Genanvendelse af glasfibermaterialer. Miljøprojekt nr. 1455, 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Genanvendelse af glasfibermaterialer. Miljøprojekt nr. 1455, 2012"

Transkript

1 Genanvendelse af glasfibermaterialer Miljøprojekt nr. 1455, 2012

2 Titel: Genanvendelse af glasfibermaterialer Redaktion: Jakob W Nielsen Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade København K År: 2012 ISBN nr Ansvarsfraskrivelse: Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik. Må citeres med kildeangivelse. 2 Genanvendelse af glasfibermaterialer

3 Indhold Forord... 4 Konklusion og sammenfatning... 5 Summary and Conclusion Indledning Baggrund Affald & energi Projektets formål og afgrænsning Udførte undersøgelser Forarbejdet Termisk isolerende egenskaber Akustisk isolerende egenskaber Test i absorptionsrør Test i Diffusfelt Brandtest Mekaniske test Hygroskopi Hovedresultater Termisk isolerende egenskaber Akustisk isolerende egenskaber Absorptionsrør Diffusfelt Brandtest Mekaniske test Hygroskopi Konklusion Referencer Genanvendelse af glasfibermaterialer 3

4 Forord Denne rapport er udfærdiget af Jakob W Nielsen for Miljøstyrelsen under ordningen Miljøeffektiv Teknologi Projektets formål er at dokumentere mekaniske egenskaber af forarbejdet materiale af kasseret glasfibermateriale fra f.eks. udtjente vindmøllevinger. Projektet er gennemført i perioden februar september 2012 af Jakob W Nielsen i samarbejde med i hovedsagen, Teknologisk Institut og Delta, der har udført relevante test samt undersøgelser af tilgængelige fremstillings- og prøvningsmetoder og materialer mv. Projektets følgegruppe består af: Anne-Sofie Nielsen Miljøstyrelsen Thomas Astrup DTU Miljø, Institut for Vand- og Miljøteknik Gilles Pigasse Vejdirektoratet 4 Genanvendelse af glasfibermaterialer

5 Konklusion og sammenfatning Baggrund Det anslås, at der årligt kasseres t glasfibermateriale i Danmark (2011), og at der i 2020 vil kasseres t årligt. Volumenmæssigt giver vindmøllevinger det største bidrag til den aktuelle fremstilling af produkter af glasfiber, og giver udover det mest synlige forventeligt også det største bidrag til mængden af kasseret materiale. Glasfiber anvendes også til fremstilling af lystbåde og indgår derudover i blandt andet bygningselementer, karosseridele til biler og mange andre produkter. Kasseret materiale fra disse anvendelser giver et nok mindre synligt bidrag til den samlede mængde af affald. Kasseret glasfibermateriale bliver i dag i hovedsagen enten afbrændt i kraftværker eller deponeret. Undersøgelsen En række mekaniske egenskaber af kasseret glasfibermateriale i en forarbejdet form er undersøgt og dokumenteret. Undersøgelserne har været fokuseret på anvendelse af materialet til isolerende formål. Hovedkonklusion Resultaterne af udførte test af det forarbejdede glasfibermateriale viser, at materialet har gode termisk og akustisk isolerende egenskaber. Der er dokumenteret egenskaber, der er sammenlignelige med almindeligt anvendte typer af mineraluld. Endvidere viser mekaniske prøvninger, at materialet er mekanisk stabilt og har egenskaber, der ikke påvirkes ved eksponering til et fugtigt miljø. Genanvendelse af glasfibermaterialer 5

6 Summary and Conclusion Background An estimated 7 10,000 ton of fibre glass materials are annually discarded as waste material in Denmark (2011). It is estimated that this number will increase to 12 15,000 ton in With regard to volume, wings from wind turbines are considered to be the largest contribution to today s manufacture of fibre glass products. It is undoubtedly the most visible product made of fibre glass and is equally expected to give the largest contribution to the volume of waste materials. Fibre glass is also used for manufacture of hulls for small vessels, building materials and auto parts and numerous other products. The volume of waste materials from these applications may be less visible to the general public. Test program This report describes tests of mechanical properties of processed fibre glass waste material and test results are documented. The tests have been focused on material properties relevant for applications for insulating purposes. Main conclusions The test results document, that the processed fibre glass waste material show good thermal and acoustic insulation properties. Properties comparable to commonly used types of mineral wool have been documented. In addition, tests show that the material is mechanically stable with properties that are not affected by humid conditions. 6 Genanvendelse af glasfibermaterialer

7 1. Indledning 1.1 Baggrund Glasfibermaterialer, forstået som glasfiberforstærket polyester/epoxy, anvendes i dag i stort omfang til produkter spændende fra vindmøllevinger over skibsskrog og bygningselementer til karosseridele til biler og indgår i mange andre produkter. I mange tilfælde har glasfiber erstattet anvendelsen af metal blandt andet fordi det sparer vægt, ikke er udsat for korrosion og fremstillingsmæssigt er relativt billigt. Miljøstyrelsen anslår, at der årligt kasseres ca ton glasfibermaterialer i Danmark (2011), og at mængden i 2020 vil være steget til ca ton per år. Og udenfor Danmark findes problemet i en større skala: Det anslås eksempelvis, at der i Storbritannien årligt deponeres ca ton glasfibermaterialer (2011). I et vist omfang afbrændes kasserede glasfiber materialer i store forbrændingsanlæg, da indholdet af polyester har en god brændværdi. Mange glasfibermaterialer har dog et relativt højt indhold af ikke-brændbare glasfibre (op til omkring 70%), og ved forbrænding bidrager disse kun til at øge forbrændingsanlæggets mængde af slagge. Afbrænding bliver derfor ikke anset for den bedste løsning på affaldsproblemet, og da der i dag endnu ikke er udviklet tilgængelige og økonomisk rentable metoder / teknologi til genanvendelse, deponeres det kasserede materiale, der ikke afbrændes. Deponering vil sige at materialet henlægges på lossepladser / deponier på ubestemt tid. Da glasfibermaterialer i naturen har en meget lang nedbrydningstid, vil de henlagte materialer i realiteten være stort set upåvirkede i mange år ud i fremtiden. 1.2 Affald & energi Kasseret glasfibermateriale kan, så vidt vides, ikke i dag nedbrydes kemisk eller termisk på rentabel vis og er heller ikke umiddelbart velegnet til mekanisk fremstilling af andre, nye produkter. Dette projekt tager udgangspunkt i mulighederne for genanvendelse af glasfiber baseret på granuleret materiale og efterfølgende fremstilling af et materiale af limet granulat. Ved erstatning af eksisterende produkter med produkter fremstillet af kasseret glasfibermateriale, vil miljøbelastningen ved deponering af kasseret materiale kunne reduceres. Der er endvidere potentiale for en energi- og CO2-mæssig besparelse ved erstatning af fremstillingsmæssigt mere energikrævende produkter. Et produkt af glasfibergranulat forudses ved skader eller kassering at kunne indgå i fremstilling af nye produkter af glasfibergranulat. Dermed vil der ved anvendelse af produkter fremstillet af kasseret glasfibermateriale ikke blive produceret øgede mængder affald, end der er i udgangspunktet. Genanvendelse af glasfibermaterialer 7

8 1.3 Projektets formål og afgrænsning Projektet bygger på forsøg udført af Jakob W Nielsen i 2011, hvor limet granulat blev fremstillet af kasseret glasfibermateriale og indledende forsøg viste, at materialet havde gode isolerende egenskaber. Formålet med nærværende undersøgelser er at gennemføre en række systematiske test af materialets isolerende egenskaber og at eftervise nogle basale mekaniske egenskaber. Resultaterne af undersøgelserne giver viden om materialets potentiale for anvendelser som isoleringsmateriale. Udarbejdelse af et grundlag for kommerciel fremstilling af isolerende produkter falder udenfor rammerne af dette projekt. 8 Genanvendelse af glasfibermaterialer

9 2. Udførte undersøgelser 2.1 Forarbejdet Der er til de udførte test i hovedsagen anvendt glasfibermateriale fra kasserede vindmøllevinger. Dette materiale opgives at have et indhold af glasfibre på ca. 70% af vægten. Glasfibermateriale fra fremstilling af lystbåde og en række andre anvendelser kan have et relativt lavere indhold af glasfibre. Forsøg med limning af granulatet blev udført med forskellige typer af klæbere, idet flere forskellige typer af lim er i stand til at binde på glasfibermateriale. Forsøgene viste, at limens evne til at befugte granulatet er afgørende for opnåelse af en tilstrækkelig sammenhængende struktur af det limede materiale. Derudover kan der ikke peges på en entydig anbefaling for anvendelse af en bestemt type lim, da det konkrete valg af lim i hovedsagen vil være bestemt af produktionsudstyr og fremstillingsproces samt anvendelsen af det færdige produkt. Et materiales isolerende egenskaber kan kun i begrænset omfang forudsiges og beregnes teoretisk, da disse egenskaber er resultatet af et vanskeligt definerbart samspil af materialets fysiske udformning og egenskaber. Det kan formuleres som værende et produkt af materialets grundlæggende egenskaber som partikelstørrelse, densitet, porøsitet og struktur, og derudover har såvel overfladekarakteristik som fremstillingsmetode betydning for egenskaberne. Bestemmelse af de isolerende egenskaber af limet glasfiber granulat blev undersøgt ved fysiske test udført af de akkrediterede institutter Teknologisk Institut og Delta. Der blev udført test af fremstillede prøveemner med variationer af partikelstørrelse, densitet, porøsitet, struktur og overfladekarakteristik. Prøveemnerne blev fremstillet ved enkle processer og med anvendelse af almindeligt anvendt værktøj og udstyr. Processen var meget håndværksmæssigt orienteret, og det er vanskeligt at give en præcis kvantitativ beskrivelse af, især, emnernes porøsitet, struktur og overfladekarakteristik. Indenfor projektets økonomiske og tidsmæssige begrænsninger var det ikke muligt at foretage et så stort antal test, som kræves for at kortlægge følsomheden af materialets egenskaber som funktion af hver enkelt af de ovenstående parametre. Resultaterne af de udførte test skal derfor ses som et udtryk for materialets potentiale for anvendelse til produkter til isolerende formål. Genanvendelse af glasfibermaterialer 9

10 2.2 Termisk isolerende egenskaber Varmeledningsevne udtrykt ved Lambda-værdi blev bestemt ved direkte målinger 2.3 Akustisk isolerende egenskaber Materialeprøver er undersøgt ved to forskellige typer akustiske test: Test i absorptionsrør Fig. 1: Absorptionsrør (Delta) Små materialeprøver sættes ind i et rør med en indvendig diameter på 90mm og testes for absorption af vinkelret indfald af et lydspektrum med frekvenser Hz. Denne test udføres i henhold til DS/EN ISO , hvor materialets absorptionsevne udtrykkes ved forskellen imellem den indfaldende og den reflekterede lyd, der måles med hver sin mikrofon. Metoden er relativt billig, da den udføres forholdsvis hurtigt og ikke kræver store materialeprøver. 10 Genanvendelse af glasfibermaterialer

11 2.3.2 Test i Diffusfelt Fig. 2: Test i diffus-felt; Bygningsakustisk laboratorium, DTU Denne test udføres i.h.t. DS/EN ISO 354:2003 og udføres ved måling på udlagt materiale i et lydmæssigt hårdt rum. Testen kan betegnes som en fuld skala test og viser materialets lydabsorberende evne ved lydindfald i arbitrære vinkler Et af testens formål er eftervisning af, om der opnås sammenlignelige resultater ved måling på små emner i absorptionsrør med vinkelret lydindfald og på et stort areal med diffust lydindfald. Genanvendelse af glasfibermaterialer 11

12 2.4 Brandtest Fig. 3: Test opstilling til brandtest Indholdet af polyester gør glasfiber materiale til et brandbart materiale. For at kunne kvantificere brandbarheden af det limede granulat blev der udført en række brandtest i.h.t. DIN I tillæg til det ubehandlede materiale blev der også udført prøvninger af materiale behandlet med forskellige typer af brandhæmmere. 2.5 Mekaniske test De fremstillede prøveemners mekaniske styrke og sammenhæng blev løbende vurderet og evalueret Der blev endvidere udført nogle mekaniske prøvninger af det limede granulats bøjestyrke og trykstyrke i.h.t. standarder, der normalt anvendes for eftervisning af egenskaber af isoleringsmaterialer. 2.6 Hygroskopi For bestemmelse af det limede granulats evne til at optage fugt og vand (hygroskopi), blev prøveemner eksponeret for henholdsvis en fugtmættet atmosfære og neddyppet i vand i en begrænset periode. Prøveemnerne blev undervejs i forløbet vejet for bestemmelse af fugtoptagelsen, og deres generelle mekaniske tilstand blev vurderet. 12 Genanvendelse af glasfibermaterialer

13 3. Hovedresultater I dette afsnit præsenteres de væsentligste resultater af de udførte test. 3.1 Termisk isolerende egenskaber Bestemmelse af varmeledningsevnen blev udført med ISOMET 2104 Lambda-måleudstyr monteret med overfladesonde. Fig. 4: ISOMET måleudstyr Der udførtes målinger på 4 forskellige strukturer af limet glasfibergranulat, 2 prøveemner af hver. Målinger udførtes som 6 enkeltmålinger på hvert emne. Varmeledningsevnen for almindeligt anvendte typer af mineraluld, udtrykt ved Lambda-værdien, opgives til at ligge i intervallet 0,035 0,045 [W/m K]. For det limede glasfibergranulat måltes værdier i intervallet 10 30% højere end værdierne for mineraluld. Dette indikerer, at granulatet i forhold til mineraluld har en mindre, men dog sammenlignelig, isoleringsevne. Genanvendelse af glasfibermaterialer 13

14 3.2 Akustisk isolerende egenskaber Absorptionsrør Der udførtes målinger på 4 forskellige strukturer af limet glasfibergranulat, samt 8 forskellige kombinationer af disse. For reference udførtes endvidere måling på et akustisk kendt materiale af mineraluld. Måleresultater er baseret på test af 3 prøveemner i alle opstillinger. I diagrammerne fig. 5-7 vises akustisk absorption (i procent) som funktion af frekvens. Vinkelret indfald Absorption (%) Figur 5: Akustisk absorption i absorptionsrør Frekvens (Hz) Målinger af 2 strukturer af limet granulat (3AB og F273), der viser akustiske egenskaber, der ligger tæt op af reference-materialet af mineraluld (MU) MU F273 3AB 14 Genanvendelse af glasfibermaterialer

15 Vinkelret indfald Absorption (%) F2735 G2045 MU Figur 6: Akustisk absorption i absorptionsrør Frekvens (Hz) Målinger af 2 strukturer af limet granulat (F2735 og G2045), der i forhold til reference-materialet af mineraluld (MU) viser større absorption af lave frekvenser og lidt mindre absorption af høje frekvenser. Genanvendelse af glasfibermaterialer 15

16 Vinkelret indfald Absorption (%) Figur 7: Akustisk absorption i absorptionsrør Frekvens (Hz) Målinger af 2 strukturer af limet granulat (F120 og F125), der i forhold til reference-materialet af mineraluld (MU) viser større absorption af høje frekvenser. MU F120 F Genanvendelse af glasfibermaterialer

17 3.2.2 Diffusfelt Det var indenfor projektets begrænsninger kun muligt at få fremstillet en tilstrækkelig mængde limet glasfibergranulat af en type struktur til målinger i diffusfelt. For reference udførtes også måling på samme areal af et akustisk kendt materiale af mineraluld. Måleresultater er baseret på 3 målinger af hvert materiale. I diagram fig. 9 vises akustisk absorption (i procent) som funktion af frekvens. Diffusfelt Absorption (%) Figur 8: Akustisk absorption i diffusfelt Frekvens (Hz) Egenskaber af en struktur af limet granulat (GP204), der i forhold til reference-materialet af mineraluld (MU) viser mindre absorption af lave frekvenser og omtrent samme absorption af højere frekvenser. Endvidere er vist måling af samme struktur af limet granulat foretaget i absorptionsrør med vinkelret lydindfald (G104). Her ses et godt kvalitativt sammenfald imellem de 2 forskellige målinger af samme materiale. Dette giver validitet til anvendelsen af resultaterne fra målingerne foretaget i absorptionsrør. MU GP204 GP104 Måleresultater, der viser værdier over 100% absorption, er fejlindikationer, idet randeffekter bliver relativt store ved måling på et forholdsvis lille udlagt areal af materiale. Det limede granulats egenskaber i diffus-feltet skal derfor i hovedsagen vurderes i forhold til referencemålingen på mineraluld. Genanvendelse af glasfibermaterialer 17

18 3.3 Brandtest Alle prøvninger udførtes på samme struktur af limet glasfibergranulat. Der udførtes test på prøveemner af den ubehandlede struktur, og på prøveemner imprægneret med 3 forskellige typer brandhæmmere. Derudover blev nogle enkelte prøveemner imprægneret med brandhæmmer afvasket med vand og derefter testet. Alle resultater er baseret på test af 5 prøveemner. Fig. 9: Billede af ubehandlede prøveemner efter test i.h.t. DIN Den udførte brandtest foretages med en gasbrænder, der i en vinkel rettes mod overfladen af materialet, der testes. Overfladens struktur har derfor stor betydning for testens resultat. For opnåelse af klassifikation B2 må længden af afbrændt materiale i overfladen ikke overstige 150 mm (afstanden imellem de røde streger) i løbet af 20 sekunder. Den brandmæssige klassifikation fremkommer som produkt at tid til slukning, efter brænderen er taget væk, og størrelsen af det afbrændte areal på materialets overflade. Alle ubehandlede prøver opnåede klassifikationen B3. Alle prøveemner imprægneret med kommercielt tilgængelige (ikke-bromerede) brandhæmmere opnåede klassifikationen B2. De imprægnerede og derefter afvaskede prøveemner kunne ikke alle opnå klassifikationen B2 18 Genanvendelse af glasfibermaterialer

19 3.4 Mekaniske test Det limede glasfibergranulat er et hårdt materiale, der kan opnå en væsentlig stivhed og stor trykstyrke. Der udførtes 3 prøvninger af 2 forskellige strukturer af limet glasfibergranulat, og måleresultater er baseret på test af 3 prøveemner af hver. Testene viste følgende værdier: Bøjestyrke i.h.t. DS/EN (1999) Trykstyrke i.h.t. DS/EN 826 (1996) op til ca. 320 kpa op til ca. 130 kpa Målingerne viste en variation af egenskaber for emner med forskellig struktur. 3.5 Hygroskopi Der udførtes 2 test for bestemmelse af det limede granulats fugt- og vandoptagelse. Prøveemner blev: eksponeret for en fugtmættet atmosfære i 100 dage neddyppet i vand i 100 dage Prøveemnerne blev undervejs i forløbet udtaget og vejet for bestemmelse af fugt- og vandoptagelse samt bedømmelse af emnernes mekaniske tilstand. Genanvendelse af glasfibermaterialer 19

20 150 Fugtoptagelse i sammenlimet glasfibermateriale Prøve 7 Prøve 13 Log. (Prøve 7) Potens (Prøve 13) Vægt [g] Tid [dage] Fig. 10: Vægtbestemmelse af prøveemner eksponeret til fugtmættet atmosfære Materialet ses at være i en mættet tilstand efter de 100 dage. Materialet viste ingen tegn på degradering eller nedbrydning ved testens afslutning. 400 Vandoptagelse i sammenlimet glasfibermateriale Prøve 8 Prøve 15 Log. (Prøve 8) Log. (Prøve 15) Vægt [g] Tid [dage] Fig. 11: Vægtbestemmelse af prøveemner neddyppet i vand Materialet ses at være i en mættet tilstand efter de 100 dage. Materialet viste ingen tegn på degradering eller nedbrydning ved testens afslutning. 20 Genanvendelse af glasfibermaterialer

