Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November Natur og Udvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November Natur og Udvikling"

Transkript

1 Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November 2014 Natur og Udvikling

2 Indhold Indledning... 3 Målsætning og baggrund... 3 Alkoholbevillinger til personer og selskaber... 5 Bestyrergodkendelser... 5 Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger... 5 Næringsbrev og næringsbasen... 6 Bevillingsansøgninger... 6 Midlertidige bevillinger... 6 Behandling af bevillingsansøgninger... 6 Retningslinjer for bevillinger... 7 Definitioner af konceptformer... 8 Ændring af driftsform og koncept... 8 Udvidelse af bestående restaurant med alkoholbevilling... 8 Alkoholbevillingers varighed... 8 Fornyelser... 9 Lukketider og nattilladelser Lukketider Lejlighedstilladelser Udendørs servering Sanktionsmuligheder samt bortfald af alkoholbevilling Klageadgang Ikrafttræden

3 Indledning Det er Byrådets ønske, at der findes et varieret udbud af restaurationsvirksomheder i Halsnæs Kommune, således at der skabes en passende balance mellem spiserestauranter, spillesteder, bodegaer, cafeer og diskoteker m.v. og således, at der også er restaurationstilbud i dag- og aftentimerne. Det er tillige et ønske at sikre restaurationernes indpasning i det omkringliggende miljø til glæde for både restauratører, gæster og naboer til restaurationsvirksomhederne. Byrådet giver med denne restaurationsplan retningslinjer for reguleringen af kommunens restaurationserhverv og det er Byrådets målsætning at sikre et højt ensartet kvalitetsniveau i behandlingen af bevillingssager. Endelig er det intentionen, at restaurationsplanen skal kunne fungere som en håndbog for de borgere, der gerne vil søge om alkoholbevilling m.v. Målsætning og baggrund Bevillingsnævnet meddeler alkoholbevillinger ud fra lokale hensyn, såsom det omkringliggende forretningsmiljø, koncept og lokalplaner. Bevillingsnævnet ønsker, at bevillinger gives til professionelle faglige aktører. Kriterier for bevillinger Derfor er det et krav, at der med ansøgningen om alkoholbevilling vedlægges en kortfattet forretningsplan, der beskriver konceptet og det forventede kundegrundlag samt en skitse over indretningen, herunder eventuel udeserveringsområde. Forretningsplanen skal indeholde en kort beskrivelse af de kompetencer, som ansøgeren har og som underbygger opfyldelsen af de anførte mål. Der vil blive lagt vægt på, at der er faglige kompetencer, der matcher behovet. Bevillingsnævnet ønsker ikke at give bevillinger til personer, der er forbundet med kriminel aktivitet. Derfor er der et skærpet fokus på dette i sagsbehandlingen hos både politiet og i kommunen. Bevillingsnævnet er positivt indstillet overfor restauratører som i deres alkoholbevilling også ønsker tilladelse til servering på et særligt afgrænset område, væk fra matriklen. Fx i forbindelse med byfester o.lign. Fornyelse af bevillinger Bevillingsnævnet ønsker som et kriterie ved fornyelse af alkoholbevillingen og evt. nattilladelse, at lade indgå i vurderingen om virksomheden er veldrevet, herunder at der ikke har været ordensmæssige problemer, anmærkninger fra myndigheder. Fornyelse af alkoholbevilling søges via Politiet ved udløb af den eksisterende på Bevillingsnævnets sekretariat sender normalt en påmindelse i god tid før fornyelse skal finde sted, men du skal selv være opmærksom på at få fornyelsen bragt i orden inden udløb.

4 Lejlighedsbevillinger Politiet kan ved fester, møder og lignende meddele lejlighedsbevilling til et bestemt arrangement. Både private og restauratører kan søge, og det gælder naturligvis også uden for restauratørernes serveringsområde. Af hensyn til konkurrencemæssige årsager, kan der kun meddeles op til 4 lejlighedsbevillinger om året til hver enkelt ansøger. Politiet kan højest meddele åbningstid til kl Udvidet åbningstid fra kl søges hos Bevillingsnævnet i Halsnæs Kommune med samtykke fra Politiet. Bevillingsnævnet ønsker, at lejlighedsbevillinger prioriteres givet til personer, der allerede driver en forretning i byen og gerne i samarbejde med fx sportsforeninger eller andet til tværkommunale arrangementer, idet det er vigtigt at lejlighedsbevillinger til foreninger mv. ikke er med til at underminere indtægten for de eksisterende erhvervsdrivende. Halsnæs Kommune ønsker at have et trygt og attraktivt restaurationsmiljø, der fremmer mangfoldige muligheder til glæde for kommunens borgere og gæster. Principper for tildeling af alkoholbevilling Restaurationsplanen beskriver de bevillingsregler, der gælder for restaurationsbranchen i Halsnæs Kommune angiver retningslinjer for, hvordan Bevillingsnævnet tildeler alkoholbevillinger og udvidede åbningstider m.v. Formålet med restaurationsplanen er, at der sikres et varieret udbud af restaurationsvirksomheder i Halsnæs Kommune sikre restaurationernes indpasning i det omkringliggende bymiljø mindske generne fra restaurationsvirksomhederne for de omkringliggende beboelser og virksomheder skabe gode planmæssige rammer omkring restaurationsvirksomhederne til glæde for kommunens borgere og gæster For nærmere lovgivningsmæssig information - se nyttige kontakter og links på sidste side i materialet Bevillingsnævnet Byrådet i Halsnæs Kommune har, i henhold til restaurationslovens 10, stk. 3, nedsat et Bevillingsnævn til at træffe afgørelse i sager vedrørende alkoholbevillinger. Bevillingsnævnet i Halsnæs Kommune består af 4 repræsentanter udpeget blandt Økonomiudvalgets medlemmer, borgmesteren og en repræsentant for politiet og et medlem fra en brancheorganisation. Bevillingsnævnets funktionsperiode følger Byrådets valgperiode. Bevillingsnævnets opgaver er, at: udstede alkoholbevillinger forny alkoholbevillinger godkende bestyrere i virksomheder, der har alkoholbevilling give tilladelse til udvidet åbningstid/nattilladelse efter samtykke fra Politiet godkende ændring af driftsform godkende ændringer i selskabers direktioner og bestyrelser, herunder foreninger fratage/inddrage alkoholbevillinger Bevillingsnævnets sekretariat yder gerne vejledning ved ansøgninger og fornyelser. 4

