Ordinært møde. Dato 9. januar Tid 16:00. Sted Mødelokale 0.28 NB. Fraværende. Peter E. Nielsen. Stedfortræder. Medlemmer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinært møde. Dato 9. januar 2013. Tid 16:00. Sted Mødelokale 0.28 NB. Fraværende. Peter E. Nielsen. Stedfortræder. Medlemmer"

Transkript

1 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 9. januar 2013 Tid 16:00 Sted Mødelokale 0.28 NB. Fraværende Peter E. Nielsen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen (A) Helle Madsen (V) Christina Lykke Eriksen (F) Jørgen Tousgaard (A) Carsten Sørensen (O)

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomisk status Socialudvalget Nye regler på området vedr. frit leverandørvalg Orientering om ændring i materialet vedr. Offentligt EU-udbud af køb og service af hjemmeplejebiler til Frederikshavn Kommune Redegørelse om Ålbæk Plejeboliger Åbningstider i caféen i Aktivitetshuset Sydbyen og Dagcentret Ingeborgvej Forlængelse af Hospice Vendyssels lejekontrakt med yderligere to måneder Formanden orienterer Eventuelt Underskrifter: Socialudvalget - Referat januar 2013 Side 2 af 19

3 Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel /12 Åben Økonomisk status SOCUDV /12 Åben Offentligt EU-udbud af hjemmeplejebiler i Frederikshavn Kommune /12 Åben Bilag 1 - Tro og love erklæring /12 Åben Bilag 2 - Overholdelse af gældende lovgivning /12 Åben Bilag 3 - Specifik kravspecifikation /12 Åben Bilag 4 - Økonomispecifikation /12 Åben Bilag 5 - Stand ved tilbagelevering /12 Åben Bilag 6 - Standard kontraktbetingelser /12 Åben Bilag 7 - Standardbetinger serviceaftale 3 59/13 Åben Bilag 8 - Partnerskabsaftale udkast 4 369/13 Åben Bilag 1 - Embedslægerapport Aalbæk Plejeboliger /12 Åben Bilag 2 - Ejendomscentrets tilbud Ålbæk Plejeboliger /12 Åben Bilag 3 - Tilbud på køkkenelementer og hvidevarer /12 Åben Bilag 4 - Perspektivtegning /12 Åben Bilag 5 - Perspektivtegning /12 Åben Bilag 6 - Perspektivtegning /12 Åben Bilag 7 - Perspektivtegning /13 Åben Bilag 8 - Kvittering for tilsyn - Aalbæk Plejeboliger nov /13 Åben Bilag 1 - Henvendelse fra Hospice vendsyssel /13 Åben Bilag 2 - Lejekontrakt Kamillianergården Socialudvalget - Referat januar 2013 Side 3 af 19

4 1. Økonomisk status Socialudvalget Sagsfremstilling Økonomicenteret fremsender hermed økonomisk status pr. 30. november 2012 for Socialudvalget til orientering. Den indeholder et skema med den overordnede økonomiske status på center(/direktør)niveau for udvalgets område. Til hvert af disse områder er der tilknyttet korte overordnede kommentarer, der beskriver centerets(/direktørens) økonomiske stade. Åben sag Sagsnr: 12/12542 Forvaltning: SFF Sbh: bohn Besl. komp: SOU Indstilling Konstitueret direktør med ansvar for Social og Sundhed indstiller, at den forelagte status tages til efterretning Beslutning Socialudvalget den 9. januar 2013 Taget til efterretning Fraværende: Peter E. Nielsen Bilag Økonomisk status SOCUDV (dok.nr /12) Socialudvalget - Referat januar 2013 Side 4 af 19

5 2. Nye regler på området vedr. frit leverandørvalg Sagsfremstilling På baggrund af Finansloven 2013, vil Center for Social- og Sundhedsmyndighed gerne på mødet give Socialudvalget en foreløbig orientering om konsekvenserne af en delaftale i finansloven angående forenkling af reglerne på fritvalgsområdet. Delaftalen fremgår af nedenstående: Åben sag Sagsnr: 12/10901 Forvaltning: CSSM Sbh: lald Besl. komp: SOU Forenkling af reglerne om frit valg på hjemmehjælpsområdet Kommunerne skal sørge for, at borgerne, der er visiteret til hjemmehjælp efter serviceloven, har frit valg af leverandør. Borgerne er generelt tilfredse med den hjemmehjælp, de modtager, både hos kommunale og private leverandører. Imidlertid er regelsættet på området ofte kritiseret for at være komplekst og bureaukratisk. Det er regeringens og Enhedslistens opfattelse, at den enkelte kommune skal have mere fleksibilitet til at tilrettelægge det frie valg og hjemmehjælpen på den måde, der lokalt vurderes at være mest hensigtsmæssig. De komplicerede særregler i serviceloven skal erstattes med et enkelt krav om, at kommunerne fortsat skal tilbyde borgerne frit valg af leverandør. Det skal understøtte bedre kommunal ressourceudnyttelse og bedre service til borgerne. Forslaget skønnes således at frigøre godt 130 mio. kr. i kommunerne, som kommunerne kan anvende til borgernær service. På nuværende tidspunkt foreligger den endelige lovtekst ikke fra ministeriet, men udmeldingen er at lovændringen bliver vedtaget som led i Finansloven for Konkret betyder dette en revision af 91 og 92 i Serviceloven, hvilket betyder at reglerne om tilrettelæggelsen af det frie valg udgår og erstattes af, at kommunalbestyrelsen forpligtes til at tilvejebringe det frie valg i den enkelte kommune. Dette åbner for nye muligheder for organiseringen af det frie valg. På det foreliggende grundlag, der er skitseret i Finansloven 2013, kan man udlede følgende muligheder for kommunerne vedrørende tilvejebringelse af det frie valg: 1) Man kan fortsætte med godkendelsesmodellen som Frederikshavn Kommune har på området. 2) Kommunen kan vælge at foretage et udbud efter de almindelige gældende udbudsregler, hvor kommunen kan fortsætte som leverandør efter et udbud. 3) Kommunen kan vælge at udstede fritvalgsbeviser til borgerne. Socialudvalget - Referat januar 2013 Side 5 af 19

6 Yderligere skal det bemærkes, at der i Budget 2013 er vedtaget en besparelse på 2,5 mio. kr. for 2013 løbende med en besparelse på 5,5 mio. kr som følge af udbud på fritvalgsområdet og den ændrede lovgivning. Ved udmøntningen af Budget 2013 er der yderligere blevet lagt en besparelse ind på 3,0 mio. kr. fra vikarkontoen, hvilket udelukkende skal implementeres på fritvalgsområdet. Konkret betyder dette besparelsen for 2013 på udbud øges til 2,9 mio. kr. og løbende i 2014 til 6,35 mio. kr. Der er således i Budget 2013 truffet afgørelse om at foretage et udbud på området. Gæster: Suzanne Kogsbøll Indstilling Konstitueret direktør med ansvar for ældre indstiller orienteringen til udvalgets drøftelse, samt at Socialudvalget angiver retning for den videre proces angående tilvejebringelse af udbuddet. Beslutning Socialudvalget den 9. januar 2013 Sagen drøftet. Arbejdet fortsætter så snart lovbekendtgørelsen foreligger. Udvalget vil sikre en ordentlig betjening af borgerne og at besparelsen hentes. Fraværende: Peter E. Nielsen Socialudvalget - Referat januar 2013 Side 6 af 19

7 3. Orientering om ændring i materialet vedr. Offentligt EUudbud af køb og service af hjemmeplejebiler til Frederikshavn Kommune Åben sag Sagsnr: 12/6199 Forvaltning: CSÆ Sbh: mank Besl. komp: SOU Sagsfremstilling Socialudvalget godkendte på mødet den 5. december 2012 det forelagte materiale vedr. Offentligt EU-udbud af køb og service af hjemmeplejebiler til Frederikshavn Kommune, med den betingelse at der indarbejdes sociale klausuler og indhentes tilbud på elbiler i et afgrænset område. Til orientering er der i bilag 1 Offentligt EU-udbud af køb og service af hjemmeplejebiler til Frederikshavn Kommune tilføjet punkterne 4. Option og 16. Social ansvarlighed og bilag 8 Partnerskabsaftale, samt foretaget mindre korrektioner, som følge af tilføjelserne. 4. Option Frederikshavn Kommune har som målsætning at blive en af de første fossilfri kommuner i Danmark. Kommunen har derfor besluttet sig for aktive at bidrage til, at Danmarks udledning af drivhusgasser kan nedbringes markant og at Danmark kan blive uafhængig af fossile brændstoffer i For at indfri denne målsætning ønsker Frederikshavn Kommune som virksomhed gradvist at omlægge sig energiforbrug til transport om til vedvarende energi. Derudover har kommunen en vision om at implementere vedvarende energi i den kollektive transport samt at facilitere adgang til bæredygtige brændsler og infrastruktur for transportsektoren indenfor kommunens grænser. Med baggrund i ovenstående ønskes option på køb af: stk. el-biler, mindre personbil 2. Serviceaftale på el-biler Tilbud på el-biler vil blive evalueret efter de i pkt. 11 anførte tildelingskriterier, dog vil eventuelle tilskud som ældreområdet måtte få bevilget til køb af el-biler, indgå i totalomkostningsberegningen. Et evt. tilbud og efterfølgende leverance skal i øvrigt ske på samme betingelser og i samme standard som gældende for de i pkt. 3 anførte biler. En evt. leverance vil være at betragte som en selvstændig delaftale. 16. Social ansvarlighed Frederikshavn Kommune ønsker at optræde socialt ansvarligt i forhold til socialt udsatte befolkningsgrupper i Kommunen. Derfor stiller Frederikshavn Kommune i relevant omfang krav om, at leverandører til Kommunen skal være indstillet på at indgå i et samarbejde med Socialudvalget - Referat januar 2013 Side 7 af 19

8 Kommunen, hvor der lægges vægt på specifikke sociale hensyn og tiltag. Rammerne for samarbejdet er nærmere beskrevet i Partnerskabsaftalen, som er vedlagt som bilag 8. I tilbuddet skal det bekræftes, at Deres firma vil underskrive Partnerskabsaftalen såfremt Deres firma tildeles nærværende serviceaftale. I udbudsmaterialets bilag 6 Standard kontraktbetingelser er der tilføjet et nyt punkt 5. Sociale forpligtelser : 5. Sociale forpligtelser Kontrakthaver er forpligtet til at sikre overholdelse af grundlæggende rettigheder, herunder ikke at forskelsbehandle som følge af køn, race, religion, seksuel orientering, politisk anskuelse, handicap, alder og etnisk tilhørsforhold. Kontrakthaver skal have en formuleret arbejdsmiljøpolitik, som skal fremme arbejdsmiljøet i virksomheden. Den skal som minimum gælde i hele kontraktens løbetid. Kontrakthaver skal have en formuleret personalepolitik, som skal fremme udvikling og fastholdelse af medarbejdere i virksomheden. Den skal som minimum gælde i hele kontraktens løbetid. Kontrakthaver skal på anmodning orientere Frederikshavn Kommune om arbejdsmiljø- og personalepolitikken og dens udmøntning. I udbudsmaterialets bilag 7 Standardbetingelser serviceaftale er der tilføjet et nyt punkt 4. Sociale forpligtelser : 4. Sociale forpligtelser Kontrakthaver er forpligtet til at indgå Partnerskabsaftale med Frederikshavn Kommune vedr. udbygning af samarbejde om forebyggelse, fastholdelse og integration af medarbejdere, i henhold til udbuddets bilag 8. Indstilling Konstitueret direktør med ansvarsområde for Center for Sundhed og Ældre indstiller til, at Socialudvalget godkender det reviderede udbudsmateriale for Offentligt EU-udbud af køb og service af hjemmeplejebiler til Frederikshavn Kommune. Beslutning Socialudvalget den 9. januar 2013 Tiltrådt. Fraværende: Peter E. Nielsen Bilag Offentligt EU-udbud af hjemmeplejebiler i Frederikshavn Kommune (dok.nr /12) Bilag 1 - Tro og love erklæring (dok.nr /12) Socialudvalget - Referat januar 2013 Side 8 af 19

9 Bilag 2 - Overholdelse af gældende lovgivning (dok.nr /12) Bilag 3 - Specifik kravspecifikation (dok.nr /12) Bilag 4 - Økonomispecifikation (dok.nr /12) Bilag 5 - Stand ved tilbagelevering (dok.nr /12) Bilag 6 - Standard kontraktbetingelser (dok.nr /12) Bilag 7 - Standardbetinger serviceaftale (dok.nr /12) Bilag 8 - Partnerskabsaftale udkast (dok.nr.59/13) Socialudvalget - Referat januar 2013 Side 9 af 19

10 4. Redegørelse om Ålbæk Plejeboliger Sagsfremstilling På baggrund af Ældrerådets besøg i Ålbæk Plejeboliger den 30. oktober 2012 og afledte brev til Byrådet den 31. oktober 2012, gives der hermed en redegørelse om forholdene i Ålbæk Plejeboliger. Åben sag Sagsnr: 12/12661 Forvaltning: CSÆ Sbh: mank Besl. komp: SOU Indretning af boligerne Ålbæk Plejeboliger består af 8 plejeboliger med tilhørende fællesarealer. Da Ældrerådet var på besøg, var de 7 boliger beboet. I dag er alle 8 boliger beboet, og i december 2012 er der ikke venteliste til en bolig i Ålbæk Plejeboliger. Hver bolig er på 61 m 2 inkl. fællesareal bestående af opholdsstue, køkken og gangareal. Til sammenligning er boligerne på Strandgården 65 m 2 og boligerne i Søparken 67 m 2. Boligen består af ét rum og et stort handicaptoilet. Det er muligt at opdele rummet i to rum via et dobbelt klædeskab. Toilettet har en størrelse så borgeren kan assisteres af 2-3 medarbejdere på én gang. Endvidere er der i boligen et lille tekøkken, hvor beboerne kan have et køleskab og sit eget service. I tekøkkenet er der placeret et mindre skab der kan aflåses, hvori beboerne kan opbevare deres værdigenstande. Fællesarealerne benyttes af Ålbæk Plejeboligers 8 beboere til fællesspisning og sociale aktiviteter. Ernæring I Ålbæk Plejeboliger er der en særaftale vedr. mad. Det er Bruger- og Pårørenderådet der sørger for at bestille og indkøbe maden til beboerne. Beboerne og Bruger- og Pårørenderådet har besluttet at der skal indkøbes 5 portioner varm mad hos Sindal Kro, selvom de er 8 beboere, hvoraf den ene beboer er vegetar. I fælleskøkkenet er der installeret et varmeskab, som sikrer at den varme mad holdes varm. Der føres egenkontrol jf. Fødevarestyrelsens regler. Personalet oplyser, at de 4 beboere som Ældrerådet omtaler som værende i gang med at spise morgenmad kl , var i færd med at få formiddagskaffe. Plejepersonalet varetager opgaven med produktion af morgenmad, formiddagskaffe, eftermiddagskaffe og mellemmåltider, hvorfor Ålbæk Plejeboliger i forhold til taksten har status som plejebolig med modtagerkøkken. I Embedslægerapporten (bilag 1) fra den 4. december 2012, bilag 1, står der i konklusionen for tilsynet (s. 2): Det var Sundhedsstyrelsens vurdering, at der ved tilsynet blev fundet fejl og mangler, som indebærer risiko for Socialudvalget - Referat januar 2013 Side 10 af 19

11 patientsikkerheden, men ikke alvorlige fejl og mangler. Der blev fundet fejl og mangler indenfor områderne:... ernæring... Ved tilsynet kunne det konstateres, at en del af Sundhedsstyrelsen krav var opfyldt. Der var udarbejdet mål for pleje og behandling, men særligt på ernæringsområdet ser det umiddelbart ikke ud til at der var betydelige mangler. I praksis betyder dette at Embedslægerne ikke fandt fejl og mangler på ernæringsområdet i Ålbæk Plejeboliger. I rapporten står der på s. 9 følgende vedr. ernæring: Assistenten oplyste, at beboerne altid fik tilbud om at blive vejet, når de flyttede ind på plejehjemmet og efterfølgende med jævne mellemrum. For beboere med særlige ernæringsmæssige behov blev der udarbejdet en kostplan/ ernæringsplan. Planen blev vurderet med jævne mellemrum samtidig med, at beboeren fik kontrolleret vægten. Der var opmærksomhed på beboernes væske- og fødeindtagelse, og der blev ført væske- og ernæringsregnskab hos beboere, som havde problemer med at spise og drikke. I stikprøverne var beboerne ernæringsvurderet. Beboernes BMI lå mellem 17 og 22, hvilket kræver en øget ernæringsindsats og øget hjælp med at indtage kosten. Beboerne tilkendegav ved tilsynet, at de fik nok at spise og drikke. Desuden oplyste beboerne og personalet, at beboerne fik den hjælp, de havde behov for i forbindelse med måltiderne. Personale, der gav sondemad, var undervist og oplært i dette og førte regnskab med indgift af sondemad og væske. Afvigelser fra gældende regler medfører følgende krav: at der udarbejdes ernæringsplaner for de beboere, der har behov at ernæringsplaner systematisk bliver evalueret I praksis betyder ovenstående at beboerne bliver tilbudt at blive vejet når de flytter ind og efterfølgende med jævne mellemrum. For beboere med ernæringsmæssige behov udarbejdes der en kost-/ernæringsplan, som vurderes med jævne Socialudvalget - Referat januar 2013 Side 11 af 19

12 mellemrum. Desuden er personalet opmærksom på beboernes væske- og fødeindtag og der føres væske- og ernæringsregnskab for de beboere der har behov. Beboerne oplyste ved tilsynet at de fik nok at spise og drikke. Stikprøverne viste at beboernes BMI lå mellem 17 og 22 hvilket kræver en øget ernæringsindsats. Sundhedsstyrelsen anbefaler at personer over 65 år har et BMI mellem Derfor er der taget kontakt til diætisterne i Sundhedsfremme og Forebyggelse, idet der ønskes vejledning i forhold til beboernes ernæringstilstand. I december 2012 var diætisten på det første besøg i Ålbæk Plejeboliger. Ved besøget informerede diætisten plejepersonalet om korrekt ernæring til ældre personer, samt gav konkrete råd til hvordan den rigtige ernæring sikres til både over- og undervægtige personer. Primo 2013 følges der op med endnu et besøg af diætisten, hvor beboerne bliver screenet og der vil blive fulgt op på de initiativer der allerede er igangsat, ved de borgere der har behov. Ingen af beboerne i Ålbæk Plejeboliger får sondemad. Der er allerede udarbejdet ernæringsplaner for beboere med behov, og der følges løbende op på disse. Den 8. november 2012 foretog Revas et uanmeldt tilsyn i Ålbæk Plejeboliger. Jf. tilsynskvitteringen (bilag 9), fandt Revas ikke anledning til at påpege fejl og mangler. Etablering af leve-bo Der er i budget 2013 afsat kr. til etablering af leve-bo i Ålbæk Plejeboliger, samt kr. til Center for Social- og Sundhedsmyndigheds difference mellem den nuværende takst pr. bolig og taksten pr. bolig i en leve-bo enhed. Ejendomscentret har vurderet at det koster kr. at ombygge de nuværende fællesarealer og køkken til leve-bo, inkl. køkkenelementer, hvidevarer, gulvarbejde, el, maler og vvs arbejde. Hvis der ikke ønskes at investere i de 4 ekstra højskabe vil udgiften blive ca kr. Se bilag 2 og 3 for Ejendomscentrets vurdering. Derudover kommer indkøb af diverse køkkenmateriel. Ledelsen fastholder at de i budgettet afsatte kr. er et realistisk beløb. Ombygningen til leve-bo påbegyndes ultimo januar 2013, og der opstartes leve-bo når ombygningen er færdiggjort. Idet plejeboligerne bliver omdannet til leve-bo ændres Center for Social- og Sundhedsmyndigheds takst for boligerne, hvilket gør at der er ressourcer til at ansætte kostfagligt personale i ca. 20 timer om ugen til at varetage opgaverne vedrørende produktion af måltider. Når der etableres leve-bo i Ålbæk Plejeboliger medfører det, at der bliver en entydig placering af ansvaret for beboernes ernæringsmæssige sundhedstilstand. Dette er i kraft af, at personalet vil få det fulde ansvar for samtlige måltider og dermed har mulighed for at tage hensyn til beboernes generelle helbredstilstand. Socialudvalget - Referat januar 2013 Side 12 af 19

13 Der er fokus på at en leve-bo enhed på 8 boliger ikke er det driftsmæssigt mest optimale. Det mest optimale er leve-bo enheder på beboere., Ved at omdanne Ålbæk Plejeboliger til leve-bo vil der være et større fokus på hjemmelighed og hverdagsliv, og på den enkelte borgers ønsker. I forbindelse med måltider, er det muligt at give borgeren en oplevelse, glæde og erindringer ved at se og medvirke til fx tilberedning af mad i det omfang det er muligt. I leve-bo ses borgeren som en ressourceperson, hvilket er i fin harmoni med ønsket om hverdagsrehabilitering og forebyggelse af indlæggelser. Personalet i Ålbæk Plejeboliger Der er i dag ansat 7 medarbejdere i Ålbæk Plejeboliger, der er fordelt på dag-, aften- og nattevagter. Ledelsesmæssigt er Ålbæk plejeboliger forankret med Strandgården. Idet Ålbæk Plejeboliger bliver til leve-bo, vil der være mulighed for at skabe vidensdeling og synergi på tværs af personalet i Ålbæk og på Strandgården. Ved trivselsundersøgelsen fra marts 2012 var der en svarprocent på 87,5 %, hvor medarbejderne generelt var meget positive. Den gennemsnitlige fraværsprocent for personalet i Ålbæk Plejeboliger var i 2012 på 2 %, hvilket må anses for værende lavt. Indstilling Konstitueret direktør med ansvar for Sundhed og ældre indstiller, at Socialudvalget tager redegørelsen til efterretning. Beslutning Socialudvalget den 9. januar 2013 Redegørelsen er taget til efterretning med følgende bemærkninger, at omlægningen til leve-bo og vejledning fra kostkonsulenterne skal bidrage til, at BMI højnes blandt beboerne. Udvalget vil arbejde for, at Ålbæk Plejeboliger på sigt bliver en rentabel enhed. Fraværende: Peter E. Nielsen Bilag Bilag 1 - Embedslægerapport Aalbæk Plejeboliger 2012 (dok.nr.369/13) Bilag 2 - Ejendomscentrets tilbud Ålbæk Plejeboliger (dok.nr /12) Bilag 3 - Tilbud på køkkenelementer og hvidevarer (dok.nr /12) Bilag 4 - Perspektivtegning 1 (dok.nr /12) Bilag 5 - Perspektivtegning 2 (dok.nr /12) Bilag 6 - Perspektivtegning 3 (dok.nr /12) Bilag 7 - Perspektivtegning 4 (dok.nr /12) Bilag 8 - Kvittering for tilsyn - Aalbæk Plejeboliger nov (dok.nr.510/13) Socialudvalget - Referat januar 2013 Side 13 af 19

14 5. Åbningstider i caféen i Aktivitetshuset Sydbyen og Dagcentret Ingeborgvej Sagsfremstilling I forbindelse med vedtagelsen af budget blev det politisk besluttet at budgettet til ældreområdets aktivitetscentre under ét skulle reduceres med 2 mio. kr. Ledelsen på ældreområdet vedtog, i samarbejde med aktivitetslederne, at besparelsen skulle effektueres ved at aktivitetscentrene og caféerne skulle holde lukket i weekenderne, på helligdage, 2 uger årligt i sommerperioden og i ugen mellem jul og nytår. Rådhuscentret er ikke omfattet af bestemmelsen om lukkedage. Åben sag Sagsnr: 12/12776 Forvaltning: CSÆ Sbh: mank Besl. komp: SOU I kraft af Socialudvalgets beslutning den 5. december vedr. moms på salg af mad og drikkevarer i cafeer i kommunale tilbud, ønsker aktivitetslederne nu at ophæve beslutningen vedr. lukkedage i hhv. cafeen i Dagcentret på Ingeborgvej og i Aktivitetshuset i Sydbyen. For at kunne imødekomme kravet om momsbetaling har caféerne behov for alle mulige indtægtskilder. Caféen i hhv. Sydbyen og på Ingeborgvej drives som indtægtsdækket virksomhed, hvorfor beslutningen vedr. lukkedage medvirkede til et fald i caféernes omsætning. Det estimeres at caféerne i Sydbyen og på Ingeborgvej begge mister en årlig indtægt på kr. som følge af de 3 uger cafeen er lukket. Caféerne på Ingeborgvej og i Sydbyen ønsker derfor at få samme selvbestemmelsesmulighed som Rådhuscentret, således at der ikke er krav om at caféen holder lukket 3 uger årligt, sammen med aktivitetscentret. Borgerne vil opleve ophævelsen af lukke-ugerne som en serviceforbedring, idet de derved året rundt kan købe varm mad i caféerne, samt opleve det sociale aspekt i at indtage deres måltid i selskab med andre. På Ingeborgvej er det således, at der i dag er ca. 20 borgere der er visiteret til dagligt at modtage deres hovedmåltid fra den kommunale Madservice i caféen på Ingeborgvej. En konsekvens af de nuværende lukke-uger er, at der skal ske en ændring i disse borgeres madleverance, således at de får leveret køle-vakuummad fra Madservice til 1 uge ad gangen, som de skal opbevare i deres eget køleskab (som borgere omfattet af frit valg). Dette medfører at der visiteres ekstra tid til at plejepersonalet kan varetage opgaven med at opvarme og servere maden m.m. for de svageste borgere. Disse ændringer et par gange om året kan være svære at håndtere for borgeren. I dag er der flere borgere der til daglig spiser deres varme mad i de øvrige aktivitetscentre i ældreområdet. Disse borgere vil som hidtil blive tilbudt at spise deres varme måltid sammen med det pågældende ældrecentres øvrige beboere i de 3 lukke-uger. Lukke-ugerne fastholdes her, idet det udelukkende er aktivitetscentre og caféer uden produktion af varm mad. Socialudvalget - Referat januar 2013 Side 14 af 19

15 Den manglende indtjening har betydning for personaleansættelser, idet caféerne drives som indtægtsdækket virksomhed, hvorfor en del af overskuddet anvendes til at ansætte ekstra cafépersonale udover det fastsatte lønbudget. Det skal bemærkes at der i denne sammenhæng skelnes mellem aktivitetscentrene og caféerne på Ingeborgvej og i Sydbyen, idet caféerne her kan drives udgiftsneutralt på alle hverdage. Indstilling Konstitueret direktør med ansvar for Sundhed og ældre indstiller, at Socialudvalget godkender at caféerne i Aktivitetshuset Bangsbo og Dagscentret på Ingeborgvej har mulighed for at have åbent alle årets hverdage. Beslutning Socialudvalget den 9. januar 2013 Tiltrådt. Fraværende: Peter E. Nielsen Socialudvalget - Referat januar 2013 Side 15 af 19

16 6. Forlængelse af Hospice Vendyssels lejekontrakt med yderligere to måneder Sagsfremstilling Hospiceleder Birgitte Nielsen, Hospice Vendsyssel, har henvendt sig til Frederikshavn Kommune for at anmode om, at Hospice Vendsyssel kan få lov til at forlænge lejekontrakten på Kastanjegården med to måneder. Åben sag Sagsnr: 08/10510 Forvaltning: CSÆ Sbh: bibp Besl. komp: SOU I lejekontrakten gælder det forhold at lejekontrakten udløber når Hospice Vendsyssels bestyrelse overtager driften af hospice, det vil sige Hospice Vendsyssel har imidlertid behov for en overgangsperiode fra huset står færdig og til aflevering af lejemål for at sikre driften af hospice i flytteperioden. Eventuelle økonomiske konsekvenser af at forlænge lejekontrakten med Hospice Vendsyssel medbringes til mødet. Vedlagt til punktet er henvendelsen fra Hospice Vendsyssel, lejekontrakt mellem Region Nordjylland og Frederikshavn Kommune samt tillæg hertil. Indstilling Konstitueret direktør med ansvar for Center for Sundhed og Ældre indstiller: at sagen drøftes Beslutning Socialudvalget den 9. januar 2013 Direktøren indgår i en dialog med Hospice Vendsyssel/Regionen om en løsning. Et mindretal i udvalget bestående af Jørgen Tousgaard (S) og Christina Eriksen (SF) vil imødekomme ansøgningen. Fraværende: Peter E. Nielsen Bilag Bilag 1 - Henvendelse fra Hospice vendsyssel 2013 (dok.nr.525/13) Bilag 2 - Lejekontrakt Kamillianergården (dok.nr.526/13) Socialudvalget - Referat januar 2013 Side 16 af 19

17 7. Formanden orienterer Lukket sag Sagsnr: Forvaltning: LS Sbh: bepd Besl. komp: SOU Socialudvalget - Referat januar 2013 Side 17 af 19

18 8. Eventuelt Lukket sag Sagsnr: Forvaltning: LS Sbh: bepd Besl. komp: SOU Socialudvalget - Referat januar 2013 Side 18 af 19

19 Punkt oplæst og godkendt. Mødet hævet kl. Underskrifter: Peter E. Nielsen John Christensen Birgit S. Hansen Helle Madsen Christina Lykke Eriksen Jørgen Tousgaard Carsten Sørensen Socialudvalget - Referat januar 2013 Side 19 af 19

Sundhedsudvalget. Ekstraordinært møde

Sundhedsudvalget. Ekstraordinært møde Referat Sundhedsudvalget Ekstraordinært møde Dato 3. december 2012 Tid 17:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten Sørensen (O) Frode Thule Jensen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 8. februar 2011. Tid 16:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7.

Ordinært møde. Dato 8. februar 2011. Tid 16:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 8. februar 2011 Tid 16:00 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7. Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus)

Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus) Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 11. december 2012 Tid 09:00 Sted NB. Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus) Under pkt. 3 deltager afdelingsleder Birgitte Kvist, Sundhedsfremme og forebyggelse.

Læs mere

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1.

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 19. august 2014 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders

Læs mere

Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4

Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Socialudvalg Referat Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.15. Indkaldte: kl. 13.15 - Britta Rasmussen vedr. punkterne 161-163 kl. 13.45 - Irene Kristensen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB.

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB. Page 1 of 8 Referat Socialudvalget ordinært møde Dato Tid Sted NB. 17. juni 2004 09:00 Sæby Søbad Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Budget 2005 samt overslagsår 2006-2008. Åben sag 2. Kommunalt

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Ordinært møde. Dato 2. juni 2010. Tid 16:00. Sted Rådhuset, Partirum 0.27 NB. Afbud fra Christina Lykke Eriksen. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 2. juni 2010. Tid 16:00. Sted Rådhuset, Partirum 0.27 NB. Afbud fra Christina Lykke Eriksen. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 2. juni 2010 Tid 16:00 Sted Rådhuset, Partirum 0.27 NB. Fraværende Afbud fra Christina Lykke Eriksen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

blandt beboerne gives der udtryk for megen tilfredshed med kosten og den hjælp og støtte, der modtages i forbindelse med måltidet

blandt beboerne gives der udtryk for megen tilfredshed med kosten og den hjælp og støtte, der modtages i forbindelse med måltidet Revas tilsyn Hovedkonklusioner anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg ved Revas fra BP-råd / områdeleder Caspershus Anmeldt tilsynsbesøg 7.6.2007 på baggrund af gennemgangen og oplysninger fra beboere og personale

Læs mere

Socialudvalget. Ordinært møde. Dato 15. august 2012. Tid 09:00. Sted Mødelokale 0.23 NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder.

Socialudvalget. Ordinært møde. Dato 15. august 2012. Tid 09:00. Sted Mødelokale 0.23 NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder. Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 15. august 2012 Tid 09:00 Sted Mødelokale 0.23 NB. Fraværende Jørgen Tousgaard Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit

Læs mere

Dato Tid Sted NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer

Dato Tid Sted NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 7. november 2012 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.28 NB. Fraværende Christina Lykke Eriksen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand Referat Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. december 2011 Tid 17:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Bjarne Kvist Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ekstraordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2005.06.15.htm. Dato. 15. juni 2005. Tid 16:00. Sted. Mødelokale 8 NB.

Indholdsfortegnelse. Ekstraordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2005.06.15.htm. Dato. 15. juni 2005. Tid 16:00. Sted. Mødelokale 8 NB. Page 1 of 8 Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato Tid Sted NB. 15. juni 2005 16:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Indledende drøftelse af budget 2006. Åben sag 2. Tilsyn

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 Mødedato: 26-11-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.15 Mødested: Udvalgslokalet, Fasanvej Fraværende: Ingen # 273531/27-11-2002 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhedsudvalget. Ordinært møde. Dato 15. maj 2012. Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.28 NB. Fraværende. Carsten Sørensen. Stedfortræder.

Sundhedsudvalget. Ordinært møde. Dato 15. maj 2012. Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.28 NB. Fraværende. Carsten Sørensen. Stedfortræder. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 15. maj 2012 Tid 15:00 Sted Mødelokale 0.28 NB. Fraværende Carsten Sørensen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten Sørensen (O) Frode Thule

Læs mere

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet Mad- og måltidspolitik på ældreområdet 1 FORORD Gode måltider er en af de begivenheder, der kan være med til at øge livskvaliteten for den ældre borger. Det er afgørende for oplevelsen, at der spises i

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. november 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Lukket - SSÆ - Præsentation og valg af kunstprojekt

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. februar 2014. Tid 09:00. Sted ML 0.28

Ordinært møde. Dato 26. februar 2014. Tid 09:00. Sted ML 0.28 Dagsorden Ældrerådet Ordinært møde Dato 26. februar 2014 Tid 09:00 Sted ML 0.28 NB. Gæster: Kl. 9.30 Under pkt. 6 deltager socialudvalgsformand Jørgen Tousgaard Kl. 12 Under pkt. 13 deltager centerchef

Læs mere

Sundhedsudvalget. Ordinært møde. Dato 7. februar 2012. Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.28 NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder.

Sundhedsudvalget. Ordinært møde. Dato 7. februar 2012. Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.28 NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 7. februar 2012 Tid 15:00 Sted Mødelokale 0.28 NB. Fraværende Jørgen Tousgaard Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten Sørensen (O) Frode

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 09. oktober 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, mødelokale 111

Åbent møde for Ældreråds møde den 09. oktober 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, mødelokale 111 Åbent møde for Ældreråds møde den 09. oktober 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, mødelokale 111 Indholdsfortegnelse 055. Orientering fra Ældrerådets formand 89 056. Orientering fra Sundhedsforvaltningen

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 17:00. Sted ML 0.27 NB. Ingen. Fraværende. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 17:00. Sted ML 0.27 NB. Ingen. Fraværende. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Dato 22. juni 2011 Tid 17:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen (V) Søren

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. april 2013. Tid 09:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Demenskoordinator Åse Hyldgård deltager under pkt. 3 fra mødets start.

Ordinært møde. Dato 3. april 2013. Tid 09:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Demenskoordinator Åse Hyldgård deltager under pkt. 3 fra mødets start. Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 3. april 2013 Tid 09:00 Sted NB. Fraværende ML 0.23 (byrådslounge) Demenskoordinator Åse Hyldgård deltager under pkt. 3 fra mødets start. Oda Kajgaard Stedfortræder

Læs mere

Sæby Ældrecenter, Gasværksvej 24, Sæby

Sæby Ældrecenter, Gasværksvej 24, Sæby Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 25. september 2012 Tid 09:00 Sted Sæby Ældrecenter, Gasværksvej 24, Sæby NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Hanne Andersen Ove Andersen Lars Bouet Knud Christensen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB.

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 25. oktober 2012 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Som suppleant for Bruno Müller deltog Irene Hjortshøj. Flemming Klougart deltog ikke i behandlingen

Læs mere

Ældrerådet. Ordinært Møde. Dato 26. juni 2012. Tid 09:00. Sted. Ankermedet i Skagen NB.

Ældrerådet. Ordinært Møde. Dato 26. juni 2012. Tid 09:00. Sted. Ankermedet i Skagen NB. Referat Ældrerådet Ordinært Møde Dato 26. juni 2012 Tid 09:00 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Ankermedet i Skagen NB: Der vil være præsentation af ny pakkemaskine der anvendes til madservice.

Læs mere

Indstilling. Udbud af hjemmeplejen. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 25. april 2014

Indstilling. Udbud af hjemmeplejen. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 25. april 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 25. april 2014 Udbud af hjemmeplejen 1. Resumé Regeringen har vedtaget at forenkle reglerne for frit valg i hjemmeplejen. Det foreslås derfor, at de private

Læs mere

Handleplan vedrørende Ålbæk Plejeboliger

Handleplan vedrørende Ålbæk Plejeboliger Handleplan vedrørende Ålbæk Plejeboliger Handleplan for Ålbæk Plejeboliger,, d. 18.11.2013 D. 10. januar 2014 revidering markeret med rødt Foranlediget af Socialudvalgets ønske om opfølgning jf. SOU mødet

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 11-01-2010 Dato 11. januar 2010 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Parallelvej 27, 1. sal, mødelokalet ved kantinen Ingen Stedfortræder Medlemmer Jens Ole Jensen Søren Visti Jensen

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget Ekstraordinært møde Dato 24. juni 2009 Tid 18:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Erik Janum (V)

Læs mere

Sæby Ældrecenter, Gasværksvej 24, Sæby

Sæby Ældrecenter, Gasværksvej 24, Sæby Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 5. november 2014 Tid 15:00 Sted Sæby Ældrecenter, Gasværksvej 24, Sæby NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Jørgen Tousgaard (A) - Formand Helle Madsen

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 31. august 2015 Tid 11:00 Sted Feyersgate 7, Larvik NB. Fraværende Bjarne Kvist, Ole Rørbæk Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand

Læs mere

Ordinært møde. Dato 24. februar 2011. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder. Flemming Klougart

Ordinært møde. Dato 24. februar 2011. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder. Flemming Klougart Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 24. februar 2011 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Flemming Klougart Stedfortræder Medlemmer Anders Hind Flemming Klougart Gurli Nielsen Kurt Nielsen

Læs mere

06-11-08. Dato 6. november 2008. Tid 15:00. Sted. Fasanvej 1, udvalgslokalet. NB. Vand A/S afholder møde kl. 15.00 og derefter Teknisk Udvalg.

06-11-08. Dato 6. november 2008. Tid 15:00. Sted. Fasanvej 1, udvalgslokalet. NB. Vand A/S afholder møde kl. 15.00 og derefter Teknisk Udvalg. Referat Teknisk Udvalg 06-11-08 Dato 6. november 2008 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Vand A/S afholder møde kl. 15.00 og derefter Teknisk Udvalg. Fraværende Bruno Müller, Lars M. Møller

Læs mere

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelsesprocedure... 3 1.1. Indledning...3 2.

Læs mere

Mad til borgere i plejeboliger

Mad til borgere i plejeboliger Mad til borgere i plejeboliger 83 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1. personlig pleje 2. hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. madservice Stk. 2. Tilbuddene efter stk. 1 gives

Læs mere

Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014

Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014 Økonomi Indkøb Tlf. 46 11 20 38 MAJBA@rudersdal.dk Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...2 2. REGLER FOR INDKØB AF MADSERVICE...2 2.1

Læs mere

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje Leverandørmøde d. 1.11.2013 1 Dagsorden Formålet med dagens møde Beslutningsgrundlag Hvad er udbud/annoncering Historier i medierne Anbefalinger Spørgsmål 2 Formålet med dagens møde Redegøre for den forestående

Læs mere

Ordinært møde. Dato 17. august 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB. Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 17. august 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB. Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 17. august 2015 Tid 14:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden Stedfortræder Medlemmer Lars Mejlvang Møller (V) - Formand

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til byrådet, at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

Lokale 0.28 ved Byrådssalen Fr.havn Rådhus

Lokale 0.28 ved Byrådssalen Fr.havn Rådhus Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 28. maj 2013 Tid 09:00 Sted Lokale 0.28 ved Byrådssalen Fr.havn Rådhus NB. Gæster: Kl. 11 deltager områdeleder Helle Kooij under pkt. 9 Fraværende Ingen Stedfortræder

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget Sidenr. 315 Ekstraordinært møde i Referat Mødedato: 17. marts 2011 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: Fraværende: Havestuen, Rådhuset Bjarne Juel Møller GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalg

Social- og Sundhedsudvalg Social- og Sundhedsudvalg åben Torsdag den 9. februar 2006 Kl. 16.00 i mødelokalet 6 & 7 Medlemmer: Kai O. Svensson (F) Lisbet Ploug (C) Jette Andersen (A) Kirsten Stuckert (V) Liselott Hansen (O) Side

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen Møde 22/5 Dato 22. maj 2014 Tid 16:00 Sted Beredskabet NB. Fraværende Pia Karlsen, John Lamp Henriksen Stedfortræder Medlemmer Birgit Hansen (Socialdemokratiet) - Formand

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Dagsordener og referater Ballerup Kommune Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Mødetidspunkt 27-01-2015 kl. 13:00

Læs mere

Sted Mødelokale 2.62 2.sal Frederikshavn Rådhus. Svend Aage Christensen, Chris Sørensen

Sted Mødelokale 2.62 2.sal Frederikshavn Rådhus. Svend Aage Christensen, Chris Sørensen Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 27. november 2012 Tid 08:30 Sted Mødelokale 2.62 2.sal Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Svend Aage Christensen, Chris Sørensen Stedfortræder Medlemmer Hanne Andersen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10.

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10. Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 26. juni 2014 Tid 09:00 Sted ML 2.77 NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10 Fraværende Poul-Erik Andersen Stedfortræder Medlemmer

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Årsrapporter 2011 vedr. tilsyn på plejehjem.

Årsrapporter 2011 vedr. tilsyn på plejehjem. Punkt 6. Årsrapporter 2011 vedr. tilsyn på plejehjem. 2010-30032. Orienteringspunkt v/ Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at at afrapporteringerne fra Embedslægen

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Page 1 of 9 Referat Folkeoplysningsudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 26. januar 2004 17:30 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Hans Krarup Olesen og Ingrid Hejslet med afbud. Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Fanø Kommune Sundhed og Ældre

Fanø Kommune Sundhed og Ældre Fanø Kommune Sundhed og Ældre Sagsnr.: 563-2008-45894 Doknr.: 563-2014-34723 Tilsyn på Fanø Plejecenter med virkning fra 1.6.2014 Lovgrundlag I følge Servicelovens 151 skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 5 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 26. april 2007 Side: 31 Fraværende:

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. februar 2013. Tid 09:00. Sted. Rådhuset

Ordinært møde. Dato 26. februar 2013. Tid 09:00. Sted. Rådhuset Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 26. februar 2013 Tid 09:00 Sted Rådhuset NB. Kl. 10 Hanne Engholm deltager under pkt. 7 Kl. 11 John Kristensen deltager under pkt. 8 Kl. 11.45 Jytte Thøgersen deltager

Læs mere

Socialudvalget. Ordinært møde. Dato 5. december 2012. Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.23

Socialudvalget. Ordinært møde. Dato 5. december 2012. Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.23 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 5. december 2012 Tid 15:00 Sted Mødelokale 0.23 NB. Christina Lykke Eriksen deltog ikke under behandling af punkterne 1-3 + 15, Jørgen Tousgaard deltog ikke under

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til Byrådet at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 7. maj 2007 Fremtidig organisatorisk og driftsmæssig forankring af klubben Fristedet som kommunalt tilbud i samdrift

Læs mere

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Algot Øhlenschlæger Pkt. Tekst Side 15 Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2016 1 16 Orientering omkring Asp plejecenter samt

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, Lokale 319 Fraværende: Peter Duetoft

Læs mere

Kommissorium for ernæringsteam

Kommissorium for ernæringsteam 1. Baggrund for ernæringsteamet Ernæringsteamet tager afsæt i ernæringsprojektet, der politisk blev vedtaget i 2010 i Skanderborg Kommune. I forbindelse med projektet er der udarbejdet en kosthåndbog,

Læs mere

Godkendelse af høringsgrundlag vedr. Anvendelse af værdighedsmidler

Godkendelse af høringsgrundlag vedr. Anvendelse af værdighedsmidler Punkt 3. Godkendelse af høringsgrundlag vedr. Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 2017-030246 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at det godkendes som høringsgrundlag,

Læs mere

Frederikshavn Rådhus, Det Svævende Mødelokale Områdelederne deltager under pkt. 8 fra kl. 11

Frederikshavn Rådhus, Det Svævende Mødelokale Områdelederne deltager under pkt. 8 fra kl. 11 Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 25. oktober 2011 Tid 09:000 Sted NB. Fraværende Frederikshavn Rådhus, Det Svævende Mødelokale 2.77 Områdelederne deltager under pkt. 8 fra kl. 11 Hanne Andersen Stedfortræder

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 2 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning...

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

ANNONCERING MADSERVICE

ANNONCERING MADSERVICE ANNONCERING MADSERVICE ODDER KOMMUNE 1. INDLEDNING I medfør af lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning af tilbud for visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven)

Læs mere

DISPOSITION FOR ANSØGNING

DISPOSITION FOR ANSØGNING DISPOSITION FOR ANSØGNING Byrådet Revision nr. Udgivelsesdato J.nr. 22.11.2005 0 22.11.2005 1041479/1085900 Ansøgning vedr. indkøb til ældre- og handicappede Undertegnede ansøger om, indenfor rammerne

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Indholdsfortegnelse 021. Meddelelser 45 022. Analyse sygepleje og hjemmepleje - konsulentfirmaet Incitare

Læs mere

Mødet starter med besøg i Ålbæk plejeboliger. Svend Aage Christensen

Mødet starter med besøg i Ålbæk plejeboliger. Svend Aage Christensen Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 30. oktober 2012 Tid 10:30 Sted NB. Fraværende Strandgården, Strandby Mødet starter med besøg i Ålbæk plejeboliger Svend Aage Christensen Stedfortræder Medlemmer Hanne

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Status Køkken Ballerup november 2015.

Status Køkken Ballerup november 2015. Status Køkken Ballerup november 2015. Køkken Ballerup kom til verden efter en sammenlægning af kommunens 7 plejecenterkøkkener for knap 2 år siden. Siden opstarten d. 1/1 2014 har der været arbejdet med

Læs mere

Ordinært møde. Dato 30. april 2013. Tid 09:00. Sted. Rådhuset. NB. Gæst: Centerchef John Kristensen deltager under pkt. 13 fra kl. 12:00.

Ordinært møde. Dato 30. april 2013. Tid 09:00. Sted. Rådhuset. NB. Gæst: Centerchef John Kristensen deltager under pkt. 13 fra kl. 12:00. Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 30. april 2013 Tid 09:00 Sted Rådhuset NB. Gæst: Centerchef John Kristensen deltager under pkt. 13 fra kl. 12:00 Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Hanne Andersen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 14. maj 2013. Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.27 NB.

Ordinært møde. Dato 14. maj 2013. Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 14. maj 2013 Tid 15:00 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Bruno Müller fraværende indtil 15.40. Dialogmødet med Ældrerådet afsluttet kl. 16.00 Mogens Brag Stedfortræder

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 07.04.2014 Dato 7. april 2014 Tid 17:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Afbud sendes til Susanne Andersen på mail suan@frederikshavn.dk Ingen Stedfortræder Medlemmer John Karlsson

Læs mere

Kostpolitik for ældre og handicappede i Greve Kommune Vedtaget af Socialudvalget den 22. maj 2003

Kostpolitik for ældre og handicappede i Greve Kommune Vedtaget af Socialudvalget den 22. maj 2003 Kostpolitik for ældre og handicappede i Greve Kommune Vedtaget af Socialudvalget den 22. maj 2003 Valgmuligheder Borgerne skal tilbydes så høj grad af valgmulighed som muligt. Formålet er, at den enkelte

Læs mere

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Tid: Onsdag den 10. april 2013 kl. 10.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Fraværende: Aase Stær og Preben Jansen 1. Velkomst 2.

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 27-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Socialudvalget 27-01-2016 17:00 1 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg

Læs mere

Tilsynsrapport 2008 Dronning Ingrids Hjem

Tilsynsrapport 2008 Dronning Ingrids Hjem J.nr. 4-17-140/3 P nr. 1007809278 Tilsynsrapport 2008 Dronning Ingrids Hjem Adresse: Carl Jakobsens Vej 8, 2500 Vallby Kommune: København Leder: Inge Holm Dato for tilsynet: 14. oktober 2008 Telefon: 35

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: 8:00-8:45 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften

Læs mere

Et liv med sund og nærende kost Sønderborg Kommunes kostpolitik

Et liv med sund og nærende kost Sønderborg Kommunes kostpolitik Et liv med sund og nærende kost Sønderborg Kommunes kostpolitik Ældreservice Udvalgsformanden 3 Formål 4 Traditioner 4 Kvalitet 4 Fleksibilitet 5 Valgmuligheder 6 Ernæringsvejledning 7 Information 8 Udvalgsformanden

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Ordinært møde. Dato 1. oktober Tid 15:00. Rosengården, Søndergade 35, Sæby NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 1. oktober Tid 15:00. Rosengården, Søndergade 35, Sæby NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 1. oktober 2014 Tid 15:00 Sted Rosengården, Søndergade 35, Sæby NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Jørgen Tousgaard (A) - Formand Pia Karlsen (V) Helle

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 16. marts 2015 Tid 16:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Bent H. Pedersen, Else Schaltz, Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Bent H. Pedersen (A

Læs mere