VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement"

Transkript

1 VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement Du kan her læse om forhold, du særligt skal være opmærksom på, når du begynder at bruge dit nye mobilabonnement. Sammen med abonnementet har du adgang til en række Telia fordele. Fordelene og indholdet heraf varierer løbende. Det betyder, at Telia uden varsel kan ændre eller ophøre med at udbyde en bestemt Telia fordel. Du kan altid læse om de specifikke begrænsninger og regler ved brug af de enkelte fordele på telia. dk/fordele. Vær særligt opmærksom på at grænsen for forbrug af mobilt data i udlandet er beskrevet i pkt. 10 Dækning og roaming. Det er dig, som abonnent, der hæfter for betalingen af mobiltjenesten. Det vil sige, at du skal betale for alle de samtaler, SMS er m.v., der registreres fra din telefon. Opbevar din mobiltelefon og PIN-kode forsvarligt og overlad kun telefonen til andre (f.eks. børn), hvis du har sikkerhed for, at du kan styre og kontrollere forbruget. Mister du dit SIM-kort, skal du straks ringe og spærre kortet på for at undgå misbrug. Se nærmere i vilkårenes pkt. 8. Du kan læse mere om brugen af elektronisk underskrift i Standardbetingelserne under punkt 3, hvis du har underskrevet din aftale med en elektronisk kuglepen i Telia butikken. Hvis en nummerflytning ikke kan gennemføres som følge dine forhold så fastholdes aftalen med det/de midlertidige numre hos Telia. Du kan styre og kontrollere dit forbrug ved f.eks. at anvende Forbrugskontrol, så din telefon spærres for udgående opkald og indholdstakserede tjenester, når forbruget overskrider det beløb, som du selv har bestemt. Forbrugskontrollen har som udgangspunkt et forbrugsloft på 500 kr. Se nærmere i vilkårenes pkt. 16. At abonnere på forskellige spærringsmuligheder, f.eks. spærring for indholds- og betalingstjenester. Se vilkårenes pkt. 11 Du kan sætte din mobiltelefon op på forskellige måder, hvilket kan betyde, at der er risiko for et utilsigtet forbrug. Læs derfor brugervejledningen til telefonen grundigt igennem, inden at du aktiverer SIM-kortet. Husk du altid kan styre og kontrollere dit forbrug ved at vælge Forbrugskontrol, Spærring m.v. Der er en bindingsperiode på 6 måneder eller 30 dage på abonnementet, hvilket kan ses af abonnementsaftalen. Du skal betale for et eventuelt minimumsforbrug, uanset om du har haft et forbrug eller ej i bindingsperioden. Telia kan uden varsel vælge at nedsætte hastigheden eller afbryde adgangen til dataforbrug, når kundens månedlige inkluderede eller tilkøbte datapakke overskrides. Har Kunden f.eks. 10 GB data inkluderet i abonnementet, vil forbrug udover 10 GB således betyde, at der spærres for yderligere forbrug af data for resten af måneden. Læs i øvrigt de vedlagte vilkår grundigt igennem og vær særligt opmærksom på de steder, der er markeret med fed. Kunden har altid adgang til at ringe til den offentlige alarmtjeneste (112). STANDARDBETINGELSER FOR TELIA DANMARKS MOBILABONNEMENTER (PRIVAT) Marts Indledning Disse betingelser gælder for Telias mobiltjenester (herefter benævnt Telia), og afvigelser fra disse betingelser skal aftales skriftligt for at være gyldige. Ved siden af disse betingelser gælder de produktspecifikke betingelser, der måtte følge det mobilprodukt, kunden vælger. De vilkår, som kunden skal være særligt opmærksom på, er fremhævet med fed skrift. 2. Parterne Denne aftale indgås mellem kunden og Telia Danmark, filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige, CVR , Holmbladsgade 139, 2300 København S. Parterne er berettiget og forpligtet efter aftalen. Det er således kunden, der hæfter for betaling af de ydelser, der leveres iht. aftalen. Det gælder også, hvis kunden overlader abonnementet til en eventuel bruger. 3. Elektronisk Underskrift Har Kunden underskrevet denne aftale og eventuelle tillæg ved brug af elektronisk underskrift, betyder det, at kunden ikke underskriver aftalen fysisk med kuglepen eller lign., men derimod underskriver med en elektronisk kuglepen, der er tilknyttet Telias aktiveringssystem. Dermed overføres kundens underskrift direkte over på aftalen. Er der tillæg til aftalen, underskriver kunden med elektronisk underskrift for hvert tillæg. Der er et højt sikkerhedsniveau forbundet med brug af elektronisk underskrift hos Telia. Det vil således ikke være muligt for nogen at kopiere eller misbruge underskriften, og underskriften vil kun fremstå i forbindelse med det felt på kontrakten, som Kunden har skrevet under på i Telia butikken. Ligeledes vil underskriften kun blive gemt hos Telia sammen med kontrakten, så Telia efterfølgende kan dokumentere aftaleforholdet. 4. Abonnementet Abonnementet omfatter adgang til telefoni over Telias mobilnet. Abonnementsaftalen oprettes skriftligt mod forevisning af gyldig billedlegitimation og underskrives af kunden. De oplysninger, kunden afgiver, vil blandt andet blive brugt i forbindelse med den aftalte ydelse, ved fakturering og evt. ved indberetning til kreditoplysningsbureau. En kunde, der har ubetalt gæld hos Telia, kan ikke oprette abonnement, før gælden er betalt. Kunden har pligt til straks at oplyse Telia om ændringer i de oplysninger, som kunden har givet ved aftalens indgåelse, herunder adresseændring, ændring af betalingsforhold o. lign. Hvis kunden ikke har meddelt adresseændring, er Telia berettiget til at opkræve en administrationspris for håndtering af returpost. Kunden er kun berettiget til at fortryde aftalen under de omstændigheder, som fremgår af forbrugeraftaleloven (fjernsalg). Fortrydelse skal ske ved afsendelse af meddelelse til Telia herom senest 14 dage efter modtagelse af kontrakten. Telia forbeholder sig til enhver tid ret til at foretage kreditundersøgelse af kunden, herunder at indhente oplysninger hos kreditoplysningsbureau. Telia har i den forbindelse ret til at sætte et kreditloft på abonnementet efter eget valg, herunder uden varsel og ansvar at ændre det tildelte kreditloft pga. en efterfølgende kreditvurdering. Telia kan i øvrigt til enhver tid på baggrund af en kreditvurdering indskrænke eller afvise kundens brug af visse services. Telia kan under hele aftaleforholdet kræve, at kunden stiller sikkerhed for sine forpligtelser, når dette er begrundet i kundens forhold. Depositum forrentes ikke, og kunden er forpligtet til at afholde alle udgifter i forbindelse med en sikkerhedsstillelse. Abonnementsaftalen er først endeligt indgået, når Telia har godkendt aftalen og har modtaget en eventuel sikkerhedsstillelse. Kunden anses for at være almindelig slutbruger, jf. definitionen i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, og det er en forudsætning for aftalen, at kunden ikke på kommercielt grundlag stiller Telias mobiltjeneste til rådighed for andre. Gør kunden det, eller har Telia en berettiget mistanke herom, kan Telia uden varsel og ansvar afbryde forbindelsen og ophæve aftalen. 5. Levering og nummerflytning Kundens SIM-kort vil blive aktiveret hurtigst muligt efter kundens indgåelse af abonnementsaftalen. Kunden kan overføre mobiltelefonnumre fra andre teleselskaber til Telia. Telia vil nummerflytte et sådant nummer hurtigst muligt, medmindre andet er aftalt. Inden nummerflytningen finder sted, modtager kunden en SMS-besked fra Telia med information om nummerflytningsdatoen. Kunden vil være bundet af nærværende abonnementsaftale, selvom det ikke er muligt at nummerflytte det ønskede nummer. Kan et nummer ikke nummerflyttes, så tildeles kunden et Telia nummer. Ved nummerflytning af et mobiltelefonnummer fra andet teleselskab, er det alene mobiltelefonnummeret, der overføres. Abonnementsform eller services, som kunden havde adgang til, overføres således ikke fra det tidligere teleselskab. Nummerflytningen er gratis. Telia er berettiget til at opkræve en kompensation fra Kunden pr. nummer, såfremt Kunden nummerflytter reserverede numre, som ikke er taget i brug af kunden på tidspunktet for den ønskede nummerflytning. Kunden skal henvende sig til Telias Kundeservice ved problemer med nummerflytning af Kundens telefonnummer. Kunden er berettiget til kompensation i følgende tre tilfælde: - Uretmæssig nummerflytning af Kun- Side 1

2 dens telefonnummer uden Kundens accept. - Nummerflytningen bliver ikke gennemført på den med Kunden aftalte dato. - Manglende telefonforbindelse i over 24 timer på grund af fejl i nummerporteringen. Kunden er ikke berettiget til kompensation, hvis problemerne med nummerflytningen skyldes Kundens forhold. Størrelsen af kompensationen kan ses på telia.dk 6. Mobiltelefonnummer Kunden kan uden administrationsomkostning vælge at få hemmeligt nummer. Det betyder, at kundens telefonnummer, navn og adresse udelades i nummeroplysningsdatabaser. Kundens mobiltelefonnummer vil dog ved afsendelse af SMS beskeder blive overført til modtagerens telefon. Kunden kan anmode om at få ændret sit telefonnummer mod betaling af en administrationspris. Telia har ret til at ændre kundens nummer, uden at denne kan kræve erstatning herfor, hvis ændringen skyldes lovmæssige, væsentlige tekniske eller driftsmæssige forhold. Nummerreservation for privatkunder gælder i en måned for pr. mobilnummer pr. kunde. 7. SIM-kort Kunden får sammen med SIM-kortet en personlig 4-cifret PIN-kode og en 8-cifret PUK-kode. PIN-koden bruges til at sikre, at det kun er kunden, der kan bruge mobiltelefonen. Indtastes en forkert PIN-kode 3 gange i træk, spærres kortet, og genåbning kan herefter kun ske med PUK-koden. Tastes PUK-koden forkert 10 gange blokeres SIM-kortet permanent, og et nyt SIM-kort skal rekvireres mod betaling. Koder og SIM-kort skal opbevares sikkert hver for sig. Er kortet beskadiget, skal kunden destruere det, eller returnere det til Telia. Telia ombytter beskadigede SIM-kort mod betaling. Telia oplyser af sikkerhedsmæssige årsager ikke koderne telefonisk, men sender oplysningerne til kunden på den registrerede adresse. Telia er ikke ansvarlig for tab som følge af, at et SIM-kort er bortkommet, beskadiget eller på anden måde er defekt. SIM-kortet tilhører Telia og skal destrueres eller returneres, hvis Telia kræver dette. Indgreb, kopiering m.v. af SIM-kortet er ikke tilladt af andre end Telia, og opfattes som en væsentlig misligholdelse af aftalen. Abonnementer, som er indgået med Telia, annulleres ikke som følge af ovenstående. 8. Tyveri, bortkomst m.v. af SIM-kort Mister kunden sit SIM-kort, skal kunden straks ringe til og få spærret SIM-kortet for at undgå misbrug. Telia kan kræve en skriftlig bekræftelse fra kunden på spærringen, og kan tillige kræve at kunden anmelder forholdet til politiet. Det samme gælder, hvis en anden uberettiget har fået kendskab til koden, eller hvis der er risiko eller mistanke om misbrug af SIM-kortet. Når Telia er blevet underrettet, er kunden ikke længere ansvarlig for efterfølgende uberettiget brug af SIM- kortet. Telia bekræfter en spærring af kortet skriftligt. Kunden hæfter fortsat for betaling af abonnement, minimumforbrug og andre faste afgifter, når kortet er spærret. Et nyt SIM-kort udleveres mod betaling. Spærringen er ikke alene vigtig for at forhindre misbrug, men også fordi det har betydning for størrelsen af det beløb, som kunden selv hæfter for, hvis mobiltelefonen alligevel har været udsat for misbrug. Telia kan opkræve en administrationspris for at fjerne spærringen igen. Kunden hæfter altid med op til kr ,00 af misbruget, hvis mobiltelefonen var tændt, da den forsvandt. Kunden skal dog ikke dække misbrug, som har fundet sted efter, at kunden bad Telia om at få SIM-kortet spærret. Selvrisikoen stiger til op til kr ,00 af misbruget, hvis Telia kan godtgøre, at PIN-koden har været anvendt, og at et af følgende krav er opfyldt: Det ulovlige forbrug er sket efter det tidspunkt, hvor kunden har fået kendskab til, at koden er kommet en uberettiget person til kundskab, uden at kunden snarest muligt herefter har underrettet Telia herom. Kunden har selv oplyst PIN-koden til den person, der har misbrugt mobiltelefonen. Kunden har udvist en groft uforsvarlig adfærd, der har muliggjort misbruget af mobiltelefonen. Kunden hæfter for misbruget uden beløbsbegrænsning, hvis Telia godtgør, at kunden selv har oplyst PIN-koden til misbrugeren, og at kunden var eller burde være klar over, at dette ville indebære en risiko for misbrug. Omfanget af kundens og Telias ansvar fremgår af 62 i lov om betalingstjenester og elektroniske penge. 9. SIM-lås Mobiltelefonen vil være låst til Telias net i 6 måneder fra abonnementets aktiveringsdato. I denne periode kan kunden kun få udleveret sin operatørlåsekode mod betaling af en administrationspris, som kan ses på telia.dk. Efter periodens udløb oplyses koden gratis ved telefonisk henvendelse til Telias kundeservice. Hvis telefonen ikke åbnes ved 2. forsøg, skal kunden henvende sig i nærmeste Telia butik med telefonen og koden. Udlevering af operatørlåsekode i bindingsperioden forudsætter, at kunden ikke har misligholdt abonnementsaftalen. Uautoriseret oplåsning af telefonen anses for en væsentlig misligholdelse af aftalen og kan efter omstændighederne betyde bortfald af kundens indsigelsesret ved mangler ved telefonen. 10. Dækning og roaming Kunden kan benytte sit abonnement, hvor der er radiodækning. Kunden kan få oplysning om radiodækning ved henvendelse til Telia. Alt afhængig af kundens fysiske placering eller lokale forhold kan radiodækningen være anderledes end angivet af Telia. I nogle dækningsområder i Danmark vil kunden bevæge sig mellem det danske og svenske mobilnet eller mellem det danske og tyske mobilnet. Kunden kan her risikere at roame over på det svenske eller tyske mobilnet, selvom kunden befinder sig i Danmark. Det betyder, at kundens opkald vil blive takseret som udlandsopkald. Der adviseres ikke om roaming via udenlandske operatørers net. Det er kundens ansvar at sikre hvilken operatørs netværk, der benyttes ved de enkelte samtaler. Kunden kan bruge mobiltjenesten i udlandet via udenlandske udbyderes net, hvis Telia har indgået aftale med den udenlandske udbyder om roaming. Ved roaming i udlandet gælder de reguleringer, priser og vilkår, som er fastsat for de enkelte services i det pågældende mobilnet. Telia er uden ansvar for dækning, kvalitet, sikkerhed, udbud af tjenester, kundedata m.v. i udenlandske mobilnet. Grænse for forbrug af mobilt datatjenester i udlandet. Med datagrænsen sikres det, at udgiften til datatjenester, der benyttes i udlandet i løbet af en måned, ikke overstiger ca. 450 inkl. moms. Alle abonnementskunder er som følge af lovkrav pr.1. juli 2010 som standard oprettet med datagrænse og datakontrol i udlandet. Når 80 % af grænsen er nået, modtager kunden en SMS med information om, at kunden skal besvare SMS, login på telia.dk/selvbetjening eller kontakte kundeservice, hvis kunden ønsker at fortsætte med at benytte data i udlandet. Tjenesten afbrydes, når grænsen nås, medmindre kunden anmoder om, at tjenesten fortsat leveres. Hvis mobildatatjenesten er blevet afbrudt, kan kunden via SMS, login påtelia.dk/selvbetjening eller kontakt til kundeservice aktivere mobildatatjenesten igen, ændre grænsen eller helt afmelde datakontrol. Når tjenesten er afmeldt, modtager kunden en SMS om, at tjenesten er deaktiveret, og når tjenesten bliver tilmeldt igen, modtager kunden en SMS om, at tjenesten er aktiveret. Kunden kan se, hvilke beløbs- og datagrænser, kunden kan vælge på telia.dk. Følgende mobildatatjenester er ikke omfattet af tjenesten: MMS pr. stk. Datatrafik via WLAN (HomeRun) Datatrafik via APN for virksomheder M2M-datatrafik Alle kunder, der ønsker at tilmelde eller afmelde denne tjeneste, kan gøre dette via login på telia.dk/selvbetjening eller kontakte kundeservice ved at ringe på for erhverv eller for privat, fra udlandet ringes der til eller ved at sende en til Telia kundeservice via telia.dk. Funktionen er gratis. 11. GPRS / EDGE / 3G / 4G Abonnementet giver adgang til brug af datatrafik på Telias GPRS / EDGE / 3G og 4G netværk. En opkobling med GPRS / EDGE / 3G / 4G bevirker, at der automatisk genereres trafik i form af kontrol og signaleringsdata. Denne trafik medregnes i den samlede datamængde. Den datamængde, kunden faktureres for, kan være større end den datamængde, kundens applikationer viser. IT-applikationer, der kommunikerer Side 2

3 vha. IP protokollen, tilføjer kontrol og signaleringsdata til kundens egentlige datamængde. Det medfører, at den datamængde, der faktisk er afsendt over internettet og GPRS / EDGE / 3G- / 4G-nettet, evt. er større end den datamængde, kundens applikationer registrerer. Data kan gå tabt hvilket kan medføre, at disse genfremsendes. Kunden takseres for denne genfremsendelse i henhold til gældende priser. Telia kan ikke garantere for hastigheden. Kunden skal være opmærksom på, at hastigheden er afhængig af forhold som antal samtidige brugere, masteplacering og dækningsmæssige hindringer. Kunden kan på telia.dk få nærmere information om, hvad der ligger heri. Kunden kan benytte sit abonnement, hvor der er dækning. Kunden kan få oplysning om dækning ved henvendelse til Telia eller på telia.dk. Alt afhængig af kundens fysiske placering eller lokale forhold kan dækningen være anderledes end angivet af Telia. Hvor der ikke er 4G eller 3G dækning, vil kundens forbindelse gå over på GPRS/EDGE netværket, og kunden vil derved opleve en lavere hastighed. I forbindelse med roaming kan kunden få information hos Telia, om hvilke operatører, der er aftalt roaming med. Bemærk at en spærring som følge af en forbrugsgrænse ikke betyder, at en allerede etableret opkobling afbrydes. En kunde kan derfor blive opkrævet beløb ud over det valgte maksimum for den forbrugsafhængige debitering. 4G roaming er ikke muligt. Telia forbeholder sig ret til at implementere foranstaltninger således at IP-telefoni (mvoip) og Peer-to-Peer fildeling (P2P) ikke kan bruges som en del af abonnementet/servicen. Det vil blandt andet betyde, at Kunden ikke vil kunne downloade og bruge programmer, som giver mulighed for at tale eller have videokonferencer via internettet. Ved en sådan foranstaltning vil Kunden blive tilbudt en særskilt tillægstjeneste indeholdende disse funktioner. 12. Telia til Telia Alle privatkunder med abonnementerne 4FUN, 4SURE Light, 4SURE Premium, 4EVERYTHING Light og Premium har som en del af abonnementet mulighed for at benytte servicen Telia til Telia. Privatkunder med 4ME kan tilvælge servicen. Telia til Telia giver mulighed for at foretage gratis opkald til andre danske Telia mobilnumre på Telia Danmarks mobilnetværk. Både selve samtalen og opkaldsafgift er gratis. Opkald til Telefonsvarer er ikke inkluderet. Opkald til sær-, indhold, og betalingstjenester, udlandsopkald m.v. takseres efter pålydende. Telia til Telia må ikke misbruges i form af chikane af andre eller til kommerciel brug, som f.eks. markedsføring. Sker sådan misbrug eller er der begrundet mistanke om misbrug, forbeholder Telia sig ret til at lukke for servicen med øjeblikkelig virkning. 13. Fri til fastnet Alle privatkunder med abonnementerne 4SURE Premium, 4EVERYTHING Light og Premium har inkluderet i abonnementet servicen Fri til fastnet. Privatkunder med 4FUN, 4SURE Light og 4ME kan tilvælge ervicen. Fri til fastnet giver mulighed for gratis at foretage opkald til danske fastnetnumre fra Telias danske mobilnetværk. Både selve samtalen og opkaldsafgift er gratis. Fri til fastnet omfatter dog ikke opkald til sær-, indhold, og betalingstjenester, udlandsopkald m.v. som takseres efter pålydende. Fri til fastnet må ikke misbruges i form af chikane af andre eller til kommerciel brug, som f.eks. markedsføring. Sker sådan misbrug eller er der begrundet mistanke om misbrug, forbeholder Telia sig ret til uden varsel at lukke for servicen med øjeblikkelig virkning. 14. Surf Abroad (Dataforbrug i Norden, Baltikum og EU) Alle privatkunder har som en del af abonnementet servicen Surf Abroad. Når Kunden bruger data i Sverige, Norge, Finland eller Baltikum betaler Kunden aldrig mere end kr. 30,- per dag for op til 20 MB per dag. Kunden betaler 6,50 kr. pr. MB for de første MB, der bruges. Herefter kan Kunden frit bruge op til den daglige forbrugsgrænse på 20 MB, uden at regningen overskrider prisloftet på 30 kr. om dagen. Når Kunden bruger data i EU/EØS, betaler Kunden aldrig mere end kr. 45,- per dag for op til 20 MB per dag. I EU/EØS betaler Kunden 6,50 kr. pr. MB for de første MB, der bruges. Herefter kan Kunden frit bruge op til den daglige forbrugsgrænse på 20 MB, uden at regningen overskrider prisloftet på 45 kr. om dagen. Kunden kan ved brug for yderligere MB forlænge dagens forbrug med en ekstra datapakke til samme pris som det daglige prisloft. Når Kunden nærmer sig den daglige forbrugsgrænse, sender Telia en sms. Kunden kan via sms en købe ekstra data. Når datagrænsen er nået, vil Kundens browser desuden automatisk blive dirigeret til Telias hjemmeside, hvor Kunden kan købe ekstra data. Den tilkøbte datamængde kan anvendes indenfor samme dag, den købes. Data, som Kunden køber udover den daglige grænse, bliver ikke inkluderet i den månedlige forbrugskontrol. Yderligere information herom er tilgængelig på telia.dk Vælger Kunden ikke at købe ekstra data, lukker Telia for Kundens adgang til dataforbrug den pågældende dag. Ved midnat dansk tid nulstilles Kundens dataforbrug og Kunden kan igen bruge data til surf. På telia.dk kan Kunden læse mere om Surf Abroad og køb af ekstra data. 15. Telia Fri Familie Alle privatkunder har som en del af abonnementet mulighed for at benytte servicen Telia Fri Familie. 15. Telia Fri Familie Alle privatkunder har som en del af abonnementet mulighed for at benytte servicen Telia Fri Familie. 1. Telia Fri Familie gruppen Telia Fri Familie giver mulighed for, at Kunden kan oprette en gruppe med andre Telia mobilabonnenter på telia.dk. Kunden og medlemmerne i den oprettede gruppe kan herefter ringe frit indbyrdes i op til 60 min. pr. kald inden for Danmarks grænser. Overstiger et kald 60 minutter takseres normal minuttakst for det givne abonnement. Kald fra udlandet takseres i henhold til gældende udlandspriser, jf. telia.dk. Kunden bestemmer som ejer af gruppen, hvem der skal være med i gruppen, og om medlemmerne af gruppen må have kendskab til hinanden. Telia notificerer alle medlemmer af gruppen pr. SMS, når medlemmer til og frameldes. En Telia abonnent kan kun være medlem af én gruppe. Det betyder også, at en Telia abonnent ikke både kan være ejer af en gruppe samt også være medlem af en anden gruppe. Der kan maks. være 6 medlemmer i en gruppe inkl. én Telia Taletidskunde. Erhvervs abonnementer kan frit indgå i gruppen. Kunden og medlemmerne vil ringe frit til erhvervsabonnenten i op til 60 min. pr. kald, men erhvervsabonnenten vil betale for sine samtaler til Kunden og medlemmerne. Kun Telia privatabonnementer kan oprette en gruppe. Kunden kan kun rette i sin gruppe hver 30. dag. Dog kan man altid udmelde sig af en gruppe. 2. Ved manglende betaling Ved Kundens manglende betaling vil Telia Fri Familie ikke fungere for Kunden og samtlige medlemmer i Kundens gruppe. Ved et medlems manglende betaling i henhold til medlemmets Telia aftale, vil medlemmet ikke kunne drage fordele af Telia Fri Familie. 3. Ved samtidigt brug af tjenesten Forbrugskontrol. Når den forbrugsbegrænsende spærring ved Forbrugskontrol indtræder, vil der være spærret for al udgående trafik, og Kunden vil ikke kunne ringe til medlemmerne af gruppen. Når forbrugsgrænsen hæves eller ændres, fungerer servicen igen. 4. Oplysning om medlemmer Ved ind - og udmeldelse af numre i Telia Fri Familiegruppen adviseres alle gruppemedlemmer som hovedregel automatisk via SMS. Grundet tekniske begrænsninger samt situationer, hvor et medlems telefon er slukket eller udenfor dækning, kan Telia dog ikke garantere, at alle medlemmer altid adviseres. Det er Kundens og de enkelte medlemmers ansvar altid at holde sig selv og de øvrige gruppemedlemmer informeret om, hvilke numre der kan tilringes til kr. 0/min. Kunden og medlemmerne vil altid kunne se en opdateret liste på Selvbetjening på telia.dk over medlemmer af gruppen. Dette såfremt ejeren af gruppen har tilladt medlemmerne at kunne se oplysninger om gruppens medlemmer. Side 3

4 16. Supplerende services Kunden kan i tillæg til abonnementet tilmelde sig nedenstående services. Tilmelding kan ske ved henvendelse til kundeservice, jf. punkt 16 og 17. Takstoplysning Kunden kan ringe til Telias kundeservice og få oplyst prisen for opkald til andre danske telefonnumre, dog ikke prisen for opkald i udlandet og opkald til informations og indholdstjenester (service 900-numre). Servicen er gratis og kræver ikke tilmelding. Status Kunden kan få oplyst det aktuelle forbrug via selvbetjening på telia.dk. Kunden kan også sende en SMS med teksten forbrug til 667. Kunden kan også ringe til #28 for at få oplyst sit forbrug i indeværende samt tidligere måneder. Der opdateres minimum en gang i døgnet for forbrug i Danmark. For forbrug i udlandet sker opdateringen senest 31 døgn efter, forbruget er foretaget. Servicen kræver ikke tilmelding. Forbrugskontrol Forbrugskontrol giver kunden mulighed for at sætte en øvre grænse for forbruget. Når grænsen nås, bliver der spærret for forbrug. Forbrugskontrol er beskyttet af en kode, som skal bruges til at definere, ændre eller annullere forbrugsgrænsen. Koden er personlig, og kunden skal sørge for at opbevare koden med den fornødne sikkerhed, så et eventuelt utilsigtet forbrug undgås. Ved tilmelding til Forbrugskontrol er der automatisk en forbrugsgrænse på 500 kr., som kunden dog kan ændre eller annullere. Forbrugsgrænsen beregnes på grundlag af kundens samlede forbrug af tale, SMS, MMS, WAP, GPRS / EDGE samt data og fax opkald. Eventuelt abonnement, betaling for ekstra services, donationer, indsamlinger, indholdstakserede tjenester m.v. regnes også med i forbrugsgrænsen. Donationer, indsamlinger, indholdstakserede tjenester m.v. er ligeledes omfattet af spærringen for forbrug, når den øvre grænse nås. Når spærring på Forbrugskontrol aktiveres, spærres der for udgående kald, SMS, MMS, GPRS / EDGE og datatrafik. Det gælder også for abonnementer med frie eller inkluderede minutter SMS, MMS og GPRS / EDGE. Tidsintervallet for de oplysninger, der ligger til grund for spærringen, opdateres med samme interval som under Status. Spærring Ved tilmelding til servicen spærring kan kunden ved brug af en kode hindre brug af mobiltjenesten. Kunden kan med koden både etablere og ophæve spærringen. Telia tilbyder forskellige spærringsmuligheder. Kontakt Kundeservice for nærmere information om de forskellige spærringsmuligheder. Kunden skal tilmelde sig servicen, der er gratis. Specificeret regning Kunden kan gratis vælge at modtage en specificeret regning i stedet for den almindelige (takstopdelt) regning. Den specificerede regning viser forbruget for hver enkelt samtale, herunder oplysninger om det kaldte nummer, dato, klokkeslæt, varighed og pris. Ved GPRS / EDGE angives adgangspunkter (APN) i stedet for numre. Har kunden tilmeldt sig betaling over PBS, er Telia berettiget til at give den specificerede regning via et link til en hjemmeside med regningen på selve PBS oversigten. Kunden kan vælge at modtage både en almindelig (takstopdelt) regning og en specificeret regning. Telia vil her være berettiget til at opkræve en administrationspris. Ligeledes gælder, hvis kunden ønsker en kopi af regningerne. SMS Executive SMS Executive er en applikation, kunden gratis kan hente på telia.dk. SMS Executive giver kunden mulighed for at sende SMS er fra kundens computer. Kunden hæfter og faktureres for hver SMS besked, der sendes via SMS Executive. Det gælder både de SMS beskeder, som kunden sender fra programmet, og de SMS beskeder kunden modtager fra sin egen version af SMS Executive. Bemærk, at ved beskeder sendt til udenlandske mobiltelefoner, tillægges den almindelige udlandstakst til prisen for at sende SMS via SMS Executive. SMS Executive er ikke omfattet af eventuelle tillægsmoduler til abonnementet, som giver en eller anden form for ubegrænset adgang til at sende SMS beskeder fra mobiltelefonen. Kunden kan se priserne for brug af SMS Executive på den til enhver tid gældende prisliste samt få yderligere information om SMS Executive på telia.dk. Standsning af viderestilling fra 3. mand Ved standsning af viderestilling fra tredjemand forstås en service, hvor Telia, efter anmodning fra kunden, standser en konkret automatisk viderestilling, som er etableret i Telias dækningsområde. Er viderestillingen etableret i en anden operatørs net, retter Telia henvendelse til den pågældende operatør. Servicen er gratis. Skjult nummer Kunden har mulighed for at forhindre visning af sit nummer ved opkald. Valget kan enten foretages pr. opkald eller permanent, ligesom kunden kan fravælge visning af nummer på modtagne opkald. For kunder med hemmeligt eller udeladt nummer etablerer Telia permanent blokering for nummervisning. Opkald til 112 blokeres dog ikke. Servicen er gratis men Telia er berettiget til at opkræve en administrationspris for ændringer, som kunden bestiller udover 2 om året. Nummeret er dog ikke skjult ved kundens afsendelse af SMS og MMS. Forhindring af visning af tilsluttet nummer Kunden har mulighed for at forhindre den kaldende abonnent i at få vist et tilsluttet nummer. Servicen er gratis. Forhindring af visning af tilsluttet nummer Kunden har mulighed for at forhindre den kaldende abonnent i at få vist et tilsluttet nummer. Servicen er gratis. MMS indbakke på telia.dk Kunden får i tillæg til aftalen adgang til en MMS indbakke via Selvbetjening på telia.dk. I MMS indbakken vil alle kundens indgående MMS beskeder, altså beskeder sendt til kundens telefonnummer, blive kopieret og gemt, indtil kunden selv aktivt sletter disse. Kunden er automatisk tilmeldt MMS indbakken ved oprettelsen af abonnementet. Det er ikke muligt at afmelde MMS indbakken. MMS indbakken koster ikke noget at være tilmeldt eller at bruge. Det er ikke muligt at sende MMS beskeder fra MMS indbakken, men kun at se modtagne MMS beskeder, samt at slette disse. 17. Indholds- og betalingstjenester Kunden har mulighed for at købe f.eks. ringetoner, spil, deltage i konkurrencer og donationer, som leveres direkte til mobiltelefonen via SMS, MMS (billedbeskeder) og/eller data, og indhold på elektroniske medier (bl.a. TV, radio og internet). Yderligere har Kunden mulighed for at købe fysiske varer og tjenesteydelser som f.eks. tog - og busbilletter, magasiner, foretage automat-køb, der ligeledes betales over kundens telefonregning. Disse tjenester kaldes under et for indholds- og betalingstjenester. Tjenesterne koster et beløb ud over det, som Kunden normalt betaler for at sende SMS, MMS og anvende WAP. Prisen oplyses i markedsføringen af tjenesterne. Indholds- og betalingstjenester udbydes både af Telia og andre indholdsudbydere. Kunden hæfter for betaling af de indholdstakserede tjenester, der leveres til mobiltelefonen. Det gælder også, hvis Kunden overlader mobiltelefonen til andre personer, herunder også til umyndige. Ved tjenester leveret på mobiltelefonen forstås indholdstakserede tjenester, der leveres til mobiltelefonen via SMS, MMS eller data. For varer og tjenester leveret uden for mobiltelefonen gælder andre hæftelsesregler end ved tjenester leveret til mobiltelefonen. Kunden hæfter her for uberettiget misbrug, hvis Kunden har udvist ansvarspådragende adfærd i henhold til dansk rets almindelige regler. Telia giver ikke adgang til erotisk indhold, der leveres via koderne Kunden kan herudover spærre for indholdstakserede services ved at kontakte Telias Kundeservice. Ved spørgsmål til eller problemer med de indholdstakserede tjenester, kan Kunden henvende sig til Telia. Telia kan henvise spørgsmål og klager vedrørende tjenesternes indhold til indholdsudbyderne. Spørgsmål eller klager vedrørende takseringen af tjenesterne indgives dog til Telia. Kunden kan på telia.dk få oplysning om de enkelte indholdsudbydere. Kundens adgang til informations- og indholdstjenester (service 900-numre) kan være begrænset. 18. Tekniske ændringer og forstyrrelser Telia kan til enhver tid uden varsel foretage tekniske ændringer m.v. i netværket og Telias produkter af hensyn til driften eller som følge af myndighedskrav. Visse ugunstige forhold kan skabe forstyrrelser, der blandt andet kan medføre, at opkald bliver afvist, samtaler afbrudt mv. Telia tilstræber at afhjælpe fejl i egne anlæg og installationer hurtigst muligt, ligesom Telia hurtigst muligt vil videregive fejlmelding til anden operatør, såfremt en fejl eller forstyrrelse kan henføres hertil. Side 4

5 19. Kundens forstyrrelser Telia er berettiget til uden varsel og ansvar at afbryde forbindelsen og ophæve denne aftale, såfremt kunden forårsager forstyrrelser i nettet, herunder men ikke begrænset til at kunden tilslutter udstyr, som ikke opfylder kravene i den til enhver tid gældende lovgivning om teleterminaludstyr. 20. Priser Alle priser fremgår af den til enhver tid gældende prisliste for det valgte mobilprodukt. Prislisten kan blandt andet ses på telia.dk. Bemærk at priserne i prislisten for udlandsopkald alene er vejledende og med forbehold for den løbende internationale prisudvikling, og at der ved international roaming tillægges en ekstra administrationspris af den udenlandske operatør afhængigt af, hvilket land eller udenlandsk operatør, der ringes fra. Kunden betaler for at modtage opkald i udlandet, herunder for at hente MMS-beskeder m.v. Mobiltelefonen kan sættes op til ikke automatisk at hente MMS-beskeder o. lign., når kunden er i udlandet. Telia er berettiget til at opkræve oprettelses og administrationspris samtale og andre forbrugsafgifter, gebyrer, supplerende og ekstra services m.v. 21. Betaling Telia fremsender en faktura på dansk (takstopdelt regning) for alle ydelser, der leveres i henhold til denne aftale. Telia opkræver en administrationspris for kundens betaling via girokort og via Betalingsservice (BS). Se gældende pris på telia.dk. Betaler kunden via BS har Telia ret til at give regningsoplysningerne på BS oversigten og ikke fremsende særskilt regning. Telia har ret til at fremsende elektronisk regning, hvis kunden har accepteret dette. Telia har her ret til at opkræve en administrationspris for fremsendelse af kopi af regningen. Beløbet forfalder til betaling den dag, der angives på fakturaen. Telia kan dog ændre betalingsdatoen til umiddelbart forfald, hvis Telias økonomiske risiko er forøget. Ved aftalens indgåelse kan der opkræves en oprettelsespris. Abonnementsbetaling opkræves månedsvis forud i forhold til forbruget. Forbrugsbetaling samt øvrig betaling opkræves sædvanligvis bagud. Ved supplerende og ekstra services kan der ydes en hel eller delvis forudbetaling. Forbrugsbetaling ved roaming og samtrafik opkræves, når opgørelse foreligger fra de pågældende net-operatører. Kunden skal være opmærksom på, at der kan gå længere tid, før en sådan opgørelse foreligger. Mindre beløb i Telias favør kan efter Telias ensidige valg overføres til næste faktureringsperiode. Ved forsinket betaling har Telia krav på rykkergebyr samt forrentning af det skyldige beløb med den til enhver tid gældende rentesats efter renteloven. Telia er i tilfælde af betalingsmisligholdelse berettiget til at foretage indberetning til kreditoplysningsbureau. Kunden hæfter for enhver betaling for ydelser leveret i henhold til aftalen. Det gælder også, hvis regningen efter aftale sendes til en anden betalingsadresse. Betales regningen ikke i dette tilfælde, vil Telia efter omstændighederne sende rykker til både kunden og den aftalte betalingsadresse. 22. Afbrydelse Telia kan afbryde forbindelsen til nettet, hvis det erfares, at kunden i væsentlig grad misligholder dennes forpligtelser i henhold til vilkårene. Væsentlig misligholdelse er f.eks. men ikke begrænset til: Kunden undlader at betale efter forudgående rykkerprocedure. Når krav om sikkerhedsstillelse ikke opfyldes til tiden. Kunden undlader at melde adresseændring. Telia kan uden varsel vælge at nedsætte hastigheden eller afbryde adgangen til dataforbrug, når kundens månedlige inkluderede eller tilkøbte datapakke overskrides. Har Kunden f.eks. 10 GB data inkluderet i abonnementet, vil forbrug udover 10 GB således betyde, at der spærres for yderligere forbrug af data for resten af måneden. Når betaling for oprettelse af abonnement ikke sker til tiden eller når aftalt kreditmaksimum overskrides. Kunden undlader at efterkomme krav om betryggende sikkerhed. Kundens afgivelse af urigtige oplysninger ved denne abonnementsaftales indgåelse samt efterfølgende manglende meddelelse om ændringer, herunder adresseændringer. Kunden skaber forstyrrelser i nettet, herunder tilslutter udstyr, der ikke overholder den til enhver tid gældende teleterminalbekendtgørelse. Der er berettiget tvivl om kundens evne eller vilje til at betale. Kunden anvender mobiltjenesten eller Telias tjenester i øvrigt til udsendelse af spam eller på en sådan måde, at Telias eller 3. mands rettigheder krænkes. Telia kan desuden afbryde forbindelsen med øjeblikkelig virkning, hvis der er en pludselig og væsentlig stigning i forbruget, eller hvis der er begrundet anledning til at tro, at betaling ikke vil ske rettidigt, og kunden ikke straks betaler sin gæld. Telia kan stille krav om sikkerhed før genåbning, jf. i øvrigt pkt. 3. Telia kan uden varsel og ansvar afbryde forbindelsen ved mistanke om misbrug efter pkt. 7. Afbrydelsen er ikke en ophævelse af abonnementsaftalen og medfører ikke nedslag i betalingen af abonnementet, evt. minimumforbrug eller andre faste udgifter i perioden, hvor Kunden har misligholdt abonnementsaftalen. Ved abonnementer med inkluderede minutter bortfalder de inkluderede minutter i den periode kunden har misligholdt abonnementet. Eventuelle ubrugte minutter udbetales ikke ved abonnementsaftalens ophør. Hvis kunden ændrer det forhold, der var skyld i afbrydelsen, herunder betaler det forfaldne beløb, kan Telia vælge at genåbne forbindelsen, dog eventuelt med forbrugsrestriktion. I forbindelse med genåbning af forbindelsen er Telia berettiget til at opkræve en administrationspris. Telia har ret til at informere kreditoplysningsbureauer, hvis kunden ikke opfylder betalingsvilkårene. 23. Opsigelse Telias opsigelse Hvis kundens forbindelser til tjenesten er afbrudt som følge af misligholdelse, kan Telia opsige abonnementsaftalen med 1 måneds varsel. Ophører abonnementet pga. opsigelse eller misligholdelse, opgør Telia mellemværendet og foretager refusion eller opkræver differencebeløb. Bemærk, at kunden i alle tilfælde hæfter for abonnement, minimumforbrug og anden fast betaling i bindingsperioden. En kunde, der ikke har betalt forfalden gæld, kan ikke indgå en ny abonnementsaftale med Telia, før det skyldige beløb er betalt. Hvis Telia beslutter at ophøre med at udbyde mobiltelefoni eller det af aftalen omfattede mobilprodukt, kan Telia opsige aftalen med 2 måneders varsel. Hvis Telias ret til at udbyde produktet bortfalder, kan Telia opsige aftalen til samtidigt ophør. Kundens opsigelse Abonnement uden bindingsperiode Abonnementsaftale uden samtidig køb af mobiltelefon eller uden inkluderet bindingsperiode kan af Kunden opsiges med et varsel på 30 dage. Herefter kan Kunden til enhver tid opsige aftalen med et varsel på 30 dage. Vælger Kunden at nummerflytte sit telefonnummer, vil Telia betragte dette som en opsigelse af denne aftale. Kan Kunden ikke overholde denne aftales bestemmelser om 30 dages opsigelse på grund af Kundens nummerflytning til andet selskab, hæfter Kunden forsat for alle faste betalinger overfor Telia for den resterende del af opsigelsesvarslet. Abonnement med bindingsperiode Abonnementsaftale med uopsigelighed i 6 måneder fra aftalens indgåelse kan af Kunden opsiges med et varsel på 30 dage til udgangen af uopsigelighedsperioden. Herefter kan Kunden til enhver tid opsige aftalen med et varsel på 30 dage. Kan Kunden ikke overholde denne aftales bestemmelser om uopsigelighedsperiode og opsigelsesvarsel på grund af Kundens nummerflytning til andet teleselskab, hæfter Kunden forsat for alle faste betalinger overfor Telia for den resterende del af uopsigelighedsperioden og/eller opsigelsesvarslet. Opsigelsesvarslet for supplerende services er 1 måned. Opsigelse af abonnement og/eller supplerende service kan være mundtlig og rettes til Kundeservice på tlf for privatkunder. 24. Ansvar Kunden Kunden er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler. Telia Telia er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler, dog således at: Telia er kun ansvarlig for kundens direkte tab, og hæfter således aldrig for indirekte tab, herunder men ikke begrænset til driftstab, avancetab, tab af data, produktionstab, tab som følge af en aftale med tredjemand bortfalder m.v. Telias ansvar er videre begrænset til et beløb svarende til det beløb, som kunden inden for de seneste 12 måneder har betalt til Telia i henhold til abonnementsaftalen. Telia er ansvarlig for tab hos kunden, som skyldes fejlregistrering, konteringsfejl m.v. i Telias systemer, jf. lov om visse betalingsmidler 12, der er gengivet neden for. Telia er Side 5

6 kun ansvarlig for tab eller skade som følge af tekniske problemer, afbrydelser, forstyrrelser i mobilnettet eller mangler ved betjeningen, der kan henføres til Telias groft uagtsomme eller forsætlige handlinger og undladelser. Hvis der opstår fejl i Telias offentlige mobilnet, der medfører en afbrydelse af forbindelsen, kan Telia efter omstændighederne og ved kundens henvendelse give et forholdsmæssigt afslag i den eventuelle abonnementsafgift dog kun hvis beløbet overstiger 25 kr. Afbrydelser, som skyldes manglende dækning eller lokal overbelastning af nettet, berettiger ikke til afslag i abonnementsafgiften. Telia er ikke ansvarlig for fejl, nedbrud, forstyrrelser m.v., der kan henføres til andre teleudbydere, producenter, leverandører eller serviceudbydere. Ligeledes er Telia ikke ansvarlig for skader og tab, som kunden måtte lide pga. opkobling til internettet, herunder virus og download af diallerprogrammer. Dette gælder både terminaler og forbrug. Kunden kan beskytte sig mod et utilsigtet forbrug ved at abonnere på f.eks. Forbrugskontrol eller Spærring. Telia er således ikke ansvarlig for mobiltelefoner, kunden har købt hos forhandlere eller andre teleudbydere og Telia er ligeledes ikke ansvarlig for, at disse telefoner kan anvendes efter en gennemført nummerflytning, f.eks. som følge af unlock-koder. Telia er ikke forpligtet til at opfylde abonnementsaftalen, nærværende abonnementsvilkår og dertil hørende services, tjenester og ydelser, hvis dette forhindres af omstændigheder, som er uden for Telias kontrol, herunder men ikke begrænset til brand, krig eller militæraktioner, oprør, strejker, lockout, naturkatastrofer, herunder lynnedslag og oversvømmelser, væsentlige afbrydelser eller forstyrrelser i tekniske eller EDB-mæssige systemer, som Telia ikke kunne have undgået eller overvundet uden urimelige omkostninger, eller som der ikke kunne have været taget højde for ved abonnementsaftalens indgåelse. Telia er ikke ansvarlig for uvedkommendes aflytning af samtaler, læsning af sms er eller s. 25. Overdragelse Kunden kan med Telias samtykke overdrage abonnementet til tredjemand. Telia kræver skriftlig tiltrædelse fra både kunden og tredjemand, samt at forfalden gæld betales, inden overdragelsen gennemføres. Ligeledes er Telia berettiget til at foretage en kreditvurdering. Telia kan opkræve en administrationspris af kunden for overdragelsen til den nye kunde. Telia kan uden varsel overdrage abonnementsaftalen til tredjemand eller anden ejer-struktur. 26. Ændring af vilkår og priser Telia gennemfører ændringer til fordel for kunden uden varsel. Ved væsentlige ændringer af vilkår og priser til ugunst for kunden, varsler Telia enten ved brev, e- mail, på faktura eller betalingsoversigt o. lign. Ved mindre væsentlige ændringer til ugunst kan Telia også vælge at varsle i landsdækkende dagblade. Varslet er på minimum 1 måned, og kunden har som minimum 14 dage til at opsige aftalen, dog senest så kunden kan komme ud af aftalen, inden ændringerne træder i kraft. Alle ændringer kan ses på telia.dk. 27. Kundeservice (privat) Kundeservice kan kontaktes gratis på telefon , herunder om eventuelle ønsker til fejlretning. s til kundeservice kan sendes til Skriftlige henvendelser skal sendes til Telia, Kundeservice, Holmbladsgade 139, 2300 København S. Fra udlandet kan kundeservice kontaktes på tlf (takseres som øvrige udlandsopkald til Danmark). Kundeservice kan ligeledes kontaktes, hvis kunden ønsker at klage. Telia tilstræber at behandle klager hurtigst muligt. Kan Telia ikke give kunden medhold, kan kunden klage til Teleankenævnet eller eventuelt forbrugerstyrelsen hvis Teleankenævnet ikke har kompetence til at behandle klagen. 28. Lovvalg og værneting Enhver tvist som måtte opstå som følge af denne aftale skal afgøres efter dansk ret. 29. Ikrafttræden Vilkårene træder i kraft pr. 19 marts Gengivelse af 61 og 62 om lov om betalingstjenester og elektronisk penge. Betalers udbyder hæfter i forhold til betaler for tab som følge af uautoriserede betalingstransaktioner, jf. 57, medmindre andet følger af 62. Ved en uautoriseret transaktion skal betalers udbyder straks tilbagebetale betaleren beløbet. Stk. 2. Det kan aftales, at stk. 1 ikke finder anvendelse ved mikrobetalingsinstrumenter, der anvendes anonymt, eller hvis betalers udbyder på grund af mikrobetalingsinstrumentets karakter ikke er i stand til at bevise, at betalingstransaktionen var autoriseret. 62. Betalers udbyder hæfter i forhold til betaler for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af et betalingsinstrument, medmindre andet følger af stk Betaler hæfter kun efter stk. 2-6, hvis transaktionen er korrekt registreret og bogført. Ved en uberettiget anvendelse af et betalingsinstrument skal betalers udbyder straks tilbagebetale betaleren beløbet. Betaleren hæfter dog uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår som følge af, at betaler har handlet svigagtigt eller med forsæt har undladt at opfylde sine forpligtelser efter 59. Stk. 2. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 3 eller 6, hæfter betaleren med op til kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, hvis den til betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er anvendt. Stk. 3. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 6, hæfter betaleren med op til kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, hvis betalers udbyder godtgør, at den til betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er anvendt, og 1. at betaleren har undladt at underrette betalers udbyder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at betalingsinstrumentet er bortkommet, eller at den personlige sikkerhedsforanstaltning er kommet til den uberettigedes kendskab, 2. at betaleren har overgivet den personlige sikkerhedsforanstaltning til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, uden at forholdet er omfattet af stk. 6, eller 3. at betaleren ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse. Stk. 4. Betaleren hæfter med op til kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, når betalingsinstrumentet har været aflæst fysisk eller elektronisk, og den uberettigede i tilknytning hertil har anvendt en falsk underskrift og betalers udbyder godtgør, 4. at betaleren eller nogen, som betaleren har overladt betalingsinstrumentet til, har undladt at underrette betalers udbyder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at betalingsinstrumentet er bortkommet, eller 5. at betaleren eller nogen, som betaleren har overladt betalingsinstrumentet til, ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse. Stk. 5. Såfremt betaleren hæfter efter stk. 3 og 4, kan betalerens samlede hæftelse ikke overstige kr. Stk. 6. Betaleren hæfter uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, når den til betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er anvendt og betalers udbyder godtgør, at betaleren har oplyst den personlige sikkerhedsforanstaltning til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, og at det er sket under omstændigheder, hvor betaleren indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug. Stk. 7. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbyder for uberettiget anvendelse, der finder sted, efter at udbyderen har fået underretning om, at betalingsinstrumentet er bortkommet, at en uberettiget person har fået kendskab til den personlige sikkerhedsforanstaltning, eller at betaleren af andre grunde ønsker betalingsinstrumentet spærret. Side 6

7 TILLÆGSVILKÅR FOR TELIA DANMARKS MOBILABONNEMENTER (PRIVAT) Marts 2013 Tillægsvilkår for 4ME 1. Tillægsaftalen Disse vilkår gælder for abonnementsformen 4ME og er et tillæg til Standardbetingelser for Telia Danmarks mobilabonnementer. Ved modstrid går disse vilkår forud for standardbetingelserne. 2. 4ME 4ME giver mulighed for valgfrit at sammensætte 4ME-moduler. Der kan frit vælges mellem de til enhver tid tilgængelige 4ME-moduler. 3. 4ME-moduler indenfor kategorierne tale, beskeder eller data. Telia 4ME er baseret på moduler indenfor kategorierne tale, beskeder eller data. Et 4ME abonnement skal består af minimum et 4ME-modul. 4ME-modul med tale Et 4ME-modul med tale indeholder et givent antal inkluderede timers tale om måneden til brug for samtaler indenfor Danmarks grænser til alle almindelige danske numre. Når de inkluderede timers tale er opbrugt, opkræves der en minutpris ved alle opkald i henhold Telia 4ME prislisten. Sær-, indholds-, og betalingstjenester, udlandsopkald m.v. takseres efter pålydende. Inkluderede minutter overføres ikke til måneden efter, hvis de ikke er opbrugt i den pågældende måned. 4ME-modul med beskeder Et 4ME-modul med beskeder indeholder et givent antal SMS og MMS om måneden. Kunden kan frit sende SMS eller MMS indenfor det inkluderede antal SMS eller MMS men med følgende begrænsninger: Kunden kan kun sende almindelige SMS eller MMS i Danmark og kun til danske mobiltelefonnumre. SMS og MMS til udlandet, sær-, indholds-, og betalingstjenester som SMS Executive o.lign. afregnes efter forbrug. SMS- eller MMS må kun bruges til normalt forbrug fra person til person. Det betyder, at det f.eks. ikke må bruges til følgende: Chikane, spam og lign. Automatisk genererede og/eller afsendte SMS/MMS, maskinskabte SMS/MMS, maskinafsendte SMS/MMS, afsendelse af en serie af identiske SMS/MMS til samme modtager og lign. Kommercielt til f.eks. markedsføring, masseudsendelser og lign. Ved misbrug eller mistanke herom kan Telia uden ansvar og varsel lukke for adgangen til at sende SMS eller MMS samt efterfølgende opsige abonnementet. En kunde, der én gang har foretaget misbrug og er blevet opsagt, kan ikke på ny tilmelde sig abonnementet. Bemærk, at der også spærres for brug af modulerne, når den forbrugsbegrænsende spærring ved Forbrugskontrol indtræder. Når forbrugsgrænsen hæves, fungerer modulet igen. Når de inkluderede antal SMS og MMS er opbrugt, opkræves der en pris i henhold Telia 4ME prislisten. Inkluderede SMS og MMS overføres ikke til måneden efter, hvis de ikke er opbrugt i den pågældende måned. 4ME-modul med data Et 4ME-modul med data indeholder et givent antal MB/GB til brug inden for Danmarks grænser om måneden. Når de inkluderede antal MB er opbrugt nedsættes hastigheden til 120 kbit/s. Inkluderede MB/GB overføres ikke til måneden efter, hvis de ikke er opbrugt i den pågældende måned. Der kan være forskellige up- og download hastigheder afhængigt af valgt modul. Et 4ME modul med data forudsætter at Kunden har et 4ME modul med tale. 4. Ændring af 4ME-moduler 4ME giver mulighed for valgfrit at sammensætte 4ME-moduler. Der kan frit vælges mellem de til enhver tid tilgængelige 4ME-moduler. Tilføjer Kunden 4ME moduler er ændringen gældende med øjeblikkelig virkning. Ændring af moduler eller fjernelse af moduler vil have virkning fra førstkommende faktureringsperiode. 5. Opsigelse 4ME-abonnement oprettet uden samtidigt køb af mobiltelefon kan af Kunden opsiges med 30 dages varsel. 6. 4G Adgang til Telias 4G netværk kræver at Kundens SIM-kort og mobiltelefon understøtter dette. Telia garanterer kun 4G understøttelse på 4G hardware solgt via en af Telias salgskanaler. Tillægsvilkår for 4SURE Light Fri tale, 4SURE Premium, 4EVERYTHING Light og Premium 1. Tillægsaftalen Disse vilkår gælder for abonnementsformerne 4SURE Light Fri tale, 4SURE Premium og 4EVERYTHING Light og Premium og er et tillæg til Standardbetingelser for Telia Danmarks mobilabonnementer. Ved modstrid går disse vilkår forud for standardbetingelserne. 2. Fri tale Fri Tale inkluderer fri tale til danske numre, når du befinder dig på Telias net i Danmark. Fri tale inkluderer fri tale til 0 kr. pr minut og fri opkaldsafgift. Indholdstjenester, særtjenester, udlandsopkald m.v. takseres efter pålydende. Fri Tale må kun bruges til almindeligt privatforbrug fra person til person. Telia forbeholder sig ret til at øjeblikkeligt at lukke for yderligere opkald samt opsige abonnementet, hvis chikane eller systematisk misbrug registreres. Følgende forbrug kan blive anset som misbrug: a) Omfattende brug af gruppeopkald (dvs. opkald til flere personer på samme tid). b) Kommercielt brug, herunder til markedsføring c) Tilslutning af terminaler, bokse eller andet udstyr, hvor opkaldet genereres automatisk og som ikke er beregnet til almindelig brug fra person til person. 3. Inkluderet SMS & MMS 4SURE Light Fri tale, 4SURE Premium og 4EVERYTHING Light og Premium inkluderer fri SMS & MMS. Der gælder følgende begrænsninger: Kunden må kun sende almindelige SMS er eller MMS er i Danmark og kun til danske mobiltelefonnumre. SMS og MMS til udlandet, sær-, indholds-, og betalingstjenester som SMS Executive o.lign. afregnes efter forbrug. SMS eller MMS må kun bruges til normalt forbrug person til person. Det betyder, at det f.eks. ikke må bruges til følgende: Chikane, spam og lign. Automatisk genererede og/eller afsendte SMS/MMS, maskinskabte SMS/MMS, maskinafsendte SMS/MMS, afsendelse af en serie af identiske SMS/MMS til samme modtager og lign. Kommercielt til f.eks. markedsføring, masseudsendelser og lign. Ved misbrug eller mistanke herom kan Telia uden ansvar og varsel lukke for adgangen til at sende SMS eller MMS samt efterfølgende opsige abonnementet. En kunde, der én gang har foretaget misbrug og er blevet opsagt, kan ikke på ny tilmelde sig abonnementet. Bemærk, at der også spærres for brug af SMS eller MMS, når den forbrugsbegrænsende spærring ved Forbrugskontrol indtræder. Når Side 7

8 forbrugsgrænsen hæves, fungerer SMS og MMS igen. 4. Inkluderet data 4SURE Light Fri tale, 4SURE Premium og 4EVERYTHING Light og Premium indeholder forskellige datamoduler med respektive 1GB for 4SURE Light Fri tale, 5GB for 4SURE Premium, 20 GB for 4EVERYTHING Light og 100GB for 4EVERYTHING Premium dataforbrug indenfor Danmarks grænser. Når den inkluderede datamængde er opbrugt opkræves der en datapris jf. gældende prisliste. Hvis Kundens dataforbrug indenfor Danmarks grænser overskrider den inkluderede datamængde, nedsættes Kundens up- og download hastighed til 120 Kbit/s. Telia takserer for datatrafik, når Kunden bruger udenlandsk netværk. Betaling for indholds- og særtjenester er ikke inkluderet i prisen. Inkluderede GB overføres ikke til måneden efter, hvis de ikke er opbrugt i den pågældende måned. 5. 4G Adgang til Telias 4G netværk kræver, at Kundens SIM-kort og mobiltelefon understøtter dette. Telia garanterer kun 4G understøttelse på 4G hardware solgt via en af Telias salgskanaler. 6. Opsigelse 4SURE Light Fri tale, 4SURE Premium og 4EVERYTHING Light og Premium abonnement oprettet uden samtidigt køb af mobiltelefon kan af Kunden opsiges med 30 dages varsel. Tillægsvilkår for 4FUN og 4SURE Light 3 timer 1. Tillægsaftalen Disse vilkår gælder for abonnementsformerne 4FUN og 4SURE Light 3 timer er et tillæg til Standardbetingelser for Telia Danmarks mobilabonnementer. Ved modstrid går disse vilkår forud for standardbetingelserne. 2. Inkluderet taletid 4FUN og 4SURE Light 3 timer inkluderer hhv. 0 timer og 3 timers taletid om måneden til brug for samtaler indenfor Danmarks grænser til alle almindelige danske numre. Når de respektive inkluderede timers taletid er opbrugt, opkræves der en minutpris jvf. glædende prisliste for 4FUN og 4SURE Light 3 timer. Indholdstjenester, særtjenester, udlandsopkald m.v. takseres efter pålydende. 3. Inkluderet SMS & MMS 4FUN og 4SURE Light 3 timer inkluderer fri SMS & MMS. Der gælder følgende begrænsninger: Kunden må kun sende almindelige SMS er eller MMS er i Danmark og kun til danske mobiltelefonnumre. SMS og MMS til udlandet, sær-, indholds-, og betalingstjenester som SMS Executive o.lign. afregnes efter forbrug. SMS eller MMS må kun bruges til normalt forbrug person til person. Det betyder, at det f.eks. ikke må bruges til følgende: Chikane, spam og lign. Automatisk genererede og/eller afsendte SMS/MMS, maskinskabte SMS/MMS, maskinafsendte SMS/MMS, afsendelse af en serie af identiske SMS/MMS til samme modtager og lign. Kommercielt til f.eks. markedsføring, masseudsendelser og lign. Ved misbrug eller mistanke herom kan Telia uden ansvar og varsel lukke for adgangen til at sende SMS eller MMS samt efterfølgende opsige abonnementet. En kunde, der én gang har foretaget misbrug og er blevet opsagt, kan ikke på ny tilmelde sig abonnementet. Bemærk, at der også spærres for brug af SMS eller MMS, når den forbrugsbegrænsende spærring ved Forbrugskontrol indtræder. Når forbrugsgrænsen hæves, fungerer SMS og MMS igen. 4. Inkluderet data 4FUN og 4SURE Light 3 timer indeholder 1GB dataforbrug indenfor Danmarks grænser. Når den inkluderede datamængde er opbrugt opkræves der en datapris jf. gældende prisliste. Hvis Kundens dataforbrug indenfor Danmarks grænser overskrider den inkluderede datamængde, nedsættes Kundens up- og download hastighed til 120 Kbit/s. Telia takserer for datatrafik, når Kunden bruger udenlandsk netværk. Betaling for indholds- og særtjenester er ikke inkluderet i prisen. Inkluderede GB overføres ikke til måneden efter, hvis de ikke er opbrugt i den pågældende måned. 5. 4G Adgang til Telias 4G netværk kræver, at Kundens SIM-kort og mobiltelefon understøtter dette. Telia garanterer kun 4G understøttelse på 4G hardware solgt via en af Telias salgskanaler. 6. Opsigelse 4FUN og 4SURE Light 3 timer abonnement oprettet uden samtidigt køb af mobiltelefon kan af Kunden opsiges med 30 dages varsel. Tillægsvilkår for Roam like Home Alle privatkunder med abonnementerne 4Everything Light og Premium har som en del af abonnementet tillægsservicen Roam like Home. Roam like Home betyder at de inkluderede minutter og sms er også kan bruges, når der foretages opkald og sendes sms er fra Danmark til et land i Norden og Baltikum, hvor TeliaSonera koncernen har et netværk og når der ringes fra et af disse netværk til Danmark eller inden for landene. Det koster ikke noget at modtage et opkald så længe Kunden er på ét af TeliaSonera koncernens netværk i Norden og Baltikum. Kunden kan bruge de inkluderede minutter, og når disse er brugt, koster opkald og sms det samme pr. minut/sms som almindeligvis fra Danmark til et dansk nummer. Den danske takst og de inkluderede minutter og sms er gælder dog ikke indholdstakserede tjenester og særtjenester samt special- og overtakserede numre. Servicen gælder kun ved internationale opkald og sms er når der ringes/sendes til Sverige, Norge, Finland, Estland, Letland og Litauen. Servicen gælder roaming kun når der benyttes følgende netværk: Telia i Sverige, Netcom i Norge, Sonera i Finland, EMT i Estland, LMT i Letland og Omnitel i Litauen. For at sikre at du er på et af TeliaSonera koncernens netværk, skal der stå Telia eller Sweden i Sverige, Netcom eller N Com i Norge, Sonera i Finland, EMT i Estland, LMT i Letland og Omnitel i Litauen på Kundens mobildisplay. Tillægsvilkår for Spotify Premium 1. Tillægsaftalen Disse vilkår gælder for servicen Spotify Premium som tillægsservice til udvalgte produkter og er et tillæg til Standardbetingelser for Telia Danmarks mobilabonne- Side 8

9 menter. Ved modstrid går disse vilkår forud for standardbetingelserne. De produkter, hvor Spotify Premium er tillægsservice, kan ses på telia.dk. 2. Betaling Spotify Premium forudbetales sammen med mobilabonnementet. 3. Inkluderet Spotify Premium kan være inkluderet i udvalgte produkter i en periode på respektive 6 eller 12 måneder. Efter udløb af kampagneperioden på respektive 6 eller 12 måneder vil Kunden automatisk blive overført til at have Spotify Premium som tilkøbsservice. Kunden modtager en SMS notifikation omkring denne ændring 5 dage inden kampagnen udløber. Ønsker Kunden ikke at beholde Spotify Premium er det Kundens ansvar at deaktivere servicen inden udløb af kampagneperioden. 4. Ibrugtagelse Kunden vil modtage service SMS er som en integreret del af servicen. Først vil Kunden modtage link til aktivering og derefter op til 3 service SMS efter 14, 30 og 45 dage. Der betales for Spotify Premium uanset om servicen er taget i brug. 5. Opsigelse Spotify Premium kan opsiges af Kunden med 30 dages varsel. Opsiger Kunden sit mobilabonnement, bortfalder servicen Spotify Premium. 6. Datatrafik Spotify Premium kræver en dataforbindelse. Kunden skal derfor være opmærksom på om den enhed, der benyttes sammen med Spotify Premium, understøttes af et abonnement, hvor data er inkluderet. Brug af Spotify Premium streaming kan koste dataforbrug på mobiltelefonen. Kunden betaler for den datatrafik, der finder sted ved streaming. Prisen for datatrafik i Danmark følger de til enhver tid gældende priser og vilkår for dataforbrug til Kundens mobilabonnement. Prisen for datatrafik i udlandet følger de til enhver tid gældende priser i det pågældende land, hvor Kunden befinder sig. Se gældende priser på telia.dk. 7. Andet Brug af Spotify Premium er til enhver tid underlagt de gældende betingelser fra SPOTIFY AB. Se gældende betingelser på spotify.com/dk. Tillægsvilkår for HBO 1. Tillægsaftalen Disse vilkår gælder for servicen HBO som tillægsservice til udvalgte produkter og er et tillæg til Standardbetingelser for Telia Danmarks abonnementer. Ved modstrid går disse vilkår forud for standardbetingelserne. De produkter, hvor HBO er tillægsservice, kan ses på telia.dk. 2. Betaling HBO forudbetales sammen med mobilabonnementet. 3. Inkluderet HBO kan være inkluderet i udvalgte produkter i en periode på respektive 3, 6 eller 12 måneder. Efter udløb af kampagneperioden på respektive 3, 6 eller 12 måneder vil Kunden automatisk blive overført til at have HBO som tilkøbsservice. Ønsker Kunden ikke at beholde HBO er det Kundens ansvar at deaktivere servicen inden udløb af kampagneperioden. 4. Ibrugtagelse Kunden modtager link til aktivering via og derefter op til 3 service s. Der betales for HBO uanset om servicen er taget i brug. 5. Opsigelse HBO kan opsiges af Kunden med 30 dages varsel. Opsiger Kunden sit abonnement, bortfalder servicen HBO. 6. Datatrafik HBO kræver en dataforbindelse. Kunden skal derfor være opmærksom på om den enhed, der benyttes sammen med HBO, understøttes af et abonnement, hvor data er inkluderet. Brug af HBO streaming kan koste dataforbrug på telefonen. Kunden betaler for den datatrafik, der finder sted ved streaming. Prisen for datatrafik i Danmark følger de til enhver tid gældende priser og vilkår for dataforbrug til Kundens abonnement. Prisen for datatrafik i udlandet følger de til enhver tid gældende priser i det pågældende land, hvor Kunden befinder sig. Se gældende priser på telia.dk. 7. Andet Brug af HBO er til enhver tid underlagt de gældende betingelser fra HBO Nordic AB. Se gældende betingelser på hbonordic.com. Tillægsvilkår for Telia Fritid Sverige Alle privatkunder har som en del af abonnementet mulighed for at tilkøbe tillægsservicen Telia Fritid Sverige. 1. Telia Fritid Sverige Telia Fritid Sverige giver mulighed for, at kunden kan tale og sende SMSer til en lav takst ved benyttelse af det svenske Telia netværk når der roames i Sverige. Priserne er tilgængelige på telia.dk under udland. Priserne for Telia Fritid Sverige er kun gældende ved brug af Telia som netværksoperatør i Sverige. På kundens mobildisplay skal der stå Telia eller Sweden Ved benyttelse af andre udbydere end Telia i Sverige afregnes der pr. påbegyndt sekund samt priser gældende for zone 2. Der er ingen binding og opsigelsesperioden er 30 dage. Kunden skal have udlandsdækning for at roame i udlandet. Tillægsservicen er ikke gældende for opkald foretaget fra Danmark. Tillægsvilkår for Telia Fritid Norden Alle privatkunder har som en del af abonnementet mulighed for at tilkøbe tillægsservicen Telia Fritid Norden. Side 9

10 1. Telia Fritid Norden Telia Fritid Norden giver mulighed for, at Kunden kan tale og sende sms er til en lav takst ved benyttelse af Telia netværk når der roames i Norden og Baltikum. Priserne er tilgængelige på telia.dk under udland. Priserne for Telia Fritid Norden er kun gældende ved brug af Telia som netværksoperatør i Norden og Baltikum. På Kundens mobildisplay skal der stå Telia eller Sweden i Sverige, Netcom eller N Com i Norge, Sonera i Finland, EMT i Estland, LMT i Letland og Omnitel i Litauen. Ved benyttelse af andre udbydere afregnes der pr. påbegyndt sekund samt priser gældende for zone 2. Der er ingen binding og opsigelsesperioden er 30 dage. Kunden skal have udlandsdækning for at roame i udlandet. Tillægsservicen er ikke gældende for opkald foretaget fra Danmark. Tillægsvilkår for Mobilt Bredbånd 1. Tillægsaftalen Disse vilkår gælder for Telia Data abonnementer under betegnelsen Mobilt Bredbånd og er et tillæg til Standardbetingelser for Telias mobilabonnementer. Ved modstrid går disse vilkår forud for standardbetingelserne. 2. Omfang Med et Mobilt Bredbånds abonnement gives adgang til brug af datatrafik på Telias GPRS/EDGE / 3G og 4G netværk. 3. Begrænsning Med et Mobilt Bredbånd abonnement skal kunden være opmærksom på, at der afhængigt af produkt er en forbrugsgrænse på datatrafik. Se den specifikke grænse for abonnementet på telia.dk. Overstiger forbruget GB grænsen vil hastigheden automatisk blive sat ned til 120 Kbit/s indtil start på næste regningsperiode. 4. Dækning/Hastighed For datatransmissioner via Mobilt Bredbånds abonnement kan Telia ikke garantere for hastigheden. Kunden skal være opmærksom på, at hastigheden er afhængig af forhold som antal samtidige brugere, masteplacering og dækningsmæssige hindringer. Kunden kan på telia.dk få nærmere information om, hvad der ligger heri. Kunden kan benytte sit abonnement, hvor der er dækning. Kunden kan få oplysning om dækning ved henvendelse til Telia eller på telia.dk. Alt afhængig af kundens fysiske placering eller lokale forhold kan dækningen være anderledes end angivet af Telia. Hvor der ikke er 4G eller 3G dækning, vil kundens forbindelse gå over på GPRS/EDGE netværket, og kunden vil derved opleve en lavere hastighed. 5. 4G Når Kunden er uden for Telias 4G dækning, er der dækning på 3G og GPRS/EDGE, som beskrevet i pkt. 4. Der er ikke mulighed for roaming ved 4G dækning, men roaming kan ske ved 3G dækning eller på GPRS/EDGE netværket. 6. Samlerabat til privatkunder Privatkunder, som vælger at købe Telia 4LIFE Light og et Telia Bredbånd abonnement, tilbydes en samlerrabat. Samlerrabatten gælder så længe Kunden har både 4LIFE Light og Telia Bredbånd. Opsiges Telia Bredbånd, bortfalder rabatten. 7. Surf Abroad (Norden, Baltikum og EU) Når Kunden bruger data i Sverige, Norge, Finland eller Baltikum betaler Kunden aldrig mere end kr. 50,- per dag for op til 50 MB per dag. Kunden betaler 6,50 kr. pr. MB for de første MB, der bruges. Herefter kan Kunden frit bruge op til den daglige forbrugsgrænse på 50 MB, uden at regningen overskrider prisloftet på 50 kr. om dagen. Kunden kan ved brug for yderligere MB forlænge dagens forbrug med en ekstra datapakke til samme pris som det daglige prisloft. Når Kunden nærmer sig den daglige forbrugsgrænse, sender Telia en sms. Kunden kan via sms en købe ekstra data. Når datagrænsen er nået, vil Kundens browser desuden automatisk blive dirigeret til Telias hjemmeside, hvor Kunden kan købe ekstra data. Den tilkøbte datamængde kan anvendes indenfor samme dag, den købes. Norden og Baltikum servicen gælder i alle netværk i Sverige, Norge, Finland, Estland, Letland og Litauen. EU/EØS servicen gælder i alle netværk i Belgien, Bulgarien, Cypern, Frankrig, Fransk Guyana, Færøerne, Gibraltar, Grækenland, Guadeloupe, Holland, Island, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Martinique, Monaco, Polen, Portugal, Reunion, Rumænien, San Marino, Slovakiet, Slovenien, Spanien og Kanariske Øer, Schweiz, Storbritannien, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig. Data, som Kunden køber udover den daglige grænse, bliver ikke inkluderet i den månedlige forbrugskontrol. Yderligere information herom er tilgængelig på telia.dk Vælger Kunden ikke at købe ekstra data, lukker Telia for Kundens adgang til dataforbrug den pågældende dag. Ved midnat dansk tid nulstilles Kundens dataforbrug og Kunden kan igen bruge data til surf. På telia.dk kan Kunden læse mere om Surf Abroad og køb af ekstra data. Tillægsvilkår for Mobilforsikring SELVRISIKODÆKNING og GYLDIGHED Dette tillæg har forrang for nærværende forsikringsbetingelser Mobiltelefon Forsikringsbetingelser gældende fra 1. februar 2012 afsnit omhandlende selvrisiko. Selvrisiko For hver dækningsberiget skade skal der betales en selvrisiko som følger: Sikredes selvrisiko er nul kroner. Forsikringen dækker én skade per år regnet per ikrafttrædelsesdato. Gyldighed Mobilforsikringen gælder alene, hvor Kunden køber en mobiltelefon hos Telia, og Kunden samtidigt opretter et gyldigt Telia-abonnement. Forsikringen skal desuden være gyldig på skadestidspunktet. Side 10

11 Mobiltelefon - Forsikringsbetingelser gældende fra 1. Februar 2012 Det forsikrede Mobiltelefon med gyldigt Telia abonnement og gyldig Telia forsikring på skadetidspunktet. Dækning Det forsikrede er dækket mod pludselig og uventet skade opstået som følge af en udefrakommende begivenhed. Skaden skal være knyttet til et skadestidspunkt. Erstatning Forsikringen dækker udgiften til reparation af det forsikrede. Hvis reparation ikke er mulig erstattes den beskadigede mobiltelefon med en tilsvarende mobiltelefon uden hensyn til farver og specielle udgaver. Hvis det ikke er muligt at levere en tilsvarende mobiltelefon erstattes så vidt muligt med en mobiltelefon af samme mærke og så vidt muligt med tilsvarende specifikationer. Selvrisiko For hver dækningsberettiget skade skal der betales en selvrisiko som følger: Pris mobiltelefon inkl. moms Selvrisiko Kr Kr. 400 Kr Kr. 400 Kr Iphones uanset pris Kr. 600 Forsikringen dækker 1 skade pr. år regnet pr. ikrafttrædelsesdato. 1. Sikrede Den person, hvis navn fremgår af certifikatet/købsaftalen og som har et aktivt Telia abonnement og aktiv Telia forsikring samt kan dokumentere køb af telefonen. 2. Forsikringsgiver m.v. Forsikringen formidles og administreres af Mondux Affinity ApS, CVR.-nr , Borupvang 2B, 2750 Ballerup i samarbejde med Telia. Forsikringsgiver er London General Insurance Company Limited, Integra House, Floor 2, Vicarage Road Egham, Surrey TW2097z, England (herefter benævnt Forsikringsgiver ). 3. Geografisk omfang Forsikringen dækker skade på det forsikrede i hele verden. Reparation arrangeres ved hjemkomst til Danmark, såfremt den forsikrede er i udlandet på tidspunktet, hvor begivenhederne, som forårsager den dækkede skade, finder sted. 4. Dækningsperiode Forsikringen træder i kraft for dato af køb af forsikringen, som fremgår af certifikatet/købsaftalen. Forsikringen fortsætter indtil den opsiges, jvf. pkt Forsikringspræmie Præmien fremgår af certifikatet/købsaftalen og skal betales hver måned til Telia. 6. Opsigelse Forsikringen kan opsiges på ethvert tidspunkt med en varsel på 30 dage. Opsigelsen skal være skriftlig og sendes til eller faxes til eller sendes med posten til Telia, Holmbladsgade 139, 2300 Kbh. S Att. Mobil Privat Kundeservice. Forsikringsgiver kan på ethvert tidspunkt opsige forsikringen ved at sende Sikrede en skriftligt varsel på 30 dage til udløbet af en måned. Hvis præmien ikke betales rettidigt er forsikringsgiver berettiget til at opsige forsikringen i overensstemmelse med reglerne i forsikringsaftalelovens Side 11

12 7. Krav 7.1 Meddelelse om krav Et krav skal anmeldes ved at kontakte Mondux på telefon tast 2 - hurtigst muligt efter konstateringen af de begivenheder, som forårsagede den dækkede skade. Herefter afleveres mobiltelefonen ved henvendelse i en af Telias butikker. Husk: Forsikrede skal kunne fremlægge dokumentation for købet af den forsikrede genstand samt kunne fremlægge den forsikrede genstand som krævet af Administrator. Når Administrator har godkendt et krav vil forsikringsselskabet skadesløsholde kunden ved reparation eller ombytning af det forsikrede produkt i overensstemmelse med forsikringsbetingelserne. Kun reparatører, der er godkendt af Administrator, må udføre reparationer på den forsikrede genstand. Hvis skaden ikke er dækket af forsikringen vil omkostninger i forbindelse med undersøgelse af produktet opkræves den Forsikrede. 8 Undtagelser Følgende er ikke dækket af mobiltelefonskadesforsikringen: Ekstraudstyr eksempelvis men ikke begrænset til oplader, genopladelige batterier og høretelefoner. Elektrisk eller mekanisk fejl i det forsikrede (funktionsfejl). Skade forårsaget af uautoriseret indgreb, modifikationer på det forsikrede, eller brug heraf i strid med producentens instruktioner. Tab af data, fejl i SIM-kort, andre følgeskader forårsaget af det forsikrede, eller fejl af kosmetisk karakter. Skade som følge af brand. Tyveri og bortkomst af enhver art, herunder glemte eller forlagte produkter. Enhver skade opstået som følge af at et produkt har været glemt eller forlagt. Erstatning for mistet brug af det forsikrede i forbindelse med en skade, eller for evt. ventetid i forbindelse med reparation. Skader og fejl opstået som følge af virus, eller som er software relateret. Kosmetisk skade, eksempelvis ridser og buler, som ikke påvirker det forsikredes funktionalitet eller dets anvendelse i væsentlig grad. Skade som følge af normal slitage. 9 Generelle betingelser 9.1 Force Majeure Forsikringsgiver er ikke ansvarlig for skade, som direkte eller indirekte er forårsaget af eller har forbindelse til naturkatastrofer, krig, krigslignende situationer, borgerkrig, militære øvelser, revolution, oprør, terrorisme, atom eller nukleare processer, handlinger foretaget af myndigheder, konfiskering, strejker, lockout eller andre lignende begivenheder. 9.2 Krav til håndtering Der skal tages alle rimelige forholdsregler til at beskytte det forsikrede mod skader. Uagtsom håndtering af det forsikrede kan resultere i justering af eller afvisning af forsikringsdækning. 9.3 Konflikter og gældende ret I tilfælde af utilfredshed med denne forsikringsdækning kan den forsikrede kontakte Administrator. Ved indgivelse af klage benyttes et særligt klageskema, der kan rekvireres hos enten Ankenævnet for Forsikring eller Forsikringsoplysningen, Amaliegade 10, 1256 København K, tlf.: Konflikter vedrørende forsikringsaftalen kan indbringes for de danske domstole. Dansk ret er gældende for forsikringsaftalen. 9.4 Behandling af persondata Forsikringsgiver, Administrator og Telia behandler persondata, som er relevante og nødvendige for tegning og administration af nærværende skadesforsikringer, i overensstemmelse med Persondatalovens regler. Den forsikrede kan til enhver tid kontakte Administrator for at få indsigt i eller kræve rettelser af upræcise persondata. Side 12

13 9.5 Regres Såfremt udbetaling er gjort i overensstemmelse med nærværende vilkår, er forsikringsgiveren forpligtet til at inddrive modsvarende beløb fra anden part. Part som forsikringsgiveren gør udbetaling til, overlader dennes ret til forsikringsgiveren, samt forpligter sig til at gøre sit yderste for at sikre denne ret. 9.6 Dobbeltforsikring Er der tegnet forsikring mod samme risiko i et andet forsikringsselskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikringen tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold for nærværende forsikring, således at erstatningen i det indbyrdes forhold mellem selskaberne betales forholdsmæssigt af selskaberne. 9.7 Fortrydelsesfrist Iht. Forsikringsaftalelovens 34 kan indgåelse af denne aftale fortrydes. Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra den dag Sikrede har fået forsikringsbetingelserne i hænde. Fortrydelsesfristen løber dog tidligst fra det tidspunkt Sikrede på skrift har fået nærværende oplysning om fortrydelsesretten. Hvis du fx har modtaget forsikringsbetingelserne mandag den 1., har du frist til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en lørdag, en søndag, helligdag kan fortrydelse gives den følgende hverdag. Hvis aftalen skal fortrydes skal Sikrede inden fortrydelsesfristens udløb underrette den Telia butik, hvor mobiltelefonen har købt. Side 13

VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement

VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement Du kan her læse om forhold, du særligt skal være opmærksom på, når du begynder at bruge dit nye mobilabonnement. Sammen med abonnementet har du adgang

Læs mere

VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement

VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement Du kan her læse om forhold, du særligt skal være opmærksom på, når du begynder at bruge dit nye mobilabonnement. Sammen med abonnementet har du adgang

Læs mere

VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement. STANDARDBETINGELSER FOR TELIA DANMARKS MOBILABONNEMENTER (PRIVAT) December 2009

VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement. STANDARDBETINGELSER FOR TELIA DANMARKS MOBILABONNEMENTER (PRIVAT) December 2009 VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement Du kan her læse om forhold, du særligt skal være opmærksom på, når du begynder at bruge dit nye mobilabonnement. Det er dig, som abonnent, der hæfter

Læs mere

Virksomhedstype A/S ApS Personligt ejet Andet. Gruppe-modul Evt. rabat (angivet i procent) Minimumsforbrug: 19 kr./md.

Virksomhedstype A/S ApS Personligt ejet Andet. Gruppe-modul Evt. rabat (angivet i procent) Minimumsforbrug: 19 kr./md. OVERDRAGELSE Telia Mobiltelefoni Indsendes til: Telia, Att. Activation, Holmbladsgade 139, 2300 København S, Erhvervskunde: Tlf. 80 40 40 30, Privatkunde: Tlf. 80 40 40 40 Kontraktoplysninger Kontraktnr.

Læs mere

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformer markedsført under varemærket HomeMobil gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester.

Læs mere

STANDARDBETINGELSER FOR TELIA DANMARKS MOBILABONNEMENTER September 2007

STANDARDBETINGELSER FOR TELIA DANMARKS MOBILABONNEMENTER September 2007 VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement Du kan her læse om forhold, du særligt skal være opmærksom på, når du begynder at bruge dit nye mobilabonnement. Det er dig, som abonnent, der hæfter

Læs mere

VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement

VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement Du kan her læse om forhold, du særligt skal være opmærksom på, når du begynder at bruge dit nye mobilabonnement. Sammen med abonnementet har du adgang

Læs mere

Vilkår for privatkunder i Telia

Vilkår for privatkunder i Telia Vilkår for privatkunder i Telia Telia Danmark, filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige, CVR. 20 36 79 97, Holmbladsgade 139, 2300 København S. Der tages forbehold for trykfejl. (Juli 2015) Side

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. FRI+ Business Binding Abonnements -afgift Inkluderede kald

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: Mindst Meget Mere Mest

Abonnementsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: Mindst Meget Mere Mest Abonnementsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: Mindst Meget Mere Mest April 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

Vilkår for privatkunder i Telia

Vilkår for privatkunder i Telia Vilkår for privatkunder i Telia Telia Danmark, filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige, CVR. 20 36 79 97, Holmbladsgade 139, 2300 København S. Der tages forbehold for trykfejl. (Januar 2015) Side

Læs mere

VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement

VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement Du kan her læse om forhold, du særligt skal være opmærksom på, når du begynder at bruge dit nye mobilabonnement. Sammen med abonnementet har du adgang

Læs mere

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker 2014 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering af samtaler... 2 3. Inkluderet taletid og Mobil Fri Tale... 2 4. Fri sms+mms...

Læs mere

Tillægsvilkår for: Mobil 1 Time / 1 GB Mobil 1 Time / 1 GB (Med YouSee-Konto) Mobil Fri Tale / 5 GB Mobil Fri Tale / 5 GB (Med YouSee-Konto)

Tillægsvilkår for: Mobil 1 Time / 1 GB Mobil 1 Time / 1 GB (Med YouSee-Konto) Mobil Fri Tale / 5 GB Mobil Fri Tale / 5 GB (Med YouSee-Konto) Tillægsvilkår for: Mobil 1 Time / 1 GB Mobil 1 Time / 1 GB (Med YouSee-Konto) Mobil Fri Tale / 5 GB Mobil Fri Tale / 5 GB (Med YouSee-Konto) Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 1.A. YouSee

Læs mere

VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement. STANDARDBETINGELSER FOR TELIA DANMARKS MOBILABONNEMENTER (PRIVAT) Juli 2010

VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement. STANDARDBETINGELSER FOR TELIA DANMARKS MOBILABONNEMENTER (PRIVAT) Juli 2010 VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement Du kan her læse om forhold, du særligt skal være opmærksom på, når du begynder at bruge dit nye mobilabonnement. Sammen med abonnementet har du adgang

Læs mere

YouSee Fri Tale / 3 GB YouSee Fri Tale / 3 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale / 5 GB

YouSee Fri Tale / 3 GB YouSee Fri Tale / 3 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale / 5 GB Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: YouSee Fri Tale / 3 GB YouSee Fri Tale / 3 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale / 5 GB YouSee Fri Tale / 5 GB (Med YouSee Konto)

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og excl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og excl. moms. FRI+ Business Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og excl. moms. FRI+ Business Binding Abonnements

Læs mere

Mobil Basis Mobil 2 timer Professionel Mobil 5 timer Professionel Mobil Fri tale Professionel

Mobil Basis Mobil 2 timer Professionel Mobil 5 timer Professionel Mobil Fri tale Professionel 1 Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer til erhvervskunder: Mobil Basis Mobil 2 Mobil 5 Mobil Fri tale Professionel Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering og

Læs mere

Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012

Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012 Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012 1. Aftalen Disse vilkår gælder for aftale om TDC Betalingskonto der udbydes af TDC A/S (herefter TDC). En aftale om TDC Betalingskonto

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Mindst, Meget, Mere eller Mest (YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder med YouSee Konto)

Tillægsvilkår for YouSee Mindst, Meget, Mere eller Mest (YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder med YouSee Konto) Tillægsvilkår for YouSee Mindst, Meget, Mere eller Mest (YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder med YouSee Konto) April 2015 (revideret juni 2016) Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen...

Læs mere

Tillægsvilkår for Mobil Fri Timer/2 GB og Mobil Fri Timer/5 GB til privatkunder

Tillægsvilkår for Mobil Fri Timer/2 GB og Mobil Fri Timer/5 GB til privatkunder Tillægsvilkår for Mobil Fri Timer/2 GB og Mobil Fri Timer/5 GB til privatkunder Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering og begrænsninger... 2 2.A. Taksering af samtaler (minuttaksering)...

Læs mere

Maj 2014 (senest revideret juni 2016)

Maj 2014 (senest revideret juni 2016) Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder (lukket for salg): Mobil 0 Timer Mobil 4 Timer Mobil 8 Timer Mobil Fri Tale 2 Timer/1 GB 4 Timer/1 GB 8 Timer/3 GB Fri Tale/5 GB Fri

Læs mere

YouSee Fri Tale + 25 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale + 10 GB YouSee Fri Tale + 10 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale + 25 GB

YouSee Fri Tale + 25 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale + 10 GB YouSee Fri Tale + 10 GB (Med YouSee Konto) YouSee Fri Tale + 25 GB Tillægsvilkår for s standard mobilabonnementer til privatkunder: 1 Time + 1 GB 1 Time + 1 GB (Med Konto) 8 Timer + 2 GB 8 Timer + 2 GB (Med Konto) 10 Timer + 4 GB 10 Timer + 4 GB (Med Konto) Fri Tale +

Læs mere

Priser og vilkår. Priser. Skattefri Mobil Skattefri Mobilt Bredbånd. Grundpriser. Tillægsprodukter. Skattefri Mobil

Priser og vilkår. Priser. Skattefri Mobil Skattefri Mobilt Bredbånd. Grundpriser. Tillægsprodukter. Skattefri Mobil Skattefri Mobil Der henvises til priser for Privatprodukter samt Generelle Betingelser - det med småt - for privatkunder. Her er angivet særlige priser for Skattefri Mobil. er angivet i DKK inkl. moms.

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder (lukket for salg): Mobil Familie Mobil 2Timer Mobil 6Timer Mobil 12Timer Mobil Fri Timer Mobilpakke 500 MB Mobilpakke 2Timer/3GB Mobilpakke

Læs mere

VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement

VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement Du kan her læse om forhold, du særligt skal være opmærksom på, når du begynder at bruge dit nye mobilabonnement. Sammen med abonnementet har du adgang

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

1. Tillægsaftalen. Januar 2011 (senest revideret juni 2016)

1. Tillægsaftalen. Januar 2011 (senest revideret juni 2016) Tillægsvilkår for YouSee s standard-abonnementer på You- See s mobiltjenester (lukket for salg): Mobil Familie Mobil Sms Media Mobil Mix Mobil MixMedia Mobil Tale Mobil imedia Mobil Max Mobil MaxMedia

Læs mere

1. Tillægsaftalen. 1 Tillægsvilkår for Fullrate DK-mobilabonnement September 2017

1. Tillægsaftalen. 1 Tillægsvilkår for Fullrate DK-mobilabonnement September 2017 1 Tillægsvilkår for Fullrate DK-mobilabonnement September 2017 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering af samtaler... 2 3. Inkluderet taletid... 2 4. Fri Tale... 3 5. Fri sms+mms... 3 6.

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement. STANDARDBETINGELSER FOR TELIA DANMARKS MOBILABONNEMENTER (ERHVERV) Marts 2010

VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement. STANDARDBETINGELSER FOR TELIA DANMARKS MOBILABONNEMENTER (ERHVERV) Marts 2010 VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement Du kan her læse om forhold, du særligt skal være opmærksom på, når du begynder at bruge dit nye mobilabonnement. Sammen med abonnementet har du adgang

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Abonnementsbinding Abonnementsafgift Inkluderede kald og SMS/MMS

Læs mere

Kontraktnr. Mobilnummer (Mobilnummer som skal overdrages) Efternavn(e) Vær./ Gade/vej Husnr. Evt. bogstav Etage Dør. Efternavn(e) Vær.

Kontraktnr. Mobilnummer (Mobilnummer som skal overdrages) Efternavn(e) Vær./ Gade/vej Husnr. Evt. bogstav Etage Dør. Efternavn(e) Vær. OVERDRAGELSE Telia Mobiltelefoni Indsendes til: Telia, Att. Activation, Holmbladsgade 139, 2300 København S, Erhvervskunde: Tlf. 80 40 40 30, Privatkunde: Tlf. 80 40 40 40 Telia eksemplar Kontraktoplysninger

Læs mere

Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0

Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 1. Generelt 1.1 - Flexfone A/S (Følgende benævnt Flexfone) fungerer som Service Provider, hvilket betyder at kundens brug af mobiltelefoni

Læs mere

Stofa Mobil. Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår. Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1

Stofa Mobil. Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår. Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1 Stofa Mobil Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1 Tillægsvilkår Gældende fra 15. juni 2017 medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. Velkommen

Læs mere

Stofa Mobil. Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår. Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1

Stofa Mobil. Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår. Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1 Stofa Mobil Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1 Tillægsvilkår Gældende fra 1. april 2017 medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. Velkommen

Læs mere

Stofa Standard Mobilabonnementer TILLÆGSVILKÅR

Stofa Standard Mobilabonnementer TILLÆGSVILKÅR Stofa Standard Mobilabonnementer TILLÆGSVILKÅR 1 TILLÆGSVILKÅR Gældende fra 1. februar 2016, medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. Velkommen til Stofa Indeværende vilkår gælder for aftaler om Tillægsvilkår

Læs mere

VIGTIG INFORMATION om Telia telefonitjenester. GENERELLE BETINGELSER FOR TELIA DANMARKS TELEFONITJENESTER (ERHVERV) Juli 2015

VIGTIG INFORMATION om Telia telefonitjenester. GENERELLE BETINGELSER FOR TELIA DANMARKS TELEFONITJENESTER (ERHVERV) Juli 2015 VIGTIG INFORMATION om Telia telefonitjenester Du kan her læse om forhold, som du skal være særligt opmærksom på, når du bruger Telias mobil- og fastnettjenester. Det er dig, som abonnent, der hæfter for

Læs mere

VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement. STANDARDBETINGELSER FOR TELIA DANMARKS MOBILABONNEMENTER (ERHVERV) Oktober 2009

VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement. STANDARDBETINGELSER FOR TELIA DANMARKS MOBILABONNEMENTER (ERHVERV) Oktober 2009 VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement Du kan her læse om forhold, du særligt skal være opmærksom på, når du begynder at bruge dit nye mobilabonnement. Det er dig, som abonnent, der hæfter

Læs mere

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Oktober 2012 Version 1.13 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. Indhold i OiSTER Taletidspakker... 2 2.1. Taletid til danske numre... 2 2.2. Dataforbrug... 2

Læs mere

Tillægsvilkår for Stofas standard mobilabonnementer Indhold

Tillægsvilkår for Stofas standard mobilabonnementer Indhold 1 Tillægsvilkår for Stofas standard mobilabonnementer Indhold 1. AFTALEN... 2 2. ABONNEMENTSFORMERNE... 2 3. MOBILDATAHASTIGHED... 2 4. INKLUDERET TALE... 3 5. FRI TALE... 3 6. INKLUDERET DATA... 4 7.

Læs mere

Tillægsvilkår for Fri Tale 4 GB

Tillægsvilkår for Fri Tale 4 GB Tillægsvilkår for Fri Tale 4 GB November 2015 (senest revideret juni 2016) Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Elektronisk kommunikation og gebyr for brevpost... 3 3. Mobildata hastighed... 3

Læs mere

pakker 1. Tillægsaftalen 1 Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med September 2017

pakker 1. Tillægsaftalen 1 Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med September 2017 1 Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker September 2017 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering af samtaler... 2 3. Inkluderet taletid... 2 4. Fri Tale... 3 5.

Læs mere

Private kunder. Betingelser for mobiltelefoni

Private kunder. Betingelser for mobiltelefoni Private kunder Betingelser for mobiltelefoni tv, fiberbredbånd og telefoni til os i midt- og vestjylland 1. GENERELT Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden,

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstelefonitjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår Kort præsentation af

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Abonnementsbinding Abonnementsafgift Inkluderede kald og SMS/MMS

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret.

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret. Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj 2008 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnement på TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår

Læs mere

Oprettelse 79,20. Abonnement pr. måned 48,00. Standard minuttakst* 0,80. Servicenumre pr. minut** 1,00. Standard SMS takst*** 0,32

Oprettelse 79,20. Abonnement pr. måned 48,00. Standard minuttakst* 0,80. Servicenumre pr. minut** 1,00. Standard SMS takst*** 0,32 Priser Grundpriser Oprettelse 79,20 Abonnement pr. måned 48,00 Forbrug Standard minuttakst* 0,80 Opkald til udlandet/modtaget i udlandet Gældende udlandspriser, se www.telenor.dk Servicenumre pr. minut**

Læs mere

BETINGELSER MOBILBREDBÅND PRIVATE KUNDER

BETINGELSER MOBILBREDBÅND PRIVATE KUNDER 1. GENERELT Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden, og på den anden side Altibox Danmark (CVR nr. 31 586 283), herefter benævnt Altibox. 1.1. Altibox fungerer

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

ABONNEMENTS- BETINGELSER FORNETTALKS MOBILTJENESTER VERSION1.2FEBRUAR2014

ABONNEMENTS- BETINGELSER FORNETTALKS MOBILTJENESTER VERSION1.2FEBRUAR2014 ABONNEMENTS- BETINGELSER FORNETTALKS MOBILTJENESTER VERSION1.2FEBRUAR2014 Abonnementsbetingelser for Nettalks mobiltjenester Februar 2014 Kort præsentation af de vigtigste betingelser På de næste sider

Læs mere

BETINGELSER FOR COOP M OBILS M OBILTJENESTER

BETINGELSER FOR COOP M OBILS M OBILTJENESTER BETINGELSER FOR COOP M OBILS M OBILTJENESTER Betingelser for coop mobils mobiltjenester November 2013 Kort præsentation af de vigtigste betingelser På de næste sider kan du læse de betingelser, som gælder

Læs mere

priser og betingelser for Skattefri Mobil. Priser er angivet i DKK inkl. moms. Der Premium Premium+ All-inclusive

priser og betingelser for Skattefri Mobil. Priser er angivet i DKK inkl. moms. Der Premium Premium+ All-inclusive Skattefri Mobil Der henvises til priser for Privatprodukte r samt Generelle Beting elser - det med småt - for privatkunder. Nesærlige priser og betingelser for Skattefri Mobil. er angivet i DKK inkl. moms.

Læs mere

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse om de betingelser, der gælder, når

Læs mere

STANDARDBETINGELSER FOR TELIA DANMARKS MOBILABONNEMENTER April 2009

STANDARDBETINGELSER FOR TELIA DANMARKS MOBILABONNEMENTER April 2009 VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement Du kan her læse om forhold, du særligt skal være opmærksom på, når du begynder at bruge dit nye mobilabonnement. Det er dig, som abonnent, der hæfter

Læs mere

Tillægsvilkår for MobilFlex Connect og MobilFlex Connect Plus

Tillægsvilkår for MobilFlex Connect og MobilFlex Connect Plus Tillægsvilkår for MobilFlex Connect og MobilFlex Connect Plus Oktober 2015 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformerne MobilFlex Connect og MobilFlex Connect Plus gælder følgende vilkår i tillæg

Læs mere

Betingelser for coop mobils mobiltjenester

Betingelser for coop mobils mobiltjenester BETI NGELSER FOR COOP M OBI LS M OBI LTJENESTER Betingelser for coop mobils mobiltjenester Februar 2012 Kort præsentation af de vigtigste betingelser På de næste sider kan du læse de betingelser, som gælder

Læs mere

Taletid fra One Mobile kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør punkt 3) døgnet rundt, hele ugen inkl. søn og helligdage anvendes til:

Taletid fra One Mobile kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør punkt 3) døgnet rundt, hele ugen inkl. søn og helligdage anvendes til: 1. Sådan fungerer det Du betaler kun for taletid, SMS, WAP, MMS og GPRS. Du betaler forud for dit forbrug og kender derfor dine omkostninger. Hver gang du tanker op, tillægges det indbetalte beløb din

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste - Erhverv Januar 2014 1/5 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsvilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELEs leveringsforpligtelse, herunder

Læs mere

LIC Mobil Abonnementsvilkår Oktober 2012

LIC Mobil Abonnementsvilkår Oktober 2012 LIC Mobil Abonnementsvilkår Oktober 2012 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC mobiltjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Mobil Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vilkår. OiSTER Fri taletid til mobil

Vilkår. OiSTER Fri taletid til mobil Vilkår OiSTER Fri taletid til mobil Marts 2015 Version 1.13 1. Aftalen... 2 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 2 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 2 1.3 Indhold i Startpakke OiSTER Fri taletid... 2

Læs mere

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.2 (30. september 2015) Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer

Læs mere

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014 Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester Version 1.0 Februar 2014 LokalTelefonen A/S Postboks 201 8310 Tranbjerg J kontakt@lokaltelefonen.dk www.lokaltelefonen.dk CVR 35 03 11 62 Betingelser for

Læs mere

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014 Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester Version 1.0 Februar 2014 LokalTelefonen A/S Postboks 201 8310 Tranbjerg J kontakt@lokaltelefonen.dk www.lokaltelefonen.dk CVR 35 03 11 62 Betingelser for

Læs mere

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV)

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Accesforbindelse, digital modtager og andre forudsætninger... 1 3. Hastighedsreduktion...

Læs mere

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel. 1. Generelt. Version 1.1. Indhold:

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel. 1. Generelt. Version 1.1. Indhold: Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel Version 1.1 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Erhverv Mobil

Tillægsvilkår for TDC Erhverv Mobil Tillægsvilkår for TDC Erhverv Mobil Maj 2016 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen 1 2. Grundmoduler og tilvalgsmoduler... 2 3. Taksering og begrænsninger... 4 3.A. Minuttaksering... 4 3.B. Forbrugsafregnet

Læs mere

Abonnementsvilkår for TELMOREs mobiltjenester

Abonnementsvilkår for TELMOREs mobiltjenester Abonnementsvilkår for TELMOREs mobiltjenester November 2009 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TELMORE. Vilkårene

Læs mere

1 Abonnementsvilkår for Fullrates mobiltjenester Marts 2016

1 Abonnementsvilkår for Fullrates mobiltjenester Marts 2016 1 Abonnementsvilkår for Fullrates mobiltjenester Marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 2 2. Dækningsområde og mobildatahastigheder... 3 3. Forbrugstaksering af samtaler mv.... 4 3.A.

Læs mere

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering af samtaler... 2 3. Inkluderet taletid... 2 4. Fri sms+mms... 3 5.

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder. YouSee Mini Fri tale 5 GB Light Small Medium Large

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder. YouSee Mini Fri tale 5 GB Light Small Medium Large Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder (med YouSee Konto): YouSee Mini Fri tale 5 GB Light Small Medium Large April 2016 (revideret juni 2016) Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen...

Læs mere

Mobilic Mobil Abonnementsbetingelser Version 1.1 Marts 2015

Mobilic Mobil Abonnementsbetingelser Version 1.1 Marts 2015 Mobilic Mobil Abonnementsbetingelser Version 1.1 Marts 2015 Gode råd til dig fra os... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Elektronisk Underskrift... 2 2.1 Indgåelse af aftale om et Mobilic Mobil abonnement... 2 3.1

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos UnoTel Version 5.6

Betingelser for mobilabonnement hos UnoTel Version 5.6 Betingelser for mobilabonnement hos UnoTel Version 5.6 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser 7.

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale. Juni 2016

Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale. Juni 2016 Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale Juni 2016 Indholdsfortegnelse Abonnementsvilkår for YouSee s telefonitjenester (YouSee Telefoni) YouSee s telefonitjeneste (PSTN) YouSee s ISDN-tjeneste

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Oktober 2012 Version 2.0 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Mobil itotalpro

Tillægsvilkår for TDC Mobil itotalpro Tillægsvilkår for TDC Mobil itotalpro Juni 2017 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Aftalens parter... 3 3. Taksering... 3 3.A Taksering af samtaler (minuttaksering)... 3 3.B. Taksering af mobildataforbrug

Læs mere

BETINGELSER Betingelser for mobiltjenester og køb i mobilshoppen hos greentel.

BETINGELSER Betingelser for mobiltjenester og køb i mobilshoppen hos greentel. BETINGELSER Betingelser for mobiltjenester og køb i mobilshoppen hos greentel. Version 2.0 Parterne Følgende betingelser finder anvendelse på aftalen, der indgås mellem kunden og greentel, CVR 32562787.

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos UnoTel

Betingelser for mobilabonnement hos UnoTel Betingelser for mobilabonnement hos UnoTel Version 5.9 (1. april 2014) Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår

Læs mere

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni).

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni). Betingelser for Fast Telefoni abonnement hos UnoTel Version 2.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

Adgang til at foretage og modtage opkald (samtaler) Minuttaksering af samtaler, jf. pkt. 3.A Adgang til at sende og modtage sms og mms

Adgang til at foretage og modtage opkald (samtaler) Minuttaksering af samtaler, jf. pkt. 3.A Adgang til at sende og modtage sms og mms Tillægsvilkår for TDC s standard mobilabonnementer til erhvervskunder: TDC Mobil Pro TDC Mobil MiniPro TDC Mobil MedioPro TDC Mobil MaxPro TDC Mobil TotalPro September 2017 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen...

Læs mere

Fri tale - 2 GB Lille med Bland Selv Basis Small + Mellem med Bland Selv Stor med Bland Selv Stor+ Europa med Bland Selv

Fri tale - 2 GB Lille med Bland Selv Basis Small + Mellem med Bland Selv Stor med Bland Selv Stor+ Europa med Bland Selv Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder (med YouSee Konto) (lukket for salg): Fri tale - 2 GB Lille med Bland Selv Basis Small + Mellem med Bland Selv Stor med Bland Selv

Læs mere

199,- / MD 239,-/MD 299,-/MD 179,-/MD. Indhold. Mobil: Dit abonnement FRI+ FRI+1 GB FRI+5 GB FRI+8 GB FRI+20 GB

199,- / MD 239,-/MD 299,-/MD 179,-/MD. Indhold. Mobil: Dit abonnement FRI+ FRI+1 GB FRI+5 GB FRI+8 GB FRI+20 GB DET MED SMÅT Indhold Mobil: Dit abonnement FRI+ Mobil: Dit abonnement 3 Dit abonnement i detaljer 6 Produktspecifikke vilkår for Mobil 7 FRI+1 GB FRI+5 GB FRI+8 GB FRI+20 GB Uddrag af lov om betalingstjenester

Læs mere

TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PAKKER UDEN OVERFØR TID. Maj 2015

TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PAKKER UDEN OVERFØR TID. Maj 2015 TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PAKKER UDEN OVERFØR TID Maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Tillægsaftalen...3 2. Taksering af samtaler i og fra Danmark (sekund- og minuttaksering)...3 3. Taletid...3 4. Ubegrænset

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD AFTALEVILKÅR FOR STOFA TELEFONI 1. GENERELT Velkommen 2 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 3 Kontaktoplysninger 16 1.1. De følgende vilkår gælder for kundens abonnement

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD Velkommen 3 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 4 Kontaktoplysninger 20 2 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår,

Læs mere

Betingelser for IPA-aftalen pr. 21. april 2016

Betingelser for IPA-aftalen pr. 21. april 2016 Betingelser for IPA-aftalen pr. 21. april 2016 1 IPA-aftalen, Mobiz Flatrate 300 Disse betingelser gælder for abonnementstyperne Mobiz Flatrate og er et tillæg til de generelle betingelser for Telia Danmarks

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC s standard mobilabonnementer til erhvervskunder:

Tillægsvilkår for TDC s standard mobilabonnementer til erhvervskunder: Tillægsvilkår for TDC s standard mobilabonnementer til erhvervskunder: TDC Mobil Pro TDC Mobil MiniPro TDC Mobil MedioPro TDC Mobil MaxPro TDC Mobil TotalPro 1. Tillægsaftalen For aftale om en af ovennævnte

Læs mere

Generelle vilkår for Bibob Gældende fra 28. august 2015

Generelle vilkår for Bibob Gældende fra 28. august 2015 Generelle vilkår for Bibob Gældende fra 28. august 2015 Du har indgået en eller flere aftaler med Bibob. Her er detaljerne om din brug af Bibobs tjenester. 1. Aftalens omfang Aftalen består af et sæt Generelle

Læs mere

TDC A/S, København, CVR

TDC A/S, København, CVR Tillægsvilkår for TDC Scale Mobil Juni 2016 1. Tillægsaftalen For aftaler om TDC Scale Mobil gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester samt TDC s Generelle Vilkår for

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Erhverv MobilMix og TDC Erhverv MobilPakker (Forbrugsafregnet, Basis, Medium, Ekstra eller Ekstra Udland)

Tillægsvilkår for TDC Erhverv MobilMix og TDC Erhverv MobilPakker (Forbrugsafregnet, Basis, Medium, Ekstra eller Ekstra Udland) Tillægsvilkår for TDC Erhverv MobilMix og TDC Erhverv MobilPakker (Forbrugsafregnet, Basis, Medium, Ekstra eller Ekstra Udland) Oktober 2014 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformerne TDC Erhverv

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 1. Generelt 1.1 Flexfone A/S (Følgende benævnt Flexfone) fungerer som Service Provider, hvilket betyder at kundens brug af mobiltelefoni

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus

Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

Vilkår for YouSee s digitale tv-bokse:

Vilkår for YouSee s digitale tv-bokse: Vilkår for YouSee s digitale tv-bokse: Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Forudsætninger... 2 3. Interaktive tjenester (pause, spole, optage, tv-arkiv og start forfra)... 2 4. Video

Læs mere

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Maj 2016 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering af samtaler... 2 3. Inkluderet taletid... 2 4. Fri Tale... 3 5. Fri sms+mms...

Læs mere

TDC A/S, København, CVR

TDC A/S, København, CVR Tillægsvilkår for TDC Scale Mobil Juni 2017 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Grundmoduler, tilvalgsmoduler og Pluspakker... 2 3. Minuttaksering... 5 4. Fri sms/mms i Danmark og EU... 5 5.

Læs mere