Ansøgning. Ansøgning til: Puljen til forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning. Ansøgning til: Puljen til forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelser"

Transkript

1 Ansøgning Projektets titel Forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Ansøger type Psykiatrien Øst, Region Sjælland. Der er indgået samarbejde omkring udvikling af forløbsprogram med Faxe Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune og Roskilde Kommune. Samarbejdsaftalerne er underskrevet af ansvarshavende ledere fra kommunerne, og de bliver politisk godkendt på de kommende udvalgsmøder. Navn og adresse på tilskudsansvarlig Vicedirektør Søren Bredkær Psykiatrien Region Sjælland Nørregade 54F 4100 Ringsted Organisationens navn og CVR-nummer Psykiatrien Region Sjælland CVR-nummer: Projektets formål Forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug er et visionært tværsektorielt projekt, hvor samskabelse er en helt central metode. Ledere og medarbejdere fra dobbeltdiagnose-området i Region Sjælland vil i fællesskab udvikle og samskabe forløbsprogrammet, der vil få karakter af at være et praksisnært koordinerende værktøj, som har brugerne i centrum. Formålet med forløbsprogrammet er at skabe kvalitet og sammenhæng i indsatsen for mennesker med psykisk lidelse og samtidigt misbrug. Målet skal nås ved at udvikle og implementere et forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug, som opererer på både et bruger- og et organisatorisk niveau. Forløbsprogrammet vil sikre en fælles forståelses- og referenceramme i forhold til målgruppen, og det vil strukturere og formalisere det tværsektorielle samarbejde med og omkring mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug, således at borgerne ikke i fremtiden falder imellem de to berømte stole og oplever at blive tabt i systemerne. I projektet deltager brugere med psykisk lidelse og samtidigt misbrug, psykiatrien, kommuner repræsenteret ved især rusmiddelcentre, socialområderne, jobcentre med flere, praksisområdet, somatikken samt øvrige relevante organisationer som samarbejder med og omkring målgruppen. For perioden 7. december 2015 til 30. november 2016 søges der midler til udvikling og implementering af forløbsprogram for mennesker med psykisk lidelse og samtidigt misbrug i Psykiatrien Øst i Region Sjælland i samarbejde med kommunerne Faxe, Køge, Lejre og Roskilde. I anden ansøgningsrunde til puljen i 2016, er det målet, at forløbsprogrammet udbredes til Psykiatrien Vest og Psykiatrien Syd samt de øvrige 13 kommuner i regionen. 1

2 Projektets målgruppe Mennesker i Region Sjælland med psykisk sygdom og samtidigt misbrug, hvor der udarbejdes en koordinerende indsatsplan for at sikre en samtidig og koordineret indsats. Målgruppen begrænses til at omfatte voksne med psykisk lidelse og samtidigt misbrug, altså fra 18 år og opefter. Der er ikke nogle øvre aldersbegrænsning, men i forhold til monitorering af effekt og dataregistrering, vil vi kigge på en opdeling, så der vil være en yngre gruppe (eksempelvis årige) og en ældre gruppe (40+ årige). Målgruppen inkluderer såvel mænd som kvinder, men kønsaspektet vil også berøres i analyser af data. Antal forskellige brugere Kommunerne Faxe, Køge, Lejre og Roskilde havde i 2014 i alt 191 borgere, som var tilknyttet Psykiatrien Øst. Disse 191 borgere havde såvel en psykiatrisk diagnose som en misbrugsdiagnose. Potentielt er gruppen større end de 191 borgere, da det ikke er alle med dobbeltdiagnose som har fået begge diagnoser. Ambitionen er, at der i projektperioden vil blive udarbejdet koordinerende indsatsplaner for 50 % af borgerne fra kommunerne Faxe, Køge, Lejre og Roskilde som tilknyttes Psykiatrien Øst på baggrund af en dobbeltdiagnoseproblematik diagnosticerede såvel som brugere der endnu ikke har en psykiatrisk og/eller misbrugsdiagnose. Det konkrete mål for antal af borgere vurderes på den baggrund skønsmæssigt at være 120. Derudover vil der i løbet af projektet blive udviklet indsatser af flere arbejdsgrupper. I forhold til disse indsatser vil brugernes behov og perspektiver blive sikret gennem brugerinvolvering. Ligeledes vil brugerne deltage bredt i afprøvningsfasen af disse tiltag. Hvordan opgøres antallet af brugere? Som et første initiativ vil de deltagende organisationer mødes og i fællesskab udarbejde en struktur og systematik i registreringen af mennesker med psykisk lidelse og samtidigt misbrug. Der vil være udfordringer forbundet med at sikre let adgang til data på tværs af organisationerne. I projektperioden er det en mulighed, at det er de projektansatte, der står for registrering af data omkring brugerne. Det er dog et fokuspunkt, at registreringen systematiseres og effektiviseres, så data og overblik over området sikres i drift også efter projektets afslutning. Ideelt set kan datatræk ske relativt automatiseret via træk fra eksisterende datasystemer, men der kan være brug for tilpasninger, inden der systematisk kan trækkes valide data. Der vil være et særskilt afsnit i forløbsprogrammet, hvor det beskrives, hvordan parterne vil etablere, vedligeholde og anvende et tværsektorielt overblik over målgruppen. Der rettes henvendelse til datatilsynet når designet ligger fast, så det sikres, at formaliteterne er på plads. Mål på brugerniveau Der er følgende mål på brugerniveau: 1. At skabe tilfredshed med kvaliteten og sammenhængen i forløbet blandt brugerne (borgeroplevet kvalitet). Målet er, at 80 % af brugerne er tilfredse med deres forløb 2. At borgerens vurdering af eget helbred og bedring af egen livssituation øges i løbet af et forløb 3. Indledningsvist vil styregruppen beskrive et mål i forhold til borgerens samlede situation med udgangspunkt i job/forsørgelsesgrundlag, familiesituation, vold, børn der mistrives m.m. Det udpegede mål vil blive monitoreret 2

3 4. Antal af genindlæggelser i psykiatrien mindskes for de borgere, der får en koordinerende indsatsplan og dermed et koordineret forløb. Her skal det vurderes om længden på indlæggelsen også skal indgå som faktor, idet en kort indlæggelse med stor stabiliserende effekt kan være bedre end ingen indlæggelse. Dette er for at sikre en hensigtsmæssig ressourceudnyttelse. Det er vigtigt at pointere i forhold til dette mål, at det kræver længere tid end et år at påvise den ønskede udvikling. Det skal dog prioriteres fra projektstart, så vi følger og monitorerer målet. Mål på organisatorisk niveau Der er følgende mål på det organisatoriske niveau: 1. At 50 % af borgerne med psykiatrisk diagnose og misbrugsdiagnose får udarbejdet en koordinerede indsatsplan det praktiske samarbejdsredskab til at skabe kvalitet og sammenhæng i de enkelte forløb 2. At antallet af mennesker med psykiatrisk diagnose såvel som misbrugsdiagnose stiger, grundet øget fokus på området 3. At der er en bedre tværfaglig vurdering af borgernes behov. Dette ses eksempelvis ved en bred fagprofessionel repræsentation på koordinationsmødet i forbindelse med arbejdet med de koordinerende indsatsplaner 4. Det er et mål, at den koordinerende indsatsplan kan blive startet op i såvel psykiatrien som i kommunen. Fokus er på vigtigheden af, at den koordinerende indsatsplan bliver et almindeligt brugt redskab i begge sektorer (og gerne i flere sektorer: private bosteder, praksisområdet med mere). Dokumentation for opnåelse af målene/resultaterne For målene på brugerniveau vil dokumentationen ske ved: Ad 1. Tilfredshedsmåling hvor den faglige indsats skal sikre en tilfredshedsmåling, hvor brugeren er enten tilfreds eller meget tilfreds med forløbet. Ad 2. For hver bruger gennemføres der en baseline måling hvor brugeren vurderer eget helbred og egen livssituation. Målingen gennemføres igen når brugerens forløb er afsluttet (metoden til evaluering kunne være Feedback informed treatment (FIT), metodevalg foretages af deltagende organisationer). Ad 3. I henhold til det definerede mål gennemføres en måling på baggrund af tilgængelig data i eksisterende systemer. Ad 4. Der måles på antal genindlæggelser for alle borgere med såvel psykisk lidelse og samtidigt misbrug. Antallet af genindlæggelser kombineret med længden på indlæggelsen vil forventeligt være mindre for borgere der får en koordinerende indsatsplan, og hvor der er en øget indsats i forbindelse med udvikling af forløbsprogrammet. For målene på organisatorisk niveau vil dokumentationen ske ved: 3

4 Ad 1. Der trækkes information i de eksisterende data om, hvor mange borgere der er i de deltagende organisationer med både diagnosticeret psykisk lidelse og diagnosticeret misbrug. Der udarbejdes fra projektstart en systematisk registrering af de borgere, som får udarbejdet en koordinerende indsatsplan. Ad 2. Der trækkes information i de eksisterende data om, hvor mange borgere der er i de deltagende organisationer med både diagnosticeret psykisk lidelse og diagnosticeret misbrug. Ad 3. Der tælles antal af forskellige fagområder der er repræsenteret ved koordinationsmødet, og dette registreres. Ad 4. Det registreres og dokumenteres hvilken sektor der har opstartet den koordinerende indsatsplan. Aktiviteter og tidsplan I projektet vil der være 4 overordnede sideløbende aktiviteter: 1. Forløbsprogrammet på brugerniveau I projektet ansættes der to forløbsfacilitatorer. Den ene med sundhedsfaglig baggrund og den anden med kommunal sagsbehandler baggrund (eksempelvis fra socialområdet, socialpsykiatrien eller jobcentret). Forløbsfacilitatorerne skal understøtte implementeringen af den koordinerede indsatsplan og understøtte organisationerne i implementering af indsatser, som bliver en del af forløbsprogrammet. Det kan eksempelvis være indsatser som fremskudte sagsbehandlere, brug af virtuelle møder, psykoedukation, misbrugsgruppe på sengeafsnit der afholdes af kommunale rusmiddelkonsulenter. Forløbsfacilitatorerne skal have fokus på at indsamle viden om, hvilke tiltag der er særligt effektfulde i forhold til at understøtte en koordineret og samtidig indsats for brugerne, og hvilke udfordringer der er ved at få et succesfuldt forløb. Eventuelle kortlagte udfordringer skal beskrives, så de kan være løst i den endelige udgave af forløbsprogrammet for borgere med psykisk lidelse og samtidigt misbrug. Der ansættes også en medarbejder i projektet med stærke analytiske kompetencer. Vedkommende får til opgave at strukturere og analysere de data som indsamles af de to forløbsfacilitatorer. Den samskabte viden fra projektdeltagerne, den indsamlede viden fra forløbsfacilitatorerne og det generelle analytiske arbejde anvendes som fundament for udarbejdelsen af forløbsprogrammet. Der vil også være fokus på, at medarbejderen med analytiske kompetencer kan dokumentere erfaring med dataindsamling hos brugerne. Der vil blive gennemført kvalitative enkeltmandsinterviews og fokusgruppeinterviews med målgruppen for at få deres perspektiver og forståelser bragt i spil. Således tilpasses og målrettes forløbsprogrammet til målgruppen. 2. Forløbsprogrammet på organisatorisk niveau Der arbejdes på to niveauer: 1) Overordnet organisatorisk niveau, hvor rammen for samarbejdet besluttes. Det øverste niveau i projektet er det politiske niveau, idet Sundhedskoordinationsudvalget har godkendt ansøgningen. Samarbejdsaftalerne med de 4 kommuner bliver politisk behandlet 4

5 og gennemgår en normal godkendelsesprocedure i de respektive organisationer. Den konkrete ledelse af projektet er styregruppen, som har ledelsesrepræsentanter fra Psykiatrien Øst, Faxe Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Roskilde Kommune, en brugerrepræsentant samt en repræsentant fra praksisområdet. Den daglige ledelse af projektet varetages af en projektleder. Som supplement til den viden der er i de deltagende organisationer etableres der en Referencegruppe, som består af ledelsesrepræsentanter fra Psykiatrien Syd, Psykiatrien Vest og kommunerne i regionen. Referencegruppen skal involveres i projektarbejdet, så det udarbejdede forløbsprogram så tidligt som muligt bliver tilpasset de øvrige deltagere i regionen, hvor forløbsprogrammet skal udrulles i anden projektrunde. Målet med dette er så vidt muligt at lette den fremtidige implementering, men også at få de gode ideer med fra de øvrige organisationer i regionen. Der holdes i projektperioden 5 styregruppemøder og 2 møder med referencegruppen. Styregruppen og referencegruppen er særdeles vigtige som rammesættere for hvad der kan lade sig gøre i forløbsprogrammet. Eksempelvis implementering af nye tiltag, alternativ organisering af tilbud, intensivering af samarbejdet omkring mennesker med psykisk lidelse og samtidigt misbrug. Det er disse to grupper der har ledelseskompetencen til at skitsere den overordnede plan i forløbsprogrammet. 2) Praksisnært organisatorisk niveau er det niveau, der på baggrund af beslutninger i styregruppen afprøver konkrete indsatser og sikrer implementering i driften. På det praksisnære organisatoriske niveau vil der være et tæt samarbejde med projektets to forløbsfacilitatorer, deltagerne fra projektet fra psykiatrien såvel som fra kommunerne. Erfaringerne fra dette niveau indsamles blandt andet af forløbsfacilitatorerne. I den endelige udformning af forløbsprogrammet lægges der stor vægt på, at skriftligheden af forløbsprogrammet får en form og et udtryk, der er læsevenligt, og som imødekommer de fagprofessionelles behov for let tilgængelig viden. Målet er, at forløbsprogrammets viden og skriftlige indhold bliver gjort kort, præcist og tilgængeligt, og at det bliver koblet op på en inspirerende stærk grafik, der illustrativt viser hvordan kvalitet og sammenhæng skabes i den enkelte borgers forløb. På den måde sikres det, at medarbejderne med forløbsprogrammet får et let tilgængeligt, målrettet og tilpasset værktøj, der hurtigt kan overskues og tages i praktisk anvendelse. Der er ikke nogle af disse medarbejdere, der i deres hverdag har tid til at læse lange teksttunge dokumenter, og det er meget vigtigt at tage højde for. 3) Fælles skolebænk Der gennemføres aktiviteter, som målrettes medarbejderne der bliver omfattet af projektet (kommunale medarbejdere, regionale medarbejdere, praksisområdet m.fl.). Målet med aktiviteterne er at gennemføre samskabende processer, hvor alles viden og ekspertise bringes i spil. Der vil være fokus på at sikre kendskab til hinandens organisationer og ansvarsområder, at sikre deling af faglig viden på dobbeltdiagnoseområdet samt det at udvikle og understøtte en bred viden om og implementering af forløbsprogrammet. Det vil også være et fokuspunkt fra starten af projektet, at styregruppen drøfter og aftaler en ambitiøs plan for brugerdeltagelse i projektet. Det skal være under hensyntagen til, at 5

6 de emner hvor der er brug for input også er relevante og interessante for brugerne. Så vidt muligt og i størst muligt omfang bringes brugernes ideer og erfaringer i spil. Med den fælles skolebænk vil der blive skabt en tværsektoriel forståelses- og referenceramme for udarbejdelsen og implementering af forløbsprogrammet. 4) Sundhedsøkonomisk analyse Der mangler information om effekter af indsatser målrettet mennesker med psykisk lidelse og samtidigt misbrug. Derfor vil der i projektet blive designet en sundhedsøkonomisk analyse, som sikrer, at vi med forløbsprogrammet kan bidrage med en valid sundhedsøkonomisk vurdering af effekten af forløbsprogram for mennesker med psykisk lidelse og samtidigt misbrug. Design og analyse gennemføres i samarbejde med en ekstern virksomhed, der har dokumenteret særlig viden i forhold til gennemførelse af sundhedsøkonomiske analyser. Analysen, der skal rumme såvel regionens som kommunernes udgifter, designes og opstartes i første runde af puljen til forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelser. Analysen forudsætter en fortsættelse af projektet i , for at der kan genereres en valid sundhedsøkonomisk analyse. Se bilag 1 for en grafisk illustration af de 4 overordnede sideløbende aktiviteter, og se bilag 2 for et udkast til projektaktivitetsplan. Den endelige plan samskabes med alle deltagende organisationer. Dokumentation af aktiviteter Medarbejderne i projektet sikrer en kontinuerlig registrering af aktiviteter gennemført i projektet. Når der holdes aktiviteter for brugere og medarbejderne evalueres aktiviteterne, således at der løbende sker justeringer. Disse registreringer er ud over den planlagte projektafrapportering. Nuværende rammer og praksis for samarbejdet Psykiatrien og de 17 kommuner i Region Sjælland er netop ved af afslutte Tværsektorielt projekt: Styrket psykiatrisk indsats for dobbeltdiagnosticerede. Det centrale element i projektet Styrket psykiatrisk indsats for dobbeltdiagnosticerede er Den koordinerende indsatsplan. Den koordinerende indsatsplan er udarbejdet på baggrund af Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner, som er formuleret i et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen. Den koordinerende indsatsplan er i Regions Sjælland blevet tilpasset regionens forhold af en arbejdsgruppe bestående af såvel regionale som kommunale ledere og medarbejdere. I Region Sjælland er Den koordinerende indsatsplan blevet godkendt i ledelsesforummet Tværgående samarbejdsforum for Psykiatri (TSP), og implementeringen er nu i gang i de 17 kommuner og psykiatrien i regionen. Det er derfor helt oplagt at bringe arbejdet på dobbeltdiagnoseområdet i Region Sjælland videre ved at søge midler til at udarbejde et forløbsprogram for mennesker med psykisk lidelse og samtidigt misbrug. Dels er der mulighed for at understøtte den videre implementering af Den koordinerende indsatsplan, og dels er der mulighed for at strukturere og formalisere et spirende samarbejde på tværs af sektorer. Organisation og ledelse Organisationen i projektet er som følger: 6

7 Sundhedskoordinationsudvalget Har godkendt og understøtter nærværende ansøgning. Tværgående Samarbejdsforum for Psykiatri (TSP) Ledelsesforum i Region Sjælland hvor der er kommunale og regionale repræsentanter. Forummet vil blive involveret i projektet i forbindelse med en drøftelse og godkendelse af det endelige forløbsprogram. Forummet er allerede orienteret om puljen. Styregruppe Består af: Afdelingsledelsen for Psykiatrien Øst, lederrepræsentant fra Faxe Kommune, lederrepræsentant fra Køge Kommune, lederrepræsentant fra Lejre Kommune, lederrepræsentant fra Roskilde Kommune. Det er vigtigt, at ledelsesniveauet fra kommunerne har ansvar i forhold til i særdeleshed socialområdet, socialpsykiatrien og jobcenterområdet. Herudover består styregruppen af praksiskoordinator, projektleder og en brugerrepræsentant. Referencegruppe Her inviteres ledelsesrepræsentanter med fra Psykiatrien Syd, Psykiatrien Vest, samt fra de 13 kommuner som ikke er direkte involveret i første puljeansøgning til forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelser. Projektmedarbejdere Der bliver 4 medarbejdere ansat i projektet: 1 projektleder, 1 projektmedarbejder med særlige kompetencer i forhold til analytisk arbejde og brugerinvolverende metoder, 2 forløbsfacilitatorer - den ene med sundhedsfaglig baggrund og den anden med kommunal sagsbehandler baggrund. Projektarbejdsgruppe Projektarbejdsgruppen består af: Psykiatrien Øst - 2 lederrepræsentanter fra sengeafsnit medarbejdere fra sengeafsnit - 2 lederrepræsentanter fra distriktspsykiatrien medarbejdere fra distriktspsykiatrien - 2 lederrepræsentanter fra klinikken medarbejdere fra klinikken Faxe Kommune - 1 lederrepræsentant fra misbrugsområdet medarbejdere fra misbrugsområdet - 1 lederrepræsentant fra socialpsykiatrien medarbejdere fra socialpsykiatrien - 1 lederrepræsentant fra jobcenteret medarbejdere fra jobcenteret - 1 lederrepræsentant fra socialområdet - 2 medarbejdere fra socialområdet 7

8 Køge Kommune - 1 lederrepræsentant fra misbrugsområdet medarbejdere fra misbrugsområdet - 1 lederrepræsentant fra socialpsykiatrien medarbejdere fra socialpsykiatrien - 1 lederrepræsentant fra jobcenteret medarbejdere fra jobcenteret - 1 lederrepræsentant fra socialområdet - 2 medarbejdere fra socialområdet Lejre Kommune - 1 lederrepræsentant fra socialpsykiatrien medarbejdere fra socialpsykiatrien - 1 lederrepræsentant fra jobcenteret medarbejdere fra jobcenteret - 1 lederrepræsentant fra socialområdet - 1 medarbejder fra socialområdet Roskilde Kommune - 1 lederrepræsentant fra misbrugsområdet medarbejdere fra misbrugsområdet - 1 lederrepræsentant fra socialpsykiatrien medarbejdere fra socialpsykiatrien - 1 lederrepræsentant fra jobcenteret medarbejdere fra jobcenteret - 1 lederrepræsentant fra socialområdet - 2 medarbejdere fra socialområdet Der vil blive brug for at nedsætte hurtigt arbejdende arbejdsgrupper, som kan arbejde med konkrete udpegede indsatser disse arbejdsgrupper vil blive dannet på baggrund af projektarbejdsgruppen. Brugerne Der vil blive arbejdet systematisk med brugerevalueringer i forhold til de enkelte forløb, og der vil blive gennemført kvalitative interviews og fokusgrupper med målgruppen, således at brugernes oplevelser af kvalitet, sammenhæng og konkrete udfordringer i forhold til forløbsprogrammet bliver belyst, drøftet og håndteret. Derudover vil psykiatriens brugerpanel drøfte projektet i foråret Hermed sikres det, at forløbsprogrammet bliver tilpasset og målrettet målgruppen. Se bilag 3 for en visuel oversigt over projektets organisering. Videreførelse af projektets aktiviteter efter tilskudsperiodens udløb Videreførelsen af brugen af forløbsprogrammet er i vid udstrækning tænkt ind i udviklingen af forløbsprogrammet. Projektets drivkræfter og videnspersoner er centrale fagpersoner på 8

9 dobbeltdiagnoseområdet i Region Sjælland. Idet de er beskæftiget med den daglige behandling og arbejde med målgruppen, og samtidig involveres og inkluderes i forhold til at udvikle og udarbejde forløbsprogrammet, forventes en praksisnær implementering, hvor såvel leder som medarbejderniveauet tager fremadrettet ejerskab for forløbsprogrammet. Der skal endvidere som en del af forløbsprogrammet beskrives en plan for videreførelse af arbejdet med forløbsprogrammet. Herunder skal det beskrives hvordan tilpasninger og udviklinger af projektet gennemføres, samt også beskrives hvordan organisationerne forholder sig til eventuelle tvister. Budget Tekst Noter til budget Tekst Medfinansiering Bilag 4 indeholder beskrivelse af medfinansiering. Fællesarrangementer Projektet deltager i fællesarrangementer med projektleder og ledelsesrepræsentanter fra region og kommuner. Erfaringsudveksling Projektet deler gerne erfaringer med at udarbejde og implementere forløbsprogrammet med Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen og de øvrige regioner og kommuner. Endvidere sender projektet gerne yderligere oplysninger undervejs. Indsendelse af forløbsprogram Projektet indsender forløbsprogram til Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen. Forløbsprogrammet bliver udarbejdet på baggrund af den generiske model for forløbsprogrammer for mennesker med psykiske lidelser. 9

Ansøgning til: Puljen til forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelser Psykiatrien, Region Sjælland

Ansøgning til: Puljen til forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelser Psykiatrien, Region Sjælland Projektaktivitetsplan (udkast) Nedenfor i tabellen er en oversigt over aktiviteter, samt et overblik over hvilke grupper der skal deltage i aktiviteterne. Det er et udkast til en aktivitetsplan, som der

Læs mere

Fælles faglig retning

Fælles faglig retning SOCIALPÆDAGOGEN 21 DOBBELTDIAGNOSE Det er altså ikke nok, at enten psykiatrien eller kommunen byder ind begge instanser er nødt til at komme på banen og indgå i et koordineret samarbejde med og omkring

Læs mere

ÅBNE TVÆRSEKTORIELLE MØDER

ÅBNE TVÆRSEKTORIELLE MØDER WORKSHOP 1: ÅBNE TVÆRSEKTORIELLE MØDER Ringsted Kommune og Distriktspsykiatrien i Ringsted holder fællesmøder, hvor regionale og kommunale medarbejdere mødes én gang om måneden og kan få sparring omkring

Læs mere

Tværsektorielt projekt: Styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede. Status for tværsektorielt projekt: Styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede

Tværsektorielt projekt: Styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede. Status for tværsektorielt projekt: Styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede Status for tværsektorielt projekt: Styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede Dagsordenspunkt til møde i Tværgående Samarbejdsforum for Psykiatri Den 22. januar 2015 Indhold 1. Kort om projekt Styrket

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer NOTAT Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer Dette notat beskriver en model for den fremtidige organisatoriske forankring af forløbsprogrammerne i regionen. Der er i dag ikke en ensartet organisering

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

Satspuljeprojekter aktuel status

Satspuljeprojekter aktuel status Satspuljeprojekter aktuel status Melhe/14. november 2014 Psykiatrien Vest Etablering af akut modtagelse i Slagelse (Projekt nr. 61602 / 2010-2013). Projektet er i sommeren 2013 besluttet videreført til

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Projekt Åben Dialog Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ballerup Navn på tilskudsansvarlig Skriv navnet på

Læs mere

Sundhedsaftalen :

Sundhedsaftalen : Sundhedsaftalen 2015-2018: Vi ønsker at skabe større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen, så borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at

Læs mere

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri Sagsnr. 27.35.00-A00-1-14 Dato 23-11-2014 Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen Status på projekt integreret psykiatri Baggrund Som orienteret på udvalgets møde d. 7. april 2014 er der aftalt et samarbejde

Læs mere

Tværgående Samarbejdsforum for Psykiatri 22. januar 2015

Tværgående Samarbejdsforum for Psykiatri 22. januar 2015 Tværgående Samarbejdsforum for Psykiatri 22. januar 2015 v/ formand for styregruppen, Marita Dalsgaard, Psykiatri og Handicapchef, Vordingborg Kommune Projektets formål og delmål Overordnet formål Medvirke

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Socialforvaltningen Adm. direktør Ninna Thomsen, MB 28.09.17 Sagsnr. 2017-0318352 Dokumentnr. 2017-0318352-5 Kære Ninna Thomsen Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion Den koordinerende indsatsplan - en introduktion En god indsats kræver koordinering For borgere med både psykiske lidelser og et misbrug af alkohol og/eller stoffer (en dobbeltdiagnose) gælder, at regionen

Læs mere

Tværfaglighed & koordineret indsats

Tværfaglighed & koordineret indsats Åben Dialog Åben Dialog er en tilgang til samspillet mellem medarbejdere og borgere og baseres på Empowerment. Tilgangen handler om at arbejde samskabende, relationelt og inkluderende med aktiv inddragelse

Læs mere

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 2 Projektets baggrund Patienter med kronisk sygdom, herunder KOL, diabetes 2 og hjertekar patienter er

Læs mere

"Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Fastholdelsespakken Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg "Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Køge, Greve, Solrød og Stevns Kommuner UUV Køge bugt Køge Handelsskole og EUC Sjælland (De øvrige medlemmer af Uddannelsesnetværket

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Katrine Schepelern Johansen, Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnoseområdet før og nu For 10

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Kommune Vælg venligst fra listen. Herning Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Ejnar Tang

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Ansøgningen sendes til: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland brhs@ams.dk Mrk: Unge med uddannelsespålæg

Læs mere

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget.

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 4511 2020 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: LPP Dato: 10.

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser 1. Projektets titel: Projekt Hånd i hånd - parallelle gruppeforløb til børn/unge og

Læs mere

- Et samarbejdsprojekt mellem København på Tværs Bedre Psykiatri-landsforeningen for pårørende og Københavns Kommune

- Et samarbejdsprojekt mellem København på Tværs Bedre Psykiatri-landsforeningen for pårørende og Københavns Kommune Vores vej - Et samarbejdsprojekt mellem København på Tværs Bedre Psykiatri-landsforeningen for pårørende og Københavns Kommune Pårørendeforeningen København på Tværs Bedre Psykiatri-landsforeningen for

Læs mere

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392 Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Shared Care på Vestegnen Et samarbejdsprojekt mellem Socialpsykiatri, Distriktspsykiatri og Almen praksis. Projektbeskrivelse

Shared Care på Vestegnen Et samarbejdsprojekt mellem Socialpsykiatri, Distriktspsykiatri og Almen praksis. Projektbeskrivelse HR&Kvalitet Til: Region Hovedstadens 50 mio. kr. pulje til udsatte borgere Ndr Ringvej 57 2600 Glostrup Opgang 8 Telefon 38633890 Direkte 38633027 Mail GLO-HR-og- Kvalitet@regionh.dk Web www.glostruphospital.dk

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien. Målet med den nye struktur:

1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien. Målet med den nye struktur: Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk 1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde

Læs mere

En sammenhængende indsats kræver koordinering

En sammenhængende indsats kræver koordinering EN INTRODUKTION En sammenhængende indsats kræver koordinering Den koordinerende indsatsplan er et arbejdsredskab, der kan hjælpe med at koordinere og skabe sammenhæng i de forskellige sociale og sundhedsmæssige

Læs mere

Hvis der er indgået en partnerskabsaftale for projektet, kan den vedhæftes her.

Hvis der er indgået en partnerskabsaftale for projektet, kan den vedhæftes her. Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Kommune Vælg venligst fra listen. Ansøger type Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Organisationens navn og CVR-nummer Her anføres den ansøgende organisations

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Fælles undervisning 1. Projektets titel: Vi bygger bro Fælles undervisning for Region Syddanmark og de 22 kommuner 2. 3. Baggrund og vision for projektet: Overordnet mål:

Læs mere

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres.

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres. OPGAVEBESKRIVELSE OG KOMMISSORIUM j.nr. 7-203-02-293/1/SIMT FORLØBSPROGRAMMER FOR PERSONER MED TRAU- MATISKE HJERNESKADER OG TILGRÆNSENDE LIDEL- SER SAMT APOPLEKSI Baggrund nedsatte i 1995 et udvalg, som

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen)

Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen) Fællessekretariatet (godkendt i Sundhedsstyregruppen d. 6. febr. 2015 Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen) 1. Indledning Sundhedsaftalen fastsætter retningen for

Læs mere

Udmøntning af satspuljen En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser

Udmøntning af satspuljen En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser Udmøntning af satspuljen En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser 10. april 2015 1. Indledning I aftalen om satspuljen på sundhedsområdet for 2015-2018 har regeringen

Læs mere

1 Indledning... 2. 2 Baggrund for puljen... 2. 3 Puljens målgruppe... 4. 4 Puljens formål... 4. 5 Forventede resultater... 5. 6 Ansøgerkreds...

1 Indledning... 2. 2 Baggrund for puljen... 2. 3 Puljens målgruppe... 4. 4 Puljens formål... 4. 5 Forventede resultater... 5. 6 Ansøgerkreds... Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelser 15.74.10.70 Ansøgningsfrist d. 19. oktober 2015 kl. 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...

Læs mere

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet Dato: 27. maj 2014 Brevid: 2309476 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet I dette notat gives en endelig opfølgning på Driftaftale for Socialområdet 2013 og den afledte effekt for målopfyldelsen

Læs mere

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011.

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011. 2. marts 2012 Læring fra udviklingsfasen i udviklingsprojektet På vej med en plan i Greve Kommune projekt medfinansieret af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Målet for projektet er at udvikle

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien

Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Marie Løkke, udviklingskonsulent, Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Ballerup marie.loekke@regionh.dk Kort om projekt Samordningskonsulenter

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

U 18: Fælles inddragelse af unge og deres forældre for et aktiv liv uden misbrug.

U 18: Fælles inddragelse af unge og deres forældre for et aktiv liv uden misbrug. Ansøgning Projektets/aktivitetens titel U 18: Fælles inddragelse af unge og deres forældre for et aktiv liv uden misbrug. Kommune Vælg venligst fra listen. Hjørring Ansøger type Kommune Navn og e-mail

Læs mere

Tids- og aktivitetsplan

Tids- og aktivitetsplan Tids- og aktivitetsplan Tid Aktivitet opgaver Inden første møde i temagruppe Opgaver: - oversigt over opgaver/aftaleområder -tjekliste - screening af nuværende aftale Uge 4-7 1. møde i temagruppen -arbejdsform/proces

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen 1. Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsnet stiller nye krav til almen praksis, hospitalerne og kommunerne

Læs mere

Øvrige tilskud til projektet fra Socialstyrelsen

Øvrige tilskud til projektet fra Socialstyrelsen Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ansøger type Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Organisationens navn og CVR-nummer

Læs mere

Demonstration og udbredelse af telepsykiatri. 1. afrapportering

Demonstration og udbredelse af telepsykiatri. 1. afrapportering Demonstration og udbredelse af telepsykiatri 1. afrapportering januar 2013 Indhold Forandringsteori... 3 Resultat målinger... 3 Program til resultatmåling... 6 Effekter for udbredelse projektet... 6 Effekter

Læs mere

Tilbagemelding fra de decentrale mødefora på det psykiatriske område

Tilbagemelding fra de decentrale mødefora på det psykiatriske område Område: Det psykiatriske område Udarbejdet af: Anita Lerche Afdeling: Ledelsessekretariatet E-mail: Anita.Lerche@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631007 Dato: 19. november 2007 Tilbagemelding

Læs mere

SPIR. Udviklingskonsulent Kasia Vad, Sorø Kommune Seniorforsker Lene Halling Hastrup, Psykiatrien Region Sjælland

SPIR. Udviklingskonsulent Kasia Vad, Sorø Kommune Seniorforsker Lene Halling Hastrup, Psykiatrien Region Sjælland SPIR Et 3-årigt udviklingssamarbejde mellem Slagelse Kommune og Psykiatrien Region Sjælland om psykosocial rehabilitering af borgere med psykiske problemer Udviklingskonsulent Kasia Vad, Sorø Kommune Seniorforsker

Læs mere

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik REFERAT Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik 26. januar 2015 kl. 14.00-16.00 Slagelse Sygehus, Foredragssalen, indgang 9. Deltagere Kommuner: Susanne Johansen, Vibeke Bastrup, Pia Munk Lundgren,

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. KKR konference v/ Henrik Stahl Nielsen & Sidsel Busch

Den koordinerende indsatsplan. KKR konference v/ Henrik Stahl Nielsen & Sidsel Busch Den koordinerende indsatsplan KKR konference 30.3 2016 v/ Henrik Stahl Nielsen & Sidsel Busch Koordinerende indsatsplaner Retningslinjer udarbejdet af Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen i fælleskab i

Læs mere

Velfærdsministeriet 15.74.10.20 Puljen til støtte til kommuner med særligt store udgifter til sindslidende (19M)

Velfærdsministeriet 15.74.10.20 Puljen til støtte til kommuner med særligt store udgifter til sindslidende (19M) Velfærdsministeriet 15.74.10.20 Puljen til støtte til kommuner med særligt store udgifter til sindslidende (19M) Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København

Læs mere

Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner

Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner Asger Krogager Kjellerup, specialkonsulent, Psykiatri- og Socialstaben, Region Syddanmark Udgangspunktet

Læs mere

Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre

Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre BILAG 4 Dato 02-02-2016 Sagsnr. 1-1010-251/1 kiha kiha@sst.dk Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre Hermed inviteres regioner og kommuner til i samarbejde at søge om midler

Læs mere

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb NOTAT Kommissorium for udvikling af pakkeforløb Introduktion Gode helhedsorienterede borgerforløb Ligesom mange andre kommuner ser Frederikssund Kommune et potentiale i at udvikle bedre tværgående velfærdsløsninger,

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Notat om følge-hjem / følge-op ordning i Region Sjælland

Notat om følge-hjem / følge-op ordning i Region Sjælland Notat om følge-hjem / følge-op ordning i Region Sjælland 20.april 2012 Dette notat beskriver baggrunden for implementering af nye interventioner i Region Sjælland opfølgende hjemmebesøg og følge-hjem ordning

Læs mere

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland September 2016 Indhold 1. Baggrund for projektet... 3 2. Den

Læs mere

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark 1. Proces for udarbejdelse aftalen Det Administrative Kontaktforum besluttede den 25. september 2013, at der

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Fællesteam for dobbelt diagnoser i Ringkøbing-Skjern Kommune og Regionspsykiatrien

Fællesteam for dobbelt diagnoser i Ringkøbing-Skjern Kommune og Regionspsykiatrien Fællesteam for dobbelt diagnoser i Ringkøbing-Skjern Kommune og Regionspsykiatrien Formål Formålet med Fællesteam er, at forbedre og sikre kvaliteten i behandlingen for borgere med dobbeltdiagnoseproblematik

Læs mere

Kan vi ændre på den sociale ulighed i sundhed?

Kan vi ændre på den sociale ulighed i sundhed? Anna Paldam Folker, forskningschef, seniorrådgiver, ph.d. anpf@si-folkesundhed.dk Kan vi ændre på den sociale ulighed i sundhed? Om sammenhæng i indsatsen for mennesker med psykiske lidelser Session om

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner for personer med psykisk lidelse og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner for personer med psykisk lidelse og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner for personer med psykisk lidelse og samtidigt misbrug Erfaringsopsamling fra temadage for kommunale og regionale medarbejdere samt andre relevante parter Introduktion I satspuljeaftalen

Læs mere

Redskaber Omdrejningspunktet for planlægning af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling er MUS-samtalen.

Redskaber Omdrejningspunktet for planlægning af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling er MUS-samtalen. Projektbeskrivelse Baggrund og formål Odder Kommunes første HR strategi udløb i 2013, og som led i en generel gennemgang af kommunens strategier og styringskoncept besluttede direktionen i august 2013,

Læs mere

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter?

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter? 12:30-13:00 Frokost 13:00-13:10 Velkommen Ane Friis Bendix, formand for koordinationsgruppen for (TFE) 13:10-13:30 TFE og TVÆRS-Puljen Carsten Hendriksen, forskningsleder i TFE 13:30-13:45 Oversigt over

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011 Navn på ansøger: VIA University College, Ernæring- og Sundhedsuddannelsen, Sundhedsfaglig Højskole og Pædagoguddannelsen, Pædagogisk-Socialfaglig Højskole KOSMOS tema (skriv bogstav A, B, C eller D) C

Læs mere

Samarbejdsaftale om fælles gravidteam for sårbare gravide (godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 9. december 2015)

Samarbejdsaftale om fælles gravidteam for sårbare gravide (godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 9. december 2015) Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Samarbejdsaftale om fælles gravidteam for sårbare gravide (godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 9. december 2015) Region

Læs mere

Sammen kan vi mere. - Tværfaglig og tværsektoriel funktionsevnevurdering med mennesket i centrum. Netværksdag d.7.november 2013, Marselisborgcenteret

Sammen kan vi mere. - Tværfaglig og tværsektoriel funktionsevnevurdering med mennesket i centrum. Netværksdag d.7.november 2013, Marselisborgcenteret Sammen kan vi mere - Tværfaglig og tværsektoriel funktionsevnevurdering med mennesket i centrum Netværksdag d.7.november 2013, Marselisborgcenteret v/helle Nørgaard Rasmussen, ledende terapeut på Psykiatrisk

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet 15.25.11.30 Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv. (St ind kræ bø)

Social- og Integrationsministeriet 15.25.11.30 Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv. (St ind kræ bø) Social- og Integrationsministeriet 15.25.11.30 Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv. (St ind kræ bø) Ansøgning sendes til: Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk.

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 1. Ansøger Rudersdal Kommune. 2. Projektets titel Forløbsprogrammer

Læs mere

gladsaxe.dk HR-strategi

gladsaxe.dk HR-strategi gladsaxe.dk HR-strategi HR-strategi Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats og har derfor formuleret en HR-strategi. Strategien skal understøtte udviklingen af organisationen,

Læs mere

Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler

Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Sundhedskoordinationsudvalget Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler

Læs mere

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper Kommissorium for Klyngestyregruppe for Midtklyngen 2016 [AS 2. UDKAST] Baggrund Med Sundhedsaftalen 2015-2018 er der sat en fælles politisk retning for udviklingen af det sammenhængende og nære sundhedsvæsen

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social- og Indenrigsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger på

Læs mere

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Ansøgningsskema for satspuljeprojekt Satspuljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede

Læs mere

På den baggrund er der igangsat et projekt med disse succeskriterier: Der er gennemført fire forsøg med forskellige former for organisering.

På den baggrund er der igangsat et projekt med disse succeskriterier: Der er gennemført fire forsøg med forskellige former for organisering. på projekt vedr. styrket ledelse på forløbsprogrammer Regionsrådet har besluttet at igangsætte forsøg med fælles ledelse af forløbsprogrammer. Dette er benævnt Forløbsledelse og finansieret af Puljen for

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

Brugerstyret psykiatri

Brugerstyret psykiatri Brugerstyret psykiatri Hvad betyder det i praksis? Til ledere og medarbejdere i Psykiatrien »Brugeren af Psykiatrien skal sikres afgørende bestemmelse over sit behandlingsforløb...«brugerstyret psykiatri

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling. Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien

Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling. Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien Som led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet 2010-2013 har fået til opgave at forestå satspuljeprojektet

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere