Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007"

Transkript

1 Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal oktober 2007 Hovedpunkter for 3. kvartal 2007 Omsætningen faldt 1,5 pct. til DKK mio. som følge af lavere omsætning fra fastnettelefoni samt en ugunstig udvikling i den schweiziske valutakurs. Dette blev delvist opvejet af omsætningsvækst for mobiltelefoni, bredbånd og tv. Korrigeret for tilkøb og frasalg af selskaber faldt omsætningen 1,7 pct. EBITDA faldt 2,3 pct. til DKK mio. EBITDA steg som følge af datakommunikation & internet, flere mobilkunder samt flere tv-kunder med højere gennemsnitligt forbrug, hvilket blev mere end opvejet af lavere omsætning, flere kabelfejl samt salg og tilbageleasing af ejendomme. Korrigeret for tilkøb og frasalg af selskaber faldt EBITDA 3,4 pct. Den rentebærende nettogæld blev nedbragt med DKK 12,4 mia. til DKK 44,3 mia. primært som følge af frasalget af Bité og Talkline samt salg og tilbageleasing af ejendomme. Forventninger til 2007 Omsætningen for 2007 forventes at være på niveau med omsætningen i 2006, idet fortsat fremgang i bredbånds- og mobilaktiviteterne samt tilkøbet af Invitel opvejer faldet i fastnetforretningen og virkningen af frasalget af Bité. Årets resultat for 2007 forventes at falde ca. 20 pct., hvilket skyldes ændret kapitalstruktur og tilkøbet af Invitel. Den forventede effekt af den ændrede selskabskattelovgivning er indarbejdet i forventningerne til årets resultat. Side 1 af 24

2 Indholdsfortegnelse Hovedpunkter...3 Væsentlige begivenheder...9 Efterfølgende begivenheder Risikofaktorer Forventninger til Safe harbor-erklæring Resultatopgørelse Omsætning, eksterne kunder Balance Pengestrømsopgørelse Anlægsinvesteringer Egenkapitalopgørelse Kunder Medarbejdere Udvalgte hoved- og nøgletal, K Betydelige tilkøb og frasalg af virksomheder Ledelsespåtegning Om TDC Børsnotering Regnskabsmeddelelsen er ikke revideret. Side 2 af 24

3 Resultatopgørelse for TDC Koncernen, resumé DKK mio. 3K K 2007 Ændring i pct. Omsætning (1,5) Driftsomkostninger i alt før afskrivninger mv. (6.815) (6.763) 0,8 Andre indtægter og omkostninger ,8 Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse (2,3) (1.613) (1.529) 5,2 Resultat af primær drift (EBIT) ,5 Særlige poster (123) Resultat af associerede virksomheder og joint ventures ,0 Finansielle poster (922) (1.269) (37,6) Resultat før skat Skat af periodens resultat (223) (1.017) - Periodens resultat af fortsættende aktiviteter Periodens resultat af ophørte aktiviteter Periodens resultat Fordeles således: Aktionærer i moderselskabet Minoritetsinteresser 5 (79) - Periodens resultat, ekskl. særlige poster og dagsværdireguleringer (8,4) EBITDA-margin i pct. 32,7 32,5-1) Resultat af primær drift (EBIT) er eksklusive særlige poster. 2) Vedrører primært resultat fra Talkline, som følge af frasalget af Talkline. Bité, som blev frasolgt 9. februar 2007, behandles af regnskabsmæssige årsager ikke som en ophørt aktivitet. 3) Særlige poster og dagsværdireguleringer indgår flere steder i resultatopgørelsen, således som det fremgår af den detaljerede resultatopgørelse på side 16. Hovedpunkter TDC s omsætning udgjorde DKK mio. i 3. kvartal 2007, hvilket er et fald på DKK 154 mio. eller 1,5 pct. Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) faldt 2,3 pct. til DKK mio. Periodens resultat eksklusive særlige poster og dagsværdireguleringer udgjorde DKK 677 mio., hvilket er et fald på 8,4 pct. som følge af lavere EBITDA og større finansielle poster opvejet af en positiv indvirkning fra færre afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse. Øgede indtægter fra associerede virksomheder og joint ventures havde ligeledes en gunstig indvirkning. TDC's anlægsinvesteringer eksklusive køb af ejerandele i andre selskaber udgjorde DKK mio. svarende til et fald på 12,8 pct. Anlægsinvesteringer målt i forhold til omsætning udgjorde 11,2 pct. mod 12,6 pct. i 3. kvartal TDC har med virkning fra 1. juli 2007 foretaget ændringer i organisationen. TDC s forretningssegmenter omfatter herefter Er- Side 3 af 24

4 hverv Norden, Fastnet Norden, Mobil Norden, YouSee 1 og Sunrise. Andre aktiviteter omfatter International Holdings, IT Norden og hovedkontoret. De finansielle tal, herunder sammenligningstallene for de enkelte forretningssegmenter, er ikke afsluttet. Derfor præsenteres udelukkende indtægter fra eksterne kunder. Efter frasalget behandles Talkline som en ophørt aktivitet i denne rapport. Sammenligningstallene er tilpasset i overensstemmelse hermed. Omsætning TDC s omsætning udgjorde DKK mio. i 3. kvartal 2007, hvilket er et fald på DKK 154 mio. eller 1,5 pct. Dette afspejler lavere omsætning fra fastnettelefoni som følge af færre fastnetkunder. I Sunrise var der en negativ udvikling i omsætningen efter en ugunstig udvikling i den schweiziske valutakurs. Opgjort i lokal valuta var omsætningen i Sunrise uændret. I Mobil Norden faldt omsætningen som følge af reduceret ankommende roaming på grund af lavere priser og mindre trafik. I International Holdings var faldet i omsætningen med frasalget af Bité større end den stigning i omsætningen, der kan henføres til HTCC s tilkøb af Invitel. Omsætningen blev positivt påvirket af øget omsætning i Mobil Norden fra tilgang af mobilkunder og øget salg af mobiltelefoner. I YouSee steg omsætningen som følge af tilgang af kunder og højere gennemsnitligt forbrug. Omsætningen i Erhverv Norden steg på basis af øget salg af terminaler etc. og mobiltelefoni. Endvidere påvirkedes omsætningen positivt af øget omsætning fra datakommunikation & internet samt udleje af faste kredsløb i Erhverv Norden og Fastnet Norden. Korrigeret for tilkøb og frasalg af selskaber 2 faldt omsætningen 1,7 pct. 1 Tidligere TDC Kabel TV. 2 Udviklingen fra 3. kvartal 2006 til 3. kvartal 2007 blev påvirket af frasalget af Bité (frasolgt pr. 9. februar 2007) og tilkøbet af Invitel (tilkøbt pr. 27. april 2007). I den resterende del af denne regnskabsmeddelelse betyder korrigeret for tilkøb og frasalg af Driftsomkostninger i alt Driftsomkostninger i alt udgjorde DKK mio. i 3. kvartal 2007, hvilket er et fald på DKK 52 mio. eller 0,8 pct. Transmissionsomkostningerne og vareforbruget faldt 5,7 pct. til DKK mio., hvilket delvist skyldes frasalget af Bité, som mere end opvejede tilkøbet af Invitel. Omkostningerne i Sunrise faldt som følge af den lavere valutakurs. Lavere omkostninger i Fastnet Norden kan henføres til mindre trafik fra fastnet til mobil til lavere priser og lavere priser for afgående roaming i Mobil Norden. Dette blev delvist opvejet af stigende omkostninger ved salg af mobiltelefoner i Mobil Norden. Endvidere steg omkostningerne som følge af øget aktivitet i Erhverv Norden samt øgede programomkostninger i YouSee. Andre eksterne omkostninger steg 6,3 pct. til DKK mio. hovedsageligt som følge af øgede omkostninger i IT Norden og You- See på grund af øget aktivitet. Endvidere steg andre eksterne omkostninger med tilkøbet af Invitel, som dog blev mere end opvejet af frasalget af Bité. Derimod faldt andre eksterne omkostninger som følge af lavere kundeakkvisitions- og markedsføringsomkostninger i Mobil Norden samt færre omkostninger i hovedkontoret. Personaleomkostningerne steg 1,3 pct. til DKK mio., hvilket kan tilskrives generelle lønstigninger, flere udbedringer af kabelfejl samt fratrædelsesgodtgørelser i Fastnet Norden. Tilkøbet af Invitel bidrog ligeledes til flere omkostninger. Denne udvikling blev delvist opvejet af besparelser ved færre ansatte i Fastnet Norden og Sunrise, hvilket hovedsageligt kan henføres til fratrædelsesprogrammer og færre ansatte i IT Norden efter outsourcing af it-infrastruktur. Korrigeret for tilkøb og frasalg af selskaber faldt driftsomkostninger i alt 0,3 pct. i forhold til 3. kvartal selskaber, at de rapporterede tal for TDC koncernen er blevet korrigeret for virkningen af Bité og Invitel. Side 4 af 24

5 Antallet af fuldtidsansatte udgjorde i alt svarende til et fald på 749 eller 4,0 pct. sammenlignet med 3. kvartal Nettoreduktionen skyldes hovedsageligt outsourcing af it-infrastruktur og fratrædelsesordninger. Udviklingen omfatter også en nettostigning i antallet af fuldtidsansatte som følge af frasalget af Bité og tilkøbet af Invitel. Arbejdsstyrken i Danmark blev reduceret med 5,3 pct. EBITDA EBITDA faldt DKK 75 mio. eller 2,3 pct. til DKK mio. i 3. kvartal EBITDA blev påvirket negativt af mindre fastnettrafik og færre fastnetkunder i Fastnet Norden, højere omkostninger i IT Norden, salg og tilbageleasing af ejendomme samt øgede programomkostninger i YouSee. Der var desuden en negativ påvirkning fra en ugunstig udvikling i den schweiziske valutakurs, reduceret ankommende roaming i Mobil Norden og et stigende antal udbedringer af kabelfejl i Fastnet Norden. Frasalget af Bité påvirkede EBITDA negativt, men dette blev delvist opvejet af tilkøbet af Invitel. Derimod blev EBITDA påvirket i opadgående retning af flere kunder og højere gennemsnitligt forbrug pr. kunde i YouSee. EBITDA blev også gunstigt påvirket af datakommunikation og internet i Fastnet Norden samt et stigende antal mobilkunder i Mobil Norden. Korrigeret for tilkøb og frasalg af selskaber udgjorde faldet i EBITDA 3,4 pct. EBITDA-marginen faldt 0,2 procentpoint til 32,5 pct. EBITDA-marginen er upåvirket af korrigering for tilkøb og frasalg af selskaber. Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse udgjorde DKK mio., hvilket er et fald på 5,2 pct. i forhold til 3. kvartal Faldet skyldes primært lavere afskrivninger hovedsageligt som følge af generelt færre anlægsinvesteringer og frasalget af Bité, men opvejes delvist af tilkøbet af Invitel. EBIT Resultat af primær drift (EBIT) udgjorde DKK mio., hvilket er en stigning på 0,5 pct. Udviklingen skyldes lavere EBITDA, hvilket blev mere end opvejet af lavere afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse. Særlige poster I 3. kvartal 2007 udgjorde særlige poster DKK mio. før skat primært som følge af salg af ejendomme. Resultater af associerede virksomheder og joint ventures Resultatet af associerede virksomheder og joint ventures udgjorde DKK 184 mio. i 3. kvartal, hvilket er en stigning på DKK 77 mio. i forhold til 3. kvartal Stigningen skyldes primært øgede indtægter fra One og Polkomtel. TDC har pr. 2. oktober 2007 solgt sine aktier i One. Finansielle poster Finansielle poster udgjorde DKK (1.269) mio. i 3. kvartal 2007 mod DKK (922) mio. i 3. kvartal Finansielle poster eksklusive dagsværdireguleringer udgjorde DKK (932) mio. mod DKK (781) mio. i 3. kvartal De højere omkostninger afspejler hovedsageligt øgede finansielle omkostninger i HTCC i forbindelse med tilkøbet af Invitel og negative valutakursjusteringer i 3. kvartal 2007 sammenlignet med positive valutakursjusteringer i 3. kvartal Denne udvikling blev delvist opvejet af færre renteomkostninger vedr. Seniorlånene. Dagsværdireguleringer udgjorde DKK (337) mio., hvilket hovedsageligt skyldes et fald i dagsværdien for afledte finansielle instru- Side 5 af 24

6 menter. I 3. kvartal 2006 udgjorde dagsværdireguleringer DKK (141) mio. Resultat før skat Resultat før skat inklusive særlige poster og dagsværdireguleringer udgjorde DKK mio. mod DKK 737 mio. i 3. kvartal Resultat før skat eksklusive særlige poster og dagsværdireguleringer udgjorde DKK 936 mio. svarende til et fald på 6,5 pct. Faldet skyldes primært øgede finansielle omkostninger, som dog delvist opvejes af øgede indtægter fra associerede virksomheder. Skat Skat af periodens resultat udgjorde DKK (1.017) mio. mod DKK (223) mio. i 3. kvartal Skat af periodens resultat eksklusive særlige poster og dagsværdireguleringer udgjorde DKK (333) mio. mod DKK (389) mio. i 3. kvartal I 3. kvartal 2007 var den effektive skatteprocent eksklusive særlige poster og dagsværdireguleringer på 35,6 pct. mod 38,9 pct. i 3. kvartal I 3. kvartal 2006 var den effektive skatteprocent relativt høj som følge af skat på udbytte fra Polkomtel. Korrigeret for udbytteskat udgjorde den effektive skatteprocent 26,4 pct. i 3. kvartal Stigningen fra den korrigerede skatteprocent på 26,4 pct. i 3. kvartal 2006 til 35,6 pct. i 3. kvartal 2007 skyldes hovedsageligt ændringer i den danske selskabsskattelovgivning. Periodens resultat Periodens resultat inklusive særlige poster og dagsværdireguleringer blev DKK mio. mod DKK 641 mio. i 3. kvartal 2006 svarende til en stigning på DKK mio. Dette skyldes primært indtægter fra særlige poster i 3. kvartal 2007 som følge af provenu fra salg af ejendomme og resultat af ophørte aktiviteter, herunder frasalget af Talkline. Periodens resultat eksklusive særlige poster og dagsværdireguleringer udgjorde DKK 677 mio. Dette er et fald på DKK 62 mio. eller 8,4 pct. hovedsageligt som følge af lavere EBITDA og større finansielle poster, hvilket delvist opvejes af færre afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse. Øgede indtægter fra associerede virksomheder og joint ventures havde ligeledes en positiv resultatpåvirkning. Pengestrømsopgørelse I 3. kvartal 2007 udgjorde pengestrømme i alt fra driftsaktiviteter DKK mio. svarende til en stigning på 7,3 pct. sammenlignet med 3. kvartal Denne udvikling skyldes primært en tilbagebetaling af moms vedrørende rykkergebyrer, positiv vækst i ændringerne i driftskapitalen, samt lavere betalt selskabsskat. Højere rentebetalinger havde en negativ indvirkning på pengestrømme fra driftsaktiviteter. Pengestrømme i alt fra investeringsaktiviteter udgjorde DKK mio. sammenlignet med DKK (289) mio. i 3. kvartal Udviklingen afspejler hovedsageligt salg af ejendomme samt frasalget af Talkline i I 3. kvartal 2007 udgjorde pengestrømme i alt fra finansieringsaktiviteter DKK (4.753) mio. mod DKK (724) mio. i 3. kvartal Udviklingen skyldes primært tilbagebetalinger af langfristede lån i 3. kvartal Balance Den rentebærende nettogæld udgjorde DKK mio. ved udgangen af 3. kvartal 2007 sammenlignet med DKK mio. ved udgangen af 3. kvartal 2006, hvilket er et fald på DKK mio. Faldet skyldes primært provenu fra frasalget af Bité og Talkline samt salg og tilbageleasing af ejendomme i Danmark. Stigningen i Øvrige lån er påvirket af konsolideringen af gæld i Invitel på DKK 2,9 mia. Sammenlignet med udgangen af 2. kvartal 2007 faldt den rentebærende gæld med DKK Side 6 af 24

7 9,5 mia., hvilket hovedsageligt kan henføres til frasalget af Talkline og provenu fra salg og tilbageleasing af ejendomme i Danmark. I forbindelse med salg og tilbageleasing af ejendomme blev alle realkreditlån på i alt DKK 0,9 mia. (indgår i Øvrige lån) førtidsindfriet. på lånene). DKK 29.6 mia. eller 64 pct. af den samlede nominelle gæld 3 forfalder i 2014 og Afdragsprofil for nominel gæld 1 20,0 15,0 Rentebærende nettogæld 1 TDC DKK mio. 3K K 2007 DKK billions 10,0 5,0 Seniorlån Euro Medium Term Notes (EMTN) Øvrige lån Lån Rentebærende gældsforpligtelser 5 3 Rentebærende bruttogæld , EMTN Senior facilities Rentebærende tilgodehavender (79) (69) Likvide beholdninger (2.387) (6.617) Rentebærende nettogæld Bogført værdi opgjort som amortiseret kostpris, således at forskellen mellem provenuet fra optagelse af lån og lånets nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over lånets løbetid. Seniorlånene er TDC s største gældsinstrument med 71 pct. af den samlede gæld ved udgangen af 3. kvartal Ud over en uudnyttet revolverende kreditfacilitet på EUR 700 mio. består Seniorlånefaciliteterne af tre lånefaciliteter med fast afdragsprofil, hvoraf den ene lånefacilitet tilbagebetales med afdrag indtil 2011 (lånefacilitet A), og de to andre lånefaciliteter tilbagebetales fuldt ud ved udløb i henholdsvis 2014 og 2015 (lånefacilitet B og C). I henhold til Seniorlåneaftalen skal 50 pct. af bestemte nettoprovenuer anvendes til ekstraordinære tilbagebetalinger. Den 8. august 2007 førtidsindfriede TDC i alt EUR 373 mio. (DKK 2,8 mia.), hvilket udgjorde 50 pct. af nettoprovenuet fra Talkline og modtaget udbytte fra Polkomtel. Den 5. september 2007 førtidsindfriede TDC yderligere EUR 175 mio. (DKK 1,3 mia.), hvilket svarede til 50 pct. af nettoprovenuet fra salg og tilbageleasing af ejendomme i Danmark. Som følge af disse førtidsindfrielser androg lånefaciliteterne pr. 30. september 2007 følgende udestående nominelle beløb (nominel værdi) i euro: lånefacilitet A: EUR 989 mio., lånefacilitet B: EUR mio. og lånefacilitet C: EUR mio. Efter 30. september 2007 forfalder der ingen afdrag på Seniorlånefaciliteterne til betaling i 2007 (TDC har dog mulighed for at afdrage 1 Den nominelle værdi af Seniorlån og EMTN (ekskl. HTCC) pr 30. september I 3. kvartal og begyndelsen af 4. kvartal 2007 tilbagekøbte TDC seniorlån for ca. EUR 500 mio. Afregningen af tilbagekøbet vil blive afsluttet i 4. kvartal Anlægsinvesteringer TDC's anlægsinvesteringer eksklusive køb af ejerandele i andre selskaber udgjorde DKK mio. svarende til et fald på DKK 162 mio. eller 12,8 pct. sammenlignet med 3. kvartal Faldet kan hovedsageligt tilskrives lavere anlægsinvesteringer i Sunrise og frasalget af Bité, hvilket blev delvist opvejet af øgede anlægsinvesteringer relateret til Invitel. Anlægsinvesteringerne målt i forhold til omsætningen faldt fra 12,6 pct. til 11,2 pct. i 3. kvartal Korrigeret for tilkøb og frasalg af selskaber faldt anlægsinvesteringerne med DKK 180 mio. eller 15,1 pct. i forhold til 3. kvartal Antal kunder TDC s kundebase udgjorde 11,2 millioner kunder ved udgangen af 3. kvartal 2007 svarende til et fald på 7,2 pct. i forhold til 3. kvartal 2006, hvilket hovedsageligt kan hen- 3 Nominel værdi af Seniorlånefaciliteterne og EMTNobligationer (eksklusive HTCC). Side 7 af 24

8 føres til frasalget af Bité i februar Det blev delvist opvejet af tilkøbet af Invitel. Antallet af kunder i de danske forretninger steg med 2,9 pct. til 7,9 mio. Denne udvikling er først og fremmest en følge af en tilgang af mobil-, xdsl- og kabelmodemkunder samt flere kabel-tv-kunder, hvilket delvist opvejes af en nedgang i antallet af fastnettelefonikunder samt dial-up-internetkunder. Antallet af kunder i den danske mobilforretning steg med 10,8 pct. til 3,0 mio. Antallet af xdsl-detailkunder i TDC's danske forretninger steg med 19,4 pct. til Det samlede antal bredbåndsdetailkunder inklusive kabelmodemkunder i Danmark steg 16,5 pct. til Side 8 af 24

9 Væsentlige begivenheder Nyt medlem af TDC A/S direktion Med virkning fra den 3. september 2007 indgik Jesper Theill Eriksen som nyt medlem af direktionen for TDC A/S med ansvar for HR og koncernstabe. Jesper Theill Eriksen efterfulgte Henriette Fenger Ellekrog. Jesper Theill Eriksen, cand. jur., har været ansat i TDC siden I januar 2004 blev han udnævnt til administrerende direktør for TDC s tidligere datterselskab Bité i Litauen, i januar 2006 blev han udnævnt til administrerende direktør for TDC s datterselskab TDC Switzerland og i november 2006 blev han udnævnt til administrerende direktør for TDC s tidligere datterselskab TDC Mobile International A/S. Efter denne udnævnelse består TDC A/S direktion af: Adm.dir. og koncernchef Jens Alder, finansdirektør Hans Munk Nielsen 4, direktør, Fastnet Norden, Carsten Dilling, direktør, Mobil Norden, Mads Middelboe, direktør, Erhverv Norden, Klaus Pedersen, koncernstrategichef Eva Berneke og koncerndirektør, HR og koncernstabe, Jesper Theill Eriksen. 4 Se Efterfølgende begivenheder vedrørende Hans Munk Nielsen s fratrædelse fra TDC senest ved udgangen af januar Side 9 af 24

10 Efterfølgende begivenheder Fusion mellem TDC A/S og visse datterselskaber Den 1. oktober 2007 gennemførte TDC A/S en fusion med følgende datterselskaber: TDC Totalløsninger A/S, TDC Mobile International A/S, TDC Mobil A/S, TDC Services A/S, Aktieselskabet af 29. august 1997, TDC ADSB Invest ApS, TDC Finans A/S, Telecom Invest A/S, Tele Danmark Consult A/S, TDC- MI VII ApS, TDCMI VIII ApS, TDCMI IX ApS, Ejendoms- og Investeringsselskabet af 30. januar 2001 A/S, TDCM X ApS og TDCM XI ApS. Fusionen har tilbagevirkende kraft fra den 1. januar Ændring i direktionen i TDC A/S Den 24. oktober 2007 meddelte TDC A/S, at finansdirektør og medlem af TDC A/S direktion Hans Munk Nielsen ønsker at fratræde sin stilling senest ved udgangen af januar Selskabet vil til sin tid udsende meddelelse om en efterfølger. Side 10 af 24

11 Risikofaktorer TDC s årsrapport af 22. februar 2007 indeholder en beskrivelse af visse risikofaktorer, der kan have væsentlig negativ indvirkning på TDC s forretning, finansielle situation, driftsresultat eller pengestrømme pr. denne dato. Det skal bemærkes, at de i denne regnskabsmeddelelse indeholdte oplysninger ikke er komplette i sig selv og ikke nødvendigvis omfatter de risikofaktorer, der er beskrevet i årsrapporten eller i rapporterne for 1. og 2. kvartal 2007, og som ikke har været genstand for væsentlige ændringer, eller risikofaktorer, der er opstået efter datoen for årsrapporten, og som ikke var medtaget i årsrapporten. De risikofaktorer, der er beskrevet i årsrapporten og nedenfor, er ikke de eneste risikofaktorer, som TDC står over for. Yderligere risikofaktorer og usikkerhedsmomenter, der p.t. ikke er kendt af TDC, eller som TDC p.t. anser for uvæsentlige, kan også have væsentlig negativ indvirkning på TDC s forretning, finansielle situation, driftsresultat og pengestrømme. EU s forordning vedrørende roamingafgifter EU har vedtaget en ny forordning, der nedsætter de internationale roamingafgifter på engros- og detailmarkedet. Forordningen trådte i kraft den 29. august 2007 og har en negativ indvirkning på TDC s omsætning og indtjening, hvilket er inkluderet i forventningerne til Det schweiziske telemarked er ikke forpligtet til at følge disse EUforordninger. Forordningen vil dog muligvis blive implementeret på det schweiziske marked i 2008, hvilket vil have en negativ indvirkning på Sunrises fremtidige finansielle resultater. Side 11 af 24

12 Forventninger til 2007 Forventningerne til 2007 bygger på en omfattende økonomisk planlægning for hver enkelt forretningsenhed. Oplysninger om fremtiden er dog i sagens natur forbundet med visse risici og usikkerheder, som er nærmere beskrevet i safe harborerklæringen, jf. side 13. Generelt er alle forventninger baseret på fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster og dagsværdireguleringer. TDC forventer, at omsætningen vil være på niveau med omsætningen i 2006, idet fortsat fremgang i bredbånds- og mobilaktiviteterne samt tilkøbet af Invitel opvejer faldet i fastnetforretningen og virkningen af frasalget af Bité. Årets resultat for 2007 forventes at falde med ca. 20 pct., hvilket skyldes ændret kapitalstruktur og tilkøbet af Invitel. Den forventede effekt af den ændrede selskabsskattelovgivning er indarbejdet i forventningerne til årets resultat. Side 12 af 24

13 Safe harbor-erklæring Visse afsnit i denne regnskabsmeddelelse indeholder udsagn om fremtiden, der er forbundet med risikofaktorer og usikkerhedsmomenter. Eksempler på sådanne udsagn om fremtiden omfatter, men er ikke begrænset til: udsagn om forventninger til omsætning, resultat, resultat pr. aktie, anlægsinvesteringer, udbytte, kapitalstruktur eller andre finansielle indtægter og omkostninger udsagn om vores planer eller målsætninger for den fremtidige drift, herunder de der vedrører vore produkter eller tjenester udsagn om den fremtidige økonomiske præstation udsagn om antagelser, som ligger til grund for eller vedrører sådanne udsagn. Ord som tror, forudser, forventer, har til hensigt, sigter mod, planlægger og lignende udtryk er anvendt med henblik på at identificere udsagn om fremtiden, men er ikke udtømmende med hensyn til at identificere sådanne udsagn. Disse udsagn er baseret på nuværende planer, skøn og prognoser, og man kan derfor ikke henholde sig fuldt ud til dem. Udsagn om fremtiden er i sagens natur forbundet med risici og usikkerheder af såvel generel som specifik karakter. Der er derfor risiko for, at budgetter, forventninger, fremskrivninger og andre udsagn om fremtiden ikke bliver realiseret. Det skal understreges, at en række væsentlige forhold kan forårsage, at de realiserede resultater viser sig at afvige væsentligt fra de planer, målsætninger, forventninger, estimater og hensigter, som TDC eller andre på TDC's vegne udtrykt i sådanne udsagn om fremtiden. Disse forhold omfatter blandt andet, men er ikke begrænset til: ændringer i dansk, og schweizisk og EU-lovgivning, herunder, men ikke begrænset til skattelovgivningen stigende samtrafikpriser, som vi opkræves af andre operatører, eller faldende samtrafikpriser, som vi kan opkræve af andre operatører beslutninger truffet af IT- og Telestyrelsen, som udvider de regulatoriske forpligtelser, som TDC er underlagt rentestigninger, som påvirker TDC s rentebærende gæld med variabel rente indskrænkninger i TDC s råderum med hensyn til at kunne planlægge efter, eller reagere på, ændringer i TDC s forretning, branchen eller den konkurrencemæssige situation som følge af kontraktsretlige forpligtelser i henhold til TDC s finansieringspakke udviklingen i konkurrence inden for telekommunikation nationalt og internationalt introduktion af og efterspørgsel efter nye tjenester og produkter udviklingen i efterspørgsel, produktsammensætning og priser på mobilområdet, herunder markedsføringsomkostninger og omkostninger vedrørende kundeakkvisitioner udviklingen på markedet for multimedieydelser mulighederne for at opnå licenser udviklingen i TDC s udenlandske forretninger, hvortil der tillige er knyttet visse politiske risici Side 13 af 24

14 investeringer i og frasalg af indenog udenlandske selskaber. Det skal understreges, at ovenstående liste over væsentlige forhold ikke er udtømmende. Investorer og andre, der eventuelt baserer beslutninger vedrørende TDC på udsagn om fremtiden, bør omhyggeligt overveje ovenstående forhold samt andre usikkerhedsmomenter og mulige hændelser. Udsagn om fremtiden er alene fremsat på baggrund af information, der var kendt på tidspunktet for udarbejdelsen af disse, og TDC frasiger sig enhver forpligtelse til at opdatere eller revidere sådanne udsagn på basis af nye oplysninger, fremtidige begivenheder eller andre forhold. Side 14 af 24

15 Resultatopgørelse TDC (DKK mio.) 1-3K06 1-3K07 Ændring i pct. 3K K 2007 Ændring i pct. Omsætning (0,1) (1,5) -heraf danske forretninger , (0,4) -heraf udenlandske forretninger (3,3) (3,4) Transmissionsomkostninger og vareforbrug (9.386) (9.485) (1,1) (3.282) (3.095) 5,7 Andre eksterne omkostninger (5.566) (5.552) 0,3 (1.791) (1.903) (6,3) Personaleomkostninger (5.420) (5.419) 0,0 (1.742) (1.765) (1,3) Driftsomkostninger i alt før afskrivninger mv. (20.372) (20.456) (0,4) (6.815) (6.763) 0,8 Andre indtægter og omkostninger , ,8 Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) (1,0) (2,3) -heraf danske forretninger (2,5) (3,6) -heraf udenlandske forretninger , ,2 Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse (4.753) (4.531) 4,7 (1.613) (1.529) 5,2 Resultat af primær drift (EBIT) , ,5 Særlige poster 1 (445) (123) Resultat af primær drift (EBIT), inkl. særlige poster , Resultat af associerede virksomheder og joint ventures , ,0 -heraf særlige poster Finansielle poster (1.990) (2.694) (35,4) (922) (1.269) (37,6) -heraf finansielle poster ekskl. dagsværdireguleringer (1.876) (2.663) (42,0) (781) (932) (19,3) -heraf dagsværdireguleringer (114) (31) 72,8 (141) (337) (139,0) Resultat før skat , Skat (802) (1.228) (53,1) (223) (1.017) - -heraf vedr. resultat før særlige poster og dagsværdireguleringer (1.114) (540) 51,5 (389) (333) 14,4 -heraf vedr. særlige poster og dagsværdireguleringer 312 (688) (684) - Periodens resultat af fortsættende aktiviteter Periodens resultat af ophørte aktiviteter heraf periodens resultat af ophørte aktiviteter, ekskl. særlige poster og dagsværdireguleringer (31,6) (41,7) - heraf dagsværdireguleringer vedr. ophørte aktiviteter (11) heraf særlige poster vedr. ophørte aktiviteter (6) Periodens resultat Fordeles således: Aktionærer i moderselskabet Minoritetsinteresser (31) (199) - 5 (79) - Periodens resultat, ekskl. særlige poster og dagsværdireguleringer (3,9) (8,4) 1) I særlige poster indgår væsentlige beløb, som ikke kan henføres til den normale drift, herunder eksempelvis større gevinster og tab ved afhændelse af dattervirksomheder, særlige nedskrivninger for værdiforringelse samt omkostninger til omstruktureringer m.v. Side 15 af 24

16 Omsætning, eksterne kunder TDC (DKK mio.) 1-3K K 2007 Erhverv Norden Fastnet Norden Mobil Norden YouSee Sunrise Ændring i % 3K K 2007 Ændring i % , (0,8) (2,8) (4,4) , , , , (3,9) (4,7) 1 Øvrige (14,5) (4,8) TDC i alt (0,1) (1,5) 1) Omfatter International Holdings, Hovedkontoret og IT Norden. Side 16 af 24

17 Balance TDC (DKK mio.) K K 2007 Aktiver Immaterielle aktiver Materielle aktiver Pensionsaktiver Andre anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Aktiver vedr. ophørte aktiviteter Øvrige omsætningsaktiver Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt heraf rentebærende tilgodehavender Egenkapital og forpligtelser Aktionærernes andel af egenkapitalen Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Lån Udskudte skatteforpligtelser Periodeafgrænsningsposter Pensionsforpligtelser mv Andre langfristede forpligtelser Langfristede forpligtelser i alt Lån Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser Periodeafgrænsningsposter Forpligtelser vedr. ophørte aktiviteter Andre kortfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt Egenkapital og forpligtelser i alt heraf rentebærende forpligtelser Rentebærende gæld, netto Side 17 af 24

18 Pengestrømsopgørelse TDC (DKK mio.) 1-3K06 1-3K07 Ændring i pct. 3K K 2007 Ændring i pct. EBITDA (1,0) (2,3) Tilbageførsel af poster uden indflydelse på pengestrømme (256) (150) 41,4 (107) (38) 64,5 Pensionsbidrag (125) (119) 4,8 (45) (43) 4,4 Betalinger vedrørende hensættelser (35) (86) (145,7) (8) (48) - Pengestrømme fra særlige poster (780) (30) 96,2 (143) ,3 Ændring i driftskapital, ekskl. særlige poster (363) (316) 12, ,3 Pengestrømme fra driftsaktiviteter før finansielle poster og skat , ,4 Rentebetalinger, netto (1.871) (2.983) (59,4) (826) (1.109) (34,3) Realiserede kursreguleringer ,1 66 (16) (124,2) Pengestrømme fra driftsaktiviteter før skat (5,1) (1,5) Betalt selskabsskat (530) (45) 91,5 (144) (38) 73,6 Pengestrømme fra driftsaktiviteter i fortsættende aktiviteter , ,1 Pengestrømme fra driftsaktiviteter i ophørte aktiviteter (14,5) (13) 81 - Pengestrømme fra driftsaktiviteter i alt , ,3 Investering i virksomheder (70) (564) - (24) (118) - Investering i materielle anlægsaktiver (2.950) (2.627) 10,9 (1.005) (791) 21,3 Investering i immaterielle aktiver (800) (678) 15,3 (212) (232) (9,4) Investering i øvrige anlægsaktiver (8) (6) 25,0 (4) (3) 25,0 Investering i værdipapirer Salg af datterselskaber Salg af materielle anlægsaktiver Salg af associerede virksomheder og joint ventures samt øvrige anlægsaktiver 14 4 (71,4) (11) 0 - Salg af værdipapirer Ændring i lån til associerede virksomheder og joint ventures 99 (2) (102,0) Modtagne udbytter fra associerede virksomheder og joint ventures (53,7) (99,9) Pengestrømme fra investeringsaktiviteter i fortsættende aktiviteter (277) Pengestrømme fra investeringsaktiviteter i ophørte aktiviteter (40) (12) Pengestrømme fra investeringsaktiviteter i alt (289) Provenu ved langfristet lånoptagelse (96,4) Afdrag på langfristede lån (18.850) (12.628) 33,0 (452) (5.044) - Ændring i kortfristede banklån (20) (13) 35,0 (46) (1) 97,8 Ændring i rentebærende tilgodehavender 446 (1.115) - (42) (1.415) - Ændring i minoritetsinteresser 0 (1) Betalt udbytte (44.343) (694) 98,4 (213) 0 - Indeholdt udbytteskat (15) 0 - Køb og salg af egne aktier, netto Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter i fortsættende aktiviteter (14.919) (12.779) 14,3 (768) (6.166) - Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter i ophørte aktiviteter (382) Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter i alt (15.301) (11.665) 23,8 (724) (4.753) - Pengestrømme i alt (7.676) , Likvider ultimo , ,2 Side 18 af 24

19 Anlægsinvesteringer eksklusive køb af ejerandele i andre selskaber TDC (DKK mio.) 1 1-3K06 1-3K07 Ændring i pct. 3K K 2007 Ændring i pct. Anlægsinvesteringer, i alt , ,8 Egenkapitalopgørelse TDC (DKK mio.) 1-3K K 2007 Egenkapital i alt Egenkapital Minoritetsinteresser Egenkapital Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Egenkapital pr. 1. januar Periodens resultat (31) (199) Udbytte (44.343) NM (44.343) (694) NM (694) Erhvervelse af egne aktier (10) NM (10) 0 NM 0 Salg af egne aktier 809 NM NM 0 Aktiebaseret aflønning (45) 0 (45) Udvanding gevinst/(tab) (3) Valutakursreguleringer mv. (93) (25) (118) (155) (30) (185) Skat vedr. ændringer i egenkapital (194) 0 (194) (168) 0 (168) Periodens tilgange, minoritetsinteresser NM 3 3 NM Egenkapital pr. 30. september Side 19 af 24

20 Kunder (1.000) (ultimo perioden) 1K K K K K K K 2007 Danske kunder, detail og engrossalg: Fastnetkunder Detailsalg Engrossalg Mobilkunder Detailsalg heraf Telmore Engrossalg Internetkunder Bredbånd Ikke bredbånd TV-kunder Danske kunder i alt Udenlandske kunder: Fastnetkunder Sunrise TDC Song Nordic Øvrige Mobilkunder Sunrise Bité TDC Song Nordic Internetkunder Sunrise TDC Song Nordic Øvrige Udenlandske kunder, i alt TDC kunder i alt ) Tallene indeholder mobilkunder i Fastnet Norden og Erhverv Norden. Side 20 af 24

21 Medarbejdere Fuldtidsstillinger 1 Ultimo perioden 1K K K K K K K07 Erhverv Norden heraf i Danmark Fastnet Norden heraf i Danmark Mobil Norden heraf i Danmark YouSee Sunrise International Holdings heraf i Danmark Others heraf i Danmark TDC TDC, indland ) Antal medarbejdere er opgjort som antallet af fuldtidsækvivalente medarbejdere i slutningen af perioden, inklusive fastansatte, elever og midlertidigt ansatte. Antallet af medarbejdere er endvidere eksklusive FTE i ophørte aktiviteter. Side 21 af 24

22 Udvalgte hoved- og nøgletal, K 2007 TDC Koncernen K-3K 2007 Resultatopgørelse: DKK mio. Omsætning Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse (6.036) (6.534) (6.696) (6.491) (4.531) Resultat af primær drift før særlige poster Særlige poster (1.212) 357 (973) (312) Resultat af primær drift (EBIT) Resultat af associerede virksomheder og joint ventures Finansielle poster (505) (714) (1.068) (2.723) (2.694) Resultat før skat Skat af periodens resultat (909) (1.105) (850) (858) (1.228) Periodens resultat af fortsættende aktiviteter Periodens resultat af ophørte aktiviteter Periodens resultat Fordeles således: - Aktionærer i moderselskabet Minoritetsinteresser 8 (2) (24) (3) (199) Periodens resultat eksklusive særlige poster og dagsværdireguleringer 2 : Resultat af primær drift før særlige poster Resultat af associerede virksomheder og joint ventures Finansielle poster (1.099) (892) (887) (2.900) (2.663) Resultat før skat Skat af periodens resultat (1.205) (1.233) (1.050) (1.077) (540) Periodens resultat af fortsættende aktiviteter Periodens resultat af ophørte aktiviteter Periodens resultat Balance DKK mia. Aktiver i alt 92,6 90,3 93,5 80,8 82,0 Rentebærende gæld, netto 28,8 20,1 16,5 55,2 44,3 Egenkapital i alt 35,9 38,9 43,8 3,6 12,1 Antal cirkulerende aktier (mio.) 213,6 204,6 195,2 198,0 198,1 Pengestrømsopgørelse DKK mio. Driftsaktiviteter Investeringsaktiviteter (12.618) (1.226) (989) Finansieringsaktiviteter (12.573) (4.229) (15.760) (11.665) Pengestrømme i alt (6.608) Anlægsinvesteringer DKK mia. Eksklusive køb af ejerandele i andre selskaber 5,4 5,0 5,6 5,3 3,3 Inklusive køb af ejerandele i andre selskaber 13,4 9,9 6,2 5,6 3,9 Nøgletal Resultat inkl. særlige poster og dagsværdireguleringer pr. aktie DKK 15,0 48,4 38,3 17,4 48,4 Resultat ekskl. særlige poster og dagsværdireguleringer pr. aktie DKK 19,0 19,3 24,2 17,0 12,7 Udbyttebetaling pr. aktie DKK 11,5 12,0 12,5 223,9 3,5 EBITDA-margin (EBITDA/omsætning) pct. 31,6 33,2 32,2 32,5 31,6 Anlægsinvesteringer ekskl. køb af ejerandele/omsætning pct. 16,0 14,5 14,3 13,2 11,3 Cash Earnings pr. aktie (CEPS) ekskl. særlige poster og dagsværdireguleringer 3 DKK 41,0 48,7 56,7 47,2 32,8 Afkast af investeret kapital (ROCE) 4 pct. 12,0 11,5 12,0 13,0 11,0 Kundebase (ultimo perioden) 5 (1.000) Fastnet Mobil Internet TV-kunder Samlet kundebase Antal fuldtidsbeskæftigede ) Pensionsomkostninger er opgjort i henhold til US GAAP FAS nr. 87/88 for 2003 og i overensstemmelse med IAS 19 fra ) Periodens resultat eksklusive særlige poster og dagsværdireguleringer er ligeledes eksklusive særlige poster fra resultat af associerede virksomheder og joint ventures samt særlige poster fra resultat af ophørte aktiviteter. 3) CEPS defineres som (periodens resultat eksklusive særlige poster og dagsværdireguleringer for aktionærer i moderselskabet + afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse + aktiebaseret vederlæggelse - resultat af associerede virksomheder og joint ventures - minoritetsinteressers andel af afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse samt aktiebaseret vederlæggelse) / gennemsnitlig antal cirkulerende aktier. 4) ROCE defineres som resultat af primær drift før særlige poster + finansielle indtægter eksklusive dagsværdireguleringer og resultat af associerede virksomheder og joint ventures / aktionærernes gennemsnitlige andel af egenkapitalen og rentebærende gæld. 5) Antallet af kunder er opgjort ultimo perioden og omfatter kunder med abonnement. Endvidere indgår kunder uden abonnement i henhold til følgende generelle principper: Fastnetkunder, der har genereret trafik inden for den seneste måned. Mobilkunder, der har været aktive inden for en periode, der kan være på op til 3 måneder. Internetkunder, der har været aktive inden for en periode, der kan være på op til 3 måneder. I antallet af kunder indgår også gensalgskunder. 6) Antallet er baseret på antallet af fuldtidsækvivalente medarbejdere inklusive fastansatte, elever og midlertidige ansatte ultimo perioden. Antallet af medarbejdere er endvidere eksklusive FTE i ophørte aktiviteter. Side 22 af 24

23 Betydelige tilkøb og frasalg af virksomheder Contactel - frasolgt pr. 2. februar 2006 Bité - frasolgt pr. 9. februar 2007 Invitel tilkøbt pr. 27. april 2007 Talkline frasolgt pr. 31 juli 2007 One frasolgt pr. 2. oktober Side 23 af 24

24 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt regnskabsmeddelelsen for 3. kvartal 2007 for TDC Koncernen. Regnskabsmeddelelsen er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i International Financial Reporting Standards (IFRS) om indregning og måling samt de yderligere danske krav til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Regnskabsmeddelelsen giver efter vores opfattelse et retvisende billede af koncernens finansielle stilling pr. 30. september 2007 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for 3. kvartal Om TDC TDC er den førende leverandør af kommunikationsløsninger i Danmark med et stærkt nordisk fokus. I den nordiske region er TDC organiseret i fire forretningssegmenter: Erhverv Norden, Fastnet Norden, Mobil Norden og YouSee. TDC s aktiviteter uden for Norden omfatter blandt andet Sunrise, der er en førende teleudbyder i Schweiz, og HTCC, der er en førende teleudbyder i Ungarn. TDC blev delvist privatiseret i 1994 og fuldt privatiseret i Nordic Telephone Company ApS ejer 87,9 pct. af TDC, mens de resterende aktier ejes af private og institutionelle aktionærer. Børsnotering Direktion Jens Alder Mads Middelboe Klaus Pedersen Jesper Theill Eriksen Hans Munk Nielsen Carsten Dilling Eva Berneke Aktier: Københavns Fondsbørs. Reuters TDC.CO. Bloomberg TDC DC. Nominel værdi DKK 5. ISIN DK SEDOL Bestyrelse Henning Dyremose Kurt Björklund Oliver Haarmann Richard Wilson Bo Magnussen Leif Hartmann Vagn Sørensen Lawrence Guffey Gustavo Schwed Jan Bardino Steen M. Jacobsen Side 24 af 24

Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer

Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer Øget omsætning i den nordiske forretning og Sunrise. Omsætningen i den nordiske forretning steg med 0,8% sammenlignet

Læs mere

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelige makroøkonomiske vilkår

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelige makroøkonomiske vilkår Delårsrapport januar september 2009 6. november 2009 Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelige makroøkonomiske vilkår Koncernens omsætning steg med 0,5 % til DKK 26.846 mio.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 8. maj 2003 Til trods for svage markedsforhold var indtjeningen stærk i 1. kvartal 2003 Hovedpunkter for 1. kvartal 2003 Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger

Læs mere

Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling

Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling Regnskab 2009 4. februar 2010 Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling TDC's omsætning steg i 2009 med DKK 330 mio. til DKK 35.939

Læs mere

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning Årsrapport 2005 Indhold 3 Til aktionærerne 4 7 8 11 12 13 18 25 32 37 41 42 46 47 48 49 53 Ledelsesberetning Årets finansielle højdepunkter Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Forventninger til fremtiden

Læs mere

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning Årsrapport 2004 Indhold 3 Til aktionærerne 4 7 8 11 12 12 17 23 30 35 39 42 43 46 46 47 48 49 54 Ledelsesberetning Årets finansielle højdepunkter Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Forventninger

Læs mere

Solide resultater i et udfordrende marked

Solide resultater i et udfordrende marked Solide resultater i et udfordrende marked Omsætningen steg 0,4% og EBITDA steg 1,6% Stærk vækst inden for betalings-tv og TDC Nordic Øget bruttoavance fra mobiltjenester trods hård priskonkurrence Resultat

Læs mere

TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte

TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte Resultaterne for 2. kvartal er i overensstemmelse med vores forventninger med et fald i EBITDA på 1,4%. Vi opnåede positiv organisk vækst

Læs mere

Regnskab for 2000. Økonomiske hovedtal for 2000 T D C (T E L E D A N M A R K) 22. februar 2001

Regnskab for 2000. Økonomiske hovedtal for 2000 T D C (T E L E D A N M A R K) 22. februar 2001 T D C (T E L E D A N M A R K) Regnskab for 2000 22. februar 2001 Økonomiske hovedtal for 2000 Nettoomsætning på DKK 44,6 mia., en stigning på 17 pct. Nettoomsætning fra TDC Mobile International på DKK

Læs mere

Solide resultater i et udfordrende marked

Solide resultater i et udfordrende marked Solide resultater i et udfordrende marked Omsætningen steg 0,3% og EBITDA steg 1,5% Resultat fra fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster steg 38,6%, påvirket af lavere renteomkostninger og gunstig

Læs mere

Årets finansielle højdepunkter

Årets finansielle højdepunkter Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse Årets finansielle højdepunkter 2 Væsentlige begivenheder i 2006 3 Udvalgte hoved- og nøgletal 7 TDC Koncernen 9 Forretningsaktiviteter 9 Forventninger til 2007 27 Regnskabsberetning

Læs mere

Årets finansielle højdepunkter

Årets finansielle højdepunkter Årsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Årets finansielle højdepunkter 2 Væsentlige begivenheder i 2007 4 Udvalgte hoved- og nøgletal 7 TDC Koncernen 9 Forretningsaktiviteter 10 Forventninger til 2008 27

Læs mere

Årets finansielle højdepunkter

Årets finansielle højdepunkter Årsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Årets finansielle højdepunkter 2 Væsentlige begivenheder i 2007 4 Udvalgte hoved- og nøgletal 7 TDC Koncernen 9 Forretningsaktiviteter 10 Forventninger til 2008 27

Læs mere

Fortsat EBITDA-vækst i 1. til 3. kvartal 2010 drevet af en stabil toplinje og effektivitetsforbedringer

Fortsat EBITDA-vækst i 1. til 3. kvartal 2010 drevet af en stabil toplinje og effektivitetsforbedringer Fortsat EBITDA-vækst i 1. til 3. kvartal drevet af en stabil toplinje og effektivitetsforbedringer TDC Koncernens omsætning steg med 0,2% sammenlignet med 1. til 3. kvartal trods prispres fra konkurrenter

Læs mere

EBITDA-vækst i 1. halvår 2010 drevet af bruttoavance og effektivitetsforbedringer

EBITDA-vækst i 1. halvår 2010 drevet af bruttoavance og effektivitetsforbedringer EBITDA-vækst i 1. halvår 2010 drevet af bruttoavance og effektivitetsforbedringer TDC Koncernens omsætning steg med 2,2% i 1. halvår 2010. Omsætningen i den nordiske forretning voksede med 0,6%. I Sunrise

Læs mere

ØGET OMSÆTNING OG INDTJENING

ØGET OMSÆTNING OG INDTJENING Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2014/15 ØGET OMSÆTNING OG INDTJENING Koncernens omsætning var i 1. kvartal 2014/15 828 mio. DKK (818 mio. DKK), hvilket er en stigning på 1%, eller 3% i lokal valuta,

Læs mere

Driftsresultatet forventes samlet at udvise en pæn stigning primært som følge af de lavere omkostninger. www.postdanmark.dk

Driftsresultatet forventes samlet at udvise en pæn stigning primært som følge af de lavere omkostninger. www.postdanmark.dk ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 2/2008 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 2/2008 Den 14. marts 2008 RESUMÉ FOR ÅRET 2007

Læs mere

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013)

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Selskabsmeddelelse 38 Allerød den 21. februar 2014 Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Omsætningsvækst på 6,5% i 3. kvartal 2013/14 Omsætningen i 3. kvartal 2013/14 blev 1.018 mio. kr.

Læs mere

TDC Årsrapport 2009 2

TDC Årsrapport 2009 2 Årsrapport 2009 TDC Årsrapport 2009 2 TDC Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Udtalelse fra den administrerende direktør 4 Årets hovedbegivenheder 6 Udvalgte hoved- og nøgletal 6 Væsentlige koncernbegivenheder

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2010 1. kvartal i overensstemmelse med plan

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2010 1. kvartal i overensstemmelse med plan Carlsberg A/S 100 Ny Carlsberg Vej 1760 Copenhagen V CVR.no. 61056416 Tel +45 3327 3300 Fax +45 3327 4701 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 7/2010 Side 1 af 28 Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2005 (6. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 LEDELSESBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR Nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2008 (9. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2004. DSV A/S 28. regnskabsår Offentliggjort 4. marts 2005 Årsrapport 1. januar 2004 31. december 2004

ÅRSRAPPORT 2004. DSV A/S 28. regnskabsår Offentliggjort 4. marts 2005 Årsrapport 1. januar 2004 31. december 2004 ÅRSRAPPORT 2004 DSV A/S 28. regnskabsår Offentliggjort 4. marts 2005 Årsrapport 1. januar 2004 31. december 2004 Kumlehusvej 1 Øm 4000 Roskilde CVR nr. 58233528 www..dk HOVED- OG NØGLETAL Hovedtal 1999/00

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2009a a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2009a a Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2009a a Fondsbørsmeddelelse nummer 7/2009 København, den 29. oktober 2009a P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007 ØK s Delårsmeddelelse 30. september 2007

Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007 ØK s Delårsmeddelelse 30. september 2007 Aktionærsekretariatet OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K A/S Det Østasiatiske Kompagni East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail:

Læs mere

Virksomheder, der ikke er børsnoterede eller under børsnotering, er ikke forpligtet til at følge:

Virksomheder, der ikke er børsnoterede eller under børsnotering, er ikke forpligtet til at følge: Forord Deloittes IFRS-modelregnskab Deloittes IFRS-modelregnskab er udarbejdet som et modelregnskab for en fiktiv dansk ikke-børsnoteret koncern i regnskabsklasse C (stor). Modelregnskabet omfatter såvel

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere