Resultataftale for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultataftale 2012-2013 for"

Transkript

1 Resultataftale for Evaluering af resultataftalen og effektmålene for sidste år: Vi ønskede at øge bevidstheden om personlig udvikling, social trivsel og dialog mellem skole og hjem. Målet var en øget trivsel eller status quo i trivselsmålinger. Vi har anvendt målskiven ved alle skole/hjem samtaler. Dette evalueringsværktøj har været præsenteret for både forældre og elever før selve samtalen, og har således kunnet hjælpe med at øge både elevernes og forældrenes bevidsthed om den faglige, sociale og personlige udvikling hos barnet. I LP undersøgelsen er den sociale isolation mindre, relationer mellem lærere og elever er forbedret, undervisningen føles mere struktureret, og der er forbedringer i forhold til opmuntring og åbenhed. Dette er absolut en tilfredsstillende resultat. Bilag 1 LP kortlægningsundersøgerlse. Vores mål var øget viden, reflekteret læring og pædagogisk praksis. Midlet hertil var arbejde med LP modellen og via det systemiske arbejde ændre relationer og sprog i forhold til børn. Dette år var vores tredje LP år. LP er nu en integreret del af det pædagogiske personales arbejde. Den systemiske indgang bliver brugt på faste LP møder, hvor både lærere og pædagoger deltager, men den er også blevet en del af dagligdagen, af sproget omkring børn og forældre. Jeg oplever en øget bevidsthed om relationernes betydning for trivslen. Bilag 1 LP kortlægningsundersøgelse. Bilag 2 Evaluering af LP kommunalt I efteråret 2012 var der introduktionsaften til Forældrematematik. Kurset er under AOF, og målet var at vi via forældrekurser kunne uddanne forældre, så de blev i stand til at hjælp deres børn med lektier, og at børnene dermed blev bedre i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Målet var at 15 forældre ville deltage. Der var interesse for kurset, men for at blive optaget på kurset skulle man testes, og der var kun to deltagere, der havde et tilpas lavt fagligt niveau til at kurset var relevant. Kurset blev derfor ikke oprettet grundet et for højt fagligt niveau hos de fremmødte forældre. Bilag 3 Invitation til introduktionsaften. I skoleåret 2012/13 blev også vores mellemtrin (4. 5. og 6. klasse) organiseret i to stamhold på tværs af de tre årgange. Historie, kristendom, billedkunst, idræt, leg og bevægelse og n/t blev undervist i aldersblandet hold, mens matematik og dansk blev skemalagt, så der var mulighed for holddeling i perioder. Ved skole/hjemsamtalerne har det været tydeligt, at dette har øget trivslen og læringen, idet eleverne har haft mulighed for læring og relationsdannelse i en større gruppe. Dette burde kunne ses af resultaterne for de nationale test, men da vores årgange består af ganske få elever (10 elever er testet i 6. klasse) mener jeg, at det statistiske grundlag er for småt.

2 Den faglige udvikling af undervisningen og teamsamarbejdet mellem lærerne var målet for et forløb med konsulent Søs Rask. Lærerne deltog i det centrale CL kursus, og derudover havde alle lærere et forløb med supervision af Søs Rask i forhold til deres undervisning og teamsamarbejdet. Der var fokus på samarbejde, relationsarbejde og klasserumsledelse. Forløbet har sat fokus på cooperative learning, og det ses tydeligt i skolens hverdag. De forbedrede relationer Lærer/elev samt undervisningens forbedret struktur ses af bilag 2 I foråret 2013 var alle lærere på Indexkursus i design og designprocesser. Denne måde at arbejde på fremmer kreativitet og innovation, og er på denne måde også en metode til at fremme elevernes læring, motivation, kreativitet og innovation. Kurset blev kun delvist gennemført, da en del af kurset lå i den periode lærerne var lock-outet. Kurset færdiggøres derfor skoleåret 13/14, og vil først kunne evalueres efter dette skoleår Refleksion over afdelingens/institutionens aktier i den nye centerstrategiplan: I forhold til centerstrategiplanen vedr. folkeskolen har vi haft fokus på elevernes faglige udvikling i forhold til holdundervisning, læreruddannelse i CL og Index. Det faglige niveau hos eleverne er enten status quo eller forbedret. I vore arbejde med inklusion har vi brugt LP modellen, der nu på tredje år er en fuld integreret del af lærernes arbejde. Vi har to LP teams på skolen, hvor lærere og pædagoger mødes 1 gang om måneden. Derudover er LP tankegangen blevet en del af den pædagogiske hverdag. I det kommende skoleår vil vi have fokus på implementeringen af den nye skolestruktur. Vi vil være en ud af fire matrikler i Skole Nord, og en ud af to matrikler, hvor der også er et dagtilbud her for de 0-6 årige. Skoleåret 13/14 er ydermere et år, hvor ny skolestruktur, ny arbejdstidsaftale for lærere og ny folkeskolelov skal på plads. Vores placering på landkortet har altid fordret, at de børn der boede på Sjællands Odde skulle gå på Odden skole, hvis det overhovedet var muligt, og at det var vores opgave at inkludere alle. Vores lave klassekvotienter er en fordel i forhold til inklusion, idet der er plads og lærertid til at have ekstra opmærksomhed på eleverne. Vi vil fortsætte vores arbejde med LP, CL, stamgrupper og holdundervisning, som alle er redskaber til at inkludere børn, og som sikre at de bliver mødt på det niveau de er. 2/9

3 Strategiske indsatsområder og effektmål for det kommende år I skoleåret 2013/14 vil vi arbejde med at øge elevernes motivation, innovation og kreativitet. Vi vil arbejde med Index design to improve life metoden, der gennem de fire faser forbered, - forstå, - formgiv og - færdiggør øger elevernes bevidsthed og motivation i og omkring innovative og kreative processer. At komme igennem en designprocess og designe løsninger, der forbedre livet for mennesker, udvikler elevernes evne til at finde løsninger via samarbejde. Vi vil måle effekten via evalueringsværktøjet Målskiven, hvor elever og forældre vil blive spurgt specifikt til elevens kreative udvikling samt motivation. Vi vil arbejde med at øge elevernes ansvarlighed overfor miljøet- både det nære og det fjerne. Vi vil i dette skoleår arbejde med Friluftsliv, og derigennem bevidstgøre eleverne om det nære miljøs muligheder, men også om dets sårbarhed. Vores geografiske placering peger på, at vi især beskæftiger os med friluftsliv ved, i, omkring og på vand. Arbejdet med dette emne vil være inspireret af ovenstående Indexmetode, med inspiration fra Danmarksudfordringen: Klimatilpasning med særligt fokus på vand. (Der er behov for nytænkende løsninger, der kan løse problemet med for meget vand de forkerte steder og samtidig skabe rekreativ, natur- eller miljømæssig merværdi. Kan vi udnytte det overskydende vand som ressource, eller kan klimatilpasningsløsninger samtidig bruges til andre formål, f.eks. rekreative formål? (Citat fra Naturstyrelsen)) Vi vil måle indsatsen gennem opnåelse af Det grønne flag, og igennem elevernes kreative og innovative løsningsforslag. Vi vil øge elevernes globale og internationale forståelse. Vi har derfor tilmeldt os Global Kids Spor Media s arrangement for Spor Media er et internationalt kulturprojekt, der byder på kulturbesøg og bidrager til børn og unges interkulturelle kompetencer. I september-oktober 2013 får vi besøg af en teatergruppe fra Bolivia Teatro Trono. Gruppen skal bo hos værtsfamilier her fra skolen, og vil igennem workshops undervise skolens elever. Gruppen vil være på og ved skolen i tre dage, og gennem det tætte samvær med eleverne vil der opstå relationer og der igennem mellemmenneskelig forståelse på tværs af landegrænser, kultur og sprog. Effekten vil kunne måles gennem Målskive for personlige kompetencer. I tråd med den kommunale indsats omkring inklusion vil vi arbejde videre med holddannelse i indskolingen og på mellemtrinnet. Gennem undervisning på aldersblandet hold vil vi forøge trivslen og fagligheden. Holddannelse vil ske både på fordybelsesdage men også i perioder i løbet af året. Vi vil måle fremgang af elevernes faglige niveau via de nationale test. 3/9

4 Bilagsoversigt Bilag 1 : LP Kortlægningsundersøgelse sammenlignende Bilag 2 : Evaluering af LP arbejdet kommunalt Bilag 3 : Forældrematematik invitation Oversigt over indsatsområder for det kommende år: a) Forøgelse af elevernes motivation, innovation og kreativitet. b) Vi vil arbejde med at øge elevernes ansvarlighed overfor miljøet- både det nære og det fjerne. c) Vi vil øge elevernes globale og internationale forståelse. d) holddannelse i indskolingen og på mellemtrinnet. Leder Centerchef 4/9

5 Resultataftale Odden Børneakademi Bilag 2013a Elevernes motivation, innovation og kreativitet Indsatsområde beskrivelse I skoleåret 2013/14 vil vi arbejde med at øge elevernes motivation, innovation og kreativitet. Vi vil arbejde med Index design to improve life metoden, der gennem de fire faser forbered, - forstå, - formgiv og - færdiggør øger elevernes bevidsthed og motivation i og omkring innovative og kreative processer. At komme igennem en designprocess og designe løsninger, der forbedre livet for mennesker, udvikler elevernes evne til at finde løsninger via samarbejde. Effektmål At eleverne tilegner sig Index`s arbejdsmetode At eleverne arbejder med at finde kreative og innovative løsninger At eleverne bliver bevidste om, at man ved innovation og kreativitet kan forbedre folks levevilkår og naturens vilkår. Indsatser/aktiviteter Hver onsdag er fordybelsesdag, og eleverne har 5 lektioner med samme fag/lærer/emne. To af disse dage er afsat til at arbejde med Indexmetoden. I foråret er der afsat tre dage, hvor vi vil arbejde efter Index, denne gang med emnet Friluftsliv. Effektmålinger Vi vil måle effekten via evalueringsværktøjet Målskiven, hvor elever og forældre vil blive spurgt specifikt til elevens kreative udvikling samt motivation. Evaluering Dette afsnit udfyldes først mod slutningen af året, når effektmålinger og evaluering i øvrigt er gennemført. Ved flerårige in dsatsområder kan du skrive en kort statusevaluering hvert år. 5/9

6 Resultataftale Odden Børneakademi Bilag 2013b Miljøbevidsthed Indsatsområde beskrivelse Vi vil arbejde med at øge elevernes ansvarlighed overfor miljøet- både det nære og det fjerne. Vi vil i dette skoleår arbejde med Friluftsliv, og derigennem bevidstgøre eleverne om det nære miljøs muligheder, men også om dets sårbarhed. Vores geografiske placering peger på, at vi især beskæftiger os med friluftsliv ved, i, omkring og på vand. Arbejdet med dette emne vil være inspireret af ovenstående Indexmetode, med inspiration fra Danmarksudfordringen: Klimatilpasning med særligt fokus på vand. (Der er behov for nytænkende løsninger, der kan løse problemet med for meget vand de forkerte steder og samtidig skabe rekreativ, natur- eller miljømæssig merværdi. Kan vi udnytte det overskydende vand som ressource, eller kan klimatilpasningsløsninger samtidig bruges til andre formål, f.eks. rekreative formål? (Citat fra Naturstyrelsen)) Effektmål At eleverne opnår viden om naturen omkring dem og får erfaringer i naturen. At eleverne opnår en bevidsthed om, at naturen kan bruges på mange forskellige måder, og påå alle tider At eleverne opnår forståelse for at naturen omkring os både er hårdfør, men også sårbar. Indsatser/aktiviteter Effektmålinger Vi vil måle indsatsen gennem opnåelse af Det grønne flag, og igennem elevernes kreative og innovative løsningsforslag på ideer til friluftsliv, som vil blive formidlet via biblioteket Evaluering Dette afsnit udfyldes først mod slutningen af året, når effektmålinger og evaluering i øvrigt er gennemført. Ved flerårige indsatsområder kan du skrive en kort statusevaluering hvert år. 6/9

7 Resultataftale Odden Børneakademi Bilag 2013c Global og international forståelse Indsatsområde beskrivelse Vi vil øge elevernes globale og internationale forståelse. Vi vil skabe forståelse for, at mennesker fra forskellige lande har forskellige vilkår, forskellig kultur, tro, sprog, smag, mm. Men at disse forskelle giver en ny og større mening, når de bringes sammen.. Effektmål At eleverne modtager vores gæster med åbenhed. At der er lydhørhed i workshop At der skabes relationer imellem skolens elever og gæsterne også udenfor undervisningssituationerne At eleverne har forståelse og accept at ligheder og forskelle mellem mennesker. Indsatser/aktiviteter Vi har tilmeldt os Global Kids Spor Media s arrangement for Spor Media er et internationalt kulturprojekt, der byder på kulturbesøg og bidrager til børn og unges interkulturelle kompetencer. I september-oktober 2013 får vi besøg af en teatergruppe fra Bolivia Teatro Trono. Gruppen skal bo hos værtsfamilier her fra skolen, og vil igennem workshops undervise skolens elever. Gruppen vil være på og ved skolen i tre dage, og gennem det tætte samvær med eleverne vil der opstå relationer og der igennem mellemmenneskelig forståelse på tværs af landegrænser, kultur og sprog. Effektmålinger Effekten vil blive målt gennem Målskive for personlige kompetencer. Evaluering Dette afsnit udfyldes først mod slutningen af året, når effektmålinger og evaluering i øvrigt er gennemført. Ved flerårige in dsatsområder kan du skrive en kort statusevaluering hvert år. 7/9

8 Resultataftale Odden Børneakademi Bilag 2013 d Holddannelse og inklusion Indsatsområde beskrivelse I tråd med den kommunale indsats omkring inklusion vil vi arbejde videre med holddannelse i indskolingen og på mellemtrinnet. Gennem undervisning på aldersblandet hold vil vi forøge trivslen og fagligheden. Holddannelse vil ske både på fordybelsesdage men også i perioder i løbet af året. Vi vil arbejde videre med LP modellen, hvor lærere, pædagoger og AKT mødes med det formål at skabe et læringsmiljø, som giver bedst mulige betingelser for elevernes personlige, sociale og faglige læring. Effektmål At vores trivselsmåling er status quo, eller forbedret At eleverne opnår gode resultater ved de nationale test At eleverne udvikler deres personlige kompetancer Indsatser/aktiviteter En tydelig prioritering af undervisning i hold. Dette både på fordybelsesdage, hvor eleverne har samme lærer/fag/emne hver onsdag, men også holddelt undervisning i perioder i løbet af året. Fastholdelse af LP tankegang og sprog omkring børn. En prioritering af AKT ressourcen, så den målrettes inklusion. Effektmålinger Elevernes faglige niveau måles via de nationale test. Elevernes personlige og sociale kompetencer måles via Målskiven Evaluering Dette afsnit udfyldes først mod slutningen af året, når effektmålinger og evaluering i øvrigt er gennemført. Ved flerårige in dsatsområder kan du skrive en kort statusevaluering hvert år. 8/9

9 9/9

Resultataftale 2013/2014 for Skolerne i Nykøbing

Resultataftale 2013/2014 for Skolerne i Nykøbing Resultataftale 2013/2014 for Skolerne i Nykøbing Evaluering af resultataftalen og effektmålene for sidste år: Indsatsområde: Skolesammenlægning år 2 Den planlagte omorganisering af skolen, så 0.-4. klasse

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre. Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.dk Kvalitetsrapport for Hvidovre Kommune Side 1 af 58

Læs mere

Korsholm Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010)

Korsholm Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010) Korsholm Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Udvikling

Læs mere

Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012-2018

Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012-2018 Nordstjerneskolens Udviklingsplan 20122012- Professionalisme Innovation Fællesskab Motivation Trivsel Anerkendelse Samarbejde 1 Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012- Nordstjerneskolen er navnet på

Læs mere

Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune

Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune Side 3 Side 7 Side 15 Side 20 Side 25 Side 28 Side 31 Side 35 Side 41 Side 46 Side 50 Side 56 Bilag vedr. Fællesskolen Starup-Øsby

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning...

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning... Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19 Indhold Læsevejledning... 3 Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning...

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Læsevejledning. Indhold

Læsevejledning. Indhold Indhold Læsevejledning... 2 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning... 5 Effektmål... 6 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 6 Elevtrivsel i skolen... 7 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret.

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret. Indhold Læsevejledning... 3 Beskrivelse af skolen... 3 Skolebestyrelsens årsberetning... 4 Effektmål... 5 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 5 Elevtrivsel i skolen... 6 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

Bilag : Skolernes kvalitativ e data ti l kvalitetsrapporte n 2012/2013 i Sor ø Kommune

Bilag : Skolernes kvalitativ e data ti l kvalitetsrapporte n 2012/2013 i Sor ø Kommune Bilag : Skolernes kvalitativ e data ti l kvalitetsrapporte n 2012/2013 i Sor ø Kommune Skolens kendetegn, fx - Elevgrundlag - Ledelse/organisation - Fysiske rammer - Andet Frederiksber g Skol e Frederiksberg

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012 2013

Kvalitetsrapport 2012 2013 Odsherred Kommune e Kvalitetsrapport 2012 2013 1. Forord... 5 2. Arbejdet med kvalitetsrapporten... 5 3. Værdier og Mål i Odsherred Kommunes Skolevæsen... 6 4. Sammenfattende helhedsvurdering... 7 Dynamisk

Læs mere

Frederiksværk Skole Hvidbog for udskoling

Frederiksværk Skole Hvidbog for udskoling Frederiksværk Skole Hvidbog for udskoling Indhold Indledning... 2 Proces for udskoling... 4 De 6 temaer... 5 Relationer... 5 Ressourceorienteret tilgang... 6 Omverdenen... 7 Faglig progression... 9 Varierende

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR ODSHERRED KOMMUNES SKOLEVÆSEN

KVALITETSRAPPORT FOR ODSHERRED KOMMUNES SKOLEVÆSEN KVALITETSRAPPORT FOR ODSHERRED KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2011/2012 1. Forord... 4 2. Arbejdet med kvalitetsrapporten... 4 3. Værdier og Mål i Odsherred Kommunes Skolevæsen... 5 4. Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

Kvalitetsrapport for Nymarksskolen Kerteminde Kommune 2009/2010

Kvalitetsrapport for Nymarksskolen Kerteminde Kommune 2009/2010 Kvalitetsrapport for Nymarksskolen Kerteminde Kommune 2009/2010 Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/2010 - Kerteminde Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. SKOLENS FORORD SAMMENFATTENDE VURDERING... 3 2. PRÆSENTATION

Læs mere

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 1 Indhold Forord 3 1. Opsamling og vurdering 4 2. Årets gang i skolevæsenet 8 2.1 Læringsgrundlaget 8 2.2 Aktionslæring i forlængelse af SAL

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Udviklingsplan 2012. Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen Skoletoften 7 7400 Herning

Udviklingsplan 2012. Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen Skoletoften 7 7400 Herning Udviklingsplan 2012 Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen Skoletoften 7 7400 Herning Tlf: 96287940 E-mail: sinding@herning.dk http://www.sinding-oerre-midtpunkt.dk Kvalitetsrapport for Sinding-Ørre Midtpunkt,

Læs mere

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole Kvalitets- og udviklingsrapport Enghavegård Skole Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 5. FAGLIGHED... 3 5.1 SKOLELEDERENS VURDERING... 3 Folkeskolens afgangsprøver... 3 Nationale test... 3 Generelle

Læs mere

Allerød Kommune Kvalitetsrapport 2007-2008

Allerød Kommune Kvalitetsrapport 2007-2008 Allerød Kommune Kvalitetsrapport 2007-2008 Afsnit 1: Indledning... 5 1.1 Baggrund og ramme for udarbejdelsen af kvalitetsrapporten... 5 1.2 Rapportens opbygning... 6 Afsnit 2: Samlet vurdering og anbefalinger...

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Status i forhold til implementering af folkeskolereformen

Status i forhold til implementering af folkeskolereformen Status i forhold til implementering af folkeskolereformen Denne statusrapport over implementeringen af skolereformen på Hotherskolen, Store Heddinge Skole og Strøbyskolen et halvt år efter reformens ikrafttræden

Læs mere

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet August 2005 Verdens bedste folkeskole vision og strategi Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet 18. og 19. august 2005 1 Indledning: Folkeskolen og globaliseringen Folkeskolen har et hovedansvar

Læs mere