01. marts februar Hojt forb rug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "01. marts 2006-28. februar 2007. Hojt forb rug"

Transkript

1 Energinlrerkning Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Marslalsgade Kebenhavn l2l Energimrerkning nr.: Gyldigt 5 ar fra: 14 december 2007 Energikonsulent: KjeJd Sivertsen Energimcerkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opn! besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige forbrug, Energimcerkningen udfl!jres af beskikkede energikonsulenter for fjerfamiliehuse og er lovpligtig 60MWh Fjernvarme 01. marts februar 2007 Ejendommens oplyste forb rug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenten, sa det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnilligt rent temperaturmcessigt. ar Hojt forb rug A 1 er det bedst opnaelige energimcerke, sa A2, herefter B 1 osv og G2 er det darligste. Her er energikonsulentens forslag til at reducere energi- og vandforbruget i bygningen, Se evt flere forslag pa nceste side. Forslagene nedenfor uddybes i afsnittet am bygningsgennemgangen. Arlig Skonnet Arlig besparelse i besparelse i investering TUbage Besparelsesforslag energienheder kr. ink'. moms inkl. moms betalingstid Isolering af uisolerede rl!lr Tolal kr kr 7 ar 2 MWh FJernvarme kr 2 Isolerlng at loll Tolal kr kr 16 ar 2 MWh FJernvarme kr. 2 kwhet 4 kr

2 Energinuerlaling IT'i:'f: ~~1j IEnergimaerkning for falgende ejendom: Gyldigt 5 ar fra: 14 december 2007 IEnergikonsulent: Kjeld Sivertsen lfirma: Kjeld Sivertsen Radgivende Ingenlarfirma FRI Arlig Skonnet Arlig besparelse i besparelse i lnvestering Tilbage Besparelsesforslag energienheder kr. inkl. moms inkl.moms betalingstid 3 lsolerlng af gulv Tolal 885 kr kr. 23 ar 2 MWh Fjernvarme 883 kr 1 kwhel 2 kr. 6 Udskifte gamle toueller Total 3500 kr kr. 7 ar 100 m' vand 3500 kr. Besparelsesforslagene er udarbejdet pa basis af det beregnede energiforbrug j ejendommen ud fra den faktiske anvendelse af bygningen. Der er dermed taget hensyn tit de faktiske drifttider my. af bygningen og dens installationer. Investeringerne er baseret pa,et sk0n over omkostningerne ved at gennemfme forslagene. Ikke aile besparelsesforslag giver udslag i energibesparelse, men aile forslag giver 0konomiske gevinster for ejeren f.eks. i form af lavere vandregning, eller fordi dyr el erstattes med billigere fjernvarme. De sk0nnede investeringsomkostninger inkluderer materialer, timel0n samt evt omkostninger til projektering, byggeplads og andre fl2lfgeomkostninger. Tilbagebeialingstiden er det antal ar, der skal bruges til at tjene investeringen hjem igen. Oer er i tilbagebetalingsliden ikke taget h0jde for evt laneomkostninger. Ved samtidig gennemflzlrelse af flere forslag i planen kan den samlede energibesparelse afvige fra summen af de besparelser, der opnas ved de enkelte forslag. Derfor vii den samlede besparelse, som er anf0rt nedenfor, ikke ntlldvendigvis svare til summen af besparelser fra de enkelte forslag. - Konklusion: -Energibesparelsesforslagene er aile en god forretning for bygningsejeren, uanset om pengene iii investeringen skallanes eller ej. Hvis aile besparelserne gennemfl2lres, vii mrerket kunne forbedres til: ~ /3 k

3 Energirncerkning.dfk&~~~~_. ~~~W:Z% ~i~';i!i\w~aienergimaerkning for falgende ejendom: Gyldigt 5 ar ~- fra: 14. december 2007 Energikonsulent: I<jeld Sivertsen - Loft 09 tag Ydervaegge Tagkonstruktionen er sam kl2lbenhavnertag.taget er ikke isoleret Etageadskillelse mod loftrum er isoleret med indskudsler svarende til 50 mm mineraluld.. Isolering af loft mod tagrum ved indblaesningaf granulat Kaelderydervaeggeer 70 em massivt murva::rk..yderva::gge i stue og 1, sal er 70 em massivt murvrerk, yderva::gge i 2 og 3. sal er 50 em massivt murvcerk, ydervcegge i 4 sal er 38 em massivt murvcerk..vinduesbrystninger er udft1lrtaf 24 em massivt murva::rk. Brystningspartier er isolerel i forbindelse med montering af radiatoranlceg. Begge gavle er freliesmure med naboer. o Vinduer, dare, ovenlys mv. Gulv og terraendaek Forslag 3: o Aile vinduer og altandl1lreer udskiftet med nye med termoruder dateret1987 Dog er vinduer i hoved- og kl2lkkentrappebibeholdt med 1 lag glas, Iigesom hovedd0r harl lag glas" Gulv mod krelder er isoleret med indskudsler svarende tii 50 mm mineraluld Isolering af etageadskillelse mod uopvarmel kcelderved indblcesning af granulat Kreider (ink fundamenter) Kreider er ht1ljkceldermed gulv ca, 1 m under terrren, Kcelder er tl1lr o Ventilation (naturlig og mekanisk) Der er naturlig ventilation i ejendommen. Der er ingen friskluftventller. - Varmeanlaeg (inkl. kedel) - Centralvarmeanlreg tilsluttet fjernvarme" Varmeveks!er har god afk0ling.

4 Energilnrerkning.~!ii m~energimmrkning for folgende ejendom: Gyldigt 5 ar fra: 14 december 2007 Energikonsulent: Kjeld Sivertsen Belysning i trapper og i krelder er gl0delamper 40 og 60 W, GI0deiamper kan med fordel udskiftes med spareprerer. Lys pa lrapper og i kcelder trendes med trappeaulomaler o Slatus: Harde hvidevarer I vaskerum er monteret vaskemaskine fabrikat Ipso Boissovain 6,5 kw samt t1imelumbler Speed Queen. Vask betales med mrt'nler som drekker el, vand 09 afskrivning. o Forbrug Vandvarmer I varmecentral er montere! varmtvandsbeholder Cederval, 400 liler, 30 kw, 70-30/10 55, ar Beholderen er kobet direkte iii fjernvarme og har meget fin afkrt'ling. Varmtvandsror Varmtvandsr0r er udfrllrt i rustfrit stal Sligstreng er placeret pa k0kkentrappe Cirkulationspumpe Cirkulalionspumpe for varmt brugsvand er Grundfos type UP Toilet Forslag 6: Toiletter er af varierende alder. Enkelte har slort og Iille skyl Udskifle gamle 1 skyls tailetter med 2 skyls, sk0nnet antal 6 o Installationer Lejligheder har bruser. Baderum er sma. o Andre vandinstallationer Vaskemaskine et tilsluttet varmt 09 koldt vand. ō Cirkulationspumpe tll varme Cirkulationspumpe er fabrikat Grundfos type UPE ved gennemgangen k0rte pumpen med 0,3 m3/h mod 2,5 mvs, 1700 DIm, brugte S8W, har Jaltbrugt 5389 kwh, og kl2lrtialt timer..pumpen er indstillet til proportionaltryk.

5 Energinlrerkning Gyldigt 5 ar fra: 14, december 2007 Energikonsulent: Kjeld Sivertsen Forslagl: Varmer0r er udf0rt sam stcfdnzlrsamlel med pressfittings. Anlaaggel er 2 strengs med vandret fordeling j kaalder Hovedfordelingsrsr i kaalderer isoleret Afgreninger tii stigstrenge i kaalderer ikke isoleret. Isolering af uisolerede afgreninger tll stigstrenge i kaalder - Termostatventiler Natsaenkning Aile radiatorer er forsynet med termoslatventil Varmtvandsbeholder styres af dobbelttermostat. Anlaagget har automatsik regulering af fremllzlbstemperatureni forhold til udetemperaturen ur 09 natsaankning ō Solvarme Ejendommen har ingen fanner for alternativ energi

6 Energilnrerkning Energimcerkning nr.: Gyldigt 5 ar fra: 14. december 2007 Energikonsulent: Kjeld Sivertsen Etageboligbebyggelse (flertamiliehus, herunder 2-familiehus) (vandret adskillelse mellem enhederne) Kommentar til BBR-oplysninger: Erhvervsareal er ikke opvarmet - Fast afgift pa varme: EI: Vand: 529,00 kr. pro MWh Fjernvarme krjar 2,00 kr. pr. kwh 35,00 kr. pr. m 3 -Varmeregningen fordeles efter malerdelinger og fast andel Varmt vand anscsttes HI 19% af de samlede udgifter og fordeles efter individuelle malere. Ēnergiudgifterne i de enkelte lejligheder er afhcengig af bygningens samlede energiudgifter. Det er dertor i den enkelte lejlighedsbeboers interesse, at ejendommen sam helhed er j god energimcessig stand, uanset om energitabet sker i omrader udenfor den enkelte lejlighed, fx ivarmecentralen. I ejendommen er der forskellige typer af lejligheder. Nedenfor er en oversigt samt de enkelte lejlighedstypers gennemsnitlige energiudgifter

7 Energilncerkning Gyldigt 5 in fra: 14. december 2007 Energikonsulent: Kjeld Sivertsen -Formalet med energimeerkning er at fremme energibesparelser 09 synligg0re mulighederne for at spare energi til gavn for privat0konomien, milj0et 09 samfundet. Ved salg eller udlejning af enfamiliehuse skal seelger eller udlejer fremleegge en energimeerkning, der ikke ma VeEreover 5 ar gammel Dog er energimeerkninger af sommerhuse med et samlet etageareal under 120 m 2 gyldige i10 ok Energimeerkningen gennemf0res af beskikkede energikonsulenter. Energistyrelsen star for uddannelse, beskikkelse og kvalitetssikring af energikonsulenterne og deres arbejde..den daglige administration af ordningen varetages af Fc:ellessekretariatet for Eftersyns- og Mc:erkningsordningerne, FEM-sekretariatet. pa vegne af STYRELSEN -Forbehold for priser Energimrerkets besparelsesforslag er baseret pa energikonsulentens erfaring og vurdering. FrM energispareforslagene ivrerksrettes, bli1rder altid indhentes tilbud fra flere leverand0rer og foretages en faglig vurdering af h!jsninger 09 produktvalg, Desuden bl2lrdet unders0ges, om der krc:evesen myndighedsgodkendelse. Hvordan looses energimaerkningen? 0nskes yderligere oplysninger am, hvordan energimrerkningen Ic:eseseller er udarbejdet, henvises tli hjemmeside wwwsparenergi.dk Klagemulighed Safremt ejer eller k0ber formoder, at der er fejl/mangler i energimc:erkningen, skal man i f0rste omgang retie henvendelse tit den konsulent, som har udarbejdet energima::rkningen, Hvis dette ikke fl2lrertil en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen Klager vedrl2lrende energimc:erkninger kan indbringes af

8 Energinlcerkning Energimrerkning nr.: Gyldigt 5 ar fra: 14 december 2007 Energikonsulent: Kjeld Sivertsen ejere af ejendomme, ejerlejligheder 09 andelslejligheder herunder ejerforeninger 09 andelsforeninger samt kl2lbere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder. Inspiration til energibesparelser Inspiration til energibesparelser kan findes pa wwwsparenergldk - Kjeld Sivertsen Siampeloften Hlilrsholm Kjeld Sivertsen Radgivende Ingenililrfirma FRI Telefon: ~7 I Data for (... / bygn;ngsgennemg.ng: 4. "'~ Underskrift: j,'/j,"~ ~ {//li/-c ~ /J;; t:c>tt r ~

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Piledamsvej 7 6000 Kolding 621-104683-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sennelsgade 6 8900 Randers 730-017226-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Hobrovej 29 8900 Randers 730-012357-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vester Altanvej 16 8900 Randers 730-019448-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Lorentzgade 5 8900 Randers 730-014462-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vester Altanvej 10 8900 Randers 730-019444-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 10

Energimærkning SIDE 1 AF 10 SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Ørstedsgade 52A 6400 Sønderborg 540-026026-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Danmarksgade 17 8900 Randers 730-009848-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 12 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Hillerødgade 25 A 2200 København N 147-057563-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Østerbæksvej 143 5000 Odense C 461-450482-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Toldbodgade 5 6000 Kolding 621-142844-005 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 11

Energimærkning SIDE 1 AF 11 SIDE 1 AF 11 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Ringgade 151 6400 Sønderborg 540-024500-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Glesborg Bygade 69 8585 Glesborg 707-103083-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 11

Energimærkning SIDE 1 AF 11 SIDE 1 AF 11 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nyborgvej 289 5220 Odense SØ 461-284361-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Havnevej 53 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj. BBR-nr.: 306-020803 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 851-097473 Energimærkning nr.: 200002556 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-097473 Energimærkning nr.: 200002556 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gustav Thostrups Vej 1-38 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-097473 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nørremarksvej 8 Postnr./by: 6270 Tønder BBR-nr.: 550-015375 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Clara Pontoppidans Vej 2 2500 København 101-000000-000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjolderupvej 32A Postnr./by: 6392 Bolderslev BBR-nr.: 580-012115 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Svinget 4 Postnr./by: 6261 Bredebo BBR-nr.: 550-001075 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 11 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Willemoesgade 46 6700 Esbjerg 561-064687-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Valby Langgade 108 Postnr./by: 2500 Valby BBR-nr.: 101-601137 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Rådyrvænget 65 5800 Nyborg 450-006236-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 14

Energimærkning SIDE 1 AF 14 SIDE 1 AF 14 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vandtårnsvej 1 3460 Birkerød 230-018379-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Løgumklostervej 41 6200 Aabenraa 580-019491-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bobakken 1 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-056201 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning. Eneilmærkning for følgende ejendom

Energimærkning. Eneilmærkning for følgende ejendom Energimærkning SmE1AF 9 Eneilmærkning for følgende ejendom Adresse: Treneparken 14 Postnrlby: oo Sendertxxg BBR-nr.: 540-027601-002 Energimærkning nr..: 200008975 Gyldigt 5 år fra: 27 novener 2008 Energikonsulent

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolere ydervægge i kælderen. 5880 kwh Fjernvarme 2650 kr. 25000 kr. 9.4 år. -280 kwh Fjernvarme, 344 kwh el

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolere ydervægge i kælderen. 5880 kwh Fjernvarme 2650 kr. 25000 kr. 9.4 år. -280 kwh Fjernvarme, 344 kwh el SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Silkeborgvej 178 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-410565 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 13

Energimærkning SIDE 1 AF 13 SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Ryttergårdsvej 18 3520 Farum 190-008391-003 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jens Baggesens vej 003 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-363397 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere