Takst-tabel 2013/ /15. Undervisning. Skolefritidsordninger. Bemærkninger til budget Folkeskolereformen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Takst-tabel 2013/ /15. Undervisning. Skolefritidsordninger. Bemærkninger til budget Folkeskolereformen"

Transkript

1 Bemærkninger til budget 2014 Folkeskolereformen Som følge af folkeskolereformen er der sket en ajourføring af den model, der blev besluttet i Børne-, Unge og Familieudvalget den til beregningen af skolernes decentrale budgetrammer. Beregningen af skolernes decentrale budgetrammer sker hovedsageligt som en elevtildelingsmodel efter princippet pengene følger barnet (Jfr. beslutningen herom på mødet i BUF den 19. marts 2012). Nedenstående tabel viser de takster, der er anvendt for skoleåret 2013/14 samt de ajourførte takster, der er anvendt for skoleåret 2014/15. Skolernes budgetter for kalenderåret 2014 beregnes ud fra 7 måneder af 2013/14 og 5 måneder fra skoleåret 2014/15 (2014-niveau). Ændringerne som følge af folkeskolereformen har således virkning i de sidste 5 måneder af Budgetberegningen er således foretaget med udgangspunkt i følgende enhedsbeløb ( takster ): Takst-tabel 2013/ /15 Undervisning klasse klasse klasse klasse klasse fast ledelse Vikar 3,5% 2,25% Sygefravær % af vikarbudget -18,5% -18,5% Skole-Ledelse Skolesekretær Skolesekretær elevbaseret Elevrelaterede udgifter tilskud til central barselspulje 0,89% 0,89% Bygninger: Servicepersonale Fast normering Fast normering Rengøring Fast normering Fast normering Bygninger Fast normering Fast normering Forsikringer Fast normering Fast normering Skolefritidsordninger SFO SFO Fast sfo ledelsestid : 1/3 af gns lederløn SFO-Ledelse SFO-barn baseret SFO-1 Forældrebetaling mdr. (11 mdr.) ( ) SFO-2 Forældrebetaling mdr.(11 mdr.) -920 ( ) -760 Dækningsgrad SFO 1 88,86% 88,86% Dækningsgrad SFO 2 45,22% 45,22% SFO-1 Børnerelaterede udgifter SFO-2 Børnerelaterede udgifter

2 Takster med grøn baggrund er ajourført på baggrund af folkeskolereformen og takster med rød baggrund er ajourført på grund af skolestrukturændringer (Salg af tidligere Klosternakkeskolen). Ajourføring af takster for undervisning - De nuværende takster (13/14) til undervisning: Taksterne er opdelt pr. fase og består af følgende 5 elementer.: 1. Fagdelt undervisning 2. Regulering som følge af annullering af den økonomiske handleplan for tilbagebetaling af merforbrug på specialundervisning i tidligere skoleår. 3. Skolestartordning 4. Inklusion og holddannelse 5. specialundervisning 1. Fagdelt undervisning Grundlagene for beregningen af beløbet til fagdelt undervisning er følgende: antal elever pr Elevtallet registreret i kommunens elevadministrationssystem (TEA) pr. 5. september er udgangspunktet for det følgende års budgetberegning for den enkelte skole. F.eks. er elevtallet udgangspunktet for beregningen af budgettet for 2013/14. antal elevtimer i timefordelingsplanen Følgende timetal er gældende for skoleåret 2013/ kl kl kl kl. 900 undervisningsandelen for lærerne Lærernes undervisningsandel er 680 timer pr. år. gennemsnitslønnen for lærere Gennemsnitslønnen for lærere fremkommer ved, at tage et udtræk fra FLD-løn i form af en årsstatistik for året før for lærergruppen. Denne gennemsnitlige årsløn fremskrives herefter procentvis med samme procent, der er anvendt til lønfremskrivning i kommunens budgetlægning. Gennemsnitslønnen for lærerne er kr. (2014-niveau) gennemsnitlig klassekvotient Uanset det faktiske antal elever pr. klasse pr. skole tages der ved beregningen af beløbet pr. elev udgangspunkt i 22 elever i hver klasse fra kl. og 26 elever pr klasse i 10. klasse.

3 De takstbeløb, der er anvendt ved budgetberegningen i 2013 afviger moderat fra de takster, der fremkommer ved en fornyet beregning iht. ovenstående. Dette skyldes, at tallene oprindeligt er beregnet og anvendt ved budgetlægningen af skoleåret 2012/13 ved gennemførelsen af beslutningerne truffet i forhold til fokus på Folkeskolen. 2. Annullering af handleplanen Kommunalbestyrelsen besluttede primo 2013, at handleplanen, vedrørende tilbagebetaling af et merforbrug fra tidligere års specialundervisning, der var fastlagt i de næst kommende år, skulle annulleres. Budgetteknisk medførte handleplanen oprindeligt, at grundforudsætningen med hensyn til 22 elever i hver klasse i realiteten blev 22,8 elev i hver klasse. Med beslutningen om at annullere handleplanen kan grundforudsætningen igen sættes til 22 elever pr. klasse. For skoleåret 2013/14 var takstbeløbet dog allerede beregnet med udgangspunkt i 22,8 elever/klasse, og derfor blev der for dette skoleår af tekniske årsager indsat en særlig takst pr. elev for at hæve skolernes budgetrammer. 3. Skolestartordning Den hidtidige skolestartordning medførte, at der blev afsat et beløb til undervisning, der betyder, at personale for SFO medvirker i skolernes undervisning i hver klasse fra 0. til 3 klasse i 200 lektioner pr. år. Dette tildeles til skolerne som et takstbeløb på kr. pr. elev i indskolingen. 4. Inklusion og holddannelse Der afsættes et fast beløb pr. elev til inklusion og holddannelse. Beløbet er oprindeligt fastlagt ved beslutningen om takstmodellen, og er fastlagt med udgangspunkt i det serviceniveau, der tidligere var gældende ved overgangen til den nye model. Dette tildeles til skolerne som et takstbeløb på kr. pr. elev. 5. Specialundervisning Fra den 1. august 2012 ændredes folkeskoleloven, således at specialundervisning defineres ud fra et omfang på 9 timer (12 lek. á 45 min.) eller mere pr. barn. Samtidigt besluttede Vordingborg Kommune, jfr. Fokus på Folkeskolen en omlægning af hele området, således at hovedparten af budgettet til specialundervisning budgetteres på den enkelte skole, og kun en mindre del på skolernes fællesområde. Der afsættes derfor et fast beløb pr. elev til specialundervisning. Beløbet er oprindeligt fastlagt ved beslutningen om takstmodellen, og er fastlagt med udgangspunkt i det samlede serviceniveau, der tidligere var ved overgangen hertil. Dette tildeles til skolerne som et takstbeløb på kr. pr. elev fra kl. og pr. elev i 10. klasse. Skolerne betaler et takstbeløb for elever visiteret til Kompetencecenter Kalvehave og andre specialtilbud. Takstbeløbet for 2014 er: Undervisning Fritidstilbud Befordring I alt kr kr kr kr.

4 Udligning mellem skoler: Et beløb på 3 mio. kr. er tilbageholdt fra den almindelige tildeling, og tildeles for at minimere uligheder mellem skolerne på udgifter til ekskluderede elever i andre tilbud. Puljen er fordelt til Møn skole, 1,4 mio. kr., Kulsbjerg skole, 1,3 mio. kr. og Gåsetårnskolen 0,3 mio. kr. Beløbet nedsættes med 1 mio. kr. om året, første gang i skoleåret 2013/2014. Takstbeløbet til undervisning forhøjes herefter tilsvarende. Betaling fra andre kommuner: Udgiften til elever fra andre kommuner der, udover elevtildelingen visiteres til at modtage 9 undervisningstimer eller mere, opkræves særskilt af skolerne idet udgiften hertil ikke er budgetteret i tildelingsmodellen. Undervisningstaksterne er derfor sammensat således: Undervisning Takst i alt regulering for annullering af handleplan skolestartordning inklusion og holddannelse specialundervisning klasse klasse klasse klasse Ajourføring af takster for undervisning - De nye takster (14/15) til undervisning: Med gennemførelsen af folkeskolereformen skal taksterne ajourføres i overensstemmelse med reformens indhold samt de lokale politiske beslutninger truffet i forbindelse med beslutningen om kommunens budget for Dette betyder ajourføring af taksterne som følge af: ændret antal timer til eleverne til det nye vejledende niveau ændret gennemsnitsløn øget undervisningsandel for lærerne indføring af understøttende undervisning Endvidere ajourføres taksterne som følge af udlægning af beløb fra de centrale puljer. 1. Ændringer i fagdelt undervisning Grundlagene for beregningen af beløbet til fagdelt undervisning er følgende: antal elever pr antal elevtimer i timefordelingsplanen

5 Følgende timetal er gældende for fagdelt undervisning i skoleårene 2013/14 og for 2014/15: 13/14 14/15 0. kl kl kl kl kl Følgende timetal er gældende for understøttende undervisning i skoleåret 2014/15: 14/15 0. kl kl kl kl kl. 0 undervisningsandelen for lærerne Lærernes undervisningsandel er 760 timer pr. år til fagdelt undervisning og 1019 timer pr. år til understøttende undervisning. gennemsnitslønnen for lærere Gennemsnitslønnen for lærere hæves med yderligere kr. pr. lærer. I lovindgrebet om ny overenskomst på lærerområdet kompenseres lærerne med i gennemsnit kr. pr år for bortfald af reduktionen i arbejdstiden for lærere over 60 år. Gennemsnitslønnen for lærerne er kr. (2014- niveau) Gennemsnitslønnen for pædagoger og øvrige er kr. en gennemsnitlig klassekvotient på 22 elever pr. klasse i klasse og 26 elever pr. klasse i 10. klasse. Taksterne beregnes med udgangspunkt i 22 elever i hver klasse fra kl. og 26 elever pr klasse i 10. klasse. 2. Annullering af handleplanen BORTFALDER Det beløb, der i 2013/14 er afsat specielt i forhold til denne beslutning, bortfalder. Til gengæld beregnes undervisningstaksten nu i forhold til den oprindelige beslutning om 22 elever /26 elever pr. klasse og ikke som året før med 22,8 elever / 26 elever pr. klasse. 3. Skolestartordning Den hidtidige skolestartordning bortfalder og erstattes af en ny ordning, hvor pædagoger og andet kvalificeret personale kan medvirke i skolernes undervisning i indskolingen og på mellemtrinnet. Der er afsat i alt 4,0 mio. kr. til ordningen, der tildeles til skolerne som et takstbeløb pr. elev på kr. pr. elev i indskolingen og mellemtrinnet.

6 Beløbet beregnes ud fra en pædagoggennemsnitsløn og med pædagogoverenskomstens bestemmelse om beregning af arbejdstid til undervisning med en faktor 1,3.(1 lektion á 45 min afregnes som 1,3 klokketime). 4. Inklusion og holddannelse - UÆNDRET 5. Specialundervisning - UÆNDRET De nye Undervisningstakster er sammensat således: Undervisning pædagogernes deltagelse i undervisning inklusion og holddannelse specialundervisning understøttende undervisning udlægning fra central pulje klasse klasse klasse klasse Som grundlag for beregningen af taksterne gældende fra august 2014 anvendes således følgende parametre: Klassetrin U.UV andel lærere inkl bh. kl. led. U.UV andel øvrige Antal elevtimer fagdelt UV Antal elevtimer U.UV Antal timer en lærer læser Antal timer en ansat læser und. UV Lærer gennemsnitsløn Andre personaler gennemsnitsløn Gennemsnit Klassekvotient 0. 56% 44% , % 44% , % 44% , % 44% , ,0 UV = fagdelt undervisning, U.UV = understøttende undervisning. Skoleledelse: Antallet af lederstillinger på skolerne er besluttet i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling d. 18. januar 2012 i forbindelse med den ny skolestruktur. Lederstillingerne er fordelt således: Fuldtidsstillinger Skole leder Souschef Afd.leder sfo/skole Afd. leder SFO leder i alt Svend Gønge-skolen 1 1 0,5 1 3,5 Kulsbjerg skole Præstø skole Møn skole Gåsetårnskolen Ledelse i alt 5 5 3, ,5 Der er budgetteret med kr. pr elev til skoleledelse. I SFO er der pr. skole budgetteret med et fast beløb på 1/3 af en gennemsnits lederløn, og kr. pr barn i SFO. På 10 klasse centret er der afsat et fast beløb på kr. til ledelse.

7 Vikarer: Der afsættes 2,25% af budget til undervisning. Reduktionen fra 3,5% i den tidligere tildelingsmodel til 2,25% er en konsekvens af forhøjelsen af takstbeløbet med indskoling, inklusion/holddeling samt specialundervisning. Disse kriterier udløste ikke vikartimer i den tidligere tildelingsmodel. Budgettet til vikarer er således på samme niveau som tidligere. På SFO-området beregnes uændret 3,5% til vikar. Sygefraværsreduktion: Vordingborg kommune har som indsatsområde sat fokus på sygefravær. I den nye tildelingsmodel er det besluttet at vise reduktionen i budgettet i forhold til vikarbudgettet, hvilket er en reduktion på 18,5%. Sekretærer: Der er afsat et fast beløb på kr. pr skole. Herudover tildeles der kr. pr elev. Elevrelaterede udgifter: Der er afsat kr. i BUF udvalget besluttede i den nye tildelingsmodel en omfordeling mellem skole og SFO således, at der i 2013 blev afsat kr. til elevrelaterede udgifter. Takstbeløbet er efterfølgende reduceret med 400 kr. til indkøb af hardware, og 300 kr. til indkøb af digitale lærermidler. Takstbeløbet reduceres yderligere med 100 kr. om året de kommende 2 år til indkøb af digitale lærermidler. Central barselspulje: Der betales 0,89% af lønkonti til en central barselspulje. Puljen fordeles efterfølgende således, at skoler med personale på barsel får refusion for udgifterne. Bygninger: Servicepersonale: Budgettet til servicepersonale er budgetteret med udgangspunkt i serviceniveauet for skoleåret 2011/2012. Rengøring: Rengøring på skolerne er udliciteret. Der er afsat et fast budget til de indkøb af papir m.v. som skolerne selv skal foretage. Bygningsudgifter: Vedligeholdelse: Budgettet til vedligeholdelse er harmoniseret i 2010 med udgangspunkt i vedligeholdelsesstand og m2. Budgettet er fastlåst i 5 år. Energi: Budgettet til energi er beregnet med udgangspunkt i forbruget i Budgettet er fastlåst i 5 år. Forsikringer: Budgettet er beregnet med udgangspunkt i niveauet i 2011/2012.

8 Skolefritidsordninger Ajourføring af takster vedrørende SFO Fra den etableres der en ny fælles skoleklub i Vordingborg. Dette betyder, at der udvikles et samlet skoleklubtilbud, hvor SFO1+2 er samlet i samme lokaler. Den nye skoleklub består af: Miniklub for 0-3. kl. åbent morgen og eftermiddage Juniorklub for 4-6 kl. åbent eftermiddage SFO er ved budgetberegningen opdelt i SFO-1 og SFO-2. Budgetberegningen er således foretaget med udgangspunkt i følgende enhedsbeløb ( takster ): Skolefritidsordninger 2014/ /14 SFO SFO Fast sfo ledelsestid : 1/3 af gns. lederløn SFO-Ledelse SFO-barn baseret SFO-1 Forældrebetaling mdr SFO-2 Forældrebetaling mdr Dækningsgrad SFO 1 88,86% 88,86% Dækningsgrad SFO 2 45,22% 45,22% SFO-1 Børnerelaterede udgifter SFO-2 Børnerelaterede udgifter I forbindelse med den længere undervisningstid i forhold til folkeskolereformen ændres åbningstiderne således: SFO Åbningstid Miniklub Juniorklub Åbningstid nu - skoleuger 29,5 14,5 Åbningstid nu - ikke skoleuger 54,5 0 Reduceret åbningstid - skoleuger 24,5 11,5 Reduceret åbningstid - ikke skoleuger 54,5 0 Årlig åbningstid nu Årlig åbningstid ny Gennemsnitlig undervisningstid pr uge Reduktion i åbningstid -12,4% -20,7% Taksterne til mini- og juniorklub inkl. forældrebetalingen er ændret tilsvarende (i forhold til den kortere åbningstid). I forbindelse med etableringen af den nye fælles skoleklub forudsættes dette, at medføre en rationaliseret drift og taksterne er reduceret i overensstemmelse hermed svarende til 700 kr. pr. elev. Taksterne vedrørende SFO-ledelse, dækningsgrader og børnerelaterede udgifter fastsættes uændret.

9 Demografi: Demografireguleringen i budget 2014 er på -5,7 mio. kr. Elevtallet i skoleåret 2013/2014 er på elever, faldende i skoleåret 2014/2015 med 64 elever til Forskydningen mellem demografireguleringen der gælder for hele året 2014, og tildelingsmodellen, hvor elevtallet reguleres pr. 1. august 2014, betyder, at det faldende elevtal kun får budgetmæssig virkning i 5/12 af For at kompensere for dette, er skolernes budgetter i 2013 reduceret med 2,1 mio. kr. der overføres til 2014, og i de første 7 måneder af 2014 med yderligere 1,7 mio. kr. Demografipuljen i 2015 på -2,8 mio. indarbejdes på samme måde i efteråret 2014 når elevtallet pr. 1. august 2015 kan beregnes. Budgetpuljer: Ved udmøntningen af den nye folkeskolereform, der træder i kraft fra 1. august 2014, blev der i økonomiaftalen mellem regeringen og KL tilført ressourcer til skoleområdet til dækning af udgifter i forbindelse med implementering af reformen. Ressourcerne fra økonomiaftalen tilføres fra 2014 til 2017 således: mio.kr. 8 mio. kr. 8 mio. kr. 4 mio. kr. I forbindelse med budgetforliget for 2014 blev det besluttet, at afsætte en pulje på 1,6 mio. kr., som først disponeres, når resultaterne af evalueringen af folkeskolen foreligger i midten af De resterende ressourcer er budgetteret til kompetenceudvikling. Ressourcerne er budgetteret således: Evaluering af Fokus På Folkeskolen 1,6 mio. kr. 3,2 mio. kr. 3,2 mio. kr. 1,6 mio. kr. Kompetenceudvikling 2,4 mio. kr. 4,8 mio. kr. 4,8 mio. kr. 2,4 mio. kr. Fokus på Folkeskolen Endvidere er der følgende ressourcer fra Fokus på Folkeskolen: Potentiale skolestruktur 7,6 mio. kr. 8,4 mio. kr. 8,4 mio. kr. 8,4 mio. kr. Ledelsespulje 1,4 mio. kr. 2,1 mio. kr. 3,0 mio. kr. 3,0 mio. kr. I alt 9,0 mio. kr. 10,5 mio. kr. 11,4 mio. kr. 11,4 mio. kr. I 2014 anvendes den afsatte pulje således: 4 mio. kr. til kompetenceudvikling. Beløbet overføres til skolerne. 1 mio. kr. til fælles udgifter vedrørende kurser mv. 3 mio. kr. til IT 1 mio. kr. til senere anvendelse

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 04. september 2014 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 12:20 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Hotel Præstekilde Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Formålene med denne nye skole-model er flerstrenget: - tildelingen af ressourcerne skal være enkel og overskuelig - der skal være

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2015 prisniveau Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Drift 645,3 678,5 663,1 651,8

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19. Resultat på drift Skoler (tal i 1.000 kr.) Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2014 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.137 Budgetramme 1 373.608 387.677

Læs mere

Analyse af grundlaget for folkeskolereformens implementering i Vordingborg Kommune

Analyse af grundlaget for folkeskolereformens implementering i Vordingborg Kommune Analyse af grundlaget for folkeskolereformens implementering i Vordingborg Kommune 8. januar 2016 Indhold Baggrund og resume af konklusioner og anbefalinger... 2 Fokusområder i analysen og budgetforudsætninger...

Læs mere

NOTAT Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 4

NOTAT Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 4 NOTAT 3.9.2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 4 Arbejdsgruppe 4 Økonomi i relation til reformen Kommissorium: Arbejdsgruppen skal sikre at konsekvenserne af reformen bliver belyst og indarbejdet i budget

Læs mere

Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform

Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform Notatark Sagsnr. 17.00.00-P17-2-13 Sagsbehandler Per Lunding 27.11.2013 Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform I forbindelse med Byrådets beslutning om budget 2014 og implementering

Læs mere

Skolereform 2014 - Økonomi

Skolereform 2014 - Økonomi Skolereform 2014 - Økonomi Undervisningstimetal Før og efter reform Forudsætninger for oprindeligt budget 2014 Undervisning SFO Klub Forældrebetaling Budgetramme 2014 Skolereform Ændringsforslag til budgetrammen

Læs mere

Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet

Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet Høringsmateriale 24. januar 2014 Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet Indhold Hvorfor ny ressourcetildelingsmodel... 2 Ressourcemodellens område... 2 Ressourcetyper... 3 Ressourcetilførsel

Læs mere

Folkeskolereformen. Skolen i morgen Ledelse. Økonomi. Proces. Oplæg budgetkonference 29. august 2013

Folkeskolereformen. Skolen i morgen Ledelse. Økonomi. Proces. Oplæg budgetkonference 29. august 2013 Folkeskolereformen Skolen i morgen Ledelse Økonomi Oplæg budgetkonference 29. august 2013 Proces Skoleledelse Hvad sker her i efteråret Alle landets skoleledere 3 dages kursus: Folkeskolereformen

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør OPDATERET NOTAT 2. juni 2014 Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 I forhold til det oprindelige udkast til notat om økonomien i folkeskolereformen

Læs mere

Hovedpunkter fra temaanalysen

Hovedpunkter fra temaanalysen Hovedpunkter fra temaanalysen Faaborg-Midtfyn Kommune er den landkommune, der har det næsthøjeste udgiftsniveau til folkeskolen pr. elev. Udgiftsniveauet pr. elev er 12,4 pct. højere end gennemsnittet

Læs mere

Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b

Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b I forbindelse med folkeskolereformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskolelovens 16 b, hvorefter kommunalbestyrelsen, for så vidt angår den understøttende

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 239826 Brevid. 1721274 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 14. august 2013 Med

Læs mere

Budgetoverblik med regnskab

Budgetoverblik med regnskab Budgetoverblik med regnskab Børne-, Unge- og Familieudvalg 7. december DRIFT OG STATSREFUSION Forbrug 2014 Kapitalmidler DKK DKK DKK DKK DKK DKK Børne-, Unge- og Familieudvalg 661.882.112 661.620.166 657.975.900

Læs mere

Korr. budget. forbrugs

Korr. budget. forbrugs Resultat på drift Skoler Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk forbrug regnskab mer- /mindre forbrug forbrugs-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 371.698 364.780 163.516 363.960-819 100% Budgetramme 1

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen.

Økonomien i folkeskolereformen. Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Bilag 3 Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune 14. oktober 2013 Økonomien i folkeskolereformen. Resume og sammenfatning I tabel 1 nedenfor

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 - Indenfor vedtaget serviceniveau Fællespulje - Børneudvalget 3.900 3.01 Provenu

Læs mere

Folkeskolereform. Sektorudvalg. www.ballerup.dk

Folkeskolereform. Sektorudvalg. www.ballerup.dk Folkeskolereform Sektorudvalg www.ballerup.dk Folkeskolereformen Folkeskolereformen Den 13. juni 2013 blev regeringen, DF, V og K enige om en folkeskolereform. Reformen træder i kraft med skoleåret 14/15,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011 Referat onsdag den 21. december 2011 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Grethe N. Saabye (C) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Budgettildelingsmodeller til skoleområdet...2

Læs mere

Ressourcetildelingsmodel

Ressourcetildelingsmodel Ressourcetildelingsmodel Folkeskolerne i Frederikshavn Kommune Tildelingsmodellen er for både undervisningsdelen og SFO delen på skolernes normalområde Sag nr. 14/17 Indhold Indledning... 2 Nuværende tildelingsmodel...

Læs mere

Bilag 1 Eksempler på timebevilling til fagdelt undervisning på forskellige skolestørrelser

Bilag 1 Eksempler på timebevilling til fagdelt undervisning på forskellige skolestørrelser Bilag 1 Eksempler på timebevilling til fagdelt undervisning på forskellige skolestørrelser Lille skole Mellem skole Stor skole Antal elever 100 350 700 Antal klasser 7 20 30 Grundtildeling 5.459 8.217

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

2013-09-13. Skolereform

2013-09-13. Skolereform 2013-09-13 Skolereform 27.9.2013 Budget til skolereform Beløb til skolereformen, i 1000 kr. 2014 2015 2016 2017 Ø01 - DUT kompensation til den nye skolereform 1.500 3.000 3.000 3.000 Ø02 - Ekstraordinært

Læs mere

Folkeskolereformens økonomi

Folkeskolereformens økonomi KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 2: Folkeskolereformens finansieringsudfordring I det følgende præsenteres Københavns Kommunes samlede finansiering af folkeskolereformen,

Læs mere

Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014

Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014 Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014 Budgettal på skoleområdet Budget 2014-2017 Budget 2014 (i 1.000 kr.) Drift Anlæg Skoler 2.043.124 58.500 Administration 34.193 0 I alt 2.077.317 58.500 Budget 2014 2017

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07 50.20. Undervisning (i mio.kr.) Antal Budget Forbrug 31/8-07 Budget 25 24 28 Svømmeundervisning 0,1 0,1 0,1 Syge.hjemme.Uv. 0,2 0,1 0,5 Befordring af elever 4,8 4,2 6,3 Bidrag private skoler 421 13,1 13,6

Læs mere

2014 Status 2. halvår 2014 Ledelsesinformation for BUF. Version 3. Vordingborg Kommune Børneområdet

2014 Status 2. halvår 2014 Ledelsesinformation for BUF. Version 3. Vordingborg Kommune Børneområdet 0 Status. 0 Ledelsesinformation for BUF Version Vordingborg Kommune Børneområdet Ledelsesinformation for BUF Udgivet af Vordingborg Kommune 0 Udarbejdet af fagcheferne for skoler, børn og familie samt

Læs mere

OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ SKOLE- OG BFO OMRÅDET INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ SKOLE- OG BFO OMRÅDET INDLEVELSE SKABER UDVIKLING OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ SKOLE- OG BFO OMRÅDET SKOLEMODEL: MODELOPBYGNING SKOLERAMMEN: HVAD FORDELER VI? Udgangspunktet er det korrigerede budget pr. 30/6 2016 og samme budgetramme som før. Der tildeles

Læs mere

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor. Politikområde Undervisning - Oversigt Frihedsgrader og bindinger Politikområdet undervisning består af følgende delområder: Inden for selvforvaltningen 1. Skoler - almen undervisning (391 mio. kr.) - specialundervisning,

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

SU 1 Ungetilbud - omstrukturering

SU 1 Ungetilbud - omstrukturering Økonomiafdelingen Drift - Udvidelsesforslag til Budget 2009-2012 SU 1 Ungetilbud - omstrukturering Driftsudgifter 1.100 500-1.000 Driftsindtægter Netto 1.100 500-1.000 Klub Furesø har siden 1. august 2007

Læs mere

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 KL juli 2013 Indhold 1. Reformens nye rammer og budget 2014... 2 2. Udgangspunkt for en ny skoledag... 8 3. Realiseringen af en

Læs mere

Notat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Notat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen Notat Modtager(e): Børne- og udvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen Baggrund Den nuværende ressourcetildelingsmodel er fra 2011. I 2013 blev ressourcetildelingsmodellerne for dagtilbud, og SFO

Læs mere

Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014

Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014 Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014 Indledning Modellen for tildeling af ressourcer skal på gennemskuelig vis sikre, at skolerne tildeles tilstrækkelige

Læs mere

Handleforslag på Skoleudvalgets område

Handleforslag på Skoleudvalgets område SU 1 Ledelsesstruktur Funktion Skoleområdet Det anbefales at serviceharmonisere ledelsesstrukturen på skolerne i ny Køge Kommune (side 10-11) som vedtaget i Køge Kommune, således at skoleledelsen på en

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

Beskrivelse af ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet

Beskrivelse af ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet Beskrivelse af ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet Med udgangspunkt i det budgetforlig, der blev indgået den 02-09-2016, er der nedsat en arbejdsgruppe, som har udarbejdet et forslag til en ny

Læs mere

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Budget og Analyse Dato: 18. juni 2014 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 18. juni 2014 Kopi til: Emne: Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Indhold 1.0 Indledning...

Læs mere

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation. Silkeborg Kommunes udgifter til folkeskolen pr. elev.

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation. Silkeborg Kommunes udgifter til folkeskolen pr. elev. Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation Indledning: Silkeborg Lærerforening udsender igen i år en Budgetinformation til lokale politikere, skolebestyrelser, lærere og andre interesserede i forbindelse

Læs mere

Bilag 2 Økonomiske forudsætninger og finansiering af elementerne i læringsreformen i Hillerød Kommune

Bilag 2 Økonomiske forudsætninger og finansiering af elementerne i læringsreformen i Hillerød Kommune Nedenfor følger en beskrivelse af de økonomiske forudsætninger og finansieringen af implementeringen af læringsreformen i Hillerød. Forvaltningen har igennem dialog med skoleledere sammenfattet en evaluering

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

Budget 2014 - Skolereform

Budget 2014 - Skolereform Budget 2014 - Skolereform v. Skole- og Dagtilbudschef Per Hansen Budgetseminar September 2013 ØKONOMI FAGLIGT LØFT AF FOLKESKOLEN - REFORM AF SKOLEN SKOLEÅR 2014 2015 2016 2017 Samlet forventet udgift

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 13. september 2013 KKN Dok.nr. 119505-13 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Bevilling 13 Undervisning

Bevilling 13 Undervisning Bevilling 13 Undervisning Beskrivelse Bevilling Undervisning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter normal- og specialundervisning, modtageundervisning, skolefritidsordninger og ungdomsskole

Læs mere

Budgetoverblik. Børne-, Unge- og Familieudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016

Budgetoverblik. Børne-, Unge- og Familieudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016 Budgetoverblik Børne-, Unge- og Familieudvalg 15. december 2016 DRIFT OG STATSREFUSION Vedtaget budget Børne-, Unge- og Familieudvalg 632.545.467 621.456.393 614.507.763 608.597.608 Børn og Familie 144.902.662

Læs mere

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsfremstilling Sag nr. 178 Finansiering af folkeskolereformen blev udsat på mødet i Børneudvalget den 28. oktober. Sagen fremlægges nu med et supplement

Læs mere

UDVALGET FOR BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE Oprettet:19.maj 2009 Rev.:20.maj 2009

UDVALGET FOR BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE Oprettet:19.maj 2009 Rev.:20.maj 2009 3.01 Skoler 1.000 kr. 2010 2011 2012 2013 1. Pædagogisk Central - omorganis. -200-200 -200-200 2. Omlægning til takstfinansiering Sejladsprojekt -80-185 -185-185 Naturskolen -475-1.140-1.140-1.140 Færdelssskolen

Læs mere

Dette notat indeholder en opgørelse over provenuet af den nye skolestruktur pr. 1. august 2015.

Dette notat indeholder en opgørelse over provenuet af den nye skolestruktur pr. 1. august 2015. Notat Vedrørende: Opgørelse af provenu i forbindelse med ny skolestruktur pr. 1.8.2015 Sagsnavn: Ny skolestruktur pr. 1.8.2015. Provenue Sagsnummer: 17.00.00-Ø00-2-15 Skrevet af: Torben Bugge/Jørn Sørensen

Læs mere

12. Uddannelsespolitik

12. Uddannelsespolitik 2. Uddannelsespolitik ( i kr..000) 20 202 203 204 Overslagsår 0 - fremskrevet 34.67 34.66 34.69 34.69 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Fordeling af lederlønspulje SFO og Ungdomsskolen 23

Læs mere

Styregruppen for Analyse af folkeskoleområdet Budget 2017 og overslagsår

Styregruppen for Analyse af folkeskoleområdet Budget 2017 og overslagsår 2017 og overslagsår Spørgsmål Skolernes vikarudgifter Nr. 1 (mio. kr. i 2016-priser) 2017 2018 2019 2020 Udgifter Indtægter Netto - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt:

Læs mere

Vejledning til timebevillingsbudget for skoleåret 2017/2018

Vejledning til timebevillingsbudget for skoleåret 2017/2018 Vejledning til timebevillingsbudget for skoleåret 2017/2018 Generelt Timebevillingsbudgettet består af 5 faneblade: 1) Overblik 2) Tildeling af lærertimer 3) Tildeling af pædagogtimer (inkl. DUS) 4) Tildeling

Læs mere

Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse "Lønanalyse"

Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse Lønanalyse Punkt 4. Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse "Lønanalyse" 2017-017010 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne skal

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation Indledning: Silkeborg Lærerforening udsender igen i år en Budgetinformation til lokale politikere, skolebestyrelser, lærere og andre interesserede i forbindelse

Læs mere

Forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet fra 2017/18 Høringsmateriale

Forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet fra 2017/18 Høringsmateriale Forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet fra 2017/18 Høringsmateriale Høringsmateriale Børne- og ungdomsudvalget besluttede på deres møde den 9. november at sende følgende forslag til nye tildelingsmodeller

Læs mere

Vordingborg Kommunes kvalitetetsrapport Skolens kvalitetsrapport omfatter skoleåret

Vordingborg Kommunes kvalitetetsrapport Skolens kvalitetsrapport omfatter skoleåret Vordingborg Kommunes kvalitetetsrapport 2009-2010 Skolens kvalitetsrapport omfatter skoleåret 2009-2010. 1. Kommunens elev- og klassetal Skolens elev-og klassetal for henholdsvis normalklasseundervisning

Læs mere

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET Indhold Indledning... 3 Nuværende tildelingsmodel...4 Åbningstid...4 Enheder... 4 Vikar... 4 Ekstra tildelinger...4 Belastningsgrad...4 Overblik over nuværende ressourcetildeling

Læs mere

Tabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler

Tabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 17.08.2017 Faktanotat om skolernes økonomi, september 2017. Notatet indeholder en status på skolernes

Læs mere

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH Dette bilag beskriver de tildelingsprincipper og beregningsgrundlag, som danner grundlag for oplægget

Læs mere

Udtalelse. Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Udtalelse. Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten Udtalelse Side 1 af 5 Til Aarhus Byråd via Magistraten Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune 1. Konklusion Byrådet behandlede den 18. november 2015

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde.

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde. 1 NOTAT om Decentral visitation Af Anbefaling 10 fremgår, at Familie- og Kulturudvalget forelægger model/modeller for, hvordan en decentral visitationsmodel til særlige ydelser og tilbud med lokal visitation

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

Høringsmateriale: Omstilling af specialtilbud i Odder Kommune

Høringsmateriale: Omstilling af specialtilbud i Odder Kommune Høringsmateriale: Omstilling af specialtilbud i Odder Kommune Indhold 1.0 Baggrund for omstilling af specialområdet... 2 1.1 BUK-udvalgets indstilling til høringsmaterialet... 3 1.2 Overblik over effekt

Læs mere

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU Hjørring Kommune Internt notat Børne og Undervisning Sag nr. 17.13.00-A00-1-15 22-05-2015 Side 1. Revidering af fritidsmodel BSU Indledning I forbindelse med implementeringen af den nye folkeskolereform

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen

Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen NOTAT 31. marts 2014 Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen - med analyser og vurderinger udarbejdet af Vordingborg Kommune, og samlet notat udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med at udarbejde et demografikatalog er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Demografi- og ressourcefordelingsmodeller på skoleområdet

Demografi- og ressourcefordelingsmodeller på skoleområdet Demografi- og ressourcefordelingsmodeller på skoleområdet Sammenlignende analyse og inspiration til justeringer Med folkeskolereformen ændres en række vilkår for kommunernes folkeskoler. Elevernes ugentlige

Læs mere

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 KL juli 2013 Indhold 1. Reformens nye rammer og budget 2014... 2 2. Udgangspunkt for en ny skoledag... 8 3. Realiseringen af en

Læs mere

Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0 6 årige

Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0 6 årige Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0 6 årige Administrationsgrundlaget beskriver principperne for, hvorledes løn- og driftsrammer tildeles kommunale og selvejende dagtilbud for 0 6 årige i Furesø

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2016-2019 Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen

Læs mere

Årshjul for BUF - 2015

Årshjul for BUF - 2015 Årshjul for BUF - 2015 Dok. Nr. 29494 13. januar 2015 Januar 2015 Fagsekr. Dagsordenspunkter B O SO Bemærkninger Årshjul for BUF 2015 Børn og Familie Strategi for Børne- og Familieområdet 2014-2017 Dagtilbud

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00.

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 43 Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Høringsmateriale vedrørende ny ressourcetildelingsmodel til folkeskolerne i Herning Kommune

Høringsmateriale vedrørende ny ressourcetildelingsmodel til folkeskolerne i Herning Kommune Indhold 1. Baggrund. s. 2 2. Præsentation af de tre modeller...s. 4 3. Økonomiske konsekvenser..s. 6 4. Beskrivelse af modellerne...s. 7 4.1 Model 3.s. 8 4.2 Model 7... s. 10 4.3 Model 11.....s. 12 5.

Læs mere