21 4. Konklusion Indenfor projektets tidsmæssige og økonomiske rammer har det været muligt at fremstille et begrænset antal forskellige strukturer af limet glasfibergranulat Disse strukturer er blevet testet for termisk og akustisk isoleringsevne samt en række mekaniske egenskaber. De udførte test dokumenterer, at materiale af limet glasfibergranulat har både termisk og akustisk isoleringsevne. I forhold til almindeligt anvendte typer af mineraluld, viser limet glasfibergranulat sammenlignelige egenskaber. Brandtest af limet glasfibergranulat viser, at materialet er brandbart, og at brandbarheden kan reduceres væsentligt ved imprægnering med kommercielt tilgængelige brandhæmmere. Det er endvidere vist at materialet har betydelig mekanisk styrke og er stabilt ved eksponering til et fugtigt miljø. Projektets resultater viser således et potentiale for, at der af kasseret glasfibermateriale kan udvikles kommercielle produkter til isoleringsformål. I projektforløbet er der opnået viden og identificeret mulige anvendelser, der søges patenteret. Efter projektets afslutning er det intentionen at gå i gang med at udvikle kommercielle produkter fremstillet af kasseret glasfibermateriale. Genanvendelse af glasfibermaterialer 21

22 Referencer 1. DS/EN ISO DS/EN ISO 354: DS/EN 12089: DS/EN 826: DIN DS/EN & DS/EN & Genanvendelse af glasfibermaterialer

23

24 Resume Det anslås, at der årligt kasseres t glasfibermateriale i Danmark (2011), og at der i 2020 vil kasseres t årligt. I dag bliver kasseret glasfibermateriale i hovedsagen enten afbrændt i kraftværker eller deponeret. En række mekaniske egenskaber af kasseret glasfibermateriale i en forarbejdet form er undersøgt og dokumenteret. Undersøgelserne har været fokuseret på materialets isolerende egenskaber. Resultaterne af udførte test på det forarbejdede glasfibermateriale viser, at materialet har gode isolerende egenskaber, der er sammenlignelige med egenskaber for almindeligt anvendte typer af mineraluld. Endvidere er materialet vist at være mekanisk stabilt med egenskaber, der ikke påvirkes ved eksponering til et fugtigt miljø. Strandgade 29 DK København K Tlf.: (+45) www. mst.dk

Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland. Miljøprojekt nr. 1433, 2012

Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland. Miljøprojekt nr. 1433, 2012 Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland Miljøprojekt nr. 1433, 212 Titel: Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland Redaktion: Linda

Læs mere

Green Silencer. Udvikling og test af grøn støjvæg. Miljøprojekt nr. 1718, 2015

Green Silencer. Udvikling og test af grøn støjvæg. Miljøprojekt nr. 1718, 2015 Green Silencer Udvikling og test af grøn støjvæg Miljøprojekt nr. 1718, 2015 Titel: Green Silencer Redaktion: Brian Nielsen, Green Silencer ApS Anders Theisen, Green Silencer ApS Udgiver: Miljøstyrelsen

Læs mere

Teknisk isolering. Udgave 7 / 2014. & Rørskåle og teknisk isolering lavet af glasuld

Teknisk isolering. Udgave 7 / 2014. & Rørskåle og teknisk isolering lavet af glasuld Teknisk isolering Udgave 7 / 2014 & Rørskåle og teknisk isolering lavet af glasuld Moderne isolering har et navn Historien bag det succesfulde foretagende, Sager AG, er tæt forbundet med nutiden. Det hele

Læs mere

Procedures for accepting road restraint systems in Denmark. Peter Johnsen Johnsen Consult Denmark

Procedures for accepting road restraint systems in Denmark. Peter Johnsen Johnsen Consult Denmark Procedures for accepting road restraint systems in Denmark Peter Johnsen Johnsen Consult Denmark WG 1 Road Restraint systems WG 6 Noise Barriers WG 10 Passive safety of support structures for road equipment

Læs mere

Dansk Geoteknisk Forening

Dansk Geoteknisk Forening Dansk Geoteknisk Forening Leca letklinker s egenskaber Allan Dahl Saint-Gobain Weber A/S Danmark September 2014 I 2012 blev EN 15732 Letvægtsfyld og termisk isolering til bygge- og anlægsarbejder Letklinkerprodukter

Læs mere

Videreudvikling af LDV til on-sitemåling

Videreudvikling af LDV til on-sitemåling Videreudvikling af LDV til on-sitemåling Sammenligning mellem LDV og gasnormal i naturgasanlæg 19-21. maj 2010 Rapportforfattere: Matthew Adams, Teknologisk Institut Kurt Rasmussen, Force Technology LDV

Læs mere

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune 16. juli, 2007 Lotte Fjelsted Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Indhold 1 BAGGRUND... 2 2 SORTERING

Læs mere

Brandbeskyttelse af træ med specielt fokus på brandimprægnering. 22. september 2016 Thomas Mark Venås, Teknologisk Institut

Brandbeskyttelse af træ med specielt fokus på brandimprægnering. 22. september 2016 Thomas Mark Venås, Teknologisk Institut Brandbeskyttelse af træ med specielt fokus på brandimprægnering 22. september 2016 Thomas Mark Venås, Teknologisk Institut Plan for præsentationen Indledning Hvad sker der når træ brænder? Hvordan virker

Læs mere

Statistik for madaffald

Statistik for madaffald Miljøprojekt Nr. 622 2001 Statistik for madaffald Claus Petersen Econet A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Brugere af Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer mv.

Læs mere

Nulpunktsmåling - i elektronik. Miljøprojekt nr. 1703, 2015

Nulpunktsmåling - i elektronik. Miljøprojekt nr. 1703, 2015 Nulpunktsmåling - Informationskampagne om kemi i elektronik Miljøprojekt nr. 1703, 2015 Titel: Nulpunktsmåling - Informationskampagne om kemi i elektronik Redaktion: Mette Stensbek Christensen (EPINION)

Læs mere

Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring Miljøprojekt nr. 1663, 2015

Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring Miljøprojekt nr. 1663, 2015 Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring 2014-15 Miljøprojekt nr. 1663, 2015 Redaktion: Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring 2014-15 Redaktion: Rie Schmidt Knudsen, Epinion Udgiver: Miljøstyrelsen

Læs mere

Brandteknisk Vurdering

Brandteknisk Vurdering Dato : 2014-06-30 Version: : 2 Projektnummer : RE30071 Projektansvarlig : HOL/AND Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 2 PRODUKTSPECIFIKATION 3 3 VURDERING 3 4 ANVENDELSESMULIGHEDER I DANMARK 3 5 ØVRIGE

Læs mere

Gyptone lofter 4.1 Akustik og lyd

Gyptone lofter 4.1 Akustik og lyd Gyptone lofter 4.1 Akustik og lyd Reflecting everyday life Akustik og lyd Akustik er, og har altid været, en integreret del af byggemiljøet. Basis for lyd Akustik er en nødvendig design-faktor ligesom

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Indsatsområder Mere genanvendelse af materialer fra husholdninger og servicesektor Mere genanvendelse af materialer fra elektronikaffald og shredderaffald

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD

TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD CO2-udslip under produktion Brug af dampspærre Isoleringsevne/lambdaværdi Lydisolerende egenskaber Borsaltes påvirkning af murbindere Brandhæmmende egenskaber Papiruld er

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet. - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet. - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren Maj 2015 Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet Virksomheders

Læs mere

Teknisk Notat. Supplerende databehandling af resultater af lydisolationsmålinger gennemført i projektet Lavfrekvent støj fra store vindmøller RL 20/08

Teknisk Notat. Supplerende databehandling af resultater af lydisolationsmålinger gennemført i projektet Lavfrekvent støj fra store vindmøller RL 20/08 Udøvende institution: DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: 72 19 40 00 Telefax: 72 19 00 01 www.delta.dk/reflab Teknisk Notat Supplerende databehandling af resultater

Læs mere

1,35 kg/l (komp. A+B blandet) Hærdning. +10 o C 210 min. 3 dage * +20 o C 90 min. 2 dage * +30 o C 45 min. 1 dage *

1,35 kg/l (komp. A+B blandet) Hærdning. +10 o C 210 min. 3 dage * +20 o C 90 min. 2 dage * +30 o C 45 min. 1 dage * Produkt datablad Version: 06.11.2013 Sikadur -33 Sikadur -33 2-komponent thixotropisk epoxy klæber Produktbeskrivelse Anvendelse Sikadur-33 er en thixotropisk 2-komponent klæber baseret på epoxy, leveret

Læs mere

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Hvordan anskuer Miljøstyrelsen området. Christian Vind, Kontorchef Jord og Affald, Miljøstyrelsen

Hvordan anskuer Miljøstyrelsen området. Christian Vind, Kontorchef Jord og Affald, Miljøstyrelsen Hvordan anskuer Miljøstyrelsen området Christian Vind, Kontorchef Jord og Affald, Miljøstyrelsen Indhold 1. Indledning 2. Miljøministeriets rammer og sigtelinjer 3. Regulering og andet nært forestående

Læs mere

Gyptone INSTANT Akustikpanel til vægge

Gyptone INSTANT Akustikpanel til vægge Gyptone INSTANT Akustikpanel til vægge Lavere efterklangstid, mindre flütter-ekko og forbedret taletydelighed Akustisk regulering af eksisterende rum. Gyptone akustisk panel-løsninger er designet til akustisk

Læs mere

Muligheder for digitalisering af de grønne regnskaber

Muligheder for digitalisering af de grønne regnskaber Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2004 Muligheder for digitalisering af de grønne regnskaber Birgitte Mogensen PricewaterhouseCoopers Pall Rikhardsson Handelshøjskolen i Århus Miljøstyrelsen vil

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Biobaserede byggematerialer - Udvikling af biokompositter. 12. oktober 2016 Anne Christine S. Hastrup, Teknologisk Institut

Biobaserede byggematerialer - Udvikling af biokompositter. 12. oktober 2016 Anne Christine S. Hastrup, Teknologisk Institut Biobaserede byggematerialer - Udvikling af biokompositter 12. oktober 2016 Anne Christine S. Hastrup, Teknologisk Institut Plan for præsentationen Indledning Hvorfor biokompositter? Hvad er biokompositter?

Læs mere

TRADING WE ARE FULL OF ENERGY. optimal solutions STENCA PIPE STENCA PIPE. Unik Rørisolering af høj kvalitet. COLD Heat Fire. www.stenca.

TRADING WE ARE FULL OF ENERGY. optimal solutions STENCA PIPE STENCA PIPE. Unik Rørisolering af høj kvalitet. COLD Heat Fire. www.stenca. STENCA PIPE STENCA PIPE Unik Rørisolering af høj kvalitet COLD Heat Fire INsulation Accommodation Advising www.stenca.com STENCA PIPE & TANK ISOLERINg Stenca Pipe er specielt udviklet til isolering af

Læs mere

Som altid når man taler om bæredygtighed, er der 3 forskellige hovedparametre, der skal tages i ed, nemlig:

Som altid når man taler om bæredygtighed, er der 3 forskellige hovedparametre, der skal tages i ed, nemlig: Vor ref.: Bæredygtighedsarkitekt Klaus Kellermann, Bæredygtig isolering Det er ikke ligegyldigt, hvilken isolering man vælger til sin bygning, set ud fra et bæredygtighedsperspektiv. I takt med at bygningsreglementets

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET

DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET Produkttilsyn byggevarer 2012 11. oktober 2012 [Skriv tekst] Indhold Side Forord 3 Udtagning 4 Mærkning 6 Prøvning 6 Dokumentation 7 Sammenfatning 7 Bilag 1. Mærkning af udtaget

Læs mere

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015 Syddansk Universitet Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas Publication date: 2015 Citation for pulished version (APA): Breum, L., & Madsen, T. Hønen

Læs mere

NORDIC PLATFORMS KOMPOSITDÆK REVOLUTIONERER STILLADSBRANCHEN

NORDIC PLATFORMS KOMPOSITDÆK REVOLUTIONERER STILLADSBRANCHEN www.nordicplatform.dk S KOMPOSITDÆK REVOLUTIONERER STILLADSBRANCHEN AIRSTEPS er et nyudviklet stilladsdæk produceret i komposit af Nordic Platform. AIRSTEPS er utroligt stærke, lette og opfylder alle krav

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 04, 2016 De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Nielsen, Jan; Koed, Anders; Baktoft, Henrik Publication date:

Læs mere

Martin Ankjer Pauner. Alternative isoleringsmaterialer i Single Burning Item test og Small Flame test Fase 3

Martin Ankjer Pauner. Alternative isoleringsmaterialer i Single Burning Item test og Small Flame test Fase 3 Martin Ankjer Pauner Alternative isoleringsmaterialer i Single Burning Item test og Small Flame test Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut December 22 Sag. nr. DZ6685 December 22 Side 2 af 9 FORORD

Læs mere

TOTALLØSNINGER INDEN FOR GENANVENDELSE

TOTALLØSNINGER INDEN FOR GENANVENDELSE TOTALLØSNINGER INDEN FOR GENANVENDELSE IF RECYCLING A/S Det er IF Recycling A/S vision at tilbyde totalløsninger inden for genanvendelse af affald og salg af råstoffer. Hos os er udvikling af nye muligheder

Læs mere

Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller. Birger Plovsing DELTA

Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller. Birger Plovsing DELTA Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller Birger Plovsing DELTA Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2011 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende

Læs mere

I praksis er det kun de statiske og i nogen grad de dynamiske metoder, som er standardiserede i en sådan grad, at de er universelle.

I praksis er det kun de statiske og i nogen grad de dynamiske metoder, som er standardiserede i en sådan grad, at de er universelle. C 3 Hårdhedsmåling Peter H. Gundel Bodycote Varmebehandling A/S Hårdhed er et særligt begreb, knap nok en egenskab, hvilket også afspejler sig i de forskellige opfattelser, der er af den ud fra den givne

Læs mere

Genvinding af resourcer i slagge fra

Genvinding af resourcer i slagge fra Genvinding af resourcer i slagge fra forbrænding af affald - udviklingsprojekt 2011-2014 6. april 2011 Claus Pade, Teknologisk Institut (Jens Kallesøe & Søren Dyhr-Jensen, AFATEK) 1 Projektets partnerkreds

Læs mere

MicroShade. Type: MS-A. Datablad. Progressiv solafskærmning

MicroShade. Type: MS-A. Datablad. Progressiv solafskærmning MicroShade Datablad Type: MS-A MicroShade er en effektiv solafskærmning, der er opbygget af mikro-lameller i et bånd af rustfrit stål. MicroShade båndet monteres indvendigt i en to- eller trelags lavenergitermorude.

Læs mere

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 18, 2017 Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Vilhelmsen, Troels; Marker, Pernille Aabye; Foged, Nikolaj;

Læs mere

Klæber til forstærkning

Klæber til forstærkning Produkt datablad Udgave 01.04.2015 Identifikation nr: 020206040010000001 Sikadur -30 Klæber til forstærkning Produkt beskrivelse Anvendelse Karakteristika / fordele Sikadur -30 er en thixotropisk, strukturel

Læs mere

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen 12.4.1 Letklinkerblokke Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen Letklinkerblokke er lette byggeblokke, der på samme måde som Lego klodser - dog i større format - ud fra standardstørrelser opbygges til

Læs mere

med følgende resultat: Z-værdien (vanddampdiffusionsmodstanden) for 40 mm tykke pudsprøveemner blev i forhold til ovennævnte metode bestemt til:

med følgende resultat: Z-værdien (vanddampdiffusionsmodstanden) for 40 mm tykke pudsprøveemner blev i forhold til ovennævnte metode bestemt til: Prøvningsrapport Sag nr. For: Dr. Neergaards Vej 15 2970 Hørsholm Afdelingen for Byggeteknik og Produktivitet P.O. Box 119 Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm T +45 4586 5533 F +45 4586 7535 E info@by-og-byg.dk

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Sagsansvarlig/Forskningschef

Sagsansvarlig/Forskningschef Prøvningsrapport Sag nr. For: Statens Byggeforskningsinstitut Dr. Neergaards Vej 2970 Hørsholm Afdelingen for Byggeteknik og Produktivitet P.O. Box 119 Dr. Neergaards Vej DK-2970 Hørsholm T +4 486 33 F

Læs mere

UDVIKLING AF HIGHTECH BYGGE- KOMPONENTER og -MATERIALER - UDSTYR og FACILITETER

UDVIKLING AF HIGHTECH BYGGE- KOMPONENTER og -MATERIALER - UDSTYR og FACILITETER UDVIKLING AF HIGHTECH BYGGE- KOMPONENTER og -MATERIALER - UDSTYR og FACILITETER TEKNOLOGISK INSTITUT BYGGERI FREMSTILLING Industrielt blandeanlæg Beton-bladeanlægget giver mulighed for at demonstrere de

Læs mere

Designguide for bestemmelse af russervinduers lydisolation

Designguide for bestemmelse af russervinduers lydisolation Designguide for bestemmelse af russervinduers lydisolation Rapport udarbejdet af Lars S. Søndergaard Henrik S. Olesen DELTA DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72 19 40 00 Fax +45 72 19

Læs mere

Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995

Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 1 Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 Erhvervs- og Boligstyrelsen Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 3 I Bygningsreglementet, der trådte i kraft den 1. april 1995, med tillæg 1, der trådte i kraft den

Læs mere

Forbedring af efterføderteknologier til energibesparelse i jernstøberier

Forbedring af efterføderteknologier til energibesparelse i jernstøberier Slutrapport for projekt: Forbedring af efterføderteknologier til energibesparelse i jernstøberier Niels Skat Tiedje DTU Mekanik 29. august 2014 Indhold Indhold... 2 Introduktion og mål... 3 Del 1: anvendelse

Læs mere

Komponenter og delsystemer

Komponenter og delsystemer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 10, 2017 Komponenter og delsystemer Jensen, Peter Hjuler Publication date: 2010 Link to publication Citation (APA): Hjuler Jensen, P. (2010). Komponenter og delsystemer

Læs mere

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem!

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Med alle komponenter til facadeløsninger, der efterfølgende fremtræder med murstensoverflade. For både nybyggeri og renoveringsprojekter. Isolering

Læs mere

Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING

Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING Hvad er Amagerforbrænding til for? Amagerforbrænding er en integreret del af det kommunale affaldssystem og har til opgave at opfylde og sikre ejernes

Læs mere

Genanvendelsesordning. - Spar ressourcer med genanvendelsesordningen for ROCKWOOL og ROCKFON produkter

Genanvendelsesordning. - Spar ressourcer med genanvendelsesordningen for ROCKWOOL og ROCKFON produkter Genanvendelsesordning - Spar ressourcer med genanvendelsesordningen for ROCKWOOL og ROCKFON produkter Spar ressourcer med ROCKWOOL og ROCKFONs genanvendelsesordning Affald fra bygge-og anlægssektoren udgør

Læs mere

Statistik for hjemmekompostering 2001

Statistik for hjemmekompostering 2001 Miljøprojekt Nr. 855 2003 Statistik for hjemmekompostering 2001 Claus Petersen og Martin Kielland Econet A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings-

Læs mere

Kortlægning af migration af nikkel fra mobiltelefoner

Kortlægning af migration af nikkel fra mobiltelefoner Kortlægning af migration af nikkel fra mobiltelefoner Jane Pors, Mette Damgaard og Inge Bondgaard Eurofins Danmark Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter Nr. 101 2009 Miljøstyrelsen vil, når

Læs mere

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 - Værdisætning Hjorth, Katrine Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Hjorth, K. (2012). - Værdisætning [Lyd og/eller billed produktion

Læs mere

Tilstandskontrol. ved hjælp af vibrationsanalyse

Tilstandskontrol. ved hjælp af vibrationsanalyse VIBRO CONSULT Palle Aggerholm Tilstandskontrol ved hjælp af vibrationsanalyse Et minikursus med særlig henvendelse til vindmølleejere Adresse: Balagervej 69 Telefon: 86 14 95 84 Mobil: 40 14 95 84 E-mail:

Læs mere

Kontrol og måleteknik

Kontrol og måleteknik Kontrol og måleteknik Indledning Industrialiseringen inden for træindustrien har medført et større krav til nøjagtighed, dvs. overholdelse af fastlagte mål ud fra en arbejdstegning. For at overholde disse

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm

Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm RESUME for Eltra PSO-F&U projekt nr. 3136 Juli 2002 Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm Indhold af vandopløselige salte som kaliumchlorid (KCl) i halm kan give anledning til en række forskellige

Læs mere

Brandisolering af ventilationskanaler

Brandisolering af ventilationskanaler Revideret Oktober 2010 Brandisolering af Montagevejledning iht. DS 428, 3. udgave 2009 Det er lettere at isolere med ISOVER Indhold Side Brandklassifikationssystem 3 ULTIMATE Protect - Effektiv brandisolering

Læs mere

Varmvalsede flade produkter af højstyrkestål til koldformning Del 3: Leveringsbetingelser for (ovn)normaliserede eller normaliserede valsede stål

Varmvalsede flade produkter af højstyrkestål til koldformning Del 3: Leveringsbetingelser for (ovn)normaliserede eller normaliserede valsede stål Dansk standard DS/EN 10149-3 2. udgave 2009-03-05 Varmvalsede flade produkter af højstyrkestål til koldformning Del 3: Leveringsbetingelser for (ovn)normaliserede eller normaliserede valsede stål Hot-rolled

Læs mere

Pilotproduktion af støjskærme af genanvendt glasfiber

Pilotproduktion af støjskærme af genanvendt glasfiber Pilotproduktion af støjskærme af genanvendt glasfiber Miljøprojekt nr. 1890 Oktober 2016 Udgiver: Miljøstyrelsen Redaktion: Jakob W Nielsen; Miljøskærm ISBN: 978-87-93529-27-4 Miljøstyrelsen offentliggør

Læs mere

Innovation til energi-rigtige facadelementer Schöck ComBAR Thermoanker

Innovation til energi-rigtige facadelementer Schöck ComBAR Thermoanker Innovation til energi-rigtige facadelementer Schöck ComBAR Thermoanker Den prisbelønnede Schöck ComBAR Thermoanker Økonomisk fordelagtig og nem at installere En økonomisk god løsning til elementfabrikker

Læs mere

Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter. Kortlægning af kemiske stoffer i ørepropper Fase 1: Indsamling af ørepropper. nr.

Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter. Kortlægning af kemiske stoffer i ørepropper Fase 1: Indsamling af ørepropper. nr. Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr. 27 2003 Kortlægning af kemiske stoffer i ørepropper Fase 1: Indsamling af ørepropper Kjeld Karbæk, Teknologisk Institut, Plastteknologi 2 Indhold

Læs mere

MK 6.00/005 8. udgave Januar 2014. Materialer klasser. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. Side 1 af 8

MK 6.00/005 8. udgave Januar 2014. Materialer klasser. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. Side 1 af 8 Materialer klasser MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser Side 1 af 8 Indhold Forudsætninger 3 MK-godkendelsesordningen 4 Ansøgning om MK-godkendelse 4 Prøvning 6 Krav 6 Mærkning 7 Kontrol 7 Bemærkninger

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder. Januar 2008

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder. Januar 2008 Energimærkning Sekretariat Teknologisk Institut Byggeri Teknologiparken 8000 Århus C Tlf. 7220 1110 Fax 7220 1111 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for ruder Januar 2008 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Tagelementers styrke. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 5.00/ udgave januar Telefax

Tagelementers styrke. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 5.00/ udgave januar Telefax MK 5.00/004 5. udgave januar 2014 Tagelementers styrke MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 72245900 Telefax 45 72245904 Forudsætninger...

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Materialer til vinduesrammer og -karme

Materialer til vinduesrammer og -karme Materialer til vinduesrammer og -karme 1. generation [nu] Rammer og karme af massivt eller lamineret træ (PVA/PVAc lim), træ-alu eller PVC. Overfladelevetid 5-7 år. 2. generation [2020] Modificeret træ

Læs mere

Træfib. helt naturlig isolering

Træfib. helt naturlig isolering Træfib helt naturlig isolering Det isolerer bedre, det giver et sundere indeklima, det lydisolerer, og det virker brandhæmmende. Kan man ønske sig mere af et isoleringsmateriale? Vi tegner et portræt af

Læs mere

REVISION AF BREF FOR AFFALDSFORBRÆNDING MILJØSTYRELSENS PARTNERSKAB

REVISION AF BREF FOR AFFALDSFORBRÆNDING MILJØSTYRELSENS PARTNERSKAB REVISION AF BREF FOR AFFALDSFORBRÆNDING MILJØSTYRELSENS PARTNERSKAB HVAD ER BREF? BAT: Best Available Techniques (bedste tilgængelige teknikker) BREF: BAT-Reference document EIPPCB: European Integrated

Læs mere

Udvikling af modstandsdygtige betonrør til aggressive miljøer

Udvikling af modstandsdygtige betonrør til aggressive miljøer Udvikling af modstandsdygtige betonrør til aggressive miljøer Martin Kaasgaard, konsulent, Teknologisk Institut Dansk Betondag, 18. september 2014 Formål Udvikling af betonrør, der er modstandsdygtige

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode 1 Måleteknisk er vi på flere måder i en ny og ændret situation. Det er forhold, som påvirker betydningen af valget af målemetoder. - Der er en stadig

Læs mere

Dimensioneringsværktøj for brændeovne

Dimensioneringsværktøj for brændeovne Dimensioneringsværktøj for brændeovne Uwe Zielke, Christian Drivsholm, Per T. Jespersen, Thue Møller Jensen, Jes S. Andersen Teknologisk Institut Miljøprojekt Nr. 1344 2010 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Rymarksvej 23, Hellerup - Trinlydmåling