5 Alkoholbevillinger til personer og selskaber Reglerne om alkoholbevilling m.v. findes i restaurationsloven (lovbekendtgørelse nr. 135 af 18. januar 2010 om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. med senere ændringer). Hvis du ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at du ud over næringsbrev også har en alkoholbevilling. Hvem skal have en alkoholbevilling? Personer Selskaber, herunder foreninger Enkeltstående arrangementer med servering af stærke drikke Definition: Loven omfatter restaurationsvirksomhed, hvorved forstås selvstændig erhvervsvirksomhed ved servering af stærke drikke. Endvidere omfatter loven servering af stærke drikke ved enkeltstående arrangementer, jf. 22. Betingelser for alkoholbevilling til personer, jf 13: At ansøgeren har næringsbrev til det pågældende forretningssted Er fyldt 25 år, eller have afsluttet en uddannelse indenfor hotel- og restaurationsfaget, 23 år Ikke er umyndig, under værgemål eller under samværgemål At ansøgeren ikke har forfalden gæld til det offentlige på kr. eller derover Ansøger må ikke være finansieret af producenter mv. af drikkevarer. Betingelser for alkoholbevilling til selskaber og foreninger mv. jf 14: At selskabet har næringsbrev til det pågældende forretningssted At selskabet ikke har forfalden gæld til det offentlige på kr. eller derover For at den juridiske person kan få alkoholbevilling, skal direktionens medlemmer, eller flertallet af bestyrelsesmedlemmer være fyldt 25 år Selskabet eller foreningen skriver under på, at deres vedtægter indeholder bestemmelser om aktier, anparter eller andelsbeviser ikke overdrages eller finansieres af en forhandler, eller fremstiller af drikkevarer. Bestyrergodkendelser Den daglige drift ledes af bevillingsindehaveren selv og/eller en bestyrer. Flere forretningssteder: Kun et af forretningsstederne må ledes af bevillingshaveren Hvert af de øvrige forretningssteder skal ledes af en bestyrer Er bevillingshaver, et selskab eller en forening: Hvert af virksomhedens forretningssteder skal ledes af en bestyrer Definition af daglige drift: Indehaveren eller bestyreren har det overordnede ansvar for og skal føre tilsyn med servering og udskænkning. Det er ikke tilstrækkeligt, at bestyreren kun kommer nogle timer dagligt for at varetage indkøb og regnskab. Bestyreren i en restaurationsvirksomhed med alkoholbevilling skal godkendes af bevillingsmyndigheden i henhold til restaurationslovens 15, stk. 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger Restaurationsloven er det lovmæssige grundlag for tildeling af alkoholbevillinger, bestyrergodkendelser og tilladelser til udvidet åbningstid - under iagttagelse af forvaltningslovens krav om høring, begrundelser m.v.

6 Næringsbrev og næringsbasen Enhver, som driver selvstændig erhvervsvirksomhed ved servering af spise- og drikkevarer m.v., skal have næringsbrev som restauratør og hotelvært til hvert forretningssted. Næringsbasen er offentlig og indeholder oplysninger om alle, der har ret til at drive restaurationsvirksomhed. Bevillingsansøgninger Ansøgning om alkoholbevilling Ansøgninger om alkoholbevilling og ansøgning om udvidet åbningstid skal sendes til: Nordsjællands Politi Tilladelses- og Bevillingsafsnittet Østergade Hillerød Nordsjællands Politis procedure og behandling af ansøgningerne: Nordsjællands Politi behandler ansøgningerne og kontrollerer, at den nødvendige dokumentation er til stede, fremskaffer oplysninger om ansøgerens hidtidige vandel og eventuel tidligere beskæftigelse i restaurationsbranchen, de ordensmæssige forhold og gæld til det offentlige Det er vigtigt for behandlingen af ansøgningen om alkoholbevilling m.v., at ansøgningsskemaet og bilag, herunder regnskabsbilag hertil, er udfyldt omhyggeligt, og at den nødvendige dokumentation er vedlagt Bevillingsnævnets sekretariats procedure Efter endt sagsbehandling sender politiet sagen, vedlagt politiets indstilling, til Bevillingsnævnets sekretariat i Halsnæs Kommune. Såfremt politiets indstilling ikke imødekommer en ansøgning fuldt ud, sender Bevillingsnævnets sekretariat politiets indstilling til høring hos ansøgeren. Bevillingsnævnets sekretariat udarbejder dagsorden for Bevillingsnævnets møde, hvor ansøgningerne bliver behandlet Når bevillingsnævnet har truffet afgørelse i sagen underrettes ansøgeren herom Bevillingsnævnets møder er ikke offentlige Midlertidige bevillinger Politiet kan give en midlertidig alkoholbevilling jf. restaurationslovens 17, stk. 2, indtil bevillingsnævnets afgørelse foreligger. Det er en forudsætning for en midlertidig bevilling, at det skønnes overvejende sandsynligt, at bevillingsnævnet senere tildeler en bevilling. En midlertidig bevilling indebærer ingen garanti for, at den endelige bevilling meddeles. Behandling af bevillingsansøgninger Ved Bevillingsnævnets vurdering og afgørelse af, om der kan gives alkoholbevilling, skal der efter restaurationslovens 12 tages følgende hensyn: Samfundsmæssige hensyn (fx for mange virksomheder på ét sted) Byrådets strategi, se indledningen Ædruelighedsmæssige hensyn (fx hård udskænkning af stærk spiritus) Ordensmæssige hensyn og dermed sammenhængende hensyn (fx støj) 6

7 Retningslinjer for bevillinger Bevillingsnævnet i Halsnæs Kommune kan udstede og forny alkoholbevillinger efter følgende retningslinjer: Restaurationer, herunder caféer med betydelig afstand til omkringliggende beboelse Ingen specielle begrænsninger Restaurationer, der ligger tæt på beboelsesejendomme Der kan kun gives alkoholbevilling til restauranter i beboelsesejendomme og ejendomme, der ligger tæt på beboelsesejendomme, hvis der er truffet foranstaltninger i og omkring restaurationsvirksomheden, så de omkringboende ikke udsættes for væsentlige gener vedrørende støj, lugt samt trafik og parkeringsforhold Restaurationer i bymidten Udover kravene til restauranter i og tæt på beboelsesejendomme, kan der herudover stilles krav om, at restaurationen drives som spiserestaurant uden opstilling af spille- og morskabsautomater, ligesom der kan lægges vægt på, om der er tale om et koncept, der tilføjer restaurationsmiljøet større variation og bredde. Der skal endvidere lægges vægt på, at det blandede bymiljø fastholdes, så restaurationskoncentrationen ikke lokalt bliver for stor Bar, værtshus, bodega Alkoholbevillingen kan begrænses efter en konkret vurdering af virksomhedens karakter Diskotek, natklub Der vil altid blive knyttet vilkår (f.eks. antal dørmænd) til en alkoholbevilling for et diskotek eller natklub. De relevante vilkår fastsættes af Bevillingsnævnet ud fra en konkret vurdering af den enkelte virksomheds karakter samt ud fra politiets indstilling Sportshaller/sportsklubber Haller med særskilte selskabslokaler: Ingen specielle begrænsninger. Haller uden selskabslokaler: Alkoholbevillingen kan begrænses til udskænkning af øl og bordvine for medlemmer, gæster og tilskuere under afviklingen af arrangementer Kantiner og lign. på kursussteder, skoler m.m. med betydelig afstand til omkringliggende beboelse Til kursussteder, skoler og lign. kan alkoholbevillingen begrænses til udskænkning af øl og bordvine for medarbejdere og elever på institutionen. Drives institutionen af Halsnæs Kommune, stilles der som udgangspunkt krav om, at alkoholbevillingen tildeles en forpagter på markedsmæssige vilkår Hoteller, konferencecentre og andre overnatningssteder Ingen begrænsninger Kulturelle institutioner Det forudsættes, at udskænkning sker enten i en foyer eller i et lokale, hvortil der ikke er direkte adgang fra gaden

8 Definitioner af konceptformer Spiserestaurant/cafe Ved spiserestaurant m.v. forstås en restaurant, der tilbyder madservering, herunder middags- og/eller frokostservering. Restauranten skal i sin indretning bære præg af at være et spisested/café Bar/bodega Herved forstås beværtning med ingen eller kun yderst begrænset madservering, idet hovedformålet er udskænkning Danserestaurant/diskotek Herved forstås en større restaurant med et gæsteareal og et permanent etableret frit dansegulv Hoteller, konferencecentre og andre overnatningssteder Virksomheder med daglige arrangementer og overnatninger, herunder fuld forplejning Kulturelle institutioner I denne sammenhæng defineret som teatre, biografer, museer og lignende Klubber/foreninger/haller Foreninger, sportsklubber og beboerforeningers møde-/samlings-lokaler, der drives af foreninger på almennyttigt grundlag, og hvis hovedformål ikke er at drive restaurationsvirksomhed. Serveringslokalet kan eventuelt være bortforpagtet. Adgang og udskænkning vil normalt være begrænset til den personkreds, der i øvrigt benytter de pågældende faciliteter Ændring af driftsform og koncept En restaurationsvirksomhed må ikke ændre driftsform, koncept for driften eller arealudvidelse, f.eks. fra bodega til diskotek, fra spiserestaurant til diskotek, således at restaurationen - eller diskoteket - ændrer karakter uden politiets og bevillingsnævnets godkendelse. Udvidelse af bestående restaurant med alkoholbevilling Arealudvidelse af en bestående restaurationsvirksomhed med alkoholbevilling må ikke finde sted uden politiets godkendelse. Ansøgning sendes til Nordsjællands Politi. Alkoholbevillingers varighed Bevillingen kan efter loven: Tildeles for maksimalt 8 år Tidsbegrænses, såfremt de forretningsmæssige kvalifikationer og/eller de økonomiske forhold ikke findes fuldt ud tilfredsstillende Ofte gives en bevilling for en periode på 2 år første gang. En meddelt alkoholbevilling gælder til et bestemt forretningssted. Ved overdragelse af virksomheden, følger alkoholbevillingen ikke med. Dette gælder uanset, at bevillingen ikke er udløbet. 8

9 Fornyelser Før der gives en fornyet alkoholbevilling, vil Bevillingsnævnet foretage en vurdering af forløbet af den hidtidige bevillingsperiode, herunder om der har været samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige eller ordensmæssige problemer forbundet med virksomhedens drift. Såfremt den hidtidige bevillingsperiode er forløbet problemfrit, herunder at eventuelle vilkår for bevillingen er overholdt, vil udgangspunktet være, at fornyelsen sker på uændrede vilkår. Har Bevillingsnævnet betænkeligheder i forbindelse med fornyelse, vurderet ud fra den forløbne bevillingsperiode, kan der stilles samme krav, som ved etablering af nye virksomheder. Eventuelt kan forlængelse nægtes, hvis de tidligere stillede vilkår ikke er blevet overholdt/opfyldt. Såfremt de forretningsmæssige kvalifikationer og/eller de økonomiske forhold ikke findes tilfredsstillende, kan bevillingsmyndigheden ved udløbet af den gamle bevillingsperiode beslutte, at alkoholbevilling begrænses til kun at gælde for en kortere periode.

10 Lukketider og nattilladelser Lukketider Generel lukketid I Halsnæs Kommune er den generelle åbningstid fastsat til kl Restaurationslovens udgangspunkt er, at restaurationer og andre serveringssteder, hvortil der er offentlig adgang, skal være lukkede mellem kl og kl. 5.00, jf. restaurationslovens 28, stk. 1. Nattilladelser/udvidet åbningstid Bevillingsnævnet kan tillade, at natrestauranter og diskoteker med natklubpræg holder åbent til kl. 5 efter indstilling og samtykke fra Nordsjællands Politi. Betingelser: Politiets samtykke Det skønnes forsvarligt, ud fra miljø- og samfundsmæssige samt ordens- og ædruelighedsmæssige hensyn, sammenholdt med virksomhedens karakter og driftsform Bevillingsnævnet i Halsnæs Kommune har følgende retningslinjer: Der opereres som udgangspunkt med nattilladelser til enten kl. 2 eller kl. 5 Der meddeles ikke nattilladelser til kl. 5 til restaurationsvirksomheder, beliggende i beboelsesejendomme eller til restaurationsvirksomheder i umiddelbar nærhed af beboelseskomplekser, hvor det skønnes at indebære gener for de omkringboende 02- og 05-bevillinger vil ved første bevilling blive begrænset til 2 år Nattilladelser til kl. 5 vil fortrinsvis blive meddelt til egentlige danserestaurationer, diskoteker, hoteller og restaurationer med en vis underholdning Nattilladelser kan betinges Enkeltstående arrangementer: Politiet kan, efter en konkret vurdering af arrangementets karakter, gives tilladelse til udvidet åbningstid indtil kl. 5 Nattilladelser /udvidet åbningstid ved særlige lejligheder Politiet kan ved særlige lejligheder - f.eks. ved større byfester og lignende lokalprægede arrangementer - tillade længere åbningstid i medfør af restaurationslovens 28, stk. 2. Vilkår for alkoholbevilling og nattilladelser Alkoholbevillingers vilkår - generelt Bevillinger og nattilladelser kan efter omstændighederne begrænses og betinges. Bevillingsnævnet afgør dette ud fra en samlet konkret vurdering og i samarbejde med Nordsjællands Politi. Der kan eksempelvis fastsættes følgende begrænsninger og betingelser: en kortere periode end 8 år at unge under 18 år ikke opholder sig som gæster i restaurationen i den udvidede åbningstid fra kl. 24 til kl. 5. at der ikke sker udskænkning af stærke drikke til unge under 18 år at servering af øl og bordvin alene sker for foreningsmedlemmer og gæster eller i følge med disse 10

11 at restaurationen holdes lukket i tidsrummet kl. 5 til kl. 7, og at alle gæster skal være ude af restaurationen kl at der er adgangskontrol fra kl til lukketid at miljø- og støjkrav samt beredskabsmæssige krav nøje overholdes at virksomheden ikke iværksætter pågående og aggressiv markedsføring herunder markedsføring af enhver art på uddannelsesinstitutioner at der er et tilstrækkeligt antal autoriserede dørmænd til kontrol og sortering af publikum i åbningstiden, således at ordens- og ædruelighedsmæssige hensyn iagttages at der på stedet foretages tydelig skiltning med, at narkotika ikke tolereres, og at enhver besiddelse af narkotika anmeldes til politiet. at synligt berusede personer ikke må lukkes ind på diskotekerne at der etableres videoovervågning. (Omfanget af videoovervågningen fastsættes i samarbejde med politiet under hensyntagen til den konkrete restaurationsvirksomhed, men skal dog som udgangspunkt omfatte dansegulvet samt indgangsparti-et, jf. i øvrigt lov om forbud mod tv-overvågning m.v.) at restaurationens personale eller bestemte kategorier af personale godkendes af politiet at det er en forudsætning, at der ikke foretages aggressiv markedsføring (triple double-up, pubcrawl og lignende) eller hård udskænkning, med det formål at få gæsterne til at forøge indtagelsen af stærke drikke jf. lov om markedsføring af alkoholholdige drikkevarer. Sanktioner i tilfælde af overtrædelse af vilkår I tilfælde af misbrug, herunder at vilkår og betingelser for nattilladelser overtrædes, kan Bevillingsnævnet: efter en skriftlig advarsel til bevillingshaveren inddrage tilladelsen til den udvidede åbningstid helt eller delvist på baggrund af indstilling fra politiet tilbagekalde nattilladelsen, hvorefter der skal holdes lukket fra kl og hvis det er påkrævet kan politiet med øjeblikkelig virkning begrænse en restaurations åbningstid i op til 30 dage, dog kun indtil Bevillingsnævnet har truffet afgørelse om åbningstiden, såfremt det findes påkrævet af hensyn til den offentlige orden eller af ædruelighedsmæssige hensyn En alkoholbevilling kan frakendes af domstolene, hvis: bevillingshaveren har gjort sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af vilkår for alkoholbevillingen eller af bestemmelser i loven, eller En alkoholbevilling kan tilbagekaldes af Bevillingsnævnet, hvis: der er særlig grund til at antage, at bevillingshaveren ikke driver virksomheden på forsvarlig måde Lejlighedstilladelser Politiet tildeler lejlighedstilladelser jf. Restaurationslovens 22 til enkeltstående arrangementer. Lejlighedstilladelse skal søges ved Nordsjællands Politi. Hvis der ønskes udvidet åbningstid efter kl , skal kopi af den godkendte lejlighedstilladelse fremsendes til Bevillingsnævnet i Halsnæs Kommune vedlagt ansøgning om den ønskede åbningstid på Politiet udsteder lejlighedsbevillinger, som afvikles indtil kl Udvidet åbningstid behandles af Bevillingsnævnet. Politiet vil i særlige tilfælde orientere Bevillingsnævnet om lejlighedsbevillinger, hvor det kan have interesse.

12 Udendørs servering Der skal indgives særskilt ansøgning herom til Bevillingsnævnet, såfremt der ønskes tilladelse til udendørsservering fra en restaurationsvirksomhed, herunder også gårdservering fra private arealer. Af ordensmæssige hensyn skal der ligeledes indhentes tilladelse fra Nordsjællands Politi. Sanktionsmuligheder samt bortfald af alkoholbevilling Overtrædelse af en række af restaurationslovens bestemmelser kan straffes med bøde, ligesom tilsidesættelse af betingelser eller begrænsninger, som er fastsat af Bevillingsnævnet, kan straffes med bøde. Under skærpende omstændigheder eller i gentagelsestilfælde kan straffen stige til frihedsstraf. Har en bevillingshaver gjort sig skyldig i grov eller oftere gentagne forsømmelser i virksomheden, kan Bevillingsnævnet efter forslag fra politiet inddrage bevillingen. Det samme gælder, hvis virksomheden drives på en sådan måde, at drukkenskab, prostitution, uterlighed eller strafbare handlinger derved vil kunne fremmes, og politiet tidligere har advaret bevillingshaveren, jf. restaurationslovens 19, stk. 1. Fratagelse af alkoholbevilling kan af bevillingshaveren kræves indbragt for domstolene. Bevillingsnævnet skal løbende fra andre myndigheder holde sig orienteret om forhold, der vil kunne indgå i overvejelser om fratagelse af alkoholbevillingen, eller indskrænkninger i åbningstiderne i henhold til restaurationslovens 28, stk. 6. En alkoholbevilling kan efter restaurationslovens 18 bortfalde: hvis bevillingshaveren ikke længere har næringsbrev (f.eks. hvis dette er bortfaldet som følge af manglende betaling af det årlige gebyr for optagelse i næringsbasen) når en stillet betingelse for bevillingen ikke længere er opfyldt herunder overtrædelse af de beredskabsmæssige krav i henhold til beredskabslovens bestemmelser eller byggelovsmæssige krav i henhold til byggeloven hvis bevillingshaveren dør, da har afdødes ægtefælle ret til at overtage bevillingen, hvis vedkommende har samlevet med afdøde indtil dennes død og i øvrigt opfylder de personlige betingelser for alkoholbevillingen når tiden for bevillingens gyldighed udløber, uden at fornyelse finder sted når bevillingshaveren ikke længere udnytter alkoholbevillingen Det påhviler bevillingshaveren at underrette bevillingsmyndigheden, hvis bevillingen ikke udnyttes. En alkoholbevilling bortfalder altid, når retten til næringsbrev bortfalder, fortabes eller fradømmes. Klageadgang Bevillingsnævnets afslag på meddelelse af alkoholbevilling, kan af ansøger indbringes for Byrådet i Halsnæs Kommune. Indbringelsen skal være modtaget hos Byrådet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt ansøger, jf. restaurationslovens 10, stk. 4. Der gøres opmærksom på, at anke af Bevillingsnævnets afgørelse til Byrådet, i overensstemmelse med almindelig forvaltningsretlig praksis, ikke har opsættende virkning. 12

13 Ikrafttræden Restaurationsplanen træder i kraft den xx.xx.2014 Planen revurderes mindst 1 gang i hver valgperiode indenfor 1 år efter, at nyvalg til byrådet har fundet sted.

14 Nyttige kontakter og links For nærmere lovgivningsmæssig information - se restaurationsloven her: Ansøgningsskemaerne med bilag og vejledninger findes på Nordsjælland Politis hjemmeside: Information om næringsbasen og næringsprøven: Se i kommuneplanen om adressen, du vil etablere en virksomhed på, kan benyttes til formålet. Du er også meget velkommen til at kontakte Team plan, telefon eller Bevillingsnævnets forretningsorden findes på Halsnæs Kommunes hjemmeside rden%20bevillingsn%c3%a6vnet% ashx Forvaltningsloven: 14

15 Halsnæs Kommune Koncernsekretariatet Rådhuspladsen Frederiksværk Telefon halsnaes.dk

Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015. Natur og Udvikling

Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015. Natur og Udvikling Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015 Natur og Udvikling Indhold Indledning... 3 Målsætning og baggrund... 3 Alkoholbevillinger til personer og selskaber... 5

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Vejledning om alkoholbevillinger 00.01.00-A23-18-10 Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1 1. Baggrund for udarbejdelse af en restaurationsplan

Læs mere

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling.

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling. Indledning Norddjurs Kommune ønsker at fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser. Derfor skaber vi rammer, der skal være med til at give et aktivt, trygt og velfungerende liv for vores

Læs mere

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Formål: Dato: 13.05.2015 Formålet med denne restaurationsplan er at: skabe gode planlægningsmæssige rammer omkring restaurationsvirksomhederne til glæde

Læs mere

Restaurationsplan for Nordfyns Kommune

Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21. august 2008 og revideret af Bevillingsnævnet den 16. januar 2013. Sagsnummer: 480-2012-108380 Dokumentnummer: 480-2012-288835

Læs mere

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger Jammerbugt Kommune Indholdsfortegnelse Side Formålet med planen...3 Næringsbrev...3 Bevillingsnævnet...3 Hvem kan få alkoholbevilling:...4 Midlertidig

Læs mere

1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune

1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Nordfyns Kommune Ledelsessekretariatet 1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune 1. Baggrund og formål. Baggrunden for restaurationsplanen er skabelsen af Nordfyns Kommune og omlægningen

Læs mere

Siden sammenlægningen den 1. januar 2007 har Langeland Kommune ikke haft en restaurationsplan.

Siden sammenlægningen den 1. januar 2007 har Langeland Kommune ikke haft en restaurationsplan. Restaurationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 1 2 Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger... 1 2.1 Næringsbrev... 1 2.1.1 Næringsbasen...

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Målsætning... 3 2. Fødevarenæringsbrev... 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4

Læs mere

Restaurationsplan for Holbæk Kommune

Restaurationsplan for Holbæk Kommune Restaurationsplan for Holbæk Kommune 2013 1 Indhold 1. Baggrund og målsætning for udarbejdelse af restaurationsplanen... 3 2. Alkoholbevillinger til personer og selskaber... 3 3. Det lovmæssige grundlag

Læs mere

Indhold 1. Baggrund og formå 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 3. Næringsbrev 4. Bevillingsmyndigheden

Indhold 1. Baggrund og formå 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 3. Næringsbrev 4. Bevillingsmyndigheden Indhold Side 1. Baggrund og formål 1 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 1 2.1. Restaurationslovens område 1 2.2. Selvstændig erhvervsvirksomhed 1 2.3. Servering 1 2.4. Stærke

Læs mere

Restaurationsplan for Sorø Kommune

Restaurationsplan for Sorø Kommune Restaurationsplan for Sorø Kommune - for et sundt, sjovt og trygt festmiljø og natteliv 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med Restaurationsplanen 3. Sådan arbejdet Bevillingsnævnet 4. Det

Læs mere

Restaurationsplan for Svendborg Kommune

Restaurationsplan for Svendborg Kommune Restaurationsplan for Svendborg Kommune Indhold Forord 3 Målsætning 3 Hvordan søger man en bevilling 4 Hvem behandler ansøgningen 5 Hvad lægger bevillingsnævnet vægt på 6 Hvornår skal man have bevilling

Læs mere

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Vedtaget af Odder Byråd den: [Vælg datoen] Sagsnummer: 727-2013-384 Dokumentnummer: 727-2013-7078

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse 1. Målsætning 3 2. Fødevarenæringsbrev 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4 - Retningslinier

Læs mere

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Side1/5 Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Sekretariat Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 15 05 Fax: 65 15 15 25 fin@kerteminde.dk www.kerteminde.dk 06-07-2009 Restaurationsplan for Kerteminde

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE 1 1 MÅLSÆTNING... 3 2 BAGGRUND... 3 3 HVORNÅR SKAL MAN HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 3 4 KAN DU FÅ BEVILLING?... 4 4.1 Lovens grundlæggende krav til ansøgeren... 4 4.2 Hvilke

Læs mere

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune UDKAST Restaurationsplan for Ringsted Kommune 1. Indledning For at kunne servere stærke drikke skal man have en alkoholbevilling. Denne Restaurationsplan fastsætter de overordnede vejledende retningslinjer

Læs mere

Restaurationsplan. for. Faaborg-Midtfyn Kommune

Restaurationsplan. for. Faaborg-Midtfyn Kommune Restaurationsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vejledning om alkoholbevillinger 1. Baggrund og målsætning for udarbejdelse af Restaurationsplanen. Restaurationsplanen fastsætter de overordnede vejledende

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger... 2 Næringsbrev... 2 Odense Kommunes Bevillingsnævn...

Læs mere

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Restaurationsplan for Odsherred Kommune Vejledning om alkoholbevillinger 28. NOVEMBER 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG MÅLSÆTNING FOR UDARBEJDELSE AF RESTAURATIONSPLANEN.3 2. ALKOHOLBEVILLINGER

Læs mere

Restaurationsplan. for

Restaurationsplan. for Restaurationsplan for GLADSAXE BALLERUP HERLEV KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNE LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE VÆRLØSE KOMMUNE GLADSAXE POLITI Side 2 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE Målsætning... side 3 Lovgrundlag... side 3

Læs mere

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan. Lokaludvalgets bemærkninger til Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling Side Afsnit / Tekst i udkast til

Læs mere

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen, Tønder, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev Fanø Kommune Indholdsfortegnelse Side 2 1. FORORD... 3 1.1.

Læs mere

Bevillingsnævnet REFERAT

Bevillingsnævnet REFERAT Bevillingsnævnet REFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 12. maj 2015 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Jan Petersen (A) (Formand) Jens Meilvang (I) Torben Jensen (L) Hans Fisker

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE 1.VISION Randers Byråd fastlægger med denne restaurationsplan rammerne for et mangfoldigt og levende restaurationsliv i Randers Kommune. Byrådet ønsker, at Randers skal

Læs mere

Standardvilkår til alkoholbevillinger

Standardvilkår til alkoholbevillinger September 2011 Efter en drøftelse i bevillingsnævnene er der udarbejdet følgende vejledende Standardvilkår til alkoholbevillinger som herefter følges i Midt- og Vestjyllands Politikreds. Der kan til alkoholbevillinger

Læs mere

Restaurationsplan for Faxe Kommune. for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan for Faxe Kommune. for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv Restaurationsplan for Faxe Kommune for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med Restaurationsplanen 3. Alkoholbevillingsopgaven i Faxe Kommune 4. Det

Læs mere

Restaurationsplan. Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune

Restaurationsplan. Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune 2014 Restaurationsplan Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse Bagrund og formål med udarbejdelse af restaurationsplan... 2 Det lovmæssige grundlag... 2 Bevillingsmyndigheden...

Læs mere

Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL

Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 9. juni 2015 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) (Formand) Jens Meilvang (I) Torben

Læs mere

Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling

Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling 02-09-2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hvornår skal du have alkoholbevilling og/eller nattilladelse?... 3 1.2. Sådan søger du en alkoholbevilling

Læs mere

Restaurationsplan. for Slagelse Kommune

Restaurationsplan. for Slagelse Kommune Restaurationsplan for Slagelse Kommune dtaget af e v r e n e n la p s n Restauratio bruar 2013. fe. 5 2 n e d t e d Byrå 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord................................................

Læs mere

Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formålet med Restaurationsplanen... 3 3. Alkoholbevillingsopgaven i Faxe Kommune... 4 4. Det lovmæssige

Læs mere

Notat Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012

Notat Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012 Notat Vedrørende: Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012 Bevillingsnævnet i Egedal Kommune vedtog på sit møde den 25. januar 2012, at ansøgninger modtaget hos Nordsjællands

Læs mere

Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds.

Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds. ESBJERG KOMMUNE Restaurationsplan for Esbjerg Kommune Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds. Byrådet i Esbjerg Kommune Indhold 1. FORORD... 3 2. BEVILLINGSMYNDIGHEDEN...

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE Oktober 2007 FORSIDE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Formål og indhold...3 2. Planbestemmelser...3 3. Udviklingen i antallet af alkoholbevillinger....4

Læs mere

VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING

VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING INDHOLD 1. INDLEDNING...3 1.1. Hvornår skal du have alkoholbevilling og/eller nattilladelse? 1.2. Sådan søger du en alkoholbevilling og/eller

Læs mere

2 BAGGRUND... 3 5 SÅDAN GØR DU... 6. 8 SAGENS GANG FRA ANSØGNING TIL BEVILLING... 11 8.1 Midlertidig tilladelse... 12

2 BAGGRUND... 3 5 SÅDAN GØR DU... 6. 8 SAGENS GANG FRA ANSØGNING TIL BEVILLING... 11 8.1 Midlertidig tilladelse... 12 1 VISION... 3 2 BAGGRUND...... 3 3 HVORNÅR SKAL MAN HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 3 4 KAN DU FÅ BEVILLING?... 4 4.1 Lovens grundlæggende krav til ansøgeren... 4 4.2 Hvilke hensyn skal afvejes?... 4 4.3

Læs mere

- et sjovt og sikkert natteliv

- et sjovt og sikkert natteliv September 2011 Restaurationsplan for kommunerne i Midt- og Vestjyllands politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.

Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. LBK nr 135 af 18/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2009-0020866 Senere ændringer

Læs mere

restaurationsplan Formål

restaurationsplan Formål restaurationsplan Formål Restaurationsplanen er tænkt som et værktøj til Bevillingsnævnet og til de ansøgere, som ønsker at få en bevilling fra nævnet. Indholdsfortegnelse Tema/ intro billedfelt: Her kan

Læs mere

Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By

Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Til Bevillingsnævnet Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By Bevillingsnævnet

Læs mere

Beretning for Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn

Beretning for Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn Beretning for 2015 Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn April 2016 1 BERETNING FOR FREDERIKSBERG KOMMUNES BEVILLINGSNÆVN 2015 Nævnets lovgrundlag og medlemmer. Bevillingsnævnets lovgrundlag er lovbekendtgørelse

Læs mere

RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL

RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL Restaurationsplanen er tænkt som et værktøj til Bevillingsnævnet og til de ansøgere, som ønsker at få en bevilling fra nævnet. INDHOLDSFORTEGNELSE Tema/ intro billedfelt: Her

Læs mere

Restaurationsplan. For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds

Restaurationsplan. For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds Restaurationsplan For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et sjovt og sikkert

Læs mere

RESTAURATIONS PLANEN

RESTAURATIONS PLANEN RESTAURATIONS PLANEN Indledning Norddjurs Kommune ønsker at fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser. Derfor skaber vi rammer, der skal være med til at give et aktivt, trygt og velfungerende

Læs mere

RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE

RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE 2 INDHOLD 1. FORORD... 3 2. VISION... 4 3. BAGGRUND... 5 4. LOVEN OG BEVILLINGSNÆVNET... 6 5. HVORNÅR SKAL DU HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 7 5.1. Hvad skal der til?...

Læs mere

Restaurationsplan. Rudersdal Kommune

Restaurationsplan. Rudersdal Kommune Restaurationsplan Rudersdal Kommune Restaurationsplan Indledning Kommunalbestyrelsen har den 20. juni 2012 vedtaget en alkoholpolitik. Det fremgår af alkoholpolitikken, at der skal udarbejdes en restaurationsplan.

Læs mere

Restaurationsplan. Syd- og Sønderjylland. Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder. Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland

Restaurationsplan. Syd- og Sønderjylland. Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder. Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland Restaurationsplan 1 Syd- og Sønderjylland Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2 1. Forord 2 2. Restaurationsplanens formål 3 3. Restaurationsplanens

Læs mere

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv.

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: erhvervsforhold; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 30.3.2016 Status: Gældende Udskrevet: 25.12.2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016

Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016 Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016 Bevillingsnævnets sammensætning Der har ikke været ændringer i nævnets sammensætning i 2016. Nævnets arbejde og debatter Nævnets debatter sker som hovedregel

Læs mere

Forord... 3. A. Målsætning... 4. B. Næringsbrev... 4. C. Bevillingsnævnet... 4

Forord... 3. A. Målsætning... 4. B. Næringsbrev... 4. C. Bevillingsnævnet... 4 Restaurationsplan Forord... 3 A. Målsætning... 4 B. Næringsbrev... 4 C. Bevillingsnævnet... 4 D. Behandling af bevillingsansøgninger... 5 1. Myndighederne... 6 E. Alkoholbevilling... 8 1. Begrænsninger...

Læs mere

Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland

Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland 1 Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2 Forord 3 Udfordringer 4 Mission og Vision, / Overordende mål 5 1 / Mål for

Læs mere

Bekendtgørelse om dørmænd

Bekendtgørelse om dørmænd BEK nr 265 af 13/04/2005 Bekendtgørelse om dørmænd I medfør af 15 b, stk. 3, og 37, stk. 4, i lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 163 af 11. marts 2003 som ændret ved

Læs mere

Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke

Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke Kapitel 1. Definitioner 1. Ved "alkoholholdige drikke" forstås i denne lov alle drikke, der indeholder alkohol.

Læs mere

UDKAST. til. Restaurationsplan for Københavns Kommune

UDKAST. til. Restaurationsplan for Københavns Kommune UDKAST til Restaurationsplan for Københavns Kommune Københavns Kommune Bevillingsnævnet 16. februar 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 4 2. Formål 4 3. Lokalisering af alkoholbevillinger 4 Særlige forhold

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT 08-09-2011 RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 3. udkast Sagsnr. 2011-9767 Dokumentnr. 2011-635899 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS

RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE I SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS Syd- og Sønderjyllands 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning.. 3 Lovgrundlaget 3 Andre regler på området 3 Myndighedernes

Læs mere

Restaurationsplan

Restaurationsplan Restaurationsplan 2014-2017 1 Syd- og Sønderjylland Til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2. udgave juni 2017 2 1. Forord 2 2. Restaurationsplanens formål

Læs mere

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 Formålet med restaurationsplanen er at... 4 1.3. Overordnet om alkoholbevilling...

Læs mere

Restaurations- plan 1

Restaurations- plan 1 Restaurationsplan 1 Forord... 3 A. Målsætning................................................................. 4 B. Bevillingsnævnet.... 5 C. Behandling af bevillingsansøgninger.... 6 1. Myndighederne...

Læs mere

HORESTA Bevillingshåndbog. Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV

HORESTA Bevillingshåndbog. Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV HORESTA Bevillingshåndbog Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV 1 HORESTA/DANSK ERHVERV HORESTA Bevillingshåndbog Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter Dette er en håndbog

Læs mere

Indstilling. Ændring af Restaurationsplan for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Ændring af Restaurationsplan for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 28. maj 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Det indstilles, at byrådet godkender vedlagte forslag til revision af

Læs mere

Notat Københavns Kommunes handlingsplan mod diskrimination i nattelivet

Notat Københavns Kommunes handlingsplan mod diskrimination i nattelivet 1 NOTAT APRIL 2011 HORESTA Notat Københavns Kommunes handlingsplan mod diskrimination i nattelivet HORESTA er generelt positivt indstillet overfor intentionerne i den fremlagte handlingsplan, som er at

Læs mere

Kommunal forskrift Restaurationsdrift i Hals kommune (særlig mht. udendørs servering)

Kommunal forskrift Restaurationsdrift i Hals kommune (særlig mht. udendørs servering) Kommunal forskrift Restaurationsdrift i Hals kommune (særlig mht. udendørs servering) Side 2 Indhold 1 Formål... 4 2 Definitioner...4 3 Støjkrav... 4 4 Udeservering... 5 5 Administrative bestemmelser...

Læs mere

Restaurationsplan Ansvarlig restaurationsdrift samt et trygt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan Ansvarlig restaurationsdrift samt et trygt festmiljø og natteliv Restaurationsplan Ansvarlig restaurationsdrift samt et trygt festmiljø og natteliv Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Formålet med Restaurationsplanen 4 Sådan arbejdet Bevillingsmyndigheden 5 Det planmæssige

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

1. Formålet med Restaurationsplanen Bevillingsnævnet Ansøgning om alkoholbevilling Fratagelse af alkoholbevilling 9

1. Formålet med Restaurationsplanen Bevillingsnævnet Ansøgning om alkoholbevilling Fratagelse af alkoholbevilling 9 Indhold Side 1. Formålet med Restaurationsplanen 4 2. Placering af restauranter med alkoholbevilling i Roskilde 4 3. Bevillingsnævnet 6 4. Ansøgning om alkoholbevilling 6 5. Fratagelse af alkoholbevilling

Læs mere

Indstilling. Ændring af Restaurationsplanen for Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27.

Indstilling. Ændring af Restaurationsplanen for Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 27. oktober 2005 Ændring af Restaurationsplanen for Århus Kommune. 1. Resume Det indstilles, at byrådet godkender vedlagte forslag

Læs mere

BA ØKONOMI - HA (JUR.)

BA ØKONOMI - HA (JUR.) BA ØKONOMI - HA (JUR.) Vintereksamen 2010-2011 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 32008 EU Ret og Dansk Forvaltningsret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Opgave 1: I Litauen er der netop udnævnt en

Læs mere

Restaurationsplan for Københavns Kommune

Restaurationsplan for Københavns Kommune Restaurationsplan for Københavns Kommune Københavns Kommune Kultur og Fritidsforvaltningen Udgave af 5. april 2013 1 Indhold Indledning... 4 Formål... 5 Vejledning og information om ansøgninger om alkoholbevillinger

Læs mere

Restaurationsplan. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen

Restaurationsplan. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Restaurationsplan Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen November 2013 1 Indhold Vision for et bæredygtigt restaurations- og natteliv i København... 4 Formål... 7 Vejledning og information

Læs mere

Kapitel 1 Lovens område. Definitioner

Kapitel 1 Lovens område. Definitioner Forslag til: Inatsisartutlov nr. XX af 20XX-XX-XX om Salg og udskænkning af alkoholholdige drikke (alkoholloven) Kapitel 1 Lovens område 1. Loven omfatter alt salg og al udskænkning af alkoholholdige drikke.

Læs mere

1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget...7

1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget...7 Restaurationsplan Indholdsfortegnelse Del 1 Planmæssige bestemmelser...4 Afsnit 1: Rammerne...4 1.1 Baggrund og målsætning...4 1.2 Definitioner og begreber...6 1.3 Regelgrundlaget...7 1.4 Status og revision...8

Læs mere

Ansøgning om alkoholbevilling for PERSONER. 1. Restaurationen. 2. Ansøgeren. 3. Ægtefælle/samlever. 4. Skal ægtefælle/samlever medvirke ved driften?

Ansøgning om alkoholbevilling for PERSONER. 1. Restaurationen. 2. Ansøgeren. 3. Ægtefælle/samlever. 4. Skal ægtefælle/samlever medvirke ved driften? Læs vejledning bagerst Ansøgning om alkoholbevilling for PERSONER Forbeholdt politiet Modtaget dato i følgende kommune: Journalnr. Sæt kryds Køb Interessentskab Forpagtning Nyetablering 1. Restaurationen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

Vi tror på, at et velfungerende restaurationsliv og åbenhed omkring vilkårene er til glæde for såvel erhvervsliv som borgere.

Vi tror på, at et velfungerende restaurationsliv og åbenhed omkring vilkårene er til glæde for såvel erhvervsliv som borgere. VEJLDNING DATO April 2013 SAGS NR. 326-2012-82576 Vejledning til ansøgere om alkoholbevilling og udvidet åbningstid Forord Der er i Kalundborg Kommune et velfungerende samarbejde mellem restaurationsbranchen,

Læs mere

Beboerværtshuset "Den Våde Høne"

Beboerværtshuset Den Våde Høne Beboerværtshuset "Den Våde Høne" ***** HISTORISKE VEDTÆGTER ***** Kapitel 1 - Generelt 1 Beboerforeningen Morbærhaven etablerer i nærcenter 1 beboerværtshuset Den Våde Høne. Formålet med Den Våde Høne

Læs mere

Restaurationsplan 2012

Restaurationsplan 2012 Restaurationsplan 01 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4. Definitioner... 5. Generelle regler... 7 4. Nye restaurationer... 9 5. Eksisterende restaurationer... 10 6. Udeservering... 11 7. Særlige bestemmelser...

Læs mere

Høringssvar revision af restaurationsplanen for Århus Kommune

Høringssvar revision af restaurationsplanen for Århus Kommune Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C København, den 22. maj 2009 ATT: Juridisk konsulent Anne Sofie Hedemann ansh@aarhus.dk fremsendt med e-mail og med alm. Post Høringssvar revision

Læs mere

Resumé af juridisk notat fem klager over Bevillingsnævnets afgørelser

Resumé af juridisk notat fem klager over Bevillingsnævnets afgørelser KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariatet NOTAT Offentligt Resumé af juridisk notat fem klager over Bevillingsnævnets afgørelser 01-07-2013 Sagsnr. 2013-0160494 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år

Forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år Forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;sundhed Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 15.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 17.1.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

alkoholbevillinger og næringsbreve

alkoholbevillinger og næringsbreve Dette er den første tilgængelige samlede fremstilling af reglerne for alkoholbevillinger og næringsbreve og medtager den seneste lovændring fra juli 2009. Med bogen i hånden har du alle nødvendige værktøjer,

Læs mere

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater Ansøgning om tilladelse til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater (se vejledningen)

Læs mere

Ansøgning om bevilling til afvikling af offentligt hasardspil i turneringsform - turneringspoker (se vejledningen)

Ansøgning om bevilling til afvikling af offentligt hasardspil i turneringsform - turneringspoker (se vejledningen) 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning skal betale et gebyr på 1.000 kr. til Spillemyndig-heden for at få behandlet ansøgningen. Gebyret skal betales samtidig med at I

Læs mere

Del 1 Planmæssige bestemmelser...4. Afsnit 1- Rammerne...4. 1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget...

Del 1 Planmæssige bestemmelser...4. Afsnit 1- Rammerne...4. 1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget... Restaurationsplan 1 Indholdsfortegnelse Del 1 Planmæssige bestemmelser...4 Afsnit 1- Rammerne...4 1.1 Baggrund og målsætning...4 1.2 Definitioner og begreber...6 1.3 Regelgrundlaget...7 1.4 Status og revision...8

Læs mere

Lov om inkassovirksomhed

Lov om inkassovirksomhed Lov om inkassovirksomhed Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for inkassovirksomhed, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Med undtagelse af 9-11, 12, stk. 1-3, 13 og 29 gælder loven ikke for inkassovirksomhed,

Læs mere

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Restaurations- og bevillingsstrategi for Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Forord Side 1 af 41 Den 1. marts 2009 trådte en fælles

Læs mere

EM 2017/101. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

EM 2017/101. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 07-08-2017 EM 2017/101 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om alkohol Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Denne Inatsisartutlov omfatter alt salg og udskænkning af alkoholholdige drikke.

Læs mere

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater 1/5 Spillemyndigheden Englandsgade 25, 6. sal 5000 Odense C Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater Ansøgning om tilladelse til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater (se vejledningen)

Læs mere

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 Formålet med restaurationsplanen er at... 4 1.3. Overordnet om alkoholbevilling...

Læs mere

Restaurationsloven i praksis

Restaurationsloven i praksis Sidehoved Restaurationsloven i praksis den kommenterede restaurationslov I Sidehoved This page intentionally left blank II Gry Asnæs Sidehoved Restaurationsloven i praksis den kommenterede restaurationslov

Læs mere

Forberedende kursus til næringsprøven

Forberedende kursus til næringsprøven Forberedende kursus til næringsprøven Modul Restaurationsvirksomhed Tekst til kursister Sidst opdateret den 23. august 2006 Udarbejdet af MOCH A/S for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN. - En vejledning om alkoholbevilling m.m.

RESTAURATIONSPLAN. - En vejledning om alkoholbevilling m.m. RESTAURATIONSPLAN - En vejledning om alkoholbevilling m.m. FORMÅL Restaurationsplan Restaurationsplanen for Assens Kommune fastsætter de overordnede, vejledende retningslinjer for bevillingsnævnets behandling

Læs mere

Forskrift for udendørs musikarrangementer

Forskrift for udendørs musikarrangementer Forskrift for udendørs musikarrangementer Indledning Kalundborg Kommune får årligt mange henvendelser fra arrangører, der ønsker at holde forskellige udendørs musikarrangementer. I de fleste tilfælde er

Læs mere

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Restaurationsplan Politisk & Administrativt Sekretariat, Oktober 2013 Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 Formålet med

Læs mere

Ansøgning om alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. 1. Restaurationen. 2. Selskabet/foreningen. 3. Direktøren(erne)/foreningsformanden

Ansøgning om alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. 1. Restaurationen. 2. Selskabet/foreningen. 3. Direktøren(erne)/foreningsformanden Læs vejledning bagerst Ansøgning om alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. i følgende kommune: Forbeholdt politiet Modtaget dato Sæt kryds Køb Interessentskab Forpagtning Nyetablering Journalnr.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed LBK nr 216 af 17/02/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-1111-0006 Senere ændringer til forskriften LOV nr 736 af 25/06/2014

Læs mere

Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v.

Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. Journalnr. Indkommet Politiets stempel Udfyldes af politiet Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. i kommune Restaurationens adresse navn Selskabets/foreningens navn,

Læs mere

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Restaurations- og bevillingsstrategi for Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Forord Side 1 af 41 Den 1. marts 2009 trådte en fælles

Læs mere