værktøj2001 Arbejdsplads og seniorpolitik Dagplejer også efter de 50 visioner, idéer og metoder til at skabe en aktiv seniorpolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "værktøj2001 Arbejdsplads og seniorpolitik Dagplejer også efter de 50 visioner, idéer og metoder til at skabe en aktiv seniorpolitik"

Transkript

1 værktøj2001 Arbejdsplads og seniorpolitik Dagplejer også efter de 50 visioner, idéer og metoder til at skabe en aktiv seniorpolitik

2 Dagplejer også efter de 50 visioner, idéer og metoder til at skabe en aktiv seniorpolitik er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen giver et overblik over metoder og idéer, der kan danne grundlag for at udforme en aktiv seniorpolitik i dagplejen for medarbejdere fra 50-års alderen. Pjecen er et supplement til FOA s øvrige pjecer om emnet: Gang i seniorpolitikken, På frierfødder for seniorerne og Hul på fremtiden idéer og metoder i en aktiv seniorpolitik. Politisk ansvarlig: Sektorformand Ruth Nielsen Redaktion: Konsulent Joanna Rønn, konsulent Hanne Wolf Pædagogisk sektor og Dagplejernes Faglige Udvalg Journalist Marianne Schjøtt Arestrup Illustrationer: Lise Arildsgård Rasmussen Layout: Joe Anderson Tryk FOA s trykkeri 1. Oplag Maj 2001 ISBN: FOA s pjecer om seniorpolitik kan hentes fra FOA s hjemmeside under pjecer/seniorer. eller rekvireres gratis ved skriftlig henvendelse til: Lageret Forbundet af Offentligt Ansatte Staunings Plads København V Mail: eller 2

3 Indhold side Seniorpolitik en nødvendig vision Hul på seniorpolitikken Seniorsamtalen fremtidens instrument Dagplejeroverenskomstens muligheder Seniorordninger Udvikling hele livet Arbejdsmiljø og seniorpolitik Barrierer er til for at nedbrydes Ansvarsfordeling- en tjekliste Mere information

4 Seniorpolitik en nødvendig vision En nødvendig vision Seniorpolitik har i mange år været på personalepolitikkens dagsorden men dog mest i form af hensigtserklæringer uden de store handlinger eller visioner. Seniorpolitik har til opgave både at forebygge nedslidning og sygdom og fremme den personlige og faglige udvikling. Seniorpolitikken er den nødvendige vision, der er en af garanterne for, at dagplejerne får et givende arbejdsliv og bibeholder livskvaliten. En seniorpolitik kan Skabe udviklingsmuligheder for seniormedarbejdere i dagplejen. Tilpasse arbejdsopgaverne og ansvaret til den enkelte medarbejders ressourcer. Fastholde seniormedarbejdere på arbejdsmarkedet og skabe gode muligheder for gradvis tilbagetrækning. Særlige forhold for dagplejere For dagplejerne gælder særlige forhold, der betyder, at det kan være ekstra vanskeligt at tage hul på en seniorpolitik for netop denne medarbejdergruppe. For dagplejere med mange års erfaring er arbejdet på mange måder ofte en livsstil, som de holder meget af og gerne fortsætter med så længe som muligt. For forældrene, der bruger dagplejen, er en seniordagplejer i høj kurs. Den erfaring, de her møder, skaber tryghed, og for de fleste forældre er det lykken at få passet en hel børneflok hos den samme dagplejer. 4

5 Men selv om dagplejere er eftertragtet og engageret arbejdskraft, har de lange arbejdsdage med mange tunge løft kombineret med stigende krav om fleksibilitet, kvalitet og samarbejde også konsekvenser. Derfor er det ekstra vigtigt at være opmærksom på netop denne medarbejdergruppe. En medarbejdergruppe, som heller ikke har de samme muligheder som andre for at nedsætte arbejdstiden, der ifølge overenskomsten ikke kan komme under 36 timer om ugen. Seniorpolitik er med til at forebygge nedslidning og sygdom Målgrupper FOA ønsker at sætte fokus på dagplejens seniormedarbejdere som den værdifulde arbejdskraft, de er. Målgruppen for denne pjece er dagplejens medarbejdere fra 50 år og opefter. Værktøj til tillidsvalgte Pjecen er også tænkt som et praktisk arbejdsredskab for valgte og ansatte i FOA s afdelinger, tillidsvalgte inden for pædagogisk sektor samt ledere i dagplejen. Du kan bl.a. læse om Hvordan man tager hul på seniorpolitikken. Eksempler på handlemuligheder, indhold og struktur. Hvilke aftaler, der kan danne rammen om tiltagene. Værdien af udvikling og uddannelse. Arbejdsmiljømæssige overvejelser i forbindelse med seniorpolitik. Barrierer for en aktiv seniorpolitik. 5

6 Hul på seniorpolitikken De fleste kommuner har en overordnet seniorpolitik, som skal udmøntes på de enkelte arbejdspladser. Hvis det ikke er tilfældet, kan man starte med at sætte seniorpolitikken på dagsordenen i samarbejdsudvalget eller MED-udvalget. Den allerførste forudsætning for at skabe en velfungerende, fremadrettet og aktiv seniorpolitik er naturligvis at få defineret, hvem og hvor mange medarbejdere, det drejer sig om. Hvem? Traditionelt anses en medarbejder på 50 år og derover for at være seniormedarbejder. Den eneste formelle aldersgrænse er nedfældet i KTO s rammeaftale om seniorpolitik, der gør det muligt at aftale særlige vilkår omkring løn og pension for medarbejdere over 52 år med en vis anciennitet. Men der er mange muligheder for at aftale lokale aldersgrænser i forhold til forskellige aktiviteter og tiltag. Hvor mange? Inden man går i gang med at diskutere, hvad en seniorpolitik skal indeholde, er det formålstjenligt at skaffe sig overblik over alderssammensætningen og den forventede afgangsalder blandt dagplejens medarbejdere. Inddrag seniormedarbejdere og tillidsvalgte Inddragelse af de mennesker, det handler om, er selvfølgelig en forudsætning for en seniorpolitisk succes. Det skal afklares evt. ved hjælp af spørgeskemaer hvilke ønsker og behov seniormedarbejderne har, og eventuelle barrierer og forhindringer skal klarlægges og diskuteres. 6

7 Et eksempel på spørgeskema kan hentes på FOA s hjemmeside eller fås ved henvendelse til forbundet Tænketank En seniorpolitik skabes ikke i en håndevending. Det er en proces, som ofte tager lang tid, og dens substans er bestemt af en lang række lokale forhold. Det grundige forarbejde er det halve arbejde Grundlaget for en anvendelig og holdbar politik er, at den bliver til i dialog med alle involverede. Derfor er forarbejdet det halve arbejde. Man kan diskutere seniorpolitik i samarbejdsudvalget eller MED-udvalget. 7

8 En tænketank kan være et godt forum for fordomsfrit at tage hul på diskussionen om, hvordan en seniorpolitik skal se ud i dagplejen. Her kan visioner, idéer, ønsker og behov få fri udfoldelse. Fra teori til virkelighed Tænketankens resultater kan udmøntes i forsøgsordninger eller projekter. På den måde skabes et råstof at arbejde videre med, og på denne baggrund kan man så formulere handlingsplaner og sætte gang i forskellige aktiviteter. Forslag til diskussionsemner Hvordan er alderssammensætningen blandt dagplejens medarbejdere? Hvilke aldersgrænser skal aftales? Hvilke muligheder og barrierer er der for seniorpolitikken? Hvad kan vi selv, og hvad kan arbejdsgiveren og lederen gøre? FOA anbefaler At der skabes politisk forståelse for seniorpolitikkens nødvendighed. At der sættes ressourcer af til at diskutere og udmønte konkrete senioraktiviteter. At seniorpolitikken udvikles i dialog mellem seniormedarbejdere, dagplejelederen og tillidsvalgte. At der opstilles konkrete mål og handlestrategier for den lokale indsats. At der igangsættes aktiviteter, som løbende evalueres. At seniorpolitikken evalueres og drøftes en gang om året i samarbejdsudvalget/ MED udvalget. 8

9 Seniorsamtalen fremtidens instrument Dagplejelederen har et særligt ansvar som frontløber for personalepolitikken og dermed også for at tage hul på en seniorpolitik. Lederne skal gå foran og tage initiativ til at drøfte seniorpolitik med dagplejerne. Debatten skal helst være der hele tiden, men i forhold til de enkelte seniormedarbejdere, der skal i gang med at planlægge arbejdslivets sidste tredjedel, er det især vigtigt, at emnet tages op. Seniorsamtalen kan være et godt redskab til såvel personlig afklaring som planlægning af fremtiden. 9

10 Man bør aftale, hvornår seniorsamtalen skal introduceres som en del af den almindelige medarbejderudviklingssamtale. 50 års alderen er det tidspunkt, hvor man normalt skal begynde at tænke på, hvordan den sidste tredjedel af arbejdslivet skal se ud. Samtalerne skal løbende korrigeres, fordi forudsætningerne for menneskelivet forandrer sig, og der er forskel på, om man er i begyndelsen af halvtreserne, eller om man befinder sig på tærsklen til pensionsalderen. Det brede sigte og det langsigtede, visionære perspektiv er de hovedegenskaber, der bør karakterisere disse overvejelser og kendetegne seniorsamtalen. Inspiration I Allerød Kommunes dagpleje har man formuleret formålet med seniorsamtalen for dagplejerne således: Seniorsamtalen skal Udbygge kontakten mellem seniordagplejeren og dagplejen som helhed. Fokusere på seniordagplejernes muligheder for at blive på arbejdsmarkedet. Afdække seniordagplejerens samarbejdsrelationer til kolleger, forældre og andre. Lægge en plan for det videre arbejdsforløb. Følges op på seniordagplejerens opfordring. Nogle af de spørgsmål, man drøfter, er f.eks. Hvad betyder din alder for din arbejdssituation? Er der andre arbejdsopgaver, end dem du er vant til, du har lyst til at påtage dig? Hvilke? Hvad kan du selv gøre for at holde dig ajour såvel vidensmæssigt som fysisk? Har du de rigtige hjælpemidler til at udføre dine arbejdsopgaver? 10

11 På FOA s hjemmeside finder du forslag til, hvordan en seniorsamtale kan struktureres på forskellige alderstrin, og hvilke elementer en samtale kan indeholde Seniorsamtalen er vejen til afklaring Forslag til diskussionsemner Hvordan bliver seniorsamtalen en naturlig del af medarbejderudviklingssamtalen? Hvornår skal den første seniorsamtale foregå? Hvilke konkrete spørgsmål kan være relevante at drøfte på forskellige alderstrin? FOA anbefaler At medarbejderne tilbydes seniorsamtale som led i medarbejderudviklingssamtalen fra omkring 50 års alderen. At seniorsamtalen herefter følges op med konkrete tiltag, der justeres med ca. 2-3 års mellemrum. 11

12 Dagplejeroverenskomstens muligheder Dagplejernes overenskomst sætter nogle rammer for seniorpolitikken. Overenskomsten giver to muligheder for arbejdstid 48 timer og 36 timer om ugen. Ansættelse på 48 timer kan indebære Fire fuldtidsbørn. Tre fuldtidsbørn samt et deltidsbarn. Tre fuldtidsbørn. Ansættelse på 36 timer svarer til Fire deltidsbørn. Deltidsansættelsen bruges kun i yderst begrænset omfang, fordi de fleste forældre har behov for en fuldtidsplads. Herudover er en dagplejer forpligtet til at modtage gæstebørn. Muligheder indenfor overenskomstens rammer Med overenskomsten i hånden er det muligt at formulere en seniorpolitik, der f.eks. indebærer: At antallet af børn nedsættes. At den ugentlige arbejdstid nedsættes til 36 timer. At dagplejeren friholdes for gæstebørn. At der aftales seniorfridage. Overenskomsten giver ikke mulighed for at aftale mindre løn end svarende til tre børn. Indgås seniorordninger uden fuld lønkompensation, skal man være opmærksom på, om dagplejeren stilles dårligere ved overgang til efterløn. 12

13 Indbetales der ikke fuldt pensionsbidrag, vil pensionsforholdene blive forringet. Søg derfor altid vejledning hos a-kassen og Pen-Sam ved indgåelse af senioraftaler. Forslag til diskussionsemner Hvilke forslag skal der til for at imødekomme seniormedarbejdernes behov og ønsker? Hvilke konsekvenser har forslagene for den enkelte dagplejer og for brugerne? Hvilke konsekvenser har en nedgang i børnetal for dagplejeren i forbindelse med sygdom samt ved overgang til efterløn og pension? Er der alternativer, hvis ikke det er muligt at aflaste dagplejeren? Hvilke risici er der for øget sygefravær, nedslidning, førtidspensionering eller udstødning hvis ikke dagplejerens behov og ønsker kan imødekommes? FOA anbefaler At senioraftaler med nedsat børnetal indgås med lønkompensation, der sikrer efterlønnen, samt med fuld pensionsindbetaling. At overenskomstens deltidsbestemmelse i forbindelse med senioraftaler anvendes med lønkompensation, der sikrer efterlønnen, samt med fuld pensionsindbetaling. At der indgås senioraftaler i form af seniorfridage med løn. At seniordagplejerne friholdes helt eller delvis for gæstebørn. At lokale senioraftaler indsendes til forbundet. 13

14 Seniorordninger For arbejdsmarkedets seniormedarbejdere er der forskellige muligheder for at aftale lønkompensation ved ændrede jobfunktioner eller nedsættelse af arbejdsbelastningen og arbejdstiden. Lønkompensation i forbindelse med seniorpolitik finansieres ved anvendelse af de midler, der er afsat til ny løn. Kvalifikations- og funktionsløn kan anvendes ved aftaler, der ligger ud over rammeaftalen om seniorpolitik. Med mindre der er indgået forhåndsaftaler, indgås senioraftalen mellem den enkelte medarbejders faglige organisation og arbejdsgiveren. Arbejdets særlige vilkår, overenskomstens arbejdstidsbestemmelser og det faktum, at det er de færreste forældre, der kun har behov for deltidspasning, betyder, at det kan være vanskeligt at nedsætte dagplejerens arbejdstid. Men en anden mulighed er at nedsætte antallet af børn. Inspiration Birkerød og Vissenbjerg er to kommuner, der arbejder med en model for deres seniordagplejere, hvor tre børn udløser løn svarende til fire. Der er også eksempler på lønkompensation svarende til 3,6 børn kombineret med indbetaling af fuldt pensionsbidrag. Rammeaftalen om seniorpolitik Rammeaftalens seniorordninger gør det muligt at aftale særlige vilkår omkring løn og pension for medarbejdere over 52 år med en vis anciennitet. 14

15 I rammeaftalen er følgende bl.a. understreget: Som led i bestræbelserne på at fastholde ældre medarbejdere, er parterne enige om, at ansatte på 60 år og derover, der har til hensigt at gå på pension/efterløn, i stedet tilbydes nedsættelse af arbejdstiden med opretholdelse af fuld pension, hvis forholdene på tjenestestedet m.v. tillader det. Rammeaftalen er en rettesnor, der bl.a. giver mulighed for at aftale seniorordninger, der indeholder: Nedsat arbejdstid dog begrænset til 36 timer ugentligt i dagplejernes overenskomst. Hel eller delvis kompensation for løn eller pensionsforringelse. 15

16 Rammeaftalens fratrædelsesordning kan også bruges i kombination med en seniorordning og indebærer: En økonomisk godtgørelse ved fratræden. En forbedring af pensionsvilkårene. Tjenestefrihed med sædvanlig løn. Lokale aftaler På baggrund af rammeaftalen kan der indgås aftaler lokalt både for Den enkelte seniormedarbejder. Grupper af seniormedarbejdere. Falder seniorordningen ikke ind under rammeaftalen, kan man stadig arbejde med ordninger, hvor der gives hel eller delvis lønkompensation via midler til ny løn. Ved forhandling om kvalifikations- og funktionsløn må man være ekstra opmærksom på, om seniormedarbejderne har særlig erfaring og kompetence, der gør, at de kan påtage sig opgaver og ansvar, der berettiger dem til tillæg. En lønforbedring, som måske bevirker, at seniordagplejeren økonomisk kan tåle at gå ned i børnetal, selvom der ikke gives fuld lønkompensation. Når det ideelle ikke kan opnås Den ideelle aftale er naturligvis fuld kompensation for nedgang i løn samt uændret pensionsindbetaling ved ændrede arbejdsforhold på grund af seniorpolitik. Og jo lavere placering i lønhierarkiet, jo større er også behovet for fuld lønkompensation. Men erfaringer viser, at det ideelle ikke altid er det mulige. I nogle kommuner må dagplejerne selv betale den lønnedgang, der opstår, hvis de vælger at gå fra fire til tre børn. I en sådan situation kan der, for at sikre efterlønnen,- aftales en ordning, 16

17 hvor kommunen de sidste tre måneder, inden dagplejeren forlader arbejdsmarkedet, betaler løn for fire børn, selvom der kun passes tre. Derudover er det vigtigt, at der indgås aftale om, at kommunen fortsat betaler fuldt pensionsbidrag, da dagplejeren ellers stilles dårlige, når arbejdslivet er slut. Vær opmærksom på langsigtede forringelser Det er vigtigt, at en reduceret løn ikke medfører, at dagplejeren stilles væsentligt dårligere, når tiden kommer til efterløn og pension, eller hvis evt. sygdom tvinger dagplejeren til at forlade jobbet før beregnet. Frihed Andre muligheder for aflastning af seniordagplejerne kan være: At dagplejeren friholdes for gæstebørn. At antallet af gæstebørn begrænses. At to børn under 1 1 /2 år tæller for tre børn (spædbørnsnormering). At aftale et årligt antal seniorfridage. Inspiration I Allerød Kommune har man aftalt en seniorpolitik, der indebærer, at seniordagplejere over 50 år kan holde en fridag pr. kvartal, hvor børnene placeres i gæstepleje. I Århus Kommune får både dagplejere og dagplejepædagoger mellem 57 og 64 år pr. 1. juli 2001 en seniorfridag og pr. 1. januar 2002 to ekstra seniorfridage. OBS! Hvis der indgås aftaler om seniorordninger, der medfører nedgang i lønnen, skal eventuelle konsekvenser i forbindelse med sygdom samt ved overgang til efterløn og pension altid undersøges, og den enkelte medarbejder skal rådgives konkret i a-kassen og i Pen-Sam. Rammeaftalen om seniorpolitik kan hentes på KTO s hjemmeside 17

18 Ansøgningsskema og aftaleskema til brug for seniorordning hentes på FOA s hjemmeside Forslag til diskussionsemner Hvordan kan man sikre økonomiske midler til seniorordninger? Hvilke betingelser skal aftales med hensyn til alder, omfang af lønkompensation og pensionsindbetaling ved nedsat børnetal (nedsat arbejdstid)? Hvilke barrierer er der for at opfylde seniormedarbejdernes behov og ønsker? Hvordan overvindes eventuelle barrierer? FOA anbefaler At der ved lokale forhandlinger øremærkes midler til seniorpolitiske aktiviteter. At der så vidt muligt forhandles hel eller delvis lønkompensation ved nedgang i børnetal eller arbejdstid samt fuldt pensionsbidrag. At der indgås senioraftaler i form af seniorfridage med løn. At den enkelte seniormedarbejder altid rådgives i a-kassen og pensionskassen om konsekvenserne af ændringer i ansættelsesvilkårene. At lokale senioraftaler indsendes til forbundet. Brug aftalernes hensigter skab en levedygtig seniorpolitik 18

19 Udvikling hele livet Seniorpolitik handler i høj grad om personlig og faglig udvikling. Medarbejdere, der dygtiggør sig hele arbejdslivet, er generelt motiverede, tilfredse og engagerede medarbejdere, der også har større lyst til at forblive på arbejdsmarkedet, fordi de føler sig kvalificerede og eftertragtede. En seniormedarbejder på 50 år har i gennemsnit år tilbage på arbejdsmarkedet. Derfor er uddannelse og udvikling en god investering. Modne medarbejdere kan stadig lære Selvfølgelig er der forskel på de tilbud, man har brug for, når man er ny på arbejdsmarkedet, og de behov, man får, når man har været aktiv i mange år. Men det er en udbredt myte, at man bliver dårligere til at udvikle sig og lære, fordi man bliver ældre. Tværtimod kan seniormedarbejderen på mange måder have bedre forudsætninger for at sætte sig ind i og fordybe sig i ny viden. Modne medarbejdere har erfaringer at rumme den nye lærdom i og kender generelt sig selv, sine muligheder, potentialer og begrænsninger bedre, end da de var yngre. 19

20 Aktiviteter og uddannelsestilbud skal selvfølgelig altid tilpasses den enkeltes forudsætninger. Det gælder i alle aldersgrupper, og der kan være specielle områder, hvor dette er særligt vigtigt, når man er oppe i årene. Fælles ansvar At få rum til at påtage sig opgaver og tage imod udfordringer f.eks. den udfordring det er at skabe en velfungerende seniorpolitik er i sig selv udviklende såvel fagligt som personligt. Udvikling, dygtiggørelse og uddannelse er et ansvar for både medarbejdere og ledelse. Ledelsen skal have visioner og holdninger samt stille ressourcer til rådighed for udvikling af medarbejderstaben hele livet. Den enkelte medarbejder skal forholde sig aktivt til sine egne ønsker og behov hele livet. Uddannelsesmuligheder for dagplejere I kommuneforeningens regi afholdes: Introduktionskursus. Grundkursus. Suppleringskurser. Grundkurserne giver adgang til: Temakurser i AMU regi, f. eks. om børns udvikling, børns leg, kommunikation, forældresamarbejde m.v. I 1996 blev der etableret en pædagogisk grunduddannelse (PGU). Der findes en særlig etårig version for dem, der har erfaring med pædagogisk arbejde, herunder dagplejerne. (Merit-PGU.) Der er stor forskel på kommunernes villighed til at tilbyde dagplejere kurser og uddannelse, så det er vigtigt selv at presse på. Det er også som tidligere 20

21 nævnt dagplejelederens ansvar løbende at være opmærksom på disse muligheder. Andre muligheder Men officielle kurser er ikke den eneste vej til faglig og personlig udvikling. Det er vigtigt at bruge fantasien og finde alternative veje til dygtiggørelse, når de kommunale muligheder og midlerne til kurser er begrænsede. Deltagelse i arbejdsgrupper, projekter og forsøgsordninger er med til at kvalificere og udvikle medarbejdere på alle alderstrin. Uddannelsesaktiviteter kan arrangeres som temadage eller indgå i personalemøder. Deltagelse i faglige netværk og fagligt arbejde udvikler og kvalificerer. Pensionskassen Pen-Sam har etableret kurser for medlemmer over 58 år med emner som: Livskvalitet, aktiviteter og økonomi i den tredje alder. Faglig og personlig udvikling er seniorpolitikkens byggesten Forslag til diskussionsemner Hvilke uddannelsesaktiviteter har seniormedarbejderne brug for? Hvordan kan behovene tilgodeses? Kan der findes alternative udviklingsmuligheder? FOA anbefaler At tænke seniorpolitik ind i uddannelse og uddannelse ind i seniorpolitikken. At arbejde med holdninger og motivation, så både medarbejderne og arbejdsgiverne erkender værdien af løbende opkvalificering også af seniormedarbejderne. At der udarbejdes en personlig uddannelsesplan for seniormedarbejderen. At der samarbejdes med lokale uddannelsesinstitutioner om at etablere relevante uddannelsestilbud. 21

22 Arbejdsmiljø og seniorpolitik Godt helbred hele livet Et sikkert arbejdsmiljø er det bedste fundament for et godt arbejdsliv. En visionær og målrettet seniorpolitik er et nødvendigt supplement og er med til at forebygge sygdom og nedslidning. Derfor hænger seniorpolitik og arbejdsmiljø uløseligt sammen. Opgaver og bevægelser, man udfører igen og igen i et langt arbejdsliv er arnestedet for belastninger. Man må diskutere, hvilke forholdsregler, aktiviteter og hjælpemidler, der kan forebygge helbredsskader. For dagplejeren kan det f. eks. være: Lave stole at sidde på eller ergoretter ( en ergonomisk taburet med hjul og gashåndtag til højdeindstilling). Servostyring, motor samt håndbremse til barnevogn. Små trappestiger, så børnene selv kan kravle op i barnevogn, på puslebord o.l. Pusleborde, der kan indstilles i højden. Deltagelse på motionshold. Evt. aftaler med motionscentre m.v. Rådgivning af fysioterapeut om hensigtsmæssige arbejdsstillinger, øvelser o.s.v. Andet? 22

23 Inspiration Eksempler fra Valby bydel og Allerød viser, at seniordagplejerne kan være frontløbere i indsatsen for arbejdsmiljøet. I dagplejeformidlingerne er man systematisk begyndt at diskutere, hvordan man bedst undgår nedslidning af dagplejerne, og forbedringsforslagene kommer alle til gode. Resultatet af diskussionerne i Allerød har bl.a. været, at man med økonomisk støtte fra dagplejens budget har etableret et ergonomihold med en fysioterapeut, som underviser en gang om ugen i vinterhalvåret. Arbejdspladsvurderinger Det er et lovkrav, at man skal lave en arbejdspladsvurdering (APV). Det er vigtigt, at alle dagplejere får mulighed for at deltage i arbejdspladsvurderingen. Såvel arbejdet i hjemmet som arbejdet i legestuen skal omfattes. Med alderen kan den fysiske formåen ændre sig det er en ekstra grund til at være opmærksom på, om seniormedarbejdere er udsat for særlige arbejdsmiljøbelastninger. Arbejdsmiljø og seniorpolitik to sider af samme sag Med en APV, som gennemføres af sikkerhedsorganisationen, kan man Synliggøre de fysiske arbejdsmiljøproblemer som f.eks. uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, løft ved pusleborde, senge/krybber m.v. 23

24 Synliggøre de psykiske arbejdsmiljøproblemer som f.eks. manglende støtte/opbakning fra dagplejekontoret/pædagogen, samarbejdsproblemer og konflikter, alene arbejde m.v. Opstille handlingsplaner for ændringer og tilpasning af arbejdsopgaver. Følge op på igangsatte initiativer. Bedriftssundhedstjenesten (BST) er rådgivende og hjælper blandt andet med at udvikle metoder til at gennemføre APV. Brug BST som en aktiv medspiller i udformningen af de arbejdsmiljømæssige aspekter af en seniorpolitik i dagplejen Forslag til diskussionsemner Er seniormedarbejderne udsat for særlige arbejdsmiljømæssige belastninger? Hvordan forebygges og afhjælpes eventuelle belastninger? Er der brug for særlige tiltag: Hjælpemidler, kurser eller andre aktiviteter? FOA anbefaler At der tages særlige arbejdsmiljømæssige initiativer for at undgå nedslidning og udstødning af seniormedarbejderne. At man i forbindelse med APV synliggør arbejdsbelastninger og udarbejder handlingsplaner for ændringer, der har særligt fokus på seniormedarbejdernes behov. At der igangsættes konkrete initiativer og aftales opfølgning. At der søges sagkyndig bistand hos Bedriftssundhedstjenesten. 24

25 Barrierer er til for at nedbrydes Det er ikke kun praktiske hurdler, der står i vejen for at diskutere seniorpolitik. Også vaner, gamle traditioner og fordomme kan være væsentlige barrierer. Ligesom den opfattelse, at seniorpolitik kun er afviklingspolitik, hidtil har hindret megen fantasi i at komme til udfoldelse. Men erkendes disse barrierer, kan de også fjernes og skabe rum for fleksibilitet, udvikling, faglig og personlig vækst. Vaner og stive holdninger: De barrierer, der ligger hos den enkelte leder eller medarbejder, har ofte sit udspring i vaner og traditioner. Det kan være uhyggelig svært at lave om på de kendte rutiner og opfattelser. Det kræver en indsats at skabe fleksible og nuancerede løsninger, og det tager ofte lang tid at få øje på og bruge nye alternativer. Negative forventninger: Mange vil måske også på forhånd afvise tanken om en seniorpolitik på grund af negative forventninger til, hvad der kan lade sig gøre indenfor deres arbejdsområde. Men der er som tidligere nævnt i denne pjece flere muligheder. Det handler blot om at bruge fantasien til at udfylde dem med. Svag uddannelsestradition: Mangel på ressourcer til kurser og uddannelse inden for dagplejeområdet kan føre til, at udvikling og uddannelse som led i en seniorpolitisk indsats ikke forekommer nærliggende eller kan synes utopisk. Men alle medarbejdergrupper har behov for såvel faglig som personlig udvikling også de sidste år på arbejdsmarkedet. 25

26 Ting ta r tid- især at ændre holdninger og rutiner Det koster: Set fra et arbejdsgiverperspektiv kan seniorpolitik umiddelbart ligne en ekstra udgift, ligesom de økonomiske midler til forskellige aktiviteter skal tages fra dagplejens budget. Men investering i helbred og arbejdsglæde kommer alle til gode den enkelte medarbejder, brugerne og arbejdsgiveren. Investering i seniorpolitik kommer ind igen i form af f.eks. Mindre nedslidning. Mindre sygefravær. Bedre muligheder for planlægning. Opkvalificering af arbejdskraften. Fastholdelse af den kvalificerede erfarne arbejdskraft. Forslag til diskussionsemner Hvilke barrierer er der for at diskutere seniorpolitik? praktiske, økonomiske og holdningsmæssige? Hvordan kan vi overvinde de nævnte barrierer? Hvordan gør vi det klart og tydeligt, at investering i seniorpolitik betaler sig? FOA anbefaler At barrierer kortlægges, og der findes løsninger, der tilgodeser både seniormedarbejderne, arbejdspladsen og brugerne. At der fokuseres på seniorpolitikkens forebyggende effekt ved nedslidning, arbejdsskader og førtidspensionering en langsigtet gevinst til glæde for alle. 26

27 Ansvarsfordeling en tjekliste Det er de mange gode kræfter, der skal samarbejde for at skabe en seniorpolitik, der er bæredygtig og fremadrettet. Ansvaret for, at opgaven lykkes, ligger på mange niveauer: Den enkelte, de tillidsvalgte, ledelsen, arbejdsgiveren og organisationerne skal hver især bidrage til samspillet. Her følger en tjekliste til inspiration for diskussion af ansvarsfordeling: Medarbejdernes ansvar Udsæt ikke dine overvejelser for fremtiden. Tag initiativ kontakt din leder og tillidsrepræsentant. Giv udtryk for dine ønsker og behov. Indgå i arbejdsgrupper og vær med til at beskrive og begrunde forslag. Vær realistisk. 27

28 Sammen gør vi en forskel Tillidsrepræsentantens ansvar Sæt seniorpolitik på dagsordenen i samarbejdsudvalget/med-udvalget. Bed om en årlig drøftelse af seniorpolitikken i SU/MED-udvalget, en drøftelse hvor der sættes mål og gøres status. Rejs spørgsmålet over for ledelsen. Husk seniorperspektivet, når du taler med modne kolleger. Kom med idéer, tag initiativ til og indgå i arbejdsgrupper. Efterlys medarbejdernes ønsker. Pres på for at få konkret indhold i seniorpolitikken. Sikkerhedsrepræsentantens ansvar Tag seniorrettede arbejdsmiljøinitiativer op i sikkerhedsudvalget. Indgå i dialog med lederen om arbejdsmiljø-forbedringer. Tænk på instruktion og oplæring hensigtsmæssige arbejdsstillinger, brug af hjælpemidler etc. Vær opmærksom på erfaringer fra f.eks. Bedriftssundhedstjenesten (BST) Indtænk seniorpolitik i Arbejdspladsvurderinger (APV). Ledelsens ansvar Tag seniorspørgsmålet ind i medarbejderudviklingssamtalen. Tænk langsigtet sæt mål for perioder af 3 5 år. Vær opmærksom på seniormedarbejderens særlige ressourcer og kompetence. Orienter om muligheden for en seniorstilling og andre seniorpolitiske tiltag. Læg op til dialog om holdninger både i det daglige og ved personalemøder. Vær medvirkende til, at der skabes plads til forskellighed og rum til alle aldersgrupper på arbejdsstedet. Tag initiativ til at oprette seniorstillinger. Vær åben overfor kreative idéer til nye arbejdsmetoder, som kan forbedre seniormedarbejdernes arbejdsforhold. 28

29 Arbejdsgiverens ansvar Indføj seniorpolitik i personalepolitikken. Tag seniorpolitikken op til årlig drøftelse i SU og MED-udvalg. Diskuter status, mål og nye indsatsområder. Budgettér med midler, der er målrettet seniorpolitiske aktiviteter. Aftal i dialog med medarbejdere og tillidsvalgte forskellige seniorpolitiske initiativer. Følg op på, hvordan kommunens overordnede seniorpolitik udmøntes på de enkelte arbejdspladser. Personaleafdelingens ansvar Udarbejd mål og rammer for den overordnede seniorpolitik. Udarbejd retningslinier for seniorpolitikken. Kom med idéer til, hvordan arbejdet med implementering kan gribes an. Vær sparringspartnere for områderne. Følg op på seniorpolitiske mål og aktiviteter. Den lokale FOA afdelings ansvar Tag systematisk seniorpolitikken med ind ved forhandling om ny løn. Forhandl med arbejdsgiverne om at sætte midler af til seniorpolitiske aktiviteter. Indgå seniorpolitiske aftaler for grupper af medarbejdere. Indgå individuelle aftaler om seniorordninger. Medvirk til at konkretisere seniorpolitiske elementer. Drøft seniorpolitik med klubberne. Klæd tillidsrepræsentanter seniorpolitisk på: Diskuter strategi for det seniorpolitiske arbejde og sørg for at formidle pjecer, idékatalog m.v. Dan seniorpolitiske netværk. Foretag en årlig opfølgning i forhold til de enkelte arbejdspladser. 29

30 Mere information Du kan finde mere information og inspiration til, hvordan man former en seniorpolitik i dagplejen i bl.a.: FOA-pjecerne Gang i seniorpolitikken (1999) På frierfødder for seniorer (2000) Hul på fremtiden (2001) Særlige ordninger i dagplejen (2001), pris 30 kr. Alle pjecer kan hentes fra FOA s hjemmeside under pjecer eller bestilles ved skriftlig henvendelse til FOA s lager. Pjecer om arbejdsmiljø Arbejdsmiljø i dagplejen Ergonomi i dagplejen Begge udgivet af Branchesikkerheds Råd nr. 11 KTO-pjecerne Generelle rammeaftaler på det( amts) kommunale område et overblik Sæt seniorpolitikken på dagsordenen Rammeaftaler Rammeaftalen om seniorpolitik Rammeaftalen om decentrale arbejdstidsaftaler KTO-pjecer og rammeaftaler kan hentes på 30

31 Andet materiale til inspiration og direkte anvendelse Spørgeskema om seniormedarbejdernes ønsker og behov. Seniorsamtalen formål og indhold. Inspiration til kursus for ledere i afholdelse af seniorsamtaler. Ansøgningsskema til seniorordning for dagplejere. Aftaleskema ved etablering af seniorordninger for dagplejere. Fra ord til handling- evaluering af forbundets seniorprojekt. Kan hentes på Nyttige links:

32 værktøj2001 Arbejdsglæde hele livet En dynamisk seniorpolitik er en forudsætning for et arbejdsliv, der er tilpasset mennesker og deres drømme og visioner. Denne pjece er tænkt som en inspiration og et værktøj for de valgte og ansatte i FOA s afdelinger, tillidsvalgte indenfor pædagogiosk sektor samt ledere af de kommunale dagplejeformidlinger. Pjecen er målrettet dagplejerne og er et supplement til FOA s øvrige pjecer om seniorpolitik. Heri fås et overblik over de praktiske værktøjer, der kan hæve seniorpolitikken fra det teoretiske niveau til realiteter og handlekraft i dagplejens virkelige verden. I denne pjece er der bl.a. idéer til og tanker om Seniorområdets afgrænsning Hvordan seniormedarbejdernes behov og ønsker tilgodeses Hvordan seniorsamtalen struktureres Hvordan seniorordninger aftales Økonomiske konsekvenser og overvejelser Uddannelses- og udviklingsmuligheder Arbejdsmiljøets betydning for seniorpolitikken Barrierer, der kan bremse udviklingen af en konstruktiv og aktiv seniorpolitik Forbundet af Offentligt Ansatte Staunings Plads København V Telefon:

Arbejdsplads og seniorpolitik. værktøj2001. Hul på fremtiden. idéer og metoder i en aktiv seniorpolitik

Arbejdsplads og seniorpolitik. værktøj2001. Hul på fremtiden. idéer og metoder i en aktiv seniorpolitik værktøj2001 Arbejdsplads og seniorpolitik Hul på fremtiden idéer og metoder i en aktiv seniorpolitik Hul på fremtiden idéer og metoder i en aktiv seniorpolitik er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte.

Læs mere

Gang i seniorpolitikken

Gang i seniorpolitikken -overhead med ideer og arbejdsmetoder November 1999. - overhead med ideer og arbejdsmetoder er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Heftet er et redskab til valgte og ansatte i afdelingerne og til

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

mellem medarbejdernes kompetencer og ressourcer individuelle aftaler om seniorordninger. En senior- og potentialer.

mellem medarbejdernes kompetencer og ressourcer individuelle aftaler om seniorordninger. En senior- og potentialer. Seniorpolitik Seniorpolitik I Frederikshavn Kommune anerkender vi, at vi har forskellige behov i forskellige perioder i vores liv. Derfor skal vi behandle hinanden individuelt på Det er en styrke for arbejdspladsen

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs egne

Læs mere

Gang i seniorpolitikken

Gang i seniorpolitikken Arbejdsplads og seniorpolitik F O A F A G O G A R B E J D E Gang i seniorpolitikken overheads med ideer og arbejdsmetoder Gang i seniorpolitikken overheads med ideer og arbejdsmetoder er udgivet af FOA

Læs mere

Form Seniorpraksis. Hvordan udarbejder man en seniorpolitik? Hvilken fortælling skal lyde om vores seniorpolitik og seniorpraksis?

Form Seniorpraksis. Hvordan udarbejder man en seniorpolitik? Hvilken fortælling skal lyde om vores seniorpolitik og seniorpraksis? Hvordan udarbejder man en seniorpolitik? Fokusspørgsmål Hvordan styrker vi fastholdelsen af seniorer? Hvilken sammenhæng er der til den øvrige personalepolitik? Hvilken fortælling skal lyde om vores seniorpolitik

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR PÅ FORKANT PÅ FORKANT Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad kan vi gøre i dag? Status:

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Senior- og fratrædelsesordninger

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Senior- og fratrædelsesordninger UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Senior- og fratrædelsesordninger HSU 15. juni 2015 Indhold 1. Rammer og retningslinjer... 3 2. Fastholdelse... 3 2.1 Seniorordninger (jf. cirkulære om senior- og fratrædelsesordninger)...

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Metode Seniorpraksis

Metode Seniorpraksis Hvad kan en seniorpolitik indeholde? Fokusspørgsmål Hvordan organiseres arbejdet med udformning af en seniorpolitik og seniorpraksis? Foreligger plan for gennemførelse og måling? Kender alle første skridt

Læs mere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Medbestemmelse F O A F A G O G A R B E J D E Et MED-udvalg i vækst om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Et MED-udvalg i vækst er udgivet af FOA Fag og Arbejde i oktober 2005. Politisk ansvarlig:

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Seniorpolitik Kriminalforsorgen i Grønland oktober 2013

Seniorpolitik Kriminalforsorgen i Grønland oktober 2013 Seniorpolitik Kriminalforsorgen i Grønland oktober 2013 Indhold 1. Indledning...3 2. Mål...3 3. Hvornår er man senior?...3 4. Seniorplan som et element i MUS...3 5. SeniorMUS...4 6. Indholdet af seniorpolitikken...4

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Seniorordninger

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Seniorordninger UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Seniorordninger HSU 21. september 2015 Indhold 1. Rammer og retningslinjer... 3 2. Fastholdelse... 3 2.1 Seniorordninger (jf. cirkulære om senior- og fratrædelsesordninger)...

Læs mere

Seniormedarbejdere kan have særlige behov for ændring af arbejdsopgaver og fysiske rammer for eksempel i form af enkeltmandskontor, større skærme

Seniormedarbejdere kan have særlige behov for ændring af arbejdsopgaver og fysiske rammer for eksempel i form af enkeltmandskontor, større skærme Seniorpolitik Delpolitik Det er Vejdirektoratets politik at sikre, at seniormedarbejdere er velkvalificerede, fleksible og en efterspurgt og accepteret arbejdskraft, indtil seniormedarbejderen ønsker at

Læs mere

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Side Side Kolofon Formålet med pjecen Titel: Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Udgiver: Rambøll Management A/S Nørregade 7A 1165 København

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008

Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008 Roskilde Kirkegårde Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008 Indledning I løbet af få år står vi over for en ny ansættelsessituation ved vore kirkegårde. Tidligere var en del af de

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

T epartsaftalen 2007 2007

T epartsaftalen 2007 2007 F O A F A G O G A R B E J D E Trepartsaftalen 2007 Hvad betyder den for dig og dine kolleger Trepartsaftalen 2007 Hvad betyder den for dig og dine kolleger Læs trepartsaftalen på www.foa.dk Redaktion:

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Strategi Seniorpraksis

Strategi Seniorpraksis Hvorfor en seniorpolitik? Fokusspørgsmål Hvilke personalemæssige udfordringer har virksomheden? Hvorledes kan seniorerne være en del af løsningen? Er en seniorpolitik og -praksis midlet? Værktøjer 1. Mulig

Læs mere

INSPIRATION TIL. Livsfasepolitik Seniorpolitik på arbejdsmarked

INSPIRATION TIL. Livsfasepolitik Seniorpolitik på arbejdsmarked INSPIRATION TIL Livsfasepolitik Seniorpolitik på arbejdsmarked Selvrealisering Vi står overfor en ny generationer som samfundet, sundhedsvæsenet, virksomhederne og mange enkeltpersoner ikke har opnået

Læs mere

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte 2001 Overbygningskurser Overbygningskurser 2001 er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte, TRafdelingen. Pjecen henvender sig til tillidsvalgte Politisk ansvarlig:

Læs mere

Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere

Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere FOA Fag og Arbejde Analysesektionen, 7. juni 2007 Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere FOA har gennemført en medlemsundersøgelse fra d. 25. maj til d. 3. juni 2007

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Betjentene. på rådhuse, biblioteker og i regionerne yder borgerservice og er alt-mulig-mænd. Det stiller krav til arbejdsmiljøet og uddannelserne!

Betjentene. på rådhuse, biblioteker og i regionerne yder borgerservice og er alt-mulig-mænd. Det stiller krav til arbejdsmiljøet og uddannelserne! F O A F A G O G A R B E J D E Betjentene på rådhuse, biblioteker og i regionerne yder borgerservice og er alt-mulig-mænd. Det stiller krav til arbejdsmiljøet og uddannelserne! Til tekniske servicemedarbejdere

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

Katalog for indgåelse af aftaler om seniorordninger på School of Business and Social Sciences

Katalog for indgåelse af aftaler om seniorordninger på School of Business and Social Sciences AARHUS UNIVERSITET SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Katalog for indgåelse af aftaler om seniorordninger på School of Business and Social Sciences Vedtaget den 26. november 2013 INDHOLD: Formål...

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SYGEPOLITIK SYGEPOLITIK Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Løft rigtigt, når I gør rent

Løft rigtigt, når I gør rent KOST-SERVICE Løft rigtigt, når I gør rent - et TR/AMR værktøj til dig og din arbejdsplads Dette værktøj er til dig, som er arbejdsmiljørepræsentant (AMR) eller tillidsrepræsentant (TR). Du kan læse om,

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

Seniorpraksis. Fra virksomhed til virksomhed VIRKSOMHEDSNETVÆRK FOR SOCIALT ANSVAR. Fra virksomhed til virksomhed

Seniorpraksis. Fra virksomhed til virksomhed VIRKSOMHEDSNETVÆRK FOR SOCIALT ANSVAR. Fra virksomhed til virksomhed Seniorpraksis Fra virksomhed til virksomhed VIRKSOMHEDSNETVÆRK FOR SOCIALT ANSVAR Fra virksomhed til virksomhed Denne folder vedrører en undersøgelse om seniorbehov og seniorpraksis. Se mere om undersøgelsens

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

Revideret personalepolitik

Revideret personalepolitik Revideret personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning Normer for det daglige arbejdsliv Delpolitik for rekruttering og ansættelse Delpolitik for løn Delpolitik for kompetence- og karriereudvikling

Læs mere

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Til tillidsrepræsentanten F O A F A G O G A R B E J D E Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Velkommen på holdet! En pjece til dig, der skal starte på FOAs

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Som TR kan du forhandle en lokal aftale om seniorordninger, seniorjob og fratrædelsesordninger.

Som TR kan du forhandle en lokal aftale om seniorordninger, seniorjob og fratrædelsesordninger. Ergoterapeutforeningen Forhandling af seniorordninger Som TR kan du forhandle en lokal aftale om seniorordninger, seniorjob og fratrædelsesordninger. Seniorordninger Seniormedarbejdere i kommuner, regioner

Læs mere

Anbefalinger. - til seniorpraksis

Anbefalinger. - til seniorpraksis Anbefalinger - til seniorpraksis Anbefalinger til seniorpraksis Anbefalinger til seniorpraksis er resultatet af en kortlægning om behov for seniorfastholdelse og seniorpraksis. Kortlægningen er en del

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder F O A F A G O G A R B E J D E Flere hænder Indledning Da regeringen sidste år lovede skattelettelser, der mest kom de bedst lønnede til gavn, glemte den at fortælle, at der var en regning, der skulle

Læs mere

A RBEJDSMILJØUDVALGET S

A RBEJDSMILJØUDVALGET S Side 12 FOA, Fag og Arbejde, Aalborg Arbejdsskadeafsnittet Tlf. 4697 3131 Sagsbehandler Ghita Elmo Andersen A RBEJDSMILJØUDVALGET S V EJLEDNING TIL SIKKERHEDS-/ ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER Miljøansvarlig/formand

Læs mere

Seniorer på arbejdsmarkedet

Seniorer på arbejdsmarkedet Tilbagetrækning 29.juni 16 Seniorer på arbejdsmarkedet Analysebureauet Epinion har undersøgt LO-medlemmernes holdninger til tilbagetrækning og ældres forhold på arbejdspladsen. LO-medlemmerne mener, at:

Læs mere

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område Sundhedskartellets forlig Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område Løn til hele livet Det samlede resultat Generelle lønstigninger på 2,65 pct. (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

Den overordnede uddannelsespolitik for Næstved Kommune. Bilag 3

Den overordnede uddannelsespolitik for Næstved Kommune. Bilag 3 Den overordnede uddannelsespolitik for Næstved Kommune. Bilag 3 I MED-aftalen er der i 8 stk.3, punkt 3, beskrevet de overordnede retningslinjer for efter- og videreuddannelse af medarbejdere, herunder

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering arbejdspladsvurdering En inspiration til at komme i gang med arbejdspladsvurderingen af det psykiske arbejdsmiljø baseret på dialog 1kost&ernæringsforbundet Snak om arbejdsmiljøet Tekst: Tina Juul Rasmussen

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Arbejdsmiljø og sygefravær

Arbejdsmiljø og sygefravær Tema om sygefravær Alle på en arbejdsplads bliver berørt af sygefravær. Enten direkte ved egen sygdom eller indirekte, når kolleger er syge. For at minimere sygefraværet skal der ses nærmere på årsagerne

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøet i nye ra m m e r

Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøet i nye ra m m e r Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøet i nye ra m m e r om arbejdsmiljøreformens betydning for den daglige arbejdsmiljøindsats 2 Nu er arbejdsmiljøre f o rmen her og det har betydning for sikkerhedsarbejdet 1. januar

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Udvikling og fastholdelse af de mest erfarne medarbejdere CHEFKONSULENT SIGNE TØNNESEN, LEDERNE

Udvikling og fastholdelse af de mest erfarne medarbejdere CHEFKONSULENT SIGNE TØNNESEN, LEDERNE Udvikling og fastholdelse af de mest erfarne medarbejdere CHEFKONSULENT SIGNE TØNNESEN, LEDERNE Program Hvad siger lederne selv om ældre medarbejdere? Værktøj fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse;

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Din overenskomst dit valg

Din overenskomst dit valg Debatoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Din overenskomst dit valg Hvordan skal fremtidens overenskomster se ud? Hvordan får den enkelte mere at sige? Hvad mener du er vigtigst? Hvad passer bedst til din

Læs mere

Seniorer på arbejdsmarkedet

Seniorer på arbejdsmarkedet Tilbagetrækning 2.juni 216 Seniorer på arbejdsmarkedet Analysebureauet Epinion har undersøgt LO-medlemmernes holdninger til tilbagetrækning og ældres forhold på arbejdspladsen. LO-medlemmerne mener, at

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

En tredje karriere. Oplæg - grupper - plenum. En 3. karriere en karriere i den tredje alder

En tredje karriere. Oplæg - grupper - plenum. En 3. karriere en karriere i den tredje alder En tredje karriere Workshop for ledere - 26.nov. 2013 Poul-Erik Tindbæk Oplæg - grupper - plenum At stoppe på jobbet en vigtig beslutning for mange! Hvordan er seniorpraksis en - på din arbejdsplads? Seniorsamtale

Læs mere

valg af sikkerheds repræsentant

valg af sikkerheds repræsentant 09 valg af sikkerheds repræsentant din mulighed for at komme i front med arbejdsmiljøet er du den nye sikkerhedsrepræsentant? Det giver mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø,

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

Workshop for TR ere i DS, SL og BUPL

Workshop for TR ere i DS, SL og BUPL Workshop for TR ere i DS, SL og BUPL Den 17. maj 2013 Mads Bilstrup og Poul-Erik Tindbæk Oplæg - grupper - plenum De store linier: Demografi levetid seniorpolitik i 30 år De indre linier: Forskelle - usikre

Læs mere

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik September 2016 Tænk længere Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik // 3 Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Den økonomiske vækst i Danmark forudsætter, at der er tilstrækkelig

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Delpolitik i henhold til den overordnede personalepolitik om Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Forebyggelse Syddjurs Kommune vil være kendt

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Rundbords- samtaler Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen STRESS Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Streespolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Der blev ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgået en aftale mellem KL og KTO vedrørende arbejdsbetinges

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtale

Medarbejderudviklingssamtale Medarbejderudviklingssamtale f o r d i n f a g l i g e o g p e r s o n l i g e u d v i k l i n g Illustrationer af Ole Rode Jensen 1 Indledning Denne pjece er lavet af JID, fordi vi gerne vil give dig

Læs mere

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: arbejde for at fremme ro og orden på arbejdspladsen

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET poli Pers tik nale PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET 2 PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PERSONALEPOLITIKKENS GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER 2. NORMER FOR DET DAGLIGE ARBEJDSLIV

Læs mere

Forflytningspolitik. For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter. Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse

Forflytningspolitik. For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter. Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse Forflytningspolitik For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse Indhold Indledning...2 Mål...2 Struktur og organisering...3 Ansvarsfordeling...3

Læs mere

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område Sundhedskartellets forlig Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område Løn til hele livet Det samlede resultat Generelle lønstigninger på 2,65 pct. (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Danske Fysioterapeuters

Danske Fysioterapeuters Danske Fysioterapeuters nr. 3 dec. 2004 Tilmeld dig til årskonferencen den 25. januar 2005 og kom og hør om resultaterne af arbejdsmiljøundersøgelsen Sidste papirudgave af Arbejdsmiljønyt så tilmeld dig

Læs mere

Seniorpolitik. rapport2001. Fra ord til handling. - Evalueringsrapport

Seniorpolitik. rapport2001. Fra ord til handling. - Evalueringsrapport Seniorpolitik rapport2001 Fra ord til handling - Evalueringsrapport Fra ord til handling evaluering af forbundets seniorprojekt er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Evalueringsrapporten beskriver

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

APV skema. Dagplejere. Rebild kommunes APV-skema til dagplejere.

APV skema. Dagplejere. Rebild kommunes APV-skema til dagplejere. APV skema Dagplejere Rebild kommunes APV-skema til dagplejere. Hensigten med dette skema er, endnu engang at sætte fokus på dagplejernes arbejdsmiljø. Udover at vi i sikkerhedsgruppen synes det er en rigtig

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til Chefen

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til Chefen Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til Chefen En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du kan bidrage til afklaring af dine lederes senkarriereforløb.

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

Fra APV til handling

Fra APV til handling Fra APV til handling Ny arbejdsopgave Problemformulering Sikkerhedsgruppen i nøgleposition Det gode arbejde: vurdering af gode og dårlige sider i arbejdet. Fysisk og psykisk arbejdsmiljø Sygefravær 1 APV

Læs mere

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET 5 + 5 + 5½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET ARBEJDSMILJØPOLITIK 3 BEDRE RESULTATER MED ET ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT 4 TRE GODE RÅD 5 SAT-ORGANISATIONEN 5 5 OPGAVER I DET ENKELTE CENTER

Læs mere