Rymarksvej 23, Hellerup - Trinlydmåling ÅF-Ingemansson Rathsacksvej 1, DK-1862 Frederiksberg C, Denmark Telefon +45 3555 7017 Fax +45 3555 7018 www.ingemansson.com Rapport Udført af et akkrediteret laboratorium Projekt: 545821 Rapport: 545821

Læs mere

Etablering af tekstilmølle i Danmark

Etablering af tekstilmølle i Danmark Etablering af tekstilmølle i Danmark Forundersøgelse Introduktion Tekstilmøllen er en industrivirksomhed der genanvender tekstiler og skaber et unikt dansk produkt. I dag bliver der alene i Danmark smidt

Læs mere

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder Energimærkning Tekniske Bestemmelser for ruder Juni 2000 Indholdsfortegnelse Indledning 2 1. Definitioner 3 2. Krav til virksomheden 5 3. Krav til produktionskontrol 7 4. Regler for overvågning 8 5. Krav

Læs mere

EPS Cirkulær Økonomi - Introduktion. Michael Lei, Teknologisk Institut, tlf.:

EPS Cirkulær Økonomi - Introduktion. Michael Lei, Teknologisk Institut, tlf.: EPS Cirkulær Økonomi - Introduktion Michael Lei, Teknologisk Institut, mlei@teknologisk.dk, tlf.: 72201846 Agenda Kort introduktion EPS materialet Projekter omhandlende EPS genanvendelse hos Teknologisk

Læs mere

med følgende resultat: Z-værdien (vanddampdiffusionsmodstanden) for 72 mm tykke halmprøveemner blev i forhold til ovennævnte metode bestemt til:

med følgende resultat: Z-værdien (vanddampdiffusionsmodstanden) for 72 mm tykke halmprøveemner blev i forhold til ovennævnte metode bestemt til: Prøvningsrapport Sag nr. 423-8/B For: Dr. Neergaards Vej 15 2970 Hørsholm Afdelingen for Byggeteknik og Produktivitet P.O. Box 119 Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm T +45 4586 5533 F +45 4586 7535

Læs mere

Supplerende bestemmelser for certificering af produktionsstyring for grusmaterialer til brug i permeable bærelag

Supplerende bestemmelser for certificering af produktionsstyring for grusmaterialer til brug i permeable bærelag Side 1 af 6 SUPPLERENDE BESTEMMELSER FOR CERTIFICERING AF PRODUKTIONSSTYRING FOR GRUSMATERIALER TIL BRUG I PERMEABLE BÆRELAG Præambel Denne certificeringsordning er frivillig og giver producenter mulighed

Læs mere

CCS Klasser af egenskaber

CCS Klasser af egenskaber CCS Klasser af egenskaber Oktober 2014 Kolofon 2014-10- 23 < Forrige side CCS Klasser af egenskaber Produktblad 2 Forord bips Lyskær 1 2730 Herlev Telefon 70 23 22 37 Fax 70 23

Læs mere

Et prioriteret område i Danmark

Et prioriteret område i Danmark Et prioriteret område i Danmark 1. Masse, kraft, tryk og volumen 2. Elektricitet 3. Længde og form 4. Tid og frekvens 5. Temperatur og fugt 6. Ioniserende stråling 7. Flow i væsker og luftarter 8. Akustik

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

LIM & LIMTEKNIK. FMV Temadag, Tycho Brahe Planetariet. 31. Januar 2013

LIM & LIMTEKNIK. FMV Temadag, Tycho Brahe Planetariet. 31. Januar 2013 LIM & LIMTEKNIK FMV Temadag, Tycho Brahe Planetariet 31. Januar 2013 Erik Andersen Laboratoriechef LIM I HVERDAGEN Vi bruger alle lim, til mange forskellige formål. LIM I HVERDAGEN Men limen findes også

Læs mere

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 07, 2016 Danskernes Rejser Christensen, Linda Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Christensen, L. (2011). Danskernes Rejser Technical University

Læs mere

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 03, 2016 Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Christensen, Sarah Christine Boesgaard; Boe-Hansen, Rasmus; Albrechtsen, Hans-Jørgen Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

FREMTIDENS ØKONOMI ER CIRKULÆR

FREMTIDENS ØKONOMI ER CIRKULÆR FREMTIDENS ØKONOMI ER CIRKULÆR Professor Flemming Besenbacher Chairman of Carlsberg A/S and the Carlsberg Foundation Aarhus Universitet Center for Cirkulær Bioøkonomi, Foulum den 23. maj 2017 21 ST CENTURY

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Elements of Vision. PAROC -elementløsninger

Elements of Vision. PAROC -elementløsninger Elements of Vision PAROC -elementløsninger Panel System 2.00 DK August 2012 Erstatter: Januar 2008 PAROC-ELEMENTLØSNINGER GIVER MULIGHED FOR STOR ARKITEKTONISK FRIHED OG INDIVIDUALITET. DE PRAKTISKE, SPECIALDESIGNEDE

Læs mere

Kun i inherente metervarer

Kun i inherente metervarer 10 FLAME RETARDANT Kun i inherente metervarer FLAME RETARDANT Indeholder et bredt sortiment af flammehæmmende beklædning, som passer til brancher med krav om certificeret beskyttelses-beklædning. Vi arbejder

Læs mere

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage.

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. Teknologisk Institut, september 2011 Indhold Projektets indhold... 3 Indledning... 4 Sammenligning af

Læs mere

Måling af luftlydisolation mellem to lokaler på Ellekildeskolen, 4990 Sakskøbing

Måling af luftlydisolation mellem to lokaler på Ellekildeskolen, 4990 Sakskøbing We help ideas meet the real world DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Måling af luftlydisolation mellem to lokaler på Ellekildeskolen, 4990 Sakskøbing Rekvirent: Skandek A/S Side 1 af 10 31. januar 2008

Læs mere

Resonans 'modes' på en streng

Resonans 'modes' på en streng Resonans 'modes' på en streng Indhold Elektrodynamik Lab 2 Rapport Fysik 6, EL Bo Frederiksen (bo@fys.ku.dk) Stanislav V. Landa (stas@fys.ku.dk) John Niclasen (niclasen@fys.ku.dk) 1. Formål 2. Teori 3.

Læs mere

Statistik for madaffald 2001

Statistik for madaffald 2001 Miljøprojekt Nr. 857 2003 Statistik for madaffald 2001 Claus Petersen og Martin Kielland ECONET A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og

Læs mere

KVA Vind 6-10 10 kw Husstandsvindmølle

KVA Vind 6-10 10 kw Husstandsvindmølle KVA Vind 6-10 10 kw Husstandsvindmølle > Høj effektivitet > Få sliddele > Minimal støj En attraktiv investering - skabt til danske forhold! KVA Vind A/S Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern Tel. (+45) 9736

Læs mere