Vejledning i stedfæstelsesopgaver i relation til den digitale tinglysning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning i stedfæstelsesopgaver i relation til den digitale tinglysning 2009-2013"

Transkript

1 Vejledning i stedfæstelsesopgaver i relation til den digitale tinglysning (15. marts 2013, version 2.7) Ændringer fra 25. juni 2010 er markeret med rødt Ændringer fra 15. marts 2013 er martkeret med grønt 1

2 Forord Denne vejledning omhandler stedfæstelse af servitutter og bygninger på lejet grund og er udarbejdet i perioden december 2008 til juni 2010 i samarbejde mellem Kort & Matrikelstyrelsen (KMS), Praktiserende Landinspektørers Forening (PLF) og Aalborg Universitet (AAU). Målgruppen Vejledningen retter sig primært mod praktiserende landinspektører, advokater, ingeniører (o. lign.) i kommuner, forsyningsvirksomheder og ingeniørvirksomheder etc., som alle arbejder med tinglysning af servitutter, og som generelt interesserer sig for den geografiske beliggenhed af disse. Læsevejledning Vejledningen vedrører både servitutter og bygninger på lejet grund. Gennem vejledningen vil termen servitutter dække begge termer, da de to områder systemmæssigt i det store og hele skal behandles efter de samme retningslinjer. Vejledningen angiver retningslinier for stedfæstelse af såvel nye som eksisterende servitutter (f.eks. ved udfærdigelse af en servituterklæring), herunder bl.a. principper for valg af stedfæstelsesmetode og kategorisering af servitutter. De opstillede retningslinier bygger på diverse anbefalinger fra arbejdet i StedFæstelsesProjektGruppen, som har bestået af repræsentanter fra KMS, PLF og AAU. Det er i regi af denne arbejdsgruppe besluttet at følge arbejdet med stedfæstelse af servitutter tæt, således at evt. uhensigtsmæssigheder i vejledningen kan tilrettes og justeres løbende. Forkortelser KMS Kort & Matrikelstyrelsen PLF Praktiserende Landinspektørers Forening AAU Aalborg Universitet DSS Domstolsstyrelsen DdL Den danske Landinspektørforening SFDB Stedfæstelsesdatabasen e-tl Elektronisk tinglysning (systemet) GML Geography Markup Language WFS 1 Web Feature Service. En Web Feature Service tillader klienter at modtage geodata i form af GML CAD Computer Aided Design (computerstøttet design) OGC Open GIS Consortium 1 For yderligere information henvises til Geoforum og Open Geospatial Consortium Inc. (OGC) Web Feature Service Implementation Specification 2

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Baggrunden for stedfæstelse af servitutter Stedfæstelse af servitutter på grundlag af matrikelkortet Formålene med stedfæstelse af servitutter Anbefalinger til stedfæstelse af servitutter e-tinglysningen og Stedfæstelsesdatabasen Procedurer for anmeldelse med stedfæstelse Anmeldelse af ny servitut med stedfæstelse Anmeldelse af servituterklæring med stedfæstelser Ændring af eksisterende stedfæstelser som følge af forbedring af matrikelkortet Aflysning og ændring af servitut Stedfæstelsesopgaven Udgangspunktet for stedfæstelsesopgaven Nye udfordringer til den praktiserende landinspektør Stedfæstelsesmetoder Kategorisering af servitutter og stedfæstelser Bygninger på lejet grund Informationsservice til visning af stedfæstelser Generering af stedfæstelser med TegnSelv-løsningen Bilag 1: Kartografisk repræsentation af overkategorierne Bilag 2: Servitut stedfæstet med metoderne A og RA

4 1 Indledning I denne vejledning beskrives 1. karakteren og omfanget af stedfæstelsen, 2. de konkrete procedurer, anmeldere af servitutter skal følge samt 3. den informationsservice, der er udviklet til at give oplysninger om stedfæstede servitutter. Ændringer i Tinglysningsloven og den igangværende udvikling og implementering af et digitalt tinglysningskoncept stiller nye krav til brugerne af tingbogsoplysningerne og de aktører, der bidrager til tingbogens fortsatte vedligeholdelse. Som led i indførelsen af digital tinglysning er der i Tinglysningsloven indført bestemmelser ( 10, 19 og 22), der vedrører krav om en geografisk stedfæstelse af servitutter. Tinglysningsloven 10 stk. 5. Et servitutdokument skal altid angive den eller de påtaleberettigede, samt om servitutten er tidsbegrænset og i givet fald den periode, dokumentet skal være tinglyst. Perioden kan forlænges ved ny tinglysning. Desuden skal servituttens geografiske udstrækning angives, og det skal fremgå, hvilken eller hvilke ejendomme der er herskende i forhold til servitutten. 19. Hvor en bygning tilhører en anden end grundens ejer, får bygningen sit eget ejendomsblad med fornøden henvisning til og fra grundens ejendomsblad - og behandles i det hele efter denne lov som en selvstændig fast ejendom. Det samme gælder bygninger, der er opført på forstranden eller i øvrigt på søterritoriet, uden at der er sket nogen opfyldning, men således at bygningen er bestemt til varig forbliven på stedet. Stk. 2. Forinden der første gang tinglyses en rettighed på et sådant ejendomsblad, skal bygningens geografiske placering på grunden noteres. Som grundlag for denne notering kan retten forlange en erklæring af en landinspektør med beskikkelse. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om registrering af den geografiske placering af de pågældende bygninger. 22. Forinden en udstykning fuldbyrdes ved tinglysning af skøder på de enkelte grundstykker, skal der foreligge attest fra retten om den geografiske udstrækning af de på ejendommen tinglyste servitutter, og hvilke af grundstykkerne disse påhviler. Som grundlag for denne attest kan retten forlange en erklæring af en landinspektør om nævnte spørgsmål. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om registrering af den geografiske udstrækning af servitutter. 1.1 Baggrunden for stedfæstelse af servitutter Arbejdet i tinglysningsprojektet sker med baggrund i den af Folketinget den 2. juni 2006 vedtagne ændring af tinglysningsloven og de til grund for denne ændring liggende to betænkninger fra Justitsministeriets Tinglysningsudvalg (Betænkning nr og nr. 1471). Hovedsigtet i projektet var etablering af en helt papirløs tinglysningsordning baseret på digital signatur og en betydelig grad af automatik. Også genparterne af de hidtidigt på papir tinglyste dokumenter skulle gøres digitalt tilgængelige. Stedfæstelse af servitutter blev drøftet adskillige gange i forbindelse med Tinglysningsudvalgets arbejde. Udgangspunktet for drøftelserne var, at det er uhensigtsmæssigt at skulle fremfinde servitutdokumentet fra akten for at få kendskab til servituttens omfang og indhold. Hertil kommer, at det er tidskrævende og ofte vanskeligt at tolke servitutternes geografiske udstrækning. I udvalget blev der peget på, at servitutterne skal være let tilgængelige, og at servitutter skal kunne sammenstilles med den aktuelle ejendomssituation samt andre rådighedsindskrænkninger vedrørende fast ejendom. Tinglysningsudvalget anbefalede, at stedfæstelse af servitutter skal foregå på en tidssvarende måde, der sikrer tilgængeligheden og sammenhængen med det øvrige ejendomsområde. Jf. betænkning 4

5 1471 og bemærkningerne til lovforslaget (nr. L199) skal reglerne for stedfæstelsen afklares i en arbejdsgruppe med deltagelse af DSS, DdL/PLF og KMS. 1.2 Stedfæstelse af servitutter på grundlag af matrikelkortet Stedfæstelsen af servitutter skal primært dokumentere beliggenheden af hensyn til juridiske og retlige forhold. Endvidere er det væsentligt, at registreringen ses i sammenhæng med det øvrige ejendomsområde og infrastrukturen for kort og geodata. En sammenhæng som vil understøtte, at stedfæstelsen til stadighed forbliver tidssvarende. Tingbogen er baseret på ejendomsregistreringen i matriklen, og der er et mangeårigt tæt og integreret samspil mellem tingbogen og matriklen i forbindelse med ændringer af ejendomssituationen. Den gældende ejendomssituation er dokumenteret i matrikeldatabasen (tidligere matrikelregisteret og matrikelkortet) med tilhørende oplysninger i matrikelarkivet. Matrikeldatabasen indeholder således den geografiske dokumentation for ejendomssituationen. En række offentligretlige rådighedsindskrænkninger (strandbeskyttelse, klitfredning, forurenede grunde og fredskovspligtige arealer) og andre oplysninger vedrørende ejendomme er stedfæstet i forhold til matrikelkortet, der oversigtligt viser den aktuelle ejendomssituation. Matrikelkortet binder så at sige ejendomssituationen sammen med den øvrige infrastruktur for kort og geodata. Stedfæstelse af servitutter sker på baggrund af den aktuelle ejendomssituation, som fremgår af matrikelkortet. Matrikelkortet skal med andre ord anvendes som referencegrundlaget til stedfæstelse af servitutter. 1.3 Formålene med stedfæstelse af servitutter Stedfæstelse af servitutter skal opfylde tre formål: 1. Sikre og dokumentere retstilstanden på ejendommen, herunder den geografiske afgrænsning af servitutter. 2. Informere rettighedshavere, rettighedsforpligtede og andre om retstilstanden. 3. Sikre at oplysninger om retstilstanden er opdaterede og sammenhængende med øvrige informationer vedrørende udnyttelse af fast ejendom. 1.4 Anbefalinger til stedfæstelse af servitutter PLF og KMS udarbejdede et fælles notat i foråret 2006 med de overordnede linjer for, hvordan et system til håndtering af stedfæstelser af servitutter skal udformes. Herudover redegjorde notatet for baggrunden for indførelsen af de nye bestemmelser i tinglysningsloven, og hvordan stedfæstelsesopgaven kan ses i sammenhæng med ønsket om, at der etableres en fælles infrastruktur for geodata. Notatet fra PLF og KMS dannede grundlag for den anbefalingsrapport, som en projektgruppe med repræsentanter fra KMS, PLF og AAU udarbejdede i perioden maj 2007 til januar Rapporten indeholder anbefalinger til opbygning af et system til håndtering af stedfæstelse af servitutter. Anbefalingerne i rapporten blev afstemt med DSS, og de blev efterfølgende brugt i kravspecifikationen til e-tl. Rapporten er tilgængelig på KMS s hjemmeside: 5

