Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007"

Transkript

1 Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal oktober 2007 Hovedpunkter for 3. kvartal 2007 Omsætningen faldt 1,5 pct. til DKK mio. som følge af lavere omsætning fra fastnettelefoni samt en ugunstig udvikling i den schweiziske valutakurs. Dette blev delvist opvejet af omsætningsvækst for mobiltelefoni, bredbånd og tv. Korrigeret for tilkøb og frasalg af selskaber faldt omsætningen 1,7 pct. EBITDA faldt 2,3 pct. til DKK mio. EBITDA steg som følge af datakommunikation & internet, flere mobilkunder samt flere tv-kunder med højere gennemsnitligt forbrug, hvilket blev mere end opvejet af lavere omsætning, flere kabelfejl samt salg og tilbageleasing af ejendomme. Korrigeret for tilkøb og frasalg af selskaber faldt EBITDA 3,4 pct. Den rentebærende nettogæld blev nedbragt med DKK 12,4 mia. til DKK 44,3 mia. primært som følge af frasalget af Bité og Talkline samt salg og tilbageleasing af ejendomme. Forventninger til 2007 Omsætningen for 2007 forventes at være på niveau med omsætningen i 2006, idet fortsat fremgang i bredbånds- og mobilaktiviteterne samt tilkøbet af Invitel opvejer faldet i fastnetforretningen og virkningen af frasalget af Bité. Årets resultat for 2007 forventes at falde ca. 20 pct., hvilket skyldes ændret kapitalstruktur og tilkøbet af Invitel. Den forventede effekt af den ændrede selskabskattelovgivning er indarbejdet i forventningerne til årets resultat. Side 1 af 24

2 Indholdsfortegnelse Hovedpunkter...3 Væsentlige begivenheder...9 Efterfølgende begivenheder Risikofaktorer Forventninger til Safe harbor-erklæring Resultatopgørelse Omsætning, eksterne kunder Balance Pengestrømsopgørelse Anlægsinvesteringer Egenkapitalopgørelse Kunder Medarbejdere Udvalgte hoved- og nøgletal, K Betydelige tilkøb og frasalg af virksomheder Ledelsespåtegning Om TDC Børsnotering Regnskabsmeddelelsen er ikke revideret. Side 2 af 24

3 Resultatopgørelse for TDC Koncernen, resumé DKK mio. 3K K 2007 Ændring i pct. Omsætning (1,5) Driftsomkostninger i alt før afskrivninger mv. (6.815) (6.763) 0,8 Andre indtægter og omkostninger ,8 Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse (2,3) (1.613) (1.529) 5,2 Resultat af primær drift (EBIT) ,5 Særlige poster (123) Resultat af associerede virksomheder og joint ventures ,0 Finansielle poster (922) (1.269) (37,6) Resultat før skat Skat af periodens resultat (223) (1.017) - Periodens resultat af fortsættende aktiviteter Periodens resultat af ophørte aktiviteter Periodens resultat Fordeles således: Aktionærer i moderselskabet Minoritetsinteresser 5 (79) - Periodens resultat, ekskl. særlige poster og dagsværdireguleringer (8,4) EBITDA-margin i pct. 32,7 32,5-1) Resultat af primær drift (EBIT) er eksklusive særlige poster. 2) Vedrører primært resultat fra Talkline, som følge af frasalget af Talkline. Bité, som blev frasolgt 9. februar 2007, behandles af regnskabsmæssige årsager ikke som en ophørt aktivitet. 3) Særlige poster og dagsværdireguleringer indgår flere steder i resultatopgørelsen, således som det fremgår af den detaljerede resultatopgørelse på side 16. Hovedpunkter TDC s omsætning udgjorde DKK mio. i 3. kvartal 2007, hvilket er et fald på DKK 154 mio. eller 1,5 pct. Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) faldt 2,3 pct. til DKK mio. Periodens resultat eksklusive særlige poster og dagsværdireguleringer udgjorde DKK 677 mio., hvilket er et fald på 8,4 pct. som følge af lavere EBITDA og større finansielle poster opvejet af en positiv indvirkning fra færre afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse. Øgede indtægter fra associerede virksomheder og joint ventures havde ligeledes en gunstig indvirkning. TDC's anlægsinvesteringer eksklusive køb af ejerandele i andre selskaber udgjorde DKK mio. svarende til et fald på 12,8 pct. Anlægsinvesteringer målt i forhold til omsætning udgjorde 11,2 pct. mod 12,6 pct. i 3. kvartal TDC har med virkning fra 1. juli 2007 foretaget ændringer i organisationen. TDC s forretningssegmenter omfatter herefter Er- Side 3 af 24

4 hverv Norden, Fastnet Norden, Mobil Norden, YouSee 1 og Sunrise. Andre aktiviteter omfatter International Holdings, IT Norden og hovedkontoret. De finansielle tal, herunder sammenligningstallene for de enkelte forretningssegmenter, er ikke afsluttet. Derfor præsenteres udelukkende indtægter fra eksterne kunder. Efter frasalget behandles Talkline som en ophørt aktivitet i denne rapport. Sammenligningstallene er tilpasset i overensstemmelse hermed. Omsætning TDC s omsætning udgjorde DKK mio. i 3. kvartal 2007, hvilket er et fald på DKK 154 mio. eller 1,5 pct. Dette afspejler lavere omsætning fra fastnettelefoni som følge af færre fastnetkunder. I Sunrise var der en negativ udvikling i omsætningen efter en ugunstig udvikling i den schweiziske valutakurs. Opgjort i lokal valuta var omsætningen i Sunrise uændret. I Mobil Norden faldt omsætningen som følge af reduceret ankommende roaming på grund af lavere priser og mindre trafik. I International Holdings var faldet i omsætningen med frasalget af Bité større end den stigning i omsætningen, der kan henføres til HTCC s tilkøb af Invitel. Omsætningen blev positivt påvirket af øget omsætning i Mobil Norden fra tilgang af mobilkunder og øget salg af mobiltelefoner. I YouSee steg omsætningen som følge af tilgang af kunder og højere gennemsnitligt forbrug. Omsætningen i Erhverv Norden steg på basis af øget salg af terminaler etc. og mobiltelefoni. Endvidere påvirkedes omsætningen positivt af øget omsætning fra datakommunikation & internet samt udleje af faste kredsløb i Erhverv Norden og Fastnet Norden. Korrigeret for tilkøb og frasalg af selskaber 2 faldt omsætningen 1,7 pct. 1 Tidligere TDC Kabel TV. 2 Udviklingen fra 3. kvartal 2006 til 3. kvartal 2007 blev påvirket af frasalget af Bité (frasolgt pr. 9. februar 2007) og tilkøbet af Invitel (tilkøbt pr. 27. april 2007). I den resterende del af denne regnskabsmeddelelse betyder korrigeret for tilkøb og frasalg af Driftsomkostninger i alt Driftsomkostninger i alt udgjorde DKK mio. i 3. kvartal 2007, hvilket er et fald på DKK 52 mio. eller 0,8 pct. Transmissionsomkostningerne og vareforbruget faldt 5,7 pct. til DKK mio., hvilket delvist skyldes frasalget af Bité, som mere end opvejede tilkøbet af Invitel. Omkostningerne i Sunrise faldt som følge af den lavere valutakurs. Lavere omkostninger i Fastnet Norden kan henføres til mindre trafik fra fastnet til mobil til lavere priser og lavere priser for afgående roaming i Mobil Norden. Dette blev delvist opvejet af stigende omkostninger ved salg af mobiltelefoner i Mobil Norden. Endvidere steg omkostningerne som følge af øget aktivitet i Erhverv Norden samt øgede programomkostninger i YouSee. Andre eksterne omkostninger steg 6,3 pct. til DKK mio. hovedsageligt som følge af øgede omkostninger i IT Norden og You- See på grund af øget aktivitet. Endvidere steg andre eksterne omkostninger med tilkøbet af Invitel, som dog blev mere end opvejet af frasalget af Bité. Derimod faldt andre eksterne omkostninger som følge af lavere kundeakkvisitions- og markedsføringsomkostninger i Mobil Norden samt færre omkostninger i hovedkontoret. Personaleomkostningerne steg 1,3 pct. til DKK mio., hvilket kan tilskrives generelle lønstigninger, flere udbedringer af kabelfejl samt fratrædelsesgodtgørelser i Fastnet Norden. Tilkøbet af Invitel bidrog ligeledes til flere omkostninger. Denne udvikling blev delvist opvejet af besparelser ved færre ansatte i Fastnet Norden og Sunrise, hvilket hovedsageligt kan henføres til fratrædelsesprogrammer og færre ansatte i IT Norden efter outsourcing af it-infrastruktur. Korrigeret for tilkøb og frasalg af selskaber faldt driftsomkostninger i alt 0,3 pct. i forhold til 3. kvartal selskaber, at de rapporterede tal for TDC koncernen er blevet korrigeret for virkningen af Bité og Invitel. Side 4 af 24

5 Antallet af fuldtidsansatte udgjorde i alt svarende til et fald på 749 eller 4,0 pct. sammenlignet med 3. kvartal Nettoreduktionen skyldes hovedsageligt outsourcing af it-infrastruktur og fratrædelsesordninger. Udviklingen omfatter også en nettostigning i antallet af fuldtidsansatte som følge af frasalget af Bité og tilkøbet af Invitel. Arbejdsstyrken i Danmark blev reduceret med 5,3 pct. EBITDA EBITDA faldt DKK 75 mio. eller 2,3 pct. til DKK mio. i 3. kvartal EBITDA blev påvirket negativt af mindre fastnettrafik og færre fastnetkunder i Fastnet Norden, højere omkostninger i IT Norden, salg og tilbageleasing af ejendomme samt øgede programomkostninger i YouSee. Der var desuden en negativ påvirkning fra en ugunstig udvikling i den schweiziske valutakurs, reduceret ankommende roaming i Mobil Norden og et stigende antal udbedringer af kabelfejl i Fastnet Norden. Frasalget af Bité påvirkede EBITDA negativt, men dette blev delvist opvejet af tilkøbet af Invitel. Derimod blev EBITDA påvirket i opadgående retning af flere kunder og højere gennemsnitligt forbrug pr. kunde i YouSee. EBITDA blev også gunstigt påvirket af datakommunikation og internet i Fastnet Norden samt et stigende antal mobilkunder i Mobil Norden. Korrigeret for tilkøb og frasalg af selskaber udgjorde faldet i EBITDA 3,4 pct. EBITDA-marginen faldt 0,2 procentpoint til 32,5 pct. EBITDA-marginen er upåvirket af korrigering for tilkøb og frasalg af selskaber. Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse udgjorde DKK mio., hvilket er et fald på 5,2 pct. i forhold til 3. kvartal Faldet skyldes primært lavere afskrivninger hovedsageligt som følge af generelt færre anlægsinvesteringer og frasalget af Bité, men opvejes delvist af tilkøbet af Invitel. EBIT Resultat af primær drift (EBIT) udgjorde DKK mio., hvilket er en stigning på 0,5 pct. Udviklingen skyldes lavere EBITDA, hvilket blev mere end opvejet af lavere afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse. Særlige poster I 3. kvartal 2007 udgjorde særlige poster DKK mio. før skat primært som følge af salg af ejendomme. Resultater af associerede virksomheder og joint ventures Resultatet af associerede virksomheder og joint ventures udgjorde DKK 184 mio. i 3. kvartal, hvilket er en stigning på DKK 77 mio. i forhold til 3. kvartal Stigningen skyldes primært øgede indtægter fra One og Polkomtel. TDC har pr. 2. oktober 2007 solgt sine aktier i One. Finansielle poster Finansielle poster udgjorde DKK (1.269) mio. i 3. kvartal 2007 mod DKK (922) mio. i 3. kvartal Finansielle poster eksklusive dagsværdireguleringer udgjorde DKK (932) mio. mod DKK (781) mio. i 3. kvartal De højere omkostninger afspejler hovedsageligt øgede finansielle omkostninger i HTCC i forbindelse med tilkøbet af Invitel og negative valutakursjusteringer i 3. kvartal 2007 sammenlignet med positive valutakursjusteringer i 3. kvartal Denne udvikling blev delvist opvejet af færre renteomkostninger vedr. Seniorlånene. Dagsværdireguleringer udgjorde DKK (337) mio., hvilket hovedsageligt skyldes et fald i dagsværdien for afledte finansielle instru- Side 5 af 24

6 menter. I 3. kvartal 2006 udgjorde dagsværdireguleringer DKK (141) mio. Resultat før skat Resultat før skat inklusive særlige poster og dagsværdireguleringer udgjorde DKK mio. mod DKK 737 mio. i 3. kvartal Resultat før skat eksklusive særlige poster og dagsværdireguleringer udgjorde DKK 936 mio. svarende til et fald på 6,5 pct. Faldet skyldes primært øgede finansielle omkostninger, som dog delvist opvejes af øgede indtægter fra associerede virksomheder. Skat Skat af periodens resultat udgjorde DKK (1.017) mio. mod DKK (223) mio. i 3. kvartal Skat af periodens resultat eksklusive særlige poster og dagsværdireguleringer udgjorde DKK (333) mio. mod DKK (389) mio. i 3. kvartal I 3. kvartal 2007 var den effektive skatteprocent eksklusive særlige poster og dagsværdireguleringer på 35,6 pct. mod 38,9 pct. i 3. kvartal I 3. kvartal 2006 var den effektive skatteprocent relativt høj som følge af skat på udbytte fra Polkomtel. Korrigeret for udbytteskat udgjorde den effektive skatteprocent 26,4 pct. i 3. kvartal Stigningen fra den korrigerede skatteprocent på 26,4 pct. i 3. kvartal 2006 til 35,6 pct. i 3. kvartal 2007 skyldes hovedsageligt ændringer i den danske selskabsskattelovgivning. Periodens resultat Periodens resultat inklusive særlige poster og dagsværdireguleringer blev DKK mio. mod DKK 641 mio. i 3. kvartal 2006 svarende til en stigning på DKK mio. Dette skyldes primært indtægter fra særlige poster i 3. kvartal 2007 som følge af provenu fra salg af ejendomme og resultat af ophørte aktiviteter, herunder frasalget af Talkline. Periodens resultat eksklusive særlige poster og dagsværdireguleringer udgjorde DKK 677 mio. Dette er et fald på DKK 62 mio. eller 8,4 pct. hovedsageligt som følge af lavere EBITDA og større finansielle poster, hvilket delvist opvejes af færre afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse. Øgede indtægter fra associerede virksomheder og joint ventures havde ligeledes en positiv resultatpåvirkning. Pengestrømsopgørelse I 3. kvartal 2007 udgjorde pengestrømme i alt fra driftsaktiviteter DKK mio. svarende til en stigning på 7,3 pct. sammenlignet med 3. kvartal Denne udvikling skyldes primært en tilbagebetaling af moms vedrørende rykkergebyrer, positiv vækst i ændringerne i driftskapitalen, samt lavere betalt selskabsskat. Højere rentebetalinger havde en negativ indvirkning på pengestrømme fra driftsaktiviteter. Pengestrømme i alt fra investeringsaktiviteter udgjorde DKK mio. sammenlignet med DKK (289) mio. i 3. kvartal Udviklingen afspejler hovedsageligt salg af ejendomme samt frasalget af Talkline i I 3. kvartal 2007 udgjorde pengestrømme i alt fra finansieringsaktiviteter DKK (4.753) mio. mod DKK (724) mio. i 3. kvartal Udviklingen skyldes primært tilbagebetalinger af langfristede lån i 3. kvartal Balance Den rentebærende nettogæld udgjorde DKK mio. ved udgangen af 3. kvartal 2007 sammenlignet med DKK mio. ved udgangen af 3. kvartal 2006, hvilket er et fald på DKK mio. Faldet skyldes primært provenu fra frasalget af Bité og Talkline samt salg og tilbageleasing af ejendomme i Danmark. Stigningen i Øvrige lån er påvirket af konsolideringen af gæld i Invitel på DKK 2,9 mia. Sammenlignet med udgangen af 2. kvartal 2007 faldt den rentebærende gæld med DKK Side 6 af 24

7 9,5 mia., hvilket hovedsageligt kan henføres til frasalget af Talkline og provenu fra salg og tilbageleasing af ejendomme i Danmark. I forbindelse med salg og tilbageleasing af ejendomme blev alle realkreditlån på i alt DKK 0,9 mia. (indgår i Øvrige lån) førtidsindfriet. på lånene). DKK 29.6 mia. eller 64 pct. af den samlede nominelle gæld 3 forfalder i 2014 og Afdragsprofil for nominel gæld 1 20,0 15,0 Rentebærende nettogæld 1 TDC DKK mio. 3K K 2007 DKK billions 10,0 5,0 Seniorlån Euro Medium Term Notes (EMTN) Øvrige lån Lån Rentebærende gældsforpligtelser 5 3 Rentebærende bruttogæld , EMTN Senior facilities Rentebærende tilgodehavender (79) (69) Likvide beholdninger (2.387) (6.617) Rentebærende nettogæld Bogført værdi opgjort som amortiseret kostpris, således at forskellen mellem provenuet fra optagelse af lån og lånets nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over lånets løbetid. Seniorlånene er TDC s største gældsinstrument med 71 pct. af den samlede gæld ved udgangen af 3. kvartal Ud over en uudnyttet revolverende kreditfacilitet på EUR 700 mio. består Seniorlånefaciliteterne af tre lånefaciliteter med fast afdragsprofil, hvoraf den ene lånefacilitet tilbagebetales med afdrag indtil 2011 (lånefacilitet A), og de to andre lånefaciliteter tilbagebetales fuldt ud ved udløb i henholdsvis 2014 og 2015 (lånefacilitet B og C). I henhold til Seniorlåneaftalen skal 50 pct. af bestemte nettoprovenuer anvendes til ekstraordinære tilbagebetalinger. Den 8. august 2007 førtidsindfriede TDC i alt EUR 373 mio. (DKK 2,8 mia.), hvilket udgjorde 50 pct. af nettoprovenuet fra Talkline og modtaget udbytte fra Polkomtel. Den 5. september 2007 førtidsindfriede TDC yderligere EUR 175 mio. (DKK 1,3 mia.), hvilket svarede til 50 pct. af nettoprovenuet fra salg og tilbageleasing af ejendomme i Danmark. Som følge af disse førtidsindfrielser androg lånefaciliteterne pr. 30. september 2007 følgende udestående nominelle beløb (nominel værdi) i euro: lånefacilitet A: EUR 989 mio., lånefacilitet B: EUR mio. og lånefacilitet C: EUR mio. Efter 30. september 2007 forfalder der ingen afdrag på Seniorlånefaciliteterne til betaling i 2007 (TDC har dog mulighed for at afdrage 1 Den nominelle værdi af Seniorlån og EMTN (ekskl. HTCC) pr 30. september I 3. kvartal og begyndelsen af 4. kvartal 2007 tilbagekøbte TDC seniorlån for ca. EUR 500 mio. Afregningen af tilbagekøbet vil blive afsluttet i 4. kvartal Anlægsinvesteringer TDC's anlægsinvesteringer eksklusive køb af ejerandele i andre selskaber udgjorde DKK mio. svarende til et fald på DKK 162 mio. eller 12,8 pct. sammenlignet med 3. kvartal Faldet kan hovedsageligt tilskrives lavere anlægsinvesteringer i Sunrise og frasalget af Bité, hvilket blev delvist opvejet af øgede anlægsinvesteringer relateret til Invitel. Anlægsinvesteringerne målt i forhold til omsætningen faldt fra 12,6 pct. til 11,2 pct. i 3. kvartal Korrigeret for tilkøb og frasalg af selskaber faldt anlægsinvesteringerne med DKK 180 mio. eller 15,1 pct. i forhold til 3. kvartal Antal kunder TDC s kundebase udgjorde 11,2 millioner kunder ved udgangen af 3. kvartal 2007 svarende til et fald på 7,2 pct. i forhold til 3. kvartal 2006, hvilket hovedsageligt kan hen- 3 Nominel værdi af Seniorlånefaciliteterne og EMTNobligationer (eksklusive HTCC). Side 7 af 24

8 føres til frasalget af Bité i februar Det blev delvist opvejet af tilkøbet af Invitel. Antallet af kunder i de danske forretninger steg med 2,9 pct. til 7,9 mio. Denne udvikling er først og fremmest en følge af en tilgang af mobil-, xdsl- og kabelmodemkunder samt flere kabel-tv-kunder, hvilket delvist opvejes af en nedgang i antallet af fastnettelefonikunder samt dial-up-internetkunder. Antallet af kunder i den danske mobilforretning steg med 10,8 pct. til 3,0 mio. Antallet af xdsl-detailkunder i TDC's danske forretninger steg med 19,4 pct. til Det samlede antal bredbåndsdetailkunder inklusive kabelmodemkunder i Danmark steg 16,5 pct. til Side 8 af 24

9 Væsentlige begivenheder Nyt medlem af TDC A/S direktion Med virkning fra den 3. september 2007 indgik Jesper Theill Eriksen som nyt medlem af direktionen for TDC A/S med ansvar for HR og koncernstabe. Jesper Theill Eriksen efterfulgte Henriette Fenger Ellekrog. Jesper Theill Eriksen, cand. jur., har været ansat i TDC siden I januar 2004 blev han udnævnt til administrerende direktør for TDC s tidligere datterselskab Bité i Litauen, i januar 2006 blev han udnævnt til administrerende direktør for TDC s datterselskab TDC Switzerland og i november 2006 blev han udnævnt til administrerende direktør for TDC s tidligere datterselskab TDC Mobile International A/S. Efter denne udnævnelse består TDC A/S direktion af: Adm.dir. og koncernchef Jens Alder, finansdirektør Hans Munk Nielsen 4, direktør, Fastnet Norden, Carsten Dilling, direktør, Mobil Norden, Mads Middelboe, direktør, Erhverv Norden, Klaus Pedersen, koncernstrategichef Eva Berneke og koncerndirektør, HR og koncernstabe, Jesper Theill Eriksen. 4 Se Efterfølgende begivenheder vedrørende Hans Munk Nielsen s fratrædelse fra TDC senest ved udgangen af januar Side 9 af 24

10 Efterfølgende begivenheder Fusion mellem TDC A/S og visse datterselskaber Den 1. oktober 2007 gennemførte TDC A/S en fusion med følgende datterselskaber: TDC Totalløsninger A/S, TDC Mobile International A/S, TDC Mobil A/S, TDC Services A/S, Aktieselskabet af 29. august 1997, TDC ADSB Invest ApS, TDC Finans A/S, Telecom Invest A/S, Tele Danmark Consult A/S, TDC- MI VII ApS, TDCMI VIII ApS, TDCMI IX ApS, Ejendoms- og Investeringsselskabet af 30. januar 2001 A/S, TDCM X ApS og TDCM XI ApS. Fusionen har tilbagevirkende kraft fra den 1. januar Ændring i direktionen i TDC A/S Den 24. oktober 2007 meddelte TDC A/S, at finansdirektør og medlem af TDC A/S direktion Hans Munk Nielsen ønsker at fratræde sin stilling senest ved udgangen af januar Selskabet vil til sin tid udsende meddelelse om en efterfølger. Side 10 af 24

11 Risikofaktorer TDC s årsrapport af 22. februar 2007 indeholder en beskrivelse af visse risikofaktorer, der kan have væsentlig negativ indvirkning på TDC s forretning, finansielle situation, driftsresultat eller pengestrømme pr. denne dato. Det skal bemærkes, at de i denne regnskabsmeddelelse indeholdte oplysninger ikke er komplette i sig selv og ikke nødvendigvis omfatter de risikofaktorer, der er beskrevet i årsrapporten eller i rapporterne for 1. og 2. kvartal 2007, og som ikke har været genstand for væsentlige ændringer, eller risikofaktorer, der er opstået efter datoen for årsrapporten, og som ikke var medtaget i årsrapporten. De risikofaktorer, der er beskrevet i årsrapporten og nedenfor, er ikke de eneste risikofaktorer, som TDC står over for. Yderligere risikofaktorer og usikkerhedsmomenter, der p.t. ikke er kendt af TDC, eller som TDC p.t. anser for uvæsentlige, kan også have væsentlig negativ indvirkning på TDC s forretning, finansielle situation, driftsresultat og pengestrømme. EU s forordning vedrørende roamingafgifter EU har vedtaget en ny forordning, der nedsætter de internationale roamingafgifter på engros- og detailmarkedet. Forordningen trådte i kraft den 29. august 2007 og har en negativ indvirkning på TDC s omsætning og indtjening, hvilket er inkluderet i forventningerne til Det schweiziske telemarked er ikke forpligtet til at følge disse EUforordninger. Forordningen vil dog muligvis blive implementeret på det schweiziske marked i 2008, hvilket vil have en negativ indvirkning på Sunrises fremtidige finansielle resultater. Side 11 af 24

12 Forventninger til 2007 Forventningerne til 2007 bygger på en omfattende økonomisk planlægning for hver enkelt forretningsenhed. Oplysninger om fremtiden er dog i sagens natur forbundet med visse risici og usikkerheder, som er nærmere beskrevet i safe harborerklæringen, jf. side 13. Generelt er alle forventninger baseret på fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster og dagsværdireguleringer. TDC forventer, at omsætningen vil være på niveau med omsætningen i 2006, idet fortsat fremgang i bredbånds- og mobilaktiviteterne samt tilkøbet af Invitel opvejer faldet i fastnetforretningen og virkningen af frasalget af Bité. Årets resultat for 2007 forventes at falde med ca. 20 pct., hvilket skyldes ændret kapitalstruktur og tilkøbet af Invitel. Den forventede effekt af den ændrede selskabsskattelovgivning er indarbejdet i forventningerne til årets resultat. Side 12 af 24

13 Safe harbor-erklæring Visse afsnit i denne regnskabsmeddelelse indeholder udsagn om fremtiden, der er forbundet med risikofaktorer og usikkerhedsmomenter. Eksempler på sådanne udsagn om fremtiden omfatter, men er ikke begrænset til: udsagn om forventninger til omsætning, resultat, resultat pr. aktie, anlægsinvesteringer, udbytte, kapitalstruktur eller andre finansielle indtægter og omkostninger udsagn om vores planer eller målsætninger for den fremtidige drift, herunder de der vedrører vore produkter eller tjenester udsagn om den fremtidige økonomiske præstation udsagn om antagelser, som ligger til grund for eller vedrører sådanne udsagn. Ord som tror, forudser, forventer, har til hensigt, sigter mod, planlægger og lignende udtryk er anvendt med henblik på at identificere udsagn om fremtiden, men er ikke udtømmende med hensyn til at identificere sådanne udsagn. Disse udsagn er baseret på nuværende planer, skøn og prognoser, og man kan derfor ikke henholde sig fuldt ud til dem. Udsagn om fremtiden er i sagens natur forbundet med risici og usikkerheder af såvel generel som specifik karakter. Der er derfor risiko for, at budgetter, forventninger, fremskrivninger og andre udsagn om fremtiden ikke bliver realiseret. Det skal understreges, at en række væsentlige forhold kan forårsage, at de realiserede resultater viser sig at afvige væsentligt fra de planer, målsætninger, forventninger, estimater og hensigter, som TDC eller andre på TDC's vegne udtrykt i sådanne udsagn om fremtiden. Disse forhold omfatter blandt andet, men er ikke begrænset til: ændringer i dansk, og schweizisk og EU-lovgivning, herunder, men ikke begrænset til skattelovgivningen stigende samtrafikpriser, som vi opkræves af andre operatører, eller faldende samtrafikpriser, som vi kan opkræve af andre operatører beslutninger truffet af IT- og Telestyrelsen, som udvider de regulatoriske forpligtelser, som TDC er underlagt rentestigninger, som påvirker TDC s rentebærende gæld med variabel rente indskrænkninger i TDC s råderum med hensyn til at kunne planlægge efter, eller reagere på, ændringer i TDC s forretning, branchen eller den konkurrencemæssige situation som følge af kontraktsretlige forpligtelser i henhold til TDC s finansieringspakke udviklingen i konkurrence inden for telekommunikation nationalt og internationalt introduktion af og efterspørgsel efter nye tjenester og produkter udviklingen i efterspørgsel, produktsammensætning og priser på mobilområdet, herunder markedsføringsomkostninger og omkostninger vedrørende kundeakkvisitioner udviklingen på markedet for multimedieydelser mulighederne for at opnå licenser udviklingen i TDC s udenlandske forretninger, hvortil der tillige er knyttet visse politiske risici Side 13 af 24

14 investeringer i og frasalg af indenog udenlandske selskaber. Det skal understreges, at ovenstående liste over væsentlige forhold ikke er udtømmende. Investorer og andre, der eventuelt baserer beslutninger vedrørende TDC på udsagn om fremtiden, bør omhyggeligt overveje ovenstående forhold samt andre usikkerhedsmomenter og mulige hændelser. Udsagn om fremtiden er alene fremsat på baggrund af information, der var kendt på tidspunktet for udarbejdelsen af disse, og TDC frasiger sig enhver forpligtelse til at opdatere eller revidere sådanne udsagn på basis af nye oplysninger, fremtidige begivenheder eller andre forhold. Side 14 af 24

15 Resultatopgørelse TDC (DKK mio.) 1-3K06 1-3K07 Ændring i pct. 3K K 2007 Ændring i pct. Omsætning (0,1) (1,5) -heraf danske forretninger , (0,4) -heraf udenlandske forretninger (3,3) (3,4) Transmissionsomkostninger og vareforbrug (9.386) (9.485) (1,1) (3.282) (3.095) 5,7 Andre eksterne omkostninger (5.566) (5.552) 0,3 (1.791) (1.903) (6,3) Personaleomkostninger (5.420) (5.419) 0,0 (1.742) (1.765) (1,3) Driftsomkostninger i alt før afskrivninger mv. (20.372) (20.456) (0,4) (6.815) (6.763) 0,8 Andre indtægter og omkostninger , ,8 Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) (1,0) (2,3) -heraf danske forretninger (2,5) (3,6) -heraf udenlandske forretninger , ,2 Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse (4.753) (4.531) 4,7 (1.613) (1.529) 5,2 Resultat af primær drift (EBIT) , ,5 Særlige poster 1 (445) (123) Resultat af primær drift (EBIT), inkl. særlige poster , Resultat af associerede virksomheder og joint ventures , ,0 -heraf særlige poster Finansielle poster (1.990) (2.694) (35,4) (922) (1.269) (37,6) -heraf finansielle poster ekskl. dagsværdireguleringer (1.876) (2.663) (42,0) (781) (932) (19,3) -heraf dagsværdireguleringer (114) (31) 72,8 (141) (337) (139,0) Resultat før skat , Skat (802) (1.228) (53,1) (223) (1.017) - -heraf vedr. resultat før særlige poster og dagsværdireguleringer (1.114) (540) 51,5 (389) (333) 14,4 -heraf vedr. særlige poster og dagsværdireguleringer 312 (688) (684) - Periodens resultat af fortsættende aktiviteter Periodens resultat af ophørte aktiviteter heraf periodens resultat af ophørte aktiviteter, ekskl. særlige poster og dagsværdireguleringer (31,6) (41,7) - heraf dagsværdireguleringer vedr. ophørte aktiviteter (11) heraf særlige poster vedr. ophørte aktiviteter (6) Periodens resultat Fordeles således: Aktionærer i moderselskabet Minoritetsinteresser (31) (199) - 5 (79) - Periodens resultat, ekskl. særlige poster og dagsværdireguleringer (3,9) (8,4) 1) I særlige poster indgår væsentlige beløb, som ikke kan henføres til den normale drift, herunder eksempelvis større gevinster og tab ved afhændelse af dattervirksomheder, særlige nedskrivninger for værdiforringelse samt omkostninger til omstruktureringer m.v. Side 15 af 24

16 Omsætning, eksterne kunder TDC (DKK mio.) 1-3K K 2007 Erhverv Norden Fastnet Norden Mobil Norden YouSee Sunrise Ændring i % 3K K 2007 Ændring i % , (0,8) (2,8) (4,4) , , , , (3,9) (4,7) 1 Øvrige (14,5) (4,8) TDC i alt (0,1) (1,5) 1) Omfatter International Holdings, Hovedkontoret og IT Norden. Side 16 af 24

17 Balance TDC (DKK mio.) K K 2007 Aktiver Immaterielle aktiver Materielle aktiver Pensionsaktiver Andre anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Aktiver vedr. ophørte aktiviteter Øvrige omsætningsaktiver Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt heraf rentebærende tilgodehavender Egenkapital og forpligtelser Aktionærernes andel af egenkapitalen Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Lån Udskudte skatteforpligtelser Periodeafgrænsningsposter Pensionsforpligtelser mv Andre langfristede forpligtelser Langfristede forpligtelser i alt Lån Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser Periodeafgrænsningsposter Forpligtelser vedr. ophørte aktiviteter Andre kortfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt Egenkapital og forpligtelser i alt heraf rentebærende forpligtelser Rentebærende gæld, netto Side 17 af 24

18 Pengestrømsopgørelse TDC (DKK mio.) 1-3K06 1-3K07 Ændring i pct. 3K K 2007 Ændring i pct. EBITDA (1,0) (2,3) Tilbageførsel af poster uden indflydelse på pengestrømme (256) (150) 41,4 (107) (38) 64,5 Pensionsbidrag (125) (119) 4,8 (45) (43) 4,4 Betalinger vedrørende hensættelser (35) (86) (145,7) (8) (48) - Pengestrømme fra særlige poster (780) (30) 96,2 (143) ,3 Ændring i driftskapital, ekskl. særlige poster (363) (316) 12, ,3 Pengestrømme fra driftsaktiviteter før finansielle poster og skat , ,4 Rentebetalinger, netto (1.871) (2.983) (59,4) (826) (1.109) (34,3) Realiserede kursreguleringer ,1 66 (16) (124,2) Pengestrømme fra driftsaktiviteter før skat (5,1) (1,5) Betalt selskabsskat (530) (45) 91,5 (144) (38) 73,6 Pengestrømme fra driftsaktiviteter i fortsættende aktiviteter , ,1 Pengestrømme fra driftsaktiviteter i ophørte aktiviteter (14,5) (13) 81 - Pengestrømme fra driftsaktiviteter i alt , ,3 Investering i virksomheder (70) (564) - (24) (118) - Investering i materielle anlægsaktiver (2.950) (2.627) 10,9 (1.005) (791) 21,3 Investering i immaterielle aktiver (800) (678) 15,3 (212) (232) (9,4) Investering i øvrige anlægsaktiver (8) (6) 25,0 (4) (3) 25,0 Investering i værdipapirer Salg af datterselskaber Salg af materielle anlægsaktiver Salg af associerede virksomheder og joint ventures samt øvrige anlægsaktiver 14 4 (71,4) (11) 0 - Salg af værdipapirer Ændring i lån til associerede virksomheder og joint ventures 99 (2) (102,0) Modtagne udbytter fra associerede virksomheder og joint ventures (53,7) (99,9) Pengestrømme fra investeringsaktiviteter i fortsættende aktiviteter (277) Pengestrømme fra investeringsaktiviteter i ophørte aktiviteter (40) (12) Pengestrømme fra investeringsaktiviteter i alt (289) Provenu ved langfristet lånoptagelse (96,4) Afdrag på langfristede lån (18.850) (12.628) 33,0 (452) (5.044) - Ændring i kortfristede banklån (20) (13) 35,0 (46) (1) 97,8 Ændring i rentebærende tilgodehavender 446 (1.115) - (42) (1.415) - Ændring i minoritetsinteresser 0 (1) Betalt udbytte (44.343) (694) 98,4 (213) 0 - Indeholdt udbytteskat (15) 0 - Køb og salg af egne aktier, netto Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter i fortsættende aktiviteter (14.919) (12.779) 14,3 (768) (6.166) - Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter i ophørte aktiviteter (382) Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter i alt (15.301) (11.665) 23,8 (724) (4.753) - Pengestrømme i alt (7.676) , Likvider ultimo , ,2 Side 18 af 24

19 Anlægsinvesteringer eksklusive køb af ejerandele i andre selskaber TDC (DKK mio.) 1 1-3K06 1-3K07 Ændring i pct. 3K K 2007 Ændring i pct. Anlægsinvesteringer, i alt , ,8 Egenkapitalopgørelse TDC (DKK mio.) 1-3K K 2007 Egenkapital i alt Egenkapital Minoritetsinteresser Egenkapital Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Egenkapital pr. 1. januar Periodens resultat (31) (199) Udbytte (44.343) NM (44.343) (694) NM (694) Erhvervelse af egne aktier (10) NM (10) 0 NM 0 Salg af egne aktier 809 NM NM 0 Aktiebaseret aflønning (45) 0 (45) Udvanding gevinst/(tab) (3) Valutakursreguleringer mv. (93) (25) (118) (155) (30) (185) Skat vedr. ændringer i egenkapital (194) 0 (194) (168) 0 (168) Periodens tilgange, minoritetsinteresser NM 3 3 NM Egenkapital pr. 30. september Side 19 af 24

20 Kunder (1.000) (ultimo perioden) 1K K K K K K K 2007 Danske kunder, detail og engrossalg: Fastnetkunder Detailsalg Engrossalg Mobilkunder Detailsalg heraf Telmore Engrossalg Internetkunder Bredbånd Ikke bredbånd TV-kunder Danske kunder i alt Udenlandske kunder: Fastnetkunder Sunrise TDC Song Nordic Øvrige Mobilkunder Sunrise Bité TDC Song Nordic Internetkunder Sunrise TDC Song Nordic Øvrige Udenlandske kunder, i alt TDC kunder i alt ) Tallene indeholder mobilkunder i Fastnet Norden og Erhverv Norden. Side 20 af 24

21 Medarbejdere Fuldtidsstillinger 1 Ultimo perioden 1K K K K K K K07 Erhverv Norden heraf i Danmark Fastnet Norden heraf i Danmark Mobil Norden heraf i Danmark YouSee Sunrise International Holdings heraf i Danmark Others heraf i Danmark TDC TDC, indland ) Antal medarbejdere er opgjort som antallet af fuldtidsækvivalente medarbejdere i slutningen af perioden, inklusive fastansatte, elever og midlertidigt ansatte. Antallet af medarbejdere er endvidere eksklusive FTE i ophørte aktiviteter. Side 21 af 24

22 Udvalgte hoved- og nøgletal, K 2007 TDC Koncernen K-3K 2007 Resultatopgørelse: DKK mio. Omsætning Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse (6.036) (6.534) (6.696) (6.491) (4.531) Resultat af primær drift før særlige poster Særlige poster (1.212) 357 (973) (312) Resultat af primær drift (EBIT) Resultat af associerede virksomheder og joint ventures Finansielle poster (505) (714) (1.068) (2.723) (2.694) Resultat før skat Skat af periodens resultat (909) (1.105) (850) (858) (1.228) Periodens resultat af fortsættende aktiviteter Periodens resultat af ophørte aktiviteter Periodens resultat Fordeles således: - Aktionærer i moderselskabet Minoritetsinteresser 8 (2) (24) (3) (199) Periodens resultat eksklusive særlige poster og dagsværdireguleringer 2 : Resultat af primær drift før særlige poster Resultat af associerede virksomheder og joint ventures Finansielle poster (1.099) (892) (887) (2.900) (2.663) Resultat før skat Skat af periodens resultat (1.205) (1.233) (1.050) (1.077) (540) Periodens resultat af fortsættende aktiviteter Periodens resultat af ophørte aktiviteter Periodens resultat Balance DKK mia. Aktiver i alt 92,6 90,3 93,5 80,8 82,0 Rentebærende gæld, netto 28,8 20,1 16,5 55,2 44,3 Egenkapital i alt 35,9 38,9 43,8 3,6 12,1 Antal cirkulerende aktier (mio.) 213,6 204,6 195,2 198,0 198,1 Pengestrømsopgørelse DKK mio. Driftsaktiviteter Investeringsaktiviteter (12.618) (1.226) (989) Finansieringsaktiviteter (12.573) (4.229) (15.760) (11.665) Pengestrømme i alt (6.608) Anlægsinvesteringer DKK mia. Eksklusive køb af ejerandele i andre selskaber 5,4 5,0 5,6 5,3 3,3 Inklusive køb af ejerandele i andre selskaber 13,4 9,9 6,2 5,6 3,9 Nøgletal Resultat inkl. særlige poster og dagsværdireguleringer pr. aktie DKK 15,0 48,4 38,3 17,4 48,4 Resultat ekskl. særlige poster og dagsværdireguleringer pr. aktie DKK 19,0 19,3 24,2 17,0 12,7 Udbyttebetaling pr. aktie DKK 11,5 12,0 12,5 223,9 3,5 EBITDA-margin (EBITDA/omsætning) pct. 31,6 33,2 32,2 32,5 31,6 Anlægsinvesteringer ekskl. køb af ejerandele/omsætning pct. 16,0 14,5 14,3 13,2 11,3 Cash Earnings pr. aktie (CEPS) ekskl. særlige poster og dagsværdireguleringer 3 DKK 41,0 48,7 56,7 47,2 32,8 Afkast af investeret kapital (ROCE) 4 pct. 12,0 11,5 12,0 13,0 11,0 Kundebase (ultimo perioden) 5 (1.000) Fastnet Mobil Internet TV-kunder Samlet kundebase Antal fuldtidsbeskæftigede ) Pensionsomkostninger er opgjort i henhold til US GAAP FAS nr. 87/88 for 2003 og i overensstemmelse med IAS 19 fra ) Periodens resultat eksklusive særlige poster og dagsværdireguleringer er ligeledes eksklusive særlige poster fra resultat af associerede virksomheder og joint ventures samt særlige poster fra resultat af ophørte aktiviteter. 3) CEPS defineres som (periodens resultat eksklusive særlige poster og dagsværdireguleringer for aktionærer i moderselskabet + afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse + aktiebaseret vederlæggelse - resultat af associerede virksomheder og joint ventures - minoritetsinteressers andel af afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse samt aktiebaseret vederlæggelse) / gennemsnitlig antal cirkulerende aktier. 4) ROCE defineres som resultat af primær drift før særlige poster + finansielle indtægter eksklusive dagsværdireguleringer og resultat af associerede virksomheder og joint ventures / aktionærernes gennemsnitlige andel af egenkapitalen og rentebærende gæld. 5) Antallet af kunder er opgjort ultimo perioden og omfatter kunder med abonnement. Endvidere indgår kunder uden abonnement i henhold til følgende generelle principper: Fastnetkunder, der har genereret trafik inden for den seneste måned. Mobilkunder, der har været aktive inden for en periode, der kan være på op til 3 måneder. Internetkunder, der har været aktive inden for en periode, der kan være på op til 3 måneder. I antallet af kunder indgår også gensalgskunder. 6) Antallet er baseret på antallet af fuldtidsækvivalente medarbejdere inklusive fastansatte, elever og midlertidige ansatte ultimo perioden. Antallet af medarbejdere er endvidere eksklusive FTE i ophørte aktiviteter. Side 22 af 24

23 Betydelige tilkøb og frasalg af virksomheder Contactel - frasolgt pr. 2. februar 2006 Bité - frasolgt pr. 9. februar 2007 Invitel tilkøbt pr. 27. april 2007 Talkline frasolgt pr. 31 juli 2007 One frasolgt pr. 2. oktober Side 23 af 24

24 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt regnskabsmeddelelsen for 3. kvartal 2007 for TDC Koncernen. Regnskabsmeddelelsen er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i International Financial Reporting Standards (IFRS) om indregning og måling samt de yderligere danske krav til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Regnskabsmeddelelsen giver efter vores opfattelse et retvisende billede af koncernens finansielle stilling pr. 30. september 2007 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for 3. kvartal Om TDC TDC er den førende leverandør af kommunikationsløsninger i Danmark med et stærkt nordisk fokus. I den nordiske region er TDC organiseret i fire forretningssegmenter: Erhverv Norden, Fastnet Norden, Mobil Norden og YouSee. TDC s aktiviteter uden for Norden omfatter blandt andet Sunrise, der er en førende teleudbyder i Schweiz, og HTCC, der er en førende teleudbyder i Ungarn. TDC blev delvist privatiseret i 1994 og fuldt privatiseret i Nordic Telephone Company ApS ejer 87,9 pct. af TDC, mens de resterende aktier ejes af private og institutionelle aktionærer. Børsnotering Direktion Jens Alder Mads Middelboe Klaus Pedersen Jesper Theill Eriksen Hans Munk Nielsen Carsten Dilling Eva Berneke Aktier: Københavns Fondsbørs. Reuters TDC.CO. Bloomberg TDC DC. Nominel værdi DKK 5. ISIN DK SEDOL Bestyrelse Henning Dyremose Kurt Björklund Oliver Haarmann Richard Wilson Bo Magnussen Leif Hartmann Vagn Sørensen Lawrence Guffey Gustavo Schwed Jan Bardino Steen M. Jacobsen Side 24 af 24

Til Fondsbørserne i 28. april 2005 København og New York Meddelelse 8/2005. TDC aflægger regnskab efter IFRS

Til Fondsbørserne i 28. april 2005 København og New York Meddelelse 8/2005. TDC aflægger regnskab efter IFRS Til Fondsbørserne i 28. april 2005 København og New York Meddelelse 8/2005 TDC aflægger regnskab efter IFRS København, den 28. april, 2005 TDC ændrer regnskabspraksis i overensstemmelse med kravene i de

Læs mere

Delårsrapport januar marts 2008

Delårsrapport januar marts 2008 Delårsrapport januar marts 2008 8. maj 2008 Hovedpunkter Omsætningen faldt 0,7% til DKK 9.605 mio. i forhold til 1. kvartal 2007 som følge af lavere omsætning fra traditionel fastnettelefoni, mobilterminerings-

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2006

Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 3. august 2006 EBITDA 1 er på DKK 3.175 mio., et fald på 0,7 pct. Uændrede forventninger til året Hovedpunkter for 2. kvartal 2006 Omsætningen er steget med 1,8 pct. EBITDA

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 8. maj 2003 Til trods for svage markedsforhold var indtjeningen stærk i 1. kvartal 2003 Hovedpunkter for 1. kvartal 2003 Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2002

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2002 Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2002 4. november 2002 Hovedpunkter 3. kvartal 2002 sammenlignet med 3. kvartal 2001 viser, at: - resultat før af- og nedskrivninger er vokset 18,1 pct. til DKK 3,9 mia.

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Delårsrapport januar september 2008

Delårsrapport januar september 2008 Delårsrapport januar september 2008 Hovedpunkter Omsætningen faldt 1,7% til DKK 29.110 mio. i forhold til 1.-3. kvartal 2007 som følge af lavere omsætning fra traditionel fastnettelefoni, frasalg af den

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Delårsrapport januar marts 2009

Delårsrapport januar marts 2009 7. maj 2009 Delårsrapport januar marts 2009 Meddelelse 9/2009 Delårsrapport januar marts 2009 Hovedpunkter Koncernens omsætning var på niveau med 1. kvartal 2008: Omsætningen i den nordiske forretning

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning Årsrapport 2005 Indhold 3 Til aktionærerne 4 7 8 11 12 13 18 25 32 37 41 42 46 47 48 49 53 Ledelsesberetning Årets finansielle højdepunkter Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Forventninger til fremtiden

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2008

Regnskabsmeddelelse for 2008 Regnskabsmeddelelse for 2008 Hovedpunkter Omsætningen faldt med DKK 0,5 mia. eller 1,3% til DKK 38,8 mia. i 2008. Udviklingen kan hovedsageligt henføres til faldende indenlandsk fastnettelefoni som følge

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004

Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004 Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004 23. februar 2005 Resultaterne oversteg selskabets forventninger Højdepunkter for 2004 Nettoomsætningen steg med 5,2 pct. Resultatet af driften 1 voksede

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods negativ makroøkonomisk udvikling

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods negativ makroøkonomisk udvikling Delårsrapport januar juni 2009 Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods negativ makroøkonomisk udvikling Koncernens omsætning på DKK 17.839 mio. var på niveau med 1. halvår 2008: Omsætningen

Læs mere

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning Årsrapport 2004 Indhold 3 Til aktionærerne 4 7 8 11 12 12 17 23 30 35 39 42 43 46 46 47 48 49 54 Ledelsesberetning Årets finansielle højdepunkter Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Forventninger

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012 Kvartalsrapport Fortsat vækst i omsætningen på mobilt internet og godt resultat i POST, betyder opjustering af forventningerne til årets resultat 3K - 2012 Væsentlige forhold Resultat før skat for 1-3K

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2005

Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/9 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2010/11 (perioden )

Delårsrapport for 1. kvartal 2010/11 (perioden ) Selskabsmeddelelse Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen Nørresundby, den 28. januar 2011 Selskabsmeddelelse nr. 2/2011 Antal sider: [15] Delårsrapport for 1. kvartal 2010/11 (perioden 01.10.2010 31.12.2010)

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007 Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelige makroøkonomiske vilkår

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelige makroøkonomiske vilkår Delårsrapport januar september 2009 6. november 2009 Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelige makroøkonomiske vilkår Koncernens omsætning steg med 0,5 % til DKK 26.846 mio.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 (perioden )

Delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 (perioden ) Selskabsmeddelelse Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen Nørresundby, den 18. august 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9/2011 Antal sider: 13 Delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 (perioden 01.04.2011-30.06.2011)

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår

Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår Dantherm A/S Jegstrupvej 4 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 25. august 2011 Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår Dantherm har i 1. halvår af 2011 opnået en vækst i omsætningen på 20% og har med

Læs mere

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012 NOTAT Udkast til delregnskaber for 2011 13. april 2012 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 8 Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2005 og 4. kvartal 2005

Regnskabsmeddelelse for 2005 og 4. kvartal 2005 Regnskabsmeddelelse for 2005 og 4. kvartal 2005 22. februar 2006 Hovedpunkter for 2005 Omsætningen er steget med 10,0 pct. Resultatet af driften 1 steg med 8,4 pct. Årets resultat steg med 19,2 pct. til

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer

Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer Øget omsætning i den nordiske forretning og Sunrise. Omsætningen i den nordiske forretning steg med 0,8% sammenlignet

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 4. maj 2006 Omsætningen er steget med 4,8 pct. Resultatet af driften 1 er steget med 7,8 pct. Uændrede forventninger til omsætning og resultat af driften. Hovedpunkter

Læs mere

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015 DANSK FERIEBOLIG A/S Liseborg Høje 20 8800 Viborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/07/2016 Bryan Göddert

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 31.08.2010 Ref.: JSZ/cli Delårsrapport for perioden 1/10 2009-30/6 2010 Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere