Aktieløn 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktieløn 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB"

Transkript

1 Aktieløn 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

2 Indledning INDLEDNING Aktieløn anvendes ofte som et fastholdelseselement i virksomheder og benyttes i praksis som et incitament over for direktører og nøglemedarbejdere i virksomhederne. Med vedtagelse af finansloven er reglerne om de generelle ordninger, hvor virksomheden blandt andet kunne tilbyde sine medarbejdere gratisaktier eller aktier til favørkurs ophævet med virkning fra 1. januar Samtidig er reglerne i ligningslovens 7H ophævet med virkning for aftaler indgået efter den 21. november Ligningslovens 7H var fordelagtigt, når en medarbejder fik tildelt købe- eller tegningsretter, idet der først skulle ske beskatning, når medarbejderen solgte aktierne, og ikke når der skete udnyttelse af de tildelte rettigheder. Overgangsreglerne for de generelle ordninger og aftaler omfattet af ligningslovens 7H er beskrevet i vores Nyhedsbrev nr , pkt. 3, hvortil henvises. Nyhedsbrevet findes på Beierholm.dk. Den nuværende regerings grundlæggende holdning er, at aktier modtaget i et ansættelsesforhold skal beskattes på samme måde som løn, og derfor er de gunstige regler for tildeling af aktier fjernet i skattelovgivningen. Nærværende vejledning kan ikke erstatte rådgivning. Februar 2012 Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Individuelle medarbejderaktieordninger Udskydelsesordningen 4 2. Aktier skattelovgivningens almindelige regler Medarbejderens beskatning Selskabets beskatning 8 3. Fantomaktier Medarbejderens beskatning Selskabets beskatning 9 4. Aktieoptionsloven Virksomhedsoverdragelser Reglerne i oversigtsform 13 Definitioner 14 3

4 Individuelle medarbejderaktieordninger 1. INDIVIDUELLE MEDARBEJDERAKTIEORDNINGER Ved en individuel medarbejderaktieordning forstås en ordning, der kan tilbydes enkelte medarbejdere. Medarbejdernes personlige og økonomiske interesser i virksomheden kan forøges ved at lade medarbejderne blive aktionærer i selskabet. For mange virksomheder kan aktieløn derfor være en attraktiv måde at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere på. Det er ikke længere skattemæssigt attraktivt at tildele nøglemedarbejdere aktier i arbejdsgiverselskabet, hvorfor nærværende afsnit alene beskriver reglerne for tildeling af køberetter eller tegningsretter til medarbejdere Udskydelsesordningen Modtager en medarbejder som led i et ansættelsesforhold køberetter eller tegningsretter, sker beskatningen som hovedregel efter ligningslovens 28 (ikke aktier). Både medarbejdere, direktion og bestyrelse samt andre personer, som yder en personlig indsats for det pågældende selskab, kan deltage i denne type aktieordning Betingelser For køberetter er det en betingelse, at enten medarbejderen eller selskabet kan kræve levering af aktierne. Selvom der på udnyttelsestidspunktet alene sker differenceafregning ved overførsel af et kontant beløb til medarbejderen, svarende til forskellen mellem udnyttelseskursen og markedsværdien på den underliggende aktie, medfører det ikke en ændring af beskatningen for medarbejderen, dvs. der sker beskatning som almindelig lønindkomst Medarbejderens beskatning Medarbejderen beskattes ikke ved tildeling af købe- eller tegningsretten, men først når retten udnyttes eller afstås. Når medarbejderen udnytter købe- eller tegningsretten, beskattes medarbejderen af forskellen mellem aktiernes markedsværdi på udnyttelsestidspunktet og udnyttelsesprisen med fradrag af medarbejderens eventuelle egenbetaling. Fordelen beskattes som personlig indkomst inkl. AM-bidrag, dvs. med op til 56%. Efterfølgende afståelse af de erhvervede aktier behandles som aktieindkomst og gevinst beskattes med henholdsvis 27% og 42% (over DKK ) afhængig af størrelsen af med- 4

5 Individuelle medarbejderaktieordninger arbejderens aktieindkomst. Avance/tab beregnes med udgangspunkt i aktiernes værdi ved erhvervelse, dvs. beskatningsværdien ved udnyttelse med tillæg af evt. betaling. Udløber den tildelte købe- eller tegningsret uudnyttet, dvs. at retten bortfalder, uden at dette udløser noget krav parterne imellem, er der ingen beskatning af medarbejderen. Eksempel 1 Udnyttelse af aktiekøberet En medarbejder får tildelt en aktiekøberet. Køberetten giver ret til at købe stk. aktier til en udnyttelseskurs på DKK 300. Køberetten løber i 5 år, men kan udnyttes efter 3 år. Medarbejderen udnytter køberetten efter de 3 år, hvor den underliggende markedskurs nu er 500. Konsekvenser ved udnyttelse af køberetten DKK Markedsværdien på udnyttelsestidspunktet stk. x Udnyttelseskursen x Beskatning af fordel ved udnyttelsen af køberetten Beskatning (inkl. AM-bidrag) ved udnyttelse 56% af

6 Individuelle medarbejderaktieordninger Konsekvenser ved efterfølgende afståelse af de erhvervede aktier Afståelseskursen ved senere afståelse er i eksemplet 700. DKK Anskaffelsessum stk. x Afståelsessum stk. x Gevinst Skat af aktieindkomst 27% af Skat af aktieindkomst 42% af ( ) Beskatning ved afståelse af aktier, i alt ( ) Provenu ved salg af aktier efter skat Medarbejderen skal således tåle en skattebetaling på DKK ved udnyttelse og har således reelt investeret DKK i aktierne. Først ved salget af aktierne får medarbejderen mulighed for at tilbagebetale finansieringen af aktierne og ender her med en økonomisk fordel på ca. DKK (DKK DKK DKK ) Selskabets beskatning Arbejdsgiverselskabet kan fradrage medarbejderens gevinst, altså forskellen mellem markedskursen og det beløb, medarbejderen betaler for aktierne, som en driftsomkostning (DKK ). Fradragsretten er udskudt til udnyttelsestidspunktet. Omkostninger til revisor og advokat m.v. ved etablering og administration af aktielønsordninger er også fradragsberettigede for selskabet. Omkostningerne er fradragsberettigede, når de afholdes. Selskabet har naturligvis ikke fradrag for fremtidig værdistigning på aktierne, som medarbejderen har tegnet m.v. 6

7 Aktier skattelovgivningens almindelige regler 2. AKTIER SKATTELOVGIVNINGENS ALMINDELIGE REGLER Såfremt der gives aktier, køberetter eller tegningsretter uden anvendelse af de foran omtalte regelsæt, finder skattelovgivningens almindelige regler anvendelse Medarbejderens beskatning Ved køb af aktier, tegningsretter eller optioner til markedsværdi vil der ikke være nogen beskatning på erhvervelsestidspunktet. Medarbejderen skal beskattes ved et senere salg af aktierne. Udnyttelse af tegningsretter og optioner udløser ikke beskatning. Beskatningen sker derimod på salgstidspunktet, og avancen opgøres ud fra aktiernes faktiske købs- og salgssum. Beskatning sker efter aktieavancebeskatningslovens almindelige regler, dvs. avancen på aktierne (målt i forhold til markedsværdien ved købet m.v.) beskattes med mellem 27% og 42% (over DKK ) afhængig af avancens størrelse. DKK Anskaffelsessum stk. x Afståelsessum stk. x Gevinst Skat af aktieindkomst 27% af Skat af aktieindkomst 42% af ( ) Beskatning ved afståelse af aktier, i alt ( ) Er der tale om en køberet med mulighed for differenceafregning, sker der beskatning af den urealiserede fortjeneste/tab ved årets udgang (lagerbeskatning). Endvidere skal beskatningen ske som kapitalindkomst. Bemærk, at der gælder særlige regler for værdiansættelse af værdien af tegningsretter og optioner, svarende til rentefordelen af den udskudte tegning. 7

8 Aktier skattelovgivningens almindelige regler 2.2. Selskabets beskatning Selskabet har ikke fradragsret for aktiesalget. Hvis aktierne tildeles under markedsværdien, vil selskabet dog have fradrag for et tilsvarende beløb, som medarbejderen anses for at have modtaget (værdien som beskattes som lønindkomst). Hvis arbejdsgiverselskabet afhænder egne aktier til den ansatte, medregnes gevinst og tab ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. 8

9 Fantomaktier 3. FANTOMAKTIER Fantomaktier er en form for fiktiv aktieoption, hvor medarbejderen alene får ret til at få udbetalt et kontant beløb, som afspejler den aktieavance, medarbejderen ville have fået, hvis denne havde haft de underliggende aktier. Da medarbejderen således aldrig erhverver aktierne, vil udnyttelsen af fantomaktier altid ske ved en differenceafregning eller proforma-opgørelse. En fantomaktieordning kan anvendes som en bonusordning i tilfælde, hvor det ikke er muligt, eller det ikke ønskes, at medarbejderen bliver aktionær, men dog skal aflønnes i forhold til kursudviklingen på selskabets aktier. Fantomaktieordningen kan anvendes som en individuel ordning. Ordningen indebærer som sådan ingen skattefordele for medarbejderen ift. lønindkomst Medarbejderens beskatning Som hovedregel vil en fantomaktieordning skulle beskattes som almindelig løn inklusive arbejdsmarkedsbidrag mv. på udbetalingstidspunktet. Som almindelig løn skal værdien medtages i indkomstopgørelsen for det indkomstår, hvor udbetalingen finder sted Selskabets beskatning Selskabet har fradragsret for det beløb, der svarer til det, medarbejderen får som afregning af fantomaktieordningen. Fradraget kan tages, når medarbejderen erhverver endelig ret til udbetaling fra fantomaktien. Andre udgifter, f.eks. til administration af ordningen, kan fratrækkes efterhånden, som de afholdes. Nedenfor er der til illustration gennemgået et eksempel, hvor medarbejderen får tildelt fantomaktier: 9

10 Fantomaktier Eksempel 2 - Fantomaktier En medarbejder får tildelt 50 fantomaktier til en kurs på 200 i en periode på 2 år. Når perioden er slut, er aktiekursen 325. Nedenfor er det beregnet, hvad medarbejderens gevinst er efter skat: DKK Fantomaktiernes værdi på opgørelsestidspunktet (50 stk. x 325) Fantomaktiernes værdi på tildelingstidspunktet (50 stk. x 200) Medarbejderen får udbetalt inden skat Beskatning inkl. AM-bidrag, 56% af DKK Medarbejderens gevinst efter skat Er aktiekursen på opgørelsestidspunktet stadig 200, er beløbet 0 (nul). Er kursen faldet til under 200, er der ingen udbetaling til medarbejderen (men heller ingen opkrævning). 10

11 Aktieoptionsloven 4. AKTIEOPTIONSLOVEN Aktieoptionslovens regler gælder for tildelte tegningsretter og optioner. Loven om brug af aktieoptioner m.v. trådte i kraft den 1. juli Den finder anvendelse på ordninger eller aftaler, der giver en medarbejder ret til, som led i et ansættelsesforhold, at købe aktier eller anparter eller tegne nyudstedte aktier eller anparter på et senere tidspunkt. Loven omfatter medarbejdere, men f.eks. ikke direktører. Medarbejderens rettigheder afhænger af, om medarbejderen eller arbejdsgiveren er årsag til ansættelsesforholdets ophør. Ifølge aktieoptionsloven bortfalder alle ikke-udnyttede aktieoptioner ved fratrædelsen, hvis medarbejderen selv opsiger sin stilling, bliver afskediget som følge af misligholdelse af ansættelsesforholdet eller bliver berettiget bortvist. Tilsvarende gælder fremtidige aftaler om tildeling. Hvis medarbejderen derimod bliver opsagt, eller ansættelsesforholdet hæves på grund af arbejdsgiverens grove misligholdelse, bevarer medarbejderen retten til at udnytte tildelte aktieoptioner, som om han/hun fortsat var ansat. Medarbejderen bevarer også retten til en forholdsmæssig andel af de tildelinger, medarbejderen ville have haft ret til i henhold til aftale eller sædvane, hvis han havde været ansat ved regnskabsårets afslutning eller på det senere tildelingstidspunkt. Den forholdsmæssige andel beregnes i forhold til medarbejderens ansættelsestid i regnskabsåret. Tilsvarende gælder, hvis medarbejderen fratræder pga. alder, eller fordi medarbejderen kan oppebære folkepension eller alderspension. Det er vigtigt, at incitamentsordninger udarbejdes i overensstemmelse med disse regler, herunder at det sikres, at senere aktieovergange kan kontrolleres (ejeraftaler m.v.) Vær opmærksom på, at der bør udarbejdes en ejeraftale, som regulerer aktionærernes indbyrdes rettigheder m.v. 11

12 Virksomhedsoverdragelser 5. VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSER Hvis en virksomhed bliver overdraget fra én ejer til en anden, vil den nye ejer overtage de rettigheder og forpligtelser, som var gældende i henhold til medarbejderens aftale om løn og arbejdsforhold. Når en medarbejder i et selskab, A A/S, har en køberet til at erhverve aktier i det pågældende selskab, og medarbejderen overdrages til B A/S, er spørgsmålet, hvorvidt køberetten er en rettighed, der følger med over til det nye selskab, således at medarbejderen fremover har en køberet til at erhverve aktier i det nye selskab B A/S. I henhold til virksomhedsoverdragelsesloven 1 indtræder den, der erhverver en virksomhed, i eksisterende forpligtelser over for medarbejderne. Lønbegrebet i loven skal fortolkes i overensstemmelse med EF-Domstolens praksis om løn hvilket er meget bred, hvorfor det må antages, at en optionsaftale er en del af en lønpakke. Henset til den begrænsede retspraksis på området kan det anbefales, at der allerede ved aftaleindgåelsen tages stilling til, hvorvidt en aktielønsordning medfølger ved virksomhedsoverdragelse, og om det er muligt at opretholde køberetten i det nye selskab, eller om den automatisk udløses. En medarbejders krav på aktieløn er beskyttet i tilfælde af virksomhedsoverdragelse, og aktielønnen kan ikke uden kompensation bortfalde eller værdiforringes som følge af en virksomhedsoverdragelse. 1 2, stk. 1, nr. 3 12

13 Reglerne i oversigtsform 6. REGLERNE I OVERSIGTSFORM Omfattede personer Omfattede papirer + begrænsninger vedr. værdien Andre vigtige begrænsninger (ikke udtømmende) Beskatning af medarbejderen Fradragsret for selskabet LL 28 Udskydelsesordningen Medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer og personer, der har indgået aftale om personligt arbejde. Tildeling kan ske individuelt. Købe- og tegningsretter til aktier. Ingen begrænsning. Vedr. køberetter: gælder kun, hvis enten medarbejderen eller arbejdsgiveren kan kræve levering af aktier. Medarbejderen beskattes ikke ved tildeling af aktieoptionerne, men først når optionerne udnyttes. Beskatning sker som løn inkl. AM-bidrag. Efterfølgende afståelse af aktierne medfører beskatning efter aktieavancebeskatningslovens regler. Fradragsret for købeog tegningsretter, når de udnyttes af den ansatte mm. Fantomaktier Medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer og personer, der har indgået aftale om personligt arbejde (i et ansættelsesforhold). Tildeling kan ske individuelt. Ordningen er typisk struktureret som en almindelig køberet, men med den forskel at medarbejderen aldrig kommer til at eje aktien. Det er kun værdiforskydningen, der afregnes. Ingen særlige betingelser. Der må ikke være tale om et struktureret produkt, jf. kursgevinstlovens 29. Beskatning på udbetalingstidspunktet som løn inkl. arbejdsmarkedsbidrag. Fradragsret, der modsvarer den værdi, der lønbeskattes. Almindelige regler Medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer og personer, der har indgået aftale om personligt arbejde. (Alle i et ansættelsesforhold). Tildeling kan ske individuelt. Aktier, købe- og tegningsretter til aktier. Ingen begrænsning. Beskatning af fordel på retserhvervelsestidspunktet som løn inkl. arbejdsmarkedsbidrag). Beskatning ved salg af aktierne som aktieavance. Fradragsret for tildelte aktier og købe- og tegningsretter. Det er generelt forudsat, at der er tale om en driftsomkostning. Det er generelt forudsat, at der er tale om en driftsomkostning. 13

14 Definitioner DEFINITIONER Optioner/Aktieoptioner: Giver en ret til at købe eller sælge eksisterende aktier/anparter på nogle forud fastsatte vilkår. Medarbejderen har altså ret til inden for et fastsat tidsrum at købe eller sælge aktier til en på forhånd fastsat kurs. Arbejdsgiveren har pligt til at sælge eller købe aktierne til den fastsatte kurs. Udnyttes optionen ikke, får man ikke det beløb tilbage, som man har betalt for den. Warrants: Giver en mulighed for at skyde egne penge ind i et selskab (tegne nye aktier) som en udvidelse af aktiekapitalen. Svarer til begrebet tegningsret. Fantomaktier: Medarbejderen tildeles et beløb, uden egentligt at erhverve aktier. Medarbejderen får, hvad der svarer til udbytte på de rigtige aktier. 14

15

16 Hjørring Læsøvej 5 A 9800 Hjørring Tel Dronninglund Slotsgade Dronninglund Tel Aars Jyllandsgade Aars Tel Hobro Smedevej 1 B 9500 Hobro Tel Viborg Gl. Skivevej Viborg Tel Haderslev Gåskærgade Haderslev Tel Haslev Bregentvedvej Haslev Tel Frederikshavn Aalborg Suensonsvej 75 Voergaardvej Frederikshavn 9200 Aalborg SV Tel Tel Farsø Frederik IX s Plads Farsø Tel Hadsund Ringvejen 2 A 9560 Hadsund Tel Aarhus Dusager Aarhus N Tel København Gribskovvej København Ø Tel Næstved Handelsskolevej Næstved Tel Slagelse Industrivej Slagelse Tel

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

Salg af fast ejendom 2012

Salg af fast ejendom 2012 Salg af fast ejendom 2012 Vejledning Forord Salg af en ejendom giver ofte anledning til en lang række overvejelser og problemstillinger. I denne folder har vi redegjort for nogle af de væsentlige skattemæssige

Læs mere

Etablerings- og Iværksætterkontoordningen 2012

Etablerings- og Iværksætterkontoordningen 2012 Etablerings- og Iværksætterkontoordningen 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Information om aktieoptionsloven Juni 2006 2. udgave

Information om aktieoptionsloven Juni 2006 2. udgave Information om aktieoptionsloven Juni 2006 2. udgave Information om aktieoptionsloven2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning: Aktieaflønning eller aktieoptioner en ny udvikling... 3 2. Hvorfor aktieløn? Virksomhedernes

Læs mere

forord Om dette og meget andet kan De læse i denne publikation. Redaktionen er afsluttet den 27. marts 2006. STATSAU TORISERET REVISIO NSAKTIESELSKAB

forord Om dette og meget andet kan De læse i denne publikation. Redaktionen er afsluttet den 27. marts 2006. STATSAU TORISERET REVISIO NSAKTIESELSKAB S TA T S AU TO RIS E RE T RE V I S I O N S A K T IE S E L SK A B a k t i e a f l ø n n i n g forord Begrebet aktieaflønning dækker forskellige former for aktiebaseret aflønning af medarbejdere. Motivet

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

Aktieløn - netop nu. Adjungeret professor Søren Rasmussen

Aktieløn - netop nu. Adjungeret professor Søren Rasmussen Aktieløn - netop nu af Adjungeret professor Søren Rasmussen 1. Indledning Skatten er et centralt element ved indførelse af aktieløn. I december 2000 vedtog Folketinget lovforslag nr. L 37 (lov nr. 1286)

Læs mere

INCITAMENTS ORDNINGER

INCITAMENTS ORDNINGER INCITAMENTS ORDNINGER December 2012 INDHOLD Incitamentsordninger hvilke og hvorfor 1 Aktietegningsoptioner 7 Aktiekøbsoptioner 13 Aktiekøbsordninger, herunder favørkursaktier 19 Gratisaktier 23 Konvertible

Læs mere

Aflønning med aktier, optioner og warrants

Aflønning med aktier, optioner og warrants CM (jur.) Hovedopgave Juridisk institut Forfatter: Martin Sørensen Vejleder: Jane Bolander Aflønning med aktier, optioner og warrants Skattemæssige konsekvenser efter vedtagelsen af ligningslovens 7 H

Læs mere

Nye skatteregler for medarbejderaktier

Nye skatteregler for medarbejderaktier - 1 - Nye skatteregler for medarbejderaktier Som et led i Finanslovsaftalen for 2012 er der fastsat skærpede regler om beskatningen af medarbejderaktier. Stramningen omfatter både de generelle ordninger

Læs mere

Nye skatteregler for medarbejderaktier

Nye skatteregler for medarbejderaktier - 1 Nye skatteregler for medarbejderaktier Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Som et led i Finanslovsaftalen for 2012 er der fastsat skærpede regler om beskatningen af medarbejderaktier. Stramningen

Læs mere

Aktieaflønning. Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

Aktieaflønning. Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. Aktieaflønning Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Aktieaflønning omhandler forskellige former for

Læs mere

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier 25. juni 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: SKATTEFAVORISERING VED AKTIEAFLØNNING Skatteministeren har fremlagt et lovforslag, hvorefter det ved aktieaflønning bliver muligt

Læs mere

Aktieløn - muligheder efter 1. januar 2012. Erik Banner-Voigt

Aktieløn - muligheder efter 1. januar 2012. Erik Banner-Voigt Aktieløn - muligheder efter 1. januar 2012 Erik Banner-Voigt Agenda Del 1 Hvad og hvordan? Hvad er aktieløn? Hvordan? Del 2 Skatteretlige overvejelser Ligningslovens 28 Ligningslovens 7 H Udvalgte skattemæssige

Læs mere

Kort og godt om. aktieoptioner. Advokatsamfundet

Kort og godt om. aktieoptioner. Advokatsamfundet Kort og godt om aktieoptioner Advokatsamfundet Arbejdsgruppens medlemmer Vejledningen Kort og godt om aktieoptioner er udarbejdet af: Advokat Pernille Backhausen (formand for arbejdsgruppen), Advokat Mads

Læs mere

NOTAT. vedr. lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold

NOTAT. vedr. lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA NOTAT vedr. lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold I afsnit 1 nedenfor følger ordlyden af de enkelte bestemmelser i lov om brug

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Kantineordninger 2010

Kantineordninger 2010 Kantineordninger 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Forord FORORD

Læs mere

Efterløn. Vejledning om efterløn. Reglerne efter fremsættelse af lovforslag om efterlønsforliget fra 2011 (lovforslag 19/2011).

Efterløn. Vejledning om efterløn. Reglerne efter fremsættelse af lovforslag om efterlønsforliget fra 2011 (lovforslag 19/2011). Efterløn Vejledning om efterløn Reglerne efter fremsættelse af lovforslag om efterlønsforliget fra 2011 (lovforslag 19/2011). December 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Øresundsguide STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Øresundsguide STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB p Øresundsguide 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Forord Vi har

Læs mere

Medarbejderaktier - opsagte medarbejdere

Medarbejderaktier - opsagte medarbejdere Medarbejderaktier - opsagte medarbejdere Dokumentets dato Myndighed 19. februar 2008 Skatterådet Sagsnummer 08-039044 Dokumenttype Bindende svar Overordnede emner Emneord Resumé Skat Medarbejderaktier,

Læs mere

Kantineordninger 2012

Kantineordninger 2012 Kantineordninger 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Forord I mange

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

KUNDEINFORMATION JANUAR 2001

KUNDEINFORMATION JANUAR 2001 KUNDEINFORMATION JANUAR 2001 FORORD Et nyt ansigt gør det ikke alene Lad os benytte denne lejlighed til at ønske Frode Sørensen tillykke og velkommen til posten som vores nye skatteminister. Frode Sørensen

Læs mere

Personbeskatning. Kommentarer til skatteministerens fremsatte lovforslag. Lempelser og stramninger i personskatten. 22. april 2009

Personbeskatning. Kommentarer til skatteministerens fremsatte lovforslag. Lempelser og stramninger i personskatten. 22. april 2009 22. april 2009 Kommentarer til skatteministerens fremsatte lovforslag Indholdsfortegnelse Personbeskatning...1 Lempelser og stramninger i personskatten...1 Pensionsordninger...4 Multimediebeskatning...9

Læs mere

Betænkning. fra. Udvalget om Aktieoptioner

Betænkning. fra. Udvalget om Aktieoptioner Betænkning fra Udvalget om Aktieoptioner 2 Kapitel 1. Indledning... 5 1.1. Baggrund for nedsættelse af udvalget...5 1.2. Udvalgets kommissorium... 5 1.3. Udvalgets sammensætning... 6 1.4. Udvalgets varighed...

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 Forord De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret meget på reglerne

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktuel Skat 2. halvår 2011 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Forord. De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

Forord. De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2009 Forord De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret på reglerne

Læs mere