Notat om solcelleteknologi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om solcelleteknologi"

Transkript

1 Notat om solcelleteknologi Foto: EnergiMidt A/S 1 PA Energy Ltd.

2 Indholdsfortegnelse 1. Solcelleteknologi karakteristika Introduktion Solcelleteknologier Ressourcen orientering af solcellepanel Konfigurationer kapacitet Indvirkning på el-net Teknologispecifikke fordele og ulemper Energitilbagebetalings tider, miljøpåvirkning og genbrug Normer & standarder Perspektiver for solcelleteknologiens udvikling op til Anvendelses perspektiver for solceller Økonomiske perspektiver Teknologiske perspektiver Dansk potentiale op til Solindstråling ressourcen orientering Hovedanvendelser og tilhørende scenarier Bygningsintegrerede/-placerede Barmarks anlæg Andre tendenser Andre udredninger Sammenfatning Potentiale efter Udfordringer Teknologidata PA Energy Ltd.

3 1. Solcelleteknologi karakteristika 1.1 Introduktion Solceller er en relativ ny energiteknologi, som omsætter en del af lysets energiindhold direkte til elektricitet uden nogen form for miljøpåvirkning, støj eller bevægelige dele. Med dagens solcelleteknologi 1 kan % af lysets energiindhold omsættes til el, afhængig af solcellernes konstruktion og kvalitet. Solcellernes elproduktion er proportional med lysindfaldet, og der produceres således også el i gråvejr. Én kw solcellekapacitet 2 har en overflade på 6-7 m 2. Med en typisk dansk solindstråling på godt 1000 kwh/m 2 /år fås under optimale solindstrålingsforhold en solcelle-elproduktion på omkring 150 kwh/m 2 /år; skal solcellernes jævnstrømsproduktion (DC) omsættes til vekselstrøm (AC) for at kunne fødes ind på el-nettet fås en nettoproduktion på omkring 135 kwh/m 2 /år eller 875 kwh/år for hver kw kapacitet installeret. Solcellemoduler har normalt en levetid på mere end 25 år - ofte væsentligt længere - og udviser en energitilbagebetalingstid 3 på 1-2 år. Solcelleproduceret el er under danske forhold, i 2007 skønnet til knap 3 kr/kwh, ikke konkurrencedygtig sammenlignet med konventionel el, dog vokser antallet og omfanget af nicheanvendelser kraftigt og det største danske potentiale ses i bygningsplacerede/-integrerede anvendelser. Teknologiens learning curve viser faldende priser og denne tendens ventes at fortsætte med et stedse voksende marked som følge; effektiviteten forventes samtidig fortsat at stige, således at pris/ydelses forholdet konstant forbedres de kommende år. For den almindelige danske forbruger forventes solcelle-el at blive konkurrencedygtigt mellem 2015 og EU Kommissionen 4 forventer følgende generelle prisudvikling for solcelletek-nologien: År Solcellemodulpris [ /W] Solcelleanlægspris [ /W] , Solcelleteknologier Første generations solceller baseret på mono- og poly-krystallinsk silicium (Si) har båret udviklingen frem til dato og udgjorde i 2007 mere end 80 % af markedet, poly-krystallinsk Si alene 50 %. Også fremover forventes krystallinsk silicium at udgøre grundlaget for solcelleindustrien om end faldende i 2015 til ca. 50 %. En barriere for fortsat vækst i 1 Krystallinsk Silicum (Si) solcellemoduler 2 Solcellers kapacitet eller ydeevne oplyses normmæssigt ved: indstråling: 1000 W/m 2 ; temperatur: 25 C. 3 Energitilbagebetalingstid: den tid solcellerne er om at producere den energi, der medgik til deres fremstilling. 4 PV Technology Research Advisory Council: A Vision of PV Technology for 2030 and Beyond. 3 PA Energy Ltd.

4 krystallinske solceller har i været mangel på feedstock eller egnet silicium. I 2009 forventes denne barrier helt at være afviklet med accelerende prisfald til følge. Typiske moduleffektiviteter ligger mellem %. Anden generations solceller baseret på tyndfilm af f.eks. amorft silicium, cadmium-tellur og kobber-indium-selen har været i begrænset produktion gennem adskillige år, og har været betragtet som fremtidens løsning p.g.a. ringe materialeforbrug og egnethed for stor-skala produktion. Det har vist sig langt sværere end forventet at produktmodne tyndfilmsteknologier, men siden 2006 synes industrien at have fået langt bedre styr på produktionen, og mængden og kvaliteten af tyndfilmsprodukter er nu stigende. Typiske moduleffektiviteter ligger mellem 6 12 %. Tredje generations solceller er et nyt begreb, hvis indhold endnu diskuteres. Begrebet omfatter høj-effektive tyndfilms teknologier, med flere solceller stakket oven på hinanden hver udnyttende en del af lysets spektrum og med resulterende effektivitet i området %. En speciel gruppe solceller udgøres af de foto-elektrokemiske (PEC) eller organiske solceller, som indtil videre udviser ringe effektivitet og begrænset levetid, men indebærer en potentiel meget lav fremstillingspris. PEC typer foreligger som pilot produkter med modul effektivitet på 5-7 %. Der udvikles ligeledes polymere celler (plast baserede celler), der kan omfatte både tyndfilms- og PEC teknologi med potentielt meget lave priser. Endelig foregår der grundforskning i nye solcellematerialer og strukturer, f.eks. nanorør. 1.3 Ressourcen orientering af solcellepanel Solindstrålingen udgør en kolossal energikilde som illustreret til venstre. Sagt på en anden måde verdens nuværende årlige energiforbrug svarer til én times global solindstråling. Solindstrålingen globalt set er nogenlunde godt kortlagt bl.a. via traditionelle meteorologiske målestationer og sattelitter, men der kan stadig være relativt store forskelle for en given lokations solindstrålingsdata fra de tilrådighedværende kilder. For mindre solcelleanlæg betyder dette meget lidt, men for økonomiske kalkulationer af større solcelleanlæg, f.eks. større end 1 MW, betyder usikkerheden, at der såfremt lokale mangeårige tidsserier af målte indstrålingsdata ikke findes - ofte må laves specielle analyser af den lokale solindstråling, hvilket kan være både kompliceret og dyrt. 4 PA Energy Ltd.

5 Groft sagt kan man sige, at for et nettilsluttet solcelleanlæg vil den optimale orientering af et givet solcellepanel være mod syd (på den sydlige halvkugle mod nord) og med en hældning svarende til den aktuelle breddegrad. For et stand-alone solcelleanlæg med batterilagring er den optimale orientering noget mere kompliceret og bl.a. afhængig af indstrålingens sæsonvariation, prisen på lagringsmediet og ønsket om forsyningssikkerhed. Der findes en lang række kommercielt tilgængelige softwarepakker til analyse af den optimale orientering af et givet solcellepanel. 1.4 Konfigurationer kapacitet Solcelleanlæg er grundlæggende modulære ligesom et Lego system med solcellemodulet som den i praksis mindste byggeklods. Modulerne fås i mange størrelser, fra 10 W til flere hundrede W, og beregnet til fritstående montage eller bygningsindpasning. Der er i princippet ingen grænser for kapaciteten for et givet solcelleanlæg, og de p.t. største anlæg er på knap 50 MW. I Californien er der planlagt anlæg op til 800 MW og Kina rapporteres at planlægge et 1 GW anlæg. Det Internationale Energi Agenturs solcellesamarbejde, IEA-PVPS 5, gennemfører udredninger om stor-skala solcelleanlæg med kapacitet på adskillige GW. I den modsatte ende af skalaen findes utallige eksempler på små solcelleanlæg til ure, lommeregnere, mobiltelefoner, komputere og telemetrisystemer. Elektrisk set udviser teknologien stor fleksibilitet og anlæg kan konfigureres på utallige måder og med små decentrale eller store centrale vekselrettere. 1.5 Indvirkning på el-net I gennem de seneste 15 år er der internationalt gennemført en lang række studier og forsøg m.h.p. at belyse solcelleanlægs indvirkning på et el-net og hvorledes en høj koncentration af solcelleanlæg påvirker nettet; Danmark har deltaget og deltager i dette udredningsarbejde. De hidtil foreliggende hovedkonklusioner er: Solcelleanlæg kan understøtte lokale el-net, forbedre el-kvalitet og reducere behov for netudbygning. Solcelleanlægs produktionsprofil passer ofte sammen med belastningen på et givet elnet: produktionen er højest, når der er mest behov derfor. Produktionsprofilen lader sig forudsige med relativ stor sikkerhed. Ved meget høj penetration af solcelle-el i et givet el-net kan der opstå problemer i form af utilsigtede spændingsstigninger. 5 Se: under Task 8 5 PA Energy Ltd.

6 1.6 Teknologispecifikke fordele og ulemper Fordele ved solcelleanlæg Solcellemoduler har en lang levetid, 30 år eller mere, og vil i denne tid uden emissioner af nogen art og med meget ringe krav til vedligehold producere høj kvalitets energi, elektricitet, når lysforholdene betinger dette. Denne elektricitet substituerer el fra kraftværkerne og bidrager således til reduktion af CO 2 udslip. Solcellemodulerne lader sig genbruge (recycle), og der er etableret et frivilligt EU omfattende samarbejde herom 6. Indsamling og genbrug af solcelleanlæggenes elektronik og øvrige komponenter er reguleret via gældende EU direktiver og nationale bestemmelser. Solcellemodulernes energitilbagebetalingstid er typisk 1-4 år og modulerne har en økonomisk 7 levetid på 30 år eller mere. Fundamentale fejlmekanismer og absolutte levetider for solcellemoduler kendes endnu ikke. Solceller er den eneste vedvarende energi teknologi, som producerer høj kvalitets energi (el) og som let lader sig indpasse i et bygnings- eller bymiljø. Solcellemoduler lader sig integrere i tagflader og facader på bygninger og strukturer, og kan med passende arkitektonisk 8 indsats anvendes direkte som et stilelement i byggeri. Der er forholdsvis store fridhedsgrader m.h.t. orienteringen af et solcellepanel i Danmark. Erfaringer fra udlandet, specielt i central Europa, USA og Japan, viser at virksomheder er overordentlig tilfredse med at have installeret solcelleanlæg, idet solcellepanelet ud over at producere el er meget synligt og signalerer et højteknologisk og samtidigt miljøbevidst image. Dette har dog indtil videre kun fundet meget begrænset genklang i Danmark. Ved nybyggeri og i et vist omfang ved renovering af eksisterende byggeri kan solcellemoduler erstatte andet byggemateriale, f.eks. tagplader eller facadeplader, hvorved der opnås en forbedret økonomi for solcelleanlægget. Erfaringerne både fra udland og fra Danmark 9 viser, at et solcelleanlæg gør elektricitet meget synligt og nærværende for de mennesker, der ser solcelleanlægget 6 Se: 7 Økonomisk levetid: den levetid man forventer det forsvarligt at vedligholde/reparere et givet solcelleanlæg inkl. én udskiftning af vekselretteren 8 Nye generationer af arkitekter, bl.a. fra Århus Arkitektskole, modtager undervisning om anvendelse af solceller i byggeri m.v. 9 SOL-300 projektet har gennem adskillige år kunne påvise el-besparelser på ca. 10% i husholdninger med solcelleanlæg. 6 PA Energy Ltd.

7 hver dag. Resultatet er ofte energibesparelser gennem ændret adfærd, en effekt som kan forstærkes gennem supplerende tiltag som synliggørelse af solcelleanlæggets energiproduktion. Kritiske forhold for solcelleanlæg Solcelleproduceret el er endnu ikke konkurrencedygtigt under danske forhold; dette forventes at blive tilfældet for private husholdning og institutioner, som omfattes af den gældende netto-målingsordning mellem 2015 og Der forventes en fortsat forbedring af solcelleteknologiens pris/ydelses forhold de kommende år eller længere. Den samfundsøkonomiske værdi af solcelle-el er dårligt belyst, og der findes p.t. ingen alment accepterede modeller eller metodikker. Der foregår løbende internationalt et udredningsarbejde om værdien af solcelle-el født ind forskellige steder i et el-net og i forskellige kontekst, men man er endnu langt fra alment accepterede konklusioner og anbefalinger. Solcelleanlægs ydelse er afhængig af adgang til energikilden: lyset. Det er derfor af væsentlig betydning, at man meget tidligt i et solcelleprojekt analyserer lysindstrålingsforholdene nu og fremover. Solceller producerer strøm både fra direkte sollys og fra diffust lys. Under danske klimatiske forhold vil omkring halvdelen af produktionen komme fra direkte sollys og den anden halvdel fra diffust lys. Årstidsvariationen i el-produktion er omkring 1:10. Skyggedannelser kan få dramatisk indvirkning på et solcellepanels ydeevne. Påvirkes blot en lille del af en større serieforbindelse af solcellemoduler af skygge, vil man miste hele den pågældende serieforbindelses produktion. Skyggevirkning kan dels optræde i form af træer, bygninger eller andre strukturer, der findes mellem solcellepanelet og solens bane, dels i form af skyggedannelser umiddelbart omkring solcellepanelet, f.eks. p.g.a. udstikkende metalprofiler, murkroner m.v. Solcellepaneler (krystallinske Si typer) skal have så god en køling som muligt, idet virkningsgraden aftager med stigende temperatur. Et fritstående solcellepanel køles ved konvektion fra panelets bagside, men ved bygningsintegrerede anvendelser, hvor panelets bagside kapsles inde, skal det tages specielle forholdsregler for at undgå unødvendig høje temperaturstigninger og dermed nedsat ydelse. En temperaturstigning på 10 C bevirker et fald i ydelse på omkring 10 %, idet solcellers nominelle ydeevne opgives ved 25 C. 7 PA Energy Ltd.

8 1.7 Energitilbagebetalings tider, miljøpåvirkning og genbrug Der er internationalt gennemført en række analyser af solcelleteknologiens miljøpåvirkninger, herunder livs-cyklus analyser, energitilbagebetalings tider og genbrugsmuligheder. Livscyklus analyser for de forskellige solcelleteknologier er beskrevet i adskillige sammenhænge 10, og der foregår en løbende opfølgning af disse analyser som følge af ændringer i materialeforbrug, fremstillingsmetoder, effektiviteter og levetider samt afskaffelse/genbrugsmuligheder. Energitilbagebetalingstider anvendes ofte som et nøgleord for solcellemodulers og systemers miljøindvirkning. I dag konservative værdier 11 - fra er illustreret nedenfor for krystallinske Si solcellemoduler og anlæg med selve solcellerne fremstillet af Si på forskellig vis: ribbon, multi-krystallinsk og monokrystallinsk, og fordelt på selve modul-laminatet, dets ramme og resten af anlægget (Balance-of-System BOS). To indstrålinger er vist: M-EUR er Midteuropa med ca kwh/m 2 /år (svarer til Danmark) og S-EUR er Sydeuropa med ca kwh/m 2 /år. Det fremgår klart at fremstilling af solcellelaminatet inkl. Si feedstock, wafer og celler er energikrævende som tidligere omtalt. For de mest almindelige multi- og monokrystalinske solcellelaminater fremstillet i 2008 og anvendt under danske betingelser - anslås energitilbagebetalingstiden til 2,5 3,5 år. Disse nøgletal forbedres løbende som følge af reduceret/ændret materialeforbrug og bedre fremstillingsteknologier, og det skønnes at der kan opnås yderligere % forbedring. 10 Se bl.a.: 11 Kilde: Eric Alsema & Mariska J. de Wild-Schoten, Environmental Impact of Crystalline Silicon PV Module Production, PA Energy Ltd.

9 Genbrugsmulighederne er godt belyst 12 og der er i Europa etableret en frivillig indsamlings- og genbrugsordning for solcellemoduler. Solcellemoduler lader sig i vid udstrækning genbruge på kommercielle vilkår. Indsamling og genbrug af solcelleanlæggenes elektronik m.v. er reguleret af gældende EU direktiver og nationale bestemmelser. Solcelleteknologien er endnu en ung teknologi, og for 2008 skønnes der i Europa kun at blive tale om ca tons solcelle-skrot ; i 2020 forventes dette tal at sige til mere end tons på basis af en forventet økonomisk anlægslevetid på 30 år. 1.8 Normer & standarder Solcelleteknologien er den vedvarende energiteknologi, der p.t. er bedst dækket af internationale normer og standarder. Den Internationale Elektroteknisk Kommite (IEC) 13 har i adskillige år haft en arbejdsgruppe, TC-82, som udelukkende beskræftiger sig med solcelleteknologi, og der er udgivet en lang række normer og standarder, herunder bl.a. IEC Standard for krystallinske moduler og Standard for amorfe moduler PA Energy Ltd.

10 2. Perspektiver for solcelleteknologiens udvikling op til 2050 Det Internationale Energi Agentur (IEA) er ofte blevet anklaget for at være ude af trit med markedsudviklingen og perspektiverne for de forskellige energikilder og -former. I 2008 reviderede IEA sine prognoser bl.a. i form af Energy Technology Perspective (ETP) Vedvarende energi, og dermed også solceller, indgår nu synligt i energimikset og dermed i emmissions regnestykket. Blue map er IEA s mere aggressive fremskrivning med det mål at reducere CO 2 udslip i 2050 til 50 % af det nuværende niveau. 2.1 Anvendelses perspektiver for solceller Produktionen af solceller har siden 1990 udviklet sig som skitseret. I 2007 skønnes den globale solcelleproduktion at være knap 4 GW, og vækstraten har siden 2000 i gennemsnit været over 40 %/år. Denne tendens forventes at fortsætte med endog stigende vækstrater i de førstkommende år. Der er blevet udarbejdet utallige prognoser for solcellernes udbredelse af såvel regeringer, institutioner, banker og investorer, industrien og konsulenter/eksperter; praktisk 10 PA Energy Ltd.

11 talt alle prognoser har vist sig at være for konservative. Et typisk eksempel er vist her til venstre. Den schweiziske bank Sarasin har gennem flere år udsendt anerkendte prognoser for det gloable solcelle markeds udvikling, og her vises i sammenhæng prognoserne fra 2004 til Baseret på respekterede prognoser og egne vurderinger er der opstillet følgende prognose for det europæiske og det globale markeds udvikling op til Årligt marked: EU 4 8 GW 75 GW 250 GW ~500 GW Globalt 6 14 GW 140 GW 600 GW ~2.000 GW En sådan vækst vil nok være teknisk mulig uden oplagte flaskehalsproblemer, vil betyde at en væsentlig del af EU s udbygning/udskiftning af kraftværkskapaciteten vil blive med solceller og at der vil opstå en voldsom efterspørgsel efter kompetent arbejdskraft på mange niveauer. Flere lande har udarbejdet langtidsplaner eller roadmaps for solceller. Herunder vises kort roadmaps for solcelleteknologiens nuværende tre kraftcentre EU, Japan og USA. EU 14 (Kommissionens PV Technology Platform) PA Energy Ltd.

12 Japan (NEDO) USA (Solar America Initiaitve) 12 PA Energy Ltd.

13 2.2 Økonomiske perspektiver Sammenligning af forventet prisudvikling per kwh for ovennævnte tre road maps, samt verdens p.t. største solcellemarked: Tyskland. 13 PA Energy Ltd.

14 Hoveddrivkraften bag den japanske road map er Japans mangel på egne energikilder; for den amerikanske og den europæiske road map er hoveddrivkraften ønsket om at skabe nye arbejdspladser og konkurrencedygtig industri. Selvom priserne per kwh i udgangspunktet 2005 afviger væsentligt er der dog et rimeligt sammenfald i fremskrivning af den forventede prisudvikling for solcelleproduceret el, og der kan næppe være tvivl om, at grid parity eller privatøkonomisk konkurrencedygtighed nås i det mest af EU inklusiv Danmark i perioden og at basal konkurrencedygtighed med el produceret via fossile brændsler opnås omkring 2030, muligvis før afhængig af prisudviklingen på olie, gas og kul. Årlige driftsomkostninger ved solcelleanlæg oplyses typisk til 0,5 1,5 % af investeringen. 2.3 Teknologiske perspektiver Som tidligere omtalt i afsnit 1.2 tales der om tre generationer solcelleteknologi. Første generations teknologierne forventes at være markedsledende op til 2020 og måske længere. Der foregår en konstant industriel F&U indsats for at reducere forbruget af krystallinsk Si og for at reducere fremstillingsomkostningerne generelt. Anden generations teknologiernes markedsandel er allerede nu voksende, og de forskellige tyndfilmsteknologier kan forudses at blive markedsledende efter Tredje generations teknologierne er endnu per definition præget af grundforskning og F&U aktiviteter og kan næppe forventes at blive kommercielle i nævneværdigt omfang før omkring Traditionelt siges det, at der går mindst 20 år fra man har en vellykket laboratorie solcelle til man kan nå industriel produktion. 14 PA Energy Ltd.

15 kwh pr m² 3. Dansk potentiale op til Solindstråling ressourcen orientering Den årlige solindstråling i Danmark varierer normalt ikke mere end 10 % fra et gennemsnitstal (referenceåret), og udgør ca kwh/m 2 /år for en vandret flade. Orienteres fladen mod syd med en hældning på 42 fås godt 1200 kwh. På grund af Danmarks placering omkring 56 nordlig bredde er årstids-variationen stor, mere end en faktor 10 fra bedste (juni) til ringeste (december) måned. Dansk Meteorologisk Institut (DMI) registrerer solindfald på 16 målestationer fordelt over landet og har gjort dette i mange år; der foreligger således pålidelige måledata for det meste af landet 15. Afvigelsen fra sted til sted i Danmark er godt 10 % med det østlige Referenceårets solindfald 1200 Danmark som det højeste og 1000 Midtjylland som det laveste. 800 Medio 2007 indledte EnergiMidt et måleprojekt støttet af Energinet.dk, hvor der spredt over hele landet er etableret 16 nettilsluttede solcelleanlæg, hvor der løbende registreres solindstråling vandret Azimuth (globalstråling som DMI), indstråling i plan med solcellepanelet samt solcelleanlæggets el-produktion. Med tiden vil dette projekt i væsentlig grad kunne bidrage til at komplettere fundamentale danske data nødvendige for design af solcelleanlæg. Omkring halvdelen af et solcelleanlægs el-produktion i Danmark hidrører fra direkte sollys og den anden halvdel fra diffust lys. I praksis betyder det, at man for nettilsluttede solcelleanlæg kan anvende verdenshjørneorientering mellem øst over syd til vest og hældninger mellem 20 og 60 uden at miste mere end højst 20 % i ydeevne i forhold til den optimale orientering. Der er således generelt store frihedsgrader for orienteringen af solcellepaneler under danske forhold. 15 Solindstrålingsdata for Danmark er mere detaljeret vurderet og beskrevet i EFP-07 projektet: PV-OPT (J. nr.: ); projektrapporten forventes at foreligge i løbet af maj PA Energy Ltd.

16 3.2 Hovedanvendelser og tilhørende scenarier I flg. den danske Solcellestrategi 16 er det største potentiale for solcelleanvendelse i Danmark bygningsplacerede og bygningsintegrerede anlæg. Denne anvendelsesform indebærer flere fordele: Allerede bebygget areal udnyttes til el-produktion der kræves ikke nyt areal Der er nem adgang til el-nettet og el-produktionen kan helt eller delvis anvendes i bygningen Der er begrænset behov for nye strukturer til at placere solcellemodulerne på Solcellemodulerne kan indgå i klimaskærmen og få multifunktion i bygningen og opnå æstetiske værdier Solcellerne er således den eneste vedvarende energiform, der producerer højkvalitets energi (elektricitet), og som let lader sig indpasse i et bebygget område eller et egentligt bymiljø. Solcellerne kan indgå i beregningen af en given bygnings energiramme, og med de planlagte stramninger af energirammen kan solcellerne forventes at få øget betydning i forbindelse med nybyggeri eller ved væsentlige ombygning. Nettilsluttede barmarksanlæg vil med tiden også kunne forventes i Danmark, når først konkurrencedygtighed med forbrugsprisen for el opnås og senere når konkurrencedygtighed med fremstillingsprisen for el opnås, se også afsnit 2.2. I eksempelvis Tyskland var der ved udgangen af 2007 etableret 350 MW barmarksanlæg i størrelsen 0,1 til 40 MW, svarende til ca. 10 % af den i Tyskland installerede solcellekapacitet. Barmarksanlæggene etableres typisk på marginaljorde. Stand-alone solcelleanlæg er kommercielt konkurrencedygtige til mange anvendelser som eksempelvis: signalanlæg, telekommunikationsanlæg, telemetrianlæg samt i stigende omfang by-møbler som parkeringsautomater, informationstavler m.v. Stand-alone anvendelser må forventes at få stigende omfang i Danmark i takt med faldende priser og stigende bevidsthed om teknologiens muligheder, men vil næppe få væsentligt indvirkning på landets elforsyning. Danmarks årlige el-forbrug er på TWh. For at fremstille en tilsvarende elmængde under danske forhold med dagens solcelleteknologi kræves et areal på km 2, og teknologien er således arealkrævende. Arealanvendelsen i Danmark har udviklet sig væsentligt de sidste 100 år 17, bl.a. er det bebyggede areal steget fra 3 % i slutningen af 1800 tallet til knap 10 % i Arealfordelingen i 2000 er skitseret herunder. 16 Solcellestrategien er p.t. under revision og ny udgave forventes i første halvdel af PA Energy Ltd.

17 Omkring km 2 er såkaldt bebygget og befæstet areal inklusive veje, jernbaner og anden infrastruktur. Det skønnes at egentlige bygninger har et fodaftryk svarende til 15 % heraf eller godt 600 km 2. For at dække Danmarks nuværende el-forbrug kræves et solcelleareal svarende til halvdelen at det egentligt bebyggede areal, hvilket ikke er realistisk p.g.a. orienteringsmæssige og skyggemæssige begrænsninger, m.v. Det teoretiske tekniske potentiale for bygningsplacerede og bygningsintegrerede solcelle-anlæg skønnes til en fjerdedel af det egentligt bebyggede areal, hvorfor ca. halvdelen af Danmarks el-forbrug ville kunne dækkes på denne måde Bygningsintegrerede/-placerede jernbaner vil potentialet yderligere vokse Barmarks anlæg Grafen til venstre viser væksten i det bebyggede/befæstede areal og skønnes væksten at fortsætte unændret som fra 1950 erne til i dag, vil det teoretiske tekniske potentiale for bygningsplacerede og bygningsintegrerede solcelleanlæg i 2050 øges med yderligere ca. 25 %. Forestiller man sig solceller placeret på/integreret i andre dele af det bebyggede/befæstede areal som eksempelvis støjafskærmning langs veje og Inddrages barmarksanlæg i overvejelserne om en fremtidig udbygning af solceller i Danmark er der ingen tvivl om at man uden større problemer kan finde de i alt knap 300 km 2 velegnet areal, der kræves for at fremstille de TWH, som Danmark forbruger i øjeblikket. 17 DMU, Faglig Rapport nr. 682, 2008 (www.dmu.dk/udgivelser/dmunyt/2008/16/arealanvendelse.htm ) km 2 x ¼ = 150 km 2 ; 1 kw solceller fylder 7,5 m 2 og yder p.t. ca. 850 kwh/år svarende til i alt ca. 17 TWh. 17 PA Energy Ltd.

18 MW Andre tendenser Effektiviteten af de forskellige solcelleteknologier har siden midt i 1970 erne udvist en generel stigende tendens svarende til omkring 5% per år. Samtidig har der været en tendens til prisfald svarende til omtrent en halvvering hvert syvende år. Hvor langt disse tendenser kan fremskrives er ikke klart, men solcellernes pris/ydelses forhold vil helt sikkert blive forbedret mange år frem i tiden, som tidligere omtalt Andre udredninger I 2006 rapporterede PA Energy 19 m.fl. en mere kortsigtet men detaljered fremskrivning af potentialet for nettilsluttede solcelleanlæg i Danmark. Under hensyntagen til solcelleteknologiens lærekurve (learning curve) og den danske solcelle-ressourcebases skønnede formåen blev der opstillet tre scenarier for udviklingen frem til og med Hovedresultatet er vist herunder I dag Høj-vækst Medium-vækst Lav-vækst vokset til 3,1 MW 20. I 2016 ville der under et højvækst scenarie kunne forventes at være knap 100 MW installeret, det mere realistiske mediumvækst scenarie resulterede i 75 MW og lavvækst scenariet i 50 MW. Til sammenligning kan det oplyses, at Danmark ved udgangen af 2005 havde 2,7 MW installeret, hvilket ved udgangen af 2007 var Sammenfatning Der er naturligvis mange usikkerheder forbundet med en udredning af det danske solcellepotentiale frem til 2050, men et forsøg på en kort sammenfatning kan være: Solcellerne har meget ringe miljøpåvirkning; energitilbagebetalingstiden er få år. Solcellerne forventes at blive gradvis mere og mere konkurencedygtige og i Danmark at blive privatøkonomisk attraktive omkring 2020 og samfundsøkonomisk attraktive omkring EFP-05, J. nr , PA Energy A/S, EnergiMidt A/S, Forskningscenter Risø og Dansk Industri: Solceller - betydningen af udbredelse til reduktion af pris og behov og konsekvenser for operationelle mål 20 National reports, Denmark 18 PA Energy Ltd.

19 Solcellerne må forventes primært at blive opsat på eller i forbindelse med bebyggelser, og vil derfor ikke kræve ekstra areal. Solcellerne må forventes i Danmark som i EU og globalt at blive et væsentligt element i elforsyningen efter Solcellerne er en vedvarende energiform med stor folkelig accept, let indpasning i elsystemet og en bred vifte af added values. Solcellerne giver nye muligheder for industri og er velegnet til jobsskabelse (er en af de mest arbejdskraft intensive energiindustrier overhovedet) 3.3 Potentiale efter 2050 Potentialet for solcellerne efter 2050 kan kun anses for voksende. Solcelleteknologien er ikke løsningen på alverdens energiproblemer, men må forventes at blive et stedse mere væsentligt element i fremtidens el-forsyning alene af den grund at den direkte omsætter til el den største og mest vedvarende energikilde overhovedet: solen. 4. Udfordringer Det er mange udfordringer, såfremt Danmark skal være i stand til at udnytte solcelleteknologien i takt med at dennes tekniske og økonomiske udvikling muliggør dette. De største udfordringer er forsøgt opstillet herunder i en ikke prioriteret rækkefølge. I en fremtidig, mere og mere post-fossil energiforsyning vil der være behov for en bred vifte af tekniske muligheder og teknologivinderne kan ikke udpeges på forhånd. Danmark kan naturligvis ikke være teknologiledende på alle felter, men Danmark kan forsøge at følge med i form af en seriøs indsats indenfor alle relevante energiteknologier for at kunne træffe de bedst mulige dispositioner i tide. Danmark har p.t. et af de laveste tal for installeret solcellekapacitet per indbygger i EU; Danmark har ca. 0,5 W/indbygger mod eksempelvis Tysklands ca. 100 W/indbygger. Danmarks ressourcebase til udbredelse af solceller er derfor svag og tiltag og kompetencer som kvalitetssikring, certificering af installatører, opsamling af relevante installations- og driftsdata samt generelle oplysningskampagner bliver nødvendige. Indtil solcellerne bliver privatøkonomisk attraktive, formodentlig omkring 2020, er der behov for et brobygningsfag i form af offentlig støtte til udbredelsen, ligesom det er tilfældet i de fleste EU lande, USA og Japan. Uden et brobygningsfag vil det blive overordentlig vanskeligt for Danmark at kunne opretholde et mindste aktivitetsniveau og dermed at kunne udnytte solcellernes fordele, når udviklingen betinger det. 19 PA Energy Ltd.

20 Danmark har en solcellerelateret industri, som næsten 100 % er baseret på eksport. Samme industri har adskillige gange efterlyst et hjemmemarked for at kunne udvikle/afprøve/evaluere nye produkter under gunstige forhold. Solcelleteknologi er et udpræget højteknologisk område, hvilket normalt ses som et dansk styrkeområde; solcelleteknologien kan blive et dansk flagskib. Der vil i Danmark fremover blive behov for arbejdskraft med kompetencer på solcelleområdet på alle niveauer. Uddannelsessystemet er erfaringsmæssigt trægt at tilpasse til nye teknologier og udfordringer. 20 PA Energy Ltd.

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER DE STØRRE BYGNINGERS BIDRAG TIL FREMTIDENS ENERGIPRODUKTION OG EN MERE BÆREDYGTIG BYGNINGSMASSE Forundersøgelse Maj 2014 Bygherreforeningen Teknologisk

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

Varmepumper i områder uden for kollektiv energiforsyning

Varmepumper i områder uden for kollektiv energiforsyning Elforprojekt nr. 335-48 Journal nr. 464-01 Projektrapport August 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 4 1. Indledning... 5 1.1 Eksperimentel undersøgelse... 5 1.2 Konceptudvikling... 6 2. Sammenfatning...

Læs mere

rapport fra megavind Danmarks fremtid som kompetencecentrum for vindkraft

rapport fra megavind Danmarks fremtid som kompetencecentrum for vindkraft rapport fra megavind Danmarks fremtid som kompetencecentrum for vindkraft Indhold Forord Sammenfatning 1 Baggrund 9 1.1 Danmark som kompetencecentrum for vindkraft 10 2 Vindkraft i et systemskifte 13 2.1

Læs mere

Dansk strategi for udvikling af SOFC-brændselsceller 2010 2020

Dansk strategi for udvikling af SOFC-brændselsceller 2010 2020 National SOFC-strategi, 2010-2020 Page 1 / 37 Dansk strategi for udvikling af SOFC-brændselsceller 2010 2020 Partnerskabet for Brint og Brændselsceller i Danmark SOFC-strategigruppen National SOFC-strategi,

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050 Energiscenarier Energiscenarier frem mod 22, 235 og 25 Indhold 1. Resumé 4 2. Indledning 12 3. VE-potentiale på lang sigt 14 4. Scenarier til 235 og 25 18 5. Teknologidata 22 6. Forbrugsmodellen 26 7.

Læs mere

når den billige olie slipper op

når den billige olie slipper op når den billige olie slipper op Teknologirådet og Ingeniørforeningens olieprojekt I projektet indgår en ekstern arbejdsgruppe med følgende deltagere: Flemming Getreuer Christiansen, GEUS, Danmarks og Grønlands

Læs mere

Vindmøller i Danmark

Vindmøller i Danmark Vindmøller i Danmark INDHOLD Forord Side 3 Vindenergi en af løsningerne på de energipolitiske udfordringer Side 4 De energi- og klimapolitiske udfordringer De energipolitiske målsætninger EU s klima- og

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

Samspil mellem gas, el og varme

Samspil mellem gas, el og varme Samspil mellem gas, el og varme Udgivet af Rapporten kan fås ved henvendelse til: Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk December 2011 Dok. 43418/11,

Læs mere

Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050

Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 1 Dansk transport uden kul og olie hvordan? Et oplæg til debat

Læs mere

Havvindmøller Danske erfaringer og løsninger

Havvindmøller Danske erfaringer og løsninger Havvindmøller Danske erfaringer og løsninger INDHOLD Forord af transport- og energiminister Flemming Hansen 1 Havvindmøllepolitik i Danmark 2 Status på vindmølleudbygningen i Danmark 3 Markedsbaserede

Læs mere

En fremtidssikret regulering af elsektoren

En fremtidssikret regulering af elsektoren En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 Indhold 1. Forord 6 2. El-reguleringsudvalgets

Læs mere

Danmark i et grønt certifikatmarked

Danmark i et grønt certifikatmarked Danmark i et grønt certifikatmarked CONCITO 26. juli 2013 Forfattere: Partner, Helge Sigurd Næss-Schmidt Economist, Jens Sand Kirk Indholdsfortegnelse Præmis for studie og sammenfatning 4 1 Danmarks energipolitiske

Læs mere

Elektrolyse i Danmark

Elektrolyse i Danmark Strategi for F,U & D 2010-2018 Elektrolyse i Danmark El til øjeblikkelig forbrug Brint til distribution eller produktion af syntetiske brændsler EL H2 H2 El til almindeligt elforbrug. El til elmotorer

Læs mere

Scenarier for udbygning af el- og kraftvarmekapacitet

Scenarier for udbygning af el- og kraftvarmekapacitet Scenarier for udbygning af el- og kraftvarmekapacitet Teknisk baggrundsrapport til Energistrategi 2025 Juni 2005 www.isbn: 87-7844-534-5 Indhold Denne rapport beskriver de forudsætninger, som antages

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser F& U rapport nr. 5 ISBN: 87-90455-74-6 DANVA Rapport Marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 1.1

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 29 REGERINGEN DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 29 REGERINGEN Danmark styrket ud af krisen Debatoplæg om de udfordringer, som Danmark står overfor for at sikre

Læs mere

Vejledning om solcelleanlæg. sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning

Vejledning om solcelleanlæg. sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning Vejledning om solcelleanlæg sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning DS-hæfte 39:2013 Vejledning om solcelleanlæg sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning Vejledning om solcelleanlæg

Læs mere

DEL 1 Kapitel 1 Biomassens globale aspekt... 20. Kapitel 2 International markedsanalyse af konsekvenserne ved øget produktion af bioenergi...

DEL 1 Kapitel 1 Biomassens globale aspekt... 20. Kapitel 2 International markedsanalyse af konsekvenserne ved øget produktion af bioenergi... Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Sammenfatning... 12 DEL 1 Kapitel 1 Biomassens globale aspekt... 20 1.1 Indledning... 20 1.2 Den fremtidige globale landbrugsproduktion... 21 1.3 Biobrændstofproduktionen

Læs mere

Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen

Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen H.D. STUDIET I FINANSIERING HOVEDOPGAVE FORÅR 2010 OPGAVELØSER: MADS A. RASMUSSEN VEJLEDER: CLAUS BAJLUM Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen 2010 H A N D E L S H Ø J S K O L E N I KØBENHAVN

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser NYE VEJE Fremtidens videregående uddannelsessystem analyserapport Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Publikationen

Læs mere

Bæredygtighed og polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov

Bæredygtighed og polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Bæredygtighed og polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Bæredygtighed og polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Hvorfor spiller bæredygtighed en vigtig rolle? I 1987

Læs mere

Bilfærgernes Rederiforening. Grønnere Færgefart i Danmark

Bilfærgernes Rederiforening. Grønnere Færgefart i Danmark Bilfærgernes Rederiforening Grønnere Færgefart i Danmark (OSK-ShipTech 131060.3083.05) Date: 12.12.2014 Sign: ssk/khm Kunde: Kunde Navn: Kontakt person: Bilfærgernes Rederiforening Peter Wallbohm Olsen

Læs mere

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser kebmin.dk Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser August 213 Regeringen Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser 4 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 7 1. Danmarks

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere