Forslag til administrationsgrundlag og kompetencefordeling ved ansøgninger om råstoftilladelser i Region Nordjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til administrationsgrundlag og kompetencefordeling ved ansøgninger om råstoftilladelser i Region Nordjylland"

Transkript

1 NOTAT Regional Udvikling Kontoret for Jordforurening og Råstoffer 26. august 2014 Forslag til administrationsgrundlag og kompetencefordeling ved ansøgninger om råstoftilladelser i Region Nordjylland Med virkning fra den 1. juli 2014 er der på råstofområdet foretaget en kompetenceflytning fra kommunerne til regionerne. Kompetenceflytningen betyder, at regionerne nu har ansvaret for behandling af ansøgninger om råstofindvinding, herunder behandling af tilhørende VVM afgørelser. Regionsrådet påser for så vidt angår råstofindvinding på landjorden, at loven og de vilkår, der er fastsat med hjemmel i loven, overholdes og at påbud eller forbud efterkommes. Før 1. juli 2014 har regionen alene haft ansvaret for kortlægning og planlægning på råstofområdet. I forbindelse med overdragelsen af opgaven er der sket nogle lovændringer, hvoraf de sidste først er kommet på plads i juni Dette set i sammenhæng med sagsoverdragelsen fra kommunerne har været betydende for, at der nu fremsendes en sag vedrørende administrationsgrundlag og kompetencefordeling. Sager til afgørelse om tilladelse og afslag om råstofindvinding vil indtil, der ligger et godkendt administrationsgrundlag og en kompetencefordeling blive behandlet politisk. Råstofplanen I Råstofplan 2012 er det fastlagt, hvor og hvordan der kan indvindes råstoffer i Region Nordjylland. I råstofplanen er der udpeget en række graveområder, hvor indvinding af råstoffer primært skal ske. Kun i begrænset omfang og under særlige omstændigheder kan der gives tilladelse til råstofindvinding udenfor råstofplanens graveområder. Erhvervsmæssig indvinding af råstoffer kan kun ske efter tilladelse fra Regionsrådet. Tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding Regionen skal i tilladelsen til råstofindvinding stille vilkår om, at gravning og efterbehandling sker efter en plan godkendt af Regionen. I henhold til råstoflovens 10 skal en tilladelse til råstofindvinding indeholde vilkår om: at virksomhedens drift og efterbehandlingen af arealet sker på en måde, så miljømæssige gener begrænses og forurening af grundvandet og jorden forebygges at der stilles økonomisk sikkerhed for, at indvindingsområdet bliver efterbehandlet, og at planen for gravningen indeholder hovedelementerne for indvindingen og efterbehandlingen Herudover kan en tilladelse indeholde vilkår med henblik på at varetage en række hensyn efter råstoflovens formålsbestemmelser, blandt andet; råstoffernes udnyttelse, erhvervsmæssige hensyn, miljøbeskyttelse, vandforsyning, arkæologi, geologiske interesser, naturbeskyttelse, landskabelige værdier, en hensigtsmæssig byudvikling, infrastrukturanlæg og jordbrugsmæssige interesser. En tilladelse til råstofindvinding meddeles normalt for 10 år. Er indvindingen ikke afsluttet skal en eventuel forlængelse behandles gennem en ny ansøgning om råstofindvinding. En udvidelse af graven kræver også behandling af en ny ansøgning om råstofindvinding.

2 Tilladelserne vil kunne opdeles i 4 typer: 1. Tilladelse med VVM-pligt. 2. Tilladelse til at etablere en ny indvinding/virksomhed indenfor et udlagt graveområde. 3. Udvidelse eller en fornyelse af en eksisterende tilladelse indenfor et udlagt graveområde. 4. Tilladelse udenfor et udlagt graveområde, i henhold til råstofplanens retningslinje 3. Myndighedssamarbejde I henhold til råstofloven skal regionen inddrage andre myndigheder i behandlingen af ansøgningen, da ansøgningen om råstofindvinding også gælder som ansøgning efter anden lovgivning. Ansøgningen kan kræve tilladelse efter f.eks. vandforsyningsloven, ved indvinding under grundvand, naturbeskyttelsesloven eller miljøbeskyttelsesloven, hvor kommunen er myndighed, eller en tilladelse efter skovloven eller vejloven, hvor Naturstyrelsen eller Vejdirektoratet skal give tilladelse. Det skal dog understreges, at ansøgningen ikke gælder som ansøgning for tilladelser til noget, der ikke direkte påvirker selve indvindingen, selvom de er en forudsætning for indvindingsvirksomhedens etablering. Det kan f.eks. være ansøgning om vandindvinding, til grusskylning, som indvinder selv skal søge hos den enkelte kommune. Sagsbehandlingen på dette område kræver således samarbejde mellem myndighederne og administrationen arbejder derfor på at afklare rammerne for et godt samarbejde mellem Regionen og Kommunerne m.v.. I forbindelse med overdragelsen af sagerne fra kommunerne har der været en konstruktiv dialog om de enkelte råstofgrave og de konkrete tilladelser i de enkelte kommuner. Fremad søges en tæt dialog med kommunerne og øvrige relevante parter opretholdt for at sikre en effektiv behandling af ansøgningerne. Partshøring Regionen skal foretage en partshøring i henhold til forvaltningsloven af de parter, som vurderes at have en væsentlig interesse i sagen, eksempelvis ansøger, lodsejer og naboer. Ligesom ved udarbejdelsen af råstofplanen, er der mange gange interessekonflikter mellem sagens parter, og de forskellige hensyn, der skal tilgodeses. Råstoftilladelsens vilkår fastlægger eksempelvis ofte nogle begrænsninger for ansøgeren, men fastlægger omvendt også hvad omgivelser og naboer må tåle. Det er ofte forhold omkring støj, støv og vejadgang, der giver anledning til konflikter. Om der skal meddeles tilladelse til råstofindvinding, og i givet fald på hvilke vilkår, fastlægges derfor af Regionen efter en konkret afvejning af de interesser der er i sagen, herunder hensyn til naboer, natur, grundvand mv. Efterbehandling og arealernes anvendelse efter endt indvinding Der skal i forbindelse med vilkårsfastsættelsen ske en afvejning af, hvordan området efter endt råstofindvinding bedst kan indgå i de omgivne arealer. I den forbindelse er der i råstofloven stillet krav om, at regionen skal høre kommunen om vilkårene for efterbehandling med en frist på mindst 4 uger. Vilkårene for efterbehandling skal samtidig vurderes i forhold til blandt andet lodsejers ønsker. Der forventes også et samarbejde med kommunen i forbindelse med godkendelse af efterbehandlingen og frigivelse af den garanti der stilles for efterbehandlingen. Det forventes, at Region Nordjylland vil skulle behandle ansøgninger om råstoftilladelser årligt. Side 2 af 6

3 Ansøgningerne forventes at fordele sig som følger: 1) 1-2 råstofsager med VVM-pligt 2) 4-5 ansøgninger om nye råstofindvindinger indenfor udlagte graveområder 3) forlængelser eller udvidelser af eksisterende indvindinger indenfor udlagte graveområder 4) 1-3 ansøgninger om råstofindvinding udenfor de udlagte graveområder Sagerne forventes at indeholde betydelig variation i omfang og kompleksitet. Af hensyn til råstoferhvervets ønsker eller forventninger om en smidig og effektiv behandling af ansøgningerne er det afgørende, at tilrettelæggelsen af sagsbehandlingen sker ud fra en afvejning af både politiske og administrative hensyn. VVM Ved sager af en vis størrelse f.eks. ved råstofindvinding fra åbne brud, hvor arealet er over 25 hektar, eller tørvegravning på et areal over 150 hektar kræver det, at der udarbejdes en VVM-redegørelse i henhold til VVM-bekendtgørelsens bilag 1. I øvrige sager, som fremgår af bekendtgørelsens bilag 2 skal der foretages en VVM-screening til vurdering af om sagen kan have væsentlig indvirkning på miljøet. I de tilfælde, hvor der skal udarbejdes en VVM-redegørelse vil sagsbehandlingstiden og omfanget af sagsbehandlingen typisk blive forøget som følge af proces- og indholdskravene til en VVM-redegørelse. Kravene til en VVM-redegørelse er fastlagt i planlovens bestemmelser. I forbindelse med modtagelse af en ansøgning om tilladelse til råstofindvinding vurderes det om projektet er VVM-pligtigt. Er ansøgningen VVM-pligtig omfatter processen som udgangspunkt følgende: Planlægningsfase, VVM-screening og scoping. Foroffentlighedsfase, indkaldelse af idéer og forslag. Undersøgelsesfase, afgrænsning af projekt, udpegning af hovedforslag og eventuelle alternativer. Redegørelse, Kvalificering af udarbejdelsen af VVM. Politisk behandling, forslag til VVM-redegørelse behandles. 2. offentlighedsfase. Beslutningsfase, behandling af indsigelser og endelig politisk behandling. Det forventes, at der årligt vil være et behov for at udarbejde 1-2 VVM-redegørelser i Region Nordjylland. Antallet kan variere, idet der kan blive tale om, at der nogle år er flere andre år slet ingen. Ikke - erhvervsmæssig råstofindvinding og prøvegravninger Ikke-erhvervsmæssige råstofindvindinger over 200 kubikmeter årligt (f.eks. udnyttelse af råstoffer på egen ejendom til landbrugsbyggeri) samt prøvegravninger over 200 kubikmeter, kræver ikke råstoftilladelse, men skal anmeldes til Regionen. Efter reglerne i råstofloven kan Regionen inden for 4 uger stille vilkår for indvindingen. Der kan være tale om vilkår til driften samt vilkår til efterbehandlingen. Antallet af denne type sager vil i høj grad hænge sammen med aktiviteten i byggeriet på landet. Der er ikke for nuværende et mere eksakt billede af, hvor mange sager der har været behandlet i kommunerne. Tilsyn Regionen skal føre tilsyn med, at råstofloven og de vilkår, der er stillet i tilladelserne, overholdes, herunder at påbud eller forbud efterkommes. Dette gælder selvfølgelig også de tilladelser, der tidligere er meddelt af Amterne og senest af Kommunerne. Side 3 af 6

4 Regionen skal endvidere behandle eventuelle klager fra eksempelvis naboer over gener fra råstofindvindingen. Administrationen vurderer, at Regionen for nuværende har ansvaret for ca. 200 aktive råstoftilladelser. I kommunerne har der har været en vis variation i tilsynsfrekvensen. Administrationen vurderer dog, at der er et behov for at føre tilsyn mindst en gang årligt, i hver grav. Hertil kommer, at der i nogle grave vil være behov for yderligere tilsyn f.eks. i forbindelse med nye ansøgninger eller i forbindelse med naboklager. I forbindelse med tilsyn vil der, hvis vilkårene ikke er blevet overholdt, blive behov for at udstede påbud om at rette op på fejl eller forbud mod fortsat råstofindvinding. Politianmeldelser kan også komme på tale ved særlig grove overtrædelser. Ekspropriation Regionen har mulighed for at ekspropriere fast ejendom, når det er væsentligt i forhold til råstoflovens formål. I praksis har ekspropriation, administrationen bekendt, kun yderst sjældent være på tale på landsplan. Det forventes ikke, at den slags sager vil forekomme særlig ofte, administrationen har ikke kendskab til tidligere sager af den karakter. Klagesager Natur- og Miljøklagenævnet Der kan i forbindelse med Region Nordjyllands afgørelser forekomme klager, som skal behandles af Natur- og Miljøklagenævnet. I den sammenhæng skal regionen fremsende klagen med en redegørelse for, hvordan vi forholder os til klagen. Redegørelsen skal samtidig sendes til sagens parter med henblik på, at de kan kommentere den overfor Natur- og Miljøklagenævnet. Det kan også forekomme at Region Nordjylland kan have behov for at klage over en anden myndigheds afgørelse. Det kan f. eks. Dreje sig om at en kommune giver et afslag efter anden lovgivning, som reelt betyder, at det ikke bliver muligt at give en råstoftilladelse i et område, der er udlagt som graveområde i Råstofplan Der er ikke for nuværende et mere eksakt billede af, hvor mange sager der har været i kommunerne. Forslag til kompetencefordeling mellem politisk og administrativt niveau VVM Vurderingen af om en ansøgning skal behandles efter VVM-reglerne foretages administrativt. Vurderes det, at der ikke er VVM-pligt, træffes afgørelsen samtidig med, at det afgøres, om der skal gives tilladelse til råstofindvinding. Vurderes det, at der er VVM-pligt, træffes afgørelsen samtidig med, at der indkaldes idéer og forslag til redegørelsen. Det betyder at afgørelsen om VVM-pligt kompetencemæssigt følger afgørelsen om tilladelse til råstofindvinding. Ved VVM-pligt behandles sagen efter vedlagte procedurebeskrivelse Afgørelse om tilladelse til råstofindvinding, sager med VVM-pligt. Side 4 af 6

5 Efter denne beskrivelse vil sagen skulle forelægges til politisk beslutning tre gange i forløbet. Første gang til beslutning om opstart af VVM-proces med indkaldelse af idéer og forslag. Anden gang til behandling af forslag til VVM-redegørelse og udkast til tilladelse. Tredje gang den skal forelægges politisk, er ved den endelige vedtagelse af projektet. Tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding indenfor et graveområde Regionsrådet fastlægger med Råstofplan 2012 retningslinjer for meddelelse af tilladelse til råstofindvinding, herunder udlæg af graveområder. Ved udlægget af graveområder har Regionsrådet foretaget en overordnet afvejning af de forskellige indvindings- og beskyttelsesinteresser i området. I graveområderne er en udnyttelse af råstofressourcen derfor højt prioriteret, og der skal derfor som udgangspunkt gives en råstoftilladelse. Helt særlige forhold kan dog efter en konkret vurdering medføre, at der helt eller delvis ikke kan meddeles råstoftilladelse. Der kan eksempelvis være tale om nye oplysninger eller nye faglige vurderinger i forbindelse med den konkrete sagsbehandling. Der kan også være tale om, at der ikke kan opnås de fornødne tilladelser fra kommunen eller staten efter anden lovgivning. Ansøgninger om tilladelse til råstofindvinding i graveområder, hvor der er tale om etablering af en helt ny indvinding/virksomhed afgøres ved forelæggelse for UIKKM og FU. Sager om udvidelse eller forlængelse af eksisterende indvindinger afgøres administrativt. Som tidligere nævnt er der ønsker om, at administrationen leverer en både smidig og effektiv behandling af ansøgningerne. Tilladelsen til at foretage råstofindvinding er et omfattende dokument, der indeholder en række beskrivelser af det ansøgte, det juridiske grundlag, samt de vilkår der er til gravning og efterbehandling af graveområdet m.v. For at begrænse sagsbehandlingstiden mest muligt fremlægges ansøgninger om tilladelse til råstofindvinding i graveområder, hvor der ikke tidligere er givet tilladelse til politisk behandling uden en færdig udformet tilladelse, men med en sagsfremstilling, hvor der er lagt vægt på en kortfattet fremstilling af det ansøgte, afvejning af de øvrige interesser, der er i spil i forhold til råstofgravningen, samt administrationens indstilling. Sagsfremstillingen vedlægges et kortbilag, der viser hvor gravningen ønskes, samt et notat der samler de væsentligste problemstillinger i ansøgningen, VVM-vurderingen, høringssvar og overordnede retningslinjer for indvindingstilladelsen. En sådan procedure sikrer, at administrationen i et parallelt forløb med den politiske behandling, kan færdiggøre tilladelsen. Tilladelser til råstofgravning vil typisk være på sider. Administrationen udarbejder en standard skabelon til udformning af råstoftilladelserne. Tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding udenfor graveområde Regionsrådet har indtil lovændringen efter kompetencereglerne skullet træffe beslutning om regionalt samtykke til en kommunal tilladelse til råstofindvinding uden for graveområder. Ansøgning om tilladelse til råstofindvinding uden for graveområder skal fortsat forelægges Regionsrådet, idet rådet på disse lokaliteter ikke på forhånd har foretaget en overordnet afvejning af interesserne og ikke har prioriteret en udnyttelse af råstofressourcen højt. Mindre ændringer af igangværende gravninger og tilladelser kan dog foretages administrativt. Beslutning om at meddele afslag på en tilladelse til råstofindvinding uden for et graveområde kan afgøres administrativt, hvis det ansøgte ikke falder inden for råstofplanens retningslinje 2 og 3, der fastsætter, at der kun i begrænset omfang og under særlige omstændigheder kan gives tilladelse til råstofindvinding uden for graveområde. Ikke-erhvervsmæssige råstofindvindinger og prøvegravninger Ikke-erhvervsmæssige indvindinger eller prøvegravninger som led i en kortlægning af råstofforekomster kræver ikke en tilladelse. Eventuelle vilkår, som regionen vil stille i forbindelse med anmeldelse af ikke-erhvervsmæssige indvindinger eller prøvegravninger Side 5 af 6

6 afgøres administrativt. Der er en 4 ugers frist i henhold til råstofloven for at stille vilkår i disse sager. Tilsyn Administrationen fører tilsyn med, at loven og råstoftilladelsens vilkår overholdes. Tilsynsarbejdet kan medføre, at der er behov for at meddele påbud eller forbud mod fortsat råstofindvinding, når vilkår ikke bliver overholdt. Politianmeldelse Beslutning om politianmeldelse afgøres administrativt i et samarbejde med direktøren. Ekspropriation Spørgsmål om ekspropriation af fast ejendom afgøres af Regionsrådet. Klagesager i Natur- og Miljøklagenævnet Klagesager i Natur- og Miljøklagenævnet over regionens afgørelser behandles administrativt. Regional klage til Natur- og Miljøklagenævnet mv. Beslutning om en regional klage til Natur- og Miljøklagenævnet eller andet klagenævn over en anden myndigheds afgørelse ved ansøgning om tilladelse til råstofindvinding afgøres af Forretningsudvalget. Af tidsmæssige grunde vil der dog være behov for administrativt at fremsende en foreløbig klage. Generelt Enhver sag, der konkret vurderes at have væsentlig politisk interesse, skal (som minimum) forelægges Forretningsudvalget. (I henhold til regionens gældende kompetenceplan). Side 6 af 6

7 Forslag til kompetencefordeling ved behandling af sager om råstofindvinding efter Råstofloven Administrativt Statusorientering for UIKKM [ to gange årligt ] UIKKM FU RR Antal sager [ år ] Antal politiske fremlæggelser Antal dagsordenpunkter Afgørelse om tilladelse til råstofindvinding, sager med VVM pligt Afgørelse om tilladelse til råstofindvinding i graveområder, nye indvindinger Tilladelse til råstofindvinding uden for graveområder Afgørelse om udvidelse eller forlængelse af eksisterende tilladelser i graveområder Afslag til råstofindvinding uden for graveområder Fastsættelse af vilkår ved anmeldelse af ikkeerhvervsmæssige indvindinger eller prøvegravninger Klager til Natur- og Miljøklagenævnet over regionens afgørelser Regional klage til Natur- og Miljøklagenævnet over en anden myndigheds afgørelse ved ansøgning om tilladelse til råstofindvinding Foreløbig klage Tilsyn med at loven og gravetilladelsens vilkår overholdes, herunder meddelelse af påbud eller forbud, og at disse efterkommes Beslutning om politianmeldelse I samarbejde med direktør Ekspropriation til råstofindvinding Samlet forventes årligt ca. 17 selvstændige politiske fremlæggelser med i alt ca. 41 dagsordenpunkter på de tre politiske beslutningsniveauer.

8 Afgørelse om tilladelse til råstofindvinding, sager med VVM-pligt Ansøgning modtages i regionen Ansøgning om råstofindvinding i henhold til råstoflovens 7, stk. 1, og VVM-bekendtgørelsens 2 fremsendes af ansøger. Vurdering af projekt Administrationen vurderer, om projektet er VVM-pligtigt. Ja Nej Omfattet af bekendtgørelsens Bilag 2 Ansøgning på arealer <25 ha eller indvinding, der strækker sig over <10 år udenfor graveområder. Nej For tørvegravning, hvor Ja arealer er <150 ha. Ikke VVM-pligtigt projekt Hvor ansøgningen og projektet vurderes ikke at være omfattet af VVM-pligten, behandles ansøgningen efter proceduren for Ansøgning om tilladelse, som ikke kræver VVM-redegørelse. Omfattet af bekendtgørelsens Bilag 1 Sager, hvor der søges om indvinding på arealer >25 ha og/eller indvinding, der strækker sig >10 år udenfor graveområder. For tørvegravning, hvor arealer er >150 ha. Screening Projektet screenes og vurderes for væsentlighed. Screening sker efter VVM-bekendtgørelsen og vurderingen sker efter kriterierne i bilag 3. VVM-pligtigt Projektet vurderes at være omfattet af VVM-pligt. Beskrivelse af projekt Kortfattet beskrivelse af hovedtræk ved råstofindvindings projektet. Politisk behandling Opstart, VVM-proces. UIKKM FU Idéfase Indkaldelse af idéer og forslag fra kommuner, naboer m.v. Periode for indkaldelse af idéer er 2-4 uger ifølge reglerne i planloven. 2-4 uger Udkast til indvindingstilladelse Administrationen udarbejder et udkast til indvindingstilladelse. Bilag VVM-redegørelse Udarbejdelse af VVM-redegørelse. Behandlingstiden forventes at være uger, herunder behandling af indkomne idéer og forslag. Politisk behandling - Forslag til VVM UIKKM FU RR Offentlig debat Offentlig debat i minimum 8 uger ifølge reglerne i planloven. 8 uger Ved væsentlige ændringer Ved mindre væsentlige ændringer Ved væsentlige bemærkninger og indsigelser Behandling af indkomne bemærkninger På baggrund af indkomne bemærkninger og indsigelser rettes VVM-redegørelsen til med henblik på endelig vedtagelse. Behandlingstid afhænger af bemærkningernes omfang og kompleksitet. Politisk behandling - Vedtagelse af VVM UIKKM FU RR Klage Offentliggørelse VVM-redegørelse og indvindingstilladelse offentliggøres med 4 ugers klagefrist ifølge reglerne i planloven. Klage modtages og sendes til behandling hos Natur- og Miljøklagenævnet Klage sendes umiddelbar efter klagefristens ophør til klagenævnets behandling. 4 uger Ingen klage Fornyet behandling Hvor klagenævnet afgør, at sagen kræver fornyet behandling, tilrettes projektet i overensstemmelse med afgørelsen. Ansøger inddrages. Ikke Afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet Klagenævnet kan træffe afgørelse om, at klagen afvises, eller at sagen hjemsendes til fornyet behandling. Behandlingstiden i klagenævnet er ukendt. Afvisning af klage Hvor klagenævnet træffer afgørelse om, at klage afvises. Orientering til det politiske niveau om afgørelsens udfald Igangsætningstilladelse I forbindelse med igangsætning skal indvinder fremlægge følgende: Tinglysning, garanti samt endelig grave og efterbehandlingsplan.

9 Afgørelse om tilladelse til råstofindvinding i graveområder, nye indvindinger Ansøgning modtages i regionen Ansøgning om råstofindvinding i henhold til råstoflovens 7, stk. 1, og VVM-bekendtgørelsens 2 fremsendes af ansøger. VVM Projektet omfattet af bilag 2 i bekendtgørelsen. Ansøgning på arealer <25 ha eller indvinding, der strækker sig over <10 år uden for graveområder i råstofplanen eller tørvegravning på <150 ha. Ikke VVM-pligt Projektet VVM-screenes og vurderes ikke at være omfattet af VVM-pligt. Ansøgning sendes i 4 ugers høring - Øvrige myndigheder - Naboer - Forsyningsselskaber - Kommune (kommuner og region) Politisk behandling af ansøgning på baggrund af en kort beskrivelse af Ansøgning, høringssvar, VVM-screening samt retningslinier for råstoftilladelsen. UIKKM FU Udkast til råstoftilladelse og VVM-screening Der udarbejdes udkast til råstoftilladelse og VVMscreening på baggrund af den politiske sagsbehandling. 10a-høring ved kommunen Udkast til råstoftilladelse og VVM-screening sendes i høring ved kommunen i 4 uger, jf. råstoflovens 10a. Høringssvar fra kommunen behandles Høringssvar fra kommunen behandles og indarbejdes i tilladelsen. Høring af ansøger i henhold til forvaltningsloven Udkast til råstoftilladelse og VVM-screening sendes i høring ved ansøger i henhold til forvaltningsloven. Ansøgers høringssvar behandles Høringssvar fra ansøger behandles og indarbejdes i tilladelsen. Offentliggørelse af råstoftilladelse med tilhørende VVM-afgørelse Afgørelsen annonceres med 4-ugers høringsperiode i henhold til råstofloven, planloven m.v. Politisk behandling - Forslag til VVM Klage Afgørelsen påklages af f.eks. ansøger, nabo eller kommune. Ingen klage Klage Klage sendes til Natur- og Miljøklagenævnet Regionen udarbejder en udtalelse til en evt. klage, som sammen med sagens akter indsendes til Natur- og Miljøklagenævnet. Udtalelsen skal samtidig sendes i høring ved sagens parter i en periode på 3 uger med mulighed for kommentarer til klagenævnet. Igangsætningstilladelse og tinglysning På baggrund af en endelig efterbehandlingsplan beregnes en garanti, der skal indsendes af indvinder, inden der kan udstedes igangsætningstilladelse, og deklaration kan tinglyses. Afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet Klagenævnet kan træffe afgørelse om, at klagen afvises, eller at sagen hjemsendes til fornyet behandling. Ikke Fornyet behandling Hvor klagenævnet afgør, at sagen kræver fornyet behandling, tilrettes afgørelserne i overensstemmelse med klagenævnets afgørelse.

10 Afgørelse om udvidelse eller forlængelse af eksisterende tilladelser i graveområder Ansøgning modtages i regionen Ansøgning om råstofindvinding i henhold til råstoflovens 7, stk. 1, og VVM-bekendtgørelsens 2 fremsendes af ansøger. VVM Projektet omfattet af bilag 2 i bekendtgørelsen. Ansøgning på arealer <25 ha eller indvinding, der strækker sig over <10 år uden for graveområder i råstofplanen eller tørvegravning på <150 ha. Ikke VVM-pligt Projektet VVM-screenes og vurderes ikke at være omfattet af VVM-pligt. Ansøgning sendes i 4 ugers høring - Øvrige myndigheder - Naboer - Forsyningsselskaber - Kommune (kommuner og region) Udkast til råstoftilladelse og VVM-screening Der udarbejdes udkast til råstoftilladelse og VVMscreening på baggrund af den politiske sagsbehandling. 10a-høring ved kommunen Udkast til råstoftilladelse og VVM-screening sendes i høring ved kommunen i 4 uger, jf. råstoflovens 10a. Høringssvar fra kommunen behandles Høringssvar fra kommunen behandles og indarbejdes i tilladelsen. Høring af ansøger i henhold til forvaltningsloven Udkast til råstoftilladelse og VVM-screening sendes i høring ved ansøger i henhold til forvaltningsloven. Ansøgers høringssvar behandles Høringssvar fra ansøger behandles og indarbejdes i tilladelsen. Offentliggørelse af råstoftilladelse med tilhørende VVM-afgørelse Afgørelsen annonceres med 4-ugers høringsperiode i henhold til råstofloven, planloven m.v. Politisk behandling - Forslag til VVM Klage Afgørelsen påklages af f.eks. ansøger, nabo eller kommune. Ingen klage Klage Klage sendes til Natur- og Miljøklagenævnet Regionen udarbejder en udtalelse til en evt. klage, som sammen med sagens akter indsendes til Natur- og Miljøklagenævnet. Udtalelsen skal samtidig sendes i høring ved sagens parter i en periode på 3 uger med mulighed for kommentarer til klagenævnet. Igangsætningstilladelse og tinglysning På baggrund af en endelig efterbehandlingsplan beregnes en garanti, der skal indsendes af indvinder, inden der kan udstedes igangsætningstilladelse, og deklaration kan tinglyses. Afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet Klagenævnet kan træffe afgørelse om, at klagen afvises, eller at sagen hjemsendes til fornyet behandling. Ikke Fornyet behandling Hvor klagenævnet afgør, at sagen kræver fornyet behandling, tilrettes afgørelserne i overensstemmelse med klagenævnets afgørelse.

Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland

Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland Dato: 6. maj 2014 Brevid: 2294917 Udkast Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland Råstofplanens og lovens rammer for behandling af ansøgninger

Læs mere

BILAG 3. Oversigt over retningslinieændringer FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2012 RETNINGSLINIEÆNDRINGER

BILAG 3. Oversigt over retningslinieændringer FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2012 RETNINGSLINIEÆNDRINGER BILAG 3 Oversigt over retningslinieændringer FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2012 RETNINGSLINIEÆNDRINGER OVERSIGT OVER RETNINGSLINIEÆNDRINGER Kap. 4. Retningslinier for den fremtidige råstofforsyning Gældende retningslinier

Læs mere

Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding

Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding KODEKS FOR GODT NABOSKAB VED RÅSTOFINDVINDING Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding Råstofindvinding løser et samfundsmæssigt behov for sand, grus, sten, kalk og ler til bl.a. byggeri og vejanlæg.

Læs mere

Råstofgravning Bjerrede

Råstofgravning Bjerrede Råstofgravning Bjerrede Grundejermøde 15. januar 2014 Program 1. Velkomst og indledning 2. Råstofplan 2012-2023 3. Råstoftilladelser Sagsforløb og vilkår 4. Spørgsmål og bemærkninger 5. Afslutning Høring

Læs mere

I/S Lertranskøb v/driftsleder Kaj Christensen Amtsvejen 23 Nybøl 6400 Sønderborg

I/S Lertranskøb v/driftsleder Kaj Christensen Amtsvejen 23 Nybøl 6400 Sønderborg Ver.2,30.05.2012,tt. 10. Marts 2014 Sag nr. 13/34260 I/S Lertranskøb v/driftsleder Kaj Christensen Amtsvejen 23 Nybøl 6400 Sønderborg Forlængelse af tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af gulbrændende

Læs mere

Vedr. de væsentligste ændringer siden Forslag til Råstofplan ) Større ændringer i afgrænsningen af graveområder og interesseområder

Vedr. de væsentligste ændringer siden Forslag til Råstofplan ) Større ændringer i afgrænsningen af graveområder og interesseområder Notat Vedr. de væsentligste ændringer siden Forslag til Råstofplan 2012 Siden forslaget til råstofplan 2012 blev vedtaget af Regionsrådet i december 2011 har det været i høring. I høringsperioden har regionen

Læs mere

Godkendelse af høringssvar til Region Nordjylland om ikke at anbefale det foreslåede råstofområde ved Vester Hassing

Godkendelse af høringssvar til Region Nordjylland om ikke at anbefale det foreslåede råstofområde ved Vester Hassing Punkt 9. Godkendelse af høringssvar til Region Nordjylland om ikke at anbefale det foreslåede råstofområde ved Vester Hassing 2017-054657 By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningen

Læs mere

Foroffentlighedsfase Indkaldelse 1½ af idéer og forslag til Råstofplan status på råstofområdet og hovedspørgsmål

Foroffentlighedsfase Indkaldelse 1½ af idéer og forslag til Råstofplan status på råstofområdet og hovedspørgsmål Foroffentlighedsfase Indkaldelse 1½ af idéer og forslag til Råstofplan 2016 - status på råstofområdet og hovedspørgsmål December 2014 Forord Forsyning med råstoffer til byggeri, diger og infrastrukturanlæg

Læs mere

Tilladelse til indvinding af råstoffer. Godkendelse af grave- og efterbehandlingsplan

Tilladelse til indvinding af råstoffer. Godkendelse af grave- og efterbehandlingsplan Tilladelse til indvinding af råstoffer og Godkendelse af grave- og efterbehandlingsplan Lokalitet: Matr. nr. 3r, Annisse By, Annisse Ansøger, indvinder og grundejer: Wewers A/S, Centervænget 19, 3400 Hillerød

Læs mere

Hedensted Kommune Natur og Miljø Tjørnevej Uldum Att.: Vibeke Volmers/Aino Hvam

Hedensted Kommune Natur og Miljø Tjørnevej Uldum Att.: Vibeke Volmers/Aino Hvam Hedensted Kommune Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Att.: Vibeke Volmers/Aino Hvam Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 miljoe@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

VVM-tilladelsen. Anne-Marie Madsen, jurist, By- og Landskabsstyrelsen

VVM-tilladelsen. Anne-Marie Madsen, jurist, By- og Landskabsstyrelsen VVM-tilladelsen Anne-Marie Madsen, jurist, By- og Landskabsstyrelsen VVM-tilladelsen VVM-pligt og VVM-tilladelse Tilladelsens indhold og håndhævelse Andre tilladelser, 9 Holdbarhed og fornyelse Krav Et

Læs mere

Tillæg til tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding af gældende til den

Tillæg til tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding af gældende til den Bedsted Lø Grusværker Aps Stenagervej 9 6230 Rødekro Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Jens T. Vejrup E-mail: jens.t.vejrup@rsyd.dk Direkte tlf.: 2336 3614 Den 2. maj 2017 Journal nr.: 17/2331 Tillæg til

Læs mere

Davinde, Odense Kommune

Davinde, Odense Kommune Davinde, Odense Kommune 1 Ansøgning om graveområde Entreprenør Jørn Nielsen har foreslået et nyt graveområde på 2,1 ha på en del af matr.nr. 3ø Davinde By, Davinde. Arealet ligger umiddelbart nord for

Læs mere

Overblik over råstofindvinding

Overblik over råstofindvinding Overblik over råstofindvinding hvor og hvordan søges tilladelse marts 2011 Titel: Forfattere: URL: Overblik over råstofindvinding hvor og hvordan søges tilladelse Jette Haugaard, Anders Dorph og Diana

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV nmkn@nmkn.dk

Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV nmkn@nmkn.dk Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV nmkn@nmkn.dk Dato Klage over fredning ved Gl. Lejre og Ledreborg Allé FS 32/2012 Region Sjælland ønsker at indbringe Fredningsnævnet for Østsjællands

Læs mere

at der indvindes fra boring DGU nr med maks m³/år og maks. 2 m³/time

at der indvindes fra boring DGU nr med maks m³/år og maks. 2 m³/time A/S FANØ VESTERHAVSBAD Att.: Steffen Lassen Golfvejen 5 6720 Fanø Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 23. august 2016 Sagsbehandler Bodil Sejer Telefon direkte 76 16 51 37 Sagsid 11/19587 Reg. nr. 563-41-0001-01

Læs mere

THYHOLM VOGNMANDSFORRETNING A/S Vestergade Thyholm

THYHOLM VOGNMANDSFORRETNING A/S Vestergade Thyholm Regionshuset Holstebro THYHOLM VOGNMANDSFORRETNING A/S Vestergade 53 7790 Thyholm Miljø Lægårdvej 10 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Afgørelse om tilføjelse til vilkår, vedr.

Læs mere

Screeningsafgørelse - der er ikke er krav om miljøvurdering i forbindelse med ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding

Screeningsafgørelse - der er ikke er krav om miljøvurdering i forbindelse med ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding Stürup A/S Måde Industrivej 17 6705 Esbjerg Ø CVR-NR: 47124719 Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Niels Koch E-mail: niels.koch@rsyd.dk Direkte tlf.: 76 63 19 45 Dato: 12. oktober 2017 Journalnr.: 16/6616

Læs mere

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Øde Hastrup, Roskilde Debatperiode fra den 16. marts til den 19. april 2015. Send dine idéer og

Læs mere

l Byg og Miljø Dato: Reference: Sidsel Prahm Direkte telefon: Sagsnr.: 08/21766

l Byg og Miljø Dato: Reference: Sidsel Prahm Direkte telefon: Sagsnr.: 08/21766 Gert Svith A/S Rugvænget A/S 8500 Grenaa l Byg og Miljø Dato: 17.06.2014 Reference: Sidsel Prahm Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: skp@norddjurs.dk Sagsnr.: 08/21766 Forlængelse af RÅSTOFTILLADELSE

Læs mere

NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S Hovedgaden Hedehusene. Att: Per-Ulrik Jensen, mail:

NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S Hovedgaden Hedehusene. Att: Per-Ulrik Jensen, mail: Regionshuset Viborg NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S Hovedgaden 539 2640 Hedehusene Miljø Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Att: Per-Ulrik Jensen, mail: perulrik.jensen@nymoelle.dk

Læs mere

at der indvindes fra boring DGU nr med maks m³/år og maks. 15 m³/time

at der indvindes fra boring DGU nr med maks m³/år og maks. 15 m³/time Esther Søgaard Søndre Storetoft 5 6720 Fanø Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. august 2016 Sagsbehandler Bodil Sejer Telefon direkte 76 16 51 37 Sagsid 16/7128 Reg. nr. 563-40-5004-00 Endelig tilladelse

Læs mere

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Gunderup

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Gunderup Indkaldelse af idéer og forslag Gunderup Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Gunderup Debatfase fra den 10. december 2014 til den

Læs mere

Matrikel nr. 2z, 2ae og 2ø Lergrav Hgd., Aulum Kronborgvej 20, Aulum.

Matrikel nr. 2z, 2ae og 2ø Lergrav Hgd., Aulum Kronborgvej 20, Aulum. TEKNIK OG MILJØ Aulum Grusgrav ApS Kronborgvej 20 7490 Aulum Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Ved henvendelse: bjgtg@herning.dk Tlf. 9628 8065 Sagsbehandler: Thomas

Læs mere

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning. Kronborgvej 20, Aulum

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning. Kronborgvej 20, Aulum TEKNIK OG MILJØ Aulum Grusgrav ApS Kronborgvej 20 7490 Aulum Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Ved henvendelse: bjgtg@herning.dk Tlf. 9628 8065 Sagsbehandler: Thomas

Læs mere

Agnete og Tom Bonnesen Nørremark 3 Kær 6400 Sønderborg. VVM-screening af solcelleanlæg på terræn på Nørremark 3, 6400 Sønderborg.

Agnete og Tom Bonnesen Nørremark 3 Kær 6400 Sønderborg. VVM-screening af solcelleanlæg på terræn på Nørremark 3, 6400 Sønderborg. Agnete og Tom Bonnesen Nørremark 3 Kær 6400 Sønderborg VVM-screening af solcelleanlæg på terræn på Nørremark 3, 6400 Sønderborg Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2014 modtaget ansøgning om etablering

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Forhøring vedr. råstofindvinding på matr. nr. 236 Strandmarken, Hasle Jorder, Bornholms Regionskommune

Forhøring vedr. råstofindvinding på matr. nr. 236 Strandmarken, Hasle Jorder, Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Diverse myndigheder og naboer inden for 300 m fra det ansøgte område m.fl. Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø CVR: 26 69 63 48 11. juli 2016 J. nr. 01.09.00P19-0048

Læs mere

Alslev, Varde Kommune

Alslev, Varde Kommune Alslev, Varde Kommune 1 Ansøgning om graveområde Styrup A/S Anlæg har fremsendt forslag til graveområde på matr.nr. 8a, 14e og 9cx Alslev By, Alslev. Området ligger 1 km sydøst for Alslev og 5 km sydvest

Læs mere

at der indvindes fra boring DGU nr med maks m³/år og maks. 38 m³/time

at der indvindes fra boring DGU nr med maks m³/år og maks. 38 m³/time Torvegade 74, 6700 Esbjerg Benny Skovgaard Hansen Obbekjærvej 119 6760 Ribe Do 1. august 2016 Sagsbehandler Ek Obel Sørensen E-mail eksre@esbjergkommune.dk Sagsid 13/27433 Reg. nr. 571-40-5345-00 Endelig

Læs mere

AFGØRELSE i sag om vedtagelse af Råstofplan 2012 for Region Nordjylland

AFGØRELSE i sag om vedtagelse af Råstofplan 2012 for Region Nordjylland Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. oktober 2013 J.nr.: NMK-220-00064 Ref.: KBP AFGØRELSE i sag om vedtagelse af Råstofplan 2012 for Region Nordjylland

Læs mere

Forslag til Råstofplan 2016

Forslag til Råstofplan 2016 NOTAT Regional Udvikling Råstoffer 20. januar 2016 Forslag til Råstofplan 2016 Særlige problemstillinger i relation til planlægning og indvinding af moler på Mors Baggrund Som led i revision af den nugældende

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. august 2014 J.nr.: NMK-34-00277 og NMK-33-01941 Ref.: KBP AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes VVM-screening af vejprojekt

Læs mere

Hvidbog for Slagelse Kommune

Hvidbog for Slagelse Kommune Hvidbog for Slagelse Kommune 13. december 2012 over indsigelser og bemærkninger for 2. offentlige høring af forslag til Råstofplan for Region Sjælland 2012-2023 Indhold Regionsrådets beslutning Hvidbogen

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Regionsrådets principper for revisionen og ændringer af råstofplanen

Regionsrådets principper for revisionen og ændringer af råstofplanen Dato: 24. november 2011 Regionsrådets principper for revisionen og ændringer af råstofplanen Regionsrådet besluttede den 3. februar 2011, at der er behov for en revision af råstofplanen ud fra de indkomne

Læs mere

Følgegruppe til Region Midtjyllands Råstofplan 2016

Følgegruppe til Region Midtjyllands Råstofplan 2016 Regionshuset Viborg Regional Udvikling milø Følgegruppe til Region Midtjyllands Råstofplan 2016 Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 miljoe@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Referat fra 1.

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Planafdelingen Centerparken Brande Att.: Marie Lyster Nielsen

Ikast-Brande Kommune Planafdelingen Centerparken Brande Att.: Marie Lyster Nielsen Regionshuset Viborg Regional Udvikling Ikast-Brande Kommune Planafdelingen Centerparken 1 7330 Brande Att.: Marie Lyster Nielsen e-mail: malni@ikast-brande.dk Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7810 0000

Læs mere

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Anmeldelsen Ikke til skade for miljøet Bilag 1 og 2 er udtømmende Bilag 2, pkt. 14: Ændringer eller udvidelser af anlæg

Læs mere

Regionernes råstofplanlægning på land

Regionernes råstofplanlægning på land NOTAT Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-711-00027 Ref. thhvi Den 18. december 2014 Regionernes råstofplanlægning på land Råstofplan 2016 I henhold til råstoflovens 5 påhviler det regionsrådet at udarbejde

Læs mere

Møllen skal nedtages senest et år efter, den er taget ud af drift.

Møllen skal nedtages senest et år efter, den er taget ud af drift. Allan Sarsgaard Hellesøvej 23, Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle på matr.nr. 72 Holm, der ligger på Hellesøvej 23, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 21.

Læs mere

Sønderborg Kommune Erhverv & Affald Sussanne Bigum Mortensen

Sønderborg Kommune Erhverv & Affald Sussanne Bigum Mortensen Sønderborg Kommune Erhverv & Affald Sussanne Bigum Mortensen Landzonetilladelse til at etablere en teltplads og shelter på ejendommen matr.nr. 160 Oksbøl, Broballe, der ligger på Lusigvej 26, 6430 Nordborg

Læs mere

Tjæreborg, Esbjerg Kommune

Tjæreborg, Esbjerg Kommune Tjæreborg, Esbjerg Kommune 1 Ansøgning om graveområde Tjæreborg Sten & Grus foreslår udvidelse af graveområdet ved Tjæreborg med et areal der tidligere har været gravet, men hvor ansøger vurderer at der

Læs mere

Referat af offentligt møde om forslag til Råstofplan 2012-2023

Referat af offentligt møde om forslag til Råstofplan 2012-2023 Referat af offentligt møde om forslag til Råstofplan 2012-2023 Onsdag den 29. februar, kl. 18-20.30, i festsalen på Psykiatrien i Vordingborg, Færgegårdsvej 15, Vordingborg Mødet omhandler overvejende

Læs mere

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Kaj Lykke Golfklub Kirkebrovej Bramming Sendt via

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Kaj Lykke Golfklub Kirkebrovej Bramming Sendt via Kaj Lykke Golfklub Kirkebrovej 5 6740 Bramming Sendt via e-mail post@kajlykkegolfklub.dk Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 13-07-2015 Sagsbehandler Jakob Top Jørgensen Telefon direkte 76 16 51 32 E-mail

Læs mere

Miljøstyrelsen stadfæster Ribe Amts godkendelse til nyttiggørelse af lettere forurenet jord i Broeng grusgravsområde

Miljøstyrelsen stadfæster Ribe Amts godkendelse til nyttiggørelse af lettere forurenet jord i Broeng grusgravsområde [A] Jord & Affald J.nr. MST-800-00026 Ref. SIHO/BPC Den 31. oktober 2006 Miljøstyrelsen stadfæster Ribe Amts godkendelse til nyttiggørelse af lettere forurenet jord i Broeng grusgravsområde 1. Klagen til

Læs mere

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist Selskabet Skydebanevej 14 ApS Vrenderupvej 38 6818 Årre. Sendt til virksomhedens digitale postkasse og pr. hv@sb-thomsen.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. maj 2014 Sagsbehandler Bodil Damsgaard Kristensen

Læs mere

Aabenraa Kommune, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa. Henrik Nielsen, Nr. Hostrupvej 11, 6230 Rødekro Lorenz Nielsen, Lykkegårdsvej Rødekro

Aabenraa Kommune, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa. Henrik Nielsen, Nr. Hostrupvej 11, 6230 Rødekro Lorenz Nielsen, Lykkegårdsvej Rødekro Høringsbrev Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Jens T. Vejrup E mail: jens.t.vejrup@rsyd.dk Direkte tlf.: 2336 3614 Dato: 19 07 2016 Journal nr.: 16/13024 Indkaldelse af ideér og forslag vedr. ansøgning

Læs mere

Sønderborg Kommune Erhverv & Affald Sussanne Bigum Mortensen

Sønderborg Kommune Erhverv & Affald Sussanne Bigum Mortensen Sønderborg Kommune Erhverv & Affald Sussanne Bigum Mortensen Landzonetilladelse til at opføre en shelter på ejendommen matr.nr. 2 Mommark, Lysabild, der ligger på Mommarkvej 411, 6470 Sydals Sønderborg

Læs mere

Brian Jessen Lyøvej 9 6440 Augustenborg

Brian Jessen Lyøvej 9 6440 Augustenborg Brian Jessen Lyøvej 9 6440 Augustenborg Landzonetilladelse til at genopføre sommerhus på ejendommen matr.nr. 25 Nørreskov, Notmark, der ligger på Stenkobbel 3, 6440 Augustenborg Sønderborg Kommune har

Læs mere

Afgørelse i sagen om indvinding af råstoffer ved Gejsing i Vejen Kommune

Afgørelse i sagen om indvinding af råstoffer ved Gejsing i Vejen Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. februar 2005 J.nr.: 03-41/550-0005 KPA Afgørelse i sagen

Læs mere

Øvrige områder RÅSTOFPLAN REGION SJÆLLAND

Øvrige områder RÅSTOFPLAN REGION SJÆLLAND Retningslinjer Generelle retningslinjer Graveområder Sand, sten, grus, kalk, kridt og ler skal primært graves indenfor de lokale eller regionale graveområder, som er angivet på figur 5. Graveområderne

Læs mere

Industrimiljø Teknik & Miljø. Citycentralen. Stikvejen 5, 6700 Esbjerg. CVR nummer Dato for tilsyn 12. marts 2015

Industrimiljø Teknik & Miljø. Citycentralen. Stikvejen 5, 6700 Esbjerg. CVR nummer Dato for tilsyn 12. marts 2015 Navn Citycentralen Adresse Stikvejen 5, 6700 Esbjerg CVR nummer 32 66 11 49 Dato for tilsyn 12. marts 2015 Baggrunden for tilsynet Virksomhedens karakter Hvad der er ført tilsyn med Er der konstateret

Læs mere

Solcelleanlægget fjernes, når anlægget ikke længere benyttes til produktion af strøm

Solcelleanlægget fjernes, når anlægget ikke længere benyttes til produktion af strøm Randi Grenaa Bertelsen Nørre Kettingskov 5 6440 Augustenborg Landzonetilladelse til at etablere et solcelleanlæg på stativ på terræn på ejendommen matr.nr. 10 Kettingskov, Asserballe, der ligger på Nørre

Læs mere

Eksisterende beplantning mod Nørre Landevej skal bibeholdes, og der skal etableres en afskærmende beplantning mod øst og vest, se kort på næste side.

Eksisterende beplantning mod Nørre Landevej skal bibeholdes, og der skal etableres en afskærmende beplantning mod øst og vest, se kort på næste side. Jesper Petersen Nørre Landevej 30, Kegnæs 6470 Sydals Landzonetilladelse til at etablere en segwaybane på ejendommen matr.nr. 158 Nygård, Kegnæs, der ligger på Nørre Landevej 30, 6470 Sydals samt etablere

Læs mere

Lotte & Kim Carlsson Sørens Møllevej 13, Asserballeskov 6440 Augustenborg

Lotte & Kim Carlsson Sørens Møllevej 13, Asserballeskov 6440 Augustenborg Lotte & Kim Carlsson Sørens Møllevej 13, Asserballeskov 6440 Augustenborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning og en carport på ejendommen matr.nr. 67 Asserballeskov, Asserballe, der ligger på

Læs mere

Noter fra borgermøde på Vindinge Skole den 23. marts 2015 om VVM for råstofindvinding i Øde Hastrup

Noter fra borgermøde på Vindinge Skole den 23. marts 2015 om VVM for råstofindvinding i Øde Hastrup Noter fra borgermøde på Vindinge Skole den 23. marts 2015 om VVM for råstofindvinding i Øde Hastrup Der var ca. 70 deltagere på mødet. Det er ikke alle spørgsmål der kunne svares på under mødet. Disse

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Byrådet. Region Sjælland Alléen Sorø. UDKAST

Byrådet. Region Sjælland Alléen Sorø.   UDKAST Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø E-mail: naturmiljo@regionsjaelland.dk UDKAST Byrådet Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 31 31 kommunen@roskilde.dk

Læs mere

Indledning. for udvidelse af Aalborg Portland - Del 1: Indledning. Del 2: Ikke-teknisk resume (fra Miljøvurderingen)

Indledning. for udvidelse af Aalborg Portland - Del 1: Indledning. Del 2: Ikke-teknisk resume (fra Miljøvurderingen) Indledning VVM for udvidelse af Aalborg Portland Del 1: Indledning Del 2: Ikke-teknisk resume (fra Miljøvurderingen) Del 3: Forslag til kommuneplantillæg med VVMredegørelse for udvidelse af Aalborg Portland

Læs mere

Højes Dong, Svendborg Kommune

Højes Dong, Svendborg Kommune Højes Dong, Svendborg Kommune 1 Ansøgning om graveområde Ejeren af matr.nr. 21a Gudbjerg by, Gudbjerg, Torben Birkholm, har foreslået nyt graveområde på 7 ha. Området ligger ved Bankevej 10 km nord for

Læs mere

Tulstrup Sten og Grus ApS Nejedevej 20 A, Tulstrup. 3400 Hillerød. Sendt til: Niels Jørgensen - niels@tulstrupstenoggrus.dk

Tulstrup Sten og Grus ApS Nejedevej 20 A, Tulstrup. 3400 Hillerød. Sendt til: Niels Jørgensen - niels@tulstrupstenoggrus.dk Center for Regional Udvikling Tulstrup Sten og Grus ApS Nejedevej 20 A, Tulstrup 3400 Hillerød Sendt til: Niels Jørgensen - niels@tulstrupstenoggrus.dk Telefon Mail Web Region Hovedstaden Kongens Vænge

Læs mere

Følgegruppe til Region Midtjyllands Råstofplan 2016

Følgegruppe til Region Midtjyllands Råstofplan 2016 Regionshuset Viborg Regional Udvikling milø Følgegruppe til Region Midtjyllands Råstofplan 2016 Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 miljoe@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Referat fra 2.

Læs mere

Landzonetilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus. By & Landskab

Landzonetilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus. By & Landskab Landzonetilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus Sønderborg Kommune har den 13. november 2015 modtaget din ansøgning om at opfører et enfamiliehus på ejendommen Bovrupvej 11, 6300 Gråsten matr.nr.

Læs mere

Udestuen og drivhuset ligger mellem den eksisterende bolig og garagebygningen, og vurderes derfor ikke at påvirke naboer og omgivelser yderligere.

Udestuen og drivhuset ligger mellem den eksisterende bolig og garagebygningen, og vurderes derfor ikke at påvirke naboer og omgivelser yderligere. Yahia Jørgensen Østkystvejen 24 6440 Augustenborg Landzonetilladelse til at opføre en udestue og et drivhus på ejendommen matr.nr. 95 Asserballeskov, Asserballe, der ligger på Østkystvejen 24, 6440 Augustenborg

Læs mere

Morten Holmboe Andersen Sundgade 39 6320 Egernsund

Morten Holmboe Andersen Sundgade 39 6320 Egernsund Morten Holmboe Andersen Sundgade 39 6320 Egernsund Lovliggørende landzonetilladelse til at udvide boligarealet ind i tilstødende udhus på ejendommen matr.nr. 369 Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Lundtoftvej

Læs mere

/5309. Jørgen May Jepsen Vesterballe 3, Brandsbøl 6430 Nordborg

/5309. Jørgen May Jepsen Vesterballe 3, Brandsbøl 6430 Nordborg 10-03-2014 14/5309 Jørgen May Jepsen Vesterballe 3, Brandsbøl 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at arealoverføre 1 ha fra matr.nr. 11 Brandsbøl, Havnbjerg og tillægge det matr.nr. 25 Brandsbøl, Havnbjerg

Læs mere

Andreas Christensen Vandmøllevej 3, Nybøl 6400 Sønderborg

Andreas Christensen Vandmøllevej 3, Nybøl 6400 Sønderborg Andreas Christensen Vandmøllevej 3, Nybøl 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at udstykke medarbejderboligen på ejendommen matr.nr. 141 Nybøl Ejerlav, Nybøl, der ligger på Vandmøllevej 3, 6400 Sønderborg.

Læs mere

GRÅSTEN FRISKOLE Sønderborg Landevej 67. 6300 Gråsten

GRÅSTEN FRISKOLE Sønderborg Landevej 67. 6300 Gråsten GRÅSTEN FRISKOLE Sønderborg Landevej 67 6300 Gråsten Landzonetilladelse til at opføre grønt forsamlingshus/bålhytte og en multibane ved Gråsten Friskole, på ejendommen matr.nr. 112 Adsbøl, Gråsten-Adsbøl,

Læs mere

Jorddepotet må først etableres efter 1. september 2016, og det skal være fjernet igen og marken være reetableret senest 1. september 2017.

Jorddepotet må først etableres efter 1. september 2016, og det skal være fjernet igen og marken være reetableret senest 1. september 2017. Sønderborg Kommune Att. Christina Petersen - By og Landskab Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at anlægge et midlertidigt jorddepot på ejendommen matr.nr. 351 Kær, Ulkebøl, der ligger

Læs mere

Faurskov, Assens Kommune

Faurskov, Assens Kommune Faurskov, Assens Kommune 1 Ansøgning om graveområde Kirsten og Bent Elvang, som ejer matr.nr. 5 k Faurskov, Kerte har foreslået et areal udlagt som nyt graveområde. Arealet der er 5 ha stort ligger 2 km

Læs mere

Jesper-Bo Jensen Osmark Sønderborg

Jesper-Bo Jensen Osmark Sønderborg Jesper-Bo Jensen Osmark 4 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til nedrivning og genopførelse af to stormskadede bygninger på ejendommen matr.nr. 103 og 124 Snogbæk, Sottrup, der ligger på Nørremøllevej

Læs mere

Vilkår Sønderborg Kommune stiller alment vilkår om, at anvende ikke reflekterende

Vilkår Sønderborg Kommune stiller alment vilkår om, at anvende ikke reflekterende John Ebbesen Rugbjergvej 13, Klingbjerg 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en dobbelt carport med redskabsrum på ejendommen matr.nr. 650 Svenstrup Ejerlav, Svenstrup, der ligger på Rugbjergvej

Læs mere

Flytning af råstofopgave fra kommuner til regioner

Flytning af råstofopgave fra kommuner til regioner Flytning af råstofopgave fra kommuner til regioner overdragelse og fremtidigt samarbejde 20. og 21. maj 2014 Natur- og miljøkonference Odense Disposition Baggrund Resultat af forhandlinger Clean cut 1.juli

Læs mere

/ Bostedet Kærlykke Kær Bygade Sønderborg

/ Bostedet Kærlykke Kær Bygade Sønderborg 31-10-2013 13/43936 Bostedet Kærlykke Kær Bygade 19 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til midlertidigt at opstille to pavilloner på ejendommen matr.nr. 295 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 19, 6400

Læs mere

Robert Rigelsen Nyballe 7 Skelde 6310 Broager

Robert Rigelsen Nyballe 7 Skelde 6310 Broager Robert Rigelsen Nyballe 7 Skelde 6310 Broager Landzonetilladelse til at opføre en garage på ejendommen matr.nr. 340 Skelde, Broager, der ligger på Nyballe 7, 6310 Broager Sønderborg Kommune har den 5.

Læs mere

Arkitektfirmaet Tychsen Nybølnorvej 10 6310 Broager

Arkitektfirmaet Tychsen Nybølnorvej 10 6310 Broager Arkitektfirmaet Tychsen Nybølnorvej 10 6310 Broager Landzonetilladelse til at indrette ferielejligheder på ejendommen matr.nr. 16 Skelde, Broager, der ligger på Skeldebro 11, 6310 Broager Sønderborg Kommune

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til uddybning i en del af Sillerslev Havn, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til uddybning i en del af Sillerslev Havn, på de vilkår som fremgår nedenfor. Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing Mors Sendt til jap@morsoe.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/00081-8 Ref. Thomas Larsen 23-03-2015 Tilladelse til uddybning i en del af Sillerslev Havn, Havnevej, matr.nr.

Læs mere

Dennis Friis Pindesholm Augustenborg

Dennis Friis Pindesholm Augustenborg Dennis Friis Pindesholm 25 6440 Augustenborg Landzonetilladelse til at opføre en ny maskinlade på ejendommen matr.nr. 91a Kettingskov, Asserballe, der ligger på Pindesholm 25, 6440 Augustenborg Sønderborg

Læs mere

Redegørelse for råstofområdet 2017

Redegørelse for råstofområdet 2017 Redegørelse for råstofområdet 2017 Udarbejdet af Regional Udvikling Miljø & Råstoffer Januar 2018 Årsredegørelse for råstofområdet 2017 Det er besluttet af Regionsrådet, at Miljøudvalget skal forelægges

Læs mere

Peder Willemoes Frandsen Gammelpøl Sydals

Peder Willemoes Frandsen Gammelpøl Sydals Peder Willemoes Frandsen Gammelpøl 9 6470 Sydals Landzonetilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus samt en garage/værksted på ejendommen matr.nr. 57 Lysabild Ejerlav, Lysabild, der ligger på Gammelpøl

Læs mere

Norbert Karsten Klinke Sønder Kettingskov Augustenborg

Norbert Karsten Klinke Sønder Kettingskov Augustenborg Norbert Karsten Klinke Sønder Kettingskov 19 6440 Augustenborg Landzonetilladelse til at opføre en shelter på ejendommen matr.nr. 13 Kettingskov, Asserballe, der ligger på Sønder Kettingskov 19, 6440 Augustenborg

Læs mere

Byrådet Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks Roskilde. Region Sjælland Alléen Sorø.

Byrådet Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks Roskilde. Region Sjælland Alléen Sorø. Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø E-mail: naturmiljo@regionsjaelland.dk UDKAST REVIDERET 1. JUNI 2016 Byrådet Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 31

Læs mere

Velkommen. Borgermøde d. 27. september 2012 kl Vindmøller ved Ulkær Mose. Læs mere på

Velkommen. Borgermøde d. 27. september 2012 kl Vindmøller ved Ulkær Mose. Læs mere på Velkommen Borgermøde d. 27. september 2012 kl. 19.00 - Vindmøller ved Ulkær Mose Dagsorden: kl. 19.00 kl. 19.10 Kl. 19.20 kl. 19.50 kl. 20.10 kl. 21.00 Velkomst ved Carsten Kissmeyer Orientering om vindmølleplanlægning

Læs mere

Fortsat grusgravning i Bromme Plantage i Sorø kommune

Fortsat grusgravning i Bromme Plantage i Sorø kommune DEBAT R e g i o n p l a n 2005-2016 DEBAT Regionplan 2005-2016 Tillæg 11 TILLÆG 11 Fortsat grusgravning i Bromme Plantage i Sorø kommune Januar 2006 Et vue over graveområdet i Bromme. Indledning NCC Råstoffer

Læs mere

Råstofgraveområde ved Leby i Ærø Kommune

Råstofgraveområde ved Leby i Ærø Kommune Forslag til tillæg nr. 1 til Råstofplan 2012 for Region Syddanmark 1½ Råstofgraveområde ved Leby i Ærø Kommune Juni 2014 Dette forslag til et nyt graveområde ved Leby er udarbejdet på baggrund af en ansøgning

Læs mere

Thomas Kjær Jacobsen Møllegade Nordborg

Thomas Kjær Jacobsen Møllegade Nordborg Thomas Kjær Jacobsen Møllegade 93 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en ny garagebygning på ejendommen matr.nr. 519, Holm, Nordborg, der ligger på Møllegade 93, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag A.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag A. HKScan Denmark A/S Tværmosevej 10 7830 Vinderup Virksomheder J.nr. MST-1270-01079 Ref. Anaje/amklo Den 17. marts 2014 Sendes via digital post til CVR nr.: 25 17 75 09 Afgørelse om at etablering af nyt

Læs mere

Der konkluderes følgende vedrørende baggrunden for erstatningskravet:

Der konkluderes følgende vedrørende baggrunden for erstatningskravet: Indledning Fredningsnævnet for Fyn har den 1. maj 2014, til Middelfart Kommune, fremsendt kopi af det af Faurskov Gods A/S fremsatte erstatningskrav, og bedt om eventuelle bemærkninger inden for 3 uger.

Læs mere

Per Ballegaard Sandbjergvej 8 Stovgaard 6400 Sønderborg

Per Ballegaard Sandbjergvej 8 Stovgaard 6400 Sønderborg Per Ballegaard Sandbjergvej 8 Stovgaard 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opføre en bygning, der skal rumme hestestald, fyrrum og carport, på ejendommen matr.nr. 11 Stovgård, Dybbøl, der ligger

Læs mere

Lars Bukhave Fuglsangvej 6, Ø. Sottrup 6400 Sønderborg

Lars Bukhave Fuglsangvej 6, Ø. Sottrup 6400 Sønderborg Lars Bukhave Fuglsangvej 6, Ø. Sottrup 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opføre et nyt stuehus efter brand på ejendommen matr.nr. 106 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 6, Øster

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Svoldrupvej 49, Svoldrup, 9640 Farsø

Landzonetilladelse på ejendommen Svoldrupvej 49, Svoldrup, 9640 Farsø ENERGIMIDT NET A/S Tietgensvej 4 8600 Silkeborg Dato: 20. februar 2017 Projekter og Ejendomme Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2017-4847 Dokumentnr.: 820-2017-48377 Sagsbehandler: Kim Stadsvold

Læs mere

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 1)

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 1) BEK nr 76 af 21/01/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 28. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-200-00007 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

EBK ApS Vibøgevej Sydals

EBK ApS Vibøgevej Sydals EBK ApS Vibøgevej 20 6470 Sydals Landzonetilladelse til at opføre et ny stuehus med garage/udhus på ejendommen matr.nr. 8 Mjang, Hørup, der ligger på Mjangmark 4, 6470 Sydals Sønderborg Kommune har den

Læs mere

Tillæg til råstoftilladelse på Søndermøllevej 29, Hjørring

Tillæg til råstoftilladelse på Søndermøllevej 29, Hjørring Regional Udvikling Råstofgruppen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Toftegårds Maskinstation Att. Flemming Christensen Mail: toftegaardsmaskinstation@c.dk Råstofmedarbejder Niels Schøler Direkte +4597648290

Læs mere

Naturstyrelsen Sønderjylland att. Klaus Sloth Felstedvej Gråsten

Naturstyrelsen Sønderjylland att. Klaus Sloth Felstedvej Gråsten Naturstyrelsen Sønderjylland att. Klaus Sloth Felstedvej 14 6300 Gråsten Landzonetilladelse til at opsætte en skurvogn på ejendommen matr.nr. 610 Gråsten Gods, Gråsten-Adsbøl, der ligger i skoven Overstjernen,

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Køstrup, Middelfart Kommune

Køstrup, Middelfart Kommune Køstrup, Middelfart Kommune 1 Ansøgning om graveområde Vagn Christensen A/S, Brenderup har foreslået nyt graveområde på 2,5 ha. Området ligger 1 km. syd for Køstrup og 4 km syd for Brenderup i Middelfart

Læs mere

Martin Bang Asserballe St Augustenborg

Martin Bang Asserballe St Augustenborg Martin Bang Asserballe St. 21 6440 Augustenborg Landzonetilladelse til at opføre en maskinlade på 300 m 2 på ejendommen matr.nr. 259 Hundslev, Notmark, der ligger på Asserballe St. 21, 6440 Augustenborg.

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere