RISiko- og kapitalstyring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RISiko- og kapitalstyring"

Transkript

1 RISiko- og kapitalstyring 211

2 Indhold Forretningsmodel 3 Risikostyring 4 Risikoorganisering 4 Rapportering 5 Risikoeksponering 7 Krediteksponering 8 Bevillingsstruktur 8 Kreditprocesser 8 Sikkerhedsstillelse 8 Fast ejendom 9 Garantier 9 Supplerende sikkerhedsstillelse 9 Krediteksponeringer - generelt 1 Udlånsporteføljens sammensætning BRFkredit 1 Udlånsporteføljens sammensætning BRFkredit Bank 14 Klassifikation af udlånskunder i BRFkredit Bank 14 Tilsynsdiamanten for BRFkredit Bank 14 Ejendomseksponering 14 Store engagementer 14 Udlånsvækst 14 Funding-ratio 14 Likviditetsoverdækning 15 Kreditrisikomodeller BRFkredit 15 Nødlidende engagementer 17 Konstaterede tab 2 Markedsrisiko 21 Renterisiko 21 Aktiekursrisiko 22 Valutakursrisiko 22 Modpartsrisiko 22 Markedsrisici i BRFkredit Bank 22 Operationel risiko 23 Likviditetsrisiko og balanceprincip 23 Likviditetsrisiko BRFkredit Bank 24 Kapitalforhold 25 Nye kapitaldækningsregler 25 Kapitalmålsætning 25 Rating 25 Kapitalallokering 25 Kapitalgrundlag 29 Kapitalkravet 29 Opgørelse af kapitalkrav for kreditrisiko 3 Basiskapital 3 Tilstrækkelig basiskapital 31 Intern proces 31 Opgørelsesmetode for BRFkredit 31 Indtjening 31 Kreditrisiko 32 Markedsrisiko 32 Operationel risiko 32 Likviditetsrisiko 32 Refinansieringsrisiko JCB er/seniorgæld 32 Koncernrisiko 32 Tilstrækkelig basiskapital 32 Opgørelsesmetode for BRFkredit Bank 32 Indtjening 32 Udlånsvækst 32 Kreditrisiko 33 Markedsrisiko 33 Likviditetsrisiko 33 Operationel risiko 33 Øvrige risici 33 Tilstrækkelig basiskapital 33 Opgørelsesmetode for BRFkredit-koncernen 33 2

3 Forretningsmodel BRFkredit-koncernen er en finansiel koncern, der tilbyder lån og finansielle services til privatkunder, erhvervskunder og kunder inden for det almene byggeri. Hovedaktiviteten i BRFkredit-koncernen er at foretage udlån mod pant i fast ejendom, der finansieres ved matchende udstedelse af obligationer med høj sikkerhed for investorerne. Udlånsfokus er rettet mod private ejerboliger, privat boligudlejning, andelsboliger, alment boligbyggeri samt kontor- og forretningsejendomme beliggende i Danmark. Udover realkreditforretningen, som står for 98,5 pct. af den samlede udlån, består koncernen også af BRFkredit Bank. Banken fokuserer på at kunne betjene koncernens privatkunder med almindeligt forekommende bankprodukter, herunder særligt med boliglån ud over realkreditlovens belåningsgrænser. Endvidere tilbyder banken byggelån til det almene boligsegment. En stor del af koncernens fondsbeholdning skal i henhold til lovgivningen være placeret i særligt sikre aktiver, primært danske stats- og realkreditobligationer, og forvaltes aktivt med henblik på at opnå et positivt merafkast i forhold til et fastsat benchmark. I risikostyringen anvendes finansielle instrumenter; primært futures, optioner og swaps. Forvaltningen af fondsbeholdningen sker inden for snævre risikorammer fastsat af bestyrelse og direktion. BRFkredit-koncernen har hovedkontor i Kongens Lyngby samt et regionskontor i Århus. Til at betjene privatkunder rundt i landet har BRFkredit ud over kontorerne i Kongens Lyngby og Århus tillige et mobilt rådgiverkorps, der rådgiver kunderne hjemme hos kunderne eller hvis ønsket i de regionale mødecentre i Ringsted, Kolding og Aalborg. Herudover har BRFkredit indgået samarbejdsaftaler med ejendomsmæglere, partneraftaler med lokale virksomheder, call center, internet og applikation til smartphones. Erhvervskunder og kunder inden for den almene sektor betjenes af BRFkredit medarbejdere med specialkompetencer til at rådgive inden for disse segmenter. BRFkredit-koncernen omfatter modervirksomheden BRFkredit a/s og de fuldt ejede dattervirksomheder BRFkredit Bank a/s, Ejendomsselskabet Nørreport 26, 8 Århus C. A/S og Ejendomsselskabet Nørgaardsvej 37-41, 28 Lyngby A/S. Når der i det følgende skrives koncernen, forstås BRFkredit-koncernen. Selskabsstruktur for BRFkredit-koncernen BRFfonden BRFholding a/s BRFkredit-koncernen BRFkredit a/s BRFkredit Bank a/s Ejendomsselskabet Nørreport 26, 8 Århus C. A/S Ejendomsselskabet Nørgaardsvej 37-41, 28 Lyngby A/S 5% EDC-partner a/s 3

4 Risikostyring Risikostyringen i koncernen udgør et centralt element i den daglige drift og medvirker aktivt til, at bestyrelse og direktion i sin forretningsførelse har det fornødne grundlag. Forbedring af risikostyringen sker løbende i koncernen, særligt i form af forbedringer af kreditrisikomodellerne til opgørelse af kreditrisikoen i BRFkredit. Dette er et naturligt led i koncernens fortsatte ambition om at udvikle værktøjer og opstille procedurer til endnu bedre at kunne kvantificere de forskellige risici, som koncernen er eksponeret over for, jf. afsnittet om risikoeksponering. Risikoorganisering Bestyrelsen for BRFkredit har det overordnede ansvar for fastlæggelse af koncernens risikoprofil, herunder risikovilligheden i form af typen og størrelsen af de risici, koncernen ønsker at være eksponeret over for. Risikoprofilerne for såvel BRFkredit som BRFkredit Bank består af en række kvantitative målsætninger for solvensbehov, indtjening og udvalgte risikomål. Via forskellige politikker, eksempelvis kreditpolitik og markedsrisikopolitik samt bestyrelsens retningslinjer til direktionen, udtrykker bestyrelsen den ønskede risikovillighed ved bl.a. at forholde sig til størrelsen af risiciene. Sammen med bestyrelsen godkender direktionen alle væsentlige aspekter af rating- og estimeringsprocesserne, der anvendes ved opgørelsen af koncernens kapitalkrav. Endelig er bestyrelsen sammen med direktionen ansvarlig for, at koncernen har en organisatorisk struktur, der overholder lovgivningens krav, sikrer en klar ansvarsfordeling og indeholder en passende funktionsadskillelse mellem udviklingsenheder, driftsenheder og kontrolenheder i den daglige overvågning og styring af koncernens risici. Bestyrelsen har etableret et revisionsudvalg fælles for BRFkredit og BRFkredit Bank, der bl.a. har til opgave at overvåge, om koncernens interne kontrolsystem og risikostyringssystemer fungerer effektivt. Efterlevelsen af politikkerne er uddelegeret til direktionen, der forestår den daglige ledelse af koncernen. Direktionen har ansvaret for, at bestyrelsens vedtagne politikker, retningslinjer m.v. for koncernens kapital- og risikostyring operationaliseres og overholdes. Direktionen har udpeget en risikoansvarlig, der er ansvarlig for en betryggende risikostyring i koncernen, herunder for at skabe et overblik over koncernens risici Organisationsdiagram for risikostyring Bestyrelse Revisionsudvalg Intern Revision Direktion All risk-komité Kreditkomité BIS-koordinationsudvalg Early Warning-komité Kreditforum 4

5 og det samlede risikobillede. Ansvarsområdet omfatter koncernens risikobehæftede aktiviteter på tværs af risikoområder og organisatoriske enheder. Den risikoansvarlige refererer til direktionen. Den løbende overvågning og styring af risici i koncernen udføres i komitéer og udvalg. BRFkredits All Riskkomité har til opgave løbende at overvåge og styre koncernens overordnede risici og kapitalbehov. Under ledelse af direktionen behandler All Risk-komitéen politikker, instrukser, koncernrisici og kapitalbehov forud for behandling i bestyrelsen. Derudover er det All Riskkomitéens opgave at godkende generelle principper og processer for måling, styring og rapportering af risici og kapitalbehov samt at overvåge og kontrollere, at ratingsystemet fungerer efter hensigten, herunder at godkende væsentlige ændringer til systemet. BRFkredits kreditkomité fungerer som beslutningsforum opererende inden for den af bestyrelsen uddelegerede beføjelse. Kreditkomitéen ledes af direktionen og overvåger løbende BRFkredits kreditrisiko og kommer med anbefalinger til direktion og bestyrelse om eventuelle ændringer i politikker og retningslinjer til håndtering af kreditrisici. Engagementer, der indstilles til bevilling i bestyrelsen, skal forinden behandles i kreditkomitéen. Kreditkomitéen behandler herudover nedskrivningssager, kvalitets- og kontrolrapporter, værdiansættelsesmodeller m.v. BIS-koordinationsudvalget skal sikre en løbende forsvarlig anvendelse og koordinering af ratingsystemet. Udvalget fungerer som et forum, hvori forskellige forhold, der omhandler ratingsystemet, bliver drøftet, inden de eventuelt sendes videre til behandling i All Risk-komitéen. Early Warning-komitéen har til formål at overvåge ejendomsmarkedet med henblik på identifikation af områder eller ejendomme, der kræver særskilt overvågning. Kreditforum er et udvalg, der beskæftiger sig med kreditmæssige forhold for privatområdet. Rapportering Rapporteringen sker med en fast frekvens, der sikrer, at ledelsen har den fornødne information om udviklingen i risici til at vurdere, om der skal ske ændringer i risikovillighed m.v. På kreditområdet modtager BRFkredits bestyrelse og direktion hvert kvartal en omfattende rapportering vedrørende udviklingen i kreditrisikoen på udlånsporteføljen i BRFkredit, og derudover følges udviklingen i beholdningen af overtagne ejendomme, nedskrivninger og svage engagementer månedligt, og der holdes regnskabsmøder med større kunder. Bestyrelsen og direktionen i BRFkredit Bank modtager tilsvarende en kvartalsvis rapportering om udviklingen i kreditkvalitet, risici og tab for BRFkredit Bank. Anden løbende rapportering af kreditrisici i BRFkredit Bank omfatter bl.a. daglig overtræksbehandling, månedlige handlingsplansmøder vedrørende svage engagementer, ad hoc regnskabsmøder med større kunder samt controlling af privatsager (månedlig) og erhvervssager (halvårlig). På markedsrisikoområdet modtager direktionen dagligt rapportering om overholdelse af de væsentligste risikorammer, og der udarbejdes en mere udførlig rapportering, som tilgår BRFkredits direktion hver måned og kvartalsvist til BRFkredits bestyrelse. Overholdelse af rammer overvåges uafhængigt af de afdelinger, der foretager fondsdispositioner m.v. Eventuelle overskridelser rapporteres til direktionen, og for de af bestyrelsen fastsatte rammer foregår rapporteringen til bestyrelsen. Rapportering til bestyrelse og direktion i BRFkredit Rapport Bestyrelse Direktion Indhold Kreditrisikorapport Kvartårlig Kvartårlig Oversigt over bonitet og risiko på udlånsporteføljen, herunder udviklingen i restancer, nedskrivninger og tab. Rapporten analyserer forskellige segmenteringer af udlånsporteføljen, eksempelvis i forhold til ejendomskategori, belåningsgrad (loan-tovalue) og låntype, ligesom engagementer større end 1 pct. af basiskapitalen oplistes. Overtagne ejendomme Kvartårligt Månedlig Oversigt over overtagne ejendomme. Nedskrivninger og svage engagementer Nedskrivninger og svage engagementer Bevilgede engagementer i BRFkredit Bank Likviditetsoversigt for BRFkredit Bank Månedlig Månedlig (formandskabet) Oversigt over observationssager, forventede nedskrivninger samt driftsvirkning for BRFkredit og BRFkredit Bank. Kvartårlig Kvartårlig Oversigt over tab, konstaterede nedskrivninger, overtagne ejendomme, modpartsrisiko m.fl. for BRFkredit. Kvartårlig Kvartårlig Oversigt over bevilgede engagementer i BRFkredit Bank. Kvartårlig Ugentlig Oversigt over likviditetsudviklingen i BRFkredit Bank. Statusrapport Årlig Halvårlig Orientering om den seneste udvikling i ratingsystemet, herunder validering, den forretningsmæssige anvendelse og væsentlige ændringer i kreditrisikomodellerne. Markedsrisikorapport Kvartårlig Månedlig Oversigt over afkast og risiko på fondsbeholdningen samt udnyttelsen af de fastsatte rammer i markedsrisikopolitikken eller i lovgivningen. Solvensbehovsnotat Kvartårlig Kvartårlig Gennemgang af beregningen af den tilstrækkelige basiskapital og solvensbehovet. Rapporten forholder sig til behovet for kapital ud fra den valgte risikoprofil, herunder inddragelse af stresstests. Kapitalrapport Kvartårlig Månedlig Beskrivelse af den kapitalmæssige situation under forskellige scenarier, herunder behovet for yderligere kapitaltilførsel. 5

6 Månedligt udarbejdes en kapitalrapport, der beskriver koncernens kapitalmæssige situation ud fra forskellige scenarier. Rapporten fokuserer særligt på behovet for refinansiering af fremmedkapital (statslig hybrid kernekapital, seniorgæld og JCB), ligesom BRFkredits kapitalbinding som følge af de opnåede ratings følges ud fra forventninger til udviklingen i udlånsporteføljen, ændringer i ejendomspriser etc. Til ledelsen i BRFkredit Bank udarbejdes ugentligt en likviditetsrapport, der indeholder forventninger til bankens likviditetssituation den kommende uge, 5 uger og 24 måneder. Rapporten opstiller foruden den forventede/budgetterede likviditetssituation også bankens likviditet ud fra en stresset situation. Rapportering til bestyrelse og direktion i BRFkredit Bank Rapport Bestyrelse Direktion Indhold Kreditrisikorapport Kvartårlig Kvartårlig Oversigt over det samlede risikobillede på udlån og garantier, herunder udviklingen inden for de forskellige udlånsprodukter. Nedskrivninger og svage engagementer Bevilgede engagementer i BRFkredit Bank Kvartårlig Kvartårlig Oversigt over tab, konstaterede nedskrivninger, modpartsrisiko m.fl. for BRFkredit Bank. Kvartårlig Kvartårlig Oversigt over bevilgede engagementer i BRFkredit Bank. Markedsrisikorapport Kvartårlig Kvartårlig Oversigt over afkast og risiko på beholdningen af rentebærende instrumenter samt øvrige risici i BRFkredit Bank, herunder udnyttelsen af lines. Solvensbehovsnotat Kvartårlig Kvartårlig Gennemgang af beregningen af den tilstrækkelige basiskapital og solvensbehovet. Rapporten forholder sig til behovet for kapital ud fra den valgte risikoprofil, herunder inddragelse af stresstests. Produktrentabilitet Kvartårlig Kvartårlig Vurdering af indtjeningsmuligheder på eksisterende og fremtidige produkter ud fra renteniveau m.v. Controllingrapport Kvartårlig Kvartårlig Kontrol af kvalitet af sagsbehandlingen samt orientering om controlling foretaget uden for BRFkredit Bank. Likviditetsoversigt for BRFkredit Bank Kvartårlig Ugentlig Oversigt over likviditetsudviklingen i BRFkredit Bank. Likviditetsrapport Ugentlig Ugentlig Løbende styring af likviditetsrisikoen. 6

7 Risikoeksponering Koncernens forretningsaktiviteter omfatter ud fra den valgte forretningsmodel realkredit- og bankudlån samt handel med værdipapirer og finansielle instrumenter. Den iboende risiko i koncernen kan rubriceres i følgende væsentlige kategorier: Kredit-, markeds-, likviditets- og operationel risiko. Langt størsteparten af den samlede risiko i koncernen udgøres af kreditrisikoen, men også markedsrisikoen og den operationelle risiko bidrager til det samlede risikobillede. Likviditetsrisikoen i BRFkredits realkreditvirksomhed er meget lille som følge af den tætte sammenhæng mellem udlån og funding, men der eksisterer en refinansieringsrisiko for udstedte JCB og optaget seniorgæld, ligesom der eksisterer en likviditetsrisiko for den løbende funding af udlån i BRFkredit Bank. De vanskelige markedsvilkår har ikke nævneværdigt påvirket gennemførelsen af refinansieringer af rentetilpasningslån, hvorfor kundernes refinansieringsrisiko vurderes beskeden. Koncernen er eksponeret mod andre typer af risici, der vurderes af mindre betydning for koncernen, men indgår i opgørelsen af den tilstrækkelige basiskapital. Forretningsmodel for BRFkredit Bank Låntager BRFkredit Investorer Låntager betaler banken for at stille tinglysningsgaranti over for BRFkredit og beder efterfølgende BRFkredit om udbetaling af realkreditlån 1 BRFkredit udsteder obligationer med betalingsrækker matchende låntagers ønskede lån 2 og sælger dem i markedet til investorer 3 BRFkredit modtager betaling fra obligationssalget 4 hvorefter realkreditlånet tinglyses, og bankgarantien frigives 5 Overskuddet fra obligationssalget, fratrukket omkostninger, overføres til låntagers garantistillende bank 6 7

8 Krediteksponering Koncernens hovedformål er at yde lån yde lån med pant i fast ejendom, hvorved koncernen påtager sig en kreditrisiko. Ved kreditrisiko forstås risikoen for tab som følge af en modparts misligholdelse af sin betalingsforpligtelse over for koncernen. Ved udgangen af 211 var 85 pct. af koncernens vægtede aktiver under søjle 1 (solvenskravet) relateret til kreditrisiko. Bevillingsstruktur Bevillingsstrukturen i BRFkredit følger nedenstående hierarki, hvor det for hvert niveau tydeligt er angivet, i hvilke tilfælde og inden for hvilke beløb og segmenter de pågældende niveauer har bevillingskompetence. Forretningsområde Privat har bevillingsbeføjelser til almindeligt forekommende lånesager i relation til realkreditbelåning. I forbindelse med bevilling af en række bankprodukter kræves øgede bevillingsbeføjelser, som kun medarbejdere i BRFkredit Bank og Kreditcenter Privat har. Kreditcenter Privat er organisatorisk en del af Kreditområdet. Forretningsområde Erhverv har bevillingsbeføjelser til at foretage almindeligt forekommende lånesager, hvorimod bevillinger af større eller usædvanlige lånesager skal forelægges Kreditkontor Erhverv eller Kreditkomitéen. Forretningsområde Alment Byggeri har bevillingsbeføjelser til at håndtere relativt store sager, idet risikoen på dette segment er beskeden. I visse situationer har lånesagerne inden for Alment Byggeri, dog en størrelse, hvor der er krav om bevilling i Kreditkomité. For de mest betydende lånesager er BRFkredits bestyrelse ansvarlig for bevillingen. I 211 blev der på Erhverv og Alment Byggeri afgivet tilbud for i alt 23 mia. kr., hvoraf Alment Byggeri tegnede sig for ca. to tredjedele. Af de 23 mia. kr. blev 4 pct. bevilliget af Kreditkomiteen, mens bestyrelsen stod for 7 pct. af bevillingerne. Bevilling af engagementer i BRFkredit Bank sker efter en tilsvarende struktur og i henhold til gældende bevillingskompetencer. For privatkunder sker bevilling af medarbejdere i BRFkredit Bank ud fra en vurdering af kundens vilje og evne til at overholde indgåede aftaler samt andre individuelle kriterier, hvorimod bevilling af erhvervssager typisk foretages af bestyrelsen efter indstilling fra BRFkredit Bank og koncernkreditkontoret i BRFkredit. Kreditprocesser Koncernen har i forbindelse med kreditgivningen udarbejdet en række retningslinjer, der skal sikre, at kreditgivningen baseres på en forsvarlig risikotagning i forhold til den konkrete sag. Endvidere er kreditprocesserne udarbejdet med henblik på at sikre, at tab minimeres. Vurdering af en kreditansøgning fra en kunde sker med udgangspunkt i kundens økonomiske styrke samt ejendommens værdi. For at afdække kundens økono- Bevillingsstruktur i BRFkredit Bestyrelse Direktion/kreditkomité Kredit & Kvalitet Privat Erhverv/Alment Byggeri miske styrke lægges et budget, der afdækker kundens rådighedsbeløb både før og efter låneoptagelsen. Nødvendigheden af analyser og detaljeringsgraden af disse varierer fra sag til sag, uafhængig af debitors økonomiske forhold og ejendommens karakteristika. Grundlæggende gælder, at jo større kompleksitet og risiko, der kan påpeges i sagen, desto mere detaljerede analyser og undersøgelser skal der foretages for at sikre et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag. Kunder og ejendomme i forbindelse med kreditgivning til erhverv og alment byggeri er gennem en årrække blevet risikoklassificeret i kreditbevillingsprocessen via ekspertmodeller. Disse indeholder som væsentlige parametre oplysninger om regnskaber, nøgletal, ejendomsoplysninger samt historisk adfærd (betalingshistorik, restancehistorik, lånehistorik m.v.). I forbindelse med kreditbevillingsprocessen anvendes bl.a. BRFkredits ratingsystem, hvorfor ratingen på kunder og ejendomme indgår som et væsentligt element i den samlede risikovurdering af kunder og ejendomme. Sikkerhedsstillelse Udgangspunktet for enhver kreditbevilling i BRFkredit er kundens evne til at betale lånet tilbage. Dertil kom- 8

9 mer, at realkreditudlånet altid er sikret ved pant i fast ejendom. Fast ejendom En korrekt vurdering af ejendommens værdi er en væsentlig faktor til sikring mod fremtidige tab. For den enkelte ejendom fastsættes værdien på baggrund af beliggenhed, omsættelighed, stand samt andre ejendomsspecifikke faktorer. Såfremt ejendommens friværdi er tilstrækkelig høj, vil der normalt ikke forekomme tab. Udover at foretage vurdering af ejendommene i forbindelse med låneudmåling, følger BRFkredit nøje de pantsatte ejendommes værdi. Dette skyldes, at ejendomsværdierne indgår i BRFkredits tabsmodeller, generel risikostyring samt for at overholde lovgivningens krav om løbende overvågning i forbindelse med lån finansieret med særligt dækkede obligationer. BRFkredit har etableret et særligt overvågningsforum Early Warning-komitéen bestående af erfarne medarbejdere med indgående kendskab til ejendomsmarkedet og kompetencer inden for værdiansættelse. Dette forum overvåger markedsforholdene og kan udpege områder og ejendomme, som bør kontrolleres særskilt, kan foreslå justeringer af de statistiske modeller, politikker samt igangsætte opdatering af vurderinger m.v. Garantier Foruden selve pantet er der for en række ejendomme tillige sikkerhed i form af garanti fra offentlige myndigheder og pengeinstitutter, ligesom BRFkredit for visse ejendomme har mulighed for at få adgang til ejendommens lejeindtægter. Garantierne fra offentlige myndigheder er stillet i forbindelse med udbetaling af lån ydet i henhold til lov om almene boliger m.v. eller lov om byfornyelse og udvikling af byer. De offentlige garantier stilles som selvskyldnergaranti. Det betyder, at BRFkredit kan udnytte garantien, hvis et lån kommer i restance. Almene boliger vil som hovedregel være omfattet af en garanti for den del af lånet, der overstiger 6 pct. af ejendommens værdi. Kreditrisikoen for denne ejendomskategori er således yderligere begrænset. Lån, der er omfattet af en offentlig garanti, vedrører 15 pct. af udlånsporteføljen. Endvidere har BRFkredit i forbindelse med låneformidlende pengeinstitutters formidling af realkreditlån etableret garantikoncepter, der dækker den yderligste og mest risikobetonede del af udlånet. Målt som en andel af det samlede udlån, andrager lån med pengeinstitutgaranti 7 pct. af udlånsporteføljen. Foruden tabsgarantier stiller pengeinstitutterne tillige tinglysningsgarantier, forhåndslånegarantier m.v. Supplerende sikkerhedsstillelse Udstedelse af særligt dækkede obligationer (SDO) til finansiering af udlån sker i BRFkredit via kapitalcenter E. I modsætning til udlån finansieret med realkreditobligationer skal udlån baseret på udstedelse af særligt dækkede obligationer løbende overvåges for at sikre, at belåningsgrænsen overholdes for hver enkelt ejendom. Som led i den løbende Udstedte junior dækkede obligationer i BRFkredit SDO-overvågning af Udstedelsesdato Udløbsdato Mia. kr ,5 ejendomme indenfor , segmentet ejerboliger til helårsbrug har , , BRFkredit tilladelse I alt 4,5 fra Finanstilsynet til at anvende en statistisk model. Såfremt belåningsgrænsen overskrides, f.eks. som følge af et fald i ejendommens værdi, skal BRFkredit stille supplerende sikkerhed. I forbindelse med indførelsen af reglerne for SDO fik institutterne mulighed for at udstede junior dækkede obligationer (JCB) til brug for fremskaffelse af kapital, der kan benyttes til supplerende sikkerhedsstillelse. Midlerne fra disse udstedelser er placeret placeret i SDO er, således at de kan benyttes som supplerende sikkerhed. Ejerne af JCB er har i henhold til realkreditlovens 33e en sekundær separatiststilling til midlerne i det kapitalcenter, hvorfra de er udstedt. I en konkurssituation skal midlerne i kapitalcentret først gå til ejerne af SDO erne og dernæst til betaling af JCB erne. BRFkredit har en politik om at have en betydelig buffer i sikkerhedsgrundlaget bag SDO erne, og derfor har BRFkredit ved udgangen af 211 udstedt JCB er for i alt 4,5 mia. kr., heraf 2 mia. kr. i 211. Tillige har BRFkredit optaget seniorgæld for 7,2 mia. kr., der er garanteret af den danske stat og forfalder medio april 213. BRFkredit har siden indførelsen af SDO og dermed kravet om supplerende sikkerhedsstillelse løbende udstedt og refinansieret JCB. Vurderingen af behovet for supplerende sikkerhedsstillelse sker ud fra forventninger til udviklingen i BRFkredits SDO-udstedende kapitalcenter E, herunder forventninger til ejendomspriser, udlånsaktivitet, konverteringer m.v. BRFkredit følger udviklingen i ejendomspriserne tæt, både generelt og set i forhold til ejendommenes individuelle belåningsværdier. Behovet for supplerende sikkerhedsstillelse vurderes løbende, herunder nødvendigheden for yderligere udstedelse af JCB/seniorgæld. I takt med de faldende ejendomspriser har behovet for supplerende sikkerhedsstillelse været stigende over de senere år. Ved udgangen af 211 var der behov for 9

10 i alt 7,5 mia. kr. i supplerende sikkerheder til dækning af det udlån, der ikke længere har sikkerhed inden for lånegrænserne. Den udstedte JCB/seniorgæld anses sammen med BRFkredits basiskapital for at være tilstrækkelig til alt andet lige at absorbere et prisfald på 15-2 pct. i forhold til det aktuelle niveau uden yderligere udstedelse af JCB/seniorgæld. Krediteksponeringer - generelt Kreditrisikoen opgøres i BRFkredit ud fra den interne rating baserede metode (IRB-metoden) for langt størsteparten af BRFkredits udlån, mens BRFkredit Bank benytter standardmetoden. Tabellen nedenfor viser de uvægtede eksponeringer fordelt i forskellige kategorier for BRFkredit a/s. Udlånsporteføljens sammensætning BRFkredit Ved udgangen af 211 udgjorde udlånsporteføljen i BRFkredit 198 mia. kr., hvoraf udlån til privatkunder tegnede sig for 47 pct. af porteføljen. Udlån til alment byggeri, hvor risikoen er yderst begrænset, udgjorde 17 pct. af porteføljen. Den resterende del af udlånsporteføljen kan henføres til BRFkredits øvrige satsningsområder, dvs. privat boligudlejning samt kontor- og forretningsejendomme. Disse segmenter har historisk udgjort størstedelen af BRFkredits udlånsportefølje på erhvervsområdet. Samlet set udgør udlån til beboelse (privat, alment byggeri, andelsboliger og privat boligudlejning) 84 pct. af udlånsporteføljen. Eksponering (EAD) i BRFkredit Mio. kr. Gennemsnit 211 1) Ultimo 211 Privat (IRB) Erhverv/Alment byggeri (IRB) Institutter Stater Aktier Securitisering Aktiver uden modpart I alt ) Den gennemsnitlige eksponering for 211 er beregnet som et simpelt gennemsnit af de kvartalsvise 1) observationer for hver eksponeringskategori. Udlån i BRFkredit fordelt på restløbetid Mio. kr. < 1 år 1-5 år > 5 år Fordeling af udlån i brfkredit opdelt på ejendomskategori Ejerboliger Fritidshuser Privat Alment Byggeri Privat boligudlejning Andelsboliger Industri og håndværk Kontor og forretning Øvrige Erhverv I alt BRFkredit foretager næsten udelukkende udlån til boliger beliggende i Danmark. Inden for Danmarks grænser omfatter næsten halvdelen af udlånsporteføljen boliger beliggende i det storkøbenhavnske område. Den resterende del af udlånsporteføljen er spredt ud over resten af landet med koncentrationer omkring de større provinsbyer. 29 % 2% 4% 6% 8% Privat Alment byggeri Privat boligudlejning Andelsboliger Kontor og forretning Industri og håndværk Andet Fordeling af udlån i brfkredit opdelt geografisk 5,1%,9% 15,2% 47,8% 16,1% 14,9% Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Uden for Danmark 1

11 Pct LTV-bånd, Privat <2% 2-4% 4-6% 6-8% >8% Fordeling af udlån i BRFkredit opdelt på ejendomskategori efter LTV Region Hovedstaden 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Privat 39,2% Alment Byggeri 2,9% Under 2% 2-4% 4-6% 6-8% Over 8% Privat boligudlejning 23,5% Kontor og forretning 13,4% Andet 3,% LTV-bånd, Erhverv inkl. Privat boligudlejning og Andelsboliger Pct <2% 2-4% 4-6% 6-8% >8% Fordeling af udlån i BRFkredit opdelt på ejendomskategori efter LTV Region Sjælland 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Privat 6,9% Under 2% 2-4% 4-6% 6-8% Over 8% Alment Byggeri 15,7% Privat boligudlejning 14,2% Kontor og forretning 7,3% Andet 2,% Pct LTV-bånd, Alment byggeri <2% 2-4% 4-6% 6-8% >8% Fordeling af udlån i BRFkredit opdelt på ejendomskategori efter LTV Region Nordjylland 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Privat 51,2% Alment Byggeri 17,6% Privat boligudlejning 12,% Kontor og forretning 16,1% Andet 3,1% Under 2% 2-4% 4-6% 6-8% Over 8% 11

12 Fordeling af udlån i brfkredit opdelt på låntype og anvendelse af afdragsfrihed Pct Andre Indeks-baserede Lån m. variabel rente (m/u renteloft) (afdragsfrie) Lån m. variabel rente (m/u renteloft) (m/afvikling) Fastforrentede lån (afdragsfri) Fastforrentede lån (m/afvikling) Rentetilpasningslån (afdragsfri) Rentetilpasningslån (m/afvikling) Fordeling af udlån i BRFkredit opdelt på ejendomskategori efter LTV Region Syddanmark 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Privat 47,8% Alment Byggeri 16,% Under 2% 2-4% 4-6% 6-8% Over 8% Privat boligudlejning 2,4% Kontor og forretning 13,9% Fordeling af udlån i BRFkredit opdelt på ejendomskategori efter LTV Region Midtjylland Andet 2,% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Privat 46,5% Alment Byggeri 17,5% Privat boligudlejning 15,7% Kontor og forretning 17,6% Andet 2,8% Under 2% 2-4% 4-6% 6-8% Over 8% Fordeling af udlån i BRFkredit opdelt på ejendomskategori efter LTV I alt 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Privat 45,6% Alment Byggeri 18,6% Privat boligudlejning 19,8% Kontor og forretning 13,4% Andet 2,6% Under 2% 2-4% 4-6% 6-8% Over 8% 12

13 Udviklingen i værdierne af de private boligudlejningsejendomme og til dels kontor- og forretningsejendomme har de senere år medført nedskrivninger for BRFkredit, og det har også været nødvendigt at overtage en række ejendomme efter tvangsauktion. Imidlertid har BRFkredit også i løbet af 211 formået at afhænde en betragtelig del af de overtagne ejendomme og typisk til priser over den bogførte værdi. Udlånsporteføljen i BRFkredit er diversificeret med hensyn til brancher, geografi og antallet af kunder. BRFkredit har et mindre antal udlånsengagementer, der kan kategoriseres som store engagementer, dvs. udgør mere end 1 pct. af basiskapitalen. Ingen af disse engagementer overstiger 15 pct. af basiskapitalen og er derfor heller ikke i nærheden af den lovgivningsmæssige grænse på 25 pct. I forbindelse med udlån til privat boligudlejning og kontor- og forretningsejendomme er lånet foruden pantet i ejendommen normalt også sikret ved personlig hæftelse af debitor/kautionist, og i alle tilfælde er der mulighed for udlæg i lejeindtægterne fra lejere. Sidstnævnte sikkerhed kan, dog ikke i tilfælde af debitors konkurs, effektueres straks. Udlån til alment byggeri er for størstepartens vedkommende delvist garanteret af den danske stat eller af danske kommuner. Hovedparten af udlån til industri- og håndværksejendomme er garanteret af FIH Erhvervsbank. Realkreditudlån udmåles på bevillingstidspunktet ud fra de lånegrænser, der er fastsat i lovgivningen. Efterfølgende sker der ændringer i forholdet mellem låntagers restgæld opgjort til markedsværdi og ejendommens skønnede markedsværdi. Dette kan være som følge af betaling af afdrag, ændringer i renteniveau (obligationskurser) eller på grund af stigning eller fald i ejendomsværdierne. Forholdet betegnes LTV (loanto-value) og anvendes bl.a. til at beregne, om der skal stilles supplerende sikkerhed for de enkelte lån baseret på udstedte særligt dækkede obligationer. Overordnet set kan LTV anvendes til at skabe et overblik over risikoen ved det samlede udlån, da lave værdier af LTV betyder, at BRFkredits pant i ejendommen er mere værd end det tilhørende udlån. For privatkunder har 78 pct. af udlånsporteføljen sikkerhed inden for 6 pct. af ejendommenes værdi. For erhverv afhænger belåningsgraden af den enkelte ejendomskategori, men samlet set gælder for erhverv, at 77 pct. af udlånsporteføljen har sikkerhed inden for 6 pct. Introduktionen af de afdragsfrie lån har gennem årene fået større og større indflydelse på sammensætningen af udlånsporteføljen. De senere år har væksten i andelen af udlån med mulighed for afdragsfrihed været aftagende og omfatter ultimo pct. af udlånsporteføljen, hvilket er på niveau med ultimo 21. Mulighed for afdragsfrihed er mere udbredt for rentetilpasningslån og garantilån end for fastforrentede lån. I nedenstående tabel er illustreret koncentrationen af store engagementer. Det fremgår af tabellen, at de 5 største engagementer i BRFkredit tilsammen udgør 16 pct. af det samlede udlån. Opgørelsen er endvidere præget af, at størrelsen på engagementerne falder hurtigt, således at der er meget stor størrelsesmæssig forskel på de ti største engagementer, de følgende ti engagementer osv. De 5 største engagementer kan henføres til forskellige segmenter indenfor ejendomssektoren, f.eks. investeringsselskaber, administration af fast ejendom samt udlejning af ejendomme. Koncentrationen for de 1 største udlånsengagementer er steget fra at udgøre 6,5 pct. af den samlede portefølje ved udgangen af 21 til 6,7 pct. ultimo 211. Koncentration på store engagementer i BRFkredit Udlån 1) I pct. af samlede portefølje I pct. af portefølje akkumuleret Mia. kr. Akkumuleret Pct. Pct. 1 13,3 13,3 6,73 6,73 2 7,5 2,8 3,8 1,52 3 4,7 25,5 2,38 12,9 4 3,4 28,9 1,73 14,63 5 2,7 31,6 1,36 15,99 1) I opgørelsen af udlån er der ikke foretaget fradrag i overensstemmelse med bekendtgørelse af store engagementer Udlån i BRFkredit opdelt på låntype og ejendomskategori Rentetilpasningslån i pct. Fastforrentede lån i pct. Kortrentelån i pct. 1) Ejendomskategori m/afdrag u/afdrag m/afdrag u/afdrag m/afdrag u/afdrag Andre låntyper 2) Privat 19, 38,3 21, 6,6 5,1 1,, Alment Byggeri 43,8,2 2,8,2,1, 34,9 Beboelse 3) 7,2 6,6 12,7 6,1,4 9,2 3,9 Kontor- og forretning 21,6 62,9 5,5 1,6,4 7,9,1 Øvrige 32,4 29,7 27,9,2,7 5,3 3,7 I alt 21,8 39,1 17,4 4,5 2,5 7,7 7, 1) Kortrentelån indeholder CIBOR-baserede lån, både med og uden renteloft 2) Indeholder andre låntyper, fx indekslån m.v. 3) Privat boligudlejning og andelsboliger 13

14 Udlånsporteføljens sammensætning BRFkredit Bank BRFkredit Banks udlånsaktiviteter er fokuseret på privatsegmentet samt udlån til Alment Byggeri. Tidligere var BRFkredit Bank også aktiv på bygge- og efterfinansiering inden for erhvervsmarkedet, men dette er ikke længere tilfældet. Der har gennem de senere år været en reduktion af BRFkredit Banks udlånsportefølje, idet strategien for nyudlån er blevet revideret efter tab på BRFkredits Banks udlånsportefølje. Ultimo 211 udgjorde udlånsporteføljen i BRFkredit Bank 3,5 mia. kr., og der var udstedt garantier for,6 mia. kr. Bankens balance udgør således 3 pct. af balancen for koncernen. Klassifikation af udlånskunder i BRFkredit Bank Til at beskrive boniteten af udlånsporteføljen anvender BRFkredit Bank et risikoklassifikationssystem, der inddeler samtlige kunder i banken i 6 risikokoder. Indplacering af en kunde i en risikokode sker ud fra en vurdering af dels oplysninger indhentet ved etableringen af kundeforholdet, dels registrerede erfaringer med kundens adfærd. De utvivlsomt gode kunder er placeret i risikokode 1, hvorimod acceptable, men sårbare kunder er placeret i risikokode 4. Kunder, hvorpå BRFkredit Bank har foretaget en nedskrivning som følge af risiko for tab på kunden, er indeholdt i risikokode 5, og endelig indeholder risikokode kunder uden rating. Kunder i risikokode 4 indgår i beregningen af solvensbehovet for BRFkredit Bank, jf. afsnittet om opgørelsen af den tilstrækkelige basiskapital for BRFkredit Bank. Tilsynsdiamanten for BRFkredit Bank Finanstilsynet introducerede i sommeren 21 tilsynsdiamanten, der opstiller en række kriterier for, hvornår Finanstilsynet anser et pengeinstitut som drevet med for høj risiko. BRFkredit Bank har en erklæret målsætning om at overholde de opstillede kriterier i tilsynsdiamanten og overholdt ved udgangen af 211 fire af de fem kriterier. Kriteriet om ejendomseksponering på mindre end 25 pct. af basiskapitalen overholdes ikke på nuværende tidspunkt grundet bankens forretningsmodel. Ejendomseksponering Långivningen i BRFkredit Bank sker hovedsageligt som supplement til långivningen i BRFkredit, hvilket er hovedforklaringen på, at BRFkredit Bank har en relativ stor koncentration af udlån med tilknytning til ejendomsmarkedet. BRFkredit Bank har ved udgangen af 211 en ejendomseksponering på 33,5 pct. ud fra opgørelsesmetoden anvendt i tilsynsdiamanten. I denne opgørelse indgår udlån til alment byggeri med tilhørende offentlig garanti på lige fod med udlån til erhvervsejendomme, selv om udlån til alment byggeri er forbundet med en langt mindre risiko. BRFkredit Bank har forelagt problemstillingen for Finanstilsynet, der har tilkendegivet, at alment byggeri har en lavere risiko end erhvervsudlån generelt, og at en overskridelse af pejlemærket for ejendomseksponering som følge af udlån til alment byggeri, ikke nødvendigvis vil medføre en reaktion fra Finanstilsynet. Store engagementer BRFkredit Bank har 8 engagementer ved udgangen af 4. kvartal 211, der efter fradrag udgør 1 pct. eller mere af basiskapitalen. Pengeinstitutter er modparten i 5 ud af de 8 engagementer. Store engagementer udgør 33 pct. af basiskapitalen, og ligger dermed langt under tilsynsdiamantens grænse. Udlånsvækst BRFkredit Bank har i 211 haft et fald i udlånet på 24 pct. og holder sig dermed langt inden for tilsynsdiamantens grænse. Funding-ratio Funding-ratio er et pejlemærke for, hvor stabil funding et pengeinstitut har. Funding-ratio opgøres som BRFkredit Banks udlån sat i forhold til bankens arbejdende kapital fratrukket obligationer med en restløbetid på under 1 år. Arbejdende kapital er defineret som indlån, udstedte obligationer m.v., efterstillet kapitalindskud og egenkapital. Er funding-ratio høj, betyder det, at udlånet er højt i forhold til det indlån og andre stabile fundingkilder banken måtte have, eksempelvis egenkapital. BRFkredit Bank havde en funding-ratio på,54 og holder sig således langt inden for tilsynsdiamantens grænse som ikke må overstige 1, hvilket bl.a. skyldes, at BRFkredit Bank har et stort indlånsoverskud. Fordeling af udlån i BRFkredit Bank opdelt på anvendelsesformål 1) Mio. kr Kortfristede Kortfristede faciliteter Langfristede Langfristede faciliteter faciliteter faciliteter Privat Erhverv/Alment Byggeri 1) Udlån opgjort før nedskrivninger fordeling af garantier i BRFkredit Bank opdelt på anvendelsesformål 1) Mio. kr. 3 Tilsynsdiamant BRFkredit Bank, ultimo 211 Finanstilsynets pejlemærker 5 Forhåndslånegarantier Skøde-og Pantebrevsgarantier lånegarantier betalingsgarantier garantier Privat Erhverv/Alment Byggeri 1) Garantier opgjort før hensættelser Klassificering af udlån i BRFkredit Bank Risikokode Antal Udlån 1) (mio. kr.) I alt ) Udlån opgjort efter fradrag af individuelle og 1) gruppevise nedskrivninger BRFkredit Bank Ejendomseksponering <25 pct. 33,5 pct. Store engagementer Summen af engagementer < 125 pct. 32,9 pct. Udlånsvækst < 2 pct. -24, pct. Funding-ratio < 1,54 Likviditetsoverdækning >5 pct. 714,4 pct. 14

15 Likviditetsoverdækning Likviditetsoverdækning er et mål for, hvor meget overskydende likviditet der er tilbage, når lovens krav om hhv. 1 pct. og 15 pct. likviditet, jf. lov om finansiel virksomhed 152, er opfyldt. BRFkredit Bank har en likviditetsoverdækning på 715 pct., hvilket overstiger tilsynsdiamantens pejlemærke på mere en 5 pct. med ikke mindre end 14 gange. Kreditrisikomodeller BRFkredit Den danske lovgivning har tilladt anvendelse af statistiske modeller ved opgørelsen af kapitalkravet for kreditrisiko siden 1. januar 28. BRFkredit har siden december 28 anvendt den interne ratingbaserede metode (IRB-metoden) til brug for opgørelsen af kapitalkravet for kreditrisiko, dog undtaget statseksponeringer, instituteksponeringer og eksponeringer i BRFkredit Bank, som fortsat opgøres ved brug af standardmetoden. Anvendelsen af IRB-metoden bevirker, at BRFkredit opgør kreditrisikoen for den enkelte kunde ud fra internt udviklede kreditmodeller. Modellerne estimerer kundens sandsynlighed for misligholdelse (PD), den forventede tabsprocent givet kundens misligholdelse (LGD) samt kundens forventede eksponering ved misligholdelse (EAD). Produktet af risikoparametrene PD, LGD og EAD udtrykker det forventede tab for en given kunde. Estimeringen af risikoparametrene foretages for såvel privatkunder som erhvervskunder. For privatkunder anvendes den statistisk beregnede PD, mens der ved beregningen af PD for udvalgte erhvervskunder tillige tages hensyn til virksomhedsforhold, f.eks. økonomiske nøgletal, ledelse og branche. De fremkomne estimater for PD anvendes til forretningsmæssige dispositioner (bevillingsproces m.v.). Til brug for opgørelsen af kapitalkravet er det en betingelse, at PD-estimaterne afspejler en hel konjunkturcyklus, hvorfor de statistisk beregnede PD-estimater justeres med et tillæg, jf. afsnittet om kapitalforhold. For både privatkunder og erhvervskunder sker estimeringen af LGD ved at estimere sandsynligheden for realisation og tabsprocenten ved realisation. Produktet af disse to estimater udtrykker den forventede tabsprocent ved kundens misligholdelse. For privatkunder anvendes den statistisk beregnede LGD, mens den statistisk beregnede LGD for erhvervskunder suppleres med en ekspertberigelse ud fra ejendommens anvendelsesformål og beliggenhed. Ved opgørelsen af kapitalkravet skal LGD derimod beskrive situationen i den økonomiske nedgangsperiode i begyndelsen af 199 erne, jf. afsnittet om kapitalforhold, hvorfor de statistisk beregnede LGD-estimater justeres med et tillæg. Anvendelse af IRB-metoden i BRFkredit-koncernen Eksponeringskategori BRFkredit BRFkredit Bank Statseksponeringer Standardmetoden Standardmetoden Instituteksponeringer Standardmetoden Standardmetoden Erhvervseksponeringer IRB-metoden Standardmetoden Detaileksponeringer IRB-metoden Standardmetoden Aktieeksponeringer Standardmetoden n/a Securitiseringspositioner n/a n/a Aktiver uden modparter Standardmetoden Standardmetoden Kunderne indplaceres ud fra deres estimerede PD i en ratingklasse defineret ud fra faste intervaller. BRFkredit opererer med 8 ratingklasser, hvor ratingklasse 1 indeholder de mest kreditværdige kunder, og ratingklasse 7 omfatter de mindst kreditværdige kunder. Ratingklasse 8 indeholder samtlige kunder med misligholdelse, dvs. engagementer, hvor det enten anses for usandsynligt, at kunden fuldt ud indfrier alle sine gældsforpligtelser, eller hvor kunden har været i restance med et væsentligt beløb i over 9 dage. Derudover indeholder ratingklasse 8 kunder med en skrøbelig økonomi (OIV), der dog hidtil har været i stand til at opfylde deres betalingsforpligtelser over for BRFkredit. På tilsvarende vis er ejendommene inddelt i 1 forskellige ratingklasser ud fra deres estimerede LGD. Ejendomme med de mindste tabsprocenter findes i ratingklasse 1, hvorimod ratingklasse 1 indeholder ejendommene med de største tabsprocenter. Ratingklasser med tilhørende intervalværdier af PD og LGD PD (i pct.) LGD (i pct.) Ratingklasse Nedre grænse Øvre grænse Nedre grænse Øvre grænse 1,,15,,2 2,15,6,2,32 3,6 1,15,32,8 4 1,15 2,,8 1,2 5 2, 5, 1,2 1,7 6 5, 12, 1,7 3, 7 12, 99,99 3, 5, 8 1, 5, 1, 9 1, 15, 1 15, 1, Fordelingen af BRFkredits udlånsportefølje på ratingklasser viser, at 74 pct. af privatkunderne befinder sig i de to bedste ratingklasser, hvilket er et svagt fald i forhold til 21. Andelen af privatkunder i ratingklasse 6-8 er stort set uændret i forhold til 21. For erhvervskunderne og almene kunder befinder 68 pct. af kunderne sig blandt de 4 bedste ratingklasser, hvilket er en tydelig forbedring i forhold til 21, hvor 54 pct. af kunderne var i de 4 bedste ratingklasser. Andelen af erhvervskunder med misligholdelse af deres forpligtelser (ratingklasse 8) har i 211 været stigende. Baggrunden herfor kan henføres til enkelte større kunder, som nok har økonomiske vanskeligheder, men som fortsat overholder deres betalingsforpligtelser. Tillige ventes de ikke at kunne påføre BRFkredit væsentlige tab, idet sikkerheden bag lånene er god. Den løbende 15

16 validering af IRB-modellerne medfører mindre tillæg til de beregnede PD, hvilket sammenholdt med det smalle interval for ratingklasse 1 er forklaringen på forskydningen fra ratingklasse 1 til 2 fra ultimo 21 til ultimo 211. Den enkelte ratingklasse er defineret som et bestemt interval, hvorfor forskydningen mellem ratingklasserne udtrykker, om udviklingen i udlånsporteføljen går mod mere eller mindre risiko. Når konjunkturerne forbedres, vil tendensen være, at flere kunder bevæger sig mod de bedste ratingklasser og omvendt, når konjunkturerne forværres. Forskydningen i BRFkredits udlånsportefølje fra ultimo 21 til ultimo 211 viser en større migration til bedre ratingklasser end til dårligere ratingklasser for erhvervskunder, men omvendt for privatkunder. Fordeling af udlån i BRFkredit opdelt på ratingklasser (PD) Pct. af restgæld Ratingmigration (PD) - Privat 1) Mia. kr Ratingmigration (PD) - Erhverv 1) Mia. kr ) Migrationen er udført for eksisterende kunder ultimo 211 i ratingklasse 1-7. Figuren viser kundernes migration fra ultimo 21 til ultimo 211, hvor forbedring af ratingklasse (lavere PD) vises med negativt fortegn. Eksponeringer i BRFkredit omfattet af IRB-metoden Eksponeringsvægtet gennemsnit Eksponeringer LGD 1) Risikovægt Mia. kr. Pct. Pct. PD-ratingklasse 1 4, 8,2 15,1 2 95,9 6,9 13,6 3 2,4 7, 18,8 4 34, 9,5 25,2 5 16,6 11,6 37, 6 3,5 1,1 49,6 7 4,2 7,1 47,1 8 18, 11,1 9,3 Gennemsnit 8,2 26,5 1) Tabellen omfatter solvensmæssige værdier af LGD 16

17 Nødlidende engagementer BRFkredit har i 211 oplevet et fald i andelen af kunder, der har fået problemer med at overholde deres forpligtelser over for BRFkredit. Det kommer til udtryk ved, at færre kunder ønsker henstand, har restance eller på anden vis ikke formår at overholde deres forpligtelser over for BRFkredit. Det er specielt erhvervssegmentet, der i 211 har udviklet sig i positiv retning, hvor specielt restancerne fortsætter med at falde. Privatsegmentet har i 211 ligget på stort set uændret niveau set i forhold til 21. Segmentet alment byggeri har hverken i denne krise eller i krisen tilbage i 199 erne udvist tendenser til svigtende betalingsevne eller stigende tabssandsynlig. For bedst muligt at hjælpe kunder med betalingsproblemer har BRFkredit etableret en særlig enhed, der så tidligt som muligt går i dialog med disse kunder for at finde en løsning, der er til gavn for såvel kunden som BRFkredit. Udvikling i 9 dages restanceprocenterne for BRFkredit Pct. af opkrævet terminsydelse Likviditetstræk som følge af restancer Mio. kr kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt. 29 Privat Erhverv Alment Total 4. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt. 211 Nærmeste Forrige Forrige -1 Forrige -2 Forrige -3 17

18 Restanceprocent i BRFkredit Segment Periode kvt kvt kvt kvt kvt kvt. 211 Privat ½ md. 2,8 2,6 2,9 2,7 2,7 2,5 2,7 2,7 3 mdr. 1,1 1, 1, 1,,9,9,9 3½ mdr.,9,8,8,8,7,7,7 6½ md.,5,4,4,4,4,3 12½ md.,1,1,1,1 Privat boligudlejning ½ md. 18, 6,6 9,2 4,7 7,6 8,3 6,5 3,1 3 mdr. 9,1 3,1 3,8 2,1 3, 2,4 2, 3½ mdr. 4, 2,8 3, 1,6 2,7 2,1 1,4 6½ md. 2,4 1,5 1,3 1,1 1,1,3 12½ md.,7,8,4, Alment Byggeri ½ md.,3,1,3,1,1,1,1,2 3 mdr.,2,1,2,1,1,1,1 3½ mdr.,2,1,2,1,1,1,1 6½ md.,2,1,1,,1, 12½ md.,,,, Andelsboliger ½ md. 1,,7,7,6 1,2 1,1 1,1 2, 3 mdr.,6,4,1,1,5,6,5 3½ mdr.,6,4,,1,5,4,5 6½ md.,5,,,1,3,1 12½ md.,,,, Kontor og forretning ½ md. 5, 5,1 4,4 3,1 3,5 3,1 3,5, 3 mdr. 3,1 3,1 2,2 2,1 2,1 1,7,5 3½ mdr. 2,7 2,1 2,1 2, 1,9 1,5,5 6½ md. 1,6 1,4 1,6 1,3 1,3,7 12½ md.,7,8,5,5 Øvrigt udlån ½ md.,7,8 1,1 1,,8,5,7,5 3 mdr.,5,4,3,3,3,4,2 3½ mdr.,5,4,2,3,3,3,2 6½ md.,4,2,1,2,2,2 12½ md.,1,,,1 Alle ½ md. 4,2 2,4 3,1 2, 2,7 2,2 2,6 1,9 3 mdr. 2, 1,1 1,2,8 1,1,9,8 3½ mdr. 1,3,9 1,,7,9,7,7 6½ md.,8,5,6,4,5,2 12½ md.,2,2,2,1 Restancer i BRFkredit i mio. kr. Segment Periode kvt kvt kvt kvt kvt kvt. 211 Privat ½ md. 4,4 36,4 39,8 37,1 35,9 32,3 34,8 34,7 3 mdr. 15,7 13,9 14, 13,1 11,8 11,3 12,1 3½ mdr. 12,7 11,4 11,5 1,4 9,4 9,2 9,1 6½ md. 6,7 5,3 5,3 5, 4,7 3,7 12½ md. 1,3 1,1 1,1,9 Privat boligudlejning ½ md. 55, 22,2 26,6 16, 2,9 25,3 17, 13,6 3 mdr. 27,7 1,3 11, 7,3 8,1 7,4 5,2 3½ mdr. 12,4 9,2 8,6 5,6 7,3 6,4 3,7 6½ md. 7,4 4,9 3,8 3,9 3,1,9 12½ md. 2,3 2,7 1,2,1 Alment Byggeri ½ md. 1,3 1,3 1,2 1,3,5 1,3,6 2,1 3 mdr.,9 1,1,9,5,4 1,1,4 3½ mdr.,9 1,1,9,5,4 1,1,4 6½ md.,7,8,4,4,3,3 12½ md.,2,2,2,2 Andelsboliger ½ md. 1,7 1,4 1,3 2,4 2, 2, 1,7 3,6 3 mdr. 1,1,9,2,5,7 1,1,7 3½ mdr. 1,1,9,,5,7,8,7 6½ md.,8,,,4,5,1 12½ md.,,,, Kontor og forretning ½ md. 19,8 21,1 16,7 13,3 12,7 11, 12, 1,7 3 mdr. 12,4 12,7 8,5 8,8 7,7 6, 3,3 3½ mdr. 1,8 8,8 8, 8,5 6,8 5,3 2,9 6½ md. 6,1 6, 6,2 5,5 4,7 2,3 12½ md. 2,9 3,5 1,8 2,1 Øvrigt udlån ½ md.,7,9 1,1 1,1,8,6,6,5 3 mdr.,6,5,3,4,3,4,2 3½ mdr.,6,5,2,4,3,3,2 6½ md.,5,2,1,2,2,2 12½ md.,1,,,1 Alle ½ md. 119, 83,3 86,7 71,1 72,7 72,4 66,7 65,1 3 mdr. 58,3 39,3 34,8 3,4 29, 27,4 21,8 3½ mdr. 38,4 31,8 29,1 25,7 24,9 23,2 16,9 6½ md. 22,2 17,2 15,8 15,4 13,5 7,5 12½ md. 6,7 7,4 4,2 3,4 18

19 BRFkredit foretager løbende vurdering af kundernes bonitet med henblik på at identificere engagementer med objektiv indikation på værdiforringelse. Såfremt kundens økonomiske situation vurderes at have en betydning for de fremtidige betalinger på lånet, foretager BRFkredit en beregning af nedskrivningsbehovet. Ved beregningen tages udgangspunkt i ejendommens cash-flow samt skønnede omkostninger for BRFkredit, hvis ejendommen skal overtages efter tvangsauktion og videresælges. I selve beregningen af nedskrivningsbeløbet indgår således auktionsomkostninger, omkostninger som følge af 18 måneders liggetid samt omkostninger til salg af ejendommen. Foruden de individuelle nedskrivninger foretager BRFkredit en gruppevis vurdering af samtlige lån uden individuel nedskrivning. De gruppevise nedskrivninger baseres på udviklingen i ensartede risici for de enkelte grupper. For 211 har koncernen oplevet et fald i behovet for nedskrivninger i forhold til året før. Den samlede driftspåvirkning beløber sig til en udgift på 459 mio. kr. Ultimo 211 udgør koncernens samlede nedskrivninger i alt mio. kr. et fald på 376 mio. kr. hvoraf nedskrivninger på engagementer i BRFkredit Bank tegner sig for 69 mio. kr. Koncernens samlede nedskrivninger udgør,9 pct. af koncernens samlede udlån. Foruden engagementer med nedskrivningsbehov følger BRFkredit nøje engagementer med en forhøjet risiko, dvs. engagementer der ikke på nuværende tidspunkt opfylder betingelserne for at foretage en nedskrivning. Der reserveres tillige kapital til svage kunder i opgørelsen af BRFkredits tilstrækkelige basiskapital. Antallet af berammede tvangsauktioner over ejendomme belånt i BRFkredit faldt i 211 til i alt 937 mod i 21. En betydelig del af udlånsporteføljen i BRFkredit Bank er behæftet med risiko, der nødvendiggør nedskrivninger på 69 mio. kr. Ultimo 211 udgjorde de samlede individuelle nedskrivninger 597 mio. kr., fordelt med 179 mio. kr. på privatkunder og 418 mio. kr. på erhvervskunder. Derudover er der foretaget gruppevise nedskrivninger på 93 mio. kr. Antallet af ejendomme, hvor BRFkredit har haft tab, faldt i 211 til 541 mod 691 i 21. Ved udgangen af 211 havde BRFkredit en beholdning af overtagne ejendomme på 237, hvilket er et mindre fald fra 26 i 21. Ultimo 211 udgjorde overtagne erhvervsejendomme knap 3 pct. af beholdningen over overtagne ejendomme. Den bogførte værdi af koncernens beholdning af overtagne ejendomme udgjorde 775 mio. kr. ved udgangen af 211. BRFkredit Bank havde ved udgangen af 211 overtaget 8 ejendomme/selskaber til en bogført værdi på 216 mio. kr. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender for BRFkredit-koncernen Mio. kr Individuelle nedskrivninger Primo Periodens neskrivninger Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Endeligt tabt, tidligere nedskrevet Ultimo Gruppevise nedskrivninger Primo Periodens neskrivninger Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Ultimo Driftspåvirkning Periodens nettobevægelser, individuelle nedskrivninger Periodens nettobevægelser, gruppevise nedskrivninger Konstaterede tab, netto Indgået på tidligere afskrevne fordringer Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender i alt Nedskrivninger i BRFkredit Udlån Overtagne ejendomme i BRFkredit Ultimo 3. kvt. 211 Tilgang Afgang Ultimo 4. kvt. 211 Antal Mio. kr. 2) Antal Antal Antal Mio. kr. 2) Privat Alment Byggeri Beboelse 1) Kontor- og forretning Øvrige I alt ) Privat boligudlejning og andelsboliger 2) Restgæld i de overtagne ejendomme Løbende nedskrivning 4. kvt. 211 Akkumulerede nedskrivninger ultimo 4. kvt. 211 Ejendomskategori Mio. kr. Mio. kr. Pct. Mio. kr. Pct. Privat , 355,4 Alment Byggeri , 5, Beboelse 1) ,1 63 1,6 Kontor og forretning , 88,3 Øvrige 4.826, 11,2 I alt , 1.62,5 1) Privat boligudlejning og andelsboliger Udviklingen i antallet af overtagne og tabsgivende ejendomme samt tvangsauktioner for BRFkredit Antal ejendomme kvt kvt kvt kvt. 28 Berammede tvangsauktioner Gennemførte tvangsauktioner Tabsgivende ejendomme 3. kvt. 28 Beholdning af overtagne ejendomme 4. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt. 211

risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2012

risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2012 risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 212 indhold Forretningsmodel 3 Risikostyring 4 Risikoorganisering 4 Rapportering 5 Risikoeksponering 7 Krediteksponering 7 Bevillingsstruktur 7 Kreditprocesser

Læs mere

risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2013

risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2013 risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2013 indholdsfortegnelse Forretningsmodel 3 Risikostyring 4 Risikoorganisering 4 Rapportering 5 Finanstilsynets inspektioner 6 Risikoeksponering 7 Krediteksponering

Læs mere

ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013

ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013 ÅRSRAPPORT for BRFkredit-koncernen 2013 KORT OM BRFKREDIT-KONCERNEN * MISSION BRFkredit finansierer fast ejendom og til byder dertil knyttede finansielle produkter og services. VISION Konkurrencedygtig

Læs mere

BRFkredit finansierer fast ejendom og tilbyder dertil knyttede finansielle produkter og services. 30 Bestyrelsens ledelseshverv

BRFkredit finansierer fast ejendom og tilbyder dertil knyttede finansielle produkter og services. 30 Bestyrelsens ledelseshverv årsrapport 2011 Kort om BRFkredit-koncernen * Mission BRFkredit finansierer fast ejendom og tilbyder dertil knyttede finansielle produkter og services. Vision at låntagere oplever BRFkredits salg og rådgivning

Læs mere

risiko- og KAPiTAlSTYring februar 2014

risiko- og KAPiTAlSTYring februar 2014 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.dk risiko- og KAPiTAlSTYring februar 2014 isi 2013 DLR KREDIT A/S NYROPSGADE

Læs mere

Indhold. 1 Året der gik 2012... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 4. 3 Risikostyring... 5. 4 Kapitalstyring og solvensopgørelse... 7

Indhold. 1 Året der gik 2012... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 4. 3 Risikostyring... 5. 4 Kapitalstyring og solvensopgørelse... 7 Risik0rapport 2012 Indhold 1 Året der gik 2012....................................................................... 3 2 Oplysningsforpligtelser..................................................................

Læs mere

1 Året der gik 2014... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 5. 3 Risikostyring... 6. 4 Kapitalstyring... 8

1 Året der gik 2014... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 5. 3 Risikostyring... 6. 4 Kapitalstyring... 8 Risik0rapport 2014 Indhold 1 Året der gik 2014.... 3 2 Oplysningsforpligtelser... 5 3 Risikostyring... 6 4 Kapitalstyring... 8 5 Tilstrækkelig kapitalgrundlag og solvensbehov... 12 6 Kreditrisiko... 14

Læs mere

Risiko- og kapitalstyring 2010 Nykredit Realkredit koncernen

Risiko- og kapitalstyring 2010 Nykredit Realkredit koncernen Risiko- og kapitalstyring INDHOLD ÅRETS SÆRLIGE FORHOLD 5 RISIKOSTYRING 7 Koncernens karakteristika 7 Risikotyper 7 Organisation, ansvarsfordeling og rapportering 8 Incitaments- og bonusprogrammer 9 Tilsynsdiamanten

Læs mere

Koncernrisikorapport 2014

Koncernrisikorapport 2014 Koncernrisikorapport 2014 Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København Koncernrisikorapport 2014 for Arbejdernes Landsbank Indhold Risikostyring Den overordnede risikostyring 04 Ledelseserklæring

Læs mere

Koncernrisikorapport A K T I E S E L S K A B E T. CVR-nr. 31 46 70 12, København

Koncernrisikorapport A K T I E S E L S K A B E T. CVR-nr. 31 46 70 12, København Koncernrisikorapport 2012 A K T I E S E L S K A B E T CVR-nr. 31 46 70 12, København Arbejdernes Landsbank Koncernrisikorapport 2012 01 Indhold Den overordnede risikostyring 02 Kreditrisiko på kundeudlån

Læs mere

Risiko - og kapitalstyring

Risiko - og kapitalstyring 2014 Risiko - og kapitalstyring Indhold Indhold INDHOLD... 1 FORORD... 2 FORRETNINGSMODEL... 4 RISIKOSTYRING... 6 KAPITALSTYRING... 12 KREDITRISIKO... 19 MODPARTSRISIKO... 35 MARKEDSRISIKO... 38 LIKVIDITETSRISIKO...

Læs mere

Risikorapport 31. december

Risikorapport 31. december 2014 Risikorapport 31. december Risikorapport 2014 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Risikostyring... 3 2.1 Risikotyper... 3 2.2. Organisering af risikostyring... 4 3. Kapitalstyring... 5 3.1. Kapitalkrav...

Læs mere

Koncernrisikorapport 2013

Koncernrisikorapport 2013 Koncernrisikorapport 2013 Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København Indhold Den overordnede risikostyring 3 Organisationsdiagram for styring af risici 4 Kreditrisiko på kundeudlån

Læs mere

Årsrapport 2010. er realkredit. 10. regnskabsår. www.dlr.dk dlr@ dlr.dk

Årsrapport 2010. er realkredit. 10. regnskabsår. www.dlr.dk dlr@ dlr.dk Årsrapport 2010 10. regnskabsår er realkredit DLR Nyropsgade Kredit A/S 21 CVR-nr. 1780 København 25781309V Nyropsgade Tlf. 70 10 21 00 90 1780 Fax København 33 93 95 00 V Tlf. 70 10 00 www.dlr.dk 90 Fax

Læs mere

Risikorapport 2013 vedr. kapitaldækning

Risikorapport 2013 vedr. kapitaldækning Risikorapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Målsætning og risikopolitik 3 2. Anvendelsesområde 10 3. Basiskapital 10 4. Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital 10 5. Beskrivelser af solvensbehovsmodel

Læs mere

6 KRAV OM ØGET TILLID TIL NETMEDIET 12 PÅ VEJ MOD. 18 Tinglysning FRA MÆND PÅ TINGE TIL FULDSTÆNDIG DIGITALISERING GIVER UNIKKE MULIGHEDER ON LINE

6 KRAV OM ØGET TILLID TIL NETMEDIET 12 PÅ VEJ MOD. 18 Tinglysning FRA MÆND PÅ TINGE TIL FULDSTÆNDIG DIGITALISERING GIVER UNIKKE MULIGHEDER ON LINE > ÅRSR APPORT > Indhold 1 Ledelsens beretning 1 Resultatet for 2006 kort fortalt 5 Resultat i forhold til forventning 8 Realkreditmarkedet 11 Forretningsområderne 14 Obligationsudstedelse 17 Portefølje

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 2014 Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med oplysningskrav i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013

Læs mere

RISIKORAPPORT 2014. Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55

RISIKORAPPORT 2014. Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 RISIKORAPPORT 2014 Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 2 Indhold Indledning... 3 1. Risikostyringsmålsætninger og politik... 4 2. Anvendelsesområde... 12 3.

Læs mere

Sparekassen Faaborg Risikorapport 2013

Sparekassen Faaborg Risikorapport 2013 Sparekassen Faaborg Risikorapport 2013 Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med kapitaldækningsbekendtgørelsens regler og omfatter de oplysningskrav (søjle III), som pengeinstitutter

Læs mere

Koncernrisikorapport AKTIESELSKABET

Koncernrisikorapport AKTIESELSKABET Koncernrisikorapport 2009 AKTIESELSKABET 02 Koncern-risikorapport for Arbejdernes Landsbank 2009 3 Den overordnede risikostyring 4 Kreditrisiko på kundeudlån i banken 13 Kreditrisiko på kreditinstitutter

Læs mere

Indledning... 4 1. Målsætning og risikopolitikker... 4 Risikostyring generelt... 4 Risikotyper... 5 Kreditrisiko... 5 Kreditrisiko på ikke

Indledning... 4 1. Målsætning og risikopolitikker... 4 Risikostyring generelt... 4 Risikotyper... 5 Kreditrisiko... 5 Kreditrisiko på ikke Indledning... 4 1. Målsætning og risikopolitikker... 4 Risikostyring generelt... 4 Risikotyper... 5 Kreditrisiko... 5 Kreditrisiko på ikke finansielle modparter... 6 Kreditpolitik... 6 Opfølgning og styring...

Læs mere

Risikorapport 2014 vedr. kapitaldækning

Risikorapport 2014 vedr. kapitaldækning Risikorapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Risikostyringsmålsætning og politik 3 2. Anvendelsesområde 11 3. Kapitalgrundlag 11 4. Kapitalkrav 11 5. Eksponeringer mod modpartsrisiko 13

Læs mere

Risiko- og kapitalstyring 2008. Alm. Brand A/S

Risiko- og kapitalstyring 2008. Alm. Brand A/S Risiko- og kapitalstyring 2008 Alm. Brand A/S Indhold 1 Risikoprofil... 4 1.1 Risikostyring... 4 1.1.1 Forankring... 5 1.2 Risikotyper... 5 1.3 Risikoappetit... 6 1.4 Organisation... 9 1.4.1 Bestyrelse...

Læs mere

Risiko- og kapitalstyring

Risiko- og kapitalstyring Risiko- og kapitalstyring Indhold Indhold FORORD... 2 RISIKOSTYRING... 3 KAPITALSTYRING... 6 ØKONOMISK KAPITAL... 13 KREDITRISIKO... 16 MARKEDSRISIKO... 25 LIKVIDITETSRISIKO... 29 OPERATIONEL RISIKO...

Læs mere

RISIKORAPPORT. 1 Risikorapport 2013

RISIKORAPPORT. 1 Risikorapport 2013 RISIKORAPPORT 1 Risikorapport 2 Risikorapport 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. I HOVEDTRÆK 2.1 Positiv rapport fra Finanstilsynet 2.2 Stærke kapitalforhold 2.3 Komfortabel likviditet 2.4 Kommende lovgivning

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen. Risikorapport

Sparekassen Faaborg Koncernen. Risikorapport Sparekassen Faaborg Koncernen Risikorapport Oplysningsforpligtelser ifølge Basel II, Søjle 3 Med indførelsen af Basel II, søjle 3 har pengeinstitutterne fået nye oplysningsforpligtelser. Offentliggørelseskravene

Læs mere

Landbrugets FinansieringsBank A/S CVR nr. 34 47 90 89. Virksomhedens oplysningsforpligtelser

Landbrugets FinansieringsBank A/S CVR nr. 34 47 90 89. Virksomhedens oplysningsforpligtelser Landbrugets FinansieringsBank A/S CVR nr. 34 47 90 89 Virksomhedens oplysningsforpligtelser 31.12.2012 Indhold Indledning... 3 Anvendelsesområde... 4 Målsætninger og risikopolitikker... 5 Kreditrisici...

Læs mere

Risikorapport 2013 for Hvidbjerg Bank A/S

Risikorapport 2013 for Hvidbjerg Bank A/S Risikorapport 2013 for Hvidbjerg Bank A/S Side 1 af 30 Indledning Hvidbjerg Banks Risikorapport 2013 er udarbejdet som supplement til bankens årsrapport. Formålet med rapporten er at give bankens kunder,

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. er realkredit. DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.

ÅRSRAPPORT 2012. er realkredit. DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr. er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.dk ÅRSRAPPORT 2012 012 2012 DLR KREDIT A/S NYROPSGADE 21 1780 KØBENHAVN

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S RISIKORAPPORT 30.9.2014

Danske Andelskassers Bank A/S RISIKORAPPORT 30.9.2014 Danske Andelskassers Bank A/S RISIKORAPPORT 30.9.2014 Indholdsfortegnelse: Side Risikostyring 2 Kapitalstyring og solvensbehov 7 Tilstrækkelig kapital 12 Kreditrisiko og udvandingsrisiko 20 Markedsrisiko

Læs mere