KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)"

Transkript

1 L 318/5 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1191/2014 af 30. oktober 2014 om fastsættelse af formatet og metoden for den indberetning, der er omhandlet i artikel 19 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 om fluorholdige drivhusgasser EUROPA-KOMMISSIONEN HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af 16. april 2014 om fluorholdige drivhusgasser og om ophævelse af forordning (EF) nr. 842/2006 ( 1 ), særlig artikel 19, stk. 7, og ud fra følgende betragtninger: (1) Kommissionens forordning (EF) nr. 1493/2007 ( 2 ) fastsatte i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 ( 3 ), hvordan indberetningen fra producenter, importører og eksportører af visse fluorholdige drivhusgasser skal udformes. Forordning (EF) nr. 842/2006 blev ophævet ved forordning (EU) nr. 517/2014. Artikel 19 i forordning (EU) nr. 517/2014 fastsætter nye indberetningsforpligtelser for produktion, import, eksport, anvendelse som råvare og destruktion af stofferne anført i bilag I og II til forordning (EU) nr. 517/2014. Denne forordning bør derfor træde i stedet for forordning (EF) nr. 1493/2007. (2) Med sigte på at sikre ensartetheden og sammenhængen i de indsamlede data og for at begrænse den administrative byrde bør virksomhederne indberette de oplysninger, der kræves i medfør af artikel 19 i forordning (EU) nr. 517/2014, ved hjælp af et elektronisk indberetningsværktøj, som omfatter de relevante formularer for virksomhedernes individuelle aktiviteter, og som stilles til rådighed af Det Europæiske Miljøagentur via Europa- Kommissionens websted. (3) Data om mængden af hydrofluorcarboner (HFC), der eksporteres i udstyr, som er fremstillet i EU til dette formål, kan, selv om de ikke har betydning for referenceværdien og kvoteberegningen og afgives frivilligt, være nyttige for overvågningen af de økonomiske virkninger af reduktionen af mængden af HFC, der markesføres. (4) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 24, stk. 1, i forordning (EU) nr. 517/2014 VEDTAGET DENNE FORORDNING: Artikel 1 Den indberetning, der kræves i henhold til artikel 19 i forordning (EU) nr. 517/2014, foretages elektronisk ved hjælp af indberetningsværktøjet i det format, der er vist i bilaget til denne forordning, og som er tilgængeligt via Kommissionens websted med henblik på denne indberetning. Artikel 2 Forordning (EF) nr. 1493/2007 ophæves. ( 1 ) EUT L 150 af , s ( 2 ) Kommissionens forordning (EF) nr. 1493/2007 af 17. december 2007 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af, hvordan indberetningen fra producenter, importører og eksportører af visse fluorholdige drivhusgasser skal udformes (EUT L 332 af , s. 7). ( 3 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af 17. maj 2006 om visse fluorholdige drivhusgasser (EUT L 161 af , s. 1).

2 L 318/ Artikel 3 Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den 30. oktober På Kommissionens vegne José Manuel BARROSO Formand

3 L 318/7 GENERELLE BILAG Medmindre andet er angivet i dette bilags indberetningsafsnit, skal de indberettede data dække virksomhedens aktiviteter i det kalenderår, som indberetningen vedrører. Måleenhederne, de omfattede gasser, detaljegraden og en angivelse af det år, hvor aktiviteterne skal indberettes første gang, er angivet separat i hvert af indberetningens afsnit. Indberetningsværktøjets generelle format er vist i de følgende indberetningsafsnit. Nummereringen af afsnittene i det følgende har ingen forbindelse med nummereringen i forordning (EU) nr. 517/2014 eller det elektroniske indberetningsværktøj; den bruges i formlerne for at kunne foretage en automatisk beregning af visse værdier. Indberetningens afsnit Afsnit 1: Udfyldes af producenter af gasser artikel 19, stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 517/2014 og punkt 1, litra a) og c), i bilag VII til forordning (EU) nr. 517/2014 Mængder indberettes i ton med tre decimaler og separat for hver gas, der er opført i bilag I eller II til forordning (EU) nr. 517/2014. Mængderne af markedsførte blandinger, der indeholder de pågældende stoffer, indberettes, hvorved også de mængder, der indgår som komponenter i blandingerne, som stammer fra andet end egen produktion. 1A Samlet produktionsmængde fra anlæg i Unionen 1B produktionsmængden fra anlæg i Unionen, som består af genvundne biprodukter eller uønskede produkter, hvor biprodukterne eller de uønskede produkter er destrueret i anlæggene inden markedsføring Indberetning fra producenter, som foretager destruktion, om de samlede destruerede mængder foretages i indberetningens afsnit 8 1C produktionsmængden fra anlæg i Unionen, som består af genvundne biprodukter eller uønskede produkter, hvor biprodukterne eller de uønskede produkter er overgivet til andre virksomheder med henblik på destruktion og ikke har været markedsført tidligere Det, hvilken virksomhed der foretager destruktionen 1D Samlet mængde egen produktion, der er destrueret, og som ikke tidligere er markedsført 1D = 1B + 1C 1E Produktion til rådighed til salg 1E = 1A 1D Afsnit 2: Udfyldes af importører af gasser artikel 19, stk. 1, i forordning (EU) nr. 517/2014 og punkt 2, litra a), i bilag VII til forordning (EU) nr. 517/2014 Mængder indberettes i ton med tre decimaler og separat for hver gas, der er opført i bilag I eller II til forordning (EU) nr. 517/2014, for blandinger, som indeholder mindst en af de pågældende gasser, eller for hver gas eller blanding, der er indeholdt i importerede polyolblandinger.

4 L 318/ Kun import i bulk indberettes her, herunder mængder, der forsendes sammen med udstyr/anlæg med henblik på opfyldning af udstyret/anlægget efter import, men ikke mængder indeholdt i udstyr/anlæg. Import af gasser indeholdt i produkter eller udstyr/anlæg i indberetningens afsnit 11. Al import skal indberettes, undtagen import med henblik på transit gennem Unionens toldområde eller import i medfør af andre procedurer, som tillader en midlertidig befordring af varer i toldområdet, forudsat i sidstnævnte tilfælde at varerne højst forbliver 45 dage i toldområdet. 2A Mængde importeret ind i Unionen Afsnit 3: Udfyldes af eksportører af gasser artikel 19, stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 517/2014 og punkt 3, litra a) og b), i bilag VII til forordning (EU) nr. 517/2014 Mængder indberettes i ton med tre decimaler og separat for hver gas, der er opført i bilag I eller II til forordning (EU) nr. 517/2014, for blandinger, som indeholder mindst en af de pågældende gasser, eller for hver gas eller blanding, der er indeholdt i eksporterede polyolblandinger. Kun eksport i bulk indberettes i dette afsnit, herunder mængder, der forsendes sammen med udstyr/anlæg med henblik på opfyldning af udstyret/anlægget efter eksport. Mængder fra egen produktion eller egen import, der leveres til andre virksomheder i Unionen med henblik på direkte eksport, i indberetningens afsnit 5. 3A Samlet mængde eksporteret fra Unionen 3B Eksporterede mængder fra egen produktion eller import 3C Eksporteret mængde indkøbt fra andre virksomheder i Unionen 3C = 3A 3B 3D Mængde eksporteret med henblik på genanvendelse 3E Mængde eksporteret med henblik på regeneration 3F Mængde eksporteret med henblik på destruktion Afsnit 4: Udfyldes af producenter og importører af gasser artikel 19, stk. 1, i forordning (EU) nr. 517/2014 og punkt 1, litra d), og punkt 2, litra b) og d), i bilag VII til forordning (EU) nr. 517/2014 Mængder indberettes i ton med tre decimaler og separat for hver gas, der er opført i bilag I eller II til forordning (EU) nr. 517/2014, eller for blandinger, som indeholder mindst en af de pågældende gasser, eller for hver gas eller blanding, der er indeholdt i polyolblandinger.

5 L 318/9 4A Samlet beholdning den 1. januar 4B heraf: beholdning den 1. januar af mængder fra egen import eller produktion 4C heraf: beholdning den 1. januar af mængder fra egen import eller produktion, som ikke tidligere er markedsført Navnlig usolgt egen produktion og egen import, som ikke er overgået til fri omsætning 4D heraf: beholdning den 1. januar af mængder fra egen import eller produktion, som tidligere er markedsført Navnlig egen import, der er overgået til fri omsætning 4D = 4B 4C 4E Andre beholdninger den 1. januar Navnlig fra indkøb inden for Unionen 4E = 4A 4B 4F Samlet beholdning den 31. december 4G heraf: beholdning den 31. december af mængder fra egen import eller produktion 4H heraf: beholdning den 31. december af mængder fra egen import eller produktion, som ikke tidligere er markedsført Navnlig usolgt egen produktion og egen import, som ikke er overgået til fri omsætning 4I heraf: beholdning den 31. december af mængder fra egen import eller produktion, som tidligere er markedsført Navnlig egen import, der er overgået til fri omsætning 4I = 4G 4H 4J heraf: Andre beholdninger den 31. december Navnlig fra indkøb inden for Unionen 4J = 4F 4G 4K Mængde regenereret af virksomheden selv 4L Mængde genanvendt af virksomheden selv 4M Samlet fysisk mængde, der er markedsført 4M = 1E + 2A 3B + 4C 4H

6 L 318/ Afsnit 5: Mængder til anvendelser, der er undtaget i medfør af artikel 15, stk. 2, som skal udfyldes af producenter og importører af hydrofluorcarboner (HFC) artikel 19, stk. 1, 2, 3 og 4 i forordning (EU) nr. 517/2014 og punkt 1, litra b), og punkt 2, litra a), i bilag VII til forordning (EU) nr. 517/2014 Mængder indberettes i ton med tre decimaler og separat for hver HFC (for gasser opført i afsnit 1 i bilag I til forordning (EU) nr. 517/2014, for blandinger eller polyolblandinger, der indeholder mindst en af de pågældende gasser). 5A Mængde importeret ind i Unionen med henblik på destruktion Det, hvilken virksomhed eller virksomheder, der foretager destruktionen. Indberetning fra importører, som også selv foretager destruktion, om de destruerede mængder foretages i indberetningens afsnit 8 5B Mængde anvendt af en producent eller importør i råvareanvendelser eller af en producent eller importør leveret direkte til virksomheder med henblik på anvendelse som råvare Det, hvilken virksomhed eller virksomheder, der er råvareanvendere Indberetning fra producenter eller importører, som også selv er råvareanvendere, om deres råvareanvendelse foretages i indberetningens afsnit 7 5C Mængde leveret direkte til virksomheder med henblik på eksport ud af Unionen, hvis disse mængder ikke efterfølgende blev gjort tilgængelige for en anden part i Unionen før eksporten. På frivillig basis mængder leveret direkte til virksomheder til fremstilling af udstyr/anlæg i Unionen, hvis sådant udstyr/ anlæg efterfølgende direkte eksporteres ud af Unionen Det, hvilken virksomhed eller virksomheder, der eksporterer. Der bør forelægges kontroldokumenter. Der indberettes kun HFC i bulk og ikke mængder, som er indeholdt i produkter eller udstyr. Data om leverancer til fremstilling af udstyr/anlæg, som direkte eksporteres, kan oplyses til orientering og bør anføre den eksporterende udstyrs/anlægsproducent og de eksporterede mængder 5D Mængde leveret direkte til anvendelse i forsvarsmateriel Den virksomhed, som modtager mængden til brug i forsvarsmateriel, skal 5E Mængde, som leveres direkte til en virksomhed, der anvender dem til ætsning af halvledermaterialer og rensning af kamre til kemisk pådampning (Chemical Vapour Deposition) i halvlederindustrien Den modtagende halvlederproducent skal 5F Mængde leveret direkte til en virksomhed, som producerer dosisinhalatorer til administration af lægemiddelbestanddele Den modtagende producent af dosisinhalatorer til administration af lægemiddelbestanddele skal Afsnit 6: Anvendelseskategorier for gasser til EU-markedet, som skal udfyldes af producenter og importører af gasser artikel 19, stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 517/2014 og punkt 1, litra a), og punkt 2, litra a), i bilag VII til forordning (EU) nr. 517/2014 Mængder indberettes i ton med tre decimaler og separat for hver gas opført i bilag I eller II til forordning (EU) nr. 517/2014 eller blanding, der indeholder mindst en af de pågældende gasser.

7 L 318/11 6A Eksport For HFC skal den mængde, der indberettes her [6A], være den samme mængde eller større end den mængde, der i indberetningens afsnit 5 som leveret direkte til virksomheder med henblik på eksport ud af Unionen, hvis disse mængder ikke efterfølgende blev gjort tilgængelige for en anden part i Unionen før eksporten [5C] 6B Destruktion For HFC skal den mængde, der indberettes her [6B], være den samme mængde eller større end den mængde, der i indberetningens afsnit 5 som importeret ind i Unionen med henblik på destruktion [5A]. 6C Forsvarsmateriel For HFC skal den mængde, der indberettes her [6C], være den samme mængde eller større end den mængde, der i indberetningens afsnit 5 som leveret direkte til brug i forsvarsmateriel [5D]. 6D 6E 6F 6G 6H Køling, luftkonditionering og opvarmning Andre væsker til brug som varmeoverføringsmedium Produktion af skummaterialer Produktion af polyolblandinger Brandbeskyttelse 6I Aerosoler dosisinhalatorer til lægemidler For HFC skal den mængde, der indberettes her [6I], være den samme mængde eller større end den mængde, der i indberetningens afsnit 5 som leveret direkte til brug i dosisinhalatorer til administration af lægemiddelbestanddele [5F]. 6J 6K Aerosoler andre anvendelser Opløsningsmidler 6L Råvare For HFC skal den mængde, der indberettes her [6L], være den samme mængde eller større end den mængde, der i indberetningens afsnit 5 som anvendt af en producent i råvareanvendelser eller leveret direkte af en producent eller en importør til virksomheder til brug i råvareanvendelser [5B]. 6M Fremstilling af halvledere For HFC skal den mængde, der indberettes her [6M], være den samme mængde eller større end den mængde, der i indberetningens afsnit 5 som leveret direkte til en virksomhed, der anvender dem til ætsning af halvledermaterialer og rensning af kamre til kemisk pådampning (Chemical Vapour Deposition) i halvlederindustrien [5E]. 6N 6O 6P Fremstilling af solcelleanlæg Fremstilling af anden elektronik Elektriske koblingsanlæg

8 L 318/ Q Partikelacceleratorer 6R Magnesiumtrykstøbning 6S Anæstesiologi 6T Andre eller ukendte anvendelser Andre anvendelser skal og ukendte anvendelser skal forklares af den indberettende part 6U Udsivning under lagring, transport eller overførsel 6V Regnskabsmæssige korrektioner Hvis sådanne mængder indberettes, skal der gives en forklaring AUTOMATISK GENEREREDE BEREG NINGER AF MÆNGDER 6W Samlede mængder for kategorier af anvendelser 6W = 6A + 6B + 6C + 6D + 6E + 6F + 6G + 6H + 6I + 6J + 6K + 6L + 6M + 6N + 6O + 6P + 6Q + 6R + 6S + 6T + 6U + 6V Hvis data er indberettet korrekt, vil den samlede mængde for anvendelseskategorierne [6W] svare til den samlede beregnede mængde, der er leveret til EU-markedet [6X]. 6X Samlet mængde leveret til EU-markedet 6X = 1E + 2A 3B + 4B 4G + 4K Afsnit 7: Udfyldes af brugere af gasser til råvareanvendelser artikel 19, stk. 3, i forordning (EU) nr. 517/2014 og punkt 5 i bilag VII til forordning (EU) nr. 517/2014 Mængder indberettes i ton med tre decimaler og separat for hver gas opført i bilag I eller II til forordning (EU) nr. 517/2014 eller blanding, der indeholder mindst en af de pågældende gasser. Kun mængder, der faktisk er anvendt i råvareanvendelser, indberettes her. Hvis HFC (gasser opført i afsnit 1 i bilag I til forordning (EU) nr. 517/2014 eller blandinger, som indeholder mindst én af de pågældende gasser) blev produceret eller importeret af den virksomhed, der anvender dem til råvareanvendelser, skal de forbrugte mængder også i afsnit 5. Hvis den virksomhed, som producerede eller importerede de pågældende gasser og efterfølgende solgte dem til andre virksomheder til råvareanvendelser, skal de leverede mængder kun i afsnit 5, hvor det oplyses, hvilken virksomhed der anvender dem som råvare. 7A Mængde anvendt af virksomheden selv som råvare Afsnit 8: Udfyldes af virksomheder, som har destrueret gasser artikel 19, stk. 2, i forordning (EU) nr. 517/2014 og punkt 4 i bilag VII til forordning (EU) nr. 517/2014

9 L 318/13 Mængder indberettes i ton med tre decimaler og separat for hver fluorholdig drivhusgas opført i bilag I eller II til forordning (EU) nr. 517/2014 eller blanding, der indeholder mindst en af de pågældende gasser. De samlede mængder, der er destrueret af den indberettende virksomhed selv,. Virksomheder, som er producenter, skal også indberette mængden af egen produktion, som er blevet destrueret, i indberetningens afsnit 1. Virksomheder, som er importører af HFC (gasser opført i afsnit 1 i bilag I til forordning (EU) nr. 517/2014 eller blandinger, som indeholder mindst én af de pågældende gasser), skal angive de mængder af deres egen import, der er destrueret, i indberetningens afsnit 5. Mængder, som er sendt til destruktion hos andre virksomheder i EU, skal ikke indberettes her. Mængder, der er eksporteret med henblik på destruktion uden for EU, indberettes under 3F. 8A Mængde destrueret af den indberettende virksomhed ved forbrænding ved høj temperatur 8B Mængde destrueret af den indberettende virksomhed ved termisk desorption 8C Mængde destrueret af den indberettende virksomhed ved anvendelse af andre teknologier De anvendte destruktionsteknologier skal 8D Samlet mængde destrueret af virksomheden selv 8D = 8A + 8B + 8C 8E Lagre, som afventer destruktion, pr. 1. januar 8F Lagre, som planlægges destrueret og afventer destruktion, pr. 31. december Afsnit 9: Udfyldes af producenter eller importører, som har overdraget tilladelse til anvendelsen af en HFC-kvote til virksomheder, der markedsfører køle-, luftkonditionerings- og varmepumpeudstyr/ anlæg, der er påfyldt HFC artikel 19, stk. 1, i forordning (EU) nr. 517/2014 og punkt 1, litra e), og punkt 2, litra c), i bilag VII til forordning (EU) nr. 517/2014 Gælder for første gang for indberetning af aktiviteter udført i 2015 (senest 31. marts 2016). Mængder i ton CO 2 -ækvivalent med en nøjagtighed på 1 ton CO 2 -ækvivalent, uden skelnen mellem forskellige HFC. Der kun tilladelser, der er udstedt i det kalenderår, for hvilken indberetningen indgives. 9A Mængde, der er underlagt tilladelse til at anvende en kvote, som er overdraget til producenter eller importører af forhåndspåfyldt udstyr/ anlæg i medfør af artikel 18, stk. 2, i forordning (EU) nr. 517/2014 Den virksomhed, der modtager tilladelsen, skal

10 L 318/ Afsnit 10: Udfyldes af virksomheder, som har modtaget deres kvote udelukkende på grundlag af en erklæring i henhold til artikel 16, stk. 2, i forordning (EU) nr. 517/2014, og som har overdraget tilladelse til brug af en HFC-kvote til virksomheder, som markedsfører køle-, luftkonditionerings- og varmepumpeudstyr/anlæg påfyldt HFC i medfør af artikel 18, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 517/2014 artikel 19, stk. 1, i forordning (EU) nr. 517/2014 og punkt 1, litra e), og punkt 2, litra c), i bilag VII til forordning (EU) nr. 517/2014 Gælder for første gang for indberetning af aktiviteter udført i 2015 (senest 31. marts 2016). Mængder indberettes i ton med tre decimaler og separat for hver HFC (gasser opført i afsnit 1 i bilag I til forordning (EU) nr. 517/2014 eller blandinger, der indeholder mindst en af de pågældende gasser). Alle HFC-leverancer knyttet til tilladelser udstedt i det kalenderår, som indberetningen vedrører, som indberettet i afsnit 9, indberettes i dette afsnit af indberetningen. Oplysningerne skal bruges til at kontrollere overholdelsen af artikel 18, stk. 2, i forordning (EU) nr. 517/ A Mængde gas leveret til virksomheder, som har fået udstedt tilladelse til at markedsføre køle-, luftkonditionerings- og varmepumpeudstyr/anlæg påfyldt HFC Den modtagende virksomhed eller virksomheder skal. Sammen med indberetningen bør virksomhederne forelægge yderligere dokumentation for alle de fysiske leverancer, der indberettes her (f.eks. fakturaer) Afsnit 11: Udfyldes af virksomheder, som har markedsført gasser indeholdt i produkter eller udstyr/anlæg i medfør af artikel 19, stk. 4, i forordning (EU) nr. 517/2014 artikel 19, stk. 4, i forordning (EU) nr. 517/2014 og punkt 6 i bilag VII til forordning (EU) nr. 517/2014 Mængder af fluorholdige drivhusgasser opført i bilag I eller bilag II til forordning (EU) nr. 517/2014 eller blandinger, som mindst indeholder en af de pågældende gasser, som er indeholdt i produkter og udstyr/anlæg, skal indberettes i ton med tre decimaler, opdelt efter kategori. Ud over den samlede mængde af gasser indberettes antallet af enheder pr. kategori, medmindre andet er angivet. Producenter af produkter eller udstyr/anlæg, som er fremstillet i Unionen, skal ikke indberette produkter og udstyr/anlæg, hvis de indeholdte gasser tidligere er importeret ind i eller produceret i Unionen. Hvis en producent selv producerer gas i bulk i Unionen til brug i Unionen ved fremstilling af deres produkter og udstyr/anlæg, vil indberetningen af produktion (indberetningens afsnit 1) også dække de relevante gasmængder, så disse mængder skal heller ikke indberettes i dette afsnit. Importører af produkter og udstyr/anlæg, som indeholder en fluorholdig drivhusgas, der er opført i bilag I eller II til forordning (EU) nr. 517/2014, skal indberette alle gasholdige importer, der frigives af toldmyndigheder og overgår til fri omsætning i Unionen. Import af polyolblandinger indberettes ikke i dette afsnit, men i afsnit 2. Hvis HFC (gasser opført i afsnit 1 i bilag I til forordning (EU) nr. 517/2014 eller blandinger, som mindst indeholder en af de pågældende gasser), som er indeholdt i importeret køle-, luftkonditionerings- og varmepumpeudstyr/anlæg, tidligere er eksporteret fra Unionen og været underlagt kvotebegrænsningen for markedsføring af HFC, dette i indberetningens afsnit 12 for at påvise overholdelsen af artikel 14 i forordning (EU) nr. 517/2014. De kategorier af produkter og udstyr/anlæg, der er anført i det følgende, omfatter også komponenter beregnet til de anførte produkt- eller udstyrs/anlægskategorier. Udtrykket»direkte«henviser navnlig til luft/luft-, vand/luft- og væske/luft-systemer; udtrykket»indirekte«henviser navnlig til luft/vand-, vand/vand- og væske/vand-systemer, herunder vandbårne varmepumper.

11 L 318/15 11A Stationært anlæg til rumkøling eller -opvarmning 11A = 11A1 + 11A2 + 11A3 + 11A4 + 11A5 + 11A6 + 11A7 + 11A8 + 11A9 + 11A A A A A14 11A1 Stationært anlæg til rumkøling eller -opvarmning, direkte: Enkeltstående/monoblokanlæg, som kan flyttes 11A2 Stationært anlæg til rumkøling eller -opvarmning, direkte: enkeltstående/monoblokanlæg til montering på tag 11A3 Stationært anlæg til rumkøling eller -opvarmning, direkte: enkeltstående/monoblokanlæg af anden type Udstyrs/anlægstypen skal 11A4 Stationært anlæg til rumkøling eller -opvarmning, direkte: todelte anlæg påfyldt 3 kg eller mere kølemiddel 11A5 Stationært anlæg til rumkøling eller -opvarmning, direkte: todelte anlæg påfyldt mindre end 3 kg kølemiddel 11A6 Stationært anlæg til rumkøling eller -opvarmning, direkte: multisplitanlæg 11A7 Stationært anlæg til rumkøling eller -opvarmning, indirekte: enkeltstående/monoblokanlæg til husholdningsbrug 11A8 Stationært anlæg til rumkøling eller -opvarmning, indirekte: enkeltstående/monoblokanlæg til erhvervsmæssig eller industriel anvendelse 11A9 Stationært anlæg til rumkøling eller -opvarmning, indirekte: enkeltstående/monoblokanlæg til andre anvendelser Den påtænkte anvendelse skal 11A10 Stationært anlæg til rumkøling eller -opvarmning, indirekte: splitanlæg til husholdningsbrug 11A11 Stationært anlæg til rumkøling eller -opvarmning, indirekte: splitanlæg til erhvervsmæssig eller industriel anvendelse 11A12 Stationært anlæg til rumkøling eller -opvarmning, indirekte: splitanlæg til andre anvendelser Den påtænkte anvendelse skal 11A13 Stationært anlæg til rumkøling eller -opvarmning, både direkte og indirekte: enkeltstående/monoblokanlæg 11A14 Stationært anlæg til rumkøling eller -opvarmning, både direkte og indirekte: splitanlæg

12 L 318/ B Stationært anlæg til køling 11B = 11B1 + 11B2 + 11B3 + 11B4 + 11B5 + 11B6 + 11B7 + 11B8 + 11B9 + 11B B B B B14 11B1 Stationært anlæg til køling, direkte: enkeltstående/monoblokanlæg til husholdningsbrug 11B2 Stationært anlæg til køling, direkte: enkeltstående/monoblokanlæg til erhvervsmæssig eller industriel anvendelse 11B3 Stationært anlæg til køling, direkte: enkeltstående/monoblokanlæg til andre anvendelser Den påtænkte anvendelse skal 11B4 Stationært anlæg til køling, direkte: splitanlæg til erhvervsmæssig eller industriel anvendelse 11B5 Stationært anlæg til køling, direkte: splitanlæg til andre anvendelser Den påtænkte anvendelse skal 11B6 Stationært anlæg til køling, indirekte: enkeltstående/monoblokanlæg til erhvervsmæssig eller industriel anvendelse 11B7 Stationært anlæg til køling, indirekte: enkeltstående/monoblokanlæg til andre anvendelser Den påtænkte anvendelse skal 11B8 Stationært anlæg til køling, indirekte: splitanlæg til erhvervsmæssig eller industriel anvendelse 11B9 Stationært anlæg til køling, indirekte: splitanlæg til andre anvendelser Den påtænkte anvendelse skal 11B10 Stationært anlæg til køling, både direkte og indirekte: enkeltstående/monoblokanlæg 11B11 Stationært anlæg til køling, både direkte og indirekte: splitanlæg 11B12 Stationært anlæg til proceskøling eller -opvarmning, direkte 11B13 Stationært anlæg til proceskøling eller -opvarmning, indirekte 11B14 Stationært anlæg til proceskøling eller -opvarmning, både direkte og indirekte 11C Varmepumpetørretumblere

13 L 318/17 11D Stationært anlæg til opvarmning/luftkonditionering, herunder varmepumper og køleudstyr (HACR) til alle andre formål 11D = 11D1 + 11D2 + 11D3 11D1 Stationært HACR-anlæg til alle andre formål, direkte Anlægstype(r) og formål skal 11D2 Stationært HACR-anlæg til alle andre formål, indirekte Anlægstype(r) og formål skal 11D3 Stationært HACR-anlæg til alle andre formål, både direkte og indirekte Anlægstype(r) og formål skal 11E Mobile køleanlæg 11E = 11E1 + 11E2 + 11E3 + 11E4 11E1 Mobile køleanlæg til lette kølede køretøjer (f.eks. varebiler) 11E2 Mobile køleanlæg til tunge kølede køretøjer (herunder lastvogne og påhængskøretøjer) 11E3 Mobile køleanlæg til køleskibe 11E4 Andre mobile køleanlæg Anlægstypen skal 11F Mobile luftkonditioneringsanlæg 11F = 11F1 + 11F2 + 11F3 + 11F4 + 11F5 + 11F6 + 11F7 + 11F8 + 11F9 11F1 Mobile luftkonditioneringsanlæg til personvogne 11F2 Mobile luftkonditioneringsanlæg til busser 11F3 Mobile luftkonditioneringsanlæg til varebiler (lette køretøjer) 11F4 Mobile luftkonditioneringsanlæg til lastvogne og påhængskøretøjer (tunge køretøjer)

14 L 318/ F5 Mobile luftkonditioneringsanlæg til landbrugs-, skovbrugsog bygge/anlægskøretøjer og -maskiner 11F6 Mobile luftkonditioneringsanlæg til jernbanekøretøjer 11F7 Mobile luftkonditioneringsanlæg til skibe 11F8 Mobile luftkonditioneringsanlæg til luftfartøjer og helikoptere 11F9 Andre mobile luftkonditioneringsanlæg Anlægstypen skal 11G I alt køle-, luftkonditionerings- eller varmepumpeanlæg 11G = 11A + 11B + 11C + 11D + 11E + 11F 11H Skumprodukter 11H = 11H1 + 11H2 + 11H3 + 11H4 11H1 Isoleringsplader af ekstruderet polystyren (XPS) Mængden af XPS-plader indberettes i enheden kubikmeter (ved siden af mængden af indeholdte fluorholdige gasser i enheden ton) 11H2 Isoleringsplader af polyurethan (PU) Mængden af PU-plader indberettes i enheden kubikmeter (ved siden af mængden af indeholdte fluorholdige gasser i enheden ton) 11H3 Enkomponentskum (OCF) Måleenheden kan være antallet af PU-dåser (ved siden af mængden af indeholdte fluorholdige gasser i enheden ton) 11H4 Andre skumprodukter Produktkategori(er). Importerede polyolblandinger (f.eks. i skumsystemer/beholdere) indberettes ikke her, men derimod i afsnit 2. Mængden af skumprodukter indberettes i enheden kubikmeter, ton eller antal produkter/udstyr (ved siden af mængden af indeholdte fluorholdige gasser i enheden ton)

15 L 318/19 11I Brandsikringsudstyr (herunder systemer indbygget i biler) 11J Medicinske eller farmaceutiske aerosoler 11K Ikke-medicinske aerosoler 11L Medicinsk udstyr (uden aerosoler) 11M Koblingsanlæg til transmission og distribution af elektricitet 11N Andet elektrisk transmissions- og distributionsudstyr 11O Partikelacceleratorer 11P Andre produkter og udstyr, som indeholder gasser, der er opført i bilag I eller bilag II til forordning (EU) nr. 517/2014 Produkt- eller udstyrskategori(er). Måleenheden kan være enten volumen, vægt eller antal produkt/ udstyr (ved siden af mængden af indeholdte fluorholdige gasser i enheden ton) 11Q I alt produkter og udstyr, som indeholder gasser, der er opført i bilag I eller bilag II til forordning (EU) nr. 517/ Q = 11G + 11H + 11I + 11J + 11K + 11L + 11M + 11N + 11O + 11P Afsnit 12: Udfyldes af importører af køle-, luftkonditionerings- og varmepumpeanlæg påfyldt HFC, hvis de indeholdte HFC i det importerede udstyr/anlæg tidligere er eksporteret fra Unionen og købt af udstyrs/anlægsproducenterne direkte fra den eksporterende virksomhed, og var underlagt kvotebegrænsningen for markedsføring af HFC artikel 19, stk. 5, i forordning (EU) nr. 517/2014 og punkt 6 i bilag VII til forordning (EU) nr. 517/2014 Gælder for første gang for indberetning af aktiviteter udført i 2017 (senest 31. marts 2018). Mængder indberettes i ton med tre decimaler og separat for hver HFC (gasser opført i afsnit 1 i bilag I til forordning (EU) nr. 517/2014 eller blandinger, der indeholder mindst en af de pågældende gasser). 12A Mængde af HFC påfyldt det importerede udstyr/anlæg, til hvilket formål de pågældende HFC foregående var eksporteret fra Unionen, og som var underlagt kvotebegrænsningen for markedsføring af HFC på EU-markedet Den eller de HFC-eksporterende virksomheder og eksportåret(-ene) skal

16 L 318/ Afsnit 13: Udfyldes af importører af køle-, luftkonditionerings- eller varmepumpeanlæg, som er påfyldt HFC, hvis der er redegjort for de HFC, som er indeholdt i udstyret/anlægget, i kvotesystemet gennem brug af tilladelser artikel 19, stk. 5, i forordning (EU) nr. 517/2014 og punkt 6 i bilag VII til forordning (EU) nr. 517/2014 Gælder for første gang for indberetning af aktiviteter udført i 2017 (senest 31. marts 2018). Mængder indberettes i ton CO 2 -ækvivalent med en nøjagtighed på 1 ton CO 2 -ækvivalent, uden skelnen mellem forskellige HFC (gasser opført i afsnit 1 i bilag I til forordning (EU) nr. 517/2014 eller blandinger, der indeholder mindst en af de pågældende gasser). Virksomhederne skal indberette alle modtagne tilladelser til at bruge HFC-kvoter, som dækker markedsføring af HFC indeholdt i køle-, luftkonditionerings- eller varmepumpeanlæg i det kalenderår, som indberetningen vedrører. 13A Mængder underlagt tilladelser til at bruge HFC-kvoter, som er modtaget i medfør af artikel 18, stk. 2, i forordning (EU) nr. 517/2014 Den eller de virksomheder, som overdrog tilladelsen, og året(-ene), hvor tilladelsen er overdraget, skal.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 26.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 201/31 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 717/2013 af 25. juli 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår oplysningerne om dyrevelfærd i

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 301/22 18.11.2015 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2066 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af mindstekrav og betingelser

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 24.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 326/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1097/2012 af 23. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 314/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1063/2012 af 13. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, XXX Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 497/2012 af 7. juni 2012 om ændring af forordning (EU)

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 25. juli 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 27.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 222/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 842/2011 af 19. august 2011 om standardformularer

Læs mere

Bilag 3. Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014

Bilag 3. Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 Bilag 3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 om fastlæggelse af et fælles format for udveksling

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 30.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 313/3 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1103/2010 af 29. november 2010 om regler for mærkning af kapaciteten af bærbare genopladelige batterier og

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 23.10.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 279/3 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 955/2010 af 22. oktober 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår brugen af vacciner

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG

ÆNDRINGSFORSLAG EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Transport- og Turismeudvalget 26.4.2013 2012/0305(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 39-135 Udkast til udtalelse Gilles Pargneaux (PE504.125v01-00) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.6.2012 C(2012) 3717 final KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 11.6.2012 om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 8.12.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 336/9 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1160/2012 af 7. december 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 206/2010 for så vidt angår standardveterinærcertifikatet

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 I medfør af 30, stk. 1-3, 45, stk. 1, 47 og 59, stk. 4 i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014,

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 14.1.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 12/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 28/2012 af 11. januar 2012 om fastsættelse af krav vedrørende udstedelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, C KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / af [ ] om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer vedrørende ikkeerhvervsmæssige

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 22. juli 2011 (25.07) (OR. en) 13097/11 ENV 626 ENT 170

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 22. juli 2011 (25.07) (OR. en) 13097/11 ENV 626 ENT 170 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 22. juli 2011 (25.07) (OR. en) 13097/11 ENV 626 ENT 170 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 15. juli 2011 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1

(EØS-relevant tekst) Artikel 1 1.8.2015 L 206/21 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/1329 af 31. juli 2015 om ændring af forordning (EU) nr. 965/2012 for så vidt angår EU-luftfartsselskabers operationer af luftfartøjer, der er registreret

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D020181/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D020181/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. maj 2012 (15.05) (OR. en) 9975/12 DENLEG 47 AGRI 317 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 8. maj 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Praktiske konsekvenser

Praktiske konsekvenser Praktiske konsekvenser Danske Køledage 2007 v/lone Kielberg Kemikalier Miljøstyrelsen Konsekvenser af hvilke regler? Bekendtgørelse nr. 552 af 2. juli 2002 National regulering af anvendelse af HFC, PFC

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 177/34 17.6.2014 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 643/2014 af 16. juni 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for rapportering om nationale bestemmelser af tilsynsmæssig karakter,

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 26. august 2010 til: Generalsekretariatet for Rådet Vedr.:

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 18.10.2016 L 280/13 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1832 af 17. oktober 2016 om ændring af standardcertifikaterne til brug ved import til Unionen af tilberedt kød, kødprodukter og behandlede

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (5) Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(EØS-relevant tekst) (5) Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 bør ændres i overensstemmelse hermed. L 96/26 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/561 af 11. april 2016 om ændring af bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 for så vidt angår standarddyresundhedscertifikatet til

Læs mere

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. xxxx/2012 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) C7-0232/1 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om regler og procedurer med henblik på at gøre det muligt for Grønland at deltage

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING *** KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.8.2003 KOM(2003) 525 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003 om tilladelse til udbud og levering

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om fastlæggelse af regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 17. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D047924/07

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2013 C(2013) 5405 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

L 92/12 Den Europæiske Unions Tidende

L 92/12 Den Europæiske Unions Tidende L 92/12 Den Europæiske Unions idende 3.4.2008 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 304/2008 af 2. april 2008 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af mindstekrav

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen for

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10123/2014 (POOL/E4/2014/10123/10123-EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om kravene vedrørende information

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

2004-2005 VEDTAGNE TEKSTER DEL II. fra mødet. onsdag den 31. marts 2004 P5_TA-PROV(2004)03-31 PE 344.177

2004-2005 VEDTAGNE TEKSTER DEL II. fra mødet. onsdag den 31. marts 2004 P5_TA-PROV(2004)03-31 PE 344.177 2004-2005 VEDTAGNE TEKSTER DEL II fra mødet onsdag den 31. marts 2004 P5_TA-PROV(2004)03-31 PE 344.177 INDHOLD TEKSTER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET P5_TA-PROV(2004)0237 Fluorholdige drivhusgasser ***I

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 21. maj 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 C(2016) 1934 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 5.4.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/2446 til supplering af Europa- Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. januar 2011 (19.01) (OR. en) 5421/11 DENLEG 4

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. januar 2011 (19.01) (OR. en) 5421/11 DENLEG 4 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 18. januar 2011 (19.01) (OR. en) 5421/11 DENLEG 4 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 17. januar 2011 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D019482/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D019482/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 21. marts 2012 (22.03) (OR. en) 7977/12 DENLEG 30 AGRI 173 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 16. marts 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.6.2007 KOM(2007) 368 endelig 2007/0128 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en) 12178/14 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. juli 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: MI 567 ENT 169 COMPET 461 DELACT 137 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 741 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilladelse til udbud og levering til direkte konsum af visse vine, der er importeret

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1172/2007 af 5. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1891/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse.

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse. 23.12.2015 L 336/49 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2441 af 18. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 30. juli 2012 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2014 COM(2014) 693 final 2014/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0253 (NLE) 12934/17 AELE 65 EEE 36 N 34 MAP 21 MI 677 COMPET 644 IND 236 CSDP/PSDC 526 POLARM 12 CFSP/PESC

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. juli 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. juli 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. juli 2014 (OR. en) 11528/14 DENLEG 120 AGRI 477 SAN 273 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 2. juli 2014 til: Europa-Kommissionen Komm. dok. nr.: D033633/02 Vedr.:

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D021995/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D021995/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. september 2012 (OR. en) 13470/12 DENLEG 79 AGRI 551 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 22. august 2012 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19-V-2006

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19-V-2006 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER Brüssel, den 19-V-2006 K(2006)2115 OFFENTLIGGØRES IKKE KOMMISSIONENS BESLUTNING af 19-V-2006 om tilladelse til markedsføring i henhold til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D027805/03.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D027805/03. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. juli 2013 (18.07) (OR. en) 12488/13 DENLEG 85 SAN 281 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 11. juli 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. november 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0254 (NLE) 14254/15 FISC 154 ECOFIN 904 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 9.9.2015 L 235/37 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/1506 af 8. september 2015 om fastlæggelse af specifikationer vedrørende formater for avancerede elektroniske signaturer og avancerede segl,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.5.2014 COM(2014) 246 final 2014/0132 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ophævelse af Rådets

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 4.4.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0145 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 4. april 2017 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 23.12.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 343/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 15. december 2011 om listen over tredjelande og områder, som er godkendt med hensyn til import af hunde, katte

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.9.2009 KOM(2009) 505 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 754/2009 om undtagelse af visse fartøjsgrupper

Læs mere

Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1

Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1 Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1 I medfør af 26, stk. 4, 31, stk. 7 og 8, og 32, stk.1, i

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D048570/03.

Hermed følger til delegationerne dokument - D048570/03. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. januar 2017 (OR. en) 5664/17 AGRILEG 23 VETER 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 20. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: D048570/03 Vedr.:

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 11.3.2016 DA L 65/49 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/347 af 10. marts 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår det præcise format for insiderlister og for ajourføring

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt

Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0823 (CNS) 15778/16 ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.8.2007 KOM(2007) 489 endelig 2007/0178 (CNS) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET Forenkling: Ændring af forordning

Læs mere

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien TRADE/2002/294/DA Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien Kommissionen har modtaget en klage i henhold

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

RÅDETS FORORDNING (EU)

RÅDETS FORORDNING (EU) L 198/28 Den Europæiske Unions Tidende 23.7.2013 RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 697/2013 af 22. juli 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 9. december 2010 (13.12) (OR. en) 17617/10 ENV 849 ENT 207

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 9. december 2010 (13.12) (OR. en) 17617/10 ENV 849 ENT 207 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 9. december 2010 (13.12) (OR. en) 17617/10 ENV 849 ENT 207 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 2. december 2010 til: Pierre de BOISSIEU,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011L0072 DA 13.10.2011 000.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/72/EU af 14. september 2011

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument ***II FÆLLES HOLDNING

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument ***II FÆLLES HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-0034/1999 19/07/1999 ***II FÆLLES HOLDNING Vedr.: FÆLLES HOLDNING (EF) Nr. /1999 FASTLAGT AF RÅDET DEN 23. FEBRUAR 1999 MED HENBLIK PÅ VEDTAGELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0055 EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods 1) BEK nr 468 af 11/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings-, og Boligmin., Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen,

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 22.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 163/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 532/2012 af 21. juni 2012 om ændring af bilag II til

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 661 final 2015/0301 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 58/14 DA KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/378 af 3. marts 2017 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 for så vidt angår visse aromastoffer (EØS-relevant

Læs mere