6 Formålet med anbefalingsrapporten var dels at være grundlag for udarbejdelsen af en kravspecifikation, der dannede grundlag for implementering af en teknisk løsning, og dels klarlægge procedurer vedrørende eksempelvis efteruddannelse og ændringer af arbejdsgange som følge af tinglysningslovens nye bestemmelser vedrørende stedfæstelse af servitutter. Anbefalingsrapporten er opbygget af tre afsnit, hvor det første afsnit Tinglysningsservice koncentrerer sig om de funktionaliteter, som muliggør stedfæstelse af nye og eksisterende servitutter samt sletning af uaktuelle data fra stedfæstelsesdatabasen. Det andet afsnit Opdateringsservice beskriver de funktionaliteter, der muliggør opdateringen af stedfæstede servitutter ved ændringer af skelbilledet uden ændringer i ejendomssituationen. Det sidste afsnit Informationsservice omhandler de funktionaliteter, der muliggør adgang til de stedfæstede data. 6

7 2 e-tinglysningen og Stedfæstelsesdatabasen Stedfæstelsesdatabasen (SFDB) er en del af det samlede e-tinglysningssystem (e-tl), som Domstolsstyrelsen har ansvaret for. Efter aftale mellem Domstolsstyrelsen og KMS har KMS påtaget sig udvikling, implementering og drift af stedfæstelsesdatabasen. SFDB er mere end en database det er en betegnelse for det samlede system, som både omfatter en database til opbevaring af stedfæstelser og de services, som sikrer, at stedfæstelser kan gemmes i databasen og udstilles for brugerne. SFDB skal bidrage til at forbedre overblikket over retstilstanden på den enkelte faste ejendom ved at være basis for opbygningen af et landsdækkende register (database) over stedfæstelser af servitutter. SFDB skal fungere i sammenhæng med e-tl, hvor tinglysningsdokumenterne er registreret. SFDB stiller en række services til rådighed til håndtering af stedfæstelser, der kan indgå i tinglysningsprocesserne, og den kan således betragtes som en ægte netværksservice, som KMS stiller til rådighed, og som eksterne samarbejdsparter eksempelvis landinspektørerne - kan lade indgå i egne løsninger og arbejdsgange. Nedenfor gives et overblik over SFDB og dens omverden (jf. figur 1): Fra Tinglysningsportalen (e-tl) sendes besked om tinglysning til SFDB, når en anmeldelse af en ny servitut er blevet prøvet og godkendt. Herefter lægges stedfæstelsen angivet i en GML-fil 2 ind i SFDB. Det er fra e-tl muligt at aflyse servitutter helt eller delvist, hvilket har konsekvens for de tilhørende stedfæstelser. Endvidere er det muligt i Tinglysningsportalen grafisk at optegne servitutter i en TegnSelv-løsning, som efterfølgende omdanner grafikken til et erids 3 og et stedfæstelsesdokument i form af en GML-fil. Både erids og GML-filen gemmes i e-tl. Sidstnævnte hentes desuden ned i SFDB. En offentligt tilgængelig hjemmeside (http://sfdbkort.kms.dk), som indeholder funktionalitet til opslag og visning af stedfæstelser. Nederst til venstre i figur 1 er de professionelles adgang fra egne systemer illustreret. SFDBs grænseflader er til rådighed, så professionelle kan hente stedfæstelser og evt. foretage ændringer til disse i egne systemer samt derefter overføre ændringerne til SFDB igen. Figur 2 giver et mere detaljeret billede af, hvordan processen skal være for at anmelde en servitut eller en servituterklæring med tilhørende stedfæstelse. Anmelderen udarbejder dokumentationen, som består af tre dokumenter: servitutteksten, eridset og GML-filen med stedfæstelsen. De to sidstnævnte dokumenter lægges i e-tls Bilagsbank, hvorefter anmeldelsen foretages 4 og prøves i e- 2 Udvekslingsformatet GML anvendes til at lægge stedfæstelser i SFDB. GML-filen indeholder både egenskabsdata og geometri, og den skal genereres i brugernes systemer. GML-profilen er godkendt som OIO NDR 3.0 profil, og GMLfilerne skal opbygges som profilen se profilen på: 3 Et erids viser servituttens geografiske beliggenhed i et elektronisk dokument i TegnSelv-løsningen dannes ridset automatisk som et pdf-dokument. eridset er den juridiske dokumentation for servituttens beliggenhed se nedenfor. 4 En servitut eller en servituterklæring kan anmeldes til e-tl på to forskellige måder: Ved Tinglysningsportalen eller ved en system-system-adgang. Anvendes portalen skal man først uploade GML-filen med stedfæstelsen i e-tls Bilagsbank. Herfra får man en nøgle, som skal angives på portalen, når man foretager anmeldelsen. Her det vigtigt, at 7

8 TL. Går anmeldelsen godt, lægges GML-filen automatisk ned i SFDB. Servitutdokumentet lægges i e-tl s database, og sammenhængen mellem servitutten og dens stedfæstelse er sikret ved en entydig nøgle. Kort og Matrikelstyrelsen KMS værktøj Web services Tinglysning (e-tl) Inkl. Tegn-Selv-løsn. Stedfæstelses - databasen Hjemmeside Matriklen Landinspektørsystem CAD/GISprogram WMS/WFS Kortforsyningen Figur 1: Aktørerne i e-tl og SFDB. Figur 2: Proces for anmeldelse af servitut med stedfæstelse i e-tl. bilagsreferencekoden er angivet til at være 38 "GML-dokument med koordinator til servitutter og bygning på lejet grund." Hvis filen med stedfæstelsen ikke får referencekode 38, kan den ikke hentes ned i SFDB. 8

9 3 Procedurer for anmeldelse med stedfæstelse Den praktiserende landinspektør skal beskæftige sig med stedfæstelse af servitutter i følgende arbejdsprocesser: 1. Anmeldelse af ny servitut. 2. Afgivelse af servituterklæringer (i forbindelse med matrikulær sag eller ved en frivillig servituterklæring). 3. Ved kortforbedring af matrikelkortet. 4. Aflysning og delvis aflysning af servitut. Andre anmeldere end den praktiserende landinspektør skal beskæftige sig med stedfæstelse af servitutter i proces 1 og 4. Inden de enkelte arbejdsprocesser gennemgås (afsnit 3.1 til 3.4), vil nogle generelle forhold om stedfæstelse af servitutter blive præsenteret. Stedfæstelsens sammenhæng med det tinglyste Opgaven med at stedfæste servitutter er en integreret del af den samlede elektroniske tinglysningsproces, ligesom SFDB er en komponent i tinglysningens databaser og services. Det er med denne baggrund vigtigt, at der er en entydig sammenhæng mellem det tinglyste i e-tl og det stedfæstede i SFDB. Den entydige sammenhæng er sikret ved en nøgle, som både findes i servitutten i e-tl og i dens stedfæstelse i SFDB. e-tl opererer med to udgaver af nøglen der findes en udgave for de eksisterende servitutter og en, som anvendes til nye tinglyste servitutter, dvs. servitutter lyst efter 8. september Nøglen til de eksisterende servitutter består af tre led adskilt af bindestreger: [anmeldelsesdato (dd.mm.åååå)]-[løbenummer (1-6 tal uden foranstillet nuller)]-[retskreds (den hidtidige retskreds (01-82))]. Et eksempel: Nøglen som tildeles nye servitutter består af to led adskilt af bindestreger: [anmeldelsesdato (NB! her er formatet ååååmmdd)]-[løbenummer (10 tal)]. Et eksempel: Nøglen til nye tinglyste servitutter fødes, når servitutten tinglyses i e-tl, og det er dermed ikke en nøgle, anmelderen kender på anmeldelsestidspunktet. Efter tinglysning sendes nøglen fra e-tl til SFDB, som derefter påfører den stedfæstelsen. I e-tl benævnes den entydige nøgle til en servitut for DokumentAliasIdentifikator. 5 På servitutoversigten i tingbogen har nøglen til nye servitutter formatet: [anmeldelsesdato dd.mm.åååå]-[ løbenummer (10 tal)]. Eksempelvis

10 Det skal sikres, at SFDB altid skal vise det retligt gældende, og derfor må GML-filen kun indeholde stedfæstelser til det, der rent faktisk ønskes tinglyst. SFDB har til formål at vise tinglyste servitutter. Den har ikke til formål at vise den fulde udstrækning af eksempelvis ledninger, der ikke er sikret ved en tinglyst servitut på de ejendomme, hvor ledningerne rent faktisk ligger. Der kan derfor forekomme huller i eksempelvis en ledningstrace, såfremt den lyses i etaper på de berørte ejendomme se figur 3. Det er dog tilladt at foretage stedfæstelse på et areal, selvom det pågældende areal ikke er registreret i Tingbogen. Figur 3: SFDB skal vise det retligt gældende og skal derfor kun indeholde stedfæstelser for det tinglyste. En stedfæstelse kan bestå af OGC-geometrityperne punkt, linje eller flade. En stedfæstelse må således ikke bestå af en cirkel. En servitut, der kan stedfæstes direkte (se kap. 4), kan med fordel udgøres af en flade. Det skyldes, at der næsten altid er knyttet en form for beskyttelseszone omkring det anlæg, som servitutten vedrører. Eksempelvis en beskyttelseszone på 2 meter på hver side af en ledning. Det er zonen, der er interessant at stedfæste ikke selve ledningen. Stedfæstelsen bør således være et fladeobjekt dækkende ledningens beskyttelseszone. Se figur 4. Et andet eksempel kan være en brønd med en beskyttelseszone omkring sig det er zonen (fladen), der er interessant ikke brønden (punktet). Vedr. servitutter om byggelinjer gælder samme princip det er zonen, hvor man ikke må bygge, der er interessant at stedfæste. Ikke selve byggelinjen. Hvis byggelinjen stedfæstes (som en linje) vil man kunne komme i tvivl, om det er på højre eller venstre side af linjen, at der ikke må bygges. Hvis stedfæstelsen udgøres af en flade, er tvivlen fjernet. Se figur 4. 10

11 Figur 4: Direkte stedfæstelser angives som fladeobjekter i stedfæstelsesfilen. Som kortprojektion i SFDB anvendes UTM/ETRS89, koordinater angives i zone 32. En stedfæstelse bør bestå af en sammenhængende geometri. Der er således ikke tale om, at geometrien for en stedfæstelse opdeles i forhold til de berørte matrikelnumre. Se figur 5. Figur 5: En stedfæstelse bør bestå af en sammenhængende geometri. Her et linjeforløb. Kvalitetssikring af stedfæstelsen prøvelsen i e-tl Når en anmeldelse om tinglysning af en servitut modtages i e-tl, sker der først en prøvelse af det anmeldte. Denne prøvelse omfatter udelukkende anmeldelsen (servitutten) og eridset. Hvorvidt stedfæstelsen er korrekt og retvisende undersøges hverken af Tinglysningsretten eller af KMS. Det er derfor anmelderens ansvar, at stedfæstelsen er korrekt og retvisende. Dog undersøges det, om der er overensstemmelse mellem ejendommens matrikelnumre og de jordstykker, der berøres af geometrien angivet i GML-filen. Dette undersøges med en service, hvor SFDB returnerer en liste til e-tl med det eller de matrikelnumre, som berøres af stedfæstelsen. e- TL sammenholder denne liste med ejendommens matrikelnumre. Er der overensstemmelse, godkendes denne del af prøvelsen ellers foretages manuel behandling af Tinglysningsretten. 11

12 For at ovennævnte service skal returnere et retvisende billede af, hvilket matrikelnummer stedfæstelsen berører, er det vigtigt, at der foretages snap til skelbilledet i matrikelkortet i de tilfælde, hvor stedfæstelsen skal følge skel. 3.1 Anmeldelse af ny servitut med stedfæstelse Ved tinglysning af en ny servitut skal der udarbejdes tre dokumenter: 1. Anmeldelsen inkl. servituttekst, evt. fuldmagt(er) og digital signatur. 2. erids (pdf dokument) med angivelse af servituttens beliggenhed på matrikelkortet. 3. GML-fil angivelse af stedfæstelsen. En anmeldelse af en servitut omfatter således to dokumenter, som angiver servituttens geografiske beliggenhed eridset og GML-filen. Her er det vigtigt at have for øje, at eridset udgør den juridisk gældende dokumentation for servituttens geografiske placering på ejendommen på tinglysningstidspunktet. Bliver der tvivl om en servituts beliggenhed, er det servitutteksten og eridset, som vil udgøre dokumentationen. Stedfæstelsen angivet i GML-filen er kun at betragte som en vejledende angivelse af en servituts placering på en ejendom. For at kunne fastlægge en servituts stedfæstelse med sikkerhed er det derfor nødvendigt, at akten inklusiv eridset fremfindes og gennemlæses. eridset kan sammenlignes med det analoge tinglysningsrids, som før e-tl s idriftsættelse blev vedlagt servitutten som kortbilag. Der stilles fra e-tl s side ingen formkrav til eridset andet end, at det bør have samme opbygning og indhold som det analoge rids. I kapitel 9 ses et eksempel på et erids, som er genereret af TegnSelv-løsningen. Nye servitutter skal altid stedfæstes. Kan en servitut stedfæstes direkte 6 på det pågældende matrikelnummer, skal dette ske. Der skal genereres én og kun én GML-fil pr. anmeldt servitut. Såfremt servitutten indeholder flere bestemmelser, vil GML-filen tilsvarende skulle indeholde flere stedfæstelser. Som støtte til stedfæstelsen kan der benyttes udsnit af matrikelkortet (gældende og historiske), Kort10, ortofoto og eksisterende stedfæstelser i det pågældende område. 3.2 Anmeldelse af servituterklæring med stedfæstelser Ved udstykning og arealoverførsel skal der foruden den sædvanlige servitutfordeling også ske stedfæstelse af servitutter (her brugt som overbegreb for rettigheder lyst i byrderubrikken). Stedfæstelsen omfatter dels afklaringen af, hvilke dele af ejendomme servitutten omfatter (flade, linje eller punkt), dels udarbejdelse af GML-filen, som er grundlaget for stedfæstelsen. En anmeldelse af en servituterklæring med stedfæstelse gennemgår den samme prøvelse som en ny servitut. Det er derfor den praktiserende landinspektørs ansvar, at stedfæstelsen i GML-filen er korrekt og retvisende. 6 Se kapitel 4 12

13 Det skal sikres, at der er en entydig sammenhæng mellem en stedfæstelse og en servitut. Denne sammenhæng sikres vha. servitutnøglen DokumentAliasIdentifikator (se side 9). Det er landinspektørens opgave at påføre nøglen til den enkelte stedfæstelse i GML-filen. Herved bliver det muligt efterfølgende at få oplyst, hvilken servitut en stedfæstelse hører til. Nedenstående figur illustrerer sammenhængen mellem den enkelte servitut i servituterklæringen og servituttens stedfæstelse(r) i GML-filen. NB: Det er vigtigt, at servitutnøglen angives i det korrekte format: [anmeldelsesdato (dd.mm.åååå)]- [løbenummer (1-6 tal uden foranstillet nuller)]-[retskreds (den hidtidige retskreds (01-82))]. Et eksempel: Hvis nøglen angives forkert kan stedfæstelsen ikke registreres i SFDB. Figur 6: Sammenhængen mellem servitutter i en servituterklæring og stedfæstelser i GML-filen. Der skal genereres én og kun én GML-fil pr. anmeldt servituterklæring. En servituterklæring kan som bekendt indeholde en lang række servitutter. Tinglysningsloven indeholder ikke bestemmelser, der fastlægger, hvilken andel af servitutterne der skal stedfæstes. Fastlæggelse af antallet beror alene på den praktiserende landinspektør. Der er i denne forbindelse opstillet følgende retningslinje, som de praktiserende landinspektører opfordres til at efterleve. Omfang af stedfæstelsesarbejdet Der gælder den overordnede retningslinje, at arbejdet med at stedfæste servitutterne ikke må give anledning til et væsentligt merarbejde i forbindelse med afgivelse af servituterklæring ved udstykning og arealoverførsel. Stedfæstelsen kan indskrænkes til alene at vedrøre de servitutter, der hviler på det (de) matr. nr.(e), hvorfra der udstykkes eller overføres areal og det eller de arealer, der frastykkes/overføres. Der er ikke krav om, at den praktiserende landinspektør foretager markarbejde alene med henblik på at kunne fortage stedfæstelsen, der derfor må foretages på grundlag af servitutteksten, tilgængeligt kortmateriale (primært rids og historiske/gældende matrikelkort) og landinspektørens eget kendskab til de stedlige forhold. 13

14 Så vidt det foreliggende materiale tillader det, skal stedfæstelsen ske ved systemkoordinater. Er det ikke muligt, vil stedfæstelsen kunne ske relativt i forhold til skelbilledet. Det forventes, at relativ stedfæstelse i almindelighed vil kunne foretages uden væsentligt merarbejde. Som støtte til stedfæstelsen kan der benyttes udsnit af matrikelkortet (gældende og historiske), Kort10, ortofoto og eksisterende stedfæstelser i det pågældende område. Stedfæstelsen skal ske på matrikelkortet matrikelkortet er således referencegrundlaget for de stedfæstede servitutter. Når stedfæstelsen sker i forbindelse med en matrikulær sag, vil landinspektøren som noget af det første foretage en forbedring af matrikelkortet i det pågældende område. Der foretages altså en korttilpasning af matrikelkortet. Herefter skal stedfæstelsesarbejdet ske således, at stedfæstelserne er relateret til det fremtidige matrikelkort, som vil fremgå af Matriklen, når den matrikulære sag er godkendt i KMS. Stedfæstelse af servitutter ved frivillige servituterklæringer Den praktiserende landinspektør har mulighed for at stedfæste eksisterende servitutter i tingbogen ved at afgive en frivillig servituterklæring med tilhørende GML-fil til e-tl. En direkte stedfæstelse af de eksisterende servitutter er således ikke afhængig af, at der skal ske en matrikulær aktivitet, men den kan foretages af den praktiserende landinspektør via den frivillige servituterklæring. Processen med at stedfæste de eksisterende servitutter direkte kan foregå løbende, og udbyttet af SFDB for den praktiserende landinspektør bliver derfor hurtigere større og større. 3.3 Ændring af eksisterende stedfæstelser som følge af forbedring af matrikelkortet Ved matrikulær sagsudarbejdelse kan der være behov for at foretage en geometrisk kortforbedring af matrikelkortet. En kortforbedring kan både foretages af en praktiserende landinspektør og af KMS. En geometrisk kortforbedring har ikke nogen betydning for ejendomssituationen eller de tinglyste servitutter på den enkelte ejendom, men gennemføres udelukkende for at opnå et mere geometrisk korrekt kortgrundlag. Når der foretages en geometrisk kortforbedring af matrikelkortet, ændres stedfæstelsernes referencegrundlag. Den der foretager kortforbedringen den praktiserende landinspektør eller KMS skal sikre, at stedfæstelser vises på det matrikelnummer, hvorpå servitutten er lyst. For at sikre dette er der mulighed for at forbedre den relative indlægning af stedfæstelserne uden en egentlig anmeldelse til tinglysningen. Når der er foretaget en geometrisk kortforbedring, skal fokus efterfølgende rettes mod stedfæstelser bestemt ved følgende fire metoder: En stedfæstelse angivet med betegnelsen R 7 skal ændres, så den ligger rigtigt i forhold til skelbilledet efter kortforbedringen. En stedfæstelse angivet med betegnelsen RA 8 skal undersøges med henblik på at afgøre, om de absolutte koordinater nu er korrekte i forhold til det ændrede skelbillede se figur 7. 7 Se kapitel 5 14

15 Figur 7: Figuren viser en situation før (tv) og efter (th) en kortforbedring. En stedfæstelse er bestemt og angivet med betegnelsen RA, dvs. at den absolutte stedbestemmelse med systemkoordinator pga. matrikelkortets geometriske nøjagtighed i det pågældende område ikke er beliggende på de matrikelnumre, hvorpå servitutten er lyst. Stedfæstelsen er derfor også bestemt relativt til matrikelkortet. Efter at kortforbedringen er foretaget stemmer stedfæstelsens absolutte koordinater overens med det forbedret matrikelkort, hvorfor det kun er den absolutte bestemmelse, som angiver stedfæstelsens beliggenhed. Det er ikke nødvendigt, at landinspektøren er i besiddelse af selve servitutdokumentet med tilhørende rids, som angiver servituttens placering i forhold til skel. Landinspektøren kan optage mål fra stedfæstelsen til skellet på matrikelkortet og herefter sørge for, at stedfæstelsen flyttes således, at den grafiske afstand fra stedfæstelsen til skel bibeholdes. Det skal hertil nævnes, at landinspektøren har gratis adgang til servitutdokumentet med tilhørende rids, når det skal bruges i forbindelse med matrikulære arbejder herunder udførelse af geometriske kortforbedringer. At gennemgå og eventuelt ajourføre stedfæstelser i forbindelse med kortforbedringer af matrikelkortet er et vigtigt arbejde i forhold til at sikre, at SFDB til hver en tid er i overensstemmelse med de tinglyste dokumenter i tingbogen og den aktuelle ejendomssituation, som den fremgår af matrikelkortet. Proceduren for at ajourføre stedfæstelser som følge af kortforbedringer er den, at der fra landinspektørens eller KMSs system hentes stedfæstelser i det pågældende område fra Kortforsyningen. Stedfæstelserne ændres/opdateres efterfølgende i CAD-systemet. Herefter kaldes der fra landinspektørens eller KMSs system (med funktionalitet/programmel til håndtering af stedfæstede servitutter) en service i SFDB (SfdbE.StedfaestelsesSamlingOpdater), som lagrer GML-filen i SFDB udenom e-tl. Proceduren ses i figur 8. 8 Se kapitel 5 15

16 Figur 8: Ajourføring af stedfæstelser efter kortforbedring. Denne proces kan også anvendes til at rette fejl i eksisterende stedfæstelser. Hvis man opdager, at en stedfæstelse er angivet med en fejl, så kan man hente stedfæstelsen ned i sit CAD-miljø, rette geometrien og uploade den rettede GML-fil tilbage til SFDB. Det er her vigtigt at pointere, at rettelsen kun kan foretages direkte til SFDB, når der er tale om en fejl i stedfæstelsen i SFDB der sker ingen ændringer i de tinglyste dokumenter i tingbogen erids eller servitut. 3.4 Aflysning og ændring af servitut En fuldstændig aflysning af en servitut i Tingbogen skal medføre, at servituttens stedfæstelse i SFDB ligeledes slettes. Processen er følgende: Anmelderen fremsender en anmodning om aflysning af en servitut til tinglysning, og kan denne accepteres, markeres servitutten som aflyst i tingbogen, og herefter fremsendes en meddelelse om aflysning af den tilhørende stedfæstelse i SFDB. SFDB vil dog fortsat indeholde de aflyste servitutter, hvorved historikken bevares. Hvis den geografiske udstrækning af en servitut mindskes ved aflysning på en eller flere af de berørte ejendommen (men ikke alle) er der tale om en delvis aflysning (også benævnt relaksation). Er servitutten stedfæstet, skal landinspektøren opdatere stedfæstelsen. Dette kan ske med SFDBs Opdateringsservice (se figur 8), hvortil landinspektøren kan få adgang fra sit GIS eller CAD-system. Her kan landinspektøren rette stedfæstelsesobjektet i SFDB således, at objektet afspejler servituttens geografiske udstrækning efter den delvise aflysning. Servitutten beholder dens DokumentAliasIdentifikator i e-tl, og den vil derfor fortsat fremgå af stedfæstelsen. Hvis det formelle indhold af en servitut mindskes, således at f.eks. en servitut om ledninger og parkering fremover kun vedrører parkering, skal det håndteres som en påtegning på en servitut. 16

17 Påtegningen svarer til anmeldelse af en ny servitut og kræver derfor nyt erids og GML-fil. Hvis den geografiske udstrækning ikke ændres, men servituttens formelle indhold ændres, skal stedfæstelsens kategorisering sandsynligvis ændres. Hertil skal landinspektøren udarbejde en ny GML-fil med angivelse af de(n) nye kategori(er). En påtegning svarer til en ny servitut, og e-tl tildeler derfor en ny DokumentAliasIdentifikator til servitutten (dvs. til påtegningen). Landinspektøren skal lægge GML-filen i Bilagsbanken således, at stedfæstelsen påføres den nye DokumentAliasIdentifikator, når påtegningen bliver tinglyst, og den nye GML-fil lægges i SFDB. Den nye GML-fil skal indeholde stedfæstelsen af servituttens fremtidige geometriske udstrækning. Se processen i figur 8a. Figur 8a. En servitut skal påtegnest. Den eksisterende stedfæstelse hentes i Kortforsyningen til CAD eller GIS-miljøet. Stedfæstelsen tilrettes, så den afspejler den fremtidige udstrækning af servitutten, og en ny GML-fil dannes. Filen lægges i Bilagsbanken og anmeldelsen af påtegningen foretages. Efter tinglysning hentes den nye GML-fil ned i SFDB. Tinglysningspersonalet kan foretage delvise aflysninger af en servituts formelle indhold. I disse tilfælde vil der ikke blive udarbejdet en ny GML-fil, men de stedfæstelser, som hører til den pågældende servitut bliver markeret. Et advarselsflag 9 viser, at servituttens indhold er blevet ændret, og at de til servitutten knyttede kategorier ikke er i overensstemmelse med servituttens bestemmelser. Servitutten bør i disse tilfælde gennemlæses. 9 Såfremt en del af servituttens formelle indhold er slettet af Tinglysningsretten, vil der stå 1 i attributfeltet Delvis aflysning. 17

18 4 Stedfæstelsesopgaven Opgaven vedrørende stedfæstelse af servitutter kan opdeles i henholdsvis stedfæstelse af nye servitutter og stedfæstelse af eksisterende servitutter i forbindelse med afgivelse af en servituterklæring enten frivilligt eller ved en udstykning eller en arealoverførsel. Ved udfærdigelse af en ny servitut gælder jf. de seneste ændringer af Tinglysningsloven at servituttens geografiske udstrækning skal angives. Hertil kommer, at der ved registrering af bygninger på lejet grund kan forlanges en geografisk placering af bygningen for at opnå en entydig identifikation af denne. Den geografiske udstrækning af en ny servitut kan enten stedfæstes direkte eller indirekte til den eller de matrikelnumre, som servitutten vedrører. Ved direkte stedfæstelse forstås, at servitutten geografisk kan identificeres til at omfatte en del af et matrikelnummer eksempelvis den del af et matrikelnummer, der er pålagt en deklaration vedrørende en ledningstrace. Det må forventes, at størstedelen af alle nye servitutter, der vedrører en del af et matrikelnummer, kan stedfæstes direkte enten ved direkte målsætning (absolut stedbestemmelse) eller i forhold til de matrikulære skels beliggenhed med baggrund i matrikelkortet (relativ stedbestemmelse). Ved bestemmelse af eksisterende servitutters geografiske udstrækning vil det ofte ikke være muligt at stedfæste disse direkte på grundlag af de foreliggende oplysninger, hvorfor stedfæstelsen heraf skal ske indirekte. I så fald må stedfæstelsen anføres som uidentificeret (U) 10. Direkte stedfæstelse Indirekte stedfæstelse Stedfæstelse på en del af et matrikelnummer (kan ske ved absolut eller relativ bestemmelse). Stedfæstelse på et helt matrikelnummer. 4.1 Udgangspunktet for stedfæstelsesopgaven Data/stedfæstelser til SFDB fødes af anmelderen af en ny servitut eller af den praktiserende landinspektør i forbindelse med afgivelse af servituterklæringer. Ved afgivelse af servituterklæringer skal den praktiserende landinspektør tage udgangspunkt i servitutteksten, tilgængeligt kortmateriale (primært rids og historiske/gældende matrikelkort) og landinspektørens eget kendskab til de stedlige forhold. Ved gennemlæsning af servitutteksten (og evt. det tilhørende rids) kan servitutten sandsynligvis stedfæstes på de berørte ejendomme. Stedfæstelsesopgaven går således ud på at bestemme og angive, hvor på ejendommen den pågældende servitut er beliggende. 4.2 Nye udfordringer til den praktiserende landinspektør Det nye koncept for e-tinglysning og herunder kravet om identifikation af servitutternes geografiske udstrækning vil stille landinspektørbranchen over for nye udfordringer, og det må slås fast, at den praktiserende landinspektør spiller en yderst central rolle i forbindelse med arbejdet med at stedfæste tingbogens servitutter. Set i forhold til det økonomiske aspekt er der ingen, der lægger 10 Se kapitel 5 18

19 skjul på, at de nye udfordringer har potentiale til at fordyre håndteringen af servitutter. Hvor tidsforbruget ved håndteringen af nye servitutter sandsynligvis ikke vil ændre sig væsentlig, kan det potentielle tidsforbrug ved håndteringen af servituterklæringer vise sig at kunne stige, hvis der er mange, gamle servitutter på de berørte matrikelnumre. I modsætning hertil er det vigtigt at være opmærksom på de nye muligheder, det nye e- tinglysningskoncept giver - et fremtidssikret system til tinglysning og visualisering af servitutter til gavn for såvel private som professionelle brugere. Via den geografiske stedfæstelse af servitutter skabes der på sigt mulighed for en effektivisering og rationalisering af arbejdet vedrørende håndtering af disse, og via den geografiske dimension åbnes der mulighed for en integreret sammenstilling af tingbogens oplysninger med en lang række andre ejendomsrelaterede og georelaterede informationer. I forhold til stedfæstelsesopgaverne ved stedfæstelse af såvel nye som eksisterende servitutter - er det vigtigt, at landinspektøren er bevidst om stedfæstelsesopgavens betydning og er indstillet på at benytte sin faglighed i forbindelse med etablering og fortsat drift af systemet til håndtering af stedfæstelse af servitutter (SFDB). 19

20 5 Stedfæstelsesmetoder Grundlæggende eksisterer der to metoder til at stedfæste en servitut til matrikelkortet: 1. Indirekte stedfæstelse, hvor hele matrikelnummeret er omfattet af stedfæstelsen. 2. Direkte stedfæstelse, hvor en del af matrikelnummeret er omfattet af stedfæstelsen. Nedenstående figur 9 giver et overblik over de metoder, som kan anvendes til stedfæstelse. Metoderne forklares efterfølgende. Stedfæstelse Indirekte stedfæstelse Direkte stedfæstelse Uidentificeret (U) Hele ejendommen (E ) Hele mat r. nr. (M) Absolut (A) Relativ t (R) Relativt /absol ut (RA) -Relativt objekt -Absolut objekt N øjagtighed bedre end 20 c m (1) Nø jagtighed dårligere end 20 c m (2) Figur 9: Metoderne til at stedfæste servitutter. Nøjagtighed bedre end 20 c m (1) N øjagtighed dårligere end 20 cm (2) E: Indirekte stedfæstet - servitutten vedrører hele ejendommen M: Indirekte stedfæstet - servitutten omfatter hele det pgl. matr.nr. A: Direkte stedfæstet. Absolut bestemt på grundlag af systemkoordinater - servitutten omfatter en del af det pgl. matr.nr. og skal ikke flyttes ved ændringer i skelbilledet R: Direkte stedfæstet. Relativt bestemt i forhold til skelbilledet - servitutten omfatter en del af det pgl. matr.nr. og skal flyttes ved ændringer i skelbilledet RA: Relativt bestemt i forhold til skelbilledet dog forefindes systemkoordinater i GML-fil. Benyttes ved direkte stedfæstelse i områder, hvor servitutten pga. unøjagtigheder i matrikelkortet ikke vil fremstå som beliggende på det berørte matr.nr. U: Uidentificeret kan vedrøre hele eller dele af ejendommen. Servitutten giver ikke umiddelbart mulighed for stedfæstelse Den indirekte stedfæstelse kan deles op i to det tilfælde hvor hele ejendommen er omfattet af en servitut, og det tilfælde hvor hele matrikelnummeret er omfattet. Stedfæstelse af en servitut, som vedrører en hel ejendom, skal ske med betegnelsen E. Stedfæstelse af en servitut, som vedrører et helt matrikelnummer, skal ske ved betegnelsen M. 20

21 Vigtigt ift. anvendelsen af metode E og M: Angivelsen af E eller M markerer en stillingtagen til, at servitutten i geografisk henseende faktisk omfatter hele ejendommen eller hele det pågældende matrikelnummer i modsætning til betegnelsen U, der anvendes til at betegne servitutter, der ikke har kunnet stedfæstes. Den direkte stedfæstelse kan enten være bestemt absolut (med systemkoordinater) eller bestemt relativt (i forhold til skelbilledet som det fremgår af matrikelkortet). Direkte stedfæstelse og absolut bestemmelse betegnes metoden A. Direkte stedfæstelse og relativ bestemmelse angives ved betegnelsen R. Absolut bestemmelse Relativ bestemmelse Bestemmelse hvor servituttens geografiske placering er fastlagt ved systemkoordinater. Ved ændringer af det matrikulære skelbillede skal servituttens placering ikke ændres. Bestemmelse hvor servituttens geografiske placering er knyttet til et eller flere ejendomsskel. Ved flytning af de tilknyttede skel skal servituttens placering ændres. I forbindelse med absolut bestemmelse af servitutter (stedfæstelsesmetode A) skal en af følgende to nøjagtighedsangivelser benyttes: 1. Opmålt i landsdækkende system. Nøjagtighed typisk bedre end 20 cm. 2. Digitaliseret ud fra kortværk i landsdækkende system. Nøjagtighed dårligere end 20 cm. Nøjagtighedsangivelse 2 er ændret ift. de forrige versioner af vejledningen. Nu omfatter nøjagtighedsangivelsen alle tilfælde af digitaliseringer, som kan ske med en nøjagtighed dårligere end 20 cm. Dette omfatter digitaliseringer i tekniske kort, topografiske kort og ortofotos. Uoverensstemmelserne mellem matrikelkortets angivelse af ejendomsgrænserne og skellenes beliggenhed i marken har gjort det nødvendigt at indføre en særlig betegnelse, RA. Betegnelsen skal anvendes i de tilfælde, hvor en stedfæstelse bestemt absolut med systemkoordinater (A) som følge af lokale unøjagtigheder i matrikelkortet ikke kommer til at ligge på det matrikelnummer, hvorpå servitutten er tinglyst. Der gælder det princip, at en stedfæstelse altid skal vise beliggenheden af en servitut på det matrikelnummer, hvorpå servitutten er lyst. Det er anmelderens opgave at ændre koordinaterne til stedfæstelsen således, at den ligger rigtigt i forhold til skelbilledet. Stedfæstelsen vil med betegnelsen RA bestå af to objekter med hver deres koordinatsæt: De relative koordinater (fra skelbilledet) og de absolutte koordinater (fra målingen). Begge objekter vil fremgå af stedfæstelsen i SFDB, og deres kan skelnes ud fra attributten Bestemmelseskode. De relative koordinater vil have koden RELATIV og de absolutte vil have koden ABSOLUT. I bilag 2 ses et eksempel på en stedfæstelse, der er bestemt med metoderne A og RA. Såfremt det ikke er muligt at stedfæste en servitut, må betegnelsen U tages i anvendelse. Hermed markeres, at det er uafklaret, om servitutten vedrører hele eller dele af ejendommen. 21

22 På figur 10 ses eksempler på de forskellige stedfæstelsesmetoder. Figur 10: Stedfæstelsesmetoderne. Som det fremgår af figur 10 er den indirekte stedfæstelse i matr.nr. 6g angivet med et punkt ca. i midten af matrikelfladen. Såfremt en ejendom består af flere matrikelnumre kan en servitut stedfæstes med metode E eller U som et punkt i én af ejendommens matrikelnumre. En indirekte stedfæstelse kan grundlæggende set bestå af et punkt i matrikelfladen eller en flade, der dækker hele matrikelfladen. Målet er, at alle indirekte stedfæstelser vises som fladeobjekter i Kortforsyningen. SFDB vil derfor på sigt indeholde funktionalitet, der generer flader automatisk på baggrund af punktets koordinat til en indirekte stedfæstelse angivet i GML-filen. I forbindelse med en udstykning, hvor servitutterne bliver stedfæstet i servituterklæringen, kan der være en eller flere servitutter, der gælder for både de udstykkede parceller og for restejendommen. Her vil det være nødvendigt, at placere en stedfæstelse dvs. et punkt i hver af de udstykkede parceller og i restejendommen. Herved er der overensstemmelse mellem servitutten og stedfæstelsen: Servitutten gælder for såvel de udstykkede parceller som restejendommen, og der ligger indirekte stedfæstelser på alle arealer. Se figur

23 Figur 11: Et matrikelnummer udstykkes. En servitut gælder for både restejendommen og de udstykkede parceller den skal stedfæstes indirekte med et punkt alle steder. Alternativt kan anmelderen generere en stedfæstelsesflade, der dækker alle matrikelnumre, som er omfattet af den pågældende servitut se figur 11a. Fladen skal ikke opdeles i forhold til skelbilledet, jf. figur 5. Figur 11a: Alternativ løsning: Et matrikelnummer udstykkes. En servitut gælder for både restejendommen og de udstykkede parceller den skal stedfæstes indirekte som en flade, der dækker alle matrikelnumre. 23

24 6 Kategorisering af servitutter og stedfæstelser Med indførelsen af det elektroniske tinglysningssystem indføres samtidig en kategorisering af servitutter. Denne kategorisering skal også fremgå af stedfæstelsen, og det er anmelderens ansvar, at den korrekte kategori påsættes såvel servitutten som stedfæstelsen. Kategorierne er indført for at understøtte visualiseringen af informationerne i brugergrænsefladen, og de vil endvidere være et yderst nyttigt redskab til brug ved identifikation af eksempelvis tinglyste forsyningsledninger, bygninger på lejet grund og i GIS-analyser. Det kan i nogle tilfælde være vanskeligt at foretage kategoriseringen, hvorfor det skal pointeres, at kategorierne kun er vejledende og ikke retningsgivende for, hvorledes en given servitut benævnes. Der er tale om 11 overkategorier, som hver er specialiseret i en række underkategorier. 11 Overkategori Underkategori Overkategori Underkategori Andet Andet Andet Ikke kategoriseret Naturgas Vandløb Forsyning Tilslutningspligt Andet Vand Anvendelsesforhold Varme Andet Anvendelse Fredning Forkøbsret Køb og salg Salgsforhold Højdebegrænsning Tilbagekøbsret/pligt, hjemfaldspligt Sanering Andet Andet Ledninger Forsyning/afløb Brandmur Telefon Andet Byggelinie Bebyggelse El, vand, varme eller gas Bebyggelsesforhold Tekniske anlæg Master Transformeranlæg Vilkår Vandværk Brugs- eller lejeforhold Andet Andet Jagtret Adgangsforhold Andet Færdsel Parkering Byggeretligt skel Vej Ejendomsforhold Grundejerforening Vejret Hegn Bygning på lejet grund Andet Udstykning Lokalplaner og byplanvedtægter vil på et tidspunkt blive fjernet fra tingbogen og i fremtiden kun fremgå af plansystemet. Lokalplaner og Byplanvedtægter skal derfor ikke stedfæstes. I bilag 1 ses den kartografiske repræsentation, som anvendes ved visning af stedfæstelser. Anmelderen skal ved tinglysning af en servitut angive dels en overkategori, og dels en underkategori (inden for den angivne overkategori). De samme kategorier skal angives i GML-filen til stedfæstelsen. 11 KMS, PLF og AAU arbejder sammen med DSS om en ny kategorisering, som vil gøre det enklere og mere entydigt at kategorisere en servitut med. 24

25 En servitut kan indeholde flere forskellige typer bestemmelser eksempelvis om en brønd og en ledning. Det er derfor muligt at tilknytte en ubegrænset mængde af over- og underkategorier til servituttens stedfæstelse. Kategoriseringen skal foretages for alle stedfæstelser uanset hvilken metode der ligger til grund for stedfæstelsen. Det vil sige, at stedfæstelser angivet med betegnelsen U også skal tilknyttes de relevante over- og underkategorier. Der skal tilknyttes mindst én overkategori og én underkategori til hver stedfæstelse. En stedfæstelse af en bygning på lejet grund skal derfor have underkategorien Andet på trods af, at der kun er én overkategori (Bygning på lejet grund). Kategoriseringsopgaven omfatter både nye og eksisterende servitutter. Nye servitutter og nye stedfæstelser kategoriseres som et led i anmeldelsesprocessen. Eksisterende servitutter kategoriseres i takt med, at den praktiserende landinspektør udfører matrikulære arbejder, og som et led heri fordeler og stedfæster ejendommens servitutter i servituterklæringen. Kategoriseringen har ingen betydning for, hvordan nye servitutter kan benævnes i dokumentet, f.eks. Dokument om udsigt. 25

26 7 Bygninger på lejet grund Bygninger på lejet grund udgør ifølge tinglysningslovens 19, stk. 1 en selvstændig fast ejendom, og ifølge stk. 2 skal bygningens geografiske placering på grunden noteres, forinden der første gang kan tinglyses rettigheder vedrørende bygningen. Som grundlag for notering af bygningens geografiske beliggenhed kan retten forlange en erklæring af en landinspektør. Registrering af bygningens geografiske placering vil i almindelighed forudsætte dokumentation efter samme retningslinier, som gælder for nye servitutter. Ved registrering af en bygnings geografiske placering kan dette ske ved en af følgende to metoder: A) opmåling af bygningens beliggenhed og udstrækning i marken, hvorved der sker en registrering af absolutte systemkoordinater og dermed en direkte stedfæstelse af bygningen jf. stedfæstelsesmetode A. B) identifikation af bygningens beliggenhed og udstrækning på et eksisterende kortgrundlag eksempelvis med udgangspunkt i et teknisk kortgrundlag, topografisk kort el.lign. Stedfæstelsesmetode betegnes som A. I henhold til de tidligere omtalte nøjagtighedsangivelser jf. afsnit 5 vil ovennævnte metode A skulle registres med en nøjagtighedsangivelse 1, mens metode B vil have en nøjagtighedsangivelse 2. En eventuel uoverensstemmelse mellem den direkte stedfæstelse af en bygning på lejet grund ved hjælp af absolutte koordinater og matrikelkortet kan medføre, at det kan blive nødvendigt at benytte stedfæstelsesmetode RA jf. afsnit 5. I forhold til kategorisering af bygninger, der er opført på lejet grund, skal disse noteres under overkategorien Bygning på lejet grund og underkategorien Andet. DokumentAliasIdentifikator til en bygning på lejet grund (den menneskevenlige servitutnøgle) adskiller sig fra nøglen til servitutter. Nøglen til identificering af en bygning på lejet grund består af oplysningerne: Landsejerlavskode-matrikelnummer-bygningsnummer 12. Eksempelvis mh-3. Med disse tre oplysninger kan man fremsøge en bygning på lejet grund i tinglysningssystemet. Identifikationen af bygningerne sker efter retningslinjer fastsat af Justitsministeriet. 12 Vær opmærksom på at det er tale om Tingbogens bygningsnummer. 26

Stedfæstelse af servitutter

Stedfæstelse af servitutter Stedfæstelse af servitutter - en opgave i e-tinglysning, marts 2010 Lars Storgaard Kort & Matrikelstyrelsen laers@kms.dk 1 Indhold 10.00 til 12.00 E-tinglysning og stedfæstelsesdatabasen - procedurer for

Læs mere

Stedfæstelse af servitutter

Stedfæstelse af servitutter Stedfæstelse af servitutter v/ Peter Jensen Landinspektørfirmaet Vestergade 8 Århus C Lov nr. 539 af 08/06/2006 om ændring af lov om tinglysning mv. 10, stk. 5. desuden skal servituttens geografiske udstrækning

Læs mere

Anbefalinger til håndtering af stedfæstelse af servitutter og bygninger på lejet grund

Anbefalinger til håndtering af stedfæstelse af servitutter og bygninger på lejet grund Stedfæstelsesprojektgruppen i regi af Kort & Matrikelstyrelsen Praktiserende Landinspektørers Forening Aalborg Universitet Anbefalinger til håndtering af stedfæstelse af servitutter og bygninger på lejet

Læs mere

Eksport af GML-data til brug ved Digital Tinglysning (Portal løsning)

Eksport af GML-data til brug ved Digital Tinglysning (Portal løsning) ver. 16.02.2010 WWW.GeoCAD.dk Eksport af GML-data til brug ved Digital Tinglysning (Portal løsning) I denne vejledning beskrives, hvilke krav og forudsætninger der stilles i forbindelse med dannelse af

Læs mere

Registrering af offentligretlige rådighedsindskrænkninger

Registrering af offentligretlige rådighedsindskrænkninger Registrering af offentligretlige rådighedsindskrænkninger i matriklen Af specialkonsulent LARS BUHL, Kort & Matrikelstyrelsen I artiklen beskrives de nye registreringer i matriklen af strandbeskyttelses-

Læs mere

Forsiden Matrikelkort: Copyright, kort & Matrikelstyrelsen G24-98 Blyant:

Forsiden Matrikelkort: Copyright, kort & Matrikelstyrelsen G24-98 Blyant: Forsiden Matrikelkort: Copyright, kort & Matrikelstyrelsen G24-98 Blyant: http://www.xara.com/news/october06/img/pencil37.png Titel: Stedfæstelse af servitutter Tema: - en problematisering og vurdering

Læs mere

Stedfæstelsen af servitutter

Stedfæstelsen af servitutter Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del Bilag 30 Offentligt Stedfæstelsen af servitutter et digitaliseringsprojekt i kritisk afvigelse INTRODUKTION Med Lov 539 af 08-06-2006 om ændring af lov om tinglysning (TL)

Læs mere

Notat M I L J Ø M I N I S T E R I E T. Eksempler på håndtering af strandbeskyttelseslinien i matrikulære sager. Til praktiserende landinspektører

Notat M I L J Ø M I N I S T E R I E T. Eksempler på håndtering af strandbeskyttelseslinien i matrikulære sager. Til praktiserende landinspektører Notat M I L J Ø M I N I S T E R I E T Til praktiserende landinspektører KORT & MATRIKELSTYRELSEN Juridisk Område Journalnr : 130-001/2002 Ref : trh Tlf : 35 87 55 44 Fax : 35 87 50 64 E-post : trh@kms.dk

Læs mere

Identifikation af planer der ikke findes i PlansystemDK vha. datasættet... 9

Identifikation af planer der ikke findes i PlansystemDK vha. datasættet... 9 Vejledning i brug af Tingbogsudtrækket Version 1.0 af 1. juli 2009 Indhold Indledning... 1 Planer i Tingbogen... 2 Planer i PlansystemDK... 3 Sammenhæng mellem Tingbogen og PlansystemDK... 3 Datastruktur...

Læs mere

Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om Geodatastyrelsen, lov om tinglysning og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om Geodatastyrelsen, lov om tinglysning og forskellige andre love LOV nr 80 af 24/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., j.nr. KMS-620-00049 Senere ændringer

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1 Digital Tinglysning Vejledning til Servitut Udgivet 1. september 2010 version 2.1 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste, for at sikre,

Læs mere

samtlige Distrikter Skovpolitisk kontor Den 11. august 1997 FREDSKOVSNOTERING Vejledning i distrikternes arbejde med løbende vedligeholdelse af

samtlige Distrikter Skovpolitisk kontor Den 11. august 1997 FREDSKOVSNOTERING Vejledning i distrikternes arbejde med løbende vedligeholdelse af samtlige Distrikter Skovpolitisk kontor Den 11. august 1997 FREDSKOVSNOTERING Vejledning i distrikternes arbejde med løbende vedligeholdelse af fredskovsnoteringen I forbindelse med ændringen af skovloven

Læs mere

Geodatastyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1

Geodatastyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 Geodatastyrelsen Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 1. Generelle regler Denne vejledning knytter sig til reglerne i 20, stk. 1, 1. pkt., i udstykningsloven (lovbekendtgørelse nr. 494 af

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 29.08.2014-1005600294 TINGLYSNINGSDATO: 29.08.2014 08:52:43 EJENDOM: Adresse: Gammelskovvej 14 6534 Agerskov Matrikelnummer: 0070 Matrikelnummer: 0171

Læs mere

SERVITUT. PÅTALEBERETTIGET: Den Selvejende Institution Sognefogedgården Hjørringvej 180B 9900 Frederikshavn CVR: 34686491

SERVITUT. PÅTALEBERETTIGET: Den Selvejende Institution Sognefogedgården Hjørringvej 180B 9900 Frederikshavn CVR: 34686491 SERVITUT EJENDOM: Adresse: Flade Engvej 7 Landsejerlav: Flade, Frederikshavn Jorder Matrikelnummer: 0014a EJER: Frederikshavn kommune Rådhus Alle 100 CVR: 29189498 PÅTALEBERETTIGET: Den Selvejende Institution

Læs mere

Anvendelsen af matrikulære data som referencegrundlag

Anvendelsen af matrikulære data som referencegrundlag Arkitekturramme for Anvendelsen af matrikulære data som referencegrundlag 2008-2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Projektets baggrund...4 OIO EA...5 Matrikulære data er referencedata...5 Bruger-analyse...6

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 24.06.2014-1005433413 TINGLYSNINGSDATO: 24.06.2014 13:59:06 EJENDOM: Adresse: Adresse: Resdal Bakke 11A 0001p Resdal Bakke 11B 0001ae SERVITUT: MYNDIGHED:

Læs mere

SERVITUT. EJENDOM: Adresse: Surlykke 5 6400 Sønderborg. Matrikelnummer: 0052. EJER: MØLLEBUGTEN ApS Pilene 10 6470 Sydals CVR: 35402012

SERVITUT. EJENDOM: Adresse: Surlykke 5 6400 Sønderborg. Matrikelnummer: 0052. EJER: MØLLEBUGTEN ApS Pilene 10 6470 Sydals CVR: 35402012 SERVITUT EJENDOM: Adresse: Surlykke 5 Landsejerlav: Stovgård, Dybbøl Matrikelnummer: 0052 EJER: MØLLEBUGTEN ApS Pilene 10 6470 Sydals CVR: 35402012 Underskrevet i henhold til fuldmagt af: Fuldmagtsordning

Læs mere

Alle jordlodder i Danmark får nu eget matrikelnummer

Alle jordlodder i Danmark får nu eget matrikelnummer Alle jordlodder i Danmark får nu eget matrikelnummer Januar 2000 1 q 5 a 5 b 4 l 2 ag 4 k 2 c 24 b For at opnå en entydig betegnelse af alle jordlodder i Danmark har Kort & Matrikelstyrelsen besluttet,

Læs mere

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Personbogens overgang til digital tinglysning.

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Personbogens overgang til digital tinglysning. Tinglysningsretten Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Personbogens overgang til digital tinglysning. I forbindelse med Personbogens overgang til digital tinglysning

Læs mere

Introduktion til matrikulære data

Introduktion til matrikulære data Introduktion til matrikulære data Matrikulære data kan deles op i tre grupper: - elementer i basismatriklen - temaer - øvrige elementer Elementer i basismatriklen omfatter elementer, der indgår i den matrikulære

Læs mere

Digital Tinglysning. Brian Pedersen en præsentation

Digital Tinglysning. Brian Pedersen en præsentation Digital Tinglysning Sekretariatschef Brian Pedersen Tinglysningsretten Brian Pedersen en præsentation Uddannet jurist Tidligere jobindhold Ejendomskonsulent landbruget Dommerfuldmægtig Advokat Retsasssor,

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Aflysning af servitut. Udgivet 1. september 2010 version 1.2

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Aflysning af servitut. Udgivet 1. september 2010 version 1.2 Digital Tinglysning Vejledning til Aflysning af servitut Udgivet 1. september 2010 version 1.2 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste, for

Læs mere

Stedfæstelse af servitutter

Stedfæstelse af servitutter Claus L. Karlsen Søren A. Hansen Thomas Skouenborg Stedfæstelse af servitutter Håndtering af digital tinglysning i praksis Dette afgangsprojekt på landinspektøruddannelsen, Land Management, omhandler hvorledes

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 19.05.2014-1005351629 TINGLYSNINGSDATO: 19.05.2014 14:04:10 EJENDOM: SERVITUT: MYNDIGHED: Kolding kommune Akseltorv 1 CVR: 29189897 PÅTALEBERETTIGET:

Læs mere

TORVET 1. 5750 RINGE. Vedrørende: Arealoverførsler mellem matr.nr. 26-p m.fl. Skærup By, Skærup og matr.nr. 26-n Skærup By, Skærup

TORVET 1. 5750 RINGE. Vedrørende: Arealoverførsler mellem matr.nr. 26-p m.fl. Skærup By, Skærup og matr.nr. 26-n Skærup By, Skærup LANDINSPEKTØR STEEN N0RGAARD Andelsselskabet Skærup Vandværk c/o Steen L. Kristensen Klosterbakken 36 Skærup 7080 Børkop TORVET 1. 5750 RINGE TLF. 62 62 25 50 www.fynsland.dk BANK: Danske Bank 4692-0010830532

Læs mere

Praktiserende Landinspektørers Forening. Fremtidens matrikulære sagsgang. minimaks og MIA

Praktiserende Landinspektørers Forening. Fremtidens matrikulære sagsgang. minimaks og MIA Praktiserende Landinspektørers Forening Fremtidens matrikulære sagsgang minimaks og MIA 02 Fremtidens matrikulære sagsgang minimaks og MIA Om minimaks og MIA minimaks er Kort & Matrikelstyrelsens nye matrikulære

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 104 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 104 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 104 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 25. november 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Helene Hvid

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 26.03.2010-1000697446 TINGLYSNINGSDATO: 0040ax Adresse: Bauneholmvej 54 0015m 0012d 0012a 0015o 0012e 0015i Adresse: Klodgårdsvej 4 0024i 0024h 0024c

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen skal anmode om, at eventuelle bemærkninger til udkastet er meddelt styrelsen senest den 16. november 2007.

Kort & Matrikelstyrelsen skal anmode om, at eventuelle bemærkninger til udkastet er meddelt styrelsen senest den 16. november 2007. Matrikel- og Juraområdet J.nr. KMS-200-00010 Ref. jes Den 26. oktober 2007 Høring om udkast til ny bekendtgørelse om matrikulære arbejder Hermed fremsendes udkast til ny bekendtgørelse om matrikulære arbejder,

Læs mere

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning.

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning. Tinglysningsretten Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning. I forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning den 2.

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til:

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Økonomi Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: Del af den af kommunen tilhørende grund matr. 7000p, Kildebrønde

Læs mere

Notat. Dato: Reference: Direktionssekretariatet Journalnr.: 14/7737. Deklaration og 6 sommerhusgrunde St. Sjørup

Notat. Dato: Reference: Direktionssekretariatet Journalnr.: 14/7737. Deklaration og 6 sommerhusgrunde St. Sjørup Notat Dato: 18.08.2016 Reference: Direktionssekretariatet Journalnr.: 14/7737 Deklaration og 6 sommerhusgrunde St. Sjørup 1 Kronologisk oversigt over sagen: 7. januar 1965: Blev deklaration lyst på foranledning

Læs mere

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej Ejendomme 27. august 2013/AB Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD Storparceller på Halmstadvej Storparcellerne Parcel A (ca. 13.788 m2) Parcel B (ca. 10.755 m2) Begge parceller er beliggende på Halmstadvej

Læs mere

Dagsorden. Stedfæstelse af servitutter. 1) Bagrund og formål - Et digitaliseringsprojekt i kritisk afvigelse. 2) Stedfæstelsen hvor er vi?

Dagsorden. Stedfæstelse af servitutter. 1) Bagrund og formål - Et digitaliseringsprojekt i kritisk afvigelse. 2) Stedfæstelsen hvor er vi? Dagsorden Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 371 Offentligt 1) Bagrund og formål - Et digitaliseringsprojekt i kritisk afvigelse 2) Stedfæstelsen hvor er vi? - Status et juridisk og digitalt problembarn

Læs mere

Tinglysningsretten. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE. nr.

Tinglysningsretten. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE. nr. Tinglysningsretten Notat om opfølgning på brugerundersøgelsen af Tinglysningsretten 2014. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE.

Læs mere

GeoForum Rogaland seminar i DK. Landinspektørens rolle i ejendomsdannelsen Danmark

GeoForum Rogaland seminar i DK. Landinspektørens rolle i ejendomsdannelsen Danmark GeoForum Rogaland seminar i DK --- Landinspektørens rolle i ejendomsdannelsen Danmark Torben Juulsager, tgj@geopartner.dk Partner: Geopartner Landinspektører A/S Formand: Praktiserende Landinspektørers

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering 28. oktober 2009 Rev. 6./11. november 2009 Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering Sag 07/ mli 1. Indledning Dette notat skal søge at svare på en række spørgsmål som KL har modtaget,

Læs mere

PARTNER. Vedr.: Tinglysning af eksisterende kloaksystem. BORNHOLMS SPILDEVAND NS Industrivej 1 3700 Rønne

PARTNER. Vedr.: Tinglysning af eksisterende kloaksystem. BORNHOLMS SPILDEVAND NS Industrivej 1 3700 Rønne 0 GEO PARTNER BORNHOLMS SPILEVAN NS Industrivej 1 3700 Rønne Vedr.: Tinglysning af eksisterende kloaksystem. Geopartner Landinspektører AiS Egensevej 15 I samarbejde med Bornholms Forsyning NS er Geopartner

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Påtegning på pant. - Kreditorskifte. Udgivet 24. september 2010 version 1.3

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Påtegning på pant. - Kreditorskifte. Udgivet 24. september 2010 version 1.3 Digital Tinglysning Vejledning til Påtegning på pant - Kreditorskifte Udgivet 4. september 00 version.3 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste

Læs mere

SERVITUT EJENDOM: Hyrdehøj Bygade 248B 4000 Roskilde. Matrikelnummer: EJER: Roskilde kommune Rådhusbuen 1 4000 Roskilde CVR: 29189404

SERVITUT EJENDOM: Hyrdehøj Bygade 248B 4000 Roskilde. Matrikelnummer: EJER: Roskilde kommune Rådhusbuen 1 4000 Roskilde CVR: 29189404 SERVITUT EJENDOM Adresse Landsejerlav Matrikelnummer Hyrdehøj Bygade 248B Engmarken, Roskilde Jorder 0023c EJER Roskilde kommune Rådhusbuen 1 CVR 29189404 PÅTALEBERETTIGET Roskilde kommune Rådhusbuen 1

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I GREDSTEDBRO VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I GREDSTEDBRO VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Del XX af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I GREDSTEDBRO Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune CVR

Læs mere

GIS-DAG - WORKSHOP 23. JANUAR 2013

GIS-DAG - WORKSHOP 23. JANUAR 2013 GIS-DAG - WORKSHOP 23. JANUAR 2013 PROGRAM 9.30 9.45 Velkomst - formål 9.45 10.30 Grundlæggende principper 10.30 10.45 Pause 10.45 11.15 Koncept- og systemskitse geodata i vejman.dk og GIS 11.15 12.00

Læs mere

Om håndteringen af forskellige situationer i forbindelse med overgangen til digital tinglysning.

Om håndteringen af forskellige situationer i forbindelse med overgangen til digital tinglysning. Tinglysningsretten Om håndteringen af forskellige situationer i forbindelse med overgangen til digital tinglysning. I forbindelse med overgangen til digital tinglysning den 8. september 2009 er der fastlagt

Læs mere

SERVITUT. DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: :30:28

SERVITUT. DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: :30:28 SERVITUT Spring navigeringselementer over til sideindhold domstol.dkkontaktspørgsmål og svarordbogfå teksten læst optinglysningsrettensøg ForsideNy anmeldelseforespørgmine tinglysningeropret digital fuldmagtunderskriv

Læs mere

Kort- og Matrikelstyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1

Kort- og Matrikelstyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 Kort- og Matrikelstyrelsen Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 1. Generelle regler Denne vejledning knytter sig til reglerne i 20, stk. 1, 1. pkt., i udstykningsloven (lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 24. november 2009 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-792-1079

Læs mere

E-tinglysning og landinspektørarbejde

E-tinglysning og landinspektørarbejde - Problematikken ved stedfæstelse af servitutter http://arkiv.kms.dk/mpn/ http://kmswebmat.kms.dk/ Program komponent Aalborg Universitet Landinspektøruddannelsen Afgangsprojekt 2008 Sune Waagner Hansen

Læs mere

KAOS 2009-2010 TINGLYSNINGS- VEJLEDNING ER DU EN AF DEM? SÅ GØR DIT KRAV GÆLDENDE NU!

KAOS 2009-2010 TINGLYSNINGS- VEJLEDNING ER DU EN AF DEM? SÅ GØR DIT KRAV GÆLDENDE NU! VEJLEDNING TINGLYSNINGS- KAOS 2009-2010 Jan Schøtt-Petersen Formand for Danske BOLIGadvokater Tusindvis af danskere købte og solgte bolig. Mange tabte penge på grund af kaos i tinglysningen ER DU EN AF

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) 1. Grunden overdrages til køber i den stand, hvori den er og forefindes, således som den er besigtiget. Grunden skal være

Læs mere

Agenda. Stedfæstelse af servitutter

Agenda. Stedfæstelse af servitutter Agenda Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del Bilag 30 Offentligt 1) Hvem er PLF? - 2) Bagrund og formål 3) Krav om geografisk stedfæstelse 4) Stedfæstelsen potentiale 5) Nytteværdibetragtninger 6) Stedfæstelsen

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til opslag i Tingbog. Udgivet 9. september 2010 version 1.4

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til opslag i Tingbog. Udgivet 9. september 2010 version 1.4 Digital Tinglysning Vejledning til opslag i Tingbog Udgivet 9. september 2010 version 1.4 Inden du starter Inden du går i gang med at søge i Tingbogen, kan du benytte følgende tjekliste for at sikre, at

Læs mere

25. MRS 1965 * 005726 Anmelder: landinspektørerne THORSEN & KRARUP Roskilde D E K L A R A T I O N. 1

25. MRS 1965 * 005726 Anmelder: landinspektørerne THORSEN & KRARUP Roskilde D E K L A R A T I O N. 1 25. MRS 1965 * 005726 Anmelder: landinspektørerne THORSEN & KRARUP Roskilde D E K L A R A T I O N. 1 I forbindelse med udstykning af matr.nr. 7 g Viby By, Syv Sogn 2, pålægges der herved ejendommen følgende

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Del XX af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

# # # % )*+, - ,5 7-3-"*"!

# # # % )*+, - ,5 7-3-*! !"!"""!$! %"% % )*+, -.!*-0! 123"!45*+6,,55 23"!4,*+5-*",5 7-3-"*"! 32"!0!"%3"!$!*+ 3-"%343+*"3-+ *2-+!*+!%3"*+*%* %3%38 1. EndeligtSkøde 2. EndeligtSkødeMageskifte 3. BetingetSkødeKøbesum 4. BetingetSkødeAndet

Læs mere

Titel: Indførelse af digital tinglysning i privat landinspektørvirksomhed. Synopsis. Tema: Faglig og professionel udvikling

Titel: Indførelse af digital tinglysning i privat landinspektørvirksomhed. Synopsis. Tema: Faglig og professionel udvikling Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Fibigerstræde 11-13 9220 Aalborg Øst Tlf.: 96 35 80 80 Landinspektøruddannelsens 9. semester (Land Management) Titel: Synopsis Tema: Faglig

Læs mere

Tinghøj Allé Ringe. sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé Ringe. sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne KØBSAFTALE Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond,

Læs mere

Det digitale M a t r i k e l k o r t

Det digitale M a t r i k e l k o r t Det digitale M a t r i k e l k o r t - den administrative løsning produktblad, september 1999 Et administrativt grundlag Det digitale Matrikelkort er det kortværk, der viser ejendomsforholdene i Danmark.

Læs mere

3D matriklen i et fremtidsperspektiv

3D matriklen i et fremtidsperspektiv 3D matriklen i et fremtidsperspektiv Lars Bodum Center for 3D GeoInformation Aalborg Universitet Esben Munk Sørensen Land Management Aalborg Universitet Hvad er problemet? Vi diskuterer mange gange løsninger

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) 1. Grunden overdrages til køber i den stand, hvori den er og forefindes, således som den er besigtiget. Grunden skal være

Læs mere

Klage over Aalborg Kommunes afgørelse af 22. december 2015 om vejadgang

Klage over Aalborg Kommunes afgørelse af 22. december 2015 om vejadgang Dato 5. april 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/00867-18 Side 1/6 Klage over Aalborg Kommunes afgørelse af 22. december 2015 om vejadgang Vejdirektoratet

Læs mere

Der er penge i service Elektronisk tinglysning

Der er penge i service Elektronisk tinglysning Der er penge i service Elektronisk tinglysning IT Arkitekturkonferencen 2008 Forfatter og projektchef Henrik Hvid Jensen, Devoteam Consulting, henrik.hvid@devoteam.dk Blogs og kommentarer på www.soanetwork.dk

Læs mere

Skeltvister forebyggelse og løsning

Skeltvister forebyggelse og løsning Skeltvister forebyggelse og løsning Tanja L. Skovsgaard - landinspektør, tansk@land.aau.dk ErhvervsPhD stipendiat : Kort & Matrikelstyrelsen/Aalborg Universitet Torben Juulsager - landinspektør, tgj@geopartner.dk

Læs mere

Det lejeretlige ejendomsbegreb

Det lejeretlige ejendomsbegreb Dansk Selskab for Boligret den 13. november 2013 Det lejeretlige ejendomsbegreb v/advokat Katja Paludan og advokat Anne Louise Husen Udstykningslovens 2 Ved en samlet fast ejendom forstås i denne lov 1)

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Nordmarken i Højmark Gældende fra 1. januar 2013.

Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Nordmarken i Højmark Gældende fra 1. januar 2013. Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Nordmarken i Højmark Gældende fra 1. januar 2013. 1. Beskrivelse af ejendommen/området Grundene ligger ved Nordmarken i Højmark, hvor de første grunde blev

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Vielsesattest tinglyst rådighedsindskrænkende. Udgivet 1. september 2010 version 1.

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Vielsesattest tinglyst rådighedsindskrænkende. Udgivet 1. september 2010 version 1. Digital Tinglysning Vejledning til Vielsesattest tinglyst rådighedsindskrænkende Udgivet. september 200 version.2 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER 19. okt. 2012 Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Sag: /pll-mbbl Baggrund Som en del af den fællesoffentlige

Læs mere

Ejerlejlighedsopdeling på projektstadiet og stedfæstelse af servitutter

Ejerlejlighedsopdeling på projektstadiet og stedfæstelse af servitutter KASPER KORNERUP THYGESEN, LANDINSPEKTØRUDDANNELSEN, LAND MANAGEMENT, 9. SEMESTER, INSTITUT FOR PLANLÆGNING, AALBORG UNIVERSITET Ejerlejlighedsopdeling på projektstadiet og stedfæstelse af servitutter -Problemer

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Pantebrev. Udgivet 24. september 2010 version 1.4

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Pantebrev. Udgivet 24. september 2010 version 1.4 Digital Tinglysning Vejledning til Pantebrev Udgivet 24. september 200 version.4 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste for at sikre, at

Læs mere

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS integration BRUGERMANUAL Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GS GIS-OIS integration Brugermanual Software manual Udgave: 1 Dato: 20-05-2008

Læs mere

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Julemøde i Vest 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Konsolidering i de autoritative registre Grunde i matriklen incl. ejerlejligheder og bygninger på lejet grund Præmatrikel Bygninger i

Læs mere

Servitut. Ejendom: Adresse: Savonlinnavej Silkeborg. Matrikelnummer: Ejer: Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg Cvr-nr.

Servitut. Ejendom: Adresse: Savonlinnavej Silkeborg. Matrikelnummer: Ejer: Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg Cvr-nr. Servitut Ejendom: Adresse: Savonlinnavej 3 Landsejerlav: Matrikelnummer: 0005m Ejer: Påtaleberettiget: Anmoder: Cvr-nr.: 20014784 Geopartner Landinspektører A/S Rugårdsvej 55A 5000 Odense C Myndighed:

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere

UDKAST AF 15.05.2014. Deklaration om hegning, beplantning, færdselsret, forsynings- og afløbsledninger

UDKAST AF 15.05.2014. Deklaration om hegning, beplantning, færdselsret, forsynings- og afløbsledninger LE34 Hillerød Helsingørgade 50 3400 Hillerød Tlf: 4826 4888 Web: www.le34.dk Projekt: 131853 Dokument: D14-057800 Side 1 af 4 UDKAST AF 15.05.2014 Deklaration om hegning, beplantning, færdselsret, forsynings-

Læs mere

Mini vejledning til. LIMAks LandInspektørens Matrikulære Administrations og KvalitetsStyringssystem

Mini vejledning til. LIMAks LandInspektørens Matrikulære Administrations og KvalitetsStyringssystem Mini vejledning til LIMAks LandInspektørens Matrikulære Administrations og KvalitetsStyringssystem Indledning LIMAks er efterfølgeren til LIMA som er tilpasset den ændrede datastruktur i MIA3 og minimaks.

Læs mere

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening DEKLARATION For Handrupgaard Grundejerforening Dok. om bebyggelse, beplantning, grundstørrelse, hegn, beplantning, skiltning, parkeringsplads, veje, vandforsyning, pligt til at være medlem af, grundejerforening

Læs mere

KENDELSE

KENDELSE Om en landinspektørs håndtering af en tinglyst færdselsret i en sag om omdeling og sammenlægning I forbindelse med en sag om omdeling og sammenlægning i 1989 tolkede landinspektør L et skøde fra 1894,

Læs mere

PlanDK2 Model for kommunale plandata April 2004

PlanDK2 Model for kommunale plandata April 2004 PlanDK2 Model for kommunale plandata April 2004 Landsplanafdelingen Skov- og Naturstyrelsen Miljøministeriet Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Forord...4 1.2 Behovet for og nytteværdien af PlanDK2...4

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Aalborg Kommune 2014

BBR-tilsynsrapport for Aalborg Kommune 2014 Dato: Januar 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2014-2133 BBR-tilsynsrapport for Aalborg Kommune 2014 BBR-tilsynsrapport for Aalborg kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Aalborg kommune...

Læs mere

GeoCAD brugermøde 2011

GeoCAD brugermøde 2011 brugermøde 2011 brugermøde 7. oktober 2011 For 2 år siden Opførelsen af Y.R.P. var vedtaget men ikke i gang. Maj 09 maj 11. (Kuglen er blevet udsat ) er benyttet til behandling af alle afsætningsdata,

Læs mere

Matrikulære registerdata

Matrikulære registerdata Matrikulære registerdata Matrikulære registerdata Kort & Matrikelstyrelsen version 2008-07-03 side 1 af 12 Matrikulære registerdata Kort & Matrikelstyrelsen version 2008-07-03 side 2 af 12 Matrikulære

Læs mere

Matr.nr. 13o i^, 13o m og 13o n Ringkøbing markjorder

Matr.nr. 13o i^, 13o m og 13o n Ringkøbing markjorder Anmelder: ADVOKAT H. THORNINGER HERNINGVEJ 1. 6950 RINGKØBING TELEFON 07-32 38 11 Matr.nr. 13o i^, 13o m og 13o n Ringkøbing markjorder RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.027 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED MØLLEVEJ

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift KØBSAFTALE Det bekræftes herved, at der mellem Holstebro Kommune som sælger og er indgået følgende aftale: Ovennævnte køber har købt den kommunen tilhørende ubebyggede storparcel nr., matr.nr., Døes Gårdhøj,

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Matr.nr.: NORD. Sagen omhandler følgende: Ejerlavskode: Udstykning

Matr.nr.: NORD. Sagen omhandler følgende: Ejerlavskode: Udstykning NORD Kortet er ajour indtil: 04-09-2015 Geodatastyrelsen Copyright Signaturforklaring: Eksisterende skel Nyt skel Skel der slettes Fikspunkt Ny privat fællesvej optages Skelpunkt indmålt til fikspunkt

Læs mere

Grundkortudvalget principaftale

Grundkortudvalget principaftale Grundkortudvalget principaftale Aftale om principper for samarbejde om den tekniske og topografiske kortlægning mellem Kort & Matrikelstyrelsen og Kommunernes Landsforening Indledning Boligministeriet

Læs mere

Geokodning af bygninger Strategi for geokodning af bygninger

Geokodning af bygninger Strategi for geokodning af bygninger Geokodning af bygninger Strategi for geokodning af bygninger Side 1 af 8 Indledning Dette skriv er tænkt, som et hjælpeværktøj til at gå i gang med opgaven geokodning af kommunens bygninger. Hjælpeværktøjet

Læs mere

SERVITUT. EJENDOM: Adresse: Harsnablundvej Silkeborg. Matrikelnummer: EJER: Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR:

SERVITUT. EJENDOM: Adresse: Harsnablundvej Silkeborg. Matrikelnummer: EJER: Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR: SERVITUT EJENDOM: Adresse: Harsnablundvej 7 0005ge 0005es 0005ea 0005dø 0005hx 0005a 0005hz 0005hæ 0005hy 0005dæ EJER: Silkeborg Kommune Søvej 1 CVR: 29189641 PÅTALEBERETTIGET: Silkeborg Kommune Søvej

Læs mere

Høringsnotat. vedrørende

Høringsnotat. vedrørende Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 L 83 Bilag 1 Offentligt Notat SKOV- OG NATURSTYRELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-500-00005 Ref. suwor november 2009 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om udstykning

Læs mere