strategi Tekstversion. Billeder og modeller er ikke inkluderet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "strategi Tekstversion. Billeder og modeller er ikke inkluderet."

Transkript

1 strategi Tekstversion. Billeder og modeller er ikke inkluderet.

2 1 Forord...2 Udgangspunkt...3 Mission og værdigrundlag...4 Vision...5 Forskning...6 Udgangspunkt... 6 Strategiske målsætninger... 6 Uddannelse...8 Udgangspunkt... 8 Strategiske målsætninger... 8 Talentudvikling Udgangspunkt Strategiske målsætninger Videnudveksling Udgangspunkt Strategiske målsætninger Forudsætninger Implementering og evaluering... 15

3 2 FORORD Verdens velfærdssamfund er under pres med store globale og samfundsmæssige udfordringer, der skærper behovet for en høj tilpasningsevne. Universiteterne er en vigtig del af denne udvikling, som kræver, at de i endnu højere grad tager ansvar for samfundsudviklingen. Det gælder også i Danmark og for Aarhus Universitet. Aarhus Universitet skærper med denne strategi sin kurs og konsoliderer sit stærke samfundsengagement. Universitetet gør det ved at stå fast på kvalitet og en fortsat stræben efter fremragende forskning og forskningsbaseret uddannelse til gavn for samfundet. Dialogen og interaktionen med samfundet skal intensiveres, og Aarhus Universitet forpligter sig til at tage de globale og samfundsmæssige udfordringer op. Løsningerne går på tværs af sektorer, discipliner og landegrænser og sætter derved rammen for universitetets satsning på den interdisciplinære forskning og på det værdiskabende samarbejde med erhvervsliv og offentlige myndigheder. Aarhus Universitet er et forskningsintensivt universitet, der vil bruge sin styrke til at være et attraktivt universitet både for de mange og for de få. Fremragende forskning skal være grundlaget for, at alle universitetets dimittender opnår eftertragtede kompetencer. Universitetet vil samtidig satse endnu mere på de studerende, der er mest talentfulde og villige til at gøre en ekstraordinær indsats. Det skal styrke universitetets internationale konkurrenceevne og øge bidraget til samfundet. Prioriteringerne i strategiperioden skal drive udviklingen på Aarhus Universitet. I strategien for vil Aarhus Universitet prioritere: Grundforskning og fagdiscipliner af højeste kvalitet, der skal skabe internationale forskningsmæssige nybrud og kombineres i ny interdisciplinær forskning. Stærke forskningsbaserede uddannelser for alle studerende kombineret med ekstra studieaktiviteter og udfordringer for de mest talentfulde og motiverede studerende. Internationalisering af uddannelses- og forskningsmiljøerne, der skal bidrage til en høj koncentration og mobilitet af talent på alle niveauer. Aarhus Universitet er allerede blandt verdens 100 bedste universiteter og i top ti blandt de yngste. Det giver universitetet et stærkt udgangspunkt i den stigende konkurrence om forskningsmidler og de største talenter. Potentialet er til en endnu stærkere position i top 50 blandt verdens universiteter. Strategien er blevet til i en proces med bidrag fra medarbejdere og studerende på alle niveauer og bygger på et omfattende arbejde i forsknings- og uddannelsesmiljøerne. Den skal realiseres i samarbejde mellem ledere, medarbejdere og studerende.

4 3 UDGANGSPUNKT Aarhus Universitets strategi for skærper universitetets kurs. Den markerer en klar profil, der både fastsætter ambitiøse mål og tager afsæt i de eksisterende styrker. Strategien skal gøre universitetet i stand til fortsat at løfte sin rolle som en af de vigtigste institutioner i udviklingen af vidensamfundet. Aarhus Universitet vil i strategiperioden styrke og tydeliggøre universitetets profil som et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet, der prioriterer sit samfundsmæssige ansvar højt og tager de betydende samfundsmæssige udfordringer op. Universiteternes rolle i samfundet er styrket i takt med, at både det danske og det globale samfund i stadigt større omfang efterspørger viden og kunnen. Det indebærer, at universiteterne også i fremtiden skal uddanne internationalt konkurrencedygtige dimittender på alle niveauer og levere forskning og forskningsbaseret viden til udvikling af samfundet. Universiteterne skal samtidig kunne agere i og drage fordel af det styrkede internationale samarbejde og den stigende globale mobilitet. Aarhus Universitet har et godt udgangspunkt for at leve op hertil. Det er et stærkt og moderne universitet, der på kort tid er rykket op i top 100 blandt verdens universiteter. Universitetet har siden 2006 omtrent fordoblet både studenterantallet, antallet af ph.d.-studerende og omsætningen. Aarhus Universitets organisation understøtter denne udvikling og giver medarbejdere og studerende mulighed for både faglig fordybelse og samarbejde på tværs. Aarhus Universitet har udviklet en organisation, som fortsat har samtlige klassiske videnskabelige genstandsområder natur-, kultur-, samfunds- og sundhedsvidenskaberne og hvor de fire kerneaktiviteter forskning, uddannelse, talentudvikling og videnudveksling er ligeværdige og tværgående aktiviteter med hver deres ledelses- og medarbejderfora. Strategien bygger på de muligheder for samarbejde, som denne organisering på tværs giver grundlag for. I alle Aarhus Universitets aktiviteter ønsker universitetet at anvende sin styrke til at kombinere den grundlæggende kvalitet med stimulerende og udfordrende muligheder for de største talenter. Derfor sætter universitetet særligt fokus på tre strategiske sigtelinjer, der er helt afgørende parametre for at kunne leve op til universitetets stærke samfundsengagement og styrkelsen af den globale position: Grundforskning og fagdiscipliner af højeste kvalitet, der skal skabe internationale forskningsmæssige nybrud og kombineres i ny interdisciplinær forskning. Stærke forskningsbaserede uddannelser for alle studerende kombineret med ekstra studieaktiviteter og udfordringer for de mest talentfulde og motiverede studerende. Internationalisering af uddannelses- og forskningsmiljøerne, der skal bidrage til en høj koncentration og mobilitet af talent på alle niveauer. De tre sigtelinjer vil medvirke til at skærpe universitetets profil og strategiske kurs og gøre det realistisk, at universitetets resultater kan berettige til en fremtidig placering i top 50 blandt verdens universiteter.

5 4 MISSION OG VÆRDIGRUNDLAG Aarhus Universitets mission er at skabe og dele viden med udgangspunkt i den faglige bredde, den fremragende forskning, uddannelsen af dimittender med eftertragtede kompetencer og det innovative samspil med det omgivende samfund. Ved at bringe den nyeste viden i anvendelse tager Aarhus Universitet medansvar for samfundets udvikling, imødekommer dets berettigede krav og bidrager til fortsat vækst og velfærd. Aarhus Universitet bekender sig til de europæiske universiteters Magna Carta. Universitetet værner om den enkeltes forskningsfrihed og ønsker at bevare og udvikle en kultur, der fremmer samarbejde, kritisk dialog og nysgerrig og uafhængig søgen efter ny viden og erkendelse.

6 5 VISION Aarhus Universitet har et stærkt samfundsengagement, der bidrager til kulturel viden, teknologisk kunnen og økonomisk udvikling. Universitetet er i kritisk, åbent og innovativt samspil med både det nationale og det internationale samfund og er en central vækstdynamo og værdiskabende partner. De store samfundsmæssige udfordringer er komplekse og går på tværs af grænser, sektorer og faglige skel. Løsningerne skal derfor findes på tværs af de videnskabelige discipliner i nye interdisciplinære samarbejder, der er baseret på universitetets fremmeste forskning. Der skal skabes flere forskningsmæssige nybrud i grænsefladerne mellem disciplinerne, og universitetets studerende skal uddannes til også at tænke og agere på tværs. Forskning inden for stærke fagdiscipliner er fundamentet for alle universitetets aktiviteter og danner sammen med universitetets forskningsbaserede uddannelser grundlaget for universitetets virksomhed. Aarhus Universitet ønsker at sikre både bredde og dybde i forskning og uddannelse, så universitetet er et attraktivt universitet for alle studerende, der skal have uddannelser af højeste kvalitet og eftertragtede kompetencer på det nationale og internationale arbejdsmarked. Samtidig ønsker universitetet at skabe programmer for de mest talentfulde og særligt motiverede studerende, der på alle uddannelsesniveauer vil få ekstra studieaktiviteter og intellektuelle udfordringer. Det vil i højere grad gøre dem i stand til at indtage nøglepositioner i det danske og internationale samfund. Kombinationen af uddannelser af høj kvalitet og fokus på talentudviklingsprogrammer fordrer et stærkt universitet og er helt afgørende for universitetets konkurrencesituation og bidrag til samfundsudviklingen. Den globale konkurrencesituation er med til at sætte rammerne for universitetets muligheder. Universitetets deltagelse i konkurrencen om de største talenter blandt studerende og forskere skærpes, og den internationale mobilitet af talent på alle niveauer styrkes. Universitetet skal gå forrest i etablering af unikke og moderne forskningsinfrastrukturer, der giver forskningen de bedste rammer og tiltrækker topforskere fra det internationale forskersamfund. Uddannelserne og undervisningsmiljøerne skal fortsat internationaliseres, så kulturel diversitet og international erfaring bliver en styrke til gavn for alle. Herved forstærker Aarhus Universitet sin position som et toneangivende, globalt orienteret universitet med gennemslagskraft og med mulighed for at præge udviklingen i international forsknings-, innovations- og uddannelsespolitik. MISSION Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet, der skaber og deler viden. VISION VÆRDI- GRUNDLAG Aarhus Universitet arbejder for at være et toneangivende, globalt orienteret universitet med et stærkt engagement i samfundsudviklingen. Aarhus Universitet bekender sig til de europæiske universiteters Magna Carta. Forskningsfrihed, uafhængighed, fordybelse og nysgerrigt og kritisk samspil med omverdenen er derfor grundlæggende værdier for universitetet. MÅL FORSKNING UDDANNELSE TALENTUDVIKLING VIDENUDVEKSLING Forøge antallet af forskningsområder i den internationale elite Sætte fokus på de samfundsmæssige udfordringer og styrke samarbejdet Tiltrække flere eksterne bevillinger Udvikle uddannelsernes kvalitet efter højeste internationale standarder Uddanne dimittender med stærke kompetencer Imødekomme de studerendes diversitet Tilbyde talentudvikling på højeste internationale niveau Rekruttere, udvikle og fastholde fremragende forskertalenter Tilbyde talentforløb fra bachelorniveauet Intensivere samarbejdet med erhvervslivet og den offentlige sektor Konsolidere og udvide universitetets uafhængige myndighedsbetjening Styrke udbuddet af efter- og videreuddannelser Styrke bidraget til civilsamfundets udvikling FORUD- SÆTNINGER Gode arbejdsvilkår Et godt studie- og arbejdsmiljø En nærværende og visionær ledelse Mulighed for efter- og videreuddannelse En sammenhængende, effektiv og professionel administration Optimale økonomiske og lovgivningsmæssige rammebetingelser

7 6 FORSKNING Stærke fagdiscipliner og fremragende grundforskning er fundamentet for universitetets virke. Vejen til forskningsmæssig excellence går gennem udstrakt frihed og tillid til den enkelte forsker og respekt for det langsigtede perspektiv. Det er grundlaget for, at forskerne kan udvikle, forfølge og realisere ambitiøse og originale forskningsideer både inden for grundforskningen i de traditionelle fagdiscipliner og i interdisciplinært samarbejde. Samtidig er adgangen til attraktive og moderne forskningsinfrastrukturer en væsentlig forudsætning for at skabe de forskningsmæssige nybrud, der er forskernes og universitetets ambition. Aarhus Universitet ønsker at sikre forskerne de bedste muligheder for at specialisere sig inden for fagdisciplinerne og etablere nye interdisciplinære samarbejder. På den måde kan universitetet give sit bidrag til at finde løsninger, der imødekommer samfundets behov. Udgangspunkt Aarhus Universitet har skabt sig en position blandt de førende forskningsuniversiteter i Europa. På de internationale ranglister placerer universitetet sig blandt de 100 bedste i verden og i top ti blandt de yngste universiteter. En lang række af universitetets fagområder har gennem en årrække præsteret forskningsresultater, der udmærker sig i bibliometriske målinger over forskningens gennemslagskraft. En opgørelse viser, at forskningen ved Aarhus Universitet citeres 45% mere end verdensgennemsnittet, ligesom en række forskere har vundet nogle af forskningens mest eftertragtede priser og bevillinger. Strategiske målsætninger Forøge antallet af forskningsområder i den internationale elite Aarhus Universitet har en række internationale styrkepositioner på forskningsområdet. For at fastholde og udbygge positionen som et førende internationalt universitet ønsker Aarhus Universitet at udvikle forsknings- og forskningsledelsestalentet og at være en attraktiv samarbejdspartner og arbejdsplads for topforskere. Forskernes kompetencer og muligheder for udvikling er afgørende for forskningens kvalitet. Derfor styrker og vedligeholder universitetet kreative og inspirerende forskningsmiljøer på hele universitetet. Aarhus Universitet går målrettet efter unikke og moderne forskningsinfrastrukturer. Unikke forskningsstationer, moderne laboratorier, databaser, registre, forskningsinstrumenter og andre forskningsplatforme er vigtige forudsætninger for at udføre fremragende forskning og en vigtig konkurrenceparameter for tiltrækning af førende forskere og samarbejde med de bedste forskningsmiljøer både nationalt og internationalt. Styrke grundforskningen, fagdisciplinerne og forskningsmiljøerne Understøtte de fremmeste forskere og forskningsgrupper Tiltrække unge talentfulde forskere og topforskere Sætte fokus på og støtte udvikling af god forskningsledelse Etablere, udvikle og vedligeholde attraktive og unikke forskningsinfrastrukturer. Sætte fokus på de samfundsmæssige udfordringer og styrke samarbejdet Forudsætningen for fremragende forskning er, at universitetets forskere har friheden og rammerne til at fordybe sig i faglige og samfundsmæssige udfordringer både inden for de traditionelle fagdiscipliner og gennem nye interdisciplinære satsninger. Stærke fagdiscipliner og grundforskning af høj kvalitet er afsættet for at skabe interdisciplinær forskning, der bidrager til at finde løsninger på de betydende samfundsmæssige udfordringer. Universitetet vil skabe rammerne for, at endnu flere forskere og forskergrupper samarbejder på tværs af hovedområder og fagdiscipliner. Nye ideer og konkrete løsninger opstår også i forskningsmiljøers samarbejde med virksomheder og myndigheder. Dette samarbejde skal derfor også intensiveres til gavn for begge parter. Rekruttere og udvikle potentielle ledere af nye interdisciplinære satsninger Etablere nye interdisciplinære centre og forskningsprojekter Støtte interdisciplinære forskningsprojekter med deltagelse af universitetets talentfulde forskere tidligt i karrieren Etablere forskernetværk inden for og på tværs af hovedområderne

8 Styrke forskningssamarbejdet med erhvervsliv og myndigheder med henblik på øget innovation og værdiskabelse for alle parter. 7 Tiltrække flere eksterne bevillinger Fra et stærkt udgangspunkt vil Aarhus Universitet i de kommende år forøge den forskningsmæssige kvalitet og aktivitet. For at indfri denne ambition er det en afgørende forudsætning at tiltrække flere eksterne bevillinger og dermed sikre fleksibilitet og frirum for forskningsaktiviteterne. Stille øgede ressourcer til rådighed for forskningsstøtten Koordinere flere og større EU-forskningsbevillinger Tiltrække større forskningscentre og gå målrettet efter at vinde prestigefyldte forskningspriser Styrke samarbejdet med private fonde.

9 8 UDDANNELSE Aarhus Universitet vil uddanne dimittender til det globale arbejdsmarked, der i stigende grad efterspørger arbejdskraft med stærke fagligheder og kompetencer inden for samarbejde, innovation og global forståelse. Dimittenderne er universitetets vigtigste bidrag til samfundet, hvor de overalt indtager væsentlige positioner og skaber værdi. Universitetets uddannelser er forskningsbaserede og skal være af højeste kvalitet. De skal udvikles i et tæt samspil mellem aftagere, videnskabelige medarbejdere og studerende og være baseret på en høj grad af forskningsintegreret læring. Herved understøtter universitetet de studerendes diversitet og talentudvikling samt giver dem mulighed for og kompetencer til at begå sig internationalt. Udgangspunkt Aarhus Universitet har været i kraftig vækst på uddannelsesområdet. Antallet af studerende er steget markant, og omkring nye studerende begynder hvert år på universitetet. Universitetets uddannelser er generelt kendetegnet ved kvalitet, en høj faglig integration og et godt studiemiljø, der knytter lærings- og campusmiljøet sammen. Dimittenderne er efterspurgte og værdsatte på arbejdsmarkedet. Rollen som Danmarks Entreprenørielle Universitet og de tilknyttede iværksætteraktiviteter bidrager til at stimulere de studerendes kompetencer og universitetets tætte samspil med erhvervslivet. Strategiske målsætninger Udvikle uddannelsernes kvalitet efter højeste internationale standarder For at sikre uddannelsernes relevans skal universitetet fortsat tilpasse uddannelsesudbuddet og udvikle de enkelte uddannelsers form og indhold, så de til enhver tid har den højeste kvalitet. Den fælles kvalitetsforståelse skal være eksplicit og sikre uddannelserne som forskningsbaserede og værdiskabende med afsæt i et attraktivt studiemiljø. Til stadighed udvikle uddannelserne og deres forskningsbasering Etablere en fælles og eksplicit kvalitetsforståelse Udvikle et sammenhængende og bredt forankret kvalitetssystem med respekt for den faglige mangfoldighed Sikre fortsat høj trivsel gennem udvikling af studiemiljøet sammen med studerende og fagmiljøer Sikre løbende tilpasning af uddannelserne til samfundets behov. Uddanne dimittender med stærke kompetencer Fremtidens samfund står over for mangeartede problemer, som stiller krav til stærke fagligheder og interdisciplinære kvalifikationer. Derfor skal universitetets dimittender have værdiskabende kompetencer, der både er dybe og brede. Universitetet skal kombinere styrkerne fra stærke forskningsmiljøer med et fokus på arbejdsmarkedets efterspørgsel på både dybde og bredde og derved sikre en uddannelsesprofil, der er relevant for samfundet og udviklet i samarbejde med alumner og aftagere. Det er særligt i mødet mellem forskelligheder, at nytænkningen opstår, og fagligheden udfordres, perspektiveres og får relevans for det omgivende samfund. Udvikle nye interdisciplinære uddannelser på kandidat- og masterniveau Udvikle interdisciplinære fagelementer og læringstilgange i uddannelserne generelt Styrke internationalisering af uddannelserne og international mobilitet af studerende Styrke gennemsigtighed og fleksibilitet for at sikre mere informerede valg i studieforløbet Sikre sammenhæng, gennemskuelighed og mobilitet i det samlede uddannelsessystem. Imødekomme de studerendes diversitet Aarhus Universitet ønsker at imødekomme den voksende og mere forskelligartede studenterpopulation, der har varierende kompetencer og grader af studieparathed. Universitetet vil skabe innovative læringsmiljøer med en intensivering af forskningsbaseringen. Læringsmiljøerne skal være motiverende for de studerende og understøtte effektive uddannelser med plads til fordybelse. Højt motiverede og kvalificerede studerende skal samtidig tilbydes særligt udfordrende rammer for talentudvikling, der giver værdi både i forskningsmæssige og i bredere samfundsmæssige sammenhænge.

10 Udvikle det digitale læringsmiljø for at understøtte læring i dens forskellige faser Udvikle læringsmiljøer med fokus på innovation, entreprenørskab og interkulturel kompetence Sikre anerkendelse af høj kvalitet i undervisningen og universitetspædagogisk træning Sikre synlighed og anerkendelse af arbejdet med undervisnings- og uddannelsesudvikling Skabe mulighed for tidlig talentudvikling af de dygtigste og mest motiverede studerende Sikre løbende tilpasning af uddannelserne til samfundets behov. 9

11 10 TALENTUDVIKLING Aarhus Universitet ser det som sin særlige opgave at udvikle internationalt efterspurgte talenter med kompetencer, der skaber alsidig samfundsmæssig værdi for aftagerne. Aarhus Universitet vil skærpe talentudviklingen i et internationalt perspektiv, ikke kun inden for forskning, men også i forhold til talenter, der retter sig mod erhvervslivets fremtidige behov og ledende stillinger inden for den offentlige og private sektor. De mest motiverede og kvalificerede studerende vil på alle uddannelsesniveauer få tilbudt særlige studieaktiviteter, der med et bredt talentsigte vil skærpe de studerendes kompetenceudvikling. Universitetets talentrekruttering og -udvikling udgør sammen med forskningen vigtige elementer i at opnå kvalitet i universitetets uddannelser og videnudveksling. Udgangspunkt Aarhus Universitet har en lang og god tradition for at arbejde med talenter allerede fra bachelorniveauet, og universitetet indførte som det første i landet rekruttering til ph.d.-studiet før kandidatgraden. Universitetet har som led i den nationale ph.d.-satsning forøget antallet af ph.d.-studerende betydeligt og har samlet ph.d.-uddannelserne i fire store velorganiserede ph.d.-skoler. Som et resultat heraf er en lang række yngre forskere ved Aarhus Universitet de senere år blevet internationalt anerkendt og har opnået attraktive ansættelser ved udenlandske universiteter og virksomheder. Strategiske målsætninger Tilbyde talentudvikling på højeste internationale niveau Højt kvalificerede dimittender skaber værdi for samfundet og styrker universitetets muligheder for at tiltrække lovende unge forskertalenter. Aarhus Universitet ønsker derfor løbende at udvikle sine talentudviklingsprogrammer og uddannelser med fokus på kvalitet. Uddannelserne skal tilpasses det globale samfunds behov for kompetencer, som også passer til en karriere uden for den akademiske verden. Styrke universitetets talentudvikling fra bachelorniveauet og videre i uddannelsesforløbet Styrke internationaliseringen af ph.d.-programmerne Udvikle strategiske partnerskaber med højt anerkendte universiteter Anvende alumnenetværket aktivt i karrierevejledning og talentrekruttering. Rekruttere, udvikle og fastholde fremragende forskertalenter Den globale konkurrence om at tiltrække de bedste forskertalenter er forstærket. Det er helt afgørende for Aarhus Universitet at tiltrække, udvikle og fastholde de mest fremragende forskertalenter. Aarhus Universitet ønsker at tilbyde attraktive og tydelige karriereveje og arbejde for, at det fællesskab, som internationale talenter på postdoc-niveau kan udvikle sig i, bliver så inkluderende som muligt. Sikre mangfoldighed i talentmassen Udarbejde en model for attraktive rekrutterings- og karriereveje (tenure track-model) Deltage aktivt på det internationale jobmarked og facilitere, at talenter fra Aarhus Universitet kan opnå ansættelse ved højt anerkendte udenlandske universiteter Fokusere på talentrekruttering gennem faglige netværk Styrke rekruttering af talenter til Aarhus Universitet gennem Aarhus Institute of Advanced Studies. Tilbyde talentforløb fra bachelorniveauet De mest talentfulde og motiverede studerende skal tilbydes ekstra studieaktiviteter i særlige talentudviklingsprogrammer funderet i stærke forskningsmiljøer. Talentudviklingen skal tilbydes fra bachelorniveauet og have fokus på den diversitet af talenter, de studerende har. Forskellige typer af talent skal udvikles i programmerne, så merværdien af kandidaternes bidrag til samfundet bliver større. Aarhus Universitet ønsker hermed at fastholde og tiltrække de største talenter og samtidig bidrage til at styrke kvaliteten af universitetets øvrige uddannelser yderligere. Alle studerende vil kunne søge om optagelse på talentprogrammerne, men kun få vil kunne få en plads.

12 11 Udvikle og igangsætte pilotprojekter for talentudviklingsprogrammerne Implementere talentprogrammer bredt på hovedområderne.

13 12 VIDENUDVEKSLING Aarhus Universitet vil bringe universitetets viden i anvendelse gennem tætte, længerevarende og innovative relationer med erhvervsliv, myndigheder, organisationer og civilsamfundet. Målet er derigennem at skabe økonomisk, kulturel og teknologisk værdi og kompetencemæssig udvikling for de deltagende parter. Videnudvekslingen bygger på universitetets stærke forskning og det interdisciplinære forskningssamarbejde og bidrager dermed til at finde innovative løsninger på de betydende samfundsudfordringer lokalt, regionalt og globalt. Aarhus Universitet ønsker at skabe en fælles forståelse og respekt blandt medarbejdere og studerende for betydningen og nødvendigheden af videnudveksling mellem universitet og samfund. Udgangspunkt Aarhus Universitet har opbygget omfattende og stærke videnudvekslingsaktiviteter. På miljø- og energiområdet, uddannelsesområdet og fødevare- og jordbrugsområdet har universitetet en unik position som leverandør af forskningsbaseret myndighedsrådgivning. Tilsvarende sætter Aarhus Universitets samarbejde med Region Midtjylland om Aarhus Universitetshospital og det sammenhængende sundhedsvæsen i øvrigt standarder for samarbejdet på sundhedsområdet. Herudover har universitetet en lang række aftaler med erhvervslivet, en betydelig overførsel af ny viden og teknologi og udbud af mange efter- og videreuddannelsesaktiviteter, der sikrer livslang læring til mange samfundsgrupper. Gennem samspillet med omverdenen bidrager Aarhus Universitet i væsentligt omfang til civilsamfundets udvikling. Universitetets videnudveksling har i såvel national som europæisk sammenhæng et betydeligt omfang. Strategiske målsætninger Intensivere samarbejdet med erhvervslivet og den offentlige sektor Aarhus Universitet vil bidrage til værdiskabelse, innovationskraft og forøget konkurrenceevne i samfundet ved at styrke samarbejdet med erhvervslivet og den offentlige sektor. Dette vil ske gennem undervisning i innovation og entreprenørskab, konkret projektsamarbejde, effektiv videnudveksling, teknologioverførsel, kommercialisering af lovende forskningsideer, karriereservice og alumnearbejde. Styrke og synliggøre sit samarbejde med erhvervslivet og den offentlige sektor gennem konkrete erhvervs- og innovationsrettede aktiviteter Udvikle nye platforme og modeller for erhvervssamarbejdet og dets finansiering Indgå flere samarbejdsaftaler, optage flere erhvervs-ph.d.-studerende og ansætte erhvervsprofessorer. Konsolidere og udvide universitetets uafhængige myndighedsbetjening Aarhus Universitet ønsker at skabe nye nationale og internationale aktiviteter på myndighedsområdet baseret på universitetets forskning. Forøge omsætningen og styrke den faglige bredde i den forskningsbaserede myndighedsbetjening Sikre rekrutteringen til myndighedsbetjening og udvikle kompetencer til myndighedsrådgivning Intensivere dialogen og samarbejdet med myndigheder og erhvervsliv Sikre synlighed og anerkendelse af den forskningsbaserede myndighedsrådgivning. Styrke udbuddet af efter- og videreuddannelser Efter- og videreuddannelse spiller en afgørende rolle for udviklingen af det generelle uddannelses- og kompetenceniveau i samfundet. Aarhus Universitet ønsker at bidrage til livslang læring ved at styrke sit udbud af efter- og videreuddannelsesaktiviteter og herigennem støtte op om et sammenhængende uddannelsessystem, nationalt som internationalt. Udbrede og forøge universitetets efter- og videreuddannelsesaktiviteter, så behov hos eksisterende og nye aftagergrupper imødekommes

14 13 Inddrage efter- og videreuddannelsesområdet i udviklingen af universitetets samlede uddannelses- og dimittendprofil. Styrke bidraget til civilsamfundets udvikling Aarhus Universitet ønsker som central viden- og kulturbærende institution at bidrage til kulturel og samfundsmæssig udvikling gennem samspil med det omgivende samfund. Universitetet vil bidrage til at styrke civilsamfundet gennem samarbejde, rådgivning, kapacitetsopbygning, formidlingsbidrag og deltagelse i den offentlige debat, blandt andet gennem Folkeuniversitetet, Aarhus Universitetsforlag og deltagelse i råd og nævn. Medvirke til at udvikle et aktivt og deltagende civilsamfund gennem samarbejde med borgere, foreninger og organisationer Bidrage til at fremme den offentlige debat gennem inspirerende og kreativ formidling af forskning Anvende universitetets kompetencer til kapacitetsopbygning i offentligt og privat regi.

15 14 FORUDSÆTNINGER Aarhus Universitets vision for 2020 forudsætter, at universitetets egne støttefunktioner er af høj kvalitet, og at universitetet løbende arbejder for at påvirke og optimere de økonomiske og lovgivningsmæssige vilkår. Universitetets medarbejdere og studerende skal opleve universitetet som en inspirerende ramme for deres arbejdsog studiemæssige indsats. Universitetet påtager sig således sit ansvar som en stor og moderne arbejdsplads, der sikrer muligheder og udvikling for alle. Det kræver gode arbejdsvilkår, mulighed for efter- og videreuddannelse af alle medarbejdere, et godt studie- og arbejdsmiljø, inddragelse af medarbejdere og studerende og en nærværende og visionær ledelse. Universitetets støttefunktioner i AU Administration, institutsekretariater og dekansekretariater skal gennem deres ydelser bidrage til realisering og udvikling af de faglige ambitioner og opgaver inden for både de fire kerneaktiviteter og på hovedområderne. Konsolidering og videreudvikling heraf sker med tæt inddragelse af brugerne. Ambitionen er, at de faglige miljøer kan fastholde fokus på universitetets kerneopgaver i samarbejde med administrationen og i tillid til, at administrationen leverer sammenhængende, omkostningseffektive og professionelle ydelser. Derudover skal et langsigtet planlægningsarbejde sikre, at universitetet har rådighed over de fysiske rammer, der svarer til de faglige målsætninger. Aarhus Universitet vil i dialog med relevante aktører arbejde aktivt for at tilvejebringe de nødvendige økonomiske og lovgivningsmæssige rammer, der kan give universitetet frirum til at forfølge sine strategiske mål. Flere eksterne forskningsmidler, udvikling af nye relevante uddannelsestilbud og fuld internationalisering af forsknings- og uddannelsesmiljøerne er blot eksempler på områder, hvor Aarhus Universitet alene eller i samarbejde med myndigheder og andre danske eller udenlandske universiteter og samfundsinstitutioner vil arbejde for at sikre de bedste rammer for udviklingen af universitetet til samfundets bedste. Videreudvikle og forbedre arbejds- og studiemiljøet Inddrage medarbejdere og studerende i relevante beslutningsprocesser Gennemføre en professionel lederudvikling Sikre en moderne, professionel og sammenhængende administration Være i dialog med relevante aktører med henblik på at tilvejebringe og sikre de bedst mulige økonomiske og lovgivningsmæssige rammer for universitetets aktiviteter og udvikling.

16 15 IMPLEMENTERING OG EVALUERING Aarhus Universitets strategi dækker en syvårig periode, og umiddelbart efter strategiens vedtagelse vil konkrete mål for hvert af de strategiske temaer fordelt henover årene i strategiperioden blive fastsat. I 2016 vil der blive gennemført en midtvejsevaluering, der vil danne baggrund for eventuelle justeringer af strategien for den resterende periode. Aktiviteterne vil blive beskrevet i konkrete handleplaner på hovedområder, på institutter, i centre og i de tværgående kerneaktiviteter. Handleplanerne vil blive prioriteret, og der vil blive sat klare og målbare mål hvert år, så der løbende kan følges op på de strategiske målsætninger. En række af de strategiske målsætninger er desuden beskrevet i universitetets udviklingskontrakt for med ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser. Udviklingskontrakten afrapporteres årligt. Der vil blive gennemført årlige opfølgninger på strategien. De vil blandt andet danne udgangspunkt for prioritering af universitetets strategiske midler og afrapporteringer til bestyrelsen og vil desuden blive anvendt til løbende opfølgninger samt til ekstern information. Herved sikres gennemsigtighed og sammenhæng i strategiarbejdet og sammenhæng til udviklingskontrakten og arbejdet med at indfri Aarhus Universitets vision for 2020.

Aarhus Universitet. Strategi 2013-2020

Aarhus Universitet. Strategi 2013-2020 Aarhus Universitet Aarhus Universitet stræber efter at være et toneangivende globalt orienteret universitet med et stærkt samfundsengagement, der understøtter udvikling, vækst og velfærd. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VISION. Aarhus Universitet arbejder for at være et toneangivende, globalt orienteret universitet med et stærkt engagement i samfundsudviklingen.

VISION. Aarhus Universitet arbejder for at være et toneangivende, globalt orienteret universitet med et stærkt engagement i samfundsudviklingen. 2 0 1 3 2 0 2 0 STRATEGI 2013-2020 3 VISION Aarhus Universitet arbejder for at være et toneangivende, globalt orienteret universitet med et stærkt engagement i samfundsudviklingen. fokus -, - [ fo: ] (lat.

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Facult Aarhu STRATEGI

Facult Aarhu STRATEGI 0 Facult Aarhu STRATEGI 2013-2020 1 MISSION Arts bidrager gennem højeste kvalitet inden for uddannelse, forskning, talentudvikling og videnudveksling til forståelse af mennesket og dets kulturelle, sociale

Læs mere

Strategi 2020 Syddansk Universitet

Strategi 2020 Syddansk Universitet Strategi 2020 Syddansk Universitet Forord 3 PÅ VEJ MOD 2020 I 2012 påbegyndte SDU arbejdet med at udvikle en samlet strategi, som kan favne hele universitetet. Resultatet er nærværende strategi, som skal

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet. gældende fra 1. august 2013

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet. gældende fra 1. august 2013 Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet gældende fra 1. august 2013 Indhold Formål med kvalitetsarbejdet............................... 4 Vision for uddannelse og læring

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Aarhus universitet. Viden som forudsætning for innovation, vækst og velfærd. Ole Olsen Vicedirektør Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET

Aarhus universitet. Viden som forudsætning for innovation, vækst og velfærd. Ole Olsen Vicedirektør Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET 10. marts 2011 Viden som forudsætning for innovation, vækst og velfærd Ole Olsen Vicedirektør Aarhus Universitet Aarhus universitet Temaer: Globale uddannelsespolitiske udfordringer for universiteterne

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Juridisk Institut Strategi

Juridisk Institut Strategi Juridisk Institut Strategi 2015-2020 Strategien i en nøddeskal Denne strategi er resultatet af en længere proces med inddragelse af instituttets medarbejdere. Strategien suppleres af en række bagvedliggende

Læs mere

20. december Side 1

20. december Side 1 20. december 2016 Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, udvikling og uddannelse på sundhedsområdet mellem Region Midtjylland, VIA University College, VIA Sundhed og Aarhus Universitet, Health

Læs mere

FSU-MØDE - STRATEGI OG STRATEGIOPFØLGNING PÅ HEALTH

FSU-MØDE - STRATEGI OG STRATEGIOPFØLGNING PÅ HEALTH FSU-MØDE - STRATEGI OG STRATEGIOPFØLGNING PÅ HEALTH OPLÆG AF DEKAN ALLAN FLYVBJERG OPLÆG AF INSTITUTLEDER THOMAS G. JENSEN AU AARHUS HEALTH HVORDAN ER STRATEGI 2013-2017 BLEVET TIL? Involverende bottom-up-proces

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Strategisk partnerskabsaftale

Strategisk partnerskabsaftale Version 28. februar 2017 Strategisk partnerskabsaftale 2017-2020 mellem VIA University College og En rammeaftale for samarbejdet mellem VIA University College og Januar 2017 1. Parterne i aftalen Den strategiske

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Vision Mission Interessenter AU skal tilhøre eliten af universiteter og bidrage til udvikling af national og global velfærd Gennem forskning

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde BM november 2007

AARHUS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde BM november 2007 AARHUS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde BM 7-2007 8. november 2007 Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden Aarhus Universitets bestyrelse 8. november 2007 2 Pkt. 2 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 24.

Læs mere

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR KLINISK MEDICIN

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR KLINISK MEDICIN Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR KLINISK MEDICIN Vision Mission Interessenter AU skal tilhøre eliten af universiteter og bidrage til udvikling af national og global velfærd Gennem forskning

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer

AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer Strategiske AU s mål er ift. 2011 at opnå derfor have kvalitetssikring af uddannelser på opnå fuld

Læs mere

Strategi for Institut for Kulturvidenskaber november november 2017

Strategi for Institut for Kulturvidenskaber november november 2017 Strategi for Institut for Kulturvidenskaber november 2014 - november 2017 IKV s strategi forholder sig til SDU s overordnede ambitioner i universitetets Strategi- og ledelsesgrundlag. Den indeholder fem

Læs mere

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Forord Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet - er anerkendt som et arktisk universitet, der bedriver forskning og uddannelse med arktiske kultur-, sprog-, sundheds- og

Læs mere

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 26. maj 2011 Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 1. Indledning Det Kongelige Danske Musikkonservatorium indtager en helt central rolle i Danmarks musik- og kulturliv. Lærerkorpset rummer

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Fremtidens Humaniora Strategi og vision for Humaniora i perioden 2010-2015

Fremtidens Humaniora Strategi og vision for Humaniora i perioden 2010-2015 Fremtidens Humaniora Strategi og vision for Humaniora i perioden 2010-2015 Fremtidens Humaniora Strategi og vision for Humaniora i perioden 2010-2015 Strategien og visionen for det Humanistiske Fakultet

Læs mere

1. PROFESSORATSPOLITIK... 2

1. PROFESSORATSPOLITIK... 2 NOTAT Professoratspolitik på Arts Indhold 1. PROFESSORATSPOLITIK... 2 1.1 Baggrund... 2 1.2 Professorater ift. øvrige hovedområder og universiteter... 2 1.3 Strategiske målsætninger fra 2013... 3 1.4 Anvendelse

Læs mere

AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne

AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 2. oktober 2007 BBA/DINA AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne Arbejdsmarkedets kompetencebehov

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Strategi for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Strategi for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Strategi for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet BAGGRUNDEN Universitetssektoren undergår i disse år gennemgribende forandringer. Den internationale konkurrence er og bliver væsentligt hårdere. Vi kæmper

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune AARHUS AU UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Aftalens parter... 2 Præambel... 2 Aftalens indhold... 3 1. Vækst og entrepreneurship... 3 2. Folkesundhed...

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

VIDENUDVEKSLING PÅ AU

VIDENUDVEKSLING PÅ AU VIDENUDVEKSLING PÅ AU J. MICHAEL HASENKAM PRODEKAN FOR VIDENUDVEKSLING præsen TATION 1 TÆT SAMARBEJDE MELLEM HOVEOMRÅDER OG TVÆRGÅENDE BÅND 2 VIDENUDVEKSLING - bygger på forskning og udnytter viden og

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

STRATEGI CAMPUS KØGE

STRATEGI CAMPUS KØGE STRATEGI CAMPUS KØGE 2016 2018 Udarbejdet af CAMPUS Køges Projektgruppe - til fordel for CAMPUS Køges elever, studerende, kursister, medarbejdere, partnere og det samfund, vi er en del af. INDIVIDET SKABES

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

københavns universitet Talent og samarbejde STRATEGI 2023 Københavns Universitet Strategi

københavns universitet Talent og samarbejde STRATEGI 2023 Københavns Universitet Strategi københavns universitet Talent og samarbejde STRATEGI 2023 Københavns Universitet Strategi 2023 1 2 Københavns Universitet Strategi 2023 FORORD Et årti er gået, siden Københavns Universitet (KU) fik sin

Læs mere

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020 Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed stra folk tegi esun dhed Strategien understøtter udviklingen her på instituttet,

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Resultatlønskontrakt NOTAT. Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København. for perioden 1. januar 2015 31.

Resultatlønskontrakt NOTAT. Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København. for perioden 1. januar 2015 31. NOTAT Resultatlønskontrakt Ledelsessekretariatet Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg T4189 7000 www.ucc.dk Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København for perioden 1. januar 2015 31.

Læs mere

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale STRATEGI Vision og strategi for Educational IT på Arts, 2013-2020 Arts, dekanatet Vision Arts sætter i uddannelsesdelen af strategien for 2013 20 fokus på kvalitetsudvikling af uddannelserne, herunder

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Copenhagen Health Science Partners: Etablering af Clinical Academic Groups (CAG) Ansøgningsfrist den 1. marts 2017 kl

Copenhagen Health Science Partners: Etablering af Clinical Academic Groups (CAG) Ansøgningsfrist den 1. marts 2017 kl Copenhagen Health Science Partners: Etablering af Clinical Academic Groups (CAG) Ansøgningsfrist den 1. marts 2017 kl. 12.00. Copenhagen Health Science Partners (CHSP) er etableret som en ny fælles organisation

Læs mere

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. 21. maj 2010 Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Syddansk Universitet Syddansk Universitet er et 40 årigt

Læs mere

REKTORS JULETALE Søauditorierne 18. december 2009

REKTORS JULETALE Søauditorierne 18. december 2009 REKTORS JULETALE Søauditorierne 18. december 2009 Aarhus Universitet Aarhus Universitet i fortsat udvikling med vækst på helt centrale områder Rekordoptag i 2009 Større forskningsbevillinger Betydelig

Læs mere

Mere specifikt anbefaler Aarhus Universitet følgende elementer i en national innovationsstrategi:

Mere specifikt anbefaler Aarhus Universitet følgende elementer i en national innovationsstrategi: Bidrag fra Aarhus Universitet til visionen for en national innovationsstrategi Regeringen har iværksat et ambitiøst projekt med udarbejdelsen af en national innovationsstrategi. Som Danmarks Entreprenørielle

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I Gearing til succes Lad os gøre en forskel VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I LOS DE PRIVATE SOCIALE TILBUD E M D R U P V E J 1 1 5 A, 2 4 0 0 K Ø B E N H A V N N V Indhold Indledning...

Læs mere

TEK2017. Et ingeniørfakultet regionalt, nationalt og globalt. Strategi for Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet 1

TEK2017. Et ingeniørfakultet regionalt, nationalt og globalt. Strategi for Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet 1 TEK2017 Et ingeniørfakultet regionalt, nationalt og globalt Strategi for Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Strategi for Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet 1 Indhold Det Tekniske

Læs mere

Science. strategi. for Esbjerg Kommune

Science. strategi. for Esbjerg Kommune Science strategi for Esbjerg Kommune ENERGI MILJØ INNOVATION NATURVIDENSKAB Forord Med sciencestrategien vil Esbjerg Kommune skabe de bedste rammer for læring gennem hele livet. Vi ønsker især at have

Læs mere

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre vision, baggrund og opgaver Visionen Aarhus Universitet skal være blandt de mest entreprenante

Læs mere

Mission Værdier Visioner

Mission Værdier Visioner Mission Værdier Visioner 2 MISSION VÆRDIER VISIONER Udgivet af: Psykiatrien i Region Nordjylland, juni 2009 Illustrationer: Marianne Lipschitz Jørgensen Layout/Tryk: PrinfoAalborg/Vester Kopi 3 INDHOLD

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen.

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen. Aalborg Handelsskole Mål og strategier 2012-2017 Indhold 4 Vision og værdier 6 Fokusområde 1 - erhvervslivets skole 7 Fokusområde 2 - den internationalt orienterede skole 8 Fokusområde 3 - den digitale

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

Professionshøjskolen VIA i en international vækstregion

Professionshøjskolen VIA i en international vækstregion Gør tanke til handling VIA University College Professionshøjskolen VIA i en international vækstregion Besøg af det rådgivende udvalg for Regional Udvikling den 6. august 2014 1 Vision 2020 de fem intentioner

Læs mere

Notat 1 1 : Videnudveksling på AU og AU Viden

Notat 1 1 : Videnudveksling på AU og AU Viden Medarbejdere og ledere i AU Viden Notat Notat 1 1 : Videnudveksling på AU og AU Viden Det er vigtigt, alle medarbejdere i AU Viden har en indholdsmæssig forståelse af begrebet videnudveksling på AU. Formålet

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Interessetilkendegivelse om eventuel mulig integration af Handelshøjskolen i Århus (ASB) med andre universiteter og sektorforskningsinstitutioner

Interessetilkendegivelse om eventuel mulig integration af Handelshøjskolen i Århus (ASB) med andre universiteter og sektorforskningsinstitutioner Videnskabsminister Helge Sander Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K Bestyrelsen Tlf.: 89 48 66 88 Fax: 86 15 95 77 E-mail: ksn@asb.dk Århus, den 3. april 2006

Læs mere

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjylland Forord Missionen for Region Midtjylland er at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand.

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi 2020. Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi 2020. Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Strategi 2020 Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark En fælles retning mod 2020 University College Lillebælts mission, vision og strategier danner tilsammen billedet

Læs mere

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Byrådets vision 2018 November 2014 2 LEAD / November 2014 Indhold 1. Intro 2. Grundlaget: Fortællingen om Roskilde Kommune 3. Målene: Det vi kæmper for 4. Indsatser

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

bedre kommunikation Til gavn for hele samfundet Strategi

bedre kommunikation Til gavn for hele samfundet Strategi bedre kommunikation Til gavn for hele samfundet Strategi 2016-19 indhold 3 4 6 8 10 12 14 Hvorfor? Hvordan? Hvorhen? Vejen til hvorhen Sammenhæng Værdi Markant hvorfor? Bedre kommunikation er med til at

Læs mere

Aarhus Universitets udviklingskontrakt 2012-2014

Aarhus Universitets udviklingskontrakt 2012-2014 Aarhus Universitets udviklingskontrakt 2012-2014 1. Præambel: samfundet stiller berettigede krav til universiteterne Universiteternes rolle vokser Universiteternes rolle i samfundet ændrer sig i takt med,

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Forord Sundhedsdatastyrelsen blev dannet i 2015 for at fastholde og udvikle den styrkeposition, Danmark har på digitalisering og nationale data på sundhedsområdet.

Læs mere

REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010

REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010 17. JUNI 2010 REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010 Bestyrelsens beslutning Fire hovedområder: Aarhus Faculty of Arts, Kulturvidenskab Aarhus Faculty of Science and Technology, Naturvidenskab og Teknologi

Læs mere

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne Sygehus Lillebælts forskningsstrategi 2014-2018 Forskning for og med patienterne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Sygehus Lillebælt - en rejse værd... 4 Fem klare mål på fem år!... 5 1. Patienter

Læs mere

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Support og service Hvilke temaer er helt centrale at lave pejlemærke for inden for jeres hovedområde? T1 T2 TEMA 1 På professionshøjskolen

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Ungdomsskole. Udviklingsplan

Udviklingsplan for Frederikssund Ungdomsskole. Udviklingsplan Udviklingsplan for Frederikssund Ungdomsskole Udviklingsplan 2014-2017 Ungdomsskolens formålsparagraf: Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

[TITLE WITH CAPITAL LETTERS] AARHUS UNIVERSITET

[TITLE WITH CAPITAL LETTERS] AARHUS UNIVERSITET [TITLE WITH CAPITAL LETTERS] UDDANNELSE -VEJEN TIL VÆKST Uddannelser og vækst Dagens tema: Hvordan kan uddannelser bidrage til øget vækst? Regeringens svar: Hurtigere og højere Udgangspunktet: Uddannelsesniveau,

Læs mere

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. november 2016 Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor 2017-2020 Det midtjyske EU-kontors bestyrelse har vedtaget

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET Akademisk Råd, Arts Notat Aftagerpaneler Arts Der skal nedsættes nye aftagerpaneler ved Arts sommeren 2012. Arts aftagerpaneler er forankret ved Arts enkelte studienævn, og der skal således nedsættes fire

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere