige udbydere af ældrepleje: Metodiske overvejelser og empiriske resultater Nicolai Kristensen Økonomisk effektivitet blandt private og offentlige udbydere af ældrepleje: Metodiske overvejelser og empiriske resultater Økonomisk effektivitet blandt private og offentlige udbydere

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

KREVI skylder en stor tak til Servicestyrelsen, som har bistået med information og dataudtræk fra Fritvalgsdatabasen.

KREVI skylder en stor tak til Servicestyrelsen, som har bistået med information og dataudtræk fra Fritvalgsdatabasen. Marts 2011 Forord De danske kommuner fik i 2003 med indførelsen af fritvalgsordningen på ældreområdet pligt til at skabe rammerne for, at borgere visiteret til hjemmehjælp har mulighed for frit at vælge

Læs mere

Frit valg i ældreplejen - det frie leverandørvalg til personlig pleje 2007

Frit valg i ældreplejen - det frie leverandørvalg til personlig pleje 2007 Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 251 Offentligt ANKESTYRELSENS UNDERSØGELSER Frit valg i ældreplejen - det frie leverandørvalg til personlig pleje 2007 Titel Frit valg i ældreplejen det frie leverandørvalg

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af velfærdsydelser. Udliciteringsrådets anbefalinger

Konkurrenceudsættelse af velfærdsydelser. Udliciteringsrådets anbefalinger Konkurrenceudsættelse af velfærdsydelser Udliciteringsrådets anbefalinger September 2004 Konkurrenceudsættelse af velfærdsydelser, September 2004 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer

Læs mere

Drift af plejecentre og hjemmehjælp

Drift af plejecentre og hjemmehjælp Konkurrenceudsættelse af Drift af plejecentre og hjemmehjælp Potentialeafklaring - Vejle Kommune Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox

Læs mere

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fælles pjece. - om prisfastsættelse på ældreområdet

Fælles pjece. - om prisfastsættelse på ældreområdet Fælles pjece - om prisfastsættelse på ældreområdet 1. Forord 3 2. Hvorfor er korrekt prisfastsættelse nødvendig? 4 3. Hvilke ydelser skal prissættes? 4 4. Hvilke principper gælder for prisberegningerne?

Læs mere

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler En analyse af resultater og effekter Del 1 Hovedrapport Februar 2006 Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Bestilling: Telefon 33 36 88 00 eller ftf@ftf.dk Pris medlemmer: kr. 20,- Pris ikke-medlemmer: kr. 50,-

Bestilling: Telefon 33 36 88 00 eller ftf@ftf.dk Pris medlemmer: kr. 20,- Pris ikke-medlemmer: kr. 50,- Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: Designit Tryk: FTF 1. oplag 1.000 eksemplarer September 2008 ISBN-nummer: 978 87-7356-114-0 Bestilling: Telefon

Læs mere

Mad- & måltidspolitik i skoler og fritidshjem

Mad- & måltidspolitik i skoler og fritidshjem Mad- & måltidspolitik i skoler og fritidshjem - hvorfor og hvordan MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK I SKOLER OG FRITIDSHJEM MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK I SKOLER OG FRITIDSHJEM TIL BESLUTNINGSTAGERE I SKOLER MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Erhvervsministeriet. Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000

Erhvervsministeriet. Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000 Erhvervsministeriet Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000 Erhvervsministeriet Oplag: 3.000 Pris: 100,00 inkl. moms Sælges hos boghandleren eller ved henvendelse til Statens Information Tlf.: 3337 9228

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere