Montage og brugsvejledning for VPL10/15/25 Version

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Montage og brugsvejledning for VPL10/15/25 Version 1.3 01.12.2004"

Transkript

1 Montage og brugsvejledning for VPL10/15/25 Version NILAN A/S. Nilanvej 2. DK-8722 Hedensted. Tlf Fax

2 Indholdsfortegnelse 1. Generelt Opstilling Princip- og måltegning af VPL 10 / 15 / Tilslutninger El-tilslutning Kondensafløb/overløb - sikkerhedsventil Kanaltilslutninger Monteringseksempel Recirkulering Tilslutning af vandvarmeflade Forslag til blandesløjfe Tekniske specifikationer, vandvarmeflade EV Reguleringsventil og actuator samt ventil for minimum vandtemperatur Ekstra komponenter for montering af vandvarmeflade Indstilling af automatik til vandvarmeflade Montering og tilslutning af elvarmeflade VPL 10 / 15 og Indstilling af automatik til elvarmeflade Opstart Indregulering af luftmængder Fejlfinding Vedligeholdelse Tilbehør og reservedele Energispareråd Generelt Formålet med denne vejledning er at give installatør og bruger anvisninger omkring korrekt installation og vedligeholdelse af Nilan VPL 10 / 15 og 25. Modellerne er beregnet for varmegenvinding og ventilation med luftmængder op til 700 m³/h ved et ekstern modtryk på 100 Pa. Energien fra udsugningsluften overføres, via varmepumpe til indblæsningsluften. Betjening af anlægget foretages med Nilan CTS 600 styring, som giver mulighed for en lang række funktioner som f.eks. menustyret betjening, ugeprogram, natsænkning, filtervagt, justering af ventilatorhastigheder mv.. Nilan CTS 600 er beskrevet i en separat brugervejledning. VPL modellerne kan, som ekstra udstyr, leveres med en kompakt filterunit med indbygget heat-pipe. Heat-pipen vil i langt de fleste tilfælde overflødiggøre en montering af eftervarmeflader. Hvis filterunitten ikke benyttes, anbefales det at montere T-filtre umiddelbart efter friskluftindtaget og udsugningen fra boligen. Manglende filter vil resultere i øget tilsmudsning af aggregatet med faldende ydelse, nedsat holdbarhed og snavs i indblæsningsluften til følge. Nilan VPL leveres i hvidlakeret aluzink kabinet, afprøvet og klar til drift. NILAN A/S 2 af 16 Version 1.3

3 2. Opstilling Af hensyn til kondensafløbet opstilles alle VPL modellerne i vater. Der skal være min. 30 mm afstand til bygningsdele og øvrigt fast inventar. Ved opstillingen bør der tages hensyn til fremtidige serviceeftersyn. Der kræves derfor en minimums friplads foran aggregatet på 600 mm, målt fra forpladen. Opstillingen er vist med filter-unit, som er ekstraudstyr. Der skal endvidere tages hensyn til kondensafløbet, som kræver minimum 105 mm under afløbsstudsen. Se side 5. Plan. Aggregatet er i sig selv støj- og vibrationssvagt, men der bør alligevel tages højde for eventuelle vibrationer, der kan forplante sig fra VPL en ud i de enkelte bygningsdele. For at skabe adskillelse mellem aggregat og underlag, anbefales det derfor at bygge et fundament, som vist nedenunder mm krydsfiner-/spånplade mm hård isoleringsbatts 3. Bjælke Der er ikke behov for efterisolering, da VPL en leveres med 20mm isolering. NILAN A/S 3 af 16 Version 1.3

4 2.1 Princip- og måltegning af VPL 10 / 15 / Udeluftsindtag. 5. Kompressor 9. Indblæsningsventilator 2. Udsugning 6. Kondensator ( Skjult) 3. Indblæsning 7. Fordamper 10. Udsugningsventilator 4. Afkast 8. El-tilkoblinger 11. Kondensafløb. Mål: i mm. a b c d e f g h i j k l m n o p VPL Ø Ø20 VPL Ø Ø20 VPL Ø Ø20 Vægt i Kg.: VPL 10 VPL 15 VPL 25 Unit Filterunit med Heat-pipe NILAN A/S 4 af 16 Version 1.3

5 3. Tilslutninger 3.1 El-tilslutning VPL tilsluttes 230V og efterbeskyttes forskriftsmæssigt. El-tilslutning må kun foretages af autoriseret elinstallatør. Eltilslutningerne er placeret øverst i højre side på den venstre endeplade, - se også skitse foregående side. Der er med anlægget vedlagt eldiagram for tilslutning af ventilations-/varmepumpedelen. Betjeningspanelet for Nilan CTS 600 automatik er monteret med testledninger og indlagt i aggregatet. Panelet indeholder en føler til måling af rumtemperaturen, og skal derfor placeres således, at den målte temperatur bliver repræsentativ for rummet. Panelet bør placeres ca. 1,5 meter over gulvniveau, og min. 0,5m fra evt. hjørner. Såfremt det er muligt, bør det undgås at placere panelet på ydervæg, idet kuldeindfald vil kunne påvirke panelføleren. Ligeledes bør placering i zoner med kraftigt solindfald undgås. Panelets kabel forlænges efter behov, dog max. 50m (kabeltype 2x2x0,25mm 2, parsnoet). 3.2 Kondensafløb/overløb - sikkerhedsventil Det er vigtigt, at der etableres kondensafløb fra alle VPL modeller. For at undgå kloaklugt og snorkelyde skal der etableres en vandlås på kondensafløbet. Afløbet, Øu = 20mm (PVC, for GF-fittings), er placeret under studsen for afkastluften. Vandlåsen etableres bedst umiddelbart efter kondensafløbets studs. Kondensafløbet føres, med en jævn hældning på mindst 1 cm per meter, frostfrit til nærmeste afløb. For at opnå sikkerhed mod tilisning kan det være nødvendigt at montere et el-varmekabel i kondens afløbet, hvis aggregatet er opstillet i et miljø med frostrisiko. El-varmekablet føres helt frem til kondensbakken. Se nedenstående skitse. Vandlåsen udføres som vist nedenfor. VPL Kondensbakke El varmekabel I kondensafløb A A mål : Min. 80mm for VPL 10 / 15, og min.: 105mm for VPL 25. Efter montering af vandlåsen testes dens funktion på følgende måde: Anlæggets kondensbakke fyldes med vand, - og det kontrolleres, at vandet løber fra bakken mens anlægget er i drift. NILAN A/S 5 af 16 Version 1.3

6 3.3 Kanaltilslutninger Placering af kanaltilslutningerne på Nilan VPL modellerne er vist på tegningen side Monteringseksempel. VPL med recirkulation, uden filterunit: 1. Indblæsning. 2. Afkast. 3. Udeluftsindtag. 4. Udsugning fra bolig. 5. Lyddæmpende flexslange. 6. T-filter med inspektionslåg. 7. Recirkulerings-spjæld 8. Recirkulationsventil Det anbefales, at anvende kanalrør og fittings med gummipakning, som opfylder tæthedsklasse B samt, at tilslutningerne til Nilan VPL udføres med ca. 1 meter isoleret flexslange af hensyn til lyddæmpning. Kanalrør afkortes ved hjælp af nedstryger eller vinkelsliber og udlægges iht. arbejdstegning. Kanalrørene kan udlægges på spærfoden og fastgøres eller ophænges forsvarligt. Undgå indsnævringer og unødige knæk på rørføringerne. NILAN A/S 6 af 16 Version 1.3

7 Kanalrørene skal isoleres. Dette kan i nogle tilfælde gøres med den almindelige loftisolering, i andre må der benyttes min. 100mm mineraluld, for at undgå varmetab og kondensdannelse. Hvis loftsisoleringen benyttes, udfyld altid hulrum med granulat. Isoleringen gælder også for evt. flexslange. Det anbefales, at isoleringen udføres med 2 lag 50mm mineraluld. Hvis kanalrørene er placeret i et uopvarmet rum, kan det ikke anbefales at slukke anlægget i længere tid, da den varme rumluft vil stige op i kanalerne og kondensere, hvilket kan give fugtproblemer. Kanalsystemet består af udsugnings, indblæsnings, friskluftsindtag samt afkastkanaler. Udsugningen foretages som første prioritet fra vådrum, så som bad, toilet, køkken, bryggers samt soveværelse. Såfremt der er udsugningskapacitet tilovers, kan der suppleres med udsugning fra opholdsrum ( stue, børneværelse, etc.). Indblæsning af erstatningsluft tilføres primært i de benyttede opholdsrum. Der bør aldrig etableres indblæsning i vådrum, idet man her risikerer at trykke fugtig luft ud i andre bygningskomponenter, med risiko for råd og svamp tilfølge. Afkastkanalen leder den udsugningsluft, som anlægget har anvendt til varmegenvinding, bort over tag eller gennem ydervæg. Taghætter eller vægrist, for friskluft og afkast skal have en friåbning svarende til Ø160 eller 150 x 150 hvis der anvendes hætte med rektangulært tværsnit dog skal VPL 25 modeller skal have et tværsnit svarende til Ø250 eller 200 x 400. En indsnævring her vil medføre unødigt tryktab, hvilket igen medfører en mindsket ventilationskapacitet. Huller for indblæsnings- og udsugningsventiler skæres efter monteringsrammen for den foreskrevne ventil. Ventilrammen fastgøres med skruer, hvorefter ventilen anbringes. Placeringen af ventilerne bestemmes ud fra rummets konstruktion samt anvendelse. Eksempelvis kan det ikke anbefales at montere indblæsningsventiler umiddelbart over steder med stillesiddende personer, da indblæsningsluften i nogle tilfælde kan opleves som træk. NILAN A/S 7 af 16 Version 1.3

8 3.3.2 Recirkulering Nilan A/S foreslår, at der etableres mulighed for recirkulering. Formålet hermed er, at forhindre overdreven udtørring af boligen om vinteren, hvor udeluften er meget tør. Samtidigt kan VPL en nemmere levere varm indblæsningsluft i perioder med meget kold udeluft. Recirkulering etableres ved at montere en udsugnings-ventil i et neutralt rum, dvs. rum uden lugtgener. Denne udsugningsventil tilsluttes friskluftsindtagets hovedkanal. Friskluftindtaget forsynes med et spjæld, således at graden af recirkulering kan indstilles. I sommerperioden hvor udeluften indeholder mere vand, er der ikke behov for recirkulering. Se monteringseksempel side 6. Indstillinger af ventil og spjæld: Recirkulerings-spjæld: Sommer : 100% åben Vinter : 50% åben Recirkuleringsventil: Sommer : 100% lukket Vinter : 100% åbent. 3.4 Tilslutning af vandvarmeflade Suppleringsvarmefladen EV 250 monteres i indblæsningskanalen efter VPL en. Den leveres komplet med temperaturføler og indbygget frosttermostat, og fås med ø160 mm og ø250 mm kanaltilslutning. Temperaturføleren T7 monteres i kanal ca. en meter efter varmefladen. Stikket hertil monteres på CTS 600 printet, -se eldiagram der følger med aggregat. I den forbindelse skal føleren T2 afmonteres på printet på CN5 i klemme 5 6. T7 tilsluttes nu hvor T2 blev afkoblet. Det er ikke nødvendigt at fjerne T2 helt fra aggregatet. Hvis det leverede kabel ikke er langt nok, kan det forlænges i elboksen. Frosttermostaten tilsluttes elektrisk som vist på ovennævnte eldiagram. Termostaten er placeret i kunststofkassen markeret med B3. Låget afmonteres og tilslutningerne 1 og 4 kontrolleres på frosttermostaten. Det er vigtigt at varmefladen monteres korrekt, så luftretningen svarer til retningen på den røde pil på varmefladen, da temperaturføleren for frostsikring, skal være monteret på varmefladens luftafgangsside. Varmtvandstilslutningerne forbindes ved at fremløbet tilsluttes varmefladen på studsen med rødt mærke og returen tilsluttes studsen med blåt mærke. Se billede af varmefladen på næste side. T7 EV 250 VPL Principdiagram af VPL med vandvarmeflade NILAN A/S 8 af 16 Version 1.3

9 Vandvarmeflade EV 250. med frost- og minimumtermostat monteret Forslag til blandesløjfe. 4 2 Luftretning M Vandvarmeflade EV Danfoss actuator type AME01/24V, 0 10 V signal, Danfoss nr. 082H8003, samt for: VPL 10/15: 2 vejs ventil VZ 2, kvs 0,4, Danfoss nr. 065Z5311. Nilan leverance. VPL 25: 2 vejs ventil VZ 2, kvs 0,63, Danfoss nr. 065Z5312. Nilan leverance. 2. Danfoss ventil RA-N15 Danfoss nr. 013G0014med ventilhoved RA 2612, Danfoss nr. 013G2612. Nilan leverance 3. Følerelement for 5 C. EGO frosttermostat. Nilan leverance. Er monteret på varmefladen ved levering. 4. Udluftningsskrue, ikke Nilan leverance 5. Afspærringsventil, ikke Nilan leverance. 6. Snavssamler, ikke Nilan leverance. NILAN A/S 9 af 16 Version 1.3

10 Omgivelsestemperatur for Danfoss actuator type AME 01/24V er 0 til 55 C. Vigtigt! : Det er installatørens ansvar, at sikre varmeflade og rør installationer mod frostsprængning Tekniske specifikationer, vandvarmeflade EV 250. Rørtilslutninger på fremløb og retur, nippel RG: 1/2 Kanalrørstilslutninger, nippel: Ø160(VPL 10/15), ø250 mm(vpl 25). Indbygningslængde: 190 mm Bredde x højde: 330 x 300 mm Data: ved 12 ºC ude og 700 m3/h: Varmeydelse: 4,1 kw. Temperatur: Luftside, tilgang (efter VPL)/afgang 5/22 C Vandside, tilgang/afgang 70/40 C Tryktab: Luftside, ved 700 m 3 /h: 47 Pa Vandsiden: 4,5 kpa Vandmængde: 0,033 l/s Reguleringsventil og actuator samt ventil for minimum vandtemperatur Reguleringsventilen er Danfoss type VZ2, Kvs 0.4m 3 /h. for VPL 10/15, og kvs 0.63 m3/h. for VPL 25. Funktionsområde bør være ved differenstryk i intervallet 0,1 0,6bar. Actuator for ventilen er Danfoss type AME 01/24V, 0 10 V signal. Minimum temperatur på vandvarmefladen sikres ved at montere Danfoss RA N 15 med ventilhoved RA Ventilen, Danfoss RA-N 15 er med variabel K v -værdi (0,04-0,73m3/h.). Kapacitet/indstilling af K v -værdi: Løft ringen på ventilen, og indstil den ønskede værdi. En grundindstilling på 3 kan som udgangspunkt benyttes. Ventilhovedet, RA 2612 indstilles på: * Ønsker De i den forbindelse vejledning i indstilling af ventilen for minimum vandfladetemperatur, er De velkommen til at kontakte vor salgsafdeling Ekstra komponenter for montering af vandvarmeflade Aggregat: Beskrivelse Varenummer VPL VPL 25 Varmeflade ø160 mm tilslutning, komplet incl. regulering, frosttermostat og temperaturføler. Varmeflade, ø 250 mm tilslutning, komplet incl. regulering, frosttermostat og temperaturføler Varmefladen skal ligeledes sættes op i CTS 600 styreenheden. NILAN A/S 10 af 16 Version 1.3

11 3.4.5 Indstilling af automatik til vandvarmeflade. Hold - tasten samt enter nede samtidigt i 5 sekunder. Tryk derefter ESC indtil hovedmenuen fremkommer: FRA >2< 21 C * *(Der er valgt tilfældige talværdier) INDSTIL INDSTIL AUTO SERVICE SYSTEM INDSTIL LUFT SKIFTE Vandvarmefladen aktiveret. VANDSUP ELEKTR * LUFT VARME VANDSUP PRIOR. ANDEN FRA FRA = blinker VARME SÆT + 0 * Efter at vandvarmefladen er aktiveret, skal der yderligere bestemmes, hvilken føler der skal være styrende. Der tastes og menuen for varmefladestyringens prioritet fremkommer. I menuen prioritet er standard indstillingen ANDEN. Dette betyder, at den styrende føler er indblæsningsføleren og, at der styres efter en ønsket indblæsningstemperatur (anbefales). Herved dækker vandfladen ventilationstabet, og rumtemperaturen opretholdes via bygningens centralvarme installation. NILAN A/S 11 af 16 Version 1.3

12 FØRSTE prioritet betyder, at varmeflade samt VPL forsøger at holde en ønsket rumtemperatur (via T 15 panelføler). Dette kan kun i yderst sjældne tilfælde anbefales, idet selve varmefladen samt reguleringen ikke er dimensioneret til inddækning af transmissionstab, men blot inddækning af ventilationstab. Ønskes dette trykkes enter og. Første prioritet blinker nu. Når der efterfølgende trykkes enter er første prioritet valgt. For at korrigere for et eventuelt varmetab i indblæsningskanalen, kan der vælges en setpunkts-forskydelse. Denne angives ved at der, fra prioritets menuen, trykkes og derefter. Den ønskede værdi kan nu angives ved at bladre med og. Når værdien er fundet, gemmes den ved at trykke. Værdien kan varieres efter behov mellem 0 og 10 C. Standard indstilling 0 C. Hvis der eksempelvis skønnes, at varmetabet i indblæsningskanalen vil være 2, vælges en setpunkts-forskydelse på netop 2. CTS 600 automatikken er nu sat op til at håndtere en vandvarmeflade. De nye indstillinger træder først i kraft efter at anlægget har været genstartet. Dette gøres ved at afbryde forsyningsspændingen og derefter tilslutte den igen. Der kan returneres til hovedmenu via gentagne tryk på esc. Føleren efter vandfladen er nu blevet styrende føler. Samtidigt er navnet på denne ændret fra T2 til T7 i menuen vis data. Der styres efter den i hovedmenuen fastsatte temperatur + setpunktsværdien. Når aggregatet har været genstartet skal reguleringsventilen kalibreres. Dette sker automatisk og tager 6 min.. I dette tidsrum åbner ventilen først helt for derefter at lukke helt. 3.5 Montering og tilslutning af elvarmeflade VPL 10 / 15 og 25. Eftervarmefladen leveres i to varianter for henholdsvis VPL 10/15 og VPL 25, incl. komplet varmestyring med temperaturføler: Aggregat Beskrivelse Antal Varenummer VPL 10/15 Kanalvarmer. 230V, 1000W, KVU ø160 mm. VPL 25 Kanalvarmer 230V, 6500 W, ø250 mm Elvarmefladen monteres efter VPL aggregatet i selve indblæsningskanalen. Der skal være en sikkerhedsafstand på minimum 150 mm fra elvarmefladen til brændbart materiale. Varmefladen skal isoleres med et brandhæmmende isoleringsmateriale, dog må tilslutningsboksen ikke isoleres. T7 monteres i kanal ca. en meter efter kanalvarmefladen. Varmefladen og T7 forbindes elektrisk, se el - diagrammet som leveres med aggregat. I den forbindelse skal føleren T2 afmonteres på printet, på CN5 i klemme 5 6. T7 tilsluttes nu hvor T2 blev afkoblet. Det er ikke nødvendigt at fjerne T2 helt fra aggregatet. Klemmerne 7 & 8 i CN1 kortsluttes Ved montering af andre varmeflader, skal der tænkes nøje over sikkerheden for disse. Varmefladen skal bl.a. være udstyret med temperaturbegrænser og sikkerhedstermostat. Der kan monteres en flowvagt på klemmerne 7 & 8. NILAN A/S 12 af 16 Version 1.3

13 Denne beskrivelse gælder VPL med softwareversion 0.71 og fremefter. Føler tilslutning på relæprint samt fysisk placering skal være således: T4 Afkast monteret ved udsugningsventilator. Tilslutning: klemme 1 2 TF2. T8 Friskluft monteret i friskluftindtaget. Tilslutning: klemme 3 4 TF3. T2 Indblæsning monteret ved indblæsningsventilator. Tilslutning: klemme 5 6 TF4. Elvarmefladen skal nu sættes op i CTS 600 styreenheden Indstilling af automatik til elvarmeflade. Hold - tasten samt enter nede samtidigt i 5 sekunder. Tryk derefter ESC indtil hovedmenuen fremkommer: FRA >2< 21 C * *(Der er valgt tilfældige talværdier) INDSTIL INDSTIL AUTO SERVICE SYSTEM INDSTIL LUFT SKIFTE Vandvarmefladen aktiveret. LUFT VARME ELEKTR ELEKTR * PRIOR. ANDEN FRA FRA = blinker VARME SÆT + 0 NILAN A/S 13 af 16 Version 1.3

14 * Efter at elvarmefladen er aktiveret, skal der yderligere bestemmes, hvilken føler der skal være styrende. Der tastes og menuen for elvarmefladestyringens prioritet fremkommer. I menuen prioritet er standard indstillingen ANDEN. Dette betyder, at den styrende føler er indblæsningsføleren og, at der styres efter en ønsket indblæsningstemperatur (anbefales). Herved dækker elfladen ventilationstabet, og rumtemperaturen opretholdes via bygningens centralvarme installation. FØRSTE prioritet betyder, at varmeflade samt VPL en forsøger at holde en ønsket rumtemperatur (via T15 panelføler). Dette kan kun i yderst sjældne tilfælde anbefales, idet selve varmefladen samt reguleringen ikke er dimensioneret til inddækning af transmissionstab, men blot inddækning af ventilationstab. Ønskes dette trykkes og første prioritet blinker nu. Når der efterfølgende trykkes enter er første prioritet valgt. For at korrigere for et eventuelt varmetab i indblæsningskanalen, kan der vælges en setpunkts-forskydelse. Denne angives ved at der, fra priotets menuen, trykkes og derefter. Den ønskede værdi kan nu angives ved at bladre med og. Når værdien er fundet, gemmes den ved at trykke. Værdien kan varieres efter behov mellem 0 og 10 C. Standard indstilling 0 C. Hvis der eksempelvis skønnes, at varmetabet i indblæsningskanalen vil være 2, vælges en setpunkts-forskydelse på netop 2 C. CTS 600 automatikken er nu sat op til at håndtere en elvarmeflade. De nye indstillinger træder først i kraft efter at anlægget har været genstartet. Dette gøres ved at afbryde forsyningsspændingen og derefter tilslutte den igen. Der kan returneres til hovedmenu via gentagne tryk på esc. Føleren efter elvarmefladen er nu blevet styrende føler. Samtidigt er navnet på denne ændret fra T2 til T7 i menuen vis data. Der styres efter den i hovedmenuen fastsatte temperatur + setpunktsværdien. 4. Opstart. Efter at alle tilslutninger er kontrolleret, kontrolleres aggregatet for løse genstande. Loftsventilerne åbnes således, at ventilkegle og forkant er i samme plan. Aggregatet kan nu startes via CTS 600 panelet. 5. Indregulering af luftmængder For at få det fulde udbytte af Deres VPL anbefaler Nilan A/S, at der foretages en professionel indregulering af anlægget. Den følgende beskrivelse af indreguleringen, er udelukkende ment som en foreløbig indstilling, indtil den endelige indregulering kan foretages. - CTS 600 panelet indstilles på det ønskede ventilationstrin (typisk trin 2 eller 3). Med udgangspunkt i 100 % lukkede ventiler (indblæsning- og udsugningsventiler) gøres følgende : Ventiler nærmest aggregat åbnes 8 hele omdrejninger Ventiler fjernest fra aggregat åbnes 14 hele omdrejninger Mellemliggende ventiler indstilles på middelværdi Recirkuleringsventilen (såfremt monteret) åbnes helt, recirkulerings-spjæld 100% åbent. NILAN A/S 14 af 16 Version 1.3

15 Hvis de under indreguleringen oplever at indblæsningsventilatorens omdrejningshastighed afviger fra udsugningsventilatoren skyldes dette at VPL en kører i driftsformen Auto, Energy (I menuen Indstil kan vælges enten Energy eller Komfort ) hvor kurvestyringen er aktiv, Se brugervejledningen til CTS 600 for VPL. Det er tilrådeligt at indregulere anlægget under driftsformen Varme eller Køl, da både indblæsning og udsugning kører valgt trin i denne driftsform. Driftsformen kan omskiftes på CTS 600 panelet i hovedmenuen. 6. Fejlfinding Såfremt der skulle opstå driftsforstyrrelser, bør følgende undersøges inden service tilkaldes: VPL en virker, men med nedsat effekt. Kontroller om VPL en får tilført tilstrækkelig luft. I 98% af tilfældene vil fejlen stamme fra tilstoppede filtre. Filtrene efterses og det kontrolleres at ventilerne er tilstrækkeligt åbne. Indstil evt. ventilatorerne på et højere trin. Kontroller om isoleringen er tilstrækkelig. I vinterperioden, kontroller at recirkuleringsventilen er åben og recirkuleringsspjældet er åbnet 50%. Se side 6-8. VPL en starter/stopper Hvis tilgangsluften er for kold eller stoppet, vil VPL en automatisk begynde at afrime med korte mellemrum. Kontroller derfor lufttilstrømningen og isoleringen. VPL en fungerer ikke. Kontroller om alarmdioden på CTS 600 panelet blinker. Hvis dette er tilfældet aflæs alarm og ret fejlen eller kontakt servicecenteret. For oversigt og nulstilling af alarmer se brugervejledningen for CTS 600 styringen. 7. Vedligeholdelse Det anbefales at tegne et serviceabonnement med et Nilan servicecenter. Al vedligeholdelse fortages med slukket aggregat. Mindst hver 3. måned : T-filterne rengøres og udskiftes efter behov, normalt 1 år. For overvågning af serviceintervallerne kan filtervagten i CTS 600 benyttes. Se særskilt manual for CTS 600 styringen. Filtrene bliver tilgængelige ved at afmontere låget på T-stykkerne. De rengøres normalt ved støvsugning eller rystes. Hvis det er særligt snavsede, kan de skylles forsigtigt i lunkent vand evt. tilsat lidt opvaskemiddel. Filtrene ophænges til dryptørring. Filtrene må under ingen omstændigheder vrides, da det skader filtervirkningen. Det anbefales, ikke at vaske filtrene mere end en, max. to gange før det udskiftes. Hvis filtrene er meget snavsede udskiftes de. Hvis der benyttes filter-unit rengøres og udskiftet pladefiltrene efter behov. For overvågning af serviceintervallerne kan filtervagten i CTS 600 benyttes. Se særskilt manual for CTS 600 styringen. Filtrene bliver tilgængelige ved at afmontere frontpladen på filter-uniten. Pladefilterne trækkes ud. Filterpladen materialet trækkes nu forsigtigt ud af rammen. Rengøringen foretages som ved t-filtrene, - se ovenfor. NILAN A/S 15 af 16 Version 1.3

16 Mindst hvert år: Luftindtaget efterses og evt. urenheder fjernes. Fordamperfladen efterses og rengøres for evt. urenheder. Det kontrolleres at kondensvandet fra fordamperfladen har fri passage gennem vandlås og kondensafløb. 8. Tilbehør og reservedele Filterunit, FU 10/15H. VPL 10 / 15. Varenummer: 7911H Filterunit med indbygget heat-pipe. Indgangs og udsugningsfilter i EU 3 standard. Pladefiltre til FU 10/15. Varenummer: Filterunit, FU 25/28H, med Heat-pipe. VPL 25. Varenummer: 7912H Filterunit med indbygget heat-pipe. Indgangs og udsugningsfilter i EU 3 standard. Pladefiltre til FU 25. Varenummer: T-filter. VPL 10. EU 3. Varenummer: Komplet med inspektionslåg og T-rør. T-filter. VPL 15. EU 3. Varenummer: Komplet med inspektionslåg og T-rør. T-filter. VPL 25. EU 3. Varenummer: Komplet med inspektionslåg og T-rør. Filter til VPL 10 løst. Varenummer: Filter til VPL 15 løst. Varenummer: Filter til VPL 25 løst. Varenummer: Pollenfilter med boks. Varenummer: Isoleret filterboks Ø160. Monteres på indblæsningen. Pollenfilter løst. Varenummer: Hygrostat. Varenummer: Giver mulighed for forceret udsugning ved fugtig luft. 9. Energispareråd Benyt indstillingen Energy i menuen INDSTIL i CTS 600 styringen. Se brugervejledning for CTS Suppleringsvarmen afbrydes og anvendes kun ved meget lave udetemperaturer. Se brugervejledning for CTS 600. Monter heat-pipe hvis der ofte må benyttes suppleringsvarme. Anvend recirkulation i vinterhalvåret. Blæserhastigheden indstilles ikke højere end nødvendigt. Anvend aldrig køling i vinterhalvåret. Isolér kanalerne efter forskrifterne. NILAN A/S 16 af 16 Version 1.3

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

Montagevejledning. CTS 700 by Nilan. Comfort CT300. Comfort CT300 Polar. Version: 1.00, 01-01-2015 Software version 1.40.05

Montagevejledning. CTS 700 by Nilan. Comfort CT300. Comfort CT300 Polar. Version: 1.00, 01-01-2015 Software version 1.40.05 Montagevejledning CTS 700 by Nilan Comfort CT300 Comfort CT300 Polar Version: 1.00, 01-01-2015 Software version 1.40.05 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning for NILAN Comfort 300 15.12.04 NILAN A/S, Nilanvej 2, DK-8722 Hedensted, Tlf. 76752500, Fax 76752525, www.nilan.dk, nilan@nilan.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelt...2 2. Opstilling...3

Læs mere

Montagevejledning. for. NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Montagevejledning. for. NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Montagevejledning for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.08, 06.05.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 Elmontage...

Læs mere

Montagevejledning for NILAN Comfort 250/300/300T/600 EC

Montagevejledning for NILAN Comfort 250/300/300T/600 EC Montagevejledning for NILAN Comfort 250/300/300T/600 EC Version 1.05; 01.02.2007 Software version 0.35 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage...

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan VP 18 EK. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan VP 18 EK. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan VP 18 EK Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 EL-montage...

Læs mere

Montage og vedligehold

Montage og vedligehold Montage og vedligehold CTS 700 by Nilan Compact P RF Compact Nordic RF Version: 1.01, 01-06-2016 Ret til ændringer forbeholdes Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generelle oplysninger

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 300. Version: 9.01, 09-10-2013 Software-version: 2.21

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 300. Version: 9.01, 09-10-2013 Software-version: 2.21 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort 300 Version: 9.01, 09-10-2013 Software-version: 2.21 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 EL-montage...

Læs mere

Montage og vedligehold

Montage og vedligehold Montage og vedligehold CTS 700 by Nilan Compact P AIR Compact Polar AIR Version: 1.00, 01-01-2015 Software Ret til ændringer version forbeholdes 1.40.05 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Montagevejledning. CTS 600 by Nilan VP 18 EK

Montagevejledning. CTS 600 by Nilan VP 18 EK Montagevejledning CTS 600 by Nilan VP 18 EK Version: 5.01, 15-04-2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 EL-montage... 4 Opstilling af

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Combi 300 Polar. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Combi 300 Polar. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Combi 300 Polar Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage...

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan VPL 15. VPL 15 Top. Version: 9.05, 25-09-2014 Software-version: 2.21

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan VPL 15. VPL 15 Top. Version: 9.05, 25-09-2014 Software-version: 2.21 Montagevejledning CTS 602 by Nilan VPL 15 VPL 15 Top Version: 9.05, 25-09-2014 Software-version: 2.21 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage...

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort 1200 Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 Elmontage... 4 Opstilling

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan VP 18 RF. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan VP 18 RF. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan VP 18 RF Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 EL-montage...

Læs mere

N I L A N V P L 1 0-2 8

N I L A N V P L 1 0-2 8 Boligventilation med varmegenvinding N I L A N V P L 1-2 8 Aktiv varmegenvinding høj ydelse til den private bolig i n d e k l i m a m e d t r i v s e l Boligventilation med varmegenvinding N I L A N V

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR VPL

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR VPL INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR VPL 31-125 1. Pladskrav. Ved opstillingen bør der tages hensyn til fremtidige service eftersyn. Der kræves minimum 800 mm friplads foran aggregatet. Mål for længde, højde og

Læs mere

Guide til opsætning af en VillaVentilations rørpakke

Guide til opsætning af en VillaVentilations rørpakke Guide til opsætning af en VillaVentilations rørpakke Dette installationseksempel skal forstås som et eksempel på, hvordan man med fordel kan opbygge rørsystemet. Eksemplet er baseret på 140 m2 pakken.

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 300. Version: 8.00, Software-version: 2.17

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 300. Version: 8.00, Software-version: 2.17 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort 300 Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 EL-montage...

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR VPM

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR VPM INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR VPM 600-3200 1. Pladskrav. Ved opstillingen bør der tages hensyn til fremtidige service eftersyn. Der kræves følgende minimumsmål for friplads foran aggregatet : Model VPM Friplads

Læs mere

Tilbehør. CTS 602 by Nilan. Vandvarmeflade. Software-version: 2.21 20-11-2013 Varenr. 768914Z

Tilbehør. CTS 602 by Nilan. Vandvarmeflade. Software-version: 2.21 20-11-2013 Varenr. 768914Z Tilbehør CTS 602 by Nilan Vandvarmeflade Software-version: 2.21 20-11-2013 Varenr. 768914Z Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger... 3 Vandvarmeflade, (montage)...

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300 * Comfort 300 Top. Comfort CT300. Comfort 450. Comfort 600

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300 * Comfort 300 Top. Comfort CT300. Comfort 450. Comfort 600 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort 250 Top Comfort 300 * Comfort 300 Top Comfort CT300 Comfort 450 Comfort 600 Version: 9.02, 05-11-2014 Software-version: 2.21 *Vare nr. 7113F / 7113HF Indholdsfortegnelse

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan VP 18 M2. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan VP 18 M2. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan VP 18 M2 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 Elmontage...

Læs mere

N I L A N V P L 1 0-2 8

N I L A N V P L 1 0-2 8 Boligventilation med varmegenvinding N I L A N V P L 1-2 8 Aktiv varmegenvinding høj ydelse til den private bolig i n d e k l i m a m e d t r i v s e l Boligventilation med varmegenvinding N I L A N V

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

Montagevejledning for NILAN VPM120/240/360/480/560

Montagevejledning for NILAN VPM120/240/360/480/560 Montagevejledning for NILAN VPM120/240/360/480/560 Version 1.06, 01.06.2009 Software version 0.35 1.3X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 enerelle oplysninger før montage...

Læs mere

Nilan VPL 15-28 MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan VPL 15-28 MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan VPL 15-28 Aktiv varmegenvinding med køling (luft/luft) Nilan VPL 15-28 Boligventilation med varmegenvinding

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.09, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.06; 01.08.2007 Softwareversion 1.21 1.2X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning...

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Compact P RF Nordic. Compact P RF Køl Sol. Compact P RF Køl Sol EK3 EK9

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Compact P RF Nordic. Compact P RF Køl Sol. Compact P RF Køl Sol EK3 EK9 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Compact P RF Nordic Compact P RF Køl Sol Compact P RF Køl Sol EK3 EK9 Version: 9.01, 13-03-2014 Software-version: 2.21 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt...

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Comfort 5000. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Comfort 5000. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort 1200 Comfort 5000 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 Elmontage...

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300 * Comfort 300 Top. Comfort CT300. Comfort 450. Comfort 600

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300 * Comfort 300 Top. Comfort CT300. Comfort 450. Comfort 600 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort 250 Top Comfort 300 * Comfort 300 Top Comfort CT300 Comfort 450 Comfort 600 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 *Vare nr. 7113F / 7113HF Indholdsfortegnelse

Læs mere

Montage og brugervejledning. for VGU250 EK

Montage og brugervejledning. for VGU250 EK Montage og brugervejledning for VGU250 EK Version 1.01, 08.04.2010 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 Opstilling af VGU :... 4 El-tilslutning...

Læs mere

N I L A N V G U 2 5 0 E K

N I L A N V G U 2 5 0 E K N I L A N V G U 2 5 0 E K Totalløsningen. Ventilation, opvarmning og varmt brugsvand på mindre end 0,5 m 2 installationsplads VGU 250 EK repræsenterer totalløsningen, når det drejer sig om ventilation

Læs mere

Villavent fra Systemair

Villavent fra Systemair God luftkvalitet giver god livskvalitet Villavent fra Systemair Danvent-Systemair A/S www.systemair.dk Telefon Jylland: 8738 7500 Telefon Sjælland 4772 4772 Moderne boliger har ingen naturlig udluftning.

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort 250 Top Comfort 300 Comfort 300 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 6.01, 11-11-2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle

Læs mere

Produktdata. Comfort 450 by nilan. Ventilation & passiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. <450 m 3 /h

Produktdata. Comfort 450 by nilan. Ventilation & passiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. <450 m 3 /h Produktdata Comfort 450 by nilan Ventilation & passiv varmegenvinding Bolig Passiv varmegenvinding Ventilation

Læs mere

Duka VillaVentilationsrørpakke

Duka VillaVentilationsrørpakke Kvalitet Monteringsvejledning GN I N G S R EG L E M ER E ENT BR20 M T TIL B Y Duka VillaVentilationsrørpakke OP T I Dette er et eksempel på, hvordan man kan opbygge rørsystemet. Eksemplet er baseret på

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Montagevejledning. CTS 150 by Nilan. Comfort CT150. Version: Software-version: 1.11

Montagevejledning. CTS 150 by Nilan. Comfort CT150. Version: Software-version: 1.11 Montagevejledning CTS 150 by Nilan Comfort CT150 Version: 1.0 06-10-2015 Software-version: 1.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Opstilling af Comfort...

Læs mere

Version 1.02, Softwareversion X. Montagevejledning for NILAN VP 18v2 EC

Version 1.02, Softwareversion X. Montagevejledning for NILAN VP 18v2 EC Version 1.02, 01.04.2008 Softwareversion 1.21 1.2X Montagevejledning for NILAN VP 18v2 EC Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 Elmontage...

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300 * Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300 * Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort 250 Top Comfort 300 * Comfort 300 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17 *Vare nr. 7113F / 7113HF Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) NU MED INDBYGGET FUGTFØLER Nilan Comfort Boligventilation

Læs mere

PRODUKTDATA VARMEFLADER BY NILAN. Tilbehør. Bolig

PRODUKTDATA VARMEFLADER BY NILAN. Tilbehør. Bolig PRODUKTDATA VARMEFLADER BY NILAN Tilbehør Bolig FROSTSIKRING Produktbeskrivelse I modstrømsvekslere med høj temperaturvirkningsgrad vil der i perioder med frost, ske en til-isning. Styringen i Nilans aggregater

Læs mere

BE COMFORT Ventilationsaggregat

BE COMFORT Ventilationsaggregat 1 BE COMFORT Ventilationsaggregat Typer: BE COMFORT 1500 BE COMFORT 2500 BE COMFORT 3500 BE COMFORT 5000 BE COMFORT 6000 BE COMFORT R1500 BE COMFORT R2500 BE COMFORT R3500 BE COMFORT R5000 BE COMFORT R6000

Læs mere

Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200

Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200 Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200 Version 1.06, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig. Nilan Comfort

MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig. Nilan Comfort MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) Nilan Comfort Boligventilation med varmegenvinding (luft/luft)

Læs mere

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Indbyggede filtre Filterskuffe til pollenfilter

Læs mere

Montagevejledning. CTS 600 by Nilan VPL 15. VPL 15 Top VPL 25

Montagevejledning. CTS 600 by Nilan VPL 15. VPL 15 Top VPL 25 Montagevejledning CTS 600 by Nilan VPL 15 VPL 15 Top VPL 25 Version: 5.02, 13-05-2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 Elmontage...

Læs mere

Montagevejledning. CTS 600 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600

Montagevejledning. CTS 600 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600 Montagevejledning CTS 600 by Nilan Comfort 250 Top Comfort 300 Comfort 300 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 5.02, 15-04-2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) NU MED INDBYGGET FUGTFØLER Nilan Comfort Boligventilation

Læs mere

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren VR700DC DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning Til slutbrugeren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis

Læs mere

GE Premium 3. Typer GE Premium 3 - H (højre) & V (venstre)

GE Premium 3. Typer GE Premium 3 - H (højre) & V (venstre) GE Premium 3 Både komfortopvarmning og køling af indblæsningsluften Opfylder bygningsreglementet 2018 helt op til 350 m 2 bolig Leveres i både højre og venstre model GE Premium 3 er et ventilationsaggregat

Læs mere

Montage og brugsvejledning for VP 18C EK Version SW 1.04 12.05.2005

Montage og brugsvejledning for VP 18C EK Version SW 1.04 12.05.2005 Montage og brugsvejledning for VP 18C EK Version SW 1.04 12.05.2005 NILAN A/S, Nilanvej 2, DK-8722 Hedensted, Tlf. 76752500, Fax 76752525, www.nilan.dk, nilan@nilan.dk 1.0 Indholdsfortegnelse: side: 1.0

Læs mere

BE VILLA serie Ventilationsaggregat

BE VILLA serie Ventilationsaggregat 1 BE VILLA serie Ventilationsaggregat Typer: BE VILLA 200 BE VILLA 350 BE VILLA 700 BE VILLA serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING INSTRUKTION M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING DANHEAT A/S Niels Ebbesens Vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 Web: www.danheat.dk E-mail: danheat@danheat.dk Udgave 2009.06 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VR700DC. DK Montagevejledning. Til installatøren

VR700DC. DK Montagevejledning. Til installatøren VR700DC DK Montagevejledning Til installatøren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis af boliger. Erfaringen

Læs mere

BE COMFORT Ventilationsaggregat

BE COMFORT Ventilationsaggregat 1 BE COMFORT Ventilationsaggregat Typer: BE COMFORT 1500 BE COMFORT 2500 BE COMFORT 3500 BE COMFORT 5000 BE COMFORT 6000 BE COMFORT R1500 BE COMFORT R2500 BE COMFORT R3500 BE COMFORT R5000 BE COMFORT R6000

Læs mere

BE TOP Ventilationsaggregat

BE TOP Ventilationsaggregat 1 BE TOP Ventilationsaggregat Typer: BE TOP 1500 Typer: BE TOP 2500 Typer: BE TOP 3500 Typer: BE TOP 5000 Typer: BE TOP 6000 BE TOP R1500 BE TOP R2500 BE TOP R3500 BE TOP R5000 BE TOP R6000 2 BE TOP ventilationsaggregater

Læs mere

GE Premium 1/1L. GE Premium 1/1L er et ventilationsaggregat indeholdende modstrømsvarmeveksler,

GE Premium 1/1L. GE Premium 1/1L er et ventilationsaggregat indeholdende modstrømsvarmeveksler, GE Premium /L Både komfortopvarmning og køling af indblæsningsluften Opfylder bygningsreglement 5 op til 6 m bolig Leveres i både højre og venstre model GE Premium /L er et ventilationsaggregat indeholdende

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150 med brugervalg Varenummer Version: Software-version: 2.

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150 med brugervalg Varenummer Version: Software-version: 2. Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 med brugervalg Varenummer 711510 Version: 10.00 20-10-2015 Software-version: 2.31 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle

Læs mere

GE Premium 2. Typer GE Premium 2 - H (højre) & V (venstre)

GE Premium 2. Typer GE Premium 2 - H (højre) & V (venstre) GE Premium Både komfortopvarmning og køling af indblæsningsluften Opfylder bygningsreglement 15 helt op til 5 m bolig Leveres i både højre og venstre model GE Premium er et ventilationsaggregat indeholdende

Læs mere

Montagevejledning. CTS 150 by Nilan. Comfort 252 Top Comfort 302 Top. Version: Software-version: 1.11

Montagevejledning. CTS 150 by Nilan. Comfort 252 Top Comfort 302 Top. Version: Software-version: 1.11 Montagevejledning CTS 150 by Nilan Comfort 252 Top Comfort 302 Top Version: 1.0 14-12-2015 Software-version: 1.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Opstilling

Læs mere

Montagevejledning. CTS 600 by Nilan VPL 28. Version: 6.00, Software-version: 1.38

Montagevejledning. CTS 600 by Nilan VPL 28. Version: 6.00, Software-version: 1.38 Montagevejledning CTS 600 by Nilan VPL 28 Version: 6.00, 12-03-2012 Software-version: 1.38 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 EL-montage...

Læs mere

INDHOLD: VEX35DV til decentral boligventilation > Generelt. VEX35DV til decentral boligventilation > Energi. VEX35DV til decentral boligventilation >

INDHOLD: VEX35DV til decentral boligventilation > Generelt. VEX35DV til decentral boligventilation > Energi. VEX35DV til decentral boligventilation > INDHOLD: VEX35DV til decentral boligventilation > Generelt VEX35DV til decentral boligventilation > Energi VEX35DV til decentral boligventilation > Konstruktion Generelt VEX35DV, ventilationsaggregat til

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 700

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 700 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 700 Side 1 af 14 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold...2 2.0.0 Illustrationer...2 3.0.0 Anlægget...3 3.1.0 Funktionsprincip...4 4.0.0 Tekniske specifikationer...5

Læs mere

PRODUKTDATA VARMEFLADER BY NILAN. Tilbehør. Bolig

PRODUKTDATA VARMEFLADER BY NILAN. Tilbehør. Bolig PRODUKTDATA VARMEFLADER BY NILAN Tilbehør Bolig FROSTSIKRING Produktbeskrivelse I modstrømsvekslere med høj temperaturvirkningsgrad vil der i perioder med frost, ske en til-isning. Styringen i Nilans aggregater

Læs mere

BE KOMPAKT Ventilationsaggregat

BE KOMPAKT Ventilationsaggregat 1 BE KOMPAKT Ventilationsaggregat Typer: BE KOMPAKT 1500 BE KOMPAKT 2500 BE KOMPAKT 3500 2 BE KOMPAKT ventilationsaggregater er velegnet til ventilation på skoler, kontorer og restauranter m.v. De energivenlige

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning for DUKA VillaVentilation. 3 anlægget Generelt 3 Specifikation, opbygning, eltilslutning

Monterings- og betjeningsvejledning for DUKA VillaVentilation. 3 anlægget Generelt 3 Specifikation, opbygning, eltilslutning Indholdsfortegnelse Opbevaring og lagring af 3 anlægget Generelt 3 Specifikation, opbygning, eltilslutning af 4 aggregaterne Aggregat Vent 300, Vent 400 4 Aggregat Vent 300 Mini, Vent 300 6 Mini AC Aggregat

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Comfort CT150 med Basic panel

BRUGERVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Comfort CT150 med Basic panel BRUGERVEJLEDNING CTS602 BY NILAN Comfort CT150 med Basic panel Version 2.00-14.10.2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... 3 Bortskaffelse... 3 Ventilationsanlæg... 3 Quick guide Betjeningspanel...4

Læs mere

Produktdata. Comfort 300 by nilan. Ventilation & passiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. <325 m 3 /h

Produktdata. Comfort 300 by nilan. Ventilation & passiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. <325 m 3 /h Produktdata Comfort 300 by nilan Ventilation & passiv varmegenvinding Bolig Passiv varmegenvinding Ventilation

Læs mere

ECO 375. Fokus på energioptimering lavt energiforbrug. Kompakte indbygningsmål. Overholder bygningsklasse 2020

ECO 375. Fokus på energioptimering lavt energiforbrug. Kompakte indbygningsmål. Overholder bygningsklasse 2020 ECO 375 Fokus på energioptimering lavt energiforbrug Kompakte indbygningsmål Overholder bygningsklasse 2020 ECO 375 er et ventilationsaggregat til varmegenvinding med en højeffektiv modstrømsveksler, der

Læs mere

ECO 190. Kompakte indbygningsmål velegnet til nedsænket loft. Ekstremt høj kapacitet og lavt energiforbrug. Overholder bygningsklasse 2020

ECO 190. Kompakte indbygningsmål velegnet til nedsænket loft. Ekstremt høj kapacitet og lavt energiforbrug. Overholder bygningsklasse 2020 ECO 19 Kompakte indbygningsmål velegnet til nedsænket loft Ekstremt høj kapacitet og lavt energiforbrug Overholder bygningsklasse 22 ECO 19 er et ventilationsaggregat til varmegenvinding med en højeffektiv

Læs mere

Genanvender op til 95% af varmen i din bolig

Genanvender op til 95% af varmen i din bolig Genanvender op til 95% af varmen i din bolig og løser samtidig dine fugt-, allergi- og indeklimaproblemer Boligventilation en ideel løsning for indeklimaet i dit hus! 1 Hvorfor styret ventilation? Data

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Compact Polar Køl Sol EK 3 kw. Compact Polar Køl Sol EK 9 kw. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Compact Polar Køl Sol EK 3 kw. Compact Polar Køl Sol EK 9 kw. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2. Montagevejledning CTS 602 by Nilan Compact Polar Køl Sol EK 3 kw Compact Polar Køl Sol EK 9 kw Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Installation. KVU vekslere. 110-00037 Version 01.01

Installation. KVU vekslere. 110-00037 Version 01.01 Installation KVU vekslere 110-00037 Version 01.01 Noter: 2 af 12 Indholdsfortegnelse Opsætning...4 Placering af anlægget...4 Tilslutninger...4 Tilslutning af kanalsystem...4 Generelt om kanaler...4 Isolering

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Montagevejledning. CTS 600 by Nilan VP 18 M2

Montagevejledning. CTS 600 by Nilan VP 18 M2 Montagevejledning CTS 600 by Nilan VP 18 M2 Version: 5.01, 15-04-2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 Elmontage... 4 Opstilling af

Læs mere

N I L A N V P 1 8. B o l i g v e n t i l a t i o n m e d v a r m e g e n v i n d i n g. Aktiv varmegenvinding (luft/vand - luft/luft)

N I L A N V P 1 8. B o l i g v e n t i l a t i o n m e d v a r m e g e n v i n d i n g. Aktiv varmegenvinding (luft/vand - luft/luft) N I L A N V P 8 Aktiv varmegenvinding (luft/vand - luft/luft) høj ydelse til den private bolig VP 8 er et gennemprøvet varmegenvindingsaggregat med kombineret varmlufts- og varmtvandsproduktion udviklet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Comfort CT150 med Basic panel

BRUGERVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Comfort CT150 med Basic panel BRUGERVEJLEDNING CTS602 BY NILAN Comfort CT150 med Basic panel Version 2.01-25.01.2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... 3 Bortskaffelse... 3 Ventilationsanlæg... 3 Quick guide Betjeningspanel...4

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

GE ENERGY 3. Med OPT250 kan aggregatet behovsstyres: Via fugtstyring Via uge-programmering

GE ENERGY 3. Med OPT250 kan aggregatet behovsstyres: Via fugtstyring Via uge-programmering GE ENERGY 3 Velegnet til den store bolig eller mindre erhverv Overholder bygningsreglementet 2018 op til 370 m 2 bolig Intelligent styring med indbygget fugtstyring GE Energy 3 er et ventilationsaggregat

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR AUGUST 2014 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: Privatbolig/lejligheder kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

Montagevejledning. CTS 600 by Nilan VPM 120 VPM 240 VPM 360 VPM 480 VPM 560

Montagevejledning. CTS 600 by Nilan VPM 120 VPM 240 VPM 360 VPM 480 VPM 560 Montagevejledning CTS 600 by Nilan VPM 120 VPM 240 VPM 360 VPM 480 VPM 560 Version: 5.02, 21-09-2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage...

Læs mere

Kvaliteten af luft er livskvalitet!

Kvaliteten af luft er livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte DV-300T ventilationsaggregatet er et anlæg med energieffektiv huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 252 Top / Polar Comfort 302 Top / Polar. Version: 10.00, Software-version: 2.

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 252 Top / Polar Comfort 302 Top / Polar. Version: 10.00, Software-version: 2. Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort 252 Top / Polar Comfort 302 Top / Polar Version: 10.00, 22-12-2015 Software-version: 2.32 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle

Læs mere

ECO 400. Fokus på energioptimering lavt energiforbrug. Velegnet til montage i uopvarmede rum pga. høj varmeisoleringsgrad

ECO 400. Fokus på energioptimering lavt energiforbrug. Velegnet til montage i uopvarmede rum pga. høj varmeisoleringsgrad ECO 400 Fokus på energioptimering lavt energiforbrug Velegnet til montage i uopvarmede rum pga. høj varmeisoleringsgrad Overholder kravene i bygningsklasse 2020 Højre/venstre udgave i samme aggregat ECO

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

Nilan VP 18 MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan VP 18 MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Ny model med indbyggede filtre Filterskuffe for pollenfilter Forbedrede montageforhold Nilan VP 18 Aktiv

Læs mere

Montage og vedligehold

Montage og vedligehold Montage og vedligehold CTS 700 by Nilan Compact P Polar EK 3 kw Compact P Polar EK 6 kw Compact P Polar EK 9 kw Version: 1.00, 12-11-2015 Software Ret til ændringer version forbeholdes 1.40.05 Side 1 af

Læs mere

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige ECmotorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC Brugervejledning Aggregat Betjeningspanel PAR-AHU-250 A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk 1 Drift og vedligeholdelse (bruger) Automatikfunktioner og betjeningspanel

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Installation KVU-O-500. 110-00062 Version 01.05

Installation KVU-O-500. 110-00062 Version 01.05 Installation KVU-O-500 110-00062 Version 01.05 Noter: 2 af 12 Indholdsfortegnelse Opsætning... 4 Placering af anlægget... 4 Tilslutninger... 4 Tilslutning af kanalsystem... 5 Generelt om kanaler... 5 Isolering

Læs mere