Personligheden i arbejdslivet etablering af en ny arbejdsetik. Kirsten Marie Bovbjerg, adjunkt, DPU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personligheden i arbejdslivet etablering af en ny arbejdsetik. Kirsten Marie Bovbjerg, adjunkt, DPU"

Transkript

1 Personligheden i arbejdslivet etablering af en ny arbejdsetik Kirsten Marie Bovbjerg, adjunkt, DPU I de senere år er der fremkommet en ny arbejdsetik, som jeg mener har betydning for forholdet mellem arbejdsliv og andet liv. Ved arbejdsetik kan forstås forskellige ting. Nogle vil mene at dyder som: At passe sit arbejde, at komme til tiden, pligtopfyldelse, kollegialitet og korpsånd vil være passende dyder for den skattede medarbejder, men denne form for arbejdsetik er ikke mere den efterstræbte. Den nye arbejdsetik har andre forventninger til den gode og attraktive medarbejder: Være i udvikling, forandringsparat, fleksibel, teamorienteret, engageret, leder sig selv, tager ansvar for eget arbejdet osv. Det er blot nogle af plus-ordene, der anvendes for at beskrive den ny tids medarbejder. Idealet er en medarbejder der selv finder motivationen til arbejdet som en indre drift. Arbejdets indhold beskrives ud fra dets evne til at skabe oplevelse det skal ikke blot være indbringende, det skal også være udviklende og spændende. Det er tilsyneladende ikke længere et mål at begrænse den ugentlige arbejdstid for at skabe mere fritid, men tværtimod at fjerne skillelinjen mellem job og hobby, arbejdstid og fritid. Det moderne menneske betragtes ideelt set som et menneske i konstant udvikling. I børneinstitutioner, i skolen, på arbejdspladsen talen om begrebet læring gennem hele livet livslang læring. For mange ses faglig udvikling og personlig udvikling som to sider af samme sag. Det er ikke nyt at mennesker har lært gennem hele livet, men i debatten om den livslange læring ligger nogle særlige forventninger til den moderne borger. Vi skal være i udvikling, vi skal reflektere over vores ressourcer, vi skal være i en proces gennem hele livet, hvor vi ikke bare arbejder med faglige problemstillinger men også med personlige problemstillinger. Det lærende samfund er sat på dagsordenen fra vugge til grav i de forskellige institutioner, der tager sig af forskellige aldersgrupper. I skolen har børnene logbøger eller barnets bog, hvor de gennem hele deres skoletid arbejder med egne ressourcer og læring selvfølgelig med behørig evaluering af egen person. Personlighedsudviklende kurser i virksomheder har for mig at se en central plads i denne udvikling. Moderne medarbejderne er tilsyneladende villige til at inddrage private og intime sider af deres liv i arbejdslivet. Det bliver ofte præsenteret som, at medarbejderne via personlig udvikling, fleksibelt arbejde osv. får mere indflydelse på eget arbejdsliv. Jeg mener der er grund til 1

2 at rejse spørgsmålet om denne indflydelse er reel! Hvad betyder det for medarbejderne, hvis det ikke er tilfældet? Et tegn på denne udvikling er, at medarbejderne af eget ønske eller på opfordring af ledelsen bliver sendt på personlighedsudviklende kurser betalt af virksomheden. Her har jeg fortrinsvis interesseret mig for de typer af kurser som har rødder i dele af New Age-bevægelsen. I bogen Følsomhedens etik har jeg lavet et religionsstudie af brugen af personlighedsudviklende kurser i erhvervslivet. En del af de kurser der anvendes i virksomheder har rødder i moderne spiritualitet/ åndelighed/religiøsitet eller som de af mange religionsforskere betegnes New Age. I denne sammenhæng vil jeg på baggrund af nogle af bogens konklusioner forsøge at pege på nogle af de problemer, som mange medarbejdere oplever på de moderne virksomheder, og som jeg ser som et resultat af den nye arbejdsetik. I pagt med den nye arbejdsetik Der er to begreber, som jeg betragter som centrale for det moderne arbejdsliv. Pagten og kaldet, der afløser kontrakten og pligten. I det moderne arbejdsliv skal medarbejderen opleve arbejdet som en lyst og interesse, fordi det giver en personlig tilfredsstillelse og personlig udvikling. Den ideelle situation beskriver organisationsteoretikeren Peter Senge som en pagt mellem medarbejder og virksomhed. Essensen af denne pagt er, at organisationen forpligter sig på den fulde udvikling af hver enkelt ansat, og en modsvarende forpligtethed over for organisationen fra den ansattes side. (Senge, 1999:271) Interessen for selvudvikling i den tankegang, som Senge er eksponent for, ser jeg som central for forståelsen af det moderne menneskes kald. Det er en påkaldelse til engagement i arbejdet, da det ideelt set er der det enkelte menneskes selvrealiseringsønske kan udleves. Dernæst er udøvelsen af en jobfunktion overgået fra at være forbundet med pligt til kald. Det er ikke mere de kollegiale forventninger og kontraktlige forpligtelser, som socialiserer de moderne medarbejdere til arbejdslivet. Medarbejderen socialiseres snarere til arbejdslivet i form af påkaldelse til personlig udvikling og selvrealisering, som er en del af den pagt der ideelt set indgås mellem medarbejder og virksomhed. I den moderne arbejdsetik er kontrakt mellem medarbejder og virksomhed blevet en pagt, hvor alle aspekter af personen, såvel faglige som personlige er blevet arbejdsrelevante. Kontrakten i det moderne arbejdsliv har fået karakter af på hinanden følgende aftaler mellem 2

3 medarbejder og overordnet, hvor man hele tiden aftaler nye mål såvel fagligt som personligt. Herved bliver selvevaluering en del af arbejdet med selvet. De bløde værdier! Virksomhedens interesse for medarbejdernes personlige sider og potentiale er for mange ledere og personalekonsulenter et tegn på, at bløde værdier bliver sat på dagsordenen. Bløde værdier har i reglen en positiv klang og forstås, som er organisation, der sætter mellemmenneskelige relationer og medarbejdernes velbefindende i centrum. De bløde værdier indgår strategisk i virksomhedernes bestræbelser på at vinde medarbejdernes fulde engagement. Et følelsesmæssigt engagement er ideelt set uløseligt fra et professionelt engagement. Personalepolitik bliver til livspolitik, hvor det private liv, både som socialt liv og indre selvforhold bliver arbejdspladsrelevant. Medarbejderens basale kompetence bliver at forholde sig til sig selv som kompetence og ikke mindst ens inkompetence. Skal virksomheden rationalisere eller omstrukturere af økonomiske grunde bliver medarbejderne stadig fyret. Bløde værdier er altså ikke ensbetydende med fravær at økonomiske betragtninger. Medarbejderens gemte ressourcer Ved rationalisering og optimering af arbejdsindsatsen er et bestemt menneskesyn centralt for den moderne arbejdsetik. Det baseres sig på en formodning om, at medarbejder kun anvender dele af sine ressourcer i arbejdslivet. Herved forstås at medarbejderen har et potentiale, som kan realiseres ud fra en forestilling om uaktiverede ressourcer i den enkeltes indre.ved at træne og frigøre medarbejderne på det mentale niveau forestiller man sig, at man kan få adgang til medarbejdernes uudnyttede ressourcer og herved give dem nye handlemuligheder og større produktivitet. Det indebærer samtidig, at medarbejderne skal være villige til at betragte sig selv som ufærdig personer, der skal ændres og udvikles for at være i bevægelse og hermed en attraktiv arbejdskraft. Bevidsthed en mellemregning Det mener jeg skal ses i lyset af en ny kulturel forståelse af individets bevidsthed, som blev introduceret i 1800-tallet. I det seneste århundrede er det ubevidste blevet en central figur for 3

4 forståelse af selvet. Ud fra de franske filosof Marcel Gauchet kan vi hverken forstå fremkomsten af psykologien eller af New Age med mindre vi forstår, at den moderne fortolkning og forklaring af menneskers adfærd og motiver er orienteret mod det ubevidste. Konstitueringen af jeget overgår til at ske ikke bare gennem det, der ligger udenfor jeget, men ved også at afsøge det tvedelte jeg. Etableringen af det ubevidste betragter Gauchet som et væsentligt nybrud for konstitueringen af det moderne jegs identitet. Der er en kerne, der ikke umiddelbar er synlig/bevidst for individet, men som anses for vigtig for subjektets individualisering (Gauchet, 1998). Det er i det ubevidste eller ved arbejdet med det ubevidste at individet selv skal konstruere sin identitet, men også lære sig selv at kende og eventuelt erfare sin egen unikke religiøsitet. Det giver grobund for en ide om, at vi ikke er optimale i vores funktionsmåde, men at vi kan blive det, hvis vi arbejder med ubevidste sider af selvet. Det er der vi kan hente de uudnyttede ressourcer. De åndelige kurser har nogle af de samme træk, som man finder i nogle af de nyere management-teorier, som eksempelvis bygger på den humanistisk psykologiske tradition. De baserer de sig i stor udstrækning på en forestilling om den enkeltes egen oplevelse af og arbejde med ukendte sider af sig selv. Udvikling et gode Det indebærer for den moderne medarbejder, at hun skal afsøge sit indre for at finde sine private og arbejdsmæssige mål i livet og herved sit engagement i arbejdet. Medarbejderen skal anerkende at personlig udvikling er et gode og nødvendigt. Det kan forstås som en fordring om at anerkende pagten mellem medarbejder og virksomhed, som Senge beskriver som en relation mellem medarbejderens forventede ønske om udvikling og virksomhedens forventning til medarbejderens loyalitet. Den moderne medarbejder skal ikke betragte sit arbejde som en sur pligt, men føle sig kaldet til sit arbejde, fordi lysten driver værket. I moderne virksomhedsliv er kaldet bundet til, at vi via vores arbejde gennemgår en personlig udvikling og bliver gode ansatte. Det, som fra medarbejdernes side kan opleves som, at nu skal de løbe hurtigere i hverdagen, bliver fra ledelsen omskrevet til, at medarbejderne har ressourcer, som såvel ledelse som medarbejdere har en fælles interesse i at finde frem. Hvis en medarbejder vægrer sig mod forandringer, så er vedkommende ikke en attraktiv arbejdskraft. De skal tage det fleksible og forandringsparate værdisæt til sig. 4

5 Etablering af ny arbejdsmoral Personlig udvikling præsenteres ofte som en chance og et tilbud, som det er meget svært at sige nej til hvem vil ikke gerne være i forandring, hvem vil ikke gerne bruge flere af sine ressourcer? Det bliver ofte i management-sproget beskrevet som en win-win-relation, som både medarbejderen og virksomheden drager fordel af. Medarbejderne får mulighed for selvrealisering, og virksomhederne får adgang til flere af medarbejdernes ressourcer. Kursernes skal lære medarbejderne at handle optimalt, men de indeholder samtidigt nogle bestemte værdier for, hvordan vi skal forholde os til vores arbejdsplads. Den gode medarbejder sætter ikke kun arbejdet højt i forhold til privatlivet, men vil også acceptere overskridelse af de private grænser, hvis ledelsen mener, at det er hensigtsmæssig af hensyn til medarbejderens personlige udvikling. Det er en påkaldelse af den enkeltes interesse for selvrealisering, som er grundlaget for, at man kan tale om etablering af en kaldsrelation til arbejdet. Ideelt set skal virksomhed og medarbejdere indgå en pagt, hvor begge parter har samme interesser - nemlig virksomhedens succes. Det er samtidig i den ny kontrakt at selvevalueringen bliver sat i scene. Det er i arbejdet med at sætte nye personlige mål, eksempelvis i medarbejder-udviklings-samtalen. Her skal medarbejderen sammen med en overordnet reflektere over sig selv. Hvilken udvikling skal jeg have, hvordan fortsætter jeg min udvikling. Det er i arbejdet med virksomhedens værdier, at medarbejderen tilegner sig nye måder at se tingene på. Man skal helst være i en tilstand af læring. Det er samtidig værd at være opmærksom på, at den gode medarbejder samtidig er i en tilstand af aflæring, hvor utidssvarende værdier og adfærdsformer aflæres. Læring og aflæring udgør således komplementære sider af livslang læring. Den gode medarbejder er villig til at indgå i et værdiarbejde, hvor der kan optages nye værdier og nye mål. Hvad er det for en personlighedsstruktur, der har den evne og kapacitet? Hvad gør man hvis man er uenig i de værdier, der lanceres i virksomheden, eller man er uenig med sin chef i evalueringen af egen person? Risikerer man ikke med en sådan praksis at undertrykke dialogen og den demokratiske dannelse ved at fremhæve forandringsparate/fleksible eller måske snarere den manipulerbare medarbejder, der til enhver tid er parat til at sætte egne værdier på spil. Medarbejderens personlige integritet under pres 5

6 Forholdet mellem leder og medarbejder har skiftet karakter. Man skal vise, at man kan være sin egen leder, og at man kan finde motivationen i sig selv. Lederens rolle i moderne virksomheder er blevet omdefineret fra en direkte autoritet til en rolle, der går ud på at facilitere beslutninger i den gruppe, som lederen har ansvar for. Samtidig organiseres arbejdet i stigende grad i projekter med deadlines. Den moderne samarbejdskultur bliver ofte udtrykt i metaforer hentet fra idrættens verden. Medarbejderne skal coaches til at finde deres interesse og motivation i arbejdet, så de yder deres bedste. Mange medarbejdere har været positivt engagerede i at strukturere arbejdet i teams, men nogle har måttet sande, at ansvaret for eget arbejde i teams har nogle problematiske sider, som netop angår den ændrede relation mellem medarbejdere og ledere. Når ledelsen uddelegerer ansvaret for opgaverne til teams, øger det presset mellem medarbejdere, der bliver hinandens arbejdsledere. Det ser jeg som en modsætning til kollegialiteten, som har den gensidige forpligtelse som ideal det vil sige som et socialt fællesskab som ramme. Det er op til teamet at tilrettelægge arbejdet og være fleksibelt, men det er ikke nødvendigvis optil teamet at beslutte hvilke opgaver der skal løses og til hvilken deadline. Ledelses retten er således intakt, men ledelsens dispositioner bliver ofte medarbejdernes problem, og de må jo bruge den tid de vil på opgaverne. Det er jo ikke forbudt at arbejde 60 timer om ugen, selv om man kun får løn for 37 timer! Teamideen er hentet fra elitesportens verden, hvor man målrettet arbejder med at planlægge og udføre toppræstationer. Elitesportsfolk er ikke hele tiden på toppen de forsøger at planlægge, så de topper ved afgørende lejligheder. Den fysiske og psykiske restituering er en væsentlig faktor for at præstere toppræstationer. De skal med andre ord bruge meget tid på at hvile. I virksomhederne ønsker man toppræstationer som vejen til succes og god indtjening. I tider hvor stress og udbrændthed bliver et tiltagende problem ser det ud til at virksomhederne ikke i tilstrækkelig grad har taget højde for medarbejdernes behov for restituering. Personligheden såvel bevidst som ubevidst er blevet en del af ansættelsen. Blandt de ansatte er der begyndt at dukke kritiske røster op. Nogle finder det i stigende grad vanskeligt at bevare deres personlige integritet og deres idealer om kollegialitet på grund af det store fokus på den enkeltes interesse for personlig udvikling. Arbejdets mening er blevet et projekt, der angår den enkeltes selvrealisering, hvor den enkelte skal finde sig selv og i sit indre finde den rette adfærd. Ansatte har erfaret, at de skal dele sine private erfaringer, eksempelvis traumatiske oplevelser, eller beskrive deres sexliv for kollegerne på kurser. Det er netop eksempler, der viser, at det kan være vanskeligt at opsætte grænser for medarbejdernes personlige integritet. Idealet er fravær af interessemodsætninger mellem ledelse og medarbejdere. Ønsket om at skabe en pagt mellem 6

7 virksomhed og ansat kan måske med tiden forringe medarbejdernes betingelser. Hvordan skal man forhandle arbejdstid og arbejdsvilkår i en struktur, hvor forestillingen om interessemodsætninger bliver underkendt? Noget tyder på at det fleksible arbejde, i det mindste for nogle medarbejdergrupper, er blevet det grænseløse arbejde, idet arbejdet grænserne til fritid og privatliv udviskes. Selv om arbejdstiden er sat ned de seneste årtier, så forventes det for mange medarbejdergrupper, at de er villige til at inddrage fritiden, f.eks. hjemmecomputer, åbne mobiltelefoner, så den enkelte medarbejder altid i en eller anden forstand er tilgængelig for arbejdspladsen. Mange kurser bliver introduceret som løsningen på problemer som stress og udbrændthed blandt medarbejderne. Alligevel lader det til, at netop arbejdspresset er et tiltagende problem, der efterhånden udstøder også de veluddannede fra arbejdsmarkedet. Er det på sigt holdbart at friholde udviklingen af den nye arbejdsetik fra diskussionen om andre samfundsmæssige problemer som stress, udbrændthed og dårlige arbejdsmiljø? Måske er personlig udvikling i arbejdet problemet og ikke løsningen! 7

Notat vedrørende analyse af balance mellem arbejds- og familieliv

Notat vedrørende analyse af balance mellem arbejds- og familieliv Notat vedrørende analyse af balance mellem arbejds- og familieliv Hvorfor er det så svært for den moderne medarbejder at skabe balance mellem arbejds- og familieliv? Der nedsættes Familie- og Arbejdsmarkedskommissioner

Læs mere

Selvets disciplinering en ny pagt i arbejdslivet

Selvets disciplinering en ny pagt i arbejdslivet Kirsten Marie Bovbjerg Selvets disciplinering en ny pagt i arbejdslivet Det er ikke længere forbeholdt de velbetalte ledere og mellemledere fra direktionsgangene at komme på kursus i personlig udvikling.

Læs mere

Kapitel 3 Korpsånd og kærlighed

Kapitel 3 Korpsånd og kærlighed Kapitel 3 Korpsånd og kærlighed - - - Elsk din arbejdsplads som dig selv, kunne et af arbejdslivets bud lyde i øjeblikket. I løbet af 1980 erne og 1990 erne er det blevet moderne at være motiveret, engageret,

Læs mere

Den menneskelige leder

Den menneskelige leder Den menneskelige leder - et filosofisk bidrag til en moderne ledelsesprofil Jes Jessen Udviklingskonsulent, cand.rer.soc. og MEVO Co-pilot 1 Indholdsfortegnelse Indledning...... 3 Nye forudsætninger for

Læs mere

Elsker, elsker ikke., - institutionsmedarbejderen mellem kærlighed og magt

Elsker, elsker ikke., - institutionsmedarbejderen mellem kærlighed og magt Elsker, elsker ikke., - institutionsmedarbejderen mellem kærlighed og magt Af Inge Schoug Larsen Hvordan skaber man muligheder for modmagt, når magten tager karakter af forførelse? Når magten siger: Jamen,

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV VELKOMMEN TIL DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV Udstyret med en bærbar computer, en internet forbindelse eller bare en mobiltelefon kan mange ansatte i den finansielle sektor efterhånden

Læs mere

Iben Jakobsen, A08 Hold 1 2. Semester Projektopgave (Det 21. århundredes informations- og kulturformidlere) - 27/5 2009 Side 1

Iben Jakobsen, A08 Hold 1 2. Semester Projektopgave (Det 21. århundredes informations- og kulturformidlere) - 27/5 2009 Side 1 Side 1 Det Gode Liv REFERAT I første afsnit forsøges der at sætte ord på det gode liv ved hjælp af Harbo og Herder. Herefter diskuterer jeg, hvad det gode liv er i oplevelsessamfundet med udgangspunkt

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Mindfulness i arbejdslivet

Mindfulness i arbejdslivet FORTROLIGT Mindfulness i arbejdslivet Anja Bruun Kristensen, Katja Rosenfeld og Louise Kofoed Stampel Arbejdslivsstudier efterår 2011 5. semester Vejleder: Janne Gleerup Roskilde Universitet 20. december

Læs mere

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen 42252 Projektledelse i Byggeri 07-25 Juni 2010 Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen Daniel G. R. Nordklint s072367 Danjal P. Olsen s101671 Deniz Yilmaz s071988 Line Mathiassen s061917 Pernille

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet har med videnarbejdets. Mindfulness, arbejdsmiljø og nye positioner for tillidsvalgte! Debat. Bent Gringer

Arbejdsmiljøarbejdet har med videnarbejdets. Mindfulness, arbejdsmiljø og nye positioner for tillidsvalgte! Debat. Bent Gringer Debat Mindfulness, arbejdsmiljø og nye positioner for tillidsvalgte! Bent Gringer I artiklen diskuteres mindfulness som en mulig løsning på hvordan videnmedarbejderen kan håndtere ændrede vilkår og nye

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose En inspirationsguide til forbedring af samarbejdet baseret på erfaringerne fra Kultursporet i Projekt Integreret Indsats Katrine Schepelern

Læs mere

Virksomhedens værdier og etik. Holdningstyranni eller demokratisering af arbejdspladsen? jdf DEBATOPLÆG

Virksomhedens værdier og etik. Holdningstyranni eller demokratisering af arbejdspladsen? jdf DEBATOPLÆG Virksomhedens værdier og etik Holdningstyranni eller demokratisering af arbejdspladsen? jdf DEBATOPLÆG Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads DBA-projektets bæredygtighedsforståelse Økonomi Viden

Læs mere

- det personlige KOMPETENCE KOREKORT

- det personlige KOMPETENCE KOREKORT - det personlige KOMPETENCE KOREKORT Det personlige kompetencekørekort Det personlige kompetencekørekort er udviklet i et tæt samarbejde mellem 6 uddannelseskonsulenter. Det Personlige Kompetencekørekort

Læs mere

ARBEJDSLIV SPECIALE SIGURBORG

ARBEJDSLIV SPECIALE SIGURBORG LEDELSE, KOMMUNIKATION RELATIONER OG LEDERENS ROLLE I KOMMUNIKATION OG RELATIONER I DET MODERNE ARBEJDSLIV SPECIALE SIGURBORG SÆMUNDSDÓTTIR CAND. MAG. I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER INSTITUT FOR UDDANNELSE,

Læs mere

På sporet af pædagogisk ledelse

På sporet af pædagogisk ledelse På sporet af pædagogisk ledelse Af Inge Schoug Larsen Der er opbrud og forandringer i gang på hele det pædagogiske område, og der stilles nye og stadig mere komplekse krav til lederne af pædagogiske institutioner.

Læs mere

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund Værdier på arbejde :: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER PÅ ARBEJDE :: :: Frydenlund Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou Værdier på arbejde Case-research: Solveig

Læs mere

Introduktion. Foto: Scanpix

Introduktion. Foto: Scanpix Kapitel 1 Introduktion»Vi skal lige have styr på de ordrer til i morgen,«siger Lars, der er salgschef i Inventarforum A/S.»Ja,«svarer Victor, der er en ung, nyansat salgsassistent, mens han har travlt

Læs mere

Dialog til en forandring

Dialog til en forandring Dialog til en forandring Charlotte Køhlert Dialog til en forandring gør vanskelige samtaler til konstruktive og udviklende dialoger Samfundslitteratur Charlotte Køhlert Dialog til en forandring gør vanskelige

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Offentlig ledelse i fællesskab. Principper for LO-forbundenes fælles arbejde for god offentlig ledelse

Offentlig ledelse i fællesskab. Principper for LO-forbundenes fælles arbejde for god offentlig ledelse Offentlig ledelse i fællesskab Principper for LO-forbundenes fælles arbejde for god offentlig ledelse Indhold En verden til forskel........................... 3 God ledelse gavner alle.........................

Læs mere

II. De kreative valg og de kalkulerende elever

II. De kreative valg og de kalkulerende elever II. De kreative valg og de kalkulerende elever om valgstrategier og demokratidefinitioner blandt eleverne Af Lene Larsen 1. Uddannelsesvalget som demokratisk ret og pligt Valg og valgmuligheder har været

Læs mere

VISS.dk. Værdibaseret ledelse. Tema: Psykisk arbejdsmiljø. Kernen og masken på arbejdspladsen. Nr. 12 september 2013 årgang 7

VISS.dk. Værdibaseret ledelse. Tema: Psykisk arbejdsmiljø. Kernen og masken på arbejdspladsen. Nr. 12 september 2013 årgang 7 VISS.dk Nr. 12 september 2013 årgang 7 Værdibaseret ledelse Tema: Psykisk arbejdsmiljø Kernen og masken på arbejdspladsen Forsidefoto: Psykisk arbejdsmiljø handler om samarbejde Indhold Leder 3 Værdibaseret

Læs mere

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske:

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske: Sportspsykologiens professionsmodel - Bagom Team Danmarks sportspsykologiske ydelser Det sportspsykologiske fagfelt i Danmark har været præget af en mangfoldighed af tilgange og har fungeret som en redskabsdisciplin.

Læs mere

Kerneopgaven for og med borgerne

Kerneopgaven for og med borgerne Kerneopgaven for og med borgerne Udarbejdet af TeamArbejdsliv og Center for Industriel Produktion, AAU KBH for Fremfærd Forfattere: Eva Thoft, Ole Henning Sørensen, Peter Hasle, Hans Hvenegaard Indledning

Læs mere

Da værdier kom på arbejde

Da værdier kom på arbejde SAMLET FORSKNINGSRAPPORT Da værdier kom på arbejde PROJEKT NYE VÆRDIER I ARBEJDSLIVET Anledninger til kompetenceudvikling Udarbejdet af Peter Hagedorn-Rasmussen & Søren Jagd Roskilde Universitetscenter

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION PROJEKT SCENARIO 2015 Finansforbundet November 2007 Tekst: Analyse og Politik/Kompetence/Kommunikation Layout: Kommunikation FORORD Udarbejdelse af fremtidsscenarier er ikke

Læs mere

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag 2 http://www.tack.dk/ Personlig Power 1 "Dem, der gerne vil realisere sit personlige potentiale, genfinde sine resurser, overvinde

Læs mere