SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer"

Transkript

1 SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Toftegårds Plads Valby Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. oktober 2013 Til den 24. oktober Energimærkningsnummer

2 ENERGIKONSULENTENS BEDSTE ANBEFALINGER I denne rapport gennemgås både bygningens energimærkning, status for bygningen og en række forslag til forbedringer. Mine bedste anbefalinger til at nedsætte energiforbruget i bygningen er vist her. Med venlig hilsen Esben Andersen ESA-SERVICE Fængselsvej 31, 2620 Albertslund tlf / Mulighederne for Toftegårds Plads 1, 2500 Valby Gulve Investering* Årlig besparelse ETAGEADSKILLELSE Gulve, etageadskillelse. Etageadskillelse imellem 5. sal og loft er et bjælkelag med tværgående brædder, som er oppudsede med et indskudslerlag på mm. samt et bræddelag til gulv. Loftrummet er velventileret og uden for klimaskærm. Derfor er der et kraftigt varmetab igennem denne etageadskillelse. Energibesparelsesforslag: I rummet imellem de to bræddelag, gulv til loft, hvori der er indlagt indskudsler, er det muligt at indblæse granulat i disse etageadskillelser med ca mm. isolering. Isoleringsarbejdet foretages oppe fra loftet ved gennemboring af bræddelaget og indblæsning af granulat afsluttet med riste på loft kr kr. 30,43 ton CO₂ ETAGEADSKILLELSE Fra stueetagen til kælder er etagelaget udført med lukket bjælkelag afsluttet med siv og puds i kælder. Imellem er der indlagt indskudsler på mm.. Kælderen er uisoleret og uden for klimaskærm (koldtrum), Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. I mellemrummet mellem bræddebeklædningen i stueetagen og siv og puds og bræddebelægningen i kælder, kan der indblæses granulat i bjælkerummet med ca mm. isolering, og hvor der er opstøbt gulv (der, hvor der er frembragt badeværelser), isoleres der med 100 mm. isolering afsluttet med gipsplader i kælderen. Denne isoleringsforbedring vil ydermere give en stor komfortforbedring for dem, som bor i stueetagen, i forhold til de kolde gulve kr kr. 10,41 ton CO₂ Energimærkningsnummer

3 Varmefordeling Investering* Årlig besparelse VARMERØR Hovedvarmerøret til fordeling af centralvarmen løber på loft og i kælder uden for klimaskærmen (koldt område, velventileret). Isoleringen på hovedvarmerøret sidder løst, og er visse steder beskadiget, og nogle af flangesamlinger på loft er ikke isoleret. Isoleringstykkelsen er i gennemsnit imellem 40 og 50 mm., og gennemsnitsstørrelsen på hovedvarmerøret er Ø 10 tommer. Hovedfordelingsrøret på loft og kælder isoleres yderligere med 70 mm. isolering med pålægning af lamelmåtter afsluttet med plasticbeklædning, isogenopak kr kr. 8,86 ton CO₂ * Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført. Energibesparelser, der ikke er rentable, kan normalt gennemføres i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse. Energimærkningsnummer

4 ENERGIMÆRKET FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN Energimærkning af bygninger har to formål: 1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes. 2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger. Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v. Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild. BYGNINGENS ENERGIMÆRKE På energimærkningsskalaen vises bygningens nuværende energimærke. Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2010. Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningen få energimærke C Hvis de energibesparelse, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningen få energimærke C Beregnet varmeforbrug pr. år 1.526,99 MWh Fjernvarme kr. 215,31 ton CO₂ udledning Energimærkningsnummer

5 BYGNINGEN Her ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre. Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført. Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter. Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter. Ydervægge Investering Årlig besparelse MASSIVE YDERVÆGGE Ydervæggene i facaderne i bygningen har en tykkelse på 76 cm. i kælderen og 36 cm. i 5. sals højde. Gennemsnitlig ydervægstykkelse er sat til 48 cm. teglvæg, massiv. I portpassagen er ydervæggene ind til lejlighederne bestående af gennemsnitlige 36 cm. massiv teglvæg MASSIVE VÆGGE MOD UOPVARMEDE RUM Massiv væg mod opvarmet rum i klæder, vaskeri og beboerum er 24 cm. tegl, uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. VED RENOVERING Indvendig efterisolering med 200 mm. isolering på vægge mod uopvarmet rum. Der opsættes effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. I forbindelse med arbejdet skal de tekniske installationer føres med ud i ny væg kr. 0,64 ton CO₂ KÆLDER YDERVÆGGE Kælderydervæggene i vaskeri og beboerrum er uisoleret, og støder op mod teglfundament til jord. Gennemsnitlig tykkelse på fundamentet er omkring 76 cm. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. VED RENOVERING Væggene indvendigt i vaskeri og beboerrum kan efterisoleres med 200 mm. på kælderydervæggene mod jord. Der skal opsættes en effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning (fibergips). Det er vigtigt, at alle tekniske installationer føres ud fra den nye væg kr. 0,41 ton CO₂ Energimærkningsnummer

6 Vinduer, døre ovenlys mv. Investering Årlig besparelse VINDUER Vinduerne er oplukkelige vinduer med flere fag. Vinduerne er ca. 25 år gamle og monteret med 2-lags glas termorude med kold kant i aluminiumsramme. VED RENOVERING Vinduerne kan udskiftes til vinduer med 3-lags energiruder med varm kant og kryptongas. Arbejdet kan foretages ved anden renovering eksempelvis udskiftning af tag. Det skal bemærkes, at kommunen skal ansøges om vinduesudskiftningen pga., at bygningen er bevaringsværdig kr. 31,17 ton CO₂ YDERDØRE Hoveddørene er massive, uisolerede og med ruder af 1-lags glas. Dette betyder et kraftigt varmetab igennem disse døre, da disse støder ud imod det fri. VED RENOVERING Hovedyderdørene udskiftes med isolerende døre samt rudeglas af 3-lags energirude med varm kant og kryptongas. Der skal indhentes tilladelse fra kommunen, da ejendommen er bevaringsværdi kr. 2,62 ton CO₂ YDERDØRE Yderdør med isoleret fyldning og en rude af tolags energiglas. Gulve Investering Årlig besparelse TERRÆNDÆK Det er skønnet, at kældergulvet i vaskeri samt beboerrum er opstøbt med 20 mm. Leca (isolering) under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. VED RENOVERING At eksisterende gulv mod jord ophugges, og der foretages en udgravning således, at der kan nedlægges isolering 350 mm. tykt trædefast mineraluld afsluttet med 100 mm. beton og et slidlagsgulv. Hvis der forekommer eksisterende installationer såsom gulvafløb eller lign., skal disse flyttes, og indstøbes i nyt gulv kr. 0,45 ton CO₂ Energimærkningsnummer

7 ETAGEADSKILLELSE Gulve, etageadskillelse. Etageadskillelse imellem 5. sal og loft er et bjælkelag med tværgående brædder, som er oppudsede med et indskudslerlag på mm. samt et bræddelag til gulv. Loftrummet er velventileret og uden for klimaskærm. Derfor er der et kraftigt varmetab igennem denne etageadskillelse. Energibesparelsesforslag: I rummet imellem de to bræddelag, gulv til loft, hvori der er indlagt indskudsler, er det muligt at indblæse granulat i disse etageadskillelser med ca mm. isolering. Isoleringsarbejdet foretages oppe fra loftet ved gennemboring af bræddelaget og indblæsning af granulat afsluttet med riste på loft kr kr. 30,43 ton CO₂ ETAGEADSKILLELSE Fra stueetagen til kælder er etagelaget udført med lukket bjælkelag afsluttet med siv og puds i kælder. Imellem er der indlagt indskudsler på mm.. Kælderen er uisoleret og uden for klimaskærm (koldtrum), Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. I mellemrummet mellem bræddebeklædningen i stueetagen og siv og puds og bræddebelægningen i kælder, kan der indblæses granulat i bjælkerummet med ca mm. isolering, og hvor der er opstøbt gulv (der, hvor der er frembragt badeværelser), isoleres der med 100 mm. isolering afsluttet med gipsplader i kælderen. Denne isoleringsforbedring vil ydermere give en stor komfortforbedring for dem, som bor i stueetagen, i forhold til de kolde gulve kr kr. 10,41 ton CO₂ ETAGEADSKILLELSE Loftet til 1.sal i portpassagen er et bjælkelag, isoleret forneden med ca.100 mm. og afsluttet med et bræddelag i 1. sal gulv. Dette er foretaget ud fra et skøn. Konstruktions- og isoleringsforhold er baseret på ejers oplysninger. Loftet i portpassagen efterisoleres med 250 mm. isolering som udføres med effektiv dampspærre, og afsluttes med godkendt beklædning kr. 600 kr. 0,13 ton CO₂ LINJETAB Betongulv i niveau med teglfundament. Energimærkningsnummer

8 Ventilation Investering Årlig besparelse VENTILATION Ventilation i hele bygningen foregår ved naturlig ventilation igennem vinduer, aftræksventiler i bad og køkken samt med emhætte i køkkenet. Bygningens tæthedsgrad er lidt mindre pga., at der er infiltrationstab ved døre, kælder, loft og hoveddøre samt til de enkelte lejligheder. Tætningslisterne ved vinduer er rimeligt intakte. Det kan dog forventes at disse, ad åre, vil forårsage infiltrationstab. Dørene til uopvarmet kælder og uopvarmet loft er uisoleret og utilpasset, hvilket betyder et kraftigt varmetab fra disse døre til køkkentrappen. For at formindske ventilationstabet ved døre til loft og kælder samt hoveddørene mod gade skal der foretages en tilpasning af døre, der er utilpasset i forhold til døråbningerne. Her tænkes specielt på døre til loft og kælder. Ligeledes bør hoveddørene tilpasses, og påføres fejekoste i bund og tætningslister i den resterende døråbning. Dette vil også give en stor komfortforbedring i forhold til åbning af døre til køkkentrappen og hovedtrappen. Udskiftning af døre til loft og kælder til døre med isolerende fyldning og tilpasset døråbning kr kr. 5,97 ton CO₂ Energimærkningsnummer

9 VARMEANLÆG Varmeanlæg Investering Årlig besparelse FJERNVARME Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført med isoleret varmeveksler og indirekte centralvarmevand i fordelingsnettet. VARMEPUMPER Der er ingen varmepumpe i bygningen. Kan ikke anvendes pga. beliggenhed. SOLVARME Der er intet solvarmeanlæg på bygningen. Ikke rentabelt og giver afkølings problemer af fjernvarmevandet. Varmefordeling Investering Årlig besparelse VARMEFORDELING Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som et-strengs anlæg. VARMERØR Varmefordelingsventiler på loft Ø 2 tommer er uisoleret og placeret i velventileret koldtrum. Varmefordelingsventilerne på loft isoleres med 100 mm. isolering udført i rørskåle eller lamelmåtter kr kr. 1,80 ton CO₂ VARMERØR Stigeledningsrør på loft til centralvarmeanlægget gennemsnitlig rørstørrelse Ø 2,5 tomme isoleret med mm. isolering. Ledningerne er ført i koldt rum, velventileret. Visse steder sidder dette løst, og er beskadiget. Varmerørene isoleres med yderligere 70 mm. isolering ovenpå eksisterende isolering på de varmerør, der løber på loft. Isolering udføres enten med rørskåle eller med lamelmåtter, og afsluttes med isogenopak (plasticbeklædning) kr kr. 2,00 ton CO₂ Energimærkningsnummer

10 VARMERØR Hovedvarmerøret til fordeling af centralvarmen løber på loft og i kælder uden for klimaskærmen (koldt område, velventileret). Isoleringen på hovedvarmerøret sidder løst, og er visse steder beskadiget, og nogle af flangesamlinger på loft er ikke isoleret. Isoleringstykkelsen er i gennemsnit imellem 40 og 50 mm., og gennemsnitsstørrelsen på hovedvarmerøret er Ø 10 tommer. Hovedfordelingsrøret på loft og kælder isoleres yderligere med 70 mm. isolering med pålægning af lamelmåtter afsluttet med plasticbeklædning, isogenopak kr kr. 8,86 ton CO₂ VARMERØR Varmefordelingsventiler i kælder Ø 2 tommer er uisoleret og placeret i velventileret koldtrum. Varmefordelingsventilerne i kælder Ø 2 tommer isoleres med 100 mm. isolering udført i rørskåle eller lamelmåtter kr kr. 0,75 ton CO₂ VARMERØR Stigeledningsrør i kælder og til centralvarmeanlægget gennemsnitlig rørstørrelse Ø 2,5 tomme isoleret med mm. isolering. Ledningerne er ført i koldt rum, velventileret. Visse steder sidder dette løst, og er beskadiget. Varmerørene isoleres med yderligere 70 mm. isolering ovenpå eksisterende isolering på de varmerør, der løber i kælder. Isolering udføres enten med rørskåle eller med lamelmåtter, og afsluttes med isogenopak (plasticbeklædning) kr kr. 0,83 ton CO₂ VARMERØR Varmefordelingsventil 8" mm. jernrør uisoleret i kælder. Ledningerne er ført i koldt rum, velventileret. Varmefordelingsventil i kælder 8" mm. jernrør - isolering af varmefordelingsventil med 100 mm., rørskåle eller med lamelmåtter afsluttes med isogenopak, kr. 900 kr. 0,18 ton CO₂ VARMERØR Varmefordelingsrør er udført som mm. rustfri stålrør. Rørene er isoleret med 100 mm. isolering. Energimærkningsnummer

11 VARMEFORDELINGSPUMPER På centralvarmeanlægget er der monteret en automatisk modulerende pumpe type: Magna 3 med en effekt på 750 W. Pumpen er reguleret af automatikanlæg for automatisk start og stop i sommer og vinterperiode. Pumpen er af fabrikat Grundfos. AUTOMATIK Til regulering af centralvarmeanlægget og varmvandsbeholder er der monteret et styringspanel af typen TAC. Anlægget har indreguleret parameter for max retur og til temperatur for varmvandsbeholder samt en udestyret temperatur på centralvarmeanlægget med automatisk sommer og vinterstart ved + 18 grader. Udeføler for automatikanlægget er placeret mod nord, 1,5 meter op ad væg. Centralvarmeanlæggets styringsenhed er velfungerende og velprogrammeret. Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Energimærkningsnummer

12 VARMT VAND Varmt vand Investering Årlig besparelse VARMT VAND Det varme brugsvand produceres i en varmvandsbeholder, der sidder i varmecentralen, og cirkuleres i et overfordelt cirkulationsanlæg, hvor det varme brugsvand føres op på loftet og ned til de enkelte lejligheder via stigestrenge til cirkulationsledning i kælderen, hvor der er placeret reguleringsventil samt afspærringsventil. Fødeledning på loftet er ny og velisoleret. Temperaturen på det varme vand reguleres via automatikanlæg Tac med en fremløbstemperatur på 58 grader. VARMTVANDSRØR Brugsvandsrør og cirkulationsledning i lejlighederne er udført som 3/4" stålrør. Rørene er uisoleret. Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning i lejlighederne op til 50 mm. isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter, afsluttes med isogenopak kr kr. 2,29 ton CO₂ VARMTVANDSRØR Stikledningerne fra cirkulationsledningerne til varmvandsrøret til lejlighederne er udført i jernrør, galvaniseret. Rørrene er gennemsnitligt isoleret med mm.. Visse steder er disse beskadiget, eller isoleringen sidder løst. VED RENOVERING Cirkulationsledningerne i kælder isoleres yderligere med 60 mm. isolering således, at den samlede isoleringstykkelse er på 80 mm.. Dette kan gøres med en rørskål eller med lamelmåtter afsluttet med plasticbeklædning, Isogenopak. 500 kr. 0,10 ton CO₂ VARMTVANDSRØR Cirkulationsledning i kælderen er udført i Ø 2,5 tomme galvaniseret rør, isoleret med 30 mm. isolering. Isoleringen er visse steder beskadiget, og sidder løst. VED RENOVERING Cirkulationsledningen ekstraisoleres med yderligere 70 mm. isolering, således at den endelige isolering er på 100 mm.. Dette kan udføres med rørskåle med måtter, og afsluttes med isogenopak. (Plasticbeklædning) kr. 0,23 ton CO₂ VARMTVANDSRØR Energimærkningsnummer

13 Brugsvandsrør er udført som 51 mm. rustfri stålrør. Rørene er isoleret med 100 mm. isolering. Brugsvandsrør er udført som 42 mm. rustfri stålrør. Rørene er isoleret med 60 mm. isolering. Brugsvandsrør er udført som 76 mm. rustfri stålrør. Rørene er isoleret med 100 mm. isolering. Cirkulations ventiler i klæder er udført som 35 mm. rustfri stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm. isolerings kapper. Brugsvandsventiler er udført som 42 mm. rustfri stålrør. Rørene er isoleret med 40 mm. isolering. Brugsvandsrør og cirkulationsledning i varmecentral er udført som 51 mm. rustfri stålrør. Rørene er isoleret med 100 mm. isolering. VARMTVANDSPUMPER Cirkulationspumpen på cirkulationsledningen er en automatisk modulerende pumpe med en effekt på 75 W.. Pumpen er sat til en ydeevne på ca. 34 W.. Pumpen er af fabrikat Alpha 2 Grundfos type med forskellige drifttrin. Ved pumpen er monteret en reguleringsventil. Der er ingen ladekredspumpe i bygningen. VARMTVANDSBEHOLDER Varmt brugsvand produceres i 3200 l. varmtvandsbeholder, isoleret med 170 mm. mineraluld afsluttet med alu-kappe. Energimærkningsnummer

14 EL El Investering Årlig besparelse BELYSNING Belysningen i trappeopgangen består af armaturer med kompaktlysrør. Lyset styres med trappeautomat. Vaskeri med dagslys - 1-rørs HF, U bev. melder manuel tænding. Belysningen i gangarealer består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Belysningen i gangarealer består af armaturer med almindelige glødelamper. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. SOLCELLER Der er ingen solceller på bygningen. VED RENOVERING Montering af solceller på tagflade. Det anbefales, at der monteres solceller af typen Monokrystaliske silicium med et areal på ca. 78 kvm. Der kan installeres billigere solceller, men dette kan ikke anbefales. Installationen er beregnet til montering, når der udskiftes tagbeklædning. Der skal indhentes tilladelse fra kommunen, da ejendommen er bevaringsværdi kr. 7,50 ton CO₂ VINDMØLLER Der er ingen vindmølle opstillet til forsyning af bygningen. Der kan ikke opsættes vindmøller. ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER Ejendommen er placeret i bymæssig bebyggelse. Det er en kvadratisk bygning. Der er blevet foretaget energimæssige besparelsestiltag på bygningen som eksempelvis udskiftning af varmecentral, udskiftning af brugsvandsledning på loft og udskiftning af vinduer. Ejendommen har dog stadigvæk et stort energibesparelses potentiale. Ejendommens faktiske energiforbrug er i overensstemmelse med beregningsforbruget for bygningen ud fra klimaskærm inden for 10 %. Energimærket er udregnet efter beboelsesejendom. Det opvarmede areal af ejendommen er opgjort ud fra tegninger af ejendommen samt besigtigelse. Vurdering af det opvarmede areal er i overensstemmelse med anvendelse af bygningsmassen, og at kælder og loftrum ikke er opvarmet, dog undtaget vaskeri og beboerrum. Der er ikke foretaget destruktiv undersøgelse af ejendommen. Derfor forekommer der visse skøn i forhold til isolering af etageadskillelse, murværk og kældergulv. Fastsatte u-værdier for klimaskærmen er fremkommet ved gennemgang af ejendommen samt tegninger. Lejlighedsstørrelserne varierer meget, og der er mange hjørnelejligheder i bygningen. Derfor kan varmeregnskabet for de enkelte lejligheder variere kraftigt for det faktiske afregningsforbrug. Energimærkningsnummer

15 Der betales korrektions afgift for dårlig afkøling af fjernvarmevandet i år 2012, dette vil bortfalde i 2013 som følge af ny varmecentral. I 2013 vil der fremkomme en varmebesparelse på 15-20% på det variable forbrug, som følge af drift optimering af varmecentral. Energimærkningsnummer

16 Bygningens lejligheder LEJLIGHEDSTYPER OG DERES GENNEMSNITLIGE VARMEUDGIFTER Lejlighed Bygning Kjøgegaard Adresse Toftegårds Plads nr.1, Valby, matrikel nr m² 64 Antal 19 Kr./år Lejlighed Bygning Kjøgegaard Adresse Toftegårds Plads nr.1, Valby, matrikel nr m² 72 Antal 1 Kr./år Lejlighed Bygning Kjøgegaard Adresse Toftegårds Plads nr.1, Valby, matrikel nr m² 73 Antal 9 Kr./år Lejlighed Bygning Kjøgegaard Adresse Toftegårds Plads nr.1, Valby, matrikel nr m² 81 Antal 10 Kr./år Lejlighed Bygning Kjøgegaard Adresse Toftegårds Plads nr.1, Valby, matrikel nr m² 82 Antal 20 Kr./år Lejlighed Bygning Kjøgegaard Adresse Toftegårds Plads nr.1, Valby, matrikel nr m² 85 Antal 20 Kr./år Lejlighed Bygning Kjøgegaard Adresse Toftegårds Plads nr.1, Valby, matrikel nr m² 87 Antal 10 Kr./år Lejlighed Bygning Kjøgegaard Adresse Toftegårds Plads nr.1, Valby, matrikel nr m² 90 Antal 5 Kr./år Lejlighed Energimærkningsnummer

17 Bygning Kjøgegaard Adresse Toftegårds Plads nr.1, Valby, matrikel nr m² 92 Antal 5 Kr./år Lejlighed Bygning Kjøgegaard Adresse Toftegårds Plads nr.1, Valby, matrikel nr m² 120 Antal 20 Kr./år Energimærkningsnummer

18 RENTABLE BESPARELSESFORSLAG Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 10 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år. For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen. Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen. Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter. Emne Forslag Investering Bygning Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse Etageadskillelse I rummet imellem de to bræddelag, gulv til loft, hvori der er indlagt indskudsler, er det muligt at indblæse granulat i disse etageadskillelser med ca mm. isolering kr. 215,73 MWh Fjernvarme 25 kwh Elektricitet kr. Etageadskillelse I mellemrummet mellem bræddebeklædningen i stueetagen og siv og puds og bræddebelægningen i kælder, kan der indblæses granulat i bjælkerummet med ca mm. isolering, og hvor der er opstøbt gulv (der, hvor der er frembragt badeværelser), isoleres der med 100 mm. isolering afsluttet med gipsplader i kælderen. Denne isoleringsforbedring vil ydermere give en stor komfortforbedring for dem, som bor i stueetagen, i forhold til de kolde gulve kr. 73,84 MWh Fjernvarme kr. Etageadskillelse Efterisolering af gulv mod uopvarmet kælder med 250 mm. isolering kr. 0,93 MWh Fjernvarme 600 kr. Energimærkningsnummer

19 Ventilation Udskiftning af døre til loft og kælder til døre med isolerende fyldning og tilpasset døråbning kr. 42,35 MWh Fjernvarme kr. Varmeanlæg Varmerør Varmefordelingsventiler Ø 2" ventiler på uisoleret på loft, isoleres med 100 mm. isolering udført i rørskåle eller lamelmåtter kr. 12,77 MWh Fjernvarme kr. Varmerør Centralvarmeledninger på loft/kælder stigeledningsrør isoleres med yderligere 70 mm. isolering ovenpå eksisterende isolering kr. 14,17 MWh Fjernvarme kr. Varmerør Hovedfordelingsrøret på loft og kælder isoleres yderligere med 70 mm. isolering med pålægning af lamelmåtter afsluttet med plasticbeklædning, isogenopak kr. 62,82 MWh Fjernvarme kr. Varmerør Varmefordelingsventiler Ø 2" ventiler på uisoleret i kælder, isoleres med 100 mm. isolering udført i rørskåle eller lamelmåtter kr. 5,30 MWh Fjernvarme kr. Varmerør Centralvarmeledninger på loft/kælder stigeledningsrør isoleres med yderligere 70 mm. isolering ovenpå eksisterende isolering kr. 5,88 MWh Fjernvarme kr. Varmerør Varmefordelingsventil 8" jernrør - isolering af varmefordelingsrør op til 100 mm kr. 1,29 MWh Fjernvarme 900 kr. Varmt og koldt vand Varmtvandsrør Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm kr. 16,24 MWh Fjernvarme kr. Energimærkningsnummer

20 BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes. Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget. Besparelse er med moms og energiafgifter. Emne Forslag Bygning Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse Massive vægge mod uopvarmede rum Massiv væg mod opvarmet rum i klæder vaskeri og beborerum efterisoleres med 200 mm. isolering. 4,52 MWh Fjernvarme kr. Kælder ydervægge Indvendig efterisolering med 200 mm. isolering på kælderydervægge mod jord. 2,90 MWh Fjernvarme kr. Vinduer Udskiftning af vindue til trelags energirude. 221,05 MWh Fjernvarme 3 kwh Elektricitet kr. Yderdøre Udskiftning til ny yderdør med trelags energirude. 18,59 MWh Fjernvarme kr. Terrændæk Ophugning af eksisterende terrændæk og støbning af nyt med 350 mm. mineraluld eller polystyrenplader. 3,20 MWh Fjernvarme kr. Varmt og koldt vand Varmtvandsrør Isolering af cirkulationsledning op til 60 mm. i lejlighederne. 0,71 MWh Fjernvarme 500 kr. Varmtvandsrør Isolering af cirkulationsledning op til 100 mm. i kælder. 1,60 MWh Fjernvarme kr. Energimærkningsnummer

21 El Solceller Montage af nye solceller, monokrystaliske silicium, 12 kwh kwh Elektricitet kr. Energimærkningsnummer

22 BAGGRUNDSINFORMATION BYGNINGSBESKRIVELSE Toftegårds Plads 1, 2500 Valby Adresse... Toftegårds Plads 1 BBR nr Bygningens anvendelse... Etageboligbebyggelse (140) Opførelses år År for væsentlig renovering... Ikke angivet Varmeforsyning... Fjernvarme Supplerende varme... Ingen Boligareal i følge BBR m² Erhvervsareal i følge BBR m² Boligareal opvarmet m² Erhvervsareal opvarmet m² Opvarmet areal i alt m² Heraf tagetage opvarmet... 0 m² Heraf kælderetage opvarmet m² Uopvarmet kælderetage m² Energimærke... D Energimærke efter rentable besparelsesforslag... C Energimærke efter alle besparelsesforslag... C OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne. Fjernvarme Varmeudgifter kr. i afregningsperioden Fast afgift kr. pr. år Varmeforbrug ,43 MWh Fjernvarme Aflæst periode til OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug. Varmeudgifter kr. pr. år Fast afgift kr. pr. år Varmeudgift i alt kr. pr. år Varmeforbrug ,45 MWh Fjernvarme CO2 udledning ,63 ton CO₂ pr. år ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser: Energimærkningsnummer

23 Fjernvarme ,00 kr. per MWh kr. i fast afgift per år Elektricitet til andet end opvarmning... 1,78 kr. per kwh Vand... 39,00 kr. per m³ FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser. FIRMA ESA-SERVICE Fængselsvej 31, 2620 Albertslund tlf / Ved energikonsulent Esben Andersen KLAGEMULIGHEDER Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen. Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder. Reglerne fremgår af 37 og 38 i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni Energimærkningsnummer

24 Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed. Energistyrelsens adresse er: Energistyrelsen Amaliegade København K Energimærkningsnummer

25 Toftegårds Plads Valby Energistyrelsens Energimærkning Gyldig fra den 24. oktober 2013 til den 24. oktober 2020 Energimærkningsnummer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Afd. 1, Mølleparken 1 (1/2) Lillemosevej 4 Bygningernes energimærke: Gyldig fra 27. juni 2014 Til den 27. juni 2024. ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Kolben 15 2730 Herlev Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. januar 2014 Til den 13. januar 2024. Energimærkningsnummer 311033525

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Energimærkning Fynsgade 26 8000 Aarhus C Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. april 2014 Til den 3. april 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Gaabensevej 64 4800 Nykøbing F Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. november 2015 Til den 24. november 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Kirsten Piils Vej 13 2920 Charlottenlund Bygningens energimærke: Gyldig fra 12. november 2014 Til den 12. november 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Havnevej 53 4500 Nykøbing Sj Bygningernes energimærke: Gyldig fra 20. april 2015 Til den 20. april 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport FW-Jasminalle 4, Videbæk Jasminalle 4 6920 Videbæk Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. september 2015 Til den 4. september

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Elmehusene 62 2600 Glostrup Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. januar 2015 Til den 29. januar 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Åfløjen 38 4130 Viby Sjælland Bygningens energimærke: Gyldig fra 17. august 2015 Til den 17. august 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Futuravej 14 8370 Hadsten Bygningens energimærke: Gyldig fra 9. marts 2015 Til den 9. marts 2025. Energimærkningsnummer 311099444

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Karrebækvej 11 4700 Næstved Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. september 2015 Til den 4. september 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Ejboparken 83A 4000 Roskilde Bygningernes energimærke: Gyldig fra 16. april 2015 Til den 16. april 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hallingparken 56 2660 Brøndby Strand Bygningens energimærke: Gyldig fra 10. april 2013 Til den 10. april 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Tom Kristensens Vej 42 og 44 Tom Kristensens Vej 40 2300 København S ens energimærke: Gyldig fra 7. maj 2015 Til den 7. maj

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Færøvej 20 4293 Dianalund Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. maj 2015 Til den 6. maj 2025. Energimærkningsnummer 311111256

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER status og forbedringer Energimærkningsrapport Elmelyparken 6A 2680 Solrød Strand ernes energimærke: Gyldig fra 6. juli 2015 Til den 6. juli 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Fælleshus Søagerpark 81 2730 Herlev Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. august 2012 Til den 6. august 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Toftegården Hjortestien 2A-2H & 4A-4D 2860 Søborg Bygningernes energimærke: Gyldig fra 13. juni 2014 Til den 13. juni 2024.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Stubbevej 13A 4050 Skibby Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. august 2015 Til den 11. august 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Nye rækkehuse Kongshvilevej 1A 2800 Kongens Lyngby Bygningernes energimærke: Gyldig fra 14. juli 2014 Til den 14. juli

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Onsholtvej 1-31, 240-242 Onsholtvej 1 8260 Viby J Bygningens energimærke: Gyldig fra 18. december 2012 Til den 18. december

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Gartnervænget 10 8990 Fårup Bygningens energimærke: Gyldig fra 9. maj 2015 Til den 9. maj 2025. Energimærkningsnummer 311111875

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Strandhøj 8 6000 Kolding Bygningens energimærke: Gyldig fra 9. oktober 2015 Til den 9. oktober 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Marielyst, erhverv Gladsaxevej 130 2860 Søborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 31. marts 2015 Til den 31. marts 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Danmarksgade 1, 4690 Haslev Danmarksgade 1A 4690 Haslev Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. juni 2014 Til den 24. juni

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Jernstøberiet 18 4000 Roskilde Bygningens energimærke: Gyldig fra 9. januar 2013 Til den 9. januar 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Dadevej 32 4171 Glumsø Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. september 2015 Til den 24. september 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Holbækvej 260 4000 Roskilde Bygningens energimærke: Gyldig fra 17. januar 2014 Til den 17. januar 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Rostrup Byvej 22 9510 Arden Bygningens energimærke: Gyldig fra 25. marts 2014 Til den 25. marts 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Solvej 21 4800 Nykøbing F Bygningens energimærke: Gyldig fra 28. januar 2014 Til den 28. januar 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Ejerforeningen Strandboulevarden 31/ Præstøgade 16 Præstøgade 16 2100 København Ø Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. august

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Engvej 17B 8370 Hadsten Bygningens energimærke: Gyldig fra 28. juli 2015 Til den 28. juli 2025. Energimærkningsnummer 311126637

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Geerslettevej 8A 3600 Frederikssund Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. oktober 2013 Til den 29. oktober 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Vads Dal 4 6973 Ørnhøj Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. september 2015 Til den 22. september 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport 4129 Kroggårdsskolen - Bolig Smedebakken 26 5270 Odense N Bygningens energimærke: Gyldig fra 7. august 2013 Til den 7. august

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Gøgevej 5 4130 Viby Sjælland Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. maj 2015 Til den 14. maj 2025. Energimærkningsnummer 311112929

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Tranumparken 28 9220 Aalborg Øst Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. april 2015 Til den 13. april 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Sneslev Sognevej 15 4100 Ringsted Bygningens energimærke: Gyldig fra 10. marts 2014 Til den 10. marts 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Byfogedvej 21 4970 Rødby Bygningens energimærke: Gyldig fra 1. marts 2014 Til den 1. marts 2024. Energimærkningsnummer 311040550

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hammelvej 197 8870 Langå Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. august 2015 Til den 21. august 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østergade 27A 4050 Skibby Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. august 2015 Til den 6. august 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Brobæklunden 101-147 Brobæklunden 101 5260 Odense S Bygningens energimærke: Gyldig fra 12. oktober 2012 Til den 12. oktober

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Afd. 20, Mølleparken 2 (fællesbygning) Gammelmosevej 63 2800 Kongens Lyngby Bygningens energimærke: Gyldig fra 19. juni 2014

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skolevej 10 4891 Toreby L Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. april 2013 Til den 16. april 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Karolinelundsvej 5F 8883 Gjern Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. maj 2015 Til den 11. maj 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Stengårds Alle 154 Stengårds Alle 154 2800 Kongens Lyngby Bygningens energimærke: Gyldig fra 28. april 2014 Til den 28. april

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Egernvej 84 8643 Ans By Bygningens energimærke: Gyldig fra 23. november 2012 Til den 23. november 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Egerneholmen 6 3230 Græsted Bygningens energimærke: Gyldig fra 1. maj 2014 Til den 1. maj 2024. Energimærkningsnummer 311051809

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Nørregade 18 7171 Uldum Bygningens energimærke: Gyldig fra 20. april 2015 Til den 20. april 2025. Energimærkningsnummer 311107885

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Maskinhus Vadgårdsvej 45 2860 Søborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 25. juni 2014 Til den 25. juni 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Blåbærvænget 20 4700 Næstved Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. september 2013 Til den 21. september 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Vosnæsparken 2-130 Vosnæsparken 2 8541 Skødstrup Bygningens energimærke: Gyldig fra 17. december 2012 Til den 17. december

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Energimærkning Svendsgade 2 8260 Viby J Bygningens energimærke: Gyldig fra 18. august 2014 Til den 18. august 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport J. nr.: 970 Ivar Huitfelds Gade 61 8200 Aarhus N Bygningens energimærke: Gyldig fra 30. januar 2013 Til den 30. januar 2023.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport J. nr.: 2161-15 til 29 Møgelbjergparken 1 8500 Grenaa Bygningernes energimærke: Gyldig fra 18. marts 2015 Til den 18. marts

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Mosevænget 6 6973 Ørnhøj Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. september 2015 Til den 3. september 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Præstemarksvej 50 8450 Hammel Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. september 2012 Til den 3. september 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hulemosevej 5 4800 Nykøbing F Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. marts 2013 Til den 11. marts 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Thor Langes Alle 7 2860 Søborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 28. februar 2014 Til den 28. februar 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skoleparken Bondehavevej 104 2880 Bagsværd Bygningernes energimærke: Gyldig fra 13. februar 2014 Til den 13. februar 2021.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Afd. 20, Mølleparken 2 Gammelmosevej 63 2800 Kongens Lyngby Bygningernes energimærke: Gyldig fra 19. juni 2014 Til den

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Bodil Støvring og Claes Dyrbye Tornevænget 6 3460 Birkerød Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. december 2015 Til den 4.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skovlyst 49 4000 Roskilde Bygningens energimærke: Gyldig fra 8. august 2016 Til den 8. august 2026. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Rolighed 8A 4180 Sorø ens energimærke: Gyldig fra 20. december 2012 Til den 20. december 2019. Energimærkningsnummer 310018462

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Rådhusstræde 6 4720 Præstø Bygningens energimærke: Gyldig fra 28. august 2015 Til den 28. august 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Karolinelundsvej 5J 8883 Gjern Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. maj 2015 Til den 11. maj 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Kløvervænget 10 4850 Stubbekøbing Bygningens energimærke: Gyldig fra 31. juli 2015 Til den 31. juli 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Kirsebærhaven 2-54 kirsebærhaven 2 5540 Ullerslev Bygningens energimærke: Gyldig fra 17. oktober 2012 Til den 17. oktober

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Unavngivet Nr. Ørslev Bygade 6 4800 Nykøbing F Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. juni 2012 Til den 6. juni 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Ved Slotshaven 6 2820 Gentofte Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. august 2014 Til den 21. august 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Frøstjernen 1-37, 2-18 Frøstjernen 1 5220 Odense SØ Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. december 2012 Til den 4. december

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Årshøjen 6 8800 Viborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. august 2014 Til den 13. august 2021. Energimærkningsnummer 311068146

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Lodskovvej 5 5863 Ferritslev Fyn Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. december 2012 Til den 11. december 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Væggerløsevej 7 4873 Væggerløse Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. januar 2013 Til den 22. januar 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Algade 59A 4760 Vordingborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. juli 2013 Til den 4. juli 2023. Energimærkningsnummer 311007205

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Sct. Mathias Gade Sct. Mathias Gade 50K 8800 Viborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. juni 2013 Til den 14. juni 2023.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Mathilde Parken 21-23-25 Mathilde Parken 21 3400 Hillerød ens energimærke: Gyldig fra 26. maj 2014 Til den 26. maj 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Carl Nielsens Plads 14-29 Carl Nielsens Plads 14 2730 Herlev Bygningernes energimærke: Gyldig fra 29. april 2015 Til den

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skærgårdsparken 35, 37, 39 & 41 Skærgårdsparken 10 8250 Egå Bygningernes energimærke: Gyldig fra 7. december 2015 Til den

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skjoldhøj Alle 6H 2920 Charlottenlund Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. november 2015 Til den 13. november 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Løvefoden 1-15, 2-12 Løvefoden 1 5220 Odense SØ Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. december 2012 Til den 3. december 2022.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Tjørnevej 27A, 7442 Engesvang Tjørnevej 27A 7442 Engesvang Bygningens energimærke: Gyldig fra 20. november 2013 Til den 20.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Carl Nielsens Plads 30-44 Carl Nielsens Plads 30 2730 Herlev Bygningernes energimærke: Gyldig fra 29. april 2015 Til den

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Marielyst, rækkehuse 1 Nordahl Griegs Vej 84 Bygningernes energimærke: Gyldig fra 1. april 2015 Til den 1. april 2022.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Stadionalle 31 4970 Rødby Bygningens energimærke: Gyldig fra 9. juli 2013 Til den 9. juli 2023. Energimærkningsnummer 311008006

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Gelskovvænget 17 5230 Odense M Bygningens energimærke: Gyldig fra 31. oktober 2012 Til den 31. oktober 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Elledevej 17 4400 Kalundborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. april 2015 Til den 16. april 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Blomstervænget 5 7570 Vemb Bygningens energimærke: Gyldig fra 8. august 2014 Til den 8. august 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport A/B Milebuen Milebuen 1 2620 Albertslund Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. februar 2014 Til den 13. februar 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Kragholm 1 Bygningernes energimærke: Gyldig fra 8. august 2016 Til den 8. august 2026. ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT ENERGIMÆRKET

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Ålykken 24 6710 Esbjerg V Bygningens energimærke: Gyldig fra 25. oktober 2015 Til den 25. oktober 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Lærkevej 36 U-X Lærkevej 36U 6600 Vejen Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. marts 2013 Til den 13. marts 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport J.nr.: 2295 Emiliehøj 1 8270 Højbjerg ens energimærke: Gyldig fra 8. oktober 2015 Til den 8. oktober 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Demantsvej 37C 5260 Odense S Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. juni 2013 Til den 14. juni 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Vosnæsparken 2-130 Vosnæsparken 2 8541 Skødstrup Bygningens energimærke: Gyldig fra 17. december 2012 Til den 17. december

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Energirapport Stenageren 19 8850 Bjerringbro Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. april 2014 Til den 29. april 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Langbyvej 7 8581 Nimtofte Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. december 2013 Til den 3. december 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Nørrebrogade 19 8722 Hedensted Bygningernes energimærke: Gyldig fra 2. november 2015 Til den 2. november 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Slagterivej 18 8800 Viborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. januar 2013 Til den 24. januar 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Fælledvej 7 4350 Ugerløse Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. april 2015 Til den 22. april 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere