INERIARTORTITSIVIK UDVIKLINGSAFDELINGEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INERIARTORTITSIVIK UDVIKLINGSAFDELINGEN"

Transkript

1 INERIARTORTITSIVIK UDVIKLINGSAFDELINGEN Qeqqata Kommunia Ulloq/dato : 28. februar 2011 Allat/init. : lhb Journal nr. : Tunngatillugu/Vedr.: Vedr. oplysninger om kurser Kursuslisterne omfatter Inerisaaviks og Ilinniarfissuaqs kurser, men ikke kurser som skolen har afholdt med andre arrangører eller interne kursusholdere. Tallene henviser til antal gennemførte kurser, dvs. lærerne kan have været anbefalede til flere kurser, som kan have været aflyst eller overtegnede. Vi ved, hvilke lærere der er på skolen pr. d.d. men ikke, om de har været ansat i et halvt, 5 eller 20 år. Har en lærer været på kursus i fx 2003 eller 2005 og igen i 2010, kan vi formode, at denne lærer har været ansat i hele perioden. Med hensyn til sådanne lærere kan vi opgøre deres kurser under ansættelsen og bruge dem som eksempler. Figurerer en lærer på personaleliste 2010 men ikke på kursusliste, kan vi ikke se, om vedkommende er nyligt ansat eller ikke har været på kurser gennem en årrække, eller om vedkommende på kursuslisten fortsat står anført under et tidligere ansættelsessted. Har en lærer skiftet ansættelsessted i den undersøgte periode ( ), kan vi ikke se, hvornår dette er sket, og dermed heller ikke hvilke af en undervisers kurser, der er bevilget fra tidligere ansættelsessted. Står en lærer anført fx med 21 kurser, kan hovedparten være bevilget fra en tidligere skole og skyldes derfor ikke en prioritering og et resurseforbrug fra nuværende skole. Ligeledes kan en skole have brugt mange resurser på kurser og uddannelser til lærere, der siden er flyttet. Sådanne personalemæssige forhold er der kun kendskab til lokalt, og det er også her disse oplysninger skal bruges i forbindelse med prioritering af kurser og videreuddannelse. De tilgængelige data er desværre ikke præcise, idet personalelister ikke altid er opdaterede, ligesom der kan være indtastningsfejl på kursuslister og optællingsfejl, da tallene er behandlet manuelt. Postboks 1610 DK-3900 Nuuk Tlf Fax

2 Af ovenstående grunde giver det derfor ikke mening at se statistisk på, hvor mange og hvilke kurser de enkelte lærere har fået bevilget fra skolen/forvaltningen, hvordan skolen har prioriteret, eller hvor mange resurser skolen har brugt på videre- og efteruddannelse. Data kan derimod bruges til at afdække nogle tendenser, ligesom der kan være forhold ved data, der springer i øjnene som værende afvigende fra andre steder eller på anden måde bemærkelsesværdige og dermed give anledning til at stille spørgsmål, som kan undersøges og besvares lokalt. Der er ikke i beskrivelserne kategoriseret på samtlige kurser, men for alle skoler er der set på kategorierne: 1. sprog (både discipliner ved et enkelt eller flere sprog, generelle sprogkurser o.l.) 2. matematik 3. naturfag (både naturfag generelt, deldiscipliner, fysik/kemi o.l.) 4. humanistiske fag (religion, samfundsfag, historie) 5. lokale valg (enkeltdiscipliner, enkelte fagområder, generelle kurser) 6. specialundervisning (kurser der berører et eller flere aspekter omkring udsatte elevgrupper) Tværfaglige kurser og censorkurser er ikke medtalt i disse kategorier, ligesom andre typer kurser (lederkurser, læringsstile mv.) ikke er kategoriserede og opgjort. Kurser i Effektive Undervisningsprincipper er opgjort særskilt og omtalt i andet notat. Ved opgørelse af samlet antal kurser for lærere er dog samtlige kurser medtalt (også ikkekategoriserede kurser og kurser i effektive undervisningsprincipper), men ikke videreuddannelser (AD, MA mm.), som opgøres særskilt. Kurser i flere moduler er optalt som 1 kursus. Der skelnes ikke mellem om et kursus er af 3 eller 10 dages varighed eller fjernkursus. Herunder beskrives for de enkelte skoler i kommunen tendenser og mønstre, som aftegner sig ved gennemgang af kursuslisterne i perioden Desuden er for hver skole anført, hvor mange der har gennemført eller er i gang med videreuddannelser. (Dog kan der være manglende oplysninger for uddannelser gennemført før 2002 samt uddannelser gennemført udenfor Institut for Læring). 2

3 Qeqqata Kommunia 707 Atuarfik Kilaaseeraq, Maniitsoq 36 af skolens undervisere figurerer på kursusliste (dog er 52 undervisere samlet tilmeldt et kursus i 2010). De følgende oplysninger baserer sig således på de 36 enkeltpersoner, der ses at have deltaget i kurser. Halvdelen af disse undervisere findes allerede på kursuslisten tilbage fra 2002/03 og må derfor formodes at have været ansat på skolen i hele den undersøgte periode. De 36 personer på kursuslisten har i deres ansættelsesperiode deltaget på mellem 1 og 8 kurser, typisk 2-4 kurser fordelt på 7-8 år. Halvdelen af denne gruppe har (med undtagelse af det fælles skolebaserede kursus i 2010) ikke deltaget i kurser siden 2006/07. Kurserne har koncentreret sig om generelle og tværfaglige emner samt specialundervisning. 10 lærere har deltaget i kurser på sprogområdet, heraf de 5 i engelsk. 2 personer har deltaget i kurser indenfor naturfag og humanistiske fag, ingen har deltaget i kurser indenfor matematik. Der er flere undervisere med videreuddannelse. 4 personer har diplomuddannelse i psykologi, skoleudvikling eller almen pædagogik. Af disse har 3 påbegyndt en MA, ligesom 2 lærere er i gang med en diplomuddannelse i hhv. almen pædagogik og psykologi. Der er lærere med kompetencer indenfor undervisning med Tulleriit i Personlig Udvikling samt som timelærerinstruktør. 709 Atuarfik, Napasoq Der er 2 personer på personalelisten, hvoraf den ene har været på kurser. Vedkommende har i perioden været på 3 kurser (natur-og miljøundervisning, læringsrum og effektiv pædagogik). 710 Atuarfik, Atammik Af skolens undervisere figurerer tre på kurslisten. Lærer nr. 1 har været på et generelt kursus i 2006/07. Lærer nr. 2 har siden 2004 været på 4 kurser, senest i Lærer nr. 3 har i perioden deltaget i 11 kurser, heraf de 4 i Denne lærer har kompetence indenfor undervisning med Tulleriit i Personlig Udvikling. 2 lærere har været på et kursus målrettet grønlandsk, ellers har de øvrige kurser været af generel karakter. 3

4 711 Kangaamiut Atuarfiat, Kangaamiut 8 undervisere figurerer på kursuslisten. Disse personer har deltaget i 2-10 kurser. 1 person har senest været på kursus i 2006, 3 senest i 2007, 1 senest i 2008 og 3 senest i personer har deltaget i timelærerkursus. De fleste kurser har været af generel art, dog har 3 undervisere deltaget i kurser indenfor naturfag og en enkelt i et engelskkursus. Ingen har således været på kurser indenfor skolens øvrige fag. En lærer har kompetence indenfor undervisning med Tulleriit i Personlig Udvikling. 801 Minngortuunnguup Atuarfia, Sisimiut Af de 30 undervisere, der figurerer på kursusliste, har langt størsteparten været på kursus i 2010, ligesom de optræder på kursuslisten i hele perioden fra 2002/03. Hovedparten af underviserne har i perioden deltaget i kurser, hvilket også gælder de lærere, der samtidig deltager i videreuddannelser, mens en lille gruppe lærere i samme periode har deltaget i 3-6 kurser. Halvdelen af de 30 lærere har deltaget i 4-7 kurser på et år især i årene 2004 og Kurserne fordeler sig nogenlunde ligeligt på de forskellige fag-kategorier, dog har kun 4 lærere deltaget i kurser i matematik og 5 lærere i kurser målrettet grønlandsk. Mange af skolens lærere har taget eller i færd med at tage videreuddannelser. 7 lærere har gennemført diplomuddannelser, 2 i grønlandsk, 2 i skoleudvikling, 3 i almen pædagogik. De 3 lærere med diplomuddannelse i almen pædagogik er nu i gang med MA på samme område. 4 lærere i gang med en diplomuddannelse de 3 i almen pædagogil og den sidste i psykologi. Der er lærere med kompetencer indenfor undervisning med Starlab i astronomi og Tulleriit i Personlig Udvikling samt som praktiklærer. 802 Nalunnguarfiup Atuarfia, Sisimiut 43 undervisere figurerer på kursusliste. Heraf har de 19 deltaget i kurser i 2010/11, mens 5 personer ikke har deltaget i kurser siden Til gengæld har 12 personer deltaget i 4-6 kurser på et år, og rigtig mange personer har i 2004 og 2005 deltaget i 3-6 kurser årligt. Generelt i perioden har lærerne på kursuslisten deltaget i 2-3 kurser om året, hvilket også gælder for lærere, der derudover deltager i videreuddannelser. En del lærere har deltaget i samme kursus 2 gange. Omkring halvdelen af de lærere, der har været på kursus, har været på kurser indenfor sprog og specialundervisning, mens kun en person har været på kursus i matematik i perioden. 4

5 Flere lærere har gennemført diplomuddannelser: 1 i IT-vejledning, 1 i psykologi, 2 i skoleudvikling, hvoraf den ene nu er i gang med MA, mens 1 lærer er i gang med en diplomuddannelse i almen pædagogik. Der er lærere med kompetencer indenfor undervisning med Starlab i astronomi og Tulleriit i Personlig Udvikling samt som praktiklærer. 803 Itillip Atuarfia, Itilleq Samtlige 4 undervisere figurerer på kursuslister. Skolelederen har deltaget i 4 lederkurser, gennemført en diplomuddannelse og er nu i gang med en MA i almen pædagogik. En anden lærer har deltaget i 1 kursus, gennemført en diplomuddannelse og er nu i gang med en MA i sprog. En tredje lærer har deltaget i 2 engelskkurser og den fjerde i 3 andre kurser. 804 Sarfannguup Atuarfia, Sarfannguaq 5 personer har været på kurser, alle 1 kursus i effektiv pædagogik. En person har yderligere været på 6 kurser siden Alle kurser har omhandlet generelle pædagogiske områder. 806 Qinnguata Atuarfia, Kangerlussuaq Af de 12 personer på personaleliste 2010 figurerer de 7 på kursuslisterne, mens 11 personer fra kursuslisten ikke længere er ansat på skolen. 3 personer har været på kursus i Af de 5 lærere, der har været på skolen gennem en længere årrække, har de 2 undervisere været på 3-5 kurser, mens de sidste 3 lærere har været på kurser (den ene lærer på 5 kurser i både 2005 og 2006). Af kurser indenfor fag-kategorierne har hovedvægten ligget på sprog og specialundervisning. 2 lærere er i gang med diplomuddannelse i psykologi. Der er en lærer med kompetence indenfor undervisning med Tulleriit i Personlig Udvikling. Sammenfatning Der er meget store forskelle i hidtidig praksis, både mellem by-skolerne, mellem bygde-skoler, mellem by- og bygdeskoler og mellem de enkelte lærere på skolerne. 5

6 Blandt by-skolerne ses skoler, hvor mange lærere i perioden har deltaget i kurser., og en skole hvor 1-8 kurser har været normen. Samtidig har nogle lærere på disse skoler deltaget i langt færre kurser end kollegerne, og mange har ikke deltaget i kurser siden 2006/07. Lærere på bygdeskoler har deltaget i langt færre kurser (1-5), mens enkelte bygdelærere har deltaget i langt flere kurser. Generelt har mange deltaget i kurser indenfor specialundervisning samt generelle og tværfaglige emner. Meget få lærere har været på kurser i matematik. Samtlige by-skoler har en del lærere med videreuddannelse. På 2 bygdeskoler har man begge steder 2 lærere med videreuddannelse, mens de øvrige bygdeskoler ikke har lærere med videreuddannelse. 6

Restgruppeprofiler for afgangseleverne 2010 i Qeqqata Kommunia

Restgruppeprofiler for afgangseleverne 2010 i Qeqqata Kommunia Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Ilisimatitsissut Notat Uunga Til Assinga uunga

Læs mere

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling Undersøgelse af lærernes efteruddannelse og skolernes strategiske arbejde med kompetenceudvikling Gymnasieskolernes Lærerforening 2011 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Anbefalinger...

Læs mere

Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, Kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Marts 2008 ISBN-nummer: 978-87-7356-112-6

Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, Kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Marts 2008 ISBN-nummer: 978-87-7356-112-6 Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, Kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Marts 2008 ISBN-nummer: 978-87-7356-112-6 Rapporten kan downloades på www.ftf.dk/lederpejling FTF-Hovedorganisation

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Ergoterapeutforeningen.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Ergoterapeutforeningen. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Ergoterapeutforeningen Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Velkomst. Evalueringen af folkeskolen.

Velkomst. Evalueringen af folkeskolen. Formandens mundtlige beretning 2015 Velkomst Jeg håber vi får et par udbytterige dage til gavn for lærerne, til gavn for det grønlandske samfund og ikke mindst til gavn for vores elever og deres fremtid.

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008 Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Finansforbundet Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk - www.ftf.dk

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

NOTAT. Folkeskolen afsluttende evaluering INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING. Vedr.: Folkeskolens landsdækkende afsluttende prøver 2014

NOTAT. Folkeskolen afsluttende evaluering INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING. Vedr.: Folkeskolens landsdækkende afsluttende prøver 2014 INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING NOTAT Ulloq/dato : 14. oktober 2014 Vedr.: Folkeskolens landsdækkende afsluttende prøver 2014 Folkeskolen afsluttende evaluering Dette notat giver en status

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM Til Dokumenttype Rapport Dato April 2013 RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.2 Metode og datagrundlag 1 2. Resultater

Læs mere

Grønlandske elevers præstationer i matematik i et internationalt perspektiv. Internationalt anerkendte opgaver (TIMSS) afprøvet i Grønland

Grønlandske elevers præstationer i matematik i et internationalt perspektiv. Internationalt anerkendte opgaver (TIMSS) afprøvet i Grønland Grønlandske elevers præstationer i matematik i et internationalt perspektiv Internationalt anerkendte opgaver (TIMSS) afprøvet i Grønland Arbejdspapir: 2012:1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 1. INTERNATIONALE

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Hovedresultater for ICILS 2013

Hovedresultater for ICILS 2013 Hovedresultater for ICILS 2013 Dette notat indeholder en oversigt over de vigtigste resultater fra den danske afrapportering af IEA s International Computer and Information Literacy Study (ICILS). Den

Læs mere

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

MED DISPENSATION FRA ALDERSKRAVET PÅ UNGDOMSHØJSKOLERNE. Egå Ungdomshøjskole & Ungdomshøjskolen ved Ribe

MED DISPENSATION FRA ALDERSKRAVET PÅ UNGDOMSHØJSKOLERNE. Egå Ungdomshøjskole & Ungdomshøjskolen ved Ribe EVALUERING AF FORSØG MED DISPENSATION FRA ALDERSKRAVET PÅ UNGDOMSHØJSKOLERNE Egå Ungdomshøjskole & Ungdomshøjskolen ved Ribe Slutrapport vedr. forsøgsprojektet med fravigelse af alderskravet på 16 ½, mod

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011

Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011 Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011 Undervisning i tal Lærernes faglige kompetencer Det pædagogiske ledelsesteam IT, undervisningsmidler og økonomi Specialskoler Særlige undervisningstilbud Skolevalg

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Højere forberedelseseksamen i 40 år hvordan er det gået hf-eleverne?

Højere forberedelseseksamen i 40 år hvordan er det gået hf-eleverne? Højere forberedelseseksamen i år hvordan er det gået hf-eleverne? Lars Klewe Danmarks Pædagogiske Universitet og Frederiksberg hf-kursus Indholdsfortegnelse Forord... Indledning... Udtræk af oplysninger

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD

DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD Til Midtjysk Turisme Dokumenttype Rapport Dato Oktober, 2012 DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund MØDET MED DAGPENGESYSTEMET En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund Marts 2012 Indhold Om undersøgelsen...3 Hovedkonklusioner..4 Baggrundsoplysninger 6 Ledighed og dagpengeperioder.7

Læs mere

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Strategisk Netværk Side 1 Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Analyse af holdninger og synspunkter --- Denne analyse er et led i et projekt, som Arbejdsdirektoratet (ADIR) er ved at gennemføre med henblik

Læs mere

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedssektoren, FOA Fag og Arbejde januar 2007 1 Social- og sundhedsassistenter kan løse flere opgaver på sygehusene Jeg

Læs mere

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash Kapitel 4. Hash Selvom hash har været ulovligt i Danmark siden 1953, er det et forholdsvis udbredt stof. Regeringens Narkotikaråd skønner, at det årlige hashforbrug er på over 25 tons eller omregnet i

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere